referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Інвестування

Вступ Українська економіка, як і більшість світових економік, перебуває під впливом негативних проявів фінансово-економічної кризи. Держава почала втрачати надійні як внутрішні, так зовнішні джерела необхідного інвестування, що спричинило падіння...
Вступ Світовий досвід свідчить, що держави не в змозі розвивати свою економіку без залучення та ефективного використання інвестицій. Акумулюючи приватний, державний або іноземний капітал, забезпечуючи доступ до сучасних технологій...
Вступ Розвиток системи послуг з управління активами в Україні повинен будуватися й на оцінці впливу внутрішніх чинників, і на адаптації існуючого зарубіжного досвіду. Важливість останнього аспекту визначається впливом процесів...
Инвестиционное законодательство содержит большое количество норм, устанавливающих гарантии и льготы для иностранных инвесторов и организаций, созданных с их участием. Следует отметить, что гарантии и льготы, предоставляемые иностранным инвесторам и...
1. Форми міжнародних інвестицій Міжнародні інвестиції включають іноземні інвестиції – вкладення іноземних юридичних та фізичних осіб, іноземних держав, міжнародних урядових та неурядових організацій в об’єкти інвестування на території даної...
Вступ Інвестиції та інвестиційна діяльність завжди знаходяться в центрі уваги економічної думки. Питання про інвестиції є дуже актуальним у сучасній економіці, оскільки будь — яке підприємство формується і розвивається...
Всі підприємства у тій чи іншій мірі пов´язані з інвестиційною діяльністю. Прийняття рішень за інвестиційними проектами ускладнюється різними факторами: вид інвестицій, вартість інвестиційного проекту; різноманітність доступних проектів; обмеженість фінансових...
Реальні інвестиції (капіталовкладення) можуть здійснюватись в декількох основних формах: До нового будівництва відноситься зведення підприємств, споруд на нових будівничих майданчиках згідно із затвердженими проектами. Розширення діючих підприємств передбачає витрати...
Поняття «інвестиційна стратегія» в сучасній економічній літературі тлумачиться як формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності і вибір найефективніших шляхів їх досягнення. Інвестиційна стратегія визначає можливості поліпшення результатів господарювання суб’єкта...
Вступ Актуальність теми. Криза в національній економіці призвела до різкого падіння інвестиційної активності практично всіх груп інвесторів — держави, підприємств і організацій, фізичних осіб. В результаті істотно скоротився будівельний...
Вступ В умовах глобалізації національний економічний розвиток залежить від здатності ефективно використовувати не тільки традиційні, але й, особливо, інтернаціоналізовані ресурси і чинники виробництва постіндустріального суспільства. Це, своєю чергою, забезпечується...
Вступ Найважливішою складовою і одночасно головним механізмом загальних процесів глобалізації виступає транснаціоналізація. Вона є найбільш суттєвим елементом і одним із основних контурів – регуляторів, що забезпечують єдність функціонування світової...
1. Для яких інвесторів більш привабливі прямі, а для яких портфельні інвестиції і чому? З організаційно-функціонального погляду можна розрізняти дві основні форми іноземних капіталовкладень — прямі та портфельні. Прямі...
Вступ. 1. Стан та характеристика інвестиційного комплексу України. 2. Визначення пріоритетних сфер та об’єктів інвестування. 3. Інвестиційний клімат України та подальший розвиток інвестиційного комплексу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. Розділ 1. Сутність та класифікація інвестицій. 1.1. Характеристика інвестицій. 1.2. Різновиди і структура капітальних вкладень. Розділ 2. Оцінка економічної ефективності капітальних вкладень. Розділ 3. Суть та структура інвестиційного...
Вступ. 1. Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання в Україні. 2. Особливості залучення іноземних інвестицій в Україну. 3. Порівняльний аналіз динаміки інвестицій в економіку України. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Основні досягнення венчурного "руху". Сутність венчурного фінансування. 2. Проблеми венчурного інвестування в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Діяльність фондів венчурного інвестування є порівняно новою для українського...
План ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 1.1 ПОНЯТИЕ ИННОВАЦИИ 1.2 ПОНЯТИЕ КОНФЛИКТ ГЛАВА 2. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КОНФЛИКТОВ 2.1. ЭТАПЫ ПРОТЕКАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО КОНФЛИКТА 2.2. ПРИЧИНЫ ИННОВАЦИОННОГО КОНФЛИКТА 2.3....
1. Вартісна оцінка суспільного надлишку за наявності негативних екстерналій. Наведіть діаграму 2. Склад ТЕО проекту за розділами 3. Передінвестиційні дослідження витрат інвестиційного проекту. Початкові інвестиційні витрати Список використаної літератури...
Вступ. 1. Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестицій та форми інвестиційної діяльності. 2. Суб'єкти та об'єкти інвестиційної діяльності. 3. Права, обов'язки та відповідальність суб'єктів інвестиційної діяльності. Припинення інвестиційної діяльності. 4....
Вступ. 1. Теоретичні засади залучення іноземних інвестицій в розвиток рекреаційно-туристичного господарства України. 2. Проблема інвестування в туристичну галузь України. 3. Шляхи вирішення та перспективи розвитку туристичної індустрії та інвестиційної...
Вступ. 1. Процес інвестування капіталу. 2. Особливості використання бюджетування інвестиційних проектів. 3. Шляхи вдосконалення та впровадження бюджетування при розробці інвестиційних проектів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми.Трансформація соціально-економічної...
Вступ. 1.Роль інвестиції в розвитку економіки України. 2. Функція споживання середнього і гранично схильність до споживання та заощадження 3. Інвестиційна функція, відсоткова ставка (номінальна і реальна) 4. Суб`єкти інвестиційного...
Розвиток підприємництва в ринкових умовах неможливий без упровадження ефективних інвестиційних проектів. Мотивація появи проекту може викликатися ініціативою підприємців, інтересами кредиторів, незадовільним попитом населення, надлишковими фінансовими ресурсами або бути реакцією...
Вступ. Розділ 1.Теоретичні положення щодо фінансування капітальних інвестицій. 1.1.Сутність і склад капітальних вкладень за рахунок лізингового і банківського кредитів. 1.2.Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень за рахунок лізингового і...
1. Криза феодально-кріпосницької системи і особливості соціально-економічного процесу в Україні. 2. Виникнення і діяльність Кирило-мефодіївського товариства. 3. Піднесення руху за національне відродження на західно-українських землях. I. Криза феодально-крепосницької системи...
1. Організація як функція управління. Список використаної літератури. 1. Організація як функція управління Організовувати — значить створювати певну структуру. Існує багато елементів, які необхідно структурувати, щоб організація могла виконувати...
Введение 1. Общее понятие и виды инвестиций. 1.1. Инвестиции в условиях переходной экономики. 1.2. Реальные инвестиции. 1.3. Финансовые инвестиции. 2. Основы организации инвестиционной деятельности. 2.1. Инвестиционный портфель. 2.2. Цикл...
Вступ. 1. Поняття іноземних інвестицій та їх місце у соціально-економічній сфері України. 2. Складність і неоднорідність явища іноземних інвестицій. 3. Державно-правові гарантії захисту іноземних інвестицій. Висновки. Список використаної літератури....
1. Доцільність застосування та шляхи залучення інвестицій. 2. Оплата праці та система управління персоналом. Список використаної літератури. 1. Доцільність застосування та шляхи залучення інвестицій Розвиток підприємства, вдосконалення виробництва та...
Вступ. 1. Інвестиційна діяльність та завдання її контролю. 2. Оцінка ефективності інвестицій. 3. Об'єкти, джерела інформації та методичні прийоми аудиту інвестиційної діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Інвестиції (від...
Введение Глава1. Определение термина «Инвестиции» Характерестика видов инвестиций и инвесторов Правовое регулирование Инвестиции и накопления Глава 2. Инвестиционная деятельность предприятия Определение инвестиционной политики предприятия. Внутренние источники инвестиций Внешние источники...
Вступ 1.      Стандарт дослідження судово-бухгалтерською експертизою операцій з інвестиційної діяльності підприємства 2.      Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства 3.      Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства 4.      Методичні прийоми експертного...
Вступ. 1. Основні вимоги і практичні рекомендації щодо підготовки й оформлення бізнес-планів. 2. Джерела інформації для складання бізнес-плану. 3. Структура інвестиційного бізнес-плану. 4. Оцінювання галузі, в яку здійснюються інвестиції....
1. Основна спрямованість контролінгу інвестицій. 2. Особливості контролінгу інвестиційних проектів. Висновки. Список використаної літератури. 1. Основна спрямованість контролінгу інвестицій Метоюздійсненняінвестиційнихпроектівєодержанняприбутків, поліпшенняфінансовогостану акціонерів, завоюваннястратегічнихринків, прискореннятемпівростувласногокапіталу, атакож зменшенняризикуіснуючихнапрямівдіяльності. Головна спрямованість контролінгу...
1. Послуги інвестиційних фондових компаній в сфері спільного інвестування. Список використаної літератури. 1. Послуги інвестиційних фондових компаній в сфері спільного інвестування Перш за все визначимо, що собою являє ринок...
Фінансові інвестиції — це вкладення коштів у фінансові інструменти, серед яких перевалюють цінні папери, із метою одержання доходу (прибутку) у майбутньому. Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від ЗО...
Чем выше ожидаемый финансовый риск, тем труднее предпринимателю получить у банков, промышленных компаний или отдельных частных инвестиционных фондов недостающие для осуществления задуманного проекта средства и тем жестче будут условия...
Вступ. Розділ 1.Теоретичні положення щодо фінансування капітальних інвестицій. 1.1.Сутність і склад капітальних вкладень за рахунок лізингового і банківського кредитів. 1.2.Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень за рахунок лізингового і...
Было бы значительным упрощением проблемы объяснять экономические затруднения предприятий и организаций исключительно отсутствием в их деятельности инноваций. Практика позволяет выявить значительное количество примеров, когда, даже осуществляя инновационную деятельность, организации...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти інвестицій. 1.1. Теорія інвестицій. 1.2. Основні види інвестицій. Розділ 2. Стимулювання інвестиційної діяльності. 2.1. Державні пріоритети стимулювання інвестиційної діяльності. 2.2. Форми впливу держави в...
1. ПРЕДИСЛОВИЕ 2. ИНВЕСТИЦИИ И ИХ МЕСТО В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 3. РАЗРЫВ МЕЖДУ ПОБУЖДЕНИЯМИ К СБЕРЕЖЕНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ. 4. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИ. 3.1. Акционерные инвестиционные фонды. 3.2. Паевые инвестиционные фонды....
Вступ. 1. Сучасні проблеми управління діяльністю підприємств. 2. Інвестиції в персонал як фактор підвищення ефективності управління підприємствами. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасних умовах господарювання інвестиційною діяльністю можуть...
Вступ. 1. Інвестиційний ринок. Взаємозв’язок інвестиційного та фінансового ринку. 2. Ресурсне забезпечення та освоєння інвестицій. 3. Залучення іноземного капіталу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасна диверсифікована міжнародна інвестиційна діяльність...
Вступ. 1. Сутність та особливості експорту капіталу. Масштаби і напрями вивозу капіталу. 2.Фактори вивозу капіталу. 3. Форми вивозу капіталу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Важливим чинником міжнародних економічних відносин...
Вступ. 1. Оцінка динаміки цінової ситуації на ринку цінних паперів. 2. Методи економічного аналізу цінних паперів для формування інвестиційного портфеля на фінансовому ринку України. 3. Використання методів аналізу цінних...
ВСТУП. 1. Теоретичні основи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності. 1.1. Економічний зміст та порядок здійснення інвестиційної діяльності. 1.2. Джерела фінансового забезпечення інвестиційної діяльності. 2. Порядок фінансування та оцінка ефективності інвестиційної...
План Вступ 1. Теоретичні основи інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства. 1.1. Стратегічне планування, як основа управління підприємством на сучасному етапі розвитку. 1.2. Сутність інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства. 1.3. Особливості інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств...
Вступ. 1. Особливості використання лінійних наближень у плануванні (на прикладі АПК) Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальне на даному етапі питання стосовно перегляду ролі та місця лінійного наближення в...
Принципы разработки инвестиционной стратегии Инвестиционная деятельность компании (фирмы) представляет собой довольно продолжительный процесс и поэтому должна осуществляться с учетом определенной перспективы. Формирование направлений этой деятельности с учетом перспективы представляет...
Вступ Законодавство про іноземну інвестиційну діяльність Реєстрація іноземних інвестицій Сучасний стан розвитку спецрежимів інвестування в Україні Висновок  Використана література Вступ Незалежно від  рівня економічного розвитку будь-яка держава прагне залучити...
Вступ. 1. Дослідження підприємства як об'єкта інвестування. 2. Фактори та умови формування інвестиційної привабливості підприємства 3. Методика оцінки інвестиційної привабливості 4. Інвестиційна привабливість галузей народного господарства України Висновки. Список...
В умовах гострого дефіциту власних капіталовкладень, необхідних для проведення структурної перебудови економіки, розв'язання проблем її інтеграції в світову економіку, важливого значення набуває залучення в Україну зовнішніх джерел фінансування, зокрема...
Вступ. 1. Суб’єкти інвестиційної діяльності. 2. Об'єкти інвестиційної діяльності. 3. Суб`єкти інвестиційного процесу та їх роль в розвитку економіки України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Під інвестиціями розуміють всі...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 1.1. Економічна сутність та класифікація фінансових інвестицій 1.2. Порівняльна характеристика П(с)БО та МСФЗ, які регламентують облік фінансових інвестицій РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ...
Вступ. 1. Основні тенденції ціноутворення в інвестиційній сфера. 2. Основи ціноутворення в інвестуванні будівництва. 3. Проблеми та перспективи удосконалення ціноутворення у інвестиційній діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У...
1. Дати характеристику умов застосування кредитного фінансування інвестицій підприємства, їх особливостей в Україні на сучасному етапі. 2. Розкрити економічний зміст поняття імпульси попиту і пропозиції. 3. Розкрити на умовному...
ВСТУП. 1. Функція споживання, середня і гранична схильність до споживання та заощадження. 2. Інвестиційна функція, відсоткова ставка (номінальна і реальна) 3. Суб'єкти інвестиційного процесу та їх роль в розвитку...
Вступ. 1. Підприємства з іноземними інвестиціями. 2. Особливості проведення маркетингу на підприємствах з іноземним інвестуванням. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В умовах інвестиційної кризи, коли виникає необхідність удосконалення підходів...
Вступ. Розділ 1. Сутність та класифікація інвестицій. 1.1. Характеристика інвестицій. 1.2. Різновиди і структура капітальних вкладень. Розділ 2. Оцінка економічної ефективності капітальних вкладень. Розділ 3. Суть та структура інвестиційного...
Актуальним завданням держави є активізація інвестиційної діяльності та значне нарощування обсягів інвестицій. Збільшення притоку інвестицій є пріоритетним напрямом діяльності центральних органів виконавчої влади. Результатом економічних перетворень стало пожвавлення інвестиційної...
3. Теорія специфічних факторів виробництва П. Самуельсона-Р.Джонса. 17. Значення прямих іноземних інвестицій в зовнішній торгівлі України. 31. Міжнародні аукціони, біржові операції та тендерні торги. 45. Угода про заснування міжнародної...
1. Сутнісна характеристика, класифікація та визначення обсягу і джерел формування виробничих інвестицій. 2. Показники оцінки ефективності виробничих запасів. Список використаних джерел. 1. Сутнісна характеристика, класифікація та визначення обсягу і...
Вступ. 1. Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестицій та форми інвестиційної діяльності 2. Суб'єкти та об'єкти інвестиційної діяльності 3. Права, обов'язки та відповідальність суб'єктів інвестиційної діяльності. Припинення інвестиційної діяльності. 4....
Вступ 1. Організація обліку фінансових інвестиції 1.1. Види фінансових інвестиції 1.2. Організація обліку фінансових інвестицій згідно з П(С)БО "Фінансові інвестиції" 1.3. Документування господарських операцій і аналітичний облік фінансових інвестицій...
Вступ. 1. Інвестиційні ризики, їх види та форми їх страхування. 2. Забезпечення мінімальних інвестиційних ризиків. 3. Ризик інвестування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Характерною рисою сучасного економічного простору України...
План 1.Вступ 2.Термін"фінансові інвестиції" 3.Класифікація інвестицій 4.Об'єкт обліку фінансових інвестицій 5.Облік поточних фінансових інвестицій 6.Облік довгострокових фінансових інвестицій 7.Відображення інформації про фінансові інвестиції у звітності 8.Нормативна база Вступ Слово...
Однією з умов динамічного зростання української економіки є ефективне функціонування фінансового ринку. Запорукою цього є наявність різноманітних фінансових інститутів у відповідних секторах фінансового ринку. Український фінансовий ринок доти не...
Вступ 1.Теоретичні засади здійснення прямих інвестицій в конкурентному середовищі. 1.1 Конкурентне середовище: глобальний аспект. 1.2 Мотиви та демотиватори здійснення прямих іноземних інвестицій. 1.3 Стратегії управління прямими іноземними інвестиціями. 2.Роль...
1. Основні питання (об’єкти) регулювання міжнародного інвестування. 2. Позитивні та негативні наслідки для розвитку іноземного інвестування в Україні діяльності міжнародних організацій. Список використаної літератури. 1. Основні питання (об’єкти) регулювання...
Вступ. 1. Держава як суб’єкт інвестування. Інвестори та учасники інвестиційної діяльності 2. Економічна сутність і форми інвестицій. Правове регулювання інвестиційної діяльності 3. Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного проекту. Висновки. Список використаної...
РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 1.1. Аналіз джерел фінансування підприємства 1.2. Аналіз ефективності управління капіталом підприємства 1.3. Аналіз майнового стану підприємства 21.4. Оцінка основних показників фінансового стану...
Вступ. 1. Аналіз джерел фінансування інвестиційних проектів в Україні. 2. Альтернативні джерела фінансування інвестиційної діяльності. Висновки. Список використаних джерел. Вступ В сучасній Україні поняття інвестиції та інвестування ввійшли в...
1. Загальні положення Визначення сутності поняття “інвестицій”. Об'єкти інвестиційної діяльності Суб'єкти інвестиційної діяльності Джерела фінансування інвестиційної діяльності 2. Шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні 3. Особливості державного регулювання інвестиційної...
Конкурентные преимущества всегда связаны с осуществлением определенных перемен, которые затрагивают всех членов данной организации. При этом изменения, в той или иной степени, всегда связаны с инновациями.Впервые термин “инновация” появился...
Інвестиції у виробництво й у ринки збуту забезпечують підвищення конкурентоспроможності підприємства, створюючи умови для зростання якості продукції, мінімізації витрат, збільшення обсягів продажу. Підприємства за допомогою інвестицій вирішують тактичні та,...
1. Інвестиційний ринок: суб’єкти, об’єкти, товари, попит, пропозиція, інфраструктура та особливості 2. Акціонування підприємств як метод їх інвестування: сутність, форми, механізми, значення. Список використаної літератури. 1. Інвестиційний ринок: суб’єкти,...
Научно-техническая продукция — это логичный результат интеллектуальной (научно-исследовательской, научно-технической и инновационной) деятельности. Научно-техническая продукция признается товаром, если она выступает средством углубления, расширения и получения новых знаний, а ее использование...
Вступ. 1.Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання в Україні 2.Особливості залучення іноземних інвестицій в Україну. 3. Зарубіжне інвестування: значення для України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Постановка проблеми. У...
Вступ. 1. Поняття мультиплікатора. 2. Мультиплікатори фіскальної політики. 3. Мультиплікатор інвестицій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Слово «мультиплікатор» у перекладі з латинської мови означає множник. Саме поняття «мультиплікатор» і...
Зміст 1. Поняття та види інвестицій 2.  Організація обліку фінансових інвестицій згідно з П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції"         3. Документування господарських операцій і аналітичний облік фінансових інвестицій         4. Облік довгострокових...
Вступ. 1. Державно-корпоративні структури Японії. 2. Інвестиційна діяльність Японії на світових ринках. 3. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Японія — економічно найбільш розвинута країна Азії....
Зміст Вступ РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА.1.1. Стратегічне планування, як основа управління підприємством на сучасному етапі розвитку.1.2. Сутність інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства.1.3. Особливості інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств туристичної сфери....
Однією з умов динамічного зростання української економіки є ефективне функціонуванняфінансового ринку. Запорукою цього є наявність різноманітних фінансових інститутів у відповідних секторах фінансового ринку. Український фінансовий ринок доти не можна...
Вступ. 1. Поняття структури економіки. Види структур. 2. Пріоритети в соціально-економічному розвитку. 3. Критерії визначення державних пріоритетів. 4. Методи впливу на структурні зрушення в економіці. 5. Фактори структурних зрушень...
Вступ. 1. Класифікація проектування ризиків. 2. Методи оптимізації структури джерел інвестиційних ресурсів. 3. Характеристика іноземних інвестицій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Для будь-якого підприємства важлива розумна і цілеспрямована інвестиційна...
Вступ. 1. Сутність та види інвестиційних проектів. 2. Основні типи та стадії інвестиційних проектів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Інвестиційний проект — це викладення цілей та особливостей конкретного інвестування...
Інвестиції у виробництво й у ринки збуту забезпечують підвищення конкурентоспроможності підприємства, створюючи умови для зростання якості продукції, мінімізації витрат, збільшення обсягів продажу. Підприємства за допомогою інвестицій вирішують тактичні та,...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти управління інвестиціями. 1.1. Управління інвестиціями у сучасних умовах. 1.2. Способи залучення інвестицій в АПК України. Розділ 2. Дослідження іноземного інвестування економіки України. 2.1. Аналіз...
Вступ. 1. Загальна характеристика інвестиційного стану в харчовій промисловості 2. Шляхи поліпшення інвестиційного клімату в харчовій промисловості України Висновки. Список використаної літератури. Вступ Питання інвестування належать до одних з...
1. Управління інвестиціями. а) інвестиційна діяльність; класифікація типів інвестиційних ресурсів підприємства; б) методи оцінки доцільності капіталовкладень; в) ризики в оцінці доцільності капіталовкладень. 2. Управління джерелами фінансування. а) статутний фонд...
Реальные конкурентные преимущества товаропроизводителя на рынке зависят от ряда факторов общего и частного порядка. Несмотря на их относительное разнообразие, можно утверждать, что важнейшими являются факторы, определяющие условия выбора конкурентной...
Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестицій та форми інвестиційної діяльності Інвестиційною діяльністює сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Як вже зазначалося вище інвестиції— це всі...
Вступ Вітчизняна харчова промисловість на сучасному етапі перебуває в непростому економічному становищі, тому що ця область дуже залежить від інших областей — машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо від платоспроможності...
Вступ 1. Споживання та заощадження в моделі макрорівноваги 1.1. Споживання і заощадження як функції доходу 2. Концепції споживання 2.1. Класична та неокласична теорія споживання 2.2. Кейнсіанська теорія споживання 2.3....
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти інвестиційних фондів та інвестиційних компаній. 1.1. Поняття інвестиційних фондів. 1.2. Суть та особливості інвестиційної компанії. Розділ 2. Особливості діяльності інвестиційних компаній. 2.1. Інститути спільного...
Вступ. 1. Сутність управління інвестуванням. 2. Основні функції управління інвестиційною діяльністю. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду управління інвестиційним процесом дозволяє зробити висновок про те,...
1. Оцінка ефективності інвестиційних проектів в умовах невизначеності. Список використаної літератури. 1. Оцінка ефективності інвестиційних проектів в умовах невизначеності Метою управління капітальними інвестиціями є вибір найефективніших інвестиційних проектів і...
Вступ Зменшення та контроль проектних ризиків Висновок Список використаної літератури Вступ Раніше просто припускалося, що в разі реалізації кожного проекту можна отримати дану послідовність грошових потоків. Потім аналізувалися ці...
Объект исследования – страны, входящие в технологическое ядро мирового развития (США, Япония, Германия, Англия, Франция). Предмет исследования – органы государственного регулирования инновационной деятельности, финансирование, льготы в налоговой и кредитной...
Вступ. 1. Управління формуванням портфеля фінансових інвестицій. 2. Забезпечення мінімальних інвестиційних ризиків. 3. Типи інвестиційних портфелів та їх доходність. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Останнім часом можна спостерігати розширення...