referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Економічна теорія

Вступ. У вітчизняній економічній науці питанням корпоративного управління наприкінці мину­лого століття почали приділяти помітну увагу. Це позв’язано з процесами трансформації економіки й об’єктивною необхідністю становлення нової системи відносин заснованої...
Вступ Актуальність теми. Сучасні ринкові умови господарювання в Україні спонукали до перетворення ринкової інфраструктури із пасивного супутника виробництва, якою вона була за часів командно-адміністративної економіки, в рівноправного партнера всіх...
Вступ Актуальність теми. Проблеми ринку праці, зайнятості та безробіття на сьогодні є важливими соціально-економічними проблемами для нашої держави. В кризисному стані економіки ці питання постають особливо гостро. Суперечності та...
Вступ Дослідження взаємозв’язку інфляції та безробіття є особливо актуальним на сучасному етапі розвитку більшості розвинених країн. Зростання безробіття та низька інфляція значно гальмують подолання наслідків економічної кризи, що розпочалася...
Вступ Обрана тема є актуальною, оскільки з перших років своєї незалежності Україна намагається мінімізувати вплив монополій на економічний розвиток держави та створити передумови для розвитку ринкової економіки. Проведення ефективної...
Введение В современном мире существуют определенные классы программного обеспечения, которое ориентированно в основном на корпоративный сегмент (крупный и средний бизнес) и соответственно не имеет широкого распространения. Но некоторые программные...
Вступ Актуальність теми. Становлення в Україні економіки ринкового типу потребує визначення власного шляху розвитку в світовій цивілізації. Для цього потрібна наукова концепція ефективної економіки, що визначала б спрямованість інтересів...
Вільні економічні зони (ВЕЗ), як доведено світовим досвідом, є одним з найбільш ефективних інструментаріїв для стимулювання швидкого розвитку регіонів, залучення інвестицій, збільшення зайнятості населення і сприяння експорту Проблематика суті...
Введение Актуальность исследования. Объектом экономического исследования, а следовательно, и предметом экономической науки является экономика. Экономика — это особая сфера жизни общества, охватывающей производство товаров и услуг, обмен ими и...
ВСТУП Актуальність теми. Сьогодні безробіття є великою соціально-економічною проблемою, яка потребує вивчення, аналізу та розроблення методів її вирішення. Оскільки безробіття є характеристикою конкурентоспроможності ринку праці, то це у суспільстві...
Вступ Актуальність теми. Визначення предмета економічної теорії досі залишається дискусійним. На мою думку,  доцільним використати для цього методологію найкоротшого, розгорнутого і повного визначення предмета науки. Такий підхід дає змогу...
Вступ Актуальність теми. Науковий напрям у світовій економічній думці, що розвиває систему поглядів, виражених у концепції “людського капіталу”, перебуває і нині на стадії розвитку, пошуку, який характеризується значним рівнем...
Вступ Актуальність теми. Підвищення національної конкурентоспромож­ності сьогодні є вкрай актуальним питанням не тільки в практичній площині, але й на теренах теоретичних засад. Це питання стало політичним пріоритетом для багатьох...
1. Понятие экономической теории. Предмет и функции экономической теории Экономическая теория есть наука о том, какие из редких производительных ресурсов люди и общество с течением времени, с помощью денег...
Вступ Актуальність теми. Людська життєдіяльність охоплює широкий спектр — від біологічної (фізіологічної) до соціокультурної. Біологічне і соціокультурне — це дві складові людини як цілісної системи. Співвідношення біологічного і соціального...
Вступ Актуальність теми. Конкуренція – динамічний процес, що є визначальним чинником упорядкування цін, стимулом для активізації інноваційних процесів, сприяє витісненню неефективних підприємств, раціональному використанню ресурсів, припиняє диктат виробників стосовно...
Вступ Актуальність теми. З часу здобуття Україною незалежності кожен уряд та всі політичні партії у своїх програмах діяльності на майбутні періоди наголошують на визначальній ролі в розвитку суспільства середнього...
Вступ Економіка України переважну частину XX ст. розвивалась як економічна  система централізовано-планового типу. Починаючи з 1990-х pp. вона трансформується в напрямі ринкової економіки. Трансформаційні змін від директивної економіки до...
Вступ Актуальність теми. В жорстких умовах ринкової конкуренції, різноманітті форм і методів конкурентної боротьби особливої актуальності набуває необхідність дослідження механізмів взаємодії суб’єктів ринку та новітніх тенденцій в ринковому середовищі....
1. Як ви вважаєте, навіщо економістові потрібні знання за курсом «Економічна психологія»? У сфері економічних дій часто виникає ситуація, при якій психологічні аспекти економічної діяльності впливають  на рішення того,...
1. Как вы считаете, зачем экономисту нужны знания по курсу «Экономическая психология»? В сфере экономических действий часто возникает ситуация, при которой психологические аспекты экономической деятельности оказывают влияние на решения...
Вступ Актуальність теми. Трансформація сучасного суспільства охоплює всі рівні соціально-економічної системи, в тому числі й бухгалтерський облік. В умовах розвитку глобалізаційних та інтеграційних процесів економіки нашої держави, бухгалтерський облік...
Вступ Методика викладання — це оптимальне поєднання загальнодидактичних методів, прийомів і засобів навчання. Ці прийоми і засоби застосовуються в таких відомих Вам формах навчання, як лекцїї, уроки, семінари, практичні...
Вступ Актуальність теми. Виробництво складає вихідний пункт і першу ознаку економічної діяльності людей. Виробництво — це процес взаємодії людини з природою з метою створення матеріальних благ та послуг, які...
Вступ Існування і розвиток міжнародної економіки підпорядковані певним загальним законам і закономірностям. Так у законі відповідності міжнародних економічних відносин рівню та характеру інтернаціональних продуктивних сил виражається причинна взаємозалежність розвитку...
Вступ Операційний менеджмент — це наука про концепції, методи, процедури, технологію створення та функціонування операційної системи, необхідної для реалізації операційної функції, а також цілеспрямована діяльність з управління операціями придбання...
Вступ Актуальність теми. Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується перманентною трансформацією національних економічних політик, поки що невдалими спробами здійснювати наддержавне регулювання в межах світового господарства (хоча досвід регулювання в...
Вступ Реформування економіки та розвиток ринкових відносин обумовлюють глибокі зрушення у зайнятості населення. Разом з тим виникає ряд проблем, вирішення яких вимагає розробки нових теоретичних і методологічних підходів. Ринкові...
Вступ Регіональний ринок – це ринок, який дає можливості робітнику знайти собі місце працевлаштування у відповідності зі своїми здібностями, інтересами, умовами та матеріальним забезпеченням. Він охоплює всіх здатних працювати:...
Вступ Актуальність теми. В жорстких умовах ринкової конкуренції, різноманітті форм і методів конкурентної боротьби особливої актуальності набуває необхідність дослідження механізмів взаємодії суб’єктів ринку та новітніх тенденцій в ринковому середовищі....
В умовах ринкової економіки виникає нагальна необхідність інтеграції України у світовий економічний простір, пошуку стійких ніш у реалізації виробленої продукції. Враховуючи ту обставину, що однією з провідних галузей міжнародної...
Вступ Правильне співвідношення понять “економіка” та “політика”, збалансований їхній взаємозв’язок є ключовим від чого залежить як економічний потенціал країни, так і рівень добробуту населення, розвиток суспільно-політичних та економічних процесів....
Вступ Актуальність теми. Визначальною рисою сучасного періоду економічного розвитку є глобалізація економіки, яка сприяє перегляду й уточненню положень економічної теорії щодо конкурентних ринків і конкуренції та послідуючої зміни норм...
Як нам відомо,  рівень життя відображає ступінь розвитку та задоволення фізичних і соціальних потреб населення, а також умови в суспільстві для розвитку і задоволення цих потреб. Тому підвищення рівня...
Вступ Особливо значущої ваги пріоритети, потреби і необхідність забезпечення якісного економічного зростання набувають в Україні, адже національна економіка на всьому етапі своєї постсоціалістичної перебудови не лише не відновила свого...
Актуальність теми. Дослідження закономірностей, тенденцій та суперечностей розвитку споживчого ринку в трансформаційних суспільствах є надзвичайно актуальним завданням сучасної економічної теорії. Це зумовлено тим, що на цьому ринку переплітаються ключові...
Актуальність теми. Трансформаційні процеси, які відбуваються в економіці країни в останні роки, потребують постійного перегляду економічної політики для забезпечення її сталого розвитку. Формування та реалізація політики сталого розвитку регіонів...
Вступ Економічна рівновага – стан економічної системи, за якого пропорції в народному господарстві забезпечують оптимальну узгодженість мети економічного розвитку і наявних ресурсів, попиту і пропозиції, товарних і грошових потоків,...
Вступ Ефективність суспільного виробництва вітчизняної економіки безпосередньо пов’язана з реалізацією активних структурних зрушень. Сьогодні проблеми структурної перебудови економіки України висуваються на перший план, що пояснюється необхідністю подолання в економіці...
Вступ Актуальність теми дослідження. Рівень конкурентоспроможності вітчизняної економіки залишається низьким, що породжує суттєві загрози економічній безпеці країни. Ключовою проблемою забезпечення економічної безпеки та формування конкурентоспроможної національної економіки є захист...
Вступ Актуальність теми. Важливим аспектом економічної політики держави є забезпечення дієвої моделі управління державним сектором, котрий має здійснювати позитивний вплив на конкурентоспроможність національної економіки в цілому. Більшість країн світу...
Вступ Процес зростання безробіття завжди супроводжується зростанням протестних настроїв, пошуком країнами «золотого мільярда» шляхів вирішення власних проблем за рахунок тих народів світу, що приречені на обслуговування інтересів сильних світу...
Вступ З виникненням суспільного поділу праці і товарного виробництва розпочався процес формування ринку, тобто обміну за законами товарного виробництва та обігу. В своєму розвитку ринок пройшов через кілька форм:...
Вступ Актуальність теми. Процеси глобалізації, євроінтеграції, входження України до СОТ, перехід до ринкових відносин вимагають від науковців глибокого теоретичного аналізу та осмислення загальних закономірностей становлення й функціонування цивілізованого ринку...
Вступ В умовах розширення світогосподарських зв’язків міжнародна трудова міграція з часом набула глобального характеру. Разом з тим, незважаючи на її масштаби, сучасна наука не має сьогодні єдиної концепції. Це...
Вступ Визначення предмета економічної теорії досі залишається дискусійним. На мою думку,  доцільним використати для цього методологію найкоротшого, розгорнутого і повного визначення предмета науки. Такий підхід дає змогу по-новому оцінити...
Рынок ценных бумаг, его сущность и структура Рынок ценных бумаг — это функциональная система финансового рынка, которая способствует аккумуляции капитала для инвестиций в производственную и социальную сферы, стимулирует структурную...
Сущность и виды облигаций Облигация — разновидность ценной бумаги, которая подтверждает внесение ее владельцем определенных средств и подтверждает обязательство эмитента возместить владельцу нарицательную стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный...
Сущность и виды акций Акция — это ценная бумага без установленного срока обращения, который подтверждает долевое участие в уставном фонде акционерного общества, подтверждает членство в нем и право на...
Сущность и виды ценных бумаг. Ценные бумаги возникают в результате оформления кредитных соглашений, подтверждают право владения и отношений ссуды, поэтому разделяются на паевые и долговые. Паевые ценные бумаги определяют...
Особенности вексельных обязательств и вексельное право Коммерческий кредит в его вексельной форме позволяет мобилизировать временно свободные ресурсы товаропроизводителей. Вексель стал самым важным кредитно-расчетным ордерным финансовым документом, который содержит безусловное...
Понятие кредитной системы Существует два определения категории «кредитная система»: как совокупность кредитных отношений, их форм и методов реализации и институтов, посредством которых эти отношения функционируют; кредитная система — это...
1. Кунная система денег Во времена Киевской Руси огромное развитие приобрела кунная система денег, основу которой составляла гривна в виде золотого и серебряного слитков, векши и веверицы — единицы...
Типы денежных реформ Денежная реформа — это полная или частичная структурная перестройка имеющейся денежной системы страны с целью оздоровления денег или улучшения механизма регуляции денежного оборота. Актуальность проведения денежных...
Экономическая сущность инфляции Современная инфляция связана не только с падением покупательной силы денежной единицы, но и охватывает общеэкономические процессы, что порождает дисбаланс и противоречие как в сфере производства, так...
1. Понятие валюты Валютные отношения — это совокупность валютно-денежных и расчетно-кредитных отношений в международной сфере. Их функционирование предусматривает: заключение контрактов купли-продажи валюты, получение и предоставление разного рода займов из-за...
1. Экономическая сущность и структура денежной системы Денежная система представляет собой определенную форму организации денежного обращения, которая сформировалась исторически и удовлетворяет потребности народного хозяйства. Создается она государством и имеет...
Сущность и структура денежного оборота Денежный оборот — это непрерывное движение денег для обеспечения непрерывности воспроизводства и реализации общественного продукта, перераспределения национального дохода. Субъектами денежного оборота фактически являются все...
Основополагающие постулаты классической теории Классическая количественная теория денег возникла из необходимости объяснить изменения уровня цен соответствующими изменениями количества денег в обращении. Основными методологическими принципами ее стали: а)    покупательная способность...
1. Концепции рационализма и эволюционного происхождения денег Существующие теоретические обоснования появления денег можно разделить на два теоретических направления: рационалистическую концепцию происхождения денег и эволюционную. Последователи рационалистической концепции объясняли возникновение...
Вступ Актуальність теми. Конкурентна політика держави є принципово новим напрямом наукових досліджень.Cтановлення конкурентної політики було резуль- татом практичних намірів швидко сформувати ринкове середовище в умовах монополізованої економіки, яку незалежна...
Вступ Актуальність теми. Внутрішня стабільність грошей має пріоритетне значення у вирішенні всього комплексу макроекономічних завдань. Загальноекономічна стабільність визначається стабільністю грошового обігу. Адже щоб функціонувати  ефективно, ринкова економіка потребує впевненості...
Вступ Сучасне і майбутнє соціально-економічних перетворень завжди пов’язані з об’єктивною необхідністю подолання живучих застарілих догм і стереотипів мислення минулого та ґрунтовної розробки нової теоретичної бази, наукових концепцій майбутнього прогресу...
Вступ Створення і широке використання в повсякденному житті сучасного суспільства новітніх технологій збирання та обробки інформації, різних інформаційно-пошукових, моделюючих, аналітичних і управлінських систем обумовили виникнення цікавого і значного феномена,...
Вступ Актуальність теми. Необхідні для виробництва ресурси фірми купують на специфічних ринках, які називаються ринками факторів виробництва або ресурсів. Продавцями на цих ринках виступають домогосподарства та інші фірми, які...
Конкуренция в области инновационной деятельности – это своего рода инновационный конкурс с непредсказуемыми в некоторых случаях результатами при решении научно-технических, социально-экономических и других проблем. Особенности конкуренции в инновационной сфере,...
Введение. 1. Основы и особенности ценообразования на мировом рынке. 2. Ценообразование на различных типах мировых рынков. 3. Практика и методы определения внешнеторговых цен. Выводы. Список использованной литературы. Введение При...
Вступ. 1. Теоретично-методичні основи ефективного ведення малого бізнесу на селі. 2. Формування економічного середовища функціонування малого підприємництва на селі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Агропромисловий комплекс України відіграє визначальну...
1.Регулювання державою сфери природних монополій. 2.Стимулювання внутрішнього попиту, захист вітчизняного товаровиробника 3. Мито та митні збори як засіб регулювання економіки. 4. Система прогнозування, планування та розробка програм як засіб...
1. Охарактеризувати особливості розвитку економіки в сучасних умовах. 2. Види зайнятості та їх основна характеристика. 3. Основні регіони України та їх характерні особливості. 4. Зміст та функції податків. Основні...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи діяльності малого та середнього підприємництва та його вплив на розвиток національної економіки 1.1. Суть малого та середнього підприємництва 1.2. Динаміка розвитку малого та середнього...
Вступ Підтримка становлення та розвитку малого і середнього бізнесу (МСБ) в Україні є одним з визначальних пріоритетів державної політики з перших років економічних реформ. Вагома роль малих і середніх...
Вступ. 1. Сучасний стан справ в металургії. 2. Невідкладні заходи з державної політики в чорній металургії України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В силу індустріально-аграрного характеру економіки України чорна...
Вступ. 1. Суть та основні напрямки державної науково-технічної та інноваційної політики України. 2. Науково-технічне прогнозування та його роль у забезпеченні прогресивних зрушень в національній економіці 3. Система макроскопічного управління...
Вступ. 1.Система економічних законів, їх використання в економіці 2.Загальні та специфічні економічні категорії Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економічні категорії — це узагальнюючі поняття, які виражають суттєві сторони економічних...
Вступ. 1. Поняття та основні риси міжнародної економічної інтеграції та глобалізації. Сучасні особливості процесів міжнародної економічної інтеграції 2. Характеристика процесів глобалізації та регіоналізації 3. Тенденції глобалізації та регіоналізації у...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні засади визначення ринку. 1.1. Сутність ринку, об’єкти та суб’єкти ринку. Розділ 2. Основні функції ринку. 2.1. Функції ринку. Класифікація ринків. Розділ 3. Умови виникнення ефективного...
План Принципи економічного районування території України (стор 3-11) Регіональні проблеми соціально-економічного розвитку України (стор 12-16) Класифікація і характеристика сучасних економічних районів України (стор 17-25) Проект нової сітки економічного районування...
Державно-управлінським відносинам властивий свідомо-вольовий характер. Але його визнання ще не вирішує питання про, так би мовити, «гносеологічну кваліфікацію» управлінських відносин, тобто про віднесення їх або до матеріальних (базисних), або...
Вступ. 1. Основні принципи економічного районування території України. 2. Особливості економічного районування України та галузей господарського комплексу. 3. Проблеми й перспективи економічного районування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У...
Вступ. 1. Сутність та структура хедж-фондів. 2. Головні особливості розвитку хедж-фондів. 3. Розподіл доходів в хедж-фонді. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Хедж-фонд – це приватний інвестиційний фонд, зазвичай відкритий...
Вступ. Розділ І. Теоретико-методологічні аспекти ціни в ринковій економіці. 1.1. Поняття та роль ціни у ринковій економіці. 1.2. Механізм ціноутворення та його функціонування в умовах ринку. Висновок до розділу....
Вступ. 1. Типи виробництва, їх техніко-економічні особливості. 2. Характеристика організаційних типів виробництва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Типи виробництва – це комплексна характеристика організаційно – технічного рівня виробництва, яке...
Вступ. 1. Конкурентоспроможність організації та її визначення. 2. Діагностика конкурентоспроможності підприємства. 3. Методики визначення та оцінки конкурентоспроможності організації. 4. Оцінка конкурентоспроможності підприємства «Селена». Висновки. Список використаної літератури. Вступ Конкуренція...
Вступ. 1. Економічні потреби суспільства, їх суть та структура. 2. Закон зростання потреб та механізм його дії. 3. Механізм дії закону зростання потреб. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кінцевою...
Тема 1: Введение в курс экономических теорий План: 1.Предмет и метод экономической теории: а) безграничные потребности ; б) редкость экономических ресурсов и их характеристика; в) определение предмета экономической теории;...
Вступ. 1. Адміністративно-командна система в історичному світлі та причини її виникнення. 2. Поняття командно-адміністративної системи, її характерні риси й особливості. 3. Шляхи переходу від командної економіки до ринкових відносин....
Вступ. 1. Ціна як інструмент економіки. Необхідність державного впливу на ціни. 2. Методи непрямого впливу держави на ціноутворення. 3. Державне втручання в процес ціноутворення. Встановлення фіксованих цін на товари...
Вступ. 1. Мінімізація витрат підприємства як засіб підвищення рентабельності підприємства. 2. Шляхи мінімізації витрат на підприємстві. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Діяльність будь-якого суб’єкта господарювання починається зі здійснення витрат....
1. Сутність та організаційно–правові відносини оперативної та правоохоронної непроцесуальної (оперативно – розшукової) і процесуальної (слідчої, досудової ) діяльності. 2. Основи економічної безпеки держави. Список використаної літератури. 1. Сутність та...
Вступ. 1. Господарський комплекс України, його суть, галузева структура і трансформація в ринкових умовах. 2. Агропромисловий комплекс, його галузева структура і особливості розвитку в ринкових умовах. 3. Місце регіонів...
1. Економічна сутність і причини виникнення державного боргу 2. Державний борг України та його обслуговування 3. Шляхи скорочення державного боргу України Заключення Бібліографія Вступ Постановка проблеми. Формування ринкової моделі...
1. Операції зустрічної торгівлі 2. Складні компенсаційні угоди 3.Виробниче кооперування 4. Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем 5. Комерційна компенсація 6. Зустрічні закупки 7.Авансові закупки...
Вступ. 1. Предмет, об`єкт, закони та інструменти економічної теорії. 1.1. Предмет та об`єкт економічної теорії. 1.2. Мікроекономічний та макроекономічний рівні досліджень. 1.3. Економічні закони. 2. Специфіка соціально-економічних досліджень. 2.1....
Вступ. 1. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг). 2. Характеристика методів факторного аналізу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Факторний аналіз дозволяє виявити об’єктивно існуючі фактори які впливають...
Вступ. 1.Ефективність використання виробничих потужностей та основних виробничих фондів у підприємницькій діяльності 2.Постановка проблеми. 3. Виклад основного матеріалу. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Виробничі потужності і основні виробничі фонди,...
Вступ. 1. Теоретичні проблеми внутрішньогосподарського контролю та їх дослідження. 2. Методологічні засади внутрішньогосподарського контролю та їх висвітлення в літературних джерелах. 3. Ефективність внутрішньогосподарського контролю та підходи щодо її визначення....
1.Вступ. 2. Теоретичні основи конкуренції. 2.1. Конкуренція, як форма функціонування товарно-ринкового господарювання. 2.2. Еволюція конкуренції та її форми. 2.3. Бар'єри і фактори, що впливають на обмеження конкуренції в Україні....
Вступ. 1. Умови ринкового саморегулювання економіки та його фактори. 2. Механізм ринкового саморегулювання та необхідність державного втручання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ринкова економіка має свою систему регулювання, яку...
Вступ. 1. Світові тенденції інноваційного процесу на сучасному етапі 2. Фінансові інструменти державного регулювання та підтримки інноваційної діяльності сфери. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На даний момент не викликає...
І. Валові витрати, характеристика їх сутності, змісту, та склад Вступ. 1. Сутність валових витрат. 2. Класифікація валових витрат та характеристика їх сутності Висновки. Список використаної літератури. ІІ. Відповіді на...
Вступ. 1.Економічний зміст акційної форми власності. 2.Переваги і недоліки акційної форми власності. 3.Акціонерна власність в Україні у сучасних умовах. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальністюобраної теми є те, що...
Вступ. Розділ 1. Монополія на ринках: праці, капіталу, природних ресурсів. Розділ 2. Наслідки монополізації та антимонопольне регулювання. Розділ 3. Особливості формування монопольних цін на ринку природних ресурсів в Україні....
Вступ 1. Багатоваріантність трактувань суті капіталу в економічній науці 2. Сутність капіталу 3. Форми капіталу 4. Кругооборот капіталу 5. Торговельна і позичкова форми капіталу. Процент – як ціна фактору...
ВСТУП 1.Організаційно – економічна характеристика та основні фінансово – господарські показники діяльності підприємства. 1.1 Характеристика підприємства 1.2. Організаційна структура ТОВ „Альфа” 2. Завдання, джерела інформації та прийоми економічного. 2.1...
1. Теорія потреб (мотивація) 2. Економічний і правовий зміст власності 3. Недоліки і переваги ринкового механізму Список використаної літератури 1. Теорія потреб (мотивація) Ієрархію потреб запропонував психолог А. Маслоу....
1. Моделі зовнішнього економічного ладу: Німецька, Французька, Скандинавська та Лейбористська. 2. Еволюція теорій прибутку підприємства. Список використаної літератури. 1. Моделі зовнішнього економічного ладу: Німецька, Французька, Скандинавська та Лейбористська Усі...
Вступ. 1.Сутність і основні структурні елементи економічних відносин 2. Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації економічної системи. 3. Типи економічних систем та критерії їх класифікації Висновки. Список...
Вступ. 1. Сучасні моделі ринкової економіки у розвинених країнах. 2. Економічні моделі ринкової економіки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Відомо, що кожний тип економічної системи може включати кілька моделей...
1. Малий та середній бізнес в Україні: сутність та роль в економіці, сучасний стан та майбутнє. 2. Тести. Список використаної літератури. 1. Малий та середній бізнес в Україні: сутність...
Види сертифікації та її мета Сертифікація продукції в Україні поділяється на обов'язкову та добровільну. Сертифікація продукції здійснюється уповноваженими на те органами з сертифікації — підприємствами, установами і організаціями з...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні засади ціноутворення в різних системах ринку. 1.1. Особливості ціноутворення на конкурентному ринку. 1.2. Особливості ціноутворення на монопольному ринку. Чиста (природна) монополія. 1.2.1. Неповна конкуренція і...
1. Роль спеціаліста економічного профілю в системі діяльності організаційних формувань. 2. Основні функції менеджера економіки. 3. Організація навчального процесу у вузі Список використаної літератури. 1. Роль спеціаліста економічного профілю...
Вступ. 1. Фірма: її правові і економічні форми. 2. Функції фірми. 3. Закон оптимальності фірми. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Діяльність сьогоднішніх підприємств, які пройшли складний шлях ринкових трансформацій,...
Вступ. 1. Фритредерство: сутність переваги та недоліки. 2. Проблеми формування заощаджень в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасному суспільстві утверджується розуміння того, що важливу роль у фінансуванні...
Вступ. 1. Особливості розвитку меркантилізму в західноєвропейських країнах. 2. Теоретичні основи критики меркантилізму. 3. Теорія торгового балансу пізнього меркантелізму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У розвитку меркантилізму виділяють два...
Вступ. 1. Сутність методу аналогій в оцінюванні ризику. 2. Використання методу аналогій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ризик — невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю, відсутністю достатньо...
Вступ. Розділ 1. Методика виконання економічної дисципліни сучасності: необхідні зміни, етапи. 1.1. Особливості викладання сучасної економіки в Україні (цілі, напрямки). 1.2. Шляхи підвищення ефективності економічного навчання в Україні (методичні)....
Вступ. 1. Сутність та завдання факторного аналізу. 2. Класифікація та сфери застосування методів факторного аналізу. 3. Загальна характеристика методів факторного аналізу. Задача. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Факторний аналіз...
Вступ. 1. Теорії, що визначають вартість товару. 2. Закон вартості та його функції, роль в ринковій економіці Висновок. Література. Вступ Осмислення сучасних економічних проблем через призму світового досвіду становлення,...
План Вступ Поняття бюджетного дефіциту. Світовий досвід прояву дефіциту бюджету. Причини бюджетного дефіциту в Україні. Основні методи покриття бюджетного дефіциту в Україні. Висновки. Список використаних джерел Вступ У складі...
1. Предмет науки. 2. Основні етапи підготовки курсових та дипломних робіт. Список використаної літератури. 1. Предмет науки Предметом дослідження є досліджувані з певною метою властивості, характерні для наукового пізнання,...
Вступ. 1. Сутність та поняття капіталу. 2. Сутність, джерела і методи нагромадження капіталу. 3. Капітал як економічна категорія. Теорії капіталу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. У сучасних...
1. Підготовка порівняльний аналіз міжнародних відносин в період французької революції та Наполеонівських війн в період Імперії 2. Дати характеристику Віденської системи міжнародних відносин та дослідити еволюцію політики європейських країн...
Развитие современного научно-технического прогресса в странах с развитой экономикой обусловлено размерами организации и эффективностью их инновационной деятельности. Зарубежные экономисты отмечают следующее преимущество крупной организации в освоении новой продукции и...
Вступ. 1. Визначення критеріїв конкурентоспроможності ключових елементів. 2. Методи та концепції визначення конкурентоспроможність ключових галузевих елементів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Рушійними силами ринкової економіки є конкуренція між суб’єктами...
Вступ. 1. Електронний бізнес та основні його види. 2. Системи ефективності електронного бізнесу. 3. Перспективи розвитку електронного бізнесу в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Бурхливе поширення інформаційних технологій...
Вступ. 1. Стан світової економіки у 60-70-х роках. 2. Інтеграційні процеси в Європі та світі Висновки. Список використаної літератури. Вступ На сьогоднішньому етані світова економіка формується в процесі інтернаціоналізації...
Вступ. 1. Структура і характеристика товарного асортименту. 2. Формування товарного асортименту. 3. Шляхи вдосконалення методів формування товарного асортименту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Історично так слалося, що головною умовою...
1.Економічні основи розвітку підприємництва в Україні. 1.1. Становлення підприємництва в сучасних умовах 2. Малий та середній бізнес в Україні 2.1. Загальні основи індивідуального дрібного підприємництва. 2.2. Малі на середні...
1. СУТНІСТЬ КОНКУРЕНЦІЇ. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗАКОН КОНКУРЕНЦІЇ.КОНКУРЕНЦІЯ ЯК КАТЕГОРІЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Важливим складовим компонентом механізму ринкової економіки є конкуренція. Це економічна боротьба, суперництво між відокремленими виробниками продукції, робіт, послуг щодо...
Вступ. 1.Зародження та розвиток меркантилізму. 2. Основні положення теорії меркантилізму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Вивчення питання доцільно розпочати зі з'ясування історичних передумов виникнення меркантилізму, які значною мірою пояснюватимуть...
1. Обмеженість ринкової економіки, які питання не може вирішувати ринок Висновок 2.Використати роботу Кейнса “Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей “ – де обґрунтовується необхідність державного регулювання ринкової економіки...
Вступ. 1. Загальна характеристика сучасного стану ринку праці України. 2. Аналіз показників ринку праці в Україні. 3. Шляхи реформування та вдосконалення ринку праці в Україні. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. Реферат 1. Законодавство України про захист економічної конкуренції. Загальна характеристика. Висновки. Список використаних джерел. Вступ. Реферат 2. Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства. Висновки. Список використаних джерел. Вступ...
1. Основне завдання та суть внутрішнього аналізу. 2. Цілі розробки та структура організаційного плану. Список використаної літератури. 1. Основне завдання та суть внутрішнього аналізу Сучасні економічні умови, які характеризуються...
1. Мале підприємництво в Україні: характерні тенденції, проблеми і перспективи. 2. Види малих підприємств. 3. Тести. Список використаної літератури. 1. Мале підприємництво в Україні: характерні тенденції, проблеми і перспективи...
Теорію абсолютних переваг А. Сміта розвинув Давид Рікардо (David Ricardo, 1772—1823), довівши, що абсолютні переваги є лише частковим випадком загального правила. Він показав, що торгівля вигідна кожній з двох...
Необхідність регулювання результативності діяльності підприємства визначається її значною роллю у розвитку підприємства і гармонійному забезпеченні інтересів його власників, персоналу та держави. Планування результативності діяльності підприємства можна здійснювати, використовуючи такі...
1. Погляди Варрона у трактаті «Про сільське господарство». 2. «Загальна теорія зайнятості, відсотку і грошей» Дж.М.Кейнса. Список використаної літератури. 1. Погляди Варрона у трактаті «Про сільське господарство» Марк Варрон...
Вступ. 1. Економічна освіта на сучасному етапі. 1.1. Стан економічної освіти та об'єктивна необхідність розробки концепції. 1.2. Місія, мета та ціннісні орієнтири економічної освіти. 1.3. Принципи економічної освіти. 1.4....
Вступ. 1. Поняття і основні етапи науково–технічного прогресу. 2. Початок та становлення науково-технічного процесу в 50-ті роки ХХ ст. 3. Характерні риси науково-технічної революції. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Еволюція неокласичних ідей у ХХ ст. 2. Ідеї стокгольмської школи та її внесок у розробку "шведської моделі " економіки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Спираючись на знання...
Вступ. 1. Сутність тіньової економіки. 2. Генезис і соціально-економічні наслідки тіньової економіки. 3. Особливості тіньової економіки в Україні. 4. Світовий досвід детінізації національної економіки та напрями його використання в...
1. Експертні методи у стратегічному виборі. Список використаної літератури. 1. Експертні методи у стратегічному виборі При стратегічному виборі використовують ряд відомих методів, зокрема: порівняння, факторного аналізу, розрахунково-конструктивний, моделювання, матричні...
План Вступ 1. Теоретико-методологічні основи використання індексів 1.1. Статистичні індекси та завдання індексного методу аналізу. 1.2. Методологічні основи побудови індивідуальних і загальнихіндексів 1.3. Середньозважені індекси 1.4. Системи взаємозалежних індексів...
Вступ. 1. Господарство України в роки другої світової війни. 2. Наслідки війни для економіки України. 3. Альтернативи повоєнного економічного розвитку. Основні напрями повоєнної відбудови народного господарства України. Відбудова та...
Введение Глава 1. Теоретические аспекты управления качеством гостиничных услуг 1.1. Анализ современных тенденций развития гостиничного хозяйства в России и за рубежом 1.2. Качество, как фактор потребительской привлекательности гостиничных услуг...
Вступ. 1. Розвиток фондового ринку в Україні та поглиблення приватизаційних процесів. 2. Етап приватизації на фондовому ринку. 3. Статистичний аналіз фондового ринку в умовах ринкової трансформації в Україні. 4....
Вступ. 1. Сутність ринку, його основні елементи. 2. Закон попиту та його зміст. Закон пропозиції товарів та його сутність Висновки. Список використаної літератури. Вступ Світовий досвід показує, що найефективнішою...
Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти економічного зростання 1.1. Зміст і типи економічного зростання 1.2. Теорії і моделі економічного зростання 1.3. Показники економічного зростання Розділ 2. Значення продуктивності та збереження...
Вступ. 1. Показники доходів домогосподарств. 2. Показники витрат домогосподарств. 3. Місце домогосподарства в обігу товарів, ресурсів і доходу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Упродовж останніх десяти років після здобуття...
Вступ. 1. Моделі ринкової організації економіки. 1.1. Американська (ліберальна) модель. 1.2. Німецька (неоліберальна модель) 1.3. Європейсько-кейсіанська модель. 1.4. Шведська (соцiал-демократична) модель. 2. Утвердження ринкових відносин. 3. Світ і Україна...
1. Класифікація показників, що використовуються в економічному аналізі. Список використаної літератури. 1. Класифікація показників, що використовуються в економічному аналізі Оскільки предмет економічного аналізу включає економічні процеси, які відбуваються в...
Кожний виріб є носієм різних конкретних властивостей, що відображають його корисність і відповідають певним потребам людини. Корисність будь-яких печей відбиває їхню споживну вартість. Споживна вартість того чи того товару...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти організації робочого місця. 1.1. Формування робочого місця та основні принципи організації його функціонування. 1.2. Організація і обслуговування робочих місць. Розділ 2. Особливості організації робочого...
Модель рынка монополистической конкуренции. Цена и объем производства фирмы в условиях монополистической конкуренции. Долгосрочное равновесие. Неценовая конкуренция и экономическая эффективность. Вопрос № 1. Модель рынка монополистической конкуренции. Монополистическая конкуренция...
1. Міжнародна економіка науково – технічна інтеграція: значення та причини розвитку. 2. Глобальні проблеми розвитку світової економіки. Список використаної літератури. 1. Міжнародна економічна науково – технічна інтеграція: значення та...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти поняття економічної системи. 1.1. Сутність і основні структурні елементи економічної системи. 1.2. Загальний економічний закон розвитку економіки. 1.3. Структурні елементи економічної системи. 2. Класифікація видів...
Вступ. 1. Економічна сутність капіталу підприємства. 2. Основні принципи формування капіталу підприємства. 3. Особливості використання та управління виробничим капіталом на підприємстві. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасних економічних...
Вступ. 1. Особливості розбудови незалежної Української держави. 2. Конституційний процес. Конституція України 1996 р. 3. Судова реформа. 4. Реформування законодавства. Розвиток окремих галузей права. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Видатні вчені України, що зробили значний внесок у розвиток науки і виробництва рибогосподарської галузі. 2. Характеристика основних об’єктів, що застосовуються при відтворенні водних біоресурсів. 3. Взаємодія рибництва...
Вступ. 1. Характеристика Центральноєвропейського регіону як туристичного об’єкту. 2. Природні ресурси Центральноєвропейського регіону 3. Рекреаційні та туристичні ресурси Центральної Європи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Традиційно Європа була й...
Вступ. 1. Потреба виникнення бізнесу та його поняття. 2. Родові ознаки бізнесу. 3. Бізнес і діло. 4. Види бізнесу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економіка кожного суспільства являє собою...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти поняття монополій. 1.1. Причини появи і існування монополій. 1.2 Форми і види монополій. 2. Соціально-економічні наслідки монополізації економіки. 2.1 Стан монополій в Україні. 2.2. Конкуренція...
Вступ. 1. Природа та особливості управлінської праці. Значення розподілу управлінської праці. 2. Розподіл управлінської праці та характеристика його видів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Складність та багатоплановість процесу управління...
Вступ. 1. Економічна сутність капіталу підприємства. 2. Основні принципи формування капіталу підприємства. 3. Особливості використання та управління виробничим капіталом на підприємстві. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасних економічних...
Вступ. 1. Роль та функції виставок та ярмарків у маркетинговій політиці підприємства. 2. Організація участі на виставках та ярмарках. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасна економіка розвинених країн характеризується...
Вступ. 1. Освоєння виробництва нової продукції: поняття, види, закономірності управління процесом. 2. Дослідження ринку перед розробленням та впровадженням нової (оновленої) продукції. 3. Формування планів оновлення продукції, їхній склад і...
1. Принцип “невидимої руки” в економіці. 2. Сучасні теорії “трансформації капіталізма”. Список використаної літератури. 1. Принцип “невидимої руки” в економіці Адам Сміт зі своєю визначною книгою”Багатство народів” (1776) був...
Вступ. 1. Зміст і задачі організації технічного обслуговування виробництва. 2. Стан і тенденції розвитку технічного обслуговування виробництва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Підвищення ефективності діяльності підприємства ґрунтується на досягненнях...
Вступ. 1.Проблеми оцінки ємкості ринку офісних меблів. 2. Суб’єкти меблевого ринку. 3. Тенденції розвитку та шляхи вдосконалення ринку офісних меблів Висновки. Список використаної літератури. Вступ В умовах ринкової економіки...
1. Порівняльна характеристика розвитку економічної думки Давньої Греції і Давнього Риму. 2. Стани ринкової рівноваги за А. Маршалом: аналіз і застосування. 3. Стан і перспективи розвитку економічної теорії в...
Вступ. 1. Побудова цілей контролінгу. 2. Сутність та характеристика цілей у контролінгу. 3. Критерії системи управління за результатами як основа побудови цілей у контролінгу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1.Аналіз проблеми безробіття в Україні 2. Характеристика сучасного стану ринку праці Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблема безробіття сьогодні досить важлива. Статистика свідчить, що на початок 2006 р....
1.Суть і функції розподільчих відносин. 2. Індексація заробітної плати. Список використаної літератури. 1.Суть і функції розподільчих відносин Розподільчі відносини — це феномен економіки, але в основі цих відносин лежить...
Вступ. 1. Структури бізнес – плану. 2. Принципи управління персоналом. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Що таке бізнес-план? Чому це слово придбало таку популярність і значимість. Бізнес-план — відносно...
Вступ. 1. Сутність якісного аналізу ризиків. 2. Загальні принципи якісного аналізу ризику. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Висока ступінь ризику призводить до необхідності пошуку шляхів зниження. Коли говорять про...
Вступ. 1.Ринкове господарство як невід’ємний елемент товарного господарства. 2.Суб’єкти ринкового господарства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Пізнання ринку як економічної категорії неможливе без глибокого аналізу його структури, тобто елементів,...
1. Неокенсіанські теорії економічного циклу та економічного зростання. Модель Харрода-Домара, Е. Хансен. 2. Загальна характеристика цивілізації середньовіччя. 3. Сучасний економічний розвиток західної Європи і вплив неокласичних концепцій. Тести. Список...
Вступ. 1.Сутність великих корпорацій та передумови їх виникнення. 2.Активізація процесів злиття та поглинання на сучасному етапі. 3.Злиття та поглинання в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Трансформаційні процеси в...
1. Правила проведення ділових зустрічей. 2. Основа ефективного спілкування. 3. Типологія і форми комунікацій. Список використаної літератури. 1. Правила проведення ділових зустрічей Ділові зустрічі — це цілеспрямований вид спілкування...
Введение. Раздел 1. Основные этапы и особенности становления и формирования рыночной инфраструктуры России. 1.1. Ориентиры и модели рыночной трансформации российской экономики. 1.2. Демократизация экономики – определяющий вектор ее рыночной...
Вступ. 1.Баланс міжнародних розрахунків та його основні складові 2. Історичний розвиток поняття «платіжний баланс». 3. Суть і структура платіжного балансу. 4. Способи вимірювання сальдо платіжного балансу. 5. Фактори, які...
Вступ. Розділ 1. Теорії економічного зростання. 1.1. Зміст економічного зростання. 1.2. Основні типи економічного зростання. 1.3. Рушійні сили економічного зростання (розвитку). Розділ 2. Моделювання економічного зростання. 2.1. Фактори, що...
Вступ. 1.Встановлення цін на товари. 2. Роль ціноутворення у формуванні ринкових відносин. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Ціна в умовах ринкової економіки — найважливіший економічний фактор, що...
Вступ. Розділ І. Теоретико-методологічні основи потреб та інтересів людей. 1.1.Економічні потреби суспільства, їх суть і структура. 1.2. Закон зростання потреб та механізм його дії. 1.3. Економічний інтерес і потреби....
Вступ. 1. Недоліки ринку та необхідність державного втручання в ринкову економіку. Висновки. Вступ. 2. Зовнішні ефекти та їх регулювання в ринковій економіці Висновки. Вступ. 3. Держава як суб’єкт макроекономічного...
Вступ. 1. Особливості економічних поглядів Д.Рікардо. 2. Економічна система Д.Рікардо. 2.1.Теорія вартості. 2.2. Гроші. 2.3. Теорія розподілу. 2.4. Прибуток. 2.5. Земельна рента. 2.6. Проблема відтворення і криз. Висновки. Список...
Вступ. 1. Поняття та сутність товару. 2. Основні види товару. 3. Споживча вартість як головний фактор товару. 4. Товар і економічні категорії. Величина вартості товару. Висновки. Список використаної літератури....
1. НЕОБХОДИМОСТЬ И СОДЕРЖАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 2. ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ 3. ЦЕНЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ...
Вступ. Глава 1. Теорія сукупних доходів населення і соціальна політика держави. 1.1. Зміст соціальної політики держави та моделі. 1.2. Доходи населення, їх види та джерела формування. 1.3. Причини нерівності...
Вступ. 1. Умови ринкового саморегулювання економіки та його фактори. 2. Механізм ринкового саморегулювання та необхідність державного втручання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ринкова економіка має свою систему регулювання, яку...
1. Яке місце належить історії економічних вчень в системі економічних теоретичних знань? В чому відмінність цієї дисципліни від економічно-теоретичних наук та економічної історії?. 2. Аналіз категорії «товар», товарного виробництва,...
Вступ. 1. Поняття та сутність товару. 2. Основні види товару. 3. Класифікація товарів широкого споживання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У маркетингу товар сприймається як комплекс відчутних та невідчутних...
1.Економічні теорії добробуту. 2.Соціально-економічні погляди народництва. Його особливості в Україні. Список використаної літератури. 1.Економічні теорії добробуту Не буде перебільшенням визнати, що економісти всіх часів, поколінь і світоглядних орієнтацій, вивчаючи...
Вступ. 1. Місце теорії грошей в економічній теорії. 2. Розвиток основних теорій грошей. 2.1. Кількісна теорія грошей. 2.2. Кон’юнктурна теорія грошей М. Туган-Барановського. 2.3. Монетаризм і його позиції. 3....
1. Функції і рівні менеджменту. 2. Мотивація винагороди. Система винагород. 3. Формальні і неформальні групи. Конфлікти. Методи вирішення конфліктів. Список використаної літератури. 1. Функції і рівні менеджменту Під функціями...
1. Зміст предмету товарознавство. 2. Правила приймання товару за кількістю. 3. Товарознавство як продовольча група. Список використаної літератури. 1. Зміст предмету товарознавство Термін «товарознавство» складається з двох слів: «товар»...
1. Охарактеризувати особливості розвитку економіки в сучасних умовах. 2. Види зайнятості та їх основна характеристика. 3. Основні регіони України та їх характерні особливості. 4. Зміст та функції податків. Основні...
Вступ. 1. Сутність бюджетування та його організація. 2. Процес бюджетування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Процес управління передбачає своєчасне отримання менеджером достовірної інформації, необхідної для прийняття оптимальних рішень. Формування...
ВСТУП. І. Об’єктивні засади та економічна природа підприємництва. 1.1. Сутнісно-змістова характеристика підприємницької діяльності. 1.2. Правові основий організаційні форми підприємницької діяльності. ІІ. ПІДПРИЄМНИЦТВО В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ. 2.1. Конкурентноздатність підприємницьких...
Вступ. 1. Загальний стан домогосподарств в економіці України. 2. Вплив соціально-економічних умов життя на сім’ю.. 3. Стратегії виживання домогосподарств. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Упродовж останніх десяти років після...
Вступ. 1. Методи оцінки ефективності проектів. 2. Формування проектної команди. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасній економіці більшість господарських завдань розв'язується на основі певних проектів, тобто спочатку визначаються...
Вступ. 1.Перша частина. Економічна доктрина та реалізація політики меркантилізма в середньовічній Європі 1.1. Меркантелізм, його загальна характеристика та місце в економічній історії середньовічної Європи. Раній та ппіздній меркантелізм. 1.2....
План Введение І Теория экономического анализа и организация его проведения Планирование и организация аналитической работы Рабочие приемы экономического анализа ІІ Анализ и планирование показателей торгово-финансовой деятельности аптеки Рецептура Товарооборот...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи калькуляції собівартості продукції. 1.1. Особливості та поняття калькуляції собівартості продукції. 1.2. Методи калькулювання собівартості. Розділ 2. Організація калькулювання собівартості готової продукції на підприємстві «Хлібопекарня...
Вступ. 1. Науково-технічний потенціал України, його сучасний стан та особливості. 2. Стан виробничого потенціалу країни. 3. Основні проблеми та перспективи розвитку виробничого та науково-технічного потенціалу України. Висновки. Список використаної...
Вступ. Розділ 1. Основи ринкової економіки. 1.1.Сутність економічного суверенітету та його структура. 1.2.Характеристика елементів економічної безпеки України. Розділ 2. Аналіз стану економічної безпеки України. 2.1. Аналіз стану тіньового сектору...
Вступ. 1. Економічна думка стародавнього Риму (Катон, Варрон, Колумела, Пліній Старший та ін.) 2. Література про організацію рабовласницьких латифундій у Стародавньому Римі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економічна думка...
Вступ. 1. Проблеми українсько-російських економічних відносин на поч. ХХІ ст. 2. Стратегічне партнерство в українсько-російських відносинах. 3. Українсько-російські торговельно-економічні відносини в умовах глобальної інтеграції. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Роль людини в економічній системі. 2. Сукупна робоча сила. 3. Економічні потребби суспільства: суть,структура, класифікація. 4. Економічний закон зростання потреб. 5. Суть та види економічних інтересів. 6....
Вступ. 1. Предмет економічної теорії. 2. Шляхи стабілізації грошового обігу. 3. Суть та функції ринку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кожна наука має свій предмет вивчення. З іншими спорідненими...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи функціонування ринкової конкуренції. 1.1. Основні моделі ринку в сучасних умовах. 1.2. Сутність, форми, та види конкуренції в умовах ринку. 1.3. Методи конкурентної боротьби. Розділ...
Вступ. 1. Сутність економічних інтересів. 2. Економічні суперечності в системі інтересів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Основна рушійна сила суспільного прогресу — людська особистість, яка є водночас і діючим...
На думку М.Портера, чим сильніше розвинена конкуренція на внутрішньому ринку країни і вище за вимогу покупців, тим більше ймовірність успіху компаній з цієї країни на міжнародних ринках (і навпаки,...
1. Попит на товари. Вимірювання та регуювання попиту на ринку. 2. Маркетингова логістика та товарорух. Список використаної літератури. 1. Попит на товари. Вимірювання та регуювання попиту на ринку Попит...
Модуль 1. Економіка, організація і нормування праці 1.1. Регулювання соціально-трудових відносин та економіка праці 1. Праця як основа розвитку суспільства і провідний чинник виробництва Праця, трудова діяльність є такою...
1. Вітчизняний і зарубіжний досвід захисту прав споживачів. 2. Транспортно-експедиторське обслуговування підприємств торгівлі. Список використаної літератури. 1. Вітчизняний і зарубіжний досвід захисту прав споживачів Законодавчою основою відносин між виробниками...
Вступ. 1. Сутність стратегічних альянсів, їх переваги та недоліки. 2. Основні причини формування стратегічних альянсів. 3. Організаційно-управлінські особливості входження українських підприємств до стратегічних альянсів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. Розділ 1. Поняття про урбанізацію та урбанізоване розселення. 1.1. Урбанізація як гнографічний процесс. 1.2 Сутність урбанізованого розселення. Міські агломерації. Розділ 2. Проблеми та негативні наслідки урбанізованого розселення 2.1...
Вступ. 1. Особливості затратних методів ціноутворення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ формування ціни – це вибір методу ціноутворення, який базується на попередніх етапах. Методи розрахунку цін вельми різноманітні повинні...
Політекономічна сутність ціни у процесі їх еволюції. Теорії ціни. Функції ціни та методи ціноутворення. Політекономічна сутність ціни у процесі їх еволюції. Найпростішим визначенням ціни, яке увійшло з праць К....
Вступ. 1. Поняття та форми агропромислової інтеграції фермерського виробництва. 2. Роль інтеграційних процесів в розвитку агропромислового комплексу. 3. Проблеми та перспективи інтеграції в АПК України. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Зміст економічної системи. 2. Економічна система й економічний лад суспільства. 3. Структурні елементи економічної системи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економічна система це надзвичайно складна категорія, яка...
Вступ. 1. Принципи підвищення історико-економічних процесів та явищ. 2. Й.Шумпетер про економічний аналіз та місце в ньому економічної теорії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Однак при поцінуванні економічних поглядів...
1. Значення економічної історії та історії економічних учень для розуміння і розвитку сучасної теорії. 2. Промисловий переворот та індустріалізація у Німеччині (ХІХ ст.) і їх соціально-економічні наслідки. 3. Становлення...
Вступ. 1. Еволюція неокласичних ідей у ХХ ст. 2. Неокласичні теорії економічного зростання. Список використаної літератури. Вступ Монополізація економіки, виникнення державно-монополістичної форми власності, усесвітня економічна криза 20—30-х рр. поставили...
І. Викладення Хіксом проблеми фінансів. 1.1. Вплив грошових і фінансових процесів на державу. Виникнення податків 1.2. Зародження кредитної системи. 1.3. Розвиток банківської справи. 1.4. Ефективність адміністративного управління. ІІ. Мої...
Вступ Сутність капіталу Види капіталу Особливості функціонування капіталу в різних сферах економіки Функціонування капіталу в аграрному секторі Особливості підприємницького капіталу Особливості позикового капіталу. Акціонерний капітал Висновки Література Вступ Засоби,...
1. Спільні риси та відмінності економічних поглядів В. Петті і П. Буагільбера — засновників класичної політекономії. 2. Загальна характеристика американського інституціоналізму. Тестові завдання. Список використаної літератури. 1. Спільні риси...
Вступ. 1. Класифікація показників, що використовуються в економічному аналізі. 2. Система показників економічного аналізу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Упродовж тривалого часу аналіз розвивався завдяки розширенню обсягів показників та...
Вступ. 1. Аспекти здійснення закупівель за процедурою міжнародних конкурсних торгів. 2. Сучасний стан сфери державних закупівель в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Одним з найперспективніших шляхів реалізації концепції...
Зміст Вступ   1. Проблема економічного зростання   2. Неокласична теорія економічного зростання за Дж.Б.Кларком   3. Теоретичні засади неокласичної теорії економічного зростання у формулюванні Р.Солоу, У.Свена, Б.Уолла Висновок...
У сучасному світі міжнародних відносин паралельно розгортаються полярно-векторні процеси, де суб´єкти міжнародного права формують різноякісні й різнопланові системи. Паралельно зі зростанням їхньої взаємозалежності, посиленням компоненти цілісності світу, розвивається інший...
Вступ. 1. Сутність економічної безпеки України. 2. Економічні трансформації в Україні та проблеми забезпечення економічної безпеки. 3. Ефективність заходів держави щодо врегулювання стану економічної безпеки України. 4. Демографічна характеристика...
Вступ. 1. Теорії пізнання і природного права Дж. Локка. 2. Суб'єктивний ідеалізм Д. Берклі. 3. Особливості теорії пізнання Д. Юма. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Критичний аналіз філософських вчень...
Вступ. Розділ 1. Теоретична система кейнсіанства та її засновник. Розділ 2. Реферат монографії Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей». Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасній...
Вступ. 1. Сутність торговельного капіталу і торговельного прибутку. 2. Еволюція торговельного капіталу (власності) у сучасних умовах. 3. Поняття та основні функції соціального капіталу, його роль у суспільстві. Висновки. Список...
Вступ . Розділ 1.Теоретико – методичні основи менеджменту обслуговуючого виробництва. Організація і планування транспортного обслуговування виробництва Значення, задачі і структура транспортного господарства . Розрахунок вантажообігу та потреби в транспортних...
З огляду історії ризик — це одна із ключових ознак, яка визначає сутність підприємництва. Ризик як наукова інтерпретація підприємництва і діяльності підприємця зафіксована ще на початку XVIII століття, коли...
Зміст 1. Зміст і типи економічного зростання 2. Рушійні сили економічного зростання (розвитку) 3. Проблеми економічного розвитку України Список використаних джерел 1. Зміст і типи економічного зростання Проблеми економічного...
Вступ. 1. Основні положення теорії економічної ефективності. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Термін "ефективність" універсальний. Його застосовують в усі сферах людської діяльності: економіці, політиці, науці, техніці, культурі й т.д.....
Вступ. 1. Проблеми управління в умовах кризи. 2. Криза й основні проблеми підприємств Висновки Список використаної літератури Вступ Останні роки економіка України знаходиться в перехідному стані від планової економіки...
Вступ. 1. Зміст і завдання економічного аналізу. 2. Роль економічного аналізу за ринкових відносин. 3. Зв'язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами та його практичне застосування. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1.Сутність олігополістичної конкуренції 2. Олігополістична структура. 3. Сутність олігополістичного ціноутворення. 4. Фундатори концепції олігополістичної конкуренції та її наслідків. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Олігополістичний ринок складається з невеликого...
Вступ. 1. Причини та джерела бюрократизму. 2. Бюрократична культура і культура бюрократії: проблеми становлення професійної бюрократії демократичного суспільства в Україні. 3. Наслідки бюрократизму для економіки країни. Висновки. Список використаної...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти поняття експортного потенціалу України. 1.1. Місце регіонів у формуванні експортного потенціалу України. 1.2. Методологічні підходи до структурування експортного потенціалу регіону. 1.3. Експортний потенціал України...
Вступ. 1. Концентрація виробництва. 1.1. Сутність, форми і показники рівня концентрації. 1.2. Економічні аспекти концентрації. 1.3. Оптимальний розмір підприємства. 2. Спеціалізація і кооперування виробництва. 2.1. Сутність, форми і показники...
1. Мале підприємництво в Україні: характерні тенденції, проблеми і перспективи. 2. Види малих підприємств. 3. Тести. Список використаної літератури 1. Мале підприємництво в Україні: характерні тенденції, проблеми і перспективи...
Вступ. 1. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації. 2. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи. 3. Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації економічної системи....
1. Стратегічні групи Першим кроком структурного аналізу в межах галузі є характеристика стратегій усіх значних конкурентів за цими показниками. Така діяльність потім дозволяє розподілити галузь на стратегічні групи. Стратегічна...
Вступ. 1. Корпоративний імідж: сутність і основні характеристики. 2. Функції корпоративного іміджу. 3. Імідж як лідер фірми і роль ЗЗГ в його формуванні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Нині,...
Вступ. 1. Засоби вираження спеціальних категорій, понять. 2. Класифікація використання економічної термінології. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Українська термінологія вже упродовж двох століть привертає до себе увагу багатьох учених,...
Вступ. 1. Проблема захисту прав громадянина. 2. Громадянське суспільство та захист прав громадянина. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Демократичні перетворення, започатковані в Україні на зламі 2004–2005 рр., містять величезний...
1. Характеристика кошторису витрат. 2. Групування витрат за статтями калькуляції. 3. Витрати виробництва та собівартість продукції. Висновок. Список використаних джерел. Вступ Собівартість — це частина вартості продукту праці, сукупність...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи системи інформаційного забезпечення базової діяльності фірми. 1.1. Загальні положення інформаційного забезпечення діяльності фірми. 1.2. Використання спеціалізованих періодичних видань для інформаційного забезпечення фірми. 1.3. Консультаційно-інформаційні...
Вступ. 1. Поняття якості та її оцінка. 2. Міжнародні системи сертифікації продукції. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В умовах розвитку міжнародної торгівлі і споріднених їй видів діяльності, усіх окремих...
Вступ. 1. Томас Мор як засновник утопічного соціалізму. 2. «Утопія» Т.Мора. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Перші паростки ідеології комунізму сягають ще ХV-ХVI століть. В період первісного накопичення капіталу...
План Вступ 1. Методологічні основи вивчення конкурентноздатності товарів (послуг) на внутрішньому ринку 1.1. Загальна характеристика видів конкуренції 1.2. Поняття і сутність конкурентноздатності 1.3. Фактори, що визначають конкурентноздатність товарів і...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи визначення сутності духовного виробництва. 1.1. Сутність та структура духовного виробництва. 1.2. Поняття про матеріальне і духовне виробництво. Розділ 2. Діалектика духовного виробництва та його...
Вступ. Розділ І. Сутність економічної теорії та її значення. 1.1. Економіка – основа життя людського суспільства. 1.2. Предмет економічної теорії та її значення. 1.3. Методи пізнання економічних явищ та...
Вступ. 1. Загальна характеристика функцій економічної теорії. 2. Функції економічної теорії та її роль в перебудові економіки України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економічна наука як система поглядів, знань,...
Вступ 1. Монополії та їх місце в економіці України 2. Огляд законодавства про захист економічної конкуренції в Україні 3. Антимонопольного комітет України як основний державний орган контролю за додержанням...
Вступ. 1. Загальний план роботи над темою дослідження та його значення у відборі матеріалів дослідження. 2. Принципи відбору літературних джерел. Методика роботи над літературними джерелами. 3. Спеціальні методи наукових...
Вступ. 1. Особливості управління соціально економічним розвитком країни. 2. Процес розподілу і перерозподілу доходів. 3. Створення справедливої системи соціального захисту населення. 4. Сутність ідеї рівності й солідарності. 5. Форми...
Вступ. 1. Сутність життєвого циклу проекту. 2. Основні підходи при поділі реалізації проекту на фази. 3. Інвестиційна та експлуатаційна фази проекту, порівняльна характеристика. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Життєвий...
Вступ. 1. Маркетингове управління закупівельною діяльністю у торговельних підприємствах. 2. Умови договору про закупівлю. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Для забезпечення безперебійного та якісного обслуговування покупців слід здійснювати закупівлю...
Вступ. 1. Сутність скандинавської моделі. 2. Розвиток економіки скандинавських країн. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Характерними ознаками цієї скандинавської моделі є: 1. Досягнення максимального рівня зайнятості. 2. Підтримка постійно...
Вступ. Розділ 1. Причини появи та існування монополій. 1.1. Поняття та розвиток монополій. 1.2. Встановлення монополії на ринку. 1.3. Монополія та її основні форми. 1.4. Класифікація монополій. 2. Визначення...
Вступ. 1. Фінансова політика в умовах переходу до ринкової економіки. 2. Особливості фінансів підприємств різних форм власності. 3. Фінансовий механізм, його складові. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Фінансова політика...
1.Види і форми власності 2.Підприємство як головна ланка економіки. Види підприємств. 3. Ринок цінних паперів. Фондова біржа. 4. Сутність і цілі економічної політики. Список використаної літератури. 1.Види і форми...
Вступ. 1. Основні точки зору на предмет економічної теорії. 2. Критичний аналіз поглядів сучасних економістів щодо предмета економічної теорії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Визначення предмета економічної теорії досі...
Вступ. 1. Поняття суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво. 2. Сфери матеріального та нематеріального виробництва в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Основою життя людського суспільства є виробництво матеріальних...
1. Підвищення харчової цінності і біологічної кулінарних виробів завдяки використанню домішок з рослинної сировини. 2. Нетрадиційна рослинна сировина та її використання у виробництві кулінарної продукції. 3. Вуглеводи. Зміна їх...
Вступ. 1. Зародження класичної економії. У.Петті. 2. Розвиток класичної економії. А. Сміт. 3. Економічна система Д.Рікардо. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Уперше термін «класична політична економія» ужив Маркс стосовно...
Вступ РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТИПУ ВИРОБНИЦТВА І ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ Й ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ Й КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ 2.1. Характеристика об'єкта виробництва, опис виробів 2.2. Маркетингові дослідження 2.3....
Вступ. 1. Контрактна форма наймання на роботу. 2. Контрактна форма трудового договору. 3. Питання практичного застосування контрактної форми найму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Конституція України (ст. 43) гарантує...
Вступ. 1. Сутність структури капіталу підприємства. 2. Управління капіталом підприємства та його структурою. Модель Міллера. 2.1. Логіка теорії Модільяні-Міллєра в умовах відсутності податків на доходи юридичних і фізичних осіб....
Відомо, що кожний тип економічної системи може включати кілька моделей економіки. Так, в епоху вільного ринку залежно від ступеня розвитку відносин власності та організаційно-економічних відносин виникають два види товарного...
Ценовая дискриминация: понятия, условия, последствия; Монопольная власть: понятия, показатели, факторы; Социальная цена монопольной власти; Государственное регулирование рынка чистой монополии. Вопрос № 1. Ценовая дискриминация: понятие, условия, последствия. В некоторых...
Вступ. 1. Поняття договору перевезення вантажу та його різновиди. 2. Зобов'язання сторін за договором перевезення вантажів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблемі правової природи договору перевезення вантажу приділяється значна...
Вступ. 1. Виникнення економічної науки. 2. Етапи розвитку економічної теорії. 3. Сучасні економічні теорії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Потреби людини у збільшенні виробництва матеріальних благ зумовили прагнення її...
Сьогодні наше суспільство живе очікуванням змін на краще в результаті реалізації концепції українського прориву, покладеного в основу діяльності Уряду. Природно, що прихід нової влади об'єктивно вимагає певних змін, переоцінки...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. Меркантилізм — перша концепція ринкової економіки. РОЗДІЛ 2. Економічні ідеї в Росії і в Україні у XVII—XVIII ст. ВИСНОВКИ. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ВСТУП Актуальність теми. Меркантилістські...
Вступ. 1. Сировина та властивості пластмас. 2. Класифікація пластмас. 3. Фізико-хімічні основи переробки пластмас. Висновок. Список використаних джерел. Вступ Пластмаса – це матеріал на основі полімерів. Матеріал, з якого...
Вступ 1. Макроекономічна ситуація в Україні напередодні реформи 2. Головні завдання реформи 3. Підготовка до грошової реформи 4. Механізм проведення реформи 5. Вилучення фальшивих грошей 6. Підсумки грошової реформи...
Вступ. 1. Різноманітність форм власності та форм господарювання – одна з важливіших умов забезпечення характеру економіки. 2. Основні шляхи демонополізації власності. 3. Сучасні проблеми роздержавлення і приватизації в Україні....
Вступ. 1. Методологічні засади формування глобальної економіки. 2. Розвиток економіки країни в умовах глобалізації. 3. Пріоритети і напрямки розвитку економіки України в умовах глобалізації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Зародження та розвиток меркантилізму. 2. Меркантилізм, його загальна характеристика та місце в економічній історії середньовічної Європи. Ранній та пізній меркантилізм. 3. Основні положення теорії меркантилізму. Висновки. Список...
Вступ. 1. Сутність ієрархії потреб за А.Маслоу. 2. Теорія мотивації Абрахама Маслоу. 3. Піраміда потреб Маслоу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Одним з перших дослідників, із праць якого менеджери...
1. Розвиток політичної економії основні школи і течії 2. Структура власності, типи, види, форми 3. Економічна конкуренція, суть, функції та форми 4. Диференція доходів населення. Необхідність перерозподілу національного доходів...
Вступ. 1. Наукові основи теорії економічного аналізу. Класифікація факторів та резервів. 2. Факторні моделі економічного аналізу. 3. Класифікація і характеристика видів економічного аналізу. 4. Мета і задачі перспективного, поточного,...
Вступ. 1. Сутність методу «дерева рішень». 2. Метод Монте-Карло. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У загальному випадку для аналізу і кількісної оцінки ризику існують різні методи, серед яких найбільше...
Вступ. 1. Сутність економічної безпеки України. 2. Економічні трансформації в Україні та проблеми забезпечення економічної безпеки. 3. Ефективність заходів держави щодо врегулювання стану економічної безпеки України. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Сутність економічного району та об'єктивний характер його формування 2. Основні районоутворюючі фактори 3. Принципи і критерії виділення великих економічних районів. 4. Ієрархія економічних районів, їх основні типи....
Вступ. 1. Економічний розвиток Месопотамії. 2. Особливості господарства Вавилонської держави та Ассирії. 3. Особливості господарського життя в Нововавилонське царство. 4. Економічна думка Месопотамії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Месопотамія...
Розділ 1. Теоретичні засади визначення ринку. 1.1. Сутність ринку, об’єкти та суб’єкти ринку. Розділ 2. Основні функції ринку. 2.1. Функції ринку. Класифікація ринків. Розділ 3. Умови виникнення ефективного функціонування...
Вступ. 1. Структура соціально-економічних відносин. 2. Відносини власності як основа соціально-економічної системи. 3. Шляхи реформування суспільства та соціально-економічних відносин. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Соціально-економічні відносини — це ті...
Вступ 1. Основні теорії вартості 2. Характеристика етапів розвитку та дослідників теорії вартості 3. Сучасні погляди щодо перегляду теорії вартості Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність теми.Осмислення сучасних економічних...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти становлення економіки як науки. 1.1. Поняття економіка як складної системи. 1.2. Значення економіки у суспільному житті та виробництві. Розділ 2. Проблема обмеженності виробничих ресурсів...
Вступ. 1. Призначення держави в соціальній економіці. 2. Інфраструктура соціально-економічної системи. 3. Соціальна сфера та її фінансове наповнення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У нинішніх умовах зростає вага соціальної...
Вступ. 1. Погляди Дж.Кейнса щодо ефективного попиту. 2. Сутність теорії ефективного попиту Дж.Кейнса. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Дж. М. Кейнс був видатним економістом, державним й політичним діячем, взагалі...
1. Види і форми соціальних гарантій населенню та джерела їх фінансового забезпечення. 2. Формування і напрями використання прибутку підприємства. Список використаної літератури. 1. Види і форми соціальних гарантій населенню...
Вступ. 1. Основні положення теорії промислових криз М.Тугана-Барановського. 2. Внесок Туган-Барановського у розвиток світової економічної думки. 3. Використання теорії М.Тугана-Барановського в сучасному економічному розвитку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Характеристика матеріальних активів підприємства. 2. Склад і структура матеріальних активів підприємства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Активи — ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких,...
Вступ. 1. Механізми розвитку ринкової інфраструктури в Україні 2. Ринкова інфраструктура в конкурентному середовищі 3. Формування системи нових ринкових відносин. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сьогодні, коли інтеграція України...
Вступ. 1. Програма школи ЕТП боротьби з безробіттям. 2. Економічна теорія пропозиції про інфляцію. 3. Бюджетні дефіцити як основна перепона економічного зростання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Визнання або...
Вступ. 1. Сутність та завдання методології економічної науки. 2. Методи дослідження сучасної економічної науки. 3. Ефективність застосування сучасних методів дослідження в економічній науці. 4. Напрями удосконалення методів дослідження економічної...
Вступ. 1. Трансформація соціально-економічної моделі Франції. 2. Франція: від домінування до регулювання. 3. Радикальні зміни в державному регулюванні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ 90-ті роки стали для Франції періодом...
Вступ. 1. Місія та цілі туристичної організації. 2. Стратегії та завдання організації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Туризм за своїми основними характеристиками не має жодних принципових відмінностей від інших...
Вступ. 1. Фактори трансформації соціально-трудових відносин. 2. Формування та розвиток соціально-трудових відносин у суспільстві. 3. Регулювання соціально-трудових відносин. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Соціально-трудові відносини — це комплекс взаємовідносин...
Вступ. 1. Економічні інтереси та їх структура. 2. Економічні суперечності, їххарактер і типи. 3.Економічні суперечності джерело соціально-економічного прогресу. 4. Споживання — кінцева мета виробництва. 5. Економічний інтерес, його об’єкт...
Гостиница является составной частью индустрии гостеприимства, которая в свою очередь относится к более крупной индустрии — туризма. Дадим определение термину “гостиница”. Гостиница может быть определена как коммерческое предприятие, основной...
Постановка проблеми. У розвинених ринкових економіках світу реформування системи пенсійного забезпечення, яке розпочалося наприкінці XXст., відбувається шляхом заміщення солідарної системи пенсійного забезпечення накопичувальною. У результаті реформи формується нова багаторівнева...
Вступ. 1. Ринок бізнес-освіти в Україні: структура галузі та оцінка якості навчання і затребуваності спеціальностей. 2. Розвиток бізнес-освіти в Україні та США: порівняльний аналіз. 3. Перспективи розвитку ринку бізнес-...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні засади інституціоналізму. 1.1 Ранній інституціоналізм. 1.2. Неоінституціоналізм. Розділ 2. Інституціональний аналіз трансформаційних зрушень перехідних суспільств. 2.1. Інституціональне середовище економік перехідних суспільств. 2.2. Інститут власності у...
Змістовна частина теоретичних основ економічного аналізу розпочинається з розгляду сутності цієї конкретно економічної, прикладної дисципліни. Аналіз — термін латинського походження і означає розчленування (розкладання) предмета чи явища на складові...
Вступ Сутність конкуренції. Конкуренція як категорія ринкової економіки Умови виникнення конкуренції. Економічний закон конкуренції Форми економічної конкуренції Монополія як антипод конкуренції. Захист конкуренції. Висновки Література. Вступ Сучасна ринкова економіка...
Вступ. 1. Основні поняття загальної теорії систем та системного аналізу. 2. Класифікація систем. 3. Властивості систем. 4. Основні завдання та принципи теорії систем і системного аналізу. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Поняття економічних функцій держави. 2. Економічні функції, які виконує держава в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Що ж являє собою економічна функція сучасної держави? Найбільш об'єктивну...
1. Автоматизовні інформаційні технології в банківській діяльності. 2. Сучасний стан розвитку та ринок локальних інформаційних систем. Порівняльна характеристика, функціональні можливості та особливості системи. Список використаної літератури. 1. Автоматизовні інформаційні...
1. Сутність корпоративного управління: переваги і недоліки. 2. Ревізійна комісія та її повноваження. 3. Проаналізуйте корпоративну політику держави в умовах перехідного періоду Список використаної літератури. 1. Сутність корпоративного управління:...
Вступ. 1. Історичні умови виникнення та сутність акціонерного капіталу. 2. Акціонерні товариства як організаційна форма існування акціонерного капіталу. 3. Роль та місце акціонерних товариств в економіці України. Висновки. Список...
Вступ. Фінансовий ринок. Кругообіг фінансових ресурсів в економіці. Первинний ринок та фінансові посередники. Вторинний ринок. Ринок грошей та ринок капіталів. Методи ціноутворення. Загальна схема розрахунку ціни. Затратні методи ціноутворення....
Предмети споживання- це товари тривалого користування (телевізорів, холодильників, автомобілів, відеотехніки, пральних машин тощо) та поточного споживання (продовольства, одягу, взуття та інше). Людський капітал- це сформований або розвинений у результаті...
Вступ. 1. Теорії соціально-економічних трансформацій і становлення економічного устрою ринкової економіки. 1.1. Теорія еволюційної економіки Ч. Дарвіна. 1.2. Соціально-економічна трансформація за Й. Шумпетером і К. Марксом. Розділ 2. Особливості...
1. Форми підприємницької діяльності: приватне, колективне, і державне підприємство. 2. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. 3. Види комерційних і посередницьких угод. Торгівельний контракт , його структура. Список використаної літератури....
1. Економічні показники розвитку автомобільної галузі та її перспективи. 2. Роль і значення автомобільної галузі в системі ринкової економіки. Список використаної літератури. 1. Економічні показники розвитку автомобільної галузі та...
Постановка проблемы. Черная металлургия Украины, начиная с 1990-х гг. и по настоящее время, является ключевой отраслью промышленности и экономики страны в целом, занимая ведущие позиции как по объемам производства...
Вступ. 1. Основи формування кон’юнктури споживчого ринку. 2. Умови формування та механізми забезпечення товаронасиченої кон’юнктури споживчого ринку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Загальний кризовий стан економіки України позначився на...
1. Дослідження правового середовища країни та соціально – економічної її стабільності за схемою М. Портера. Список використаної літератури. 1. Дослідження правового середовища країни та соціально–економічної її стабільності за схемою...
Вступ. 1. Система економічної інформації та її захист. 2. Основні принципи забезпечення захисту економічної інформації. 3. Основні форми і способи забезпечення інформаційної безпеки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Термін...
1. Еволюція поглядів на товарно-вартісні категорії у творчості Ксенофонта, Аристотеля, Фоми Аквінського, Ібн Хальдуна. Між ким з названих науковців мала місце спадкоємність поглядів, чому і в чому вона виявлялась....
Вступ. 1. Перевірка правильності визначення амортизаційних відрахувань. 2. Методи нарахування амортизації основних засобів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На етапі проведення ревізії правильності нарахування амортизації і зносу основних засобів...
1. Економічна думка стародавнього Риму. 2. Основні ідеї економічного вчення Д. Рікардо. 3. Теорія суспільного вибору у неоінституціоналізму. Список використаної літератури. 1. Економічна думка стародавнього Риму Своєрідним продовженням, поглибленням...
1. Досягнення та утримання ринкової влади монополістом у довгостроковому періоді 2. Еластичність попиту і пропозицій. Список використаної літератури. 1. Досягнення та утримання ринкової влади монополістом у довгостроковому періоді Монополія...
Вступ. Розділ 1. Акціонерна власність як форма змішаної власності. 1.1. Сутність та структура акцій та акціонерного капіталу. 1.2. Суперечності акціонерних компаній. 1.3. Види акціонерної власності. Розділ 2. Корпорації та...
Вступ. 1. Загальна оцінка меркантилістських ідей. 2. Значення меркантилізму в історії економічних учень. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Тривалий період панування меркантилізму віддзеркалив основні тенденції розвитку економічної думки та...
1. Чинники економічного росту. 2. Державне регулювання природокористування. 3. Державний бюджет. Список використаної літератури. 1. Чинники економічного росту Економічне зростання — це розширення масштабів виробництва, зростання випуску продукції, збільшення...
Вступ. 1. Економічні погляди Д. Мілля і Д. Мак-Кулоха. 2. Синтез економічних теорій вартості, капіталу, прибутку, ренти в працях Дж. Мілля. 3. Економічна теорія у Франції. Ж — Б....
Вступ. 1. Державний борг України, його обслуговування і вплив на фінансове становище України. 2. Бюджетний дефіцит та його значення для економіки. 3. Державний борг та його вплив на розподіл...
Проблема функціонування тіньової економіки є надзвичайно складною та великомасштабною. Тіньовий сектор істотно впливає на всі аспекти економічної діяльності, соціальні процеси, які відбуваються в суспільстві. Існування тіньової діяльності свідчить перш...
Вступ. 1. Поняття і ефективність ринково-монополістичної конкуренції та поведінка фірм цих умовах. 2. Модель диференціації продукції. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В багатьох галузях із монополістичною конкуренцією ціна й...
Вступ. 1. Загальна характеристика підготовки керівних кадрів. 2. Методи пiдготовки управлiнських кадрiв. 3. Основні тенденції розвитку та підготовки кадрів за кордоном. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Конкретна вiдповiдальнiсть за...
Вступ. 1. Суспільне відтворення як характеристика динаміки суспільного виробництва, його типи, умови і критерії оптимізації. 2. Два підрозділи суспільного виробництва. Рух валового суспільного продукту в простому та розширеному відтворенні....
Вступ. 1. Сутність глобалізації в контексті сучасних дослідницьких підходів 2. Процеси глобалізації та їх вплив на національні економіки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ З'ясування сутності розгортання такого суспільного явища,...
І. Вступ. ІІ. Основна частина. 1. Виникнення спеціалізованої торгівлі 2. Витоки міжнародної торгівлі 3. Поняття торгової економіки та її сутність. ІІІ. Висновки. ІV. Список використаної літератури. І. Вступ Осмислення...
1. Тарифне і нетарифне регулювання, квотування, ліцензування експорту та імпорту. 2. Тести. Список використаної літератури. 1. Тарифне і нетарифне регулювання, квотування, ліцензування експорту та імпорту Класичним методом регулювання зовнішньої...
ВСТУП. Розділ І. Пропозиція товару на ринку. Графік пропозиції. 1.1.Ціна й обсяг пропозиції товарів. 1.2.Особливості ринкової пропозиції. Розділ 2. Ціна ринкової рівноваги.. 2.1. Рівноважна ціна. 2.2. Встановлення рівноважної ціни....
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ. 1.1. Поняття й сутність конкурентоспроможності продукції. 1.2. Якість як основний чинник забезпечення конкурентоспроможності продукції. 1.3. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції. 1.4. Правові основи конкурентного...
Вступ. 1. Суб’єкти та об’єкти факторингових операцій. 2. Функції та види факторингових операцій. 3. Етапи здійснення факторингової операції. Особливості здійснення факторингових операцій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Факторинг —...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти іноземних інвестицій. 1.1. Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестицій та форми інвестиційної діяльності. 1.2. Суб'єкти та об'єкти інвестиційної діяльності. Розділ 2. Іноземні інвестиції в Україні....
Вступ. 1. Засоби державного регулювання господарської діяльності. 2. Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності. 3. Правова характеристика відносин, що виникають в сфері державного регулювання господарської діяльності. Висновки. Список...
Вступ. 1. Вибір та застосування стандартів ISO серії 9000. 2. Управління якістю за державними стандартами ДСТУ ISO 9001. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Значну роль в підвищенні якості продукції...
Розділ 1. Теоретичні засади ризику. 1.1.Теорії ризиків. 1.2 Види ризиків, їх характеристика. 1.3 Методологічні засади ризиків та їх особливості. Розділ 2. Фінансово-господарська діяльність підприємства і ризики (на прикладі підприємства...
Введение. Глава 1. Особенности развития экономики Германии. § 1.1. Экономические реформы Германии после IIмировой войны. §1.2 Роль Германии в становлении ЕС. Глава 2. Место и роль экономики Германии в...
Вступ 1. Загальна характеристика ринкових структур. 2. Аналіз та оцінка стану функціонування ринкових структур в Україні 3. Удосконалення державного регулювання ринкових структур в економіці України Висновки Список використаної літератури...
Вступ Розділ І. Основні напрямки діяльності та організації національної структури ТНК Розділ ІІ. Особливості менеджменту компанії Розділ ІІІ. Особливості ТНК в Україні Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність теми....
Вступ. 1. Методи хеджування ризиків. 2. Хеджування в системі мінімізації фінансових ризиків. 3. Застосування інструментів хеджування біржових ризиків. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Термін «хеджування» (англ. heaging – загороджувати)...
Загальна сума транспортних витрат (рис. 1) залежить від вантажообігу (ткм) і середньої собівартості одного тонно-кілометра перевезень. У свою чергу на обсяг вантажообігу впливають розмір (т) і середня відстань (км)...
Дисципліна «Менеджмент». 1. Предмет науки менеджмент, його завдання та сучасні особливості 2. Основні категорії менеджменту. 3. Наукові принципи менеджменту. 4. Поняття і класифікація функцій менеджменту 5. Сутність і класифікація...
Вступ І. Про проблеми обліку ремонту основних засобів Відновлення ресурсу (ремонт) та модернізація Зміст операцій Суть зносу основних засобів ІІ. Облік операцій, пов`язаних з перетворенням державних підприємств у відкриті...
Вступ. 1. Фінансова політика держави та її особливості в період становлення ринкових відносин. 2. Грошово-кредитне і валютне регулювання економіки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економічний і соціальний розвиток України,...
Вступ. 1. Правові засади здійснення державного фінансового контролю в Україні. 2. Особливості державного контролю і нагляду у сфері економіки. 3. Зміст державного керівництва у сфері економіки. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Загальна характеристика основних методів дослідження економічних процесів та явищ. 2. Характеристика загальнонаукових методів. 3. Поняття та сутність спеціальних методів пізнання соціально-економічних процесів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
1. Поняття екологізації. 2. Механізм екологізації економіки. Список використаної літератури. 1. Поняття екологізації Екологізація – це процес неухильного і послідовного впровадження систем технологічних, управлінських, юридичних та інших рішень, які...
1. Гіпотези у методології наукових досліджень. 2. Структура і класифікація науки. Список використаної літератури. 1. Гіпотези у методології наукових досліджень Гіпотеза — наукове припущення, висунуте для пояснення будь-яких явищ...
Вступ. 1. Роль заробітної плати в умовах ринкової економіки. 2. Відмінності в оплаті і регулюванні розподілу праці. 3. Загальні основи традиційного формування тарифних умов оплати праці. Висновки. Список використаної...
1. Види посередників у підприємстві. 2. Термін інвестиції та її класифікація. 3. Роль малого бізнесу у розвитку ринкових відносин в Україні. Список використаної літератури. 1. Види посередників у підприємстві....
1. Спеціальні економічні зони та території особливого інвестиційного розвитку. Проблема підвищення їх ефективності чи скасування. 2. Значення іноземних інвестицій для розвитку економіки. Методи направлення та контролю їх позитивного впливу....
І. Характеристика економічної системи, командно-централізована економіка та її особливості 1. Зміст економічної системи. 2. Структурні елементи економічної системи. Список використаної літератури. ІІ. Відповіді на запитання. 1. Обмеження та їх...
Вступ. Розділ І. Теоретико-методологічні аспекти процесу глобалізації. 1.1. Основні тенденції глобалізації. 1.2. Характеристика ризиків глобалізації. Розділ ІІ. Негативи та небезпеки глобалізації в Україні та світі. 2.1. Позитиви та негативи...
Вступ. 1. Сутність і особливості природокористування. 2. Принципи природокористування, їх класифікація. 3. Екологізація економіки та шляхи подолання екологічних криз. 4. Система економічних оцінок природних ресурсів. Висновки. Список використаної літератури....
1. Міжнародна економіка науково – технічна інтеграція: значення та причини розвитку. 2. Глобальні проблеми розвитку світової економіки. Список використаної літератури. 1. Міжнародна економічна науково – технічна інтеграція: значення та...
1. Чому я вважаю шведську модель управління національною економікою ефективною Відомо, що кожний тип економічної системи може включати кілька моделей економіки. Так, в епоху вільного ринку залежно від ступеня...
1. Територія, чисельність населення, головні міста. 2. Державний устрій: законодавча, виконавча, судова влада; грошова одиниця. 3. Територіально адміністративний устрій, форми економічних зв'язків центру з регіонами. 4. Загальна характеристика державного...
Вступ. 1. Сутність та показники прибутку. 2. Оцінка прибутковості та активності, характеристика основних показників прибутковості. 3. Основні показники фінансової стабільності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кінцевою метою діяльності підприємства...
1. Вступ 2. Основна частина: 2.1. Сутність і класифікація потреб 2.2 Сутність і класифікація інтересів 2.3 Потреби і інтереси – головні рушійні сили соціально– економічного прогресу 3. Висновки 4....
1. Поняття та юридичний статус акціонерного товариства. 2. Поняття та форми власності в економіці України. 3. Зовнішньоекономічна діяльність та її регулювання. Список використаної літератури. 1. Поняття та юридичний статус...
Вступ. 1. Проблема захисту громадян на сучасному етапі становлення економіки 2. Державна підтримка в Україні та за кордоном. 3. Тест Висновки. Список використаної літератури. Вступ На всіх етапах розвитку...
Вступ. 1. Економіка країн світу в післявоєнний період. 2.Динаміка та структурні зміни господарського розвитку. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Економічна історія, або історія народного господарства, виникла як самостійна наука...
Вступ. Розділ 1. Різновиди та характеристика мультиплікаторів в економіці. 1.1. Мультиплікатор інвестицій. 1.2. Грошово-кредитний мультиплікатор. 1.3. Мультиплікатор Кейнса. Розділ 2. Використання дії мультиплікаторів у економіці. 2.1. Взаємозв’язок мультиплікатора державних...
Вступ. І.Основна частина. 1.1. Теоретичні аспекти функціонування товарних бірж в Україні. 1.1.1. Історія розвитку та особливості функціонування товарних бірж в Україні. 1.1.2. Організаційно-правові засади функціонування товарних бірж Україні. 1.2....
Вступ. 1. Поняття структуризації економіки. 2. Спрямованість структуризації економіки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Структура економіки в її широкому розумінні охоплює всі сфери людської діяльності — від макро- до...
Вступ. 1. Суть економічного зростання. 2. Типи економічного зростання. Екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання. 3. Фактори та показники економічного зростання. Висновок Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Економічне...
Вступ. 1. Систематизація результатів наукового економічного дослідження. 2. Реалізація наукового дослідження. 3. Ефективність впровадження наукових досліджень. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Процес пізнання включає в себе накопичення фактів. Без...
Вступ. Розділ 1. Роздрібна торгівля: суть, функції, види і типи роздрібних підприємств. 1.1. Сутність та фактори розвитку роздрібної торгівлі. 1.2. Сучасний стан розвитку роздрібної торгівлі в Україні. 1.3. Механізм...
1. Міжнародні транспортні операції 2. Особливості міжнародних контрактів при зустрічній торгівлі Список використаної літератури. 1. Міжнародні транспортні операції Під час розгляду питань транспортування вантажів для учасників зовнішньоторгової угоди важливо...
-1. Мета підприємницької діяльності. 2. Які проблеми не здатний вирішити ринок?. 3. Державне регулювання економіки як науки. 4. Нормативне регулювання як елемент державної підтримки підприємництва. Список використаної літератури. 1....
1. Чим відрізняється бренд від торгівельної (торгової) марки. 2. Дайте визначення товарної інноваційної політики організації. 3. Як розробити стратегію виходу нового товару на ринок?. 4. Що є запорукою успіху...
Вступ. 1. Етапи становлення економічної науки. 2. Економічне вчення капіталізму. 2.1. Меркантилізм. 2.2. Фізіократи. 2.3. Класична школа політекономії 3. Розвиток економічних знань др. пол. ХІХ ст. 3.1. Марксизм. 3.2....
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти підприємництва як суб’єкта ринкової економіки. 1.1. Підприємство як політекономічна категорія. 1.2. Сутність, функції і форми підприємства. Розділ 2. Типи і види підприємств. 2.1. Основні...
Вступ. 1. Роль Національного банку України в системі грошово-кредитного регулювання. 2. Вплив НБУ на стан фізичного ринку України. 3. Функції національного банку України у реформування економіки. Висновки. Список використаної...
Перш ніж вести мову про нецінову конкуренцію спочатку спробуємо з’ясувати, що таке конкуренція в цілому, а потім, що таке цінова боротьба за ринок збуту та місце нецінової конкуренції в...
Вступ. 1. Платники податку та об'єкт оподаткування. 2. Розміри ставок державного мита. 3. Порядок сплати державного мита і зарахування його до бюджету. Пільги щодо сплати державного мита. Висновки. Список...
Вступ. 1. Початки економічної та валютної інтеграції в Європейському Союзі. 1.1. Етапи економічної та валютної інтеграції. 1.2. Договір про Європейське Економічне Співтовариство. 2. Економічний та Валютний Союз. 3. Становлення...
Вступ. 1. Економічна криза як фаза циклічного розвитку ринкової економіки. 1.1. Принципи та суть економічної кризи. 1.2. Види економічних криз. 2. Особливості економічної кризи в Україні. 2.1. Причини виникнення...
Вступ. Розділ 1. Науково-технічний прогрес та економіка природокористування. 1.1 Науково-технологічний прогрес та головні складові його впливу на довкілля. 1.2. Безвідходні технології як основний важіль охорони навколишнього природного середовища та...
Вступ. Розділ 1. Сутність та особливості функціонування конкуренції та монополії в умовах ринку. 1.1. Основні моделі ринку в сучасних умовах. 1.2. Сутність, форми та методи конкуренції в умовах ринку....
Управління розвитком економіки агропромислового комплексу (АПК) базується на прогнозних оцінках життєво важливих показників стратегії сталого розвитку країни. Рівень продовольчої безпеки може служити безпомилковим орієнтиром для управління розвитком економіки АПК...
Сучасне економічне середовище характеризується посиленням динамізму протікання всіх процесів, у тому числі й конкурентної боротьби. У теперішніх умовах, які характеризуються постійною зміною зовнішніх факторів, зростанням ризику діяльності, питання конкурентоспроможності...
Вступ. 1. Визначення поняття спеціальна або вільна економічна зона. 2. Функції ВЕЗ. Макроекономічні цілі та локальні задачі. 3. Класифікація видів ВЕЗ. Висновки Список використаної літератури. Вступ Необхідність здійснення обмінних...
Вступ. 1. Особливості розробки та реалізації дивідендної політики акціонерного товариства. 2. Методи та критерії формування дивідентної політики. 3. Форми виплати дивідендів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Дивідендна політика —...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічна засади господарського договору. 1.1. Загальна характеристика господарських договорів. 1.2. Класифікація і система господарських договорів за законодавством України. 1.3. Зміст та умови договору. 1.4. Форма господарського...
Постановка проблеми. Під впливом процесів транснаціоналізації та глобалізації на початку XXI ст. в міжнародній торгівлі відбулися значні якісні зміни. Необхідність оцінки таких змін має особливо важливе значення для країн...
Вступ. 1. Зміст і структурні елементи економічної системи. 2. Типи економічних систем та критерії їх класифікації 3. Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації економічної системи. Висновки. Список...
Вступ. 1. Особливості логіки як науки та її використання в економіці. 2. Значення логіки для економістів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Метою пізнання у науці та повсякденному житті є...
Вступ. 1. Сутність економічних реформ Ерхарда. 2. Створення надійної системи управління національної економіки. 3. Активне використання ринкових регуляторів, насамперед конкуренції. 4. Ефективна система соціального захисту населення. 5. Як це...
1. Предмет, об’єкт і основні завдання курсу. 2. Суть та зміст науково-технічної діяльності 3. Суть та основні види інноваційної діяльності 4. Сутність поняття "організація". Системний підхід до вивчення організації...
Вступ. 1. Економічна природа попиту. Закон попиту. 2. Сутність і чинники пропозиції. Закон пропозиції 3. Співвідношення попиту і пропозиції. Рівноважна ціна. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економіка як сфера...
Вступ Виробництво та реалізація продукції потребуютьтрудових, матеріальних і грошових витрат. Витрати підприємства на спожиті засоби виробництва, предмети праці й оплату праці працівників, виражені в грошовій формі, утворюють собівартість продукції....
Введение 1. Понятие и значение социальной защищенности 2. Роль социальной защищенности населения в рыночной экономике Выводы Список использованной литературы Если Вы ищете идею для своего сайта — вам сюда....
ВСТУП. Розділ 1. Характеристика використаних джерел і літератури. РОЗДІЛ 2. Особливості загально-географічного, демографічного та історичного розвитку Італії. 2.1. Географічно-демографічні та ресурсні характеристики Італії. 2.2. Короткий історичний нарис про напрями...
Вступ. 1. Макроекономічна складова стратегії економічного зростання України. 2. Види зростання та їх регулювання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економічне зростання — феномен набагато складніший, ніж спад або депресія....
Вступ. Розділ 1. Теоретичні засади визначення ринку. 1.1. Сутність ринку, об’єкти та суб’єкти ринку. 1.2. Функції ринку. Розділ 2. Умови виникнення ефективного функціонування ринку. 2.1. Спеціалізація функцій ринку. 2.2....
Вступ. 1. Економічні погляди М.Туган-Барановського. Теорія цінності. 2. Теорія ринків та криз. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Маржиналістські ідеї в Україні найкраще представлені у працях М. Тугана-Барановського. Учений не...
Вступ. 1. Характеристика ризиків в антикризовому управлінні, їх класифікація, фактори ризику. 2. Принципи здійснення антикризового управління. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В умовах ринкової економіки, а тим більше з...
Вступ. 1. Особливості мотивації трудової діяльності. 2. Стратегії забезпечення керівником мотивації діяльності працівників в організації. 3. Особливості аналізу моделі змісту робіт і мотивації праці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти поняття економічної системи. 1.1. Сутність і основні структурні елементи економічної системи. 1.2. Загальний економічний закон розвитку економіки. 1.3. Структурні елементи економічної системи. 2. Класифікація видів...
Вступ. 1.Система економічних законів, їх використання в економіці 2.Загальні та специфічні економічні категорії Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економічні категорії — це узагальнюючі поняття, які виражають суттєві сторони економічних...
Вступ Зміст і форми зайнятості населення Безробіття та його форми Негативні соціально-економічні насідки, які породжує безробіття та методи боротьби з безробіттям Статистичні дані ринку праці на початок 2004 року...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти економічного потенціалу суспільства 1.1. Сутність терміну «економічний потенціал». 1.2. Характеристика економічного потенціалу суспільства та країни. 2. Визначення основних категорій економічного потенціалу. 2.1. Аналіз структури економічного...
Вступ. 1. Основні процеси розвитку на пострадянському просторі. 2. Розвиток інтеграції в ЄС та вплив розширення ЄС на Україну. 3. Імовірні напрямки розвитку інтеграції в Україну. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Соціально-психологічний аспект ефективності управлінської діяльності. 2. Характеристика принципів, що забезпечують ефективність управлінської діяльності в системі державної служби. 3. Критерії ефективності управлінської діяльності в системі державної служби. Висновки....
Змістовний модуль 1. Тема 1: Система ЗМІ. 1. Визначення понять «засоби масові інформації» та «засоби масової комунікації» . 2. Характеристика інформаційного потоку. 3. Журналістика як система, складові системи ЗМІ...
Вступ. 1. Сутність економічної нерівності. 2. Тенденції розвитку розподілу населення України за доходами. 3. Зниження рівня бідності в умовах економічного зростання: проблеми та напрями їх вирішення. Висновки. Список використаної...
Вивчення матеріалу цієї теми потребує усвідомлення того, ціо вона є головною в теорії економічного аналізу, бо надає знання інструментів дослідження господарської діяльності. Це зумовлює підвищену відповідальність і уважне ставлення...
Вступ. 1. Економічний контроль та система органів, які його здійснюють. 2. Відповідальність за бюджетні правопорушення. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Метою економічного контролю є забезпечення дотримання усіма учасниками бюджетного...
Вступ. 1. Визначення моделей ринкової економіки. 2. Характеристика основних типів національних моделей ринкової економіки. Модель ринкової економіки в умовах України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В реальнiй економiчнiй полiтицi...
1. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ. 1.1. Значення малих підприємств в економіці України. 1.2. Негативні тенденції розвитку малого підприємництва в Україні та шляхи їх вирішення. 1.3. Перспективи розвитку...
Вступ. 1. Сутність, роль і місце в народногосподарському комплексі України хімічної промисловості. 2. Фактори розміщення і розвитку. 3. Сировинна база хімічної промисловості України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Хімічний...
Вступ. 1. Суб’єкти ринкових відносин. 2. Об'єкти ринкових відносин та структура ринку. 3. Становлення економічної свободи. Економічна свобода як основна передумова розвитку підприємництва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Пізнання...
Вступ. 1. Причини появи та існування монополій 2. Вплив монополій на економіку та її монополізації 3. Антимонопольна політика держави. Висновки Список використаної літератури. Вступ Актуальністьрозвитку монополій та антимонопольного законодавства...
Вступ. 1. Методи й інструменти державного регулювання інноваційної діяльності. 2. Вітчизняний досвід підтримки інноваційної діяльності. 3. Зарубіжний досвід підтримки інноваційного розвитку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Одним із найдієвіших...
Вступ. 1. Начала і джерела вивчення української управлінської думки. 2. Господарювання в Київській Русі. 3. Організація господарства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Початок вивчення власне української управлінської думки і...
Вступ. 1. Розвиток економічної думки України. 2. Різноманітність форм переходу до ринкової економіки. 3. Передумови переходу до ринкової економіки. 4. Проблема переходу України до ринкової економіки. Висновки. Список використаної...
Білет № 25. 1. Поняття і історія розвитку форфейтинга. 2. Небанківське кредитування підприємств. 3. Мета і задачі фінансового менеджменту. 4. Активні та пасивні операції комерційних банків. Білет №26. 1....
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти теорії економічних циклів. 1.1. Сутність та поняття економічних циклів. 1.2. Економічний цикл і динаміка основних макроекономічних показників. Сучасна теорія циклів. 1.3. Циклічність економічного розвитку...
1. Сутність і зміст управлінської праці. 2. Напрямки поділу управлінської праці та особливості її кооперації. 3. Класифікація і планування робочих місць. 4. Сутність паспорту робочого місця. Особливості розробки паспорту...
ВСТУП 1. Основні напрямки переходу України досоціально-орієнтованої ринкової економіки 2.Проблеми роздержавлення та приватизації економіки. 3. Структурна перебудова економіки України та шляхи їїінтеграції у світовий простір 4. Соціальні проблеми в...
Вступ. 1. Сутність економічної безпеки України. 2. Економічні трансформації в Україні та проблеми забезпечення економічної безпеки. 3. Ефективність заходів держави щодо врегулювання стану економічної безпеки України. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Джерела організації наймання та добору персоналу. 2. Форми і методи залучення, професійного добору і наймання персоналу. 3. Етапи залучення й добору персоналу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
1. Види інформаційних продуктів і послуг. Ціни і цінова політика інформаційної діяльності. 2. Моделювання ціноутворення та оптимізація прибутку при реалізації інформаційних продуктів та послуг. Список використаної літератури. 1. Види...
Вступ. 1.Доктрина соціальних реформ і економічні погляди Дж. С. Мілля. 2. Економічні ідеї Д.С. Мілля. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В Англії у працях Рікардо класична економічна наука досягла...
Вступ Чому виробники звертаються за послугами до торгових посередників. Сутність торговельно- посередницької діяльності: Торгівельне посередництво як особливий вид підприємницької діяльності на ринку товарів та послуг. Принципи, на основі яких...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні засади визначення ринку. 1.1. Сутність та особливості ринку. 1.2. Суб’єкти ринкових відносин. 1.3. Об'єкти ринкових відносин та структура ринку. Розділ 2. Основні закони ринкових відносин...
Вступ. 1. Світова економіка. Сутність, структура й основні етапи розвитку. 2. Теоретичні основи економічної інтеграції країн у світову систему господарювання 3. Аналіз інтеграції України у світову економіку. 4. Формування...
Вступ. 1. Роль ціноутворення у формуванні ринкових відносин. 2. Встановлення цін на товари. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Ціна в умовах ринкової економіки — найважливіший економічний фактор,...
Вступ. 1. Історичний аспект проблеми економічних криз в розвитку суспільства. 2. Концепції розвитку світової економіки (Матеріалістична концепція розвитку сучасної економіки, ідеалістична модель розвитку сучасної економіки). 3. Концептуальні принципи виникнення...
1. Визначення системи цін. 2. Принципи диференціації цін. Види (класифікація) цін. 3. Цінові знижки. Список використаної літератури. 1. Визначення системи цін Ціни знаходяться в тісній залежності з іншими перемінними...
Вступ 1. Важливість формування екологічної культури дитини, її гармонійних відносин з природою 2. Гармонізація відносин із природою Висновки Список використаної літератури Вступ У сучасній Україні відбуваються процеси, пов'язані з...
Вступ. 1. Питомі характеристики енергетичного потенціалу вітру на території України. 2. Питання розробки і використання вітроенергетичних установок невеликої потужності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У пошуках альтернативних джерел енергії...
Вступ. 1. Вихідні положення теоретичної системи Л. Вальраса. 2. Л.Вальрас. Створення моделі загальної економічної рівноваги. 3. Концепція економічної рівноваги Вальраса. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблема рівноваги — не...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти обліку витрат на ремонт основних засобів. 1.1. Економічна сутність ремонту і джерел його відшкодування. 1.2. Особливості обліку витрат на поліпшення і ремонт основних засобів....
Вступ. 1. Теоретико-методологічні основи інформаційних відносин. 2. Проблеми цивільно-правового регулювання інформаційних відносин в Україні. 3. Місце інформаційної діяльності в інноваційній моделі розвитку економіки України. 4. Задоволення інформаційних потреб української...
Вступ. 1. Австрійська школа маржиналістського напрямку. Видатні представники школи: Карл Менгер, Фрідріх Візер, Ойген Бем-Баверк. 2. Джон Бейтс Кларк – американський представник маржиналізму. 3. Англійська школа маржиналізму та її...
Вступ. 1. Поняття релевантних витрат. 2. Релевантні витрати і їх роль у прийнятті управлінських рішень. Висновки. Список використаної літератури. Вступ З огляду на прийняття управлінських рішень витрати поділяють на...
Вступ Розділ І. Теоретико-методологічні аспекти поняття «власність». 1.1. Економічна сутність категорії "власність". 1.2. Власність в економічному та правовому вимірі. Розділ ІІ. Власність: економічний зміст категорії та його реалізація в...
Вступ. 1. Формування неокласичної теорії 2. Проблеми вільного ціноутворення на ринку у теорії А.Маршалла 3. Вклад Маршалла у розвиток економічної теорії Висновки. Список використаної літератури. Вступ Починаючи вивчення цього...
Вступ. 1. Конкуренція як форма функціонування товарно-ринкового господарювання. 2. Ефективність ринково-монополістичної конкуренції. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В багатьох галузях із монополістичною конкуренцією ціна й обсяг виробництва не занадто...
Вступ. 1. Сутність та мета інноваційного процесу. 2. Фазова схема інноваційного процессу. 3. Особливості організації процесу нововведень. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У цей складний для України період відродження...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні засади економічних законів. 1.1. Сутність економічних законів. 1.2. Систематизація економічних законів. 1.3. Пізнання економічних законів. Розділ 2. Поняття системи економічних законів. 2.1. Класифікація економічних законів....
Вступ. 1. Державні зусилля подолання бідності 2. Стратегічні напрями подолання бідності Висновки і пропозиції Список використаної літератури. Вступ Останніми роками соціально-економічна ситуація в Україні докорінно змінила життя населення. Перебудова...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні засади економічного зростання. 2. Аналіз економічного зростання в Україні. 3. Проблеми та перспективи економічного зростання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Економічне зростання — це...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти антимонопольного регулювання. 1.1. Правова природа та принципи інституту антимонопольного регулювання. 1.2. Теоретико-правові аспекти відповідальності в інституті антимонопольного регулювання в Україні. 1.3. Антимонопольна діяльність, її...
Вступ. 1. Поняття зобов'язань, їх класифікація та визнання. 2. Суть і види поточних (короткострокових) зобов'язань. 3. Облік розрахунків з постачальниками з урахуванням комерційних і розрахункових знижок. 3. Класифікація та...
1. Означення Сторін 1.1. Слободяник Анатолій Григорович, паспорт серії ЕА №138546, виданий Новоукраїнським РВ УМВС України в Кіровоградській області 3 вересня 1996 року, проживає за адресою: 27210, Кіровоградська область,...
Вступ. 1. Світове господарство — сутність та основні риси. 2. Структура світового господарства і його суперечності 3. Проблеми глобалізації світової економіки. Висновки. Список використаних джерел. Вступ На сучасному етапі...
1. Потенційні викрадачі комерційних секретів. 2. Економічна оцінка можливих наслідків втрати економічної інформації. Список використаної літератури. 1. Потенційні викрадачі комерційних секретів Сьогодні в Україні, як і в інших країнах...
Комплексна порівняльна оцінка — полягає в порівнянні ефективності виробничо-господарської діяльності одного підприємства з ефективністю діяльності інших підприємств за рядом показників. Фінансовий стан є найважливішою характеристикою фінансової діяльності підприємства. Він...
До історії теорій. Теорії меркантилізму. Економічний лібералізм. Держава в неокласичній системі. Основні принципи діяльності держави в ринковій економіці. Підтримка і захист конкуренції. Регулювання грошового обігу, антиінфляційна політика. Економічна теорія...
Вступ. 1. Державне регулювання в сфері використання ядерної енергії. 2. Безпека ядерної енергетики України. 3. Стан розвитку атомної енергетики, ядерної та радіаційної безпеки в регіонах України. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Метод і методика економічного аналізу. 2. Технічні прийоми економічного аналізу та їх класифікація. 3. Абстрактно-логічні прийоми економічного дослідження. 4. Особливості використання прийому порівняння в економічних дослідженнях. Висновки....
Вступ. 1. Механізм функціонування інфляційного процесу, його регулювання та наслідки. 2. Основні фактори інфляційного процессу. 3. Типи інфляційного процесу. 4. Проблеми, ризики та перспективи інфляції в Україні. Висновки. Список...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні проблеми подолання глобальних проблем світу. Розділ 2. Аналіз механізмів розв’язання глобальних проблем. Розділ 3. Перпективи подолання глобальних проблем. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасний світ...
Суттю й етапами розвитку багатостороннього регулювання торговельно-економічних відносин на міждержавному рівні є спільно прийняті урядами різних країн домовленості (правові положення, норми, процедури, погоджені взаємні зобов'язання, рекомендації тощо) в галузі...
ВВЕДЕНИЕ. ГЛАВА 1. Анализ состояния и характеристика организации и управления производством 1.1. Характеристика объекта производства, описание изделий 1.2. Маркетинговые исследования 1.3. Недостатки деятельности существующих производств 1.4. Технологическое оснащение: оборудование,...
Вступ. Завдання 1. Господарство Запорізької Січі. Форми і характер землеволодіння, ремесла, промисли, торгівля, фінанси. 1.1. Характеристика господарства Запорізької Січі. 1.2. Форми і характер землеволодіння, ремесла, промисли, торгівля, фінанси. Висновки....
Вступ. 1. Погляди Дж.Кейнса щодо ефективного попиту. 2. Сутність теорії ефективного попиту Дж.Кейнса. 3. «Загальна теорія зайнятості, відсотку і грошей» Дж.М.Кейнса. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Дж. М. Кейнс...
Вступ. 1. Економічні причини Першої світової війни. 2. Підсумки першої світової війни. 3. Версальська мирна угода та її економічні аспекти. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Перша світова війна (1914—1918...
Вступ. 1. Опишіть чинники макросередовища, що визначають ситуацію на ринку. 2. Складіть детальний план дослідження з метою визначення рівня короткострокового опиту на ринку. 3. Підготуйте анкету для проведення опитування...
Вступ. 1. Поняття домашніх господарств як економічних одиниць. 2. Сектор фінансових та нефінансових корпорацій. 3. Сектор "Загальне державне управління" як економічна одиниця. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Домашні господарства...
Вступ. 1. Механізм функціонування інфляційного процесу, його регулювання та наслідки. 2. Проблеми, ризики та перспективи інфляції в Україні. 3. Інфляційне таргетування. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Інфляція — багатогранний,...
Вступ. 1. Поняття «безпека економічна». Правова основа та роль СБ України у її забезпеченні. 2. Класифікація загроз екологічній безпеці держави. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Держава, як і будь-яка...
Вступ. Розділ І. СУКУПНИЙ ПОПИТ ТА СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ. 1.1. Сукупний попит. Крива сукупного попиту та її переміщення. 1.2. Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції та її переміщення Розділ ІІ. СУКУПНИЙ...
Які є функціональні форми власності Що є домінуючим об'єктом власності У чому полягають особливості землі та інформації як об'єктів власності Які переваги корпоративної форми власності 1. СУТНІСТЬ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти поняття економічного порядку. 1.1. Поняття економічного порядку. 1.2. Методи регулювання економічних відносин. Розділ 2. Конституційний економічний порядок: проблема систематизації нормативно-правового забезпечення. 2.1. Правове забезпечення...
1. Антиінфляційна політика держави. 2. Антициклічне регулювання економіки. 3. Закон України “Про іноземні інвестиції”. Список використаної літератури. 1. Антиінфляційна політика держави Світовий досвід виробив дві головні концепції антиінфляційних заходів,...
Вступ. 1. Формування енергетичного балансу держави. 2. Особливості структури паливно-енергетичного балансу енергетики України. 3. Аналіз показників енергетичного балансу України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Енергетичний сектор має критично важливе...
Вступ. 1. Стан Німеччини після закінчення Другої світової війни. 2. Грошова, економічна та соціальна реформи у Німеччині після Другої світової війни. 3. Особливості німецької економічної моделі. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Рекреаційно-ресурсний потенціал і його фактори. 2. Курортно-рекреаційна система України: шляхи формування, проблеми й перспективи розвитку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Туризм протягом усієї історії свого економічного існування...
Вступ. 1. Роль конкуренції у ринковій економіці. 2. Досконала і недосконала конкуренція. Моделі недосконалої конкуренції. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є поняття...
Вступ. Реферат 1. Законодавство України про захист економічної конкуренції. Загальна характеристика. Реферат 2. Визначити порядок отримання дозволу на узгоджені дії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблеми монополізації господарського життя,...
Вступ. Розділ І. Теоретико-методологічні основи потреб та інтересів людей. 1.1.Економічні потреби суспільства, їх суть і структура. Закон зростання потреб та механізм його дії 1.2. Економічний інтерес і потреби. Економічні...
1. Основні поняття теорії систем. Властивості та класифікація систем. 2. Призначення та принципи побудови автоматизованих банківських систем (АБС). Функціональний склад АБС. Коротка характеристика функціональних підсистем АБС. 3. Склад інформаційного...
Вступ. 1. Глобальні проблеми: причини виникнення та шляхи вирішення. 2. Сучасні форми вияву і можливості розв'язання глобальних проблем людства. 3. Глобальні проблеми і їх вплив на світовий розвиток. 4....
Вступ. 1. Феномен кризи української економіки 2. Детермінанти економічної кризи Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економічний розвиток в Україні характеризується тим, що процес падіння вже давно перейшов той кордон,...
Вступ 1. Становлення та розвиток ринку праці в Україні: проблеми та перспективи розв'язання 1.1 Пропозиція робочої сили в Україні 1.2. Зайнятість населення 1.3 Галузева структура зайнятих 1.4 Аналіз безробіття...
Вступ. 1. Формування логістичних мереж. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Логістична система — це організаційно-господарський механізм управління матеріальними та інформаційними потоками. Вона включає матеріальні засоби, що забезпечують рух товарів...
Вступ 1. Етапи розвитку теорії модернізації : а.) розробки теоретичної основи теорії політичної модернізації б.) необхідність систематизації знань про модернізацію на початку другої половини ХХ століття в.) переосмислення теоретичних...
Введение. 1. Понятие и значение социальной защищенности. 2. Роль социальной защищенности населения в рыночной экономике. Выводы. Список использованной литературы. Введение Социальная защита населения в условиях формирования рыночных отношений является...
Як ми вже говорили на минулій лекції, що об’єктом курсу організації виробництва є промислове підприємство (або виробництво). Промислове підприємствоявляється найбільш важливою і ведучою областю сфери матеріального виробництва. Воно являє...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОДОВОЛЬЧОГО ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ В ГОТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ 1.1. Загальна характеристика організаційної та господарської діяльності підприємств готельного господарства. 1.2. Сутність та значення матеріально-технічного забезпечення готельного...
АНАЛИЗ ТИПА ПРОИЗВОДСТВА И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ Тип производства Форма организации производства Функциональное размещение и побочное производство. Характеристика занятого производственного персонала Анализ технологического уровня производства Определение технологического уровня машин и...
Вступ. 1. Обмеженість ресурсів. 2. Економічні потреби суспільства , їх суть. 3. Закон зростання потреб. 4. Корисність продукту: об’єктивна, суб’єктивна. 5. Економічний інтерес його об’єкт, функція. 6. Єдність і...
Вступ. Розділ 1. Монополія на базисних ринках економічної системи. 1.1. Монополія на ринку праці. Двостороння монополія. 1.2. Монополія на ринку капіталу. 1.3. Монополія на природні ресурси. 1.4. Наслідки монополізації...
31. Ринок та ринкова інфраструктура в Україні: реальний стан та проблеми Ринкова інфраструктура повинна бути пропорційна рівню розвитку виробництва на кожному етапі розвитку суспільства. Сучасна економіка вимагає наявності потужних...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні узагальнення інтеграційних процесів. 2. Основні тенденції сучасних інтеграційних процесів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Істотну кількість теорій міжнародної та, особливо, європейської інтеграції розроблено протягом другої половини...
Вступ. 1. Основи регулювання фінансових потоків. 2. Інструменти державного регулювання фінансових потоків. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ринкова економіка на сучасному етапі, попри різні моделі її організації і функціонування,...
Вступ. 1. Планування технічного та організаційного розвитку підприємства. 2. Підвищення техніко-технологічного потенціалу підприємства. 3. Фактори організаційного розвитку підприємства. 4. Впровадження заходів з наукової організації праці. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Сутність методу «дерева рішень» та його застосування. 2. Метод платіжної матриці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У загальному випадку для аналізу і кількісної оцінки ризику існують різні...
Вступ. 1. Стратегії міжнародних компаній на глобальних ринках та формування корпоративних структур. 2. Організаційні форми та конструкції корпоративних структур. 3. Проблеми розвитку великих корпоративних структур в економіці України. Висновки....
Вступ. Розділ І. Теоретико-методологічні аспекти антидемпінгового регулювання. 1.1. Сутність та поняття антидемпінгового регулювання. 1.2. Роль антидемпінгової політики в підвищенні ефективності зовнішньоторговельної діяльності. 1.3. Порушення та проведення антидемпінгового розслідування. Розділ...
Вступ. Розділ 1. Природні монополії: економічна природа та форми вияву. 1.1 Поняття природних монополій. 1.2 Економічна сутність природних монополій. Розділ 2. Механізм формування та розвиток природних монополій в УкраїнІ....
1. Суспільне виробництво: ознаки, форми, еволюція Виробництво складає вихідний пункт і першу ознаку економічної діяльності людей. Виробництво — це процес взаємодії людини з природою з метою створення матеріальних благ...
Вступ. 1. Суть економічного зростання. 2. Фактори та показники економічного зростання та способи його досягнення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економічне зростання — це основний показник розвитку і добробуту...
Вступ. 1. Корпорація Гегеля. 2. Роль та місце корпорацій в сучасному суспільстві. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Останнім часом значно посилився інтерес як науковців, так громадськості до проблем пов’язаних...
1. Економічні соціальні інститути У реальному житті люди, групи людей, які займають різне становище у суспільстві й беруть неоднакову участь в економічній, політичній, духовній сферах життєдіяльності, вступають між собою...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні засади суспільного виробництва. 1.1. Сутність та фази суспільного виробництва. 1.2. Основні фактори суспільного виробництва. Розділ 2. Ефективність суспільного виробництва. 2.1. Соціальна та економічна ефективність. 2.2....
Вступ. 1. Особливості становлення монополістичного капіталізму у Німеччині. 2. Особливості розвитку господарства та економіки Великобританії. 3. Економічне та господарське життя Франції. Висновки. Вступ В Англії і Франції, подібно до...
1. Основні складові системи зв’язків з громадськістю та їх характеристика. 2. Зв'язок — головний чинник системи масових комунікацій. 3. Стратегічні комунікації. 4. Організаційні форми управління зв'язками з громадськістю. 5....
Вступ. Розділ 1. Теоретичні засади ціноутворення в різних системах ринку. 1.1. Особливості ціноутворення на конкурентному ринку. 1.2. Особливості ціноутворення на монопольному ринку. Чиста (природна) монополія. 1.2.1. Неповна конкуренція і...
Вступ. 1. Поняття та порядок створення аудиторських фірм. 2. Права та обов'язки аудиторів та аудиторських фірм в Україні. Висновки. Вступ Аудиторська фірма — це юридична особа, створена відповідно до...
1. Обґрунтуйте роль людських активів у процесі виробництва та розвитку економіки держави. 2. Які переваги суспільного замовлення в економічній організаційній, технологічній, соціально-політичній сферах. Список використаної літератури. 1. Обґрунтуйте роль...
Вступ. 1. Методологія планування М.Д.Кондратьєва. 2. «Цикли Кондратьєва». 3. Довгі хвилі М.Д.Кондратьєва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Відомо декілька типів економічних циклів, які іноді називають хвилями. Їх важко виділити...
1. Системний підхід і аналіз як основа прийняття управлінських рішень. 2. Нормування як метод оптимізації матеріальних запасів. Багатономенклатурні задачі в системі моделювання запасі. Класифікація номенклатур. 3. Поняття, задачі, методи...
Вступ. 1. Ознаки ринку, механізм його функціонування. 2. Поняття та розробка конкурентних стратегій на ринку. 3. Базові конкурентні стратегії Портера. 4. Конкурентні стратегії та впливовість конкурентних сил. Висновки. Список...
Вступ. 1. Центральні ідеї марксистського «Капіталу». 2. Теоретичні проблеми та висновки «Капіталу» К.Маркса. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Переживши революційні події кінця 1840 р., К. Маркс у період політичного...
ВВЕДЕНИЕ 1. Механизм образования и функционирования свободных экономических зон 1.1.Понятие и классификация свободных экономических зон 1.2.Организация и функционирование свободных экономических зон 2. Особенности создания и функционирования свободных экономических зон...
Вступ. 1. Сутність та причини виникнення економічних криз. 2. Сучасні теорії економічних криз. 3. Економічні цикли, їх класифікація. Фази економічного циклу. 4. Економічна криза в Україні. Особливості, наслідки та...
Введение. 1. Состояние России после революции, гражданская война. 2. Причины индустриализации, Сталин и его роль в индустриализации. 3. Сущность индустриализации госпланов пятилетки, економические программы. 4. Итоги индустриализации в СССР....
Вступ. 1. Суть господарського механізму та його елементи. 2. Господарський механізм та система управління економікою. 3. Особливості ринкового механізму господарювання. 4. Фінансова система і фінансова політика держави. 5. Удосконалення...
Вступ. 1. Товар та його основні властивості. 2. Споживча вартість як головний фактор товару. 3. Товар і економічні категорії. Величина вартості товару. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Два фактори...
1. Ознаки класифікації цін та види цін. 2. Умови встановлення цін на монопольному ринку. 3. Демпінг як форма цінової політики та антидемпінгове регулювання. 4. Особливості визначення митної вартості. Митний...
Вступ. 1. Поняття та сутність тривалості виробничого циклу та шляхи його скорочення. 2. Шляхи скорочення тривалості виробничого циклу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Виробничий цикл є важливим показником рівня...
Вступ. 1. Особливості обмежених виробничих ресурсів. 2. Обмеженість виробничих ресурсів – проблема економічного вибору. 3. Крива виробничих можливостей. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Виробничі ресурси (земля, праця людей, обладнання,...
Вступ. 1. Тіньовий сегмент економіки України. 2. Проблема тіньової економіки в Україні 3. Подолання тіньової економіки – нагальна проблема суспільства України Висновки. Список використаної літератури. Вступ Тіньова економіка —...
1. Розвиток та організаційно-економічний механізм функціонування вільних економічних зон. 2. Організаційно-економічний механізм функціонування ринку цінних паперів. Список використаної літератури. 1. Розвиток та організаційно-економічний механізм функціонування вільних економічних зон Для...
Вступ. Розділ 1. Методологічні аспекти дослідження банківської реструктуризації. Розділ 2. Основні проблеми реструктуризації банків в Україні. Розділ 3. Шляхи вдосконалення реструктуризації банків в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
План Вступ Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження Сутність, організація і техніка статистичного зведення Методологічні питання статистичних групувань та їх значення в економічному дослідженні Основні завдання і види статистичних...
1. Системний аналіз і характеристика властивостей системи. 2. Складання функціональної схеми технологічного процесу в цілому, підсистеми до якої відноситься технологічний процес за варіантом завдання, граф цілей і задач для...
Вступ. Розділ 1. Генезис формування поняття „ринок ". Розділ 2. Підприємство та підприємництва на ринку товарів і послуг. 2.1. Сутність підприємництва на ринку товарів і послуг як сучасної форми...
Вступ І. Теоретичні проблеми психології ризику в підприємницькій діяльності § 1. Основні особливості й закономірності психології ризику 1.1 Ризик як загальнонаукове поняття 1.2 Ситуація ризику 1.3 Ризик як характеристика...
Завдання 1. Економічні наслідки Другої світової війни. 1.1. Структурні зміни в економіці воюючих країн в роки Другої світової війни 1.2.Економічні наслідки другої світової війни. 1.3.План Маршалла. Завдання 2. Завдання...
Вступ. 1. Тенденції розвитку та ефективність державного регулювання аграрної ринкової економіки: досвід США, Японії, ЄЕС. 2. Використання світового досвіду по регулюванню аграрного сектору на Україні. 3. Удосконалення державного регулювання...
Вступ. 1. Поняття бюджетних повноважень. 2. Розпорядники бюджетних коштів і бюджетні призначення. 3. Правові засади організації міжбюджетних відносин. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Конституція України встановила, що бюджетна система...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти монополії та її ринкової влади. 1.1. Поняття монополії у виробництві (постачанні) продукції. 1.2. Причини виникнення та існування монополій. Розділ 2. Дослідження впливу монополій на...
Однією з головних цілей соціально-орієнтованого ринкового господарства є забезпечення зовнішніх умов для нормального функціонування ринкових механізмів. Зміст цієї політики полягає в тому, щоб усунути всяке обмеження конкуренції, взявши під...
Вступ. 1. Передумови промислового перевороту. 2. Особливості розвитку капіталізму. 3. Особливості української промисловості. 4. Формування внутрішнього ринку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Промисловий переворот в Україні в складі Російської...
Під системою розуміють множину взаємопов'язаних елементів, що становлять відповідну цілісність. Так, народне господарство країни, як система, складається з виробничо-технологічної та інформаційної системи. Перша система — об'єкт управління, друга —...
Вступ І. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти 1.1. Сутність грошово-кредитної політики 1.2.Цільова спрямованість монетарної політики 1.3.Інструменти монетарної політики ІІ. Монетизація бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні...
Вступ. 1. Передумови розвитку японської економіки. 1.1. Капіталістична індустріалізація Японії. 1.2. Відродження післявоєнного господарства. 2. Японське «економічне диво». 2.1. Початок перетворень у японській економіці. 2.2. Особливості японського економічного дива....
1. Небезпека легалізації незаконно отриманих фінансових ресурсів. 2. Підходи до оцінки економічної безпеки підприємства: інденаторний, ресурсно-функціональний, програмно-цільовий та прибутковий. Список використаної літератури. Система економічної безпеки підприємства. 1. Небезпека легалізації...
1. Наказ про облікову політику підприємства й організацію бухгалтерського обліку, його структура та зміст Підготовка наказу про облікову політику підприємства на практиці є досить трудомісткою справою і вимагає від...
Вступ. 1. Сутність виробничого потенціалу підприємства. 2. Основні підходи до оцінки виробничого потенціалу підприємства. 3. Характеристика основних підходів до управління виробничим потенціалом підприємств в Україні. Висновки. Список використаних джерел....
Вступ. 1. Особливості авторитарного політичного режиму. 2. Основні особливості та відмінності авторитарного лідерства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Політичне лідерство є одним із різновидів лідерства взагалі. Воно може бути...
Вступ. 1. Чинники попиту на інновації. Види попиту. 2. Види цін на інноваційну продукцію й особливості їх формування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Нині немає єдиного підходу до визначення...
Вступ. 1. Гуманістичний зміст антропологічного матеріалізму Л. Фейєрбаха. 2. Етичні і соціально-політичні погляди Л. Фейєрбаха. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Після смерті Гегеля прихильники його філософії поділилися на два...
Вступ. 1. Поняття кон’юнктури ринку. 2. Послідовність дослідження кон’юнктури ринку. 3. Основні показники кон’юнктури ринку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кон’юнктура ринку — система показників та умов, що характеризують...
Вступ. 1. Варіанти класичної політичної економії 2. Зародження та розвиток класичної економії Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економічна наука є однією з найдавніших. Її предмет намагалися окреслити давньогрецькі філософи...
Вступ. 1. Основна характеристика та класифікація інформаційних систем. 2. Роль і місце інформаційних систем в управлінні економікою. Висновки. Список використаних джерел. Вступ В Україні складається нова економічна система, основою...
Вступ. 1. Фактори, що впливають на економічне зростання 2. Види зростання та їх регулювання. Перспективи економічного зростання Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток економіки держави відбувається під дією цілої...
1. Меркантилістська та неомеркантилістська теорії. Меркантилізм. Неомеркантилізм. 2. Теорія абсолютних переваг. 3. Теорія порівняльних переваг. 4. Теорія розміру країни. 5. Теорія співвідношення факторів виробництва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. Розділ 1. Основні риси досконалої та недосконалої конкуренції. 1.1. Конкуренція як категорія ринкової економіки. 1.2. Досконала та недосконала конкуренція. Розділ 2. Зміст та умови розвитку конкурентного середовища. Розділ...
Вступ. 1. Приймальний відділ його поняття та функції. 2. Приймання товару за кількістю, якістю, вартістю. 3. Особливі випадки приймання товару. 4. Контроль якості товару, який надходить. 5. Порядок зберігання...
1. Предмет та функції економічної теорії. 2. Сучасна економічна теорія та розвиток економічної думки в Україні. 3. Загальна характеристика ринку факторів виробництва. 4. Попит на фактори виробництва і пропозиція...
Вступ. 1. Сутність методу економічного аналізу, його характеристика та методологічна основа. 2. Технічні прийоми економічного аналізу та їх класифікація. 3. Абстрактно-логічні прийоми економічного дослідження відсоткових співвідношень. Висновки. Список використаної...
Вступ. Розділ 1. Наукові основи функціонування легкої промисловості в Україні. 1.1. Місце легкої промисловості в структурі промисловості та народного господарства України. 1.2. Техніко — економічні особливості галузі (матеріаломісткість, технічна...
Вступ. 1. Суспільний поділ праці: його сутність та наслідки. 2. Формування патріархальних родових відносин. 3. Виникнення сусідської общини. 4. Розпад первісного суспільства. Формування нерівності та становлення держави. Висновки. Список...
Декілька інженерів, зайнятих розробкою одного виробу, можуть володіти різним рівнем професійної кваліфікації. У цьому випадку фахівці більш високої кваліфікації можуть бути незадоволенітим, що «слабі» інженери гальмують виконання роботи, а...
1.Економічні потреби, їх суть і структура. 2.Суть і причини інфляції. 3.Прибуток і рентабельність підприємства. 4.Банки та їх види. Банківський прибуток. Список використаної літератури. 1.Економічні потреби, їх суть і структура...
1. Зміст і роль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу. 2. Стратегія щодо конкурентів. 3. Основні етапи процесу державної реєстрації нового підприємства. Список використаної літератури. 1. Зміст і роль...
Вступ. 1. Поняття економічної війни та національної безпеки. 2. Глобалізація та її економічні наслідки. 3. Основні тенденції економічних війн на сучасному етапі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасних...
Вступ. Розділ 1. Сучасний стан розвитку атомної енергетики в Україні. 1.1. Розміщення атомної енергетики в Україні. 1.2. Стан розвитку атомної енергетики в Україні. Розділ 2. Тенденції та проблеми атомної...
Вступ. 1. Основи аналізу відносин власності. 2. Засади розвитку процесу формування власності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Власність в юридичному розумінні відтворюється системою зв'язків "людина — річ". Як юридично-правова...
Вступ. 1. Цивілізовані характеристики економічного прогрессу. 2. Основні критерії економічного прогрессу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економічний прогрес – поступальний розвиток усієї економічної системи, кожного її елемента: продуктивних сил...
Вступ. 1. Сутність поняття, типи і фактори кар'єри. 2. Вибір кар'єри 3. Принципи управління і планування кар'єрної стратегії Висновки. Список використаної літератури. Вступ Для повної самовіддачі від працівників, для...
Вступ. 1. Структуризація економічної інформації. 2. Економічна інформація її види та властивості. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Термін «інформація» поширений не лише в усіх галузях науки, а й у...
1. Вступ:в мотивування вибору проблеми, її актуальність для інтелектуального зростання 2.Основна частина: 1. Співвідносність понять"лідер" — "керівник" "лідерство" — "керівництво" Інтерпретація на аналіз: пошук робочої дефініції Теорії лідерства в...
Вступ. 1. Економічні закономірності та особливості розвитку Японії. 2. Характеристика основних галузей економіки. 3. Особливості зовнішньоекономічних зв'язків Японії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економіка Японії є однією з найпотужніших...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти постачання товарів в ресторанному господарстві. 1.1. Сутність та основні поняття поставки товару. 1.2. Джерела надходження і схеми завозу товару. 1.3. Визначення потреби у постачанні...
Вступ. 1. Заробітна плата як економічна категорія. 2. Теорії заробітної плати. 2.1. Теорія «мінімум засобів існування». 2.2. Класична теорія. 2.3. Марксистська теорія. 2.4. Продуктивна теорія заробітної плати. 2.5. Соціальні...
Вступ 1. Суть та основнi напрямки державної науково-теxнiчної та інноваційної полiтики Укрaїни 2. Науково-технiчне прогнозування та йогo роль у забезпеченнi прогресивних зрушень в нацiоналънiй економiцi 3. Система макроекономiчногo yпpавлiння...
Вступ. 1. Методи пізнання економічної науки. 2. Функції економічної теорії та її роль в перебудові економіки України. Висновки. Література. Вступ Економічна теорія знаходиться у взаємодії з усією системою знань...
Вступ. 1. Ринок праці та заробітна плата як цінаробочої сили. 2. Ринок капіталу та його ціна – ставка відсотку. 3. Ринок природних ресурсів та його ціна – рента. 4....
Вступ. 1. Основні наслідки приватизації для фондового ринку. 2. Підсумки та завдання приватизації в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Приватизація — це процес, який не можна однозначно трактувати....
Вступ Розділ І Суть і форми монополій Причини появи і існування монополій Форми монополій Розділ ІІМісце монополії і конкуренція в ринковій економіці 2.1 Місце на ринку 2.2 Конкуренція та...
Вступ. Розділ І. Загальноекономічний зміст інституціоналізму. 1.1. Історичні передумови та особливості методології інституціоналізму. 1.2. Етапи розвитку інституціоналізму (Веблен.30-і роки ХХст.; Гелбрейт. 50-60-і рр. ХХ ст.; Сучасний етап (80-і рр...
1. Виникнення та форми протекціонізму як напрямку в міжнародній економіці 2. Виникнення лібералізму та перехід до ліберальної політики в міжнародній економіці 3. Особливості протекціонізму та лібералізму в регулюванні міжнародної...
Вступ. 1. Конкурентність європейської промисловості. 1.1. Єдиний ринок та промислова політика. 1.2. Виклики європейській промисловості. 1.3. Засади промислової політики. 2. МСП в умовах єдиного ринку. 3. Підприємницька політика. 3.1....
Вступ. 1. Основна характеристика методів оцінки ризику. 2. Аналіз методів оцінки ризику. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Фінансовий ризик за своєю природою передбачає невизначеність, тому його оцінка не може...
Вступ 1. Соціальний капітал 2. Обґрунтування нерівності індивідів у суспільстві Висновки Список використаної літератури Вступ Соціальний капітал необхідний для успіху кожної країни в сфері нового глобального економічного і політичного...
Вступ. 1. Економічна суть інфляції 2.Типи інфляційного процесу. 3. Вітчизняний і зарубіжний досвід долання інфляції Висновки. Список використаної літератури. Вступ Спираючись на знання закону кількості грошей в обігу, важливо...
Вступ. 1. Сутність та специфічні риси перехідної економіки. 1.1. Особливий характер неврівноваженості перехідної економіки. 1.2. Альтернативний характер перехідної економіки. 1.3. Особливий характер суперечностей у перехідній економіці. 1.4. Історичність перехідної...
Вступ. Розділ 1. Роль держави у структурній перебудові економіки. 1.1. Концепції економічної ролі держави на різних етапах розвитку суспільства. 1.2. Роль держави в регулюванні економічних відносин. Розділ 2. Значення...
1. Територіальний поділ праці, його зв’язок з суспільним поділом праці та формуванням економічних районів. 2. Еколого-економічні проблеми функціонування гідравлічних електростанцій, специфічні особливості екологічних проблем на Дніпрі. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Первісне нагромадження капіталу в Україні. 2. Сутність, джерела і методи нагромадження капіталу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Виникнення у 1991 р. незалежних суверенних держав на місці колишніх...
Вступ. 1. Ризики, пов’язані із наданням кредиту. 2. Ступінь та структура кредитного ризику. 3. Мінімізація кредитного ризику. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кредитний ризик однаково стосується всіх суб'єктів господарської...
Вступ. 1. Загальна характеристика сутності інфляції. 1.1. Сутність інфляції. 1.2. Погляди західних та вітчизняних економістів на сутність та причини інфляції. 2. Аналіз інфляційних процесів та їх причини. 2.1. Підходи...
Вступ. 1. Місце М.Вебера в соціальній економіці. 2. Соціологічні концепції М.Вебера. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Соціологічна система М. Вебера — видатного німецького соціолога кінця XIX — початку XX...
Вступ. Моє розуміння теми 1. Поняття та сучасний стан митних зон в Україні 2. Перспективи розвитку митних зон в Україні Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ. Моє розуміння теми...
Вступ. 1. Зміст і особливості аграрних відносин. 2. Форми господарювання в аграрному секторі, сутність земельної ренти та її форми. 3. Основні шляхи піднесення сільського господарства в Україні Висновки. Список...
Вступ. 1.Еволюція управлінської думки. 2. Виникнення, формування й зміст теорій різних шкіл менеджменту. 2.1. Школа наукового керування (1885 – 1920 рр.) 2.2. Класична або адміністративна школа в керуванні (1920...
1. Натуральне і товарне виробництво, їх суть та риси. 2. Товар та його властивості, двоїстий характер праці. Список використаної літератури. 1. Натуральне і товарне виробництво, їх суть та риси...
Вступ. 1. Ринок і його сутність. 2. Спеціалізація функцій ринку. 3. Принципи класифікації ринків. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ринок — це складне й багатогранне явище. Ринкові відносини суттєво...
Вступ. 1. Світове господарство, поняття та його основні риси. 2. Критерії виділення підсистем світового господарства. 3. Основні показники розвитку світового господарства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На сучасному етапі...
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ. 1.1. Поняття й сутність конкурентоспроможності продукції. 1.2. Якість як основний чинник забезпечення конкурентоспроможності продукції. 1.3. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції. 1.4. Правові основи конкурентного...
Вступ. 1. Теорія життєвого циклу товарів. 2.Стадії технологічного циклу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Товар займає особливе місце в комплексу маркетингу. Саме він має задовольняти реальні потреби людини, а...
1. Економічні закономірності та особливості розвитку Японії. 2. Особливості зовнішньоекономічних зв'язків Японії. Список використаної літератури. 1. Економічні закономірності та особливості розвитку Японії Японія — одна з найрозвиненіших індустріальних країн...
Вступ. 1. Власність та її місце в економічній системі суспільства, еволюція відносин власності. 2. Взаємозвязок економічної та правової категорії власності, економіки і права. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність...
1. Розкрити взаємозв'язок менеджменту, маркетингу, економіки з предметом підприємництва. 2. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні і закордоном. 3. Тест. Список використаної літератури. 1. Розкрити взаємозв'язок менеджменту, маркетингу, економіки...
1. Американська модель управління національною економікою. 2. Шведська модель управління національною економікою. 3. Японська модель управління національною економікою. 4. Китайська модель управління національною економікою. 5. Німецька модель управління національною...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти розвитку високих технологій в Україні. 1.1. Високі технології і високонаукоємні галузі — ключові напрями в інноваційному розвитку. 1.2. Зони високих технологій: світовий досвід і...
Вступ. 1. Характеристика ролі держави в економічному житті. 2. Аналіз економічної ролі держави та стану в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасній розвинутій економіці основу життєдіяльності складає...
Вступ. 1. Основні фактори інфляційного процессу. 2. Типи інфляційного процесу. 3. Механізм функціонування інфляційного процесу, його регулювання та наслідки. 4. Проблеми, ризики та перспективи інфляції в Україні. Висновки. Список...
Винуватцем інфляції є держава і для її подолання необхідні суттєві державні антиінфляційні заходи. Вони бувають стабілізаційними та компенсаційними. Стабілізаційні заходи: — вилучення частини "зайвих" грошей з обігу ("дефляція"); —...
Вступ. 1. Необхідність та умови соціально-економічних перетворень у постсоціалістичних країнах. 2. Напрями та шляхи соціально-економічних перетворень постсоціалістичних країн. 3. Особливості соціально-економічних перетворень в Україні Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. Розділ І. Основна характеристика становища транспортної системи України. 1.1. Залізничний транспорт, його місце і роль у господарстві України. 1.2. Сучасний стан трубопровідного транспорту. 1.3. Морський та річковий транспорт...
Вступ. 1. Життєвий шлях О.Герцена. 2. Економічна теорія О. Герцена. 3. «Селянський соціалізм» О.Герцена. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економічна думка цього періоду була безпосередньо пов'язана з вирішенням проблем...
Вступ. 1. Поняття та сутність електронної комерції. 2. Інструменти електронної комерції. 3. Основні види електронної комерції та їх подальший розвиток. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Останнім часом, у зв'язку...
1.Товарне виробництво як основа ринкової економіки. 2. Закони попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. 3. Конкуренція, її види і роль у функціонуванні ринкової економіки. 4. Безробіття, його причини та форми....
Вступ. 1. Значення малих підприємств в економіці України. 2. Негативні тенденції розвитку малого підприємництва в Україні та шляхи їх вирішення. 3. Малий бізнес в Україні: проблеми та перспективи розвитку....
Вступ. 1. Поняття економічної системи та її основні складові. 2. Моделі в рамках системи. 2.1. Моделі змішаної економіки. 2.2. Моделі адміністративно-командної економіки. 3. Особливості вітчизняної моделі економічної системи. Висновок....
Розділ 1. Різновиди та характеристика мультиплікаторів в економіці підприємства. 1.1. Загальна класифікація мультиплікаторів. 1.2. Характеристика цінових мультиплікаторів. Розділ 2. Використання дії мультиплікаторів у діяльності підприємства. 2.1. Застосування мультиплікаторів (коефіцієнтів)...
1. Функції економічної теорії. 2. Товар як фундаментальна категорія товарного виробництва. 3. Сутність капіталу та його кругооборот. 4. Монополія, її суть і форми. Фінансовий капітал. Список використаної літератури. 1....
1. Основні показники діяльності підприємств. 2. Як вплине мода на величину його рівноважного обсягу. Список використаної літератури. 1. Основні показники діяльності підприємств Запорукою стабільності стану підприємства є його фінансова...
1. Умови здійснення експортно-імпортних операцій господарюючими суб’єктами і організація міжнародних розрахунків. 2. Економіко-організаційний механізм розрахунків за експортно-імпортними операціями. 3. Методика оцінки ефективності вибору методів платежів і форм розрахунків за...
Вступ. 1. Промисловий переворот. 2. Індустріалізація. 3. Особливості аграрного розвитку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Протягом XIX cm. у західноєвропейських державах і США відбувся промисловий переворот, який ознаменував собою...
Вступ. 1. Власність у перехідному до ринку суспільстві: економічні і правові аспекти. 2. Особливості аналізу відносин власності в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Для аналізу економічного...
Вступ. 1. Формування і розвиток теорії постіндустріального суспільства та сучасна поляризація світу. 2. Специфіка оновлення постіндустріальної соціально-господарської системи/ 3. Особливості постіндустріальної економіки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Соціально орієнтована...
Вступ. 1.Зміст і завдання економічного аналізу. 2. Основні категорії економічного аналізу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток ринкових відносин в Україні потребує підвищення ефективності господарювання. Але за роки незалежності...
Вступ. 1. Загальна характеристика основних ринків економіки. 1.1. Особливості інвестиційного ринку та його структура. 1.2. Грошовий ринок, його механізм та призначення. 1.3. Поняття та особливості ринку товарів. 2. Оосбливості...
Вступ. 1. Особливості економічних моделей. 2. Класичні моделі економіки. 3. Повна кейнсіанська модель. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економетрія є однією з фундаментальних дисциплін у системі підготовки бакалаврів з...
Вступ. 1.Сутність великих корпорацій та передумови їх виникнення. 2.Активізація процесів злиття та поглинання на сучасному етапі. 3.Злиття та поглинання в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Трансформаційні процеси в...
Вступ. 1. Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності. 1.1. Поняття та особливості розвитку персоналу. 1.2. Основні завдання розвитку персоналу на підприємстві. 2. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів, система...
Вступ. 1. Типологія особистості викладача вищої школи. 2. Характеристика викладачів-лідерів та їхні якості. 3. Сучасна психолого-педагогічна модель викладача вищої школи та передумови її формування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретико-правові засади ліцензування торговельної діяльності в Україні Ліцензування як метод регулювання господарської діяльності Принципи ліцензування певних видів господарської діяльності в Україні Поняття та значення торговельної діяльності...
1. Потенційні викрадачі комерційних секретів. 2. Економічна оцінка можливих наслідків втрати економічної інформації. Список використаної літератури. 1. Потенційні викрадачі комерційних секретів Сьогодні в Україні, як і в інших країнах...
Вступ. 1. Структура та функціонування капіталу підприємства. 2. Функціонування капіталу в різних сферах економіки. 3. Сутність підприємницької діяльності та шляхи її подальшого розвитку в Україні. Висновки. Список використаної літератури....
1. ОЗНАЧЕННЯ СТОРІН 1.1. Слободяник Анатолій Григорович, паспорт серії ЕА№ 138546, виданий Новоукраїнським РВ УМВС України в Кіровоградській області 3 вересня 1996 року, проживає за адресою: 27210, Кіровоградська область,...
Кінцевою ланкою, що завершує процес просування товарів від виробника до споживача, є роздрібна торгівля — діяльність суб'єктів товарного ринку з продажу товарів і надання додаткових послуг безпосередньо населенню. У...
Вступ. 1. Умови й особливості виникнення монопольного становища. 2. Визначення монопольного становища. 3. Типологія ринку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання — становище суб'єкта господарювання...
1. Суспільне відтворення як характеристика динаміки суспільного виробництва, його типи, умови і критерії оптимізації. 2.Два підрозділи суспільного виробництва. Рух валового суспільного продукту в простому та розширеному відтворенні. Умови реалізації....
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні засади економічних законів. 1.1. Сутність економічних законів. 1.2. Систематизація економічних законів. 1.3. Пізнання економічних законів. Розділ 2. Поняття системи економічних законів. 2.1. Класифікація економічних законів....
Вступ. 1. Визначення проблеми, пов’язаної із здійсненням державного регулювання паливно-енергетичного комплексу України. 2. Розвиток паливно-енергетичного комплексу України як основи її економічної безпеки. 3. Державна стратегія розвитку паливно-енергетичного комплексу України....
Вступ. 1. Суть та особливості акціонерної форми підприємства. 2. Види акціонерних товариств. 3. Акції та їх види. 4. Розвиток акціонерних товариств в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність...
Вступ. Розділ 2. Пошук товарів. Розділ 3. Оплата замовлення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Використання можливостей інформаційних технологій та глобальної мережі Інтернет для потреб організації ефективного товарно-грошового обміну в...
Вступ. 1. Визначення терміну стимулювання 1.1.Зміст та еволюція терміну стимулювання 1.2. Використання психології в стимулюванні праці 1.3. Роль потреб у стимулюванні поведінки. 2. Змістовні теорії стимулювання. 2.1. Теорія Маслоу....
Загальновідомо, що основне значення для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства мають виробництво високоякісної інноваційної продукції, вдосконалення існуючих і впровадження нових прогресивних технологій. НТП можна тлумачити як процес нагромадження та...
Вступ. 1. Поняття національної економіки. 2. Національні перспективи соціально-економічного розвитку. 3. Світовий досвід щодо стабілізації національної економіки та застосування його в Україні. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Національна економіка...
ВСТУП Товар займає особливе місце в комплексу маркетингу. Саме він має задовольняти реальні потреби людини, а маркетинг повинен допомогти кожному виробнику в розвиненні його товару. Підприємницька діяльність є ефективною,...
1. Об'єкти наукового дослідження. 2. Визначте резерви підвищення ефективності науково-дослідних робіт. Список використаної літератури. 1. Об'єкти наукового дослідження При проведенні наукових досліджень відрізняють поняття «об'єкт» і «предмет» пізнання і...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні засади визначення ринку. 1.1. Сутність та особливості ринку. 1.2. Суб’єкти ринкових відносин. 1.3. Об'єкти ринкових відносин та структура ринку. Розділ 2. Умови виникнення ефективного функціонування...
Вступ. 1. Національні перспективи соціально-економічного розвитку. 2. Світовий досвід щодо стабілізації національної економіки та застосування його в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасний етап соціально-економічного розвитку України в...
Вступ Сутність ринкової ціни Фундаментальні поняття ринкової економіки Попит та величина попиту Вийнятки з закону попиту Еластичність попиту та її практичне значення Пропозиція та величина пропозиції Вийнятки з закону...
Вступ. 1. Сутність економічних законів ринкової економіки. 2. Механізм дії економічних законів. 3. Механізм використання економічних законів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Закони ринкової економіки побудовані на задоволенні потреб...
Вступ. 1.Проблеми й принципи формування стратегій економічного розвитку України 2. Системна інтеграція у світове господарство. Інтеграційна макровзаємодія на міжрегіональному рівні. Стратегічні пріоритети. Висновки. Список використаної літератури. Вступ З моменту...
Теоретичні питання. 1. Предмет та функції економічної теорії. 2. Сучасна економічна теорія та розвиток економічної думки в Україні. 3. Загальна характеристика ринку факторів виробництва. 4. Попит на фактори виробництва...
Вступ. 1. Етапи розвитку ринку облігацій в Україні. 2. Дослідження світової практики випуску корпоративних облігацій. 3. Особливості випуску корпоративної облігації для суб'єктів різних галузей економіки України. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Основні проблеми економічного зростання та соціальної політики в Україні. 2. Стан сучасного економічного зростання та соціальної політики. 3. Провідні складові економічного зростання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Основні вимоги і практичні рекомендації щодо підготовки й оформлення бізнес-планів. 2. Джерела інформації для складання бізнес-плану. 4. Оцінювання галузі, в яку здійснюються інвестиції. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. Розділ І. Поняття і характерні риси підприємства, основні види його діяльності 1.1. Загальна характеристика підприємства та його економічно-правової бази 1.2. Основні ознаки підприємства та завдання його діяльності Розділ...
Вступ. 1. Сутність економічної теорії та її значення. 2. Роль економічної теорії у сучасному житті. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Незважаючи на те що економічні проблеми актуальні для кожної...
Вступ. 1. Особливості закритої економіки: суть та ознаки. 2. Відкрита економіка та її характеристика. 3. Особливості трансформації (переходу) від економіки закритого типу до відкритої економіки. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Загальна характеристика класифікації методів управлінського обліку. 2. Методи обліку по ступеню нормування та повноті відображення затрат. 3. Сутність позамовного та попердіального методів. 4. Основні елементи нормативного методу....
Вступ. Розділ І. Прибуток як економічна категорія. 1.1. Поняття прибутку як економічної категорії. 1.2. Погляди на природу прибутку видатних економістів. Розділ ІІ. Теорії прибутку. 2.1. Школа меркантилізму (XV —...
Тема 1. Предмет 1. Предмет экономической теории Существует несколько определений предмета экономической теории, или как ее называли до недавнего времени, политической экономии: — эта наука о видах деятельности, связанных...
Вступ. 1. Соціально-демографічний розвиток в Україні 2. Демографічна ситуація: сучасні проблеми та перспективи. 3. Стан та шляхи забезпечення демографічної та соціально-економічної безпеки України. Висновки. Додатки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Характеристика об’єктів фінансових відносин. 2. Об’єкти фінансових відносин за різних умов економічного розвитку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Фінанси включають лише ті відносини, які стосуються процесу утворення,...
Зміст Завдання1. Тема: Економічне зростання та його типи. Вступ. 1. Поняття та система показників динаміки суспільного виробництва. 2. Типи економічного зростання. Екстенсивний та інтенсивний типи економічного розвитку країни. 3....
Вступ. 1. Нейтралітет і позаблоковість в епоху глобалізації. 2. Проблема нейтралітету в зовнішній політиці України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Останнім часом питання зовнішньополітичної орієнтації України набувають гострого політичного...
1. Ідейні витоки, основні положення і національні варіанти економічних концепцій сучасної соціал-демократії. 2. Розробка теорії концепції. Внесок Чаянова О., М. Туган-Барановського 3. Богданівський курс економічної науки. 4. Значення ідей...
Вступ. 1. Макс Вебер як учений-енциклопедист і його внесок у соціологію. 2. Сутність адміністративної школи управління. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Соціолог Макс Вебер (1864—1920) — громадський і політичний...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти економічного потенціалу. 1.1. Поняття економічного потенціалу. 1.2. Проблеми визначення сутності економічного потенціалу. 1.3. Eкономічний потенціал продуктивних сил у структурі економічного потенціалу країни. Розділ 2....
Вступ. 1. Зміст трудової теорії вартості. 2. Особливості трудової теорії вартості. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Оцінка праці різної якості швидко встановлюється на ринку з достатньою точністю і значною...
Вступ. 1. Розвиток економічних систем змішаного типу та його відображення в економічній думці у другій половині XX ст. 2. Розвиток корпоративної форми господарства та їх відображення у економічній думці...
Вступ. 1. Поняття та дослідники економічного матеріалізму. 2. Зміст методу економічного матеріалізму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економічний матеріалізм — вульгарно-матеріалістична концепція, що розглядає економічний "фактор" (або "середовище"), економіку...
Вступ. 1. Економіка сучасної Франції. 2. Розвиток основних галузей економіки. 3. Стан та перспективи торговельно-економічних відносин з Україною. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Франція — високорозвинута індустріально-аграрна країна, яка...
Вступ. 1. Роль ТНК в світогосподарських зв’язках країн, що розвиваються. 2. Інноваційний розвиток як основа конкурентних переваг транснаціональних корпорацій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасна система глобальних корпоративних відносин...
Вступ. 1. Основні етапи становлення економічного розвитку. 2. Класична школа економії 3. Сучасна економічна думка. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В основі розвитку людського суспільства лежить виробництво матеріальних і...
Вступ. 1. Приватна та колективна форми власності в історичному вимірі. 2. Особливості та характерні риси приватно-колективної власності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Економічні відносини власності отримують юридичне...
Вступ. 1. Стратегічні аспекти цінової політики сервісного підприємства. 2. Головні цілі цінової політики підприємства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ціна грає центральну роль у системі ринкового механізму і є...
Вступ. Розділ І. Теоретичні засади аналізу національної економіки. 1.1. Поняття національної економіки 1.2. Методологічні особливості аналізу національної економіки. Розділ II. Структура, вимір результатів функціонування національної економіки (макроекономічні показники) та...
Вступ. 1. Теоретико-методологічна аспекти заробітної плати. 1.1. Суть заробітної плати. 1.2. Форми заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. 2. Заробітна плата в умовах ринкової економіки. 2.1. Заробітна плата...
Вступ. 1. Загальна характеристика Узбекистану як регіонального лідера. 2. Стан промисловості та провідних галузей Узбекистану. 3. Економічний розвиток Республіки Узбекистану. 4. Перспективи для залучення інвестицій Республіки Узбекистан. Висновки. Список...
1. Етика підприємницької діяльності. 2. Суть менеджменту, його еволюція. 3. Міжнародний маркетинг. Список використаної літератури. 1. Етика підприємницької діяльності За висловом Артура Воллержу, кадрова політика "BMW" складалася з професійних...
Вступ. Розділ 1. Соціально-економічна природа тіньової економіки в Україні. 1.1. Діалектика виникнення, структура та теоретико-методологічний інструментарій дослідження тіньової економіки. 1.2. Стан і проблеми тінізації ринку України. 1.3. Тіньові процеси...
1. Об’єкти національної безпеки України. 2. Повноваження міністерств і інших органів виконавчої влади по забезпеченню національної безпеки України в економічній сфері 3. Система мір державного забезпечення економічної безпеки. Список...
1. Надайте характеристику марксистській школі соціології праці, наведіть приклади. 2. Які соціологічні ознаки були закладені Анрі Файолем у його адміністративну теорію. 3. Визначте соціокультурні чинники структурного безробіття у Вашому...
Вступ. 1. Основні концепції теоріі „недосконалої конкуренції” Дж. Робінсон. 2. Теорія недосконалої конкуренції Дж. Робінсон. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Джоан Вайолет Робінсон (1903—1983) — найвідоміша у світі жінка-економіст,...
Вступ. 1. Поняття економічного району та тенденції економічного районування України. 2. Принципи і критерії виділення великих економічних районів. 3. Ієрархія економічних районів, їх основні типи. 4. Пропозиції щодо вдосконалення...
1. Предмет та об’єкт дослідження 2. Сутність та особливості об’єктів та категорій дослідження 3. Напрямки розподілу оборонних ресурсів 4. Характеристика сучасного стану 5. Формування оборонних програм та бюджетів 6....
Вступ. 1. Основні компоненти економічної системи. 2. Адміністративно-командна система (централізовано-планова). 3. Суть командної системи. 4. Ринкова система. 5. Змішана економічна система. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Типи економічних систем...
Вступ. 1. Основні проблеми економічного зростання в Україні. 2. Стан сучасного економічного зростання. 3. Провідні складові економічного зростання. 4. Типи економічного зростання. Екстенсивний та інтенсивний типи економічного розвитку країни....
Вступ. 1. Методи пізнання економічної науки. 2. Функції економічної теорії та її роль в перебудові економіки України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економічна наука як система поглядів, знань, законів,...