referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Гроші та кредит

Вступ Існування дефіциту державного бюджету України, що покривається здебільшого за рахунок залучення державних позик викликає стрімке зростання державного боргу та зниження економічної безпеки України. Така динаміка державного боргу загрожує...
Вступ Актуальність теми. Із завершенням активної фази світової фінансово-економічної кризи та поступовим, але не однорідним в світовому та регіональному масштабах відновленням економік постало питання збереження позитивної динаміки соціально-економічного розвитку....
1. Взаємозв’язок менеджменту, маркетингу, економіки з предметом підприємства Переорієнтація виробництва на споживача, його інтереси й переваги можлива лише за умов насичення ринку та здорової конкуренції. Тому нині підприємствам необхідно...
Экономическая сущность и функции специализированных кредитно-финансовых институтов Специализированные кредитно-финансовые институты (СКФИ) составляют ту часть парабанковских учреждений, которые обслуживают определенные группы клиентов, которые считаются рисковыми для коммерческих банков. В состав...
Вступ Як відомо, ринок у найпростішому розумінні система економічних відносин з приводу купівлі-продажу товарів. Він представлю сукупність товарного та грошового обороту. У функціональному розумінні сучасний ринок — поняття більш...
Вступ. 1. Особливості грошово-кредитних відносин в 1917-1922 рр. в Україні. 2. Банківська справа в 1917-1922 рр. та її розвиток. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Питання про товарно-грошові відносини було...
Дослідження моделі управління грошовими потоками підприємства (на прикладі ТОВ „Європрод”) 1.1. Характеристика поточної моделі управління грошовими потоками підприємства ТОВ „Європрод” 1.2. Сильні та слабкі сторони моделі управління грошовими потоками...
Вступ Система грошового обігу та еволюція її типів. Закони грошового обігу. Кількість грошей, необхіднідля обігу. Грошовий обіг в Україні в період переходу до ринковоїекономіки. Висновок. Використана література. Вступ. Сучасний...
1.Федеральна резервна система. Функції та операції федеральних резервних банків. Грошово-кредитна політика. 2.Комерційні банки Німеччини: їх види, особливості організації та операції. Характеристика інших кредитно-фінансових установ. Список використаної літератури. 1.Федеральна резервна...
1.Фондовий ринок України та перспективи його розвитку. 2.Функції комерційних банків. Список використаної літератури. 1.Фондовий ринок України та перспективи його розвитку Сьогодні Україна реалізує свою можливість створити ринок цінних паперів...
1. Інфляційні процеси в країнах з перехідною економікою й основні заходи антиінфляційної політики. 2. Характерні особливості функціонування провідних французьких ділових банків та їх роль у кредитуванні економіки. 3. Доми...
Вступ. 1. Грошовий обіг, його структура. Маса грошей в обороті. 2. Світова валютна система і її еволюція. 3. Активні операції комерційних банків. Висновок. Список використаної літератури. Вступ У ринковій...
Вступ. 1. Суть і структура грошового обороту. 2. Модель сукупного грошового обороту і грошові потоки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасний стан економічної ситуації в Україні визначається процесами ринкової...
1.Етапи розвитку грошових систем в економічно розвинених зарубіжних країнах та їх зміст. 2.Структура і принципи функціонування грошової системи країн з розвиненою економікою 3.Функції фінансових посередників у зарубіжних країнах у...
Вступ. 1. Відбудова економік держав Західної Європи. 2. Моделі грошових реформ. 3. Особливості грошової реформи у Німеччині. 4. Характеристика грошової системи та грошової реформи у Франції. Висновки. Список використаної...
Вступ. Розділ 1. Гроші як інструмент ринкової економіки. 1.1. Особливості і функції грошей. 1.2. Особливості формування грошової маси. Розділ 2. Грошова система країни. 2.1. Еволюція грошової системи. 2.2. Стійкість...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти становленняі розвитку грошової системи та грошового обігу. 1.1. Сутність грошової системи. 1.2. Особливості золотого стандарту. 1.3. Готівкові, безготівкові, кредитні та електронні гроші. Розділ 2....
Вступ. 1. Грошовий оборот та механізм його функціонування в Україні. 2. Суть та функції грошового обороту. 3. Грошові агрегати. 4. Грошовий мультиплікатор та його місце в грошовому обороті. 5....
1. Система розрахунків. 2. Страхові компанії. Ломбарди. Список використаної літератури. 1. Система розрахунків Безготівкові розрахунки здійснюються за такими формами розрахунків: · платіжними дорученнями; · платіжними вимогами-дорученнями; · чеками; ·...
1. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей. 2. Суть форми прояву, причини та наслідки інфляції. 3. Характеристика банківського кредиту. 4. Валютний ринок. Валютні операції. Список використаної літератури. 1. Неокласичний варіант...
Вступ 1. Економічна сутність дефіциту бюджету, причини його виникнення та концепції збалансування 2. Бюджетний дефіцит, його наслідки та значення для економіки Висновки Список використаної літератури Вступ В умовах поглиблення...
Вступ. Розділ 1. Гроші як інструмент ринкової економіки. 1.1. Особливості і функції грошей. 1.2. Особливості формування грошової маси. Розділ 2. Грошова система країни. 2.1. Еволюція грошової системи. 2.2. Стійкість...
Вступ. 1. Сутність грошово-кредитної політики. 2. Цільова спрямованість монетарної політики. 3. Інструменти монетарної політики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Грошово-кредитна політика — це сукупність взаємозв'язаних, скоординованих на досягнення заздалегідь...
Вступ 1. Економічна суть і роль державного кредиту 2. Форми державного кредиту 3. Класифікація державних позик і джерела їх погашення 4. Державний борг та управління ним Висновки Список використаної...
1. Грошово-кредитне регулювання в зарубіжних країнах: цілі та інструменти. 2. Провідні французькі комерційні банки та процеси диверсифікації в їх діяльності. 3. Японські комерційні банки та їх роль у розвитку...
1. Інвестиційні ризики: джерела виникнення, класифікація. Управління інвестиційними ризиками 2. Похідні фінансових інструментів(деревативи): поняття, види. 3. Описати основні українські фондові біржі Список використаної літератури. 1. Інвестиційні ризики: джерела виникнення,...
Вступ. Розділ 1. Загальні положення Європейської валютної системи (ЄВС) 1.1. Поняття та структура європейської валютної системи. 1.2. Основні етапи становлення європейської валютної системи 1.3. Процес створення Європейської валютної системи...
Вступ. 1. Суть і структура грошового обороту. 2. Модель сукупного грошового обороту і грошові потоки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасний стан економічної ситуації в Україні визначається процесами ринкової...
Вступ. 1. Сутність грошово-кредитної політики. 2.Цільова спрямованість монетарної політики. 3. Перспективи розвитку грошово-кредитної політики України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Політика у сфері грошового обігу та кредиту має велике...
Фондовий ринок на Україні починає свою історію з прийняттям одного з перших нормативних документів про фондовий ринок — Закону України "Про цінні папери та Фондову біржу" (1991 р.) В...
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи управління грошовими потоками підприємства 1.1. Сутність грошових потоків та їх структура 1.2 Механізм формування грошових потоків та основні показники аналізу руху грошових коштів 1.3. Нормативно-правове...
Вступ. 1. Поняття світової валютної системи. 2. Суть міжнародної валютної системи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Валюту і гроші часом уявляють як ідентичні поняття, хоча всередині країни частіше використовується...
Вступ. 1. Сутність та поняття комерційного кредиту. 2. Різновиди комерційного кредиту, його позитивні та негативні наслідки. 3. Механізм комерційного кредиту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Комерційний кредит — це...
Вступ. 1. Міжнародний кредит як економічна категорія, його принципи та роль міжнародного кредиту в процесі відтворення. 2. Функції міжнародного кредиту. 3. Форми міжнародного кредиту. 4. Міжнародний ринок банківських кредитів...
Вступ. 1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку. 2. Сучасні проблеми розвитку грошового ринку в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Дослідження грошового ринку є складовою більшості монетарних теорій,...
Вступ. 1. Міжнародний кредит у світовій валютно-фінансовій системі. 2. Форми міжнародного кредиту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Останнім часом інтенсифікувався процес інтеграції національної фінансової системи до світової: держава, суб'єкти...
Вступ. 1. Необхідність і суть грошей. 2. Грошовий ринок України та перспектива його розвитку. Висновок. Список використаної літератури. Вступ У ринковій економіці грошам належить визначне місце. Вони забезпечують життєдіяльність...
Вступ. 1. Основні концепції грошей. 2. Концепції грошей: їх сутність та особливості. 3. Раціоналістична концепція походження грошей. 4. Концепція еволюційного походження грошей. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У літературі...
Вступ. 1. Сутність і економічна основа грошового обігу .Моделі грошового обігу. 2. Фінансові посередники грошового ринку. 3. Функції і роль кредиту в розвитку економіки. Розвиток кредитних відносин в Україні....
1. Сутність і економічна основа грошового обігу. Моделі грошового обігу. 2. Причини інфляції. Державне регулювання інфляції. Особливості державного регулювання в Україні. 3. Сутність і функції кредиту, теоретичні концепції кредиту....
1. Грошовий ринок Великої Британії: особливості організації та регулювання. 2. Сучасна структура грошової маси у розвинених країнах. 3. Кредитні установи дореволюційної Росії. 4. Розвиток ощадної справи в Німеччині та...
1. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 1.1 ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУ. 1.2 ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУ. 2. ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУ 2.2 БАНКІВСЬКІ КРЕДИТИ. 3. ЛІТЕРАТУРА. 1. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ...
Вступ. І. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти. 1.1. Сутність грошово-кредитної політики. 1.2.Цільова спрямованість монетарної політики. 1.3. Інструменти монетарної політики. ІІ. Механізми грошово-кредитної політики в Україні. 2.1. Операції на...
Вступ. 1. Сутність та особливості вартості грошей. 2. Вартість грошей у часі. Зміна вартості грошей. 3. Майбутня вартість грошей. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У теорії грошей чи не...
Вступ. 1. Сутність і економічна основа грошового обігу. Моделі грошового обігу. 2. Закони та методи регулювання грошового обігу. 3. Особливості державного регулювання грошового обороту в Україні. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Поняття грошово-кредитної політики. 2. Суб'єкти грошово-кредитної політики. 3. Інструменти грошово-кредитної політики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Фінанси є важливою складовою економічної системи, засобом функціонування та розвитку останньої....
Вступ. 1. Походження та сутність грошових відносин. 1.1. Виникнення і розвиток грошових відносин. 1.2. Сутність грошей. Альтернативні теорії їх походження. Розділ 2. Виникнення грошових відносин. Еволюція і типи грошей....
Зміст Вступ. 1. Облік доходів бюджетів та складання звітності про надходження коштів до бюджетів. 2. Відображення операцій з виконання бюджетів на рахунках бухгалтерського обліку. Додаток. Структура фінансового органу України...
Предмет і завдання курсу "Гроші та кредит". Раціоналістична та еволюційна концепція походження грошей. Гроші як загальний еквівалент. Функції грошей. 1. Предмет і завдання курсу "Гроші та кредит". Наукове розуміння...
Вступ. 1. Сутність грошово-кредитної політики. 2.Цільова спрямованість монетарної політики. 3. Перспективи розвитку грошово-кредитної політики України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Політика у сфері грошового обігу та кредиту має велике...
Вступ. 1. Світовий ринок державних облігацій. 2. Ринок корпоративних облігацій: тенденції та суперечності. 3. Особливості ринку облігацій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Облігація – являє собою борговий документ. Як...
1. Рівновага на грошовому ринку та фактори, що її визначають. Рівноважна процентна ставка. 1.1. Сутність рівноваги на грошовому ринку. 1.2. Саморегулювання рівноваги на грошовому ринку. 1.3. Рівноважна процентна ставка....
Вступ. 1. Сутність та структура грошової системи. 2. Основні структурні елементи грошової системи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Грошова система – це встановлена державою форма організації грошового обороту в...
1. Основи забезпечення стабільності грошей. 2. Роль кредиту для розвитку економіки. Список використаної літератури. 1. Основи забезпечення стабільності грошей Найбільш актуальними в сучасних умовах є такі властивості грошей: стабільність...
Вступ. 1. Гроші: сутність, виникнення, функції. 2. Види грошей та їх еволюція. 3. Грошова система. Сучасні форми грошей. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Перехід до ринкової економіки...
1. Гроші як засіб обігу і засіб платежу. 2. Еволюція кредитних грошей. Різновиди сучасних кредитних грошей. Роль держави у творенні кредитних грошей. 3. Функції та закономірності руху грошей. Список...
Вступ Зміни, що відбуваються в економіці України, охоплюють як сферу матеріального виробництва, так і галузі невиробничої сфери. Бюджетні установи вимагають особливої уваги та зважених кроків у їх реформуванні. Одним...
Тема: Грошова система як атрибут економічного буття та господарювання     Безперервний рух товарів і послуг, який відбувається в економіці, опосередковується відповідним рухом грошей. Грошовий обіг — це сукупність усіх...
1. Залучення коштів на фондовий ринок. Джерела фінансування діяльності корпорацій. 2. Основні світові фондові біржі. Основні світові тенденції розвитку світового фондового ринку. 3. Значення фондового ринку для розвитку економіки...
Вступ 1. Поняття та сутність валютного регулювання 2. Організація системи валютного регулювання в Україні 3. Шляхи та перспективи розвитку системи валютного регулювання в Україні Висновки Список використаної літератури Вступ...
Становлення України як незалежної, суверенної держави обумовило необхідність створення власної грошової системи, яка забезпечувала б можливість українським владним структурам самостійно керувати грошовим оборотом та грошовим ринком в інтересах розвитку...
Вступ Розділ І. Теоретичні основи дослідження вексельного обігу в Україні 1.1. Загальна характеристика фінансового векселя 1.2.Реквізити і приналежності векселя 1.3.Законодавча база вексельного обігу в Україні Розділ ІІ. Особливості використання...
Вступ. 1. Поняття попиту на гроші. 1.1. Сутність попиту на грошові знаки. 1.2. Формування попиту на грошові знаки. 1.3. Регулювання попиту в умовах перехідної економіки. 2. Інструменти регулювання попиту...
Вступ. 1. Теорії кредиту. 2. Необхідність, суть та функції кредиту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Основними ознаками відносин, що становлять сутність кредиту, є такі: — учасники кредитних відносин повинні...
Вступ. Розділ 1. Загальні положення Європейської валютної системи (ЄВС) 1.1. Поняття та структура європейської валютної системи. 1.2. Основні етапи становлення європейської валютної системи. 1.3. Процес створення Європейської валютної системи...
Вступ. Принципи організації іпотечного кредитування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В Україні програми іпотечного кредитування (у першу чергу, кредити для придбання житла) активно почали розвиватися з 2000 року. За...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми.В умовах посилення процесів глобалізації фінансових ринків, відкритості економік та їх взаємозалежності, що обумовлюють зростання нестабільності національних валют, роль механізму валютного регулювання постійно зростає. Глобальна...
Вступ. Розділ 1. Становлення та розвиток ринку цінних паперів. 1.1. Ринок цінних паперів як складова частина фінансового ринку. 1.2. Структура ринку цінних паперів та характеристика його суб’єктів. 1.3. Основні...
Вступ. 1. Поняття та основні функції державного кредитування. 2. Особливості та значення державного кредиту в економіці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В умовах розвинених товарно-грошових відносин все більшого значення...
1. Сутність рівноваги на грошовому ринку. 2. Саморегулювання рівноваги на грошовому ринку. Список використаної літератури. 1. Сутність рівноваги на грошовому ринку Ринок грошей, як і будь-який ринок, залежить від...
РОЗДІЛ I.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ “Банк — АКБ "Укрсоцбанк" (його Головний офіс та установи). Аванс — частина вартості об’єкту кредитування, яка має бути сплачена Позичальником за рахунок власних коштів, але...
Вступ. 1. Поняття та цілі грошово-кредитного регулювання. 2. Роль Національного банку України в системі грошово-кредитного регулювання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Політика у сфері грошового обігу та кредиту має...
Введение. 1. Регулирование текущих валютных операций в банковской системе Украины. 2. Правовое регулирование правил ведения валютных операций. Выводы. Список использованной литературы. Введение Распространено определение банковских услуг как "массовых операций",...
Вступ. Розділ 1. Грошовий обіг і його закони. 1.1. Сутність і економічна основа грошового обігу. 1.2. Моделі грошового обігу. 1.3. Закони грошового обігу. Розділ 2. Система регулювання грошового обігу...
Вивчення сутності грошей та еволюції їхнього розвитку становить базу монетарної теорії. Сутність грошей як економічної категорії проявляється в їх функціях. (див. малюнок 1). Єдність усіх функцій дає загальне уявлення...
Вступ Актуальність теми.Створення дійової системи кредиту й кредитних відносин є невід'ємною складовою ринкової трансформації економіки. Цей процес виявився складним і суперечливим. Україна почала формувати кредитну систему на тій базі,...
Вступ. 1. Загальна характеристика державних облігацій. 2. Сучасний стан ринку державних облігацій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Облігація – це свідоцтво про надання позички, яке дає право на одержання,...
1. Походження і розвиток форм грошей. 2. Роль кредиту в становленні ринкової економіки України. Список використаної літератури. 1. Походження і розвиток форм грошей Гроші – це одне з найвеличніших...
1. Інтеграційні процеси у розвитку грошових систем західноєвропейських країн: сучасний стан і наслідки. 2. Характеристика емісійних механізмів грошової системи в економічно розвинених зарубіжних країнах. 3. Універсальні банки Німеччини та...
Вступ. 1. Формування фінансово-кредитної системи в Україні. 2. Місце фондових бірж у фінансовій системі, сучасний стан та розвиток. 3. Проблеми та перспективи структурної перебудови банківської системи України. Висновки. Список...
Вступ. 1. Еволюція грошей, причини їх виникнення. 2.Історичні види грошей. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В Україні багато економічних процесів мають патологічний характер. Це пов’язано з не дуже вдалим...
Вступ. 1. Система грошового обігу та еволюція її типів. 1.1. Сутність і економічна основа грошового обігу. 1.2. Моделі грошового обігу. 2. Закон грошового обігу. Кількість грошей необхідних для обігу....
Вступ 1. Роль кредиту в розвитку економіки 2. Розвиток кредитних відносин  в Україні Висновки Використана література Вступ Безумовно, з розвитком ринкових відносин в Україні роль кредиту у суспільстві підвищуватиметься....
Вступ. 1. Поняття та структура золотовалютних резервів. 2. Роль золотовалютних резервів та їх обсяги. 3. Інтервенційне використання золотовалютних резервів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Золотовалютні резерви — це запаси...
Вступ. 1. Роль держави на «emerging market». 2. Особливості та тенденції розвитку регулювання ринків, що розвиваються. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Україна має ознаки emerging market (ринку, що виникає)...
1. Грошовий обіг у країнах, що розвиваються, та проблеми стабілізації. 2. Особливості функціонування зони євро. 3. Інвестиційні фінансові установи США та зростання їх ролі в процесах довгострокового фінансування економічного...
Вступ. 1. Походження, сутність та функції грошей. 1.1. Виникнення і розвиток грошових відносин. 1.2. Сутність грошей. Альтернативні теорії їх походження. 1.3. Функції грошей. 2. Грошові системи. 2.1. Сутність, структура...
Вступ. 1. Комерційний кредит. 2. Банківський кредит та його види. 3. Державний кредит та його види. 4. Класифікація видів міжнародного кредиту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Питання про форми...
Вступ. 1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку. 2. Сучасні проблеми розвитку грошового ринку в Україні. 3. Особливості державного регулювання грошового ринку в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
1. Визначення і характеристика функції грошей. 2. Основні постулати кількості теорії грошей. Зародження, суть та еволюція. Список використаної літератури. 1. Визначення і характеристика функції грошей Вивчення сутності грошей та...
1. Сучасний монетаризм та його відмінність від неокейнсіанських концепцій. 2. Характеристика споживчого кредиту: суть, значення, стан та його перспективи розвитку в Україні. 3. Позичковий процент та його роль у...
Вступ Поняття і структура пропозиції грошей. Формування пропозиції грошей і чинники її зміни. Графічне зображення пропозиції грошей. Тінізація економіки і її регулювання. Висновок Список літератури Вступ Грошовий ринок, як...
ФОРМИ КРЕДИТУ Форма кредиту синтезує зміст і організацію кредитних відносин. Вона визначається за такими функціональними ознаками: характер кредитних відносин, склад учасників (суб'єктів) кредитної операції, об'єкт і сфера кредитування та...
Вступ. 1. Основні групи джерел позикових коштів. 2. Класифікація форм кредитування як джерела фінансування позичкового капіталу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Будь-яке підприємство в умовах ринкової економіки для своєї...
Вступ. 1. Історичні умови започаткування казначейської справи. 2. Передумови створення казначейської системи виконання бюджетів в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Держава виконує свої функції за допомогою формування і...
Вступ. Розділ І. Загальноекономічна характеристика грошового ринку. 1.1. Зміст та структура грошового ринку. 1.2. Чинники попиту і пропозиції на грошовому ринку. 1.3. Структура грошової пропозиції та грошові агрегати. 1.4....
Вступ 1. Визначення поняття “гроші” 2. Основні форми вартості і їх характеристики 3. Еволюція грошей 4. Функції грошей 5. Концепції грошей 6. Сучасні грошові системи 7. Становлення української грошової...
Вступ. 1. Сутність грошово-кредитної політики. 2.Цільова спрямованість грошово-кредитної політики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Під грошово-кредитною політикою розуміють комплекс взаємозв'язаних, скоординованих на досягнення певних цілей заходів щодо регулювання грошового...
Вступ. 1. Походження, сутність та функції грошей. 1.1. Виникнення і розвиток грошових відносин. 1.2. Сутність грошей. Альтернативні теорії їх походження. 1.3. Функції грошей. 2. Грошові системи. 2.1. Сутність, структура...
Вступ. 1. Функції грошей: міра вартості, засіб обігу та платежу, гроші. 2. Попит на грошовому ринку. 3. Стійкість комерційних банків. 4. Поняття валюти, її види. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Соціально-економічна сутність грошово-кредитної політики. 2. Завдання й цілі грошово-кредитної політики. Типи грошово-кредитної політики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Головним результатом функціонування грошової системи є розроблення і реалізація...
Вступ. Розділ 1. Сутність грошової системи та її елементи. Розділ 2. Формування та розвиток грошової системи. Демонетизація золота. Розділ 3. Характерні особливості сучасної кредитно-паперової системи. Висновки. Список використаних джерел....