referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Мовознавство

Сучасне демократичне суспільство дає політичним діячам, а також журналістам  й іншим учасникам суспільно-політичного спілкування велику свободу мовленнєвої поведінки. Взаємодія мови та політики відбувається в рамках соціально-обумовленої комунікації, при якій...
Вступ Комунікація – це взаємодія двох або більше співрозмовників, у результаті якої один передає інформацію, а інший сприймає її. Невдале продукування або неадекватне сприйняття і помилкове розуміння інформації призводить...
Вступ Засвоєння суб’єктом елементів мовної системи, загальнолюдських культурних цінностей, які формуються шляхом взаємовпливу суб’єкта і суспільства у безперервності комунікативного обміну, можна назвати соціалізацією. Різноманітні елементи мовної практики дають можливість...
Вступ Актуальність теми. Граматичним категоріям в українських дієсловах належить надзвичайно важлива роль в українській мові. Розкриття і характеристика категорії дієслів має досить велике значення для вивчення мови. Дієслово — ...
Вступ Спілкування є однією з центральних проблем, через призму якої визначають питання сприймання й розуміння людьми одне одного, лідерство і керівництво, згуртованість і конфліктність, міжособистісні взаємини та ін. Із...
1.  Реалізація фонеми (а) в говорах української мови Явище акання, тобто реалізації ненаголошеної фонеми /о/ в голосному [а], українському вокалізмові, крім частини говорів північної діалектної групи, не властиве. Воно...
Вступ. 1. Методи вивчення іноземних мов. 2…. Класифікація та характеристика методів вивчення іноземних мов 2.1. Перекладні методи 2.2. Прямі методи. 2.3. Усний метод Гарольда Пальмера. 2.4. Методична система навчання...
ВСТУП.. РОЗДІЛ 1. Розвиток пізнавальних інтересів учнів до вивчення іноземних мов 1.1. Роль лінгвокраїнознавчого аспекту у підвищенні пізнавальної активності 1.2. Вдосконалення типології і структури уроку. 1.3. Активні методи навчання....
Вступ. 1. Сучасні інформаційні технології у перекладацькій діяльності. 2. Формування перекладацької компетенції в аспекті використання новітніх інформаційних технологій. 3. Інформаційний підхід до формування компетенції перекладача. 4. Переклад тексту й...
Вступ. 1. Перекладознавство – наука про переклад. 2. Типи перекладу. 3. Переклад офіційних документів у новому Європейському просторі Висновки. Список використаних джерел. Вступ Знання мови завжди було ознакою високої...
Модернізація освіти, поява в ній нових наукових нарадиш і трансформацій потребує глибокого осмислення нашого суспільного буття в контексті основної суперечності сучасної цивілізації. Ця суперечність полягає в тому, що політично...
Вступ Розділ І. Граматичні труднощі перекладу текстів в галузі економіки Розділ ІІ. Переклад як комунікативний акт Розділ ІІІ. Особливості перекладу невербальних форм дієслів в економічній галузі 3.1. Інфінітив 3.2....
Введение І.Функциональные стили русского языка. Книжный стиль и роль латинизмов в нем Влияние латыни на современный русский язык ІІ.Классификация латинизмов, крылатых выражений в тематические группы ІІІ. Функции латинизмов: в...
Вступ. 1. Історія розвитку ораторського мистецтва на Україні в дофеодальний період. 2. Подальший розвиток ораторського мистецтва на Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Мистецтво промови існувало віками. Історичні джерела...
Вступ. 1. Основні проблеми формування, становлення і розвиток української мови. 2. Стан і становище української літературної мови у ХІХ – на початку ХХ століття. Лінгвоцит мови. 3. Шляхи боротьби...
Вступ. Розділ I. Практика перекладу наукових та технічних текстів. 1.1. Характеристика та особливості наукових та технічних текстів. 1.2. Основні види і форми перекладу. 1.2.1. Правила повного письмового перекладу. 1.2.2....
Вступ. 1. Фонема. Зміст і обсяг поняття. 2. Диференційні та інтегральні ознаки фонем. 3. Система фонем як система опозиції. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Як уже зазначалося, найнижчим рівнем...
Вступ 1.Стилістичний аналіз поетичного твору 2.Фонетичні засоби у створенні образності поетичного тексту Стилістичні засоби у створенні образності поетичного тексту Фонетичні засоби стилістики Висновки Список використаної літератури Вступ Сучасний світ...
Вступ І. Переносне вживання слова 1.1 Багатозначні слова. Стилістичне використання багатозначності слов 1.2 Вчення про тропи та фігури 1.3 Використання тропів в різних стилях мовлення 1.4 Класифікація фігур і...
1. Писемне мовлення як одна з форм літературної мови. Ознаки писемного мовлення Сучасна українська літературна мова існує у писемній та усній формах. Вони однаково важливі для суспільства, обом їм...
Вступ Розділ І. Теоретичні засади вивчення повторів у поетичному тексті 1.1. Визначення основних термінів 1.2. Принцип повтору 1.3. Повторення на фонологічному рівні 1.4. Ритмічні повтори 1.5. Повторення і зміст...
Вступ. 1. Поняття неологізмів в мові. 2. Використання неологізмів у сучасному житті. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Мовне питання в Україні стоїть надзвичайно гостро. Українську мову проголошено державною, але...
Вступ І. Офіційно-діловий стиль ІІ. Підстилі та жанри офіційно ділового мовлення Документ в офіційно-діловому стилі Специфічні мовні ознаки Критерії виділення офіційно-ділового стилю Комунікативна сфера Специфіка дипломатичного підстилю ІІІ. Проблеми...
Вступ 1. Мова як найважливіший засіб людського спілкування 2. Функції мови Висновки Список використаної літератури Вступ Мова — "найважливіша частина нашої особистості, нашої поведінки, нашої думки, вона — тіло...
Вступ Розділ І. Творення семантичних варіантів суфікса – иц(я) внаслідок демодифікації Розділ ІІ. Творення семантичних варіантів унаслідок втратипервинної дериваційної функції суфіксів або її підсилення Від”ємно-модифікаційні тавтологічні суфікси Підсилювально-мутаційні тавтологічні...
Происхождение и периодизация латинского языка Сфера употребления латинского литературного языка Латинский алфавит Литература Происхождение и периодизация латинского языка Латинский язык (linguaLatina) — один из древних языков индоевропейской системы. Вместе...
1. Функціональні різновиди сучасної української літературної мови. Поняття "науковий стиль мови", "науковий дискурс". 2. Історія становлення української наукової мови, особливості формування мови економічної науки. 3. Специфіка наукової (зокрема економічної)...
Вступ Розділ ІРоль та класифікація запозичень Розділ ІІ Джерела запозичень Висновки Список використаної літератури Вступ Роль запозичень (borrowings, loan-words) у різних мовами неоднакова, і залежить від конкретно-історичних умов розвитку...
Вступ. 1. Права та статус української мови. 2. Нові реалії мовної політики в Україні. Висновки Список використаної літератури. Вступ Сьогодні в Україні відсутня цілісна концепція коректної мовної політики, країна,...
Вступ Розділ 1.Словотвір. Загальні відомості. Флективний спосібсловотворення 1.1.Загальна характеристика флективного способу словотворення 1.2. Погляди вчених на флективний спосіб словотворення Розділ 2. Флективний спосіб словотворення на матеріалі роману І.Нечуй- Левицького...
Вступ І. Переносне вживання слова та загальна характеристика тропіки ІІ. Класифікація фігур і тропів та їх застосування Метафора Метонімія Синекдоха Парономазія Гіпербола. Мейози. Літота Епітет Порівняння Оксюморон Висновки Використана...
1. Дослідити значення і походження імені та прізвища – Наталія Чикало (походження (словарі), звідки пішло). 2. Дослідити значення наукових топонімів (назви районів; назви вулиць). Список використаної літератури. 1. Дослідити...
І. Вступ §1. Використання ігор на уроці англійської мови. Різні класифікації видів ігор. §2. Використання пісень та віршів на уроці іноземної мови. ІІ. Практичне використання творчих форм навчання іноземним...
1… Правопис складних іменників. 2… Багатство і бідність нашого словника. 3… Подяка. Відповідь на подяку. Список використаних джерел. 1.Правопис складних іменників Складні іменники пишуться або разом або через дефіс....
Вступ І Часові форми в праслов’янській мові: аорист, імперфект, перфект, плюсквамперфект 1.1 Історія давноминулого часу ІІ Форми минулого часу в різні історичні періоди розвитку української мови 2.1 Вираження минулої...
Вступ. 1. Значення мови в житті суспільства та людини. 2. Мова як основний засіб спілкування та вираз особистості в суспільному житті та професійній діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
І. Вступ ІІ. Теоретична частина. Поняття про комунікативний підхід: цілі навчання згідно комунікативного підходу; поняття про комунікативні ситуації; принцип комунікативності. Ситуативний підхід у навчанні говорінню. Ситуативний підхід у навчанні...
Вступ. 1. Проблема взаємодії слова і речення в процесі перекладу. 1.1. Залежність перекладу речення від контексту. Висновок. 2. Структурно-семантичні особливості простого речення. 2.1 Дослідники про природу простого речення. 2.2.Класифікація...
1. Вступ 2. Використання тематичних і між тематичних діафільмів для розвитку навичок аудіювання і говоріння 3. Організація телевізійних занять 3.1. Вплив учбового ТБ на мотивацію вивчення англійської мови 3.2....
1. Види усного спілкування. 2. Ділова доповідь, звітна доповідь. 3. Культура мовлення, ознака внутрішньої культури. Список використаної літератури. 1. Види усного спілкування Залежно від змісту, призначення, форми чи способу...
Вступ Розділ І. Теоретичні засади вивчення складнопідрядних речень у сучасній англійській мові Розділ ІІ. Функціональні та структурні особливості складнопідрядних речень Складнопідрядне речення з додатковим підрядним реченням 2.1.1. Перший підтип...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. КЛАС ПРИСЛІВНИКІВ У СИСТЕМІ ЧАСТИН МОВИ. 1.1….. Склад і ієрархія частин мови. 1.2. Клас прислівників в українській мові. 1.3. Клас прислівників в англійській мові. 1.4. Семантико-стилістичні...
Вступ. 1. Мова –душа і гордість нації. 2. Культура і мова як духовні вартості. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Мова — "найважливіша частина нашої особистості, нашої поведінки, нашої думки,...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення особистісно-орієнтованого підходу до навчання. 1.1. Особистісно-орієнтований підхід до навчання в сучасних умовах. 1.2. Оновлення змісту в умовах особистісно орієнтованого навчання. Розділ 2. Особистісно...
Вступ. 1. Психологічні особливості сприймання мовлення. 2. Індивідуальні особливості мовлення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Мовлення є найважливішою складовою психічного життя людини. На жаль, у повсякденному уявленні мовлення нерідко...
Вступ Розділ 1. Граматична категорія стану в українських дієсловах 1.1. Загальна характеристика дієслова 1.2. Погляди вчених на стан дієслова з історичної точки зору 1.3. Категорія дієслівного стану в сучасному...
Вступ. 1. Риторика як наука і навчальна дисципліна. 2. Зв'язок риторики з іншими науками. Висновки. Список використаної літератури. Вступ З демократизацією суспільного життя і гуманізацією освітньої системи в Україні...
1. Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові. 2. Складноскорочені слова та абревіатури в українській мові. 3….. Лексичні та графічні скорочення. 4….. Лист-підтвердження. Список використаних джерел. 1. Використання...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. Розвиток пізнавальних інтересів учнів до вивчення іноземних мов. 1.1. Роль лінгвокраїнознавчого аспекту у підвищенні пізнавальної активності. 1.2. Вдосконалення типології і структури уроку. 1.3. Активні методи навчання....
1. Риси офіційно-ділового стилю на морфологічному рівні. Вибір граматичної форми слова у діловому мовленні Офіційно-діловий стиль (ОДС) — функціональний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й...
Вступ. 1. Пряма та непряма тактики мовленнєвого впливу. 2. Високий, середній і низький стилі. 3. Стилістичні фігури в риториці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Оратор, який ставить перед собою...
Вступ. 1.Риторика як наука. 2. Риторика — мистецтво переконувати. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Історія риторики сягає середини І тис. до н. є. Зародившись у Давній демократичній Греції з...
Читання – дуже специфічна форма мовного спілкування людей, яке відбувається за допомогою друкованих чи рукописних текстів. Читання – це не однобічний вплив на читача, що виражається в пасивному сприйнятті...
Вступ. Розділ 1. Українська мова на телебаченні: сьогочасна ситуація. 1.1. Мововжиток провідних телеканалів. 1.2. Інноваційні процеси в мові телебачення. Розділ 2. Мова розважальних телепередач. 2.1. Культура мови на телебаченні....