referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Світловодське управління соціального захисту

Зміст

1. Організаційно-економічна характеристика Світловодського Управління соціального захисту населення.

1.1. Організаційна характеристика установи.

1.2. Аналіз показників діяльності установи.

1.3. Облікова політика установи.

2. Облік, аналіз і контроль діяльності Світловодського Управліннясоціального захисту населення.

2.1. Облік, аналіз і контроль основних засобів.

2.2. Облік, аналіз і контроль матеріальних цінностей.

2.3. Облік, аналіз і контроль фінансування та грошових коштів.

2.4. Облік, аналіз і контроль видатків.

3. Облік праці та її оплати в Світловодському Управлінні соціального захисту населення.

3.1. Порядок розрахунку заробітної плати.

3.2. Нарахування заробітної плати за час відпустки та допомоги зтимчасової непрацездатності.

3.3. Види нарахувань на заробітну плату та утримань з неї.

3.4. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з оплати праці

4. Автоматизація обліку оплати праці.

Список використаної літератури.

Організаційно-економічна характеристика Світловодського Управління соціального захисту населення.

Організаційна характеристика установи.

Управління соціального захисту населення Світловодської міської ради є місцевим органом Міністерства праці та соціальної політики України.

Управління здійснює соціальне забезпечення населення, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних, а також малозабезпечених сімей з дітьми, інших соціально незахищених громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави.

Основними завданнями Управління є:

 • правильне, своєчасне призначення і перерахування встановлених законодавством державних пенсій і допомог;
 • надання адресної соціальної допомоги і підтримки малозабезпеченим громадянам і сім’ям з дітьми;
 • сприяння прав лаштуванню інвалідів, їх професійному навчанню, а також матеріально-побутовому обслуговуванню інвалідів та пенсіонерів.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • приймає подання, заяви та інші необхідні документи, на підставі яких призначає пенсії і допомоги, видає пенсійні посвідчення, особові книжки одиноким та багатодітним матерям, які одержують місячну допомогу;
 • сприяє матеріально-побутовому обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, веде облік і видає інвалідам і пенсіонерам путівки на санаторно-курортне лікування, забезпечує інвалідів транспортними засобами у встановленому порядку;
 • організовує допомогу щодо надання гуманітарної і натуральної допомоги малозабезпеченим громадянам, а також сім’ям з дітьми;
 • веде облік громадян, які потребують влаштування в будинки-інтернати (пансіонати), оформлює необхідні документи для їх влаштування в ці заклади, сприяє та надає допомогу в роботі будинків-інтернатів (пансіонатів), розташованих на території міста;
 • складає плани витрат і подає заяви на виділення коштів для виплати пенсій і допомоги, проводить розрахунки з підприємствами зв’язку, складає і подає у встановлені строки статистичну і бухгалтерську звітність, вживає заходів щодо впровадження прогресивних форм організації праці та методів обліку;в кінці року проводить інвентаризацію пенсійних (особових) справ і особових рахунків пенсіонерів і осіб, які одержують допомогу;
 • проводить роз’яснювальну роботу серед населення з питань соціального захисту з використанням сучасних засобів інформаційної і обчислювальної техніки;
 • в установлені терміни розглядає звернення громадян з питань, що входять до його компетенції, і вживає відповідних заходів;
 • організовує, спрямовує і контролює роботу відділу субсидій міськвиконкому;
 • організовує і контролює виконання Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Управління має право:

 • здійснювати контроль за наданням інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, сім’ям з дітьми, постраждалим від аварії на ЧАЕС, іншим громадянам установлених їм пільг;
 • одержувати безплатно від управлінь, відділів та комітетів міської ради, а також від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, необхідні дані з питань, що входять до його компетенції, залучати громадськість до роботи Управління;
 • вносити пропозиції до міської ради, обласного управління соціального захисту населення з питань соціального захисту населення.

Управління очолює начальник управління, який призначається на посаду і звільняється з посади виконавчо-розпорядчим органом міської ради.

Працівники апарату управління мають статус державних службовців.

Повноваження начальника управління передбачено Положенням про управління соціального захисту населення Світловодської міської ради.

Управління утримується за рахунок коштів, передбачених діючим законодавством.

Гранична чисельність і фонд оплати праці та асигнувань на утримання управління затверджується міським головою у межах затверджених асигнувань.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням державного герба України і своїм найменування, кутовий штамп та фірмові бланки.

1.2 Аналіз показників діяльності установи.

Основним звітним документом досліджуваної установи є Звіт про виконання кошторису доходів і видатків, який щоквартально і по результатам роботи за рік подається до Обласного Управління соціального захисту населення.

Виконання кошторису здійснюється на основі кодів економічної класифікації видатків, які затверджені наказом МФУ від 1997 року. Коди економічної класифікації видатків застосовуються з метою чіткого розмежування видатків за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками. Такий розподіл дає можливість виділити захищені статті бюджету та забезпечує єдиний підхід до всіх отримувачів з точки зору виконання бюджету.

Аналізуючи стан виконання кошторису доходів і видатків за 2001 рік (додаток А ), можна зробити висновок, що перевиконання видатків, затверджених кошторисом не спостерігається по жодному коду економічної класифікації.

Найбільші відхилення прослідковуються по декільком кодам (Таблиця 2.2.1 ). Так, в 2001 році слід відмітити невикористання коштів по коду 1131 в сумі 2690,62 грн. У зв’язку з тим, що не в повному обсязі придбано обладнання порівняно з планом; по коду 1136 – недовиконання видатків в сумі 3193,13 грн. Також не використано 3208,72 грн. По коду 1110 , що пояснюється скорочення чисельності працівників. За тією ж причиною, спостерігаємо відхилення по коду 1120, по якому відображаються нарахування на заробітну плату. Невикористання коштів по коду 1161 в сумі 2152, 22 грн. пов’язано із зменшенням оплати за теплопостачання порівняно із запланованим розміром (теплопостачання здійснювалося не на 100 %).

Загальна сума невикористаних коштів у 2001 році порівняно із затвердженими кошторисом склала 24816,99 грн.

Слід зауважити, що кошторисом доходів і видатків на 2002 рік (додаток Б) затверджена сума видатків складає 266522, що на153191,99 грн. менше, ніж у 2001 році. Таке скорочення пов’язано перш за все з дефіцитом державного бюджету.

Таблиця 2.2.1.

Аналіз виконання кошторису видатків

Показники

Код економічної класифікації

Затверджено кошторисом на рік

Фактичні видатки

Відхилення

( +, -)

Оплата праці працівників

Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю

1110

1131

252107

9836

248898,28

7145,38

3208,72

2690,62

Оренда та експлуатаційні послуги

1136

5300

2106,87

3193,13

Послуги зв’язку

1138

5159

3702,79

1456,21

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1161

6114,50

3962,28

1986,98

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

10991,75

4581

6410,75

Дані таблиці підтверджено додатком А.

При розгляді економічної характеристики слід приділити увагу тенденціям зміни середньої заробітної плати в установі (Таблиця 2.2.2)

Таблиця 2.2.2

Темпи зростання заробітної плати за 2001 – 2002 роки

Показники

Одиниця виміру

2001

2002

Відхилення,

%

Фонд оплати праці

грн.

252107

162411

64

Чисельність працівників

чол.

80

48

60

Середньомісячна заробітна плата

грн.

263

282

107

Із таблиці видно, що фонд оплати праці і чисельність працівників у 2002 році порівняно з 2001 роком зменшились відповідно на 64 % та 60 %, що пов’язано з передачею повноважень від Управління соціального захисту населення до Пенсійного фонду щодо призначення пенсій, що призвело до скорочення штату працівників Світловодського Управління соціального захисту населення. Середня заробітна плата у 2002 році порівняно з 2001 роком підвищилася на 19 грн. Аналіз зроблено на підставі додатків А, В.

Ефективність використання основних засобів в установі можна дослідити, проаналізувавши ступіть зносу за 2001 рік, використовуючи дані Балансу (додаток Д ). Розрахунки відображено в таблиці 2.2.3.

Таблиця 2.2.3

Аналіз зносу основних засобів

Показники

На початок періоду, грн.

На кінець періоду, грн.

Зміни за період, ( +, -)

Первісна вартість основних засобів, грн.

42464,00

64603

-22139

Знос основних засобів, грн.

37974,83

57929,14

+19954,31

Ступінь зносу, %

89,4

89,7

+0,3

Ступінь придатності, %

10,6

10,3

_0,3

За даними таблиці 2.2.3 ступінь зносу основних засобів складає 89,4 % на початок кварталу, що на 0,3 % менше, ніж на кінець, тобто практично ступінь зносу не змінився. Основні засоби установи застаріли, про що свідчить показник ступеню їх придатності: фактично лише на 10 % вони придатні до експлуатації, а це говорить про необхідність заміни основних засобів новими.

Облікова політика установи

Ведення бухгалтерського обліку в Світловодському Управлінні соціального захисту населення здійснюється за меморіально-ордерною формою обліку, що регламентується Інструкцією про форми меморіальних ордерів бюджетних установ і порядок їх складання, затвердженого наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 р. № 68.

В бухгалтерії установи перевірені й прийняті до обліку документи систематизуються за датами здійснення операцій і оформлюються меморіальними ордерами – накопичувальними відомостями, яким присвоюються такі постійні номери:

 • меморіальний ордер 2 – накопичувальна відомість по касовим операціям, операціям на розрахунковому рахунку (руху грошових коштів);
 • меморіальний ордер 5 – накопичувальна відомість розрахунків по заробітній платі;
 • меморіальний ордер 6 – накопичувальна відомість по розрахункам з іншими кредиторами;
 • меморіальний ордер 8 – накопичувальна відомість по розрахункам з підзвітними особами;
 • меморіальний ордер 9 – накопичувальна відомість про вибуття і переміщення необоротних активів;
 • меморіальний ордер 10 – накопичувальна відомість про вибуття і переміщення малоцінних та швидкозношувальних предметів;
 • меморіальний ордер 13 – накопичувальна відомість витрачання матеріалів;
 • меморіальний ордер 16 – допоміжна відомість (для закриття рахунків, допроведення операцій).

Меморіальні ордери, що складаються в установі підписуються виконавцем і головним бухгалтером і реєструються в книзі Журнал-головна, яка ведеться по субрахункам. Книга Журнал-головна відкривається щорічно записами сум залишків на рахунках на початок року згідно з балансом і залишкам на рахунках за попередній рік.

Для ведення бухгалтерського обліку в Світловодському Управлінні соціального захисту населення використовують:

 1. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Головного правління Державного казначейства України від 10.12.1999 р. № 114.
 2. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Головного правління Державного казначейства України, Міністерства фінансів України від 10.12.1999 р. № 114.
 3. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 р. № 67.

Відповідно до штатного розпису відділ з бухгалтерського обліку і звітності складається з трьох одиниць: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, спеціаліст Iкатегорії.

До обов’язків начальника відділу – головного бухгалтера відносяться: здійснення керівництва по постановці бухгалтерського обліку і звітності в Управлінні, забезпечення використання покладених на відділ завдань щодо організації бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Управління і контроль за дотриманням правил його ведення, здійснення контролю за правильним, раціональним і ефективним використанням фінансових і матеріальних ресурсів, фонду оплати праці, додержанням фінансової дисципліни, надає методичну і практичну допомогу з питань бухгалтерського обліку, безпосередньо веде аналітичний і синтетичний облік по субрахункам 301 „Каса в національній валюті”, 311 „Поточні рахунки на видатки установи”, складає меморіальний ордер 2.

Функціональні обов’язки заступника головного бухгалтера полягають у наступному: контроль роботи всіх працівників відділу бухгалтерського обліку, приймає від них у повному обсязі розроблені меморіальні ордери, розносить їх у „Журнал-Головна”, виводить залишки по синтетичним рахункам і звіряє їх з аналітичним обліком, безпосередньо веде аналітичний і синтетичний облік по субрахункам 675 „Розрахунки і іншими кредиторами”, 364 „Розрахунки з іншими дебіторами”, 802 „Видатки з місцевого бюджету на утримання установи а інші заходи”, 702 „Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи”, 362 „Розрахунки з підзвітними особами”; складає меморіальні ордери 6, 8, 16 та місячні і квартальні звіти по залишкам коштів у розрізі кодів бюджетної класифікації.

Спеціаліст Iкатегорії нараховує допомогу з тимчасової непрацездатності, веде бухгалтерський облік по рахункам „Розрахунки із оплати праці”, 65 „Розрахунки із страхування”, складає меморіальний ордер 5, веде особові рахунки працівників, нараховує та утримує всі види податків, а також перераховує їх до бюджету, складає місячні та квартальні звіти, річний звіт по персоніфікації. Крім ведення обліку розрахунків з оплати праці, до його обов’язків входить ведення обліку по субрахунках 231, 221, 331, 401, 131, 411, 10 та складає меморіальні ордери 9, 10, 13.

Інвентаризація необоротних активів, запасів, грошових коштів проводиться обов’язково перед складанням форм річної звітності, як правило, в листопаді – на початку грудня звітного року. Також на підставі наказу керівника установи можуть проводитися позапланові інвентаризації. Для проведення інвентаризації в Світловодському Управлінні соціального захисту населення створена і діє інвентаризаційна комісія в складі 5 осіб: заступника начальника відділу, головного бухгалтера, трьох головних спеціалістів установи. Порядок проведення інвентаризації відповідає Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.1998 р. № 90.

2. Облік, аналіз і контроль діяльності Світловодського Управління соціального захисту населення.

2.1. Облік, аналіз і контроль основних засобів

При веденні обліку основних засобів бухгалтерія установи керується слідуючими нормативними документами:

 • Інструкцією з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України від 12.07.2000 року №64;
 • Інструкцією по складанню типових форм з обліку і списанню основних засобів, які належать установам і організаціям, що утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів, затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства України, Державного комітету статистики України від 02.12.1997 року №125/70;
 • Типовою інстукцією про порядок списання основних засобів бюджетних установ, затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства України, Міністерства економіки України від 02.12.1997 року №126/137.

Відповідно до Інструкції №64 до основних засобів установи відносять необоротні активи, які мають матеріальну форму, вартість яких складає 500 грн. за одиницю ( комплект) і строком корисної експлуатації більше одного року.

Управління орендує приміщення для ведення своєї діяльності. Всі інші основні засоби належать установі.

Надходження та переміщення ( в тому числі вибуття) основних засобів знаходе відображення в накладних, інвентарних картках, актах на списання основних засобів.

Для ведення синтетичного обліку основних засобів в установі ведуться рахунки 10,11, до яких відкрито наступні субрахунки:

104 “ Машини і обладнання “

106 “ Інструменти, прилади іта інвентар “

113 “ Малоцінні необоротні матеріальні активи “

Надходять основні засоби до установи від Світловодського міськвиконкому, у підпорядкування якого і знаходиться досліджуване Управління.

Оприбуткування об’єктів основних засобів в обліку відображається по дебету 104, 106, 113 і кредиту 401 “ Фонд у необоротних активах “.

На основі засоби, які утримуються у Світловодському Управлінні соціального захисту населення здійснюється нарахування зносу в останній робочий день за рік. Знос нараховується за повний календарний рік незалежно від дати їх надходження.

Для нарахування зносу необоротні активи установи відповідно до Інструкції № 64 розподіляються на 3 групи, за якими закріплено певні субрахунки. Норми зносу встановлені у процентах до первісної вартості кожної групи на кінець звітного року:

група 1 – 5 %

група 2 — 25%

група 3 – 15%

Інвентаризація основних засобів проводиться обов язково перед складанням річної звітності не раніше 1 жовтня звітного року. Результати інвентаризації відображаються в інвентаризаційному описі ( додаток Ж ).

2.2. Облік, аналіз і контроль матеріальних цінностей.

Основним нормативним документом, який визначає порядок ведення обліку запасів у Світловодському Управлінні соціального захисту населення виступає Інструкція з обліку запасів бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 08.02.1997 року № 125. До запасів досліджуваної установи відносять оборотні матеріальні активи, витрачання яких планується протягом року.

Матеріальні цінності в основному надходять до установи шляхом їх купівлі: через підзвітну особу за готівку або з оплатою через розрахунковий рахунок. Оприбуткування придбаних запасів відбувається на підставі накладних ( додаток Е ).

Для ведення синтетичного обліку матеріальних цінностей в Управлінні передбачено рахунки 22,23, до яких відкриваються наступні субрахунки:

221 „ Малоцінні та швидкозношувальні предмети, що знаходяться в експлуатації.

234 „ Господарські матеріали та канцелярське приладдя ”

238 „ Запасні частини до машин і обладнання”

Крім того, облік конвертів, марок і довіреностей ведеться на субрахунку 331 „ Грошові документи в національній валюті”.

При надходженні запасів по лінії фінансування складаються такі бухгалтерські записи:

Дт 234, 238 Кт 802

Дт 221 Кт 441 „Фонд у МШП”

При придбанні за грошові кошти важливе значення має перша подія: перерахування коштів як передоплати чи авансового платежу або отримання матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт.

Якщо першою подією для бюджетної організації є перерахунок коштів як передоплати, то зазначена сума записується за дебетом субрахунка 364 „Розрахунки з іншими дебіторами”. Надалі отримання матеріальних цінностей, послуг, робіт кореспондується з кредитом цього субрахунка, тобто складаються наступні бухгалтерські проводки:

Дт 364 Кт 311 – перерахована передоплата за матеріальні цінності.

Дт 234 Кт 364 – оприбутковуються канцтовари на суму без ПДВ.

Дт 802 Кт 264 – списується сума ПДВ на видатки установи.

Якщо ж спочатку були отримані матеріальні цінності, послуги, роботи, то на їх вартість робиться запис у кредит субрахунка 675 „Розрахунки з іншими кредиторами”. Надалі погашення кредиторської заборгованості, що виникла внаслідок оплати, відображається за дебетом цього субрахунка.

Дт 234 Кт 675 – оприбутковуються канцтовари на суму без ПДВ.

Дт 802 Кт 675 – списується сума ПДВ на видатки установи.

Дт 675 Кт 311 – перераховано за отримані матеріальні цінності.

Списання використаних запасів оформлюється реєстрами, актами на списання, що в обліку відображається записами:

Дт 802 Кт 221, 234, 238, 238, 331

Дт 411 Кт 221

Регістром синтетичного обліку використаних матеріальних цінностей виступає меморіальний ордер 13 (додаток Є ).

Інвентаризація запасів в Управлінні проводиться раз на рік (перед складанням річної звітності). Результати інвентаризації знаходять відображенні в інвентаризаційному описі .

Проаналізувавши порядок ведення обліку запасів в досліджуваній установі, можна зробити висновок, що облік ведеться згідно чинного законодавства.

2.3. Облік, аналіз і контроль фінансування та грошових коштів

Фінансування Світловодського Управління соціального захисту населення здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

Кошти, спрямовані на фінансування установи, надходять на розрахунковий рахунок в банку, оскільки Управління ще не переведено на казначейське обслуговування. З поточного рахунку в банку і здійснюються необхідні видатки на утримання установи та розрахунки з постачальниками, іншими кредиторами, Пенсійним фондом, органами соціального страхування.

Для обліку фінансування в досліджуваній установі використовують субрахунки:

311 „Поточні рахунки в банку на утримання установи”

702 „Асигнування з місцевого бюджету на утримання установи”

Кореспонденція рахунків з обліку фінансування в Світловодському управлінні соціального захисту населення має наступний вигляд:

Надходження коштів на поточний рахунок з місцевого бюджету:

Дт 311 Кт 702

Перерахування коштів на утримання установи:

Дт 802 Кт 311

Перерахування постачальникам за матеріальні цінності і надані послуги шляхом попередньої оплати:

Дт 364 Кт 311

Перерахування постачальникам за отримані матеріальні цінності і надані послуги:

Дт 675 Кт 311

Придбання поштових марок:

Дт 331 Кт 311

Погашення заборгованості по сплаті внесків до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування:

Дт 641, 651-654 Кт 311

Аналітичний облік операцій на поточному рахунку здійснюється на підставі виписок банку з особового рахунку про рух коштів. Регістром синтетичного обліку виступає в установі меморіальний ордер 2 (додаток З ).

Документальне оформлення касових операцій відбувається за допомогою прибуткових, видаткових касових ордерів, касової книги, залишки готівки по якій виводяться кожного дня, а також грошових чеків, об’яв на внесення готівкою. Ліміт залишку готівки в касі установі встановлено в розмірі 17 грн.

Інвентаризація каси проводиться за наказом керівника раз на квартал і оформлюється актом інвентаризації.

З’ясувавши порядок ведення обліку фінансування і грошових коштів можна стверджувати, що в цілому він відповідає вимогам нормативних документів, про що свідчить додержання встановленого ліміту каси, відсутність порушень щодо нецільового витрачання готівки, правильність документального оформлення даних об єктів обліку. До недоліків слід віднести відсутність ведення журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів, який слід вести з метою контролю за використанням готівки.

2.4. Облік, аналіз і контроль видатків

На початку кожного року до Світловодського Управління соціального захисту населення доводиться Кошторис доходів видатків, затверджений міським головою (додаток Б ). До кошторису можуть вноситися зміни у випадках:

— необхідності перерозподілу витрат по кодам економічної класифікації;

— прийняття нормативного документа, що стосується передачі повноважень і бюджетних асигнувань до інших розпорядників коштів;

— необхідності збільшення витрат загального фонду бюджету в результаті перевищення надходжень цього фонду над передбаченими в бюджеті видатками на відповідний рік;

— прийняття рішення, яке стосується скорочення (обмеження) витрат загального фонду в цілому на рік.

При внесенні змін до кошторисів складаються відповідні довідки.

Щомісячно і щоквартально установа подає Звіти про виконання кошторису доходів і видатків (додаток А ).

Кошторисом передбачаються певні суми видатків в розрізі кодів економічної класифікації.

Так, в установі поточні видатки в 2002 році здійснювалися за такими кодами:

1100 – видатки на товари і послуги:

1110 – оплата праці працівників;

1120 – нарахування на заробітну плату;

1130 – придбання предметів постачання: матеріалів на утримання установи;

1131 – предмети, матеріали, обладнання та інвентар;

1136 – оренда;

1137 – поточний ремонт обладнання, інвентарю і будівель;

1138 – послуги зв’язку;

1139 – оплата інших послуг на інші видатки;

1140 – видатки на відрядження;

1160-1163 – оплата комунальних послуг, теплопостачання водопостачання, електроенергії;

2000 – капітальні видатки.

Всі видатки, що здійснюються в установі поділяються на касові та фактичні.

Касовими видатками є всі суми перераховані з поточного рахунку (наприклад, отримання грошових коштів в касу для виплати заробітної плати; перерахування коштів в оплату за матеріали і т.д.).

Фактичними видатками є всі дійсні видатки установи для виконання кошторису, оформлені відповідними первинними документами (наприклад, нарахування заробітної плати, списання вартості використаних матеріалів та ін.). Відомості про розміри фактичних і касових видатків знаходять відображення в Звіті про виконання кошторису.

Всі видатки установи здійснюються за рахунок коштів загального фонду. Витрачання цих коштів знаходиться під чітким контролем.

Для обліку фактичних видатків Світловодського Управління соціального захисту населення передбачено рахунок 80 „Видатки із загального фонду”, до якого відкрито субрахунок 802 „видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи”.

Кореспонденція рахунків з обліку видатків слідуючи:

Нарахована заробітна плата працівникам:

Дт 802 Кт 661

Списано вартість використаних матеріалів:

Дт 802 Кт 221, 234, 238, 331

Нарахована оплата за послуги:

Дт 802 Кт 364, 675

Також серед видатків, передбачених кошторисом є витрати на відрядження. На підставі посвідчення на відрядження і авансового звіту (додаток І )відбувається списання витрат на відрядження працівників, що в обліку відображається так:

Дт 802 Кт 362

Добові нараховуються в розмірі 18 грн. Відрядження за кордон не здійснюються.

Дослідивши порядок ведення обліку видатків даної установи можна зробити висновок про правильність складання первинних документів, перенесення даних в регістри обліку та звітні форми.

3. Облік праці та її оплати в Світловодському Управлінні соціального захисту населення.

3.1. Порядок розрахунку заробітної плати

Серед розрахунків, які здійснюються в установі найбільшу частину займають розрахунки з оплати праці.

Фінансування витрат на оплату праці працівників проводиться в межах асигнувань, передбачених кошторисом доходів і витрат. Планування витрат на оплату праці при складанні кошторису здійснюється відповідно до вимог Порядку 17. Фонд заробітної плати працівників штатного складу планується і обліковується по коду економічної класифікації витрат 1110 “Оплата праці працівників бюджетних установ”.

З метою визначенняправ, обов’язків та відповідальності працівників в установі складено і діє колективний договір, дотримуючись Закону України „Про колективні договори”. В колективному договорі узгоджено умови прийняття на роботу, форми і системи оплати праці, норми праці, схеми посадових окладів, умови введення і розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат. Інтереси працівників при укладанні договору представлено профспілкою, яка створена в установі.

Основним документом, що визначає порядок оплати праці працівників установи є Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 р. № 2288 “Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоуправління та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”.

Нарахування заробітної плати в установі відбувається погодинно на підставі затвердженого і доведеного штатного розпису Світловодського Управління соціального захисту населення (додаток В ), в якому вказуються назви і кількість посад, розміри посадових окладів місячних, місячний і річний фонд заробітної плати. Штатний розпис планується по схемі посадових окладів, затверджених Міністерством праці і соціальної політики України.

Основним документом, який є підставою для обрахування суми заробітної плати за місяць є табель обліку використання робочого часу, який ведеться відділом кадрів (додаток К ). В ньому фіксуються відомості про відпрацьований час по числам місяця, дні відпустки, тимчасової непрацездатності, відпустки без збереження заробітної плати, про що ставляться відповідні позначки. В кінці місяця в табелі підраховується загальна сума відпрацьованих годин і днів, після чого табель передається до бухгалтерії для обрахування заробітної плати. Якщо працівник відпрацював всі робочі дні місяця, йому призначається сума, передбачена посадовим окладом згідно із штатним розписом. Якщо місяць відпрацьовано неповністю, нарахування основної заробітної плати відбувається, виходячи з окладу, пропорційно відпрацьованим дням.

Оскільки всі працівники відділу Світловодського Управління соціального захисту населення (крім прибиральниці) мають статус державного службовця – на них розповсюджується діючі норми Закону України “Про державну службу”, і тому до посадового окладу працівників установи нараховуються слідуючи види виплат:

 • надбавка за ранг державного службовця;
 • надбавка за вислугу років;
 • персональна надбавка;
 • премія.

Розглянемо порядок призначення і розміри кожної з доплат до суми посадового окладу.

Додатком до наказу керівника затверджуються в розрізі кожного працівника ранги і стаж роботи, відомості з якого заносяться до штатного розпису. Даний документ є підставою для нарахування надбавок за ранг та вислугу років.

Законодавством України передбачено 15 рангів державних службовців. При прийнятті на роботу до Світловодського Управління соціального захисту населення працівнику присвоюється 15 ранг. Через кожні відпрацьовані два роки на посаді державного службовця ранг підвищується по спадаючій. Надбавки до посадового окладу за ранг нараховується в таких розмірах (таблиця 3.1.1.).

Таблиця 3.1.1.

Розміри надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців

Ранг державного службовця

Розмір надбавки, грн..

Ранг державного службовця

Розмір надбавки, грн.

1 ранг

160

9 ранг

90

2 ранг

150

10 ранг

80

3 ранг

145

11 ранг

70

4 ранг

140

12 ранг

60

5 ранг

130

13 ранг

55

6 ранг

120

14 ранг

50

7 ранг

110

15 ранг

45

8 ранг

100

Сума посадового окладу та надбавка за ранг є базою для обрахування надбавки за вислугу років, персональної надбавки та премії.

Надбавки за вислугу років нараховуються, виходячи зі стажу державної служби кожного працівника: шляхом застосування процентної ставки до розміру посадового окладу з урахуванням рангу:

3 роки – 10 %

5 років – 15 %

10 років – 20 %

15 років – 25 %

20 років – 30 %

25 років – 40 %.

Персональні надбавки призначаються керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам і службовцям за високі досягненні у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця. Дані надбавки нараховуються щомісячно і додаються до суми посадового окладу з урахуванням рангу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються.

Розміри персональних надбавок призначаються наказом керівника установи і, як правило, складають:

70 % — для керівника;

30 – 50 % — для інших працівників.

Крім вищеописаних, складовою нарахованої заробітної плати Світловодського Управління соціального захисту населення є премія, яка нараховується по результатам роботи за попередній місяць у розмірі 25 % від суми посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг державного службовця, вислугу років і персональних надбавок за виконання особливо важливої роботи.

Також в досліджуваній установі можуть виплачуватися премії до свят в межах фонду преміювання на підставі наказу керівника, в якому зазначаються прізвища, ім’я та по-батькові працівників, яких слід преміювати, суми премій або відсотки.

До ювілейних дат працівникам установи при наявності коштів виплачуються премії в розмірі посадового окладу.

Раз на рік працівникам нараховується матеріальна допомога (при виході у відпустку) також на підставі наказу начальника відділу (може видаватися і у зв’язку із захворюванням).

3.2. Нарахування заробітної плати за час відпустки та допомоги з тимчасової непрацездатності

З передбачених законодавством України відпусток в установі надаються такі їх види:

 1. щорічні:
 2. основна відпустка на строк 30 календарних днів;
 3. додаткова відпустка за особливий характер праці (до основної відпустки додається 5 календарних днів при стажі державного службовця понад 10 років + 2 календарних дні за кожний відпрацьований рік на посаді державного службовця після десятирічного стажу); але загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 45 календарних днів.
 4. додаткові відпустки у зв’язку з навчанням;
 5. соціальні відпустки:
 6. відпустка у зв’язку з вагітністю і пологам;
 7. відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 8. додаткова відпустка працівникам, які мають дітей на строк 5 календарних днів, якщо дітей віком до 15 років двоє і більше.
 9. відпустка без збереження заробітної плати.

Перша відпустка в Світловодському Управлінні соціального захисту населення надається після шести місяців роботи в установі, інші – один раз на календарний рік. Загальний термін відпустки може бути розділений на декілька частин, але основна її частина повинна бути не менше 14 календарних днів.

В оплата відпусток здійснюється з бюджетних асигнувань на його утримання.

Фінансування допомоги по вагітності та пологах, а також по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку здійснюється з коштів державного соціального страхування. Відпустка без збереження заробітної плати надається на строк до 14 календарних днів.

Для виходу у відпустку працівник установи оформлює заяву на ім’я начальника, після чого затверджується і видається наказ керівника про надання відпустки (додаток Л ), в якому вказується кому надається відпустка, її термін, кількість календарних днів. Наказ є підставою для розрахунку бухгалтерією відпускних.

Нарахування заробітної плати за час відпустки провадиться, виходячи із розміру середньоденної заробітної плати, помноженої на число оплачуваних днів. Розрахунковим періодом для нарахування виплат за час щорічної відпустки, додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, працівникам, які мають дітей – є 12 календарних місяців роботи.

Для цього підсумковий заробіток за останні перед наданням відпустки 12 місяців або менший фактично відпрацьований період ділиться на відповідну кількість календарних днів року або меншого, фактично відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, визначених законодавством). Потім одержана середньоденна заробітна плата множиться на число календарних днів відпустки.

Дані розрахунки знаходять відображення у довідці на оплату за дні відпустки (додаток М ).

В розрахунок середньої заробітної плати включаються всі види оплати праці, крім разових премій і матеріальної допомоги.

Нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності відбувається на підставі листка непрацездатності (додаток Н ), виданого лікувальною установою.

Для нарахування допомоги загальний трудовий стаж визначається на день хвороби працівника. Тривалість загального трудового стажу встановлюється начальником установи відповідно до записів у трудовій книжці.

Допомога з тимчасової непрацездатності працівників Світловодського Управління соціального захисту населення визначається в розмірі:

 1. 100% середньої заробітної плати:
 2. працівникам, що мають загальний трудовий стаж 8 і більше років;
 3. працівникам, які мають на своєму утриманні трьох і більше дітей віком до 16 років (учням – до 18 років);
 4. дружинам військових незалежно від стажу роботи;
 5. працівникові, якого віднесено до ІV категорії відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
 6. 80 % середньої заробітної плати:
 7. працівникам, які мають загальний трудовий стаж від 5 до 8 років.
 8. 60 % середньої заробітної плати:
 9. працівникам, які мають загальний трудовий стаж до 5 років.

Нарахування виплат з тимчасової непрацездатності здійснюється, виходячи з розміру середньої заробітної плати за формулою:

Сз = Зф/Рд, (3.2.1.)

Де Сз – середньозважена заробітна плата;

Зф – заробітна плата за фактично відпрацьовану кількість робочих днів протягом 6 останніх місяців, що передували непрацездатності;

Рд– число робочих днів або календарних.

Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності визначається за формулою:

Дп = СД х Рх х В, (3.2.2)

Де Дп – розмір допомоги з тимчасової непрацездатності, грн.;

СД – середньоденна заробітна плата, грн.;

Рх – число робочих днів, пропущених у зв’язку з хворобою;

В – розмір допомоги залежно від стажу.

Обрахування суми допомоги здійснюється на зворотньому боці лікарняного листа (додаток Н ).

Перші п’ять днів тимчасової непрацездатності виплачуються установою і відносяться на рахунок видатків, оплата інших днів хвороби проводиться фондом соціального страхування.

При обрахуванні заробітної плати (середньої) для визначення розміру допомоги з тимчасової непрацездатності бухгалтерія установи користується Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

3.3. Види нарахувань на заробітну плату та утримань з неї

Бухгалтерією Світловодського Управління соціального захисту населення проводяться наступні нарахування на фонд оплати праці:

 1. збір до Пенсійного фонду;
 2. збір до Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
 3. збір до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
 4. збір до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань.

Розмір нарахувань до Пенсійного фонду складає 32% фактичних витрат на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат (крім сум виплат, що враховуються при визначенні бази нарахування страхових внесків відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян”).

4% від об’єкта оподаткування нараховується збір для інваліда, який працює в установі.

При обрахуванні суми внесків на обов’язкове пенсійне державне пенсійне страхування дотримуються Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” .

Внески до інших фондів нараховуються у таких розмірах:

 • збір на соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності – 2,9%;
 • збір на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – 2,1% ( з .01.03.2003 р. – 1,9 %);
 • збір на соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань – 0,84%.

При цьому керуються Законами України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, „Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування“, „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату непрацездатності”.

Максимальна величина фактичних витрат на оплату праці працівників, з яких справляються внески до вищезазначених фондів встановлена в розмірі 2200 гривень на місяць у розрахунку на кожну особу. Тому, якщо працівникові установи нарахована заробітна плата у сумі, що перевищує 2200 гривень, розрахунки страхових внесків проводяться тільки з суми 2200 гривень.

Обчислення суми страхових зборів та їх сплата здійснюються щомісяця. Відомості про розміри страхових внесків знаходять відображення в меморіальному ордері 5 (додаток П ).

Із суми нарахованої оплати праці в установі проводяться такі види утримань:

1. Прибутковий податок.

2. Збір до Пенсійного фонду.

3. Збір на соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

4. Збір на випадок безробіття.

5. Профспілкові внески.

6. Одержаний аванс за звітний місяць.

Утримання із заробітної плати прибуткового податку штатних працівників відбувається за шкалою. При обрахуванні податку в бухгалтерії керуються Декретом Кабінету Міністрів України та Інструкцією “Про прибутковий податок з громадян”.

Не включається до сукупного оподатковуваного доходу при визначенні розміру податку кожного працівника:

 • допомога з державного соціального страхування і державного соціального забезпечення, крім допомоги з тимчасової непрацездатності; зокрема допомога по вагітності та пологах, допомога при народженні дитини, допомога по догляду за дитиною до трьох років, допомога на поховання;
 • суми одержуваних аліментів;
 • державні пенсії;
 • суми одноразової матеріальної допомоги, що не перевищує 365 гривень (з 1.01.2002 року).

До сум, на які зменшується сукупний оподатковуваний дохід працівників досліджуваної установи відносяться:

 1. Працівникам, які мають дітей віком до 16 років – сукупний оподатковуваний дохід зменшується за кожний повний місяць на суму одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 гривень) на кожну дитину за умови, що місячний сукупний оподатковуваний дохід не перевищує розміру 10 мінімальних заробітних плат.
 2. Працівникам-інвалідам ІІ групи – сукупний оподатковуваний дохід зменшується на 5 неоподатковуваних мінімумів, включаючи один, врахований в шкалі.
 3. Працівникові – Чорнобильцю IIIкатегорії – сукупний оподатковуваний дохід зменшується на 5 неоподатковуваних мінімумів, включаючи врахований в шкалі.

Оскільки на працівників Світловодського Управління соціального захисту населення розповсюджується дія Закону України “Про державну службу” утримання із заробітної плати до Пенсійного фонду здійснюється за такими ставками:

 • 1% від сукупного оподатковуваного доходу з частини сукупного оподатковуваного доходу, що не перевищує 150 гривень;
 • 2 % від сукупного оподатковуваного доходу з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі від 151 до 250 гривень;
 • 3% від сукупного оподатковуваного доходу з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі від 251 до 350 гривень;
 • 4% від сукупного оподатковуваного доходу з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі від 351 до 500 гривень;
 • 5% від сукупного оподатковуваного доходу в розмірі понад 500 гривень.

Збір до Фонду загальнообов’язкового соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності складає 0,25% із суми заробітної плати, що не перевищує 150 гривень, 0,5% — із суми, вищої за 150 гривень

( з 01.03.2003 — 0,5 % незалежно від розміру заробітної плати ).

Ставка збору до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття становить 0,5% із суми нарахованої заробітної плати кожного працівника. Даний вид збору не утримується із заробітної плати інвалідів і пенсіонера, які працюють в досліджуваній установі.

Профспілкові внески відраховуються у розмірі 1% від загальної суми нарахованої заробітної плати за місяць за відрахуванням нарахованої суми допомоги за дні непрацездатності в цей же період.

Суми утримань в розрізі кожного працівника і загальний розмір знаходять відображення в розрахунково-платіжній відомості (додаток )

По сумам нарахованих зборів і податків досліджувана бюджетна установа подає наступні звіти до відповідних органів:

 1. Довідка про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб – форма № 8ДР (щоквартально до Державної податкової інспекції).
 2. Звіт по персоніфікації (щорічно – до Пенсійного фонду).
 3. Розрахунок зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (щомісячно до Пенсійного фонду).
 4. Звіт про нараховані внески та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності – Ф-4-ФСС-ТВП (щоквартально).
 5. Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (щоквартально).
 6. Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (щоквартально).

3.4. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з оплати праці

Сума заробітної плати, призначена для виплати кожному працівнику Світловодського Управління соціального захисту населення визначається як різниця між загальною сумою нарахованого оплати праці та сумою утримань, які здійснюються із заробітної плати. Розрахунок суми заробітної плати до виплати відбувається в розрахунко-платіжній відомості, яка ведеться в розрізі кожного працівника (додаток Р ) на кожного працівника.

Виплата заробітної плати працівникам установи здійснюється за пластиковими картками “Аваль” VISA, для чого укладено договір з банком як самою установою, так і кожним окремим працівником. В договорі між банком і установою вказано дату, на яку установа перераховує кошти із свого поточного рахунку на картрахунок. Разом із тим, бухгалтерія подає розрахункову відомість у розрізі кожного працівника та платіжне доручення, на підставі якого здійснюється перерахування коштів до бюджету та до фондів пенсійного та соціального страхування.

Безготівкова форма розрахунків з працівниками вигідна як установі, так і самим працівникам. Відпадає потреба в інкасації готівки. Також економиться робочий час, який звичайно витрачається на видачу заробітної плати. На залишок коштів, які знаходяться на рахунку, працівникам нараховуються відсотки.

Перерахування коштів з поточного рахунку на рахунок банку разом з передачею відомостей на виплату заробітної плати проводиться в такі строки:

 • премія за попередній місяць – до 10 числа поточного місяця;
 • аванс за поточний місяць – до 16 числа;
 • заробітна плата за попередній місяць – до 20 числа поточного місяця.

Тобто працівники можуть отримувати суми оплати праці за пластиковими картками банку “Аваль” тричі на місяць.

Для обліку праці та її оплати бухгалтерія установи використовує рахунок 66 “Розрахунки з оплати праці”, до якого відкриваються такі субрахунки:

661 “Розрахунки із заробітної плати”

666 “Розрахунки з членами профспілки”.

За кредитом рахунку 66 відображається нарахована працівникам основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога з тимчасової непрацездатності, інші нарахування, а за дебетом – виплата заробітної плати, премій тощо, а також суми утриманих податків та інших утримань із сум оплати праці персоналу.

Регістром синтетичного обліку праці та її оплати виступає меморіальний ордер 5 (додаток П ).

Відображення в обліку розрахунків з оплати праці працівників установи подано в таблиця 3.4.

Таблиця 3.4.

Кореспонденція рахунків з обліку праці та її оплати

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.

Нараховано заробітну плату, відпускні

802

661

2.

Нараховано допомогу з тимчасової непрацездатності (перші 5 днів хвороби)

802

661

3.

Нараховано допомогу з тимчасової непрацездатності (інші – після 5 днів хвороби)

652

661

4.

Відображено утримання із заробітної плати прибуткового податку

661

641

5.

Відображено утримання із заробітної плати збору до Пенсійного фонду

661

651

6.

Відображено утримання із заробітної плати збору до Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

661

652

7.

Відображено утримання із заробітної плати збору до Фонду соціального страхування н випадок безробіття

661

653

8.

Відображено утримання із заробітної плати профспілкових внесків

661

666

9.

Відображено нарахування на фонд оплати праці на обов’язкове державне пенсійне страхування

802

651

10.

Відображено нарахування на обов’язкове соціальне страхування у зв’язку з втратою працездатності

802

652

11.

Відображено нарахування на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття

802

653

12.

Відображено нарахування на обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків

802

654

13.

Перераховано суми податків і зборів

641,

651-654

311

14.

Перераховано кошти із поточного рахунка банку на картрахунок підприємства

313/к

311

15.

Перераховано кошти із картрахунку підприємства на картрахунки працівників

661

313/к

Список використаної літератури.

 1. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Головного правління Державного казначейства України від 10.12.1999 р. № 114.
 2. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Головного правління Державного казначейства України, Міністерства фінансів України від 10.12.1999 р. № 114.
 3. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 р. № 67.
 4. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ і порядок їх складання, затверджена наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 р. № 68.
 5. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.1998 р. № 90.
 6. Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 12.07.2000 року №64;
 7. Інструкція по складанню типових форм з обліку і списанню основних засобів, які належать установам і організаціям, що утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України, Державного комітету статистики України від 02.12.1997 року №125/70;
 8. Типова інструкція про порядок списання основних засобів бюджетних установ, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України, Міністерства економіки України від 02.12.1997 року №126/137.
 9. Інструкція з обліку запасів бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 08.02.1997 року № 125. До запасів досліджуваної установи відносять оборотні матеріальні активи, витрачання яких планується протягом року.
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 р. № 2288 “Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоуправління та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”.