referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Реферати

Вступ Китай — країна стародавньої цивілізації: на його території виявлені залишки первісної культури часів раннього палеоліту та бронзового віку. Первіснообщинний лад існував тут довго — коли в XIV ст....
Законодавство у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів базується на Конституції України і складається з Європейської конвенції про насильство та...
25 / 11 / 2021
Основними завданнями поліції в цих умовах: забезпечення успішного проведення заходів; суворе дотримання учасниками заходів встановлених правил поведінки; попередження і припинення можливих злочинів, порушень громадського порядку; надання допомоги іншим державним...
25 / 11 / 2021
ВСТУП Зміни, що відбуваються в житті громадян України, пробуджують високу активність та прагнення людей безпосередньо брати участь у вирішенні проблем, які торкаються їх загальних інтересів. У контексті розширення свободи...
25 / 11 / 2021
Поряд з виконанням повсякденних завдань працівникам органів поліції іноді доводиться працювати за надзвичайних, екстремальних умов, коли співробітники змушені ризикувати здоров’ям чи життям для затримання вкрай небезпечних злочинців і ліквідації...
25 / 11 / 2021
Розглядаючи специфічні принципи тактики поліції громадської безпеки, необхідно, в першу чергу, виділити такі: Принцип поєднання військових дій з іншими формами, видами та способами оперативно-службових заходів. Оперативні та профілактичні заходи...
25 / 11 / 2021
Розшукові наряди призначені для розшуку, пошуку, переслідування та захоплення озброєних та інших злочинців, що представляють підвищену громадську небезпеку. До них відносяться: розшуковий пост призначається у складі від 2-3 осіб...
25 / 11 / 2021
Способи проведення режимно-обмежувальних та силових заходів в СО залежить від умов оперативної обстановки, наявності сил і засобів та характеру місцевості. Режимно-обмежувальні та силові заходи можуть проводитися наступними способами: блокуванням;...
25 / 11 / 2021
ВСТУП Одним з найбільш відповідальних завдань органів поліції є розшук озброєних та інших злочинців підвищеної суспільної небезпеки. Невідкладні спеціальні заходи щодо розшуку і затриманню озброєних злочинців потребують ретельної підготовки,...
25 / 11 / 2021
Вступ Лікарня — лікувально-профілактичний заклад, призначений для надання стаціонарної медичної допомоги хворим. Лікарня, що надає стаціонарну медичну допомогу хворим з лікарських спеціальностей одного профілю називається однопрофільною, а з декількох...
Вступ Науково-дослідницька діяльність студентів є одним із найважливіших засобів підвищення якості підготовки і виховання спеціалістів з вищою освітою, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності найновіші досягнення науково-технічного прогресу. Як...
Вступ Актуальність теми. На сьогодні НАТО залишається найбільш міцним та послідовним у своїх діях воєнно-політичним блоком. Зважаючи на те, що кордони НАТО впритул наблизились до кордонів України внаслідок розширення...
Вступ У розвитку культури Русі проявлялися як загальні закономірності, так і національні особливості. Її основа — самобутня культура східнослов’янських племен. Принциповим рубежем у розвитку культури стало прийняття християнства. Значним...
Вступ Процес утворення єдиної союзної держави розпочався ще під час громадянської війни. 30 грудня 1922 р. І Всесоюзний з’їзд рад затвердив Декларацію про утворення наднаціональної держави – Союзу Радянських...
Вступ Культура (лат. colere — «населяти», «вирощувати», «сприяти», «успадковувати») — сукупність матеріальних і духовних, нематеріальних цінностей, створених людством протягом його історії. Це поняття може вживатися в таких значеннях: —...
Вступ Суспільно-політичні процеси у світі, у тому числі в Україні, засвідчують колосальний розрив між цілями та можливостями здійснення реформування суспільства, його демократизації. Це зумовлює потребу теоретичного осмислення проблем політичного...
Вступ Спілкування є однією з центральних проблем, через призму якої визначають питання сприймання й розуміння людьми одне одного, лідерство і керівництво, згуртованість і конфліктність, міжособистісні взаємини та ін. Із...
Вступ Проблемою іміджу будь-якої країни завжди переймалося її керівництво. Адже позитивний імідж серед міжнародної спільноти – це засіб залучення інвестицій, доходів від туристичного бізнесу у бюджет, просування товарів і...
Росія — держава на півночі Євразії. Офіційні назви — Росія та Російська Федерація. Найбільша за територією країна світу і одна з найбагатших на природні ресурси. Площа території: 17,075 млн....
Демографічна статистика — важлива складова системи статистичних наук. Усе, що існує в людському суспільстві, створюється його населенням і для населення — виробника і споживача матеріальних благ та соціально-культурних цінностей....
Вступ Герберт Уеллс – англійський письменник, автор соціально-фантастичних та побутових романів, оповідань, наукових робіт з літературознавства, історії, біології. Центральне місце в його творчості посіло питання про шляхи розвитку науково-технічного...
Основи сучасної політичної системи Японії, яка докорінно відрізняється від довоєнної, були закладені прийняттям Конституції 1947 р. її найважливішими положеннями стали визнання суверенітету народу, основних прав людини, принципів розподілу влади...
Вступ Аналіз уявлень про природу особистості, соціально-психологічна неможливість людини жити й розвиватися поза суспільством вимагає актуалізації основних механізмів і рушійних сил об’єктивного зв’язку, що діє між людьми. Передусім, такий...
Вступ Характерною рисою абсолютизму є прагнення регламентувати правове становище кожного із існуючих станів. Таке втручання могло мати як політичний так і правовий характер. Законодавець прагнув визначити правовий статус кожної...
30 / 06 / 2021
1.  Реалізація фонеми (а) в говорах української мови Явище акання, тобто реалізації ненаголошеної фонеми /о/ в голосному [а], українському вокалізмові, крім частини говорів північної діалектної групи, не властиве. Воно...
Вступ Економічна структура світу є складною сукупністю функціональних, галузевих та регіонально-територіальних сфер, які утворюють єдину органічну метасистему з надзвичайно складними взаємозв’язками та розгалуженнями. На зламі другого і третього тисячоліть...
Вступ Найбільші банки утворюють світові фінансові центри, через які здійснюється рух міжнародних фінансових потоків. Вони є основними утримувачами грошей, і для них характерна висока концентрація банків та інших фінансово-кредитних...
30 / 06 / 2021
Європейський Суд функціонує на постійній основі з метою забезпечення виконання Високими Договірними Сторонами зобов’язань за Конвенцією. Його юрисдикція визнана обов’язковою всіма державами-учасницями й поширюється на всі спори, що пов’язані...
23 / 04 / 2021
Вступ Нині існує розгалужена система міжнародних судів, проте не всі вони безпосередньо займаються питаннями захисту прав людини. Тому одна з цілей нашої лекції полягає в тому, щоб відокремити з...
23 / 04 / 2021
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. оцінюється як одне з найбільших досягнень Ради Європи. Вона являє собою...
18 / 04 / 2021
ВСТУП Нині існує розгалужена система міжнародних судів, проте не всі вони безпосередньо займаються питаннями захисту прав людини. Тому одна з цілей нашої лекції полягає в тому, щоб відокремити з...
18 / 04 / 2021
Статус суддів міжнародних судів щодо захисту прав людини визначаються у відповідних міжнародних угодах. До правового статусу суддів міжнародних судів щодо захисту прав людини входять такіелементи: призначуваність, незалежність суддів, судова...
18 / 04 / 2021
Звертання за вирішенням міжнародних суперечок до безстороннього органу, що виносив би рішення на основі права, далеко не нова ідея. Найбільш стародавня форма міжнародної юрисдикції — третейські суди, практика застосування...
18 / 04 / 2021
ВСТУП Права і свободи людини — це невід’ємна властивість. Якщо людина не володіє правами, то тим самим знищується сама природа людської істоти. Права людини належать людині. Тому вони не...
18 / 04 / 2021
Одним із важливих етапів формування єдиного європейського правопорядку стало утворення Європейського Союзу, історія становлення якого поділяється на декілька етапів. У перші повоєнні роки суперництво двох протилежних суспільних систем у...
18 / 04 / 2021
Рада Європи як міждержавна (міжурядова) регіональна організація була створена для забезпечення процесів політичної інтеграції, сприяння економічному та соціальному розвитку, розвитку культури, науки та управління, а також для підтримання і...
18 / 04 / 2021
ВСТУП Останніми роками, насамперед завдяки зусиллям певного кола політиків, юристів, інших наших співвітчизників питання захисту прав людини в Україні набуло загальносуспільного масштабу і політичного значення. З 1991 р. в...
18 / 04 / 2021
Виникнення міжнародного права прав людини як складової сучасного міжнародного правопорядку значною мірою пов’язано із створенням і функціонуванням в ньому інституційних механізмів контролю за здійсненням державами у даній сфері своїх...
18 / 04 / 2021
Поняття спеціалізованої установи ООН увійшло в міжнародне право разом зі Статутом ООН. Відповідно до статей 57,63 Статуту, спеціалізованими установами ООН є міжнародні організації, створені міжнародними угодами і наділені широкою...
18 / 04 / 2021
ВСТУП Останніми роками, насамперед завдяки зусиллям певного кола політиків, юристів, інших наших співвітчизників питання захисту прав людини в Україні набуло загальносуспільного масштабу і політичного значення. З 1991 р. в...
18 / 04 / 2021
Права та свободи людини у міжнародному публічному праві розглядаються як природні та невід’ємні, завдяки яким людина може реалізувати себе як особистість. Вперше права людини були юридично закріплені у Декларації...
18 / 04 / 2021
Останніми роками, насамперед завдяки зусиллям певного кола політиків, юристів, інших наших співвітчизників питання захисту прав людини в Україні набуло загальносуспільного масштабу і політичного значення. З 1991 р. в законах,...
18 / 04 / 2021
Конвенція складається з Преамбули, ст. 1 «Зобов’язання додержувати поваги до прав людини»; розділу 1 «Права і свободи», що містить сімнадцять статей; розділу 2 «Європейський суд з прав людини», що...
18 / 04 / 2021
Отже, становлення міжнародного права прав людини пов’язане з розробкою й ухваленням міжнародних актів універсального характеру, у яких права людини було систематизовано, а також із формуванням міжнародних організаційних механізмів захисту...
18 / 04 / 2021
Останніми роками, насамперед завдяки зусиллям певного кола політиків, юристів, інших наших співвітчизників питання захисту прав людини в Україні набуло загальносуспільного масштабу і політичного значення. З 1991 р. в законах,...
18 / 04 / 2021
Сучасне міжнародне право можна охарактеризувати рядом позитивних рис. По-перше, міжнародне право має за мету обмежити право держави на ведення війни і перетворити координацію дій суверенних держав на систем співробітництва...
18 / 04 / 2021
У міжнародному праві неухильно зростає питома вага норм, орієнтованих на людину. Маються на увазі такі аспекти, як погоджені державами загальнолюдські стандарти прав і свобод особистості, обов’язкові для держав заходів...
18 / 04 / 2021
Історичний хід розвитку держав сучасного світу, необхідність вирішення загальнолюдських проблем, процеси глобалізації обумовлюють стан, за яким проблеми прав людини виходять далеко за межі окремої держави. Необхідність у створенні універсальних...
18 / 04 / 2021
Вступ Соціально-економічною основою функціонування економічної системи є відносини власності. Власність як комплекс відносин, багатомірне та багаторівневе явище, і соціально-економічний процес характеризується поліфункціональністю і полірезультативністю. Структурна складність відносин власності виявляється...
Особливості податкових систем країн з розвинутою ринковою економікою Бюджетний процес ФРН Порівняльна характеристика бюджетного процесу США і Росії 1. Особливості податкових систем країн з розвинутою ринковою економікою Для сучасних...
24 / 03 / 2021
Вступ Загальноприйнятим є твердження, що реклама, враховуючи її характерні риси, функції та завдання, є складовою частиною масової комунікації і успадковує від неї основні характеристики: «множинність» каналів передачі; можливість одночасної...
21 / 03 / 2021
1. Особливості мобілізації державних доходів в країнах з розвинутою ринковою економікою У країнах з розвинутою ринковою економікою доходи держбюджету становлять значну частину ВВП і справляють величезний вплив як на...
21 / 03 / 2021
Ефективна діяльність будь якого підприємства завжди пов’язана з його рекламною кампанією. Планування та аналіз ефективності рекламної кампанії — це досить складний і важливий процес, що входить до основного комплексу...
21 / 03 / 2021
1. Групування До економіко-логічних прийомів належать прийоми порівняння, деталізація, групування середніх та відносних величин, балансовий прийом, горизонтальний (у часі) та вертикальний (структурний) аналіз, трендовий аналіз, абсолютних і відносних різниць...
Вступ Зважаючи на провідну зовнішньополітичну роль США набуває актуальності дослідження чинників, що впливають на політику американських президентів. Вагомим є можливість прогнозування їхньої діяльності, що спричиняє вплив на розвиток країн...
Вступ Актуальність теми. Еволюція державотворчих процесів в Україні робить актуальним ретроспективний аналіз основних західних концепцій, пов’язаних з моделями державного управління. Неоконсерватизм близький до соціального лібералізму, у якого він сприйняв...
Вступ Для прогнозування розвитку подій використовуються економіко-математичні моделі. Враховуючи необхідність використання параметрів як таких характеристик стану об’єкта, що не мають кількісного виміру, методичний арсенал економічної діагностики обов’язково включає евристичні...
Вступ На українському меблевому ринку, за оцінками різних дослідників, діє від 700 до 800 вітчизняних виробників, а також близько 200 іноземних. Великі підприємства, щомісячний обсяг випуску яких більше 0,2...
Вступ В багатьох галузях із монополістичною конкуренцією ціна й обсяг виробництва не занадто сильно відрізняються від тих, що існують як результат чистої конкуренції. Високо еластичний характер кривої попиту кожної...
16 / 03 / 2021
Вступ На сьогоднішній день у структурі національної економіки більше половини (54,2 %) займають висококонцентровані, олігопольні ринки [1, с.14]. Такий розподіл є звичним явищем для розвинутих країн світу і відповідає...
Вступ Як відомо, ринок у найпростішому розумінні система економічних відносин з приводу купівлі-продажу товарів. Він представлю сукупність товарного та грошового обороту. У функціональному розумінні сучасний ринок — поняття більш...
Вступ 1. Характеристика політичної думки стародавнього Сходу 2. Політична думка Стародавньої Греції та Стародавнього Риму Висновки Список використаної літератури Вступ Політологія сягає своїм корінням у найдавніші часи — у...
Конкуренция в области инновационной деятельности – это своего рода инновационный конкурс с непредсказуемыми в некоторых случаях результатами при решении научно-технических, социально-экономических и других проблем. Особенности конкуренции в инновационной сфере,...
Вступ. 1.Підстави для визначення шлюбу недійсним. 2. Підстави і наслідки позбавлення банківських прав. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Зареєстрований у встановленому порядку шлюб вважається укладеним законно і обумовлює настання...
14 / 03 / 2021
1. Необхідність та сутність фінансів. 2. Фінансові інституції в Україні. 3. Склад державних фінансів та їх характеристика. 4. Поняття та функції податків. 5. Характеристика об’єктів фінансового ринку. 6. Показники...
14 / 03 / 2021
Вступ. 1. Стан та характеристика інвестиційного комплексу України. 2. Визначення пріоритетних сфер та об’єктів інвестування. 3. Інвестиційний клімат України та подальший розвиток інвестиційного комплексу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Монгольська навала і встановлення золотоординського іга. 2. Боротьба проти монголо-татарської навали. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Питання про роль монгольського нашестя та золотоординського іга в слов´янській історії...
Вступ. 1. Планування та формування персоналу на підприємстві. 2. Суть і значення соціального планування трудових ресурсів для поступального розвитку суспільства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Процеси управління людьми здійснювались...
1. Гетьманщина. Правління Івана Мазепи. 2. Сутність та особливості народного календаря. Список використаної літератури. 1. Гетьманщина. Правління Івана Мазепи Іван Степанович Мазепа народився між 1632 і 1644 роками (точна...
13 / 03 / 2021
Серед фундаментальних надбань демократії важливе місце належить сучасному парламентаризму. Парламентаризм — (фр. parlementarisme — парламентська система, від parlement — парламент) — система організації державної влади, для якої характерним є...
12 / 03 / 2021
Вступ. 1. Роль та історичний розвиток меценатства. 2. Меценатство та благодійна діяльність серед українських підприємців. 3. Суб'єкти та форми меценатської діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Меценатство — добровільна...
Вступ. 1. Поняття та типи опціонів. 2. Характеристика видів опціонів. 3. Визначення ціни опціону. Премія опціону. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Опціон — це фінансовий інструмент-контракт, який не вважається...
11 / 03 / 2021
Вступ. 1. Імпресіонізм як художній стиль в мистецтві. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кінець XIX — початок XX ст. Межа століть — грань між традиційним реалістичним мистецтвом і модернізмом,...
Вступ. 1. Міжнародна торгівля та її вплив на економіку. 2. Механізм зовнішньоекономічної політики. 3. Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Міжнародна торгівля будь-якої держави виступає...
1. Прямі та непрямі витрати. 2. Облік витрат, пов'язаних з нарахуванням амортизації основних засобів виробничого призначення. 3. Калькулювання методом однорідних секцій. Список використаної літератури. 1. Прямі та непрямі витрати...
Вступ. 1. Проблема визначення ролі та місця соціальної політики. 2. Основні напрями соціальної політики. 3. Комплексність соціальної політики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Характерною особливістю сучасного етапу розвитку світу...
Вступ. 1. Природа громадської думки. 2. Громадська думка в політичному житті країни. Висновки. Використана література. Вступ Громадська думка є одним з явищ суспільного життя, яке викликає постійний та глибокий...
Зміст 1. Асоціативні (зближення) та десоціативні (віддалення) соціальні процеси. Конфліктність (наведіть приклади) 2. Характеристика основних понять соціології способу життя 3. Проблеми мотивації до навчання 1. Асоціативні (зближення) та десоціативні...
Вступ. 1. Формування логіки Нового часу. Ф.Бекон. 2. Видатні мислителі епохи Нового часу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Значними стали надбання логіки за Нового часу. Найважливішим на цьому етапі...
Вступ. 1. Початок перевороту в Англії. 2. Особливості господарства Англії під час промислового перевороту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Наприкінці XVIІІ ст. Англія своєю економічною політикою все більше намагалася...
Вступ Перші п”ятирічки. Демонтаж НЕПу 2. Індустріалізація: завдання, труднощі тахарактерні риси 3. Особливості процесу індустріалізаціїв Україні Висновки Використана література Вступ Наприкінці 20-х років у внутрішній політиці СРСР відбувся різкий...
Історія розвитку людства свідчить, що злочин і покарання є взаємо­пов´язаними та надзвичайно давні­ми суспільними явищами. У цьому контексті Н. Мельничук небезпідстав­но проводить паралель між злом, яке асоціюється з хаосом,...
9 / 03 / 2021
Вступ. 1. Ідеологія як конституційований елемент політики. 2. Структура і функції політичної ідеології. 3. Основні політичні ідеології сучасності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поняття "ідеологія" , на перший погляд,...
Вступ. 1. Рабовласницькі скіфські державні утворення і право на території сучасної України (середина І тис. до н. е. — V ст. н. е.). 2. Рабовласницькі міста — держави Північного...
8 / 03 / 2021
1. Банківська система в Україні Складається з Національного банку України, державних і приватних комерційних банків. Зокрема, до державних комерційних банків належать Експортно-імпортний банк (Ексімбанк) та Ощадний банк (Ощадбанк). Основну...
Принцип непорушності права власності, закріплений у ст. 41 Конституції України, ЦК та ЗК України, не має абсолютного характеру. І це є цілком обґрунтованим та логічним як з точки зору...
7 / 03 / 2021
Перша частина міркувань (філософська) Право власності — це феномен, що видається одночасно простим і надзвичайно складним, ясним та незбагненним, лінійним і структурованим, скомпільованим та розосередженим, необхідним для його розуміння...
7 / 03 / 2021
Вступ. 1. Запровадження християнства та його вплив на розвиток культури Київської Русі. 2. Освіта та література Київської Русі. 3. Мистецькі здобутки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Культура України –...
Введение. 1. Основы и особенности ценообразования на мировом рынке. 2. Ценообразование на различных типах мировых рынков. 3. Практика и методы определения внешнеторговых цен. Выводы. Список использованной литературы. Введение При...
Вступ. 1. Теоретично-методичні основи ефективного ведення малого бізнесу на селі. 2. Формування економічного середовища функціонування малого підприємництва на селі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Агропромисловий комплекс України відіграє визначальну...
Вступ. 1. Оподаткування: принцип та система. 2. Види податків, їх характеристика відповідно до чинного законодавства України. 3. Роль правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю у цій сфері. Висновки. Список...
1. Господарські відносини, їх ознаки та види. 2. Основні характеристики акцій. 3. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю. Список використаної літератури. 1. Господарські відносини, їх ознаки та види У сфері...
На очах одного покоління екологічне право України сформувалося як самостійна наука з великою когортою учених-дослідників. Творчі результати знайшли втілення у цілій галузі законодавства, функціонує структура спеціальних органів державного управління,...
4 / 03 / 2021
Без фундаментальних психологічних знань та практичних навичок їх використання і застосування не можна уявити кваліфікованого фахівця прокуратури, оскільки їх функції безпосередньо і докладно регламентовані галузями права, що опосередковуються різними...
4 / 03 / 2021
Вступ. 1. Завдання і напрями роботи служб управління персоналом. 2. Організаційна структура служб управління персоналом організації. 3. Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників кадрових служб. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Управління...
Вступна частина. Загальна характеристика організаційно-правових форм об’єднання підприємств та мета їх створення: Асоціація; Корпорація; Концерн; Консорціум; Конгломерат; Холдинг; Промислово-фінансова група; Франчайза; Синдикат; Картель; Трест. Висновки і пропозиції. Література. 1....
Біблія (грец. biblia — книги) є священною книгою християн, однією з найвизначніших пам'яток світової релігійної думки, яка міцно вросла в духовність і культуру багатьох народів. Створювалася вона від XII...
Четверта Конституція УРСР була ухвалена на позачерговій сьмій сесії Верховної Раді 20 квітня 1978 року. У преамбулі цієї Конституції записано слідуюче: “Народ Української Радянської Соціалістичної Республіки: керуючись ідеями наукового...
3 / 03 / 2021
На нинішньому етапі судово-пра­вової реформи в Україні по­трібно вирішити низку невід­кладних завдань, пов´язаних з удоско­наленням правової бази судоустрою і судочинства. Реформування у цій сфері неминуче матиме комплексний характер і...
3 / 03 / 2021
Вступ. 1. Професійна діяльність. Психологічна теорія діяльності. 2. Засади виробничої та соціальної адаптації працівників. 2.1. Поняття та основні цілі адаптації персоналу. 2.2. Етапи виробничої та соціальної адаптації працівників. 2.3....
Вступ. 1. Наукові кадри та інтелектуальний продукт. 2. Розвиток кадрового потенціалу та кадрової політики в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Аналіз галузевої структури окремих складових системи кадрового забезпечення...
1.Регулювання державою сфери природних монополій. 2.Стимулювання внутрішнього попиту, захист вітчизняного товаровиробника 3. Мито та митні збори як засіб регулювання економіки. 4. Система прогнозування, планування та розробка програм як засіб...
1. Функції, принципи, методи, форми управління 2. Соціальні інститути як колективні утворення: типи, структура, функції Список використаної літератури 1. Функції, принципи, методи, форми управління Соціальне управління є одним з...
Вступ. 1. Сутність моральної свідомості, її головні принципи. 2. Основні категорії та норми моральної свідомості. 3. Структура моральної свідомості. Місце у системі моралі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Моральна...
Прийнятий у вересні 2005 р. Кодекс адміністративного судочинства України (далі — КАСУ) надав у розпорядження особи новий правовий засіб захисту своїх прав — адміністративний позов. Причому низка положень КАСУ...
1 / 03 / 2021
Вступ. Тема 1. Міжнародний рух технологій та його особливості у транзитивних економіках. 1. Форми міжнародного технологічного обміну. Тенденції розвитку комерційного міжнародного технологічного обміну. 2. Процес міжнародної передачі технології. 3....
Вступ. 1. Правові основи малої приватизації. 2. Основні етапи проведення мало приватизації. 3. Особливості та проблеми здійснення малої приватизації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Закон встановлює три форми власності...
Вступ 1. Соціально-економічне становище та пошук шляхів виходу з кризи 2. Спроби політичних реформ. Зростання активності суспільства 3. Початок формування багатопартійності Висновки Список використаної літератури Вступ Проголошення незалежності стало...
Вступ. 1. Етнос і нація, їх системоутворюючі ознаки. 2. Національне питання. Теорія і практика його розв′язання в Україні. 3.Міжнаціональні конфлікти: причини виникнення, засоби попередження і розв′язання. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Основні технології передачі інформації. 2. Способи передачі та отримання інформації за допомогою комп’ютерних технологій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В останні два десятиліття масове виробництво персональних комп'ютерів...
1. Основні напрями використання бюджетних коштів: оцінка їх ефективності та доцільності для економіки України. 2. Співвідношення прямих і не прямих податків, їх роль у формуванні розподільних пропозицій. 3. Характеристика...
25 / 02 / 2021
Вступ Екологічні фактори Пестициди Гербіциди Захист рослин  Висновки Використана література Вступ     Еволюція привела до виникнення людського суспільства, яке з наростаючою силою почало впливати на навколишнє середовище і на...
Вступ. 1. Діяльність діячів української культури в Галиччині, на Буковині і Закарпатті. 2. Творча діяльність О.Архипенка. 3. Культура української діаспори перш. пол. ХХ ст. Є.Маланюк, С.Гординський, І.Багряний. Висновки. Список...
Вступ. 1. Поняття зміни доходу споживача. 2. Оптимальний вибір і зміна ціни. Крива індивідуального попиту. 3. Ефекти доходу та заміни. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На реакцію споживачів величезний...
Метою представленої наукової статті є опрацювання на ґрунті чинного законодавства і відомчих нормативно-правових актів організаційної та процесуальної ролі кінологічної служби у розслідуванні злочинів. У контексті наукової праці розглянуті теоретичні...
24 / 02 / 2021
Вступ Підтримка становлення та розвитку малого і середнього бізнесу (МСБ) в Україні є одним з визначальних пріоритетів державної політики з перших років економічних реформ. Вагома роль малих і середніх...
1. Суб’єкти та об’єкти менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 2. Пільги та їх використання у менеджменті ЗЕД. 3. Регулювання підприємницької діяльності у вільних (спеціальних ) економічних зонах. 4. Міжнародні господарські контракти...
Вступ. 1. Основні тенденції розвитку культури. 2. Національна ідея і розвиток культури: проблеми взаємозв’язку. 3. Розвиток національно-культурних процесів в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Утворення власної національної держави...
Стратегія ефективного функціонування механізму держави базується насамперед на кадровому забезпеченні державної служби як професійної діяльності осіб, які обіймають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань...
22 / 02 / 2021
Вступ. 1. Основи психології мислителів Відродження. 2. Психологічні ідеї епохи Відродження. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У ранньому середньовіччі під шаром суто розумових побудов, далеких від реальних особливостей психічної...
Вступ. 1. Поняття та зміст угод про відчуження майна. 2. Посвідчення угоди про відчуження майна. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Відчуження майна — у цивільному праві — передача майна,...
22 / 02 / 2021
Доволі важливим і актуальним є й залишається питання щодо відповідності закриття кримінальної справи зі звільненням особи від кримінальної відповідальності принципу презумпції невинуватості. Дискусія із зазначеного питання точилася ще за...
22 / 02 / 2021
Вступ. 1. Особливості грошово-кредитних відносин в 1917-1922 рр. в Україні. 2. Банківська справа в 1917-1922 рр. та її розвиток. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Питання про товарно-грошові відносини було...
Мета роботи. Постановка проблеми. Аналіз проблеми. Пропозиції до розв’язання проблеми. Обгрунтування пропозицій та вибір альтернатив. Здійснення пропозицій урядовими та неурядовими організаціями. Необхідні ресурси та умови. Висновки. Список використаної літератури....
1.Призначення, зміст і принципи побудови бухгалтерського балансу. 2. Структура та групування статей в балансі. 3. Бухгалтерський баланс та основи його побудови. 4. Господарські операції та їх вплив на статті...
Вступ. 1. Шумове забруднення середовища і вплив шуму на людину. 2. Основні пріоритети в зниженні рівня акустичного забруднення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Шумове забруднення атмосфери – одна з...
Задача конкурентной маркетинговой стратегии Процесс стратегического планирования Развитие процесса Стратегии для достижения будущей позиции Развитие систем менеджмента Процесс планирования и концептуальный анализ Концепции стратегического анализа Жизненный цикл товара Стратегическое...
Вступ У кожній державі центральним правовим інститутом є інститут власності. Його регламентація визначає характер регулювання інших інститутів цивільного права. Серед численних нормативних актів в Україні щодо питань власності важливе...
17 / 02 / 2021
Вступ. 1.Сутність, умови і чинники посередництва. 2. Маркетингові посередники. Види торгових посередників. 3. Зовнішньоекономічний договір (контракт) Висновки. Список використаної літератури. Вступ Визначне місце в посередницькій діяльності займає комерційна реалізація...
У сучасному світі особистість формує ідентичність в суперечливих складних умовах, оскільки її життєвий світ, соціальні відносини та комунікації змінюються надзвичайно швидко, відчувають вплив процесів глобального характеру. Інтерес до процесів...
1. Характеристика доходів державного бюджету і особливості їх формування в Україні. 2. Склад і характеристика фінансових ресурсів держави та фактори їх скорочення, або зростання в Україні. 3. Форми і...
16 / 02 / 2021
На сучасному етапі економічної розбудови України, в умовах трансформації національної економіки важливе значення має ефективне функціонування банківської системи. Перехід до ринкової економіки та її розвиток зумовили суттєве розширення обсягу...
15 / 02 / 2021
Введение. 1. Мировые цены как форма реализации интернациональной стоимости. 2. Особенности формирования мировых цен. Выводы. Список использованной литературы. Введение Мировые цены — цены, по которым осуществляются крупные экспортно-импортные сделки....
Констатуючи на окремих прикладах факт незадовільних знань юристами-практиками загальнотеоретичних положень про державу і право, у даній статті ми наголошуємо на необхідності вдосконалення викладання у вищій школі навчальної дисципліни «Актуальні...
14 / 02 / 2021
Вступ. 1. Сучасний стан справ в металургії. 2. Невідкладні заходи з державної політики в чорній металургії України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В силу індустріально-аграрного характеру економіки України чорна...
Вступ. 1. Місце договорів за участю суб’єктів підприємницької діяльності в системі цивільно-правових угод. 2. Розробка та укладення договору. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Прийняття нового Цивільного кодексу України ознаменує...
Вступ 1. Особливості обліку розрахунків з замовником 2. Методика обліку розрахунків з замовником Висновки Список використаної літератури Вступ Дохід будівельної організації при виконанні будівельних робіт включає: — ціну будівельного...
Вступ. Розділ 1. Загальні засади конституційного ладу України. 1.1. Основні принципи конституційного ладу України. Розділ 2. Державний устрій України. 2.1. Форма державного правління. 2.2. Політичний режим України. Розділ 3....
Вступ. 1. Структура державного апарату управління раціональним природокористуванням. 2. Моніторинг ефективності природоохоронної політики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Чим повніше використовуються природні ресурси, тим ощадливіше і по-господарськи слід ставитися...
Частина І. Недосконалість низки нововведених дефініцій у Кодексі адміністративного судочинства України Чинний протягом відносно нетривалого часу Кодекс адміністративного судочинства України (далі — КАС) прикметний тим, що вводить у правозастосовну...
14 / 02 / 2021
Актуальність методологічного осмислення філософії права стає все більш значущою, вагомою, оскільки кількість досліджень у цій царині науки невпинно зростає. Крім того, завдяки філософії права можна проникнути в її антропологію...
14 / 02 / 2021
Поняття «страховий ринок» по­єднує в собі дві неоднозначні категорії, а саме: «ринок» та «страхування». Під ринком розу­міють, як правило, певні економічні відносини купівлі-продажу, а також систему інститутів, які організовують...
14 / 02 / 2021
Вступ. 1. Суть та основні напрямки державної науково-технічної та інноваційної політики України. 2. Науково-технічне прогнозування та його роль у забезпеченні прогресивних зрушень в національній економіці 3. Система макроскопічного управління...
Вступ. 1. Законодавча база з ресторанного бізнесу. 2. Кодекс закону про працю. 3. Нормативна база ресторанного бізнесу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проведення досліджень спиралося на теоретичний наслідок відомих...
Вступ. 1. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Індією. 2. Основні напрямки україно-індійської співпраці. 3. Перспективи розвитку торговельно-економічного співробітництва між Україною та Індією. Висновки. Список використаної літератури. Вступ До держав,...
Вступ. 1. Фінансовий механізм підприємства як основна ланка народного господарства. 2. Інструменти фінансового регулювання підприємства. 3. Фінансові важелі державної підприємницької політики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економіка України на...
Вступ. 1. Лізинг та його різновиди при фінансуванні проектів. 2. Лізингова форма фінансування: переваги та недоліки. 3. Значення лізингу для української економіки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Як стимул...
11 / 02 / 2021
Економічна ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах » Info-Pressa.com Для порівняння результатів сільськогосподарського виробництва з відповідними витратами використовують такі види ефективності: економічну, соціальну, інноваційну, екологічну тощо. Економічна ефективність передбачає...
11 / 02 / 2021
Введение I. Проблема героя времени в русской литературе 1. Духовная драма русского европейца Евгения Онегина Печорин — герой своего времени. Cходство и различие образов Онегина и Печорина III. "Евгений...
Вступ. 1.Система економічних законів, їх використання в економіці 2.Загальні та специфічні економічні категорії Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економічні категорії — це узагальнюючі поняття, які виражають суттєві сторони економічних...
Вступ 1. Утворення та діяльність Української Центральної Ради. Автономія України 2. Політико-правовий лад за доби Центральної Ради 3. Загибель Центральної Ради та її значення в історії України Висновки Список...
Під час вирішення проблем, пов’язаних із запобіганням злочинності в цілому або окремим її видам, відбувається розширення меж вивчення предметної галузі дослідження за рахунок необхідності вирішення питань організаційно-методичного забезпечення цієї...
10 / 02 / 2021
1. Економічні причини другої світової війни у 1941-1945 рр. 2. Повоєнна відбудова народного господарства. Голод 1946-1947 рр. Грошова реформа 1947 року Список використаної літератури 1. Економічні причини другої світової...
Плебсологія — це нове філософсько-правове вчення, яке започаткував і успішно розробляє доцент юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка М. Скригонюк [1]. Етимологічно назва цього вчення походить від...
10 / 02 / 2021
Стрімкість змін у житті сучасно­го суспільства, все більша його індивідуалізація та глобалізація відображається в радикальних змінах правової реальності, впливає на весь правовий інструментарій та профе­сійну підготовку юристів. При цьому...
10 / 02 / 2021
Вступ. 1. Економічні причини війни. 2. Структурні зміни в економіці воюючих країн. 3. Економічні наслідки другої світової війни. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Друга світова війна (1939—1945 pp.) була...
3. Інформаційна база фінансового менеджменту: а) інформаційне забезпечення фінансової звітності підприємства; б) баланс підприємства; в) звіт про фінансові результати; г) звіт про рух грошових коштів. 12. Управління фінансовими ризиками:...
1. Місце античності в історії світової культури. 2. Давньогрецька література (Гомер, Есхіп, Софокл, Евріпід, Аристофан). Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поняття «античність» з'явилось в епоху Відродження. Тоді італійські гуманісти...
I.ИСТОКИ И КОРНИ Осенью 1926 года, после выхода первого романа “И восходит солнце” (“Фиеста”), 27-летний Хемингуэй сразу стал знаменитостью. Между тем он уже несколько лет был надеждой не только...
Усі, хто цікавляться практикою Європейського суду з прав людини (далі — Суд), напевно, помічали, що йому часто доводилося та доводиться вирішувати проблеми, які не є суто юридичними, тобто такими,...
9 / 02 / 2021
Вступ. 1. Організаційна структура робіт з стандартизації. 2. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів. 3. Порядок розроблення і затвердження стандартів. 4. Порядок видання, перевірки, перегляду, зміни...
9 / 02 / 2021
Вступ. 1. Поняття та основні риси міжнародної економічної інтеграції та глобалізації. Сучасні особливості процесів міжнародної економічної інтеграції 2. Характеристика процесів глобалізації та регіоналізації 3. Тенденції глобалізації та регіоналізації у...
Вступ. 1. Організація Січі. 2. Адміністративно-політичний устрій та козацька символіка. 3. Військове мистецтво, побут та звичаї. 4. Система освіти і виховання Запорозької Січі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поява...
Вступ. 1. Етногенез слов’ян. Розселення слов’ян в Європі. 2. Східні слов’яни, їх суспільний розвиток в VI-IX ст. 3. Заснування Києва та перетворення його на політичний центр державного утворення Руська...
1. Що таке зовнішня структура управління?. 2. Розкрийте зміст і структуру психологічної готовності керівника до управління. 3. У чому полягає специфіка основних стилів керівництва (авторитарного, демократичного та ліберального)?. 4....
Вступ. 1. Передумови поглиблення і прискорення європейської інтеграції та участь в ній України. 2. Інтеграційні процеси в Європейському Союзі, основні структури формування європейської єдності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ Глава 1. Поняття „втраченої генерації” у збірнику новел „В наш час”. Глава 2. „Втрачене покоління” в романах „Фієста” та „Прощавай, зброя”. Глава 3. Характеристика типів „втраченого покоління”. Висновки...
Згідно з Концепцією реформування кримінальної юстиції [1, 20-27] одним із подальших напрямів реформування кримінального закону є впровадження категорії проступку (далі — кримінальний проступок) поряд із злочином та об’єднання вказаних...
6 / 02 / 2021
Вступ. 1. Основні завдання та сфери компетенції ЮНЕСКО в галузі культури. 2. Діяльність України в ЮНЕСКО. Висновки. Список використаної літератури. Вступ ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні засади визначення ринку. 1.1. Сутність ринку, об’єкти та суб’єкти ринку. Розділ 2. Основні функції ринку. 2.1. Функції ринку. Класифікація ринків. Розділ 3. Умови виникнення ефективного...
1. Специфічні риси та особливості системи державного управління соціально-економічним розвитком України. Стратегічна мета та завдання державного регулювання економіки України. Короткострокові та середньострокові цілі соціально-економічного розвитку України. 2. Вплив держав...
1. Нормативно-правове забезпечення менеджменту персоналу. 2. Мотивація і стимулювання в менеджменті персоналу Список використаної літератури. 12. Нормативно-правове забезпечення менеджменту персоналу Для того щоб система менеджменту персоналу ефективно функціонувала, потрібно...
Зміст 1. Антропоцентричний характер філософії епохи Відродження. 2. Гуманізм як світоглядний феномен Ренесансу. 3. Протестантизм як ренесансний феномен. Список використаної літератури. 1. Антропоцентричний характер філософії епохи Відродження XV-XVI ст....
Вступ. 1. Шкільні та позашкільні форми вивчення правознавства. Класні та позакласні форми навчання. 2. Позашкільні форми вивчення правознавства. Роль учителя правознавства в структурі позашкільного вивчення предмета. Висновки. Список використаних...
5 / 02 / 2021
План Принципи економічного районування території України (стор 3-11) Регіональні проблеми соціально-економічного розвитку України (стор 12-16) Класифікація і характеристика сучасних економічних районів України (стор 17-25) Проект нової сітки економічного районування...
Вступ. 1. Сутність культурної кризи та її ознаки. 2. Пошуки шляхів виходу з європейської духовної кризи ХІХ – ХХ століття. 3. Сучасні контркультури та субкультури. Висновки. Список використаної літератури....
Державно-управлінським відносинам властивий свідомо-вольовий характер. Але його визнання ще не вирішує питання про, так би мовити, «гносеологічну кваліфікацію» управлінських відносин, тобто про віднесення їх або до матеріальних (базисних), або...
Вступ Розділ 1. Формування античної системи господарства у Стародавній Греції 1.1. Палацове господарство 1.2. Формування полісів 1.3. Торгівля 1.4. Економічні концепції Аристотеля Розділ 2. Господарський розвиток Стародавньої Греції 2.1....
Вступ. 1. Бюджетні права в Україні та їх характеристика. 2. Особливості змісту суб’єктивних бюджетних прав державних органів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Бюджетні права – це сукупність юридичних норм,...
Характер і стан політичної культури України справляють істотний вплив на формування політичної системи, на особливості політичного режиму, політичну поведінку людей та громадсько-політичних організацій. Тому, я вважаю, важливо розглядати політичну...
Вступ. 1. Особливості економічного розвитку регіону. 2. Західна Європа у системі світових зовнішньоекономічних зв'язків. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В умовах глобалізації, яка перетворює світову економіку на систему з...
Вступ. 1. Біографія Ю.Тимошенко. 2. Політична діяльність Ю.Тимошенко. 3. Місце та роль Ю.Тимошенко в історії України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Юлія Володимирівна Тимошенко (27 листопада 1960, Дніпропетровськ) —...
Вступ. 1. Об’єкти та понятійний апарат інформаційного права. 2. Інформація як об'єкт інформаційного права. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сукупність правових норм становить так звану систему права, яка формується...
1 / 02 / 2021
Тема гарантованого справедливого розгляду справ, передбаченого ст. 6 Європейської конвенції з прав людини, у розрізі вирішення спорів національними судами в Україні вже не перший рік є однією з ключових...
31 / 01 / 2021
Філософсько-правові та загальнотеоретичні аспекти верховенства права як основоположного принципу правової системи України досить глибоко опрацьовані українською юридичною думкою. Наявні наукові здобутки дають можливість переосмислення принципів деяких галузей права, в...
30 / 01 / 2021
Вступ. 1. Організаційне забезпечення судової влади. 2. Кадрове забезпечення судової системи. 3. Електронно-технічне забезпечення діяльності судової влади, міжнародна та вітчизняна практика. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Конституція України, закріпивши...
30 / 01 / 2021
Дослідження моделі управління грошовими потоками підприємства (на прикладі ТОВ „Європрод”) 1.1. Характеристика поточної моделі управління грошовими потоками підприємства ТОВ „Європрод” 1.2. Сильні та слабкі сторони моделі управління грошовими потоками...
Вступ. 1. Використання бібліографічної програми «Ірбіс». 2. Реферативна база даних "Україніка наукова": стан, перспективи використання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Як об’єкт інформаційних відносин, бібліотека є і творцем, і...
Правовий статус публічної адміністрації є вагомим основоположним інститутом юриспруденції. Відповідність його вимогам правової демократичної держави безпосередньо впливає на забезпечення прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Правовий...
30 / 01 / 2021
Більшість фахівців у сфері поліцеїстики розглядають реформування органів внутрішніх справ (далі — ОВС) як обов´язкову умову становлення правової держави та формування дієвої системи забезпечення прав людини. Протягом останніх років...
30 / 01 / 2021
Права людини унікальні за характером, важливістю та обсягом соціально-гуманітарних проблем. Вони визначають статус людини у будь-якому суспільстві і є конструктивним засобом здіснення цивілізованої діяльності людей, задоволення їх інтересів та...
30 / 01 / 2021
Вступ. 1. Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання в Україні. 2. Особливості залучення іноземних інвестицій в Україну. 3. Порівняльний аналіз динаміки інвестицій в економіку України. Висновки. Список використаної літератури....
Введение. 1. Государственный кредит как экономическая категория. 2. Формы государственного кредита. 2.1. Формы внутриэкономического государственного кредита. 2.2. Международный государственный кредит. Выводы. Список использованной литературы. Введение Государство как субъект экономических...
Вступ. 1. Поняття та фактори конкурентоспроможності підприємства в умовах економіки. 2. Основні методи та підходи оцінювання конкурентоспроможності підприємства. 3. Досвід зарубіжних країн та вдосконалення конкурентоспроможності держави. Висновки. Список використаної...
1.Основні макроекономічні показники. 2.Неповна зайнятість та рівень безробіття. Вплив безробіття на основні макроекономічні показники розвитку країни. Закон А.Оукена. 3.Автономні чинники впливу на інвестиційний попит. Список використаної літератури. 1.Основні макроекономічні...
Вступ. 1. Суть і основи міжнародних економічних відносин. 2. Середовище розвитку міжнародних економічних відносин. 3. Види та характерні особливості сучасних міжнародних економічних відносин. 4. Роль міжнародних економічних відносин у...
Відмежування складів злочинів у межах злочинів проти життя і здоров’я є актуальною проблемою кримінального права. Про це може свідчити значна кількість постанов Пленуму Верховного Суду України, що вказують, яким...
27 / 01 / 2021
Вступ. 1. Основні принципи економічного районування території України. 2. Особливості економічного районування України та галузей господарського комплексу. 3. Проблеми й перспективи економічного районування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У...
Вступ. 1. Сутність та розвиток форм фінансування освітньої сфери в Україні. 2.Сучасний стан фінансування освіти. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Освіта — основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави,...
25 / 01 / 2021
Вступ. 1. Сутність та структура хедж-фондів. 2. Головні особливості розвитку хедж-фондів. 3. Розподіл доходів в хедж-фонді. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Хедж-фонд – це приватний інвестиційний фонд, зазвичай відкритий...
Користуючись енциклопедичними довідниками, матеріалами Інтернету дати загальну характеристику країн, демографічну, програму для яких Ви будете розробляти. Бутан Королівство Бутан, держава в Південній Азії. Територія країни витягнута приблизно на 300...
Вступ. 1. Причини та періодизація географічних відкриттів. 2. Наслідки Великих географічних відкриттів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Географічні відкриття, що заслуговують визначення "великі", відбувалися на нашій планеті в усі...
Вступ. Розділ І. Теоретико-методологічні аспекти ціни в ринковій економіці. 1.1. Поняття та роль ціни у ринковій економіці. 1.2. Механізм ціноутворення та його функціонування в умовах ринку. Висновок до розділу....
Вступ. 1. Типи виробництва, їх техніко-економічні особливості. 2. Характеристика організаційних типів виробництва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Типи виробництва – це комплексна характеристика організаційно – технічного рівня виробництва, яке...
Вступ. 1. Місцевий бюджет як економічна категорія, його об'єктивна необхідність та призначення. 2. Затвердження місцевих бюджетів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Відповідно до Бюджетного кодексу місцевий бюджет містить надходження...
23 / 01 / 2021
Вступ. 1. Конкурентоспроможність організації та її визначення. 2. Діагностика конкурентоспроможності підприємства. 3. Методики визначення та оцінки конкурентоспроможності організації. 4. Оцінка конкурентоспроможності підприємства «Селена». Висновки. Список використаної літератури. Вступ Конкуренція...
Постановка проблеми. На початку XXI ст. частка іноземних операцій в провідних банках світу складає більше 30% від загального обсягу їхньої діяльності та сукупного прибутку. Географічна експансія і консолідація банків...
22 / 01 / 2021
Вступ. 1. Теоретико-методологічні основи суспільно-географічних досліджень екологічних проблем міста. 2. Природні та соціально-географічні передумови виникнення екологічних проблем в геоекосистемі Запоріжської області. 3. Основні екологічні проблеми м.Запоріжжя та суспільно-географічне обґрунтування...
1. Критерії та принципи фірм-партнерів на зовнішньому ринку, організація робота із збирання інформації для їх вивчення. 2. Зовнішньо-торгівельна документація, що супроводжує комерційну зовнішньо-торгівельну угоду. 3. Транспортно-експедиційні послуги підприємства –...
Вступ. 1. Сутність і показники явища. 2. Аналіз споживання в Україні 3. Шляхи вдосконалення споживання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Однією з найголовніших у всій макроекономіці є функція споживання....
Вступ. Розділ І. Поняття та суть бібліографічного опису документів. 1.1. Сутність та структура бібліографічного опису. 1.2. Методика укладання бібліографічного опису. Розділ ІІ. Бібліографічні описи електронних документів. 2.1. Загальна методика...
Введение. 1. Социально-экономическое развитие украинских земель. Рост экспансии польских феодалов. 2. Брестская уния. Борьба украинского народа против национального и религиозного гнета. 3. Козаччина в Украине. Выводы. Список использованной литературы....
В умовах сьогодення спостерігається стрімкий розвиток та широке використання у всіх галузях життєдіяльності комп’ютерних, інших електронно-інформаційних та телекомунікаційних технологій. Ці технології не оминули і кримінальне судочинство, а їх широке...
21 / 01 / 2021
Вступ. 1. Ціна рівноваги, зрушення попиту та пропозиції. 2. Ринок факторів виробництва: сутність, головні ознаки і особливості. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У стані рівноваги попиту і пропозиції ринок...
Вступ. 1. Основи комунікативної специфіки реклами. 2. Характеристики аудиторій кожного засобу реклами. 3. Особливості естетичного сприйняття реклами. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Соціальні процеси, що відбуваються у сучасному українському...
20 / 01 / 2021
Зміст Вступ 1. Неоплатонізм: Александрійсько — римська школа 2. Проблема людини в неоплатонізмі 2.1. Погляди Плотіна 2.2. Проблема людини у вченні Плотіна 2.3. Філософія Порфирія 3. Тестове завдання 3.1....
Вступ. 1. Спілкування як одна з нагальних потреб людини. 2. Поняття, види і засоби спілкування. 3. Міжособистісні взаємини у спілкуванні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поняття спілкування є надзвичайно...
Вступ. 1. Економічні погляди А.Маршалла. Вплив його праць на сучасну економічну теорію. 2. Теорія ринку А.Маршалла та її значення. 3. Значення А.Маршалла у сучасній економічні теорії. Висновки. Список використаної...
Вступ 1. Вплив господарської діяльності на ґрунт та водні ресурси, їх збереження 2. Масштаби і наслідки забруднення чистоти атмосферного повітря 3. Види забруднення навколишнього природного середовища та напрямки його...
1. Грошовий ринок і грошово-кредитна політика. 2. Екологічна ситуація та екологічна політика. Список використаної літератури. 1. Грошовий ринок і грошово-кредитна політика Грошовий ринок як сегмент фінансового ринку, на якому...
Вступ. 1. Загальна сутність маркетингу в туризмі та маркетингових досліджень на підприємстві. 2. Сутність і функції маркетингового дослідження у туристичній галузі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Туризм відіграє одну...
Особисті немайнові блага — це блага, що позбавлені майнового змісту, нерозривно пов'язані із суб'єктом цивільного права, визнані суспільством, а тому охороняються цивільним законодавством. Будучи приналежними певному суб'єкту цивільних відносин...
17 / 01 / 2021
Ефективність діяльності будь-якого державного органу залежить, насамперед, від чіткого визначення завдань і функцій цього органу. Повною мірою це стосується і спецпідрозділів судової міліції. На сьогодні ці підрозділи виконують безліч...
16 / 01 / 2021
Внедрение инновационной модели развития -наиболее быстрый путь выведения экономики Украины на мировой уровень конкурентоспособности. Инструментом реализации инновационной модели развития является национальная инновационная система, одной из составных частей которой является...
16 / 01 / 2021
Вступ. 1. Економічні потреби суспільства, їх суть та структура. 2. Закон зростання потреб та механізм його дії. 3. Механізм дії закону зростання потреб. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кінцевою...
Кожну державу можна охарактеризувати як складну систему взаємопов’язаних та нерозривних процесів. З плином часу ці процеси зазнають певних змін під тиском зовнішніх факторів, так як і сама держава є...
Дитина народилася. Ким вона є і що вона має? Потужні інстинкти, задатки та величезний енергопотенціал — тобто, умови розвитку. Потенціал немовляти полягає у такому: не маючи жодного готового механізму...
1. Проблеми сучасної регіональної політики України. 2. Державне регулювання АПК. 3. Державна політика у сфері патентів і ліцензій. 4. Концептуальні підходи до створення державної системи економічного прогнозування та планування....
Вступ. 1. Адміністративно-командна система в історичному світлі та причини її виникнення. 2. Поняття командно-адміністративної системи, її характерні риси й особливості. 3. Шляхи переходу від командної економіки до ринкових відносин....
Вступ 1. Економічна ситуація в країні 2. Розвиток освіти та науки в Італії 3. Культура та мистецтво Італії, сучасні традиції італійців Висновки Список використаної літератури Вступ Згідно з республіканською...
Право участі в управлінні госпо­дарськими товариствами тісно пов´язане із таким немайновим правом, як право на інформацію. Це викликане тим, що право на участь в управлінні має бути забезпечене мож­ливістю...
12 / 01 / 2021
1.Організаційна структура підприємства. Характеристикадіяльності туристичної фірми за основними показникамироботи 2.Вивчення і аналіз кадрового, інформаційного, технічного іправового забезпечення туристичної фірми Кадри управління. Організація праці керівників і спеціалістівна підприємстві Інформаційне забезпечення...
Вступ. 1. Генезис, сутність, ознаки і функції держави. Структура державної влади. 2. Типи державного устрою та форми правління. 3. Деформації державного апарату і засоби їх подолання. Висновки. Список використаної...
Вступ. Реферат 1. Законодавство України про захист економічної конкуренції. Загальна характеристика. Реферат 2. Визначити порядок отримання дозволу на узгоджені дії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблеми монополізації господарського життя,...
11 / 01 / 2021
Вступ. 1. Сучасний стан та тенденції розвитку освіти серед населення. 2. Освіта населення: територіальні відмінності і тенденції динаміки. 3. Освітні можливості населення України та використання зарубіжного досвіду. Висновки. Список...
Вступ. 1. Характеристика природно-рекреаційних ресурсів Австралії. 2. Характеристика історико-культурних ресурсів Австралії. 3. Основні туристичні напрямки Австралії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Найбільше число туристів відвідують Австралію та Океанію в...
Вступ. 1. Вплив темпераменту на діяльність людини. 2. Локалізація контролю як характеристика відповідальності суб’єкта діяльності. 3. Психіка людини і безпека життєдіяльності. 4. Розвиток психіки і поведінка людини. Висновки. Список...
Модификация теста-опросника А. Мехрабиана для измерения мотивации достижения (ТМД), предложенная М.Ш. Магомед-Эминовым. ТМД предназначен для диагностики двух обобщенных устойчивых мотивов личности: мотива стремления к успеху и мотива избегания неудачи....
Про деякі теоретичні положення цивільного права Спочатку позначимо декілька вихідних позицій, що стосуються загальних положень теорії права та цивільного права, які ми вважаємо найбільш правильними. По-перше, ми поділяємо думку...
9 / 01 / 2021
Вступ. 1. Ціна як інструмент економіки. Необхідність державного впливу на ціни. 2. Методи непрямого впливу держави на ціноутворення. 3. Державне втручання в процес ціноутворення. Встановлення фіксованих цін на товари...
18 жовтня 1996 р. судді Конституційного Суду України, склавши присягу, зобов'язалися іабезпсчувати верховенство Конституції України, захищати конституційний лад держави, конституційні права та свободи людини і громадянина. Два роки від...
8 / 01 / 2021
Важливим елементом криміналістичної характеристики злочинів, зокрема і злочину, передбаченого ст. 317 КК України, є спосіб вчинення злочину. Спосіб вчинення злочину має важливе значення для розкриття та розслідування злочину. О....
8 / 01 / 2021
Зміст 1. Стратегічні групи 2. Стратегічні групи та бар`єри мобільності 3. Бар`єри мобільності та формування груп 4. Стратегічні групи та вплив на умови 5. Стратегічні групи та загроза замінників...
Ефективність апеляційного провадження значною мірою залежить від тих процесуальних засобів, які використовує апеляційний суд для перевірки діяльності суду нижчої інстанції. До таких засобів належить, зокрема, проведення апеляційною інстанцією судового...
7 / 01 / 2021
Короткий екскурс в історію Міжнародного арбітражного суду Міжнародний арбітражний суд ICC(далі — Суд) був створений у 1923 р. при Міжнародній торговій палаті (далі — МТП), заснованій чотирма роками раніше...
6 / 01 / 2021
Зміст Характеристика злочинної поведінки та її головні чинники Компоненти психологічної структури злочинної поведінки Психологічний аналіз злочинної поведінки при різних формах провини Вступ Актуальність теми. Правове сьогодення невгомонно вимагає до...
Вступ. 1. Психологічні ідеї середньовічної Європи. 2. Духовне життя епохи Відродження. 3. Психологічні аспекти навчання та розвитку дітей в середньовіччі та в епоху Відродження. Висновки. Список використаних джерел. Вступ...
Вступ. 1. Етичні засади ПР-діяльності. 2. Етичні кодекси паблик рілейшнз. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Стан ринку в Україні вимагає від підприємств для формування попиту на свою продукцію не...
Вступ. 1. Поняття та особливості страхування туристичних послуг. 2. Основні форми страхового обслуговування туристів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток міжнародного туризму зумовлює необхідність впровадження різних форм та методів...
Вступ. 1. Мінімізація витрат підприємства як засіб підвищення рентабельності підприємства. 2. Шляхи мінімізації витрат на підприємстві. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Діяльність будь-якого суб’єкта господарювання починається зі здійснення витрат....
Вступ. 1. Сфера застосування контракту. 2. Укладення контракту з керівниками підприємств і організацій. 3. Укладення контракту з працівниками. 4. Особливості застосування контракту. 5. Строк дії контракту. 6. Права і...
1. Співвідношення понять культури та цивілізації. 2. Загальна характеристика культури Давнього Єгипту. 3. Візантія в історії світової культури. 4. Гуманізм — ціннісна основа культури Відродження. 5. Основні напрями стилі...
Вступ. 1. Визначення понять «суспільне» та «соціальне». 2. Поняття «соціальне» та «суспільне», їх особливості. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У переважній більшості суспільствознавчої літератури (як у минулому, так і...
Вступ Поняття та види строків в цивільному праві Поняття строків позивної давності та їх види Перебіг строків позовної давності Висновки Використана література Вступ Виникнення, здійснення та захист цивільних прав...
2 / 01 / 2021
1. Сутність та організаційно–правові відносини оперативної та правоохоронної непроцесуальної (оперативно – розшукової) і процесуальної (слідчої, досудової ) діяльності. 2. Основи економічної безпеки держави. Список використаної літератури. 1. Сутність та...
Вступ. Спроби децентралізації радянської системи Економічні зміни Лібералізація культурного життя Рух шістдесятників Висновки Вступ. Три десятиріччя після смерті Сталіна можна поділити на два періоди, що мають суттєві відмінності між...
Вступ. 1. Основні типології політичних систем. 2. Новітні політичні системи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасний етап розбудови типології політичних систем пов'язаний з біхевіористською революцією в політичній науці 1950...
Вступ. 1. Сценарій моделювання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Моделювання є важливим засобом розв'язання багатьох економічних завдань і, зокрема, проведення аналітичного дослідження. Модель — це умовний об'єкт дослідження, тобто...
Вступ. 1. Ринок бізнес-освіти в Україні: структура галузі та оцінка якості навчання і затребуваності спеціальностей. 2. Розвиток бізнес-освіти в Україні та США: порівняльний аналіз. 3. Перспективи розвитку ринку бізнес-...
Вступ. 1. Господарський комплекс України, його суть, галузева структура і трансформація в ринкових умовах. 2. Агропромисловий комплекс, його галузева структура і особливості розвитку в ринкових умовах. 3. Місце регіонів...
Після розпаду СРСР у Російській Федерації, як і в інших колишніх союзних республіках, була створена власна правова система, одне з центральних місць якої посідає право власності на землю і...
31 / 12 / 2020
1. Економічна сутність і причини виникнення державного боргу 2. Державний борг України та його обслуговування 3. Шляхи скорочення державного боргу України Заключення Бібліографія Вступ Постановка проблеми. Формування ринкової моделі...
Вступ. 1. Особливості соціалізації людини. 2. Людина в системі соціально-політичних відносин. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кожна людина є об'єктом соціалізації. Про це свідчить те, що зміст процесу соціалізації...
Вступ. 1. Основи формування корпоративних стратегій. 2. Фірмові стандарти як частина корпоративної культури. 3. Компоненти корпоративної культури. 4. Стадії розвитку корпоративної культури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розглядаючи корпоративну...
1. Операції зустрічної торгівлі 2. Складні компенсаційні угоди 3.Виробниче кооперування 4. Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем 5. Комерційна компенсація 6. Зустрічні закупки 7.Авансові закупки...
Вступ. 1. Цілі атестації робочих місць. 2. Етапи атестації та аналіз результатів. 3. Порядок і етапи проведення атестації менеджерів та спеціалістів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Атестація робочих місць...
Вступ. 1…. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності 2. Особливості цивільно-правової відповідальності 3. Підстави цивільно-правової відповідальності 4. Притримання — вид забезпечення виконання зобов’язання. Висновки. Вступ Згідно з положеннями Цивільного кодексу...
28 / 12 / 2020
Вступ. 1. Історичні етапи розвитку психологічної науки. 2. Провідні напрями в психології XX століття. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Вживання слова «психологія» (від давньогрецьких слів «psyche» (душа) і «logia»...
Вступ. 1. Соціально-етнічна структура та розвиток. 2. Економічний розвиток Київської Русі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ За часів Київської Русі сформувалося феодальне суспільство в східних слов'ян. У цілому становлення...
Зміст 1. Нові концепції країнознавчих досліджень. Формування туристичного країнознавства. 2… Загальна характеристика США. Список використаних джерел. 1. Нові концепції країнознавчих досліджень. Формування туристичного країнознавства Країнознавство — це синтетична наукова...
Вступ. 1. Загальна характеристика сучасних релігій. 2. Основні західні культи (неохристиянські релігії). 3. Східні релігії та культи. 4. Сучасні й нетрадиційні релігійні групи в Україні. Висновки. Список використаної літератури....
26 / 12 / 2020
Вступ. 1. Основні риси ранніх етнічних (національних) релігій. 2. Релігії Стародавнього Єгипту. 3. Релігії народів Дворіччя. 4. Релігія Стародавньої Індії. 5. Давньогрецька релігія. 6. Релігії Стародавнього Риму. Висновки. Список...
25 / 12 / 2020
Вступ. 1. Роль моральних мотивів у політиці. 2. Взаємозв'язок політики та економіки як механізмів регуляції суспільного життя. 3. Політична діяльність та її основні форми. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Етнополітичні фактори у політиці радянської влади на Україні у 20-ті роки XX ст. Політика українізації. 2. Обмеження національних прав Української Радянської Республіки в 30-ті роки XX ст....
Географічна диференціація господарської діяльності Єгипту. Близько 97% території Єгипту займає пустеля, і ведення сільського господарства можливо лише в декількох оазисах. Для незрошуваного землеробства придатна вузька смуга землі уздовж Середземного...
Вступ. 1. Політичний лад Нідерландів. Зміни в соціальній структурі. 2. Причини буржуазної революції в Нідерландах. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Нідерланди в XVI в. входили до складу іспанських володінь,...
Вступ. 1. Кредитно-промислова політика – чинник економічного зростання. 2. Засади формування кредитно-промислової політики в процесі ринкових перетворень. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ефективна державна промислова політика особливо важлива тепер...
Вступ. 1. Насильство як явище у вимірах філософського аналізу. Аналіз теорії насильства у К.Маркса та Ф.Енгельса. 2. Аналіз теорії насильства у Ф.Хайєка, К.Поппера, В.Соловйова. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Поняття та основні методи господарського права. 2. Основний зміст принципів господарського права. 3. Форми господарського права. Висновки. Список використаної літератури. Вступ З'явилися нові інститути, притаманні ринковим умовам...
21 / 12 / 2020
Вступ. 1. Поняття та сутність кредитно-модульної системи навчання. 2. Модернізація форм і методів навчання у контексті кредитно-модульної системи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Нині в усьому світі система вищої...
Вступ. 1.Українсько-польське регіональне співробітництво. 2.Економічне партнерство Польщі та України. 3. Сучасна політична доктрина українсько-польських відносин. 4. Перспективи стратегічного співробітництва України та Польщі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми....
Вступ 1. Предмет та основні етапи становлення соціології релігії 2. Види соціологічних досліджень 3. Функції сім'ї 4. Тестове питання Висновки Список використаної літератури Вступ Відомий американський учений П.Сорокін вважає,...
Процеси глобалізації й індивідуалізації суспільства істотно відбиваються на всій системі соціального регулювання, у тому числі позначаються на механізмі дії права. Традиційний розгляд правової системи як нормативної все частіше доповнюється...
20 / 12 / 2020
Вступ. 1. Умови віднесення інформації до конфіденційної таємниці. 2. Заходи щодо захисту комерційної таємниці. Особливості діловодства з документами, що містять комерційну таємницю. 3. Зберігання документів, що містять комерційну таємницю....
Вступ. 1. Соціальна політика: суть, основні принципи. 2. Основні напрямки соціальної політики в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Соціальна сфера має надзвичайно багатоманітну, складну й динамічну структуру, яка...
Вступ. 1. Еволюційний розвиток концепцій маркетингу. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Більшість фахівців уважає, що маркетинг виникла на початку XX століття як «реакція на негативні прояви бурхливо розвивається «дикого»...
Розвиток сучасної науки консти­туційного права викликав цілу низку складних запитань теоре­тичного і практичного характеру, що пов´язані як із процесами конститу­ційно-правового регулювання най­важливіших суспільних відносин, так із розробкою надійної основи...
17 / 12 / 2020
1. Перелічити та дати характеристику основних функцій сучасної кредитної системи. 2. Дайте повну характеристику розрахунковому чеку. Який порядок його використання? 3. Які фактори впливають на рівень процентної ставки за...
Вступ. 1. Поняття, призначення та засоби перегляду Office PowerPoint. 2. Робота з презентаціями PowerPoint 3. Створення презентації 4. Вимоги до презентацій PowerPoint 5. Позитивні та негативні сторони презентації PowerPoіnt...
Вступ. 1. Сутність оцінки бізнесу в Україні. 2. Основні методи оцінки бізнесу. 3. Фактори, що враховуються при визначенні вартості бізнесу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поняття підприємства, як майнового...
Вступ. 1. Конкурентоспроможність організації та її визначення. 2. Діагностика конкурентоспроможності підприємства. 3. Методики визначення та оцінки конкурентоспроможності організації. 4. Оцінка конкурентоспроможності підприємства «Селена». Показники. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Основні погляди діячів Львівсько-Варшавської школи. 2. Психологічні надбання представників Львівсько-варшавської школи (В. Вітвіцький, М. Кройц). 3. Внесок Львівсько-Варшавської школи в логіку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ця...
1. Функції, принципи, методи, форми управління. 2. Соціальні інститути як колективні утворення: типи, структура, функції. Список використаної літератури. 1. Функції, принципи, методи, форми управління Соціальне управління є одним з...
1. Спеціальні виробничі і фінансові цикли. 2. Суть рентабельності підприємства та їх значення для оцінки результатів його діяльності. Основні показники рентабельності підприємства: Рентабельність продаж, рентабельність продаж (активів) власного капіталу,...
16 / 12 / 2020
Вступ 1. Поняття та значення договору доручення 2. Зміст договору доручення 3. Припинення договору доручення Висновок Список використаних джерел Вступ Договір доручення походить з громадського обов'язку і дружби, у...
15 / 12 / 2020
Торгівля людьми є жорстокою формою порушення основних прав та свобод людини у ХХІ ст. Незалежно від виду експлуатаційної мети, торгівля людьми має тяжкі наслідки для постраждалих. У міжнародному масштабі...
15 / 12 / 2020
Вступ. 1. Тенденції розвитку економіки та зовнішньої торгівлі країни. 2. Торгова політика країни в розрізі торгових інструментів та за секторами економіки. 3. Висновки країн-членів СОТ та Органу з огляду...
Вступ. 1. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг). 2. Характеристика методів факторного аналізу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Факторний аналіз дозволяє виявити об’єктивно існуючі фактори які впливають...
Вступ. 1. Етичні погляди А.Швейцера. 2. Християнська етика А.Швейцера. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток світового суспільства у XX ст. супроводжувався економічними і політичними трансформаціями, культурними і духовними перемінами....
1. Попередня перевірка податкової звітності 2. Перевірка правильності визначення валового доходу 3. Перевірка правильності визначення валових витрат 4. Перевірка правильності визначення амортизаційних відрахувань Використана література Аудит правильності нарахування податку...
Вступ. 1. Облікова політика підприємства: суть та значення. 2. Проблеми формування облікової політики та шляхи їх вирішення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Визначення терміну «облікова політика» дано у ст....
1.1. Характеристика туристичної діяльності та її вплив на економіку України 1.2. Туристичні ресурси та інфраструктура — головні складові розвитку туризму в Україні 1.3. Туристична індустрія як вид економічної діяльності...
13 / 12 / 2020
Введение. 1. Проблемы ценности жизни в философии. 2. Эволюция философского зрения в понимании смысла и ценности жизни. 3. Жизнь и смерть как артефакты. Заключение. Список использованной литературы. Введение Мы...
Вступ. 1. Види мовлення. 2.Техніка мовлення. 3. Композиція тексту. 4. Етапи підготовки і проведення публічного виступу. 5. Монолог. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Монолог – компонент художнього твору, що...
1. Методологія аналізу ЗЕД. 2. Потреба в міжнародному маркетингу ЗЕД і особливості його проведення. 3. Структура МГК. 4. Сутність основних понять і процесів, що впливають на науково-технічний прогрес і...
Створенням та виготовленням рекламного звернення займаються професійні організації, які надають своїм клієнтам повний або обмежений обсяг послуг з планування і проведення рекламних кампаній, а також окремих її заходів, наприклад,...
11 / 12 / 2020
Тепер — дещо про «верховенство закону», але виключно у зв´язку зі штучним «прив´язуванням» його українськими авторами до понят­тя «верховенство права». Відповідно до завдань, які ставив на XIX партконференції комуністів...
11 / 12 / 2020
Вступ. 1. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. 2. Організація служби контролінгу в корпорації. 3. Структура і склад служби контролінгу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Контролінг — це...
Вступ. 1. Сутність та функції економічного районування та господарського комплексу. 2. Особливості економічного районування України. 3. Проблеми й перспективи економічного районування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Україна, розбудовуючи власну...
Відносини, що виникають у зв’язку з організацією та безпосереднім здійсненням господарської діяль­ності, є предметом господарсько-пра­вового регулювання. Організація гос­подарської діяльності є надзвичайно важливим етапом, що передує її про­вадженню та/або формалізує,...
10 / 12 / 2020
Вступ. 1. Україна в умовах незалежності. 2. Безробіття в умовах реформування економіки України. 3. Аналіз сучасного стану безробіття в Україні та перспективи його мінімізації. Список використаної літератури. Вступ Актуальність...
Вступ. 1.Ефективність використання виробничих потужностей та основних виробничих фондів у підприємницькій діяльності 2.Постановка проблеми. 3. Виклад основного матеріалу. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Виробничі потужності і основні виробничі фонди,...
Вступ. 1. Теоретичні проблеми внутрішньогосподарського контролю та їх дослідження. 2. Методологічні засади внутрішньогосподарського контролю та їх висвітлення в літературних джерелах. 3. Ефективність внутрішньогосподарського контролю та підходи щодо її визначення....
Вступ. 1. Поняття соціальної відповідальності. 2. Структура соціальної відповідальності. 3. Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми....
Вступ 1. Ідеологія державного будівництва в Україні 2. Етапи ідеології державного будівництва в Україні. Правова основа державного будівництва 3. Структура моделі народної держави і державного управління Висновки Список використаної...
Гострота проблеми зумовлюється тим, що в нашому суспільстві склалася традиція зневажливого ставлення до окремого громадянина, особи, її прав, свобод та інтересів. Особистість найчастіше сприймалася як носій численних обов´язків, відповідальності...
8 / 12 / 2020
Вступ 1. Особливості можливості ресурсного забезпечення виконання програми 2. Характеристика економічних ресурсів для виконання державних цільових програм 3. Оцінка ресурсозабезпеченості державних цільових програм Висновки Список використаної літератури Вступ Поняття...
1.Сутність та порівняльні характеристики європейських міжнародних організацій (ЄЕС,ОБЄС та інші). 2. Платіжний баланс та його значення для розвитку національної економіки. Платіжний баланс України. Список використаної літератури. 1.Сутність та порівняльні...
Вступ. 1. Благодійність як моральне і духовне підґрунтя (постановка проблеми). 2. Методи соціальної роботи. Аналіз зарубіжного досвіду. 3. Організація соціальної політики в сучасній Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Юридичні обставини спадкового процесу. Продовження строку на прийняття спадщини. 2. Перехід права на прийняття спадщини (Спадкова трансмісія). 3. Відмова від спадщини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблемам...
6 / 12 / 2020
Вступ. 1. Коротко охарактеризувати культурну політику України та визначити її основні напрямки. 2. Закон про охорону археологічної спадщини, як один із захистів культурних цінностей України. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ У кожній державі центральним правовим інститутом є інститут власності. Його регламентація визначає характер регулювання інших інститутів цивільного права. Серед численних нормативних актів в Україні щодо питань власності важливе...
6 / 12 / 2020
1. Макроекономічний аспект ринку робочої сили. 2. Поняття ефективності праці, його сутність. 3. Поняття управління працею. Список використаної літератури. 1. Макроекономічний аспект ринку робочої сили РИНОК РОБОЧОЇ СИЛИ (РИНОК...
Вступ. 1. Об'єкт, предмет, сутність і наукові категорії політики. 2. Політика як соціальне явище. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Серед визначень соціологи політики досить поширеним є розуміння її як...
Інстанція, інстанційність — це процесуальні поняття, за допомогою яких у процесуальних кодифікованих актах визначається порядок розгляду (перегляду) судових справ. Але значення й зміст цих термінів є настільки важливими при...
5 / 12 / 2020
Вступ 1. Необхідність та особливості страхування підприємств від перерв у виробництві 2. Умови страхування від перерв у виробництві. Порядок укладення і обслуговування страхової угоди 3. Досвід страхування підприємств від...
Вступ. 1. Біографія Ніцше. 2. Політичні погляди. 3. Правові погляди Ніцше. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Фрідріх Вільгельм Ніцше (нім. FriedrichWilhelmNietzsche; 15 жовтня 1844 — 25 серпня 1900) —...
4 / 12 / 2020
Вступ. 1. Основні цілі та принципи маркетингової діяльності. 2. Види маркетингової діяльності та їх застосування. 3. Типи та форми маркетингової діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Маркетингова діяльність є...
Питання 1. Правила поділу понять. Питання 2. Категоричні судження та їх види. Список використаної літератури. Питання 1. Правила поділу понять Поняття — форма мислення, яка відображає предмети в їх...
4 / 12 / 2020
Вступ. 1. Мінеральні ресурси Землі. 2. Паливно-енергетичні ресурси світу. 3. Водні та лісові ресурси світу. 4. Рекреаційні ресурси світу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Природні ресурси світу — великі...
Однією з головних причин, що зумовлюють виникнення гострих соціально-економічних, екологічних, правових, культурних та політичних проблем в Україні, є неефективний державний контроль та нагляд за якістю управління, трудовою та виконавською...
3 / 12 / 2020
Введение. 1. Жизненный путь и творческая деятельность С.Шацкого. 2. Реализация идей реформаторской педагогики в деятельности С.Т.Шацкого. Выводы. Список использованной литературы. Введение Станислав Теофилович Шацкий вошел в историю мировой педагогики...
Вступ 1. Цінності соціальної роботи 2. Етика та інші професійні особливості соціальної роботи Висновки Використана література Вступ Порівняно зі своїми столітніми сестрами англійкою Social Work, німкенею Sozial Arbeit та...
1. Передмова 2. Розподіл влад — розподіл функцій 3. Порівняльний аналіз вищих органів держави: Парламент Будова парламентів Глава держави Комісії (комітети) як елемент структури парламентів Компетенція парламентів Уряд Особливості...
2 / 12 / 2020
Загальні відомості про законодавство, що регулює ЗЕД України. 1. Конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку. 2. Принципова схема ціноутворення на світовому ринку. 3.Форми реалізації науково-технічних зв'язків на світовому...
До джерел українського сімейного права належать норми канонічного (церковного) права, насамперед візантійського, яке здійснило великий вплив на його становлення і розвиток. Із прийняттям християнства наприкінці X ст. правове життя...
1 / 12 / 2020
Задачі управління системою фінансів, контролю Фінансова система являє собою доволі складний механізм. Ефективність її функціонування залежить від двох визначальних чинників. По-перше, від налагодженості фінансових відносин у суспільстві. В основі...
Вступ. 1. Прискорена індустріалізація в Україні: мета, засоби здійснення, наслідки. 2. Насильницька колективізація. Голодомор 1932-1933 років та його наслідки. 3. Сталінський терор в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ТА РОЗВИТОК КЛАСИФІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ 1.1.Історії розвитку класифікації документів Проблеми розроблення класифікації (від лат. сlassik– «розряд, група») документів ще до кінця не вирішені. Об’єднання різних систем та...
1. Міфологічні витоки культури стародавнього сходу. Язичницький пантеон і культ 2. Особливості розвитку літератури і мистецтва стародавнього сходу. Поняття ”сикретизм ” і “канон” 3. Система життєвих цінностей в культурі...
Вступ. 1. Поняття організації управління на підприємстві. 2. Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Організовування як вид управлінської діяльності є найдавнішою...
Вступ. 1 Поняття організації управління на підприємстві 2 Поняття організаційної структури управління виробництвом і фактори, що її визначають. 3 Основні класи організаційних структур управління виробництвом. 4 Принципи формування оргструктур...
    У XIII ст. внаслідок розкладу племінного та зародження феодального суспільства утворилася Литовська держава, яка успішно чинила опір агресії з боку Лівонського та Тевтонського орденів. Водночас зміцніла Литовська держава...
1 Криві байдужості. Властивості кривих байдужості. 1.1 Мета споживача. Ординалістський підхід. 1.2 Суть і особливості побудови кривих байдужості. 1.3 Властивості кривих байдужості. 2 Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича...
1. Основні підходи до розуміння суспільства. 2. Релігія як явище духовної культури. 3. Філосовські погляди П.Флоренського. 4. Типи світогляду. Список використаної літератури. 1. Основні підходи до розуміння суспільства Поняття...
Вступ. 1. Основні закономірності процесу виховання. 2. Головні принципи гуманістичного виховання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Основні вимоги до діяльності учителя, що витікають із закономірностей, є принципами (від лат....
Вступ. 1. Умови ринкового саморегулювання економіки та його фактори. 2. Механізм ринкового саморегулювання та необхідність державного втручання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ринкова економіка має свою систему регулювання, яку...
Содержание Введение 1.Экономическая система и ее структура. Типы экономических систем 1.1. Понятие и сущность экономических систем 1.3. Развитие экономических систем в современных условиях 2. Новая экономическая система Украины Заключение...
Вступ. 1. Світові тенденції інноваційного процесу на сучасному етапі 2. Фінансові інструменти державного регулювання та підтримки інноваційної діяльності сфери. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На даний момент не викликає...
1. Філософія як світоглядне знання. „Софійний” та „епістемний” способи філософствування. Діалектика та метафізика. 2. Особливості східної парадигми філософствування. Основні філософські напрями і школи Давньої Індії та Давнього Китаю. 3....
1.Залежність державно-правових інститутів від рівня соціально-економічного розвитку Держава і право виникають у суспільстві і залежать від рівня його розвитку. Кожне історично конкретне суспільство об'єктивно вимагає певного ступеня соціального регулювання...
26 / 11 / 2020
Вступ 1. Загальна характеристика атмосферних небезпек 2. Характеристика атмосферних небезпек в Україні 3. Дії населення при атмосферних небезпеках та захист від них Висновки Список використаної літератури Вступ В Україні...
Вступ. 1. Історія становлення макроекономіки як науки. 2. Розвиток макроекономіки в сучасному світі. 3. Місце макроекономіки в системі наук. Об'єктивна необхідність та можливість дослідження макроекономіки як окремої дисципліни 4....
Вступ. 1. Космологічний натуралізм мілетської, іонійської, елеатської філософських шкіл давньої Еллади. 2. Атомістичне та ідеалістичне трактування буття в філософських концепціях Демократа і Платона. 3. Проблема державного устрою в філософії...
Дуалізм виконавчої влади, закріплений на конституційному рівні, вважається ключовою характеристикою змішаної республіки (раціоналізованого парламентаризму), яка принципово відрізняє її від класичної парламентарної республіканської форми правління [1]. Згаданий дуалізм відображає наявність...
25 / 11 / 2020
Вступ. 1. Політична література за часів Київської Русі. 2. Східноруська політична література XIII-XIV ст. 3. Розвиток української політичної літератури у другій половині XVI — першій третині XVII ст. Полемічна...
1. Порядок складання номенклатури справ установи. 2. Скласти наказ з основної діяльності. Список використаної літератури. 1. Порядок складання номенклатури справ установи Складання номенклатури справ — чи не найважливіший етап...
1. Етноментальні характеристики філософського знання 2. Проблема внутрішньої автономії особистості в античній філософії доби еллінізму. 3. Натурфілософія Високого Відродження. Пізнє Відродження 4. Проблема раціонального та ірраціонального у філософії ХІХ-ХХ...
Вступ Світогляд як форма духовно-практичного освоєння світу Специфіка міфології як форми духовної діяльності людини Релігія як форма світогляду Філософський світогляд ВисновкиВикористана література Вступ   Ціннісно-смисловий світ культурного буття визначає...
Вступ. 1. Особливості професійної діяльності психолога. 2. Особистість психолога. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Практикуючий психолог має безоцінно сприймати клієнта, орієнтуватися не на власні моральні уявлення, стереотипи світосприймання й...
Вступ. 1.Особливості організації обліку в бюджетних установах та організаціях. 2. Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Зміни, що відбуваються в економіці...
20 / 11 / 2020
Вступ. 1. Суть, характеристика, огляд фактів, що обумовлюють розвиток. 2. Рушійні сили психологічного розвитку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Вікова психологія — самостійна галузь психологічних знань, яка вивчає закономірності...
І. Валові витрати, характеристика їх сутності, змісту, та склад Вступ. 1. Сутність валових витрат. 2. Класифікація валових витрат та характеристика їх сутності Висновки. Список використаної літератури. ІІ. Відповіді на...
Вступ. 1. Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки. 2. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Майно підприємства може бути застраховане від пожежі...
Вступ. 1. Особливості ісламського фактору в міжнародному тероризмі. 2. Тероризм ісламістських терористичних організацій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У глобалізованому світі ісламський тероризм та політичний іслам відіграють все більшу...
Вступ. 1. Сутність двоступеневої освіти. Тривалість навчання на кожному циклі. 2. Мета запровадження дистанційної освіти у ВНЗ України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Дистанційна освіта покликана задовольнити певні потреби...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти функції планування. 1.1. Суть планування управління агенцією моделей. 1.2. Методи розробки планів. Розділ 2. Особливості та методика планування як функція управління діяльністю агенції моделей....
Вступ. 1. Основні досягнення венчурного "руху". Сутність венчурного фінансування. 2. Проблеми венчурного інвестування в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Діяльність фондів венчурного інвестування є порівняно новою для українського...
1. Процедура укладання договору страхування. 2. Страхування майна і тварин у господарствах громадян. 3. Страхування від нещасних випадків на автотранспорті. Список використаної літератури. 1. Процедура укладання договору страхування Страхова...
Введение. Раздел 1. Теоретические основы валютного регулирования внешнеэкономической деятельности. 1.1. Понятие и сущность валютного регулирования. 1.2. Формы и методы валютного регулирования. 1.3. Общие принципы валютного регулирования. Раздел 2. Особенности...
18 / 11 / 2020
Вступ. 1. Українська діаспора: поняття, класифікація, перспективи розвитку. 2. Формування та розселення східної та західної української діаспори. 3. Чисельність і географія розселення українців. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасна...
Вступ. 1. Теоретичні аспекти джерел права Європейського союзу. 2. Правові звичаї в праві Європейського Союзу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У рамках Європейського Союзу була створена унікальна система регулювання...
17 / 11 / 2020
Вступ. 1. Філософсько-правові проблеми правової культури. 2. Соціально-філософські ідеї дослідження правової культури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Формування правової культури не є відокремленим процесом від розвитку інших...
Вступ 1. Методологічні питання розвитку і розміщення продуктивних сил 2. Економічні закони і закономірності розвитку РПС. Висновки Список використаної літератури Вступ Дослідження проблем сутності і структури продуктивних сил знайшли...
Вступ 1. Соціальна структура давньоруського суспільства та її еволюція протягом ІХ-ХІІ ст. 2. Особливості господарювання у Київській Русі 3. Побут та культура русичів Висновки Список використаної літератури Вступ Частина...
Вступ. 1. Постать Григорія Квітка-Основ’яненко. 2. Роль та місце Г. Квітка-Основ’яненко в історії України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Відомий письменник Григорій Квітка-Основ’яненко, якого сучасники вважали батьком української прози,...
Запобіжними заходами є заходи примусового характеру, які застосовуються з метою попередження можливих правопорушень у сфері державного управління, які можуть призвести до порушень громадського порядку і суспільної безпеки. Наприклад, припинення...
16 / 11 / 2020
Суттєве оновлення процесуального законодавства викликає потребу в певному удосконаленні наукових підходів, які лежать в основі правової доктрини щодо правової природи та основних якостей головного акта судової влади — судового...
15 / 11 / 2020
Вступ. 1. Сутність екологічного ліцензування. 2. Екологічне ліцензування окремих сфер. 3. Державна система ліцензування. Порядок надання ліцензій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ліцензія — документ, що засвідчує право її...
Вступ. 1. Створення Міждержавної Ради зі стандартизації, метрології та сертифікації (МДР) та її основні функції. 2. Основна діяльність Міждержавної Ради зі стандартизації, метрології та сертифікації. Висновки. Список використаної літератури....
Міжнародні стандарти нами розуміються зовсім не тотожними розумінню державних стандартів щодо певного унормування технічної й суспільної діяльності людей. Міжнародні стандарти у сфері міжнародного комерційного арбітражу, як і у всій...
14 / 11 / 2020
1.Федеральна резервна система. Функції та операції федеральних резервних банків. Грошово-кредитна політика. 2.Комерційні банки Німеччини: їх види, особливості організації та операції. Характеристика інших кредитно-фінансових установ. Список використаної літератури. 1.Федеральна резервна...
Впродовж 2006-2007 рр. зовнішньоторговельне співробітництво України із основними торговельними партнерами формувалося під впливом негативних економічних очікувань, пов’язаних з невизначеністю вартості імпортних енергоресурсів та внутріполітичною нестабільністю. За цей період характерними...
1.Фондовий ринок України та перспективи його розвитку. 2.Функції комерційних банків. Список використаної літератури. 1.Фондовий ринок України та перспективи його розвитку Сьогодні Україна реалізує свою можливість створити ринок цінних паперів...
Вступ. 1.Економічний зміст акційної форми власності. 2.Переваги і недоліки акційної форми власності. 3.Акціонерна власність в Україні у сучасних умовах. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальністюобраної теми є те, що...
1. Наукова організація управління виробництвом, її зміст і структура. Загальна характеристика управлінських документів за функціональним призначенням. Основні положення ведення діловодства в органах прокуратури України. Складання номенклатури і формування справ...
Вступление. 1. Понятие закона и закономерности. Основные законы науки управления 2. Тейлор и теория его учения. Смысл (суть) и значение Тейлора для истории развития менеджмента. 3. Содержание управленческой информации...
1. Характеристика доходів державного бюджету і особливості їх формування в Україні. 2. Склад і характеристика фінансових ресурсів держави та фактори їх скорочення, або зростання в Україні. 3. Форми і...
11 / 11 / 2020
Вступ. 1. Права, функціональні обов'язки та професійні вимоги до медичних працівників. 2. Забезпечення конфіденційності інформації у медичному закладі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми.Охорона здоров'я є однією з...
Вступ. 1.Іконопис як вид живопису. Заснування Київської школи іконопису. Сюжети ікон. 2. Особливості іконопису ХІV-ХVІ ст. 3. Іконопис доби бароко. Видатні іконописці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Іконопис —...
10 / 11 / 2020
Вступ Розвиток сектора малих підприємств є необхідною умовою формування повноцінного ринкового середовища й відображає об'єктивну загальносвітову тенденцію підвищення ролі суб'єктів малого бізнесу в економіці країн. Значення фінансування підприємницької діяльності...
Вступ. 1. Особливості конфліктів сучасного світу, їх основні чинники. 2. Фактори внутрішніх конфліктів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Рік 1989 і події, пов'язані з цим роком, були сприйняті як...
1. Відмінність адвокатської та нотаріальної діяльності від підприємницької. 2. Організаційні форми діяльності адвокатури та нотаріату. 3. Оподаткування приватного адвоката, нотаріусів та їх помічників. 4. Оподаткування адвокатських об’єднань, адвокатських бюро...
9 / 11 / 2020
Модуль 1. Етика. 3. Етика як теорія моралі і як “практична філософія”. Модуль 2. Естетика. 3. Естетична свідомість і її структура. Список використаної літератури. Модуль 1. Етика 3. Етика...
Вступ. 1. Процес та основні методи створення торгової марки. 2. Проблеми з розробкою товарної марки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Комерціалізація інтелектуальної власності, перетворення її в товар — є...
Перманентне людське прагнення до вдосконалення свого суспільного буття супроводжується насамперед відповідною потребою інтенсифікації його регулятивних засобів. Найпотужнішим серед останніх, як відомо, є право, значущість якого особливо зростає в епоху...
Вступ. 1. Рекламна компанія та особливості її проведення для підприємства 2. Формування конкурентних переваг на підприємстві та вплив на них рекламної діяльності Висновки. Список використаної літератури. Вступ Рекламна кампанія...
Вступ. 1. Еволюція та становлення греко-католицької церкви на Галичині. 2. Становлення та розвиток Української греко-католицької церкви на поч. ХХ ст. 3. Сучасний стан католицької церкви в Україні Висновки. Список...
Вступ. 1. Історія становлення та розвитку футболу в Україні. 2. Зародження та становлення баскетболу в Україні. 3. Історія розвитку волейболу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Місцем народження багатьох видів...
6 / 11 / 2020
1. Оплата і протест векселів. 2. Фондові біржі та їх завдання. 3. Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні. Список використаної літератури. 1. Оплата і протест векселів Протест векселя...
Вступ. 1. Виникнення держави Ізраїль у 1948 р. Зовнішня і внутрішня політика Ізраїлю. 2. Проблеми сучасної зовнішньої політики Ізраїлю. Вплив зовнішніх чинників на ізраїльську політику. 3. Шляхи вирішення проблем...
Сутьадміністративно-попереджувальних заходів У теорії адміністративного права під заходами адміністративного попередження або адміністративного запобігання розуміються дії повноважних органів або посадових осіб, спрямовані на примусове забезпечення виконання громадянами обов´язків перед суспільством,...
3 / 11 / 2020
Вступ. 1. Розвиток логіки в Стародавньому світі. 2. Логіка середньовіччя (схоластична логіка). 3. Формування логіки Нового часу. Ф.Бекон. 4. Розвиток сучасної логіки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Логіка дуже...
2 / 11 / 2020
1. Судові повістки і виклики учасникам процесу. 2. Обов’язки голови суду, заступників голів. Список використаної літератури. 1. Судові повістки і виклики учасникам процесу Про призначений день судового засідання по...
2 / 11 / 2020
Вступ. 1. Поняття та класифікація видів. 2. Вид як систематична категорія. 3. Диференціація поняття «вид». 4. Критерії виду та граничні ситуації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Вид — це...
Вступ. 1. Перший період розвитку індійської логіки. 2. Другий період. Логіка школи ньяя. 3. Третій період. Період розквіту індійської логіки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В давніх упанішадах («Чхандогья»,...
Вступ. Психолого-педагогічний аналіз професійної діяльності викладача вищих навчальних закладів. 1. Викладання як організаційна управлінська діяльність. 2. Специфіка педагогічної діяльності. 3. Структура педагогічної здібності. 4. Стилі педагогічного спілкування. Висновок. Основи...
Вступ. 1. Поняття та оцінка політичного ризику. 2. Класифікація політичних ризиків. 3. Оцінювання політичних ризиків. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Різноманітні негативні впливи з боку держави, імовірність змін курсу...
Введение. 1. Методы подбора менеджеров и оценка их деятельности. 2. Принципы научной организации труда менеджеров. 3. Оценка уровня организации труда менеджеров. 4. Рекомендации по планированию рабочего дня и улучшению...
Вступ. 1. Роль підприємництва в економіці та загальна характеристика його видів. 2. Основні форми організації бізнесу в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поступовий перехід України до ринкових економічних...
Вступ. Розділ 1. Політологія як наука. Предмет, методи, функції і категорії політології. Розділ 2. Становлення політичної науки. Розділ 3. Політологія в системі суспільствознавства, її роль у формуванні політичних відносин...
Стан парлементаризму Парламент – Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади України Повноваження Верховної Ради Функції Верховної Ради 1. Стан прламенту Парламент — Верховна Рада України — єдиний...
Вступ 1. Багатоваріантність трактувань суті капіталу в економічній науці 2. Сутність капіталу 3. Форми капіталу 4. Кругооборот капіталу 5. Торговельна і позичкова форми капіталу. Процент – як ціна фактору...
Важливим етапом у розвитку співробітництва між Україною та Європейським Союзом (ЄС) у сфері свободи, безпеки та юстиції стало підписання 18 червня 2007 р. Угоди між Україною та ЄС про...
31 / 10 / 2020
Вступ. 1. Релігійна освіта в Україні. 2. Розмежування і взаємодія духовної та світської системи освіти. 3. Державно-церковні відносини в сучасній Україні. 4. Духовна і світська системи освіти: шляхи взаємозближення....
30 / 10 / 2020
Вступ. 1. Політологія в системі гуманітарного знання. 2. Взаємозв'язок політології з іншими соціальними науками. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У самому загальному виді політологія — це наука про політика,...
ВСТУП 1.Організаційно – економічна характеристика та основні фінансово – господарські показники діяльності підприємства. 1.1 Характеристика підприємства 1.2. Організаційна структура ТОВ „Альфа” 2. Завдання, джерела інформації та прийоми економічного. 2.1...
Якщо хтось вважає, що існують люди, котрі не виявляють релігійної віри, він помиляється, оскільки у світі немає жодної людини, котра – б не виявляла релігійної віри у будь –...
30 / 10 / 2020
Вступ. 1. Управління персоналом: суть, завдання, основні принципи. 2. Методи управління персоналом. 3. Система управління персоналом. 4. Розвиток трудового і творчого потенціалу особистості в лікувально-профілактичній установі. 5. Напрямки покращення...
В юридичній літературі розрізняють поняття правового режиму земельного фонду та категорій (видів) земель. Дослідники переважно вказують на те, що зміст поняття правового режиму окремої категорії земель включає елементи поняття...
30 / 10 / 2020
Вступ. 1. Сучасні зарубіжні моделі місцевого самоврядування. 2. Характерні особливості місцевого самоврядування в сучасній Україні. 3. Самоврядування в м. Києві: уроки історії і сучасність. 4. Декларація прав людини та...
Вступ. 1. Поняття і основні ознаки правовідносин. 2. Види правовідносин. 3. Структура правовідносин. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Право безпосередньо зв'язане з правовідносинами. Воно існує в правовідносинах, оскільки це...
30 / 10 / 2020
1. Теорія потреб (мотивація) 2. Економічний і правовий зміст власності 3. Недоліки і переваги ринкового механізму Список використаної літератури 1. Теорія потреб (мотивація) Ієрархію потреб запропонував психолог А. Маслоу....
1. Система соціального контролю. Елементи соціального контролю. 2. Кількісний аналіз (контент-аналіз) змісту документів, його характеристика 3. Практичне завдання. Алкоголізм і наркоманія в житті студентів. Список використаної літератури. 1. Система...
1. Структура екскурсії. 2. Робота творчої групи по підготовці екскурсії. 3. Етапи підготовки екскурсії. 4. Методика проведення екскурсії. — методичні прийоми показу. — методичні прийоми розповіді. — особливі методичні...
Вступ. 1.Сутність і основні структурні елементи економічних відносин 2. Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації економічної системи. 3. Типи економічних систем та критерії їх класифікації Висновки. Список...
Метою цієї статті є аналіз проблем юридичної природи прав третіх осіб, на користь яких укладений договір, що, безумовно, стане підґрунтям для дослідження інших питань конструкції таких договорів. Особливість договорів...
28 / 10 / 2020
Вступ. 1. Суть та види страхових премій. 2. Принцип відшкодування збитку, оцінка страхової суми. 3. Основні принципи здійснення розрахунків страхових тарифів. 4. Поняття страхового відшкодування та договору страхування. Висновки....
Вступ. 1. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні, економічна доцільність та оцінка наслідків. 2. Витоки й перспективи зовнішньоекономічної політики України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В операціональному плані зовнішньоекономічна політика...
Содержание Введение. Глава 1: Природа возникновения конфликта. Сущность конфликта, его понятие. Типы конфликтов Причины конфликтов Модель процесса конфликта. Глава 2: Управление конфликтом. Структурные методы разрешения конфликта. Межличностные стили разрешения...
Метою статті є дослідження останніх тенденцій на світовому і вітчизняному ринках ріпакового насіння та олії, а також виявлення основних чинників, що визначають ці тенденції. Зміст статті можна згрупувати наступним...
26 / 10 / 2020
Вступ. 1. Етика раннього християнства. 2. Візантійська етика. 3. Етика Київської Русі. 4. Етика Західноєвропейського середньовіччя. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Середньовічна європейська етика безпосередньо пов'язана з християнською релігією....
Вступ. 1. Внутрішнє середовище підприємства, поняття та основні компоненти. 2. Аналіз внутрішнього середовища ТОВ «День». 2.1. Вивчення структури управління підприємством. 2.2. Аналіз внутрішнього середовища компанії. 2.3. Управління персоналом на...
Вступ Художньо- філософська концепція повісті А.Платонова „Котлован”. Вощев як внутрішня лірична сила повісті „Котлован”. Творчість як цінність у світі А.Платонова. Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність дослідження Приступаючи до...
Концепции маркетинга и их сущность. Сущность и роль маркетинговой ценовой политики. Контроль маркетинговой деятельности. Концепции маркетинга и их сущность. Если исходить из классификации теории "управления маркетингом", предложенной профессором маркетинга...
Вступ. 1. Особливості гнучких режимів праці. 2. Перспективи впровадження гнучких форм зайнятості. 3. Ефективність гнучких форм зайнятості та організації робочого часу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Напрям гнучких форм...
Вступ. 1. Сучасні моделі ринкової економіки у розвинених країнах. 2. Економічні моделі ринкової економіки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Відомо, що кожний тип економічної системи може включати кілька моделей...
Вступ. 1. Поняття, види та зміст правовідносин. 2. Суб’єкти права. 3. Об’єкти правовідносин. 4. Юридичні факти. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. У суспільстві існує багато різних за...
23 / 10 / 2020
Вступ 1. Порядок розгляду спорів. 2. Способи правового захисту суб’єктів ЗЕД. 3. Порядок вибору компетентного суду. Висновок Список використаної літератури Вступ Україна зобов'язана здійснювати захист прав та законних інтересів...
Вступ. 1. Поняття “соціальний інститут”. 2. Типи соціальних інститутів. 3. Головні ознаки та структура соціальних інститутів. 4. Функції соціальних інститутів. 5. Становлення нових соціальних інститутів в українському суспільстві. Висновки....
Вступ. 1. Сучасні інформаційні технології у перекладацькій діяльності. 2. Формування перекладацької компетенції в аспекті використання новітніх інформаційних технологій. 3. Інформаційний підхід до формування компетенції перекладача. 4. Переклад тексту й...
1. Малий та середній бізнес в Україні: сутність та роль в економіці, сучасний стан та майбутнє. 2. Тести. Список використаної літератури. 1. Малий та середній бізнес в Україні: сутність...
Вступ. 1. Система управлінського обліку на підприємстві. 2. Форми управлінського обліку. 3. Сутність та основні завдання управлінського обліку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кілька об’єктивних чинників стали причиною того,...
Вступ. 1. Статут територіальної громади — основний нормативний акт місцевого самоврядування. 2. Розгляд проблемних питань реєстрації статутів. 3. Питання реєстрації статутів громадських об'єднань. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Муніципальне...
20 / 10 / 2020
Вступ. 1. Поняття податкової системи Італії та України (елементи, механізм, інструментне завдання). а) еволюція податкової системи Італії. б) еволюція податкової системи України. 2. Сьогоднішній стан справ в податкових системах...
Вступ. 1. Суть та головні особливості соціологічного дослідження. 2. Типологія соціологічних досліджень, характеристика його видів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність роботи. Соціологічне дослідження — це система логічно послідовних...
Вступ. Моє розуміння теми. 1. Поняття та сучасний стан митних зон в Україні. 2. Перспективи розвитку митних зон в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ. Моє розуміння теми На...
Введение 1. Понятие, определение и структура заработной платы 2. Система организации и учета оплаты труда 3. Совместительство и оплата труда Выводы Список литературы   ВВЕДЕНИЕ 1.  ПОНЯТИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРУКТУРА...
1. Вартісна оцінка суспільного надлишку за наявності негативних екстерналій. Наведіть діаграму 2. Склад ТЕО проекту за розділами 3. Передінвестиційні дослідження витрат інвестиційного проекту. Початкові інвестиційні витрати Список використаної літератури...
Вступ І. Поняття і значення договору поставки. Порядок і способи укладеннядоговору поставки. ІІ.Зміст і виконання договору поставки. ІІІ. Відповідальність за неналежне виконання договору поставки. Висновок Література ВСТУП Серед зобов'язань,...
16 / 10 / 2020
Для будь-якого суспільства є характерним використання пев­них норм, правил з метою вре­гулювання тих чи інших аспектів його життєдіяльності. Метою такої регла­ментації є забезпечення умов вижи­вання, підтримання порядку, вирішен­ня конфліктів...
16 / 10 / 2020
Вопрос о соотношении права и справедливости столь же вечен, как и вопрос о том, что является правом. И это неслучайно, ибо ответы на них взаимообусловлены. Проблема соотношения права и...
16 / 10 / 2020
Вступ 1. Ренесансний антропоцентризм. 2. Гуманізм як ідеологія Відродження. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Італійське Відродження. Відродження (з французької ренесанс, італійської «ринашименто») — цей термін вперше був запроваджений Джорджо...
Вступ. 1. Особистість в світі культури. 2. Культурна політика та її роль для людини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Особливе місце у світі культури займають її морально-етичні та естетичні...
Вступ. 1. Класичний лібералізм. 2. Критично-утопічний соціалізм. 3. Марксизм. 4. Елітизм. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Велика французька революція проклала шлях для розвитку капіталізму в Західній Європі. Прогрес нових...
Види сертифікації та її мета Сертифікація продукції в Україні поділяється на обов'язкову та добровільну. Сертифікація продукції здійснюється уповноваженими на те органами з сертифікації — підприємствами, установами і організаціями з...
Вступ. 6. Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації. 16. Стратегічні компетенції кадрового менеджменту за кордоном. 26. Мотивація трудової поведінки і діяльності. Ставлення до праці. Підприємницька і маніпулятивна поведінка....
Вступ. 1. Депозитні (вкладні) операції комерційних банків, їх види та характеристика. 2. Економічна характеристика комерційних банків. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасний розвиток економіки України відбувається в умовах становлення...
1. Оптимальні умови зберігання документів. 2. Архіви та архівна справа козацько-гетьманської України. 3. Характеристика роботи. Список використаної літератури. 1. Оптимальні умови зберігання документів Забезпечення збереженості документів НАФ потребує раціонального...
Вступ. 1. Загальне та особливе у поглядах Платона та Аристотеля на проблеми державності, владування та демократії. 2. Основні ідеї марксистської концепції політики та сучасність. 3. Сутність, структура та функції...
1. Люблінська унія. Включення Київщини, Волині, Братиславщини до складу Польщі. 2. Руїна. Поділ України на правобережну та лівобережну. 3. Революція 1848 її вплив на соціально-економічний розвиток краю. Список використаної...
Страхування майна громадян — це складний механізм, організація і розвиток якого визначаються умовами певних видів страхування, які різняться між собою проведенням певних організаційних та інших заходів, а також зацікавленістю...
1. Виникнення і розвиток служби дільничних інспекторів міліції. 2. Організація служби дільничних інспекторів міліції. Основні завдання дільничних інспекторів міліції. 3. Права дільничних інспекторів міліції. 4. Організація роботи на дільниці....
12 / 10 / 2020
1. Інфляційні процеси в країнах з перехідною економікою й основні заходи антиінфляційної політики. 2. Характерні особливості функціонування провідних французьких ділових банків та їх роль у кредитуванні економіки. 3. Доми...
Вступ. 1. Поняття і сутність логістики. 2. Сучасна концепція логістики. 3. Мета, завдання та функції логістики як інструменту ринкової економіки. 4. Види логістики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Потенціал...
1. Класифікація підприємств за видами діяльності. 2. Особливості розробки бізнес-плану на транспортних підприємствах. 3. Культура мови бізнесмена. Список використаної літератури. 1. Класифікація підприємств за видами діяльності Підприємство є виробником...
Поступальний розвиток економіки, зростання національного багатства й підвищення добробуту суспільства можливі лише за умов високої продуктивності праці й соціального миру. А для цього необхідне не тільки закріплення певних прав...
7 / 10 / 2020
План I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції. II. Етапи становлення і розвитку політичних та правових вчень в античній Греції: III. Значення давньогрецької політичної та правової думки....
Мета:Дослідити особливості післявоєнного періоду в Україні, особливості процесу відбудови народного господарства України, охарактеризувати соціально-економічний розвиток України, духовне життя в Україні, його основні тенденції і характерні ознаки. Актуальність теми: На...
1. Життєве середовище людини. 2. Основні напрямки боротьби з шумом. 3. Класифікація отруйних речовин за характером токсичності. Список використаної літератури. 1. Життєве середовище людини Розглядаючи безпеку людини як поняття,...
Запоріжжя стало зародком нової української державності. Козаки створили органи влади, які поступово зосереджувалися в руках козацької адміністративної та судової влади. Остання поширювалась як на козаків, так і на тих...
Вступ. 1. Загальна класифікація видів та форм туризму. 2. Структурні зміни туристичного ринку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Для практичної діяльності в туризмі важливого значення має його класифікація, сутність...
5 / 10 / 2020
Вступ. 1. Особливості держави як соціального інституту. 2. Функції держави відносно суспільства. 3. Соціальна функція держави як визначальна категорія права соціального забезпечення України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Незважаючи...
Введение. 1. Инновационный потенциал предприятия как объект экономического исследования. 2. Формирование структуры инновационного потенциала предприятия и управление его развитием. Заключение. Список использованной литературы. Введение Стремление субъектов хозяйствования к экономическому...
1. Загальна характеристика та періодизація культури людства у первісну добу 2. Поняття археологічної культури, визначні археологічної культури в доби Палеоліту і Неоліту. 3. Трипільська культура на тернах України. Список...
Введение. 1. Организация охраны здоровья на предприятии. 2. Управление здоровьем персонала как инструмент успешной кадровой политики 3. Управление безопасностью персонала в организации. Выводы. Список использованной литературы. Введение Исследования ведущих...
Право звернення до судів вищих інстанцій з апеляційними та/або касаційними скаргами є важли­вою складовою судочинства в Україні. Згідно зі ст. 129 Конституції України (далі — Конституція), однією з основ­них...
4 / 10 / 2020
Вступ. 1. Сутність і призначення страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. 2. Умови обов'язковою страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. 3. Сучасний стан і перспективи розвитку страхування цивільної відповідальності...
Вступ. 1. Політологія в системі суспільних наук. 2. Становлення політології як науки і навчальної дисципліни серед гуманітарних дисциплін. 3. Проблеми політології як науки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність...
Вступ. 1. Користуючись джерелом (Шевчук П. Соціальна політика), подайте класифікацію зайнятості на ринку праці Вашого регіону (області, району, населеного пункту) 2. Що, на Вашу думку, необхідно зробити, щоб рівень...
Конституційні процеси, які супроводжують новітню історію національного державотворення та правотворення в XXI ст., переконливо доводять важливість свого своєчасного та належного теоретико-методологічного, законодавчого та організаційно-правового забезпечення. Насамперед йдеться про сучасні...
3 / 10 / 2020
Вступ. 1. Візантія в історії світової культури. 2. Особливості культури Візантії. 3. Усна народна творчість й література. Поема про Василя Дігениса Акріта. 4. Світове значення візантійської культурної спадщини. Висновки....
Вступ 1. Зміст груп тренінгу та навичок 2. Особливості тренування навичок і вмінь на тренінгах Висновки Список використаної літератури Вступ У сучасних навчальних закладах склалася практика поєднання традиційних форм...
Останнє десятиріччя розвитку світової економіки характеризується посиленням глобалізаційних процесів. Світові ринки тепер складають одну цілісну взаємопереплетену систему національних економік, опосередковану діяльністю міжнародних та транснаціональних компаній. Якщо наприкінці XX ст....
3 / 10 / 2020
1. Показники стану і використання оборотних коштів та їх аналіз. 2. Класифікація витрат підприємства. 3. Показники ліквідності і платоспроможності, методика розрахунків і характеристика. Список використаної літератури. 1. Показники стану...
Вступ 1. Роль загальної теоpії наpодонаселення 2. Основні категорії теорії народонаселення 3. Демографічний фактор у глобальній стратегії розвитку України Висновки Список використаної літератури Вступ Важливою передумовою економічного, інтелектуального, політичного...
Вступ. 1. Перекладознавство – наука про переклад. 2. Типи перекладу. 3. Переклад офіційних документів у новому Європейському просторі Висновки. Список використаних джерел. Вступ Знання мови завжди було ознакою високої...
Вступ. 1. Теорії походження релігійних вірувань. 2. Форми первісних релігій. 2.1. Анімізм. 2.2. Фетишизм. 2.3. Тотемізм. 2.4. Шаманізм. 2.5. Магія. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Питання про первісні релігійні...
30 / 09 / 2020
Теоретичні питання. 1. Предмет дослідження політичної економії як науки. 2. Економічні категорії і закони. 3. Макроекономічна нестабільність: інфляція та безробіття. 4.Базисна модель загальної ринкової рівноваги «сукупний попит — сукупна...
1. Охарактеризуйте зміст процесів об'єктивної саморегуляції та цілеспрямованої діяльності у здійсненні соціальної політики. 2. Розкрийте основні напрями вирішення проблеми фінансування соціальної сфери через її реструктуризацію і реформування. 3. Користуючись...
Вступ. 1. Порядок прийняття, перевірки та обробки документів. 2. Методичні прийоми перевірки бухгалтерських документів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Більшість документів, на підставі яких здійснюють бухгалтерський облік, формуються за...
Вступ. 1. Поняття готельних ланцюгів. Спеціалізація і готельні об’єднання. 2. Розвиток готельних ланцюгів у світі. 3. Сучасний стан та проблеми готельних ланцюгів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В наш...
29 / 09 / 2020
Вступ. 1. Фірма: її правові і економічні форми. 2. Функції фірми. 3. Закон оптимальності фірми. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Діяльність сьогоднішніх підприємств, які пройшли складний шлях ринкових трансформацій,...
Вступ. 1. Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестицій та форми інвестиційної діяльності. 2. Суб'єкти та об'єкти інвестиційної діяльності. 3. Права, обов'язки та відповідальність суб'єктів інвестиційної діяльності. Припинення інвестиційної діяльності. 4....
Вступ. 1. Ліквідність як елемент фінансового управління діяльністю підприємства. 2. Методичні підходи до аналізу ліквідності балансу комерційного банку. 3. Управління ліквідністю комерційного банку та оптимізація фінансового результату. Висновки. Список...
27 / 09 / 2020
Вступ. 1. Поняття продуктивності праці на підприємствах, причини та наслідки її змін. 2. Шляхи вдосконалення та підвищення продуктивності праці на підприємствах. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасних наукових...
Вступ. 1. Фритредерство: сутність переваги та недоліки. 2. Проблеми формування заощаджень в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасному суспільстві утверджується розуміння того, що важливу роль у фінансуванні...
Процес демократичних перетворень українського суспільства, його політичне, економічне і соціальне реформування, формування правової держави та громадянського суспільства неможливі без функціонування відповідного правозахисного механізму. Взагалі стан правозахисної діяльності демонструє рівень...
26 / 09 / 2020
Криміналістичне документознавство — це галузь криміналістичної техніки, в якій вивчаються основи письма та почерку, поліграфічного друку, технології виготовлення документів, печаток і штампів та способи їх підробки, розробляються наукові основи...
26 / 09 / 2020
Вступ. 1. Особливості розвитку меркантилізму в західноєвропейських країнах. 2. Теоретичні основи критики меркантилізму. 3. Теорія торгового балансу пізнього меркантелізму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У розвитку меркантилізму виділяють два...
Вступ. 1. Класифікація підприємств та її практичне значення. 2. Організаційно-правові форми підприємств, їх особливості. 3. Об'єднання підприємств. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми дослідження. Трансформація економічної системи до...
Вступ. 1. Дивідендний авансовий внесок з податку на прибуток. 2. Дивіденди і податок з доходів нерезидента. 3. Реінвестиція дивідендів нерезидента (виплата дивідендів частками). Висновки. Список використаної літератури. Вступ Оподаткування...
ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ РАДИ — ОРГАНИ МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІНШІ ЛАНКИ СИСТЕМИ САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ І САМОВРЯДУВАННЯ ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО...
Введение 1. Последствие Версальского договора. 2. Восстановление экономики Германии. 2.1. Репарационные планы Ч.Дауэса 2.2. Репарационные планы О.Юнга 3. Мировой экономический кризис (1929-1933 гг.) в Германии 4. Экономическая политика фашистской...
24 / 09 / 2020
Вступ. 1. Поняття, предмет, метод, суб'єкти, джерела та принципи міжнародного торговельного права. 2. Міжнародне торговельне право як підгалузь міжнародного економічного права. 3. Принципи міжнародної торгівлі. 4. Міжнародні торгівельні договори....
24 / 09 / 2020
Царський уряд, який прагнув зберегти за поміщиками землі і панівну роль у державі, в той же час змушений був сприяти буржуазному розвиткові країни. “Столипін, писав В.І.Ленін, — намагався… старе...
Вступ. 1. Структура Національної Академії наук та її загальні положення. 2. Основні завдання НАН України. 3. Науково-методологічне значення НАН України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Національна Академія наук України...
1. Побут та культура скіфів. 2. Українські замки. Список використаної літератури. Вступ. Проникнення скіфів на узбережжя Чорного моря відбувалося кількома хвилями. Спочатку вони не тільки мирно уживалися з кіммерійцями,...
Розкриття та розслідування хабарництва істотно ускладнюється тим, що воно має латентний характер. Однак особливу складність становить розкриття та розслідування хабарництва, яке вчиняється суддями. Це зумовлюється тим, що суддя, як...
22 / 09 / 2020
1. Типологія внутрішнього простору рекреаційних закладів. 2. Критерії комфортності житлового приміщення (простір, параметри, фізичні умови макроклімату, необхідне обладнання). 3. Формування внутрішнього простору приміщень виробничого призначення рекреаційного закладу. Список використаної...
22 / 09 / 2020
Вдосконалення правової системи України та приведення її у від­повідність до міжнародних стандартів актуалізує проблему необ­хідності трансформації вітчизняного права в напрямі відтворення традицій романо-германської правової сім´ї. За своєю правовою природою...
21 / 09 / 2020
Вступ. 1.Християнство та його місце в культурному житті України. 2. Протестантизм в Україні 3. Доля й місце інших релігійних конфесій в Україні Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасна релігійна...
21 / 09 / 2020
1. Об’єкти та суб’єкти міжнародних економічних відносин. 2. Методи міжнародної торгівлі. 3. Особливості сучасного міжнародного руху капіталів. 4. Вільні економічні зони як особлива форма міжнародних економічних відносин. 5. Сутність...
Введение. 1. Суть товародвижения и его место в системе маркетинга. 2. Управление логистикой товародвижения. 3. Структура управления товародвижением фирмы. Выводы. Список использованной литературы. Введение Товародвижением в маркетинге называется система,...
Вступ. Розділ 1. Постать Г.Уеллса в зарубіжній літературі. 1.1. Біографічні дані Г.Уеллса. 1.2. Характерні риси творчості Г.Уеллса. Розділ 2. Особливості наукової фантастики Г.Уеллса. 2.1. Герберт Уеллс як майстер наукової...
Слід відмітити значний інтерес та, як наслідок, чималу кількість досліджень, присвячених моралі та справедливості як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі. Моральна проблематика цікавила мислителів здавна. За часів...
20 / 09 / 2020
Вступ. 1. Поняття конституції в зарубіжних країнах. 2. Особливості змісту конституцій. 3. Форма і структура конституцій зарубіжних країн. 4. Підготовка, прийняття, зміна і скасування конституції. Висновки. Список використаної літератури....
19 / 09 / 2020
Вступ. 1. Теоретичні музично-педагогічні ідеї Г.С.Сковороди. 2. Головні етапи розвитку музично-педагогічних ідей Г.С.Сковороди. 3. Музично-просвітницька діяльність Г.С.Сковороди. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. В історії педагогічної думки ХVІІІ...
Вступ. 1. Поняття продукту праці. 2. Оплата праці на підприємстві. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економічні, правові та організаційні засади оплати праці, які стосуються працівників, що їх наймають підприємства,...
Глобалізація стала тим чинником, який змусив здійснити реорганізацію системи Інтерполу для поліпшення умов та збільшення території діяльності у світі. На сьогодні число держав — членів Міжнародної організації кримінальної поліції...
17 / 09 / 2020
Вступ. 1. Політико-правові ідеї в Стародавній Індії: брахманізм і буддизм. 2. Особливості держави і права Стародавньої Індії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Одна із ранніх цивілізацій утворилася більше чотирьох...
1.Грошові реформи, їх форми та роль у стабілізації грошових систем зарубіжних країн у ХХ ст 2.Основні види фінансових установ у кредитних системах розвинених зарубіжних країнах. 3.Комерційні банки США :...
15 / 09 / 2020
1.Обгрунтуйте предмет і сутність науки як сфери людської діяльності. 2.Охарактеризуйте аналітичну роботу дослідника над дисертацією. Список використаної літератури. 1.Обгрунтуйте предмет і сутність науки як сфери людської діяльності Знання необхідні...
15 / 09 / 2020
1. Значення фінансової стійкості 2. Аналіз рівня виробничого, фінансового та виробничо-фінансового левериджу 3. Загальна оцінка капіталу Список використаної літератури 1. Значення фінансової стійкості Запорукою діяльності підприємства й основою його...
Вступ. 1. Структура і види визначень. 2. Значення визначень в науці та судженнях. 3. Класифікація, структура і види поділу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поняття — форма мислення, яка...
14 / 09 / 2020
Вступ. 1. Суть і структура грошового обороту. 2. Модель сукупного грошового обороту і грошові потоки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасний стан економічної ситуації в Україні визначається процесами ринкової...
Вступ. 1. Сутність методу аналогій в оцінюванні ризику. 2. Використання методу аналогій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ризик — невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю, відсутністю достатньо...
Вступ. 1. Становлення банківської системи України. 2. Структура банківської системи України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Банківська система держави нагадує кровоносну систему людського організму, бо являє собою єдину систему,...
Вступ. 1. Поняття ідеалізму та його прихильники. 2. Особливості суб'єктивного ідеалізму І. Фіхте. 3. Характеристика об'єктивного ідеалізму Ф.-В.-Й. Шеллінга 4. Система ідеалістичної діалектики Г.-В.-Ф. Гегеля. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Передумови становлення музично-історичних поглядів Климента Квітки. 2. Формування культурно-історичних поглядів Климента Квітки. 3. Фольклористична робота К.Квітки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. В історії української етномузикології...
Вступ 1. Поняття вбивства та його види. 2. Умисне вбивство та його кваліфікація. 3. Вбивство через необережність та його кримінально-правова характеристика. 4. Доведення до самогубства та погроза вбивством як...
10 / 09 / 2020
У всьому світі вважається, що права людини лежать в основі суспільства. Таке переконання набуло широкого визнання не лише у філософських колах, а й у політиці та праві. Численні договори...
10 / 09 / 2020
Вступ 1. Предмет захисту та поняття баз даних 2. Вдосконалення охорони баз даних в Україні відповідно до досвіду ЄС Висновки Список використаної літератури Вступ Якнайшвидше наближення законодавства України до...
10 / 09 / 2020
Вступ. 1. Система освіти в Німеччини. 2. Сучасний стан шкільної освіти в Німеччини. 3. Коледжі Німеччини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Німеччина з її стародавніми університетами завжди була привабливою...
Вступ. 1. Фінансова стратегія підприємств. 2. Прогнозування показників фінансової звітності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Основою фінансового прогнозування є узагальнення та аналіз наявної інформації з наступним моделюванням і врахуванням...
Вступ. 1. Сутність та завдання факторного аналізу. 2. Класифікація та сфери застосування методів факторного аналізу. 3. Загальна характеристика методів факторного аналізу. Задача. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Факторний аналіз...
Тема 1.Трансактний аналіз Е.Берна. Тема 2.Психодрама. Тема 3.Вітчизняні теорії особистості. Тема 4. Гуманістичні теорії Маслоу. Тема 5. Феноменологія Карла Роджерса. Список використаної літератури. Тема 1.Трансактний аналіз Е.Берна Трансактний аналіз...
Вступ. 1. Скорочення і складні силогізми. 2. Розділово-категоричні умовиводи. 3. Умовно-категоричні умовиводи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Умовивід – форма мислення, в якій з одного, двох або більше суджень...