referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Реферати

Доброчинність, як одна з форм нада­ння допомоги, виникла, мабуть, з появою людини. Бо особливо під час первинного розвитку, людині необхідно було мати під­тримку зі сторони оточуючих, аби вижити. Наприклад,...
З усього розмаїття моделей систем мотивації праці в ринковій економіці більшості промислово розвинених країн можна виділити як найбільш характерні японську, американську, французьку, англійську, німецьку та шведську моделі. Японська модель...
Сприяння держави організаціям у здійсненні розвитку персоналу, особливо навчання кадрів на виробництві, залежить насамперед від ефективності механізму стимулювання роботодавців щодо розвитку персоналу й самого персоналу з метою посилення його...
Нематеріальне стимулювання розвитку персоналу в організації, насамперед, направлене на задоволення мотиву збереження соціального статусу працівника в трудовому колективі завдяки залишенню за ним його робочого місця чи займаної посади; підвищення...
Матеріальне стимулювання персоналу включає різні форми і системи заробітної плати, організацію преміювання працівників. В умовах посилення глобальної конкуренції, прискорення науково-технічного прогресу, необхідності більш ефективного впровадження на виробництві нової техніки...
Матеріальні мотиви, безумовно, відіграють важливу роль у визначенні трудової поведінки працівників, однак це не означає, що нематеріальні мотиви і стимули є другорядними. Сучасна практика господарювання незаперечно свідчить, що роль...
Професійний розвиток вимагає значних зусиль від працівника. Мотивами тут можуть бути бажання швидше освоїти нову роботу, зберегти колишню чи одержати вищу посаду, забезпечити гарантію стабільності чи зростання доходів; набути...
Щоб встановити пропорції використання внутрішніх і зовнішніх винагород у процесі мотивації, адміністрація має визначити і чітко уявити потреби працівників. У цьому і полягає основна мета змістових теорій мотивації. Змістові...
Для успішного здійснення коучингу на підприємстві коуч перш за все повинен здійснити діагностику розвитку працівників. При цьому в основі діагностики будуть застосовуватись різноманітні параметри, в основному: ефективність діяльності, можливості...
Перший етап. Інформаційне забезпечення коучингової взаємодії. На цьому етапі модель реалізації коучингу відбуватиметься із застосуванням таких стадій: — оцінювання діяльності працівників коучем; — самооцінювання діяльності працівником; — оцінювання діяльності...
Найбільш розповсюджений метод коучинг-навчання — це метод «питання-відповідь». Іноді така технологія коучингу називається наставництвом. Її суть полягає у тому, що кожна людина має потенціал, який достатній для досягнення досить...
Якщо стисло схарактеризувати зміст, підходи, методи і технології роботи коуча з точки зору психологічної науки, можна виділити декілька основних спрямувань: Коуч створює специфічну атмосферу взаємної довіри та ініціативної амбітної...
Термін «коуч» походить від середньовічного англійського слова coach — «візок», «карета». Таким чином, коучинг — це своєрідний засіб пересування (просування) клієнта до розкриття його потенціалу. Коуч — своєрідний провідник,...
З метою підтримки свого професійного рівня тренери потребують високих стандартах етики та поведінки. Це дозволяє визначити необхідний рівень професійного розвитку, при розробці програми тренінгу, проведенні та взаємодії з учасниками....
Після визначення і формулювання навчальних цілей і очікуваних результатів (тобто того, що потрібно досягти) тренер може визначити, які матеріали необхідно використати для досягнення цих цілей. Термін «матеріали» використовується на...
Відеотренінг базується на використані відеозапису в двох варіантах : показ готових відео матеріалів (відеоперегляд) і запис в ході виконання ігрових занять, його огляд і аналіз. Відеотренінг є ефективною формою...
Кожен корпоративний тренінг розробляється спеціально под його особливі задачі. Етапи розробки і проведення корпоративного навчання: ЕТАП 1: визначаємо потреби Діагностичне інтерв’ю з замовником (ініціатором) тренінгу та керівництвом з метою...
Кожен корпоративний тренінг розробляється спеціально під його особливі задачі. Тільки так навчання буде влучним і ефективним. Розроблятися і проводитися тренінг може як корпоративним (внутрішнім) тренером, так і зовнішніми фахівцями....
В рамках установчого блоку тренер зазвичай застосовує такі методи: міні-презентації (наприклад, коли презентує себе, програму тренінгу); керовані дискусії (під час обговорення очікувань учасників, узгодженні програми, регламенту, правил роботи на...
Вступ Здійснюючи господарську діяльність, підприємства інколи стикаються з необхідністю переведення або переміщення працівників, пов’язаними із закриттям чи відкриттям певних виробничих дільниць, запровадженням нових проектів чи відмови від існуючих. Особливо...
Вступ Сучасне цивільне право являє собою систему норм, що регулюють цивільно-правові відносини. Під системою цивільного права розуміють обумовлене економічним і соціальним устроєм суспільства внутрішнє об’єднання в узгоджене, підпорядковане й...
8 / 02 / 2024
Вступ Сучасне соціально-економічне становище України є вкрай складним. До цього призвели, зокрема, такі фактори: політична нестабільність, неоголошена війна з Російською Федерацією, окупація Автономної Республіки Крим і частини територій Донецької...
Вступ Сьогодення ставить перед наукою конституційного права складні, невідомі до сьогодні виклики й завдання, пов’язані з належним теоретико-методологічним обґрунтуванням політико-правових процесів, які мають місце в громадянському суспільстві та державі....
8 / 02 / 2024
Вступ Для того щоб свідомо та ефективно використовувати надбання кримінології у суспільному житті, слід усебічно вивчити генезис її зародження і становлення, тобто її історію. Звертаючись до багатого соціально-історичного досвіду...
8 / 02 / 2024
Вступ Однією з важливих складових розвитку Української держави є кадрове забезпечення реформ, активізація і професіоналізм державних службовців, нарощування та конструктивне використання кадрового потенціалу в регіонах. Вибір теми дисертаційного дослідження...
Вступ Новітні технології розвиваються дуже стрімко. Якщо ще півстоліття тому передача інформації на відстань передбачала використовування пошти, телеграфу, телефонних ліній, то на сьогодні всі ці традиційні засоби передачі інформації...
Вступ Існування цивілізованих суспільств підтримується великою множиною організацій, які виконують різні види діяльності, спрямовані на задоволення людських потреб. Серед них значна кількість організацій є комерційними, тобто функціонують на підприємницьких...
27 / 01 / 2024
Вступ Актуальність теми. Геополітичні та соціально-економічні зміни, розвиток інформаційних технологій радикально вплинули на параметри міжнародних туристичних потоків, призвели до трансформування туристичної галузі у багатогалузеву індустрію, спрямовану на задоволення різноманітних...
27 / 01 / 2024
Вступ Працездатний і згуртований колектив виникає не одразу. У своєму розвитку він проходить тривалий процес становлення, який дуже часто буває непростим, тернистим і не завжди завершується успішно. Це залежить...
Вступ В Україні активне проникнення індивідуального психологічного консультування в суспільне життя почалося15-20 років тому. На даний час сформовано цілісне бачення психологічного консультування не тільки як процесу практичної допомоги людині...
Вступ Згідно із законодавством, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансові звітність в Україні», усі підприємства та організації повинні на основі даних бухгалтерського обліку складати і подавати фінансову звітність....
Вступ Велика роль в організації професійної діяльності належить комунікативним процесам, що пов’язано з самою організацією багатьох видів професійної діяльності — їх суб’єкт-суб’єктним характером, який передбачає необхідність постійних контактів між...
Вступ Потреба в праці є базовим елементом соціального механізму функціонування трудових відносин, адже вона формується протягом життя людини як суб’єкта соціальних, трудових відносин під впливом сукупності об’єктивних і суб’єктивних...
Вступ Стиль управління — це спосіб, яким керівник управляє підлеглими йому співробітниками, а також незалежний від конкретної ситуації управління зразок поведінки керівника. За допомогою встановленого стилю управління може досягатися...
Вступ . У сучасних умовах національні фінансові системи і фінансові ринки розвиваються поряд із зростаючою їх взаємодією та взаємозалежністю з міжнародною фінансовою системою і глобальними фінансовими ринками. Взаємозалежність національних...
Вступ У процесі господарсько-фінансової діяльності підприємств постійно виникають ситуації, коли має місце необхідність вибору одного з декількох можливих варіантів дії. В умовах ринкової економіки існує висока ступінь невизначеності економічної...
Так історично склалося, що Україна відстала у своєму економічному розвитку від «ринкових» країн світу. Наші невдачі в проведенні економічних реформ пов’язані з невизначеністю стратегії кардинальної перебудови суспільства (включаючи політичне,...
Внутрішнє середовище кожної організації формується під впливом перемінних, що роблять безпосередній вплив на процес перетворень (виробництва продукції, послуг). Внутрішні змінні — це ситуаційні фактори всередині організації, що постійно знаходяться...
Вступ Складовим елементом управління є менеджмент, під яким розуміють цілеспрямовану дію на колектив працівників або окремих виконавців для виконання поставлених завдань та досягнення визначеної мети. Термін “менеджмент ” —...
Одним з найбільш видатних представників “завершального етапу” Німецької класичної філософії, котрі зробили вагомий внесок у розвиток філософсько-правового розуміння поведінки людини, вважають Артура Шопенгауера. А. Шопенгауер (1788-1860 рр.) вважав, що...
В українській філософській думці виділяється етап раннього Просвітництва, яке виникає в епоху зародження капіталізму (перша чверть XVIII століття.). Українське Просвітництво мало своїм ідейним підґрунтям як власні, так і запозичені...
Особливої актуальності набуває проблема виховання у мовця загальнолюдських ціннісних орієнтирів, оскільки культура мовлення всього нашого суспільства і культура мовлення студентів зокрема – це чи не найяскравіший показник стану їх...
Розбудова української державності, проведення реформ, побудова громадянського суспільства неможливі без розвитку української духовності. Протягом років незалежності нашої держави основним завданням державного управління був розвиток економіки, тому вирішення проблем у...
XVI — перша половина XVIII ст. були важливим етапом розвитку української культури. Продовживши традиції давньоруської культури, українська культура виявилася в важких умовах. Але в народі знайшлися сили, які забезпечили...
Історія формування поняття культури пов’язана перш за все з його етимологією. Появі цього слова в різних європейських мовах безпосередньо передувало латинське cultur, що походило від colere. Останнє мало безліч...
Поняття культура об’єднує в собі науку (включно з технологією) і освіту, мистецтво (літературу та інші галузі), мораль, уклад життя та світогляд. Культура вивчається комплексом гуманітарних наук, насамперед культурологією, етнографією,...
У ранньому інституціоналізмі трактування економічних явищ велося з трьох позицій: психології та технології, права, ринкової кон’юнктури. Негативізм позиції Т. Веблена був урівноважений позитивізмом Дж. Коммонза та практицизмом У. Мітчелла....
У 20-х рр. ХІХ ст. класична політична економія, досягнувши кульмінації свого розвитку, почала здавати свої позиції. Теоретична діяльність послідовників вчення Д. Рікардо не ознаменувалася подальшим серйозним розвитком науки. По...
Вступ Сучасний рівень науки і практики та їх зростаючий вплив на соціальні та економічні процеси вимагають спеціального регламентування дій психологів, як у процесі дослідницької роботи, так і в ході...
Вступ Особливістю відображення здоров’я людини с безпосередній зв’язок її зовнішнім і внутрішнім середовищем, де важливу роль відіграє постава. Багато визначень характеризують поставу як звичне невимушене положення тіла, яке зберігається...
Вступ Питання пошуку шляхів забезпечення безпеки як на макро-, так і на мікрорівні останнім часом набувають все більш актуального характеру. Причини цього є різноманітні, але найбільш суттєвими: швидка зміна...
Вступ Міжнародні договори є необхідним елементом нового світового правопорядку, вони посідають центральне місце в галузі міжнародного публічного права. Роль і значення договорів неухильно зростає. На сучасному етапі договори становлять...
2 / 01 / 2024
Організаційна структура системи управління розвитком регіону досить складна і водночас необхідна. Без неї неможливо уявити злагоджену діяльність різних державних органів з метою забезпечення регіонального розвитку, кожна складова такої системи...
Під системою місцевого самоврядування окремі дослідники розуміють певну модель здійснення публічної влади на місцевому рівні, сукупність організаційно-правових форм та інститутів місцевого самоврядування, його суб’єктів, завдяки яким населення територіальної громади...
За роки незалежності Україна значно просунулася в побудові правової, демократичної держави. Проте в суспільстві спостерігається низький рівень довіри до державних інституцій, які є, з багатьох причин, ще недостатньо ефективними....
Вступ Успіх нинішнього українського державотворення значною мірою залежить від того, чи зуміємо ми об’єктивно проаналізувати власний історичний досвід, зокрема, усвідомити, як формувалася і функціонувала українська державницька ідея. Процес зародження...
Вступ Актуальність теми дослідження. Звернення до генези філософської думки, осягнення традицій філософсько-етичного мислення, виявлення недооцінених постатей українських мислителей та їх доробку завжди є актуальним. Українська філософсько-етична думка володіє своєрідним...
Вступ Естетика — наука про становлення чуттєвої культури людини. Таке загальне визначення витікає з органічної єдності двох своєрідних частин цієї науки; якими є: 1) виявлення діалектики самого процесу освоєння,...
Вступ Можливість оскарження рішення публічного чи приватного суб’єкту права, на наш погляд, є природнім правом людини. Не є виключенням із цього правила й судова влада. В механізмі держави провідне...
2 / 12 / 2023
Вступ Злочини проти життя, і зокрема. вбивство, посягають на найбільш важливе, природне і невід’ємне право кожної людини, яке гарантоване міжнародно-правовими актами та Конституцією України (статті 3, 27). Суспільне небезпечне...
2 / 12 / 2023
Вступ До початку нашої ери римське суспільство було вже досить розвиненим не тільки в культурному плані, а й з точки зору народного господарства. Цьому кілька сприяв рабовласницький лад держави....
Вступ Репродуктивна сфера — система психологічних і фізіологічних механізмів, що об’єднані для реалізації задач репродукції, до якої входить: зачаття, виношування, народження дитини, піклування про неї та виховання. За визначенням...
Фонди коштів держави в системі публічних фондів коштів представлені насамперед коштами державного бюджету та державних позабюджетних фондів. Доцільно до такого типу фондів відносити й фонди коштів суб’єктів, які утворені...
27 / 09 / 2023
Упродовж 2014-2015рр. Україна пережила низку економічних шоків, серед яких чи не найболючішими були валютні. Неспроможність НБУ впоратись із викликами, які постали перед країною, у т.ч. внаслідок російської агресії, призвела...
27 / 09 / 2023
Вступ Місце фінансового права як самостійної галузі права в системі права України та інших пострадянських держав давно стало загальновизнаним. Проте в науці не існує єдності в позиціях щодо розгляду...
27 / 09 / 2023
Вступ Актуальність теми дослідження. Одним із важливих чинників поліпшення економічної ситуації в Україні є оптимізація механізму валютного регулювання. Його роль як головного засобу реалізації валютної політики набуває особливого значення...
27 / 09 / 2023
Вступ Формування в Україні високоцивілізованого суспільства на засадах європейської інтеграції можливе шляхом реформування основних економіко-правових засад його життєдіяльності, до яких слід віднести і правове регулювання відносин неплатоспроможності та банкрутства....
27 / 09 / 2023
  Вступ Актуальність теми. Успішне функціонування будь-якого підприємства неможливе без фізичного захисту його від незаконних дій як фізичних осіб (суб’єктивних загроз), так і від стихійних впливів (об’єктивних загроз). Наслідки...
Вступ Етика німецького філософського раціоналізму стала найвищим досягненням етичної теорії Нового часу. Це період творення завершених систем філософії, вищим виявом якої бачиться «практична філософія» — етика та естетика. Визначні...
Вступ Грамотне використання наукової літератури є однією з найважливіших вимог, що пред’являються до наукової роботи, чи то студентський реферат, курсова робота, наукова стаття чи монографія. Вміння автора працювати з...
Вступ У сексологічному консультуванні прийнято вважати, що більшість сексуальних розладів у чоловіків має психогенну основу. Якщо пацієнт молодого чи середнього віку, не має хронічних ендокринних, судинних чи системних захворювань,...
Вступ Будь-які соціальні системи, такі як суспільство в цілому, його окремі підсистеми, будь-які приватні структури і т. ін., повинні зберігати стабільність і стійкість як основні характеристики їх розвитку та...
Вступ В умовах глобалізації виникає необхідність розширення ділових контактів із зарубіжними партнерами, не від’ємною складовою яких стають реклама, світське спілкування та зустрічі з іноземним партнерами у неділовому середовищі. Практика...
Вступ Особистість у психології розглядають, передусім, як суспільно- психологічну сутність людини, яка формується внаслідок засвоєння нею суспільно-історичного досвіду людства. За розгорнутішим визначенням особистість трактують як саморегульоване системне утворення, якому...
Вступ. Культура нації — це не лише демонстрація її освіченості, моральності та свідомості, це — показник її сили. Жодне цивілізоване суспільство неможливе без культури. Культури естетичної, етичної і, звичайно,...
Вступ Світоглядною спрямованістю Відродження було відкриття самоцінності людської особистості, гуманістична спрямованість пізнання. Людина відчуває таку самостійність, яку вона не мала ні в античності, ні в середньовіччі. Її сила, влада...
Вступ З розвитком людства діяльність, яка здійснюється у сфері охорони правопорядку, зазнала значних змін. Найважливішою з них є та, що заходи кримінального покарання почали співвідноситися із заходами попередження злочинів,...
14 / 09 / 2023
Вступ Правнича деонтологія досліджує сутність внутрішнього імперативу службового обов’язку у правових явищах, пошук та встановлення об’єктивної істини самим юристом; використання ним у службовій діяльності, поряд з позитивним правом, норми...
14 / 09 / 2023
Вступ Політичні партії – це складний соціокультурний та політичний феномен, який протягом багатьох років відіграє значну роль в житті суспільства, і який можна розглядати з багатьох боків. З політологічної...
Актуальність теми. З 1 жовтня 2018 року набрав чинності закон Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності, який повністю змінює правила гри на ринку аудиту. Від якості аудиту фінансової...
Вступ Зміни парадигми сучасної системи вищої професійної освіти вимагає позитивних якісних змін у підготовці соціальних педагогів, яка, у постійно змінюваних умовах педагогічної діяльності, дає йому змогу бути успішним і...
Вступ Відносини являють собою цілісну систему виборчих, індивідуальних і свідомих взаємозв’язках особистості з об’єктивною дійсністю, яка включає в себе три основних компоненти: ставлення до людей, до предметів зовнішнього світу...
Вступ Актуальність теми. Основною метою участі органів опіки і піклування в цивільному процесі є захист прав інших осіб. Цей захист у цивільному процесі органи опіки і піклування можуть здійснювати...
8 / 09 / 2023
Вступ Актуальність теми. Питання ефективних запобігання та протидії корупції є однією із найважливіших проблем, які намагається вирішити сучасна Українська держава. Актуальність даного питання зумовлюється тим, що корупція провокує й...
8 / 09 / 2023
Етапи дослідження психології народів. Школа народів, її створення та розвиток. Основні напрями школи народів Мета: дослідити національний характер, закономірності формування та функціонування національної самосвідомості в різних «школах народів» в...
Україна належить до небагатьох країн світу, що володіють повним циклом (макротехнологією) створення авіаційної техніки, і займає провідне місце на світовому ринку в секторі транспортної та регіональної пасажирської авіації. Але...
Вступ Кожна людина живе і діє у певному соціальному середовищі, соціальному оточенні. Саме соціальна зумовленість діяльності людини, її зв’язок і взаємодія з навколишнім соціальним світом і є тими факторами,...
Вступ Державна молодіжна політика — це системна діяльність держави у відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється в законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить за мету створення соціально-економічних,...
1 / 09 / 2023
Вступ Самосвідомість особистості досліджують теоретично, однак це питання має і важливе практичне значення. Не всі складові феномену самосвідомості піддаються вимірюванню, крім того, навіть аспекти дослідження, що вважають складовими самосвідомості,...
Вступ Основна мета демографічного прогнозу полягає в розробці сценаріїв для висунення гіпотез ймовірних змін демографічних показників і передбачення тенденцій розвитку демографічної ситуації, орієнтованих на вирішення соціально-економічних і соціально-побутових проблем....
Вступ Соціальні пільги е одним з видів соціального захисту населення, масове запровадження якого почалося за радянських часів, та спрямоване на вирішення двох принципово різних завдань: по-перше, надання привілеїв окремим...
Вступ Сучасний етап у розвитку етичної науки пов’язаний з питаннями, від характеру вирішення яких багато в чому залежить становище людини у світі. Й оскільки філософія не без підстав завжди...
Вступ Світові океани – їхня температура, хімічний склад, течії та живі організми – лежать в основі глобальних систем, завдяки яким Земля придатна для проживання людства. Те, як ми керуємо...
Вступ В продовж останнього півсторіччя стало традиційним кожні десять років приймати на міжнародному рівні документи, що визначають коло основних проблем навколишнього середовища та інструментів для їх вирішення. Цікавим з...
На сучасному етапі розвитку держави та суспільства в Україні актуальним є безумовне забезпечення конституційних прав та свобод громадян, реалізація верховенства права в усіх сферах суспільного життя, всебічна оптимізація і...
29 / 08 / 2023
Повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції — це нерозривно пов’язані між собою права і обов’язки, що можуть бути безпосередньо втілені у діях суду, спрямовані на розгляд усіх справ, що...
29 / 08 / 2023
Вступ Причинний зв’язок – це об’єктивно існуючий зв’язок між злочинним діянням (дією або бездіяльністю) і суспільно небезпечними наслідками, наявність якого є обов’язковою умовою для притягнення особи до кримінальної відповідальності,...
30 / 06 / 2023
Вступ Комерційні зв’язки значною мірою впливають на ефективність ринкової діяльності торговельного підприємства (ТП), адже від них залежить товарний асортимент, товарні запаси, ціни, обсяги продажів товарів, доходи, витрати обігу, обов’язкові...
Вступ Стрімкий розвиток ринкових відносин в Україні зумовив значні зміни як у системі управління підприємствами, так і в споживчих настроях, що змушує підприємства займатися питаннями формування ринкового попиту та...
Вступ Однією з необхідних умов розвитку всієї економічної системи України є розвиток малого бізнесу — сектору, який на сьогодні виконує таку важливу роль, як накопичення капіталу. Практика економічно-розвинутих країн...
Проблемне навчання — це така організація процесу навчання, сутність якої полягає в утворенні в навчальному процесі проблемних ситуацій, вирізненні та вирішенні студентами проблем. Сучасна вища освіта вбачає головним своїм...
Педагогічне спілкування — сукупність засобів і методів, що забезпечують реалізацію цілей і завдань виховання і навчання і визначають характер взаємодії педагога і учнів. Відомий психолог В. А. Кап-Калик виділяв...
Студентському віку також притаманно кризова насиченість (Б. А. Бариш). Можуть бути такі ознаки кризи: -сильна фрустрація; -загострення рольових конфліктів «студент-викладач», «студент-студент»; -ціннісно-смислова невизначенність; -інфантильність. Кожен психологічний вік вирішує своє...
Педагогічне спілкування – це професійне спілкування викладача зі студентами в процесі навчання і виховання. Особливостями педагогічного спілкування є те, що воно спрямоване на створення умов для всебічного розвитку особистості,...
Одне з найважливіших значень в оцінці педагога має авторитет викладача, як одне із складових ознак професійного педагога. Авторитет викладача – це інтегральна характеристика його професійної, педагогічної та особистісної значущості...
Педагогічна професія відноситься до професій типу «Чоловік-Чоловік». Згідно Е. А. Климову, цей тип професій визначається наступними якостями людини: стійко хорошим самопочуттям в ході роботи з людьми, потребою в спілкуванні...
Формою педагогічної взаємодії і у процесі навчання, і у вихованні є спілкування — вербальний або невербальний контакт. Спілкування — процес обміну між людьми певними результатами їхньої психічної та духовної...
Основні поняття та терміни: (написати по кожному терміну визначення) Самостійна робота – це самостійна діяльність-учіння студента, яку науково-педагогічний працівник планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями...
Основні поняття та терміни: (написати по кожному терміну визначення) Педагогічна технологія – сукупність психолого-педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і компонування форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; вона...
Основні поняття та терміни: (написати по кожному терміну визначення) Педагогічна діагностика – це підрозділ педагогіки, що вивчає принципи і методи розпізнавання та встановлення ознак, що характеризують нормальний (або з...
Основні поняття та терміни: (написати по кожному терміну визначення) Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези...
Основні поняття та терміни:  (написати по кожному терміну визначення) Лекція – основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Оглядова лекція – основний метод вивчення кількох тем...
Основні поняття та терміни: (написати по кожному терміну визначення) Дидактика – один із розділів педагогіки, який вивчає закономірності засвоєння знань, умінь і навичок, формування переконань; визначає обсяг і структуру...
Основні поняття та терміни: Вища освіта – ступінь знань, що набуваються у закладах вищої освіти (вишах) на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях...
Вступ Актуальність теми. Зростання конкуренції на фармацевтичному ринку України змушує багато компаній шукати принципово нові моделі розвитку, формувати нову філософію існування в мінливій системі охорони здоров’я. Зростають витрати на...
Вступ Титрометричний аналіз (титрування) (рос. титриметрический анализ, англ. titrimetric analysis, analysis by titration; нім. Massanalyse f, Titration f, Titrimetrie f) — сукупність методів кількісного аналізу в аналітичній і фармацевтичній...
20 / 06 / 2023
Вступ Усі клітини еукаріотів сформовані системою мембран (від лат. мембрана — шкірка, плівка), які забезпечують їхнє нормальне функціонування. Клітини обмежені плазматичною мембраною. Вона забезпечує обмін речовин із навколишнім середовищем і взаємодію...
Вступ Залежно від виду предмета, яким поранено людину, форми і характеру ушкодження тканин рани поділяють на колоті, різані, рвані, розтрощені, забиті тощо. Вони можуть бути забруднені клаптиками одягу, піском,...
Вступ Менструальний цикл — зміни в організмі жінки, які повторюються через правильні проміжки часу і проявляються зовні у вигляді кровотечі з статевих шляхів. Менструальний цикл обчислюється від першого дня...
Вступ Умовні рефлекси – це індивідуальні, набуті рефлекторні реакції, які виробляються на базі безумовних рефлексів і виникають за певних умов. Виділяють такі умови вироблення умовних рефлексів: – збіг дії...
Вступ Про багатство навколишнього світу, про кольори, запахи, музичні тони та шуми, вагу предметів, про спрагу та голод ми дізнаємося завдяки органам чуття. За допомогою органів чуття людський організм...
Вступ Вітчизняний бізнес має специфіку в черговості охоплення маркетингом діяльності різних галузей, що пояснюється недостатнім розвитком ринкових відносин, недосконалістю законодавства у сферах господарювання та економічних реформ, нестабільністю політичного середовища...
Вступ Актуальність теми. Валютне регулювання й контроль займають провідне місце в економічній політиці держави: від правильного валютного регулювання залежать стабільність і міцність національної грошової одиниці. Валютне регулювання є однією...
Вступ Дослідження принципів та мети діяльності суб’єктів протидії корупції, особливо у зв’язку з законодавчими та суспільно- політичними реформами сьогодення, є актуальним як для заповнення теоретичних прогалин у галузі адміністративного...
20 / 06 / 2023
Вступ Термін «логіка» сьогодні загалом застосовується у трьох головних значеннях. По-перше, ним позначають будь-яку необхідну закономірність у взаємозв’язку об’єктивних явищ – «логіка фактів», «логіка історичного розвитку» тощо. По-друге, словом...
20 / 06 / 2023
Вступ Сучасній українській правовій науці хоча і притаманний активний пошук та формування нових наукових напрямків, проте вона значною мірою залишається депарадигмальною, заідеологізованою та міфологізованою. Їй часом притаманна і псевдонауковість...
20 / 06 / 2023
Вступ Питання притягнення до відповідальності суддів як особливої категорії державних службовців — завжди найгостріший предмет обговорення громадськості будь-якої країни незалежно від її економічної формації, політичного режиму або державного устрою....
20 / 06 / 2023
Вступ Актуальність теми. З прадавніх часів політика була й залишається одним із найважливіших джерел і механізмів організації спільного життя людей, могутнім знаряддям цілеспрямованих перетворень як в окремих країнах, так...
Вступ Актуальність теми. На сучасному етапі підприємства державного сектору економіки мають проблеми, які пов’язані зі специфікою їхньої діяльності. Поглиблений та фаховий аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств може вчасно виявити та...
Вступ Логіка, фундатором якої є Арістотель, — наука єдина, незважаючи на те, що існують як традиційна, так і сучасна логіка. Це два історичних етапи єдиної науки. Із того факту,...
20 / 06 / 2023
Вступ Соціальне страхування пройшло тривалий шлях еволюції від найпримітивніших форм до створення цілісної взаємоузгодженої системи захисту та забезпечення населення від настання страхових ризиків. Реформування системи соціального страхування, що відбувається...
Вступ. Риторика − це мистецтво красномовства, мистецтво грамотно, змістовно і захоплююче побудувати свою промову і переконливо донести свої думки до аудиторії; це особливий вид творчої діяльності, якому треба наполегливо...
Введение Отчего человек устает на тренировке? Почему к концу тренировки иногда появляются вялость, заторможенность, нежелание заниматься? Все это происходит в основном в результате накопления в крови токсинов усталости. «Токсины...
Вступ Мистецтво – одне з найважливіших і найцікавіших явищ в житті суспільства, невід’ємна частина людської діяльності, що грає значну роль в розвитку не тільки окремої особи, але і суспільства. Суть мистецтва...
Вступ Готика була б неможлива без великих успіхів європейців в будівництві. Артілі професійних майстрів, організовані як міські ремісничі цехи, накопичували віковий досвід, з покоління в покоління передавали секрети майстерності....
Вступ У XVII ст. нідерландське мистецтво поділилося на дві школи — фламандську та голландську, що було пов’язано з поділом самих Нідерландів у результаті революції на дві частини — Голландію...
Вступ Сьогодні, коли кожне підприємство здійснює підприємницьку діяльність самостійно і на власний ризик з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, значення фінансового аналізу як інструменту пошуку...
15 / 06 / 2023
Вступ Проблематика існування та фінансування бюджетного дефіциту є акту-альною та дискусійною на всіх етапах розвитку фінансової науки . Науковці та дослідники дотримуються різних поглядів щодо впливу дефіциту на еко-номіку...
Вступ Фінанси є однією з найважливіших економічних категорій, що відбиває економічні відношення в процесі створення і використання засобів. Їхнє виникнення відбулося в умовах переходу від натурального господарства до регулярного...
15 / 06 / 2023
Вступ Епохою Просвітництва називають період між другою (Славної) англійської революцією (1688-1689) і Великою французькою революцією (1789-1794). Але якщо у Франції революцією епоха Просвітництва завершується, то в ряді інших країн...
Вступ Загальний період Відродження да­тується від останньої третини ХІП до кіния XVI ст. В окремих країнах Відродження тривало до початку XVII ст. Важливим періодом у розвитку європейської естетики була...
Вступ Коливаннями називаються рухи або стани, які мають ту чи іншу степінь повторюваності у часі. Коливання властиві усім явищам природи: пульсує випромінювання зірок, всередині яких відбуваються ядерні реакції, з...
Вступ Магнітне поле — складова електромагнітного поля, за допомогою якої здійснюється взаємодія між рухомими електрично зарядженими частинками. Магнітне поле — складова електромагнітного поля, яка створюється змінним у часі електричним...
Вступ Особливістю економіки XXІ століття є надвиробництво товарів і запекла боротьба за споживача. Від перемоги в цій боротьбі залежить життєздатність підприємства. Сьогодні назріла необхідність розуміння глибинних мотивів споживчої мотивації....
Вступ. Постать Феофана Лебединцева, ученого, педагога, літератора, викладача грецької мови, засновника та редактора першого національного історичного часопису «Киевская старина», перебуває наче в тіні вітчизняної науки. Велика частина літературної спадщини...
Вступ Актуальність теми. Сучасні ринкові умови господарювання в Україні спонукали до перетворення ринкової інфраструктури із пасивного супутника виробництва, якою вона була за часів командно-адміністративної економіки, в рівноправного партнера всіх...
Вступ Мікроекономіка є однією зі складових сучасної фундаментальної науки про господарство, яка майже три століття носила назву «політична економія», а на межі ХІХ-ХХ століть стала називатись «економікс», що в...
Вступ Товариство міжнародних міжбанківських фінансових телекомунікацій SWIFT (абревіатура утворена першими літерами англійської назви Society for WordWide Interbank Financial Telecommunikations), засноване у травні 1973 p. у Брюсселі, Система СВІФТ —...
1. Медико-соціальна проблема людей з туберкульозом: базова характеристика для сучасної людини Відколи існує людство на нашій планеті, відтоді існує і туберкульоз. Багато тисячоліть туберкульоз косив людство і заганяв їх...
1. Сутність, значення та функції політики  розподілу як складової системи маркетингу Теорія маркетингу поділяє маркетингову політику на окремі складові, а саме: – маркетингову товарну політику; – товарну інноваційну політику;...
Вступ Дослідження взаємозв’язку інфляції та безробіття є особливо актуальним на сучасному етапі розвитку більшості розвинених країн. Зростання безробіття та низька інфляція значно гальмують подолання наслідків економічної кризи, що розпочалася...
Вступ Зародження логістики як теоретичної концепції і праї управлінського інструменту відбулося дуже давно, але вона багато років використовувалася лише як практичний інструмент в різних, в основному неекономічних сферах діяльності....
Вступ Концепція “усталеного розвитку” — це досягнення соціального та економічного успіху сьогоднішнього та майбутніх поколінь на основі збереження оточуючого середовища та економії природних ресурсів. На рівні компаній — це...
Вступ Українська хорова музика минулого багата на яскраві творчі особистості – М. Дилецький, М. Березовський, Д. Бортнянський, А. Ведель, М. Лисенко, К. Стеценко, О. Кошиць… Особливе місце у цьому...
Вступ. Розвиток науки економічної думки, як окремої галузі економічної науки нерозривно пов’язаний з англійською класичною школою політичної економії, засновником якої є А. Сміт. Саме у рамках даної наукової течії...
Вступ Взаємодія з педагогікою особливо важлива при дослідженні злочинів неповнолітніх, жінок, побутових і рецидивних злочинів. Знання педагогіки застосовуються також у процесі розробки й аналізу ефективності індивідуальних заходів запобігання злочинам....
1 / 06 / 2023
Вступ Просування України шляхом системних, демократичних перетворень передбачає якісно нове ставлення до основних, базових інститутів держави, одним із яких є інститут державної служби. Він тісно пов’язаний із визначеним в...
Вступ Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції» порівняно із Законом України «Про боротьбу з корупцією» розширено перелік суб’єктів, що здійснюють заходи із запобігання та протидії корупції. Недосконалість...
Вступ Проблема правослухняної (законослухняної, правовиконавчої, правомірної, соціально-нормативної) і протиправної (антисоціальної, злочинної, соціально-ненормативної) поведінки, попри її різнобічне вивчення з позицій філософії, соціології, правознавстві, соціальної та юридичної психології, багато в чому...
1 / 06 / 2023
Вступ Викликають захворювання мікроби та їх токсини — отрути білкової природи, що знаходяться в продуктах. Їх збудники потрапляють у харчові продукти при порушенні санітарно-гігієнічних правил приготування та зберігання їжі,...
Вступ Чорні діри – мабуть, самі таємничі і загадкові астрономічні об’єкти в нашому Всесвіті, з моменту свого відкриття привертають увагу вчених мужів і розбурхують фантазію письменників-фантастів. Що ж таке...
Вступ До 1900 року на Землі зовсім зникли 65 видів ссавців та 140 видів птахів. Нині приблизно 600 видів хребетних перебувають на межі повного знищення (деякі кити, носороги, черепахи,...
Вступ Францу́зький кінематограф включає у себе твори кіно, створені французькою нацією, або її представниками за кордоном. Франція — батьківщина кіно. Декілька ключових рухів кінематографу, таких як Нова хвиля, почалися...
Вступ Галактика (дав.-гр. Γαλαξίας — «молочний») — гравітаційно зв’язана система із зір і зоряних скупчень, міжзоряного газу, пилу й темної матерії. Усі об’єкти в складі галактик беруть участь в...
Вступ Природоохоронна територія — територія, яка охороняється через своє екологічне, культурне або подібне значення. Існує велика кількість таких територій, рівень захисту яких сильно відрізняється та залежить від статусу, встановленого...
Вступ Індивідуальний розвиток, або онтогенез (від грец. он тос — існуюче і генезис — походження), — розвиток особини від зародження до завершення життя (смерті або поділу особини на дочірні)....
Вступ Міжнародні економічні відносини (МЕВ) — це система відносин, що виникають між суб’єктами з різних країн з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання товарів, послуг, капіталів, ідей в умовах...
Вступ При наданні першої медичної допомоги жертвам радіаційних заражень необхідно враховувати, що на зараженій території не можна вживати їжу, воду із заражених джерел, торкатися до зараженим радіаційними речовинами предметів....
Вступ Харчовий, або трофічний ланцюг — набір взаємовідношень між різними групами організмів, які визначають послідовність перетворення біомаси й енергії в екосистемі. Наприклад, енергія сонця служить джерелом енергії для рослин,...
Вступ Існує  цікаве застосування сірників — це «матчворк» (з англійської mutch — «сірник», work — «робота») — конструювання виробів із сірників. Сірники — найпростіший і найдоступніший виробний матеріал для...
 Вступ Застосування різних лікарських препаратів називається фармакотерапією. Вона вивчає природні речовини (трави, мінерали тощо), а також – синтезовані хімічним шляхом. Класифікація лікарських препаратів За механізмом терапевтичної дії: Етіотропна –...
Вступ Природні заповідники України — це природоохоронні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення, покликані зберігати в природному стані типові або виняткові для даної ландшафтної зони природні комплекси з усією сукупністю їх...
 Вступ Сірники – самий простий і доступний виробний матеріал, який тільки можна собі уявити. Вони відкривають широкі можливості для творчості і дозвілля.  Крім того, сірники – це відмінний матеріал...
Вступ Валютні відносини – сукупність відносин, пов’язаних із функціонуванням валюти в міжнародній торгівлі, економічному і технічному співробітництві, наданні та отриманні позик, кредитів тощо. Учасниками валютних відносин є безпосередньо держава,...
Вступ Сонце – центральне тіло Сонячної системи, розпечений плазмовий куля, типова зірка-карлик спектрального класу G2: маса М ~ 2 · 1030 кг радіус R = 696 т. км, середня...
Вступ Чарльз Роберт Дарвін (англ. Charles Robert Darwin; 1809-1882) – англійський натураліст та мандрівник, одним з перших усвідомив та наочно продемонстрував, що всі живі організми еволюціонують у часі від...
Вступ Мутації – стійкі зміни генетичного апарату, які виникають раптово і призводять до змін тих чи інших спадкових ознак організму. Основи вчення про мутації заклав нідерландський ботанік та генетик...
Вступ Наразі для більшості країн світу стало зрозумілим, що лише та країна, яка забезпечить розвиток освіти та зробить освітній напрямок одним з найприорітетніших в державній політиці — може претендувати...
Вступ Золото тривалий час було однією з форм міжнародних грошей і становило основу світової валютної системи. Криза Бреттон-Вудської системи призвела до офіційної демонетизації золота, тобто з його вартістю не...
Введение Православие рассматривает свою историю с II века н.э. и считает, что она уходит к апостольским временам. Также и католицизм считает данный период своей историей. По общепринятой истории, в...
12 / 05 / 2023
Вступ Джеймс Кеттелл — один із перших фахівців з експериментальної психології в США. У колі його наукових інтересів — дослідження поведінки людини, її здатності реагувати на стимули, проблеми освіти...
Конституційний склад Верховної Ради України та її структура визначаються Конституцією України, Законами України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 року, «Про статус народного депутата України» від...
Вступ Актуальність теми. Проведення «великої» судової реформи в Україні в умовах становлення ринкових відносин вимагає суттєвого оновлення господарського процесуального законодавства шляхом прийняття нового процесуального закону, покликаного забезпечити високий рівень...
12 / 05 / 2023
З яких елементів складається політична система? Поняття політична система суспільства пов’язане із подвійним його розумінням: у широкому розумінні — це цілісний комплекс усіх політичних явищ, які існують у суспільстві,...
Вступ На певному етапі розвитку суспільства виникає політична система як одна із систем (поряд з економічними, соціальними, духовними), пов’язана з особливою формою діяльності людей — політикою. Політична система суспільства...
Відмінність між унітарною та федеративною державами полягає в тому, що: Територія унітарної держави складається з тією чи іншою мірою самоврядних адміністративних одиниць, які не мають політичної самостійності і виконують...
Поширеною є типологія французького політолога Ж. Блонделя, який вирізняє п’ять типів політичних систем: 1) ліберальні демократії; 2) радикально-авторитарні (комуністичні) системи; 3) традиційні (збереження наявних соціальних відносин); 4) популістські (властиві...
Панування, тобто шанси слухняності щодо певних розпоряджень, може ґрунтуватися на різних мотивах покірності. Воно може зумовлюватись простою зацікавленістю в тому, щоб слухатись, пов’язаною з раціонально-доцільним підрахунком відповідних прибутків і...
Вступ Виборче право і системи, встановлюючи правила обрання і розподілу парламентських місць і урядових повноважень, тим самим встановлюють специфічні форми взаємовідносин між парламентом, урядом і електоратом; між виконавчою і...
Вступ Художнє конструювання в поєднанні з технічним (інженерним) проектуванням утворюють єдиний процес проектування об’єктів технологічної діяльності, незважаючи на те, що процес художнього конструювання спрямований на виконання специфічної мети —...
Вступ Поняттям «фонди музею» позначують усю науково організовану сукупність матеріалів, взятих музеєм на постійне зберігання. При цьому вони можуть не тільки міститися у фондосховищі та експозиції, але й бути...
Вступ У практиці музейної справи нині широко розповсюджені обміни експозиціями та тематичними виставками. Це дає змогу музеєві «мандрувати» до масового споживача й актуалізувати у суспільстві увагу до визначних колекцій...
Вступ Українська економіка, як і більшість світових економік, перебуває під впливом негативних проявів фінансово-економічної кризи. Держава почала втрачати надійні як внутрішні, так зовнішні джерела необхідного інвестування, що спричинило падіння...
Вступ В епоху глобалізаційних та інтеграційних політичних, соціальних і культурних процесів, укріплення економічних та торговельних зв’язків між державами на міжнародній арені перед міжнародними та національними транспортними системами відкриваються нові...
Вступ Світовий досвід свідчить, що держави не в змозі розвивати свою економіку без залучення та ефективного використання інвестицій. Акумулюючи приватний, державний або іноземний капітал, забезпечуючи доступ до сучасних технологій...
Вступ Триваючі глобалізаційні тенденції повинні забезпечуватися та підтримуватися світовою грошовою і валютною системою, яка б забезпечувала платежі для виконання угод, стійку одиницю вартості та стандарти платежів, адже економічні операції...
Вступ Святий Августин,або Августин Блаженний,(354–430) – мислитель, творчість якого відобразила основну суперечність раннього Середньовіччя. Августин народився на півночі Африки в місті Тагасті в християнській родині. Хоча сім’я була середнього...
Вступ Однією із загальних закономірностей історичного процесу є нерівномірність його розвитку як у часі, так і в просторі. В історії людства на певних етапах окремі народи ставали носіями суспільного...
Вступ У сучасній мистецтвознавчій літературі серед художників та мистецтвознавців немає чітко виробленої й уніфікованої термінології і класифікації плаката, тому це поняття трактується досить довільно і його визначення часто суперечать...
18 / 04 / 2023
Вступ Графіка — вид образотворчого мистецтва, у якому використовуються інструменти, якими можна писати, шкрябати, креслити, малювати і де головними зображувальними засобами є контурна лінія, штрих, пляма, а також тон...
18 / 04 / 2023
Вступ Одним із вагомих чинників функціонування і розвитку регіональних господарських систем в Україні є оплата праці. Вона є важливою складовою ринкових відносин, концентрованим вираженням ефективності економіки і змісту соціальної...
Ризики банківської діяльності тісно пов’язані між собою і нерідко одні види ризиків супроводжуються іншими. Одним із видів ризиків, який суттєво може вплинути на подальшу діяльність банківської установи, є кредитний...
18 / 04 / 2023
Метод дерева рішень — це один з методів автоматичного аналізу величезних масивів даних. Перші ідеї створення «дерев рішень» починаються з робіт П.Ховленда і Е.Ханта кінця 50-х років XX століття....
Господарське рішення, що приймається в процесі певного виду економічної діяльності в умовах ринкових форм господарювання, майже завжди сполучено з економічним ризиком, що обумовлений наявністю ряду факторів невизначеності, заздалегідь не...
1. Поняття ризику у бізнесі та їх класифікація Ризик — поняття неоднозначне. Навіть визначення економічного ризику залишає достатньо широкі межі для розуміння того, що таке ризик. Тому для відокремлення...
Основною рисою українського архітектурного стилю є конструктивізм. Тобто всі деталі як ззовні так і всередині були обумовлені стилем побудови. Другою рисою українського як церковного так і світського будівництва та...
Розквіт світського портретного живопису припадає на другу половину XVIII століття. Саме тоді багато талановитої української молоді навчалося та працювало в Петербурзькій академії мистецтв. Найвідоміші художники Росії того часу Дмитро...
Українську літературу від кінця ХVIII ст. називають новою. Порівняно з давньою це була література нової тематики, нового героя й нового мовного оформлення — твори, на відміну від давніх, написані...
У перший період було засновано «Інститут української наукової мови» Всеукраїнської академії наук (1921), створено кафедри української та інших мов у вищих навчальних закладах. Інтенсивно велися мовознавчі дослідження, укладалися перекладні...
З якою метою представники української інтелігенції збирали історичні пам’ятки? С.Васильківський вивчає і збирає пам’ятки старовинного українського мистецтва. У 1900 р. Васильківський спільно з художником-баталістом М. Самокишем створює альбом «З...
Збирання фольклору стало з  другоï третини дев’ятнадцятого сторiччя явищем масовим. А початок украïнськiй фольклористицi поклали збiрки пiсень, виданi в 1827 i  1834 роках М. О. Максимовичем, першим ректором Киïвського...
Меморіальна скульптура Пізнього Відродження і доби маньєризму отримала поширення на західних українських землях у 16 столітті, бо саме там найчастіше стикалися з новими віяннями та новими ідеями, що йшли...
Духовний розвиток України другої половини XVII —XVIII ст., культурні зв’язки східнослов’янських народів, вплив європейського мистецтва зумовили багатство і розмаїття архітектури України. Вона розвивалася на міцному ґрунті багатовікової вітчизняної культури...
Петро Могила (1597-1647) — політичний та освітній діяч, нащадок князівського роду, широкоосвічена людина. Виходець із Львівської братської школи, він здобув освіту в ряді західноєвропейських університетів. Відомий як засновник Києво-Могилянської...
Ідея відновлення християнської єдності не покидала окремих представників як католицизму, так і православ’я з часу розколу в 1054 р. Складне становище Галицько-Волинської Русі, на яку з одного боку тиснули...
На етапі завершення формування Київської Русі ЇЇ культура збагатилася новими здобутками. Найважливішим серед них була писемність. Археологічні джерела дозволяють відносити час оволодіння східними слов’янами неупорядкованим письмом до IX ст....
Прийшовши до влади, Володимир спробував провести релігійну реформу, яка полягала в запровадженні на Русі культу єдиного бога — громовержця Перуна. Проте навіть модернізована стара релігія не відповідала потребам часу:...
Головними ознаками існування державності у ранньосередньовічному суспільстві сучасні історики вважають наявність влади, відчуженої від на­роду, розселення населення за територіальним (а не племінним) принципом і стягнення данини для утримання влади....
На початку І тис. н.е. на історичну арену впевнено виходять слов`яни, які мали автохтонний характер і були однією із найчисельніших груп індоєвропейської спільності. їхнього прабатьківщиною була територія між Дністром...
Культуру розрізняють — матеріальну і духовну. Матеріальна культура охоплює всю сферу матеріальної діяльності і її результати (знаряддя праці, житла, засобу транспорту, предмети побуту), представляючи матеріалізацію людських ідей, опредмечення знання....
Вступ Вирішальну роль у євроінтеграційних прагненнях України відіграють трансформації в системі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, оскільки саме вони є основними провідниками політики євроінтеграції. Тому реформування системи...
Введение В современных условиях каждое предприятие обеспечивает эффективное управление своей маркетинговой деятельностью. В частности, ему необходимо знать, как исследовать рыночные возможности, как провести отбор целевых рынков, как разработать эффективный...
Введение Клетка — это самая маленькая живая единица, основная структурная и функциональная единица всего живого, будь то растение, или животное, или гриб. Некоторые организмы, такие как: амеба, бактерия, некоторые...
Введение Кандидатская диссертация — научная квалификационная работа, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, экономические  или технологические  разработки, обеспечивающие...
Анализ статьи: Организация труда как социотехническая система В данной статье автором представлены основные моменты системы организации труда работников в процессе их трудовой деятельности. Кроме того автор рассмотрел сущность социотехнического...
Введение Маркетинг — известное и интересное явление в мировой экономической науке, охватывает все стороны жизни человека; это эклектичная наука, которая в своем развитии впитывает знания фундаментальных и прикладных общенаучных...
1. Как определить размеры Земли, расстояния до Луны, Солнца, звезд и галактики? Мы умеем определять расстояния до Луны и других планет методом радиолокации, посылая сигнал и принимая отраженный. Время...
1. Объясните термин «эволюционно-синергетическая парадигма». Что такое микроэволюция и макроэволюция? Долгое время в постижении эволюции мира доминировал редукционистского-аналитический подход классической науки, игнорировал определенной степени, случай, нестабильность, самоорганизацию. Наука сих...
1. Понятие оценки и оценочной деятельности. Основные понятия, используемые в оценке собственности Для планирования экономики на всех уровнях, а также для анализа результатов деятельности по управлению объектами собственности чрезвычайно...
1. Основные процедуры оценки стоимости предприятия Функционирование в среде постоянных рыночных колебаний вызывает необходимость поиска новых ресурсов для обеспечения устойчивого развития предприятия, получения конкурентных преимуществ на рынке, достижения поставленных...
Введение Актуальность темы обусловлена ​​тем, что утверждение государственности, демократизация общества требуют новых подходов к процессам формирования политической зрелости. Противоречия и конфликты переходного состояния общества, распространение новых политических ценностей создают...
Вступ Актуальність проблеми. Сьогодні потрібно визнати тривожний факт, що поряд з онкологічними захворюваннями і СНІД над людством нависла грізна тінь гіподинамії (недостатньої рухової активності) та породжених нею хвороб (атеросклероз,...
Введение После смерти Святослава великим князем киевским стал его старший сын Ярополк (973—980). Однако уже через несколько лет на Руси возникла первая усобица. Сыновья Святослава начали борьбу за власть....
Введение Актуальность изучения данной темы определяется тем, что административное правонарушение является самым массовым видом правонарушений. Производство по делам административных правонарушений и вынесений административных наказаний составляют важную часть деятельности органов...
5 / 04 / 2023
Введение Высокая изменчивость и сложность современного мира приводит к тому, что стрессы становятся постоянными «спутниками» человека. Причем средний уровень стресса большинства людей превосходит их психофизиологические возможности, что приводит к...
Введение Под глобальными проблемами современности следует понимать совокупность проблем, от решения которых зависит дальнейшее существование цивилизации. Глобальные проблемы порождаются неравномерностью развития разных областей жизни современного человечества и противоречиями порождаемыми...
Введение Стремление к реализации эффективного управления социальными процессами и обеспечения социальной безопасности обусловливают осуществления последовательной, четко структурированной деятельности органов государственной власти и местного самоуправления относительно социального управления и определяют...
Введение По сравнению с бумом 70 — 90-х гг. сегодня, в начале XXI в., меняется парадигма исследований по проблемам интеллектуализации компьютеров и информационных систем на их основе, а именно:...
Введение В современном мире существуют определенные классы программного обеспечения, которое ориентированно в основном на корпоративный сегмент (крупный и средний бизнес) и соответственно не имеет широкого распространения. Но некоторые программные...
Введение Во второй половине XVIII в. абсолютизм с его неограниченной монархической властью клонился в Европе в упадок. Английская революция показала, что королевскую корону можно получить уже не «милостью Божией»,...
5 / 04 / 2023
Введение Во второй половине 20-х годов важнейшей задачей экономического развития стало превращение страны из аграрной в индустриальную, обеспечение ее экономической независимости и укрепление обороноспособности. Неотложной потребностью была модернизация экономики,...
Запровадження християнства — це епохальний поворот в історії Давньоруської держави, який не тільки суттєво вплинув на всі сфери тогочасного суспільного життя, а й надовго визначив характерні особливості вітчизняної моделі...
Початок цивілізації на Апеннінському півострові пов’язують із заснуванням Риму (753 до н.е.). Суспільство Давнього Риму складалося з трьох триб (племен) — латинян, сабінян і етрусків. У кожній трибі було...
Іудаїзм — одна з монотеїстичних релігій, поширених головним чином серед євреїв. Культ Ягве, бога племені Іуди, який відіграв основну роль у становленні давньоєврейської держави, перетворився з часом на загальнодержавний...
Введение Философия всегда имеет своей возможностью создание идеологии. Что такое идеология? Идеология – это совокупность искусственно создаваемых и задаваемых идеалов. Что такое идеалы? Идеалы – это цели, посредством сознания...
Введение В условиях информационной нагрузки, существующей на современных предприятиях, встает проблема повышения эффективности использования управленческой информации. Активное внедрение информационных технологий обеспечивает только сбор и хранение данных, тогда как для...
Введение Русская Америка, её основание, развитие и, в конечном счете, потеря — это тема, заслуживающая особого рассмотрения. Еще с середины XYIII в. на территории полуострова и прилегающих островов были...
Введение Ведущее место в славянской археологии занимает проблема славянского этногенеза. Она включает в себя вопросы происхождения славянского этноса, формирования его территории, расселение в Европе, определение характера материальной и духовной...
1.  Залог и его формы Залоговое право представляет собой разновидность прав на чужие вещи. Главной целью залога является обеспечение исполнения обязательств. Залог считается наиболее эффективным способом обеспечения исполнения обязательств,...
4 / 04 / 2023
Введение В течение нескольких миллионов лет человек существовал за счет охоты, рыболовства и собирательства. Люди «присваивали» себе продукты природы, поэтому такой тип хозяйства называют присваивающим. Человек полностью зависел от...
4 / 04 / 2023
Введение Рене Декарт (1596–1650) считается основателем современной философии. Для понимания его философских взглядов наиболее важны два произведения «Рассуждение о методе» и «Метафизические рассуждения», так как Декарт обосновал в них...
Введение В современных реалиях глобализационных и трансформационных процессов, которые охватили практически все сферы жизнедеятельности общества, особую актуальность приобретает рассмотрение проблемных вопросов, связанных с определением сущности, роли и значения основных...
27 / 03 / 2023
Введение Швейцария (нем. Schweiz, фр. Suisse, т. Svizzera, романш. Svizra) находится в Центральной Европе. Граничит с Францией на западе, с Италией на юге, Австрией и Лихтенштейном на востоке и...
27 / 03 / 2023
Введение Международный туризм под влиянием процессов глобализации и интеграции приобретает динамичного развития и становится фактором, от которого зависит рост экономики, повышение конкурентоспособности страны на мировых рынках, улучшение благосостояния населения....
27 / 03 / 2023
Введение Безопасность работников на производстве является одним из главных составляющих создания достойных условий труда на рабочем месте, которые являются конституционным правом каждого гражданина. Это является индикатором того, насколько работодатель...
Введение В современных условиях автоматизации и компьютеризации процессов обработки данных особое место отводится электронным информационным системам. Необходимость внедрения новейших технологий во всех сферах деятельности человека обусловлена ​​возрастающей потребностью в...
Введение Проведение государством экономических реформ создает условия для повышения деловой активности предприятий. Однако, реальность, в которой находятся субъекты хозяйствования, остается сложной. Корпоративные объединения, имея право принятия всех управленческих решений,...
27 / 03 / 2023
Введение Важной гарантией местного самоуправления является институт конституционно правовой ответственности в местном самоуправлении. Ведь идея локальной демократии невозможна без идеи ответственной муниципальной власти. В новых политико-правовых условиях институт юридической...
27 / 03 / 2023
Введение В настоящее время для туризма, кроме бурного развития, характерно расширение направлений туристических путешествий. Сейчас пока в число тех, которые больше всего посещаются туристами, принадлежат западноевропейские страны. Страны Центральной...
27 / 03 / 2023
Введение Предметом аналитических систем является изучение размеров и количественных соотношений между качественно определенными массовыми явлениями, а также закономерностей их формирования, развития, взаимосвязи в конкретных условиях места и времени. Следует...
Введение Динамичная бизнес-среда является катализатором изменений в индивидуальных управленческих карьерах. Пристальное внимание к этим изменениям обусловлено общественной значимостью управленческой деятельности и стремлением людей достичь верхних ступеней организационной иерархии, расширить...
Введение Механизм правового регулирования на сегодняшний день является предметом научного анализа уже на протяжении длительного времени. Можно заметить, что категория «механизм правового регулирования» определена в теории государства и права...
22 / 03 / 2023
1. Рассмотреть актуальные проблемы различных категорий населения, современную систему социального обслуживания населения Существенной особенностью любого общества, на каком бы этапе развития оно ни находилось, является оказание помощи и поддержки...
Введение Защита трудовых прав работников является одним из основных направлений трудовой политики РФ. Защита прав работника возможна всеми не запрещенными законом способами, гласит статья 352 ТК РФ. Защита трудовых...
Социальное партнерство становится неотъемлемой частью сферы труда. При этом речь идет не о слиянии интересов, а о достижении оптимального баланса между работниками, работодателями (предпринимателями), органами государственной власти, местного самоуправления...
Система социальной защиты населения может быть рассмотрена в нескольких аспектах: как совокупность социальных гарантий и мер по их реализации, направленных на обеспечение достойного уровня и качества жизни; как совокупность...
Введение Актуальность темы исследования. Сохранение экономической независимости России, ее научного потенциала невозможно без массовой общеобразовательной и экономической подготовки на основе программ, ориентированных на отечественную практику, без воспитания свободной личности,...
Введение Достижение долгосрочного устойчивого развития хозяйствующего субъекта выдвигает требования к смещению приоритетов менеджеров организации от оперативного управления к стратегическому. Для обеспечения стратегического управления необходима информация, на основе которой устанавливаются...
Введение Русская философская мысль зарождается в XI в. во времена существования Киевской Руси под влиянием введения христианства. Она имеет общих с украинской философской мыслью представителей, в частности Киевского митрополита...
Введение Основной структурой познания в наиболее развитых отраслях естествознания является анализ предмета исследования, выражение абстрактных элементарных объектов и последующий логический синтез из них единого целого в виде теоретической модели....
Введение В практике управления применяются такие разновидности протокола, как протокол о намерениях, протоколы согласования, протоколы изъятия вещественных доказательств (документов). В числе основных документов общего собрания акционеров закон называет протокол...
Одним з основних факторів, що негативно позначається на наповненні бюджету держави, є тіньова економіка, масштабність якої стала важливою домінантою не тільки економічного, а й суспільного життя України. Функціонування тіньової...
17 / 03 / 2023
Вступ Важливе значення ціноутворення як економічного інструменту полягає в тому, що воно безпосередньо впливає на характер отримання прибутку за результатами ринкової активності підприємства. З іншого боку, суттєво, яка концепція...
Вступ Пізнання окремих предметів, їх властивостей відбувається за допомогою форм чуттєвого пізнання (відчуттів і сприйняття). Ми бачимо, що цей будинок ще не добудований, відчуваємо смак гірких ліків і так...
15 / 03 / 2023
Перспективи розвитку Університету в інформаційному просторі Перший рейтинг вищих навчальних  закладів (далі – ВНЗ) опублікований  в 1983 р. [1], в якому журналом  «US News  and World Report» було визначено...
Введение Существование множества различных определений понятия “общения” связано с различными взглядами ученых на эту проблему. В кратком психологическом словаре предлагается определить общение как “сложный многоплановый процесс установления и развития...
Вступ На сучасному етапі Європейський Союз (ЄС) має гнучку систему правового регулювання встановлення відносин та співпраці з третіми країнами, зокрема Україною. Основною метою такого співробітництва згідно зі ст. 21...
Вступ Київська Русь, як і всі середньовічні країни, набирала досвіду культурного розвитку, зважаючи на культуру Давньої Греції та Риму. Найважливішу роль у цьому відношенні відіграли Болгарія і Візантія. Відчуваючи...
Вступ Менеджеру належить провідне місце у виконанні завдань управління. Він відповідає за роботу конкретного підрозділу чи організації в цілому, має у своєму підпорядкуванні конкретний колектив працівників, наділений правами і...
Вступ Правоохоронці, насамперед працівники органів внутрішніх справ, перебувають на передньому рубежі боротьби за закон, порядок, справедливість, виконуючи при цьому й профілактичну функцію. Зміцнення законності та правопорядку, що складає основну...
13 / 03 / 2023
Вступ Підвищення ролі науки в суспільстві, зростання її соціального престижу ставить високі вимоги до знань про науку. В сучасних умовах ці вимоги стрімко зростають, стимулюючи поглиблення досліджень сфери науки...
Вступ Правове забезпечення полягає у використанні засобів і форм юридичного впливу на персонал з метою досягнення ефективної діяльності підприємства. Основні завдання правового забезпечення: — правове регулювання трудових відносин, що...
1. Середньовічні уявлення про соціальну відповідальність. Уявлення про відповідальність Августина, П.Абеляра, І. Скота, М.Екхарта В епоху Середньовіччя розуміння відповідальності суб’єкта знаходилося в одній зв’язці з ідеєю гріховності людини від...
Вступ Основні напрямки наукової діяльності молодого дослідника П. М. Долуханова  були пов’язані з палеоекологію і археологією, особливо його цікавила проблема адаптації археологічних культур до змін природного середовища. Почавши з...
Вступ Застрахована особа в разі досягнення пенсійного віку має право на отримання довічної пенсії або одноразової виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду, облікованих на її накопичувальному пенсійному рахунку. Страхування...
Вступ Зазвичай на пострадянському середовищі поняття «наукове дослідження» у повсякденному сприйнятті асоціюється із нудними вченими, купою паперів та відсутністю імплементації результатів дослідження, а від так, марними витратами. Проте, слід...
Вступ Важливим кроком у контексті загального реформування економіки є інтеграція в економіко-правове середовище України ринкових фінансово-господарських інструментів. Введення будь-яких нових методів управління економічними процесами вимагають не тільки їх імплементації...
Вступ У процесі міркування прості силогізми виступають в логічній зв’язку один з Другом, утворюючи ланцюг силогізмів, в якої укладення попереднього силогізму стає посилкою наступного. Попередній силогізм називається просіллогізма, наступний...
13 / 03 / 2023
Вступ Всім своїм існуванням Київ зобов’язаний Дніпру. Напрочуд вигідно розташовані київські гори контролювали цю потужну водну артерію. Та не менш важливу роль відіграли у народженні столиці Русі-України і прибережні...
Вступ Ю.Лотман виступив збирачем ідей і методів структурно-семіотичного літературознавства (ОПОЯЗ та, перш за все, теорія Ю.Тинянова про динаміку знакової системи, «Празький лінгвістичний гурток», культурологія М.Бахтіна, лінгвістичні труди Р.Якобсона, перш...
Вступ Постсоціалістичний розвиток ринкових відносин в Україні та впровадження великими власниками корпоративного управління лише тепер призводить до їх переорієнтації з отримання короткострокових вигод на отримання довгострокових доходів від своєї...
Вступ Розвиток персоналу є важливою умовою успішної діяльності будь-якої організації. Це особливо справедливо на сучасному етапі, коли прискорення науково-технічного прогресу веде до швидких змін і вимог до професійних знань,...
Вільні економічні зони (ВЕЗ), як доведено світовим досвідом, є одним з найбільш ефективних інструментаріїв для стимулювання швидкого розвитку регіонів, залучення інвестицій, збільшення зайнятості населення і сприяння експорту Проблематика суті...
Вступ У преамбулі до Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я сказано, що «володіння найвищим досяжним рівнем здоров’я є одним з основних прав кожної людини без розходження раси, релігії, політичних переконань,...
Вступ Кожен, хто знайомий  з археологією Месопотамії, якій присвячена ця книга, цілком може бути здивований непомірним, здавалося б, її розмахом і вправі очікувати. Археологічні розкопки інтенсивно ведуться по всій...
Введение Актуальность исследования. Объектом экономического исследования, а следовательно, и предметом экономической науки является экономика. Экономика — это особая сфера жизни общества, охватывающей производство товаров и услуг, обмен ими и...
Проблема духовної та культурної кризи належить до числа фундаментальних проблем будь-якої держави та її громади. Саме духовний та культурний стан нації слугує визначальним показником життєздатності країни. Без міцних духовних...
Вступ У спеціальній літературі немає поки що єдності поглядів на таку економічну категорію, як витрати на персонал. Різні автори оперують неоднаковими термінами, укладаючи в них різний зміст. Серед поширених...
Період трансформації соціально-економічних відносин породив цілий ряд нових соціальних і економічних проблем і труднощів, неминучих в умовах різких, не завжди регульованих державою змін. Це: безробіття не тільки окремих громадян,...
Управління репутацією є одним з найбільш модних напрямків сучасного менеджменту. Адже жодне, навіть благополучне, підприємство не застраховане від скандалу. А будь-яка негативна інформація, будь то претензії споживачів, підступи конкурентів,...
Сьогодні все більша кількість підприємств, організацій, учених, практиків і просто допитливих людей цікавляться питаннями корпоративної соціальної відповідальності, або, як її по-іншому називають, корпоративної відповідальності, обліком корпоративної етики, корпоративною цивільною...
Вступ Системний аналіз — науковий метод пізнання, що являє собою послідовність дій з установлення структурних зв’язків між змінними або елементами досліджуваної системи. Спирається на комплекс загальнонаукових, експериментальних, природничих, статистичних,...
Вступ Обґрунтування актуальності питання. Сучасні події в світі, що відбуваються в геополітичній, соціально-економічній, духовно-етичній сферах зробили проблему забезпечення національної безпеки України особливо гострою. Проте події в Грузії у серпні...
28 / 02 / 2023
Міжнародними актами право на страйк віднесене до основних колективних трудових прав трудящих. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 р. зобов’язав держави забезпечити право...
28 / 02 / 2023
Важливу роль у розвитку соціально-партнерських відносин відіграє взаємна поінформованість сторін про стан соціального партнерства, інтереси і дії сторін, наміри тощо. У літературі висловлюються пропозиції про створення належної та ефективної...
28 / 02 / 2023
До найважливіших колективних трудових прав, визнаних на міжнародному та національному рівнях, належить і право на укладення колективних договорів. І хоча в Декларації про основоположні принципи та права у сфері...
28 / 02 / 2023
Дійове визнання права на ведення колективних переговорів є складовою одного з основоположних принципів і прав у сфері праці, якому МОП надала пріоритетного значення. Філадельфійською декларацією визнається «урочисте зобов’язання Міжнародної...
28 / 02 / 2023
У міжнародному трудовому праві принцип свободи об’єднання та дійового визнання права на ведення колективних переговорів вважається пріоритетним основоположним принципом і правом у сфері праці. Серед джерел правового регулювання права...
28 / 02 / 2023
Вступ Актуальність теми дослідження. Друга половина XVIII – початок XIX ст. – час, який в історії української гуманітарної науки позначився, поміж іншим, розвитком вітчизняної філософської та політико-правової думки передусім...
27 / 02 / 2023
1. Передумови появи й розвитку PR в Росії та його особливості Говорячи про передумови становлення PR як відносно самостійного виду професійної діяльності, потрібно помітити, що згадані вище чинники конкуренції в...
27 / 02 / 2023
Вступ Вирішення проблем землекористування та досягнення сталого агровиробництва визначає продовольчу безпеку держави. Нераціональне, науково не обґрунтоване землекористування призводить не тільки до втрати родючості земель та порушення екологічної рівноваги ландшафтів,...
Вступ Актуальність теми. За  рахунок  транспорту  будь-яка  країна  починає  свій  розвиток практично  по  всіх  галузях  економіки.  Стабільних  показників  розвитку  національної  економіки неможливо досягти без стійкої діяльності транспортної системи, а...
Вступ Актуальність теми. Розвиток цивілізованих ринкових відносин в Україні неможливий без створення та функціонування системи правового захисту інтересів учасників трудових відносин. Відповідно до ст. 13 Конституції України від 28...
Вступ Ґрунт — пухкий поверхневий шар земної кори, який сформувався у процесі тривалої взаємодії гірських порід з рослинністю, тваринним світом, діяльністю мікроорганізмів, сонячної променевої енергії і тепла, води, характеризується...
Вступ Світові тенденції у сфері міжнародного туризму дозволяють віднести туристичний бізнес до найперспективніших галузей економіки. Розвинута туристична інфраструктура сприяє покращенню привабливості країни та її конкурентоспроможності у світі, прискорює процеси...
27 / 02 / 2023
Введение В современных условиях в российском обществе сформировалась четко выраженная потребность как в фундаментальных, так и в прикладных знаниях о сущности, закономерностях развития и способах предупреждения межличностных конфликтов. Решение...
Введение Социальная сфера является объектом изучения различных наук, в частности экономической (когда изучаются социальные последствия экономических решений, а также деятельности той или иной общности в сфере материального производства), политические...
Введение Модернизация российского образования ставит задачу повышения качества обучения и воспитания школьников. Успешное выполнение современной школой своих задач, направленных на достижение качества образовательного процесса, сегодня напрямую зависит от эффективности...
1. Історія міжнародних відносин Вся історія розвитку світової цивілізації – це історія налагодження контактів, відносин, зіткнення інтересів різних цивілізацій, культур, народів, держав. Найбільш насиченим в цьому плані було XX...
Вступ Відомо, що у виборчій кампанії звичайно виділяється кілька основних етапів: формування законодавчої бази виборів; оголошення виборів; висування кандидатів (збирання підписів); реєстрація кандидатів; передвиборчі заходи; голосування; визначення результатів виборів...
Повітря — це суміш газів, яка складається з різноманітних складових. Взаємодія між цими складовими визначає фізичні та хімічні властивості повітря. У цьому рефераті ми розглянемо основні складові повітря та...
Загально визнаним є той факт, що освіта дає необхідні знання та вміння, що сприяють формуванню наукового світогляду, розвитку здібностей, адаптації до змін форм діяльності. Освіта прискорює процес адаптації людини...
Вступ За статусом свободи все населення Рима поділялося на вільних та рабів. Тільки вільне населення було повноправним. Джерелами рабства були полон, работоргівля, народження від рабів, продаж та самопродаж за...
17 / 02 / 2023
Введение Для организационно-экономических проектов жизненный цикл может содержать следующие фазы): фаза обоснования направлений организационно-экономических изменений (концептуальная фаза); фаза планирования проекта; фаза реализации проекта; фаза завершения проекта; фаза постпроектного сопровождения...
Введение Моральные аспекты политики приобретают в наше время большую актуальность, активно обсуждаются в прессе, научной литературе. Нередко ставится вопрос, совместимы ли вообще понятия политики и нравственности, не являются ли...
Відповідно до Конституції Україна є правовою державою, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в  межах повноважень та у спосіб, що...
17 / 02 / 2023
Існування неоднознач­ного розуміння фахівцями системи забезпе­чення національної безпеки. Серед них, на­приклад, таке: система забезпечення націо­нальної безпеки України визначається як ор­ганізована державою сукупність суб’єктів (державних органів, громадських організа­цій, посадових осіб,...
17 / 02 / 2023
Становлення та розвиток Української держави, а також здійснення адміністративної реформи всередині країни нерозривно пов’язані з необхідністю докладання значних зусиль державних інституцій в особі суб’єктів забезпечення національної безпеки, оскільки разом...
17 / 02 / 2023
Військово-технічне співробітництво України із зарубіжними державами, яке головним чином зводилося до отримання валютних надходжень завдяки продажу озброєння, військової техніки та майна, що залишилися після розпаду СРСР, вже давно потребує...
17 / 02 / 2023
З самого початку заснування міжнародної системи захисту прав людини (Загальна декларація з прав людини, 1948 р.) концепція прав людини розглядається як така, що конкурує з концепцією національної безпеки. З...
17 / 02 / 2023
Стратегія національної безпеки України вимагає розбудови ефективної та економічно виправданої системи управління на­ціональною безпекою. Це завдання має вирішуватися з урахуванням багатьох чинників. Традиційним є підхід, згідно з яким ана­лізуються...
17 / 02 / 2023
Одним з головних принципів, що має бути закладений у систему нормативно-правового забезпечення національної безпеки, є принцип, відповідно до якого унеможливлювалася б будь-яка узурпація усіх функцій одним з уповноважених державних...
17 / 02 / 2023
Відповідно до окресленого вище бачення структури системи забезпечення національної безпеки, розглянемо систему управління національною безпекою. Причому у даному розділі наша увага буде зосереджена на розглядові державного управління національною безпекою....
17 / 02 / 2023
Актуальність теми обумовлена тим, що становлення та поступовий розвиток не­залежної держави неможливий без розвитку системи національного права та формування державних демократичних інституцій. На шляху розбудови демократичних засад існу­вання громадянського...
17 / 02 / 2023
В процесі дослідження ми випробували різні варіанти організації навчальної діяльності, яка сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності при вивченні фізики на основі методу аналогії. Ми вважаємо, що оптимальним варіантом є така...
Розглянемо застосування аналогій у підручниках, що рекомендують у навчанні фізики студентам технологічних та товарознавчих спеціальностей. У підручнику І.В. Савєльєва [159] у розділі „Механіка твердого тіла” дано таблицю співставлення формул механіки...
Навчання студентів з різним рівнем знань, різним ставленням до навчання, різною сформованістю пізнавальних потреб завжди було проблемою освіти. В умовах рівневої та профільної диференціації ця проблема набуває особливої гостроти....
Для формування у студентів уміння застосовувати метод аналогії ми наводили їм приклади застосування цього методу вченими і винахідниками у своїх відкриттях. Історія фізики – історія сміливих гіпотез, відважних аналогій,...
Вступ Розвиток еколого-орієнтованого бізнесу може дозволити істотно змінити екологічну ситуацію в країні, поліпшити охорону навколишнього середовища й використання природних ресурсів. Очевидно, що не можна вирішити екологічні проблеми, вийти на...
Вступ У сучасних умовах, економіці держави притаманні значні збитки в результаті недотримання фінансово-бюджетної дисципліни суб’єктами господарювання. Нехтування регіональною специфікою та особливостями розвитку окремих територій призводить до появи неконтрольованих економічних...
14 / 02 / 2023
Вступ. Проблеми формулювання принципів закону, аналізу їх змістовних характеристик,  обґрунтування класифікації чи систематизації основних принципів закону є надзвичайно актуальними,  оскільки є складовими того проблемного поля методології адміністративного права, що...
14 / 02 / 2023
Вступ Кожна людина одночасно належить до багатьох груп. До одних ми належимо досить короткий термін (екскурсійна група, армія, технікум). Досягаючи цілі такі групи розпадаються. Інші, навпаки, супроводжують нас усе...
Поведінка людини в трудовій сфері в значній мірою визначається особливостями його особистості і ставленням до праці і колективу. У свою чергу, ставлення до праці залежить від задоволеності змістом праці,...
Вступ Однією з визначальних ознак розвитку світової економіки є глобалізація, проявами якої є посилення ролі ТНК на формування міжнародних економічних відносин, рух капіталу з однієї країни в іншу, передача...
Вступ Розвиток системи послуг з управління активами в Україні повинен будуватися й на оцінці впливу внутрішніх чинників, і на адаптації існуючого зарубіжного досвіду. Важливість останнього аспекту визначається впливом процесів...
Вступ Хімічні забруднення — тверді, газоподібні й рідкі речовини, хімічні елементи й сполуки штучного походження, які надходять у біосферу, порушуючи встановлені природою процеси кругообігу речовин. Найбільшу небезпеку для довкілля...
Вступ Квартира — основний структурний елемент (житлова комірка) житлового будинку, призначений для заселення сім’єю. Квартира — це житлова комірка міського масового житла. При цьому квартира також може бути житловий...
Вступ Актуальність теми. Згідно з  даними  Міністерства освіти і науки, протягом 2012-2013 навчального року у 195 вищих навчальних закладах України навчалися 46 600 іноземців.  Протягом цього року Україна прийняла ...
1. Обсяг річних видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення Бюджет є основним інструментом державного регулювання соціально-економічних процесів. Обмеженість бюджетних ресурсів, що обумовлено рівнем централізації ВВП, спонукає до їх...
13 / 02 / 2023
1. Риса, що визначає людську індивідуальність Біологічна істота, яка належить до класу ссавців виду Homo sapiens, характеризується поняттям «людина». У неї генетично задано особливу тілесну організацію, істотними ознаками якої...
Вступ Право — це цивілізаційна категорія, котра одночасно є елементом соціально-політичного устрою та елементом суспільної свідомості, складовою духовного світу людини та її світогляду, відображаючи уявлення окремих індивідів та суспільства...
13 / 02 / 2023
                                                   Вступ Однією із найважливіших засад вітчизняного цивільного права є принцип всебічного захисту цивільних прав та інтересів, який відображає і розвиває положення ст. 55 та 124 Конституції України про...
13 / 02 / 2023
Підсилення колон обоймами (залізобетонних колон) Одним з найефективніших способів підсилення колон є влаштування залізобетонних або металевих обойм. Для зв’язку старого і нового бетону колону очищають і роблять на поверхні...
Вступ Матеріальна культура кожного народу є дуже важливим аспектом його безпосереднього розвитку.  Вона включає в себе такі елементи, як породи тварин і сорти рослин, ґрунти і природні речовини (ресурси),...
Вступ Наявність такого правозастосовного циклу як апеляційне оскарження дає змогу сторонам та іншим особам, що брали участь у розгляді справи звернутись до суду апеляційної інстанції, якщо вони вважають, що...
3 / 02 / 2023
Момент відкриття апеляційного провадження є початковим етапом у цій стадії. Після реєстрації справи в апеляційному суді справи передається судді-доповідачу. На протязі трьох днів суддя-доповідач вирішує питання про відкриття апеляційного...
3 / 02 / 2023
Під правом апеляційного оскарження розуміється передбачена цивільним процесуальним законодавством можливість для певних суб’єктів цивільних правовідносин оскаржити в апеляційному порядку судове рішення або ухвалу повністю або частково в передбачений для...
3 / 02 / 2023
Законність і обґрунтованість є вимогами, які ставляться до судового рішення. Реалізація судочинства на належному рівні неможлива без забезпечення цих двох вимог. Відповідно до вимог ст. 6 Конвенції «Про захист...
3 / 02 / 2023
Вступ Актуальність теми. Становлення ринкової економіки в Україні висуває багато проблем, практичне вирішення яких ускладнюється через відсутність відповідних теоретичних розробок. Однією з них, причому найактуальніших сьогодні, є формування товарної...
Вступ. Самотність є однієї з найбільш актуальних проблем сучасного суспільства. Тільки при наявності широкого міждисциплінарного підходу можливо точне розуміння феномена самітності, його трансформації в сучасному світі й прогнозування впливу...
Вступ У перехідні історичні епохи радикальних перетворень, коли змінюється весь устрій соціального життя і старе енергійно витісняється новим, індивідуальна і суспільна правосвідомість активно прагнуть до звільнення від негативних стереотипів...
26 / 01 / 2023
Введение На сегодняшний день одним из актуальных вопросов является вопрос о медиации как об альтернативном способе внесудебного разрешения споров. Медиация является перспективным направлением совершенствования существующих в России механизмов урегулирования...
Вступ Чек — це безумовна пропозиція власника рахунку (чекодавця) банку здійснити платіж зазначеної у чекові грошової суми певній особі або пред’явникові (чекоотримувачу) готівкою чи перерахуванням грошей на рахунок у...
Вступ Національний банк України виступає першорівневим елементом банківської системи, регулює її діяльність у межах законодавчо наданих йому прав та повноважень, несе відповідальність перед суспільством за функціонування банківської системи в...
Вступ Актуальність теми. Призначення документа в загальному розумінні зводиться до зафіксованих у письмовому вигляді відомостей, необхідних для здійснення різноманітних дій. За допомогою документа інформація зберігається і передається у часі...
Вступ На сьогоднішній день однією з найбільших гострих і складних проблем є раціональне використання, відтворення та охорона природних ресурсів від забруднення, деградації та виснаження. Раціональне природокористування та охоронна довкілля...
Адвокатська етика покликана забезпечувати виконання адвокатом своїх обов’язків чесно, компетентно і сумлінно, щоб формувати належний рівень суспільної довіри до адвокатури як представнику громадянського суспільства і особисто до адвокатів. У...
26 / 01 / 2023
Всі юристи за родом своєї діяльності вивчають, тлумачать, застосовують насамперед правові норми — в цьому полягають їхні повноваження. Однак вони ж для оцінки поведінки суб’єктів правових відносин і правильного...
Вступ Предметом «історії документа» є питання еволюції матеріального носія, систем кодування інформації, її структури, диференціації документів. Особливе місце в структурі історичного документознавства належить «історії документно-інформаційної діяльності». Виходячи з того,...
Вступ Актуальність теми. Місце і роль будь-якої держави у світовій спільноті пов’язані з її спроможністю виробляти, споживати і застосовувати нові знання й технології. Ці процеси безпосередньо залежать від чотирьох...
Вступ В умовах глобалізації забезпечення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку неможливо без використання результатів інтелектуальної діяльності, об’єктів промислової власності. Ця проблема особливо загострюється у зв’язку із прагненням України інтегруватися...
28 / 12 / 2022
Вступ Конституція України у ст. 54 гарантує кожному громадянинові свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку...
28 / 12 / 2022
Введение Анализируя теоретические основы исследования, менеджер рассматривает научные подходы, теории, концепции, парадигмы, сравнивает разные точки зрения на исследуемую проблему. На основе теоретического анализа формируется собственное видение проблемы и возможные...
На сьогодні питання українсько-американських відносин актуальне й має неабияке значення, оскільки України знаходиться в стані війни з Росією. Підтримка американського та європейського урядів політики України має велике значення для...
З проголошенням державного суверенітету в 1991 році перед Україною відкрилися широкі можливості для проведення самостійної зовнішньої політики. Вона поступово стала прилучатися як рівноправний суб’єкт у світове співтовариство та міжнародні...
Вступ Моральні обов’язки — це обов’язки, пов’язані з виконанням моральних підвалин, прийнятих у тім або іншому суспільстві. Іноді такі обов’язки відображаються в законодавстві й мають силу закону (наприклад, догляд...
28 / 12 / 2022
Вступ У регулюванні суспільних відносинах право і мораль взаємодіють один з одним, роблячи взаємний вплив. Вони побудовані на єдиних основах, виражають загальнолюдські цінності й ідеали, покликані регулювати поводження людей....
28 / 12 / 2022
Вступ Актуальність теми. Кінець XX — початок XXI ст., що ознаменувався швидким розвитком комп’ютерних інформаційних технологій у країнах Заходу, призвів до виникнення нової форми взаємодії між владою та споживачами...
Вступ Дискусія — це одна з найдавніших форм організації навчання. Тому викладання теми і почнемо з методики її проведення. Як форма навчання вона потребує певної методичної підготовки. Тому вчитель...
Вступ Україна перебуває в стані переходу від адміністративно-організованого до економічно-організованого суспільства. За цих умов класична схема ієрархія-культура-ринок має бути розглянута стосовно взаємозв’язку цих найважливіших чинників впливу на людей та...
Вступ Зміни, які відбувалися у мистецькому житті українських земель упродовж другої половини XVI — першої половини XVII ст., трансформувавши характер мистецької культури, не заторкнули, однак, її фундаментальних основ, тому...
Вступ У середині першого тисячоліття нової ери в господарстві тогочасних суспільств відбулися карди­нальні зміни, зумовлені появою і розвитком нових відносин, які в науковій літературі дістали загальну назву феодалізм, або...
ВСТУП Будь-яке економічне вчення слід розглядати на фоні економічних реалій, що панували на той час в суспільстві. Будь-яка теорія намагається пояснити саме реальні події, що відбуваються в суспільстві. Саме...
1.Способи платежу за експортно-імпортними операціями Умови платежів контрактів — це комплексне поняття, зміст якого відповідає характеру платіжних зобов’язань, термінам розрахунків і гарантіям партнерів. Умови платежів контрактів охоплюють визначення: способу...
1.1.Багатосторонні міжнародні інститути регулювання Економічні органи системи ООН: ЭКОСОР (Економічна і соціальна рада) — орган ООН, що займається питаннями координації економічної і соціальної діяльності ООН та її спеціалізованих установ....
Для того, щоб усвідомити, що саме являють собою етичні засади ефективної політичної комунікації, передусім слід визначити, яку комунікацію ми можемо назвати ефективною. От які визначення дає спеціалізована література. Комунікативний...
ВСТУП Актуальність теми. Діяльність у галузі публічного життя за своєю природою є інтимною і невідворотно пов’язана з мовою та мовленням. Публічна сфера взагалі є «потенційний простір між тими, хто...
ВСТУП Дослідження присвячене аналізу таємних масонських організацій від періоду виникнення до сьогодення. Особливу увагу приділено впливу масонських лож на історію, політику та розвиток людства. Як відомо, масонство – це...
Вже стало класичним в науці цивільного права визначати ліквідацію юридичних осіб як припинення діяльності юридичної особи без переходу прав та обов’язків у порядку правонаступництва.[62, с.202; 471, с.118] Хоча деякі законодавчі, які...
8 / 12 / 2022
В умовах сьогодення здійснюється гуманізація економічних та корупційних правопорушень. Стосовно останніх вихідними є положення Конвенції Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію № ЕТ8173 (Страсбург, 27 січня 1999 року),...
30 / 11 / 2022
Культура є головним чинником, що визначає духовний розвиток нації, показником її самобутності. Як свідчить світовий досвід, розвиток і вдосконалення культури є однією з вирішальних умов суспільного й соціального прогресу...
28 / 11 / 2022
Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені...
28 / 11 / 2022
Згідно з ст. 125 Конституції України, система судів загальної юрисдикції в Україні утворена за принципами територіальності і спеціалізації. Водночас, як свідчить практика, спеціалізація судів породжує спори про предметну підвідомчість...
28 / 11 / 2022
Автомобілізація  невід’ємний елемент прогресу суспільства. Роль автомобільного транспорту в сучасному світі важко переоцінити. Він має колосальне значення для задоволення соціально-економічних потреб людини, забезпечує динамічний розвиток промисловості, сільського господарства, торгівлі,...
26 / 11 / 2022
Історія людства  багато в чому історія міграцій. Мільйони людей щорічно перетинають державні кордони у пошуках нового місця проживання або роботи, інші їдуть з метою навчання, відпочинку чи лікування, треті...
26 / 11 / 2022
Після здобуття Україною незалежності йде постійний процес зміни виборчого законодавства. Відповідно до ст. 38 Конституції України громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих...
26 / 11 / 2022
Стрімке збільшення автопарку країни, зростання швидкісних характеристик транспортних засобів та, відповідно, інтенсифікація дорожньо-транспортних потоків актуалізують широкий спектр ризиків і загроз, обумовлених використанням автомобіля як джерела підвищеної небезпеки. За даними...
26 / 11 / 2022
Роль вищого навчального закладу приватної форми власності стає більш вагомою з огляду на глобальні процеси на ринку освітніх послуг України. Саме тому процедура ліцензування освітньої діяльності має стати важливим...
21 / 11 / 2022
Зараз на фоні демократичних тенденцій відбувається запозичення такого нового для України правового інституту, як суд присяжних, котрий, проте, добре відомий і успішно застосовується в інших країнах. Запровадження суду присяжних...
16 / 11 / 2022
Зміни у політичній, економічній та ідеологічній сферах України призвели до появи альтернативних профспілок. Після 1990 року крім тих, що існували раніше і правонаступником яких є Федерація профспілок України, утворились...
16 / 11 / 2022
В житті кожного можливі ситуації, здатні безпосереднім чином відбитись на стані його здоров’я, призвести до втрати заробітку, як правило, основного джерела існування (хвороба, старість, інвалідність, втрата годувальника). У багатьох...
16 / 11 / 2022
Закріплення в ст.42 Конституції України права громадян на підприємницьку діяльність передбачає наявність ефективного механізму та гарантій його реалізації й захисту. Інститут банкрутства виступає складним правовим інструментом, за допомогою якого...
16 / 11 / 2022
На межі третього тисячоліття практично всі галузі економічної діяльності набули міжнародного характеру. Однією із характерних рис сучасних економічних та юридичних відносин є зростання кількості компаній, розташованих у офшорних зонах....
16 / 11 / 2022
Цивільні правовідносини, які виникають при заснуванні акціонерного товариства (до моменту його державної реєстрації), за їх суб’єктним складом умовно можна поділити на правовідносини між самими засновниками та правовідносини між засновниками...
16 / 11 / 2022
Характер і «якість» регулятивного впливу права на цивільні відносини значною мірою зумовлюються його ефективністю. Дієвість цивільного права нерозривно пов’язана не лише зі сприятливим для його суб’єктів визначенням міри дозволеної...
16 / 11 / 2022
Попередній договір (pactum de contrahendo) є однією із необов’язкових стадій укладення основного договору. Попередній договір – це договір, який містить обов’язок сторін укласти на передбачених ними умовах основний договір...
16 / 11 / 2022
Останнє десятиріччя двадцятого століття позначилося в країнах Співдружності Незалежних Держав фундаментальними реформами в царині цивільного законодавства. Відмова від соціалістичних експериментів викликала необхідність законодавчого закріплення нових принципів цивільного обігу. Численні...
16 / 11 / 2022
У багатьох податкових системах встановлені особливі правила, які стосуються окремих категорій платників податків або поширюються на частину території даної держави (суб’єкта федерації, муніципального утворення). Не уникнула цього і Росія....
16 / 11 / 2022
Проблеми припинення акціонерних товариств і правонаступництва внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення є важливими для цивільного обороту. Новий Цивільний кодекс України (ЦК України) [1; с. 8], на відміну від...
15 / 11 / 2022
Гражданский кодекс Республики Беларусь[1] (далее – ГК) провозглашает принципы свободы договора, равенства участников гражданских правоотношений, недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, тем не менее, в него в силу ряда...
15 / 11 / 2022
Проголосивши незалежність, Україна стала на шлях інтеграції у європейське та світове співтовариство. Однак незабаром стало зрозуміло, що одних декларацій для досягнення цієї мети недостатньо, – потрібно розробляти та здійснювати...
15 / 11 / 2022
Вибори завжди були і залишаються, поряд із референдумом, однією з найголовніших і найбільш поширених форм безпосереднього (прямого) народовладдя, а не тільки полем для змагань, боротьби політичних партій та інших...
15 / 11 / 2022
Избирательное законодательство в РФ как демократического государства прошло 4 этапа. Первый этап – становление модели российской избирательной системы и норм избирательного права. К нему относится принятие таких нормативных актов,...
15 / 11 / 2022
Основной функцией Парламента, как законодательного органа Республики Беларусь, является принятие законов – нормативных актов, закрепляющих принципы и нормы регулирования наиболее важных общественных отношений (в том числе об основном содержании...
15 / 11 / 2022
В умовах здійснення кодифікаційних процесів в Україні, реформування системи національного законодавства актуального значення набувають дослідження структури її системи права. Брак спеціальних теоретичних розробок з цього питання, які би відповідали...
15 / 11 / 2022
Согласно Конвенции о правах ребенка, ребенком является каждое челове­ческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, приме­нимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. Анало­гичное определение содержится...
15 / 11 / 2022
Тематика статті обумовлена оновленням певних інститутів цивільного процесу, зокрема запровадженням у новому Цивільному процесуальному кодексі від 18 березня 2004 р. (далі – ЦПК) спрощеної процедури захисту майнових інтересів кредитора...
10 / 11 / 2022
Питання законодавчого стимулювання створення об’єктів інтелектуальної власності у зв’язку з виконанням трудового договору є особливо актуальним для України сьогодні – в період еміграції наукової еліти за кордон. Ця проблема...
10 / 11 / 2022
Правова природа інституту відновлення платоспроможності боржника є досить складним та багатограннми явищем. Не є винятком із цього правила і правове регулювання зазначеного утворення [1, с.524]. В юридичній літературі під...
10 / 11 / 2022
Инвестиционное законодательство содержит большое количество норм, устанавливающих гарантии и льготы для иностранных инвесторов и организаций, созданных с их участием. Следует отметить, что гарантии и льготы, предоставляемые иностранным инвесторам и...
Юридична термінологія як сукупність номінацій правових явищ і понять, що функціонують у єдиному конвенціальному плані у мовно-правових сферах законодавства, ділової документації та правничих наук, являє собою великий і надзвичайно...
10 / 11 / 2022
Потребность в жилье является неотъемлемой потребностью каждого человека. Для многих граждан решение проблемы, связанной с удовлетворением этой потребности, не утратило  своей актуальности и в настоящее время. Переход к рыночным...
10 / 11 / 2022
Статтею 3 Закону України “Про боротьбу з корупцією” від 5.10.1995 р. [1] передбачено, що питання про цивільно-правову відповідальність за корупційні  правопорушення вирішується відповідно до вимог чинного законодавства. Проте в...
10 / 11 / 2022
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 195 Цивільного кодексу України пайовим визнається цінний папір, який засвідчує участь у статутному капіталі, надає власнику право на участь в управлінні емітентом і одержання частини...
10 / 11 / 2022
Вопрос о соотношении реституции и виндикации и соответствующих исках давно стоит перед цивилистикой, в том числе и в российском гражданском праве. Кроме теоретической значимости этого вопроса, существует острая необходимость...
10 / 11 / 2022
Відповідно до Конституції України 1996 р. в Україні визнається та гарантується місцеве самоврядування. Однак одна з головних проблем інституціоналізації місцевого самоврядування полягає у складності розмежування повноважень між різними рівнями публічної...
10 / 11 / 2022
Складовою частиною процесу демократизації Української держави з часу проголошення незалежності є визнання і гарантування місцевого самоврядування, яке нині об’єктивно стає реальністю суспільного життя. Тому  сьогодні однією з найбільш актуальних...
10 / 11 / 2022
Прошедшие в 2003 ― 2004 г. федеральные избирательные кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва и Президента Российской Федерации, а также региональные избирательные кампании еще...
10 / 11 / 2022
Аналіз Закону України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 р. дозволяє констатувати прагнення законодавця втілити в Україні парламентсько-президентську систему правління [1]. Передбачається, що це справлятиме...
10 / 11 / 2022
Чільне місце в дослідницькій тематиці займає вивчення історії вірменських поселень на території України, які відігравали важливу роль у минулому як українського, так і вірменського народів. У ті важкі часи,...
10 / 11 / 2022
Проблема співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права належить до найбільш складних питань теорії міжнародного права, що неоднозначно та суперечно вирішується дослідниками в усьому світі. Перші спеціалізовані праці вчених, присвячені цьому...
10 / 11 / 2022
Согласно ч. 3. ст. 27 Конституции Украины «каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других людей от противоправных посягательств». Права на вооруженную защиту в Конституции Украины нет....
10 / 11 / 2022
Конституция Российской Федерации гарантирует свободу мысли и слова, свободу массовой информации, провозглашая право каждого свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом и запрещая цензуру. В...
10 / 11 / 2022
Інформація, будучи поняттям широковживаним, загальнонауковим (адже вона не лише використовується в усіх галузях знань, а й є предметом окремої науки – кібернетики) здавна приваблювала до себе інтерес вчених. У...
10 / 11 / 2022
Формування права (правоутворення) представляє собою складний і відносно довготривалий процес соціального становлення, юридичного оформлення та наступної соціалізації правових норм у конкретних життєвих умовах. В правоутворенні умовно можна виділити об’єктивну...
10 / 11 / 2022
Виявлення сутності правових явищ неможливе без встановлення того явища, яке, власне, і відображається поняттям права. Це зумовлено тим, що правоназвами позначаються різні соціальні та юридичні явища, зокрема: закон, справедливість,...
10 / 11 / 2022
Становлення України як незалежної та суверенної держави можливе лише за умови надійного, узгодженого та цілеспрямованого проведення внутрішньої та зовнішньої фінансової політики. Від стану державних фінансів та ефективності використання державної...
7 / 11 / 2022
Еволюція Палати лордів – верхньої палати парламенту Об’єднаного Королівства – нерозривно пов’язана з розвитком британського парламентаризму. Цей майже тисячолітній досвід, без жодних сумнівів, є корисним для будь-якої демократичної держави,...
7 / 11 / 2022
Конституційний статус українських парламентарів перебуває під стійкою критикою як засобів масової інформації, так і представників інших гілок влади. Особливе невдоволення викликає обсяг депутатської недоторканності, закріплений у ст.80 Конституції України....
7 / 11 / 2022
Хоча поняття злочину в кримінальному праві першої половини ХVIII ст. було багатоаспектним, бо злочин – це і гріх – порушення Божого права, і кривда – пошкодження майна приватної людини,...
7 / 11 / 2022
В останній період існування стародавнього греко-римського світу в Європі було багато добре впорядкованих міст. Поділ Римської імперії, занепад централізованої влади у V ст. і поступове заселення Заходу германцями призвели...
7 / 11 / 2022
Проблема прогалин у праві в контексті правозастосувального розсуду може розглядатися у двох аспектах. З одного боку, сам процес встановлення прогалини (констатації її існування) є неможливим без здійснення правозастосувального розсуду....
7 / 11 / 2022
В настоящее время права человека часто понимаются как что-то светское, атеистическое. Более того, наблюдается довольно жесткая дискуссия между общественно активными верующими, идентифицирующими себя с конкретной конфессией, и правозащитными кругами...
7 / 11 / 2022
Кодифікація чинного цивільного законодавства стала однією з найбільш важливих і значних подій останнього десятиліття. Однак сьогодні навряд чи можна стверджувати, що цей процес повністю завершений і українське суспільство отримало...
4 / 11 / 2022
Останнім часом у цивільному праві спостерігається тенденція до підвищення ролі договору, основне призначення якого зводиться до регулювання поведінки людей шляхом вказівки на межі їх можливої і належної поведінки, а...
4 / 11 / 2022
Проголошення незалежності Україною зумовило новий етап розвитку українського суспільства в напрямі створення суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави. З проголошенням незалежності Україна, зокрема в Законі України „Про правонаступництво”,...
4 / 11 / 2022
Конституційний Суд України є досить новою інституцією. Він посідає важливе місце в системі державних органів. Конституція України в ст.6 містить норму, згідно з якою державна влада в Україні здійснюється...
4 / 11 / 2022
Одним из основных и наиболее дискуссионных вопросов в сфере функционирования Конституционного Суда России, представляющих практический интерес, является тематика критериев конституционности нормативных актов, являющихся объектами судебного конституционного контроля, поскольку согласно...
4 / 11 / 2022
Родился Анатолий Федорович Кони 28 января (10 февраля) 1844 г. (Санкт-Петербург) в образованной семье, его отец — Федор Алексеевич Кони – известный водевилист и театральный критик, редактор-издатель литературной газеты...
4 / 11 / 2022
При дослідженні такого явища, як зловживання правом, коли, за влучним висловом Г.В.Ф. Гегеля, „без порушення букви закону порушується принцип права про неприпустимість заподіяння шкоди іншим особам і, таким чином,...
4 / 11 / 2022
У радянські часи система органів державної влади базувалася на принципі демократичного централізму. Відповідно до цього принципу всі органи державного управління, суду та прокуратури були підпорядковані відповідним Радам депутатів трудящих...
4 / 11 / 2022
Збереження та подальший розвиток існуючих міжнародних зв’язків є однією з чільних засад міжнародної космічної діяльності. Ідея міжнародного співробітництва в космічній сфері проходить червоною ниткою не лише в міжнародно-правових інструментах,...
3 / 11 / 2022
Одним із найбільш актуальних та перспективних напрямів правових досліджень та наукового вивчення є проблематика захисту прав людини. Такий захист є пріоритетом кожної держави, зокрема й України. Відповідно до ст....
3 / 11 / 2022
У міжнародному праві затримання особи характеризується як “стан особи, яка позбавлена особистої свободи не в результаті засудження за вчинення правопорушення” [1]. Термін “затримання” використовується у різних системах процесуального законодавства...
3 / 11 / 2022
Терроризм сегодня – это реальный фактор угрозы национальной безопасности каждого государства. Не случайно политические и общественные деятели указывают на преодоление терроризма как на одно из наиболее важных направлений международного...
3 / 11 / 2022
Інтернаціоналізація злочинності, інтереси міжнародного співробітництва щодо забезпечення законності та правопорядку, права і свободи людини та їх законодавче забезпечення і кримінально-правова охорона, міжнародні прагнення України, особливо курс на євроінтеграцію, обумовлюють...
3 / 11 / 2022
Торгівля людьми як явище зародилося дуже давно. Воно формувалося протягом віків, змінювалося разом із зміною історичних епох. Історія знає періоди, коли воно активно підтримувалося державною владою (Стародавня Греція, Стародавній...
3 / 11 / 2022
Традиційно в  науці кримінального права виділяють основні (прості), кваліфіковані, особливо кваліфіковані та привілейовані (з ознаками, що пом’якшують відповідальність) склади злочинів. Хотілося б звернути увагу на окремі термінологічні неточності, що...
3 / 11 / 2022
Основним безпосереднім об’єктом злочинів проти життя, передбачених статтями розділу II Особливої частини Кримінального кодексу України (далі– КК України), є життя особи.  Ці ж суспільні відносини охороняються статтями інших розділів...
3 / 11 / 2022
Федеральным Законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона «О ратификации Конвенции Совета Европы...
3 / 11 / 2022
Відповідно до ч. 3 ст. 36 Конституції України громадяни мають право на участь у професйних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є...
3 / 11 / 2022
Сучасне розуміння корпоративного шантажу Одним із найпоширеніших стереотипів у юридичній літературі  та засобах масової інформації є те, що міноритарні акціонери – найбільш безправні учасники  акціонерного товариства. З однієї сторони...
3 / 11 / 2022
В настоящее время важное место в Республике Беларусь занимают коммерческие организации с иностранными инвестициями. Законодательством Республики Беларусь предусмотрено, что иностранные инвесторы (в их числе: иностранные юридические лица, иностранные граждане,...
3 / 11 / 2022
Наслідком недостатньо обміркованої тактики політичного та соціально-економічного реформування України, явно недостатнього рівня правової пропаганди став не тільки комплекс економічних, соціальних та інших причин, які сприяють суттєвому зростанню злочинності, а...
2 / 11 / 2022
На сучасному етапі розвитку в Україні відбувається процес становлення демократичної, соціальної та правової держави. Він характеризується гуманізацією суспільства, що передбачає внесення змін до  усіх сфер життя суспільства. Більшість існуючих...
2 / 11 / 2022
В уголовно-правовой литературе для обозначения исследуемых преступлений чаще всего используется термин “преступления со специальным субъектом” [1, c. 166; 2, c. 50], реже – “преступления со специальным составом” [3, с....
2 / 11 / 2022
Право на недоторканість приватного життя має багато аспектів та сфер прояву. Однією зі сфер, яка в Україні залишається найменш дослідженою й найбільш проблемною з точки зору правового забезпечення, є...
2 / 11 / 2022
Оновлення виробничої бази, автоматизація, комп’ютеризація, структурні економічні перетворення, зростання сфери послуг і невиробничих галузей економіки спричиняють необхідність пошуку нових механізмів регулювання трудових відносин, які б дозволили  більш ефективно використовувати...
2 / 11 / 2022
Актуальність дослідження особливостей правового регулювання права інтелектуальної власності в рамках ТРІПС полягає в тому, що воно має практичне значення для вдосконалення правового регулювання сфери інтелектуальної власності в Україні у...
2 / 11 / 2022
У порядку позовного провадження суд розглядає цивільну справу, яка випливає зі спору двох протилежних сторін, що є лише передбачуваними суб’єктами спірного правовідношення [3, c.85]. Ця передбачуваність полягає в тому,...
2 / 11 / 2022
Конституция РФ в ст. 40 [1] закрепила право каждого на жилище, в то же время возложила на органы государственной власти и органы местного самоуправления обязанность поощрять жилищное строительство и...
2 / 11 / 2022
Значне поширення у міжнародній торгівлі протягом останнього століття розрахунків з використанням акредитива зумовило збільшення вимог до стандартизованого оформлення акредитивних документів, а також необхідність у забезпеченні  якісного правового регулювання цієї...
2 / 11 / 2022
Важливість досліджень в теорії тлумачення права важко переоцінити, адже кожна зустріч з правом – у вигляді правореалізації, правозастосування чи правотворення – має необхідністю інтерпретувати відповідний юридичний текст. До того...
2 / 11 / 2022
У правозастосуванні повинна існувати певна ідеологія, що передбачає сукупність юридичних правил, за допомогою яких правозастосовний орган втілює у життя принципи права [1, с. 633–635]. Під принципами права розуміють систему...
2 / 11 / 2022
Наказание представляет собой «зло» которое осужденный должен нести за содеянное. Цель уголовного наказания это восстановление социального равновесия и исправление, и перевоспитание осуждённого, неся за собой ограничения его прав и...
27 / 10 / 2022
Вирішення комплексу завдань, пов’язаних з протидією злочинності в Україні, викликає, насамперед, проблему розробки теоретичних понять та підходів. Серед надзвичайно широкого комплексу питань, які стоять у цьому ряду, одне з...
27 / 10 / 2022
Проблема уголовной политики как научной категории волнует юристов уже не один десяток лет. В разное время этого вопроса касались А. А. Герцензон, М. Н. Гернет, М. Д. Шаргородский, Б....
27 / 10 / 2022
В своем исследовании я опираюсь на право двух правовых семей: англо-американскую и романо-германскую, в частности на право Германии, США и Франции. Институт «освобождение от ответственности» вплоть до ХХ в....
27 / 10 / 2022
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека — это состояние физического, духовного и социального благополучия. По академику В.В. Парину, здоровье-это оптимальное состояние организма, при котором максимально обеспечивается адаптивность.[1, с.5]...
27 / 10 / 2022
У сучасних умовах зростає інтерес до вивчення питаннь організації і здійснення судочинства та участі в ньому представників громадськості, що відповідає умовам демократичного розвитку. Чинне українське законодавство містить норми про...
25 / 10 / 2022
У сучасному міжнародному праві загальне визнання отримали принцип самовизначення народів та принцип територіальної цілісності держави, які знайшли своє відображення у Статуті ООН, Декларації про принципи міжнародного права, які стосуються...
25 / 10 / 2022
Обвинувачення – одне з найдавніших та найбільш значних процесуальних явищ. Функція підтримання державного обвинувачення у суді здавна була властива органам прокуратури багатьох країн світу, незалежно від належності до тієї...
25 / 10 / 2022
З проголошенням незалежності в Україні розпочався активний процес творення демократичної, соціальної, правової держави, який торкнувся практично всіх сфер життя українського суспільства. Особливе місце серед проблем, пов’язаних із творенням Української...
25 / 10 / 2022
К числу основных направлений деятельности государственных органов по выполнению функции охраны прав и свобод граждан, общественного порядка отнесено обеспечение иммиграционного контроля в условиях реализации активной политики государства по привлечению...
25 / 10 / 2022
Рівність прав та можливостей і заборону дискримінації можна віднести до найважливіших загальноправових принципів. Вони є основою будь-якого демократичного суспільства, що прагне до соціальної справедливості та поваги до прав людини....
25 / 10 / 2022
Вступ В період після ІІ світової війни кейнсіанське економічне вчення набуло досить значного поширення, особливо в англомовних країнах (США, Великобританія, Канада, Австралія) та Японії. Актуальність теми. Нова теорія економічного...
Вступ Багато хто з економістів розчарувався у спробах пояснити і розв’язати проблему економічної стабільності методами попиту. Традиційна політика попиту не дуже добре спрацьовує в сучасній змішаній економічній системі. Прихильники...
Вступ Наприкінці 70-х — на початку 80-х років XX ст. кейнсіанство втрачає позиції провідної економічної теорії Заходу, зменшується його популярність в урядових, академічних колах, серед широкої громадськості. Натомість набувають...
Введение Первичной предпосылкой существования конкретного человеческого индивида является жизнь его тела. Тело – это часть естественной природы, и в этом отношении человек предстает как вещь среди других вещей, включенных...
Введение Стали возникать греческие рабовладельческие города-колонии. Первоначально это были небольшие поселения, являвшиеся пунктами причала торговых кораблей и рыбной ловли, местами обмена товаров между греческими купцами и местным населением. Но...
Введение Исходя из характера решаемых в философии вопросов, говорят, что она на протяжении всей человеческой истории выполняла и выполняет сейчас две особо важные для каждого человека функции: во-первых, мировоззренческую,...
Введение В конце XIX — начале XX вв. Россия переживала бурные социальные потрясения. Вопросы дальнейшего развития страны волновали всех. По-своему решали их русские художники и критики, что проявлялось в...
Введение Язык и мышление — два неразрывно связанных вида общественной деятельности, отличающихся друг от друга по своей сущности и специфическим признакам. «Мышление — высшая форма активного отражения объективной реальности,...
Введение В Италии работает крайне сложная налоговая система. В законодательство входит более 350 законов, определяющих более 40 федеральных и местных налогов. К этому можно прибавить поправки и дополнения к...
Вступ Глибокі соціально-економічні та духовні зрушення, що відбуваються в Україні, сприяють утвердженню людини як найвищої соціальної цінності, найповнішому розвитку її здібностей, задоволенню широких потреб, забезпеченню гармонізації міжособистісних стосунків. Практична...
Вступ Глобалізацію, насамперед її економічну складову, можна віднести до числа найбільш визначальних явищ у сучасному світі, у сучасній світовій економіці. Глобалізація є явищем мегарівня за своєю сутністю. У той...
1. Форми міжнародних інвестицій Міжнародні інвестиції включають іноземні інвестиції – вкладення іноземних юридичних та фізичних осіб, іноземних держав, міжнародних урядових та неурядових організацій в об’єкти інвестування на території даної...
Вступ Поступове насичення багатьох товарних ринків в Україні при уповільненні темпів зростання ВВП країни призводить до збільшення інтенсивності конкуренції. Експансія іноземних (і перш за все російських) компаній стає ще...
Вступ У вітчизняних дослідженнях української драматургії 1920-1930-х років уже склалася традиція відносити до такого потужного світового авангардного напряму, як експресіонізм, насамперед п’єси Миколи Куліша, проте  останніми роками з’явилася й...
Вступ Питання екології все більше і більше впливають на наше життя. Як відомо, здоров’я людини на  20% залежить від екології, а це більше, ніж від рівня розвитку медицини. Сучасні...
Вступ Територія України, її населення, як і території та населення інших країн світу, на жаль, не убезпечені від ризику надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру, які можуть спричинити людські...
Вступ Думка більшості людей вкрай негативно щодо Чорнобильської зони. Хоча більша її частина не представляє радіоактивної загрози. Завдяки відсутності людської діяльності, виникли відмінні умови для життя тварин, і рослин....
Введение Успешное управление любым процессом, бизнесом, предприятием невозможно без использования современных технологий делопроизводства или документационного обеспечения управления (ДОУ). Процесс управления базируется на информации об управляемых объектах, которая чаще всего...
Вступ Існуюча система освіти в Республіці Естонія комплексно поєднує різні ступені, від навчання у дошкільних закладах до вищої освіти. Маленькі естонці йдуть до школи у сім років. Вони мають...
Вступ Система освіти Великобританії, незважаючи на свою відособленість від загального розвитку західних течій педагогічної думки, зазнала низки надзвичайно важливих реформ протягом XX століття, особливо у 80-90-ті роки. Розвиток науки...
Вступ Міжнародне визнання Метричної системи мір і ваг, створення науково обгрунтованої системи взаємопов’язаних одиниць фізичних величин твань,ипу СГС, МКГСС, МКС та деяких інших було першим етапом розв’язання проблеми створення...
Вступ Актуальність теми. Вплив реклами на суспільний добробут є актуальною темою сучасних економічних досліджень, що пов’язано з переходом вітчизняної економіки до постіндустріального етапу розвитку, підвищенням її інформатизації. Чим більш...
20 / 10 / 2022
Вступ Актуальність теми. В останні десятиліття ХХ та на початку XXI століть на політичну обстановку у світі все сильніше почало впливати поширення ісламського фундаменталізму й екстремізму, а також пов’язана...
Вступ У єврейській традиції історія народу й релігія нерозривно зв’язані й дорівнює шановані. Більша частина свят заснована на подіях, описаних у священних книгах. Є й особливі дати календаря —...
Система регулювання рекламної діяльності має триярусну структуру: стихійне ринкове регулювання; регулювання, здійснюване власне фірмами; державне регулювання. Суть державного регулювання реклами — мінімальне державне втручання в рекламну діяльність, за винятком...
20 / 10 / 2022
Вступ Наука сьогодення в її взаємодії з іншими соціальними інститутами виконує у суспільстві певні функції, зокрема: культурно-світоглядну; виробничу; прогнозуючу тощо. Великі вчені минулого прагнули від науки відповіді на питання...
Вступ Процес пізнання включає в себе накопичення фактів. Без систематизації та узагальнення, без логічного осмислювання фактів не може існувати ніяка наука. Хоча факти потрібні вченому, як повітря, але окремо...
Вступ Теоретичне осмислення реальної практики побудови демократичного суспільства в Новий і Новітній час привело до створення різних теоретичних концепцій демократії. Широка участь освічених мас у суспільному процесі, децентралізація і...
Вступ Попри значний масив праць, в яких досліджується проблема збирання етнографічних українських земель в одну державу, тема соборності українських земель викликає підвищений суспільний інтерес, позаяк час від часу в...
Вступ Заключний етап Наради з безпеки і співробітництва в Європі відбувся 30 липня — 1 серпня 1975 р. в Гельсінкі. Це була безпрецедентна до того зустріч найвищих керівників 33...
Вступ Демократизація державно-правового життя в період нової економічної політики мала вимушений характер і тривала недовго. Державність у Радянській Україні, яка з моменту виникнення була досить прозорою, зазнавала дедалі більших...
11 / 10 / 2022
Вступ Зміни в соціально-економічній структурі французького суспільства обумовили важливу трансформацію держави. На початок XVI ст. в основному оформилася абсолютна монархія, яка в ході свого розвитку набула найбільш закінченої, послідовно...
11 / 10 / 2022
Вступ Мусульманське право — одне з найбільш значних явищ у середньовічній цивілізації Сходу. Це правова система, що вийшла за межі однієї держави і згодом набула світового значення. Характерною рисою...
11 / 10 / 2022
Вступ Один із найбільш складних моментів у функціонуванні нормативної системи соціумів, що конфесійно є християнськими, — питання співвідношення права й релігії. Це пояснюється як складністю й багатогранністю природи цих...
11 / 10 / 2022
Вступ В умовах формування державності зростає інтерес до історичного минулого, зокрема процесів розшарування суспільства. Термін «дворяни» з’явився в джерелах із другої половини XII в. На відміну від залежних слуг,...
Імідж держави формується на багатьох рівнях – це й дії органів влади, і міжнародні економічні відносини на рівні компаній, і поводження українських громадян за кордоном. І який із цих...
Вступ У систему людських знань термін “світогляд” був запроваджений з подачі німецького філософа Іммануїла Канта. Світогляд – невід’ємний атрибут людської свідомості. Кожна людина має світогляд, і в кожної людини...
Вступ Філософія права — особлива теоретична і навчальна дисципліна, завданням якої є філософське осмислення права. Таке осмислення передбачає погляд на право не лише як на систему норм, забезпечену владним...
1. Поняття та структура громадянського суспільства Громадянське суспільство – історичний феномен, що виникає на певному етапі розвитку людського суспільства. Розвиток громадянського суспільства у кожній окремо взятій державі має свої...
Вступ Культура Відродження відображає становлення ранньобуржуазної ідеології, виникнення якої багато в чому було обумовлено специфікою політичного й економічного розвитку Італії. Ренесанс — це насамперед  міська культура, а в XІІ...
Вступ Фідель Кастро, у першу чергу, це – Куба, а вже потім – революціонер і людина, що очолювала комуністичний режим і державу. Фіделя Кастро називають месією революції, несамовитим оратором,...
Вступ Торгова модель ведення бізнесу в Інтернеті є класичною моделлю різними видами торгівлі товарами і послугами, представленою у вигляді віртуальної та електронної торгівлі, за допомогою яких може існувати підприємницька...
Вступ Підгруднинна (зобна) заліза, що називають “тимус” розташована у верхній частині грудної клітини за грудиною. Закладається вона наприкінці першого місяця внутрішньоутробного розвитку плода. Максимального розвитку підгруднинна залоза досягає у...
На сьогоднішній день  перед країною стоїть найважливіше завдання переведення економіки України на ефективний шлях розвитку [1, c. 146]. Сутність бізнес стратегії полягає в тому, щоб визначити, які дії необхідно...
Вступ Економіка України переважну частину XX ст. розвивалась як економічна  система централізовано-планового типу. Починаючи з 1990-х pp. вона трансформується в напрямі ринкової економіки. Трансформаційні змін від директивної економіки до...
Вступ Синтоїзм — це переважно релігія японців. Згідно з «Ніхон Шукйо Дзітен» («Енциклопедія японських релігій»), «синтоїзм почав формуватися майже одночасно з японською етнічною культурою, отже він є релігійною культурою,...
30 / 09 / 2022
Вступ Осінні місяці 2013 року — це той часовий період, протягом  якого повною мірою  повинні були виявитися наслідки уведення Національним банком України обмежень на оплату в наявній формі сум...
У нашій країні, як ніколи раніше, гостро стоїть питання формування політичної стратегії, досягнення згоди еліти з основоположних принципів та змісту реформування соціальної системи, подолання існуючого розколу суспільства у ключових...
У політичній психології поняття лідерства — найбільш активно досліджувана тема. Тут накопичений достатній обсяг досліджень, концепцій і спроб теоретичного узагальнення. Проте , у вивченні феномена лідерства, на відміну від...
Вступ Японія сьогодні – це унікальна і для багатьох людей незрозуміла країна з економікою високих технологій  та прогресу, яку називають „японським дивом”. У її конкурентоспроможності серед інших розвинених країн...
ВСТУП Актуальність теми. На початку дев’яностих років України мала тільки державних книгарень близько 1100, в яких працювало майже 13000 висококваліфікованих (з вищою та середньою спеціальною освітою) фахівців. Ще в...
Вступ 24 липня 1959 року відкрилася Американська національна виставка в Москві, що стала місцем так званих дебатів Ніксон-Хрущов. Це був знаменитий імідж розрядки. Холодна війна була найвищою реалізацією ідеологічних...
Трансформація соціально-економічних відносин на сучасному етапі вимагає від держав постійної модифікації стратегії свого розвитку. У світі в останні десятиліття йде формування єдиного економічного простору, найвищою крапкою розвитку якого є...
З погляду  суспільних інтересів будь-які економічні механізми — усього лише інструменти в досягненні бажаного результату. Кожна економічна система може вважатися ефективною лише в тій мірі, у якій вона здатна...
Стійкий розвиток — це унікальна стратегія компанії, завдяки якій забезпечується успішне тривале існування компанії на конкурентному ринку. Що необхідно для того, щоб бізнес в Україні вже найближчим часом  перейшов...
Вступ Актуальність теми. Здобуття Україною незалежності дало нашому народу змогу повернутися до джерел своєї духовності. Незважаючи на негаразди сьогодення, ми все ж можемо говорити  про національне відродження. Дуже важливо,...
Вступ Вивчення конкісти в Латинській Америці з усією очевидністю показує, що її суспільно-історичні наслідки виявилися досить різноманітними, а подальша еволюція отримала різну спрямованість. Чому це залежало? Раніше всього від...
Вступ На IX ст. англо-саксонський державний устрій набув такого вигляду: село (вирішувались питання сівозміни, випасу тварин), сотня (розкладка податей між селами, розгляд судових справ, укладання угод), графство (розкладка податей...
28 / 09 / 2022
Вступ При абсолютизмі законодавча діяльність підсилюється, але керівна роль у нормотворчій діяльності продовжує залишатися в руках вищих судів. У цей час одержуємо подальший розвиток доктрини судового прецеденту, суть якого...
28 / 09 / 2022
Вступ У сучасному світі налічують декілька тисяч народів (етносів), що представляють собою стійку спільноту людей, яка склалася історично на певній території, має свою мову, культуру, менталітет. Спільність мови завжди...
1. Як ви вважаєте, навіщо економістові потрібні знання за курсом «Економічна психологія»? У сфері економічних дій часто виникає ситуація, при якій психологічні аспекти економічної діяльності впливають  на рішення того,...
1. Как вы считаете, зачем экономисту нужны знания по курсу «Экономическая психология»? В сфере экономических действий часто возникает ситуация, при которой психологические аспекты экономической деятельности оказывают влияние на решения...
Вступ Модель сталого розвитку побудована на концепції сталого економічного розвитку, яка визнана світовою спільнотою як домінантна ідеологія розвитку людської цивілізації у ХХІ ст. Між тим, залишається недостатньо обґрунтованим питання,...
Вступ Релігієзнавство належить до складних за структурою, 6а-гатоаспектних полідисциплінарних галузей знань. Його предметом є об’єктивні закономірності виникнення, становлення, розвитку та функціонування релігій, їх структурні особливості, різноманітні феномени, взаємозв’язки і...
26 / 09 / 2022
Первинна профілактика спрямована на зменшення дії чин­ників ризику гіпертонічної хвороби: раціональне харчування, зниження маси тіла, обмеження споживання солі, нормаліза­ція праці і відпочинку, зменшення дії стресових чинників. Сі­мейна медсестра повинна...
Кровохаркання — це виділення крові або мокротиння з прожилками, згустками крові об’ємом до 5 мл, вогнищем якого є респіраторний тракт. Кровохаркання може бути при деяких захворюваннях і патологічних синдромах....
У повсякденній практиці дільниці сімейної медицини є категорія хворих з лихоманкою, причина якої тривалий час залишається нез’ясованою. Подібні пацієнти зумовлюють чималі клінічні і деонтологічні проблеми: нез’ясованість діагнозу, затримання лікування...
Кашель спочатку сухий, нападоподібний, на 2—3-й день — з виділенням іржавого мокротиння. Для крупозної пневмонії характерний раптовий початок з підвищенням температури тіла, ознобом, під час огляду — гіперемія щік,...
Ця група захворювань найпоширеніша як у дорослих, так і в дітей. Щороку мільйони людей хворіють на респіраторну інфекцію. Інфекційні захворювання верхніх дихальних шляхів за частотою звертання до лікаря загальної...
Кашель посідає п’яте місце серед причин звертання за медичною допомогою до сімейного лікаря і становить 36,4 хворих на 1 тис. населення за рік. Кашель — це захисно-рефлекторний акт, спрямований...
Найчастіше біль у горлі спричинюють ангіна, хронічний тонзиліт, гострий і хронічний фарингіт, дитячі інфекції (дифтерія, скарлатина). Ангіна — це інфекційне ураження піднебінних мигдаликів. Розрізняють катаральну, лакунарну, фолікулярну і флегмонозну...
Медичні працівники під час організації геріартричної допомоги повинні пам’ятати, що їхнє головне завдання — це активізація рухливості літньої людини. Контакт із нею потребує більше часу, що необхідно враховувати при...
Сімейна медсестра постійно контактує з особами похилого і старечого віку. Знання фізіологічних і психологічних особливостей цієї категорії пацієнтів допоможе їй ефективно здійснювати медсестринський процес, домогтися взаєморозуміння з пацієнтами. За...
Вступ Епідемія ВІЛ-інфекції в Україні вимагає відповіді у вигляді передових підходів до вирішення цієї проблеми та впровадження національних програм, які, у свою чергу, є базовим компонентом системи контролю над...
Вступ Актуальність теми. Контроль та нагляд – основні способи забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні. Водночас вони є найважливішими функціями держави. Без організації та здійснення контролю і нагляду...
Вступ Актуальність теми дослідження. Підвищення якості освіти вимагає забезпечення цілісності педагогічного процесу, вагоме місце в якому займає інтеграція навчальних дисциплін. Саме інтеграція докорінно змінює зміст і структуру навчального процесу,...
Вступ Аналізуючи діяльність, можна вирізнити такі моменти: потреби, інтереси, мотиви, цілі, засоби, процес діяльності, її наслідки. Потреби — це ті «вимоги», які людина ставить до навколишнього світу, природи, речей,...
Вступ Масштаби перетворень, що відбуваються в суспільстві як у глобальному, так і на локальному й регіональному рівнях, не вкладаються в звичні теоретичні схеми, які досі пояснювали соціальні, економічні, політичні,...
Введение Стратегия распространения означает определение его цели и главных путей ее достижения. А цель эта проста – полная реализация тиража издания. И как следствие этого – обеспечение влияния газеты...
Вступ Однією зі специфічних форм людської діяльності є трудова діяльність, під якою розуміється не лише праця в класичному її розумінні), а будь-яка діяльність (наукова, творча, художня, надання послуг тощо),...
23 / 09 / 2022
Вступ Будь-яке суспільство для забезпечення нормального створення (достатньо комфортного) рівня своєї життєдіяльності займається безліччю видів конкретної праці. З цією метою працездатні люди створюють певні підприємства, тобто організаційні формування (трудові...
Вступ Швейцарія — одна з найбагатших країн Європи насамперед завдяки високому розвитку обробної промисловості та сфери послуг, зокрема туризму. Швейцарія — країна, яка за площею посідає 130 місце у...
Вступ У сучасній геополітиці під національними інтересами розуміють стратегічно важливі цілі, що їх ставить перед собою кожна держава, і засоби, за допомогою яких вона розраховує їх досягти. Українські національні...
Багато дослідників вивчали питання впливу соціально-правової культури на становлення та розвиток характерних складових українського етносу, й те, яке велике значення має литовська доба. Дослідження державно-правового життя Великого князівства Литовського...
Вступ Україна має свою багату історію, впродовж якої витворювались високі зразки матеріальної та духовної культури, а в загальній скарбниці філософської думки вагомий доробок належить українським мислителям. Були в цій...
Вступ Сучасні світові економічні відносини характеризуються процесом інтернаціоналізації господарських систем. Відбувається сукупна інтеграція національних суб’єктів господарювання. Це призвело до посилення взаємозалежності національних економік, що у фінансовій сфері виявляється у...
Вступ На сьогоднішній день педагогічна підготовка юридичних кадрів є актуальною, адже здобуття спеціальності вищого рівня вимагає, перш за все, якісного вивчення певного набору основоположних юридичних дисциплін, а також соціально-економічних...
Вступ Методика викладання — це оптимальне поєднання загальнодидактичних методів, прийомів і засобів навчання. Ці прийоми і засоби застосовуються в таких відомих Вам формах навчання, як лекцїї, уроки, семінари, практичні...
Вступ Актуальність теми. До початку XXІ ст. в Україні встановилися нові взаємини освіти з різними областями суспільної практики, споживачами освітніх послуг. Це обумовило виникнення ряду принципово нових проблем, пов’язаних...
Вступ Теоретичні дослідження розрізняють чотири типи загальнокорпоративних стратегій за ознакою мети: зростання, стабільності, реструктивну та комбіновану. Стратегія зростання та реструктивна мають, в свою чергу, певну кількість варіантів реалізації. Для...
Вступ Питання історії логіки викладається зазвичай дуже лаконічно в більшості посібників з логіки. Проте ці знання роблять вивчення логіки більш глибоким і цікавим, сприяють набуттю загальної ерудиції. В історії...
14 / 09 / 2022
Вступ На сучасному етапі розвитку суспільства стрімко збільшуються обсяги повідомлень. До того ж спостерігаються випереджаючі темпи зростання інформаційного шуму порівняно з темпами збільшення власне корисної для певних суб’єктів інформації....
Введение Характерной особенностью этнической истории Украины есть формирования многоэтнического состава ее населения. Оно на всех этапах исторического развития вобрало другие этнические субстраты, однако механизм этого процесса в разные временные...
Вступ Адміністративний поділ Хмельницької області — територіальна організація краю на певні адміністративні одиниці. За площею територія (20,6 тис. км² або 3,4% від площі країни) Хмельницької області належить до невеликих...
Вступ Індія — країна, у якій проживає безліч народів і народностей, кожен зі своєю мовою, культурою і традиціями. В цій країні дивним чином мирно співіснують багато релігій. В Індію...
Вступ Становлення феодальних відносин в країнах Західної Європи мало свої особливості. До прикладу в Італії, Франції, Іспанії, Візантійській імперії період становлення цих економічних відносин називають романським (сформувалися на основі...
Вступ У період, коли в Західній Європі швидко розвивалось індустріальне суспільство, на західноукраїнських землях безроздільно панувало феодальне господарство. А коли наприкінці XVIII ст. розпочався перехід від мануфактур до фабрик...
Вступ Історія розвитку банківської справи тісно пов’язана з історією діяльності банків та виникненням грошей. Історія не залишила достовірних відомостей про виникнення перших кредитних установ та характер здійснюваних ними позикових...
Вступ Історичний аспект присутній як структурі загального, так спеціального документознавства, оскільки конкретизація історії документа або окремо взятої сфери документно-комунікативної діяльності здійснюється в межах таких напрямків, як діловодство, теорія документальних...
ВСТУП У наш час результати інноваційної діяльності змінюють середовище життя і діяльності людини, способи забезпечення його існування і розвитку. Прискорення науково-технічного прогресу впливає на розвиток всіх сфер людського суспільства....
Вступ Актуальність теми. Необхідність дослідження ролі стратегії вертикальної інтеграції в розбудові міжнародного виробництва нафтогазових ТНК обґрунтована його значним впливом на систему міжнародного виробництва та формування ринкової структури нафтогазової галузі,...
Вступ Поняття «імідж» з кожним роком набуває все більш широкого розповсюдження і використання в різних областях знань та сферах діяльності: в економіці, соціології, політології, психології, філософії, культурології, а також...
Вступ З часу проголошення незалежності Україна стала на шлях докорінного реформування усіх сфер людської діяльності, з метою забезпечення прав і свобод людини, гідних умов її життя, піднесення української економіки...
Вступ Розвиток сучасних технологій не можливий без розвитку їх базису — науки, яка, в свою чергу, не може існувати без інформації. Однією з важливих умов успішного виконання наукових досліджень...
Вступ За останні п’ять років компанія Apple (AAPL) повністю й назавжди змінила мир мобільної техніки. Вони представили миру сенсорні екрани й відкрили свою операційну систему для сторонніх розроблювачів. Останнє...
Вступ У будь-яких суспільних явищах певною мірою задіяна духовність, яка представлена різними сторонами, видами тощо. Тому визначення місця й ролі духовного чинника у громадських явищах та процесах стає необхідним...
Вступ Одним з проявів динамізації процесу глобалізації в кінці ХХ — на початку ХХІ століття є перетворення окремих територіальних утворень — регіонів, міст, локалітетів — на самостійних економічних агентів,...
                                           Вступ Еволюційне вчення в процесі тривалого періоду історичного розвитку виокремилось у самостійну галузь наукових досліджень, яка виконує важливі науково-природничі, соціальні та прикладні завдання, має власний об’єкт та предмет...
Вступ Актуальність теми. Метою проведення даного дослідження є визначення тих принципів, які забезпечують вільний рух товарів між державами. Важливість даного питання обумовлюється прагненням України увійти до ЄС, що потребує,...
11 / 09 / 2022
Вступ Актуальність теми. Розвиток політичних процесів в Україні неможливий без дальшої демократизації суспільства, важливим елементом якої є виникнення та функціонування в конституційних рамках політичних партій та рухів. Створення політичних...
ВСТУП Актуальність теми. Наявність висококваліфікованої робочої сили є одним з найважливіших факторів підвищення продуктивності праці, забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції, інтеграції України у світове економічне співтовариство. В умовах сучасного виробництва...
Вступ У радянській антропології упродовж 60— 80-х років активно розроблялася гіпотеза дицентризму, тобто двох первинних осередків формування людини сучасного фізичного типу, — західного, або євроафриканського, та східного — азійського...
1. Категорії земель та їх правовий режим Україна має потужний потенціал земельних ресурсів, який повністю освоєний і використовується для різних потреб суспільства. Використання земельного фонду країни для задоволення різних...
11 / 09 / 2022
Вступ Державний бюджет є головною і провідною ланкою державних фінансів та важливою фінансовою категорією, яка має свою історію розвитку. Державний бюджет — це основний фінансовий документ держави. Державний бюджет...
Вступ Актуальність теми. Обмінний курс національної валюти впливає на всі сфери господарського життя країни: зовнішню торгівлю, рух капіталів, зовнішню заборгованість і, як результат, конкурентні позиції країни в цілому. За...
Вступ Стабільність грошової системи завжди вважали запорукою фінансової стабільності та економічного розвитку. Проте, як свідчить досвід багатьох країн, необхідні цілеспрямовані заходи державного регулювання грошових систем для забезпечення повноцінного виконання...
Вступ Шрі-Ланка (колишній  Цейлон) — республіка  у складі Співдружності на чолі з Великобританією.  У 1977 році уряд Шрі-Ланки відмовилося від контрольованої економіки, основаної на імпорті, на користь ринкової економіки...
Вступ В умовах зростаючої ентропії зовнішнього середовища функціонування суб’єктів господарювання в Україні, підвищення рівня конкуренції, стає необхідним удосконалювання інструментарію управління корпораціями, особливо в умовах виникнення кризових ситуацій. Аналізуючи тільки...
Вступ Вдосконалення фізичного типу людини відбувалося за плейстоцену, що розпочався близько 2 млн років тому. В цей час тривало загальне похолодання, яке розпочалося ще в кінці третинного періоду. Суттєве...
Вступ Антропологічну історію українців, як і інших європейських народів, можна порівняти з генним потоком через століття, до якого час від часу вливались окремі струмочки, струмки, а то й ріки....
Вступ Актуальність теми. Наукова обробка документів здійснюється сьогодні всюди, де людина має з ними справу. Процеси складання бібліогра­фічних описів, систематизації, предметизації, анотування, скла­дання бібліографічних оглядів широко використовуються в бібліотеках....
Вступ У країнах з ринковою економікою мале підприємництво визнано одним з головних факторів політичної та соціальної стабільності суспільства та національної економіки. Фінансова підтримка малого бізнесу, з боку держави охоплює...
Вступ Актуальність теми. У сучасній економіці лізинг є відносно новим інструментом підприємництва, активне використання якого може стати потужним імпульсом технічного переоснащення виробництва та економіки загалом. Для досягнення високої ефективності...
Вступ Тероризм (від лат. terror — жах) — суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади...
6 / 09 / 2022
Вступ Повага до різноманітних характеристик окремих членів суспільства є фундаментальним принципом демократії. Подолання нетерпимості до різноманітності, зокрема расової та етнокультурної, є одним із найскладніших викликів, які стоїть перед усіма...
Вступ Процеси, що відбуваються у правовій системі України сьогодні, є нічим іншим, як запозиченням практичного досвіду функціонування державного механізму та правової системи розвинених демократій Заходу способом гармонізації норм українського...
6 / 09 / 2022
1. Место исследуемой темы в сфере профессиональной деятельности специалиста оздоровительного фитнеса (адаптивного фитнеса) В сравнении с рынком спортивно — оздоровительных услуг Украины, рынок фитнес-индустрии в мире по темпам развития...
Введение Переговоры, как и любая другая деятельность, требуют профессионализма. Чем богаче и разнообразней становится мир, тем больше в нем разногласий, решать которые нужно научиться цивилизованно. Переговоры являются могущественным инструментом,...
Вступ Для участі в будь-яких правовідносинах, у тому числі міжнародних, фізична особа чи організація повинна мати здатність набувати і самостійно, від свого імені здійснювати права й обов’язки (у даному...
Вступ Актуальність теми. В сучасних умовах розбудови незалежності в Україні, невід’ємною складовою національного і духовного відродження стає краєзнавчо-екскурсійна справа як важливий фактор освіти, підвищення культурного рівня, виховання, екологічного оздоровлення...
5 / 09 / 2022
Актуальність теми. Останніми роками Україна регулярно виступає активним суб’єктом в міжнародних контрактних  відносинах. Для визнання угоди в якості зовнішньоекономічної не має вирішального значення національність (державна приналежність) сторін угоди, Сторони,...
Вступ Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в усьому світі домінують у структурі захворюваності населення, особливо актуально це для дитячого віку. За даними офіційної статистики, в Україні щороку реєструється 4,5–5...
Вступ Щороку у літній період частішають випадки харчових отруєнь та спалахів гострих кишкових інфекцій, пов’язаних із вживанням бактеріально забруднених продуктів харчування та питної води. Більшість групових інфекційних захворювань та...
1. Економічні методи стимулювання. Проблеми запровадження нематеріальних методів стимулювання на підприємствах України Економічні методи управління являють собою способи досягнення цілей управління на основі реалізації вимог економічних законів; це сукупність...
Вступ Наукове знання і процес його здобуття характеризуються системністю і структурованістю. У структурі наукового знання виділяють емпіричний (дослідний) і теоретичний рівні. Сукупність дослідних заходів і методів забезпечують емпіричний і...
Вступ Актуальність теми. Економіко-аналітична діяльність в організації повинна бути спрямована на вивчення тенденцій розвитку суб’єктів господарювання, обґрунтування управлінських рішень, виявлення резервів підвищення ефективності виробництва, вироблення економічної стратегії його розвитку....
Вступ Естетична привабливість товару є одним з тих чинників, які впливають на рішення споживача надати перевагу одному виробу перед іншим. Особливо це стає помітним в тих випадках, коли асортимент...
26 / 08 / 2022
Вступ Актуальність теми. Верховною Радою України 4 вересня 2008 р. прийнято Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», який регулює правові, майнові, економічні, соціальні, організаційні питання щодо...
26 / 08 / 2022
1.Економічні аспекти роботи механізму практичного маркетингу Комплексне дослідження ринку є основою визначення передумов здійснення діяльності підприємства, тому що саме в ринковому середовищі виникають чинники, які мають безпосередній вплив на...
ВСТУП Після завершення Другої світової війни США виявилися наймогутнішою державою світу, економічним і військово-політичним лідером. За роки війни виробничі потужності зросли в 2 рази, а експорт у 5 разів,...
Вступ На кінець 70-х років Афганістан за рівнем економічного розвитку займав 108 місце серед країн, що розвиваються. Країна ніби завмерла на стадії феодалізму з глибокими пережитками родоплемінного ладу і...
1. Пріоритети сучасної фінансової політики України У сучасних умовах трансформації економічної системи України розв’язання фінансових проблем є значним важелем сталого економічного і соціального розвитку як регіонів, так і країни...
26 / 08 / 2022
Вступ Актуальність теми. Актуальність і значущість з’ясування сутності категорії влади — основи державної організації суспільства, її доктринального тлумачення в сучасних умовах постійних державних змін та перетворень не викликає сумніву....
26 / 08 / 2022
Вступ Актуальність теми. Зростання ролі кадрових служб і кардинальна перебудова їхньої діяльності викликані корінними змінами економічних і соціальних умов, у яких нині діють торгові підприємства. Служба управління персоналом в...
Вступ Актуальність теми. Народне мистецтво втілює в собі талант народу, його мудрість, розуміння краси і добра, його життєствердне світобачення. Воно нерозривно поєднане з магічно-обрядовою і господарською діяльністю людини. Між...
Вступ Існування і розвиток міжнародної економіки підпорядковані певним загальним законам і закономірностям. Так у законі відповідності міжнародних економічних відносин рівню та характеру інтернаціональних продуктивних сил виражається причинна взаємозалежність розвитку...
Вступ Актуальність теми. Для здійснення ефективного управління колективом людей керівник повинен відповідати об’єктивним, різноманітним і досить жорстким вимогам. У його роботі повинні органічно сполучатись науковий підхід з майстерністю спілкування....
Вступ Вдосконалення фізичного типу людини відбувалося за лейстоцену, що розпочався близько 2 млн років тому. В цей час тривало загальне похолодання, яке розпочалося ще в кінці третинного періоду. Неодноразові...
Вступ Актуальність теми. Серед найважливіших завдань сьогодення є здійснення системи заходів по збільшенню тривалості життя і періоду трудової активності людей, зміцненню здоров’я всього населення. З погляду сучасної біології старіння...
Вступ У Росії, на відміну від країн Європи, де правозаступництво і судове представництво розвивалися як два самостійних інститути, перше виник не як самостійний інститут, а в зв’язку із судовим...
23 / 08 / 2022
Вступ У сучасному вітчизняному правознавстві окремо досліджується традиційна правова сім’я. Серед основних характеристик традиційної правової сім’ї визначають такі: провідним джерелом права виступає звичай, який є правилом поведінки, що ввійшов...
23 / 08 / 2022
Вступ Актуальність теми. Процеси реформування власності супроводжуються структурною перебудовою економіки й зумовлюють створення фондового ринку як складової частини ринкових відносин, що забезпечує вільний обіг коштів у формі цінних паперів....
23 / 08 / 2022
Вступ Операційний менеджмент — це наука про концепції, методи, процедури, технологію створення та функціонування операційної системи, необхідної для реалізації операційної функції, а також цілеспрямована діяльність з управління операціями придбання...
Вступ Контрабанда в усі часи була прибутковим видом злочинної діяльності. Але суттєве її зростання у нашій країні в даний час визначається лібералізацією зовнішньоекономічної діяльності, спрощенням митного контролю (зокрема, у...
23 / 08 / 2022
Вступ Актуальність теми. У сучасних нестабільних умовах досить гостро постає питання щодо подальшої розробки та удосконалення науково-методичних засад функціонування національного валютного ринку. Інтеграція України до світового співтовариства зумовлює необхідність...
23 / 08 / 2022
Вступ На сьогоднішній день Україна переживає процес формування й трансформації елементів соціально-економічної, політичної, державно-правової й духовної сфери. При цьому спостерігаються як позитивні, так і негативні моменти. Перехідний, кризовий період...
23 / 08 / 2022
Вступ Актуальність теми. В українському суспільстві триває гостре обговорення європейського вибору України. Численні історичні факти вказують на давню орієнтацію України на Європу, приналежність її до європейського світу. Зокрема, про...
23 / 08 / 2022
Вступ Актуальність теми. Необхідність ефективної протидії екстремізму актуалізувалася останніми роками внаслідок дії двох чинників. З одного боку, посилення боротьби з тероризмом у період після атак 11 вересня 2001 р....
23 / 08 / 2022
Вступ Сучасний процес розбудови Української держави пов’язаний з усвідомленням широкого кола процесів, які відбуваються в суспільстві, в тому числі і тих з них, які безпосередньо пов’язані з реалізацією конституційних...
22 / 08 / 2022
Вступ В Україні діють закони, які визначають права і обов’язки її мешканців, а також організаційну структуру органів влади і промисловості. Конституція — основний закон держави — була прийнята Верховною...
22 / 08 / 2022
Вступ Актуальність теми. Проблема визначення судової юрисдикції справ щодо оскарження нотаріальних дій, відмови у їх вчиненні та нотаріальних актів вже неодноразово піднімалася в юридичній літературі, що викликано її неоднозначним...
22 / 08 / 2022
Вступ Окреме наукове юридичне дослідження є головною формою одержання знань про державно-правові явища, найбільше формалізованої і конкретизованої, яка за допомогою дослідницьких наукових процедур вивчає конкретні властивості, зв’язки, взаємодії явищ....
22 / 08 / 2022
Вступ Актуальність теми. Значення маркетингу в діяльності підприємства важко переоцінити. Завоювання стійких конкурентних позицій як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках неможливе без продуманої маркетингової політики. Прийняття щоденних...
Вступ Поняття інсайт (досягнення осяяння) характеризує  феномен-концепт нового зненацька виведеного з минулого досвіду цілісного розуміння, осмислення вирішення проблеми; поняття інсайту по-різному трактується в гештальт-терапії, раціонально емоційній, когнітивній, психодинамічній, особистісно-орієнтовній...
Вступ Актуальність теми. Зміни, які відбуваються на сучасному етапі розвитку нашої держави, значно посилюють вимоги до якості освіти, рівня її відповідності світовим стандартам. Це змушує науковців і учителів-практиків активно...
Вступ Реформування економіки та розвиток ринкових відносин обумовлюють глибокі зрушення у зайнятості населення. Разом з тим виникає ряд проблем, вирішення яких вимагає розробки нових теоретичних і методологічних підходів. Ринкові...
Вступ Більшість вчених вважає, що управління у своєму розумінні існувало вже з тих часів, коли людина за допомогою «батога та пряника» змусила іншу людину зробити дещо наперед визначене. Практика...
Вступ Стан навколишнього середовища і негативні прогнози щодо глобальної соціоекологічної ситуації спонукали до проведення спеціальних досліджень та виконання заходів, які б дозволили вирішити двоєдину задачу збереження рівноваги в природі...
Вступ У сучасній банківській практиці застосовується комплекс інструментів щодо регулювання, оцінювання, аналізу та управління портфелем цінних паперів. Базовими підходами, що застосуваються для оцінювання прибутковості цінних паперів є моделі Марковіца,...
Вступ Актуальність теми. Світовий досвід переконливо свідчить про те, що рівень економічного розвитку кожної сучасної держави безпосередньо залежить від ефективності її політики в інвестиційній сфері. Останні десятиліття переконують світову...
Суспільство представляє собою складне утворення, яке має свою структуру, з точки зору предмету соціології цю структуру прийнято розглядати як соціальну. У соціологічній думці вичленовуються два основних різновиди системних уявлень...
Вступ Актуальність теми. Характеристикою сучасного етапу розвитку нашого суспільства є перехід від відтворювального до інноваційного типу розвитку. Інновації є основою для розвитку підприємств, окремих галузей і економіки в цілому,...
Вступ Питання оптимізації регіонального управління в умовах європейської інтеграції України набувають особливої актуальності. Аналіз та узагальнення документів, матеріалів науково-практичних конференцій, публікацій українських і зарубіжних авторів дозволяє виділити такі основні...
Вступ Актуальність теми. Економічна ситуація, яка склалася в Україні, вимагає нового підходу до вирішення назрілих проблем. Сьогодні питання економічного, соціального та екологічного розвитку держави потребують нагального вирішення. Адже саме...
В умовах ринкової економіки виникає нагальна необхідність інтеграції України у світовий економічний простір, пошуку стійких ніш у реалізації виробленої продукції. Враховуючи ту обставину, що однією з провідних галузей міжнародної...
Вступ Слухання є однією з основних ланок процесу спілкування. Від його ефективності залежить ефективність спілкування. Воно ефективне тоді, коли йде безперервне оцінювання сказаного співрозмовником і вами. Необхідно вміти також...
Вступ Поступальний розвиток економіки, зростання національного багатства й підвищення добробуту суспільства можливі лише за умов високої продуктивності праці й соціального миру. А для цього необхідне не тільки закріплення певних...
Вступ Спад виробництва, що досяг у різних галузях промисловості критичного рівня, викликає необхідність розробки і реалізації нових підходів до вивчення в економічних вищих навчальних закладів курсів, пов’язаних з технологічним...
Вступ У глобалізованому світі ісламський тероризм та політичний іслам відіграють все більшу роль у житті не лише країн третього світу, а й всього людства. Поява рухів, що називають себе...
15 / 07 / 2022
1. Розкрити сутність державного управління в сучасних умовах Управління є функцією організованих суспільних систем, що забезпечує збереження їхньої структури, підтримку режиму діяльності, досягнення поставленої мети. Метою управління є організація...
15 / 07 / 2022
Вступ Актуальність теми. Для оцінки потенціалу підприємства потрібна всеосяжна система показників, причому в основу конструювання такої системи має бути покладена структурна модель, що враховує не тільки фактичну динаміку, а...
15 / 07 / 2022
Вступ Правильне співвідношення понять “економіка” та “політика”, збалансований їхній взаємозв’язок є ключовим від чого залежить як економічний потенціал країни, так і рівень добробуту населення, розвиток суспільно-політичних та економічних процесів....
Вступ Виробництво складає вихідний пункт і першу ознаку економічної діяльності людей. Виробництво — це процес взаємодії людини з природою з метою створення матеріальних благ та послуг, які потрібні для...
Вступ Звіт — це особливий вид соціологічного тексту, що відрізняється від наукової статті, насамперед тим, що призначений, як правило, для замовника, який не є спеціалістом у галузі соціології. Головна...
Вступ До складу природно-заповідного фонду, у відповідності до екологічного законодавства України, входять наступні категорії природоохоронних об’єктів і територій: природні заповідники, національні природні парки, заказники загальнодержавного і місцевого значення, регіональні...
15 / 07 / 2022
Вступ Актуальність теми. Ринок зерна в Україні розвивається хаотично, що є підставою вважати виробництво зерна ризикованим з фінансово-еконономічної точки зору. Нестабільною залишається первинна ланка зернового господарства, галузь пропонує ринку...
Вступ В умовах сучасних глобальних процесів становлення громадянського суспільства демократія визнана кращою формою правління переважною кількістю країн світу, хоча традиційні форми її здійснення мають значні вади. Саме тому в...
Вступ Сьогодні Україна здійснює велику кількість реформ шляхом використання інформації, інформаційно-комунікаційних технологій і сучасних знань у політичній, економічній та соціальній сферах. Зазначені реформи вимагають одночасного реформування законодавства у відповідних...
Вступ При виконанні грошима своїх функцій і підтримки стабільності цін важливо, щоб обсяг платоспроможного попиту відповідав пропозиції товарів. Дотримання цього правила обумовлено прагненням запобігти затримці реалізації товарів і послуг...
Чи не найголовнішою проблемою в умовах ринкової економіки є те, що суб’єкти господарювання мають можливість самостійно визначати власну фінансову, виробничу та кадрову політику, однак не завжди і не всі...
І. Вступ Актуальність теми. На сьогодні в Україні виробництвом косметики займаються близько 20 компаній. Це, звичайно, у п’ять разів більше, ніж у радянський час, але якщо порівнювати навіть із...
Вступ У Європі, у тому числі і в Росії, зазвичай розрізняють десять груп порід собак затверджених Міжнародною кінологічною федерацією (МКФ, або FCI). Собаки виконують багато видів робіт для людей,...
Вступ Суспільство визначається в широкому і вузькому розумінні. У широкому — поняття суспільство охоплює всі суспільні явища — соціальну діяльність, практику, суспільний та політичний лад, організацію сім’ї, інших соціальних...
1. Основне та додаткове обладнання для басейну Безпосередньо біля басейну повинні бути передбачені душ з пристроєм для обмиву ніг проточною водою перед входом в басейн. Біля басейну рекомендується влаштування...
1. Загальна характеристика прасувальних пресів Обладнання, яке використовується для фінішної (остаточної) обробки фасонних виробів (уніформа, халати медичні і т.п.) представлена на ринку України наступною технікою: — прасувальні столи —...
Вступ Сучасна концепція управління продажем звертає першочергову увагу на маркетингову діяльність тих підрозділів, які є в безпосередньому контакті зі споживачами (покупцями, клієнтами). Мова йде про відділи збуту (продажу), які...
Вступ Досягнення якісно нового стану сучасного суспільства неможливе без кардинального покращення рівня підготовки фахівців вищої кваліфікації. Такий соціальний вибір не випадковий, оскільки пов’язаний з геополітичною конкуренцією між країнами, зокрема...
Вступ Актуальність теми. Розвиток системи ринкових відносин, соціально-економічні перетворення та інтеграційні зрушення, що відбуваються в сучасній Україні, надають особливої ваги розв’язанню проблеми організаційно-правового регулювання страхового захисту, наявність потреби в...
Вступ Якість соціальних послуг, що надає державна служба зайнятості населенню і роботодавцям, багато в чому визначається змістом процедур і операцій, що їх виконують спеціалісти центрів зайнятості. Починаючи з 2000...
Вступ У науковій літературі зустрічається як розширене, так і вузьке розуміння процесу прийняття рішень в управлінні. Розширене розуміння охоплює не тільки процес прийняття рішень, але і його виконання та...
Вступ Аналізуючи приклади вибору та застосування різних стратегій різними фірмами, можна говорити про велику різноманітність маркетингових стратегій. Незважаючи на те, що базова мета функціонування всіх фірм-виробників на ринку однакова...
Вступ Актуальність теми. В аграрній сфері економіки у процесі реалізації перебуває модель товарно-грошових відносин, яка була передбачена низкою законодавчих актів України. Для її здійснення потрібне подальше формування не тільки...
Вступ За період 1815-1850 pp. світова торговельно-промислова та колоніальна перевага Англії значно посилилася. За рівнем промислового виробництва та за торговельним обігом Англія залишила далеко позаду себе інші країни. її...
Вступ В XVІІІ столітті Каппадокия знайшла нову столицю — Невшехир, що є центром Каппадокії й донині. Невшехир був заснований на початку XVІІІ століття великим везиром, Невшехерлі Дамат Ібрагімом Пашею,...
Вступ Залежно від специфіки діяльності промислових підприємств застосовуються різні логістичні системи. Логістична система — сукупність дій учасників логістичного ланцюга (підприємств-виробників, транспортних, торговельних організацій, магазинів тощо), побудованих таким чином, щоб...
Вступ Комунікація – це взаємодія двох або більше співрозмовників, у результаті якої один передає інформацію, а інший сприймає її. Невдале продукування або неадекватне сприйняття і помилкове розуміння інформації призводить...
Вступ Засвоєння суб’єктом елементів мовної системи, загальнолюдських культурних цінностей, які формуються шляхом взаємовпливу суб’єкта і суспільства у безперервності комунікативного обміну, можна назвати соціалізацією. Різноманітні елементи мовної практики дають можливість...
Вступ Соціальне управління являє собою лише один із видів управлінської діяльності. Не можна, наприклад, питання регулювання виробничою діяльністю або управління в політичній сфері розглядати як соціальне управління. Механізм управління...
Вступ Рекреаційний комплекс – одна з динамічних і високодохідних галузей у сфері послуг і займає друге місце в світовій економіці після комп’ютерної і електронної промисловості, випередивши такі галузі, як...
2 / 07 / 2022
Введение Существующие определения гражданского общества можно условно разделить на два блока. К первому можно отнести определения, предлагаемые теми исследователями, которые рассматривают гражданское общество как нечто очень узкое, сводя его...
Вступ Аналіз наукових джерел засвідчує, що концепції, що описано в літературі, побудовано на стрижневій ідеї, навколо якої формується система методик і прийомів роботи над собою з реалізації цієї ідеї....
Вступ Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) — це наука і мистецтво досягнення взаємопорозуміння та згоди між людьми, соціальними групами, класами, націями, державами на основі цілеспрямованого формування громадської думки та...
Вступ В економічній літературі є різні визначення підприємництва: соціально-організаційну діяльність, що є різновидом творчості; особливу ініціативну економічну діяльність, спрямовану на задоволення потреб суспільства й одержання зиску; особливий, творчий вид...
Вступ Актуальність теми. Модернізація системи освіти є одним з пріоритетів сучасної внутрішньої політики України. У цьому контексті досвід нашого стратегічного партнера Польщі, здобутий у процесі реформування власної освітньої системи,...
Вступ Першим теоретиком у галузі мовознавства, який глибоко, по-філософськи осмислив багатий мовний матеріал і результати зроблених до нього наукових досліджень, був Вільгельм фон Гумбольдт (1767—1835), німецький учений з різноманітними...
Вступ У сучасному динамічному середовищі вирішальною для підприємства є здатність передбачати інноваційні можливості, базою для яких є інтелектуальна власність. Актуальність дослідження пов’язана з необхідністю удосконалення економічного механі