referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Грошова система України

Вступ

Стабільність грошової системи завжди вважали запорукою фінансової стабільності та економічного розвитку. Проте, як свідчить досвід багатьох країн, необхідні цілеспрямовані заходи державного регулювання грошових систем для забезпечення повноцінного виконання функцій, властивих грошам. У своєму розвитку державне регулювання грошових систем мало б враховувати нові реалії і забезпечувати ефективність регулятивних заходів. Однією із головних проблем є досягнення балансу між прагненням держави вирішувати свої проблеми через використання монетарного чинника і жорсткою необхідністю забезпечувати стабільність національних грошей. Особливо яскраво виявились проблеми у державному регулюванні грошових систем в умовах глобальної фінансової кризи.

У своїх працях українські та зарубіжні вчені Г. Башнянин, А. Гальчинський, Дж. Кейнс, Ф. Мишкін, Р. Міллер, С. Науменкова, А. Чухно, П. Юхименко та інші досліджували різні аспекти державного регулювання грошових систем.

1. Особливості грошової системи України

Особливістю сучасних грошових систем є використання кредитно-паперових грошей; відміна офіційного золотого вмісту золотих знаків; вилучення золота з грошового обігу; державна монополія на випуск грошей; широкий розвиток безготівкового обігу та скороченням готівки [1, c. 60]; зростання ролі держави у стабілізації грошового обігу. У сучасній економічній теорії значно поглиблюються погляди на природу грошових систем та їхні регулятивні можливості. Так, Г.І. Башнянин приходить до висновку про тотожність економічних, ринкових та грошових систем, які є найрозвиненішою формою економічного виміру [2, c. 251].

Грошова система трансформаційної економіки України поступово еволюціонує в напрямі від адміністративних до ринкових методів регулювання. В означенні змісту грошової системи України наголошено, що характер її функціонування є об’єктом державної регламентації, а саме [4., c. 155]:

 • найменування грошової одиниці;
 • масштаб цін;
 • види та сукупність грошових знаків, які мають статус загального платіжного засобу;
 • регламентація безготівкових грошових розрахунків;
 • регламентація готівкового грошового обігу;
 • регламентація режиму валютного курсу та операцій з валютними цінностями;
 • регламентація режиму банківського процесу;
 • державні органи, які регулюють грошовий обіг та контролюють дотримання чинного законодавства.

Після проголошення Україною незалежності розпочався процес створення національної грошової системи, що потребувало постійного і системного державного управління. Формування національної грошової системи ускладнювала низка чинників, пов’язаних з неналежним розвитком державних інститутів, гіперінфляцією та гіперспадом виробництва.

Однією з основних функцій центральних банків у сучасних ринкових економіках є регулятивна функція з визначення параметрів грошових систем. Центральні банки здійснюють регулятивну функцію не безпосередньо, а опосередковано, використовуючи можливості грошово-кредитної політики. Грошово-кредитна політика є основою для регулювання грошових систем і створення механізму впливу на стан функціонування національної економіки.

У 2012 році банківська система функціонувала в умовах складного операційного середовища, нестабільності на зовнішніх фінансових ринках та невизначеності стосовно подальших перспектив  розвитку ряду базових галузей економіки країни. Банківський сектор залишається достатньо капіталізованим, хоча окремі установи все ще чутливі до впливу зовнішніх чинників. Обсяг регулятивного капіталу продовж року майже не змінився, проте його структура покращилась за рахунок зростання частки капіталу І рівня.

Як і в попередньому році, банківські установи сконцентрували основні зусилля на двох напрямах: підтриманні належної якості активів та забезпечення достатнього рівня ліквідності.

Отже, грошова система будь-якої країни є результатом попереднього історичного розвитку, відображає традиції, національні особливості, рівень розвитку країни. Тому грошова система кожної країни має свої специфічні ознаки, що відрізняють її від грошових систем інших країн. Це має сприяти звільненню країни від зовнішнього втручання.

Кожна держава формує свою грошову систему таким чином, щоб надати їй повну суверенність, незалежність і здатність протистояти зовнішнім впливам, які загрожують інтересам національної економіки. Така суверенність грошової системи виступає однією із ключових ознак політичної та економічної незалежності, самостійності держави.

Висновки

Грошові системи та рівень їх державного регулювання поетапно еволюціонували, оскільки мають взаємозумовлений характер. Визначальною особливістю сучасних грошових систем є їх висока гнучкість і адаптивність до потреб розвитку економіки.

Створення високоефективної грошової системи в Україні було визнано нагальним завданням державної ваги. Національна грошова система поступово розвивається і набуває ознак, притаманних країнам з ринковою економікою. Потреба державного регулювання грошових систем зумовила створення інститутів центральних банків. У сучасних ринкових економіках центральні банки забезпечують можливість функціонування грошових систем згідно з концептуальними засадами монетарної політики і потребами національної економіки.

Список використаної літератури

 1. Економічний словник-довідник. – К. : Вид-во «Femina», 1995. – 368 с.
 2. Ващишин А. Наукова діяльність професора Г.І. Башнянина / А. Ващишин. – Львів : Вид-во «Каменяр», 2005.
 3. Костіна Н.І. Гроші та грошова політика : навч. посібн. / Н.І. Костіна. – К. : Вид-во «Ніос», 2010. – 221 с.
 4. Гроші та кредит / за ред. М.І. Савлука. – К. : Вид-во «Либідь», 2010. – 330 с.
 5. Банківська енциклопедія / за ред. А.М. Мороза. – К. : Вид-во «Либідь», 2003. – 328 с.
 6. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки / І.О. Лютий. – К. : Вид-во «Атіка», 2007. – 238 с.