referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Регіональна економіка, РПС

Вступ Золото тривалий час було однією з форм міжнародних грошей і становило основу світової валютної системи. Криза Бреттон-Вудської системи призвела до офіційної демонетизації золота, тобто з його вартістю не...
Вступ Актуальність теми. За  рахунок  транспорту  будь-яка  країна  починає  свій  розвиток практично  по  всіх  галузях  економіки.  Стабільних  показників  розвитку  національної  економіки неможливо досягти без стійкої діяльності транспортної системи, а...
Вступ Актуальність теми. Історія Дарниці сягає у глибину тисячоліть. З прадавніх часів відомі поселення на території сучасного Дарницького району. Першою офіційною згадкою про Дарницю вважається 1509 рік, коли у...
Вступ Актуальність теми. Основні проблеми розвитку заповідної справи в Україні зумовлені, передусім, недосконалістю системи управління в цій сфері, низьким рівнем фінансування, матеріально-технічного забезпечення, недостатнім розвитком спеціальних наукових досліджень, слабкою...
Вступ Актуальність теми. Забезпечення населення високоякісними продуктами харчування є стратегічним завданням агропромислового комплексу України. Скорочення виробництва та зниження купівельної спроможності населення призвело до значного зменшення споживання молока, м’ясопродуктів і...
Вступ Актуальність теми. Перехід до ринкових відносин підвищує роль і значення регіональної економіки. Регіон у сучасній економічні науці розглядається як територія, яка характеризується певною цілісністю, взаємопов’язаністю її складових елементів...
Вступ Актуальність теми. Машинобудування на сучасному етапі становлення світових економічних відносин є однією з найважливіших галузей економіки. Показники діяльності цієї галузі є основними для визначення рівня економічного розвитку країни....
Вступ Адміністративний поділ Хмельницької області — територіальна організація краю на певні адміністративні одиниці. За площею територія (20,6 тис. км² або 3,4% від площі країни) Хмельницької області належить до невеликих...
Вступ Актуальність теми. Суспільна географія має значний теоретико-методичний потенціал, здатний суттєво підвищити обґрунтованість управлінських рішень щодо ефективного використання природних, трудових, територіальних, матеріально-технічних, інтелектуальних та інших ресурсів кожного регіону держави...
Вступ Питання оптимізації регіонального управління в умовах європейської інтеграції України набувають особливої актуальності. Аналіз та узагальнення документів, матеріалів науково-практичних конференцій, публікацій українських і зарубіжних авторів дозволяє виділити такі основні...
Вступ Актуальність теми. Ринок зерна в Україні розвивається хаотично, що є підставою вважати виробництво зерна ризикованим з фінансово-еконономічної точки зору. Нестабільною залишається первинна ланка зернового господарства, галузь пропонує ринку...
І. Вступ Актуальність теми. На сьогодні в Україні виробництвом косметики займаються близько 20 компаній. Це, звичайно, у п’ять разів більше, ніж у радянський час, але якщо порівнювати навіть із...
Вступ Актуальність теми. У вирішенні міжнародних і національних агарних програм пріоритетним завданням є збереження генетичних ресурсів і розробка шляхів їх ефективного використання. Конярство не лише одна з традиційних галузей...
Вступ Актуальність теми. Світовий досвід показує, що кожна держава шукає свої шляхи виходу з енергетичної кризи, але загальним для всіх країн є визнання енергозбереження як однієї з основних засад...
Вступ Істотне зростання масштабів та інтенсивності зовнішньої міграції, робочої сили в Україні актуалізує її дослідження як явища, що має суттєвий вплив на розвиток економіки, соціальної сфери, демографії та інших...
Актуальність теми. В умовах глобалізації світової економіки, що обумовлює активізацію міждержавних господарських зв’язків, роль транспорту стабільно та стрімко зростає. Сучасні тенденції розвитку системи міжнародних економічних відносин передбачають зміну традиційних...
Актуальність теми. Зміна місця та ролі регіонів в світовій системі господарства, їх динамічний розвиток і активізація діяльності за межами власних територій обумовили використання просторового підходу як процесу взаємодії та...
Актуальність теми. Великі міста є основними центрами економічного, соціального і культурного життя сучасної світової спільноти, двигунами суспільного прогресу та основою розвитку нових видів господарської діяльності, а отже, і зайнятості...
Вступ Актуальність теми. Правильне визначення місця і ролі державної промислової політики на сучасному етапі є однією з важливих умов прискорення економічного зростання і підвищення соціального добробуту Українського народу. При...
Вступ Область розташована в центрі України, між річками Дніпро та Південний Буг, у південній частині Придніпровської височини. Рельєф території рівнинний на Придніпровській низовині і хвилястий – на Придніпровській височині....
Вступ Проблема забезпечення населення країни достатньою кількістю вітчизняних якісних продуктів харчування залежить головним чином від обсягу виробництва сільськогосподарської продукції і насамперед зерна – важливого виду продовольчих ресурсів, цінної сировини...
Вступ Актуальність роботи: Земельні ресурси разом з іншими природними ресурсами (лісовими, водними, мінеральними, кліматичними) є компонентами оточуючого середовища, місцем існування людини, їм належить активна участь у суспільному виробництві, вони...
Росія — держава на півночі Євразії. Офіційні назви — Росія та Російська Федерація. Найбільша за територією країна світу і одна з найбагатших на природні ресурси. Площа території: 17,075 млн....
Вступ На українському меблевому ринку, за оцінками різних дослідників, діє від 700 до 800 вітчизняних виробників, а також близько 200 іноземних. Великі підприємства, щомісячний обсяг випуску яких більше 0,2...
Кожну державу можна охарактеризувати як складну систему взаємопов’язаних та нерозривних процесів. З плином часу ці процеси зазнають певних змін під тиском зовнішніх факторів, так як і сама держава є...
Вступ. 3 1. Значення і місце природних ресурсів у формування економічного потенціалу Запорізької області. 2. Компонентна структура ПРП, особливості розміщення й аналіз рівня забезпеченості території, що досліджується. 3. Вплив...
Вступ 1. Методологічні питання розвитку і розміщення продуктивних сил 2. Економічні закони і закономірності розвитку РПС. Висновки Список використаної літератури Вступ Дослідження проблем сутності і структури продуктивних сил знайшли...
Вступ 1. Аналіз світових транспортних проблем 2. Світова транспортна система 2.1. Автомобільний транспорт 2.2. Залізничний транспорт 2.3. Повітряний транспорт 2.4. Морський транспорт 2.5. Трубопровідний транспорт Висновки Список використаної літератури...
Вступ. Розділ 1. Методологія, дослідження регіональної політики інтеграційного угруповування. 1.1. Суть та значення регіональної політики у сучасному суспільстві. 1.2. Методи дослідження регіональних диспропорцій GSP, GDP of region, personal income....
Вступ 1. Сировинний фактор розміщення продуктивних сил 2. Паливно-енергетичний фактор 3. Водний фактор 4. Фактор робочої сили (трудовий) 5. Фактор «працемісткості» 6. Транспортний фактор 7. Фактор науково-технічного прогресу 8....
Вступ. 1. Особливості ринку меблів в Україні. 2. Обсяг меблевої промисловості у світі. 3. Перспективи меблевої промисловості в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Український ринок меблів оцінюється в...
Вступ. 1. Об'єктивна необхідність реорганізації житлово-комунального господарства. 2. Загальна характеристика міста Хмельницького. 2.1.Загальна інформація про місто. 2.2.Бюджет міста. 2.3.Промисловість та зовнішньоекономічна діяльність міста. 3. Загальна характеристика підприємства “Хмельницьктеплокомуненерго”. 3.1…....
1.Роль транспорту даної країни, як фактору що сприяє, або стримує розвиток туризму. 2. Аеропорти (міжнародні) трансфер до міст. 3. Залізниця. 4. Автотранспорт. Список використаної літератури. 1.Роль транспорту даної країни,...
Економіка країн африканського континенту формувалась головним чином у результаті діяльності колоніальних адміністрацій та приватних іноземних компаній як додаток до економіки метрополій. Сучасний її стан визначається впливом різноманітних зовнішніх факторів....
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження експортного потенціалу. 1.1. Визначення, структура експортного потенціалу. 1.2. Методи, які досліджуються. 1.3. Методика дослідження експортного потенціалу. Розділ 2. Елементи формування експортного потенціалу Дніпропетровської...
Вступ. 1. Загальні поняття про народонаселення і його значення для розвитку продуктивних сил території. 2. Передумови та фактори формування сучасного демографічного потенціалу території: історичні, природно-екологічні, соціальні, економічні. 3. Чисельність...
Вступ. Розділ 1. Загальна характеристика туристичного та курортно-рекреаційного комплексу Тернопільської області. 1.1. Туристичний потенціал Тернопільщини. 1.2. Концепція розвитку туризму Тернопільської області на основі ефективного використання культурно-історичних та природно-рекреаційних ресурсів....
Вступ. 1. Географічне положення Карпатського економічного району. 2. Населення та природні ресурси регіону. 3. Характеристика господарського комплексу району. 4. Транспортний комплекс району. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Територія району...
1. Загальні закономірності розміщення продуктивних сил, їх об’єктивний характер 2. Паливно-енергетичний комплекс, його галузева структура і народогосподарське значення 3. Технічні культури України, їх структура, зональність розміщення та вплив на...
Вступ 1. Світові ринки дорогоцінних металів: сучасний стан та основні чинники впливу 2. Світовий ринок срібла: попит та пропозиція 3. Світовий ринок платини: попит та пропозиція Висновки Список використаної...
Вступ. 1.Роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу Канади. 2. Передумови розвитку та розміщення продуктивних сил Канади:історичні, природні, демографічні, екологічні. 3.Галузева структура та рівень розвитку господарського комплексу...
Введение. Раздел 1. Аспекты развития рекреационного потенциала в Крыму. 1.1. Понятие природных условий и ресурсов Крыма. 1.2. Общая характеристика рекреационных ресурсов Крыма. Раздел 2. Анализ показателей рекреационной отрасли. 2.1....
Вступ. 1. Сучасні уявлення про глибинну будову та еволюцію Дніпровсько-Донецької западини. 2. Перспективи нафтогазоносності та напрямки пошуків нафтогазоперспективних об’єктів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Забезпечення України ресурсами вуглеводнів –...
Вступ. 1. Значення і місце природних ресурсів у формуванні економічного потенціалу Австрії. 2. Сучасна компонентна структура ПРП, регіональні відмінності в розміщенні і рівнях забезпеченості ресурсами. 3. Вплив ПРП на...
Вступ. Розділ 1. Наукові засади розміщення продуктивних сил. 1.1. Еволюція процесу розміщення продуктивних сил. 1.2. Закономірності розміщення продуктивних сил. 1.3. Основні принципи розміщення продуктивних сил. Розділ 2. Чинники, завдання...
Вступ. 1. Тенденції економічного районування України. 2. Пропозиції щодо вдосконалення економічного районування України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економічний район – це економічно цілісна частина території країни, якій властиві...
Вступ 1. Сутність, значення і місце лісової промисловості в господарстві держави 2. Передумови розвитку лісового господарства України 3. Теріторіально-галузева структура лісопромислового комплексу 4. Проблеми та перспективи розвитку лісової промисловості...
Вступ. 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОДО-ВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ. 1.1. Сутність, зміст та структура продовольчого комплексу України як країни агропромислової спеціалізації. 1.2. Концептуальні основи аналізу природно-ресурсного потенціалу розвитку продовольчого комплексу...
Вступ. 1. Cутність державної регіональної економічної політики, її мета та завдання. 2. Основні принципи державної регіональної економічної програми України. 3. Механізм реалізації державної регіональної економічної політики та його складові....
Вступ 1. Теплоенергетика України та віхи її розвитку 1. Основні поняття теплоенергетики 1.2. Історичні аспекти розвитку теплоенергетичного комплексу України 1.3. Передумови і фактори розміщення підприємств ТЕК України 2.Теплоенергетичнийкомплекс в...
Вступ. 1. «Грамота на права и выгоды городам Российской империи» як джерело з соціально-економічної історії міст України останньої чверті ХVІІІ – перш. пол. ХІХ ст. 2. Основні положення за...
Вступ. Розділ 1. Безробіття як наслідок порушення макрорівноваги. 1.1. Причини виникнення безробіття. 1.2. Рівень безробіття. 1.3. Види безробіття. Розділ 2. Регіональний аспект безробіття в Україні. 2.1. Порівняльний аналіз рівня...
Вступ. 1. Сутність і значення сучасних регіональних особливостей природного руху населення в світі. 2. Передумови розвитку регіональних особливостей природного руху населення в світі. 3. Сучасний стан та регіональні особливості...
Вступ. Розділ І. Теоретичні основи рекреаційного районування території. 1.1. Аналіз основних підходів, що застосовуються до рекреаційного районування території. 1.2. Принципи і фактори, що лежать в основі рекреаційного районування. Розділ...
Вступ. 1. Значення і місце природних ресурсів у формуванні економічного потенціалу регіону. 2. Компонентна структура природно-ресурсного потенціалу, особливості розміщення і аналіз рівня забезпечення території, що досліджується. 3. Вплив природно-ресурсного...
Зміст 1. Організаційно-економічна характеристика Світловодського Управління соціального захисту населення. 1.1. Організаційна характеристика установи. 1.2. Аналіз показників діяльності установи. 1.3. Облікова політика установи. 2. Облік, аналіз і контроль діяльності Світловодського...
Вступ. 1. Основна структура економічних регіонів України. 2. Проведення аналізу структури економіки регіонів за Класифікацією видів економічної діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Співвідношення, які відбивають взаємозв'язки та взаємозалежності...
Вступ. 1. Концептуальні аспекти регіонального розвитку. 2. Регіональна політика України: зміст і напрями реалізації у системному підході. 3. Проблеми та перспективи регіонального розвитку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Перехід...
Вступ. 1. Основні ідеї «Жалуваної грамоти містам» та «Жалуваної грамоти дворянству» 1785 року. 2. Зміст «Жалуваної грамоти містам» та «Жалуваної грамоти дворянству» 1785 року. Становлення органів самоврядування міст в...
Вступ. Розділ 1. Структура і функції паблік рилейшнз органів державного управління у технології формування позитивного іміджу. Розділ 2. Організація взаємодії органів влади і громадськості як основа політичної і господарської...
Вступ. 1. Адміністративні географічні особливості. 2. Історія міста. 3. Населення міста. 4. Промисловість міста. 5. Транспортний зв’язок. 6. Історичні, архітектурні, природні пам’ятки. 7. Перспективи розвитку міста. Висновки. Список використаних...
1. Інституційне забезпеченнярегіональної політики Вирішення проблем регіонального розвитку, становлення місцевого самоврядування та вдосконалення відносин “центр-регіони” залежить, насамперед, від інституційного та правового поля для розробки й реалізації державної регіональної політики,...
Вступ. АПК центрального економічного району його галузева структура. Особливості розміщення галузей тваринництва та рослинництва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Центральний економічний район займає, у відповідності до назви, центральне географічне...
1. Загальна характеристика Бородянського району. 2. Символіка Бородянського району. 3. Пам’ятки історії та археології Список використаної літератури. 1. Загальна характеристика Бородянського району Бородянський район – район розташований у західній...
Вступ. 1. Загальні поняття про народонаселення і його значення для розвитку продуктивних сил території. 2. Передумови та фактори формування сучасного демографічного потенціалу території: історичні, природно-екологічні, соціальні, економічні. 3. Чисельність...
Вступ. 1. Статут територіальної громади — основний нормативний акт місцевого самоврядування. 2. Розгляд проблемних питань реєстрації статутів. 3. Проблеми та шляхи їх вирішення щодо статуту територіальних громад. Висновки. Список...
Вступ. 1. Загальна характеристика Центрального району. 2. Економічні передумови розвитку регіону. 3. Особливості економічного розвитку Центрального району. Висновки. Список використаної літератури. Вступ До складу Центрального регіону входять Київ і...
Вступ. Сучасний стан міського транспорту. Міськелектротранспорт. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) України є, поза сумнівом, однією з найменш реформованих сфер національної економіки. Прорахунки в підходах та...
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика транспортної системи України 1.1. Залізничний транспорт, його місце і роль у господарстві України 1.2. Методика дослідження галузевих транспортних систем Розділ 2. Чинники формування залізничної...
Вступ. 1. Роль та значення господарського комплексу у розвитку економіки регіону. 2. Передумови розвитку та розміщення господарського комплексу території: історичні, природні, демографічні, екологічні. 3. Сучасна галузева структура і рівень...
Вступ. 1. Методологічні основи і методи регіональної економіки. 2. Принципи формування бюджету. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасна господарська система функціонує в умовах досить складних економічних взаємозв’язків, аналіз яких...
ВСТУП 1. Загальна характеристика Закарпатської обл. 2. Природно-рекреаційні ресурси досліджуваного регіону. 3. Історико-культурний потенціал краю. 4. Сучасний стан і перспективи розвитку на Закарпатчині. ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Вступ Актуальність...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. Роль держави на світовому ринку рекреаційно-туристичних послуг. РОЗДІЛ 2. Суспільно-географічні чинники розвитку рекреаційно-туристичної спеціалізації. 2.1 Природні рекреаційні ресурси. 2.2 Історико-культурні рекреаційні ресурси. 2.3 Соціально-економічні чинники. РОЗДІЛ...
Вступ. 1. Значення природних ресурсів у народному господарстві України. 2. Природні умови та ресурси України. 3. Характеристика водних ресурсів України в регіональному аспекті. 4. Сучасний стан водних ресурсів України....
Вступ. 1. Сутність державної регіонально-економічної політики. 2. Головні завдання та наслідки регіонально-економічної політики. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Перехід економіки України до ринкових відносин зумовив об'єктивну необхідність системного дослідження...
Вступ 1. Значення і місце природних ресурсів у формуванні економічного потенціалу Подільського району 2. Особливості формування галузей спеціалізації господарства Подільського району Висновки Список використаної літератури Вступ Подільський економічний район...
Вступ. Розділ 1. Курортно-рекреаційний потенціал Криму. 1.1. Сутність місце і значення рекреаційного обслуговування в Криму. 1.2. Туристичні ресурси. 1.3. Основні туристичні об’єкти Криму. Розділ 2. Природні ресурси Криму. 2.1....