referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Бюджетний дефіцит

План

Вступ

Поняття бюджетного дефіциту.

Світовий досвід прояву дефіциту бюджету.

Причини бюджетного дефіциту в Україні.

Основні методи покриття бюджетного дефіциту в Україні.

Висновки.

Список використаних джерел

Вступ

У складі централізованих фінансів ведуча роль відводиться державному бюджету. Бюджет як економічна категорія являє собою складну систему соціально-економічних відносин, що розвиваються в суспільстві в процесі формування, розподілу і використання централізованих фінансових ресурсів, що створюється на різних рівнях управління народним господарством і призначених для обслуговування суспільних потреб. При цьому державний бюджет інтегрує всі соціально економічні відносини, що складаються в суспільстві в процесі формування, розподілу і використання централізованого грошового фонду країни.

Необхідність створення цього фонду зумовлена, передусім, потребами в фінансових коштах, виникаючих у держави в зв'язку з виконанням ним своїх політичних, економічних і інших функцій:

а) фінансове обслуговування виробничої і невиробничої сфери;

б) створення певних пропорцій в суспільному розвитку;

в) утримання апарату управління країною;

г) податкових служб;

д) правоохоронних і судових органів;

е) армії і т.д.

Це зумовлює виділення фінансових ресурсів з державного бюджету і становить витратну частину останнього. Формування цих ресурсів державного бюджету здійснюється на основі різних джерел прибутків, основну частину яких складають податки, що стягуються з юридичних і фізичних лиць. Сукупність надходжень всіх джерел, становить прибуткову частину державного бюджету України. Як правило, прибуткова частина державного бюджету менше витратної, різниця між ними є дефіцит державного бюджету.

Буде правильно передбачити, що величина дефіциту, а також його форма (активна або пасивна), кардинально впливають на всі економічні і фінансові процеси, що відбуваються в цивілізованій державі.

Постає цікаве питання про те, що ж буде відбуватися з економікою і фінансами, при збільшенні або зменшенні розмірів дефіциту, які процеси (позитивні і негативні) відбуваються при цьому.

Звищевикладеного, на мою думку, витікає актуальність теми бюджетного дефіциту і його граничних розмірів.

Мету контрольної роботи дослідити економічну суть бюджетного дефіциту і джерела його покриття.

Задачами написання контрольної роботи є:

всебічне дослідження поняття бюджетного дефіциту;

розглянутисвітовий досвід вияву дефіциту бюджету;

назватипричини бюджетного дефіциту в Україні;

охарактеризувати основні джерела покриття бюджетного дефіциту в Україні.

Предметом дослідження є бюджетний дефіцит.

Об'єктом дослідження є бюджетна система України.

Дане питання всебічно розглядалося і вивчалося різними економістами, в різний час і в різних країнах. З них потрібно відмітити таких, як Василік О.Д., Родіонова В.Н., Федосов В.М., Гордеєва Л.П., Редіна Н.И., Розпутенко И.В. і іншими.

Принаписанні контрольної роботи використовувалися закони і нормативні документи, статті і монографії з газет і журналів, підручники і учбові допомоги, статистична література.

Переходимо до викладу поняття бюджетного дефіциту.

1. Поняття бюджетного дефіциту

Бюджетний дефіцитце перевищення витрат бюджету над його прибутками.

У економічній і фінансовій літературі, зустрічається різне трактування поняття бюджетного дефіциту (дефіциту бюджету). Хоч великої відмінності в них немає, доцільно привести деякі з них:

Гордеєва Л.П. в своїй книзі «Фінанси України», дає більш об’ємне визначення Дефіциту бюджету: Бюджетний дефіцит виражає такі об'єктивні економічні відносини, які виникають між учасниками суспільного виробництва, в процесі використання грошових коштів поверх закріплених джерел прибутків бюджетів, що є, внаслідок зростання граничних витрат виробництва.

Розпутенко И.В. в своїй монографії «Бюджетний процес» говорить про Дефіцит бюджету як про фінансове явище: Бюджетний дефіцит явище фінансове, яке не обов'язково відносити до розряду надзвичайних, виняткових явищ. Але коли економіка знаходиться в кризовому стані, фінансовий кредитні зв'язки неефективні, а уряд не спроможний тримати під контролем фінансову ситуацію в країні, тоді бюджетний дефіцит явище надзвичайно загрозливе, що вимагає здійснення не тільки термінових і ефективних економічних заходів (по стабілізації економіки, фінансовому оздоровленню господарства і, але і прийняття відповідних політичних рішень.

Визначення авторів, приведені вище, показують значущість дефіциту бюджету в економічному і фінансовому житті держави, але для повного освітлення питання необхідний всебічний його розгляд.

За своїй природою бюджетний дефіцит, як і будь-яка економічна категорія, має конкретний інтервал дії, який визначається, з одного боку, законами зростання вартості (капіталу), а з іншою — законами Інфляції. Якщо бюджетний дефіцит тяжіє до законів зростання вартості, то він об'єктивно приймає активну економічну форму, якщо ж до законів інфляції — те пасивну.

Змістомрегулювання бюджетного дефіциту якраз і є те, щоб в умовах готівково-грошового потенціалу за допомогою фінансового маневру активною і пасивною формами бюджетного дефіциту не тільки ефективно пристосуватися до тенденції зростання граничних суспільних витрат виробництва, але і стимулювати розвиток продуктивних сил країни.

Оволодіння цією політикою дозволяє суспільству в залежності від рівня економічного розвитку і потенціалу грошового господарства знаходити прийнятну величину дефіциту бюджету.

З поняттям дефіциту бюджету тісно пов'язане поняття «державний борг». Він являє собою загальну накопичену суму всього позитивного сальдо бюджетів федерального уряду за вирахуванням всього дефіциту, яке мало місце в країні.

Прицьому розрізнюють внутрішній і зовнішній борг держави. Перший звичайно виступає у вигляді заборгованості по банківських кредитах, і коштах, отриманих від розміщення облігацій державної позики, неоплачених пенсій, посібників і т.д.

Бюджетний дефіцит, як правило, виникає внаслідок незбалансованості бюджету, т. е. нестачі бюджетних коштів в порівнянні з потребою в них для фінансування усього необхідного об'єму державних витрат. Тимчасова незбалансованість бюджетів, в основному пов'язана з циклічним характером виробництва, а також надзвичайними подіями. Вона мала місце і в домонополістичний період розвитку суспільного виробництва.

Однак в цей час дефіцитність державних бюджетів і наявність державного боргу перестало бути феноменом суспільного розвитку і перетворилося в регулярне, стабільне економічне явище (в країнах з розвиненою ринковою економікою). Це пов'язано з тим, що за останні два десятиріччя в цих країнах повторюються кризові явища в економіці і в політиці. Циклічні кризи, доповнені структурними, а також значні кошти, що йдуть на забезпечення обороноздатності країн, спричиняють велике напруження всієї системи державних фінансів і особливо її центральної ланки державного бюджету. Це і зумовлює бюджетний дефіцит.

Важливозазначити, що в зарубіжній літературі розрізнюють реально, структурний і циклічний дефіцит бюджету, що спостерігається.

Під реально що спостерігається розуміється дефіцит, об'єм якого рівний загальним прибуткам (грошовим надходженням) від федеральних податків за мінусом витрат на державну закупівлю і трансфертні платежі.

Структурний дефіцитявляє собою обчислену різницю між федеральними прибутками і витратами, при певній фіскальній політиці (діючий рівень оподаткування і поточних витрат), і базовому рівні безробіття (6%). Коли економічна система входить в період спаду, а рівень безробіття підвищується поверх базового, дефіцит бюджету, що реально спостерігається перевищує рівень структурного дефіциту, що відбувається частково через зростання виплати посібників по безробіттю і іншим соціальним програмам, а також часткове через падіння прибутків населення. Різницю між дефіцитом бюджету, що реально спостерігається і структурним дефіцитом прийнято називати циклічним дефіцитом бюджету.

Разом з тим потрібно зазначити, що дефіцит бюджету не так «нешкідливе» явище. За даними американських економістів, кожний мільярд доларів дефіциту зовнішньої торгівлі веде до втрати 52 тис. робочих місць.

Бюджетний дефіцит значно посилює напруження на ринку позикових капіталів, викликає зростання позикового процента, перешкоджає зниженню високих процентних ставок. (Так, за даними Конференції Британської промисловості, збільшення процентних ставок на 1% обходиться промисловості в 250 млн. фунтів стерлінгів в рік).

Резонанс від подібних дій урядів ряду країн виходить за межі національної політики, бюджетний дефіцит посилює розв'язання економічних і соціальних проблем не тільки в конкретній країні, але і впливає на економічну ситуацію в інших країнах.

Можна вважати дефіцит державного бюджету важливим чинником в економічній і фінансовій діяльності держави, а шляхи і способи подолання дефіциту бюджету, — найважливішим інструментом розв'язання багатьох фінансовий економічних проблем. Внаслідок цього найважливішою фінансовою проблемою сучасності є проблема раціонального фінансування бюджетного дефіциту.

У умовах економічної кризи, стагнації виробництва, величезного зовнішнього і внутрішнього державного боргу, бюджетний дефіцит, як правило, приймає традиційно пасивну форму, що тяжіє до законів інфляції. Тому здійснюваний державою фінансовий маневр повинен бути зорієнтований головним чином на пресингову соціальну підтримку населення, фінансове забезпечення утворення, охорони здоров'я, управління, оборони і підтримку ряду виробництв державного сектора.

Не можна не сказати ще про одну функцію бюджетного дефіциту в економіці країни, функції контрольної, адже по величині дефіциту і по характеру його змін можна судити про негативні явища в економіці, явища що обумовлюють інфляцію грошової одиниці. Правда не завжди можна зробити однозначний висновок, без урахування інших зовнішніх і внутрішніх чинників. Як приклад можна привести вересневу девальвацію гривни в Україні, рівень інфляції підвищився (3,8 % у вересні, 6,2 % в жовтні, 12,8 % з початку року), а бюджетний дефіцит має величину менше розрахункової (2,2 % у вересні, 3,3 % допустимий згідно з Законом «Про Державний бюджет на 1998 рік»). Можна передбачити, що чималу роль тут зіграв різкий викид девальвованої гривни в оборот, і відповідно з'явилася можливість додаткового фінансування бюджету України.

Бюджетний дефіцит це, перевищення витратної частини бюджету над його прибутковою частиною. Він має як об'єктивний, так і суб'єктивний характер, що зумовлено станом справ в економічному житті держави.

Увсіх країнах з розвиненою економікою, бюджетний дефіцит має місце з року в рік, тому економісти стали вважати його закономірним явищем, а в деяких умовах інструментом, що дозволяє ефективно впливати на певні процеси, що відбуваються в економіці.

Правильна економічна політика держави направлена на покриття бюджетного дефіциту, дозволяє вирішити багато які фінансово-економічні проблеми, насамперед проблеми безробіття і скорочення Державного боргу.

2. Світовий досвід прояву дефіциту бюджету

Для більш глибокого розгляду і розуміння предмета дослідження, необхідно ознайомитися з проявами бюджетного дефіциту в інших країнах і насамперед, в країнах з розвиненими ринковими відносинами.

Практично неможливо уявити собі державу, в якій бездоганно працюють всі фінансовий економічні важелі, стимулюючі притоку коштів до бюджету, а державні витрати не перевищують прибутків. Як свідчить світовий досвід, прикладів країн, в яких оптимально вирішені проблеми бюджетного дефіциту, трохи хіба що Німеччина, Японія і Швейцарія. Навіть Сполучені Штати Америки протягом тривалого періоду щорічно мають відчутний дефіцит державного бюджету, який в останні роки досягає 200 млрд. доларів в рік, що становить 15 — 20 % всіх витрат або 3 — 6 % валових внутрішніх продукти. Більше того, проблема дефіциту (збільшення внутрішнього боргу і витрат на його обслуговування) довгий час є однією з основних проблем внутрішньої політики США. Це підтверджують останні вибори в Конгрес США, де в центрі політичних дебатів було питання дефіциту державного бюджету. По досвіду США, обслуговування Державного боргу (мається на увазі оплата процентів кредиторам) є важкою ношею для будь-якої держави, оскільки постійно відтягає на себе певну частку оборотних коштів і приводить до збільшення дефіциту бюджету держави. У свою чергу зростання останнього обтяжує економіку необхідністю постійного вишукування коштів для його погашення і як наслідок приводить до нового витка зростання як внутрішнього, так і зовнішнього боргу держави. Коло замикається, і для того, щоб його розірвати необхідно видозміна економічної політики країни і, передусім законодавчої бази, кардинальне реформування банківської системи (зниження ставки банківського процента насамперед ), перегляд системи льготування, оптимізація податкової політики.

Як не сумно, ідеального рішення проблеми «надходження – витрати — дефіцит» не існує ніде в світі. Навіть в найбільш розвинених країнах це перманентний діалектичний політико-економічний процес.

Навіть збіглий розгляд світового досвіду вияву бюджетного дефіциту показує, що багато які, процвітаючі сьогодні країни, мали в минулому значний дефіцит державного бюджету.

Так США, у важкі 1943 45 роки, мали дефіцит державного бюджету в розмірі 105 230 % від рівня прибутків, або 50 70 % від витрат, або 22 31 % від валового внутрішнього продукту.

У США, Німеччині, Великобританії і Франції, починаючи з 1974 р., не було жодного державного бюджету, що не мав дефіциту.

До початку 90-х років бюджетний дефіцит у витратній частині бюджету США складав — 11,6%, у Франції становив 9,6%, в Японії — 15,6%, Італії — 25,2%.

Стихійно складався в 1991 році дефіцит бюджету СРСР, він досяг майже 20,7 % валових національних продукти.

У 1995 році Державна Дума Росії прийняла федеральний бюджет з прибутками в 175 трлн. рублів, витратами 248,3 трлн. рублів і дефіцитом в 73,2 трлн. рублів, що становило 29,5 % витрат.

Бюджетний дефіцит значно посилює напруження на ринку позикових капіталів, викликає зростання позикового процента, перешкоджає зниженню високих процентних ставок. Резонанс від подібних дій урядів ряду країн виходить за межі національної політики. Так, високий позиковий процент, встановлений в США в середині 80-х років, викликав значний стік капіталів з Західної Європи. За оцінками західних економістів, в цей час США поглинає до 15% всіх накопичень капіталістичного світу.

Прагнучи перешкодити стоку капіталу, західноєвропейські країни також вимушені підвищувати процентні ставки, що приводить до зменшення фінансових можливостей національної промисловості відносно розширення виробництва. Так, за даними Конференції Британської промисловості, збільшення процентних ставок на 1% обходиться промисловості в 250 млн. фунтів стерлінгів в рік.

Високі процентні ставки викликають негативний ефект у валютній області, приводять до дорожчання товарів за рубежем, отже, ведуть до скорочення виробництва на експорт, збільшують пасивність торгового балансу, викликають негативні наслідки на ринку труда. Економічна утрата в експортних галузях важко відбивається на банківській системі, приводячи до банкрутства деяких банків.

Проте, світовий досвід показує, що деякі країни успішно вирішують проблему збалансування бюджету держави, його прибутків і витрат. Насамперед це країни з розвиненими ринковими відносинами. Як приклад збалансованого бюджету, можна привести бюджет Японії (найбільш показовий бюджет останніх років) свідчить про те, що в Японії ефективно вирішується проблема покриття дефіциту бюджету. Важливу роль тут зіграли заходи щодо проведення ревальвації національної грошової одиниці.

Величезну роль в збалансуванні бюджетів західних країн грає могутня законодавча база, що захищає національного виробника. Наприклад, закони, що стосуються антимонопольних і антидемпінгових заходів в державі. Проведення в життя політики захисту дрібного і середнього виробника на внутрішньому ринку, і національного виробника від завзятих імпортерів (в тому числі що користуються не легітимними субсидіями), дає позитивні результати у вигляді збільшення частки вітчизняної продукції і відповідно податку на прибуток (прибуткової частини бюджету). Також необхідно відмітити більш детальний підхід до вивчення бюджетного дефіциту в країнах з розвиненими ринковими відносинами. Виявлення прихованого дефіциту, аналіз причин його виникнення, а так само розгляд залежності пов'язаної з виявами дефіциту бюджету по структурі (структурний дефіцит) і в циклічності (циклічний дефіцит), дозволяє виявити першопричини і деталізувати дефіцит бюджету як явище. Природно вирішувати проблему, знаючи про неї все, або майже все, набагато легше.

Трохи детальніше необхідно зупинитися на проблемі так званого «прихованого дефіциту». За оцінками зарубіжних фахівців до його появи приводить невміле складання бюджету, невірна оцінка макро показників статей прибутків, що використовуються при складанні, а також використання останніх не в повному об'ємі. Надалі, в ході бюджетного процесу уряд вимушено проводити періодичний перегляд витратної частини бюджету, що в кінцевому результаті, приводить до секвестру окремих статей останнього. У свою чергу сукупність скорочених статей бюджету приводить до або прихованого дефіциту бюджету, що нагромаджується, а це не що інше, як збільшення державного боргу і відповідно збільшення витрат по його обслуговуванню, і як слідство, збільшення реального дефіциту бюджету країни.

Більш глибокий аналіз досвіду передових країн показує, що не можна не враховувати як внутрішній Державний борг заборгованість держави перед своїми громадянами по виплаті пенсій і заробітної плати працівників бюджетної сфери. Така заборгованість є не що інше, як збільшення витратної частини бюджету і природно повинні збільшувати реальний бюджетний дефіцит.

Як показує світовий досвід, бюджетний дефіцит є проблемою міжнародною і присутній в бюджетах всіх країн з розвиненими ринковими відносинами. Актуальність його скорочення відмічається урядами багатьох країн, в тому числі і урядом Сполучених Штатів Америки, самої могутньої і економічно розвиненої країни в світі.

Розв'язання проблеми дефіциту бюджету (або хоч би зменшення його частки в бюджеті держави) залежить від правильності підходу уряду до її оцінки і введення цивілізованих заходів направлених на скорочення бюджетного дефіциту.

Прийняття продуманих законів направлених на підтримку національного виробника і розвиток виробництва загалом, а так само розробка механізму їх виконання, найбільш вірний шлях, ведучий до збалансованого бюджету держави.

3. ПРИЧИНИ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ В УКРАЇНІ

Переходячи до розгляду третього розділу роботи необхідно, передусім, сказати про ті умови, в яких знаходиться економіка нашої країни в цей час і розглянути деякі цифри.

За 9 — ть місяців поточного року в порівнянні з відповідним періодом минулого року ВВП не збільшився на 0,5 %, як передбачалося раніше, а навпаки, знизився на таку ж величину. Обсяг промислового виробництва знизився на 0,3 %. Більше за половину підприємств України працюють збитково. Біля 42 % продукції реалізовано по бартеру, відповідно знижуються надходження до бюджету. За станом на 1 жовтня зібрано 52,6 % від очікуваного об'єму надходжень ПДВ.

Тепер про наповнюваність бюджету. За 9 — ть місяців поточного року до зведеного бюджету України поступило 18,86 млрд. гривень (82 % з них податкові платежі 15,47 млрд. гривень). На початок листопада до бюджетів всіх рівнів поступило 19,2 млрд. гривень, що становило 64,6 % того, що планується на рік. Дефіцит Зведеного бюджету за 9 — ть місяців 1998 року становив 1.554.2 тис. гривень, що становить 2,2 % валових внутрішніх продукти, (для порівняння в 1992 р. дефіцит бюджету в Україні становив 7,2%, в 1994 р.-9,6%, в 1997 р. 5,5% валового внутрішнього продукту).

Потрібно врахувати величину інфляції: у вересні вона становила 3,8 %; в жовтні 6,2 %; з початку року вже 12,8 % (12, що планується %).За даними на 1 листопади, загальна заборгованість по виплаті зарплати становила 6,54 млрд. гривень, в тому числі в бюджетній сфері 3,84 млрд. гривень, пенсій 2,08 млрд. гривень. Ціни споживчого ринку за 9 — ть місяців збільшилися на 6,2 %. Приріст цін (тарифів) на платні послуги населенню залишився вище, ніж на продовольчі і непродовольчі товари (відповідно 10,2 %, 3,5 %, 6,7 %), це при зниженні реальних прибутків населення на 6,6 % (номінальні підвищилися на 6 %). Доцільно привести цифри, що характеризують офіційне безробіття (по прогнозу до кінця року): в 1998 році 4,62 % (в 1997 році 2,33 %). Приріст становитиме 2,3 %, (По проекту «Основних параметрів економічного і соціального розвитку України на 1999 рік»). У 1999 році очікується 6,2 %. Декілька слів хотілося б сказати про вересневу девальвацію гривни. Різка девальвація обумовила появу нових незапланованих джерел прибутків бюджету, за рахунок додаткового притоку грошей в економіку. З'явилася можливість частково вирішити проблему пошуку додаткових механізмів фінансування і як наслідок можливість підтримки стогнуючої економіки шляхом запозичення коштів на внутрішньому ринку. По прогнозах на 4 — й квартал 1998 року, незаплановані кошти можуть становити 300 – 500 млн. гривень і більше. Правда не треба забувати про те, що бюджет наповнюється гривнами, але гривнами девальвованими.

Розглянемопричини бюджетного дефіциту в Україні, основні з них такі:

 1. низька ефективність суспільного виробництва;
 2. низька результативність зовнішньоекономічних зв'язків;
 3. нераціональна структура бюджетних витрат;
 4. неефективний бюджетний механізм, який не дозволяє державі використати його як стимул розвитку економіки і соціальної сфери.

Перша причина криється в невірній економічній політиці, яку проводить уряд України по відношенню до виробників і як наслідок цієї політики, знижується рентабельність підприємств, падає ефективність суспільного виробництва, збільшується собівартість продукції і відповідно меншають надходження в державний бюджет. Відсутність належної законодавчої бази, незріле податкове законодавство і слабий механізм контролю і виконання, спричиняють за собою щорічне зменшення валового внутрішнього продукту. На сьогоднішній день стан справ в державі такий, що державний борг України досяг критичної позначки 40 – 45 % валового внутрішнього продукту (при великій частці короткострокових позик). Вельми показовий той факт, що заборгованість по заробітній платі і соціальним виплатам чомусь не враховуються Кабінетом Міністрів як державний борг. Як бачимо при досягненні державного боргу 60 % валових внутрішніх продукти і вище (для випадку довгострокових зобов'язань), держава автоматично поповнює чорний список країн потенційних банкротів.

Друга причина (низька результативність зовнішньоекономічних зв'язків), зумовлена не конкурентоздатністю Українських товарів на зовнішньому ринку, а також жорсткими антидемпінговими процедурами дискримінації української продукції на ринку чорних металів, західними країнами виробниками. У свою чергу перше антидемпінгове законодавство на Україні знаходиться в зародковому стані і захистити свого національного виробника, ні по яких видах продукції (від несумлінної конкуренції) держава поки не в змозі, (хіба що незграбними методами імпортного мита).

Третя причина криється в невмінні раціонально спланувати витрати державного бюджету і правильно зібрати заплановані прибутки. Якщо уважно переглянути Закон України « Про Державний бюджет України на 1998 рік», то звичайно можна помітити певну невідповідність деяких цифр. У статті першій, затверджені прибутки бюджету в сумі 21.101.050,9 тис. гривень і витрати в сумі 24.481.773,9 тис. гривень, а також встановлений граничний розмір дефіциту державного бюджету України в сумі 3.380.723 тис. гривень (3,3 % від ВВП або 13,8 % від витрат бюджету). Як приведено вище, загальна заборгованість по виплаті зарплати становила 6,54 млрд. гривень, в тому числі в бюджетній сфері 3,84 млрд. гривень, пенсій 2,08 млрд. гривень. Такі суми ніде не закладені. У статті третій встановлений граничний розмір державних зовнішніх позик України в 1998 році в сумі 3.079.100 тис. доларів США, або 5.850.300 тис. гривень (по курсу 1,9 гривень за 1 долар США). На кінець 1998 року реальний зовнішній борг складе порядку 10.840.000 тис.$ США (по курсу що планується Кабінетом 4 гривни за 1$ США це становитиме 43.360.000 тис. гривень), більше за 43 млрд. замість запланованих 5,85 млрд. гривень. Перегляд цифр приведених нижче наводить на роздуми з приводу турботи уряду про державу, населення і економіку. Охорона навколишнього природного середовища і ядерна безпека 69.927,6 тис. гривень; ліквідація надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха 78.790 тис. гривень; архітектура (підстаття в «Будівництві») 7.290 тис. гривень; інші послуги пов'язані з економічною діяльністю 169.792 тис. гривень, з них:

Загальнонаціональна космічна програма України 55.000 тис. гривень; Національна програма досліджень і використання ресурсів Азовсько-Чорноморського басейну і інших районів Світового океану 5.000 тис. гривень; створення Національної депозитарної системи і системи моніторинга фондового ринку 4.000 тис. гривень; фонд охорони навколишнього середовища (підстаття в «Державних цільових фондах») 4.300 тис. гривень; Фонд України соціального захисту інвалідів 50.000 тис. гривень. Необхідно привести ще одну цифру, яка за оцінками різних експертів була збільшена в декілька разів. Тут потрібно відмітити суму витрат на державне управління 1.075.314,9 тис. гривень.

Третя причина стає зрозумілою з приведених вище цифр, неефективний бюджетний механізм, який не дозволяє державі використати його як стимул розвитку економіки і соціальної сфери.

Ще раз виділимо основні причини бюджетного дефіциту в Україні:

низька ефективність суспільного виробництва;

низька результативність зовнішньоекономічних зв'язків;

нераціональна структура бюджетних витрат;

неефективний бюджетний механізм, який не дозволяє державі використати його як стимул розвитку економіки і соціальної сфери. Додати тут можна лише думка про те, що відсутність належної законодавчої бази, практично унеможливлює вирішення вищеперелічених причин.

4. ОСНОВНІ методи покриття ДЕФІЦИТУ БЮДЖЕТУ В УКРАЇНІ

Приступаючи до викладу четвертого розділу роботи і знаючи положення справ в державі (фінансова криза і криза економіки загалом ), непросто розглядати питання про подолання дефіциту бюджету. Повного розв'язання даної проблеми, швидше усього не існує взагалі. Можна лише розглядати основні напрями проведення заходів направлених на скорочення величини бюджетного дефіциту в Україні. Як вже говорилося вище, держава потребує прийняття і проведення в життя пакету законів направлених на стабілізацію економіки, фінансів і вихід з кризи. Раціональне планування, вдосконалення бюджетного процесу і ретельна розробка структури статей прибутків і витрат, повинні стати першочерговою задачею держави на сучасному етапі розвитку суспільства.

Для розуміння проблеми бюджетного дефіциту і пошуку шляхів по його скороченню, необхідно враховувати наступне:

Бюджетний дефіцит це зло, але ще більшим злом будуть всякі непродумані спроби загнати його в сиредину.

Перевищення прибутків над витратами не є необхідною межею здорової економіки, яка іноді може мати і дефіцит;

Дефіцит розміром у 2-3% валових національних продукти повністю допустимо в економіці будь-якої держави, в тому числі і України.

Для покриття дефіциту можуть бути використані різні форми державного кредиту.

Секвестр витратної частини бюджету не є повним розв'язанням проблеми, а буде лише сприяти збільшенню прихованого дефіциту бюджету України. Для ліквідації дефіциту необхідно лікувати саму економіку.

У програму конкретних заходів щодо скорочення бюджетного дефіциту необхідно включити заходи, які стимулювали б притоку коштів до бюджету країни і сприяли б скороченню державних витрат. До них відносяться:

 1. Зміна напрямів інвестування бюджетних коштів в галузях економіки з метою значного підвищення фінансової віддачі від кожної гривни.
 2. Більш широке використання фінансових пільг і санкцій, які стимулюють зростання суспільного виробництва.
 3. Різке скорочення сфери державної економіки і державного фінансування.
 4. Скорочення військових витрат.
 5. Збереженняфінансування тільки самих важливих соціальних програм, неприйняття нових.
 6. Не надання кредитів державним структурам.
 7. Створення умов для залучення іноземних інвестицій.

Проблема дефіциту бюджету і способів її рішення власне результат економічної політики будь-якого уряду. Тільки неймовірно міцна економіка і гранично-благополучне суспільство можуть дозволити собі бажати забезпечити основні пріоритети:

 1. сприяння підприємництву, розвитку виробництва, ділової активності через обдумані соціальні витрати;
 2. жорстка антиінфляційна політика через мінімальний дефіцит державного бюджету.

Що стосується України, то тут проблема мінімального дефіциту бюджету перебуває в своїй ембріональній стадії і поки що не має свого раціонального рішення.

Цього можна досягнути хіба що в уяві за допомогою нескладних цифрових маніпуляцій (наприклад, віднесенням кредитів Національного банку України до прибутків). Реально в житті цього можна досягнути тільки шляхом повного параліча виробництва через непомірні податки або через жорстке обмеження навіть самих необхідних витрат.

Цей висновок підтверджується зокрема практикою виконання бюджетів 1991-1995 років, коли кожна романтична спроба досягнути мало дефіцитного або навіть бездефіцитного (Закон про державний бюджет України на 1994 рік) бюджету закінчувалися провальним фактичним дефіцитом. Тут необхідно зазначити, що спроба Кабінету Міністрів закласти до бюджету на 1999 рік величину дефіциту 0,6 % від Валового Внутрішнього Продукту, нагадує людину наступаючу двічі, на одні і ті ж граблі.

Взагалі дефіцит державного бюджету — хоч і серйозна проблема, але не головна трагедія для будь-якої економіки, в тому числі і Української. Як відмічалося вище, США десятиріччями мають відчутний дефіцит державного бюджету, але це не заважає їм залишатися економічно самої могутньою державою світу. Більш того стратегія дефіцитного державного фінансування, як інструмент державної політики, передусім у важкі періоди соціально економічної перебудови, в спрощеній інтерпретації не що інше, як суть нової економічної теорії, яка з'явилася в противагу класичної, жорсткої монетарної. Нині в економічній теорії існують різні, концептуально різні погляди на проблему дефіциту і державного боргу. У певних умовах бездефіцитний бюджет може бути набагато шкідливіше для економіки.

У проблемі дефіциту державного бюджету головне спосіб фінансування дефіциту, а не його наявність і розмір (в деяких умовах це якраз може бути одним з інструментів успішної соціально економічної політики).

Нормальний, загальновизнаний спосіб не інфляційного фінансування дефіциту державного бюджету випуск і розміщення в країні внутрішньої державної позики. Цей метод широко використовувався в СРСР навіть в кращі часи соціалістичної економіки. Цей метод отримує все більше використання в Росії. Цей метод є основним в західних економіках. Реальні гроші держава може лише позичити і тільки у реальних їх власників громадян, підприємств, банків, а також зарубіжних джерел. Останнє не є розв'язанням проблеми, а буде лише тимчасовим її відтяганням і навіть ускладненням. Цей шлях тільки посилює фінансову залежність України від зарубіжних кредиторів, перекладає її рішення на майбутні покоління.

Проблема дефіциту державного бюджету в нормальній економіці це не стільки проблема безпосереднього його впливу, скільки проблема негативного впливу державного боргу і витрат по його обслуговуванню.

Висновки.

У кінці роботи важливо відмітити наступне: навіть при тому, що бюджетний дефіцит і державний борг — самі по собі не є катастрофічними явищами, їх збільшення може вести до серйозних негативних наслідків не тільки економічного, але і чисто політичного характеру. Адже довір'я народу до бюджетної системи, до бюджетного пристрою країни визначає довір'я уряду, довір'я реформам, що проводяться. Це довір'я неможливо в умовах незбалансованого бюджету — головного фінансового документа країни, в умовах зростаючого внутрішнього і зовнішнього боргу. І це повинно, нарешті, привернути пильну увагу уряду, і виявитися в конкретних результатах.

Список використаних джерел

 1. Государственные и муниципальные финансы/Под ред. А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. – М.:Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 328 с.
 2. Сумароков В.Н. Государственные финансы в системе макроэкономи-ческого регулирования. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 224 с.
 3. Финансы/Под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 308 с.
 4. Финансы/Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Б.М. Сабанти. – М.: Юрайт-М, 2001. – 354 с.
 5. Финансы/Под ред. П.И. Вахрина, А.С. Нешитого. – М.: Москва, 2000. – 239 с.
 6. Шиллер М.Н., Брэдли С.Л. Макроэкономика сегодня. – М.: Дело ЛТД, 1998. – 702 с.
 7. Экономическая теория/Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 305 с.
 8. Амиров В.Б., Богачева О.В. Проблемы укрепления бюджетов субъектов РФ и местного самоуправления/Финансы/ 1997, № 9, с.9-11.
 9. Белова В.Л. Ведениев макроэкономику: бюджетный дефицит/социально-политический журнал/ 1998, № 6, с.15.
 10. Дьяконова Л.А. Организация управления финансовыми ресурсами в регионе /Финансы/ 1999, № 8, с. 9-12.
 11. Мирзалиев М.Н. Составление местных бюджетов/Финансы/ 1999, № 12, с. 12-14.
 12. Павлова А.А. Источники финансирования бюджетного дефицита/Экономист/ 1998, № 1, с. 76-80.

Бюджетній дефіцит

Вступ.

1. Поняття бюджетного дефіциту, його види.

2. Причини виникнення бюджетного дефіциту.

3. Джерела фінансування бюджетного дефіциту.

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ

У складі централізованих фінансів ведуча роль відводиться державному бюджету. Бюджет як економічна категорія являє собою складну систему соціально-економічних відносин, що розвиваються в суспільстві в процесі формування, розподілу і використання централізованих фінансових ресурсів, що створюється на різних рівнях управління народним господарством і призначених для обслуговування суспільних потреб. При цьому державний бюджет інтегрує всі соціально економічні відносини, що складаються в суспільстві в процесі формування, розподілу і використання централізованого грошового фонду країни.

Необхідність створення цього фонду зумовлена, передусім, потребами в фінансових коштах, виникаючих у держави в зв'язку з виконанням ним своїх політичних, економічних і інших функцій:

а) фінансове обслуговування виробничої і невиробничої сфери;

б) створення певних пропорцій в суспільному розвитку;

в) утримання апарату управління країною;

г) податкових служб;

д) правоохоронних і судових органів;

е) армії і т.д.

Це зумовлює виділення фінансових ресурсів з державного бюджету і становить витратну частину останнього. Формування цих ресурсів державного бюджету здійснюється на основі різних джерел прибутків, основну частину яких складають податки, що стягуються з юридичних і фізичних лиць. Сукупність надходжень всіх джерел, становить прибуткову частину державного бюджету України. Як правило, прибуткова частина державного бюджету менше витратної, різниця між ними є дефіцит державного бюджету.

1. Поняття бюджетного дефіциту, його види

Суть збалансування бюджету полягає у забезпеченні фінансування суспільних витрат у межах можливих надходжень. Збалансування бюджету може відбуватися за такими формами:

а) рівновага доходів і видатків;

б) перевищення доходів над видатками;

в) перевищення видатків над доходами.

Найдоцільнішим станом, найголовнішою метою і одним із найважливіших завдань реалізації бюджетного процесу є забезпечення його збалансованості у часі, тобто зрівноваження видатків держави має забезпечуватися у розмірі надходженням доходів. Відхилення у такій рівновазі є недоцільними. Водночас перевищення доходів над видатками (позитивне сальдо балансу, тобто профіцит) вважається позитивним явищем. Воно відображує стабільну фінансову ситуацію у державі. Основною метою затвердження запланованого перевищення доходів над видатками є погашення певних обсягів боргових зобов'язань держави. Водночас перевищення доходів над видатками може використовуватися на фінансування заходів, непередбачених видатками бюджету у поточному році. Обсяг фактично отриманого перевищення доходів над видатками бюджету переходить у доходи наступного року.

Складним, небажаним і негативним явищем фінансової ситуації у державі вважається перевищення видатків бюджету над його доходами, що отримало назву бюджетного дефіциту. Бюджетний дефіцит можна розглядати за формою прояву, за причинами виникнення та за напрямками його фінансування. За формою прояву бюджетний дефіцит поділяється на відкритий, або офіційно зафіксований, та прихований. Відкритий дефіцит бюджету показує фактичний стан співвідношення доходів бюджету з його використанням. Прихованість дефіциту служить ознакою недостатнього рівня обґрунтованості формування фінансової політики держави.

За причинами виникнення бюджетний дефіцит поділяється на свідомий та вимушений. Свідомий дефіцит виникає в умовах достатніх ресурсів у суспільстві та високого рівня доходів фізичних і юридичних осіб. Він пов'язаний з помірним оподаткуванням, що сприяє зміцненню фінансової бази підприємницьких структур. Вимушений дефіцит зумовлений невеликим обсягом виробленого валового внутрішнього продукту і за умов навіть високого рівня оподаткування не може забезпечити фінансовими ресурсами здійснення видатків бюджету держави.

За напрямками фінансування бюджетний дефіцит може мати пасивне або активне спрямування. Пасивне спрямування дефіциту зумовлюється спрямуванням бюджетних ресурсів на фінансування поточних потреб держави, а активний — на фінансування інвестицій, і в першу чергу, капітальних вкладень у високоефективні інвестиційні проекти.

За наявності бюджетного дефіциту держава повинна обирати оптимальні заходи для його ліквідації. У світовій практиці застосовуються два методи подолання бюджетного дефіциту: емісійний і беземісійний[8, c. 26-27].

Емісійний метод покриття бюджетного дефіциту пов'язаний з використанням грошово-кредитної емісії. Такий метод вважається недостатньо ефективним, оскільки може негативно вплинути на економічну ситуацію в країні. Бюджетним кодексом України визнано, що емісійні кошти Національного банку України не можуть використовуватися в якості джерела фінансування дефіциту Державного бюджету України. Держава повинна формувати свою бюджетну політику таким чином, щоб забезпечувати скорочення бюджетного дефіциту шляхом збільшення надходжень до бюджету та зменшення його видатків.

Більш обґрунтованим вважається вирішення проблеми бюджетного дефіциту неемісійним методом за рахунок внутрішніх джерел, шляхом збільшення податків чи інших доходів або скорочення видатків. Водночас зменшення дефіциту шляхом збільшення податків у ряді випадків виявляється або недоцільним, або неможливим, а скорочення видатків також неможливе через досягнення критичної межі. Варіантом податкового наповнення бюджету в Україні можна вважати запровадження державної монополії на виробництво й реалізацію алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Це сприятиме насамперед поліпшенню здоров'я нації, а потім — збирання прямих і непрямих податків. За інших обставин покриття дефіциту Державного бюджету значною мірою може практикуватися шляхом залучення фінансових ресурсів у формі внутрішніх та зовнішніх кредитів.

Важливозазначити, що в зарубіжній літературі розрізнюють реально, структурний і циклічний дефіцит бюджету, що спостерігається.

Під реально що спостерігається розуміється дефіцит, об'єм якого рівний загальним прибуткам (грошовим надходженням) від федеральних податків за мінусом витрат на державну закупівлю і трансфертні платежі.

Структурний дефіцитявляє собою обчислену різницю між федеральними прибутками і витратами, при певній фіскальній політиці (діючий рівень оподаткування і поточних витрат), і базовому рівні безробіття (6%). Коли економічна система входить в період спаду, а рівень безробіття підвищується поверх базового, дефіцит бюджету, що реально спостерігається перевищує рівень структурного дефіциту, що відбувається частково через зростання виплати посібників по безробіттю і іншим соціальним програмам, а також часткове через падіння прибутків населення. Різницю між дефіцитом бюджету, що реально спостерігається і структурним дефіцитом прийнято називати циклічним дефіцитом бюджету.

Разом з тим потрібно зазначити, що дефіцит бюджету не так «нешкідливе» явище. За даними американських економістів, кожний мільярд доларів дефіциту зовнішньої торгівлі веде до втрати 52 тис. робочих місць[5, c. 53-54].

2. Причини виникнення бюджетного дефіциту

Розглянемопричини бюджетного дефіциту в Україні, основні з них такі:

1) низька ефективність суспільного виробництва;

2) низька результативність зовнішньоекономічних зв'язків;

3) нераціональна структура бюджетних витрат;

4) неефективний бюджетний механізм, який не дозволяє державі використати його як стимул розвитку економіки і соціальної сфери.

Складним, небажаним і негативним явищем фінансової ситуації у державі вважається перевищення видатків бюджету над його доходами, що отримало назву бюджетного дефіциту. Бюджетний дефіцит можна розглядати за формою прояву, за причинами виникнення та за напрямками його фінансування. За формою прояву бюджетний дефіцит поділяється на відкритий, або офіційно зафіксований, та прихований.

Відкритий дефіцит бюджету показує фактичний стан співвідношення доходів бюджету з його використанням. Прихованість дефіциту служить ознакою недостатнього рівня обґрунтованості формування фінансової політики держави.

Перша причина криється в невірній економічній політиці, яку проводить уряд України по відношенню до виробників і як наслідок цієї політики, знижується рентабельність підприємств, падає ефективність суспільного виробництва, збільшується собівартість продукції і відповідно меншають надходження в державний бюджет. Відсутність належної законодавчої бази, незріле податкове законодавство і слабий механізм контролю і виконання, спричиняють за собою щорічне зменшення валового внутрішнього продукту. На сьогоднішній день стан справ в державі такий, що державний борг України досяг критичної позначки 40 – 45 % валового внутрішнього продукту (при великій частці короткострокових позик). Вельми показовий той факт, що заборгованість по заробітній платі і соціальним виплатам чомусь не враховуються Кабінетом Міністрів як державний борг. Як бачимо при досягненні державного боргу 60 % валових внутрішніх продукти і вище (для випадку довгострокових зобов'язань), держава автоматично поповнює чорний список країн потенційних банкротів[12,c. 78-79].

Друга причина (низька результативність зовнішньоекономічних зв'язків), зумовлена не конкурентоздатністю Українських товарів на зовнішньому ринку, а також жорсткими антидемпінговими процедурами дискримінації української продукції на ринку чорних металів, західними країнами виробниками. У свою чергу перше антидемпінгове законодавство на Україні знаходиться в зародковому стані і захистити свого національного виробника, ні по яких видах продукції (від несумлінної конкуренції) держава поки не в змозі, (хіба що незграбними методами імпортного мита).

Третя причина криється в невмінні раціонально спланувати витрати державного бюджету і правильно зібрати заплановані прибутки. Якщо уважно переглянути Закон України « Про Державний бюджет України на 1998 рік», то звичайно можна помітити певну невідповідність деяких цифр. У статті першій, затверджені прибутки бюджету в сумі 21.101.050,9 тис. гривень і витрати в сумі 24.481.773,9 тис. гривень, а також встановлений граничний розмір дефіциту державного бюджету України в сумі 3.380.723 тис. гривень (3,3 % від ВВП або 13,8 % від витрат бюджету). Як приведено вище, загальна заборгованість по виплаті зарплати становила 6,54 млрд. гривень, в тому числі в бюджетній сфері 3,84 млрд. гривень, пенсій 2,08 млрд. гривень. Такі суми ніде не закладені. У статті третій встановлений граничний розмір державних зовнішніх позик України в 1998 році в сумі 3.079.100 тис. доларів США, або 5.850.300 тис. гривень (по курсу 1,9 гривень за 1 долар США). На кінець 1998 року реальний зовнішній борг складе порядку 10.840.000 тис.$ США (по курсу що планується Кабінетом 4 гривни за 1$ США це становитиме 43.360.000 тис. гривень), більше за 43 млрд. замість запланованих 5,85 млрд. гривень. Перегляд цифр приведених нижче наводить на роздуми з приводу турботи уряду про державу, населення і економіку. Охорона навколишнього природного середовища і ядерна безпека 69.927,6 тис. гривень; ліквідація надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха 78.790 тис. гривень; архітектура (підстаття в «Будівництві») 7.290 тис. гривень; інші послуги пов'язані з економічною діяльністю 169.792 тис. гривень, з них:

Загальнонаціональна космічна програма України 55.000 тис. гривень; Національна програма досліджень і використання ресурсів Азовсько-Чорноморського басейну і інших районів Світового океану 5.000 тис. гривень; створення Національної депозитарної системи і системи моніторинга фондового ринку 4.000 тис. гривень; фонд охорони навколишнього середовища (підстаття в «Державних цільових фондах») 4.300 тис. гривень; Фонд України соціального захисту інвалідів 50.000 тис. гривень. Необхідно привести ще одну цифру, яка за оцінками різних експертів була збільшена в декілька разів. Тут потрібно відмітити суму витрат на державне управління 1.075.314,9 тис. гривень.

Третя причина стає зрозумілою з приведених вище цифр, неефективний бюджетний механізм, який не дозволяє державі використати його як стимул розвитку економіки і соціальної сфери[1, c. 25-26].

Ще раз виділимо основні причини бюджетного дефіциту в Україні:

· низька ефективність суспільного виробництва;

· низька результативність зовнішньоекономічних зв'язків;

· нераціональна структура бюджетних витрат;

· неефективний бюджетний механізм, який не дозволяє державі використати його як стимул розвитку економіки і соціальної сфери.

Додати тут можна лише думка про те, що відсутність належної законодавчої бази, практично унеможливлює вирішення вищеперелічених причин.

За причинами виникнення бюджетний дефіцит поділяється на свідомий та вимушений. Свідомий дефіцит виникає в умовах достатніх ресурсів у суспільстві та високого рівня доходів фізичних і юридичних осіб. Він пов'язаний з помірним оподаткуванням, що сприяє зміцненню фінансової бази підприємницьких структур. Вимушений дефіцит зумовлений невеликим обсягом виробленого валового внутрішнього продукту і за умов навіть високого рівня оподаткування не може забезпечити фінансовими ресурсами здійснення видатків бюджету держави.

За напрямками фінансування бюджетний дефіцит може мати пасивне або активне спрямування. Пасивне спрямування дефіциту зумовлюється спрямуванням бюджетних ресурсів на фінансування поточних потреб держави, а активний — на фінансування інвестицій, і в першу чергу, капітальних вкладень у високоефективні інвестиційні проекти.

За наявності бюджетного дефіциту держава повинна обирати оптимальні заходи для його ліквідації. У світовій практиці застосовуються два методи подолання бюджетного дефіциту: емісійний і беземісійний.

Емісійний метод покриття бюджетного дефіциту пов'язаний з використанням грошово-кредитної емісії. Такий метод вважається недостатньо ефективним, оскільки може негативно вплинути на економічну ситуацію в країні. Бюджетним кодексом України визнано, що емісійні кошти Національного банку України не можуть використовуватися в якості джерела фінансування дефіциту Державного бюджету України. Держава повинна формувати свою бюджетну політику таким чином, щоб забезпечувати скорочення бюджетного дефіциту шляхом збільшення надходжень до бюджету та зменшення його видатків[7, c. 16-17].

Бюджетний дефіцит виник як результат негативних явищ в економічному та політичному житті держави і посилює їх, якщо він перевищує встановлені світовим досвідом показники, в рамках яких бюджетний дефіцит, як правило, керований у цивілізованому суспільстві. Тобто в такому суспільстві він допускається і при чіткому управлінні може дати поштовх розвитку економіки за рахунок керованості процесів. Рівень дефіциту визначається по відношенню до ВВП, ВНП або до затверджених витрат бюджету, але він не може бути постійним і залежить від різних чинників, які впливають на розвиток економіки (зростання або зменшення капіталу, розвиток інфляційних процесів). На цій основі можна виділити активні і пасивні форми дефіциту бюджету.

Активний дефіцит бюджету дає змогу підштовхнути подальший розвиток економіки і зростання капіталу.

Пасивний — підкоряється законам інфляції.

Завдання полягає в тому, щоб вишукати можливість за допомогою бюджетного дефіциту стимулювати економічний розвиток держави.

Бюджетний дефіцит виникає в результаті незбалансованості економіки, зниження доходів і різкого зростання видатків, викликаних безгосподарністю. Ринкова економіка не може ліквідувати дефіцит бюджету, якщо не буде вжито заходів щодо стабілізації економіки й вирівнювання видатків з доходами, що потребує жорсткого режиму економії коштів з боку всіх владних та управлінських структур.

Форми участі органів влади й управління у процесах скорочення дефіциту бюджету у кожної держави різні, але спільним для них є управління податковою політикою, бюджетним фінансуванням і регулюванням бюджетів усіх рівнів відповідно до економічного розвитку регіонів та чисельності населення[4, c. 45-46].

3. Джерела фінансування бюджетного дефіциту

Джерелами покриття бюджетного дефіциту виступають:

· державні позики;

· емісія грошей.

Державні позики є однією з форм державного кредиту і відображають взаємовідносини між державою, як позичальником, і юридичними та фізичними особами чи іншими країнами, як кредиторами. Державні позики класифікуються за різними ознаками (рис. 1).

В залежності від територіального розміщення кредитора вони поділяються на внутрішні і зовнішні. Внутрішні характеризують залучення коштів від юридичних та фізичних осіб даної країни. Зовнішні пов`язані з надходженням від кредиторів інших країн. В ролі кредитора можуть виступати як іноземні юридичні та фізичні особи, так і уряди чи урядові організації інших країн. Особливе місце займають кредити, які надаються міжнародними організаціями та міжнародними фінансовими інститутами.

За способом організації виділяються державні позики, які пов`язані з випуском в обіг державних цінних паперів, і такі, що оформляються відповідними угодами. За допомогою випуску цінних паперів здійснюється мобілізація вільних коштів юридичних та фізичних осіб. На підставі угод виділяються міжурядові кредити та кредити від міжнародних фінансових інститутів[9, c. 102-103].

За термінами надання державні позики поділяються на коротко-, середньо- та довгострокові. Короткострокові надаються на термін до 1 року. Інструментом розміщення короткострокових державних зобов`язань виступають казначейські векселі. Середньострокові (3-5 років) і довгострокові (10-20 років) позики засновані на випуску в обіг облігацій.

В Україні на даний час для покриття бюджетного дефіциту випускаються на короткостроковій основі облігації внутрішньої державної позики. Значну роль у джерелах покриття бюджетного дефіциту відіграють зовнішні позики.

Особливу роль у фінансуванні бюджетного дефіциту відіграють кредити центрального банку. Він виконує досить багато різноманітних функцій, серед яких важливе місце належить фінансуванню і кредитуванню уряду. Фінансування уряду здійснюється за рахунок емісії грошей, а кредитування – за рахунок вільних залишків кредитних ресурсів. Фінансування носить безповоротний характер, а кредитування передбачає повернення наданих позичок у встановлені терміни. Центральний банк, таким чином, може бути зв`язаний з обома джерелами покриття бюджетного дефіциту – позиками і емісією. Однак необхідне чітке розмежування цих джерел. Неприпустимим явищем з точки зору бюджетного менеджменту є так звана "кредитна" емісія, коли Національний банк України надавав кредити уряду за рахунок емісії, а не тимчасово вільних кредитних ресурсів і при цьому чітко не обумовлював порядок і терміни погашення кредитів та сплати процентів. Розглядати таку “кредитну” емісію як державний кредит безпідставно. Це звичайна емісія грошей, що відображає емісійний доход держави. Вона не оформлюється ні відповідною угодою між урядом і банком, ні випуском цінних паперів.

Емісія грошей на відміну від державних позик є незабезпеченим джерелом покриття бюджетного дефіциту. Саме тому вона спричиняє інфляцію – знецінення грошей. Фактично емісія на цілі дефіцитного фінансування не вирішує проблему нестачі фінансових ресурсів: грошей стає більше, однак вартість грошової одиниці падає, тобто сукупна вартість грошей в обігу залишається незмінною і знову ж таки недостатньою. Але, оскільки це проявиться тільки після випуску в обіг зайвих грошей, то на період складання і виконання бюджету грошову емісію можна використати для збалансування бюджету. Надалі все залежить від спрямування коштів дефіцитного фінансування. Як вже відзначалось, інвестування в економіку дає можливість створення передумов для повернення грошей, а відтак і відновлення їх вартості. Фінансування соціальних видатків означає, що за рахунок падіння вартості грошей в поточному періоді, їх знову не вистачить в наступному, тобто потрібна буде нова емісія. Такий спосіб покриття бюджетного дефіциту веде до того, що інфляція переростає в гіперінфляцію, а та в галопуючу інфляцію, адже процес емісії набирає характеру геометричної прогресії[4, c. 45-46].

Таким чином, із двох джерел покриття бюджетного дефіциту реальним і повноцінним виступають державні позики. Разом з тим, для їх використання необхідні певні передумови: по-перше, наявність кредиторів, які мають тимчасово вільні фінансові ресурси; по-друге, довіра з боку кредиторів до держави; по-третє, наявність стимулів до надання позик державі; вчетверте, спроможність держави своєчасно повернути борги та виплатити проценти.

Наявність тимчасово вільних фінансових ресурсів є головною передумовою для державних позик. Якщо таких ресурсів немає, то не може бути і мови про випуск державних цінних паперів. Однак в реальній дійсності такі вільні ресурси, як правило, завжди є й у фізичних, і в юридичних осіб. Це пов`язано з тим, що завжди є необхідність накопичення грошей для певних витрат. На період накопичення ці гроші виступають як тимчасово вільні кошти і можуть використовуватись як кредитні ресурси. На ці ресурси можуть претендувати різні суб`єкти, в тому числі і держава. Таким чином, тимчасово вільні фінансові ресурси є завжди, навіть в умовах фінансової кризи. Проблема полягає не в наявності ресурсів, а в спроможності держави мобілізувати їх.

Спроможність мобілізації тимчасово вільних фінансових ресурсів залежить насамперед від наявності довіри до держави з боку її кредиторів. Характер кредитних взаємовідносин визначається в першу чергу довірою. Якщо кредитор не довіряє позичальнику, то не може бути і мови про нормальні умови надання кредитів, чи взагалі про їх виділення. Але проблема полягає в тому, що кредитні взаємовідносини носять ризиковий характер. Кожний кредитор при продажі своїх тимчасово вільних ресурсів вибирає між ризиком втрати цих ресурсів і бажанням отримати доход від їх продажу. Тобто не може бути ні абсолютної довіри, ні абсолютного небажання надавати кредити.

Виходячи з необхідності забезпечення довіри держава завжди повинна дбати про свій імідж надійного і вигідного позичальника. Це досягається насамперед своєчасним поверненням боргів і забезпеченням збереження вартості грошей. Разом з тим, як показує досвід, держава практично не може повністю втратити довіру своїх кредиторів. Наприклад, важко уявити в цьому питанні ситуацію, гіршу чим в Україні. Практично знецінились державні борги бувшого СРСР, оскільки фінансова ситуація не дозволяє повністю розрахуватись з ними. Здавалось би у держави немає жодного шансу на отримання внутрішнього кредиту. Разом з тим, користуються попитом облігації державної внутрішньої позики. Досвід роботи Ощадного банку свідчить, що операції по вкладах населення хоча і скоротились, не відмерли повністю. Стосовно будь-якого іншого позичальника такого просто не могло б бути. Феномен іміджу держави пояснюється просто — в будь-яких випадках її надійність в цілому вище інших позичальників. Сама сутність держави гарантує їй певну довіру навіть здавалось би в безнадійних ситуаціях, що і створює відповідні передумови для державного кредиту.

Важливою передумовою випуску позик є наявність стимулів до надання державі кредиту. Якщо довіра до держави відображає кредитний ризик, то стимули характеризують доцільність вкладання коштів в державні цінні папери. Доцільність, в свою чергу визначається їх доходністю, надійністю і ліквідністю. Між доходністю та надійністю існує зворотньопропорційна залежність: чим вище надійність, тим менша доходність. Оскільки державні цінні папери вважаються найбільш надійними, то для них встановлюється найменший рівень доходності. На фінансовому ринку державні цінні папери відіграють роль стандарту доходності, свого роду відправної точки. Інші емітенти змушені встановлювати рівень доходності своїх цінних паперів на більш високому рівні, інакше їх ніхто не буде купувати. Таким чином, державні цінні папери стабілізують і регулюють фінансовий ринок. Нормальне його функціонування неможливе без випуску державних позик[6, c. 25-26].

Отже, основним стимулом до надання позик державі виступає досить висока надійність державних цінних паперів. Водночас держава прагне встановити і високу їх ліквідність. Як правило, державні цінні папери вільно продаються і вільно купуються. Держава приймає на себе зобов`язання викупити їх з першого пред`явлення свого кредитора. В сучасних умовах забезпечення ліквідності має надзвичайно важливе значення. Недаремно на фінансових ринках світу значне поширення набули так звані комерційні папери, котрі мають дуже високу ліквідність. Саме висока ліквідність знімає перепони на шляху розвитку ринку цінних паперів, адже інвестори можуть спокійно вкладати гроші в подібні цінні папери, знаючи, що можуть їх повернути в будь-який час.

Заключною і найбільш важливою передумовою випуску державних позик є спроможність держави своєчасно повернути борги та виплатити проценти. Якщо наявність бюджетного дефіциту потребує встановлення джерел його покриття, то використання державного кредиту вимагає визначення джерел погашення боргу. Такими джерелами можуть виступати: прибуток, отриманий від інвестування коштів в державний сектор; додаткові доходи бюджету за рахунок зростання ВВП і податкової бази від інвестування коштів в економіку; надходження від спеціально введених податків чи підвищення ставок оподаткування для погашення державного боргу; скорочення видатків; залучення нових кредитів для покриття попередніх боргів.

Доходи від інвестування коштів, залучених з допомогою державних позик, відображають результативність діяльності держави в сфері економіки. Проблеми з боргом за таких умов можуть виникати внаслідок непродуктивності інвестиційної діяльності держави. Якщо ж політика інвестицій носить продуманий і цілеспрямований характер, то погашення боргів теж здійснюється планомірно і гарантовано. Необхідність в підвищенні ставок оподаткування чи у введенні нових податків, а також у скороченні видатків пов`язана саме з проблемами відсутності поворотних джерел від використання позик, чи внаслідок неефективності інвестицій, або в результаті "проїдання" позикових коштів. Необхідність же залучення нових позик для покриття попередніх боргів пов`язана, або з небажанням, або з неможливістю підвищувати рівень оподаткування. Однак реально погасити державну заборгованість новими позиками неможливо. Навпаки, це тільки збільшує цю заборгованість. Реальне погашення може відбуватись тільки за рахунок додаткових надходжень в бюджет, чи від інвестицій, чи від підвищення рівня оподаткування[1, c. 27-28].

Висновки

Внутрішніми джерелами покриття бюджетного дефіциту можуть бути кредити Національного банку України, доходи від операцій з цінними паперами тощо. Зовнішніми джерелами можуть слугувати кредити міжнародних фінансових установ та іноземних держав, а також безоплатна і безповоротна фінансова допомога під цільові програми. Водночас використання зовнішніх та внутрішніх кредитних Джерел покриття бюджетного дефіциту зумовлює виникнення внутрішнього та зовнішнього боргу держави, що включає додаткові витрати на його обслуговування. Тому економічна політика держави має бути спрямована на зменшення бюджетного дефіциту за рахунок збільшення доходів шляхом створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності та скорочення витрат бюджету і, в першу чергу, за рахунок обмеження витрат на утримання апарату управління, видатків на оборону тощо.

Бюджети усіх рівнів в Україні складаються на один рік з поквартальним розподілом. Вони є основою для розробки принципів взаємовідносин фізичних і юридичних осіб з відповідними бюджетами, оцінки рівня фінансового забезпечення витрат, що покриваються за рахунок централізованих й децентралізованих фондів цільового призначення, а також для визначення обсягу державного боргу і витрат на його обслуговування, ефективності функціонування фінансового ринку та страхових фондів.

Список використаної літератури

1. Базилевич К. Моделювання взаємозв'язків дефіциту державного бюджету України з показниками макроекономічної динаміки //Банківська справа. — 2003. — № 3. — C. 24-29

2. Башлай В. Й. Вплив дефіцітів бюджету на рівноважний обсяг виробництва //Економіка. Фінанси. Право. — 2007. — № 2. — C. 30-36

3. Башлай В. Й. Зовнішнє фінансування дефіциту бюджету в контексті інвестиційної діяльності держави //Економіка. Фінанси. Право. — 2006. — № 12. — C. 27-30

4. Д'яконова І. Дефіцит бюджету: система показників та джерела фінансування //Вісник Національного банку України. — 2003 — № 5. — C. 45-46

5. Дьяконова І. Бюджетний дефіцит та методи його оптимізації //Фінанси України. — 2002. — № 10. — C. 53-59

6. Загорський В. Боргова політика: концепції та реалії //Економіст. — 2006. — № 3. — C. 24-26.

7. Кодацький В. Зниження бюджетного дефіциту в умовах ринку //Економіка. Фінанси. Право. — 2005. — № 6. — C. 16-18

8. Крижанівська Ю. Бюджетний дефіцит у макроекономічній стабілізації //Фінанси України. — 2003. — № 6. — C. 26-29

9. Лебеда Г. Методологічні аспекти визначення дефіциту бюджету та державного боргу //Фінанси України. — 2004. — № 3. — C. 102-106

10. Нечай А. З історії розвитку правового регулювання фінансування бюджетного дефіциту //Право України. — 2003. — № 11. — С.132-136

11. Онишко С. Бюджетний дефіцит і напрями реформування національного оподаткування //Економіка України. — 2005. — № 10. — C. 86-89

12. Осипчук Л. Проблеми оптимізації бюджетного дефіциту та державного боргу //Предпринимательство, хозяйство и право. — 2004. — № 12. — C. 77-80