referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Право

Проблема ґенези держави і державної влади традиційно посідає одне з пріоритетних місць в загальній системі юридичних наук і насамперед в науці теорії держави і права. У цьому плані розвиток...
16 / 02 / 2024
Ефективне розслідування злочинів неможливе без раціональної організації цієї діяльності, що передбачає обрання оптимальних методів одержання доказової інформації у межах встановлених законом процедур та з урахуванням особливостей механізму слідоутворення. Методика...
16 / 02 / 2024
На сучасному етапі в Україні відбувається переоцінка цінностей і здійснюється орієнтація політичного курсу держав на встановлення єдиних загальнолюдських принципів і стандартів, на їх природні засади, що є значимими для...
16 / 02 / 2024
Як вважають провідні вчені-адміністративісти нашої країни адміністративне право України — це галузь права, сукупність (система) правових норм, які регулюють суспільні відносини, що формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади...
13 / 02 / 2024
За різних історичних часів відомості передавались особами усно, «з вуст в уста»; з появою писемності найбільш значу­щі події в житті держави, суспільства або окремих громадян почали записувати на матеріальних...
13 / 02 / 2024
Вступ Актуальність теми. Власність — це один з найважливіших феноменів, який є виразом сутнісних правових відносин, що з часів етапу премодерну постає атрибутом свободи індивіда, який заявляє про свої...
8 / 02 / 2024
Вступ Сучасне цивільне право являє собою систему норм, що регулюють цивільно-правові відносини. Під системою цивільного права розуміють обумовлене економічним і соціальним устроєм суспільства внутрішнє об’єднання в узгоджене, підпорядковане й...
8 / 02 / 2024
Вступ Сьогодення ставить перед наукою конституційного права складні, невідомі до сьогодні виклики й завдання, пов’язані з належним теоретико-методологічним обґрунтуванням політико-правових процесів, які мають місце в громадянському суспільстві та державі....
8 / 02 / 2024
Вступ Для того щоб свідомо та ефективно використовувати надбання кримінології у суспільному житті, слід усебічно вивчити генезис її зародження і становлення, тобто її історію. Звертаючись до багатого соціально-історичного досвіду...
8 / 02 / 2024
Вступ Актуальність теми. Призначення покарання — важливий і відповідальний етап діяльності суду. Згідно зі ст. 129 Конституції України судді під час здійснення правосуддя підкоряються лише Закону [1, 9]. Можливість...
25 / 01 / 2024
Вступ Актуальність теми. Одним із головних завдань кримінального права України є охорона життя та здоров’я людини. За останні десятиліття фізичне та психічне насильство щодо жінок, зокрема й насильство щодо...
25 / 01 / 2024
Вступ Актуальність теми. Однією з найважливіших основ правової держави є верховенство права, яке закріплене у ст. 8 Конституції. Реалізація цього конституційного положення зумовлює необхідність дослідження особливостей реалізації правоохоронних функцій...
2 / 01 / 2024
Вступ Актуальність теми. Проблема відповідальності міжнародних організацій нерозривно пов’язана з галуззю міжнародно-правової відповідальності взагалі, яка, в свою чергу, є однією з найскладніших і дискусійних галузей сучасного міжнародного права. Оскільки...
2 / 01 / 2024
Вступ Міжнародні договори є необхідним елементом нового світового правопорядку, вони посідають центральне місце в галузі міжнародного публічного права. Роль і значення договорів неухильно зростає. На сучасному етапі договори становлять...
2 / 01 / 2024
Вступ Можливість оскарження рішення публічного чи приватного суб’єкту права, на наш погляд, є природнім правом людини. Не є виключенням із цього правила й судова влада. В механізмі держави провідне...
2 / 12 / 2023
Вступ Злочини проти життя, і зокрема. вбивство, посягають на найбільш важливе, природне і невід’ємне право кожної людини, яке гарантоване міжнародно-правовими актами та Конституцією України (статті 3, 27). Суспільне небезпечне...
2 / 12 / 2023
Вступ Актуальність теми. У сучасний період подальшого розвитку і реформування економічної та правової систем українського суспільства неухильно зростає потреба у стабільному й ефективному правовому регулюванні господарської діяльності, послідовному утвердженні...
27 / 09 / 2023
Вступ Місце фінансового права як самостійної галузі права в системі права України та інших пострадянських держав давно стало загальновизнаним. Проте в науці не існує єдності в позиціях щодо розгляду...
27 / 09 / 2023
Вступ Актуальність теми дослідження. Одним із важливих чинників поліпшення економічної ситуації в Україні є оптимізація механізму валютного регулювання. Його роль як головного засобу реалізації валютної політики набуває особливого значення...
27 / 09 / 2023
Вступ Формування в Україні високоцивілізованого суспільства на засадах європейської інтеграції можливе шляхом реформування основних економіко-правових засад його життєдіяльності, до яких слід віднести і правове регулювання відносин неплатоспроможності та банкрутства....
27 / 09 / 2023
ВСТУП Актуальність теми. В останні роки питання енергетичної безпеки є одним із найважливіших для України, особливо в рамках національної безпеки. Нафтогазовий сектор є основою стабільного розвитку економіки, адже забезпечує...
25 / 09 / 2023
Вступ Актуальність теми. Право оренди землі являє собою право володіння і використання земельних ділянок у визначених цілях на певних умовах. Право оренди є похідним від права власності на землю....
25 / 09 / 2023
Вступ Актуальність теми. Можна з упевненістю говорити, що власність, як така, з’явилася одночасно з людським суспільством. Процес її становлення та еволюції пройшов довгий та складний шлях. Розвиваючись, вона приймала...
25 / 09 / 2023
Вступ Актуальність теми. Договір перевезення є одним з видів договору про надання послуг, тому до нього можуть застосовуватись положення Глави 63 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України), якщо...
25 / 09 / 2023
ВСТУП Актуальність теми. Договір купівлі- продажу — основний вид цивільно-правових зобов’язань, що виникають у товарно-грошовому обороті. Весь шлях, який проходить товар від виробника до споживача, здійснюється на основі цивільно-правових...
25 / 09 / 2023
Вступ Актуальність теми. Договір перевезення є одним з видів договору про надання послуг, тому до нього можуть застосовуватись положення Глави 63 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України), якщо...
25 / 09 / 2023
Вступ З розвитком людства діяльність, яка здійснюється у сфері охорони правопорядку, зазнала значних змін. Найважливішою з них є та, що заходи кримінального покарання почали співвідноситися із заходами попередження злочинів,...
14 / 09 / 2023
Вступ Правнича деонтологія досліджує сутність внутрішнього імперативу службового обов’язку у правових явищах, пошук та встановлення об’єктивної істини самим юристом; використання ним у службовій діяльності, поряд з позитивним правом, норми...
14 / 09 / 2023
1. Проблеми визначення предмету трудового права Енциклопедичний словник «Трудове право» визначає предметом трудового права живу працю. На думку В. Усеніна і М. Баглая, предметом регулювання західного трудового права є...
14 / 09 / 2023
ВСТУП Актуальність теми. Теоретичне дослідження природи судової влади досить давно є предметом вивчення не лише представників юридичної науки, а й практичних працівників судових органів. Робота останніх років з розбудови...
14 / 09 / 2023
Вступ Актуальність теми. Основною метою участі органів опіки і піклування в цивільному процесі є захист прав інших осіб. Цей захист у цивільному процесі органи опіки і піклування можуть здійснювати...
8 / 09 / 2023
Вступ Актуальність теми. Питання ефективних запобігання та протидії корупції є однією із найважливіших проблем, які намагається вирішити сучасна Українська держава. Актуальність даного питання зумовлюється тим, що корупція провокує й...
8 / 09 / 2023
Вступ Актуальність теми. Проблема забезпечення безпеки авіаційних перевезень актуальна для кожної країни. Адже саме рівень безпеки польотів прямо впливає на імідж держави, розвиток транспорту та економіки в цілому. Незважаючи...
8 / 09 / 2023
ВСТУП Актуальність теми. Прогресивний розвиток правової науки і вищої юридичної освіти безпосередньо пов’язаний з докладним розробленням методологічних проблем держави і права. Перед цією фундаментальною наукою в системі юридичних наук...
8 / 09 / 2023
ВСТУП Актуальність теми. Господарські товариства та їх окремі організаційно-правові форми є традиційними видами ведення підприємницької діяльності в Україні з використанням механізму юридичної особи. У сучасну епоху посилення інтенсивності процесів...
8 / 09 / 2023
Вступ Актуальність теми. В Україні, як і в усьому світі, корупцію віднесено до головних політичних, економічних і соціальних проблем. Вона визнана одним із найзагрозливіших явищ сучасності, що здатне мотивувати...
29 / 08 / 2023
На сучасному етапі розвитку держави та суспільства в Україні актуальним є безумовне забезпечення конституційних прав та свобод громадян, реалізація верховенства права в усіх сферах суспільного життя, всебічна оптимізація і...
29 / 08 / 2023
Повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції — це нерозривно пов’язані між собою права і обов’язки, що можуть бути безпосередньо втілені у діях суду, спрямовані на розгляд усіх справ, що...
29 / 08 / 2023
Вступ Причинний зв’язок – це об’єктивно існуючий зв’язок між злочинним діянням (дією або бездіяльністю) і суспільно небезпечними наслідками, наявність якого є обов’язковою умовою для притягнення особи до кримінальної відповідальності,...
30 / 06 / 2023
ВСТУП Актуальність теми. Одним із засобів формування інформації є друковані засоби масової інформації (преса), які поширюють інформацію у вигляді таких інформаційних продуктів, як журнали, газети, бюлетені, альманахи, збірники, календарі,...
30 / 06 / 2023
Вступ Дослідження принципів та мети діяльності суб’єктів протидії корупції, особливо у зв’язку з законодавчими та суспільно- політичними реформами сьогодення, є актуальним як для заповнення теоретичних прогалин у галузі адміністративного...
20 / 06 / 2023
Вступ Сучасній українській правовій науці хоча і притаманний активний пошук та формування нових наукових напрямків, проте вона значною мірою залишається депарадигмальною, заідеологізованою та міфологізованою. Їй часом притаманна і псевдонауковість...
20 / 06 / 2023
Вступ Питання притягнення до відповідальності суддів як особливої категорії державних службовців — завжди найгостріший предмет обговорення громадськості будь-якої країни незалежно від її економічної формації, політичного режиму або державного устрою....
20 / 06 / 2023
Вступ Актуальність теми. З прадавніх часів політика була й залишається одним із найважливіших джерел і механізмів організації спільного життя людей, могутнім знаряддям цілеспрямованих перетворень як в окремих країнах, так...
Вступ Відомо, що всі країни, що йдуть ринковим шляхом розвитку, мають різні ринкові моделі. Скажімо, є ринок американський, швецький, німецький, японський тощо. На один з них може орієнтуватися Україна....
16 / 06 / 2023
ВВЕДЕНИЕ Актуальность темы исследования. Важнейшим этапом в формировании муниципального уровня власти и основ местного самоуправления в России явилось принятие Конституции Российской Федерации в 1993 г., которая закрепила концептуальные начала...
15 / 06 / 2023
Вступ Актуальність теми. Приватний договір найму житла належить до консенсуальних договорів, його основною рисою є двосторонній зобов’язальний елемент. Таким чином, права та обов’язки сторін договору найму (оренди) житла є...
15 / 06 / 2023
Вступ Актуальність теми. Побудова правової демократичної держави призвела до необхідності переосмислення ролі України в міжнародному співтоваристві. Поглиблення взаємозв’язку держав веде до розширення взаємодії їхніх правових систем. Все більша кількість...
6 / 06 / 2023
Вступ Актуальність теми. Професія юриста, як своєрідний вид соціальної діяльності, виділяється серед інших цілим рядом специфічних властивостей, зумовлених тою роллю, яку відіграють право і законність у житті суспільства. Охорона...
1 / 06 / 2023
Вступ Взаємодія з педагогікою особливо важлива при дослідженні злочинів неповнолітніх, жінок, побутових і рецидивних злочинів. Знання педагогіки застосовуються також у процесі розробки й аналізу ефективності індивідуальних заходів запобігання злочинам....
1 / 06 / 2023
Вступ Проблема правослухняної (законослухняної, правовиконавчої, правомірної, соціально-нормативної) і протиправної (антисоціальної, злочинної, соціально-ненормативної) поведінки, попри її різнобічне вивчення з позицій філософії, соціології, правознавстві, соціальної та юридичної психології, багато в чому...
1 / 06 / 2023
Вступ Актуальність теми. Під терміном „загальне право” (Common Law) розуміють групу правових систем англо-американського типу, домінуюче місце в якій займає англійське право. Історією „загального права” до XVIII ст., як...
12 / 05 / 2023
Вступ Актуальність теми. Проведення «великої» судової реформи в Україні в умовах становлення ринкових відносин вимагає суттєвого оновлення господарського процесуального законодавства шляхом прийняття нового процесуального закону, покликаного забезпечити високий рівень...
12 / 05 / 2023
Вступ Актуальність теми. Парламентсько-президентські республіки (Фінляндія, Франція), це змішана форма врядування, в якій наявні ознаки президентської і парламентської форм правління. При цій формі функціонує інститут сильної президентської влади. Президент...
27 / 04 / 2023
Вступ Актуальність теми. Фермерські господарства є важливою складовою аграрної сфери економіки України. Вони забезпечують ефективне використання ресурсів сільського господарства, оскільки повною мірою реалізується економічна зацікавленість самих виробників, які переважно...
27 / 04 / 2023
ВСТУП Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю пошуку шляхів вирішення деяких проблемних питань, які виникають при виконанні спадкового договору, на основі аналізу існуючих підходів теорії та практики. Насамперед необхідно зазначити,...
18 / 04 / 2023
Вступ Актуальність теми. Право на працю є одним із найбільш важливих соціально-економічних прав і визначає можливість людей займатися працею для забезпечення як свого матеріального добробуту, так і духовного розвитку...
18 / 04 / 2023
Вступ Актуальність теми. На сучасному етапі реформування правової системи України не можливо уникнути прогалин в законодавстві, це так би мовити нормальне явище. Але шляхи подолання і способи усунення прогалин...
18 / 04 / 2023
Вступ Актуальність теми дослідження. Корінні зміни у відносинах власності в Україні, важлива складова частина яких — відновлення спадкоємного права, обумовлюють необхідність глибокого вивчення інститутів майнового правонаступництва як має вирішальне...
14 / 04 / 2023
Введение Актуальность изучения данной темы определяется тем, что административное правонарушение является самым массовым видом правонарушений. Производство по делам административных правонарушений и вынесений административных наказаний составляют важную часть деятельности органов...
5 / 04 / 2023
Введение Во второй половине XVIII в. абсолютизм с его неограниченной монархической властью клонился в Европе в упадок. Английская революция показала, что королевскую корону можно получить уже не «милостью Божией»,...
5 / 04 / 2023
1.  Залог и его формы Залоговое право представляет собой разновидность прав на чужие вещи. Главной целью залога является обеспечение исполнения обязательств. Залог считается наиболее эффективным способом обеспечения исполнения обязательств,...
4 / 04 / 2023
Введение В течение нескольких миллионов лет человек существовал за счет охоты, рыболовства и собирательства. Люди «присваивали» себе продукты природы, поэтому такой тип хозяйства называют присваивающим. Человек полностью зависел от...
4 / 04 / 2023
Введение В современных реалиях глобализационных и трансформационных процессов, которые охватили практически все сферы жизнедеятельности общества, особую актуальность приобретает рассмотрение проблемных вопросов, связанных с определением сущности, роли и значения основных...
27 / 03 / 2023
Введение Важной гарантией местного самоуправления является институт конституционно правовой ответственности в местном самоуправлении. Ведь идея локальной демократии невозможна без идеи ответственной муниципальной власти. В новых политико-правовых условиях институт юридической...
27 / 03 / 2023
Введение Механизм правового регулирования на сегодняшний день является предметом научного анализа уже на протяжении длительного времени. Можно заметить, что категория «механизм правового регулирования» определена в теории государства и права...
22 / 03 / 2023
Боротьба зі злочинністю на всіх етапах розвитку суспільства є однією з найактуальніших проблем. Ускладнення криміногенної ситуації у продовж усього періоду існування України як незалежної держави є передусім перманентна економічна...
17 / 03 / 2023
Початком історії розвитку інтеграції теорій можна вважати напрацювання Чезаро Ламброзо, який наприкінці XIX         — на початку ХХ століття досліджував особу злочинця. Вчений наголосив на тому, що розуміння делінквентної поведінки...
17 / 03 / 2023
На сьогодні захист дітей від статевих злочинів є одним із основних напрямів діяльності міжнародного співтовариства. Україна обрала курс на євроінтеграцію, що зумовлює необхідність приведення її законодавства у відповідність до...
17 / 03 / 2023
Відповідно до п. 1.1 Інструкції про оперативне інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ, внутрішніх військах та навчальних закладах МВС України, затвердженої наказом МВС України від 22 жовтня 2012...
17 / 03 / 2023
Злочинність неповнолітніх є невід’ємною складовою загальної злочинності. Зростання рівня злочинності неповнолітніх неодмінно призводить до зростання рівня рецидивної злочинності. Саме щодо неповнолітніх заходи профілактики виявляються найефективнішими. Перебуваючи на стадії формування...
17 / 03 / 2023
Привабливою для випробовування злочинних технологій є сфера банківських операцій, що характеризується концентрацією коштів як у готівковій, так і в безготівковій формах, різноманітністю фінансових послуг та інструментів з різним рівнем...
17 / 03 / 2023
В наш час світ диктує свої, особливі правила життя. В більшості випадків сучасним світом керує брехня та лицемірство. І в цьому існує велика небезпека, тому що певними інформаційними потоками...
17 / 03 / 2023
Одним з основних факторів, що негативно позначається на наповненні бюджету держави, є тіньова економіка, масштабність якої стала важливою домінантою не тільки економічного, а й суспільного життя України. Функціонування тіньової...
17 / 03 / 2023
Принцип рівності всіх перед кримінальним законом передбачає не лише необхідність застосування до особи єдиної для віх підстави кримінальної відповідальності, а й врахування всіх індивідуальних її особливостей (мети, мотивів, емоційних...
17 / 03 / 2023
В умовах становлення ринкової економіки, стрімкого науково-технічного прогресу активно розвиваються інформаційні системи, розробляють різноманітні комп’ютерні програми, використання яких ґрунтується на новітніх інформаційних технологіях. Однією зі сфер правового регулювання, які...
17 / 03 / 2023
1. Актуальні питання співвідношення сплати єдиного податку та інших обов’язкових платежів Одним з проявів спрощення оподаткування доходів суб’єктів малого підприємництва є те, що єдиний податок замінює сплату кількох обов’язкових...
15 / 03 / 2023
1. Загальна характеристика суб’єктів оподаткування Наукою фінансового права встановлено, що справляння того чи іншого податку провадиться тільки на підставі його обов’язкового законодавчого закріплення. Згідно з ч. 2 ст. 92...
15 / 03 / 2023
ВСТУП Актуальність теми дослідження. Одним з основних чинників розвитку підприємницької діяльності є сприятливий режим оподаткування. З набуттям Україною незалежності, її орієнтацією на формування ефективної ринкової економіки, однією з складових...
15 / 03 / 2023
РОЗДІЛ 1. ДІЯЛЬНІСТЬ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 1.1 Основні види, функції діяльності фермерських господарств На сучасному етапі розвитку ринкових відносин у сільському господарстві найпоширенішою різновидністю приватного підприємництва є...
15 / 03 / 2023
Вступ Актуальність теми. Ефективність діяльності сучасного фермерського господарства в значній мірі залежить від рівня його адаптованості до ринкових умов, що обумовлює необхідність запровадження відповідної системи підвищення економічної стійкості як...
15 / 03 / 2023
Введение Актуальность темы. Многие начинающие реализацию собственных бизнес идей предприниматели встают перед выбором организационно правовой формы этого бизнеса. И как правило, сразу же сталкиваются с необходимостью сопоставить плюсы и...
13 / 03 / 2023
Введение Актуальность темы исследования. Создание гармоничной и эффективной системы законодательства Украины является одним из важнейших направлений развития украинской правовой системы в условиях становления социально-ориентированной рыночной экономики. Поскольку одной из...
13 / 03 / 2023
Введение Актуальность темы. Административные суды, которые еще недавно, наряду с хозяйственными, находились в подвешенном состоянии, на данном этапе государственного строительства получают конституционную гарантию существования. С позиции простого гражданина административный...
13 / 03 / 2023
Введение Актуальность темы исследования. В отличие от процессуальных актов в сфере административного судопроизводства других государств, Кодекс административного судопроизводства Украины (далее — КАС Украины) не содержит специальных статей относительно видов...
13 / 03 / 2023
Вступ Правоохоронці, насамперед працівники органів внутрішніх справ, перебувають на передньому рубежі боротьби за закон, порядок, справедливість, виконуючи при цьому й профілактичну функцію. Зміцнення законності та правопорядку, що складає основну...
13 / 03 / 2023
ВСТУП Актуальність теми. Власний історичний досвід України та зарубіжна практика свідчать, що для сучасного етапу розвитку держави обов’язковим елементом виступає ефективне державне управління. У сучасній Україні поняття «державне управління»...
13 / 03 / 2023
Вступ Застрахована особа в разі досягнення пенсійного віку має право на отримання довічної пенсії або одноразової виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду, облікованих на її накопичувальному пенсійному рахунку. Страхування...
Вступ Постановка проблеми. Відповідно до державної програми у Збройних силах України проходить процес реформування. Кінцева мета реформи — побудова високомобільних, компактних збройних сил. Для досягнення мети реформи необхідно вирішити...
13 / 03 / 2023
1. Діяльність по організації торгівлі. Брокерська діяльність При написанні другого розділу нами було поставлено завдання підтвердити обґрунтованість висновків, зроблених у першому розділі на прикладі окремих видів посередницької діяльності. Одним...
13 / 03 / 2023
Вступ Актуальність теми. Перехід України до ринкових відносин характеризується активізацією всіх сфер суспільного виробництва, у тому числі обміну. При цьому не тільки зростає кількість суб’єктів, які беруть участь у...
13 / 03 / 2023
ВВЕДЕНИЕ Актуальность темы. Международное право — относительно свободная от национальных правопорядков государств система правовых норм, регулирующих взаимоотношения различных субъектов, действующих на мировой арене. Оно выражает их скорректированные и согласованные...
9 / 03 / 2023
ВВЕДЕНИЕ Проведение рыночных преобразований в экономике немыслимо без создания эффективной системы налогообложения. Налоговая система – основной проводник государственных интересов при регулировании экономики, формировании доходов бюджета, ограниче­нии роста цен и...
9 / 03 / 2023
Удосконалення організаційно-структурної побудови органів внутрішніх справ курортних регіонів Особливості кримінологічної характеристики курортних регіонів (специфіка структури злочинності, інтенсивність злочинних проявів у різні періоди року, тижня, доби, значна частка злочинів, скоюваних...
6 / 03 / 2023
Характеристика стану охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в курортних регіонах Характеристика курортних регіонів як середовища функціонування міськрайорганів внутрішніх справ, подана у першому розділі, свідчить про те, що...
6 / 03 / 2023
ВСТУП Актуальність теми дослідження. У правовій державі проблема боротьби зі злочинністю, захисту прав і законних інтересів громадян від злочинних посягань є актуальною завжди. Але особливої гостроти вона набуває тоді,...
6 / 03 / 2023
1. Характеристика джерел прав і свобод людини у правових актах Організації Об’єднаних Націй Першим практичним кроком на шляху створення ООН стала прийнята 1943 р. на конференції в Москві Декларація...
6 / 03 / 2023
1. Права людини до історії розвитку ідеї людської гідності Проблема людської гідності як важливої антропологічної характеристики людини, джерела її природних прав та свобод є актуальною на сучасному етапі розвитку...
6 / 03 / 2023
ВСТУП Актуальність теми. Деякі пересічні люди, якщо не більшість із них, стверджують, що людська гідність не має нічого спільного з повсякденним життям людини, сповненим вад і маргіналізації. На їхню...
6 / 03 / 2023
Вступ Актуальність теми. Звернення до конституційної історії Великобританії в цілому і різних етапів становлення англійської парламентаризму зокрема має велике прикладне значення на сучасному етапі. Стійка традиція ефективного парламентаризму може...
Введение Актуальность темы. Реформирование основ экономической системы Украины на рубеже последнего десятилетия двухтысячного столетия определенным образом сказалось на системе высшего образования Украины в целом и на преподавании управленческих дисциплин...
28 / 02 / 2023
Вступ Обґрунтування актуальності питання. Сучасні події в світі, що відбуваються в геополітичній, соціально-економічній, духовно-етичній сферах зробили проблему забезпечення національної безпеки України особливо гострою. Проте події в Грузії у серпні...
28 / 02 / 2023
Міжнародними актами право на страйк віднесене до основних колективних трудових прав трудящих. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 р. зобов’язав держави забезпечити право...
28 / 02 / 2023
Важливу роль у розвитку соціально-партнерських відносин відіграє взаємна поінформованість сторін про стан соціального партнерства, інтереси і дії сторін, наміри тощо. У літературі висловлюються пропозиції про створення належної та ефективної...
28 / 02 / 2023
До найважливіших колективних трудових прав, визнаних на міжнародному та національному рівнях, належить і право на укладення колективних договорів. І хоча в Декларації про основоположні принципи та права у сфері...
28 / 02 / 2023
Дійове визнання права на ведення колективних переговорів є складовою одного з основоположних принципів і прав у сфері праці, якому МОП надала пріоритетного значення. Філадельфійською декларацією визнається «урочисте зобов’язання Міжнародної...
28 / 02 / 2023
У міжнародному трудовому праві принцип свободи об’єднання та дійового визнання права на ведення колективних переговорів вважається пріоритетним основоположним принципом і правом у сфері праці. Серед джерел правового регулювання права...
28 / 02 / 2023
Вступ Актуальність теми. Учасниками ТОВ, як і будь-якого іншого господарського товариства, згідно з законом можуть бути будь-які фізичні особи, не обмежені законом у дієздатності, а також юридичні особи. Його...
27 / 02 / 2023
Вступ Актуальність теми дослідження. Друга половина XVIII – початок XIX ст. – час, який в історії української гуманітарної науки позначився, поміж іншим, розвитком вітчизняної філософської та політико-правової думки передусім...
27 / 02 / 2023
In establishing a rule-based regime for regional trade, the North American Free Trade Agreement’s (NAFTA’s) principal objectives are to provide for nondiscrimination in and access to markets, and predictability...
17 / 02 / 2023
Вступ За статусом свободи все населення Рима поділялося на вільних та рабів. Тільки вільне населення було повноправним. Джерелами рабства були полон, работоргівля, народження від рабів, продаж та самопродаж за...
17 / 02 / 2023
Відповідно до Конституції Україна є правовою державою, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в  межах повноважень та у спосіб, що...
17 / 02 / 2023
Існування неоднознач­ного розуміння фахівцями системи забезпе­чення національної безпеки. Серед них, на­приклад, таке: система забезпечення націо­нальної безпеки України визначається як ор­ганізована державою сукупність суб’єктів (державних органів, громадських організа­цій, посадових осіб,...
17 / 02 / 2023
Становлення та розвиток Української держави, а також здійснення адміністративної реформи всередині країни нерозривно пов’язані з необхідністю докладання значних зусиль державних інституцій в особі суб’єктів забезпечення національної безпеки, оскільки разом...
17 / 02 / 2023
Військово-технічне співробітництво України із зарубіжними державами, яке головним чином зводилося до отримання валютних надходжень завдяки продажу озброєння, військової техніки та майна, що залишилися після розпаду СРСР, вже давно потребує...
17 / 02 / 2023
З самого початку заснування міжнародної системи захисту прав людини (Загальна декларація з прав людини, 1948 р.) концепція прав людини розглядається як така, що конкурує з концепцією національної безпеки. З...
17 / 02 / 2023
Стратегія національної безпеки України вимагає розбудови ефективної та економічно виправданої системи управління на­ціональною безпекою. Це завдання має вирішуватися з урахуванням багатьох чинників. Традиційним є підхід, згідно з яким ана­лізуються...
17 / 02 / 2023
Одним з головних принципів, що має бути закладений у систему нормативно-правового забезпечення національної безпеки, є принцип, відповідно до якого унеможливлювалася б будь-яка узурпація усіх функцій одним з уповноважених державних...
17 / 02 / 2023
Відповідно до окресленого вище бачення структури системи забезпечення національної безпеки, розглянемо систему управління національною безпекою. Причому у даному розділі наша увага буде зосереджена на розглядові державного управління національною безпекою....
17 / 02 / 2023
Актуальність теми обумовлена тим, що становлення та поступовий розвиток не­залежної держави неможливий без розвитку системи національного права та формування державних демократичних інституцій. На шляху розбудови демократичних засад існу­вання громадянського...
17 / 02 / 2023
Вступ. Проблеми формулювання принципів закону, аналізу їх змістовних характеристик,  обґрунтування класифікації чи систематизації основних принципів закону є надзвичайно актуальними,  оскільки є складовими того проблемного поля методології адміністративного права, що...
14 / 02 / 2023
Вступ Право — це цивілізаційна категорія, котра одночасно є елементом соціально-політичного устрою та елементом суспільної свідомості, складовою духовного світу людини та її світогляду, відображаючи уявлення окремих індивідів та суспільства...
13 / 02 / 2023
                                                   Вступ Однією із найважливіших засад вітчизняного цивільного права є принцип всебічного захисту цивільних прав та інтересів, який відображає і розвиває положення ст. 55 та 124 Конституції України про...
13 / 02 / 2023
Вступ Наявність такого правозастосовного циклу як апеляційне оскарження дає змогу сторонам та іншим особам, що брали участь у розгляді справи звернутись до суду апеляційної інстанції, якщо вони вважають, що...
3 / 02 / 2023
Момент відкриття апеляційного провадження є початковим етапом у цій стадії. Після реєстрації справи в апеляційному суді справи передається судді-доповідачу. На протязі трьох днів суддя-доповідач вирішує питання про відкриття апеляційного...
3 / 02 / 2023
Під правом апеляційного оскарження розуміється передбачена цивільним процесуальним законодавством можливість для певних суб’єктів цивільних правовідносин оскаржити в апеляційному порядку судове рішення або ухвалу повністю або частково в передбачений для...
3 / 02 / 2023
Законність і обґрунтованість є вимогами, які ставляться до судового рішення. Реалізація судочинства на належному рівні неможлива без забезпечення цих двох вимог. Відповідно до вимог ст. 6 Конвенції «Про захист...
3 / 02 / 2023
Вступ У перехідні історичні епохи радикальних перетворень, коли змінюється весь устрій соціального життя і старе енергійно витісняється новим, індивідуальна і суспільна правосвідомість активно прагнуть до звільнення від негативних стереотипів...
26 / 01 / 2023
Адвокатська етика покликана забезпечувати виконання адвокатом своїх обов’язків чесно, компетентно і сумлінно, щоб формувати належний рівень суспільної довіри до адвокатури як представнику громадянського суспільства і особисто до адвокатів. У...
26 / 01 / 2023
Вступ В умовах глобалізації забезпечення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку неможливо без використання результатів інтелектуальної діяльності, об’єктів промислової власності. Ця проблема особливо загострюється у зв’язку із прагненням України інтегруватися...
28 / 12 / 2022
Вступ Конституція України у ст. 54 гарантує кожному громадянинові свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку...
28 / 12 / 2022
Вступ Моральні обов’язки — це обов’язки, пов’язані з виконанням моральних підвалин, прийнятих у тім або іншому суспільстві. Іноді такі обов’язки відображаються в законодавстві й мають силу закону (наприклад, догляд...
28 / 12 / 2022
Вступ У регулюванні суспільних відносинах право і мораль взаємодіють один з одним, роблячи взаємний вплив. Вони побудовані на єдиних основах, виражають загальнолюдські цінності й ідеали, покликані регулювати поводження людей....
28 / 12 / 2022
Вже стало класичним в науці цивільного права визначати ліквідацію юридичних осіб як припинення діяльності юридичної особи без переходу прав та обов’язків у порядку правонаступництва.[62, с.202; 471, с.118] Хоча деякі законодавчі, які...
8 / 12 / 2022
Правова діяльність господарських судів регулюється нормами господарського, адміністративного, цивільного, фінансового, інформаційного та деяких інших галузей права. Вагоме місцем у цій системі належать нормам адміністративного права, оскільки останнє регулює широкі...
30 / 11 / 2022
В умовах сьогодення здійснюється гуманізація економічних та корупційних правопорушень. Стосовно останніх вихідними є положення Конвенції Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію № ЕТ8173 (Страсбург, 27 січня 1999 року),...
30 / 11 / 2022
Культура є головним чинником, що визначає духовний розвиток нації, показником її самобутності. Як свідчить світовий досвід, розвиток і вдосконалення культури є однією з вирішальних умов суспільного й соціального прогресу...
28 / 11 / 2022
Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені...
28 / 11 / 2022
Згідно з ст. 125 Конституції України, система судів загальної юрисдикції в Україні утворена за принципами територіальності і спеціалізації. Водночас, як свідчить практика, спеціалізація судів породжує спори про предметну підвідомчість...
28 / 11 / 2022
Автомобілізація  невід’ємний елемент прогресу суспільства. Роль автомобільного транспорту в сучасному світі важко переоцінити. Він має колосальне значення для задоволення соціально-економічних потреб людини, забезпечує динамічний розвиток промисловості, сільського господарства, торгівлі,...
26 / 11 / 2022
Історія людства  багато в чому історія міграцій. Мільйони людей щорічно перетинають державні кордони у пошуках нового місця проживання або роботи, інші їдуть з метою навчання, відпочинку чи лікування, треті...
26 / 11 / 2022
Після здобуття Україною незалежності йде постійний процес зміни виборчого законодавства. Відповідно до ст. 38 Конституції України громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих...
26 / 11 / 2022
Стрімке збільшення автопарку країни, зростання швидкісних характеристик транспортних засобів та, відповідно, інтенсифікація дорожньо-транспортних потоків актуалізують широкий спектр ризиків і загроз, обумовлених використанням автомобіля як джерела підвищеної небезпеки. За даними...
26 / 11 / 2022
Роль вищого навчального закладу приватної форми власності стає більш вагомою з огляду на глобальні процеси на ринку освітніх послуг України. Саме тому процедура ліцензування освітньої діяльності має стати важливим...
21 / 11 / 2022
Однією із слабких ланок у сучасній вітчизняній системі захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб є виконання рішень судів та інших органів або уповноважених посадових осіб (далі рішення),...
21 / 11 / 2022
14 травня 2012 року у Верховній Раді зареєстровано проект Закону України № 10468 «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», поданий Кабінетом Міністрів України [1]. На необхідності розробки...
21 / 11 / 2022
Громадська думка — складне соціальне явище. Регулюючи відносини людей, їх звичаї, погляди і почуття, громадська думка виникає вже у первіснообщинному суспільстві як вираження колективної думки общини, роду, племені. Визначити...
21 / 11 / 2022
Реформування вітчизняної правової системи, яке спостерігається останнім часом, здійснюється у різних напрямках. Так, приймаються нові законодавчі та підзаконні акти, спрямовані на реалізацією положень Конституції України, а також зобов’язань України,...
21 / 11 / 2022
Зараз на фоні демократичних тенденцій відбувається запозичення такого нового для України правового інституту, як суд присяжних, котрий, проте, добре відомий і успішно застосовується в інших країнах. Запровадження суду присяжних...
16 / 11 / 2022
Зміни у політичній, економічній та ідеологічній сферах України призвели до появи альтернативних профспілок. Після 1990 року крім тих, що існували раніше і правонаступником яких є Федерація профспілок України, утворились...
16 / 11 / 2022
В житті кожного можливі ситуації, здатні безпосереднім чином відбитись на стані його здоров’я, призвести до втрати заробітку, як правило, основного джерела існування (хвороба, старість, інвалідність, втрата годувальника). У багатьох...
16 / 11 / 2022
Закріплення в ст.42 Конституції України права громадян на підприємницьку діяльність передбачає наявність ефективного механізму та гарантій його реалізації й захисту. Інститут банкрутства виступає складним правовим інструментом, за допомогою якого...
16 / 11 / 2022
На межі третього тисячоліття практично всі галузі економічної діяльності набули міжнародного характеру. Однією із характерних рис сучасних економічних та юридичних відносин є зростання кількості компаній, розташованих у офшорних зонах....
16 / 11 / 2022
Цивільні правовідносини, які виникають при заснуванні акціонерного товариства (до моменту його державної реєстрації), за їх суб’єктним складом умовно можна поділити на правовідносини між самими засновниками та правовідносини між засновниками...
16 / 11 / 2022
Характер і «якість» регулятивного впливу права на цивільні відносини значною мірою зумовлюються його ефективністю. Дієвість цивільного права нерозривно пов’язана не лише зі сприятливим для його суб’єктів визначенням міри дозволеної...
16 / 11 / 2022
Попередній договір (pactum de contrahendo) є однією із необов’язкових стадій укладення основного договору. Попередній договір – це договір, який містить обов’язок сторін укласти на передбачених ними умовах основний договір...
16 / 11 / 2022
Останнє десятиріччя двадцятого століття позначилося в країнах Співдружності Незалежних Держав фундаментальними реформами в царині цивільного законодавства. Відмова від соціалістичних експериментів викликала необхідність законодавчого закріплення нових принципів цивільного обігу. Численні...
16 / 11 / 2022
У багатьох податкових системах встановлені особливі правила, які стосуються окремих категорій платників податків або поширюються на частину території даної держави (суб’єкта федерації, муніципального утворення). Не уникнула цього і Росія....
16 / 11 / 2022
Проблеми припинення акціонерних товариств і правонаступництва внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення є важливими для цивільного обороту. Новий Цивільний кодекс України (ЦК України) [1; с. 8], на відміну від...
15 / 11 / 2022
Гражданский кодекс Республики Беларусь[1] (далее – ГК) провозглашает принципы свободы договора, равенства участников гражданских правоотношений, недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, тем не менее, в него в силу ряда...
15 / 11 / 2022
Проголосивши незалежність, Україна стала на шлях інтеграції у європейське та світове співтовариство. Однак незабаром стало зрозуміло, що одних декларацій для досягнення цієї мети недостатньо, – потрібно розробляти та здійснювати...
15 / 11 / 2022
Вибори завжди були і залишаються, поряд із референдумом, однією з найголовніших і найбільш поширених форм безпосереднього (прямого) народовладдя, а не тільки полем для змагань, боротьби політичних партій та інших...
15 / 11 / 2022
Избирательное законодательство в РФ как демократического государства прошло 4 этапа. Первый этап – становление модели российской избирательной системы и норм избирательного права. К нему относится принятие таких нормативных актов,...
15 / 11 / 2022
Основной функцией Парламента, как законодательного органа Республики Беларусь, является принятие законов – нормативных актов, закрепляющих принципы и нормы регулирования наиболее важных общественных отношений (в том числе об основном содержании...
15 / 11 / 2022
В умовах здійснення кодифікаційних процесів в Україні, реформування системи національного законодавства актуального значення набувають дослідження структури її системи права. Брак спеціальних теоретичних розробок з цього питання, які би відповідали...
15 / 11 / 2022
Согласно Конвенции о правах ребенка, ребенком является каждое челове­ческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, приме­нимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. Анало­гичное определение содержится...
15 / 11 / 2022
Упродовж майже 70 рр. ХХ ст. вітчизняна юридична наука функціонувала у контексті радянського суспільствознавства, що обслуговувало інтереси тогочасного політичного режиму. Для нього, констатує В. Селіванов, було характерним ідеологічне та теоретичне сприяння політичному...
15 / 11 / 2022
Тематика статті обумовлена оновленням певних інститутів цивільного процесу, зокрема запровадженням у новому Цивільному процесуальному кодексі від 18 березня 2004 р. (далі – ЦПК) спрощеної процедури захисту майнових інтересів кредитора...
10 / 11 / 2022
Питання законодавчого стимулювання створення об’єктів інтелектуальної власності у зв’язку з виконанням трудового договору є особливо актуальним для України сьогодні – в період еміграції наукової еліти за кордон. Ця проблема...
10 / 11 / 2022
Правова природа інституту відновлення платоспроможності боржника є досить складним та багатограннми явищем. Не є винятком із цього правила і правове регулювання зазначеного утворення [1, с.524]. В юридичній літературі під...
10 / 11 / 2022
Юридична термінологія як сукупність номінацій правових явищ і понять, що функціонують у єдиному конвенціальному плані у мовно-правових сферах законодавства, ділової документації та правничих наук, являє собою великий і надзвичайно...
10 / 11 / 2022
Потребность в жилье является неотъемлемой потребностью каждого человека. Для многих граждан решение проблемы, связанной с удовлетворением этой потребности, не утратило  своей актуальности и в настоящее время. Переход к рыночным...
10 / 11 / 2022
Статтею 3 Закону України “Про боротьбу з корупцією” від 5.10.1995 р. [1] передбачено, що питання про цивільно-правову відповідальність за корупційні  правопорушення вирішується відповідно до вимог чинного законодавства. Проте в...
10 / 11 / 2022
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 195 Цивільного кодексу України пайовим визнається цінний папір, який засвідчує участь у статутному капіталі, надає власнику право на участь в управлінні емітентом і одержання частини...
10 / 11 / 2022
Вопрос о соотношении реституции и виндикации и соответствующих исках давно стоит перед цивилистикой, в том числе и в российском гражданском праве. Кроме теоретической значимости этого вопроса, существует острая необходимость...
10 / 11 / 2022
Відповідно до Конституції України 1996 р. в Україні визнається та гарантується місцеве самоврядування. Однак одна з головних проблем інституціоналізації місцевого самоврядування полягає у складності розмежування повноважень між різними рівнями публічної...
10 / 11 / 2022
Складовою частиною процесу демократизації Української держави з часу проголошення незалежності є визнання і гарантування місцевого самоврядування, яке нині об’єктивно стає реальністю суспільного життя. Тому  сьогодні однією з найбільш актуальних...
10 / 11 / 2022
Прошедшие в 2003 ― 2004 г. федеральные избирательные кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва и Президента Российской Федерации, а также региональные избирательные кампании еще...
10 / 11 / 2022
Аналіз Закону України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 р. дозволяє констатувати прагнення законодавця втілити в Україні парламентсько-президентську систему правління [1]. Передбачається, що це справлятиме...
10 / 11 / 2022
Чільне місце в дослідницькій тематиці займає вивчення історії вірменських поселень на території України, які відігравали важливу роль у минулому як українського, так і вірменського народів. У ті важкі часи,...
10 / 11 / 2022
Проблема співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права належить до найбільш складних питань теорії міжнародного права, що неоднозначно та суперечно вирішується дослідниками в усьому світі. Перші спеціалізовані праці вчених, присвячені цьому...
10 / 11 / 2022
Согласно ч. 3. ст. 27 Конституции Украины «каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других людей от противоправных посягательств». Права на вооруженную защиту в Конституции Украины нет....
10 / 11 / 2022
Конституция Российской Федерации гарантирует свободу мысли и слова, свободу массовой информации, провозглашая право каждого свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом и запрещая цензуру. В...
10 / 11 / 2022
Інформація, будучи поняттям широковживаним, загальнонауковим (адже вона не лише використовується в усіх галузях знань, а й є предметом окремої науки – кібернетики) здавна приваблювала до себе інтерес вчених. У...
10 / 11 / 2022
Формування права (правоутворення) представляє собою складний і відносно довготривалий процес соціального становлення, юридичного оформлення та наступної соціалізації правових норм у конкретних життєвих умовах. В правоутворенні умовно можна виділити об’єктивну...
10 / 11 / 2022
Виявлення сутності правових явищ неможливе без встановлення того явища, яке, власне, і відображається поняттям права. Це зумовлено тим, що правоназвами позначаються різні соціальні та юридичні явища, зокрема: закон, справедливість,...
10 / 11 / 2022
Становлення України як незалежної та суверенної держави можливе лише за умови надійного, узгодженого та цілеспрямованого проведення внутрішньої та зовнішньої фінансової політики. Від стану державних фінансів та ефективності використання державної...
7 / 11 / 2022
Еволюція Палати лордів – верхньої палати парламенту Об’єднаного Королівства – нерозривно пов’язана з розвитком британського парламентаризму. Цей майже тисячолітній досвід, без жодних сумнівів, є корисним для будь-якої демократичної держави,...
7 / 11 / 2022
Конституційний статус українських парламентарів перебуває під стійкою критикою як засобів масової інформації, так і представників інших гілок влади. Особливе невдоволення викликає обсяг депутатської недоторканності, закріплений у ст.80 Конституції України....
7 / 11 / 2022
Хоча поняття злочину в кримінальному праві першої половини ХVIII ст. було багатоаспектним, бо злочин – це і гріх – порушення Божого права, і кривда – пошкодження майна приватної людини,...
7 / 11 / 2022
В останній період існування стародавнього греко-римського світу в Європі було багато добре впорядкованих міст. Поділ Римської імперії, занепад централізованої влади у V ст. і поступове заселення Заходу германцями призвели...
7 / 11 / 2022
Проблема прогалин у праві в контексті правозастосувального розсуду може розглядатися у двох аспектах. З одного боку, сам процес встановлення прогалини (констатації її існування) є неможливим без здійснення правозастосувального розсуду....
7 / 11 / 2022
В настоящее время права человека часто понимаются как что-то светское, атеистическое. Более того, наблюдается довольно жесткая дискуссия между общественно активными верующими, идентифицирующими себя с конкретной конфессией, и правозащитными кругами...
7 / 11 / 2022
Кодифікація чинного цивільного законодавства стала однією з найбільш важливих і значних подій останнього десятиліття. Однак сьогодні навряд чи можна стверджувати, що цей процес повністю завершений і українське суспільство отримало...
4 / 11 / 2022
Останнім часом у цивільному праві спостерігається тенденція до підвищення ролі договору, основне призначення якого зводиться до регулювання поведінки людей шляхом вказівки на межі їх можливої і належної поведінки, а...
4 / 11 / 2022
Проголошення незалежності Україною зумовило новий етап розвитку українського суспільства в напрямі створення суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави. З проголошенням незалежності Україна, зокрема в Законі України „Про правонаступництво”,...
4 / 11 / 2022
Конституційний Суд України є досить новою інституцією. Він посідає важливе місце в системі державних органів. Конституція України в ст.6 містить норму, згідно з якою державна влада в Україні здійснюється...
4 / 11 / 2022
Одним из основных и наиболее дискуссионных вопросов в сфере функционирования Конституционного Суда России, представляющих практический интерес, является тематика критериев конституционности нормативных актов, являющихся объектами судебного конституционного контроля, поскольку согласно...
4 / 11 / 2022
Родился Анатолий Федорович Кони 28 января (10 февраля) 1844 г. (Санкт-Петербург) в образованной семье, его отец — Федор Алексеевич Кони – известный водевилист и театральный критик, редактор-издатель литературной газеты...
4 / 11 / 2022
При дослідженні такого явища, як зловживання правом, коли, за влучним висловом Г.В.Ф. Гегеля, „без порушення букви закону порушується принцип права про неприпустимість заподіяння шкоди іншим особам і, таким чином,...
4 / 11 / 2022
У радянські часи система органів державної влади базувалася на принципі демократичного централізму. Відповідно до цього принципу всі органи державного управління, суду та прокуратури були підпорядковані відповідним Радам депутатів трудящих...
4 / 11 / 2022
Збереження та подальший розвиток існуючих міжнародних зв’язків є однією з чільних засад міжнародної космічної діяльності. Ідея міжнародного співробітництва в космічній сфері проходить червоною ниткою не лише в міжнародно-правових інструментах,...
3 / 11 / 2022
Одним із найбільш актуальних та перспективних напрямів правових досліджень та наукового вивчення є проблематика захисту прав людини. Такий захист є пріоритетом кожної держави, зокрема й України. Відповідно до ст....
3 / 11 / 2022
У міжнародному праві затримання особи характеризується як “стан особи, яка позбавлена особистої свободи не в результаті засудження за вчинення правопорушення” [1]. Термін “затримання” використовується у різних системах процесуального законодавства...
3 / 11 / 2022
Терроризм сегодня – это реальный фактор угрозы национальной безопасности каждого государства. Не случайно политические и общественные деятели указывают на преодоление терроризма как на одно из наиболее важных направлений международного...
3 / 11 / 2022
Інтернаціоналізація злочинності, інтереси міжнародного співробітництва щодо забезпечення законності та правопорядку, права і свободи людини та їх законодавче забезпечення і кримінально-правова охорона, міжнародні прагнення України, особливо курс на євроінтеграцію, обумовлюють...
3 / 11 / 2022
Торгівля людьми як явище зародилося дуже давно. Воно формувалося протягом віків, змінювалося разом із зміною історичних епох. Історія знає періоди, коли воно активно підтримувалося державною владою (Стародавня Греція, Стародавній...
3 / 11 / 2022
Традиційно в  науці кримінального права виділяють основні (прості), кваліфіковані, особливо кваліфіковані та привілейовані (з ознаками, що пом’якшують відповідальність) склади злочинів. Хотілося б звернути увагу на окремі термінологічні неточності, що...
3 / 11 / 2022
Основним безпосереднім об’єктом злочинів проти життя, передбачених статтями розділу II Особливої частини Кримінального кодексу України (далі– КК України), є життя особи.  Ці ж суспільні відносини охороняються статтями інших розділів...
3 / 11 / 2022
Федеральным Законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона «О ратификации Конвенции Совета Европы...
3 / 11 / 2022
Відповідно до ч. 3 ст. 36 Конституції України громадяни мають право на участь у професйних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є...
3 / 11 / 2022
Сучасне розуміння корпоративного шантажу Одним із найпоширеніших стереотипів у юридичній літературі  та засобах масової інформації є те, що міноритарні акціонери – найбільш безправні учасники  акціонерного товариства. З однієї сторони...
3 / 11 / 2022
В настоящее время важное место в Республике Беларусь занимают коммерческие организации с иностранными инвестициями. Законодательством Республики Беларусь предусмотрено, что иностранные инвесторы (в их числе: иностранные юридические лица, иностранные граждане,...
3 / 11 / 2022
Наслідком недостатньо обміркованої тактики політичного та соціально-економічного реформування України, явно недостатнього рівня правової пропаганди став не тільки комплекс економічних, соціальних та інших причин, які сприяють суттєвому зростанню злочинності, а...
2 / 11 / 2022
На сучасному етапі розвитку в Україні відбувається процес становлення демократичної, соціальної та правової держави. Він характеризується гуманізацією суспільства, що передбачає внесення змін до  усіх сфер життя суспільства. Більшість існуючих...
2 / 11 / 2022
В уголовно-правовой литературе для обозначения исследуемых преступлений чаще всего используется термин “преступления со специальным субъектом” [1, c. 166; 2, c. 50], реже – “преступления со специальным составом” [3, с....
2 / 11 / 2022
Право на недоторканість приватного життя має багато аспектів та сфер прояву. Однією зі сфер, яка в Україні залишається найменш дослідженою й найбільш проблемною з точки зору правового забезпечення, є...
2 / 11 / 2022
Оновлення виробничої бази, автоматизація, комп’ютеризація, структурні економічні перетворення, зростання сфери послуг і невиробничих галузей економіки спричиняють необхідність пошуку нових механізмів регулювання трудових відносин, які б дозволили  більш ефективно використовувати...
2 / 11 / 2022
Актуальність дослідження особливостей правового регулювання права інтелектуальної власності в рамках ТРІПС полягає в тому, що воно має практичне значення для вдосконалення правового регулювання сфери інтелектуальної власності в Україні у...
2 / 11 / 2022
У порядку позовного провадження суд розглядає цивільну справу, яка випливає зі спору двох протилежних сторін, що є лише передбачуваними суб’єктами спірного правовідношення [3, c.85]. Ця передбачуваність полягає в тому,...
2 / 11 / 2022
Конституция РФ в ст. 40 [1] закрепила право каждого на жилище, в то же время возложила на органы государственной власти и органы местного самоуправления обязанность поощрять жилищное строительство и...
2 / 11 / 2022
Значне поширення у міжнародній торгівлі протягом останнього століття розрахунків з використанням акредитива зумовило збільшення вимог до стандартизованого оформлення акредитивних документів, а також необхідність у забезпеченні  якісного правового регулювання цієї...
2 / 11 / 2022
Важливість досліджень в теорії тлумачення права важко переоцінити, адже кожна зустріч з правом – у вигляді правореалізації, правозастосування чи правотворення – має необхідністю інтерпретувати відповідний юридичний текст. До того...
2 / 11 / 2022
У правозастосуванні повинна існувати певна ідеологія, що передбачає сукупність юридичних правил, за допомогою яких правозастосовний орган втілює у життя принципи права [1, с. 633–635]. Під принципами права розуміють систему...
2 / 11 / 2022
Наказание представляет собой «зло» которое осужденный должен нести за содеянное. Цель уголовного наказания это восстановление социального равновесия и исправление, и перевоспитание осуждённого, неся за собой ограничения его прав и...
27 / 10 / 2022
Вирішення комплексу завдань, пов’язаних з протидією злочинності в Україні, викликає, насамперед, проблему розробки теоретичних понять та підходів. Серед надзвичайно широкого комплексу питань, які стоять у цьому ряду, одне з...
27 / 10 / 2022
Проблема уголовной политики как научной категории волнует юристов уже не один десяток лет. В разное время этого вопроса касались А. А. Герцензон, М. Н. Гернет, М. Д. Шаргородский, Б....
27 / 10 / 2022
В своем исследовании я опираюсь на право двух правовых семей: англо-американскую и романо-германскую, в частности на право Германии, США и Франции. Институт «освобождение от ответственности» вплоть до ХХ в....
27 / 10 / 2022
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека — это состояние физического, духовного и социального благополучия. По академику В.В. Парину, здоровье-это оптимальное состояние организма, при котором максимально обеспечивается адаптивность.[1, с.5]...
27 / 10 / 2022
У сучасних умовах зростає інтерес до вивчення питаннь організації і здійснення судочинства та участі в ньому представників громадськості, що відповідає умовам демократичного розвитку. Чинне українське законодавство містить норми про...
25 / 10 / 2022
Утвердження принципу верховенства права можливе тільки за умов сильної, незалежної і неупередженої судової влади. В цивілізованому суспільстві суду належить центральне місце у цьому процесі. Адже саме він має уособлювати...
25 / 10 / 2022
У сучасному міжнародному праві загальне визнання отримали принцип самовизначення народів та принцип територіальної цілісності держави, які знайшли своє відображення у Статуті ООН, Декларації про принципи міжнародного права, які стосуються...
25 / 10 / 2022
Пределы ограничения конституционных прав устанавливает Конституция РФ, декларируя, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в...
25 / 10 / 2022
Обвинувачення – одне з найдавніших та найбільш значних процесуальних явищ. Функція підтримання державного обвинувачення у суді здавна була властива органам прокуратури багатьох країн світу, незалежно від належності до тієї...
25 / 10 / 2022
Спорт ― це важливий засіб зміцнення здоров’я, попередження розвитку хвороб, який сприяє формуванню духовної та фізичної культури як окремого індивіда, так і всього суспільства загалом. У ст. 1 Закону...
25 / 10 / 2022
З проголошенням незалежності в Україні розпочався активний процес творення демократичної, соціальної, правової держави, який торкнувся практично всіх сфер життя українського суспільства. Особливе місце серед проблем, пов’язаних із творенням Української...
25 / 10 / 2022
К числу основных направлений деятельности государственных органов по выполнению функции охраны прав и свобод граждан, общественного порядка отнесено обеспечение иммиграционного контроля в условиях реализации активной политики государства по привлечению...
25 / 10 / 2022
Рівність прав та можливостей і заборону дискримінації можна віднести до найважливіших загальноправових принципів. Вони є основою будь-якого демократичного суспільства, що прагне до соціальної справедливості та поваги до прав людини....
25 / 10 / 2022
Незважаючи на помітний прогрес, досягнутий останніми роками у сфері законодавчого забезпечення правової охорони інтелектуальної власності, на думку міжнародних експертів, її недосконалість усе ще є одним із чинників, який перешкоджає...
25 / 10 / 2022
В юридичній літературі презумпція зазвичай розуміється як закріплене правовими нормами припущення про вірогідність настання певного юридичного факту [9, с.71]. Підтримуючи існуючу класифікацію презумпцій на заперечні та незаперечні, прямі та...
25 / 10 / 2022
Проблема причин адміністративних правопорушень, зокрема правопорушень серед неповнолітніх, викликала великий інтерес і водночас чимало суперечок. Сам процес виникнення правопорушень, причини та умови, що породжують вказане явище, вивчається юристами, педагогами,...
25 / 10 / 2022
В последнее время обнаружился повышенный интерес многих исследователей к проблеме отношения общества к публичным институтам и, в частности, к такому её аспекту, как доверие населения органам исполнительной власти. Такой...
25 / 10 / 2022
Концепция административной реформы, разработанная и утверждённая Правительством РФ на 2006 – 2008 годы [1], основана на конституционных принципах деятельности исполнительной власти и предполагает реализацию нескольких целей. Выделим среди них...
25 / 10 / 2022
Одним из наиболее неоднозначных конституционных принципов, провозглашенных в высшем законе государства, является принцип свободы совести, реализуемый посредством провозглашения права как исповедовать любое религиозное учение, так и отказа от данной...
25 / 10 / 2022
Традиционно в теории эффективности правовых норм вопросу «мер по обеспечению эффективности» не посвящалось отдельного внимания, поскольку при разработке вопроса условий эффективности правовых норм фактически происходило отождествление условий эффективности правовых...
25 / 10 / 2022
Преобразования, происходящие в современной России, с неизбежностью откладывают свой отпечаток на ее правовую систему. В процессе перестройки находится основной элемент данной системы – право, роль которого в жизнедеятельности общества...
25 / 10 / 2022
Цензура – це форма обмеження свободи слова особи, преси та інших засобів масової інформації, встановлена законом для захисту інтересів держави, суспільства та особи. Історично цензура виникла в XV ст....
25 / 10 / 2022
Вступ Актуальність теми. Майже кожне дослідження в царині господарського процесу тим чи іншим чином стосується питання господарської процесуальної форми. Однак, розуміння цієї категорії не є сталим у науці і...
25 / 10 / 2022
1. Поняття та ознаки господарської діяльності Господарська діяльність — це діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і...
20 / 10 / 2022
Вступ Демократизація державно-правового життя в період нової економічної політики мала вимушений характер і тривала недовго. Державність у Радянській Україні, яка з моменту виникнення була досить прозорою, зазнавала дедалі більших...
11 / 10 / 2022
Вступ Зміни в соціально-економічній структурі французького суспільства обумовили важливу трансформацію держави. На початок XVI ст. в основному оформилася абсолютна монархія, яка в ході свого розвитку набула найбільш закінченої, послідовно...
11 / 10 / 2022
Вступ Мусульманське право — одне з найбільш значних явищ у середньовічній цивілізації Сходу. Це правова система, що вийшла за межі однієї держави і згодом набула світового значення. Характерною рисою...
11 / 10 / 2022
Вступ Один із найбільш складних моментів у функціонуванні нормативної системи соціумів, що конфесійно є християнськими, — питання співвідношення права й релігії. Це пояснюється як складністю й багатогранністю природи цих...
11 / 10 / 2022
Вступ На IX ст. англо-саксонський державний устрій набув такого вигляду: село (вирішувались питання сівозміни, випасу тварин), сотня (розкладка податей між селами, розгляд судових справ, укладання угод), графство (розкладка податей...
28 / 09 / 2022
Вступ При абсолютизмі законодавча діяльність підсилюється, але керівна роль у нормотворчій діяльності продовжує залишатися в руках вищих судів. У цей час одержуємо подальший розвиток доктрини судового прецеденту, суть якого...
28 / 09 / 2022
Вступ Однією зі специфічних форм людської діяльності є трудова діяльність, під якою розуміється не лише праця в класичному її розумінні), а будь-яка діяльність (наукова, творча, художня, надання послуг тощо),...
23 / 09 / 2022
ВСТУП Актуальність теми. У прагненні людства створити максимально ефективну систему стримувань і противаг відповідно до «класичного» принципу розподілу влади, нерідко забувають про іншу його невід’ємну частину, єдності державної влади,...
14 / 09 / 2022
Вступ Актуальність теми. Метою проведення даного дослідження є визначення тих принципів, які забезпечують вільний рух товарів між державами. Важливість даного питання обумовлюється прагненням України увійти до ЄС, що потребує,...
11 / 09 / 2022
1. Категорії земель та їх правовий режим Україна має потужний потенціал земельних ресурсів, який повністю освоєний і використовується для різних потреб суспільства. Використання земельного фонду країни для задоволення різних...
11 / 09 / 2022
Вступ Актуальність теми. В умовах реформування органів виконавчої влади, що відбувається сьогодні в Україні, дослідження сутності та особливостей органів виконавчої влади як об’єкта адміністративно-правового регулювання є дуже актуальним питанням....
11 / 09 / 2022
Вступ Тероризм (від лат. terror — жах) — суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади...
6 / 09 / 2022
Вступ Процеси, що відбуваються у правовій системі України сьогодні, є нічим іншим, як запозиченням практичного досвіду функціонування державного механізму та правової системи розвинених демократій Заходу способом гармонізації норм українського...
6 / 09 / 2022
Вступ Естетична привабливість товару є одним з тих чинників, які впливають на рішення споживача надати перевагу одному виробу перед іншим. Особливо це стає помітним в тих випадках, коли асортимент...
26 / 08 / 2022
Вступ Актуальність теми. Верховною Радою України 4 вересня 2008 р. прийнято Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», який регулює правові, майнові, економічні, соціальні, організаційні питання щодо...
26 / 08 / 2022
Вступ Актуальність теми. Актуальність і значущість з’ясування сутності категорії влади — основи державної організації суспільства, її доктринального тлумачення в сучасних умовах постійних державних змін та перетворень не викликає сумніву....
26 / 08 / 2022
Вступ У Росії, на відміну від країн Європи, де правозаступництво і судове представництво розвивалися як два самостійних інститути, перше виник не як самостійний інститут, а в зв’язку із судовим...
23 / 08 / 2022
Вступ У сучасному вітчизняному правознавстві окремо досліджується традиційна правова сім’я. Серед основних характеристик традиційної правової сім’ї визначають такі: провідним джерелом права виступає звичай, який є правилом поведінки, що ввійшов...
23 / 08 / 2022
Вступ Контрабанда в усі часи була прибутковим видом злочинної діяльності. Але суттєве її зростання у нашій країні в даний час визначається лібералізацією зовнішньоекономічної діяльності, спрощенням митного контролю (зокрема, у...
23 / 08 / 2022
Вступ На сьогоднішній день Україна переживає процес формування й трансформації елементів соціально-економічної, політичної, державно-правової й духовної сфери. При цьому спостерігаються як позитивні, так і негативні моменти. Перехідний, кризовий період...
23 / 08 / 2022
ВСТУП Актуальність теми. На сьогоднішній час існуюче адміністративне та кримінальне законодавство України, незважаючи на особливу актуальність проблеми відповідальності за обман покупців у торговельній діяльності, потребує перегляду. При цьому повинні...
23 / 08 / 2022
Вступ Актуальність теми. В українському суспільстві триває гостре обговорення європейського вибору України. Численні історичні факти вказують на давню орієнтацію України на Європу, приналежність її до європейського світу. Зокрема, про...
23 / 08 / 2022
Вступ Актуальність теми. Необхідність ефективної протидії екстремізму актуалізувалася останніми роками внаслідок дії двох чинників. З одного боку, посилення боротьби з тероризмом у період після атак 11 вересня 2001 р....
23 / 08 / 2022
Вступ Актуальність теми. Як свідчить історія, поряд із загальними судами завжди існували суди для вирішення спорів, які виникали з комерційної діяльності, незалежно від того, за яких умов вона здійснювалася....
23 / 08 / 2022
Вступ Сучасний процес розбудови Української держави пов’язаний з усвідомленням широкого кола процесів, які відбуваються в суспільстві, в тому числі і тих з них, які безпосередньо пов’язані з реалізацією конституційних...
22 / 08 / 2022
Вступ В Україні діють закони, які визначають права і обов’язки її мешканців, а також організаційну структуру органів влади і промисловості. Конституція — основний закон держави — була прийнята Верховною...
22 / 08 / 2022
Вступ Актуальність теми. Проблема визначення судової юрисдикції справ щодо оскарження нотаріальних дій, відмови у їх вчиненні та нотаріальних актів вже неодноразово піднімалася в юридичній літературі, що викликано її неоднозначним...
22 / 08 / 2022
Вступ Окреме наукове юридичне дослідження є головною формою одержання знань про державно-правові явища, найбільше формалізованої і конкретизованої, яка за допомогою дослідницьких наукових процедур вивчає конкретні властивості, зв’язки, взаємодії явищ....
22 / 08 / 2022
1. «Договір про ПРО» у міжнародних відносинах Знаменним етапом у справі приборкання гонки ракетно-ядерних озброєнь стали Договір між СРСР і США про обмеження систем протиракетної оборони (Договір щодо ПРО)...
22 / 08 / 2022
1. Розкрити сутність державного управління в сучасних умовах Управління є функцією організованих суспільних систем, що забезпечує збереження їхньої структури, підтримку режиму діяльності, досягнення поставленої мети. Метою управління є організація...
15 / 07 / 2022
Вступ Актуальність теми. Для оцінки потенціалу підприємства потрібна всеосяжна система показників, причому в основу конструювання такої системи має бути покладена структурна модель, що враховує не тільки фактичну динаміку, а...
15 / 07 / 2022
1. Сутність проблемного навчання при викладанні вузівського курсу “Основи правознавства” Проблемне навчання трактують і як принцип навчання, і як новий тип навчального процесу, і як метод навчання, і як...
2 / 07 / 2022
Вступ У сучасному динамічному середовищі вирішальною для підприємства є здатність передбачати інноваційні можливості, базою для яких є інтелектуальна власність. Актуальність дослідження пов’язана з необхідністю удосконалення економічного механізму управління інтелектуальною...
2 / 07 / 2022
Вступ Політична система суспільства дуже тісно пов’язана з системою правовою. Держава є правовою корпорацією, а право підтримується силою держави, тобто ці системи взаємозалежні. Форма цього взаємозв’язку значною мірою характеризує...
20 / 06 / 2022
Актуальність теми. Реформування системи землекористування та активні реформаційні процеси в сфері публічної адміністрації, розвиток земельного законодавства в Україні істотним чином вплинуло як на саме розуміння сутності земельного спору, так...
Актуальність теми. Одним з основних трудових прав людини є право на здорові та безпечні умови праці, проголошене в міжнародних актах, національному законодавстві. Забезпечення закріпленого у частині четвертій ст.43 Конституції...
Актуальність теми дослідження є безперечною та викликана, насамперед, значенням адміністративного процесу взагалі, який урегульовує відносини між публічною адміністрацією та приватними особами, забезпечує захист прав та інтересів приватних осіб від...
Введение Инвестиции в отличии от купли-продажи или заказа-исполнения состоит в том, что риск эффективности инвестиции лежит на инвесторе. Недостаточно получить денежные средства или оборудование в целях развития промышленности, необходимо...
10 / 06 / 2022
Введение Созданная в России система валютного контроля оказывает непосредственное влияние на складывающиеся отношения во внешнеэкономической деятельности. В процессе исполнения основных функций органы и агенты валютного контроля содействуют реализации стратегической...
10 / 06 / 2022
Актуальність теми. Відповідно ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Конституція зобов’язує державу всіма доступними...
Актуальність теми. Конституція України (ст. 17) визначає, що захист суверенітету і територіальної цілісності України є найважливішою функцією держави. Основним правоохоронним органом спеціального призначення, що забезпечує недоторканість державного кордону та...
Актуальність теми. Конституція України передбачає існування інформаційної сфери  як особливої системи суспільних відносин, що виникають в усіх галузях життєдіяльності суспільства та держави. Інформаційні технології мають складну структуру, одним із...
Вступ Інноваційні процеси, які відбуваються у системі освіти, ставлять нові вимоги до підготовки спеціалістів. Професійна перебудова супроводжується зміною орієнтирів особистості. Динамізмі змінність сучасного життя ставить перед педагогічною наукою якісно...
29 / 05 / 2022
Прецедентне право Великої Британії визнає можливість виникнення та існування договірних зобов’язань ще на стадії ведення переговорів стосовно укладення авторського контракту. В українській правовій літературі авторський договір визначається як договір,...
24 / 05 / 2022
Вступ В міжнародному сімейному праві одне з пріоритетних місць відводиться колізійному та матеріально-правовому регулюванню особистих немайнових та майнових відносин батьків і дітей. Актуальність даної проблеми зумовлюється неухильним зростанням питомої...
21 / 05 / 2022
Вступ За сучасних умов проведення поетапного реформування сфери оподаткування, перманентного зростання впливу податкового права на різноманітні прояви суспільного життя та динамічного прогресу його теоретико-доктринальної бази, необхідність проведення кодифікації податкового...
21 / 05 / 2022
1. Зарубіжний досвід правового регулювання договору та перспективи його виконання в України У сучасних умовах зростання мотивуючої ролі договірних правовідносин важливо привести механізм цивільно-договірного правового регулювання виконання науково-дослідних робіт...
19 / 05 / 2022
У сучасному глобальному світі жодна держава не спроможна за­безпечити ефективну охорону довкілля лише власними зусиллями. Природа не знає державних кордонів, вона загальна і єдина для всього людства. Захист природи...
19 / 05 / 2022
Поняття екологічної безпеки є одним з ключових понять екологі­чного права. Правове забезпечення екологічної безпеки реалізується практично всією системою екологічного законодавства, актами як за­гального (функціонального), так і галузевого характеру. Екологічну...
19 / 05 / 2022
Правові засоби охорони довкілля в різних сферах життєдіяльності людини. По-перше, потрібно розглянути норми екологічного законодавства, які мають на меті охорону навколишнього природного середовища, життя і здоров’я людей у містах,...
19 / 05 / 2022
Поняття правової охорони атмосферного повітря та її законодав­че забезпечення передбачено, головним чином, у Законі України “Про охорону атмосферного повітря. Проте слід врахувати й інші законода­вчі акти, які визначають питання...
19 / 05 / 2022
Законодавство про рекреаційні, лікувально-оздоровчі зони та курорти має комплексний характер і складається з низки нормативно- правових актів. Більшість з них тією чи іншою мірою вже вивчалися в попередніх темах,...
19 / 05 / 2022
Поняття екологічної мережі є відносно новим для законодавства України і впроваджене з урахуванням європейського досвіду в сфері охорони довкілля. Екологічною мережею України є єдина територіа­льна система, яка утворюється з...
19 / 05 / 2022
Загальна характеристика права використання тваринного світу включає визначення поняття “тваринний світ” (необхідно взяти до уваги, що воно не охоплює сільськогосподарських та інших свійських тварин, проте включає об’єкти дикої фауни,...
19 / 05 / 2022
Вивчення базових термінів флороохоронного законодавства пе­редбачає насамперед визначення правового поняття “рослинний світ”. Зверніть увагу, що в цьому випадку юридична категорія не збігається з визначенням рослинного світу в біологічному розумінні,...
19 / 05 / 2022
Розпочинати вивчення теми слід з базових понять гірничого за­конодавства, зокрема таких, як “надра”, “родовища корисних копалин”, “техногенні родовища корисних копалин”, “державний фонд надр”, “державний фонд родовищ корисних копалин”. Необхідно...
19 / 05 / 2022
Характеристика правового режиму використання і охорони вод повинна розпочинатися з вивчення основних понять водного законо­давства, насамперед таких термінів, як “води”, “водний об’єкт”, “во­дойма”, “водні ресурси”. Згідно з законодавством водні...
19 / 05 / 2022
Правове регулювання земельних відносин в Україні вивчається в рамках окремого навчального курсу “Земельне право”, тому при ви­вченні екологічного права увага приділяється лише найбільш загаль­ним земельно-правовим питанням, насамперед тим, оволодіння...
19 / 05 / 2022
Поняття юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства, як і юридичної відповідальності взагалі, є одним із най­більш дискусійних у вітчизняній юридичній науці. Саме тому перш ніж приступати до вивчення теми,...
19 / 05 / 2022
Економічні заходи стимулювання суб’єктів екологічних відносин до належної екологічно значущої поведінки відіграють важливу роль у забезпеченні раціонального природокористування та охорони до­вкілля. Часто вони є набагато більш ефективними, ніж адміністративні...
19 / 05 / 2022
Екологічні права та обов’язки становлять основу еколого-правового статусу людини і громадянина, тобто правового становища фізичної особи у галузі екологічних правовідносин. Вивчення еколого-правового статусу людини і громадянина має ґрунтуватися на...
19 / 05 / 2022
Право природокористування тривалий час виступало основним і найбільшим інститутом екологічного права, оскільки природні ресур­си перебували лише в державній власності й іншим суб’єктам нада — валися лише у користування. У...
19 / 05 / 2022
Право власності на природні ресурси розглядається в об’єктивному (широкому) і суб’єктивному (вузькому) значеннях. В об’єктивному зна — ченні — це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відно­сини з приводу...
19 / 05 / 2022
Приступаючи до розгляду питань, пов’язаних із правовими осно­вами управління в галузі використання природних ресурсів охорони довкілля, слід пам’ятати, що тема є складною через великі обсяги ін­формації та постійні процеси...
19 / 05 / 2022
Вступ З початком формування в Україні перехідної економіки з’явилася й перша законодавча база щодо формування та використання інтелектуальної власності. У сучасних умовах важливу роль у забезпеченні ринкової трансформації, економічному...
11 / 05 / 2022
Ускладнення здійснення цивільних прав для учасників правовідносин через встановлення обмежень відбувається щодо права власності, договірного права та інших цивільних прав. Сучасний етап розвитку суспільства і дер­жави відзначений підвищенням ролі...
6 / 05 / 2022
1.Відмова у вчиненні нотаріального провадження та порядок її оформлення Нотаріус чи інша посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, має право відмовити в їх вчиненні з підстав, зазначених у ст....
5 / 05 / 2022
Вступ В умовах соціально-економічних трансформацій, які відбуваються в Україні, важлива роль у задоволенні потреб територіальних громад у суспільних послугах відводиться органам місцевого самоврядування. Необхідною передумовою реалізації власних та делегованих...
5 / 05 / 2022
Вступ На сучасному етапі розвитку Україна активно проводить зовнішньоекономічну політику, що спрямована до світової економічної співдружності. Триває творчий процес розробки правової основи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та її невід’ємного...
5 / 05 / 2022
Об’єктами професійної діяльності юриста є: події та дії, які мають юридичне значення; правові відносини, що виникають у сфері функціонування державних інститутів; правові відносини громадян і організацій. Юрист повинен бути...
5 / 05 / 2022
Вступ Актуальність теми. На етапі реформування кримінально-процесуального законодавства України очевидна недосконалість чинного правового механізму затримання особи за підозрою у вчиненні злочину привертає все більше уваги, адже застосування цього примусового...
2 / 05 / 2022
Вступ Розшукові дії давно і твердо ввійшли в повсякденну діяльність органів дізнання та досудового слідства. Розрізняють два види розшуку: Регіональний розшук — розшукові заходи, що здійснюються в місцях можливого...
2 / 05 / 2022
Вступ Актуальність теми. Після проголошення незалежності України відбулася кардинальна трансформація національної правової системи і всіх її складових, у тому числі й галузевих систем права. Найбільш рельєфні якісні зміни відбулися...
2 / 05 / 2022
В європейському дискурсі поняття «публічне (державне) управління» охоплює три виміри: урядування (governance) як процес колективного вироблення та реалізації стратегічних рішень на основі механізмів консенсусу формування й узгодження політики та...
27 / 04 / 2022
Вступ Актуальність теми. У другій половині ХХ століття як реакція на жахи Другої світової війни відбувся стрімкий розвиток міжнародного права прав людини та створення регіональних систем захисту прав людини....
25 / 04 / 2022
Вступ Термін «ідентифікація» походить від пізньолат. identifico — ототожнюю. Теорія ідентифікації вивчає технічні засоби, методи та прийоми встановлення тотожності об’єктів, що мають значення для розслідування злочину. Питання про тотожність...
25 / 04 / 2022
Вступ Актуальність теми. Конституційне правосуддя як форма конституційного контролю, здійснюваного Конституційним судом, належить до міжнародно визнаних стандартів демократії і є новим інститутом в історії української держави. Разом з тим...
25 / 04 / 2022
Вступ У сучасних умовах динамічні зміни ринкового середовища вимагають удосконалення інструментів і технологій управління адміністративно-територіальними одиницями з метою підвищення ефективності їх функціонування. Будь-яка організація, визначаючи мету розвитку, оцінює можливості...
14 / 04 / 2022
1. Охарактеризуйте процедуру проведення сертифікації Порядок проведення сертифікації продукції регламентується ДСТУ 3413. Згідно з цим нормативним документом сертифікацію продукції в Системі проводять виключно органи із сертифікації, а в разі...
11 / 04 / 2022
Вступ Найбільш поширеним видом особистих сервітутів у Давньому Римі був узуфрукт (usufructus), тобто право користування чужою неспоживною річчю з правом отримання плодів, які вона здатна приносити. Вважається, що це...
11 / 04 / 2022
1. Побудувати структурну схему вимірювальної системи розвитку інформаційного суспільства в Україні та впровадження електронного урядування: чинну та таку, яка має бути Всебічне вивчення міжнародного досвіду вимірювання розвитку інформаційного суспільства...
8 / 04 / 2022
Вступ Для визначення ролі держави в економіці використовуються різні терміни: «державне втручання», «державне управління», «державна економічна політика», «державна регуляторна політика», «державне регулювання економіки». Всі вони взаємопов´язані і характеризують відносини...
8 / 04 / 2022
Вступ Актуальність теми. Соціально-політичні процеси в українському суспільстві, зміна пріоритетів у державотворенні спонукали вітчизняну юридичну науку до пошуку моделей державної служби, які базуються на врахуванні нових чинників. Очевидним стало...
8 / 04 / 2022
Вступ «Колізія» — слово, яке походить від латинського і означає «зіткнення». Колізія права полягає у різниці змісту приватноправових законів країни суду та тієї держави, до якої належить іноземний елемент...
6 / 04 / 2022
Вступ Актуальність теми дослідження. Економічні реформи, що проводяться в Україні та спрямовані на встановлення і розвиток ринкової системи господарювання, зумовлюють не лише структурні зміни в економічній системі, а й...
6 / 04 / 2022
Вступ Актуальність теми. На сьогоднішній день в Україні на державному рівні проголошено стратегічний курс на формування інтелектуально орієнтованої економіки, зокрема, збільшення обсягів надання високотехнологічних послуг. Даний аспект підвищує роль...
6 / 04 / 2022
Вступ Актуальність теми. На сьогоднішній день в Україні на державному рівні проголошено стратегічний курс на формування інтелектуально орієнтованої економіки, зокрема, збільшення обсягів надання високотехнологічних послуг. Даний аспект підвищує роль...
6 / 04 / 2022
Вступ Проблема кримінального покарання є однією з найбільш складних і багатогранних в кримінально-правовій науці. Її значення визначається тим, що кримінальне право реалізує себе, насамперед, загрозою і застосуванням покарання. Покарання...
6 / 04 / 2022
Вступ Актуальність теми. Проблема законності є однією з центральних у загальній теорії держави та права. Важливість вказаної проблеми обумовлена тим, що поняття законності нерозривно пов’язане з такими інститутами й...
5 / 04 / 2022
Завдання 1. Визначте порядок формування, склад та основи компетенції Кабінету Міністрів України Згідно з Конституцією, Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, яку складають центральні...
31 / 03 / 2022
Вступ Виважений і послідовний курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, необхідність створення надійної системи колективної безпеки й оборони, протидії організованій злочинності й тероризму висувають перед нашою державою високі...
30 / 03 / 2022
Вступ В адміністративно-правовій теорії та практиці державного управління до сфери адміністративно-політичної діяльності належать такі галузі, як оборона, національна безпека, внутрішні справи, закордонні справи, юстиція. Органи управління (виконавчої влади) цими...
30 / 03 / 2022
Вступ Управління внутрішніми справами у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави, як і будь-який інший різновид державного управління, здійснюється відповідно до правових норм, що містяться в нормативних актах різної юридичної...
30 / 03 / 2022
Вступ Актуальність теми. Характер взаємодії держави та особи є важливим показником стану суспільства у цілому, а також його завдань та перспектив розвитку. Неможливо зрозуміти сучасне суспільство та сучасну людину...
28 / 03 / 2022
Вступ Державне управління виступає як соціальне явище, адже воно є керівництвом кимось або чимось, атрибутом суспільного життя, якому характерні ознаки суспільного життя, і проявляється там, де є спільна діяльність...
28 / 03 / 2022
Вступ У правовому полі існує безліч видів договорів, у разі укладення яких здійснюється відчуження нерухомого майна. Однак кожен із них має свою правову природу, особливості та правові наслідки укладення...
28 / 03 / 2022
Вступ В умовах сьогоденних реалій (обмеженість ресурсів, жорстка конкуренція, фінансово-економічна криза) для успішного функціонування будь-якого комерційного підприємства, основною метою якого є одержання максимального прибутку від провадження видів діяльності, необхідно...
28 / 03 / 2022
Вступ Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що шкода, заподіяна злочином, не має самостійного термінологічного значення в межах науки кримінального права, а використовується, насамперед, як термінологічний інструмент при визначенні та...
13 / 03 / 2022
Стаття розглядає конститутивні ознаки юридичної особи приватного права через призму юридичної особи у загальному значенні та ознаки, які є характерними для цієї особи. На підставі цього автором виводиться визначення...
3 / 03 / 2022
Книга відомого американського журналіста Томаса Фрідмана «Плаский світ. Коротка історія XXІ століття»,  назва якої відбиває головну ідею автора — на рубежі тисячоріч ми стали свідками того, як інформаційна революція...
3 / 03 / 2022
Перше видання книги з’явилося в 1516 році, і потім вона перевидавалася нескінченне число раз на всіх європейських мовах. У цій книзі Мор описав ідеальну державу без гноблення слабких і...
3 / 03 / 2022
М. Вебер — найвизначніший німецький соціолог. Однієї з основних його робіт уважається «Протестантська етика й дух капіталізму», у продовженні якої Вебер написав порівняльний аналіз найбільш значимих релігій і проаналізував...
3 / 03 / 2022
Основний твір  Макіавеллі «Державець» і сьогодні є настільною книгою для багатьох політичних діячів, служить своєрідним звідом правил політичного володарювання. Безпосередньо Макіавеллі займають властивості  індивідуальності. Саме в них — як...
3 / 03 / 2022
Вступ Міжнародне співробітництво у галузі охорони навколишнього природного середовища посідає одне з важливих місць у зовнішньополітичному курсі України. Україна підписала 44 двосторонні міжнародні угоди і договори, насамперед із сусідами...
3 / 03 / 2022
Вступ Актуальність теми дослідження. Стабільність соціально-економічного розвитку сучасної цивілізованої держави у значній мірі залежить від ефективної діяльності вищого органу виконавчої влади. У свою чергу, результативність роботи уряду значною мірою...
3 / 03 / 2022
Вступ Актуальність теми. Контроль, як і будь-який різновид діяльності, має певну організаційно-правову структурованість, організаційно-правовий механізм здійснення, який, у свою чергу, складається з певної кількості елементів. Одним з таких елементів,...
22 / 02 / 2022
Вступ Актуальність теми. Сьогодні ніхто не заперечує той факт, що актуальною темою в розробці та проведенні заходів щодо гармонізації стану суспільства є стабілізування розповсюдження аддиктивних станів внаслідок вживання алкоголю....
22 / 02 / 2022
Вступ Розвиток міждержавних відносин — це — один із основних пріоритетів державної зовнішньої політики. Україна зацікавлена в налагодженні добросусідських відносин з усіма державами. Це сприяє розвитку економічних взаємин, Верховна...
22 / 02 / 2022
Постановка проблеми. В умовах реформування органів виконавчої влади, що відбувається сьогодні в Україні, дослідження сутності та особливостей органів виконавчої влади як об’єкта адміністративно-правового регулювання є дуже актуальним питанням. Втім,...
22 / 02 / 2022
Вступ Зацікавленість суспільства до особливостей професії правознавця залишається постійною, незалежно від місця, яке займає юрист по роду своєї діяльності, оскільки з правосуддям суспільство співвідносить свої моральні критерії та ідеали....
20 / 02 / 2022
Вступ Окреме провадження – це процесуальний порядок розгляду визначених ЦПК справ про встановлення певних обставин (юридичних фактів) або певного юридичного становища осіб. Залежно від характеру вимоги, переданої на розгляд...
20 / 02 / 2022
Вступ Актуальність теми. Дослідження проблемних аспектів нормативно-правової регламентації державної гарантії, як одного з засобів забезпечення виконання господарських зобов’язань є неможливим без дослідження її ознак, відповідного поняття та визначення. Це...
20 / 02 / 2022
Вступ Формування в Україні ринкових відносин сприяло розвитку й фармацевтичної галузі. Успішне здійснення цього виду діяльності дозволяє, по-перше, забезпечити задоволення потреб громадян в економічно доступних і якісних лікарських засобах,...
10 / 02 / 2022
Вступ На міжнародному рівні у 1960 році було засновано Міжнародну організацію споживчих товариств – «Consumer Іntеrnational – СІ», ініціатором утворення якої були США, Велика Британія, Бельгія, Нідерланди та Австрія....
10 / 02 / 2022
Проблему суспільної цінності сучасного адміністративного права України можна розглядати з двох визначальних позицій. Перша — пов´язана з місцем і роллю адміністративного права у вітчизняній правовій системі, друга позиція характеризується...
4 / 02 / 2022
Історична школа права виникла як відповідна реакція на доктрину природного права з метою захисту вже пізнаних і апробованих закономірностей суспільного і державного життя, що склалися в умовах середньовіччя (феодалізму)....
20 / 01 / 2022
Нормативне розуміння права саме придатне для відображення його інструментальної ролі. Визначення права як сукупності охоронюваних державою норм дозволяє громадянам і іншим виконавцям правових розпоряджень знайомитися зі змістом останніх по...
20 / 01 / 2022
Представлена в роботах основоположників марксизму-ленінізму і їхніх послідовників. В основі матеріалістичної теорії лежить теза про те, що право є вираження і закріплення волі економічно пануючого класу. Як і держава...
20 / 01 / 2022
ПВ— це цілеспрямована, послідовна, систематична діяльність держави і її органів, а також громадських об’єднань і організацій по формуванню певної системи правових знань, вмінь і навичок, правового мислення, правових почуттів...
20 / 01 / 2022
Правосвідомість — явище ідеальне, шо безпосередньо не спостерігається. Воно являє собою чи сферу область свідомості, що відбиває правову дійсність у формі юридичних знань і оцінних відносин до права і...
20 / 01 / 2022
Правова культура являє собою різновид загальної культури, що складає з духовних і матеріальних цінностей, що відносяться до правової дійсності. При цьому правова культура включає лише те, що є в...
20 / 01 / 2022
Соціалістична правова   родина   (чи   соціалістичні правові системи) складає,  чи точніше багато в чому  складала, ще одну велику правову родину. На соціалістичні  правові  системи   Європи,   Азії   і Латинської Америки, що   ...
20 / 01 / 2022
Правові системі 45 афро-азіатських держав  (  від  Марокко  до Індонезії)   відносяться  до  мусульманської  правової  системи.  Найбільш мусульманськими  вважаються  33  країни  (  Іран,  Афганістан,   Туреччина, держави  Арабського сходу,  Південної і...
20 / 01 / 2022
Яскравим прикладом країни з англосаксонським чи загальним правом  є Великобританія.  Однак  англійці  не дають чіткого визначення загального права посилаючись на те,  що воно не де не записано і при...
20 / 01 / 2022
Однієї з   основних   правових   систем  сучасності  є романо-германська правова родина.  Це яскравий приклад того,  як  усередині одного  історичного  типу  співіснують кілька різних правових систем.  Відмінною рисою романо-германської  правової  родини...
20 / 01 / 2022
Пізнання сутності і ролі права в житті вимагає широкого  підходу до  правових  явищ  у  всім їхньому різноманітті і взаємодії між собою,  а також  обліку  функціональних  властивостей  правових  явищ  стосовно...
20 / 01 / 2022
Інститут основ правового статусу особи в системі конституційного права України займає провідне місце В розділі III Конституції “Права, свободи та обов’язки людини і громадянина” міститься 48 статей. В нормах...
20 / 01 / 2022
Вибір правових норм у ході правозастосування неминуче зв’язаний із з’ясуванням їхнього змісту. Часто в цьому допомагають правозастосувачеві роз’яснення нормативно-правових актів, що дають різні органи й особи в офіційному і...
29 / 12 / 2021
Відповідно до Актів проголошення незалежності України від 24  серпня 1991  року і конституції України від 26 червня 1996 року Україна є незалежною суверенною  державою.  Усі  державні  інститути України  перебувають ...
29 / 12 / 2021
Систематизація — це впорядкування нормативно-правових актів з метою зручності в користуванні, внесення коректив в них і пристосування до змін, які відбулись в економічному і політичному житті суспільства, заміна старих,...
29 / 12 / 2021
Зміст нормотворчості складається з послідовно здійснюваних організаційних дій, що утворять у своїй сукупності те, що називають правотворчим процесом. Це технологія створення нормативних актів і доведення їхніх розпоряджень до адресатів....
29 / 12 / 2021
Нормативні правові акти є продуктом особливого роду діяльності — нормотворчості (правотворчості). Нормотворчість — основний шлях впливу на суспільні відносини, головний засіб додання праву юридичної чинності. Нормотворчість в правовій сфері...
29 / 12 / 2021
Термін “джерела права” має неоднозначне значення. В одному випадку його розуміють як матеріальне джерело права — правотворча сила (державна влада, судові органи, правові концепції, референдуми народу, правозастосувальна практика, звичаї...
29 / 12 / 2021
Це, по суті, класифікація правових норм. Класифікація норм права дозволяє краще визначити місце правових норм в системі прав і їх взаємозв’язки; вияснити функції правових норм і їх роль в...
29 / 12 / 2021
Структуру норм права розглядати однозначно важко, так як існують різні норми. Наприклад, норми-принципи, норми-дефініції (поняття), норми-приписи, норми — правила поведін­ки. В сучасний період вивчена структура норм-приписів і норм-правил поведінки....
29 / 12 / 2021
Норма права — це правило поведінки, установлене чи санкціоноване державою, елементарна частка права, що відноситься до нього як частина до цілого (чи як одиничне до загального). Було обґрунтовано, що...
29 / 12 / 2021
Соціальне регулювання здійснюється за допомогою соціальних норм – загальних правил поведінки людей, колективів, соціальних груп, що мають значення зразків і поширюються на невизначене коло випадків. Нормативне соціальне регулювання дозволяє...
29 / 12 / 2021
Соціальна норма — це історично зумовлене правило поведінки чи діяльності людей, що має загальний характер, встановлюється різноманітними суб‘єктами, забезпечується різними засобами громадського чи державного впливу і спрямоване на регулювання...
29 / 12 / 2021
Право дуже складне соціальне явище, і щоб розкрити його поняття необхідно відмежувати його від інших соціальних явищ. В нашій науці існує декілька концепцій до розуміння права: нормативний підхід та...
29 / 12 / 2021
Держава і суспільство не тотожні. Їх необхідно розрізняти. Держава виділилася із суспільства на відомій ступіні його зрілості. Суспільство — мати держави, і відповідно держава — дитя суспільства, продукт суспільного...
29 / 12 / 2021
Економічною основою правової держави є виробничі відносини, що базуються на багатоукладності, на різних формах власності (державної, колективної, орендної, приватної, кооперативної, сумісної і інших) як рівноправних і однаковою мірою захищених...
29 / 12 / 2021
Сучасна держава — це ринкова держава. Суть ринкової економіки зводитися і вільному товарообміну, визнанню непорушності приватної власності і законних інтересів власника, волі праці і приватного підприємництва. Ринкові відносини розвиваються...
29 / 12 / 2021
Функції держави здійснюються у визначених формах і визначених методах. Форми здійснення функцій характеризують зв’язок держави з правом як  одним з основних засобів володарювання. Через право держава проводить у життя...
29 / 12 / 2021
Питання про функції держави — це одне із важливих питань не тільки теорії, але і практики державного будівництва. Функції дер­жави виражають соціальну природу держави і конкретизують її суть. Термін...
29 / 12 / 2021
Тип держави — це сукупність істотних ознак, властивих державам єдиної суспільно-економічної формації. В основі поділу держав на типи лежать економічні відносини: 1) відносини з виробництва матеріальних благ; 2) способи...
29 / 12 / 2021
Тип держави — це сукупність істотних ознак, властивих державам єдиної суспільно-економічної формації. В основі поділу держав на типи лежать економічні відносини: 1) відносини з виробництва матеріальних благ; 2) способи...
29 / 12 / 2021
Форма держави — це спосіб або порядок організації та здійснення державної влади. Поняття “форма держави” включає до себе три взаємозв’язаних елементи: форму державного правління, форму державного устрою і форму...
29 / 12 / 2021
Політичний (державний) режим тісно пов’язаний із формами правління. Державний режим — це різновид політичного режи­му, який має домінуюче місце в суспільстві. Державний режим — це сукупність чи система методів,...
29 / 12 / 2021
Державний устрій — це територіальна організація державної влади, поділ її на певні складові частини з метою найкращого управління суспільством, це взаємозв‘язок окремих складових частин держави між собою і її...
29 / 12 / 2021
Форма державного правління — це організація вищих органів державної влади, характер і принципи їх взаємодії з іншими орга­нами держави, з політичними партіями, класами і соціальними групами. За формами правління...
29 / 12 / 2021
Кожна держава має свою форму і зміст. Форма означає зовнішнє оформлення, вираження того чи іншого соціального явища, його змісту. Питання про форму держави є питанням, як організова­на державна влада,...
29 / 12 / 2021
Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України. Він є представницьким органом, тому обирається безпосередньо народом на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом...
29 / 12 / 2021
Механізмом держави, як правило, вважається система органів державної влади (апарат держави) та інших основних інститутів держави. До механізму держави, поряд з органами державної влади, належать також громадянство, територія (територіальний...
29 / 12 / 2021
Термін “держава” ми зустрічаємо дуже часто в засобах масової інформації та побуті. Протягом тривалого історичного періоду не було наукового визначення цього поняття і його зміст часто мінявся. Наприклад, французький...
29 / 12 / 2021
Питання про походження або виникнення держави можна розглядати з двох позицій. По-перше, яким чином в умовах ро­дового суспільства зародилась держава? По-друге, яким чином в останні століття і в сучасний...
29 / 12 / 2021
Для кожного суспільства характерна визначена система підпорядкування між людьми (соціальна влада) і регулювання їхнього поводження за допомогою загальних правил (соціальних норм). Відмітною рисою суспільної влади і норм первіснообщинного ладу...
29 / 12 / 2021
Складність таких об’єктів, як право і держава, призводить до того, що вони вивчаються багатьма юридичними науками. Останні вивчають той чи інший бік, елементи і риси державно-правової дійсності у визначеному...
29 / 12 / 2021
Робочий час – правове регулювання  —  Розділ 4й Кодексу В загальному вигляді в ст. 50 вказується нормальний робочий час. Стаття 50. Норма тривалості робочого часу Нормальна тривалість робочого часу...
29 / 12 / 2021
КЗпП. Стаття 10. Колективний договір Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та...
27 / 12 / 2021
КЗпП. Стаття 47. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу провести розрахунок з працівником і видати йому трудову книжку Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові...
27 / 12 / 2021
Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов’язковим: 1) при організованому наборі працівників; 2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими...
27 / 12 / 2021
Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням...
27 / 12 / 2021
Україна як самостійна держава проголосила визнання за­гальнолюдських цінностей і тому зобов’язалась дотримуватись загальновизнаних принципів міжнародного права. Стаття 8′ КЗпП визначила співвідношення міжнародних договорів про працю і законодавства України. У...
27 / 12 / 2021
Громадянином визнається фізична особа, яка володіє пев­ним цивільним статусом, тобто сукупністю обставин фактич­ного порядку, що характеризують цю особу як учасника юри­дичного спілкування. Термін «громадянський статус» досить широко застосовується в...
27 / 12 / 2021
Індивідуальна трудова діяльність при певній кількості ви­конавців забезпечує перехід до більш складного соціального явища — спільної діяльності. Спільна праця в тій чи іншій сфері суспільне корисної діяльності об’єднує працюючих...
27 / 12 / 2021
Уповноважена власником особа — це по суті керівник ад­міністрації як сукупності посадових осіб підприємства. Саме термін «адміністрація» застосовувався в усіх законодавчих ак­тах про працю до внесення 20 березня 1991...
27 / 12 / 2021
Деякі обов’язки уповноваженого власником органу визна­чені безпосередньо нормами трудового права. Так, на нього покладено обов’язок створювати безпечні і нешкідливі умови праці; систематично проводити інструктаж (навчання) праців­ників з питань охорони...
27 / 12 / 2021
Особисті немайнові права і обов’язки учасників батьківських правовідносин в основному тривають до досягнення дітьми повноліття або до часу їх одруження. Достроково ці права та обов’язки можуть припинитися тільки у...
16 / 12 / 2021
Аліментами називається утримання, яке по закону одна особа (боржник) повинна надати іншій особі (кредитору), що знаходиться в сімейних правовідносинах за умови неповноліття останнього або непрацездатності чи нужденності. Те утримання,...
16 / 12 / 2021
Раздел общего имущества супругов может быть произведен по требованию любого из супругов, а также по требованию кредитора одного из супругов для обращения взыскания на долю этого супруга в совместном...
16 / 12 / 2021
Помимо общего имущества супругов, у супругов может быть раздельное имущество. К раздельному имуществу следует отнести имущество, приобретенное при отсутствии хотя бы одного из элементов юридического состава, необходимого для возникновения...
16 / 12 / 2021
При регулюванні відносин подружжя із приводу приналежного їм майна можуть застосовуватися два правових режими: законний і договірний. Законний правовий режим регулювання відносин подружжя із приводу їхнього майна застосовується в...
16 / 12 / 2021
Згідно ст. 20 «Кожен з подружжя користується в родині рівними правами і несе рівні обов’язки….» Стаття 20 виходить із принципу рівності між чоловіком і жінкою. Частина положень цієї статті...
16 / 12 / 2021
При вступі до шлюбу закон (ст.19 КпШС України) надає подружжю право залишати кожному з них дошлюбне прізвище. За їх взаємною згодою, вони мають право вибирати спільне прізвище, яке повинно...
16 / 12 / 2021
Недійсність шлюбу — це особливий вид сімейно-правової санкції, яка застосовується у випадках порушення передбачених законом умов укладення шлюбу і означає анулювання тих юридичних наслідків, які законом пов’язуються з дійсним...
8 / 12 / 2021
За заявою одного з подружжя в органах РАГСу шлюб розривається у випадках, якщо другий з подружжя; а) визнаний судом безвісно відсутнім; б) визнаний судом недієздатним внаслідок душевної хвороби або...
8 / 12 / 2021
Згідно ст.41 «при взаємній згоді на розірвання шлюбу подружжя, що не мають неповнолітніх дітей, розірвання шлюбу виробляється в органах реєстрації актів цивільного стану…» Реєстрація розірвання шлюбу при взаємній згоді...
8 / 12 / 2021
У статті 37 сказано «шлюб припиняється внаслідок смерті чи оголошення в судовому порядку померлим одного з подружжя.» Під припиненням шлюбу розуміється припинення на майбутній час правовідносин між подружжям, що...
8 / 12 / 2021
Під припиненням шлюбу розуміється припинення правовідносин між подружжям, які викликаються з настанням певних юридичних фактів. Залежно від настання певного юридичного факту, можна назвати слідуючі підстави припинення шлюбу (ст.ст.37—38 КпШС)....
8 / 12 / 2021
У відповідності зі статтею 173 КпШС України особи, які бажають вступити до шлюбу, подають заяву в орган реєстрації актів громадянського стану за місцем проживання одного з них або за...
8 / 12 / 2021
23 червня 1992 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб і сім’ю України». Згідно цього Закону в КпШС була включена стаття...
8 / 12 / 2021
Варто розрізняти умови вступу до шлюбу і перешкоди для вступу до шлюбу. Перешкоди для вступу до шлюбу — це обставини, при наявності яких вступ до шлюбу є неправомірним. Згідно...
8 / 12 / 2021
Згідно статті 16 КпШС «Шлюбний вік встановлюється в 18 років для чоловіків і в 17 років для жінок….», але він може бути змінений державною адміністрацією районів, районів міст Києва...
8 / 12 / 2021
Для укладення шлюбу законодавством встановлені певні умови. До таких умов відносяться взаємна згода осіб, які укладають шлюб, і досягнення ними шлюбного віку. Взаємна згода на вступ до шлюбу передбачає...
8 / 12 / 2021
ВСТУП Актуальність теми дослідження. Розвиток української держави, виконання поставлених перед нею завдань вимагають наявності достатніх фінансових ресурсів, основна частина яких формується за рахунок податків, зборів (обов’язкових платежів). На ефективність...
Вступ «Найбільш вільною державою можна вважати таку, де люди мають усі людські та громадські права, які тільки є у світі» Л.Українка Захист прав дітей забезпечення їх повноцінного розвитку – це...
5 / 12 / 2021
Вступ Актуальність теми. Економічний розвиток України у наші дні неможливо уявити без розвитку міжнародного економічного співробітництва. Участь українських підприємців в міжнародному цивільному обороті товарів та послуг вимагає постійного підтримання...
3 / 12 / 2021
Вступ Актуальність теми. У державотворчих процесах України вагоме місце посідає проблема запобігання злочинності, особливо серед неповнолітніх громадян. Актуальність цієї проблеми детермінована насамперед тим, що з початку 90-х рр. ХХ...
3 / 12 / 2021
Вступ Актуальність теми. Важливу роль у боротьбі зі злочинністю відіграє практика використання і застосування кримінального законодавства, його норм і інститутів. До їхнього числа відноситься і затримання особи, що вчинила...
3 / 12 / 2021
Вступ Актуальність теми. Стаття 36 Конституції України закріплює право громадян України на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та...
3 / 12 / 2021
Законодавство у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів базується на Конституції України і складається з Європейської конвенції про насильство та...
25 / 11 / 2021
Основними завданнями поліції в цих умовах: забезпечення успішного проведення заходів; суворе дотримання учасниками заходів встановлених правил поведінки; попередження і припинення можливих злочинів, порушень громадського порядку; надання допомоги іншим державним...
25 / 11 / 2021
ВСТУП Зміни, що відбуваються в житті громадян України, пробуджують високу активність та прагнення людей безпосередньо брати участь у вирішенні проблем, які торкаються їх загальних інтересів. У контексті розширення свободи...
25 / 11 / 2021
Поряд з виконанням повсякденних завдань працівникам органів поліції іноді доводиться працювати за надзвичайних, екстремальних умов, коли співробітники змушені ризикувати здоров’ям чи життям для затримання вкрай небезпечних злочинців і ліквідації...
25 / 11 / 2021
Розглядаючи специфічні принципи тактики поліції громадської безпеки, необхідно, в першу чергу, виділити такі: Принцип поєднання військових дій з іншими формами, видами та способами оперативно-службових заходів. Оперативні та профілактичні заходи...
25 / 11 / 2021
Розшукові наряди призначені для розшуку, пошуку, переслідування та захоплення озброєних та інших злочинців, що представляють підвищену громадську небезпеку. До них відносяться: розшуковий пост призначається у складі від 2-3 осіб...
25 / 11 / 2021
Способи проведення режимно-обмежувальних та силових заходів в СО залежить від умов оперативної обстановки, наявності сил і засобів та характеру місцевості. Режимно-обмежувальні та силові заходи можуть проводитися наступними способами: блокуванням;...
25 / 11 / 2021
ВСТУП Одним з найбільш відповідальних завдань органів поліції є розшук озброєних та інших злочинців підвищеної суспільної небезпеки. Невідкладні спеціальні заходи щодо розшуку і затриманню озброєних злочинців потребують ретельної підготовки,...
25 / 11 / 2021
Вступ Актуальність теми дослідження. Прийняття Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. Кримінального кодексу України (далі — КК) потребує не тільки розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо правильного його застосування,...
20 / 11 / 2021
Вступ Актуальність теми. Співробітництво держав у сфері захисту прав людини на початку ХХІ століття набуває нового змісту. В умовах глобалізації всіх сфер життя проблеми, пов’язані з ефективним захистом прав...
20 / 11 / 2021
Вступ Актуальність теми. Правильне вирішення питання про об’єкт злочину має важливе теоретичне і практичне значення. Саме об’єкт дозволяє розкрити соціальну сутність злочину, з’ясувати його суспільне небезпечні наслідки, сприяє правильній...
19 / 11 / 2021
Вступ Актуальність теми. Українська держава головним своїм пріоритетом, найвищою соціальною цінністю визнала людину, її життя і здоров я, честь і гідність, недоторканність і безпеку. Проте нині країна переживає складний...
19 / 11 / 2021
Вступ Характерною рисою абсолютизму є прагнення регламентувати правове становище кожного із існуючих станів. Таке втручання могло мати як політичний так і правовий характер. Законодавець прагнув визначити правовий статус кожної...
30 / 06 / 2021
Європейський Суд функціонує на постійній основі з метою забезпечення виконання Високими Договірними Сторонами зобов’язань за Конвенцією. Його юрисдикція визнана обов’язковою всіма державами-учасницями й поширюється на всі спори, що пов’язані...
23 / 04 / 2021
Вступ Нині існує розгалужена система міжнародних судів, проте не всі вони безпосередньо займаються питаннями захисту прав людини. Тому одна з цілей нашої лекції полягає в тому, щоб відокремити з...
23 / 04 / 2021
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. оцінюється як одне з найбільших досягнень Ради Європи. Вона являє собою...
18 / 04 / 2021
ВСТУП Нині існує розгалужена система міжнародних судів, проте не всі вони безпосередньо займаються питаннями захисту прав людини. Тому одна з цілей нашої лекції полягає в тому, щоб відокремити з...
18 / 04 / 2021
Статус суддів міжнародних судів щодо захисту прав людини визначаються у відповідних міжнародних угодах. До правового статусу суддів міжнародних судів щодо захисту прав людини входять такіелементи: призначуваність, незалежність суддів, судова...
18 / 04 / 2021
Звертання за вирішенням міжнародних суперечок до безстороннього органу, що виносив би рішення на основі права, далеко не нова ідея. Найбільш стародавня форма міжнародної юрисдикції — третейські суди, практика застосування...
18 / 04 / 2021
ВСТУП Права і свободи людини — це невід’ємна властивість. Якщо людина не володіє правами, то тим самим знищується сама природа людської істоти. Права людини належать людині. Тому вони не...
18 / 04 / 2021
Одним із важливих етапів формування єдиного європейського правопорядку стало утворення Європейського Союзу, історія становлення якого поділяється на декілька етапів. У перші повоєнні роки суперництво двох протилежних суспільних систем у...
18 / 04 / 2021
Рада Європи як міждержавна (міжурядова) регіональна організація була створена для забезпечення процесів політичної інтеграції, сприяння економічному та соціальному розвитку, розвитку культури, науки та управління, а також для підтримання і...
18 / 04 / 2021
ВСТУП Останніми роками, насамперед завдяки зусиллям певного кола політиків, юристів, інших наших співвітчизників питання захисту прав людини в Україні набуло загальносуспільного масштабу і політичного значення. З 1991 р. в...
18 / 04 / 2021
Виникнення міжнародного права прав людини як складової сучасного міжнародного правопорядку значною мірою пов’язано із створенням і функціонуванням в ньому інституційних механізмів контролю за здійсненням державами у даній сфері своїх...
18 / 04 / 2021
Поняття спеціалізованої установи ООН увійшло в міжнародне право разом зі Статутом ООН. Відповідно до статей 57,63 Статуту, спеціалізованими установами ООН є міжнародні організації, створені міжнародними угодами і наділені широкою...
18 / 04 / 2021
ВСТУП Останніми роками, насамперед завдяки зусиллям певного кола політиків, юристів, інших наших співвітчизників питання захисту прав людини в Україні набуло загальносуспільного масштабу і політичного значення. З 1991 р. в...
18 / 04 / 2021
Права та свободи людини у міжнародному публічному праві розглядаються як природні та невід’ємні, завдяки яким людина може реалізувати себе як особистість. Вперше права людини були юридично закріплені у Декларації...
18 / 04 / 2021
Останніми роками, насамперед завдяки зусиллям певного кола політиків, юристів, інших наших співвітчизників питання захисту прав людини в Україні набуло загальносуспільного масштабу і політичного значення. З 1991 р. в законах,...
18 / 04 / 2021
Конвенція складається з Преамбули, ст. 1 «Зобов’язання додержувати поваги до прав людини»; розділу 1 «Права і свободи», що містить сімнадцять статей; розділу 2 «Європейський суд з прав людини», що...
18 / 04 / 2021
Отже, становлення міжнародного права прав людини пов’язане з розробкою й ухваленням міжнародних актів універсального характеру, у яких права людини було систематизовано, а також із формуванням міжнародних організаційних механізмів захисту...
18 / 04 / 2021
Останніми роками, насамперед завдяки зусиллям певного кола політиків, юристів, інших наших співвітчизників питання захисту прав людини в Україні набуло загальносуспільного масштабу і політичного значення. З 1991 р. в законах,...
18 / 04 / 2021
Сучасне міжнародне право можна охарактеризувати рядом позитивних рис. По-перше, міжнародне право має за мету обмежити право держави на ведення війни і перетворити координацію дій суверенних держав на систем співробітництва...
18 / 04 / 2021
У міжнародному праві неухильно зростає питома вага норм, орієнтованих на людину. Маються на увазі такі аспекти, як погоджені державами загальнолюдські стандарти прав і свобод особистості, обов’язкові для держав заходів...
18 / 04 / 2021
Історичний хід розвитку держав сучасного світу, необхідність вирішення загальнолюдських проблем, процеси глобалізації обумовлюють стан, за яким проблеми прав людини виходять далеко за межі окремої держави. Необхідність у створенні універсальних...
18 / 04 / 2021
Вступ Актуальність. Сучасні проблеми парламентаризму особливо важко й суперечливо вирішуються у постсоціалістинних країнах, у тому числі в Україні. Це пояснюється тим, що парламентські і демократичні інститути, які в більшості...
24 / 03 / 2021
Вступ Ніхто не може бути названий злочинцем, доки не винесений обвинувальний вирок Чезаре Бекаріа   Актуальність теми. Стан суспільного життя в Україні, зміни, що відбуваються в політичній, соціальній, економічній...
21 / 03 / 2021
Вступ. 1.Підстави для визначення шлюбу недійсним. 2. Підстави і наслідки позбавлення банківських прав. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Зареєстрований у встановленому порядку шлюб вважається укладеним законно і обумовлює настання...
14 / 03 / 2021
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ 1.1. Інформаційна сфера як об’єкт державного управління 1.2. Поняття державного управління в інформаційній сфері 1.3. Правове...
13 / 03 / 2021
Серед фундаментальних надбань демократії важливе місце належить сучасному парламентаризму. Парламентаризм — (фр. parlementarisme — парламентська система, від parlement — парламент) — система організації державної влади, для якої характерним є...
12 / 03 / 2021
Історія розвитку людства свідчить, що злочин і покарання є взаємо­пов´язаними та надзвичайно давні­ми суспільними явищами. У цьому контексті Н. Мельничук небезпідстав­но проводить паралель між злом, яке асоціюється з хаосом,...
9 / 03 / 2021
Вступ. 1. Рабовласницькі скіфські державні утворення і право на території сучасної України (середина І тис. до н. е. — V ст. н. е.). 2. Рабовласницькі міста — держави Північного...
8 / 03 / 2021
Принцип непорушності права власності, закріплений у ст. 41 Конституції України, ЦК та ЗК України, не має абсолютного характеру. І це є цілком обґрунтованим та логічним як з точки зору...
7 / 03 / 2021
Перша частина міркувань (філософська) Право власності — це феномен, що видається одночасно простим і надзвичайно складним, ясним та незбагненним, лінійним і структурованим, скомпільованим та розосередженим, необхідним для його розуміння...
7 / 03 / 2021
На очах одного покоління екологічне право України сформувалося як самостійна наука з великою когортою учених-дослідників. Творчі результати знайшли втілення у цілій галузі законодавства, функціонує структура спеціальних органів державного управління,...
4 / 03 / 2021
Без фундаментальних психологічних знань та практичних навичок їх використання і застосування не можна уявити кваліфікованого фахівця прокуратури, оскільки їх функції безпосередньо і докладно регламентовані галузями права, що опосередковуються різними...
4 / 03 / 2021
Четверта Конституція УРСР була ухвалена на позачерговій сьмій сесії Верховної Раді 20 квітня 1978 року. У преамбулі цієї Конституції записано слідуюче: “Народ Української Радянської Соціалістичної Республіки: керуючись ідеями наукового...
3 / 03 / 2021
На нинішньому етапі судово-пра­вової реформи в Україні по­трібно вирішити низку невід­кладних завдань, пов´язаних з удоско­наленням правової бази судоустрою і судочинства. Реформування у цій сфері неминуче матиме комплексний характер і...
3 / 03 / 2021
Прийнятий у вересні 2005 р. Кодекс адміністративного судочинства України (далі — КАСУ) надав у розпорядження особи новий правовий засіб захисту своїх прав — адміністративний позов. Причому низка положень КАСУ...
1 / 03 / 2021
Метою представленої наукової статті є опрацювання на ґрунті чинного законодавства і відомчих нормативно-правових актів організаційної та процесуальної ролі кінологічної служби у розслідуванні злочинів. У контексті наукової праці розглянуті теоретичні...
24 / 02 / 2021
Стратегія ефективного функціонування механізму держави базується насамперед на кадровому забезпеченні державної служби як професійної діяльності осіб, які обіймають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань...
22 / 02 / 2021
Вступ. 1. Поняття та зміст угод про відчуження майна. 2. Посвідчення угоди про відчуження майна. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Відчуження майна — у цивільному праві — передача майна,...
22 / 02 / 2021
Доволі важливим і актуальним є й залишається питання щодо відповідності закриття кримінальної справи зі звільненням особи від кримінальної відповідальності принципу презумпції невинуватості. Дискусія із зазначеного питання точилася ще за...
22 / 02 / 2021
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти сутності та необхідності державного регулювання економіки. 1.1. Сутність державного регулювання економіки. 1.2. Визначення необхідності державного регулювання економіки. Розділ 2. Основні сучасні методи та межі...
19 / 02 / 2021
Вступ У кожній державі центральним правовим інститутом є інститут власності. Його регламентація визначає характер регулювання інших інститутів цивільного права. Серед численних нормативних актів в Україні щодо питань власності важливе...
17 / 02 / 2021
На сучасному етапі економічної розбудови України, в умовах трансформації національної економіки важливе значення має ефективне функціонування банківської системи. Перехід до ринкової економіки та її розвиток зумовили суттєве розширення обсягу...
15 / 02 / 2021
Констатуючи на окремих прикладах факт незадовільних знань юристами-практиками загальнотеоретичних положень про державу і право, у даній статті ми наголошуємо на необхідності вдосконалення викладання у вищій школі навчальної дисципліни «Актуальні...
14 / 02 / 2021
Частина І. Недосконалість низки нововведених дефініцій у Кодексі адміністративного судочинства України Чинний протягом відносно нетривалого часу Кодекс адміністративного судочинства України (далі — КАС) прикметний тим, що вводить у правозастосовну...
14 / 02 / 2021
Актуальність методологічного осмислення філософії права стає все більш значущою, вагомою, оскільки кількість досліджень у цій царині науки невпинно зростає. Крім того, завдяки філософії права можна проникнути в її антропологію...
14 / 02 / 2021
Поняття «страховий ринок» по­єднує в собі дві неоднозначні категорії, а саме: «ринок» та «страхування». Під ринком розу­міють, як правило, певні економічні відносини купівлі-продажу, а також систему інститутів, які організовують...
14 / 02 / 2021
Економічна ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах » Info-Pressa.com Для порівняння результатів сільськогосподарського виробництва з відповідними витратами використовують такі види ефективності: економічну, соціальну, інноваційну, екологічну тощо. Економічна ефективність передбачає...
11 / 02 / 2021
Під час вирішення проблем, пов’язаних із запобіганням злочинності в цілому або окремим її видам, відбувається розширення меж вивчення предметної галузі дослідження за рахунок необхідності вирішення питань організаційно-методичного забезпечення цієї...
10 / 02 / 2021
Плебсологія — це нове філософсько-правове вчення, яке започаткував і успішно розробляє доцент юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка М. Скригонюк [1]. Етимологічно назва цього вчення походить від...
10 / 02 / 2021
Стрімкість змін у житті сучасно­го суспільства, все більша його індивідуалізація та глобалізація відображається в радикальних змінах правової реальності, впливає на весь правовий інструментарій та профе­сійну підготовку юристів. При цьому...
10 / 02 / 2021
Усі, хто цікавляться практикою Європейського суду з прав людини (далі — Суд), напевно, помічали, що йому часто доводилося та доводиться вирішувати проблеми, які не є суто юридичними, тобто такими,...
9 / 02 / 2021
Подводя итоги 10-летнего функционирования отечественного уголовного законодательства, следует отметить, что одной из его существенных черт стала чрезмерная подверженность изменениям, зачастую продиктованных сиюминутным желанием законодателя «точечным» образом отреагировать на вызвавшую...
8 / 02 / 2021
Згідно з Концепцією реформування кримінальної юстиції [1, 20-27] одним із подальших напрямів реформування кримінального закону є впровадження категорії проступку (далі — кримінальний проступок) поряд із злочином та об’єднання вказаних...
6 / 02 / 2021
Вступ. 1. Шкільні та позашкільні форми вивчення правознавства. Класні та позакласні форми навчання. 2. Позашкільні форми вивчення правознавства. Роль учителя правознавства в структурі позашкільного вивчення предмета. Висновки. Список використаних...
5 / 02 / 2021
Вступ. 1. Об’єкти та понятійний апарат інформаційного права. 2. Інформація як об'єкт інформаційного права. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сукупність правових норм становить так звану систему права, яка формується...
1 / 02 / 2021
Тема гарантованого справедливого розгляду справ, передбаченого ст. 6 Європейської конвенції з прав людини, у розрізі вирішення спорів національними судами в Україні вже не перший рік є однією з ключових...
31 / 01 / 2021
Філософсько-правові та загальнотеоретичні аспекти верховенства права як основоположного принципу правової системи України досить глибоко опрацьовані українською юридичною думкою. Наявні наукові здобутки дають можливість переосмислення принципів деяких галузей права, в...
30 / 01 / 2021
Вступ. 1. Організаційне забезпечення судової влади. 2. Кадрове забезпечення судової системи. 3. Електронно-технічне забезпечення діяльності судової влади, міжнародна та вітчизняна практика. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Конституція України, закріпивши...
30 / 01 / 2021
Правовий статус публічної адміністрації є вагомим основоположним інститутом юриспруденції. Відповідність його вимогам правової демократичної держави безпосередньо впливає на забезпечення прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Правовий...
30 / 01 / 2021
Більшість фахівців у сфері поліцеїстики розглядають реформування органів внутрішніх справ (далі — ОВС) як обов´язкову умову становлення правової держави та формування дієвої системи забезпечення прав людини. Протягом останніх років...
30 / 01 / 2021
Права людини унікальні за характером, важливістю та обсягом соціально-гуманітарних проблем. Вони визначають статус людини у будь-якому суспільстві і є конструктивним засобом здіснення цивілізованої діяльності людей, задоволення їх інтересів та...
30 / 01 / 2021
Відмежування складів злочинів у межах злочинів проти життя і здоров’я є актуальною проблемою кримінального права. Про це може свідчити значна кількість постанов Пленуму Верховного Суду України, що вказують, яким...
27 / 01 / 2021
Постановка проблеми. На початку XXI ст. частка іноземних операцій в провідних банках світу складає більше 30% від загального обсягу їхньої діяльності та сукупного прибутку. Географічна експансія і консолідація банків...
22 / 01 / 2021
В умовах сьогодення спостерігається стрімкий розвиток та широке використання у всіх галузях життєдіяльності комп’ютерних, інших електронно-інформаційних та телекомунікаційних технологій. Ці технології не оминули і кримінальне судочинство, а їх широке...
21 / 01 / 2021
Особисті немайнові блага — це блага, що позбавлені майнового змісту, нерозривно пов'язані із суб'єктом цивільного права, визнані суспільством, а тому охороняються цивільним законодавством. Будучи приналежними певному суб'єкту цивільних відносин...
17 / 01 / 2021
Ефективність діяльності будь-якого державного органу залежить, насамперед, від чіткого визначення завдань і функцій цього органу. Повною мірою це стосується і спецпідрозділів судової міліції. На сьогодні ці підрозділи виконують безліч...
16 / 01 / 2021
Внедрение инновационной модели развития -наиболее быстрый путь выведения экономики Украины на мировой уровень конкурентоспособности. Инструментом реализации инновационной модели развития является национальная инновационная система, одной из составных частей которой является...
16 / 01 / 2021
У теорії кримінального права традиційно вважається, що категорія «особа злочинця» є більш об’ємною, ніж суб’єкт злочину, та розглядається переважно в межах кримінологічних досліджень. «Суб’єкт злочину» є більш вузькою конкретною...
14 / 01 / 2021
Право участі в управлінні госпо­дарськими товариствами тісно пов´язане із таким немайновим правом, як право на інформацію. Це викликане тим, що право на участь в управлінні має бути забезпечене мож­ливістю...
12 / 01 / 2021
ВСТУП 1.Поняття та порядок створення селянського ( фермерського ) господарства. 2.Права та обов’язки селянського ( фермерського ) господарства. 3.Майнові правовідносини селянського (фермерського) господарства. 4.Діяльність селянського (фермерського) господарства. 5.Взаємовідносини селянського...
11 / 01 / 2021
Вступ. Реферат 1. Законодавство України про захист економічної конкуренції. Загальна характеристика. Реферат 2. Визначити порядок отримання дозволу на узгоджені дії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблеми монополізації господарського життя,...
11 / 01 / 2021
Про деякі теоретичні положення цивільного права Спочатку позначимо декілька вихідних позицій, що стосуються загальних положень теорії права та цивільного права, які ми вважаємо найбільш правильними. По-перше, ми поділяємо думку...
9 / 01 / 2021
18 жовтня 1996 р. судді Конституційного Суду України, склавши присягу, зобов'язалися іабезпсчувати верховенство Конституції України, захищати конституційний лад держави, конституційні права та свободи людини і громадянина. Два роки від...
8 / 01 / 2021
Важливим елементом криміналістичної характеристики злочинів, зокрема і злочину, передбаченого ст. 317 КК України, є спосіб вчинення злочину. Спосіб вчинення злочину має важливе значення для розкриття та розслідування злочину. О....
8 / 01 / 2021
Ефективність апеляційного провадження значною мірою залежить від тих процесуальних засобів, які використовує апеляційний суд для перевірки діяльності суду нижчої інстанції. До таких засобів належить, зокрема, проведення апеляційною інстанцією судового...
7 / 01 / 2021
Короткий екскурс в історію Міжнародного арбітражного суду Міжнародний арбітражний суд ICC(далі — Суд) був створений у 1923 р. при Міжнародній торговій палаті (далі — МТП), заснованій чотирма роками раніше...
6 / 01 / 2021
Вступ Поняття та види строків в цивільному праві Поняття строків позивної давності та їх види Перебіг строків позовної давності Висновки Використана література Вступ Виникнення, здійснення та захист цивільних прав...
2 / 01 / 2021
Після розпаду СРСР у Російській Федерації, як і в інших колишніх союзних республіках, була створена власна правова система, одне з центральних місць якої посідає право власності на землю і...
31 / 12 / 2020
Вступ. 1…. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності 2. Особливості цивільно-правової відповідальності 3. Підстави цивільно-правової відповідальності 4. Притримання — вид забезпечення виконання зобов’язання. Висновки. Вступ Згідно з положеннями Цивільного кодексу...
28 / 12 / 2020
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1. Історичні аспекти розвитку адміністративно-правового регулювання діяльністю підприємств кримінально-виконавчих установ відкритого типу в Україні 1.2. Ступінь дослідженості зазначеної проблеми 1.3. Адміністративно-правові засади діяльності...
25 / 12 / 2020
Вступ. 1. Поняття та основні методи господарського права. 2. Основний зміст принципів господарського права. 3. Форми господарського права. Висновки. Список використаної літератури. Вступ З'явилися нові інститути, притаманні ринковим умовам...
21 / 12 / 2020
Процеси глобалізації й індивідуалізації суспільства істотно відбиваються на всій системі соціального регулювання, у тому числі позначаються на механізмі дії права. Традиційний розгляд правової системи як нормативної все частіше доповнюється...
20 / 12 / 2020
Розвиток сучасної науки консти­туційного права викликав цілу низку складних запитань теоре­тичного і практичного характеру, що пов´язані як із процесами конститу­ційно-правового регулювання най­важливіших суспільних відносин, так із розробкою надійної основи...
17 / 12 / 2020
Вступ 1. Поняття та значення договору доручення 2. Зміст договору доручення 3. Припинення договору доручення Висновок Список використаних джерел Вступ Договір доручення походить з громадського обов'язку і дружби, у...
15 / 12 / 2020
Торгівля людьми є жорстокою формою порушення основних прав та свобод людини у ХХІ ст. Незалежно від виду експлуатаційної мети, торгівля людьми має тяжкі наслідки для постраждалих. У міжнародному масштабі...
15 / 12 / 2020
Тема№1. Предмет, мета та завдання дисципліни "Правознавство". • Поняття держави її ознаки та функції. Правова держава. • Форми держави (правління, устрою, політичного режиму) • Поняття права, його джерела та...
13 / 12 / 2020
Тепер — дещо про «верховенство закону», але виключно у зв´язку зі штучним «прив´язуванням» його українськими авторами до понят­тя «верховенство права». Відповідно до завдань, які ставив на XIX партконференції комуністів...
11 / 12 / 2020
Відносини, що виникають у зв’язку з організацією та безпосереднім здійсненням господарської діяль­ності, є предметом господарсько-пра­вового регулювання. Організація гос­подарської діяльності є надзвичайно важливим етапом, що передує її про­вадженню та/або формалізує,...
10 / 12 / 2020
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУПРАЦІВНИКА ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 1.1. Сутність та склад адміністративно-правового статусу працівника державної виконавчої служби. 1.2. Особливості адміністративно-правового статусупрацівника державної виконавчої служби. 1.3. Реалізація...
10 / 12 / 2020
Гострота проблеми зумовлюється тим, що в нашому суспільстві склалася традиція зневажливого ставлення до окремого громадянина, особи, її прав, свобод та інтересів. Особистість найчастіше сприймалася як носій численних обов´язків, відповідальності...
8 / 12 / 2020
Вступ У кожній державі центральним правовим інститутом є інститут власності. Його регламентація визначає характер регулювання інших інститутів цивільного права. Серед численних нормативних актів в Україні щодо питань власності важливе...
6 / 12 / 2020
Вступ Розділ1.Мито в системі платежів, що справляються при перетинанні митного кордону України 1.1.Підстави існування обов‘язкових платежів, що пов‘язані з перетинанням митного кордону 1.2.Мито як основний вид кордонних платежів Висновки...
Інстанція, інстанційність — це процесуальні поняття, за допомогою яких у процесуальних кодифікованих актах визначається порядок розгляду (перегляду) судових справ. Але значення й зміст цих термінів є настільки важливими при...
5 / 12 / 2020
Вступ. 1. Біографія Ніцше. 2. Політичні погляди. 3. Правові погляди Ніцше. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Фрідріх Вільгельм Ніцше (нім. FriedrichWilhelmNietzsche; 15 жовтня 1844 — 25 серпня 1900) —...
4 / 12 / 2020
Однією з головних причин, що зумовлюють виникнення гострих соціально-економічних, екологічних, правових, культурних та політичних проблем в Україні, є неефективний державний контроль та нагляд за якістю управління, трудовою та виконавською...
3 / 12 / 2020
1. Передмова 2. Розподіл влад — розподіл функцій 3. Порівняльний аналіз вищих органів держави: Парламент Будова парламентів Глава держави Комісії (комітети) як елемент структури парламентів Компетенція парламентів Уряд Особливості...
2 / 12 / 2020
Вступ. 1. Розслідування вбивств. 1.1. Криміналістична характеристика вбивств. 1.2. Початковий етап розслідування. 2. Методики розслідування вбивств. 2.1. Особливості розслідування деяких видів вбивств. 2.2. Особливості розслідування вбивств залежно від способу...
1 / 12 / 2020
До джерел українського сімейного права належать норми канонічного (церковного) права, насамперед візантійського, яке здійснило великий вплив на його становлення і розвиток. Із прийняттям християнства наприкінці X ст. правове життя...
1 / 12 / 2020
1.Залежність державно-правових інститутів від рівня соціально-економічного розвитку Держава і право виникають у суспільстві і залежать від рівня його розвитку. Кожне історично конкретне суспільство об'єктивно вимагає певного ступеня соціального регулювання...
26 / 11 / 2020
Дуалізм виконавчої влади, закріплений на конституційному рівні, вважається ключовою характеристикою змішаної республіки (раціоналізованого парламентаризму), яка принципово відрізняє її від класичної парламентарної республіканської форми правління [1]. Згаданий дуалізм відображає наявність...
25 / 11 / 2020
Вступ. 1.Поняття та види об'єктів цивільних прав. 2. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань. 2.1. Підстави виникнення застави. 2.2. Сторони заставних правовідносин. 2.3. Предмет застави. 2.4. Форма та зміст...
24 / 11 / 2020
Вступ. 1. Теоретичні аспекти джерел права Європейського союзу. 2. Правові звичаї в праві Європейського Союзу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У рамках Європейського Союзу була створена унікальна система регулювання...
17 / 11 / 2020
Запобіжними заходами є заходи примусового характеру, які застосовуються з метою попередження можливих правопорушень у сфері державного управління, які можуть призвести до порушень громадського порядку і суспільної безпеки. Наприклад, припинення...
16 / 11 / 2020
Суттєве оновлення процесуального законодавства викликає потребу в певному удосконаленні наукових підходів, які лежать в основі правової доктрини щодо правової природи та основних якостей головного акта судової влади — судового...
15 / 11 / 2020
Міжнародні стандарти нами розуміються зовсім не тотожними розумінню державних стандартів щодо певного унормування технічної й суспільної діяльності людей. Міжнародні стандарти у сфері міжнародного комерційного арбітражу, як і у всій...
14 / 11 / 2020
1. Відмінність адвокатської та нотаріальної діяльності від підприємницької. 2. Організаційні форми діяльності адвокатури та нотаріату. 3. Оподаткування приватного адвоката, нотаріусів та їх помічників. 4. Оподаткування адвокатських об’єднань, адвокатських бюро...
9 / 11 / 2020
Вступ Розділ 1. Історія сімейного права та шлюбних договорів Розділ 2. Поняття шлюбного договору та його місце в системі майнових договорів подружжя Розділ 3. Зміст та укладення шлюбного договору...
7 / 11 / 2020
ВСТУП РОЗДІЛ 1 СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРАВОЗАСТОСОВЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ Сутність та загальна характеристика правозастосовчої діяльності податкових органів Законність та інші вимоги до прийняття рішень під час...
Сутьадміністративно-попереджувальних заходів У теорії адміністративного права під заходами адміністративного попередження або адміністративного запобігання розуміються дії повноважних органів або посадових осіб, спрямовані на примусове забезпечення виконання громадянами обов´язків перед суспільством,...
3 / 11 / 2020
Важливим етапом у розвитку співробітництва між Україною та Європейським Союзом (ЄС) у сфері свободи, безпеки та юстиції стало підписання 18 червня 2007 р. Угоди між Україною та ЄС про...
31 / 10 / 2020
В юридичній літературі розрізняють поняття правового режиму земельного фонду та категорій (видів) земель. Дослідники переважно вказують на те, що зміст поняття правового режиму окремої категорії земель включає елементи поняття...
30 / 10 / 2020
Вступ. 1. Поняття і основні ознаки правовідносин. 2. Види правовідносин. 3. Структура правовідносин. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Право безпосередньо зв'язане з правовідносинами. Воно існує в правовідносинах, оскільки це...
30 / 10 / 2020
Метою цієї статті є аналіз проблем юридичної природи прав третіх осіб, на користь яких укладений договір, що, безумовно, стане підґрунтям для дослідження інших питань конструкції таких договорів. Особливість договорів...
28 / 10 / 2020
Метою статті є дослідження останніх тенденцій на світовому і вітчизняному ринках ріпакового насіння та олії, а також виявлення основних чинників, що визначають ці тенденції. Зміст статті можна згрупувати наступним...
26 / 10 / 2020
Вступ. 1. Поняття, види та зміст правовідносин. 2. Суб’єкти права. 3. Об’єкти правовідносин. 4. Юридичні факти. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. У суспільстві існує багато різних за...
23 / 10 / 2020
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ 1.1. Зміст державного боргу та його зв’язок із іншими фінансово-правовими категоріями 1.1.1.Правова природа державного боргу 1.1.2.Державний борг...
21 / 10 / 2020
Вступ. 1. Статут територіальної громади — основний нормативний акт місцевого самоврядування. 2. Розгляд проблемних питань реєстрації статутів. 3. Питання реєстрації статутів громадських об'єднань. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Муніципальне...
20 / 10 / 2020
Вступ І. Поняття і значення договору поставки. Порядок і способи укладеннядоговору поставки. ІІ.Зміст і виконання договору поставки. ІІІ. Відповідальність за неналежне виконання договору поставки. Висновок Література ВСТУП Серед зобов'язань,...
16 / 10 / 2020
Для будь-якого суспільства є характерним використання пев­них норм, правил з метою вре­гулювання тих чи інших аспектів його життєдіяльності. Метою такої регла­ментації є забезпечення умов вижи­вання, підтримання порядку, вирішен­ня конфліктів...
16 / 10 / 2020
Вопрос о соотношении права и справедливости столь же вечен, как и вопрос о том, что является правом. И это неслучайно, ибо ответы на них взаимообусловлены. Проблема соотношения права и...
16 / 10 / 2020
1. Виникнення і розвиток служби дільничних інспекторів міліції. 2. Організація служби дільничних інспекторів міліції. Основні завдання дільничних інспекторів міліції. 3. Права дільничних інспекторів міліції. 4. Організація роботи на дільниці....
12 / 10 / 2020
Вступ. 1. Поняття, види і роль закону в системі джерел права України. 1.1. Поняття закону. 1.2. Співвідношення права і закону. 1.3. Основні ознаки законів. 1.4. Нормативно-правовий акт (закон) у...
7 / 10 / 2020
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ 1.1.Історія становлення та розвитку громадських формувань правоохоронної спрямованості 1.2.Поняття, сутність та види громадських формувань з...
6 / 10 / 2020
Прийняття Кримінального Кодексу України 2001 року стало не тільки важливою віхою у розвитку національного кримінального законодавства, але й відліковою точкою, з якої починається шлях до європейської системи кримінально-правової охорони...
5 / 10 / 2020
Право звернення до судів вищих інстанцій з апеляційними та/або касаційними скаргами є важли­вою складовою судочинства в Україні. Згідно зі ст. 129 Конституції України (далі — Конституція), однією з основ­них...
4 / 10 / 2020
Конституційні процеси, які супроводжують новітню історію національного державотворення та правотворення в XXI ст., переконливо доводять важливість свого своєчасного та належного теоретико-методологічного, законодавчого та організаційно-правового забезпечення. Насамперед йдеться про сучасні...
3 / 10 / 2020
Останнє десятиріччя розвитку світової економіки характеризується посиленням глобалізаційних процесів. Світові ринки тепер складають одну цілісну взаємопереплетену систему національних економік, опосередковану діяльністю міжнародних та транснаціональних компаній. Якщо наприкінці XX ст....
3 / 10 / 2020
Вступ 1. Припинення трудового договору. 1.1. Припинення трудового договору в зв'язку з певними юридичними діями 1.1.1. Угода сторін. 1.1.2. Відмова працівника. 1.1.3. Підстави, передбачені контрактом. 1.1.4. Припинення трудового договору...
30 / 09 / 2020
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти систематизації нормативно-правових актів. 1.1. Поняття і форми систематизації нормативно-правових актів. 1.2. Основні способи систематизації нормативно-правових актів. 1.3. Етимологічні та онтологічні аспекти проблеми систематизації правових...
29 / 09 / 2020
Процес демократичних перетворень українського суспільства, його політичне, економічне і соціальне реформування, формування правової держави та громадянського суспільства неможливі без функціонування відповідного правозахисного механізму. Взагалі стан правозахисної діяльності демонструє рівень...
26 / 09 / 2020
Криміналістичне документознавство — це галузь криміналістичної техніки, в якій вивчаються основи письма та почерку, поліграфічного друку, технології виготовлення документів, печаток і штампів та способи їх підробки, розробляються наукові основи...
26 / 09 / 2020
Розкриття та розслідування хабарництва істотно ускладнюється тим, що воно має латентний характер. Однак особливу складність становить розкриття та розслідування хабарництва, яке вчиняється суддями. Це зумовлюється тим, що суддя, як...
22 / 09 / 2020
Вдосконалення правової системи України та приведення її у від­повідність до міжнародних стандартів актуалізує проблему необ­хідності трансформації вітчизняного права в напрямі відтворення традицій романо-германської правової сім´ї. За своєю правовою природою...
21 / 09 / 2020
1.Розкрити поняття юридичної науки, вказати на її місце в системі суспільних наук. 2.Дати характеристику функцій загальної теорії держави і права. 3.Охарактеризуйте внутрішню та зовнішню функцію.. 4.Розкрити поняття і значення...
21 / 09 / 2020
Слід відмітити значний інтерес та, як наслідок, чималу кількість досліджень, присвячених моралі та справедливості як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі. Моральна проблематика цікавила мислителів здавна. За часів...
20 / 09 / 2020
Вступ. 1. Поняття конституції в зарубіжних країнах. 2. Особливості змісту конституцій. 3. Форма і структура конституцій зарубіжних країн. 4. Підготовка, прийняття, зміна і скасування конституції. Висновки. Список використаної літератури....
19 / 09 / 2020
Глобалізація стала тим чинником, який змусив здійснити реорганізацію системи Інтерполу для поліпшення умов та збільшення території діяльності у світі. На сьогодні число держав — членів Міжнародної організації кримінальної поліції...
17 / 09 / 2020
Вступ 1. Поняття вбивства та його види. 2. Умисне вбивство та його кваліфікація. 3. Вбивство через необережність та його кримінально-правова характеристика. 4. Доведення до самогубства та погроза вбивством як...
10 / 09 / 2020
У всьому світі вважається, що права людини лежать в основі суспільства. Таке переконання набуло широкого визнання не лише у філософських колах, а й у політиці та праві. Численні договори...
10 / 09 / 2020
Вступ 1. Предмет захисту та поняття баз даних 2. Вдосконалення охорони баз даних в Україні відповідно до досвіду ЄС Висновки Список використаної літератури Вступ Якнайшвидше наближення законодавства України до...
10 / 09 / 2020
Сучасні дослідження загальнотеоретичних проблем юридичної науки розвиваються на основі різноманітної методології і в різних напрямах. Це об’єктивно зумовлює залучення уваги до методологічних проблем правознавства, до особливостей еволюції юридичного наукового...
6 / 09 / 2020
Вступ 1. Сутність, види та функції господарського договору 2. Загальні умови укладення договорів, що зумовлюють господарські зобов'язання 3. Істотні умови господарського договору 4. Загальний порядок укладення господарських договорів 5....
5 / 09 / 2020
ЗМІСТ ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І Генезис становлення та розвитку адміністративно – правового статусу державного виконавця 1.1.Історико правова природа становлення адміністративно – правового статусу державного виконавця 1.2.Державний виконавець у радянському...
Вступ. Розділ 1. Правова держава: поняття та ознаки. 1.1. Поняття та принципи правової держави. 1.2. Ознаки правової держави. Розділ 2. Поняття та риси громадянського суспільства. 2.1. Громадянське суспільство як...
4 / 09 / 2020
Історичний досвід свідчить, що пе­реважну більшість норм будь-якої правової системи становлять пра­вила, які виникли на основі багатора­зового повторення. Загальна характе­ристика права не може не враховувати і не досліджувати феномен...
2 / 09 / 2020
Як відомо, виконавча гілка дер­жавної влади переважно покли­кана забезпечувати виконання законів та інших правових актів дер­жави. Водночас виконавча влада — це найбільш наближена до людини гілка влади, з якою...
31 / 08 / 2020
Зміст ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУПРозділ 1. Теоретичні засади режиму надзвичайного стану 1.1 Становлення інституту надзвичайного стану на українських землях: історико-правовий аналіз 1.2. Сутність та правові засади режиму надзвичайного стану...
30 / 08 / 2020
Вступ. 1. Біоетичні аспекти клонування людини. 2. Правові аспекти клонування людини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Останнім часом у ряді міжнародних організацій предметом спеціального розгляду стають питання захисту людської...
27 / 08 / 2020
Вступ Поняття честі, гідності та ділової репутації. Захист честі. гідності та ділової репутації у цивільному праві. Санкції за невиконання судових рішень у справах про захист честі, гідності та ділової...
24 / 08 / 2020
Вступ. 1. Біографія Аристотеля. 2. Політичні погляди Аристотеля. 3. Правові погляди Аристотеля. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Саме з іменем Арістотеля, який жив у 384–322рр. до н.е., пов'язане зародження...
23 / 08 / 2020
У 2001 році був прийнятий Кримінальний кодекс України (далі КК), який створив необхідну правову базу для протидії злочинності в нових умовах соціального розвитку. Але за минулі 10 років в...
21 / 08 / 2020
Вступ. 1. Поняття цивільно-правової відповідальності. 2. Підстави і умови цивільно-правової відповідальності. 3. Відшкодування збитків. 4. Відшкодування моральної шкоди і компенсація моральної шкоди. 5. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності. 6....
16 / 08 / 2020
Бланкетність як специфічний прийом законодавчої техніки дає змогу не загромаджувати текст КК України положеннями регулятивного законодавства, ґрунтується на системному характері права і взаємозв’язку його галузей і норм, відповідає вимогам...
14 / 08 / 2020
Вступ. 1. Аналіз основних положень міжнародного гуманітарного права про проблеми захисту населення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Цілий ряд положень, що містяться в Керівних ідеях, присвячених 50-ій річниці прийняття...
14 / 08 / 2020
З часів Давнього Риму перевірка (перегляд) судових рішень судами вищої інстанції вважалась гарантією правильного розгляду та вирішення справи. До цього часу необхідність існування перегляду судових рішень ні в науці...
14 / 08 / 2020
Вступ. 1. Особливості судового процесу у вікінгів. 2. Форми проведення суду у вікінгів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Незважаючи на прагнення вирішувати суперечки правовими способами, старі звичаї, особливо в...
14 / 08 / 2020
Cеред міжнародно-правових документів у галузі прав людини Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. посідає особливе місце, оскільки передбачає унікальний інститут контролю за дотриманням державами її...
13 / 08 / 2020
Вступ Глава 1. Зміст і здійснення суб’єктивного цивільного права § 1. Поняття суб’єктивного цивільного права § 2. Поняття здійснення суб’єктивного цивільного права. § 3. Способи здійснення цивільних прав. §...
12 / 08 / 2020
Міжнародний комерційний арбітраж — недержавний суд, заснований сторонами, які вирішують спір, джерелом правозастосовної діяльності якого є угода сторін, що виключає юрисдикцію державного суду з розгляду конкретної справи в межах,...
10 / 08 / 2020
Вступ. 1. Поняття конституції України та її основні властивості. 2. Юридичне верховенство конституції України. 3. Основні функції конституції України. 3.1 Установча функція. 3.2 Організаторська функція. 3.3 Зовнішньополітична функція. 3.4...
9 / 08 / 2020
1. Державно-правова концепція даосизму. 2. Політична і правова думка в Україні періоду входження до складу Литви і Польщі. І.Вишенський, П.Могила. Список використаної літератури. 1. Державно- правова концепція даосизму Даосизм...
9 / 08 / 2020
Успіх третейського способу розгляду спорів, зокрема міжнародним комерційним арбітражем, завдячує саме тому, що він є відносно швидким засобом врегулювання міжнародних комерційних спорів. Однак, як свідчить практика, арбітражний спосіб вирішення...
5 / 08 / 2020
1. Поняття адвокатури, вимоги до особи, що бажає займатися адвокатською діяльністю 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300032003300310037003500380037000000 2. Функції адвокатури 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300032003300310037003500380038000000 3. Права та обов”язки адвоката 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100300032003300310037003500380039000000 4. Особливості притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності...
5 / 08 / 2020
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ В УКРАЇНІ 1.1. Державна податкова служба як об’єкт державного управління 1.2. Сутність, особливості та функції управління державною податковою службою 1.3....
2 / 08 / 2020
Сучасні вітчизняні навчальні посібники та підручники з теорії держави та права зазвичай не пропонують визначення поняття «суб´єкт права» (зосереджуючи увагу лише на суб´єктах правовідносин, а іноді відзначаючи можливу нетотожність...
1 / 08 / 2020
Вступ. Розділ І. Конституційні принципи Української держави. 1.1. Загальні ознаки і принципи Української держави. 1.2. Демократична держава. 1.3. Забезпечення стабільності конституційного ладу як передумова становлення правової держави в Україні....
1 / 08 / 2020
Вступ. Розділ 1. Методологічні основи аналізу трансформації державної власності. 1.1. Відносини державної власності: еволюція, сутність і функції. 1.2. Роль трансформації державної власності у формуванні ринкової економічної системи. Розділ 2....
31 / 07 / 2020
Право брати участь в управлінні державними справами у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 38...
30 / 07 / 2020
Постановка проблеми. Важливою умовою здійснення економічних реформ в Україні є вдосконалення системи управління підприємств, впровадження сучасних досягнень менеджменту, одним із складових елементів якого є стратегічне управління. Необхідно відзначити, що...
27 / 07 / 2020
Навчальною називають таку діяльність, у якій провідним мотивом є пізнавальний інтерес або психічний розвиток індивіда. Навчальна діяльність складається з таких основних ланок: навчальна мета, спосіб виконання, контроль та оцінювання....
27 / 07 / 2020
Вступ 1. Поняття механізму правового регулювання та його відмінність від правового впливу 2. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання 3.  Види, способи і типи правового регулювання 4.  Механізм...
25 / 07 / 2020
Виникнення Європейського Союзу та європейського права — взаємопов’язаний процес. Створення та розбудова Європейських співтовариств та їхнього правонаступника Європейського Союзу здійснювались на певній юридичній основі. Відповідно, оформлення та правова база...
21 / 07 / 2020
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ АЛІЄВ Роман Вагіфович   АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ІНСПЕКЦІЇ ЩОДО ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ    12.00.07 – адміністративне право і процес;        фінансове...
Ігнорування специфіки права призводить до забуття специфіки предмета правової науки, що знеособлює науку і принижує наукові основи в керівництві суспільством. П. Недбайло   Вітчизняне загальнотеоретичне правознавство переживає нині складний...
21 / 07 / 2020
Функціонування правової держави вимагає втілення принципів верховенства права, коли діяльність держави, її органів окреслена нормами Конституції, законодавчих актів, іншими нормативними актами, а права і свободи людини та їх гарантії...
20 / 07 / 2020
Філософсько-правова думка США останніх десятиліть ХХ ст. на пострадянському просторі відома за перекладами праць її найбільших представників — Л. Фуллера, Р. Дворкіна, Р. Познера, Дж. Ролса та деяких інших...
17 / 07 / 2020
Вихід друком книги французько­го юриста Р. Леже «Великі пра­вові системи сучасності» має важливе значення для сучасної юри­дичної науки та освіти в Україні. У цій праці представлено глобальний порів­няльний підхід...
16 / 07 / 2020
1. Роль государства в осуществлении кадровой политики. Влияния стиля руководства на кадровую политику. 2. Рынок труда как подсистема рыночной экономики и особенности ее формирования. 3. Какая структура занятости считается...
15 / 07 / 2020
Вступ. 1. Загальна характеристика підстав припинення трудового договору як юридичних фактів. 2. Припинення трудового договору за п.1 ст.36 КЗпП України. 3. Припинення трудового договору за п.2 ст.36 КЗпП України....
14 / 07 / 2020
Незалежність Генерального про­курора України випливає зі змісту п. 2 ч. І ст. 6 Закону України «Про прокуратуру», відповід­но до якого органи прокуратури «…здійснюють свої повноваження… незалежно від будь-яких органів...
12 / 07 / 2020
Функціонуання ринкових відносин, в основу яких покладено багатоукладну економіку, передбачає створення однакових можливостей для суб'єктів господарської діяльності, а також їхню конкуренцію, під якою розуміють змагальність суб'єктів господарювання, коли їхні...
10 / 07 / 2020
Математики – особенные люди, чтобы понять, в чем их отличие от других, рассмотрим характеристику математического мышления, данную А.Я. Хинчиным. Он считает, что первой особенностью является то, что у математиков...
9 / 07 / 2020
Зміст Стандарт дослідження судово-бухгалтерською експертизою операцій з інвестиційної діяльності підприємства Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства Методичні прийоми експертного дослідження операцій з інвестиційної діяльності...
3 / 07 / 2020
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти державно-правового режиму. 1.1. Поняття та зміст державно-правового режиму. 1.2. Авторитарний режим та його особливості. 1.3. Демократичний режим та його ознаки. 1.4. Тоталітарний режим. Розділ...
3 / 07 / 2020
Вступ. 1. Поняття та сутність комунального права на землю. 2. Основні питання та проблеми комунальної власності на землю. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Право власності — це юридично виражені...
25 / 06 / 2020
Постановка проблеми. На сьогодні проблема визначення схильності підприємства до банкрутства і своєчасного попередження кризового стану є однією з найактуальніших у сучасній економічній науці. Це обумовлено негативними наслідками банкрутства суб´єкта...
23 / 06 / 2020
Поширення негативних тенденцій у сільському господарстві, посилення конкуренції, погіршення соціального становища товаровиробників, а також неефективність існуючих методів управління економічними процесами вимагають нових підходів до формування шляхів відновлення економічного потенціалу...
22 / 06 / 2020
Останніми роками проблематика зловживання правом все частіше стає об´єктом не тільки галузевих, але й загальнотеоретичних наукових юридичних досліджень. При цьому основна увага акцентується на зловживанні юридичними (позитивними) правами, тобто...
21 / 06 / 2020
Характерною тенденцією розвитку світової економіки є підвищення концентрації як форми організації суспільного виробництва і забезпечення його конкурентоспроможності. Саме великі корпорації з високоноцентрованим виробництвом спроможні швидше розвиватися на інноваційній основі,...
20 / 06 / 2020
Правотворчий процес у цілому та законотворчий зокрема, без сумніву, є одним із найважливіших напрямів діяльності держави. Обраний державою той чи інший вектор правотворчої діяльності впливає на подальший процес формування...
17 / 06 / 2020
Вступ. 1. Предмет, метод та принципи правового регулювання господарських відносин. Поняття, види та особливості підприємницьких правовідносин. 2. Поняття, сутність та значення підприємств. Види підприємств за законодавством України та їх...
16 / 06 / 2020
1. Які головні обмеження накладення штрафів та ув’язнення?. 2. Що нового у реалізації принципу правосуддя, передбачено у Хартії? 3. Які вимоги щодо юридичної обізнаності для посадових осіб встановлювалися у...
13 / 06 / 2020
Вступ. 1. Характеристика основних проблем термінології в українській мові. 2. Види та класифікація юридичних термінів в цивільному праві. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток науки і техніки, мистецтва і...
12 / 06 / 2020
В основі будь-якої системи, у тому числі й системи реєстрації прав на нерухомість, повинні бути закладені певні принципи, відповідно до яких і будується вся система. Питання визначення правової природи...
11 / 06 / 2020
Основні центри української цивілістичної науки Стан науки цивільного права будь-якої країни визначається рівнем існуючих у країні основних наукових центрів, напрямів цивілістичних досліджень (цивілістичних шкіл) і тенденціями їх розвитку. На...
11 / 06 / 2020
Система норм, що закріплюють особливості правового становища споживача серед інших учасників цивільного обороту, становить комплексний правовий інститут [6, 91]. Питання про місце, яке посідають норми, їх спрямованість на захист...
6 / 06 / 2020
У рамках парламентського контролю Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини відповідно до Конституції України, Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» [1; 5] здійснюється постійний...
4 / 06 / 2020
Вступ. 1. Права затриманого, підозрюваного, обвинуваченого та підсудного при визначенні і проведенні судової експертизи за КПК України. 2. Судові фототехнічна та портретна експертизи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Останнім...
1 / 06 / 2020
У Розділі IX «Місцеве самовря­дування та територіальна ор­ганізація влади» проекту нової редакції Конституції України, що його внесено на всенародне обговорення [1], йдеться про дещо відмінні за своєю політико-правовою природою...
29 / 05 / 2020
Останнім часом в українських наукових колах значно посили­лись дискусії щодо змісту докт­рин верховенства права та консти­туціоналізму, а також їх практичного значення у процесі реалізації консти­туційних положень та проведення правової...
28 / 05 / 2020
Вступ. 1. Передумови Паризької комуни та революція 18 березня 1871-го року. 2. Державний лад Паризької Комуни. 3. Соціально-економічні заходи Комуни. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поразка армії Наполеона III...
28 / 05 / 2020
Визнання принципу верховенства права в Україні є одним із найбільш складних завдань. Належному розумінню цього принципу заважає важка спадщина радянської правової системи, в основу якої було покладено принцип верховенства...
27 / 05 / 2020
Запровадження демократичних засад до перетворень у суспіль­но-політичному житті України визначає необхідність трансформації основних інститутів захисту прав, сво­бод і законних інтересів осіб (фізич­них та юридичних). Одним із них є нотаріат...
27 / 05 / 2020
Проблема державного регулювання розвитку аграрного сектору в трансформаційних умовах і в зв´язку з глобалізацією економіки потребує нових теоретико-методологічних підходів, що ґрунтуються на об´єктивних економічних законах та важелях впливу на...
25 / 05 / 2020
Зазвичай договори укладаються з метою, корисною для сторін. Втім ринкові відносини дедалі частіше зумовлюють виникнення договірних зв´язків, у яких виконання здійснюється на користь іншій особі, яка наділена самостійним правом...
22 / 05 / 2020
Вступ. 1.Види і форми міжнародно-правової відповідальності держав. 2.Обставини, що виключають відповідальність держав. 3.Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Міжнародно-правова відповідальність — юридичний обов'язок суб'єкта-правопорушника ліквідувати наслідки...
18 / 05 / 2020
Правові акти місцевого самоврядування належать до єдиної системи правових актів в Україні. Вони мають багато спільних рис, які споріднюють їх з актами інших органів держави, та водночас характеризуються рядом...
15 / 05 / 2020
Вступ. 1. Сутність захисту права власності. 2.Засоби захисту права власності. 2.1. Витребування майна власником з чужого незаконного владіння. 2.2. Витребування грошей і цінних паперів на пред’явника. 2.3. Захист прав...
14 / 05 / 2020
Форми права Форма права- це державно-офіційні способи закріплення і зовнішнього прояву правових норм,щозасвідчують їх загальнообов"язковість. Розрізняють такі форми права: 1) правовий звичай — санкціоноване державою звичаєве правило, що має...
14 / 05 / 2020
Вступ. 1. Канонічні збірники схоластів. 2. Поняття та сутність “Номоканонів” Іоанна. 3. Схоластика – канонічне право. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На час хрещення Київської Русі Східна Церква мала...
14 / 05 / 2020
Вступ. 1.Теоретичне завдання. 1.1. Поняття службової особи в кримінальному праві. Спірні питання про визначення службової особи 1.2. Кримінологічна характеристика особи яка вчинює злочини в сфері службової діяльності. Приклади із...
13 / 05 / 2020
Набування власності після державного контролювання за часів Союзу – процес складний і драматичний. Приватизаційні процеси роздержавлення в Україні тривають понад шість років, і наслідки цього є неоднозначними. Відповідно до...
10 / 05 / 2020
Юридична наука як один із соціальних інститутів віді­грає значну роль у державо­творенні, формуванні сучасної системи національного законодавства, правозастосовній діяльності тощо. Науково обґрунтовані висновки, рекомендації, пропозиції становлять основу загаль­нодержавних програм...
4 / 05 / 2020
У механізмі стримувань і противаг невід´ємну складову становить система державного контролю, складовою якої є парламентський кон­троль. Одним із найважливіших за­вдань українського парламенту є забез­печення реального й ефективного кон­тролю за...
3 / 05 / 2020
Вступ. Розділ 1. Загальна характеристика злочинів проти виборчих прав людини і громадянина. 1.1. Місце виборчих прав в системі прав і свобод людини та в системі Особливої частини КК України....
2 / 05 / 2020
Вступ 1. Поняття джерел кримінального права України 2. Конституція України як джерело кримінального права 3. Кримінальний кодекс України як джерело кримінального права 4. Некримінальні закони та підзаконні акти як...
28 / 04 / 2020
Вступ. Розділ 1.Теоретико-методологічні аспекти розвитку адміністративного законодавства України. 1.1. Предмет і система адміністративного законодавства та права. 1.2. Становлення та розвиток адміністративної субкультури в Україні. 1.3. Проблема кодифікації адміністративного законодавства...
27 / 04 / 2020
Вступ. 1. Суспільний устрій та правові звичаї кельтів. 2. Рід та сімейне право кельтських племен. 3. Цивільне право давніх кельтів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Етнічний склад населення Західної...
17 / 04 / 2020
Вступ. 1. Надайте характеристику державному ладу і праву в західних українських землях у 20-х та 30-х рр. 2. Розкрийте основні риси тенденції демократизації суспільного життя в Україні у період...
15 / 04 / 2020
Сучасна юридична наука досить широко досліджує питання договірних відносин із урахуванням значимості договору як основного інструмента організації суспільних відносин, а питання договірного регулювання — як самостійного способу організації конкретних...
15 / 04 / 2020
Предмет трудового права — Трудові відносини: 1. Організаційно-управлінські відносини в сфері праці; 2. Відносини по працевлаштуванню; 3. Відносини по професійній підготовці і підвищенню кваліфікації кадрів безпосередньо на виробництві; 4....
15 / 04 / 2020
Прийняття 17.09.2008 р. Закону України «Про акціонерні товариства» (далі — Закон про АТ), який визначив порядок створення, діяльності, припинення акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов´язки акціонерів, без...
10 / 04 / 2020
Актуальною проблемою сучасної юридичної науки є розробка ефективних механізмів забезпечення і захисту прав і свобод людини і громадянина. Мабуть жодна інша наукова проблема не має такого величезного соціально-політичного значення,...
9 / 04 / 2020
Надмірна централізація у роз­поділі бюджетних коштів, у питаннях різного роду забезпе­чення державних органів та органі­зації їх роботи — традиційні ознаки вітчизняного урядування. Якщо у сфері публічної адміністрації це є...
9 / 04 / 2020
Особливості функціонування аграрного сектору, його полісистемність, роль у забезпеченні продовольчої безпеки та сучасний стан сільського господарства в Україні зумовлюють необхідність його державної підтримки. Але принципи й правила СОТ зорієнтовані...
8 / 04 / 2020
Надання правової допомоги підприємству здійснюєтся на підставі договору, укладеного з юридичною чи фізичною особою — суб'єктом підприємницької діяльності, який має спеціальний дозвіл (ліцензію) на здійснення юридичної практики, або з...
7 / 04 / 2020
2 серпня світ облетіла новина про те, що останній номер дитячого журналу для малювання «Dessi- ner», який виходить у Франції, Швейцарії та Бельгії більш ніж 10-тисячним тиражем, було опубліковано...
6 / 04 / 2020
Захист в цивільному праві До тих пір, поки внутрішня потреба правозгідної поведінки, усвідомлення її соціальної цінності та водночас усвідомлення соціальної шкідливості невиконання правового обов'язку не стануть надбанням кожного, залишатиметься...
6 / 04 / 2020
За результатами моніторингу незалежності судової влади, проведеного Центром суддівських студій і Всеукраїнською незалежною суддівською організацією, на думку самих суддів, неправомірне виконання посадовими особами законодавчої та виконавчої влади своїх повноважень,...
1 / 04 / 2020
У системі правового регулювання відносин власності важливе значення має визначення підстав виникнення та припинення права власності. Загальні засади та підстави набуття права власності визначає глава 24 ЦК України (статті...
31 / 03 / 2020
Вступ Розділ 1 Правова сутність та значення спеціального правового режиму оподаткування у вільних економічних зон 1.1. Поняття, ознаки і сутність вільних економічних зон 1.2. Типи вільних економічних зон 1.3....
30 / 03 / 2020
Періодизація еволюції порівняльного правознавства у широкому розумінні є питанням про характер і основні віхи його еволюції. Нечисленність українських досліджень, присвячених безпосередньо історії порівняльного правознавства [16; 30; 2; 7-15], а...
26 / 03 / 2020
Міжгалузеві та галузеві приинципи трудового права. Правові принципи поділяються між собою не тільки за змістом, але й за глибиною, ступенем охоплення праоввої матерії. Залежно від того, що в одній,...
26 / 03 / 2020
Проблема прав і свобод людини та громадянина завжди посідала провідне місце в науці конституційного права. її дослідженню та теоретичному обґрунтуванню присвячені численні праці вчених-науковців. Разом з тим багатоаспектність та...
23 / 03 / 2020
Обратимся в первую очередь к юридическим фактам. Именно юридические факты в качестве научной проблемы осмыслены в оте­чественной литературе как будто ос­новательно. Мир и покой утвердились в этой части теории...
23 / 03 / 2020
Міліція в Україні — державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань. Основними завданнями...
23 / 03 / 2020
Вступ Розділ 1. Поняття й види митних процедур на морському транспорті 1.1 Поняття, структура й особливості змісту митних процедур на морськомутранспорті 1.2. Види митних процедур на морському транспорті 1.3....
22 / 03 / 2020
Вступ. 1.Теорії держави і права в системі суспільних та юридичних наук. 1.1.Поняття теорії держави і права. 1.2. Функції теорії держави і права. 1.3. Місце теорії держави і права в...
21 / 03 / 2020
Вступ Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності Види господарсько-правової відповідальності Функції та підстави господарсько-правової відповідальності Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності Форми господарсько-правової відповідальності Висновки Використана література Вступ   ...
19 / 03 / 2020
Сучасне кримінальне законодавство містить норми, спрямовані на захист інтересів правосуддя, зокрема забезпечення виконання судових рішень. Прикладом такого кримінально-правового припису є ст. 388 КК України, що передбачає відповідальність за незаконні...
18 / 03 / 2020
Розпад Австро-Угорської імперії, взяття українцями влади у м. Львові та більшості повітів Східної Галичини висунули на перший план необхідність розбудови Української держави на нових національних принципах, що виходили за...
13 / 03 / 2020
Вступ. 1. Теоретико-методологічні основи злочину. 1.1. Засоби захисту грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї від підробки. 1.2. Характеристика злочину. 2. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки злочину виготовлення, зберігання,...
11 / 03 / 2020
Вступ. 1. Законодавче врегулювання прав користування землею в Україні. 2. Порядок передачі права користування. 3. Право оренди. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Продаж земельних ділянок може здійснюватися за двома...
10 / 03 / 2020
Предмет регулювання будь-якої галузі права є певною сукупністю суспільних відносин. Предметом цивільного права є сукупність немайнових і майнових відносин, заснованих на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників....
6 / 03 / 2020
Вступ Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО -НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ Загальнотеоретичні засади наглядової діяльності: співвідношення контролю та нагляду в теорії і законодавстві Сутність адміністративного нагляду, його роль в правоохоронній діяльності...
Людство пройшло довгий та важкий шлях від визнання самої ідеї належності особі прав через концепцію притаманності прав від народження кожній людині до юридичної парадигми невідчужуваності прав. Права людини є...
1 / 03 / 2020
Вступ. 1. Види кордонів та їх встановлення. 2. Режим державного кордону України. 3. Охорона державного кордону. Висновки. Список використаної літератури Вступ Державний кордон України є лінія і вертикальна поверхня,...
29 / 02 / 2020
1. Вступ Причина, на підставі якої міжнародні торгові арбітражі виносять постанови про свою компетенцію до завершення розгляду суті позовних вимог, полягає в тому, що у значній частині міжнародних арбітражних...
28 / 02 / 2020
Нестабільність сучасної політико-економічної обстановки в Україні сприяє можливості вчинення злочинних посягань у сфері фінансової діяльності держави, в тому числі й у сфері використання бюджетних коштів. Недосконалість правового забезпечення порядку...
24 / 02 / 2020
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. ШЛЮБ ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН. 1.1. Історія шлюбних відносин. 1.2. Ознаки та умови укладання шлюбу. РОЗДІЛ 2. ПІДСТАВИ І ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ. 2.1. Підстави припинення...
22 / 02 / 2020