referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Право

Вступ Характерною рисою абсолютизму є прагнення регламентувати правове становище кожного із існуючих станів. Таке втручання могло мати як політичний так і правовий характер. Законодавець прагнув визначити правовий статус кожної...
30 / 06 / 2021
Європейський Суд функціонує на постійній основі з метою забезпечення виконання Високими Договірними Сторонами зобов’язань за Конвенцією. Його юрисдикція визнана обов’язковою всіма державами-учасницями й поширюється на всі спори, що пов’язані...
23 / 04 / 2021
Вступ Нині існує розгалужена система міжнародних судів, проте не всі вони безпосередньо займаються питаннями захисту прав людини. Тому одна з цілей нашої лекції полягає в тому, щоб відокремити з...
23 / 04 / 2021
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. оцінюється як одне з найбільших досягнень Ради Європи. Вона являє собою...
18 / 04 / 2021
ВСТУП Нині існує розгалужена система міжнародних судів, проте не всі вони безпосередньо займаються питаннями захисту прав людини. Тому одна з цілей нашої лекції полягає в тому, щоб відокремити з...
18 / 04 / 2021
Статус суддів міжнародних судів щодо захисту прав людини визначаються у відповідних міжнародних угодах. До правового статусу суддів міжнародних судів щодо захисту прав людини входять такіелементи: призначуваність, незалежність суддів, судова...
18 / 04 / 2021
Звертання за вирішенням міжнародних суперечок до безстороннього органу, що виносив би рішення на основі права, далеко не нова ідея. Найбільш стародавня форма міжнародної юрисдикції — третейські суди, практика застосування...
18 / 04 / 2021
ВСТУП Права і свободи людини — це невід’ємна властивість. Якщо людина не володіє правами, то тим самим знищується сама природа людської істоти. Права людини належать людині. Тому вони не...
18 / 04 / 2021
Одним із важливих етапів формування єдиного європейського правопорядку стало утворення Європейського Союзу, історія становлення якого поділяється на декілька етапів. У перші повоєнні роки суперництво двох протилежних суспільних систем у...
18 / 04 / 2021
Рада Європи як міждержавна (міжурядова) регіональна організація була створена для забезпечення процесів політичної інтеграції, сприяння економічному та соціальному розвитку, розвитку культури, науки та управління, а також для підтримання і...
18 / 04 / 2021
ВСТУП Останніми роками, насамперед завдяки зусиллям певного кола політиків, юристів, інших наших співвітчизників питання захисту прав людини в Україні набуло загальносуспільного масштабу і політичного значення. З 1991 р. в...
18 / 04 / 2021
Виникнення міжнародного права прав людини як складової сучасного міжнародного правопорядку значною мірою пов’язано із створенням і функціонуванням в ньому інституційних механізмів контролю за здійсненням державами у даній сфері своїх...
18 / 04 / 2021
Поняття спеціалізованої установи ООН увійшло в міжнародне право разом зі Статутом ООН. Відповідно до статей 57,63 Статуту, спеціалізованими установами ООН є міжнародні організації, створені міжнародними угодами і наділені широкою...
18 / 04 / 2021
ВСТУП Останніми роками, насамперед завдяки зусиллям певного кола політиків, юристів, інших наших співвітчизників питання захисту прав людини в Україні набуло загальносуспільного масштабу і політичного значення. З 1991 р. в...
18 / 04 / 2021
Права та свободи людини у міжнародному публічному праві розглядаються як природні та невід’ємні, завдяки яким людина може реалізувати себе як особистість. Вперше права людини були юридично закріплені у Декларації...
18 / 04 / 2021
Останніми роками, насамперед завдяки зусиллям певного кола політиків, юристів, інших наших співвітчизників питання захисту прав людини в Україні набуло загальносуспільного масштабу і політичного значення. З 1991 р. в законах,...
18 / 04 / 2021
Конвенція складається з Преамбули, ст. 1 «Зобов’язання додержувати поваги до прав людини»; розділу 1 «Права і свободи», що містить сімнадцять статей; розділу 2 «Європейський суд з прав людини», що...
18 / 04 / 2021
Отже, становлення міжнародного права прав людини пов’язане з розробкою й ухваленням міжнародних актів універсального характеру, у яких права людини було систематизовано, а також із формуванням міжнародних організаційних механізмів захисту...
18 / 04 / 2021
Останніми роками, насамперед завдяки зусиллям певного кола політиків, юристів, інших наших співвітчизників питання захисту прав людини в Україні набуло загальносуспільного масштабу і політичного значення. З 1991 р. в законах,...
18 / 04 / 2021
Сучасне міжнародне право можна охарактеризувати рядом позитивних рис. По-перше, міжнародне право має за мету обмежити право держави на ведення війни і перетворити координацію дій суверенних держав на систем співробітництва...
18 / 04 / 2021
У міжнародному праві неухильно зростає питома вага норм, орієнтованих на людину. Маються на увазі такі аспекти, як погоджені державами загальнолюдські стандарти прав і свобод особистості, обов’язкові для держав заходів...
18 / 04 / 2021
Історичний хід розвитку держав сучасного світу, необхідність вирішення загальнолюдських проблем, процеси глобалізації обумовлюють стан, за яким проблеми прав людини виходять далеко за межі окремої держави. Необхідність у створенні універсальних...
18 / 04 / 2021
Вступ Актуальність. Сучасні проблеми парламентаризму особливо важко й суперечливо вирішуються у постсоціалістинних країнах, у тому числі в Україні. Це пояснюється тим, що парламентські і демократичні інститути, які в більшості...
24 / 03 / 2021
Вступ Ніхто не може бути названий злочинцем, доки не винесений обвинувальний вирок Чезаре Бекаріа   Актуальність теми. Стан суспільного життя в Україні, зміни, що відбуваються в політичній, соціальній, економічній...
21 / 03 / 2021
Вступ. 1.Підстави для визначення шлюбу недійсним. 2. Підстави і наслідки позбавлення банківських прав. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Зареєстрований у встановленому порядку шлюб вважається укладеним законно і обумовлює настання...
14 / 03 / 2021
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ 1.1. Інформаційна сфера як об’єкт державного управління 1.2. Поняття державного управління в інформаційній сфері 1.3. Правове...
13 / 03 / 2021
Серед фундаментальних надбань демократії важливе місце належить сучасному парламентаризму. Парламентаризм — (фр. parlementarisme — парламентська система, від parlement — парламент) — система організації державної влади, для якої характерним є...
12 / 03 / 2021
Історія розвитку людства свідчить, що злочин і покарання є взаємо­пов´язаними та надзвичайно давні­ми суспільними явищами. У цьому контексті Н. Мельничук небезпідстав­но проводить паралель між злом, яке асоціюється з хаосом,...
9 / 03 / 2021
Вступ. 1. Рабовласницькі скіфські державні утворення і право на території сучасної України (середина І тис. до н. е. — V ст. н. е.). 2. Рабовласницькі міста — держави Північного...
8 / 03 / 2021
Принцип непорушності права власності, закріплений у ст. 41 Конституції України, ЦК та ЗК України, не має абсолютного характеру. І це є цілком обґрунтованим та логічним як з точки зору...
7 / 03 / 2021
Перша частина міркувань (філософська) Право власності — це феномен, що видається одночасно простим і надзвичайно складним, ясним та незбагненним, лінійним і структурованим, скомпільованим та розосередженим, необхідним для його розуміння...
7 / 03 / 2021
На очах одного покоління екологічне право України сформувалося як самостійна наука з великою когортою учених-дослідників. Творчі результати знайшли втілення у цілій галузі законодавства, функціонує структура спеціальних органів державного управління,...
4 / 03 / 2021
Без фундаментальних психологічних знань та практичних навичок їх використання і застосування не можна уявити кваліфікованого фахівця прокуратури, оскільки їх функції безпосередньо і докладно регламентовані галузями права, що опосередковуються різними...
4 / 03 / 2021
Четверта Конституція УРСР була ухвалена на позачерговій сьмій сесії Верховної Раді 20 квітня 1978 року. У преамбулі цієї Конституції записано слідуюче: “Народ Української Радянської Соціалістичної Республіки: керуючись ідеями наукового...
3 / 03 / 2021
На нинішньому етапі судово-пра­вової реформи в Україні по­трібно вирішити низку невід­кладних завдань, пов´язаних з удоско­наленням правової бази судоустрою і судочинства. Реформування у цій сфері неминуче матиме комплексний характер і...
3 / 03 / 2021
Прийнятий у вересні 2005 р. Кодекс адміністративного судочинства України (далі — КАСУ) надав у розпорядження особи новий правовий засіб захисту своїх прав — адміністративний позов. Причому низка положень КАСУ...
1 / 03 / 2021
Метою представленої наукової статті є опрацювання на ґрунті чинного законодавства і відомчих нормативно-правових актів організаційної та процесуальної ролі кінологічної служби у розслідуванні злочинів. У контексті наукової праці розглянуті теоретичні...
24 / 02 / 2021
Стратегія ефективного функціонування механізму держави базується насамперед на кадровому забезпеченні державної служби як професійної діяльності осіб, які обіймають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань...
22 / 02 / 2021
Вступ. 1. Поняття та зміст угод про відчуження майна. 2. Посвідчення угоди про відчуження майна. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Відчуження майна — у цивільному праві — передача майна,...
22 / 02 / 2021
Доволі важливим і актуальним є й залишається питання щодо відповідності закриття кримінальної справи зі звільненням особи від кримінальної відповідальності принципу презумпції невинуватості. Дискусія із зазначеного питання точилася ще за...
22 / 02 / 2021
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти сутності та необхідності державного регулювання економіки. 1.1. Сутність державного регулювання економіки. 1.2. Визначення необхідності державного регулювання економіки. Розділ 2. Основні сучасні методи та межі...
19 / 02 / 2021
Вступ У кожній державі центральним правовим інститутом є інститут власності. Його регламентація визначає характер регулювання інших інститутів цивільного права. Серед численних нормативних актів в Україні щодо питань власності важливе...
17 / 02 / 2021
На сучасному етапі економічної розбудови України, в умовах трансформації національної економіки важливе значення має ефективне функціонування банківської системи. Перехід до ринкової економіки та її розвиток зумовили суттєве розширення обсягу...
15 / 02 / 2021
Констатуючи на окремих прикладах факт незадовільних знань юристами-практиками загальнотеоретичних положень про державу і право, у даній статті ми наголошуємо на необхідності вдосконалення викладання у вищій школі навчальної дисципліни «Актуальні...
14 / 02 / 2021
Частина І. Недосконалість низки нововведених дефініцій у Кодексі адміністративного судочинства України Чинний протягом відносно нетривалого часу Кодекс адміністративного судочинства України (далі — КАС) прикметний тим, що вводить у правозастосовну...
14 / 02 / 2021
Актуальність методологічного осмислення філософії права стає все більш значущою, вагомою, оскільки кількість досліджень у цій царині науки невпинно зростає. Крім того, завдяки філософії права можна проникнути в її антропологію...
14 / 02 / 2021
Поняття «страховий ринок» по­єднує в собі дві неоднозначні категорії, а саме: «ринок» та «страхування». Під ринком розу­міють, як правило, певні економічні відносини купівлі-продажу, а також систему інститутів, які організовують...
14 / 02 / 2021
Економічна ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах » Info-Pressa.com Для порівняння результатів сільськогосподарського виробництва з відповідними витратами використовують такі види ефективності: економічну, соціальну, інноваційну, екологічну тощо. Економічна ефективність передбачає...
11 / 02 / 2021
Під час вирішення проблем, пов’язаних із запобіганням злочинності в цілому або окремим її видам, відбувається розширення меж вивчення предметної галузі дослідження за рахунок необхідності вирішення питань організаційно-методичного забезпечення цієї...
10 / 02 / 2021
Плебсологія — це нове філософсько-правове вчення, яке започаткував і успішно розробляє доцент юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка М. Скригонюк [1]. Етимологічно назва цього вчення походить від...
10 / 02 / 2021
Стрімкість змін у житті сучасно­го суспільства, все більша його індивідуалізація та глобалізація відображається в радикальних змінах правової реальності, впливає на весь правовий інструментарій та профе­сійну підготовку юристів. При цьому...
10 / 02 / 2021
Усі, хто цікавляться практикою Європейського суду з прав людини (далі — Суд), напевно, помічали, що йому часто доводилося та доводиться вирішувати проблеми, які не є суто юридичними, тобто такими,...
9 / 02 / 2021
Подводя итоги 10-летнего функционирования отечественного уголовного законодательства, следует отметить, что одной из его существенных черт стала чрезмерная подверженность изменениям, зачастую продиктованных сиюминутным желанием законодателя «точечным» образом отреагировать на вызвавшую...
8 / 02 / 2021
Згідно з Концепцією реформування кримінальної юстиції [1, 20-27] одним із подальших напрямів реформування кримінального закону є впровадження категорії проступку (далі — кримінальний проступок) поряд із злочином та об’єднання вказаних...
6 / 02 / 2021
Вступ. 1. Шкільні та позашкільні форми вивчення правознавства. Класні та позакласні форми навчання. 2. Позашкільні форми вивчення правознавства. Роль учителя правознавства в структурі позашкільного вивчення предмета. Висновки. Список використаних...
5 / 02 / 2021
Вступ. 1. Об’єкти та понятійний апарат інформаційного права. 2. Інформація як об'єкт інформаційного права. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сукупність правових норм становить так звану систему права, яка формується...
1 / 02 / 2021
Тема гарантованого справедливого розгляду справ, передбаченого ст. 6 Європейської конвенції з прав людини, у розрізі вирішення спорів національними судами в Україні вже не перший рік є однією з ключових...
31 / 01 / 2021
Філософсько-правові та загальнотеоретичні аспекти верховенства права як основоположного принципу правової системи України досить глибоко опрацьовані українською юридичною думкою. Наявні наукові здобутки дають можливість переосмислення принципів деяких галузей права, в...
30 / 01 / 2021
Вступ. 1. Організаційне забезпечення судової влади. 2. Кадрове забезпечення судової системи. 3. Електронно-технічне забезпечення діяльності судової влади, міжнародна та вітчизняна практика. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Конституція України, закріпивши...
30 / 01 / 2021
Правовий статус публічної адміністрації є вагомим основоположним інститутом юриспруденції. Відповідність його вимогам правової демократичної держави безпосередньо впливає на забезпечення прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Правовий...
30 / 01 / 2021
Більшість фахівців у сфері поліцеїстики розглядають реформування органів внутрішніх справ (далі — ОВС) як обов´язкову умову становлення правової держави та формування дієвої системи забезпечення прав людини. Протягом останніх років...
30 / 01 / 2021
Права людини унікальні за характером, важливістю та обсягом соціально-гуманітарних проблем. Вони визначають статус людини у будь-якому суспільстві і є конструктивним засобом здіснення цивілізованої діяльності людей, задоволення їх інтересів та...
30 / 01 / 2021
Відмежування складів злочинів у межах злочинів проти життя і здоров’я є актуальною проблемою кримінального права. Про це може свідчити значна кількість постанов Пленуму Верховного Суду України, що вказують, яким...
27 / 01 / 2021
Постановка проблеми. На початку XXI ст. частка іноземних операцій в провідних банках світу складає більше 30% від загального обсягу їхньої діяльності та сукупного прибутку. Географічна експансія і консолідація банків...
22 / 01 / 2021
В умовах сьогодення спостерігається стрімкий розвиток та широке використання у всіх галузях життєдіяльності комп’ютерних, інших електронно-інформаційних та телекомунікаційних технологій. Ці технології не оминули і кримінальне судочинство, а їх широке...
21 / 01 / 2021
Особисті немайнові блага — це блага, що позбавлені майнового змісту, нерозривно пов'язані із суб'єктом цивільного права, визнані суспільством, а тому охороняються цивільним законодавством. Будучи приналежними певному суб'єкту цивільних відносин...
17 / 01 / 2021
Ефективність діяльності будь-якого державного органу залежить, насамперед, від чіткого визначення завдань і функцій цього органу. Повною мірою це стосується і спецпідрозділів судової міліції. На сьогодні ці підрозділи виконують безліч...
16 / 01 / 2021
Внедрение инновационной модели развития -наиболее быстрый путь выведения экономики Украины на мировой уровень конкурентоспособности. Инструментом реализации инновационной модели развития является национальная инновационная система, одной из составных частей которой является...
16 / 01 / 2021
У теорії кримінального права традиційно вважається, що категорія «особа злочинця» є більш об’ємною, ніж суб’єкт злочину, та розглядається переважно в межах кримінологічних досліджень. «Суб’єкт злочину» є більш вузькою конкретною...
14 / 01 / 2021
Право участі в управлінні госпо­дарськими товариствами тісно пов´язане із таким немайновим правом, як право на інформацію. Це викликане тим, що право на участь в управлінні має бути забезпечене мож­ливістю...
12 / 01 / 2021
ВСТУП 1.Поняття та порядок створення селянського ( фермерського ) господарства. 2.Права та обов’язки селянського ( фермерського ) господарства. 3.Майнові правовідносини селянського (фермерського) господарства. 4.Діяльність селянського (фермерського) господарства. 5.Взаємовідносини селянського...
11 / 01 / 2021
Вступ. Реферат 1. Законодавство України про захист економічної конкуренції. Загальна характеристика. Реферат 2. Визначити порядок отримання дозволу на узгоджені дії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблеми монополізації господарського життя,...
11 / 01 / 2021
Про деякі теоретичні положення цивільного права Спочатку позначимо декілька вихідних позицій, що стосуються загальних положень теорії права та цивільного права, які ми вважаємо найбільш правильними. По-перше, ми поділяємо думку...
9 / 01 / 2021
18 жовтня 1996 р. судді Конституційного Суду України, склавши присягу, зобов'язалися іабезпсчувати верховенство Конституції України, захищати конституційний лад держави, конституційні права та свободи людини і громадянина. Два роки від...
8 / 01 / 2021
Важливим елементом криміналістичної характеристики злочинів, зокрема і злочину, передбаченого ст. 317 КК України, є спосіб вчинення злочину. Спосіб вчинення злочину має важливе значення для розкриття та розслідування злочину. О....
8 / 01 / 2021
Ефективність апеляційного провадження значною мірою залежить від тих процесуальних засобів, які використовує апеляційний суд для перевірки діяльності суду нижчої інстанції. До таких засобів належить, зокрема, проведення апеляційною інстанцією судового...
7 / 01 / 2021
Короткий екскурс в історію Міжнародного арбітражного суду Міжнародний арбітражний суд ICC(далі — Суд) був створений у 1923 р. при Міжнародній торговій палаті (далі — МТП), заснованій чотирма роками раніше...
6 / 01 / 2021
Вступ Поняття та види строків в цивільному праві Поняття строків позивної давності та їх види Перебіг строків позовної давності Висновки Використана література Вступ Виникнення, здійснення та захист цивільних прав...
2 / 01 / 2021
Після розпаду СРСР у Російській Федерації, як і в інших колишніх союзних республіках, була створена власна правова система, одне з центральних місць якої посідає право власності на землю і...
31 / 12 / 2020
Вступ. 1…. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності 2. Особливості цивільно-правової відповідальності 3. Підстави цивільно-правової відповідальності 4. Притримання — вид забезпечення виконання зобов’язання. Висновки. Вступ Згідно з положеннями Цивільного кодексу...
28 / 12 / 2020
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1. Історичні аспекти розвитку адміністративно-правового регулювання діяльністю підприємств кримінально-виконавчих установ відкритого типу в Україні 1.2. Ступінь дослідженості зазначеної проблеми 1.3. Адміністративно-правові засади діяльності...
25 / 12 / 2020
Вступ. 1. Поняття та основні методи господарського права. 2. Основний зміст принципів господарського права. 3. Форми господарського права. Висновки. Список використаної літератури. Вступ З'явилися нові інститути, притаманні ринковим умовам...
21 / 12 / 2020
Процеси глобалізації й індивідуалізації суспільства істотно відбиваються на всій системі соціального регулювання, у тому числі позначаються на механізмі дії права. Традиційний розгляд правової системи як нормативної все частіше доповнюється...
20 / 12 / 2020
Розвиток сучасної науки консти­туційного права викликав цілу низку складних запитань теоре­тичного і практичного характеру, що пов´язані як із процесами конститу­ційно-правового регулювання най­важливіших суспільних відносин, так із розробкою надійної основи...
17 / 12 / 2020
Вступ 1. Поняття та значення договору доручення 2. Зміст договору доручення 3. Припинення договору доручення Висновок Список використаних джерел Вступ Договір доручення походить з громадського обов'язку і дружби, у...
15 / 12 / 2020
Торгівля людьми є жорстокою формою порушення основних прав та свобод людини у ХХІ ст. Незалежно від виду експлуатаційної мети, торгівля людьми має тяжкі наслідки для постраждалих. У міжнародному масштабі...
15 / 12 / 2020
Тема№1. Предмет, мета та завдання дисципліни "Правознавство". • Поняття держави її ознаки та функції. Правова держава. • Форми держави (правління, устрою, політичного режиму) • Поняття права, його джерела та...
13 / 12 / 2020
Тепер — дещо про «верховенство закону», але виключно у зв´язку зі штучним «прив´язуванням» його українськими авторами до понят­тя «верховенство права». Відповідно до завдань, які ставив на XIX партконференції комуністів...
11 / 12 / 2020
Відносини, що виникають у зв’язку з організацією та безпосереднім здійсненням господарської діяль­ності, є предметом господарсько-пра­вового регулювання. Організація гос­подарської діяльності є надзвичайно важливим етапом, що передує її про­вадженню та/або формалізує,...
10 / 12 / 2020
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУПРАЦІВНИКА ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 1.1. Сутність та склад адміністративно-правового статусу працівника державної виконавчої служби. 1.2. Особливості адміністративно-правового статусупрацівника державної виконавчої служби. 1.3. Реалізація...
10 / 12 / 2020
Гострота проблеми зумовлюється тим, що в нашому суспільстві склалася традиція зневажливого ставлення до окремого громадянина, особи, її прав, свобод та інтересів. Особистість найчастіше сприймалася як носій численних обов´язків, відповідальності...
8 / 12 / 2020
Вступ. 1. Юридичні обставини спадкового процесу. Продовження строку на прийняття спадщини. 2. Перехід права на прийняття спадщини (Спадкова трансмісія). 3. Відмова від спадщини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблемам...
6 / 12 / 2020
Вступ У кожній державі центральним правовим інститутом є інститут власності. Його регламентація визначає характер регулювання інших інститутів цивільного права. Серед численних нормативних актів в Україні щодо питань власності важливе...
6 / 12 / 2020
Вступ Розділ1.Мито в системі платежів, що справляються при перетинанні митного кордону України 1.1.Підстави існування обов‘язкових платежів, що пов‘язані з перетинанням митного кордону 1.2.Мито як основний вид кордонних платежів Висновки...
Інстанція, інстанційність — це процесуальні поняття, за допомогою яких у процесуальних кодифікованих актах визначається порядок розгляду (перегляду) судових справ. Але значення й зміст цих термінів є настільки важливими при...
5 / 12 / 2020
Вступ. 1. Біографія Ніцше. 2. Політичні погляди. 3. Правові погляди Ніцше. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Фрідріх Вільгельм Ніцше (нім. FriedrichWilhelmNietzsche; 15 жовтня 1844 — 25 серпня 1900) —...
4 / 12 / 2020
Однією з головних причин, що зумовлюють виникнення гострих соціально-економічних, екологічних, правових, культурних та політичних проблем в Україні, є неефективний державний контроль та нагляд за якістю управління, трудовою та виконавською...
3 / 12 / 2020
1. Передмова 2. Розподіл влад — розподіл функцій 3. Порівняльний аналіз вищих органів держави: Парламент Будова парламентів Глава держави Комісії (комітети) як елемент структури парламентів Компетенція парламентів Уряд Особливості...
2 / 12 / 2020
Вступ. 1. Розслідування вбивств. 1.1. Криміналістична характеристика вбивств. 1.2. Початковий етап розслідування. 2. Методики розслідування вбивств. 2.1. Особливості розслідування деяких видів вбивств. 2.2. Особливості розслідування вбивств залежно від способу...
1 / 12 / 2020
До джерел українського сімейного права належать норми канонічного (церковного) права, насамперед візантійського, яке здійснило великий вплив на його становлення і розвиток. Із прийняттям християнства наприкінці X ст. правове життя...
1 / 12 / 2020
1.Залежність державно-правових інститутів від рівня соціально-економічного розвитку Держава і право виникають у суспільстві і залежать від рівня його розвитку. Кожне історично конкретне суспільство об'єктивно вимагає певного ступеня соціального регулювання...
26 / 11 / 2020
Дуалізм виконавчої влади, закріплений на конституційному рівні, вважається ключовою характеристикою змішаної республіки (раціоналізованого парламентаризму), яка принципово відрізняє її від класичної парламентарної республіканської форми правління [1]. Згаданий дуалізм відображає наявність...
25 / 11 / 2020
Вступ. 1.Поняття та види об'єктів цивільних прав. 2. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань. 2.1. Підстави виникнення застави. 2.2. Сторони заставних правовідносин. 2.3. Предмет застави. 2.4. Форма та зміст...
24 / 11 / 2020
Вступ. 1. Теоретичні аспекти джерел права Європейського союзу. 2. Правові звичаї в праві Європейського Союзу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У рамках Європейського Союзу була створена унікальна система регулювання...
17 / 11 / 2020
Запобіжними заходами є заходи примусового характеру, які застосовуються з метою попередження можливих правопорушень у сфері державного управління, які можуть призвести до порушень громадського порядку і суспільної безпеки. Наприклад, припинення...
16 / 11 / 2020
Суттєве оновлення процесуального законодавства викликає потребу в певному удосконаленні наукових підходів, які лежать в основі правової доктрини щодо правової природи та основних якостей головного акта судової влади — судового...
15 / 11 / 2020
Міжнародні стандарти нами розуміються зовсім не тотожними розумінню державних стандартів щодо певного унормування технічної й суспільної діяльності людей. Міжнародні стандарти у сфері міжнародного комерційного арбітражу, як і у всій...
14 / 11 / 2020
1. Відмінність адвокатської та нотаріальної діяльності від підприємницької. 2. Організаційні форми діяльності адвокатури та нотаріату. 3. Оподаткування приватного адвоката, нотаріусів та їх помічників. 4. Оподаткування адвокатських об’єднань, адвокатських бюро...
9 / 11 / 2020
Вступ Розділ 1. Історія сімейного права та шлюбних договорів Розділ 2. Поняття шлюбного договору та його місце в системі майнових договорів подружжя Розділ 3. Зміст та укладення шлюбного договору...
7 / 11 / 2020
ВСТУП РОЗДІЛ 1 СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРАВОЗАСТОСОВЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ Сутність та загальна характеристика правозастосовчої діяльності податкових органів Законність та інші вимоги до прийняття рішень під час...
Сутьадміністративно-попереджувальних заходів У теорії адміністративного права під заходами адміністративного попередження або адміністративного запобігання розуміються дії повноважних органів або посадових осіб, спрямовані на примусове забезпечення виконання громадянами обов´язків перед суспільством,...
3 / 11 / 2020
1. Судові повістки і виклики учасникам процесу. 2. Обов’язки голови суду, заступників голів. Список використаної літератури. 1. Судові повістки і виклики учасникам процесу Про призначений день судового засідання по...
2 / 11 / 2020
Важливим етапом у розвитку співробітництва між Україною та Європейським Союзом (ЄС) у сфері свободи, безпеки та юстиції стало підписання 18 червня 2007 р. Угоди між Україною та ЄС про...
31 / 10 / 2020
В юридичній літературі розрізняють поняття правового режиму земельного фонду та категорій (видів) земель. Дослідники переважно вказують на те, що зміст поняття правового режиму окремої категорії земель включає елементи поняття...
30 / 10 / 2020
Вступ. 1. Поняття і основні ознаки правовідносин. 2. Види правовідносин. 3. Структура правовідносин. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Право безпосередньо зв'язане з правовідносинами. Воно існує в правовідносинах, оскільки це...
30 / 10 / 2020
Метою цієї статті є аналіз проблем юридичної природи прав третіх осіб, на користь яких укладений договір, що, безумовно, стане підґрунтям для дослідження інших питань конструкції таких договорів. Особливість договорів...
28 / 10 / 2020
Метою статті є дослідження останніх тенденцій на світовому і вітчизняному ринках ріпакового насіння та олії, а також виявлення основних чинників, що визначають ці тенденції. Зміст статті можна згрупувати наступним...
26 / 10 / 2020
Вступ. 1. Поняття, види та зміст правовідносин. 2. Суб’єкти права. 3. Об’єкти правовідносин. 4. Юридичні факти. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. У суспільстві існує багато різних за...
23 / 10 / 2020
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ 1.1. Зміст державного боргу та його зв’язок із іншими фінансово-правовими категоріями 1.1.1.Правова природа державного боргу 1.1.2.Державний борг...
21 / 10 / 2020
Вступ. 1. Статут територіальної громади — основний нормативний акт місцевого самоврядування. 2. Розгляд проблемних питань реєстрації статутів. 3. Питання реєстрації статутів громадських об'єднань. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Муніципальне...
20 / 10 / 2020
Вступ І. Поняття і значення договору поставки. Порядок і способи укладеннядоговору поставки. ІІ.Зміст і виконання договору поставки. ІІІ. Відповідальність за неналежне виконання договору поставки. Висновок Література ВСТУП Серед зобов'язань,...
16 / 10 / 2020
Для будь-якого суспільства є характерним використання пев­них норм, правил з метою вре­гулювання тих чи інших аспектів його життєдіяльності. Метою такої регла­ментації є забезпечення умов вижи­вання, підтримання порядку, вирішен­ня конфліктів...
16 / 10 / 2020
Вопрос о соотношении права и справедливости столь же вечен, как и вопрос о том, что является правом. И это неслучайно, ибо ответы на них взаимообусловлены. Проблема соотношения права и...
16 / 10 / 2020
1. Виникнення і розвиток служби дільничних інспекторів міліції. 2. Організація служби дільничних інспекторів міліції. Основні завдання дільничних інспекторів міліції. 3. Права дільничних інспекторів міліції. 4. Організація роботи на дільниці....
12 / 10 / 2020
Вступ. 1. Поняття, види і роль закону в системі джерел права України. 1.1. Поняття закону. 1.2. Співвідношення права і закону. 1.3. Основні ознаки законів. 1.4. Нормативно-правовий акт (закон) у...
7 / 10 / 2020
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ 1.1.Історія становлення та розвитку громадських формувань правоохоронної спрямованості 1.2.Поняття, сутність та види громадських формувань з...
6 / 10 / 2020
Прийняття Кримінального Кодексу України 2001 року стало не тільки важливою віхою у розвитку національного кримінального законодавства, але й відліковою точкою, з якої починається шлях до європейської системи кримінально-правової охорони...
5 / 10 / 2020
Право звернення до судів вищих інстанцій з апеляційними та/або касаційними скаргами є важли­вою складовою судочинства в Україні. Згідно зі ст. 129 Конституції України (далі — Конституція), однією з основ­них...
4 / 10 / 2020
Конституційні процеси, які супроводжують новітню історію національного державотворення та правотворення в XXI ст., переконливо доводять важливість свого своєчасного та належного теоретико-методологічного, законодавчого та організаційно-правового забезпечення. Насамперед йдеться про сучасні...
3 / 10 / 2020
Останнє десятиріччя розвитку світової економіки характеризується посиленням глобалізаційних процесів. Світові ринки тепер складають одну цілісну взаємопереплетену систему національних економік, опосередковану діяльністю міжнародних та транснаціональних компаній. Якщо наприкінці XX ст....
3 / 10 / 2020
Вступ 1. Припинення трудового договору. 1.1. Припинення трудового договору в зв'язку з певними юридичними діями 1.1.1. Угода сторін. 1.1.2. Відмова працівника. 1.1.3. Підстави, передбачені контрактом. 1.1.4. Припинення трудового договору...
30 / 09 / 2020
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти систематизації нормативно-правових актів. 1.1. Поняття і форми систематизації нормативно-правових актів. 1.2. Основні способи систематизації нормативно-правових актів. 1.3. Етимологічні та онтологічні аспекти проблеми систематизації правових...
29 / 09 / 2020
Процес демократичних перетворень українського суспільства, його політичне, економічне і соціальне реформування, формування правової держави та громадянського суспільства неможливі без функціонування відповідного правозахисного механізму. Взагалі стан правозахисної діяльності демонструє рівень...
26 / 09 / 2020
Криміналістичне документознавство — це галузь криміналістичної техніки, в якій вивчаються основи письма та почерку, поліграфічного друку, технології виготовлення документів, печаток і штампів та способи їх підробки, розробляються наукові основи...
26 / 09 / 2020
Вступ. 1. Поняття, предмет, метод, суб'єкти, джерела та принципи міжнародного торговельного права. 2. Міжнародне торговельне право як підгалузь міжнародного економічного права. 3. Принципи міжнародної торгівлі. 4. Міжнародні торгівельні договори....
24 / 09 / 2020
Розкриття та розслідування хабарництва істотно ускладнюється тим, що воно має латентний характер. Однак особливу складність становить розкриття та розслідування хабарництва, яке вчиняється суддями. Це зумовлюється тим, що суддя, як...
22 / 09 / 2020
Вдосконалення правової системи України та приведення її у від­повідність до міжнародних стандартів актуалізує проблему необ­хідності трансформації вітчизняного права в напрямі відтворення традицій романо-германської правової сім´ї. За своєю правовою природою...
21 / 09 / 2020
1.Розкрити поняття юридичної науки, вказати на її місце в системі суспільних наук. 2.Дати характеристику функцій загальної теорії держави і права. 3.Охарактеризуйте внутрішню та зовнішню функцію.. 4.Розкрити поняття і значення...
21 / 09 / 2020
Слід відмітити значний інтерес та, як наслідок, чималу кількість досліджень, присвячених моралі та справедливості як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі. Моральна проблематика цікавила мислителів здавна. За часів...
20 / 09 / 2020
Вступ. 1. Поняття конституції в зарубіжних країнах. 2. Особливості змісту конституцій. 3. Форма і структура конституцій зарубіжних країн. 4. Підготовка, прийняття, зміна і скасування конституції. Висновки. Список використаної літератури....
19 / 09 / 2020
Глобалізація стала тим чинником, який змусив здійснити реорганізацію системи Інтерполу для поліпшення умов та збільшення території діяльності у світі. На сьогодні число держав — членів Міжнародної організації кримінальної поліції...
17 / 09 / 2020
Вступ 1. Поняття вбивства та його види. 2. Умисне вбивство та його кваліфікація. 3. Вбивство через необережність та його кримінально-правова характеристика. 4. Доведення до самогубства та погроза вбивством як...
10 / 09 / 2020
У всьому світі вважається, що права людини лежать в основі суспільства. Таке переконання набуло широкого визнання не лише у філософських колах, а й у політиці та праві. Численні договори...
10 / 09 / 2020
Вступ 1. Предмет захисту та поняття баз даних 2. Вдосконалення охорони баз даних в Україні відповідно до досвіду ЄС Висновки Список використаної літератури Вступ Якнайшвидше наближення законодавства України до...
10 / 09 / 2020
Сучасні дослідження загальнотеоретичних проблем юридичної науки розвиваються на основі різноманітної методології і в різних напрямах. Це об’єктивно зумовлює залучення уваги до методологічних проблем правознавства, до особливостей еволюції юридичного наукового...
6 / 09 / 2020
Вступ 1. Сутність, види та функції господарського договору 2. Загальні умови укладення договорів, що зумовлюють господарські зобов'язання 3. Істотні умови господарського договору 4. Загальний порядок укладення господарських договорів 5....
5 / 09 / 2020
ЗМІСТ ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І Генезис становлення та розвитку адміністративно – правового статусу державного виконавця 1.1.Історико правова природа становлення адміністративно – правового статусу державного виконавця 1.2.Державний виконавець у радянському...
Вступ. Розділ 1. Правова держава: поняття та ознаки. 1.1. Поняття та принципи правової держави. 1.2. Ознаки правової держави. Розділ 2. Поняття та риси громадянського суспільства. 2.1. Громадянське суспільство як...
4 / 09 / 2020
Історичний досвід свідчить, що пе­реважну більшість норм будь-якої правової системи становлять пра­вила, які виникли на основі багатора­зового повторення. Загальна характе­ристика права не може не враховувати і не досліджувати феномен...
2 / 09 / 2020
Як відомо, виконавча гілка дер­жавної влади переважно покли­кана забезпечувати виконання законів та інших правових актів дер­жави. Водночас виконавча влада — це найбільш наближена до людини гілка влади, з якою...
31 / 08 / 2020
Зміст ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУПРозділ 1. Теоретичні засади режиму надзвичайного стану 1.1 Становлення інституту надзвичайного стану на українських землях: історико-правовий аналіз 1.2. Сутність та правові засади режиму надзвичайного стану...
30 / 08 / 2020
Вступ. 1. Біоетичні аспекти клонування людини. 2. Правові аспекти клонування людини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Останнім часом у ряді міжнародних організацій предметом спеціального розгляду стають питання захисту людської...
27 / 08 / 2020
Вступ Поняття честі, гідності та ділової репутації. Захист честі. гідності та ділової репутації у цивільному праві. Санкції за невиконання судових рішень у справах про захист честі, гідності та ділової...
24 / 08 / 2020
Вступ. 1. Біографія Аристотеля. 2. Політичні погляди Аристотеля. 3. Правові погляди Аристотеля. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Саме з іменем Арістотеля, який жив у 384–322рр. до н.е., пов'язане зародження...
23 / 08 / 2020
У 2001 році був прийнятий Кримінальний кодекс України (далі КК), який створив необхідну правову базу для протидії злочинності в нових умовах соціального розвитку. Але за минулі 10 років в...
21 / 08 / 2020
Вступ. 1. Поняття цивільно-правової відповідальності. 2. Підстави і умови цивільно-правової відповідальності. 3. Відшкодування збитків. 4. Відшкодування моральної шкоди і компенсація моральної шкоди. 5. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності. 6....
16 / 08 / 2020
Бланкетність як специфічний прийом законодавчої техніки дає змогу не загромаджувати текст КК України положеннями регулятивного законодавства, ґрунтується на системному характері права і взаємозв’язку його галузей і норм, відповідає вимогам...
14 / 08 / 2020
Вступ. 1. Аналіз основних положень міжнародного гуманітарного права про проблеми захисту населення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Цілий ряд положень, що містяться в Керівних ідеях, присвячених 50-ій річниці прийняття...
14 / 08 / 2020
З часів Давнього Риму перевірка (перегляд) судових рішень судами вищої інстанції вважалась гарантією правильного розгляду та вирішення справи. До цього часу необхідність існування перегляду судових рішень ні в науці...
14 / 08 / 2020
Вступ. 1. Особливості судового процесу у вікінгів. 2. Форми проведення суду у вікінгів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Незважаючи на прагнення вирішувати суперечки правовими способами, старі звичаї, особливо в...
14 / 08 / 2020
Cеред міжнародно-правових документів у галузі прав людини Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. посідає особливе місце, оскільки передбачає унікальний інститут контролю за дотриманням державами її...
13 / 08 / 2020
Вступ Глава 1. Зміст і здійснення суб’єктивного цивільного права § 1. Поняття суб’єктивного цивільного права § 2. Поняття здійснення суб’єктивного цивільного права. § 3. Способи здійснення цивільних прав. §...
12 / 08 / 2020
Міжнародний комерційний арбітраж — недержавний суд, заснований сторонами, які вирішують спір, джерелом правозастосовної діяльності якого є угода сторін, що виключає юрисдикцію державного суду з розгляду конкретної справи в межах,...
10 / 08 / 2020
Вступ. 1. Поняття конституції України та її основні властивості. 2. Юридичне верховенство конституції України. 3. Основні функції конституції України. 3.1 Установча функція. 3.2 Організаторська функція. 3.3 Зовнішньополітична функція. 3.4...
9 / 08 / 2020
Вступ. 1. Історичні аспекти кримінальної відповідальності за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень. 2. Поняття і види тілесного ушкодження за кримінальним правом України. 3. Кримінально-правова характеристика умисного тяжкого тілесного ушкодження....
9 / 08 / 2020
1. Державно-правова концепція даосизму. 2. Політична і правова думка в Україні періоду входження до складу Литви і Польщі. І.Вишенський, П.Могила. Список використаної літератури. 1. Державно- правова концепція даосизму Даосизм...
9 / 08 / 2020
Успіх третейського способу розгляду спорів, зокрема міжнародним комерційним арбітражем, завдячує саме тому, що він є відносно швидким засобом врегулювання міжнародних комерційних спорів. Однак, як свідчить практика, арбітражний спосіб вирішення...
5 / 08 / 2020
1. Поняття адвокатури, вимоги до особи, що бажає займатися адвокатською діяльністю 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300032003300310037003500380037000000 2. Функції адвокатури 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300032003300310037003500380038000000 3. Права та обов”язки адвоката 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300032003300310037003500380039000000 4. Особливості притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності...
5 / 08 / 2020
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ В УКРАЇНІ 1.1. Державна податкова служба як об’єкт державного управління 1.2. Сутність, особливості та функції управління державною податковою службою 1.3....
2 / 08 / 2020
Сучасні вітчизняні навчальні посібники та підручники з теорії держави та права зазвичай не пропонують визначення поняття «суб´єкт права» (зосереджуючи увагу лише на суб´єктах правовідносин, а іноді відзначаючи можливу нетотожність...
1 / 08 / 2020
Вступ. Розділ І. Конституційні принципи Української держави. 1.1. Загальні ознаки і принципи Української держави. 1.2. Демократична держава. 1.3. Забезпечення стабільності конституційного ладу як передумова становлення правової держави в Україні....
1 / 08 / 2020
Вступ. Розділ 1. Методологічні основи аналізу трансформації державної власності. 1.1. Відносини державної власності: еволюція, сутність і функції. 1.2. Роль трансформації державної власності у формуванні ринкової економічної системи. Розділ 2....
31 / 07 / 2020
Право брати участь в управлінні державними справами у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 38...
30 / 07 / 2020
Постановка проблеми. Важливою умовою здійснення економічних реформ в Україні є вдосконалення системи управління підприємств, впровадження сучасних досягнень менеджменту, одним із складових елементів якого є стратегічне управління. Необхідно відзначити, що...
27 / 07 / 2020
Навчальною називають таку діяльність, у якій провідним мотивом є пізнавальний інтерес або психічний розвиток індивіда. Навчальна діяльність складається з таких основних ланок: навчальна мета, спосіб виконання, контроль та оцінювання....
27 / 07 / 2020
Вступ 1. Поняття механізму правового регулювання та його відмінність від правового впливу 2. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання 3.  Види, способи і типи правового регулювання 4.  Механізм...
25 / 07 / 2020
Виникнення Європейського Союзу та європейського права — взаємопов’язаний процес. Створення та розбудова Європейських співтовариств та їхнього правонаступника Європейського Союзу здійснювались на певній юридичній основі. Відповідно, оформлення та правова база...
21 / 07 / 2020
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ АЛІЄВ Роман Вагіфович   АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ІНСПЕКЦІЇ ЩОДО ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ    12.00.07 – адміністративне право і процес;        фінансове...
Ігнорування специфіки права призводить до забуття специфіки предмета правової науки, що знеособлює науку і принижує наукові основи в керівництві суспільством. П. Недбайло   Вітчизняне загальнотеоретичне правознавство переживає нині складний...
21 / 07 / 2020
Функціонування правової держави вимагає втілення принципів верховенства права, коли діяльність держави, її органів окреслена нормами Конституції, законодавчих актів, іншими нормативними актами, а права і свободи людини та їх гарантії...
20 / 07 / 2020
Філософсько-правова думка США останніх десятиліть ХХ ст. на пострадянському просторі відома за перекладами праць її найбільших представників — Л. Фуллера, Р. Дворкіна, Р. Познера, Дж. Ролса та деяких інших...
17 / 07 / 2020
Вихід друком книги французько­го юриста Р. Леже «Великі пра­вові системи сучасності» має важливе значення для сучасної юри­дичної науки та освіти в Україні. У цій праці представлено глобальний порів­няльний підхід...
16 / 07 / 2020
1. Роль государства в осуществлении кадровой политики. Влияния стиля руководства на кадровую политику. 2. Рынок труда как подсистема рыночной экономики и особенности ее формирования. 3. Какая структура занятости считается...
15 / 07 / 2020
Вступ. 1. Загальна характеристика підстав припинення трудового договору як юридичних фактів. 2. Припинення трудового договору за п.1 ст.36 КЗпП України. 3. Припинення трудового договору за п.2 ст.36 КЗпП України....
14 / 07 / 2020
Незалежність Генерального про­курора України випливає зі змісту п. 2 ч. І ст. 6 Закону України «Про прокуратуру», відповід­но до якого органи прокуратури «…здійснюють свої повноваження… незалежно від будь-яких органів...
12 / 07 / 2020
Функціонуання ринкових відносин, в основу яких покладено багатоукладну економіку, передбачає створення однакових можливостей для суб'єктів господарської діяльності, а також їхню конкуренцію, під якою розуміють змагальність суб'єктів господарювання, коли їхні...
10 / 07 / 2020
Математики – особенные люди, чтобы понять, в чем их отличие от других, рассмотрим характеристику математического мышления, данную А.Я. Хинчиным. Он считает, что первой особенностью является то, что у математиков...
9 / 07 / 2020
Зміст Стандарт дослідження судово-бухгалтерською експертизою операцій з інвестиційної діяльності підприємства Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства Методичні прийоми експертного дослідження операцій з інвестиційної діяльності...
3 / 07 / 2020
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти державно-правового режиму. 1.1. Поняття та зміст державно-правового режиму. 1.2. Авторитарний режим та його особливості. 1.3. Демократичний режим та його ознаки. 1.4. Тоталітарний режим. Розділ...
3 / 07 / 2020
Вступ. 1. Поняття та сутність комунального права на землю. 2. Основні питання та проблеми комунальної власності на землю. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Право власності — це юридично виражені...
25 / 06 / 2020
Постановка проблеми. На сьогодні проблема визначення схильності підприємства до банкрутства і своєчасного попередження кризового стану є однією з найактуальніших у сучасній економічній науці. Це обумовлено негативними наслідками банкрутства суб´єкта...
23 / 06 / 2020
Поширення негативних тенденцій у сільському господарстві, посилення конкуренції, погіршення соціального становища товаровиробників, а також неефективність існуючих методів управління економічними процесами вимагають нових підходів до формування шляхів відновлення економічного потенціалу...
22 / 06 / 2020
Останніми роками проблематика зловживання правом все частіше стає об´єктом не тільки галузевих, але й загальнотеоретичних наукових юридичних досліджень. При цьому основна увага акцентується на зловживанні юридичними (позитивними) правами, тобто...
21 / 06 / 2020
Характерною тенденцією розвитку світової економіки є підвищення концентрації як форми організації суспільного виробництва і забезпечення його конкурентоспроможності. Саме великі корпорації з високоноцентрованим виробництвом спроможні швидше розвиватися на інноваційній основі,...
20 / 06 / 2020
Правотворчий процес у цілому та законотворчий зокрема, без сумніву, є одним із найважливіших напрямів діяльності держави. Обраний державою той чи інший вектор правотворчої діяльності впливає на подальший процес формування...
17 / 06 / 2020
Вступ. 1. Предмет, метод та принципи правового регулювання господарських відносин. Поняття, види та особливості підприємницьких правовідносин. 2. Поняття, сутність та значення підприємств. Види підприємств за законодавством України та їх...
16 / 06 / 2020
1. Які головні обмеження накладення штрафів та ув’язнення?. 2. Що нового у реалізації принципу правосуддя, передбачено у Хартії? 3. Які вимоги щодо юридичної обізнаності для посадових осіб встановлювалися у...
13 / 06 / 2020
Вступ. 1. Характеристика основних проблем термінології в українській мові. 2. Види та класифікація юридичних термінів в цивільному праві. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток науки і техніки, мистецтва і...
12 / 06 / 2020
В основі будь-якої системи, у тому числі й системи реєстрації прав на нерухомість, повинні бути закладені певні принципи, відповідно до яких і будується вся система. Питання визначення правової природи...
11 / 06 / 2020
Основні центри української цивілістичної науки Стан науки цивільного права будь-якої країни визначається рівнем існуючих у країні основних наукових центрів, напрямів цивілістичних досліджень (цивілістичних шкіл) і тенденціями їх розвитку. На...
11 / 06 / 2020
Система норм, що закріплюють особливості правового становища споживача серед інших учасників цивільного обороту, становить комплексний правовий інститут [6, 91]. Питання про місце, яке посідають норми, їх спрямованість на захист...
6 / 06 / 2020
У рамках парламентського контролю Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини відповідно до Конституції України, Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» [1; 5] здійснюється постійний...
4 / 06 / 2020
Вступ. 1. Права затриманого, підозрюваного, обвинуваченого та підсудного при визначенні і проведенні судової експертизи за КПК України. 2. Судові фототехнічна та портретна експертизи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Останнім...
1 / 06 / 2020
У Розділі IX «Місцеве самовря­дування та територіальна ор­ганізація влади» проекту нової редакції Конституції України, що його внесено на всенародне обговорення [1], йдеться про дещо відмінні за своєю політико-правовою природою...
29 / 05 / 2020
Останнім часом в українських наукових колах значно посили­лись дискусії щодо змісту докт­рин верховенства права та консти­туціоналізму, а також їх практичного значення у процесі реалізації консти­туційних положень та проведення правової...
28 / 05 / 2020
Вступ. 1. Передумови Паризької комуни та революція 18 березня 1871-го року. 2. Державний лад Паризької Комуни. 3. Соціально-економічні заходи Комуни. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поразка армії Наполеона III...
28 / 05 / 2020
Визнання принципу верховенства права в Україні є одним із найбільш складних завдань. Належному розумінню цього принципу заважає важка спадщина радянської правової системи, в основу якої було покладено принцип верховенства...
27 / 05 / 2020
Запровадження демократичних засад до перетворень у суспіль­но-політичному житті України визначає необхідність трансформації основних інститутів захисту прав, сво­бод і законних інтересів осіб (фізич­них та юридичних). Одним із них є нотаріат...
27 / 05 / 2020
Проблема державного регулювання розвитку аграрного сектору в трансформаційних умовах і в зв´язку з глобалізацією економіки потребує нових теоретико-методологічних підходів, що ґрунтуються на об´єктивних економічних законах та важелях впливу на...
25 / 05 / 2020
Вступ. 1. Поняття митної справи. 2. Зміст митної справи. 3. Принципи митного регулювання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Із становленням України як незалежної держави, розкріпаченням економічної активності населення та...
25 / 05 / 2020
Зазвичай договори укладаються з метою, корисною для сторін. Втім ринкові відносини дедалі частіше зумовлюють виникнення договірних зв´язків, у яких виконання здійснюється на користь іншій особі, яка наділена самостійним правом...
22 / 05 / 2020
Вступ. 1.Види і форми міжнародно-правової відповідальності держав. 2.Обставини, що виключають відповідальність держав. 3.Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Міжнародно-правова відповідальність — юридичний обов'язок суб'єкта-правопорушника ліквідувати наслідки...
18 / 05 / 2020
Правові акти місцевого самоврядування належать до єдиної системи правових актів в Україні. Вони мають багато спільних рис, які споріднюють їх з актами інших органів держави, та водночас характеризуються рядом...
15 / 05 / 2020
Вступ. 1. Сутність захисту права власності. 2.Засоби захисту права власності. 2.1. Витребування майна власником з чужого незаконного владіння. 2.2. Витребування грошей і цінних паперів на пред’явника. 2.3. Захист прав...
14 / 05 / 2020
Форми права Форма права- це державно-офіційні способи закріплення і зовнішнього прояву правових норм,щозасвідчують їх загальнообов"язковість. Розрізняють такі форми права: 1) правовий звичай — санкціоноване державою звичаєве правило, що має...
14 / 05 / 2020
Вступ. 1. Канонічні збірники схоластів. 2. Поняття та сутність “Номоканонів” Іоанна. 3. Схоластика – канонічне право. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На час хрещення Київської Русі Східна Церква мала...
14 / 05 / 2020
Вступ. 1.Теоретичне завдання. 1.1. Поняття службової особи в кримінальному праві. Спірні питання про визначення службової особи 1.2. Кримінологічна характеристика особи яка вчинює злочини в сфері службової діяльності. Приклади із...
13 / 05 / 2020
Набування власності після державного контролювання за часів Союзу – процес складний і драматичний. Приватизаційні процеси роздержавлення в Україні тривають понад шість років, і наслідки цього є неоднозначними. Відповідно до...
10 / 05 / 2020
Юридична наука як один із соціальних інститутів віді­грає значну роль у державо­творенні, формуванні сучасної системи національного законодавства, правозастосовній діяльності тощо. Науково обґрунтовані висновки, рекомендації, пропозиції становлять основу загаль­нодержавних програм...
4 / 05 / 2020
У механізмі стримувань і противаг невід´ємну складову становить система державного контролю, складовою якої є парламентський кон­троль. Одним із найважливіших за­вдань українського парламенту є забез­печення реального й ефективного кон­тролю за...
3 / 05 / 2020
Вступ. 1. Стан господарського права в зарубіжних країнах. 2. Характеристика етапів розвитку господарського права. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Господарче право та господарче законодавство є різними правовими явищами. Господарче...
2 / 05 / 2020
Вступ. Розділ 1. Загальна характеристика злочинів проти виборчих прав людини і громадянина. 1.1. Місце виборчих прав в системі прав і свобод людини та в системі Особливої частини КК України....
2 / 05 / 2020
Вступ 1. Поняття джерел кримінального права України 2. Конституція України як джерело кримінального права 3. Кримінальний кодекс України як джерело кримінального права 4. Некримінальні закони та підзаконні акти як...
28 / 04 / 2020
Вступ. Розділ 1.Теоретико-методологічні аспекти розвитку адміністративного законодавства України. 1.1. Предмет і система адміністративного законодавства та права. 1.2. Становлення та розвиток адміністративної субкультури в Україні. 1.3. Проблема кодифікації адміністративного законодавства...
27 / 04 / 2020
Вступ. 1. Суспільний устрій та правові звичаї кельтів. 2. Рід та сімейне право кельтських племен. 3. Цивільне право давніх кельтів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Етнічний склад населення Західної...
17 / 04 / 2020
Вступ 1.Теорії держави і права в системі суспільних та юридичних наук 1.1.Поняття теорії держави і права 1.2. Функції теорії держави і права 1.3. Місце теорії держави і права в...
17 / 04 / 2020
Вступ. 1. Надайте характеристику державному ладу і праву в західних українських землях у 20-х та 30-х рр. 2. Розкрийте основні риси тенденції демократизації суспільного життя в Україні у період...
15 / 04 / 2020
Сучасна юридична наука досить широко досліджує питання договірних відносин із урахуванням значимості договору як основного інструмента організації суспільних відносин, а питання договірного регулювання — як самостійного способу організації конкретних...
15 / 04 / 2020
Предмет трудового права — Трудові відносини: 1. Організаційно-управлінські відносини в сфері праці; 2. Відносини по працевлаштуванню; 3. Відносини по професійній підготовці і підвищенню кваліфікації кадрів безпосередньо на виробництві; 4....
15 / 04 / 2020
Прийняття 17.09.2008 р. Закону України «Про акціонерні товариства» (далі — Закон про АТ), який визначив порядок створення, діяльності, припинення акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов´язки акціонерів, без...
10 / 04 / 2020
Актуальною проблемою сучасної юридичної науки є розробка ефективних механізмів забезпечення і захисту прав і свобод людини і громадянина. Мабуть жодна інша наукова проблема не має такого величезного соціально-політичного значення,...
9 / 04 / 2020
Надмірна централізація у роз­поділі бюджетних коштів, у питаннях різного роду забезпе­чення державних органів та органі­зації їх роботи — традиційні ознаки вітчизняного урядування. Якщо у сфері публічної адміністрації це є...
9 / 04 / 2020
Особливості функціонування аграрного сектору, його полісистемність, роль у забезпеченні продовольчої безпеки та сучасний стан сільського господарства в Україні зумовлюють необхідність його державної підтримки. Але принципи й правила СОТ зорієнтовані...
8 / 04 / 2020
Надання правової допомоги підприємству здійснюєтся на підставі договору, укладеного з юридичною чи фізичною особою — суб'єктом підприємницької діяльності, який має спеціальний дозвіл (ліцензію) на здійснення юридичної практики, або з...
7 / 04 / 2020
2 серпня світ облетіла новина про те, що останній номер дитячого журналу для малювання «Dessi- ner», який виходить у Франції, Швейцарії та Бельгії більш ніж 10-тисячним тиражем, було опубліковано...
6 / 04 / 2020
Захист в цивільному праві До тих пір, поки внутрішня потреба правозгідної поведінки, усвідомлення її соціальної цінності та водночас усвідомлення соціальної шкідливості невиконання правового обов'язку не стануть надбанням кожного, залишатиметься...
6 / 04 / 2020
За результатами моніторингу незалежності судової влади, проведеного Центром суддівських студій і Всеукраїнською незалежною суддівською організацією, на думку самих суддів, неправомірне виконання посадовими особами законодавчої та виконавчої влади своїх повноважень,...
1 / 04 / 2020
У системі правового регулювання відносин власності важливе значення має визначення підстав виникнення та припинення права власності. Загальні засади та підстави набуття права власності визначає глава 24 ЦК України (статті...
31 / 03 / 2020
Вступ Розділ 1 Правова сутність та значення спеціального правового режиму оподаткування у вільних економічних зон 1.1. Поняття, ознаки і сутність вільних економічних зон 1.2. Типи вільних економічних зон 1.3....
30 / 03 / 2020
Періодизація еволюції порівняльного правознавства у широкому розумінні є питанням про характер і основні віхи його еволюції. Нечисленність українських досліджень, присвячених безпосередньо історії порівняльного правознавства [16; 30; 2; 7-15], а...
26 / 03 / 2020
Міжгалузеві та галузеві приинципи трудового права. Правові принципи поділяються між собою не тільки за змістом, але й за глибиною, ступенем охоплення праоввої матерії. Залежно від того, що в одній,...
26 / 03 / 2020
Проблема прав і свобод людини та громадянина завжди посідала провідне місце в науці конституційного права. її дослідженню та теоретичному обґрунтуванню присвячені численні праці вчених-науковців. Разом з тим багатоаспектність та...
23 / 03 / 2020
Обратимся в первую очередь к юридическим фактам. Именно юридические факты в качестве научной проблемы осмыслены в оте­чественной литературе как будто ос­новательно. Мир и покой утвердились в этой части теории...
23 / 03 / 2020
Міліція в Україні — державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань. Основними завданнями...
23 / 03 / 2020
Вступ Розділ 1. Поняття й види митних процедур на морському транспорті 1.1 Поняття, структура й особливості змісту митних процедур на морськомутранспорті 1.2. Види митних процедур на морському транспорті 1.3....
22 / 03 / 2020
Вступ. 1.Теорії держави і права в системі суспільних та юридичних наук. 1.1.Поняття теорії держави і права. 1.2. Функції теорії держави і права. 1.3. Місце теорії держави і права в...
21 / 03 / 2020
Вступ Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності Види господарсько-правової відповідальності Функції та підстави господарсько-правової відповідальності Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності Форми господарсько-правової відповідальності Висновки Використана література Вступ   ...
19 / 03 / 2020
Сучасне кримінальне законодавство містить норми, спрямовані на захист інтересів правосуддя, зокрема забезпечення виконання судових рішень. Прикладом такого кримінально-правового припису є ст. 388 КК України, що передбачає відповідальність за незаконні...
18 / 03 / 2020
Розпад Австро-Угорської імперії, взяття українцями влади у м. Львові та більшості повітів Східної Галичини висунули на перший план необхідність розбудови Української держави на нових національних принципах, що виходили за...
13 / 03 / 2020
Вступ. 1. Теоретико-методологічні основи злочину. 1.1. Засоби захисту грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї від підробки. 1.2. Характеристика злочину. 2. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки злочину виготовлення, зберігання,...
11 / 03 / 2020
Вступ. 1. Законодавче врегулювання прав користування землею в Україні. 2. Порядок передачі права користування. 3. Право оренди. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Продаж земельних ділянок може здійснюватися за двома...
10 / 03 / 2020
Предмет регулювання будь-якої галузі права є певною сукупністю суспільних відносин. Предметом цивільного права є сукупність немайнових і майнових відносин, заснованих на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників....
6 / 03 / 2020
Вступ. Розділ 1. Акціонерна власність як форма змішаної власності. 1.1. Сутність та структура акцій та акціонерного капіталу. 1.2. Суперечності акціонерних компаній. 1.3. Види акціонерної власності. Розділ 2. Корпорації та...
5 / 03 / 2020
Вступ Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО -НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ Загальнотеоретичні засади наглядової діяльності: співвідношення контролю та нагляду в теорії і законодавстві Сутність адміністративного нагляду, його роль в правоохоронній діяльності...
Людство пройшло довгий та важкий шлях від визнання самої ідеї належності особі прав через концепцію притаманності прав від народження кожній людині до юридичної парадигми невідчужуваності прав. Права людини є...
1 / 03 / 2020
Вступ. 1. Види кордонів та їх встановлення. 2. Режим державного кордону України. 3. Охорона державного кордону. Висновки. Список використаної літератури Вступ Державний кордон України є лінія і вертикальна поверхня,...
29 / 02 / 2020
1. Вступ Причина, на підставі якої міжнародні торгові арбітражі виносять постанови про свою компетенцію до завершення розгляду суті позовних вимог, полягає в тому, що у значній частині міжнародних арбітражних...
28 / 02 / 2020
Нестабільність сучасної політико-економічної обстановки в Україні сприяє можливості вчинення злочинних посягань у сфері фінансової діяльності держави, в тому числі й у сфері використання бюджетних коштів. Недосконалість правового забезпечення порядку...
24 / 02 / 2020
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. ШЛЮБ ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН. 1.1. Історія шлюбних відносин. 1.2. Ознаки та умови укладання шлюбу. РОЗДІЛ 2. ПІДСТАВИ І ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ. 2.1. Підстави припинення...
22 / 02 / 2020
Держава, закріплюючи в законодавстві досягнутий рівень особистої свободи людини за допомогою конституційного розпорядження, мусить брати на себе відповідальність за забезпечення рівних умов реалізації конституційних прав і свобод усім особам,...
18 / 02 / 2020
Вступ. 1. Основи регулювання сучасної дипломатичної служби України. 2. Закон України “Про дипломатичну службу” як регулятор діяльності дипломатичної служби. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Питання правового регулювання дипломатичної служби...
18 / 02 / 2020
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ 1.1. Державна прикордонна служба України як суб’єкт правоохоронної діяльності спеціального призначення...
15 / 02 / 2020
Необхідність реформування судової системи України в цілому та господарського судочинства зокрема обговорюється досить тривалий час, однак саме минулого року відбулися кардинальні зміни судової реформи, каталізатором якої стало Рішення Конституційного...
10 / 02 / 2020
Вступ. 1. Передумови та сутність реформ Гракхів. 2. Постать братів Гракхів в історії римського права. 3. Основні наслідки проведення аграрних реформ. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Оскільки в умовах...
9 / 02 / 2020
У наш час зайво нагадувати про значення належного регулювання відносин інтелектуальної власності, без чого, власне, неможливий динамічний розвиток сучасного суспільства. То ж природно, що правові проблеми захисту прав інтелектуальної...
9 / 02 / 2020
Вступ Розділ 1.Історико — теоретичні аспекти адміністративно — правового регулювання комунального управління 1.1.Поняття та зміст комунального управління. Механізм його адміністративно-правового регулювання 1.2. Історія розвитку комунального управління та джерела його...
Демократичний розвиток країни передбачає ефективне функціонування територіальних громад, здатних вирішувати питання самоврядного розвитку. Така здатність потребує відповідного фінансового забезпечення, що реалізується через формування доходів місцевих бюджетів. Як зазначає О....
31 / 01 / 2020
ВСТУП РОЗДІЛ 1. КОРУПЦІЯ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ(ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ, ПРОЯВИ ТА НАСЛІДКИ)… Сучасний стан адміністративно-правового розуміння корупції,її змісту та сутності Передумови виникнення корупції серед співробітників органіввнутрішніх справ Прояви та...
28 / 01 / 2020
Перейшовши рубіж третього тисячоліття, людство вступило в нову еру, яка характеризується не лише зміцненням загальнолюдських цінностей, а й невпинним розвитком людського інтелекту. Від того, наскільки значним є інтелектуальний потенціал...
28 / 01 / 2020
Розвиток права — тривалий, багатоступеневий і різноаспектний процес, зумовлений особливостями конкретно-історичних цивілізацій, специфікою розвитку народу, культури, науки в тій чи іншій країні. Розглядуваний процес має значною мірою об’єктивний характер....
27 / 01 / 2020
Однією з головних та фундамен­тальних ознак незалежної дер­жави є наявність власних фі­нансів і можливість їх самостійного використання. У законодавстві Украї­ни приділяється підвищена увага Державному бюджету, порядку його прийняття, формування...
27 / 01 / 2020
Вступ. 1. Поняття і структура правової системи. 1.1. Елементи правової системи суспільства. 1.2. Поняття, основні ознаки і структура системи права. 1.3. Предмет і метод правового регулювання як підвалини формування...
25 / 01 / 2020
Органи виконавчої влади України, реалізуючи призначення демократичної, соціальної, правової держави, покликані створювати умови для реалізації прав і свобод громадян, надавати їм широкий спектр управлінських послуг. Відповідальність за стан виконання...
23 / 01 / 2020
Загальною умовою чинності правочину відповідно до ч. 4 ст. 203 ЦК України є його вчинення у формі, встановленій законом. У протилежному випадку недодержання форми правочину спричинює його недійсність, проте...
21 / 01 / 2020
На рубежі XXI ст. Європейський союз вступив в новий, безпрецедентний етап свого розширення. Число його членів за рахунок держав Центральної і Східної Європи збільшилось до 25. Постановка проблеми. Крокуючи...
19 / 01 / 2020
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. Поняття, види і загальна характеристика злочину в сфері службової діяльності. РОЗДІЛ 2. Службова особа як суб`єкт злочину в сфері службової діяльності. 2.1. Поняття службової особи в...
18 / 01 / 2020
Кримінально-правовому дослі­дженню хабарництва, тобто да­вання та одержання хабара, в юридичній літературі приділяється значна увага, але зазвичай у працях з цієї проблематики детальному аналізу піддаються лише ознаки складів одер­жання і...
17 / 01 / 2020
Вступ. 1. Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції. 2. Конституція 1996р. – Основний Закон сучасної Української держави. 2.1.Загальні засади конституційного ладу України. 2.2. Конституційний статус...
13 / 01 / 2020
Гавриил Степанович Гордеенков с 1831 г. преподавал в Харьковском императорском университете русское гражданское и уголовное право. Он является учеником И. Н. Даниловича, для которого уголовное право не было основным...
12 / 01 / 2020
До числа злочинів, що вчинюються в сфері сімейно-побутових відносин, можуть бути віднесені протиправні, суспільно небезпечні діяння, що посягають на життя, здоров´я, честь, гідність і майно потерпілих і які фактично...
11 / 01 / 2020
Вступ      Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Саме тому йому притаманні всі ті об'єктивні і суб'єктивні особливості, що характеризують поведінку людини: фізичні властивості —...
9 / 01 / 2020
ВСТУП РОЗДІЛ 1.Сфера погашення податкового боргу як об’єкт адміністративно-правового регулювання 1.1. Стан адміністративно-правового регулювання відносин у сфері погашення податкового боргу 1.2.Стан функціональної структури органів (підрозділів) державної податкової служби у...
Світоглядні настанови Консти­туції України 1996 р. вимагають належного опрацювання відпо­відних теоретичних концепцій, що пе­редбачає осмислення значущості пра­ва як невід´ємної складової життє­діяльності суспільства та правової соціалізації особистості, універсаль­ного способу впорядкування...
6 / 01 / 2020
Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. Виконання постанов Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення Загальна характеристика провадження у...
5 / 01 / 2020
1. Особливу актуальність цієї проблеми зумовлює те, що від визначення позиції щодо цих категорій залежить вирішення найважливішого в кримінальному праві питання стосовно підстав кримінальної відповідальності. Проте ці проблеми були...
4 / 01 / 2020
Вступ. 1. Індивідуальні риси почерку. 2. Почерк і стан людини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Загальні ознаки почерку є ознаками групового значення. Вони визначають подібність чи розходження почерків у...
3 / 01 / 2020
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика механізму управління взаємодією органів прокуратури з громадськістю 1.1. Сутність та поняття управління взаємодією органів прокуратури з громадськістю 1.2. Мета, завдання та принципи управління взаємодією...
Європейське Співтовариство є результатом міжнародної солідарності, зміцнілої в контексті післявоєнних (ІІ-Ї світової війни) подій у міждержавних відносинах та усвідомлених зусиль створити своєрідну єдність у Західній Європі. Коли прагнення політичного...
26 / 12 / 2019
Безумовно, що вплив зовнішніх факторів не може оминути економіку українських підприємств, так само як і глобальні зміни зовнішнього економічного середовища вітчизняні підприємства відчують швидко. Слабка конкурентоспроможність українських підприємств ставить...
21 / 12 / 2019
Важливе значення у становленні української державності в 1918 р. на західноукраїнських землях мали дві відозви Української Національної Ради (УНР) від 1 листопада 1918 р. «До населення Львова» та «Український...
19 / 12 / 2019
Жодна держава ніколи не могла існувати ізольовано від інших. Через політичні, економічні, військові, культурні, наукові зв”язки держави завжди пов”язані між собою. Науково — технічний прогрес, виникнення глобальних проблем лише...
18 / 12 / 2019
Ефективний захист прав і свобод особи в публічно-правовій сфері потребує відповідного закріплення не тільки прав особи, а й обов´язків суб´єктів владних повноважень, які кореспондуються з цими правами. Регулювати такі...
18 / 12 / 2019
Класифікація конституцій зарубіжних країн Форма, структура та мова конституцій Прийняття та зміна конституцій в зарубіжних країнах: загальні риси та особливості Використана література 1. Класифікація конституцій зарубіжних країн Конституція (лат....
14 / 12 / 2019
Вступ. 1. Стан господарського права в зарубіжних країнах. 2. Характеристика етапів розвитку господарського права. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Господарче право та господарче законодавство є різними правовими явищами. Господарче...
13 / 12 / 2019
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОСАДОВИХ ОСІБ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Посада як організаційно-правова форма службової діяльності Поняття, ознаки та види посадових осіб митної служби України Сутність та...
Вступ Розділ 1. Альтернативні податки у системі оподаткування України 1.1. Особливості виконання податкового обов’язку платниками при альтернативних системах оподаткування 1.2. Правова природа альтернативних систем оподаткування та їх визначення Висновки...
ВСТУП Розділ 1. Загальна характеристика адміністративної процедури 1.1.Поняття „адміністративна процедура” та його характеристика у співвідношенні з поняттям „адміністративний процес” 1.2.Класифікація адміністративних процедур Висновки до розділу Розділ 2. Принципи адміністративно...
1. Поняття про джерела конституціного права. 2. Конституція УНР 1918 р. — перший документ Конституційного права України. 3. Констиутція України — один з найважливіших різновидів джерел конституційного права. 4....
3 / 12 / 2019
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти приватизації. 1.1. Розуміння процесу приватизації та його складові. 1.2. Організаційні аспекти приватизації підприємства. Розділ 2. Державне управління приватизацією у контексті трансформації відносин власності в...
30 / 11 / 2019
Вступ. 1. Джерела міжнародного податкового права як навчальної дисципліни. 2. Зміст і особливості інституту міжнародного податкового права як підгалузі міжнародного економічного права. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Перехід України...
27 / 11 / 2019
Вступ 1. Поняття кримінальнепроцесуального доказування та йогозначення 2. Класифікація доказів та їх джерел 3. Способи збирання, перевірки й оцінки доказів та їх процесуальних джерел 4. Особливості процессудоказування на окремих стадіяхкримінального судочинства Висновки...
19 / 11 / 2019
Вступ. 1. Основні ознаки судової влади. 2. Судова влада, її зміст, порядок реалізації, функції. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Судова влада є самостійною, незалежною сферою публічної влади й становить...
18 / 11 / 2019
Вступ. 1. Класифікація потерпілих. 2. Згода потерпілої. 3. Кримінологічна характеристика потерпілої особи. 4. Завданням судово-медичної експертизи при кримінальному аборті. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Характеристика потерпілої від незаконного проведення...
18 / 11 / 2019
Вступ. 1. Конституційне визначення характеристики української держави. 2. Період будівництва ліберальної держави в України. 3. Причини кризи лібералізму в Україні. Зв’язок держави і громадянина. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
17 / 11 / 2019
Для належного надходження інвестицій в економіку повинна бути гарантія прибутковості і захищеності вкладень. В Україні не виконується жодна з цих умов. Інвестор, маючи намір вкласти свій капітал з розрахунком...
16 / 11 / 2019
Договір поставки — один із най­більш широко застосовуваних у підприємницькій діяльності до­говорів [10, 610]. На сьогодні основни­ми нормативно-правовими актами, які регулюють відносини поставки в Україні, є Господарський кодекс України...
16 / 11 / 2019
Вступ. 1. Поняття, види та причини рецепції римського права. 1.1. Історико-правові передумови рецепції римського права. 1.2. Причини рецепції римського права. 2. Римське право як головний елемент юридичної науки. 2.1....
13 / 11 / 2019
Яким би досконалим не було кримінально-процесуальне законодавство і як би своєчасно не реагував законодавець на виявлені прогалини, він не зможе спрогнозувати і вирішити існуючі сьогодні та можливі прогалини у...
13 / 11 / 2019
Державна (публічна) структура функціонує у межах державної території, чим значною мірою зумовлюється вплив територіального фактору на процеси організації публічної влади. Утім, вплив територіального фактору не обмежується лише сферою організації...
12 / 11 / 2019
(Продовження. Початок читайте у № 2 за 2011 р.) Закономірно, що чільне місце серед суб’єктів нормотворчості, котрі представляють політичну волю та законні інтереси Української держави, посідає Президент України, який...
12 / 11 / 2019
Питання участі держави у міжна­родній діяльності давно й успішно досліджуються фахів­цями різних галузей. Проведений аналіз останніх публікацій засвідчив, що у сучасній науці конституційного права немає ґрунтовних наукових праць, присвячених...
11 / 11 / 2019
1.Поняття умови дійсності угоди. 2.Характеристика умов дійсності : — сторони в угоді; — дотримання форми угоди; — вираз справжньої волі сторін в угоді; — відповідність змісту угоди вимогам закону....
9 / 11 / 2019
Виокремлення у Загальній частині КК України 2001 р. розділу VII під назвою «Повторність, сукупність та рецидив злочинів» означає, що інститут множинності злочинів, у межах якого наука кримінального права вивчає...
8 / 11 / 2019
ВСТУП РОЗДІЛ 1 Сутність, місце та роль поліції (міліції) у суспільстві як державної інституції 1.1. Поняття «поліції» як державної інституції 1.2. Поліція як орган державної влади, що виконує соціальну...
1. Професійна культура. 2. Політична культура юриста. 3. Правова культура юриста. 4. Етична і естетична культури. 5. Висновок (правова культура — основа формування професії юриста). 1. Професія юриста має...
3 / 11 / 2019
Вступ. 1. Основи правового статусу особи у зарубіжному конституційному праві. 2. Форми державно-теріторіального устрою у зарубіжних країнах. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальністьзвернення до аналізу теоретико-методологічних основ визначення змісту...
3 / 11 / 2019
Вступ. 1. Держава остготів та правові звичаї східних германців. 2. Правові звичаї вестготів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розквіт феодалізму в Європі в XI-XII ст. означав і повсюдне переважання...
3 / 11 / 2019
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки України актуальною стає проблема економічного зростання. В умовах, коли головною метою для нашої країни є необхідність подолання відмінностей її економічного розвитку від...
31 / 10 / 2019
Угоди про партнерство та співробітництво між Європейським Союзом та країнами СНД (УПС), як і раніше — угоди про асоціацію, що укладені Європейським Союзом з Болгарією, Чехією, Угорщиною, Польщею, прибалтійськими...
26 / 10 / 2019
Питання об’єднання та роз’єднання позовів (ст. 126 ЦПК) не може бути розкрито лише на теоретичному рівні без урахування тих проблем, які мають місце нині у судовій практиці. Для повного...
25 / 10 / 2019
Вступ 1. Зв’язки органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями 2. Особливості організації місцевого самоврядування у пострадянському суспільстві 3. Форми реалізації громадянами права на участь у місцевому самоврядуванні в Україні...
18 / 10 / 2019
Вступ. 1. Законодавчі акти, що регулюють охорону праці людини на виробництві. 2. Державні нормативні акти з охорони праці. 3. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. Висновки. Список використаної...
16 / 10 / 2019
Наявність плодоягідних насаджень, здатних продукувати необхідну кількість садівницької продукції високої якості, є важливою передумовою ефективного функціонування галузі садівництва. Адже обсяги виробництва плодів і ягід визначаються, передусім, динамікою кількісного та...
11 / 10 / 2019
Антимонопольне законодавство колишнього СРСР 10 липня 1991 р. Верховна Рада СРСР прийняла Закон «Про обмеження монополістичної діяльності в СРСР». Встановлювалося, що Закон буде застосовуватися щодо дій суб'єктів господарювання, органів...
5 / 10 / 2019
Проблеми визначення змісту таких типових форм множинності злочинів, як повторність, сукупність і рецидив, а також особливостей врахування цього змісту при кваліфікації злочинів належать до категорії тих, чиє вирішення по-різному...
5 / 10 / 2019
Постановка проблеми. Перед українським суспільством котрий рік стоїть складне завдання розробки та прийняття Податкового кодексу. Україна єдина держава серед європейських країн пострадянського простору, яка до теперішнього часу не має...
4 / 10 / 2019
Вступ. 1. Поняття правопорушень. 1.1. Поняття і ознаки правопорушень. 1.2. Склад правопорушення. 1.3. Види правопорушень. 1.4. Юридична відповідальність. 2. Участь спеціальних служб у попереджені правопорушень. 2.1. Судові органи влади....
1 / 10 / 2019
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ НАДЗВИЧАЙНИХАДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ Правова природа надзвичайних адміністративно-правових режимів,їх місце в системі адміністративно-правових режимів Міжнародно-правові акти в сфері застосування надзвичайних режимів Правові засади регулювання реалізації надзвичайнихадміністративно-правових...
Актуальність тематики даного дослідження обумовлена насамперед неоднозначною сучасною практикою реалізації галузевого трудо-правового принципу соціального партнерства й договірного встановлення умов праці. Його сутність полягає в тому, що до сфери правового...
30 / 09 / 2019
Необхідною передумовою вступу юридичної особи у цивільні правовідносини є наявність у неї правоздатності. Наділення організації правоздатністю є свідченням тривалого та нерозривного зв´язку між нею та державою, визначенням правових меж...
30 / 09 / 2019
Вступні зауваги Однією з обов´язкових ознак зловживання правом є заподіяння суб´єктом права шкоди особистим чи суспільним інтересам попри дотримання конкретної юридичної норми [1]. У термінологічному виразі «зловживання правом» поняття...
27 / 09 / 2019
Актуальність і значущість з псу­вання сутності категорії влади — основи державної організації суспільства, її доктринального тлума­чення в сучасних умовах постійних державних змін та перетворень не вик­ликає сумніву. Протягом уже...
25 / 09 / 2019
Питання правового та державного розвитку України навряд чи можуть бути вирішені без урахування тих головних проблем, що стосуються цивілізаційної, геополітичної, релігійної та інших ключових складових людського буття. Це є...
22 / 09 / 2019
Ускладнення суспільних відносин, невпинний розвиток виробничої та соціальної сфер суспільного життя зумовлює потребу винайдення нових форм діяльності людини та, відповідно, викликає виникнення нових результатів такої діяльності, які поступово залучаються...
20 / 09 / 2019
Вступ. 1. Загальна характеристика державного суверенітету. 1.1. Поняття, суть та ознаки державного суверенітету. 1.2. Функції державного суверенітету. 1.3. Місце та роль суверенітету у розвитку державності. 2. Шляхи реалізації державного...
14 / 09 / 2019
В останні роки частка органічного сільського господарства значно збільшилася в структурі агро­промислового комплексу (АПК) на­шої держави. Наразі Україна перебу­ває у статусі одного з найважливіших європейських постачальників органіч­ної сировини, маючи...
12 / 09 / 2019
1. Процесуальна форма, відносини і гарантії кримінального процесу. Кримінальний процес – врегульована нормами кримінально-процесуального права діяльність правоохоронних органів щодо розкриття злочинів, викриття та покарання винних і правовідносини, які виникають...
10 / 09 / 2019
Реферат 1. Законодавство України про захист економічної конкуренції. Загальна характеристика. Висновки. Список використаних джерел. Вступ. Реферат 2. Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Здійснення...
10 / 09 / 2019
Останнім часом серед усіх політичних явищ практично жодне не викликає до себе такої прискіпливої уваги, таких суперечливих оцінок і суджень, як парламентаризм. Зважаючи на активну діяльність Верховної Ради України...
9 / 09 / 2019
Постановка проблемы. Глобализация мировой экономики вынуждает страны-члены Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) искать надежные схемы энергообеспечения. Это находит свое отражение в разработке и внедрении общей энергетической политики, которая...
7 / 09 / 2019
Специфікою вітчизняного адміністративного (і не тільки) законодавства, яка, за великим рахунком, збереглася ще з часів так званого радянського періоду становлення адміністративного права, є наявність значної кількості категорій, зміст яких...
7 / 09 / 2019
На сторінках провідного юридичного видання відбулася своєрідна дуель-дискусія знаних учених-процесуалістів С. Стахівського і Л. Лобойко на захист проектів Кримінально-процесуального кодексу України (КПК). Перший із них внесено, відповідно, у грудні...
6 / 09 / 2019
Термін «європейське право» все частіше застосовується юристами-міжнародниками, науковцями та державними чиновниками. Використання цього терміна пов’язано, як правило, з участю України у європейських міжнародних організаціях і об’єднаннях. Україна є членом...
31 / 08 / 2019
Суд призначає покарання в межах, встановлених статтею закону, яка передбачає відповідальність за вчинений злочин, у точній відповідності з положеннями Загальної частини Виправно-трудового Кодексу. При призначенні покарання суд, керуючись правосвідомістю,...
31 / 08 / 2019
Вступ. 1. Актуальні проблеми і роль адвокатури в Україні. 2.Адаптація законодавства України про адвокатуру до європейських стандартів. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Конституція України проголошує, що Україна є соціальною...
30 / 08 / 2019
Вступ. 1. Поняття та причини правопорушень. 2. Види правопорушень. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Протиправною поведінкою вважають поведінку, що характеризується порушенням норм права. Одним із видів такої поведінки є...
27 / 08 / 2019
Вступ I. Права і обов’язки сторін, що беруть участь в процесі : 1.Загальна характеристика осіб, що беруть участь в цивільному процесі 2.Сторони в цивільному процесі 3. Поняття принципів цивільно-процесуального...
24 / 08 / 2019
Вступ. 1. Джерела права, їх загальна характеристика. 2. Закони XII таблиць: право власності, шлюбно-сімейне право. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Початок республіканського періоду ознаменувалося подією, яка для всього подальшого...
22 / 08 / 2019
1. Виникнення інституту територіального моря в міжнародному праві. 2. Міжнародно-правові доктрини та конференції з міжнародного морського права стосовно статусу територіального моря. 3. Кодифікація інституту територіального моря на Женевських конвенціях...
21 / 08 / 2019
Україна задекларувала своє бажання увійти до системи європейської співдружності розвинених демократій, яким притаманні високі стандарти безпеки, добробуту та рівня-життя людей, а також пріоритет прав людини, верховенство права, забезпечення невідворотності...
18 / 08 / 2019
Серед актуальних завдань сучасного етапу розвитку російського цивільного та арбітражного процесу важливе місце посідає підвищення його доступності та ефективності. У зв’язку з цим серйозне значення у судочинстві набуває впровадження...
16 / 08 / 2019
Останнім часом в кримінально-правовій доктрині все більше уваги стало приділятися питанням кримінально-правової політики, особливо таким її напрямкам (методам, як зазначає Н.О. Лопашенко), як криміналізація і декриміналізація. В умовах безсистемного,...
15 / 08 / 2019
Вступ. Розділ 1. Захист честі, гідності та ділової репутації фізичних та юридичних осіб, як один з найголовніших інститутів цивільного права. 1.1.Поняття честі, гідності та ділової репутації. 1.2.Суб’єкти прав на...
14 / 08 / 2019
Світові інтеграційні та глобалізаційні процеси викликають необхідність аналізу окремих правових явищ та інституцій, особливу увагу серед яких привертає інститут національної держави. Актуальні питання суверенітету, зовнішньої політики сучасних держав в...
10 / 08 / 2019
Вступ. 1. Міжнародна система інтелектуальної власності. 2. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності. 3. Пріоритетні напрямки розвитку стосунків України із світовою спільнотою у сфері інтелектуальної власності. Висновки. Список використаної...
10 / 08 / 2019
Вступ. 1. Розвиток ідей та уявлень про предмет цивільного права в дореволюційний час та радянський. 2. Українська цивілістика в радянський період. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасна наука цивільного...
9 / 08 / 2019
Вступ. 1. Найпоширеніші погляди на походження держави і права. 2. Загальна характеристика та структура Конституції України — основного закону держави. 3. Поняття та види правопорушень. Висновки. Список використаної літератури....
9 / 08 / 2019
Вступ. Розділ І. Історія становлення ідеї правової держави. Розділ ІІ. Основоположні принципи ідеї правової держави. 2.1. Принципи верховенства права та принцип законності. 2.2. Принцип поділу влади. 2.3. Принцип взаємної...
6 / 08 / 2019
Наукове дослідження принципу верховенства права передбачає обов´язкове звернення до тих джерел правової думки, в яких ми спостерігаємо його ґенезу й обґрунтування. У цьому сенсі аналіз теоретичної спадщини вітчизняних і...
5 / 08 / 2019
ЗМІСТ РОЗДІЛ 1 СПАДКОВЕ ПРАВОВІДНОШЕННЯ – РІЗНОВИД ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ 1.1Поняття спадкового правовідношення та його юридична природа 1.2Місце спадкового правовідношення серед інших цивільно-правових відносин РОЗДІЛ 2 РОЗВИТОК СПАДКОВОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ 1.1Виникнення...
4 / 08 / 2019
Статус суб´єкта господарської діяльності виникає з моменту державної реєстрації. Порядок державної реєстрації визначається спеціальним Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15 травня...
1 / 08 / 2019
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ МВС УКРАЇНИ З ПИТАНЬ МОРАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ 1.1. Діяльність ВНЗ МВС України як об’єкт адміністративно-правового регулювання 1.2. Сутність та система морально-правового виховання...
31 / 07 / 2019
Генезис інституту кримінальної відповідальності колективних суб’єктів відбувся давно. Його коріння ми знаходимо, наприклад, у «Руській Правді» та «Саксонському зерцалі». Вагомим поштовхом до наукового осмислення цього інституту кримінального права послугували...
29 / 07 / 2019
1. Об’єкти оцінки. Суб’єкти оцінної діяльності , їх права й обов’язки. 2. Дослідження ринку і порівняльний підхід до оцінки нерухомості. Сегментація ринку нерухомості. Оцінка факторів попиту і пропозиції на...
26 / 07 / 2019
 Доказування у кримінальному процесі — це діяльність суб´єктів кримінального процесу зі збирання, перевірки та оцінювання доказів і їх процесуальних джерел, а також із формулювання на цій основі певних тез...
25 / 07 / 2019
У правовій науці існують різні підходи до класифікації підстав припинення права власності, які ґрунтуються на певних критеріях. Окремі питання припинення права власності висвітлювались у працях та­ких вчених: О. Дзера,...
20 / 07 / 2019
Вступ. 1. Органи судової влади України. Основні форми судочинства. 2. Судова система України. 3. Основні ознаки судової влади. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Відповідно до Конституції України (ст. 126)...
16 / 07 / 2019
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОЇ МІЛІЦІЇ В УКРАЇНІ 1.1. Історичні передумови формування органів місцевої міліції та розвиток місцевого самоврядування...
16 / 07 / 2019
Державна політика розуміється як зміст і спрямованість діяльності держави та її владного апарату. Вона заснована на єдиній ідеологічній основі, виражає інтереси держави, суспільства і громадян, формується відповідно до основоположних...
15 / 07 / 2019
ВСТУП Розділ 1. АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТАДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 1.1. Генезис адміністративно-правового регулювання у сферіавтомобілебудування в Україні у законодавствіта правовій доктрині 1.2. Поняття, ознаки автомобілебудування як об’єктуадміністративно-правового регулювання Висновки до розділу...
15 / 07 / 2019
Невідповідність організаційної форми господарювання кооперативного підприємства формі господарського товариства не є підставою для відмови у прийнятті позовної заяви на підставі п. 4 ст. 12 ГПК України. Постанова Судової палати...
13 / 07 / 2019
Залізничний транспорт є однією з базових галузей економіки України, забезпечує її внутрішні та зовнішні транспортно-економічні зв’язки й потреби галузей суспільного виробництва у перевезеннях. Законом України «Про транспорт» (ст. 11)...
12 / 07 / 2019
1. Вступна частина 2. Загальна характеристика організаційно-правових форм 2.1. Асоціація 2.2. Концерн 2.3. Корпорація 2.4. Конгломерат 2.5. Холдінг 2.6. Промислово-фінансова група 2.7. Франчайза 3. Правові аспекти створення, функціонування і...
9 / 07 / 2019
У сучасних умовах розвитку рин­кової економіки та посилення конкурентної боротьби, все більшого проникнення гласних та не­гласних засобів і систем збору, оброб­ки та накопичення інформації у сфери приватного життя, господарювання...
9 / 07 / 2019
ЗМІСТ   ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ…………………………………………………………….4 ВСТУП…………………………………………………………………………………………………………..5 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНСТИТУТУ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВАХ…………………………………………………………..14 1.1.  Історія виникнення, еволюція та значення страхування………………………..…..14 1.2.  Зміст, поняття, принципи та сучасний стан...
Передумовою набуття цивільного процесуального правового статусу, а також однією з підстав виникнення цивільних процесуальних правовідносин є цивільна процесуальна правосуб’єктність. Вона властива усім суб’єктам цивільного процесуального права. Зважаючи на це,...
6 / 07 / 2019
Вступ 1. Поняття та ознаки злочину. 2. Злочини та інші правопорушення.  3. Класифікація злочинів. 4. Склад злочину. Співвідношення злочину та складу злочину Висновок Список використаної літератури. Вступ Досягнення якісно нового...
6 / 07 / 2019
Вступ. 1. Особливості договору прокату. 2. Порядок надання предметів прокату. 3. Патентування послуг прокату. 4. Вимоги до службового приміщення пункту прокату. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Прокат — це...
5 / 07 / 2019
Як переконує історичний досвід, перехід від соціалістичного до постсоціалістичного суспільства надзвичайно позитивно позначився на розвитку правознавства в цілому та науки фінансового права особливо. Це сталося, насамперед, завдяки появі всезростаючих...
5 / 07 / 2019
У літературі з конституційного права загально визнаною є позиція, що відповідно до ч.3 ст. 8 Конституції України усі її норми є нормами прямої дії при розгляді справ в усіх...
30 / 06 / 2019
План Вступ Поняття шлюбного контракту Зміст шлюбного контракту Порядок та умови укладання, зміни, припинення шлюбного контракту. Відповідальність за невиконання або за неналежне виконання, визнання недійсним шлюбного контракту Заключення. Зразок...
30 / 06 / 2019
Категорії особистих немайнових прав фізичних осіб приділяєть­ся багато уваги в сучасній цивілістиці. Це пояснюється низкою чинників. Із розпадом СРСР у процесі утворення незалежної, демократичної, правової та соціальної держави у...
29 / 06 / 2019
Право користування лісами в теорії екологічного права розглядається як один із видів права природокористування та як один із юридичних титулів використання лісів. Право користування лісами, зокрема види права користування...
29 / 06 / 2019
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА МВС УКРАЇНИ 1.1.Сутність кадрової політики в органах досудового слідства МВС України 1.2.Система роботи з персоналом в органах досудового...
28 / 06 / 2019
На конституційному рівні екологічні проблеми найбільшою мірою знайшли своє закріплення у чинній Конституції України 1996 р. [1]. Насамперед це стосується закріплення на конституційному рівні права людини на безпечне для...
27 / 06 / 2019
Вступ. 1. Система правових звичаїв в США. 2. Сутність правових звичаїв в системі права США. 3. Характеристика американської правової системи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Американська система права увібрала...
25 / 06 / 2019
Враховуючи прагнення України до інтеграції в ЄС на всіх рівнях, у тому числі й шляхом гармонізації власного законодавства до норм, що діють у рамках даного утворення, важливим аспектом реформування...
21 / 06 / 2019
Правовий режим землі як основного національного багатства практично не досліджений, що насамперед пов’язано з існуванням в юридичній науці певної наукової обмеженості підходів до аналізу відповідних правових явищ. Як наслідок,...
21 / 06 / 2019
Вступ. 1. Юридичні обставини спадкового процесу. Продовження строку на прийняття спадщини. 2. Перехід права на прийняття спадщини (Спадкова трансмісія). 3. Відмова від спадщини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблемам...
20 / 06 / 2019
Різновиди соціальних норм Різноманітність суспільних відносин визначає різноманітність соціальних норм, які можуть бути класифіковані за різноманітними критеріями. І. За способом виникнення: — Стихійні, що виникають в процесі функціонування суспільства...
19 / 06 / 2019
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО МОЛОДІЖНОГО ЖИТЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ 1.1. Державне молодіжне житлове кредитування як елемент соціально-економічної політики України 1.2. Механізм правового регулювання державного молодіжного житлового кредитування...
17 / 06 / 2019
Становлення правової держави в Україні вимагає реального утвердження і гарантування дії принципу верховенства права (ст. 8 Конституції України) [1], що безпосередньо пов´язано з належним забезпеченням ефективності захисту прав та...
17 / 06 / 2019
У науковому повідомленні основна увага приділяється аналізу чинного КК України й можливостям його подальшого вдосконалення в частині визначення поняття кримінально-правової відповідальності та її підстав. Складність досліджуваного питання є очевидною...
14 / 06 / 2019
В юридичній літературі функцію Конституційного Суду України щодо гарантування Конституції як Основного Закону на всій території держави нерідко ототожнюють із діяльністю щодо забезпечення та захи­сту конституційної законності шля­хом здійснення...
13 / 06 / 2019
У сучасних умовах у переважній більшості демократичних держав місцеве самоврядування реально здійснюється через розгалужену систему органів місцевого самоврядування, що, звісно, не виключає можливості використання різноманітних форм безпосередньої участі громадян...
11 / 06 / 2019
У сучасних умовах набувають дедалі більшої актуальності питання використання об´єктів інтелектуальної власності у сфері підприємницької діяльності. У зв´язку з цим у сучасній літературі стали вживатися такі поняття, як «комерціалізація...
10 / 06 / 2019
Ознакою держави, яка може іменуватися демократичною, соціальною і правовою, вважається запровадження чітких та ефективних правил вирішення правових конфліктів між органами публічної влади, їх представниками і фізичними та юридичними особами....
10 / 06 / 2019
Принцип верховенства права, запозичений Конституцією України 1996 р. з арсеналу європейської правової традиції, де він є, на думку відомого дослідника цієї тематики Б. Таманаги, «виключним і легітимуючим політичним ідеалом»,...
8 / 06 / 2019
Професійно-кваліфікаційна структура — це групування працівників або підрозділів робочої сили за характером і видами трудової діяльності та розподіл їх за окремими галузями народного господарства. Це не просто сума окремих...
5 / 06 / 2019
Завданням цієї статті є дослідження правових ознак та комплексне визначення зовнішньоекономічної діяльності як правової категорії та предмета правового регулювання, оскільки воно широко використовується в національному законодавстві та положеннях міжнародних...
4 / 06 / 2019
1. Питання юрисдикції держави в її територіальних водах. 2. Міжнародно-правова відповідальність за правопорушення вчинені в територіальних водах ( цивільна та кримінальна). Список використаної літератури. 1. Питання юрисдикції держави в...
3 / 06 / 2019
Вступ Розділ 1. Право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки 1.1. Об’єкти правової охорони. 1.2. Суб’єкти права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. 1.3. Суб’єктивні права на винаходи, корисні...
2 / 06 / 2019
Вступ Розділ І. Науково-теоретична характеристика теми  1.1. Реферативний огляд літературних джерел  1.2. Об`єкт, предмет, мета та завдання дослідження 1.3. Гіпотеза дослідження та наукова новизна Розділ ІІ. Загальна характеристика підприємництвав...
1 / 06 / 2019
Поняття права довірчої власності в українському праві ЦК України передбачено можливість встановлення права довірчої власності внаслідок закону або договору управління майном. Закріплення інституту довірчої власності в українське законодавство є...
31 / 05 / 2019
Вступ. Розділ I. Феномен національного тероризму (де проходе границя між тероризмом та національно-визвольним рухом). Розділ II. Прояви національного тероризму у близькосхідному регіоні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток сучасного...
30 / 05 / 2019
Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, за класифікацією ООН, як складова економічної злочинності, на сьогодні винесена на перше місце [1]. Економіка України, яка на сьогодні, переважно, є транзитною системою,...
27 / 05 / 2019
Вступ 1. Поняття умови дійсності угоди 2. Характеристика умов дійсності угоди 3. Юридичне значення умов дійсності угоди 4. Поняття недійсних угод 5. Класифікація та види недійсних угод 6. Юридичні...
27 / 05 / 2019
Процес приєднання до Світової організації торгівлі вимагає гармонізації чинного законодавства України відповідно до вимог ЄС. Це необхідно зробити для того, щоб позбутися різних підходів у відповідному національному законодавстві та...
25 / 05 / 2019
Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою...
23 / 05 / 2019
Засади цивільно-правової відповідальності Як відомо, відшкодування моральної (немайнової) шкоди належить до одного зі спеціально пойменованих законодавцем способів захисту цивільних прав та інтересів, який одночасно є окремою, специфічною за своїм...
23 / 05 / 2019
Вступ. 1. Основні правові положення національного Банку України. 2. Роль Національного банку України в системі грошово-кредитного регулювання. 3. Правові засади діяльності філій Національного банку України. Висновки. Список використаної літератури....
18 / 05 / 2019
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова   На правах рукопису   АНДРЕЄВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ   Адміністративно-правові засоби захисту прав власників цінних паперів   Спеціальність 12.00.07 – теорія управління;...
17 / 05 / 2019
Вступ 1. Основні ознаки судової влади 2. Судова влада, її зміст, порядок реалізації, функції Висновки Список використаної літератури Вступ Судова влада є самостійною, незалежною сферою публічної влади й становить...
17 / 05 / 2019
Вступ. 1. Поняття і зміст права власності. 2. Первинні способи набуття права власності. 3. Похідні способи набуття права власності. 4. Окремі способи набуття права власності державою. Висновки. Список використаної...
16 / 05 / 2019
Вступ. 1. Історія виникнення адвокатури та поняття “адвокатська таємниця”. 2. Адвокатська таємниця. 3. Охорона адвокатської таємниці:  етика, деонтологія, право. Висновки. Використана література. Вступ Додержання принципу конфіденційності є необхідною найважливішою...
15 / 05 / 2019
Вступ. 1. Поняття складу злочину та його кримінально-правове значення. 2. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності. 3. Елементи та ознаки складу злочину. 4. Функції складу злочину. 5. Види складів...
15 / 05 / 2019
Вступ. 1. Загальні засади призначення покарання. 2. Обставини, що пом'якшують покарання. 3. Обставини, які обтяжують покарання. 4. Призначення покарання за незакінчений злочин та злочин, вчинений у співучасті. 5. Призначення...
14 / 05 / 2019
Вступ 1. Поняття особистих немайнових відносин, та особистих немайнових прав фізичної особи 2. Здійснення та захист особистих немайнових прав Висновки Список використаної літератури Вступ Уперше в законодавчій практиці України...
14 / 05 / 2019
ЗМІСТ   ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПОЛІЦЕЙСЬКА ФУНКЦІЯ ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ 1.1. Поняття і сутність поліцейської функції та її місце в системі функцій держави 1.2. Генезис поліцейської...
13 / 05 / 2019
Загалом проблематика захисту прав учасників господарських відносин не перестає втрачати актуальності, навіть за умов існування розгалуженого законодавства та численних різногалузевих досліджень у цій сфері. Зокрема, останнім часом у зв’язку...
10 / 05 / 2019
Згідно з приписами кримінально­го права суб´єкт може нести від­повідальність тільки за вчинене ним злочинне діяння. Але ця аксіома не усуває проблеми співвідношення об´єктивного і суб´єктивного, тобто діяння та особистість,...
7 / 05 / 2019
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ АЛЕКСІЙЧУК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС МІСЬКОГО, РАЙОННОГО ОРГАНУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 12.00.07 − адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Автореферат дисертації на здобуття...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти норм міжнародного права. 1.1. Норми міжнародного права та їхня класифікація. 1.2. Ієрархія норм міжнародного права. 1.3. Структура норм міжнародного права. 2. Умови ефективності норм міжнародного...
3 / 05 / 2019
Підвищення ефективності виконання рішень господарських судів є нині досить проблемним питанням, яке слід розглядати у декількох аспектах. Одним із важливих та водночас складних завдань держави є налагодження роботи державної...
1 / 05 / 2019
За останні десятиріччя індустрія біомедичних досліджень на людині стала невід´ємною реальністю. Гірку іронію наукової спільноти увібрав у себе термін «апітаї of necessity» (тварина за необхідністю): «Коли важливі для суспільства...
29 / 04 / 2019
Спостерігаємо парадоксальну ситуацію: формуючи національну біоетичну правову доктрину на позір на засадах абсолютизації основних прав і свобод людини, ми почасти абсолютно свідомо намагаємося звести свободу совісті до свободи віросповідання....
27 / 04 / 2019
Одним із найважливіших завдань агропромислового виробництва постіндустріального типу є не тільки істотне збільшення обсягів сільськогосподарської продукції для забезпечення продовольчої безпеки держави, а й значне підвищення прибутковості й конкурентоспроможності галузі...
26 / 04 / 2019
У наукових працях останнього десятиліття, присвячених проб­лематиці законної сили судо­вих актів, як правило, йдеться про за­конну силу судового рішення. Так, ця проблематика, а також пов´язані з законною силою судового...
25 / 04 / 2019
Завдання і пріоритети У лютому 2008 р. на розширеній нараді за участю Президента України були визначені пріоритети в діяльності МВС на найближчу перспективу і чітко окреслені нагальні завдання, які...
24 / 04 / 2019
Вступ. 1. Характеристика елементів системи права( галузі і інституцькі норми). 2. Професійні обов’язки медичних і фармацевтичних працівників та їх виконання. 3. Адміністративна відповідальність (зокрема мед. працівників), види стягнень. Висновки....
18 / 04 / 2019
Аксіологічнии підхід до права з часів філософів права Нового часу посів одне із ключових місць у юриспруденції. Але з виник­ненням і розвитком посткласичної ме­тодології він значно трансформувався й набув...
18 / 04 / 2019
Вступ. 1. Види та класифікація юридичних термінів в цивільному праві. 2. Проблеми термінології цивільного права в сучасній українській мові. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Правознавство, як і будь-яка інша...
17 / 04 / 2019
Сучасне українське суспільство проходить власний шлях розбудови правової держави. Як один з основних напрямів у цій площині нами розглядається процес розробки та прийняття нормативно-правових актів нового покоління, заснованих на...
11 / 04 / 2019
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кримінального кодексу України (далі — КК) «підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом». Суд...
9 / 04 / 2019
Чинне законодавство про кримінальну відповідальність не містить чітких та прозорих критеріїв суспільної небезпечності посягань у сфері використання комп’ютерної техніки та мереж електрозв’язку (статті 361-3631 КК). Через це ефективність кримінально-правової...
8 / 04 / 2019
Вступ Розділ І. Загальна характеристика фіктивного підприємництва 1.1. Історико-правовий розвиток підприємницької діяльності та умови виникнення фіктивного підприємництва 1.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності та суспільна небезпека фіктивного підприємництва 1.3. Поняття...
Сучасний стан адміністративно-правової науки свідчить про наявність низки невирішених питань теоретико-методологічного характеру. Серед них виокремлюється своєю тенденцією до «хронізації» розуміння сутності адміністративного процесу та його місця в системі українського...
5 / 04 / 2019
Міжнародна кримінальна юрисдикція порівняно нове правове явище в системі кримінального правосуддя, яка складалася століттями. В основі ідеї міжнародної кримінальної юрисдикції лежить споконвічне прагнення людства до миру та справедливості. Шлях...
4 / 04 / 2019
Цивільні правовідносини, тобто суспільні відносини, що регулюються цивільним правом і становлять його предмет, містять дві великі групи: майнові та особисті немайнові (ст. 1 ЦК РК). Крім цього, загальновизнаними в...
4 / 04 / 2019
Вступ. 1. Поняття і види процесуальних строків. 2. Визначення початку перебігу строку позовної давності в цивільному праві України. 3. Обчислення та закінчення процесуальних строків, наслідки їх пропущення. 4. Зупинення,...
4 / 04 / 2019
Вступ. 1. Демпінг як форма цінової політики та антидемпінгове регулювання. 2. Антидемпінгове законодавство та антидемпінгові мита. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Демпінг — продаж товарів за цінами, нижчими від...
31 / 03 / 2019
Парламент і парламентаризм. Порядок формування парламентів. Компетенція парламенту. Законодавчий процес. 1. Парламенти – це виборні і колегіальні органи держави, які функціонують в умовах демократичного правління і мають свої головні...
31 / 03 / 2019
Перегляд постанови у справі про адміністративне правопорушення є важливою гарантією захисту прав, свобод та інтересів як особи, що притягається до адміністративної відповідальності, так і потерпілої сторони. Перегляд постанови —...
30 / 03 / 2019
1. Особливості системи джерел міжнародного торгового права. 2. Міжнародна торгова палата як суб’єкт міжнародного торгівельного права. 3. Віденська конвенція 1980 р. про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Список використаної літератури....
27 / 03 / 2019
Вступ. 1. Загальні положення про систему захисту прав інтелектуальної власності 2. Використання об’єктів інтелектуальної власності та їх захист в рекламі Висновки. Список використаної літератури. Вступ Незважаючи на окремі недоліки...
27 / 03 / 2019
В умовах антикризового управління злиття для багатьох підприємств стало одним із перспективних напрямів розвитку й захисту від небажаних поглинань. З активізацією в Україні корпоративної хвилі злиття підприємств важливо розробити...
26 / 03 / 2019
При дослідженні питань права власності та права спеціального користування особлива увага звертається на співвідношення цих правових категорій. При цьому акцент робиться на походженні права користування від права власності [1,...
25 / 03 / 2019
На сучасному етапі відновлення агропромислового виробництва результати науково-технічної діяльності необхідно розглядати як інтелектуальний ресурс, ефективне використання якого в сукупності з матеріальними, фінансовими та іншими ресурсами може пришвидшити перехід економіки...
24 / 03 / 2019
Характерною рисою сучасної економіки є динамічне зростання інноваційної активності. Така економіка пов’язана з виникненням та ідеєю якісного нового виробничого фактора, яким є інформація та знання. Будучи високоефективним, новий виробничий...
24 / 03 / 2019
Вступ. 1. Загальна характеристика референтного права. 1.1. Джерела референтного права. 1.2. Поняття референтного права, його предмет і метод. 1.3. Система референтного права. 1.4. Функції референтного права. 2. Референдум як...
22 / 03 / 2019
Вступ. 1. Джерела та загальна характеристика “Соборного Уложення”. 2. Цивільне право. 3. Кримінальне право. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Головним джерелом права в період становлення абсолютної монархії залишалось Соборне...
18 / 03 / 2019
Приєднання України до загальновизнаних міжнародних договорів універсального і регіонального характеру, в яких, серед інших, закріплюється право особистості на свободу думки, совісті й релігії було першим необхідним кроком щодо визнання...
15 / 03 / 2019
1. Вступ 2. Поняття й ознаки правової держави.Виникнення ідеї правової держави та її поняття. 3. Поділ влад. 4. Верховенство закону. 5. Права і свободи людини у системі цінностей 6....
15 / 03 / 2019
Вступ. 1. Поняття громадянства. Розвиток законодавства про громадянство України. 2. Принципи громадянства України. 3. Підстави і порядок набуття громадянства України, Припинення громадянства України. 4. Порядок визнання та зміна громадянства...
12 / 03 / 2019
Процеси поглинання акціонерних товариств можна вважати закономірним наслідком концентрації капіталу. При цьому при поглинанні відбуваються значні корпоративні зміни в акціонерному товаристві, які суттєво зачіпають права та законні інтереси акціонерів,...
10 / 03 / 2019
Вступ. 1. Поняття й ознаки співучасті. 2. Форми співучасті. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Вчинення злочину однією особою (суб'єктом злочину) є типовою ситуацією. Однак у практиці застосування кримінального закону...
5 / 03 / 2019
Постановка проблеми. Управління гірничо-збагачувальним комбінатом — це, в першу чергу, ефективне управління його структурними підрозділами. Гірничо-збагачувальний комбінат є складним виробничо-господарським комплексом, кожний структурний підрозділ якого суттєво відрізняється: 1)змістом технологічного...
28 / 02 / 2019
СучасниЙ стан земельних відносин в Україні характеризується незавершеністю земельної реформи, невизначеністю подальших напрямів розвитку земельного законодавства, відсутністю національної концепції формування земельних відносин. У зв´язку з цим порушено питання щодо...
20 / 02 / 2019
Сучасна правова наука, особливо конституційне право, потребує фундаментальних досліджень, що мають містити поряд із теоретичними відомостями узагальнення і осмислення практики конституційно- правового будівництва аналіз історії та перспектив розвитку національної...
20 / 02 / 2019
Актуальність досліджень права і праворозуміння не викликала і не викликає сумнівів. Це пояс­нюється, насамперед, складністю і ба­гатогранністю феномену права. Спра­ведливою є думка В. Нерсесянца про те, що у розумінні...
17 / 02 / 2019
Одним із головних завдань кримінального законодавства, визначених ст. 1 КК України, є правове забезпечення охорони довкілля, у тому числі й тваринного світу як його невід´ємної складової. Проте кримінально-правова охорона...
17 / 02 / 2019
1. Поняття і предмет конституційного права. 2. Метод конституційного права та його види. 3. Загальна характеристика джерел конституційного права. 4. Система конституційного права. 5. Поняття та види конституційно-правових інститутів....
17 / 02 / 2019
Історико-правові аспекти україн­ського територіального розвитку дедалі більше досліджуються у ме­жах наукових студій щодо питань адміністративно-територіального ре­формування сучасного періоду. По­шук оптимальних підходів до рефор­ми вимагає звернення до історичного минулого, а...
13 / 02 / 2019
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. Правова природа нотаріальної діяльності. 1.1. Поняття, сутність та становлення нотаріату. 1.2. Місце та роль норм, що регулюють нотаріальну діяльність в правовій системі країни. 1.3. Визначення правової...
10 / 02 / 2019
Першого вересня 2011 р. минає 10 років від дня набуття чинності новим Кримінальним кодексом України, який Верховна Рада України ухвалила 5 квітня 2001 р. Прийняття Кримінального кодексу стало значною...
10 / 02 / 2019
Вступ. 1. Теоретичні засади безпеки особистого майна. 2. Захищеність особистих речей на транспорті. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Неодмінною умовою нормального функціонування будь-якого демократичного суспільства є належний рівень організації...
8 / 02 / 2019
Проблематика основоположних («природних») прав людини, закономірності їх здійснення, розвитку, охорони і захисту становлять нині, так би мовити, ядро, стрижень предмета загальнотеоретичної юриспруденції. А одним із фундаментальних аспектів цієї проблематики...
6 / 02 / 2019
Розвитку інформаційного суспіль­ства приділена увага науковців, політиків і практиків Землі. Він є не лише позитивним — розвиток знань та інтелектуальних технологій, що ергономізують життєдіяльність су­спільства та динаміку інформації, транскордонний...
3 / 02 / 2019
Актуальність розгляду порушеного питання полягає у тому, що Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено існування комунальних банків, але не визначено правовий статус цих суб’єктів господарювання. До цього...
1 / 02 / 2019
За останні роки в нашій державі набув широкого поширення функціональний підхід в управлінні земельними ресурсами, принципи сталого розвитку діяльності землекористувачів, що передбачає в кінцевому підсумку формування цілісної системи державного...
1 / 02 / 2019
Вступ. 1. Поняття інтелектуальної власності, її значення. 2. Еволюція інтелектуальної власності. 3. Об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Інтелектуальна власність (скорочено «ІВ», англ. intellectual property)...
31 / 01 / 2019
На сьогоднішній момент є значні невідповідності у законодавстві, що призводять до неможливості реалізації конституційного права на страйк або створюють значні необґрунтовані ускладнення та перешкоди у цьому процесі. Порядок реалізації...
29 / 01 / 2019
Вступ. Розділ 1. Релігійно-міфологічні уявлення давніх греків та римлян щодо шлюбно-сімейних відносин. 1.1.Релігійні обряди. 1.2.Родинні традиції та звичаї. 1.3.Культ родини. Розділ 2. Шлюбно-сімейні відносини: невід’ємна складова культурного життя античних...
28 / 01 / 2019
Наше сьогодення характеризується складною екологічною ситуацією, надзвичайно низьким рівнем екологічної освіти і свідомості більшості населення, надмірною експлуатацією природних ресурсів, забрудненням та накопиченням шкідливих відходів. Сучасна екологічна криза, яку Україна...
28 / 01 / 2019
Ознаки кризи правопорядку в Україні сьогодні очевидні. Існують різні думки з приводу того, «хто винен?» у цьому і «що робити?», аби забезпечити правопорядок в Україні. Для того щоб відповісти...
27 / 01 / 2019
Сучасна наука цивільного права є логічним результатом її історичного розвитку, що передбачає висвітлення стану та особливостей цивілістики на кожному основному історичному етапі. У цивілістиці загальноприйнятою є періодизація, яка передбачає...
27 / 01 / 2019
У 2010 р. Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (далі — Закон) [1], який став результатом багаторічної та копіткої роботи групи фахівців, у...
26 / 01 / 2019
Україна, як відомо, належить до числа перших Європейських держав, які започаткували ще з 20-х років ХІХ ст. виробництво цукру з цукрових буряків. Це зумовлювалося досить сприятливими ґрунтово-кліматичними умовами для...
25 / 01 / 2019
Вступ. 1. Поняття і сторони колективного договору. 2. Зміст колективного договору. 3. Контроль за виконанням колективного договору, угоди. 4. Зміни до закону про колективні договори та угоди. Висновки. Список...
23 / 01 / 2019
Багатогранність історико-правового досвіду міського самовря­дування м. Львова другої поло­вини XIX — початку XX ст. проявля­лася серед усього іншого і в сфері бюджету, фінансів та цін. Зростання наукового інтересу до...
23 / 01 / 2019
Вступ. 1. Організація роботи із складання, розгляду і затвердження бюджету. 2. Стадії складання, розгляд і затвердження Державного бюджету. 3. Основні стадії складання, розгляд і затвердження місцевих бюджетів. Висновки. Список...
16 / 01 / 2019
Перехід України на межі 80-90 х років до ринкової економіки вимагав формування якісно нових ринків, одним із яких став біржовий товарний ринок. Світова практика свідчить, що товарні біржі зайняли...
14 / 01 / 2019
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти процесу приватизації та його складові. Розділ 2. Організаційні аспекти приватизації підприємства та основні форми роздержавлення. Розділ 3. Вдосконалення процесу приватизації та врахування досвіду зарубіжних...
14 / 01 / 2019
Наприкінці зими 1978 р. в одному з найавторитетніших радянських юридичних видань була опублікована невелика за обсягом стаття Є. Подголіна, де автор намагався розглянути питання щодо природи процесуальних доказів у...
9 / 01 / 2019
1. Мораль і право. 2. Філософія права в Росії і Україні. Список використаної літератури. 1. Мораль і право Сутність права, зміст його норм стануть для нас ще зрозумілішими, коли...
7 / 01 / 2019
Вступ. Розділ 1. Теоретико-правові ідеї захисту прав, свобод та обов'язків людини і громадянина. 1.1. Процес історичного розвитку захисту прав громадян. 1.2. Методи гарантування і захисту конституційних прав та свобод...
5 / 01 / 2019
Одним із пріоритетних напрямів зовнішньої та внутрішньої політики держави є забезпечення екологічної безпеки. З метою його реалізації Україна є активним учасником міжнародно-правових відносин та співробітництва, приймаючи на себе цілу...
29 / 12 / 2018
Мною спеціально наведено як епіграф кілька висловлювань із приводу правосуддя різних мислителів, щоб показати, що пробле­ми судової влади є в усіх країнах світу, але їхнє вирішення в кожній державі...
29 / 12 / 2018
Вступ. Розділ 1. Характеристика класифікації злочинів. 1.1. Класифікація злочинів щодо форми вини. 1.2. Злочини за об'єктом посягання. 1.3. Класифікація за характером і ступенем суспільної небезпечності діяння. Розділ 2. Основні...
27 / 12 / 2018
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Відносини, які регулюються цим Законом Цей Закон визначає загальні принципи, правові та організаційні засади залучення коштів фізичних і юридичних осіб в управління з...
24 / 12 / 2018
Глобалізація як чинник гармонізації цивільного процесуального права Сучасне цивільне судочинство і судове правозастосування мають відповідати викликам часу щодо забезпечення справедливого судочинства відповідно до Конвенції про захист прав людини і...
24 / 12 / 2018
Історія становлення й розвитку кожної держави неодмінно пов´язана з пошуками оптимальної моделі організації державної влади і, як наслідок, форми правління. Під впливом безлічі економічних, соціально-політичних, ідеологічних та інших факторів...
23 / 12 / 2018
Введение. Раздел 1. Правовые основы деятельности прокуратуры. 1.1.Правовые функции прокуратуры. 1.2. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 1.3. Предмет надзора и полномочия прокуратуры. 1.4. Меры прокурорского реагирования. Раздел 2. Проблемы...
21 / 12 / 2018
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Предмет теорії держави і права. Поняття, ознаки, сутність та форма держави. Держава як основний елемент політичної системи суспільства. Тема 1. Предмет, метод та функції загальної теорії...
20 / 12 / 2018
Правове регулювання у суспільстві є важливою умовою для створення стабільного правопорядку, функціонування державних органів, організацій та установ, які мають забезпечувати охорону та захист прав, свобод і законних інтересів громадян....
20 / 12 / 2018
Питанню аналізу корпоративних правовідносин присвячено досить багато досліджень. Однак деякі аспекти зазначених правовідносин є не до кінця з’ясовані та підлягають детальному розгляду. Зокрема, це стосується корпоративних відносин у приватних...
17 / 12 / 2018
Якщо особу визнано винною у вчиненні двох або більшезлочинів, передбачених різними статтями кримінального закону, ніза один з яких її не було засуджено, суд, призначивши покаранняокремо за кожний злочин, остаточно...
16 / 12 / 2018
Одним із важливих елементів фінансово-господарського механізму країн з розвинутою ринковою економікою є застава нерухомого майна — іпотека, за допомогою якої забезпечується виконання фінансових та інших зобов´язань суб´єктів ринкових відносин,...
15 / 12 / 2018
На сьогодні на рівні Конституції України, законів, Концепції регіональної політики, інших нормативно-правових актів послідовно закріплюється ідея функціонування органів місцевого самоврядування як найбільш близького до людини рівня організації публічної влади,...
13 / 12 / 2018
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ГРОМАДСЬКОГО КОРДОНУ 1.1 Огляд літератури за темою 1.2 Поняття та сутність організаційно – правових...
11 / 12 / 2018
1. Морські кордони — поняття, визначення, деталізація й демаркація. 1.1. Поняття морських кордонів. Висновок. 2. Протоки, використовувані для міжнародного судноплавства — поняття, визначення міжнародно-правовий режим. 2.1. Правове визначення проток...
11 / 12 / 2018
Поняття та форми співучасті за чинним кримінальним законодавством України. Види співучасників Співучастю у злочині є умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину. Виходячи з цього нормативного...
11 / 12 / 2018
Вступ. 1. Поняття митної справи. 2. Зміст митної справи. 3. Принципи митного регулювання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Із становленням України як незалежної держави, розкріпаченням економічної активності населення та...
11 / 12 / 2018
Вступ Діяльність юристів Римська правова думка Юриспруденціяі юристи         Список використаної літератури         Висновок Вступ     Визначальним фактором римського праворозвитку в другій половині періоду республіки стає світська юриспруденція. Не...
10 / 12 / 2018
Потреба у соціальному забезпечені з´явилась одночасно з виникненням людського суспільства. У будь-якому суспільстві, незалежно від економічного і політичного ладу, завжди є люди, які через природні, не залежні від них...
7 / 12 / 2018
Останнім часом у науці кримінального права все більше вчених звертають увагу на той факт, що стрижневим питанням сьогодення є проблема якості та ефективності кримінального закону [1, 5]. При цьому...
6 / 12 / 2018
Розбудову України як правової, соціальної, демократичної, еконо­мічно розвиненої держави, яка посідала б гідне місце у світі в полі­тичній та економічній сферах, ще не завершено. Саме тому найближчим за­вданням для...
6 / 12 / 2018
Єдиним процесуальним засобом порушення справи в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України (далі — МКАС) є заява зацікавленої сторони: української або іноземної юридичної чи фізичної особи. Для...
5 / 12 / 2018
Вступ. 1. Надайте характеристики суспільному і державному ладу Галицько-Волинського князівства. 2. Суспільно-політичний устрій і право України у першій половині 19 століття. 3. Розкрийте сутність основних положень і значення “Пактів...
2 / 12 / 2018
1. Інтелектуальна власність та її місце в механізмі активізації інноваційної діяльності організації Світовий досвід економічного розвитку свідчить, що на сучасному етапі інноваційним технологіям немає альтернативи. На межі ХХ та...
2 / 12 / 2018
Статті 69-110 «Загального положення про селян» визначають склад, обов’язки і функціонування другої ланки селянського громадського управління — волосного управління. Указом Сенату від 19 лютого 1861 р. наказувалося «открыть действия»...
28 / 11 / 2018
Підвищенню конкурентоспроможності досліджуваного підкомплексу та забезпеченню його ефективного розвитку значною мірою сприяє створення інтегрованих виноградарсько-виноробних підприємств і об´єднань. Саме в них у єдиному технологічному циклі синтезується вирощування винограду, його...
26 / 11 / 2018
На сучасному етапі розвитку українського суспільства значна увага науковців приділяється дослідженню правової природи відносин, об’єктом яких є життя, здоров’я, тілесна недоторканість людини. Наукові розробки, присвячені цим питанням, мають важливе...
25 / 11 / 2018
Вступ. Розділ І. Причини та умови злочинності неповнолітніх. 1.1. Соціально-економічні причини. 1.2. Побутові причини. Розділ ІІ. Віктимологічні аспекти злочинності неповнолітніх. 2.1. Поняття віктимної поведінки. 2.2. Роль віктимної поведінки в...
25 / 11 / 2018
Вступ. 1. Норми права — поняття й структура. 2. Особливості структури норм права. 3. Внутрішня будова правових норм. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Норма права — це правило поведінки,...
24 / 11 / 2018
Відсутність ґрунтовних досліджень, присвячених правоприпиняючим юридичним фактам та їх властивостям, зумовлює необхідність аналізу цього питання на предмет всебічності його розкриття й дослідженості. Зокрема, в сучасній юридичній літературі досі не...
23 / 11 / 2018
Вступ.. 1. Історичні передумови прийняття конституції Пилипа Орлика. 2. Основні статті конституції П.Орлика. 3. Політичне значення конституції та її роль в історії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Вісімнадцяте століття,...
20 / 11 / 2018
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ Правове становище громадян в адміністративному процесі Система юридичних гарантій прав і свобод громадян, їхнє значення...
18 / 11 / 2018
Цільова функція бухгалтерського обліку та аналізу передбачає вивчення всіх фактів створення сукупного суспільного продукту для взаємозв´язаного і взаємо-зумовленого відображення й контролю процесу суспільного виробництва. Для цього потрібна систематизована номенклатура...
17 / 11 / 2018
Після проголошення незалежності в Україні стало актуальним питання діяльності третейських судів. У зв’язку з тим, що радянське законодавство з цього приводу втратило чинність, а в економіці почали розвиватися ринкові...
16 / 11 / 2018