referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Культурологія та мистецтво

Особливої актуальності набуває проблема виховання у мовця загальнолюдських ціннісних орієнтирів, оскільки культура мовлення всього нашого суспільства і культура мовлення студентів зокрема – це чи не найяскравіший показник стану їх...
Розбудова української державності, проведення реформ, побудова громадянського суспільства неможливі без розвитку української духовності. Протягом років незалежності нашої держави основним завданням державного управління був розвиток економіки, тому вирішення проблем у...
XVI — перша половина XVIII ст. були важливим етапом розвитку української культури. Продовживши традиції давньоруської культури, українська культура виявилася в важких умовах. Але в народі знайшлися сили, які забезпечили...
Історія формування поняття культури пов’язана перш за все з його етимологією. Появі цього слова в різних європейських мовах безпосередньо передувало латинське cultur, що походило від colere. Останнє мало безліч...
Поняття культура об’єднує в собі науку (включно з технологією) і освіту, мистецтво (літературу та інші галузі), мораль, уклад життя та світогляд. Культура вивчається комплексом гуманітарних наук, насамперед культурологією, етнографією,...
Вступ. Культура нації — це не лише демонстрація її освіченості, моральності та свідомості, це — показник її сили. Жодне цивілізоване суспільство неможливе без культури. Культури естетичної, етичної і, звичайно,...
Вступ Мистецтво – одне з найважливіших і найцікавіших явищ в житті суспільства, невід’ємна частина людської діяльності, що грає значну роль в розвитку не тільки окремої особи, але і суспільства. Суть мистецтва...
Вступ Готика була б неможлива без великих успіхів європейців в будівництві. Артілі професійних майстрів, організовані як міські ремісничі цехи, накопичували віковий досвід, з покоління в покоління передавали секрети майстерності....
Вступ У XVII ст. нідерландське мистецтво поділилося на дві школи — фламандську та голландську, що було пов’язано з поділом самих Нідерландів у результаті революції на дві частини — Голландію...
Вступ Загальний період Відродження да­тується від останньої третини ХІП до кіния XVI ст. В окремих країнах Відродження тривало до початку XVII ст. Важливим періодом у розвитку європейської естетики була...
Вступ Актуальність теми. Модернізм 1920-1930-х рр. Вважається ключовим напрямом в історії сучасного зодчества, бо ознаменував перехід до нових форм і принципів в архітектурі та містобудуванні. Сформований між двома війнами,...
Вступ. Постать Феофана Лебединцева, ученого, педагога, літератора, викладача грецької мови, засновника та редактора першого національного історичного часопису «Киевская старина», перебуває наче в тіні вітчизняної науки. Велика частина літературної спадщини...
Вступ Францу́зький кінематограф включає у себе твори кіно, створені французькою нацією, або її представниками за кордоном. Франція — батьківщина кіно. Декілька ключових рухів кінематографу, таких як Нова хвиля, почалися...
Вступ Існує  цікаве застосування сірників — це «матчворк» (з англійської mutch — «сірник», work — «робота») — конструювання виробів із сірників. Сірники — найпростіший і найдоступніший виробний матеріал для...
Вступ Художнє конструювання в поєднанні з технічним (інженерним) проектуванням утворюють єдиний процес проектування об’єктів технологічної діяльності, незважаючи на те, що процес художнього конструювання спрямований на виконання специфічної мети —...
Вступ Поняттям «фонди музею» позначують усю науково організовану сукупність матеріалів, взятих музеєм на постійне зберігання. При цьому вони можуть не тільки міститися у фондосховищі та експозиції, але й бути...
Вступ У практиці музейної справи нині широко розповсюджені обміни експозиціями та тематичними виставками. Це дає змогу музеєві «мандрувати» до масового споживача й актуалізувати у суспільстві увагу до визначних колекцій...
Вступ Однією із загальних закономірностей історичного процесу є нерівномірність його розвитку як у часі, так і в просторі. В історії людства на певних етапах окремі народи ставали носіями суспільного...
Вступ Актуальність теми. В умовах впровадження сучасних інформаційних технологій, зростання ролі інформації в освітньому і науковому процесах проблема формування та розвитку інформаційної культури особистості набуває виняткового значення, стає одним...
Основною рисою українського архітектурного стилю є конструктивізм. Тобто всі деталі як ззовні так і всередині були обумовлені стилем побудови. Другою рисою українського як церковного так і світського будівництва та...
Розквіт світського портретного живопису припадає на другу половину XVIII століття. Саме тоді багато талановитої української молоді навчалося та працювало в Петербурзькій академії мистецтв. Найвідоміші художники Росії того часу Дмитро...
Українську літературу від кінця ХVIII ст. називають новою. Порівняно з давньою це була література нової тематики, нового героя й нового мовного оформлення — твори, на відміну від давніх, написані...
У перший період було засновано «Інститут української наукової мови» Всеукраїнської академії наук (1921), створено кафедри української та інших мов у вищих навчальних закладах. Інтенсивно велися мовознавчі дослідження, укладалися перекладні...
З якою метою представники української інтелігенції збирали історичні пам’ятки? С.Васильківський вивчає і збирає пам’ятки старовинного українського мистецтва. У 1900 р. Васильківський спільно з художником-баталістом М. Самокишем створює альбом «З...
Збирання фольклору стало з  другоï третини дев’ятнадцятого сторiччя явищем масовим. А початок украïнськiй фольклористицi поклали збiрки пiсень, виданi в 1827 i  1834 роках М. О. Максимовичем, першим ректором Киïвського...
Меморіальна скульптура Пізнього Відродження і доби маньєризму отримала поширення на західних українських землях у 16 столітті, бо саме там найчастіше стикалися з новими віяннями та новими ідеями, що йшли...
Духовний розвиток України другої половини XVII —XVIII ст., культурні зв’язки східнослов’янських народів, вплив європейського мистецтва зумовили багатство і розмаїття архітектури України. Вона розвивалася на міцному ґрунті багатовікової вітчизняної культури...
Петро Могила (1597-1647) — політичний та освітній діяч, нащадок князівського роду, широкоосвічена людина. Виходець із Львівської братської школи, він здобув освіту в ряді західноєвропейських університетів. Відомий як засновник Києво-Могилянської...
Ідея відновлення християнської єдності не покидала окремих представників як католицизму, так і православ’я з часу розколу в 1054 р. Складне становище Галицько-Волинської Русі, на яку з одного боку тиснули...
На етапі завершення формування Київської Русі ЇЇ культура збагатилася новими здобутками. Найважливішим серед них була писемність. Археологічні джерела дозволяють відносити час оволодіння східними слов’янами неупорядкованим письмом до IX ст....
Головними ознаками існування державності у ранньосередньовічному суспільстві сучасні історики вважають наявність влади, відчуженої від на­роду, розселення населення за територіальним (а не племінним) принципом і стягнення данини для утримання влади....
На початку І тис. н.е. на історичну арену впевнено виходять слов`яни, які мали автохтонний характер і були однією із найчисельніших груп індоєвропейської спільності. їхнього прабатьківщиною була територія між Дністром...
Культуру розрізняють — матеріальну і духовну. Матеріальна культура охоплює всю сферу матеріальної діяльності і її результати (знаряддя праці, житла, засобу транспорту, предмети побуту), представляючи матеріалізацію людських ідей, опредмечення знання....
Вступ Київська Русь, як і всі середньовічні країни, набирала досвіду культурного розвитку, зважаючи на культуру Давньої Греції та Риму. Найважливішу роль у цьому відношенні відіграли Болгарія і Візантія. Відчуваючи...
Проблема духовної та культурної кризи належить до числа фундаментальних проблем будь-якої держави та її громади. Саме духовний та культурний стан нації слугує визначальним показником життєздатності країни. Без міцних духовних...
Вступ Актуальність теми. Іконостас (з грецької ε?ι?κον – ікона, στα?σις  – місце стояння) — це вівтарна перегородка  з розміщеними в певному порядку  на ній іконами. Функцією іконостасу є відділяти...
Поведінка людини в трудовій сфері в значній мірою визначається особливостями його особистості і ставленням до праці і колективу. У свою чергу, ставлення до праці залежить від задоволеності змістом праці,...
Вступ Однією з визначальних ознак розвитку світової економіки є глобалізація, проявами якої є посилення ролі ТНК на формування міжнародних економічних відносин, рух капіталу з однієї країни в іншу, передача...
Вступ Матеріальна культура кожного народу є дуже важливим аспектом його безпосереднього розвитку.  Вона включає в себе такі елементи, як породи тварин і сорти рослин, ґрунти і природні речовини (ресурси),...
Вступ Національний характер — це система ставлень конкретної етнічної спільності до різноманітних сторін оточуючої дійсності, що виявляється у стійких стереотипах їх мислення, емоційних реакціях і поведінці в цілому. Національний...
Вступ Зміни, які відбувалися у мистецькому житті українських земель упродовж другої половини XVI — першої половини XVII ст., трансформувавши характер мистецької культури, не заторкнули, однак, її фундаментальних основ, тому...
Введение В конце XIX — начале XX вв. Россия переживала бурные социальные потрясения. Вопросы дальнейшего развития страны волновали всех. По-своему решали их русские художники и критики, что проявлялось в...
Вступ У вітчизняних дослідженнях української драматургії 1920-1930-х років уже склалася традиція відносити до такого потужного світового авангардного напряму, як експресіонізм, насамперед п’єси Миколи Куліша, проте  останніми роками з’явилася й...
Вступ У єврейській традиції історія народу й релігія нерозривно зв’язані й дорівнює шановані. Більша частина свят заснована на подіях, описаних у священних книгах. Є й особливі дати календаря —...
Вступ Культура Відродження відображає становлення ранньобуржуазної ідеології, виникнення якої багато в чому було обумовлено специфікою політичного й економічного розвитку Італії. Ренесанс — це насамперед  міська культура, а в XІІ...
Вступ Актуальність теми. Здобуття Україною незалежності дало нашому народу змогу повернутися до джерел своєї духовності. Незважаючи на негаразди сьогодення, ми все ж можемо говорити  про національне відродження. Дуже важливо,...
Вступ Вивчення конкісти в Латинській Америці з усією очевидністю показує, що її суспільно-історичні наслідки виявилися досить різноманітними, а подальша еволюція отримала різну спрямованість. Чому це залежало? Раніше всього від...
Введение Характерной особенностью этнической истории Украины есть формирования многоэтнического состава ее населения. Оно на всех этапах исторического развития вобрало другие этнические субстраты, однако механизм этого процесса в разные временные...
Вступ Індія — країна, у якій проживає безліч народів і народностей, кожен зі своєю мовою, культурою і традиціями. В цій країні дивним чином мирно співіснують багато релігій. В Індію...
Вступ Актуальність теми. Народне мистецтво втілює в собі талант народу, його мудрість, розуміння краси і добра, його життєствердне світобачення. Воно нерозривно поєднане з магічно-обрядовою і господарською діяльністю людини. Між...
Вступ Актуальність теми. У центрі французької культурної дипломатії перебуває ідея «м’якого» впливу на двостороннє та багатостороннє співробітництво. Головними інструментами впливу є французька мова та культура. Поширення французької мови є...
Вступ Актуальність теми. Загальний духовний розвиток особистості, формування і задоволення її моральних, інтелектуальних запитів та інтересів, тобто усе те, що становить собою духовну культуру, сьогодні перебуває під посиленою увагою...
Вступ Культура скіфів українських степів була місцевим своєрідним виявом культури величезного кочового іраномовного світу, який розвивався в євразійських степах від Алтаю до Нижнього Дунаю протягом І тис. до н....
Вступ Одним з можливих способів розуміння спілкування є сприйняття партнерів по спілкуванню. В будь-який розмові, бесіді, публічному спілкуванні, велике значення має відношення партнерів: хто в даній ситуації спілкування головний,...
Вступ Фотографія існує вже понад 160 років. У світовій культурі вона цінується, передусім, як документ зі своїми численними функціями, серед яких найважливішою вважають комунікативну. Провідні історики і теоретики мистецтва...
Вступ Повернення до культурної спадщини українського народу, що була штучно знівельована в часи тоталітаризму, є одним із основних аспектів духовного зцілення народу, шляхом до піднесення патріотизму та консолідації нації....
Вступ Актуальність теми. У 1930-ті роки радянське кіномистецтво стало знаряддям масової агітації та пропаганди. Саме в цей час кіно перетворилося на мистецтво мільйонів. Цьому безпосередньо сприяв процес кінофікації, який...
Вступ Духовні цінності народів завжди відігравали помітну роль у міжнародних стосунках. З часів Стародавнього світу спостерігаємо процес нав’язування, поширення духовних здобутків одних народів іншим, особливо переможців переможеним. Відбувався, правда,...
Актуальність дослідження. Дослідженню особливостей традиційно-побутової культури в незалежній Україні надається особливого значення, оскільки вона посідає важливе місце у процесах державотворення та форму-вання національної самосвідомості громадян. Традиційно-побутова культура українців, одвічного...
Вступ Актуальність теми. Під впливом постімпресіоністів сформувалася творча манера Анрі Матісса, одного з засновників напряму фовістів (тобто «диких»). Найбільш відомі його картини «Червоні риби» (1911), «Одаліска» (1926). Фовістів не...
Вступ Процес розбудови української держави зумовив помітну тенденцію суспільства до всебічного, глибокого вивчення і творчого використання кращих традицій мистецької спадщини минулого. Це накладає відбиток і на політичне життя нашої...
Введение Актуальность исследования обусловлена, во-первых, глубокими изменениями, произошедшими во всех сферах общественной жизни, включая культуру, за последние 15 лет как в целом в Китае, так и его регионах. Культура,...
Вступ Актуальність теми пояснюється нагальною потребою переосмислення понять «етнос» і «нація» у зв’язку з вибухом етнонаціональної активності у всіх регіонах земної кулі. Важливим теоретико-методологічним завданням будь-якого дослідження є визначення...
Вступ Із здобуттям незалежності в українській архітектурі розпочався новий етап її розвитку. У складних умовах перманентної економічної кризи будівельний комплекс зберіг життєздатність, проте умови функціонування були суттєво змінені: закінчилися...
Вступ В умовах розбудови правової демократичної Української держави актуальною проблемою постає необхідність поглибленого вивчення процесів становлення української національної самосвідомості, адже вона обумовлює соціальну і політичну активність народу, є тим...
Вступ Режисер естради та масових видовищ звертається, в основному, до сучасних тем, використовуючи при цьому і сучасний репертуар. Він щоразу має справу з абсолютно новим матеріалом, шукає нових вирішень...
Вступ Народні музичні інструменти — це яскрава сторінка історії музичної культури українського народу. Первісне музикування мало синкретичний характер (пісня, танець і поезія були нерозривно пов’язані), супроводжувало обряди й церемонії,...
Вступ Поступово театр ставав активним учасником громадського життя, з його кону все сміливіше починала звучати правда про класову нерівність у тодішньому суспільстві. Разом з приходом у мистецтво важливих тем...
Вступ «Такі українські актори, як Кропивницький, Заньковецька, Саксаганський, Садовський — блискуча плеяда майстрів української сцени — вписані золотими літерами на скрижалі історії світового мистецтва… Той, хто бачив гру українських...
1. Образ факторів аудиторій “Показовими” характеристиками людей є ряд їх якостей. Розпізнати їх не так вже й складно, вони як би лежать на поверхні і проявляються незалежно від людини....
Вступ Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю комплексного вивчення рукописної книги в Україні та світі, яка займає особливе місце в історії та культурі минулого. Увібравши в себе духовні та матеріальні...
Вступ Актуальність теми. Культурологія як наука сформувалася лише у XX столітті.  Процес обґрунтування її об’єкта, предмета, структури, основної проблематики і функцій ще триває. Але погляди на явища і процеси...
Вступ Виникнення друкарства сягає своїм корінням в глибоку історію людства. Але і сьогодні людську спільноту важко уявити собі без книг, газет, журналів. Нині друковане слово в поєднанні з електронними...
1. Візит увічливості. Неформальна бесіда Важливим елементом знайомства, після представлення, рукостискання та можливого обміну візитними чи бізнес-картками, є неформальна бесіда. Неформальна бесіда відбувається також при зустрічі зі знайомими, колегами,...
Вступ Знання з історії філософії потрібні не тільки тим, хто вивчає філософію, а кожній культурній людині. Адже філософія є не тільки елементом культури, але й системою знання, впливу якої...
Вступ Китай — країна стародавньої цивілізації: на його території виявлені залишки первісної культури часів раннього палеоліту та бронзового віку. Первіснообщинний лад існував тут довго — коли в XIV ст....
ВСТУП Перша друкарня на території України з’явилась у Львівській братській школі, де працювали 30 кваліфікованих граверів (XV ст.). Серед них відомий майстер Лаврентій Пилипович. У XVI ст. малярство продовжувало...
Вступ Актуальність дослідження. Сучасна сценічна хореографія є одним з найпопулярніших видів професійного виконавства. Без хореографічної складової важко уявити існування багатьох сценічних жанрів – від опери до естрадного ревю. Розуміння...
Вступ Культура (лат. colere — «населяти», «вирощувати», «сприяти», «успадковувати») — сукупність матеріальних і духовних, нематеріальних цінностей, створених людством протягом його історії. Це поняття може вживатися в таких значеннях: —...
Вступ. 1. Імпресіонізм як художній стиль в мистецтві. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кінець XIX — початок XX ст. Межа століть — грань між традиційним реалістичним мистецтвом і модернізмом,...
Вступ. 1. Запровадження християнства та його вплив на розвиток культури Київської Русі. 2. Освіта та література Київської Русі. 3. Мистецькі здобутки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Культура України –...
Вступ. 1. Діяльність діячів української культури в Галиччині, на Буковині і Закарпатті. 2. Творча діяльність О.Архипенка. 3. Культура української діаспори перш. пол. ХХ ст. Є.Маланюк, С.Гординський, І.Багряний. Висновки. Список...
Вступ. 1. Основні тенденції розвитку культури. 2. Національна ідея і розвиток культури: проблеми взаємозв’язку. 3. Розвиток національно-культурних процесів в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Утворення власної національної держави...
Вступ. Розділ І. Теоретико-методологічні основи комплектування бібліотечного фонду дитячих бібліотек. 1.1.Теоретичні основи комплектування фонду дитячої бібліотеки. 1.2. Особливості формування фонду бібліотеки у сучасних соціально-економічних умовах. 1.3. Інтернет-ресурси як джерело...
1. Місце античності в історії світової культури. 2. Давньогрецька література (Гомер, Есхіп, Софокл, Евріпід, Аристофан). Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поняття «античність» з'явилось в епоху Відродження. Тоді італійські гуманісти...
Вступ. 1. Основні завдання та сфери компетенції ЮНЕСКО в галузі культури. 2. Діяльність України в ЮНЕСКО. Висновки. Список використаної літератури. Вступ ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки...
Вступ. 1. Сутність культурної кризи та її ознаки. 2. Пошуки шляхів виходу з європейської духовної кризи ХІХ – ХХ століття. 3. Сучасні контркультури та субкультури. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ 1. Економічна ситуація в країні 2. Розвиток освіти та науки в Італії 3. Культура та мистецтво Італії, сучасні традиції італійців Висновки Список використаної літератури Вступ Згідно з республіканською...
1. Співвідношення понять культури та цивілізації. 2. Загальна характеристика культури Давнього Єгипту. 3. Візантія в історії світової культури. 4. Гуманізм — ціннісна основа культури Відродження. 5. Основні напрями стилі...
Вступ. 1. Основи формування корпоративних стратегій. 2. Фірмові стандарти як частина корпоративної культури. 3. Компоненти корпоративної культури. 4. Стадії розвитку корпоративної культури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розглядаючи корпоративну...
Вступ. 1. Коротко охарактеризувати культурну політику України та визначити її основні напрямки. 2. Закон про охорону археологічної спадщини, як один із захистів культурних цінностей України. Висновки. Список використаної літератури....
Введение. 1. Жизненный путь и творческая деятельность С.Шацкого. 2. Реализация идей реформаторской педагогики в деятельности С.Т.Шацкого. Выводы. Список использованной литературы. Введение Станислав Теофилович Шацкий вошел в историю мировой педагогики...
1. Міфологічні витоки культури стародавнього сходу. Язичницький пантеон і культ 2. Особливості розвитку літератури і мистецтва стародавнього сходу. Поняття ”сикретизм ” і “канон” 3. Система життєвих цінностей в культурі...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти оформлення книги. 1.1. Книжковий декор та художнє оформлення книги. 1.2. Специфіка орнаментального мистецтва. 1.3. Способи друкування (види друку). 2. Історія оформлення літературних видань на Україні....
Вступ. РОЗДІЛ 1. СЦЕНАРІЙ МАСОВОГО ТЕАТРАЛІЗОВАНОГО ВИДОВИЩА ЯК ХАРАКТЕРНИЙ РІЗНОВІД ДРАМАТУРГІЇ В ЦІЛОМУ ТА ОБ'ЄКТ ВИВЧЕННЯ. 1.1. Поняття та термінологія масового театралізованого заходу. 1.2. Виникнення сучасної драматургії театралізованих видовищ....
Вступ. 1. Філософсько-правові проблеми правової культури. 2. Соціально-філософські ідеї дослідження правової культури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Формування правової культури не є відокремленим процесом від розвитку інших...
Вступ 1. Ренесансний антропоцентризм. 2. Гуманізм як ідеологія Відродження. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Італійське Відродження. Відродження (з французької ренесанс, італійської «ринашименто») — цей термін вперше був запроваджений Джорджо...
Вступ. 1. Особистість в світі культури. 2. Культурна політика та її роль для людини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Особливе місце у світі культури займають її морально-етичні та естетичні...
Вступ Розділ 1. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства. 1.1. Культура як соціальний феномен. 1.2. Місце і роль культури в житті суспільства. 1.3. Концепція розвитку людського потенціалу....
1. Загальна характеристика та періодизація культури людства у первісну добу 2. Поняття археологічної культури, визначні археологічної культури в доби Палеоліту і Неоліту. 3. Трипільська культура на тернах України. Список...
Вступ. 1. Візантія в історії світової культури. 2. Особливості культури Візантії. 3. Усна народна творчість й література. Поема про Василя Дігениса Акріта. 4. Світове значення візантійської культурної спадщини. Висновки....
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти шоу-бізнесу. 1.1. Основні ознаки шоу-бізнесі. 1.2. Основні аспекти шоу-бізнесу в Україні. Розділ 2. Сучасний стан та перспективи розвитку шоу-бізнесу в Україні. 2.1. Характеристика сучасного стану...
Вступ. Розділ І. Японська гендерна культура та положення гейші в Японії. 1.1. Місце японської жінки у суспільстві та родині. 1.2. Образ гейші у культурі Японії. Висновки. Список літератури. Вступ...
Вступ. 1. Передумови становлення музично-історичних поглядів Климента Квітки. 2. Формування культурно-історичних поглядів Климента Квітки. 3. Фольклористична робота К.Квітки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. В історії української етномузикології...
Вступ. 1. Виникнення кінематографу. Основні види та жанри кіно. 2. Українське кіно. О. Довженко та С. Параджанов — класики українського та світового кіно. 3. Сучасне українське кіномистецтво. Висновки. Список...
Вступ. 1. Періоди та характерні риси культури античної Греції. 2. Давньогрецькі філософи. 3. Мистецтво Стародавньої Греції. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Антична доба — період якісних змін в історії...
Вступ. 1. Архітектура давньої Русі. 2. Малярство та художні ремесла. 3. Значення давньоруської мистецької спадщини та проблема її збереження в наш час. Висновки. Список використаної літератури. Вступ IX—XIII ст....
Вступ. 1. Хвойка. 2. Г.Сковорода. 3. І.Мазепа. 4. Б.Хмельницький. 5. Вернадський. 6. Княгиня Ольга. 7. І.Франко. 8. Л.Українка. 9. Тарас Шевченко. 10. Я.Мудрий. 11. Володимир Великий. 12. Кирило Розумовський....
1.Сутність культури і її функції. 2. Міфологічні витоки культури Стародавнього Сходу. Язичницький пантеон і культура. 3.Київська Русь — якісно новий етап розвитку слов’янської культури (шлях від язичництва до християнства)....
Вступ. Розділ І. Запорозька Січ – козацька республіка. Розділ ІІ. Заняття козацтва. Розділ ІІІ. Побут козацтва. Розділ ІV. Мистецтво козацтва. Розділ V. Символіка козацтва. Висновок. Література. Вступ Підсумком формування...
1. Культурологія — комплексна соціально-гуманітарна наука. 2. Науки, що складають основи культурологічного знання. 3. Інтегративна специфіка культурології. 4. Культура як предмет культурології 5. Генезис поняття культури. Багатоаспектність тлумачень і...
Вступ. 1. Ключові проблеми культурного сектора в Україні. 2. Перспективи розвитку культурного сектора в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ За оцінками нинішнього стану культурної сфери населення країни ділиться...
Вступ. 1. Культура: суть та структура. 2. Людинотворча суть культури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Культурний устрій людського буття відрізняється від того, який існує в життєвому світі, де конкретна...
Вступ. 1. Пам’ятки античної архітектури на території сучасної Греції. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Древня Греція — колиска європейської культури й мистецтв. При погляді на художні шедеври тієї далекої...
Вступ. 1. Загальне поняття про культуру праці. 2. Характеристика професійної культури бізнесу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В процесі розвитку індустріальної культури все більш глибше виявляється її внутрішнє протиріччя....
Вступ. 1. Поняття соціокультурної динаміки. 2. Циклічна парадигма розвитку культури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Соціологія розглядає культуру як складне й динамічне утворення, причому у двох аспектах: культурна статика,...
Вступ. 1. Періодизація культури Єгипту. 2. Релігійно-міфологічний світогляд. 3. Писемність, освіта, наука та література. 4. Живопис, скульптура та архітектура. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Культура Стародавнього Єгипту — одна...
Вступ. 1. Життєвий шлях Рафаеля. 2. Творчість та полотна Рафаеля. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Найяскравіше, людяніше і життєстверджуюче втілюються ренесансні ідеї у творчості Рафаеля Санті (1483-1520,). Вже в...
Вступ. 1. Романська культура: літургія та карнавал. 2. Готичний стиль і схоластика. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Середньовіччя — епоха величезного злету будівничого мистецтва. Тоді було створено визначні пам'ятники...
Вступ 1. Соціальна структура та устрій козацької держави 2. Особливості політичної системи козацької цивілізації 3. Культурний розвиток за часів Гетьманщини 4. Економічний розвиток у козацькій цивілізації Висновки Список використаної...
1. Співвідношення понять культури та цивілізації. 2. Загальна характеристика культури Давнього Єгипту. 3. Візантія в історії світової культури. 4. Гуманізм — ціннісна основа культури Відродження. 5. Основні напрями стилі...
Вступ. 1. Зародження антропологічних знань за античності та середньовіччя. 2. Натуралісти й філософи XVIII — початку XIX ст. про місце людини у природі. 3. Расознавчі студії XVIII — першої...
ВСТУП.. Сучасна українська літературна мова як предмет наукового вивчення. Українська мова — національна мова українського народу. Мовна ситуація. Мовна політика, законодавче підґрунтя. Українська літературна мова — унормована й опрацьована...
РОЗДІЛ І. СВЯТА КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ 1.1.Зимові свята День Катерини 1.2. Весняно-літні свята Літній цикл свят 1.3. Свята осіннього циклу РОЗДІЛ ІІ. ТРУДОВІ СВЯТА Й ОБРЯДИ 2.1.Традиційні трудові свята Свято...
Вступ. Розділ 1. Національна бібліотека України ім. Вернадського як головний науково-інформаційний центр держави. 1.1. Основні етапи розвитку НБУВ. 1.2. Законодавство України про НБУВ. Розділ 2. Документні ресурси НБУВ. 2.1....
Вступ. 1. Значення культури Стародавнього Сходу для людської цивілізації. 2. Досягнення Шумерсько-аккадської культури. 3. Особливості Вавилонської культури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Одна з найдавніших світових культур — культура...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти культури обслуговування в готельному господарстві. 1.1. Історичні аспекти розвитку культури. 1.2. Культура обслуговування в готельній індустрії та її складові. Розділ 2. Аналіз особливостей спілкування...
Вступ. 1. Особливості архітектури на поч. ХІХ ст. 2. Розвиток містобудування на поч. ХІХ ст. 3. Архітектура м.Києва в епоху класицизму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В Україні понад...
1. Проблема творчості в історії розвитку філософської думки. 2. Основні проблеми творчості у філософії. 3. Основні суб’єкти творчості. Список використаної літератури. 1. Проблема творчості в історії розвитку філософської думки...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти поняття історико-культурних заповідників. 1.1. Поняття історико-культурного заповідника. 1.2. Класифікація історико-культурних заповідників. 1.3. Діяльність історико-культурних заповідників. 2. Історико-культурні заповідні території (місця). 2.1. Порядок створення. 2.2. Забезпечення...
Вступ. 1. Культурне життя людини первісної доби. 2. Світоглядні та художньо-естетичні особливості культури Месопотамії та Єгипту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Первісна доба — одна з триваліших та найважливіших...
Вступ. 1. Витоки японської культури. 2. Традиційне мистецтво Японії. 3. Сучасні традиція в японському мистецтві. 4. Схожість міфів у різних народів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На Японському архіпелазі...
Вступ. 1. Розвиток образотворчого мистецтва в ХІХ ст. 2. Головні тенденції образотворчого мистецтва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У кінці XVIII ст. територія України була розділена між Австрійською (увійшло...
1. Діоністський початок європейської культури. 2. В чому полягає феномен “діоніський та аполонійський” початок культури. Список використаної літератури. 1. Діоністський початок європейської культури У 1764 p. було надруковано «Історію...
Вступ. Розділ 1. Загальна характеристика державного управління мистецтвом та культурою в Україні. 1.1. Організаційно-правові засади управління культурою. 1.2. Соціально-культурний комплекс: поняття, склад, галузева структура. Розділ 2. Аналіз управління культурним...
Вступ. Розділ 1. Творчий портрет М.Ростроповича. 1.1. Життєвий шлях М.Ростроповича. 1.2. Диригентська діяльність М.Ростроповича. Розділ 2. Внесок М.Ростроповича в музичну культуру. 2.1. Місце М.Ростроповича в музичній культурі. 2.2. Школа...
Вступ. 1. Художньо-стильові особливості казкового епосу. 2. Культово-анімістичні (міфологічні) казки. Звіриний епос. 3. Чарівні (героїчні) казки. 4. Соціально-побутові казки, анекдоти та небилиці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Український народний...
Вступ. 1. Процес естетичного виховання дітей засобами музичного мистецтва. 2. Розвиток гуманних почуттів засобами класичної музики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток національної системи освіти в Україні як необхідний...
Вступ. 1. Метафізичні та деонтологічні припущення в пізнанні феномену культури. 2. Проблема онтологій культури в контексті об’єктивації філософсько-історичних досліджень. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Людство існує не тільки в...
Вступ. 1. Модернізм — культурний феномен XX ст. 2. Течія постмодернізму в культурі межі ХХ-ХХІ ст. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Термін модернізм (від франц. moderne — сучасний) більшість...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи обрядовості українців. 1.1. Еволюція української обрядовості в контексті історії. 1.2. Звичаї та обряди українського народу. 1.3. Поняття та роль обрядів у народних святах. Розділ...
Вступ. 1. Основні події з історії Книжкової палати України. 2. Основні функції Книжкової палати України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Книжкова палата належить до найбільших установ України, що здійснюють...
Вступ. 1. Історія розвитку та становлення чайної церемонії. 2. Мистецтво чайної церемонії в Японії. 3. Особливості чайного ритуалу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Великий вплив на розвиток японської культури...
Вступ. 1. Біографічні дані С.Петлюри. 2. Симон Петлюра — головний отаман армії Української Народної Республіки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Симон Васильович Петлюра (10(22) травня 1879, Полтава — 25...
Вступ. 1. Еволюціоністські теорії культур. 2. Поняття "культура" в еволюціоністів і історичних етнологів. 3. Особливості еволюціоністського підходу до культурно-історичного процессу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Культура як зміст і...
Введение. 1. Возрождение как переворот традиций. 2. Проблема периодизации и национального характера Возрождения. Выводы. Список использованной литературы. Введение Слово «ренессанс» ввел Джорджо Вазари, художник, философ и писатель, в своем...
Вступ. 1. Загальна характеристика музичного мистецтва України XIX ст. С. Гулак-Артемовський. 2. Українські композитори. М.Лисенко, Ю.Зарембський, М.Аркас. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Одним з видатних українських композиторів був Миколі...
Вступ. 1. Життєвий шлях Г.Сковороди. 2. Політична філософія Г.Сковороди. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Григорій Сковорода мав величезний вплив на своїх сучасників і на дальше українське громадянство, і то...
Вступ. 1. Вчення про культуру і цивілізацію О.Шпенглера ("Сутінки Європи") 2. Розвиток культури за Шпенглером та кризові явища в ній. Висновки. Список використаної літератури. Вступ О. Шпенглер у своїй...
Вступ. 1. Стиль і художній метод в мистецтві. 2. Особливості давньогрецького мистецтва. Висновки. Список використаної літератури.   Вступ Широкий спектр поглядів на сутність і зміст культури не стільки полегшує...
Вступ. Розділ 1. Естетичне виховання засобами музики. 1.1. Естетичне виховання молоді у процесі сприйняття музики. 1.2. Удосконалення музично-творчого розвитку молоді. Розділ 2. Музично-естетичне виховання та його структурні компоненти. 2.1....
Вступ. Борис Грінченко — безкомпромісний лицар національної ідеї. 1.1. Сторінки біографії. 1.2. Педагогічна, літературна, наукова та громадська діяльність Бориса Грінченка. 2. Шахтарська тематика в творчості Бориса Грінченка. 2.1. Оповідання...
Вступ. Розділ 1. Сучасний стан культурної політики в Україні в контексті світового культурного прогресу. 1.1. Проблема культурної політики України в контексті європейських країн. 1.2. Аспекти розвитку культурної політики України....
Вступ. 1. Історія становлення та розвитку бразильського карнавалу. 2. Особливості карнавалу у Ріо-де-Жанейро. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Карнавал у Бразилії — подія, на яку мріють потрапити мільйони людей....
Вступ. 1. Становлення музейної справи в Україні. 2. Сучасний стан музейної галузі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Важлива умова для створення музею — це поява публіки. Вся історія виникнення...
Вступ. 1. Поняття «фонди музею». 2. Особливості зберігання музейних фондів. 3. Зберігання музейних фондів при транспортування та перевезенні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поняттям «фонди музею» позначують усю науково...
Вступ. 1. Вплив інформатизації на бібліотеку та бібліотечні процеси. 2. Роль бібліотек в інформатизації суспільства і підвищенні інформаційної культури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Початок XXI ст. ознаменувався прямуванням...
Вступ. 1. Вплив міфології на формування культури у слов’ян. 2. Дослідження міфології у слов’ян. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Зацікавлення релігією слов'янських народів пробудилося наприкінці XVIII ст. Але до...
ВСТУП. І Вплив християнства на розвиток освіти в Київській Русі ІІ.  Особливості сакральної архітектури. Церква як символ неба і землі. ВИСНОВОК. Список використаної літератури ВСТУП Культура України – яскраве...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти давніх міфів та міфології. 1.1. Загальна проблематика міфу. 1.2. Міф в історичному розвитку. 1.3. Міф як світоглядно-естетичний феномен. Розділ 2. Дослідження впливу міфів на...
Вступ. 1. Духовно-культурна спадщина Візантійської імперії. 2. Розвиток візантійської освіти, науки та мистецтва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Середньовіччя — окремий закономірний культурно-історичний період розвитку людства, час, коли закладався...
ВСТУП. РОЗДІЛ І. ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ КРИМУ. 1.1. Бахчисарай. 1.2. Новий світ. 1.3. Судак. 1.4. Фуна. 1.5. Чуфут-Кале. РОЗДІЛ ІІ. ВИЗНАЧНІ АРХІТЕКТУРНІ ПАМ’ЯТКИ КРИМУ. 2.1. Феодосія, генуезька фортеця Кафа. 2.2....
Вступ. Розділ 1. Розвиток соціально-культурної сфери України в умовах ринкових відносин. 1.1. Загальний стан розвитку соціально-культурної сфери України. 1.2. Моделі захисту соціально-культурної сфери. 1.3. Визначення ролі соціально-культурної сфери в...
Вступ. 1. Українське «Розстріляне Відродження». 2. Феномен «відлиги» в українській культурі. 3. Дисидентський рух і культура. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У 1930-х роках справжнє спустошення здійснюється тоталітаризмом в...
Вступ. 1. Мода Середньовіччя в контексті сучасних дизайнерських практик. 2. Еволюція орнаментів на одязі середньовіччя. 3. Морфологічні особливості костюма середньовіччя. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Оскільки костюм є елементом...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти оформлення книги. 1.1. Книжковий декор та художнє оформлення книги. 1.2. Специфіка орнаментального мистецтва. 1.3. Способи друкування (види друку). 2. Історія оформлення літературних видань на Україні....
Вступ. Розділ 1. Життя і творчість Гомера: дискусії в гомерознавстві. Розділ 2. Історизм і міфи Гомерового епосу. Розділ 3. Філософсько-естетичні уроки «Одіссеї». 3.1. «Одіссея» — енциклопедія життя греків. 3.2....
Вступ. 1. Творчість Р.Рембрандта. 2. Аналіз його творів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Великий Рембрандт, улюблений багатьма й багатьма ненавидимий, зробив революцію в живописі багатої Голландії XVІІ століття. Подібно...
Вступ. 1. Структура культурного простору. 2. Глобальна технологічна культура. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У роботі розкриваються сутність технологічної культури, загальні технологічні принципи перетворювальної трудової діяльності в сучасному суспільстві,...
1. Іслам як культурний феномен, його народження та еволюція. 2. Самобутність культури Середньовічної Русі 3. Особливості російської культури ХІХ – початок ХХ ст. Список використаної літератури. 1. Іслам як...
Вступ. 1. Проблема особистості у творчості гуманістів Відродження. 2. Становлення гуманізму та постать особистості у гуманістів Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ідейною основою ренесансної культури був гуманізм, світсько...
План Вступ Згадки про Шевченка Вступ Малярська спадщина Тараса Шевченка стала основою розвитку реалістичного образотворчого мистецтва в Україні. Шевченко — художник досконало володів різними жанрами і різною технікою, проте...
Вступ. 1. Міфопоетичне мислення і художня творчість Олександра Довженка. 2. Вплив німецького експрисіонізму (Е.Чеккель) на творчість О.Довженка. Вплив Куліша і Курбаса на його творчість. 3. Культурологічний контекст під впливом...
Вступ. 1. Основні групи небезпек в культурній та духовній сфері. 2. Сучасний рівень культури. Тенденції розвитку сучасної української культури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблема духовної безпеки загалом —...
Вступ. 1. Драматургія М.Старицького. 2. Роль Г.Квітки-Основ’яненко в театрі та драматургії. 3. І. П. Котляревський як письменник, драматург, перший класик нової української літератури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Специфічною...
Вступ. 1. Основні етапи підготовки промови. 2. Оформлення текстового матеріалу. 3. Види підготовки до виступу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Усне професійне спілкування передбачає використання діалогічної і монологічної форми....
Вступ. 1. Загальна характеристика культури Середньовіччя. 2. Середньовічна культура Західної Європи (V—XV ст.). Висновки. Список використаної літератури. Вступ Середньовіччя стало епохою розвитку численних ремесел та появи важливих винаходів. Так,...
Вступ. 1. Історія та розвиток Московького художнього академічного театру. 2. Школа-студія МХАТ, її роль та значення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Головним завданням МХТ, по думці його творців, з...
1. Острожская школа ее роль в культурном процессе Украины. 2. Скульптура древнего Рима. Список использованной литературы. 1. Острожская школа ее роль в культурном процессе Украины Первое письменное свидетельство о...
Вступ. 1. Освіта та наука в 14 – першої половини 17 століть. 2. Створення нових навчальних закладів. Острозька академія. 3. Розвиток братських шкіл. 4. Розвиток книгодрукування в Україні. 5....
Вступ. 1. Європейська культура епохи Середньовіччя. Наука та освіта. 2. Особливості духовної культури середньовіччя. Література, архітектура та театр. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Культура Середньовіччя отримала часом неадекватну, але...
Вступ. 1. Особливості японської гостинності. 2. Особливості японської кухні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Популярність японської кухні в усьому світі надзвичайно висока. Японська кухня проста, витончена та вишукана. Вона...
Вступ. 1. Поняття культури та співвідношення культур. 2. Форми вираження культури. Культура як засіб пристосування до оточуючого середовища. 3. Структура культури, її функції та характерні ознаки. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Поняття світової та національної культури. 2. Суть і характерні особливості регіонального підходу до типології світової культури. 3. Культура і сучасна цивілізація. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Світова...
1. Античність-Середньовіччя-Відродження-Просвітництво:історико-культурна спадковість. 2. Художні стилі і напрямки в мистецтві 20 століття. 3. Дайте визначення понять, пов’язаних з теорією культури: цивілізація, субкультура, контркультура , культурна спадщина. Список використаної літератури....
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи загальної жанрології 1.1. Поняття про жанровий різновид. 1.2. Засади жанрового поділу. Розділ 2. Аналіз інформаційного жанру. 2.1. Сучасна практика журналістського інтерв'ю – як різновиду...
1. Культурний зміст та функції традиції. 2. Форми побутування традицій. 3. Роль традиції в спадкоємності поколінь. 4. Традиція, як культурний стереотип. Список використаної літератури.   1. Культурний зміст та...
Вступ. 1. Біографічні відомості В.В. Городецького. 2. Архітектурні споруди В.В. Городецького. 3. Сучасний стан архітектурних споруд В.Городецького в Києві. 3.1. Дім з химерами. 3.2. Костел святого Миколая. 3.3. Караїмська...
Вступ. 1. Роль релігії і церкви в середньовічному суспільстві 2. Характерні особливості середньовічного мистецтва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Формування середньовічного типу культури на території колишньої Римської імперії відбувалося...
Вступ 1. Основні виміри театрального планування 2. Планування розвитку у галузі театру Висновки Список використаної літератури Вступ Театр завжди був для всіх народів великою цінністю, яка мала незвичайне моральне,...
1. Сучасні принципи організаційної культури та методи її дослідження. 2. Соціальне партнерство та його практичне втілення. 3. Розробіть анкету для проведення соціологічного дослідження про стан організаційної культури на підприємстві....
1. Боги давніх слов’ян. 2. Докирилична писемність. 3. “Велесова книга”. Список використаної літератури. 1. Боги давніх слов’ян Як і інші язичницькі релігії, релігія давніх слов`янських племен базувалась на містичному...
Вступ. 1. Сутність культури та основні культурологічні парадигми 2. Людина в світі культури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Культурні процеси і явища відрізняються складністю і багатоплановістю. Тому у сучасній...
Вступ. 1. Культура Стародавньої Греції. 2. Культура Стародавнього Риму. Висновки. Список використаних джерел. Вступ У розумінні сучасної науки античність – це історія і культура Стародавньої Греції і Стародавнього Риму...
Вступ. 1. Загальна характеристика схоластики. 2. Специфіка середньовічної схоластики. 3. Схоластика і «християнське завоювання світу». 4. Фома Аквінський – систематизатор середньовічної схоластики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Саме слово...
Вступ. 1. Духовно-культурна спадщина Візантійської імперії. 2. Архітектура і мистецтво Візантії V—VIII ст. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Середньовіччя — окремий закономірний культурно-історичний період розвитку людства, час, коли закладався...
Вступ. 1. Культура неможлива без. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В сучасну епоху проблема сенсу життя набуває особливої гостроти. В умовах, коли відбувається глобальна переоцінка усіх цінностей та ломка...
Вступ 1. Запровадження та поширення писемності на Русі. Перші літописи. 2. Освіта та зародки наукових знань. 3. Визначні пам’ятки давньоруської літератури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Відчуваючи політичний тиск...
Вступ. 1. Комічне як соціокультурна реальність. 2.Комічне як суперечність. 3.Типи і відтінки комізму. Міра сміху. 4.Історизм комедійного аналізу. 5.Мовне вираження сміхової культури у творчості Остапа Вишні Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Культура неможлива без … Висновки. Список використаної літератури. Вступ В сучасну епоху проблема сенсу життя набуває особливої гостроти. В умовах, коли відбувається глобальна переоцінка усіх цінностей та...
Вступ 1. Чисельність населення Канади, їх звички та традиції 2. Соціально-економічний розвиток Канади 3. Культура та освіта канадців, їх культурні звичаї Висновки Список використаної літератури Вступ У Канаді —...
Вступ. 1. Поняття та основні функції політичної культури. 2. Регіональні відмінності політичної культури в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Людське суспільство протягом усієї своєї багатовікової історії пізнає й...
Вступ. 1. Основні напрямки музейної діяльності. 2. Аналіз відвідування музеїв. 3. Основна мета та перспективи діяльності музеїв. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Щоденно десятки тисяч громадян України, іноземні туристи,...
Введение. 1. Начало национально-культурного возрождения. 2. Основные деятели национального возрождения в Украине. Выводы. Список использованной литературы. Введение Современные историки выделяют в развитии национальных движений Восточной Европы три этапа, которые...
Вступ. 1. Культура підприємницької діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Перехід на початку 90-х років XX століття до нової моделі господарювання, становлення та розвиток підприємництва на основі самостійної ініціативи...
1. Мистецтво доісторичної людини. 2. Співвідношення “обдарованість”, “талант”,”геніальність”. Список використаної літератури. 1. Мистецтво доісторичної людини До питання виникнення мистецтва зверталися представники різних галузей науки – історики, археологи, філософи, мистецтвознавці,...
Вступ. 1. Розвиток архітектурного мистецтва у ХІV- ХVІ ст. 2. Українська архітектура у ХVІІ ст. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У країнах Західної та Центральної Європи даний період характеризується...
1. Основні групи небезпек в культурній та духовній сфері. 2. Сучасний рівень культури. Тенденції розвитку сучасної української культури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблема духовної безпеки загалом — це...
Вступ. 1. Музеєзнавство в системі наукових дисциплін. 2. Музейна справа в епоху Відродження. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На XVI-XVІІ ст. припадає також виникнення музеографії — наукової дисципліни, під...
1. Визначити поняття культури, об'єкту і суб'єкту культурного розвитку. 2. Обгрунтувати характер, специфіку української культури в контексті європейського культурного розвитку. 3. Проаналізувати італійське мистецтво доби Відродження. 4. Дати оцінку...
Вступ. 1. Поняття та функції християнських цінностей. 2. Морально-етична основа християнських духовних цінностей. 3. Принципи формування духовності на основі християнських цінностей. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток українського суспільства...
1. Класифікація музеїв, характеристика музеїв різних профілів. 2. Фонди музеїв, основні напрямки фондової роботи. 3. Комплектування музейних фондів. 4. Облік музейних колекцій та його основні етапи. 5. Фондова документація...
Вступ. Розділ І. Теоретичні засади організації дозвілля дітей. 1.1. Поняття, функції та специфіка дозвіллєвої діяльності дітей. 1.2. Принципи організації вільного часу підростаючого покоління. Розділ ІІ. Діяльність закладів культури в...
Вступ. 1.Прогрес культури та її гуманістичних засад. 2. Розвиток значення культури та культурного прогресу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Культура має власні рівні і закони розвитку та функціонування, які...
Вступ. 1. Постать А.Тойнбі в історії та його місце у вивченні цивілізацій. 2. Основні погляди А.Тойнбі у його праці «Дослідження історії». Висновки. Список використаної літератури. Вступ Англійський Історик, філософ...
1. Організаційна культура управлінської ланки підприємства. 2. Культура умов праці та її безпеки. 3. Запропонуйте принципи ділової етики, поясніть їх суть і роль у формуванні іміджу організації. Список використаної...
Вступ. 1. Загальна характеристика готичного стилю. 2. Розвиток мистецтва готики. 3. Світові архітектурні пам’ятки готичного стилю. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Середньовіччя — епоха величезного злету будівничого мистецтва. Тоді...
Вступ. 1. Мистецтво, архітектура та наука Стародавньої Індії. 2. Мистецтво металістів та теслярів. 3. Наукові досягнення в математиці та астрономії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Одним з перших осередків...
1. Загальний огляд розвитку кераміки у Двуріччі 2. Давні культури у Двуріччі (Месопотамії) 3. Кераміка народів північної Месопотамії Список використаної літератури. 1. Загальний огляд розвитку кераміки у Двуріччі Найбільш...
1. Предмет і метод культурології. Завдання культурології 2. Поняття культури. Різноманітні концепції визначення культури. 3. Культура як „друга природа". Співвідношення культури і натури. 4. Культура як світ знаків. Інформаційно-семіотичні...
1. Цивілізація як продукт і тип культури. 2. Мистецтво як уособлення художності. Список використаної літератури. 1. Цивілізація як продукт і тип культури Цивілізація (від лат. civilis — громадянський, суспільний,...
Вступ. 1. Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства та особистості. 2. Людина в світі культури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Культурні процеси і явища відрізняються складністю і багатоплановістю. Тому...
Вступ. 1. Постать П.Тейяра де Шардена та його внесок в розвиток культурології. 2. Погляди П.Тейяра де Шардена на виникнення культури та вплив рефлексії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ «Для...
Вступ. 1. Основні етапи в формуванні культури Стародавнього Єгипту. 2. Космоцентризм основних вимірів культури Стародавнього Китаю. 3. Вплив релігійних вірувань давніх індусів на соціально-політичний устрій в Стародавній Індії. Висновки....
Вступ. 1. Взаємозв’язок термінів «культура» та «природа». 2. Взаємодія культури і природа у сучасному світі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поняття "культура" складне і багатогранне. Чимало філософів та інших...
Вступ. 1. Архітектура давньої Русі. 2. Малярство та художні ремесла. 3. Значення давньоруської мистецької спадщини та проблеми її збереження в наш час. Висновки. Список використаної літератури. Вступ IX—XIII ст....
Вступ. 1. Українські спецслужби в період державотворення (1917-1921): стратегія і тактика. 2. Оперативне мистецтво: поняття, сутність та зміст. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У 90-і роки кількість істориків, які...
Вступ. 1. Гуманізм як ідеологія Відродження. 2. Гуманістичні напрями культури Відродження. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ідейною основою ренесансної культури був гуманізм, світсько — раціоналістичний по своїй головній спрямованості,...
Вступ. 1. Поняття і функції культури як соціального явища. 2. Характерні риси елементів, форм та видів культури 3. Сутність і зміст культурної динаміки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У...
Вступ. 1. Розвиток театрального мистецтва. 2. Архітектура України в ХІХ ст. 3. Розвиток українського національного образотворчого мистецтва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У другій половині XIX ст. відбулося територіальне...
Вступ. 1. Історія українського менталітету та його формування. 2. Основні види впливу на ментальність народу. 3. Український менталітет сучасності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність темизумовлена, насамперед, завданнями соціоструктурного...
Вступ 1.Дослідження скіфської культури 2. Скіфська культура Висновки Список використаної літератури Вступ Поглиблене вивчання скіфського миру продовжує залишатися однієї з насущних завдань вітчизняної археології. Ця актуальність визначається складністю й...
Вступ. 1. Формування ціннісних орієнтацій особистості. 2. Зміст та характеристика поняття «цінність». 3. Процес формування ціннісних орієнтацій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Категорія цінності відображає соціальне і культурне значення...
Вступ. 1. Релігійні втручання стародавніх мешканців Межиріччя. 2. Писемність, література і мистецтво. 3. Правові кодекси і наукові знання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Месопотамією (українською – Межиріччя або Дворіччя)...
Вступ. 1. Поняття та визначення модернізму як мистецької течії. 2. Основні різновиди модернізму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Модернізм — це своєрідна художньо-естетична реакція на економічну, політичну, духовну кризу...
Вступ. 1. Структурна антропологія К.Леві-Строса. 2. Визначальні риси гуманітарного структуралізму за роботою Ж.Дельоза „За якими критеріями розпізнають структуралізм?". Висновки. Список використаної літератури. Вступ Помітне місце в сучасній культурології займають...
Вступ. Особливості, історія та дизайн японського весільного кімоно. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Як весільне плаття наречена носить кімоно. Відповідно до японських весільних традицій наречена поміняє трохи кімоно протягом...
Вступ 1. Поняття людської особистості в ранньому середньовіччі 2. Проблема людини у творчості гуманістів Відродження 3. Нові погляди на постать людини за часів середньовіччя 4. Проблема моральнісного розвитку людини...
Вступ. 1. Сучасний стан інформаційно-технічного забезпечення галузі культури в Україні. 1.1. Фінансування сфери культурних закладів. 1.2. Сучасний стан і головні проблеми наукового забезпечення розвитку культури. 2. Напрямки вдосконалення та...
1. Охарактеризуйте основні досягнення давньоримської культури. 2. Українська культура часів козацтва. Список використаної літератури.   1. Охарактеризуйте основні досягнення давньоримської культури Культура Стародавнього Риму проіснувала з VIII ст. до...
Вступ. 1. Видатні представники українського живопису ХІХ ст. 2. Реалізм в українському живописі ХІХ ст. 3. Живопис Західної України ХІХ століття. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Хоча у XIX...
Вступ. 1. Поняття та особливості рококо. 2. Палацовий комплекс Цвінгер в Дрездені. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Батьківщиною нового стилю рококо (від франц. rocaille — мушля), що з´явився на...
1. Бароковий Івано-Франківськ. Список використаної літератури. 1. Бароковий Івано-Франківськ Визначальними рисами бароко були: — посилення ролі церкви і держави, поєднання релігійних і світських мотивів, образів; — мінливість, поліфонічність, ускладнена...
Вступ. 1. Становлення естетичного сприйняття кіномистецтва. 2. Види кіномистецтва та їх естетичне значення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Телевізійне кіно (анімаційні, неігрові та ігрові короткометражні фільми, телевізійні фільми, серіали,...
Вступ. 1. Міфологія Давньої Греції та її значення. 2. Вплив міфології на культура Стародавньої Греції. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В основі давньогрецької культури лежала міфологія. Як перша історична...
Вступ Розділ І. Метафорично-образні засоби розважально-мистецького характеру в друкованих мас-медіа 1.1. Наукові передумови обраної теми дослідження 1.2 Метафора як образний експресивно-мовний засіб друкованих мас-медіа Розділ ІІ. Особливості метафорично-образних засобів...
Вступ. 1. Українська культура періоду ІІ світової війни. 1.1. Музика періоду Другої світової війни. 1.2. Образотворче мистецтво. 1.3. Театральне мистецтво. 1.4. Кіномистецтво. 2. Культурна ситуація в роки другої світової...
Вступ. 1. Теоретично-методологічні засади проблеми використання комп`ютерних технологій в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні. 1.1. Історіографія проблеми використання комп`ютерних технологій в бібліотечному обслуговуванні. 1.2. Правові засади бібліотечно-інформаційного обслуговування. Розділ 2. Аналіз використання...
Вступ. 1. Загальна характеристика культури Середньовіччя. 2. Середньовічна культура Західної Європи (V—XV ст.). Висновки. Вступ Середньовіччя стало епохою розвитку численних ремесел та появи важливих винаходів. Так, з XI ст....
Вступ. 1. Визначення утопії, її розвиток від античних часів до XVII століття. 2. Життєвий та творчий шлях Томмазо Кампанелли. 2. Історія створення, філософські та літературні джерела роману Т. Кампанелли...
Вступ. 1. Специфіка українського художнього стилю. 2. Особливості культурного розвитку художніх стилів України в XX ст. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Література і мистецтво — система, що розвивається. Розвиток...
Вступ 1. Аристофан і комедії його часу 2. Аналіз комедій Аристофана Висновки Список використаної літератури Вступ Арістофан — перший з відомих нам комедіографів античної літератури. У складному процесі вироблення...
1. Українізація 20-30 рр. 2. “Молодий театр” Леся Курбаса. 3. Конструктивізм в Україні Список використаної літератури. 1. Українізація 20-30 рр. Попри обіцянки поважати принцип самовизначення націй, які більшовики давали...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні засади дослідження процесу розвитку соціології мистецтва. 2. Особливості становлення і розвитку соціології мистецтва в Україні. 3. Поясність терміни: ритуал, соціальне явище. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Культура як світ символів, смислів і значень. 2. Види знаків та символів. Висновки. Конспект понять. Список використаної літератури. Вступ Досить вдалою і узагальненою є характеристика культури, яку...
1. Український живопис 19 століття. 2. Життя і творчість Мікеланджело. Список використаної літератури. 1. Український живопис 19 століття Свій внесок у національно-культурне відродження України зробили представники архітектури, образотворчого мистецтва...
Вступ. Розділ 1. Життя і творчість П.Саксаганського у літературі та спогадах сучасників. 1.1. Біографічні дані П.Саксаганського. 1.2. Сучасники про П.Саксаганського. Розділ 2. П.Саксаганський – видатний драматург, актор і організатор...
Зміст 1. Шумеро-вавілонська культура. 2 Культура стародавнього Єгипту. 3. Культура стародавнього Китаю. 4. Культура стародавньої Індії. Список використаних джерел. 1. Шумеро-вавілонська культура Месопотамська цивілізація являла собою тип існуючої на...
Вступ. 1. Характеристика художніх стилів в ХХ ст. 2. Роль художніх напрямів в оформленні упаковки товарів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Зростання вимог споживачів до гармонічного поєднання корисних властивостей...
Вступ Основною рушійною силою сучасного цивілізаційного процесу є гуманітарні чинники – освіта, наука, культура, здоров’я, особистісні якості, цінності та світоглядна система людини і громадянина. Сьогодні відставання за ступенем гуманітарного...
Вступ. Розділ 1. Загальна характеристика купальської обрядовості в Україні. 1.1. Перші описи Купальського свята. 1.2. Визначення поняття та структурних компоненті купальського обряду. 1.3. Характеристика обряду в ніч на Івана...
1. М.Бойчук та його школа. 2. Створення спілки художників. Видатні радянські живописці. 3. Драма”шестидесятників”, О.Заливаха та інші. 4. Сучасні українські художники. Список використаної літератури. 1. М.Бойчук та його школа...
Вступ. 1. Біографічні дані Київського митрополита Петра Могили. 2. Митрополит Петро Могила і духовне середовище. 3. Петро Могила як виразник принципів культури та християнства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Загальні особливості культури ХХ ст 2. Постмодернізм у контексті світової культури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Багато чого в культурі ХХ ст. робить її зовсім іншою в...
1. Сутність культури і її функції. 2. Культура як спосіб пристосування людини до навколишнього середовища (антропологічний підхід). 3. Культура як світ втілених цінностей. Ієрархія цінностей. 4. Динаміка розвитку культури....
Вступ. 1.Культура України на початку століття. 2.Основні тенденції культурного розвитку в 20-і рр 3.Трагедія української культури у період сталінізму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Загальною закономірністю суспільного розвитку є...
1. Культура як світ втілених цінностей. Ієрархія цінностей. 2. Система життєвих цінностей у культурі Греції та Риму (порівняльний аналіз). 3. Монументальний історизм архітектури Київської Русі. Влив візантизму на становлення...
Вступ. 1. Галицько-Волинський літопис найвизначніша культурна пам’ятка середньовічної України. 2. Архітектура та образотворче мистецтво Галицько-Волинської Русі. 3. Роль Галицько-Волинської Русі у збереженні розвитку української культури. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Сучасний стан державної політики України у сфері культури. 2. Особливості соціальної роботи у сфері культури. 3. Основні напрями оптимізації державної політики у сфері культури. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Українська культура в еміграції. 2. Об’єднання творчих зусиль українців західної та східної діаспори – важлива передумова духовного відродження України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Світовий досвід свідчить,...
1. Психологічна культура юриста. 2. Роль релігійних норм у соціалізації юриста. Список використаної літератури. 1. Психологічна культура юриста Прийнято вважати, що слово «душа» вперше з'явилося у IV ст. до...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження культурного життя суспільства і культурного спілкування. 1.1. Культурне життя суспільства. 1.2. Мова як символічний код культури. 1.3. Масова комунікація як один з елементів...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти стратифікації суспільства. 1.1. Соціальна структура суспільства: основні види та елементи. 1.2. Трансформація соціальної структури українського суспільства. 2. Культурна трансформація українського суспільства. 2.1. Мовна ситуація в...
Вступ. 1. Сутність культури, її структура. 2. Функції та характерні ознаки культури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Культура — це не просто одна із специфічних сфер життя суспільства. Вона...
1.Античність-Середньвіччя-Відродження-Просвітництво: історико-культурна спадковість. 2. Художні стилі і напрямки в мистецтві ХХ століття. 3.Дайте визначення понять, пов’язаних з теорією культури: цивілізація, субкультура, контркультура, культурна спадщина. Список використаної літератури. 1.Античність-Середньвіччя-Відродження-Просвітництво: історико-культурна...
1. Перші ознаки естради на Русі. 2. Діяльність кабаре. 3. Хор П’ятницького. Список використаної літератури. 1. Перші ознаки естради на Русі Складовою частиною духовної культури Київської Русі була музика,...
1. Культурний простір. Національна, регіональна, світова культура. 2. Культурні досягнення стародавніх єгиптян: архітектура, скульптура, література. 3. Феномен культури Київської русі. Опишіть пам’ятки архітектури Київської русі, які збереглися в наш...
Вступ. 1. Суспільно — політичні та історичні обставини розвитку української культури. 2. Розвиток освіти; наукових знань, книгодрукування. Острозька академія. 3. Художня культура українського народу: архітектура, образотворче мистецтво, полемічна література,...
Вступ. 1. Реставрація у Франції 2. Романтизм в Німеччині, Англії та Австрії 3. Характер культури Романтизму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Романтизм — широкий ідейний і художній напрямок у...
1. Теоритичне питання "Мислення і культура" 2. Проблемно-пошукове питання. "У чому полягає світоглядна функція культури" 3. Складіть словник із основних понять та категорій Список використаної літератури 1. Теоритичне питання...
Вступ. 1. Культура первісного суспільства як історичний тип. 2. Культура на ранніх етапах розвитку. 3. Світосприйняття первісної людини. 4. Пам´ятки стародавньої культури та мистецтва на території України. Висновки. Список...
Вступ. 1. Основні погляди О.Шпенглера у «Сутінках Європи». Висновки. Список використаної літератури. Вступ У вступі до своєї головної праці "Сутінки Європи" Шпенглер говорить, що з усіх названих їм культур...
Вступ. 1. Кирило-Мефодіївське традиція в українській духовній культурі (ХІІІ – перша половина ХІХ ст.). 1.1. Культурно-національне відродження в контексті Кирило-Мефодіївської традиції. 1.2. Національна ідея як вияв Кирило-Мефодіївської традиції. 2....
Вступ 1. Сучасний стан соціально-культурних проблем сільської молоді 2. Шляхи покращення життя дітей та підлітків, які проживаютьу сільській місцевості 3. Пропозиції вирішення соціально-культурних проблем сільськоїмолоді в Полтавській області на...
1. Запровадження християнства; його соціально-історичне значення та культурні наслідки. 2. Відродження національного театру, музики та мистецтва в ХVІІІ-ХІХ ст. 3. Розвиток освіти у 1917-1930 рр. 4. Кріто-мікенська (егейська) культура;...
1.Особливості розвитку літератури України XVII-XVIII ст., поява нових жанрів 2.Українська барокова архітектура. Особливості стилю 3.Українська парсуна та гравюра XVII-XVIII ст. 4.Духовна атмосфера в України кін. XVIII- поч. XIX ст...
Вступ. 1. Суть і характерні особливості регіонального підходу до типології світової культури. 2. Типологія цивілізацій. 3. Основні типи культури. 4. Традиційна і сучасна культура. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Введение. Раздел 1. Проблема влияния массовой коммуникации на жизнь человека. 1.1. Теории влияния массовой коммуникации на общество. 1.2. Общество потребителей и их «телевизионные родственники». 1.3. Мир Джорджа Оруэлла и...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти та специфіка весільного обряду. 1.1. Поняття та передшлюбні дійства традиційного весільного обряду. 1.2. Характеристика традиційного весільного обряду. Розділ 2. Локальні особливості весільного обряду на...
Вступ. Розділ 1. Основні етапи розвитку мистецтва стародавнього Китаю. 1.1. Періодизація етапів розвитку культури Стародавнього Китаю. 1.2. Період Шан (Інь). 1.3. Період Чжоу і Чжанго. 1.4. Період Цінь. 1.5....
1. Сутність культури і її функції. 2. Міфологічні витоки культури Стародавнього Сходу. Язичницький пантеон і культ. 3. Київська Русь – якісно новий етап розвитку слов’янської культури (шлях від язичництва...
Вступ. Розділ 1. Постать Г.Уеллса в зарубіжній літературі. 1.1. Біографічні дані Г.Уеллса. 1.2. Характерні риси творчості Г.Уеллса. Розділ 2. Особливості наукової фантастики Г.Уеллса. 2.1. Герберт Уеллс як майстер наукової...
Вступ. 1. Основні тенденції розвитку культури в XX ст. 2. Авангардні напрямки художньої культури в ХХ-ХХІ ст. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток зарубіжної та вітчизняної культури у XX...
Вступ. 1. Бізнес в соціально-культурній сфері. 2. Організація бізнесу у сфері відпочинку і туризму в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кінець XX і початок XXI сторіччя в історії...
Вступ. 1. Походження мистецтва, його функції та соціальна сутність. 2. Першопричини походження мистецтва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Слово "мистецтво" — спочатку означало всяку майстерність більш високого і особливого...
Вступ 1. Роль культурних орієнтацій в розвитку суспільства. 2. Ідея рівності культур в сучасному світі Висновки. Список використаної літератури. Вступ Картина художнього життя на рубежу ІІІ тисячоліття не порівнянна...
1. Складові елементи месопотамської цивілізації 2. Спадщина Месопотамії в історії культури Список використаної літератури 1. Складові елементи месопотамської цивілізації Однією із загальних закономірностей історичного процесу є нерівномірність його розвитку...
Вступ. 1. Мистецтво як унікальний механізм культурної еволюції. 2. Диференціація й інтеграція видів мистецтва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Мистецтво — це суб'єктивна реальність, яку творить художник аналогічно до...
Вступ. 1. Дайте визначення поняття «риторика управління». 2. Охарактеризуйте види ділового спілкування. 3. Врахування вербальних та невербальних засобів впливу на співрозмовників. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Слово «оратор» —...
Вступ. 1. Художньо-стильові особливості казкового епосу. 2. Культово-анімістичні (міфологічні) казки. Звіриний епос. 3. Чарівні (героїчні) казки. 4. Соціально-побутові казки, анекдоти та небилиці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Український народний...
1. Культура як спосіб пристосування людини до навколишнього середовища (антропологічний підхід) 2. Особливості розвитку літератури і мистецтва Стародавнього Сходу. Поняття “синкретизм”, “канон”. 3. Культура Київської Русі як культура слова....
План Вступ Слов’янські храми та ідоли Християнство Десятинна церква Київська Софія Софійські фрески і мозаїки Ярослава домовина Золоті ворота Будівництво Чернігова Література Вступ Окинувши оком збережені до нас пам’ятки...
1. Елітарна культура, як антипод масової культури. 2. Загальні закономірності виникнення далекосхідних цивілізацій 3. Особливості української архітектури ХІХ ст. Список використаної літератури. 1. Елітарна культура, як антипод масової культури...
Вступ. 1. Народження Візантії. 2. Візантія за Юстиніана І Великого. 3. Архітектура, література, мозаїки, фрески, іконопис. 4. Софіївський собор в Константинополі. 5. Вплив Візантійської культури на українську культуру. Висновки....
Вступ. 1. Життєвий шлях І.Кавалерідзе. 2. Мистецька спадщина І.Кавалерідзе. 3. І. Кавалерідзе — один із фундаторів українського авангарду в скульптурі та українського історичного фільму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
1.Поняття про субкультуру. 2.Романтична іронія творчості митців 19 століття країн Західної Європи. 3.Опишіть історію вашого краю. Список використаної літератури. 1.Поняття про субкультуру Наукове осмислення субкультур та контркультур у сучасній...
Вступ. 1. Загальна характеристика Ірану. 2. Характеристика Туреччини, її історія та звичаї. Висновки. Список використаної літератури. Вступ До Близького Сходу відносять такі країни: Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Ірак, Йорданія,...
Вступ. 1. Танцювальна музика слов’янських народів. 2. Танцювальна музика творчості Європи. 3. Танцювальна музика північної і південної Америки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Одна з головних гілок західної музики,...
Вступ. 1.Концепція розвитку. 2.Назвати відомі виставкові заходи. 3.Охарактеризувати будь-яку виставку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Виставкова діяльність є однією з найдинамічніших сфер сучасної світової економіки, оскільки вона відіграє важливу...
Вступ. 1. Етапи розвитку культури Стародавньої Греції. Культура доісторичної Греції та Еллади. 2. Розвиток літератури та поезії. 3. Виникнення грецької драми та театру. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Стародавня...
Вступ. 1. Культурне будівництво в 20-х роках. 2. Розвиток української культури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В культурному будівництві 1920-х років існують істотні відмінності. Цей процес в Україні був...
1. «Бродячі люди» Середньовіччя й сміхова народна культура Література середніх віків мала переважно викривальне спрямування щодо існуючих порядків. Особливе місце займала поезія вагантів (від німецького — бродячі люди), які...
Вступ. 1. Основні види та функції мистецтва. 2. Особливості соціальної функції мистецтва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Мистецтво як одна з найважливіших складових культури проявляє себе в різноманітті конкретних...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дозвілевої діяльності. 1.1. Особливості сфери дозвілля в житті людини. 1.2. Характеристика основних моральних та творчих параметрів дозвілевої діяльності. Розділ 2. Методика організації творчого дозвілля...
Вступ. 1. Міфи – основа та джерела античної культури 2. Скульптура та архітектура стародавньої Греції 3. Антична грецька культура як феномен. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Культура античного світу...
1. Цивілізація, як етап розвитку культури. 2. Особливості розвитку архітектури Греції та Риму (порівняльний аналіз) Пластичність, натуралістичність як риси мистецва античності. 3. Гуманізм як принцип культури відродження. Вплив реформаційного...
Вступ. 1. Роль культури та культурного розвитку людини. 2. Місце і роль освіти у формування людини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Освіта і суспільство нероздільні. Будь-які проблеми, з якими...
1. Костюм та орнаменти середньовічної Візантії. 2. Костюм та орнаменти романського Середньовіччя. 3. Костюм та орнаменти готичного Середньовіччя. Список використаної літератури. 1. Костюм та орнаменти середньовічної Візантії Доба Середньовіччя...
Вступ 1. Основні риси античної прози 2. Етапи античної літератури. Духовні цінності античної літератури 3. Дослідження грецької прози. Творчі доробки відомих грецьких мислителів Висновки Список використаної літератури Вступ Прозою...
Вступ. 1. Поняття літературної мови. 2. Норми літературної мови. 3. Порушення літературних норм. 4. Поняття культури мови. 5. Рівні культури мови. 6. Культура мова — загальна культура людини. Висновки....
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження культурного життя сучасного українського суспільства. 1.1. Дослідження проблем культури у вітчизняній та західній науці. 1.2. Культурне життя, як суспільний феномен. 1.3. Проблеми організації...
Вступ. 1. Моцарт як представник Віденського класицизму. 2. Творчість Л.Бетховена та його роль та місце у віденському класицизмі. 3. Йозеф Гайдн – представник віденської класичної школи. Висновки. Список використаної...
Вступ. Розділ I. ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 1.1. Поняття “етнічна культура”. 1.2. Деякі проблеми та особливості етногенезу українського народу. 1.3. Культурно-історична своєрідність реґіонів України. Розділ 2. Історія Формування...
Вступ. 1. Трипільська цивілізації, її основні віхи та характеристика. 2. Традиції та культура Трипілля – Кукутені. 3. Феномен трипільської культури в давній історії України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Дохристиянські та християнські дошлюбні звичаї. 2. Передвесільна обрядовість. Сватання, оглядини, заручини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Український народ протягом століть виробив сталу традицію звеличення шлюбу, сім'ї, домашнього...
Вступ. 1. Релігійне мистецтво в Іспанії XVII ст. та його форми. 2. "Золоте століття" іспанського живопису: теми, герої, жанри. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В Іспанії церква й держава...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти поняття історико-культурних заповідників. 1.1. Поняття історико-культурного заповідника. 1.2. Класифікація історико-культурних заповідників. 1.3. Діяльність історико-культурних заповідників. 2. Історико-культурні заповідні території (місця). 2.1. Порядок створення. 2.2. Забезпечення...
Вступ. Розділ 1. Мова як символічний код національно-культурної самоідентифікації. 1.1. Мова як символічний код національної культурної комунікації. 1.2. Українські вербальні символи в контексті національно-культурної самоідентифікації. Висновки до 1-го розділу....
Вступ. Розділ 1. Місце та постать І.Огієнка у видавничій та редакторській діяльності. Розділ 2. Відродження освітянських пріоритетів в України у працях І.Огієнка. Розділ 3. Обґрунтування напрямів реалізації ідей науково-педагогічної...
Вступ. 1. Огляд творчості грецьких вазописців. 2. Геометричний стиль вазопису. 3. «Чорнофігурний стиль» вазопису. 4. «Червонофігурний стиль» вазопису. 5. Вазопис епохи класики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Про розвиток...
Вступ. 1. Пам’ятки готичної архітектури на території Німеччини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Готичне мистецтво зародилося близько 1440 року в Іль-Де-Франс. Спочатку воно простежується тільки в будівництві соборів і...
Вступ. 1. Любов до рідної землі. 2. Роль рідної мови в житті людини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Любов (грец. agape, в значенні глибокого духовного милосердя, доброти, співчуття) —...
1. Людинотворча суть культури, вплив масової культури. 2. Масова культура — феномен постіндустріального суспільства. 3. Основні перспективи та наслідки впливу масової культури на свідомість. Висновок. Список використаної літератури. 1....
Вступ. 1. Тарас Григорович Шевченко – біографічні дані. 2. Місце Т.Шевченка в історії України. 3. Оцінка політичних поглядів Т. Шевченка. Роль Т.Г.Шевченка в Кирило-Мефодіївському товаристві. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Стародавні елементи традиційної культури українського козацтва. 2. Культура українського козацтва, як своєрідний прояв індоєвропейської мілітарної традиції між лицарською Європою та степовим світом тюркомовних номадів. Висновки. Список використаної...
1. Культура Стародавньої Палестини та її вплив на культурні традиції Європи та всього людства. 2. Походження та розвиток культури за А.Тойнбі. Циклічна концепція. 3. Християнське світобачення та духовність візантійської...
1. Культура особистості 2. Фетишизм як характерна риса міфологічного світогляду 3. Життя та творчість Рафаеля Санті 4. Українська культура у 18 ст. 5. Література символізму у Франції, Росії, Україні...
Вступ. 1. Поняття та розуміння культури. 2. Антикультура та її носії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Культура (від лат. cultura — освіта, виховання, обробка), як відомо, є специфічною ознакою...
Вступ. 1. Періодизація культури Єгипту. 2. Релігійно-міфологічний світогляд. 3. Писемність, освіта, наука та література. 4. Живопис, скульптура та архітектура. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Культура Стародавнього Єгипту — одна...
Вступ. 1. Причини, суть та основні етапи українського національного відродження. 2. Український національний рух у першій половині XIX ст. 3. Національне і суспільно-політичне життя в Україні в другій половині...
Вступ. 1. Загальна характеристика свят Іспанії. 2. Іспанські ярмарки та фестивалі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Традиційно іспанці зустрічають весну цілою низкою свят і фестивалів, більша частина яких має...
Вступ. 1. Автохтонність українського народу, історичні концепції, що до його формування. 2. Розселення, заняття та суспільно політичний лад східних слов’ян. 3. Виникнення державних союзів східно-слов’янських племен .”Руська земля”. Висновки....
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Проблеми культури були завжди актуальними як для науковців, політиків, практиків-митців, так і для кожної людини...
Вступ. 1. Поняття символізму та його представники. 2. Особливості символізму та проблематика символу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кінець XIX – початок XX ст. позначається загальною кризою, що охопила...
Вступ. 1. Інтер'єр по старому стилю. 2. Інтер'єр в стилі контемпорарі. 3. Стиль мінімалізму. 4. Креатині технології „Хай-теку”. 5. Прозора архітектура. 6. Інтер'єри в стилі Ар Деко та еклектики....
Вступ. 1. Образ Павла Полуботка у поемах Т. Шевченка "Сон" та С. Руданського "Павло Полуботок": типологічне зіставлення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ П. Л. Полуботок залишився вірним російському урядові,...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність дослідження. У сучасних умовах підвищується інтерес до вивчення особливостей регіональних культурних традицій, у яких відбився соціально-історичний досвід соціальних груп і національностей, які проживають на тій...
Вступ. 1. Сутність культури, її структура сутність та характерні ознаки. 2. Предмет, принципи, функції та методи культурології. 3. Культурологія знання, їх специфіка. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В умовах...
Вступ. 1. Технічні міри охорони пам’яток культури. 2. Завдання законнодавства про охорону пам’яток культури. Висновки. Список використаних джерел. Вступ В Україні усі пам'ятники історії і культури як усенародне надбання...
Вступ. 1. Пам´ятки стародавньої культури та мистецтва на території України. 2. Кіммерійці. Скіфсько-сарматська епоха. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Первісна історія – це початковий етап розвитку людства, без вивчення...
Вступ. 1. Історичні передумови виникнення української культури. 2. Особливості дохристиянської культури. 3. Писемність, усна народна творчість. Слов’янська міфологія. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В історії Київської Русі маємо дві...
Незгасний інтерес до Японії в наш час дістає новий імпульс в усвідомленні її ролі як єдиної в східному регіоні високорозвинутої капіталістичної країни, котра змушує рахуватися із собою дійовістю свого...
Вступ. А) Дайте характеристику діяльності Києво-Могилянської академії у розвитку науки та освіти в Україні. Б) Поясніть, що характерно для архітектури барокко. Висновки. Список використаної літератури.   Вступ Українське бароко...
Вступ. 1. Дайте характеристику розвитку театру в Україні. 2. Поясніть, до чого закликали людину релігійно-етичні вчення Давньої Індії та Китаю. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Несприятливі умови існування театру...
Вступ. 1. Порядок фінансування соціально-культурних заходів. Видатки на соціальний захист населення. 2. Порядок фінансування освіти та науки. 3. Особливості видатків на культуру і мистецтво. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ 1. Особливості розвитку романтизму в Україні 2. Романтизм та предметне поле українських романтичних наративів Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність теми. У добу Романтизму, згідно з текстами українських...
Вступ. 1. Співвідношення понять культури та цивілізації. 2. Типологія цивілізацій. 3. Культура і сучасна цивілізація. 4. Цивілізація як етап розвитку культури. Техніка, культура та природа людини. Висновки. Список використаної...
Вступ І. Становище освітньо-просвітницьких закладів на початку ХХ століття ІІ. Внесок українських вчених, літературних діячів у науку та літературознавства ІІІ. Преса та книговидавнича справа в Україні на початку ХХ...
Вступ. 1. Біографічні дані П.Чубинського. 2. Етнографічна діяльність і спадщина П.Чубинського. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Постать Павла Чубинського посідає визначне місце в історії розвитку української етнологічної науки XIX...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти культурної політики в Україні. 1.1. Поняття культурної політики та культурних норм. 1.2. Основні функції культурної політики. 1.3. Законодавство щодо культурного сектора. Розділ 2. Сучасний...
Вступ. 1. Культура: суть та структура. 2. Людинотворча суть культури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Культурний устрій людського буття відрізняється від того, який існує в життєвому світі, де конкретна...
Вступ. 1. Проблематика культурології 2. Культура і людське суспільство. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасній культурі домінуючими стають процеси загальної інтеграції. В інтелектуальній діяльності це виявилось у взаємодії...
Вступ. 1. Соціально-політичні та історичні обставини розвитку української культури. 2. Усна народна творчість. Звичаї та обряди українського народу. 3. Початок книгодрукування. Культурна діяльність П.Могили. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дозвіллєвої культури. 1.1.Культура дозвілля як предмет культурної політики 1.2. Дослідження культурно-дозвільної активності населення. Розділ 2. Сучасний розвиток лозвільно-культурної діяльності та його перспективи. 2.1. Сучасний...
Вступ. 1. Основні види та функції мистецтва. 2. Характеристика основних видів мистецтва. 2.1. Література. 2.2. Танець. 2.3. Музика. 2.4. Театр. 2.5. Кіномистецтво. 2.6. Архітектура. Образотворче мистецтво. 2.7. Скульптура. 2.8....
1. Поняття універсальна культура за концепцією П.А.Сорокіна. 2. Феномен культури Давньої Індії та Китаю: світоглядні та естетичні особливості 3. Своєрідність і самобутність візантійського мистецтва. 4. Північне відродження у Європі....
Зміст 1. Античність — Середньовіччя — Відродження — Просвітництво: історико-культурна спадковість 2. Художні стилі і напрямки в мистецтві XX століття. 3. Дайте визначення понять, пов'язаних з теорією культури: цивілізація,...
Вступ. Розділ 1. Модернізація інфраструктури культурно-мистецької сфери. 1.1. Концептуальні напрями діяльності органів влади щодо розвитку культури. 1.2. Проблеми трансформації культурної сфери у сучасній Україні. Розділ 2. Реструктуризація та реформування...
1. Поняття культури. Культурологія та феномен культури. Закони та функції культури. 2. Первісна культура. Культура давньої Месопотамії. 3. Культура давнього Єгипту. Культура давньої Індії. 4. Культура давнього Китаю. Культура...
Вступ 1. Життєвий та творчий шлях М.В.Лисенко 2. Оперета „Чорноморці” 3. Пісня „Ой надіну черевички” Висновок Література Вступ Оперна творчість основоположника української класичної музики М.В.Лисенко – одна з найяскравіших...
Вступ. 1. Християнське мистецтво Візантії. 2. Роль “братських шкіл” у становленні освіти в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Культура Західної Європи, Близького Сходу, Північної Африки бере свій початок...
Вступ 1. Основні теорії постіндустріального суспільства 2. Масова культура — феномен постіндустріального суспільства 3. Культурна характеристика постіндустріального суспільства 4. Особливості постіндустріальної культури Висновки Список використаної літератури Вступ З 70...
Вступ. 1. Морально-етичні погляди українського народу. 2. Українська ментальність та її вплив на українську самобутність. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблема етнічного і національного самопізнання незмінно хвилювала і продовжує...
1. Походження та розвиток культури за А.Тойнбі. Циклічна концепція 2. Культура Стародавньої Палестини та її вплив на культурні традиції Європи та всього людства. 3. Християнське світобачення та духовність візантійської...
Вступ. 1. Метологічні основи естетичного виховання. 2. Сутність естетичного виховання та мистецтва в процесі навчання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Естетичне виховання — це процес формування цілісного сприйняття і...
Вступ. 1. Розвиток логіки та культури мислення. 2. Сучасний розвиток культури мислення в логіці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Логіка дуже давня наука. Її історія налічує 2,5 тисяч років...
План Національно — культурне піднесення 20-х років в Україні як передумова розбудови освіти й науки. Література й театр на тлі нових національних та соціальних реалій. Український мистецький авангард та...