referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Соціально-культурне середовище як фактор розвитку особистості

Історія формування поняття культури пов’язана перш за все з його етимологією. Появі цього слова в різних європейських мовах безпосередньо передувало латинське cultur, що походило від colere. Останнє мало безліч значень: населяти, культивувати, протегувати, поклонятися, почитати і т.д. Деякі з них з часом утворили самостійні терміни (культ, колонія і ін.).

На мій погляд культурне середовище – це поняття вужче, ніж культура. У одній і тій же культурі, яку створює суспільство, можуть бути різні культурні середовища (субкультури), які по-різному впливають на розвиток людини, його особи, індивідуальності. Протягом свого життя людина проходить різні суспільні інститути, в кожному з яких може бути своє культурне середовище, що відрізняється від середовища його сім’ї, найближчого оточення. Студент, що приїхав навчатися в місто, з сільської місцевості потрапляє в абсолютно інше культурне середовище, ніж те, в якому він до цих пір жив. І це накладає свій відбиток на його розвиток. Крім того, потрапивши в це інше культурне середовище, він вимушений проходити всі етапи соціалізації, як, втім, і дитина, що потрапляє в дитячий сад, потім в школу і т.д.

Столяров д.Ю., Кортунов В.В приводять наступні функції культури.

Cultura animi (“возделывание души”, Цицерон). Людинотворчість. Соціалізація. Діти-мауглі не можуть стати людьми саме тому, що спочатку позбавлені соціального спілкування.

Інформаційна. Передача соціального досвіду. Історична спадкоємність культури.

Пізнавальна. За допомогою культури чоловік пізнає світ і себе в ньому.

Нормативна. Усвідомлення того, що людина знаходиться усередині культури, приводить і до розуміння існування певних культурних заборон, норм, табу. Культура як система етичних, моральних обмежень і положень.

Комунікативна. Спілкування людей в часі і просторі, в конкретності і загальності.

Аксіологічна. Саме культура визначає цінність для людини тих або інших феноменів.

Адаптаційна. Пристосування до середовища існування. На зорі розвитку культури ця функція була найважливішою. В даний час вона поступово переміщається все нижче по ступеню важливості.

Розмежування і інтеграція людських спільнот. Культура розділяє різні народи і об’єднує один народ. Культура роз’єднує людей різних субкультурних спільнот і об’єднує їх в одній такій спільності.

На мій погляд ці функції властиві і культурному середовищу, тобто «культурі в культурі». Культурне середовище сім’ї, школи і т.д. виконує ті ж функції, що і культура взагалі.

Як видно культура постійно впливає на людину, допомагає і забороняє, розвиває і обмежує.

Також як і визначення особи, думок з приводу впливу культурного середовища на розвиток людини, його індивідуальності, самосвідомості, багато. Багато авторів звертають на це свою увагу. Наприклад, Шубін В. у своїй книзі «Культура. Техніка. Освіта.» розглядає це питання. Але слід звернути увагу, що автор розглядає питання про вплив культури на особу, він не говорить про культурне середовище як про вужче поняття.

Так, з погляду психоаналізу (З. Фрейд, К. Юнг і ін.) культура служить оковами для спонтанних, інстинктивних спонук людини. Вона постійно пригнічує стійкі ваблення, що неминуче веде до неврозів, а потім і до фізичних недуг. Дана течія знайшла популярність, викликала до життя психотерапевтичну практику, а, отже, набуло поширення і в масовій свідомості.

Треба відзначити також, що постфрейдисти Е. Фромм, К. Хорні, Е. Ериксон надавали особливо велике значення ролі культурних і міжособових чинників у формуванні особи, на відміну від самого З. Фрейда.

Філософська антропологія в особі її сучасних представників (Р.  Маркузе, Е.  Фромм, М.  Шелер) попереджає, що соціальність, немов залізний обруч, скула тваринні імпульси людини, і якщо розвиток цивілізації не співвідноситиметься з біологічною природою людини, катастрофа виявиться неминучою. І природа помститься культурі за її невиправдане верховенство (Самосвідомість європейської культури XX століття. Мислителі і письменники Заходу про місце культури в сучасному суспільстві. М., 1991).

Соціобіологи (М.  Рьюз, Д.  Фрідмен, Едвард О.  Уілсон і ін.) намагаються розглянути питання про те, в який ступені поведінка людини обумовлюється генетичними чинниками, і як співвідноситься культурна еволюція з генетикою людини. Історичний підхід до людини соціобіологія підміняє біологічним, оцінюючи культуру лише як функцію природи, що, природно, народжує насторожене відношення до всіх форм соціальної творчості.

Шубін В. приводить міркування, що є культура і яким чином вона впливає на людину, його особу. Він наводить приклади з літератури, що доводять, що культура потрібна людині і без неї він не зможе стати людиною. Із його точки зору, культура є свідома робота над своїм власним вдосконаленням і над впорядковуванням всього того, що оточує людину. Людська особистість оточена хаосом природних, суспільних і історичних умов, а культура покликана гармонізувати його в цілях втілення певних ідеалів. Не випадково Кант трактував культуру як здатність ставити будь-які цілі, в яких втілюється рух до морального стану суспільства. Спираючись на думку великого філософа, автори захищають позицію, згідно якої культура виражає специфіку людської діяльності, а не відміняє природу людини. Пошуки людини до культури і поза культурою не мають сенсу, бо сама поява людини на зорі історії вже слід розглядати як феномен культури. Неможлива культура всупереч людині і особистість всупереч культурі. Це – неділиме ціле. Будучи стрижнем всієї людської діяльності, культура виступає не тільки інструментом збереження сукупного духовного досвіду людства, але і забезпечує ефективну передачу і подальшу розробку цього досвіду.

Особистість є суб’єкт, що реалізовує себе в спілкуванні і соціальній дії. Але для цього потрібна наявність світогляду, соціальних, етичних і естетичних ідеалів, реалізація яких немислима без інтелекту, волі і свободи. Поза культурною традицією і культурним середовищем особистість відбутися не може. «Природна», тобто людина, що не торкнулася культурою, є антропоморфна істота і не більш.