referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Соціологія

Основу соціологічної концепції «суспільства ризику» заклав У. Бек. Суспільство ризику, за У. Беком не має чіткої межі між кількісно визначеним ризиком та невизначеністю (небезпекою), між «об’єктивним» аналізом ризику та...
Соціальна напруга – це особливий стан суспільної свідомості й поводження громадян, специфічне сприйняття й оцінка ними дійсності. Масштаби соціальної напруги здебільшого порівнюються з масштабами конфлікту й породжують його. Це...
Соціальна мобільність — перехід індивіда, соціального об’єкта або цінності, створеної або модифікованої завдяки людській діяльності, від однієї соціальної позиції до іншої. Поняття було введено П. Сорокіним у 1927 р....
Сучасне українське суспільство є суспільством змішаного типу, в якому статус і приписується, і досягається, де діють фактори, що спонукають до мобільності та перешкоджають їй. Дефіцит багатьох видів ресурсів, істотні...
Німецький соціолог усебічно обґрунтував ідею, що суспільство як цілісна система складається не з людей, тобто мільйонів і мільярдів окремих психічних систем, проникнути в які ми з нашим науковим інструментарієм...
Символічний інтеракціонізм — один із найбільш цікавих і продуктивних напрямків в сучасній соціології, який зводить зміст соціальних процесів до взаємодії індивідів в групі і суспільстві. Мід визначав свою концепцію...
Останніми роками значне поширення одержали структурно-семіотичні концепції культури, що спираються на новітні лінгвістичні методи дослідження. Семіотичний метод, що ґрунтується на вченні про знаки, дає змогу вивчити знакову систему (структуру...
Репрезентативність — принцип тотожності сформованої моделі досліджуваного об’єкта параметрам (критеріям) генеральної сукупності. Одним із важливих гарантів репрезентації є кваліфікаційний рівень фахівців. Так, за результатами опитувань всього 1800 осіб вчені...
Прикладом групових течій соціологічного психологізму є психологія натовпу французького вченого Гюстава Лебона (1841-1931). Він вважає, що сучасна йому цивілізація є продуктом інтелектуальної творчої еліти, але життя європейського суспільства на...
Психологічне пояснення соціальних процесів не вимагало негайного розриву з ідеями біолого-еволюційної школи. Спочатку мова йшла тільки про те, щоб «Доповнити» еволюціоністський схему вивченням психологічних механізмів розвитку і функціонування суспільства....
Психологічні професійно важливі якості — якості індивіда, які безпосередньо стосуються трудового процесу і впливають на його ефективність. Професійно важливими якостями можуть бути конституційні (загальносоматичні), нейродинамічні (пов’язані з нервовою діяльністю)...
П. Бергер і Т. Лукман в роботі «Соціальне конструювання реальності. Трактат з соціології знання» прагнуть обґрунтувати необхідність «узаконювання» символічних універсалій суспільства [1]. Теорія легітимації виходить з того, що внутрішня...
Серед розповсюджених методів опитування респондентів важливе місце займає метод анкетного опитування. Надзвичайна популярність цього методу пояснюється різноманітністю і якістю соціологічної інформації, яку можна одержати за його допомогою. Даний метод...
У соціальну науку ідеї життєвого світу були перенесені австрійським філософом і соціологом Альфредом Шюцом — одним із засновників «розуміючої соціології». А. Шюц вживав поняття «повсякденний світ» як синонім «світу...
Соціологія сім’ї — галузь соціології, яка вивчає формування, розвиток і функціонування сім’ї, шлюбно-сімейних відносин у конкретних культурних та соціально-економічних умовах. Об’єктом галузі є сім’я як соціальний інститут та мала...
Проблеми молоді, її освіти, виховання, соціального становлення, участі у суспільному житті перебувають у центрі уваги і на стику різних наук. Соціологія відносить їх до найважливіших. Зважаючи на те, що...
Девіантна поведінка, що розуміється як порушення соціальних норм, придбало в останні роки масовий характер і поставило цю проблему в центр уваги соціологів, соціальних психологів, медиків, працівників правоохоронних органів. Порушення...
У межах соціології не існує єдиної та чітко розпрацьованої теорії міфу. Зазвичай цією проблематикою займалися дослідники, які працювали на перетині соціології та антропології. Проте у цій статті буде здійснено...
Контент-аналіз — метод досліджень текстів чи іншої подібної інформації, систематична процедура, метою якої є об’єктивний аналіз змісту будь-якого тексту. Контент-аналіз текстів масової комунікації проектується за усіма правилами соціологічного дослідження...
Е.Фромм сконцентрував увагу на суперечливості людського існування, розрізняючи при цьому такі дихотомії: патріархальний та матріархальний принципи організації життя людей; авторитарну та гуманістичну свідомість; протилежні типи характеру; володіння та буття...
Під імовірнісними розуміють відбори, за яких, по-перше, кожна одиниця генеральної сукупності зберігає рівну або майже рівну ймовірність бути відібраною до вибіркової сукупності і, по-друге, сформована таким чином вибіркова сукупність...
Соціологія як самостійна наука виникла не через появу нового об’єкта дослідження, а через те, що в суспільних науках, що існували, виникли проблеми, які неможливо було вирішити в рамках цих...
У загальній теорії дії соціальні інститути виступають як особливі ціннісно-нормативні комплекси, що регулюють поведінку індивідів і статусно-рольову структуру суспільства. Інституційна структура соціуму посідає важливе місце, оскільки саме вона покликана...
Центральне місце в системі соціальних ідей Франкфуртської школи займає «критична теорія суспільства». її ініціатор М. Горкгаймер ставить два основних завдання: відмовитись від ідеалістичного розуміння історії і відмовитись від «економічного...
Формулювання гіпотези — заключна частина теоретичної підготовки емпіричного соціологічного дослідження. Гіпотеза в соціологічному дослідженні — це науково обґрунтована уява про структуру соціальних об’єктів, характер елементів і зв’язків, які утворюють...
Планування польового етапу роботи є складовою частиною робочого плану дослідження, в якому фіксуються строки та види діяльності під час збирання первинної соціологічної інформації та її підготовки до введення в...
Марксизм виник як учення про суспільно-економічні формації та їх зміну, причому зміна формацій визнавалась основою періодизації всесвітньо-історичного процесу розвитку людства. Ідейними передумовами теорії марксизму були німецька класична філософія, класична...
Термін «кар’єра» (від франц. carriere та італ. сarriera — біг) у загальному розумінні означає успішне просування в галузі суспільної, службової, наукової та іншої діяльності. Термін «кар’єра» інколи подають в...
Девіація як соціальне явище буває різноманітною, присутня в суспільстві будь-якого типу і притаманна кожній соціальній спільноті. Особливо вона виявляється на етапі трансформації соціальної системи, під час зміни ціннісних орієнтацій....
Соціальні рухи — сукупність колективних дій великої кількості людей, спрямованих на підтримку певних соціальних процесів і змін або на протидію їм. Спричинюють їх незадоволеність людей життям в цілому або...
Громадська думка є одним з найдавніших феноменів суспільного життя. Зростання її впливу на соціальні відносини пов»язане з демократизацією життя, підвищенням культурного та освітнього рівня населення, процесами глобалізації тощо. Аналізом...
Представники сучасного структуралізму (К. Леві-Сгрос, Ж. Лакан, Р. Барт, М. Фуко, Ж. Дерріда, Ч. Пірс та ін.) вивчають етнографічні, психологічні, історико-культурні, естетичні утворення як сукупності взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів,...
Освіта — це соціальний інститут, покликаний відтворювати культуру шляхом постійної передачі соціально значимого досвіду попередніх поколінь наступним. Стосовно індивідуального розвитку такий процес трактується як становлення особистості відповідно до генетичної...
Соціальна антропологія охоплює антропологічно зорієнтовані концепції соціальної життєдіяльності. Намагаючись вивести явища суспільного життя з природи людини, представники соціальної антропології вивчають проблеми соціуму як сумісного буття (Карл Льовіт, 1907—1973), як...
У соціології Е. Дюркгейма важливими є поняття норма й патологія* Вчений рекомендує розрізняти нормальне і патологічне з огляду на структурно-функціональний стан суспільства і вивчати ці явища як речі. Конкретний...
У XX столітті соціологія отримала найбільший розвиток: виникли наукові центри в більшості західноєвропейських країн, інституціоналізувати співтовариство соціологів, сама соціальна наука активно розвивалася по різних векторах і напрямах. Різноманіття соціологічних...
Вступ Охорона материнства і дитинства — комплекс соціальних, економічних, санітарно-гігієнічних, правових та інших здійснюваних державою заходів, спрямованих на забезпечення належних життєвих умов для матерів і дітей який ґрунтується на...
Вступ Аналіз уявлень про природу особистості, соціально-психологічна неможливість людини жити й розвиватися поза суспільством вимагає актуалізації основних механізмів і рушійних сил об’єктивного зв’язку, що діє між людьми. Передусім, такий...
Вступ. 1. Проблема визначення ролі та місця соціальної політики. 2. Основні напрями соціальної політики. 3. Комплексність соціальної політики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Характерною особливістю сучасного етапу розвитку світу...
Вступ. 1. Природа громадської думки. 2. Громадська думка в політичному житті країни. Висновки. Використана література. Вступ Громадська думка є одним з явищ суспільного життя, яке викликає постійний та глибокий...
Зміст 1. Асоціативні (зближення) та десоціативні (віддалення) соціальні процеси. Конфліктність (наведіть приклади) 2. Характеристика основних понять соціології способу життя 3. Проблеми мотивації до навчання 1. Асоціативні (зближення) та десоціативні...
1. Функції, принципи, методи, форми управління 2. Соціальні інститути як колективні утворення: типи, структура, функції Список використаної літератури 1. Функції, принципи, методи, форми управління Соціальне управління є одним з...
Зміст Вступ 1. Неоплатонізм: Александрійсько — римська школа 2. Проблема людини в неоплатонізмі 2.1. Погляди Плотіна 2.2. Проблема людини у вченні Плотіна 2.3. Філософія Порфирія 3. Тестове завдання 3.1....
Вступ. 1. Спілкування як одна з нагальних потреб людини. 2. Поняття, види і засоби спілкування. 3. Міжособистісні взаємини у спілкуванні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поняття спілкування є надзвичайно...
Вступ. 1. Визначення понять «суспільне» та «соціальне». 2. Поняття «соціальне» та «суспільне», їх особливості. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У переважній більшості суспільствознавчої літератури (як у минулому, так і...
Вступ. 1. Особливості соціалізації людини. 2. Людина в системі соціально-політичних відносин. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кожна людина є об'єктом соціалізації. Про це свідчить те, що зміст процесу соціалізації...
Вступ 1. Предмет та основні етапи становлення соціології релігії 2. Види соціологічних досліджень 3. Функції сім'ї 4. Тестове питання Висновки Список використаної літератури Вступ Відомий американський учений П.Сорокін вважає,...
Вступ. 1. Соціальна політика: суть, основні принципи. 2. Основні напрямки соціальної політики в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Соціальна сфера має надзвичайно багатоманітну, складну й динамічну структуру, яка...
1. Функції, принципи, методи, форми управління. 2. Соціальні інститути як колективні утворення: типи, структура, функції. Список використаної літератури. 1. Функції, принципи, методи, форми управління Соціальне управління є одним з...
Вступ. 1. Благодійність як моральне і духовне підґрунтя (постановка проблеми). 2. Методи соціальної роботи. Аналіз зарубіжного досвіду. 3. Організація соціальної політики в сучасній Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
1. Система соціального контролю. Елементи соціального контролю. 2. Кількісний аналіз (контент-аналіз) змісту документів, його характеристика 3. Практичне завдання. Алкоголізм і наркоманія в житті студентів. Список використаної літератури. 1. Система...
Содержание Введение. Глава 1: Природа возникновения конфликта. Сущность конфликта, его понятие. Типы конфликтов Причины конфликтов Модель процесса конфликта. Глава 2: Управление конфликтом. Структурные методы разрешения конфликта. Межличностные стили разрешения...
Вступ. 1. Поняття “соціальний інститут”. 2. Типи соціальних інститутів. 3. Головні ознаки та структура соціальних інститутів. 4. Функції соціальних інститутів. 5. Становлення нових соціальних інститутів в українському суспільстві. Висновки....
Вступ. 1. Суть та головні особливості соціологічного дослідження. 2. Типологія соціологічних досліджень, характеристика його видів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність роботи. Соціологічне дослідження — це система логічно послідовних...
Вступ. 1. Особливості держави як соціального інституту. 2. Функції держави відносно суспільства. 3. Соціальна функція держави як визначальна категорія права соціального забезпечення України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Незважаючи...
Вступ. 1. Користуючись джерелом (Шевчук П. Соціальна політика), подайте класифікацію зайнятості на ринку праці Вашого регіону (області, району, населеного пункту) 2. Що, на Вашу думку, необхідно зробити, щоб рівень...
1. Охарактеризуйте зміст процесів об'єктивної саморегуляції та цілеспрямованої діяльності у здійсненні соціальної політики. 2. Розкрийте основні напрями вирішення проблеми фінансування соціальної сфери через її реструктуризацію і реформування. 3. Користуючись...
Вступ. 1. Зайнятість населення: поняття та види. Повна та ефективна зайнятість. 2. Причини безробіття та його види. 3. Правове регулювання проблеми зайнятості. Особливі гарантії та компенсації держави в разі...
Вступ. 1. Поняття транснаціонального конфлікту. 2. Особливості проявів транснаціональних конфліктів у сучасних міжнародних відносинах. 3. Наслідки транснаціональних конфліктів. 4. Механізми запобігання та розв'язання транснаціональних конфліктів. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Роль соціології в суспільстві та її функції. 2. Основні завдання соціології на сучасному етапі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Роль соціології в суспільстві визначається її предметом, а...
1. Види і форми соціальних гарантій населенню та джерела їх фінансового забезпечення. 2. Формування і напрями використання прибутку підприємства. Список використаної літератури. 1. Види і форми соціальних гарантій населенню...
Визначення терміну „соціалізація” Процес соціалізації та основні його періоди „Культурна трансмісія” Удосконалення форм соціалізації і процес становлення особистості в суспільстві Використана література 1. Визначення терміну „соціалізація”     Розвинене демократичне...
Вступ. 1. Форми, варіанти і критерії завершення конфліктів. 2. Умови і фактори розв'язання конфліктів. 3. Логіка, стратегії і способи розв'язання конфліктів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У конфліктології став...
1. Конкуренція. 2. Співробітництво. 3. Пристосованість. 4. Відчуження. 5. Компроміс. Список використаної літератури. 1. Конкуренція Змагання — прагнення задовольнити свої інтереси без врахування інтересів інших, відстояти своє, відверто борючись...
Вступ. 1.Поняття та причини воєнних конфліктів. 2. Форми воєнних конфліктів. 3. Методи урегулювання воєнних конфліктів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Соціально-політичні небезпеки досить часто виникають при соціально-політичних конфліктах. Існує...
План Вступ Необхідність і ступінь соціального захисту населення в країнах з перехідною економікою. Передумови соціального захисту населення. Соціальна реабілітація. Соціальна добродійність. Досвід розвинених країн світу у розвитку системи соціального...
1. Соціалізація. Основні групи факторів (або основи) суспільного життя. 1.1. Поняття та сутність соціалізації. 1.2. Основні групи факторів (або основи) суспільного життя. 2. Структура та основні елементи програми соціологічного...
Сучасний етап розвитку суспільства характеризується підвищенням ролі інформаційної сфери, яка представляє собою сукупність інформації, інформаційної інфраструктури, суб`єктів, котрі здійснюють збір, формування, розповсюдження й використання інформації, а також системи регулювання...
Вступ. 1. Визначення, критерії та показники бідності. 2. Психологічні аспекти бідності в Україні. 3. Феномен і особливості бідності в Україні. 4. Напрями подолання та запобігання бідності в Україні. Висновки....
Вступ. 1. Визначення, критерії та показники бідності. 2. Феномен і особливості бідності в Україні. 3. Напрями подолання та запобігання бідності в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасна наука...
Вступ 1. Становлення освіти як соціального інституту 2. Освіта як інститут соціалізації та самореалізації людини Висновки Список використаної літератури Вступ Система освіти — соціальний інститут, який специфічними методами реалізує...
Вступ. 1. Науково-технологічний прогрес та його вплив на суспільство. 2. Пріоритетні напрямки технологічного прогресу у соціальній сфері. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Побудова соціальної держави (а саме це проголосила...
Вступ. 1. Шлюбність і шлюбний стан. 2. Шлюбна поведінка. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Вивчення відтворення населення, й у першу чергу народжуваності, підводить демографію до категорій шлюбу, шлюбності та...
Вступ. 1. Поняття соціології праці та її предмет вивчення. 2. Сутність соціального контролю, його призначення. 3. Громадська думка як елемент соціального контролю. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Cоціологія праці...
1. Соціологічне опитування “Відношення до вживання нікотину, алкоголю та наркоманії 2. Соціологічна парадигма XX сторіччя (теорія соціального конфлікту, теорія соціального обміну, символічного інтеракціонізму) 3. Розвиток соціології в Росії та...
Вступ. 1. Поняття транснаціонального конфлікту. 2. Особливості проявів транснаціональних конфліктів у сучасних міжнародних відносинах. 3. Наслідки транснаціональних конфліктів. 4. Механізми запобігання та розв'язання транснаціональних конфліктів Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. Розділ 1. Природа конфлікту. 1.1. Проблема конфліктності людських стосунків. 1.2. Типи конфліктів. Розділ 2. Сутність та зміст конфліктів. 2.1. Місце конфлікту в корпоративній культурі організації. 2.2. Специфіка конфлікту...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти побудови соціальної держави. 1.1. Сутність соціальної держави та її характеристика. 1.2. Соціальна держава: типи, зміст. 1.3. Чинники визначення соціальної держави. Розділ 2. Побудова соціальної...
1. Розкрийте зміст поняття "соціальний захист" у вузькому та широкому сенсі, що входить до його змісту. У чому полягають стратегії соціального захисту. Надайте визначення понять "соціальна допомога", "соціальне страхування",...
Вступ. 1. Передумови виникнення соціології. 2. Основні етапи становлення і розвитку соціології як науки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поява соціології як самостійної науки була викликана розвитком суспільства й...
Вступ. 1. Соціологія в системі наук. 2. Взаємодія особистості і суспільства. 3. Співвідношення понять людина, індивід, індивідуальність, особистість. 4. Соціальний інститут сім'ї. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Опановуючи та...
Вступ. 1. Репродуктивна поведінка, репродуктивна установка, репродуктивна мотивація Висновки. Список використаних джерел Вступ Сталий розвиток суспільства будь-якої країни значною мірою залежить від демографічних перспектив, які визначаються здатністю населення до...
Вступ. 1. Дослідження сутності та змісту трудових конфліктів. 2. Соціально-трудовий конфлікт, його сутність і місце в системі соціальних суперечностей. 3. Різновиди соціально-трудових конфліктів, їх причини та функції. Висновки. Список...
Вступ. 1. Поняття суспільного і соціального. Об’єкт і предмет соціологічного пізнання. 2. Структура і рівні соціологічних знань. Функції соціології, її закони і категорії. 3. Місце соціології в системі суспільних...
Вступ. 1. Поняття суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво. 2. Основні фактори суспільного виробництва та їх взаємодія. 3. Суспільний продукт і його структура. 4. Ефективність суспільного виробництва. Висновки. Список...
Вступ. 1. Поняття та сутність суспільства. 2. Основні погляди на поняття суспільства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Суспільство в соціології розглядається як певна історична, інтегративна та системна цілісність, яка...
Вступ. 1. Комунікаційна модель громадянського суспільства. 2. Теорія суспільства та основні ідеї в комунікативній етиці Ю. Габермаса. 2. Теорія суспільства у поглядах Н.Лумана. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність...
Вступ. 1. Сутність міжособистісної комунікації в сім’ї. 2. Головні проблеми порушення міжособистісної комунікації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сім’я – це той первинний осередок, в якому починається і відбувається...
1. Інтегративна сутність синергетичної методології. 2. Методика ентропійного аналізу соціально-економічної трансформації в Україні. 3. Загальні принципи синергетичного світогляду. 4. Синергетична взаємодія і причинно-наслідкові зв'язки: протиставлення чи поєднання?. 5. Математичні...
Вступ. 1. Соціологія управління як наука: предмет, об'єкт, сутність та зміст. 2. Ґенеза та еволюція соціології управління. 3. Технологічні засади соціології управління. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Соціологія управління...
Вступ. 1. Алгоритм розв’язання конфлікту. 2. Структурні методи вирішення конфлікту. 3. Класифікація «важких» людей і спілкування з ними. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Культура людського спілкування — це частка...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти управління соціально-культурним комплексом. 1.1. Організаційно-правові засади управління культурою. 1.2. Соціально-культурний комплекс: поняття, склад, галузева структура. Розділ 2. Аналіз управління соціально-культурним комплексом України на сучасному...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти цінності права. 1.1. Поняття цінності права. 1.2. Поняття цінності як основа правової аксіології. Розділ 2. Особливості соціальної та гуманітарної цінності права. 2.1. Цінність і...
Введение. 1. Развитие историко-культурных традиций в Украине в ХХ в. 2. Роль культурно-исторического опыта в украинской государствостроительной концепции. Выводы. Список использованной литературы. Введение Исследование процесса национального создания государства непосредственно...
Вступ. 1. Розкрийте типи цільових прогнозів. 2. Дайте визначення типу інформаційної культури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Суспільне життя неможливе без передбачення майбутнього, без перспектив його розвитку. Економічні прогнози...
Вступ. Розділ 1. Сучасний стан та положення дозвіллєвої культури. 1.1. Проблема кризи сучасної дозвіллєвої культури. 1.2. Методичні засади формування дозвіллєвої культури. Розділ 2. Основні тенденції розвитку дозвіллєвої культури. 2.1....
Вступ 1.Формування самооцінки та методи її дослідження 2. Дослідження рівня домагань Висновки Список використаної літератури Вступ Формування мотивації навчання і самооцінки властивостей особистості як важливих компонентів розвитку особистості відбуваються...
1. Понятие "социальный институт" 2. Виды и функции социальных институтов 3. Система «охрана правопорядка» как социальный институт 1. Понятие "социальный институт" Социальные институты (от лат. institutum — установление, учреждение)...
Вступ. Розділ. 1. Огляд джерел. Визначення основних понять. Розділ 2. Аналіз зарубіжного досвіду. Розділ 3. Аналіз вітчизняного досвіду. Висновки (щодо ефективності запровадження в Україні). Перелік використаних джерел. Вступ Важливу...
Вступ. 1. Поняття репродуктивної поведінки та фактори, що на неї впливають. 2. Сучасний стан репродуктивної поведінки, установки та мотивації в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сталий розвиток суспільства...
Вступ 1. Соціологія про слухачів музики. 2.Теодор Адорно про музику в сучасному суспільстві. Висновки. Список використаних джерел. Вступ У соціології проблеми культури суспільства, закономірності її існування та функціонування в...
Вступ. 1. Джерела та структура доходів населення. Показники номінальних та реальних доходів населення. 2. Індекси вартості життя. Статистичне вивчення споживання населенням матеріальних благ та послуг. Організація обстеження бюджетів сімей....
Вступ. 1. Мета, об'єкт та завдання емпіричного соціологічного дослідження. 2. Програма соціологічного дослідження. 3. Методи та стратегії соціологічного дослідження. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність роботи. Соціологічне дослідження —...
Вступ. 1. Поняття «сім’я». Історичні типи сім’ї. 2. Вивчення сім'ї та шлюбу як соціального інституту. 3. Історичні форми шлюбу на Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сім'я — це...
Вступ. 1. Народжуваність в Україні. 2. Прогнозування демографічного розвитку України. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Глибока соціально-економічна криза, що в 90-ті pp. охопила всі галузі народного господарства і сфери...
Вступ. 1. Сучасні проблеми взаємозв’язку держави, особи та суспільства. 1.1. Характеристика ролі особи у громадянському суспільстві. 1.2. Суспільство як суб’єкт соціальної дії. 2.1. Необхідність модернізації України в сучасному світі....
Вступ. 1. Чинники взаємодії людини та суспільства в теорії Е.Фромма. 2. Проблема концепції людини та способів життя Е.Фромма. 3. Вчення про людські потреби в філософії Е. Фромма. Висновки. Список...
1. Соціальна структура суспільства. Принципи аналізу соціальної структури Маркса і Вебера. Соціальні групи і спільності. Теорія класів і теорія соціальної стратифікації. Історичні типи соціальної стратифікації Соціальна нерівність. 2. Поняття...
1. Поняття соціального інституціалізму. 2. Поняття інституалізації. 3. Принципи вивчення соціальних інститутів. 4. Наука як соціальний інститут. Список використаної літератури. 1. Поняття соціального інституціалізму У рамках раннього інституціоналізму склались...
Вступ. 1. Економічні аспекти розвитку соціальної інфраструктури села. 2. Перспективні напрями регулювання розвитку соціальної інфраструктури в умовах поглиблення ринкових відносин на селі. 3. Пропозиції щодо реформування організаційних структур управління....
Вступ. 1. Формування національного менталітету — нагальне завдання сучасної Української держави. 1.1. Історіографія проблеми національного менталітету. 1.2. Особливості формування українського менталітету. 2. Духовний вимір української ментальності. 2.1. Основи формування...
РОЗДІЛ І. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ, ЩОЗАГРОЖУЮТЬ ДОБРОБУТУ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА Тема 1. Надзвичайні ситуації природного походження 1. 1. Тектонічні: землетруси, вулкани, цунамі 1.2. Топологічні: повені, селі, зсуви 1.3. Метеорологічні: бурі,...
Уже понад три роки в Україні триває глибока політична криза. Не принесли очікуваних позитивних наслідків дочасні парламентські вибори. Як і раніше, парламент України є епіцентром конфліктів, які нерідко набувають...
Вступ. 1. Методи впливу держави на ринок житла: завдання для розробки житлової політики в Україні. 2. Державна молодіжна житлова політика в Україні: пошук стратегії оптимального розвитку. 3. Проблеми житлової...
Вступ. 1. Сучасна демографічна ситуація в Україні і основні напрями демографічної політики держави. 2. Шляхи подолання демографічної кризи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасна демографічна ситуація характеризується збереженням тенденції...
Вступ. 1. Зміст, структура, функції трудової поведінки. 2. Типологія трудової поведінки. 3. Соціальне регулювання трудової поведінки. 4. Потреби, цінності, ціннісні орієнтації та їх роль у трудовій поведінці. Висновки. Список...
Введение. 1. Теории конфликтов и мира: концепции, подходы и методы. 2. Конфликты на различных уровнях социальной системы. 2.1. Межгрупповой конфликт. 2.2. Типология межгрупповых конфликтов. 2.3. Политические и национальные конфликты....
Останні десятиліття XXст. поставили небачені раніше вимоги до соціологічної науки. Головна причина цього — масштабні зміни в суспільному розвитку на порозі XXIст.: драматичні події в країнах Східної й Центральної...
Вступ. 1. Елементи системного підходу до управління та фінансування соціальної сфери. 2. Джерела фінансування соціальної сфери. 3. Фінансування соціальної сфери через банківську та казначейську системи. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Філософські засади соціокультурного підходу до вивчення суспільства. 2. Філософія історії О.Шпенглера. 3. Цивілізація та культура. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Культура як зміст і певна характеристика життєдіяльності...
Вступ. 1. Сутність, предмет, об’єкт, функції соціології праці та зайнятості. 2. Категорії соціології праці та зайнятості. 3. Ставлення до праці і проблеми мотивації трудової діяльності. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Особливості сприйняття конфліктної ситуації. 2. Умови і фактори розв'язання конфліктів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Конфлікт — це стосунки між суб’єктами соціальної взаємодії, які характеризуються протиборством за...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи становлення цінностей в ранній юності 1.1. Цінності та ціннісні орієнтації у системі людської діяльності 1.2. Психологічні особливості ранньої юності 1.3. Розуміння життєвої перспективи в...
Вступ. 1. Система міського розселення України. 2. Проблеми урбанізованого розселення в Україні. 3. Роль великих міст у потенціалі розвитку України та оцінка їх впливу на ефективність його використання. Висновки....
Вступ 1. Науково-технологічний прогрес та його вплив на суспільство 2. Пріоритетні напрямки технологічного прогресу у соціальній сфері Висновки Список використаної літератури Вступ Побудова соціальної держави (а саме це проголосила...
Вступ. 1. Значення сім’ї та її роль в житті особистості. 2. Основні функції сім’ї. Висновки. Список використаної літератури Вступ Актуальність теми. Сім’я — головний осередок суспільства. Вона відіграє надзвичайну...
1. Основні складові соціальної роботи в Норвегії. 2. Соціальна політика в Норвегії. Список використаної літератури. 1. Основні складові соціальної роботи в Норвегії Соціологічні дослідження в Норвегії підтверджують ефективність як...
Вступ. 1. Соціальні функції та ціннісний зміст моралі. 2. Мораль як регулятор суспільного життя. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Для суспільства як складної організованої системи життєво важливо закріпити певні...
Вступ. Розділ 1. Сутність конфлікту та його характерні риси. 1.1. Визначення конфлікту. 1.2. Характерні ознаки прояву конфлікту. 1.3. Аналіз основних складових конфліктної взаємодії. Висновок до розділу 1. Розділ 2....
Вступ 1. Необхідність соціального захисту населення в умовах ринкової економіки. 2. Сутність соціального захисту та його форми. 3. Соціальний захист населення в системі соціального страхування. 4. Соціальний захист інвалідів....
Вступ. 1. Міграція – демографічна проблема України. 2. Зміни характеру трудової міграції. 3. Участь України в міждержавному обміні робочою силою. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Зростання відкритості українського суспільства...
Вступ. 1. Стратегії демократичної трансформації (транзиту) в західній політичній науці. 2. Україна: країна демократичного транзиту. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Найбільш рухливим з огляду на соціальну енергію, її природу...
Вступ. 1. Демократизація суспільно-політичного життя і формування української політичної нації. 2. Громадянське суспільство та народовладдя в сучасній Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Світовий досвід переконує, що демократичні перетворення...
ПЛАН Вступ Теорія допустимого ризику Здібності, пам'ять та мислення людини Висновки Використана література Вступ Проблема захисту людини від небезпек постала водночас з появою на Землі людства. Протягом усієї історії...
Вступ. 1. Суспільство як соціальна система. 2. Сутність та основні елементи соціальної структури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ 3 точки зору соціології, суспільство — це особливий, надзвичайно складний вид...
1. Соціальна робота та молодіжна політика в Італії. Список використаної літератури. 1. Соціальна робота та молодіжна політика в Італії Одна з основних проблем соціальної політики Італії — історична відмінність...
Вступ. 1. Зміст основних елементів суспільства. 2. Характерні особливості сучасного суспільства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В Україні набуття державної незалежності відбувалося одночасно із соціальним трансформуванням, перетворенням суспільних структур...
Вступ 1. Передумови виникнення соціології 2. Основні етапи становлення і розвитку соціології як науки Висновки Список використаної літератури Вступ Поява соціології як самостійної науки була викликана розвитком суспільства й...
Варіант 1. 1. Охарактеризуйте основні завдання держави як суб'єкта соціальної політики. Назвіть основні причини кризових явищ у соціальній сфері та здійснення соціальної політики. 2. Назвіть основні шляхи вирішення проблеми...
Вступ. 1. Зародження феодальних відносин в Україні. 2. Суспільні відносини під час феодальної роздробленості Київської Русі. 3. Соціальний розвиток за часів феодалізму у складі Литовської держави. Висновки. Список використаної...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи демократизму економічної науки. 1.1. Становлення демократичних засад економічної науки. 1.2. Соціально-економічні права як критерій аналізу і класифікації сучасних демократичних держав. Розділ 2. Методологічні проблеми...
Вступ Шумове забруднення є однією з найактуальніших проблем сьогодення. У зв’язку із зростанням кількості автомашин, індустріалізацією, зростанням транспортної рухливості населення, ростом технічного оснащення міського господарства, розширюються контакти між техногенним...
Вступ. 1. Поняття інтелектуальної діяльності. 2. Значення інтелектуальної діяльності в соціально-економічному розвитку суспільства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Людина з найдавніших часів була творцем: забезпечуючи свою життєдіяльність, виробляла продукти...
1. Соціологічне опитування “Відношення до вживання нікотину, алкоголю та наркоманії. 2. Соціологічна парадигма XX сторіччя (теорія соціального конфлікту, теорія соціального обміну, символічного інтеракціонізму). 3. Розвиток соціології в Росії та...
Вступ. 1. Проблема «дітей вулиці» у вітчизняній та зарубіжній теорії і практиці соціального розвитку. 2. Психологічна підтримка дітей вулиці. 3. Проблема „дітей вулиці” в статистичних дослідженнях. 4. Зміст соціального...
Вступ. 1. Сутність соціальної роботи як професійної діяльності. 2. Особливості професійної соціальної роботи в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Соціальна робота — професійна діяльність, спрямована на допомогу людям,...
Вступ 1. Поняття суспільства. Діалектично-матеріалістичний підхід до аналізу суспільних процесів та його альтернативи. 2. Матеріальне виробництво як фактор існування та розвитку суспільства. Спосіб виробництва та його структура. 3. Діалектика...
Вступ. 1. Взаємозв'язок економіки із соціологію сферою. 2. Трудовий колектив і організація. Висновок. Список використаної літератури. Вступ Соціальний механізм управління економікоюрозуміється як стійка система економічної поведінки і взаємодії різних...
Вступ. Розділ 1. Дослідження поглядів О.Конта. 1.1. Теорія трьох стадій Конта. 1.2. Заснування соціології по Конту. 1.3. Методи наукового аналізу по Конту. Висновки до розділу 1. Розділ 2. Дослідження...
Введение. 1. Причины «вымирания» населения. 2. Демографическая ситуация в различных странах мира. 3. Рождаемость в Украине самая низкая в Европе. Выводы. Список использованной литературы. Введение Снижение рождаемости, потеря традиций...
Вступ. Розділ 1. Соціологія – наука про суспільство. 1.1. Соціологія в системі соціальних та гуманітарних наук. 1.2. Трактування поняття « соціологія», її предмет та об`єкт вивчення. 1.3. Структура та...
Вступ. 1. Конфлікт в організаціях і його специфіка. 2. Сутність, підходи і напрямки профілактики конфліктів в організаціях. 3. Профілактика конфліктів за допомогою стратеги управління персоналом. 4. Використання управлінських методів...
Вступ. 1. Суспільне буття та суспільна свідомість. 2. Поняття соціальної структури суспільства та її основні елементи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Люди як об'єкти і суб'єкти суспільного буття характеризуються...
Вступ. 1. Поняття та головні риси соціальних груп. 2. Види соціальних груп як об’єктів соціального дослідження. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Основними елементами соціальної структури є індивіди (люди) та...
Вступ. 1. Моральна цінність любові. 2. Поняття дружби та її види. 3. Сутність ненависті та ворожнечі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Праця, пізнання і спілкування є, як відомо, основними...
Вступ. 1. О.Конт засновник соціології як науки. 2. Вчення про стадії розвитку суспільства. Закон трьох стадій. 3. Класифікація наук за О.Контом. Вчення про соціальну статику і динаміку. Висновки. Список...
1. Історична різноманітність і єдність типів суспільства (розкрити різні типи суспільств, що таке формація, цивілізація) Рушійні сили прогресу (Внутрішні протиріччя з філософського погляду) 2. Рушійні сили історичного розвитку. Список...
Відтак очевидно, що визначальним пріоритетом державної економічної (зокрема соціальної) політики має стати забезпечення прав і свобод людини і громадянина, передбачених розділом II Конституції України. Серед таких положень, зокрема: Стаття...
Вступ. 1. Основні методи збирання соціологічної інформації. 2. Інтеграція соціологічних методів. 3. Анкета — інструмент отримання емпіричних первинних даних. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Соціологічне дослідження — система логічно...
Вступ. 1. Соціальне становище молоді та її соціальна захищеність. 2. Інтереси молоді в Німеччині. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Трансформаційний процес, що здійснюється в об'єднаній Німеччині, із самого початку...
1. Метод соціології права. 2. Правова політика. Список використаної літератури. 1. Метод соціології права Вивчення соціальних наслідків та соціальної ефективності правового регулювання порушує низку важливих і нових проблем, зокрема...
Вступ. 1. Основні поняття географічного детермінізму. 2. Поняття та завдання сучасної геополітики. 3. Сучасні підходи до визначення геополітики. 4. Українські пріоритети в геополітиці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасна...
Вступ Теорії конфліктів у трудових колективах таможливі шляхи їх вирішення Рівні і типи конфліктнихситуацій. Висновки Список використаних джерел. Вступ Соціальна неоднорідність суспільства, розходження в рівні доходів, влади, престижу та...
Вступ. 1. Сутність та зміст соціології. 2. Визначення об'єкта соціології. 3. Предмет соціологічної науки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Термін "соціологія " походить від латинського слова societas— суспіль-ство і...
Вступ. 1. Організація соціальної політики в сучасній Україні. 2. Соціальна політика як чинник розвитку суспільних і соціальних відносин. 3. Сучасні напрями та перспективи розвитку соціальної політики в Україні. Висновки....
Вступ. 1. Сутність конфлікту, об'єкт і предмет конфліктології. 2. Зв'язок з іншими науками. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Конфліктологія — відносно молода наука, у завершеному вигляді вона з'явилася лише...
1. Соціальна робота та молодіжна політика в Норвегії Список використаної літератури. 1. Соціальна робота та молодіжна політика в Норвегії Комуни в Норвегії зобов'язані надавати економічну допомогу людям, які не...
Вступ 1. Громадянське суспільство як передумова створення демократичної політичної системи 2. Головні ознаки громадянського суспільства Висновки Список використаної літератури Вступ Здобувши незалежність, Україна долучилася до світових загальноцивілізаційних цінностей і...
1. Теорія середнього рівня в соціології. 2. Характеристика індустріального суспільства. Список використаної літератури. 1. Теорія середнього рівня в соціології В 1947 р. Р.Мертоном було уведене поняття "теорії середнього рівня"...
Вступ. 1. Основні методи вивчення міжособистісних відносин. 2. Метод діагностики міжособистісних стосунків (ДМС) Лірі, тест Томаса, опитувальник Т.А. Немчина. 3. Соціометрія: дослідження міжособистісних відносин у групі. Висновки. Список використаної...
Вступ РОЗДІЛ І Загальнотеоретичні положення про Державний контроль у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій 1.1. Поняття, сутність, органи державного контролю, специфіка Державного контролю...
Сучасний етап психології особистості можна охарактеризувати як посткласичний, тобто такий, що пов'язаний з розробкою інтегративних моделей особистості, зближенням різних теорій особистості, що описують особистість з різних (часом протилежних) точок...
Вступ. 1. Сучасне положення розвитку нового етапу досліджень в соціології. 2. Динаміка соціоструктурних змін в українському суспільстві та їх дослідження. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Соціологія, як...
6. Соціальні вчення Нового часу та Просвітництва у Західній Європі та Америці. 16. Соціологія економічного життя. Список використаної літератури. 6. Соціальні вчення Нового часу та Просвітництва у Західній Європі...
Вступ. 1. Предмет соціології праці та управління. 2. Концептуальна основа досліджень у галузі соціології праці та соціології управління. 3. Взаємозв’язок соціології праці з іншими науками. Означити проблему, з якими...
Вступ. 1. Поняття інфраструктури соціально-економічної системи. 2. Соціальна інфраструктура та її роль в економіці. 3. Поняття та особливості виробничої інфраструктури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасних умовах вимогою...
Введение. 1. Экзамены и зачеты, как важная форма учебного процесса. 2. Методология подготовки лекций. Выводы. Список использованной литературы. Введение Актуальность исследования. Существует три основных цели социологии как дисциплины и...
Вступ. Розділ 1. Структурна трансформація українського суспільства. 1.1. Зміни у класовій структурі 1.1.1. Роль середнього класу. 1.1.2.Середній клас як основа і запорука стабільності українського суспільства 1.2. Соціальна стратифікація українського...
1. Соціальна робота та молодіжна політика в Португалії Список використаної літератури. 1. Соціальна робота та молодіжна політика в Португалії Південноєвропейська модель представлена в Італії, Іспанії, Греції й Португалії. В...
Вступ. 1. Поняття та становлення інформаційного суспільства 2. Проблеми інформаційно-технічного суспільства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ “Інформаційне суспільство” виражає ідею нової фази в історичному розвиткові передових країн. Тобто, не...
Вступ. Розділ 1. Релігійно-міфологічні уявлення давніх греків та римлян щодо шлюбно-сімейних відносин. 1.1.Релігійні обряди. 1.2.Родинні традиції та звичаї. 1.3.Культ родини. Розділ 2. Шлюбно-сімейні відносини: невід’ємна складова культурного життя античних...
Комуни в Норвегії зобов'язані надавати економічну допомогу людям, які не стані самі забезпечувати себе матеріально або піклуватися про себе. У кожній комуні є служба, що надає соціальну допомогу. Соціальна...
1.Розвиток колективу. Організація набору та відбору кадрів. 2. Загальні закони соціального управління. Список використаної літератури. 1.Розвиток колективу. Організація набору та відбору кадрів Рішення кадрових питань в умовах ринкових відносин...
1. Глобальні проблеми людства на сучасному етапі. 2. Людина в умовах науко-технічного прогрессу. 3. Основні течії живопису наприкінці 20-го,початку 21століття. 1. Глобальні проблеми людства на сучасному етапі Оскільки глобальні...
Вступ. 1. Українська ментальність: основні риси й характеристики. 2. Історико-філософський зріз проблеми українського менталітету. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Менталітет – це характер та лад людського мислення, що реалізується...
1. Асоціативні (зближення) та десоціативні (віддалення) соціальні процеси. Конфліктність (наведіть приклади). 2. Характеристика основних понять соціології способу життя. 3. Проблеми мотивації до навчання. Список використаної літератури. 1. Асоціативні (зближення)...
1. Розкрийте основні напрямки вирішення проблеми фінансування соціальної політики через податковий механізм. Назвіть глобальні шляхи вирішення проблеми фінансування соціальної політики. 2. Зробіть аналіз критеріїв визначення бідності та вкажіть, який...
Вступ. 1. Поняття політичної свідомості. 2. Основні чинники формування політичної свідомості. 3. Політична свідомість сучасного українського суспільства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми дослідження. Політична свідомість до цього...
Вступ. 1. Розвиток самосвідомості та самооцінки та їх роль. 2. Самооцінка – засіб пізнавальної самостійності. Висновок. Список використаних джерел. Вступ Великий вплив на всі аспекти життєдіяльності та поведінку людини...
1. Основні концепції походження та розвиток людини, історія філософської думки. 2. Біологічне й соціальне в людині. Спадковість і виховання. 3. Поняття індивіду, індивідуальності та особистості. Висновок. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Зайнятість населення як соціально-економічна категорія. 2. Зайнятість населення: поняття, види. 3. Зайнятість населення і регулювання її в сучасних умовах. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Стан зайнятості є...
План Вступ Праця як основний вид діяльності людини Фізіолого-психологічні особливості праці Предмет, методологічні принципи й методи дослідження у фізіології та психології праці: предмет фізіології та психології праці; методологічні принципи;...
Вступ. 1. Зародження і розвиток соціологічної думки. 2. Початок української соціології. 3. Розвиток вітчизняної соціології у XX ст. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Історія соціологічної думки в Україні як...
1. Суб’єкти історичного процесу. 2. Рушійні сили історії. 3. Основні теоретичні моделі суспільства. 4. Основні підходи до періодизації історичного розвитку. Висновок. Список використаної літератури. 1. Суб’єкти історичного процесу Сучасна...
Вступ. Розділ 1. Соціально-економічна сутність системи сучасного світового господарства. 1.1. Зміст економічної системи. 1.2. Структура соціально-економічної системи. 1.3. Особливості дії економічних законів. Розділ 2. Низькоентропійний розвиток: сутність, ознаки, принципи....
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти основних психологічних процесів у трудовому колективі. 1.1. Характер. 1.2. Темперамент. 1.3. Акцентуація. 1.4. Критерії професійного відбору. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Особистість – неповторна...
Вступ. 1. Людина як біологічний та соціальний суб'єкт. 1.1. Людина та її біологічні і соціальні ознаки. 1.2. Діяльність людини. 2. Середовище життєдіяльності 2.1. Природне середовище. 2.2. Техносфера. 2.3. Ноосфера....
Вступ. 1. Соціальна політика: суть, основні принципи. 2. Основні напрямки соціальної політики в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Соціальна сфера має надзвичайно багатоманітну, складну й динамічну структуру, яка...
Вступ. 1. Основні причини демографічної кризи в Україні. 2. Сучасний стан народжуваності. 3. Демографічна політика держави. 4. Шляхи подолання демографічної кризи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Демографи відзначають поступове...
Вступ. 1. Соціальне становище молоді та її соціальна захищеність. 2. Інтереси молоді в Німеччині. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Трансформаційний процес, що здійснюється в об'єднаній Німеччині, із самого початку...
Вступ. 1. Теоретико-методологічне обґрунтування сутності процесу самоосвіти та самопізнання особистості. 2. Соціальна роль самоосвіти в удосконаленні особистості молодих фахівців та їх професійній самореалізації, основні мотиви та методи самопізнання. 3....
Вступ. 1. Природний рух населення: сутність і показники оцінки. 2. Природний рух населення України та чисельність. 3. Характеристика та особливості природного руху на Україні. 4. Демографічні перспективи України. Висновки....
Вступ. 1. Суспільні рухи в оцінці Н. Григорієва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Никифор Якович Григоріїв (1883-1953) — визначний український політичний і громадський діяч, учений, публіцист, педагог. У суспільно-політичне...
Вступ. 1. Основні поняття паблік рилейшнз. 2. Методи паблік рилейшнз при вирішенні соціальних проблем. 2.1. Роль фактора оптимізму/песимізму в сучасному світі. 2.2. Роль фактора оптимізму/песимізму в історії. 2.3. Методи...
Содержание Введение 1. Определение конфликта 2. Типы конфликтов 3. Причины возникновения конфликтов 4. Управление конфликтами 5. Способы разрешения конфликтных ситуаций Стили поведения при конфликте Переговоры – основа разрешения не...
Вступ. 1. Теоретичні аспекти формування системи соціальногозахисту населення. 1.1. Формування системи соціального захисту 1.2. Соціальний захист в умовах ринкової економіки. 2.1. Формування систем соціального захисту в різних країнах. 2.2....
Вступ. Розділ 1. Категорія рівня життя населення: сучасний підхід. 1.1 Економічна суть поняття „рівень життя населення”. 1.2 Показники, які застосовуються для виміру рівня життя населення. Розділ 2. Рівень і...
Вступ. 1. Сутність соціальної нерівності в суспільстві. 2. Соціальна стратифікація як структура нерівності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Соціальна нерівність, що є основою стратифікації суспільства, сприймається як головна його...
Вступ. 1. Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку міст. 2. Складність управління містом та перспективи розвитку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми.Доля будь-якого міста, що є зосередженням соціально-економічної діяльності суспільства,...
Вступ. 1. Поняття, сутність та ознаки демократії. 2. Основні концепції демократії. 3. Специфічні умови становлення й розвитку демократії в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Політичне життя суспільства регулюється...
Вступ. 1. Поняття та структура анкети. 2. Характеристика видів відкритих та закритих питань, що використовуються при складанні анкети. 3. Види анкетування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Найбільш поширений вид...
Вступ. 1. Модель життєдіяльності людини. 2. Природне середовище як критерій безпеки життєдіяльності. Антропогенний вплив на природне середовище та сучасні екологічні проблеми. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Зв'язок людини і...
Вступ. 1. Мета, об’єкт і суб’єкти, основні складові та визначення соціальної політики. 2. Місце соціальної політики в Україні – декларації та реалії. 3. Основні напрями соціальної політики. Висновки. Список...
Забезпечення сталого людського розвитку є основним пріоритетом формування стратегії розбудови України як демократичної держави із соціально орієнтованою ринковою економікою. Проблеми розвитку людського потенціалу визначені Верховною Радою України одним із...
Вступ. Розділ 1. Роль народонаселення у розвитку продуктивних сил та територіальній організації народного господарства. Розділ 2. Динаміка чисельності, склад населення, особливості його розміщення. 2.1.Чисельність та розміщення населення. 2.2. Міське...
1. Теорія соціальної структуралізації Е.Гідденса. 2. Соціальний простір і культурний капітал П.Бурдьє. 3. Світосистемний аналіз І.Воллерстайна. 4. Соціологія національного розвитку Е.Геллнера. Список використаної літератури. 1. Теорія соціальної структуралізації Е.Гідденса...
Вступ. 1. Соціально-психологічні основи функціонування сучасної сім’ї та її проблеми. 2. Сучасний стан сімей та шляхи вирішення соціальних та психологічних проблем. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сім’я — одна...
Вступ Виховання та підготовка школярів до сімейного життя: а) статеве виховання; б) моральна психологічна підготовка; в) правова підготовка; г) господарсько-економічна підготовка; д) естетична підготовка. Практичне дослідження підготовки старшокласників до...
ВСТУП Актуальність дослідження.Перспективи, що відкриваються сьогодні перед Україною вимагають залучати спеціалістів здатних глибоко розуміти, прогнозувати та планувати соціальну реальність. Серед професійних сфер діяльності від яких великою мірою залежить майбутній...
1. Соціалізація сучасної особистості: досвід, проблеми Соціалізація являє собою процес становлення особистості, поступове засвоєння нею вимог суспільства, придбання соціально значимих характеристик свідомості і поведінки, які регулюють її взаємини із...
1) Основні типи соціальної поведінки особи. 2) Метод аналізу /конвент-аналіз/ документів (потрібно описати характеристику цього методу). Список використаних джерел. 1) Основні типи соціальної поведінки особи Розуміння особистості як соціально-психологічного...
1. Соціологія як наука. 2. Суспільство: соціальна структура та соціальний процес в суспільстві 3. Особливості в системі соціальних зв’язків. 4. Економіка як соціальний інститут. 5. Сім’я, освіта та інше....
Вступ. 1. Еволюція соціологічних поглядів на наркотизм. 2. Соціологічне вивчення проблеми наркотизму. 3. Наркоманія в соціологічних дослідженнях. 4.Тенденції та напрямки профілактики наркотизму. Висновки. Використана література. Вступ Епідемія наркотизму, що...
Вступ. Розділ І. Населення як суб'єкт економічних та інших суспільних процесів і явиш. 1.1. Поняття населення та історія формування української народності 1.2. Динаміка її чисельності. 1.3. Відтворення населення, показників...
Вступ. 1. Формування моделей соціальної політики як складова державного управління. 2. Особливості соціальних ідей та політики на Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ При проведенні аналізу соціальної політики слід...
Вступ. 1. Визначення структури соціологічного знання. 2. Зміст і типологія соціологічних теорій середнього рівня. 3. Об'єкт соціологічного знання. 4. Основні етапи становлення і розвитку соціологічного знання. Висновки. Список використаної...
1. Дискурс як процес і найзагальніша категорія організації мовного коду в спілкуванні 2.Типи дискурсів. Список використаної літератури. 1. Дискурс як процес і найзагальніша категорія організації мовного коду в спілкуванні...
Вступ. 1. Сутність та особливості головних феноменів людського бутя. 2. Дослідження феномену гри у філософії Фінка. 3. Дослідження смерті як одного з головних феноменів. 4. Дослідження феномену любові. Висновки....
Вступ. 1. Використання обробки інформаційних систем на підприємстві. 2. Технологічні процеси автоматизованої обробки економічної інформації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Призначення інформаційних систем (ІС) в економіці – це автоматизація...
Вступ. 1. Визначення, критерії та показники бідності. 2. Психологічні аспекти бідності в Україні. 3. Феномен і особливості бідності в Україні. 4. Напрями подолання та запобігання бідності в Україні. Висновки....
Вступ. 1.Сутність та розвиток екологічного напрямку у соціології 2. Об’єкт пізнання у соціальній екології Висновки. Список використаної літератури. Вступ У наш час людство переживає чи не найкритичніший період за...
Вступ. 1. Уявлення В. І. Леніна про соціалістичне і комуністичне суспільство. 2. Ленінське обґрунтування суспільства та його економічного розвитку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Послідовним і впливовим марксистом у...
Вступ. 1. Суть джерела і принцип появи проблемних ситуацій. 2. Загально-технологічна схема процесу ситуаційного керування. Висновки. Список використаних джерел. Вступ В загальному вигляді управління виступає як певний тип взаємодії...
Вступ. 1. Теоретичні основи формування доходів населення. 1.1 Суть та види доходів. 1.2.Чинники що впливають на формування доходів населення. 2. Доходи населення в країнах Заходу. 2.1. Загальні тенденції формування...
Вступ. 1. Особливості стратифікації суспільства за П.Сорокіним. 2. Особливості системи стратифікації суспільства та соціальної мобільності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У суспільстві завжди існує велика кількість соціальних груп, які...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ФОРМА ПРОЯВУ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ. 1.2. Поняття та функції соціального інтелекту. 1.2. Розуміння про становище життєвої перспективи. 1.3. Взаємозв`язок соціального інтелекту із формуванням життєвих...
1. Реформування системи опіки в епоху Просвітництва та розвитку нового суспільного устрою. 2. Оформлення наукового етапу соціальної роботи у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. 3. Державна благодійність...
Вступ. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОЗАЛЕЖНОСТІ СЕРЕД МОЛОДІ 1.1. Наркозалежність як форма девіантної поведінки. 1.2. Профілактика як один із основних напрямків діяльності соціальних служб в молодіжному середовищі...
Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти вуличної соціальної роботи 1.1. Роль та призначення вуличної соціальної роботи 1.2. Основні завдання вуличної соціальної роботи Розділ 2. Основні напрямки вуличної соціальної роботи 2.1....
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти культурної сфери у соціальній роботі. Висновки до розділу 1. 2. Особливості соціальної роботи у сфері культури. Висновки до розділу 2. 3. Основні напрями оптимізації державної...
Вступ. 1. Застосування сили у вирішенні міждержавних конфліктів. 2. Екстрене розв’язання конфлікту шляхом силового втручання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Існує ціла низка визначень поняття “сила”, які можна узагальнити...
Вступ. 1. Соціальні теорії XVII-XVIII ст. 2. Ідея нової науки про суспільство А.Сен-Сімона. 3. Поретивізм О.Канта і початок академічної історії соціології. 4. Органі стична теорія суспільства Г.Спенсер. Висновки. Список...
Вступ. 1. Концепція соціокультурної динаміки соціальних змін Т. Парсонса. 2. Соціальна мобільність у сучасному українському суспільстві. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Динаміка культури характеризує трансформаційні процеси всередині культури й...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні підстави дослідження конфліктної поведінки особистості/ 1.1. Методологічні проблеми теорії конфлікту. 1.2. Визначення конфлікту та характерні ознаки його прояву. 1.3. Види та типи конфліктів. Розділ 2....
1. Теорія соціальної структуралізації Е. Гідденса. 2. Соціальний простір і культурний капітал В. Бурдьє. 3. Світосистемний аналіз І. Воллерстайна. 4. Соціологія національного розвитку Е. Геллнера. Список використаної літератури. 1....
Вступ Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЯВИЩА 1.1. Історичний розвиток уявлень про сутність аміністративної відповідальності 1.2. Соціальна природа адміністративної відповідальності 1.3. Правова сутність адміністративної відповідальності Розділ...
Вступ. 1. Характеристика демографічної і трудоресурсної ситуації в Україні. 2. Сучасний стан розвитку трудових ресурсів та вплив демографічної ситуації. 3. Перспективи розвитку трудових ресурсів в Україні. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Сутність соціальної патології. 2. Оцінка сучасної ситуації наркоманії та алкоголізму як категорії соціальної патології. 3. Агресивність як одне з явищ соціальної патології. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Особливості процесу відбудови народного господарства України. 2. Рівень життя і побуту населення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Складною залишалася в Україні суспільно-політична ситуація, хоча радянська система після...
Вступ. 1. Еволюція територіальної громади в Україні. 2. Сутність та основні функції територіальної громади. 3. Повноваження та форми роботи територіальної громади. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Територіальна громада —...
Вступ. 1. Типи конфліктів, їх аналіз. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Жоден соціальний конфлікт не виникає вмить. Емоційне напруження, роздратування і злість звичайно нагромаджуються протягом деякого часу, передконфліктна стадія...
Вступ. 1. Загальна характеристика наслідків конфлікту. 2. Позитивні наслідки конфлікту. 3. Негативні наслідки конфліктів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Керівник повинен узяти до відома те, що проведення системно-функціонального аналізу...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти вуличної соціальної роботи. 1.1. Роль та призначення вуличної соціальної роботи. 1.2. Основні завдання вуличної соціальної роботи. Розділ 2. Основні напрямки вуличної соціальної роботи. 2.1....
Вступ. 1. Програма зайнятості населення — один із механізмів державного регулювання зайнятості. 2. Розроблення програми зайнятості населення. 3. Стан виконання Програми зайнятості населення у Запорізькій області за 2006 р....
I. Введение. II. Сущность процесса акселерации. 2.1 Понятие процесса акселерации и доказательство ее на определенных фактах. 2.2 Акселерация подростков. 2.3 Последствия акселерации. III. Способы борьбы с негативными последствиями акселерации...
Вступ. 1. Поняття та фундаментальні ознаки суспільства. 2. Сутність системного підходу в соціальних науках. Поняття «соціальна система». 3. Типологія суспільства у соціології. 4. Розвиток суспільства як проблема соціології. Висновки....
Вступ. 1. Цілі соціального управління. 2. Функції та завдання соціального управління. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Соціальне управління (у широкому сенсі) – органічно-притаманне соціальним системам явище, яке забезпечує збереження...
Вступ. Розділ І. Зміст і складові елементи економічної системи суспільства. Розділ ІІ. Роль людини в економічній системі суспільства. 2.1. Людина як елемент продуктивних сил, суб'єкт суспільних відносин і кінцева...
Вступ. 1. Визначення та загальна характеристика віктимологічної профілактики. 2. Місце віктимологічної профілактики в профілактичній діяльності ОВС. 3. Суб`єкти та об`єкти віктимологічної профілактики. 4. Віктимологічна профілактика окремих видів злочинів. 5....
1. Опишіть основні світові способи подолання бідності. Наведіть конкретні приклади їх застосування в державах Європи та Північної Америки. Які складові цих способів були б корисними для впровадження їх в...
1. Основні причини трудової міграції Сьогодні у світі, за різними оцінками, нараховується від 150 до 175 млн. осіб (понад 3% населення світу), які проживають за межами країни свого походження,...
Вступ. 1. Сутність і типологія соціологічного дослідження. 2. Структура програми соціологічного дослідження. 3. Основні методи збирання соціологічної інформації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність роботи. Соціологічне дослідження — це...
Вступ. Оцінка форм функціонування ціннісних відносин. Наведіть конкретний приклад: Висновки. Список використаної літератури. Вступ На рубежі віків і тисячоліть два величезних трансформаційних процеси змінили вигляд глобального суспільного господарства: з...
Вступ. 1. Внутрішньоособисті конфлікти. 2. Міжособисті конфлікти. 3. Міжгрупові конфлікти. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Конфлікт – це процес, іноді майже миттєвий (сварка у транспорті або у черзі), але...
Вступ. 1. Розвиток постструктуралізму в соціальній теорії. 2. Постструктуралізм Ж.Дерріди. Постструктуралістська концепція влади М. Фуко. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В цілому, не вказуючи на існування окремої школи, термін...
Вступ. 1. Поняття, структура і функції громадянського суспільства. 2. Функції і атрибути громадянського суспільства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Громадянське суспільство — система взаємодії в межах права вільних і...
Вступ. 1. Об’єкти соціальної роботи. 2. Перспективи формування досконалої системи соціального захисту в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Соціальний працівник у своїй діяльності має справу з людиною, взаєминами...
Вступ. Розділ 1. Соціальна оцінка персоналу як складова мотивації трудової поведінки 1.2. Основні складові соціальної оцінки персоналу. 1.3. Соціальна-психологічна оцінка керівників і спеціалістів. Розділ 2. Проблеми становлення професійної "Я-концепції"....
Вступ. 1. Народність. 2. Етнічність. 3. Етнічні спільноти, національно – етнічні характеристики України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Українське суспільство ніколи не було і не може бути моноетнічним. На...
Вступ. 1. Поняття соціальних процесів. 2. Класифікація соціальних процесів. 3. Макро- і мікросоціальні процеси. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Одне з актуальних методологічних завдань сучасної соціологічної науки полягає у...
Вступ. 1. Життєвий цикл сім’ї 2. Типи сімейних організацій та сімей. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У демографії під сім'єю розуміють ґрунтовану на шлюбі або кровній спорідненості малу групу,...
Вступ 1. Комунікаційна модель громадянського суспільства 2. Теорія суспільства та основні ідеї в комунікативній етиці Ю. Габермаса 2. Теорія суспільства у поглядах Н.Лумана Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність...
Вступ. 1. Вплив сучасної демографічної ситуації в Україні на стан трудових ресурсів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ. 2. Організаційно – економічні засади діяльності служб зайнятості та працевлаштування. Висновки. Список...
Вступ. 1. Типи міських поселень та населення. 2. Динаміка міського населення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ До міського населення відносяться особи, які проживають в міських поселеннях, до сільського –...
Південноєвропейська модель представлена в Італії, Іспанії, Греції й Португалії. В цих країнах системи соціального захисту були створені або вдосконалені лише протягом останніх десятиліть. Дану модель можна інтерпретувати як таку,...
Вступ. 1. Особливості і структура моралі. 2. Значення процесу походження та розвитку моралі. 3. Природа і сутність моралі. Висновки. Список використаних джерел. Вступ У житті людини моральні цінності відіграють...
Зміст Вступ Розділ І. Поняття про здібності 1.1. Поняття про здібності та їх походження 1.2. Види здібностей 1.3. Спеціальні здібності 1.4. Проблема здібностей в психодіагностиці 1.5. Діагностика здібностей та...
Введение. 1. Охарактеризуйте основные жанры политического красноречия. 2. Какие методы массового тиражирования политической речи сегодня используются и почему (с точки зрения психологии) Выводы. Использованная литература. Введение Различают политическое красноречие,...
Вступ. 1. Роль соціології в суспільстві, її функції та завдання. 2. Зв'язок та відмінності соціології з іншими науками. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Термін "соціологія " походить від латинського...
1. Надайте характеристику «донаукового» розвитку соціології праці, наведіть приклади. 2. Які соціологічні ознаки були закладені Едгаром Шейном у системну модель організаційної мотивації. 3. Праця і робота: етимологія і еволюція...
Вступ. 1.Типологія і структура сім’ї. Проблеми сучасної сім’ї. 2. Стан і тенденції розвитку типів сім'ї в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сім’я як соціальний інститут є об’єктом теоретичного...
Вступ. 1. Раціонально-інтуїтивна техніка управління конфліктом за Дж. Г. Скоттом. 2. Метод творчої візуалізації у вирішенні конфлікту. 3. Метод мозкового штурму у вирішенні конфліктів. 4. Технології раціональної поведінки в...
Зрозуміти суспільство як об'єктивний процес пізнати закономірності його функціонування, розвитку — це головне завдання соціальної філософії. І хоч в історико-філософському ракурсі в розумінні суспільства є багато містифікацій, сучасне наукове...
1. Соціальне вчення Нового часу 2. Специфіка соціального управління 3. Анкетування як соціологічний метод збору інформації Список використаної літератури 1. Соціальне вчення Нового часу При переході від Середньовіччя до...
Вступ. Розділ 1. Зміст і види девіантної поведінки особистості. 1.1. Поняття про девіантну поведінку. 1.2. Прояви девіантної поведінки особистості. 1.3. Види девіантної поведінки. Розділ 2. Конфлікт та девіантна поведінка...
Вступ. 1. Поняття та особливості публіки. 2. Особливості натовпу. 3. Натовп та публіка: головні тенденції їх свідомості. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Громадянське суспільство – досить цікавий феномен ще...
Вступ. 1. Історія виникнення системи рабовласництва. 2. Особливості східного рабства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Рабство — стан суспільства, у якому допускається можливість знаходження деяких людей (називаних рабами) у...
1. Становлення соціології молоді як наукової галузі. 2. Молодь – особлива соціально-демографічна спільнота. 3. Мета і завдання молодіжної політики. 4. Соціальне становище молоді в Україні, її установки і цінність...
Вступ. 1. Стан і тенденції розвитку сучасної сім'ї в Україні. 2. Сучасні проблеми сімей. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сім'я відіграє велику роль у сучасному суспільстві. Вона є первинною...
Содержание Введение Глава 1. Особенности межличностных конфликтов в трудовом коллективе 1.1 Проблема исследования конфликтов. 1.2 Конфликтные взаимоотношения в группе. Выводы по главе 1 Глава 2. Исследование динамики межличностных конфликтовв...
Вступ. 1. Характеристика французької соціологічної школи. 2. Основні погляди соціологів французької соціологічної школи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Еміль Дюркгейм (1858-1917) – французький філософ та соціолог, засновник французької соціологічної...
Актуальною перспективою професійного формування особистості, а також його самореалізації є розвиток кар'єрних нахилів. Професійна кар'єра спеціаліста об'єднує його успіхи на роботі з етапами особистісного розвитку, включаючи всі сфери життя....
1. Основні тенденції духовного життя суспільства. 2. Діалектика духовного, індивідуального та суспільного життя людини. 3. Форми суспільної свідомості. Висновок. Список використаної літератури. 1.Основні тенденції духовного життя суспільства Без розкриття...
Вступ 1. Основні види підсумкових документів. 2. Структура та різновиди соціологічних звітів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Соціологічне дослідження — це система логічно послідовних методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур,...
За роки незалежності в українському суспільстві сформувалося цілком позитивне ставлення до туризму як чинника індивідуального та колективного вдосконалення, запоруки сталого розвитку країни. У широких колах громадськості визнається доцільність загального...
1.Предмет і основні категорії соціології праці 2.Соціальна сутність праці 3.Основні критерії стратифікації Список використаної літератури. 1.Предмет і основні категорії соціології праці Соціологія праці — це галузь соціології, яка вивчає...
Вступ. 1. Проблеми соціально-економічного розвитку міських поселень в умовах трансформації суспільства. 2. Структурні зрушення у сільській поселенській мережі України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Населення України проживає в містах,...
Додаток 1. Технології критичного читання 1. Робімо позначки Цей спосіб дає можливість порівняти очікування від інформації з результатами читання. Слід уважно читати текст і одночасно позначати його частини відповідно...
ЗМІСТ Вступ. РОЗДІЛ І. ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ПРИЙОМНИХ СІМЕЙ 1.1 Залучення кандидатів у прийомні батьки 1.2 Оцінка потенційних прийомних батьків 1.3 Порядок схвалення кандидатів у прийомні батьки РОЗДІЛ II. ВЛАШТУВАННЯ...
1. Розкрийте зміст поняття "соціальний захист" у вузькому та широкому сенсі, що входить до його змісту. У чому полягають стратегії соціального захисту. Надайте визначення понять "соціальна допомога", "соціальне страхування",...
Вступ. 1. Сутність сім’ї як об’єкту демографії 2. Типи сімейних організацій та сімей. 3. Головні процеси, що впливають на демографічний розвиток сім'ї Висновки. Список використаної літератури. Вступ Демографія —...
Вступ. 1. Суспільство як соціальна система. 2. Сутність та основні елементи соціальної структури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ 3 точки зору соціології, суспільство — це особливий, надзвичайно складний вид...
СОДЕРЖАНИЕ Введение. Глава 1. Конфликт и понятие управления конфликтами. Сущность и структура конфликта Функции конфликтов Понятие управления конфликтами Глава 2. Управление конфликтом. 2.1. Предупреждение и стимулирование конфликтов 2.2. Регулирование...
Вступ. 1. Особливості та можливості масової комунікації як соціального інституту. 2. Мова як соціальний інститут. 3. Соціальна організація та самоорганізація. 4. Громадська думка як предмет соціологічних досліджень. Висновки. Список...
Вступ. 1. Підходи до визначення поняття "цивілізація". Співвідношення культури і цивілізації. 2. Типологія цивілізацій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Культура виступає насамперед духовним виміром цивілізації, її духом, основою та...
Вступ. 1. Основні класифікації видів соціального управління. 2. Характеристика основних видів соціального управління. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасну науку управління прийнято розділяти на два рівні знань. Перший представлений...
Вступ. 1. Особливості держави як об’єкту соціального управління. 2. Характеристика державного управління. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Управління може здійснюватись однією людиною і колективом людей. Управляти можна економікою, соціально-політичною,...
Вступ. 1. Соціально-психологічний підхід до розуміння особистості. 2. Характеристика основних типів особистості. 3. Поняття "соціальний тип особистості". Типології особистості. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Особистість – інтегральна (цілісна) сукупність...
Вступ. 1. Поняття об'єкту соціального управління. 2. Характеристика колективу як соціального об'єкту управління. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сутність соціального управління визначає формування і функціонування цього класу управління як...
Вступ. 1. Поняття соціального дарвінізму. 2. Представники соціального дарвінізму та його подальший розвиток. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Соціальний дарвінізм — соціологічна теорія, згідно якої закономірності природного добору і...
Вступ. 1. Соціальний аспект культури та її суспільне призначення. 2. Соціально-економічні функції культури. 3. Сучасний стан підготовки кадрів культурно-дозвіллєвої діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Термін "культура" вперше зустрічається...
Введение. 1. Предмет изучения исторической демографии. 2. Воспроизводство населения. 3. Социальное воспроизводство. 4. Этнокультурное воспроизводство. Выводы. Список использованной литературы. Введение Демография (Demography) (буквально «народоописание», от греческих слов demos-народ и...
Особливості соціальної роботи в країнах Західної Європи. Соціальна політика в колишньому СРСР. Організація соціальної політики в сучасній Україні. Серед складових частин соціальної політики значне місце відводиться соціальній роботі. Соціальна...
Вступ. 1.Стан розвитку та специфічні риси сучасної соціології. 2. Структурний функціоналізм. 3. Конфліктна теорія. 4.Інтегральна соціологія П.Сорокіна. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Протягом XX ст. західна соціологія зазнає величезних...
Вступ. 1. Життєвий і творчий шлях Макса Вебера. 1.1. Початок наукової діяльності. 1.2. Соціологічні погляди М. Вебера. 2. Основні ідеї та здобутки видатного німецького соціолога. 2.1. Вплив неокантіанства на...
Вступ. Розділ1. Природа конфлікта 1. Сутність та поняття конфлікту. 1.2. Типи конфліктів 1.3. Причини конфліктів 1.4. Наслідки конфліктів Розділ 2. Управління конфліктною ситуацією 2.1. Протидія виникненню конфлікта 2.2. Дія...
Вступ. 1. Особливості будови жіночого роману. Висновки. Список використаної літератури. Комунікація є смисловим аспектом соціальної взаємодії, однією із найбільших загальних характеристик будь-якої діяльності, включаючи управлінську. Вона являє собою нову...
Вступ. 1. Поняття про соціальне управління. 2. Система соціального управління. Принципи соціального управління. 3. Стилі керівництва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Зміст науки соціального управління — виявлення законів і...
Вступ. 1. Організація переговорів з метою вирішення проблем та ускладнень. 2. Планування та проведення переговорів. 3. Результати проведення принципових переговорів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Переговори є могутнім інструментом,...
Вступ. Розділ 1. Соціалізація і процес виховання. 1.1. Основні поняття соціалізації. 1.2. Соціалізація і становлення особистості. 1.3. Філософські основи педагогіки. Розділ 2. Соціальні та світоглядні основи середньовічної культури. 2.1....
Вступ. 1. Соціальний портрет наркомана. 2. Соціальні наслідки наркоманії. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Зловживання наркотичними засобами, незаконна торгівля ними останнім часом у багатьох розвинених країнах світу досягла катастрофічних...
Вступ. 1. Сутність демографії як науки. 2. Демографія в системі знань про народонаселення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Демографія вивчає такі емпіричні дані про населення, як: кількість, статевовікова структура,...
1. Визначити атрибут міжнародного конфлікту та його відмінність від інших типів соціальних конфліктів. 2. Оцінити перспективи створення загальної теорії конфлікту. 3. Порівняти переваги та недоліки “якісних” та “кількісних” методів...
Вступ. 1. Низький духовний рівень. 2. Вандалізм і тероризм. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Духовний розвиток людини — це тривалий процес; це подорож по чудесним країнам, багата не тільки...
Вступ. 1. Поняття та функції соціального управління. 2. Принципи соціального управління. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Управління — це функція, вид діяльності з керівництва людьми в будь-яких організаціях і...
Вступ. 1. Інформаційний ресурс у системі суспільного розвитку. 2. Об'єктивні тенденції розвитку інформаційних потреб суспільства. 3. Поняття та особливості інформаційного продукту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Термін “інформація” (лат.)...
1. Основні складові соціальної роботи в Норвегії. 2. Соціальна політика в Норвегії. Список використаної літератури. 1. Основні складові соціальної роботи в Норвегії Соціологічні дослідження в Норвегії підтверджують ефективність як...
Вступ. 1. Проблеми міграції в Україні 2. Особи без громадянства. 3. "Біженці війни". 4. Викорінювання негативних стереотипів про біженців. 5. Нелегальна міграція. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Нашу планету...
Вступ. 1. Сутність соціальних рухів, їх природа і типи. 2. Характеристика стадій розвитку соціальних рухів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Важливим джерелом соціальних змін є соціальні рухи. Соціальні рухи...
Вступ. 1. Індивідуальне та набуте в процесі становлення особистості3 2. Індивідуальність особистості 3. Характер людини. Висновки. Використана література. Вступ Різноманітність і відмінність людей, навіть по зовнішності, відома ще з...
Введение 1. Природа конфликта в организации 1.1. Сущность конфликта 1.2. Типы конфликтов в трудовых коллективах 1.2.1. Внутриличностный конфликт 1.2.2. Межличностный конфликт 1.2.3. Конфликт между личностью и группой 1.2.4. Межгрупповой...
Вступ 1. Особливості та загальні основи соціально-правового захисту дітей 1.1. Проблеми правового захисту дитинства в Україні 1.2. Засади державної політики щодо соціального захисту дітей 1.3. Права дітей з обмеженими...
Вступ. 1. Соціальна політика: суть, основні принципи. Висновки. Список використаної літератури Вступ Соціальна сфера має надзвичайно багатоманітну, складну й динамічну структуру, яка характеризується цілою низкою взаємозв’язаних та взаємодіючих параметрів,...
Вступ. 1. Поняття та основні цілі адаптації персоналу. 2. Етапи виробничої та соціальної адаптації працівників. 3. Сучасні підходи до організації професійної адаптації працівників. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Складові...
1. Суспільний розподіл праці і соціальна структура. 2. Нові форми соціального розшарування в сучасному українському суспільстві 3. Міграція: сутність і типи. 4. Сучасні емпіричні дослідження соціальної мобільності Список використаної...
1. Поняття соціальної норми і соціального відхилення. 2. Основні підходи до пояснення девіантної поведінки. 3. Основні форми девіантної поведінки. Список використаної літератури. 1. Поняття соціальної норми і соціального відхилення...
Тема 1. Предмет і метод соціології 1. Скласти характеристику об'єкту і предмету соціології Дослідження на базі наукової теорії соціального розвитку конкретного стану соціальних систем, соціальних явищ і процесів зумовлює...
Вступ. 1. Статус організацій підприємців у соціально-трудовій сфері. 2. Основні форми соціального партнерства в Україні на сучасному етапі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Світовий досвід переконливо засвідчує, що проблеми...
Вступ. 1. Соціально-психологічні механізми впливу. 2. Соціально-психологічні детермінанти синдрому «професійного вигорання» у різних сферах діяльності. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Навіть без спеціальних обгрунтувань зрозуміла насиченість того феномена, яке...
1. Гендерна соціологія. 2. А.Сміт (життєдіяльність по його роботам). Список використаної літератури. 1. Гендерна соціологія Гендерна соціологія —- галузь соціології, що вивчає закономірності диференціації чоловічих і жіночих ролей, статеві...
Засоби масової інформації, як важливий соціальний інститут, істотно впливають на політичні процеси у суспільстві. Конституційно закріплена свобода слова, відсутність цензури дають можливість журналістам всебічно висвітлювати важливі події та явища....
1. Основні методологічні засади соціології як науки. 2. Специфіка соціологічного аналізу соціальних явищ. 3. Принципи діяльності, комплексності, системності, детермінізму, історизму в соціологічному знанні Список використаної літератури. 1. Основні методологічні...
Вступ. 1. Загальна характеристика поняття. 2. Поняття і слово. 3. Загальна характеристика суджень. 4. Сутність визначення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Термін "логіка" походить від грецького слова "логос", яке...
Вступ. 1. Дарвінізм та його вплив на розвиток антропологічної науки. 2. Виникнення антропологічних товариств та їхня роль в історії науки про людину. 3. Удосконалення методів досліджень. Головні шляхи розвитку...
Вступ. 1. Сутність і зміст соціологічних законів. 2. Класифікація соціологічних законів. 3. Поняття і специфіка соціологічних категорій. 4. Типологія і зміст соціологічних категорій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Під...
Во время работы педагог находится далеко не в комфортных условиях. Здесь имеются в виду не только физиологические факторы, связанные с нездоровыми условиями труда: гиподинамия, повышенная нагрузка на слуховой и...
Вступ. 1. Теоретичні аспекти дозвілля особистості 2. Проблеми формування духовності у сфері дозвілля. 3. Особливості дозвілля особистості 4. Основні функції дозвллєвої діяльності Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність окресленої...