referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Педагогіка

Розділ І. Формування готовності дітей із порушенням мовлення до опанування граматики  1.1 Писемне мовлення і особливості його формування у дітей Критичний аналіз проблеми профілактики порушень читання і письма повинен...
Вступ Актуальність теми. Інтенсифікація життя, соціально-політичні та соціально-економічні зміни, які відбуваються в Україні сьогодні, висувають до працівників освітніх організацій нові, більш складні вимоги, що безумовно виливає на психологічний стан...
Вступ Актуальність теми. Сучасна освітня ситуація характеризується становленням гуманістичної парадигми, яка має інші, відмінні від традиційних, підходи до організації навчального процесу, засновані на концепції особистісно-орієнтованого навчання. Його основною метою...
Вступ Актуальність теми. Культура мовного спілкування – це багатопланове явище, яке можна уявити у вигляді декількох рівнів. До першого належать високо розвинуті пізнавальні процеси, насамперед, мислення. До другого –...
Актуальність теми. Вивчення історії є одним із найважливіших чинників формування національної свідомості народу. “Без знання минулого неможливо точне поняття про сучасне”, – справедливо наголошував видатний український історик М.С.Грушевський. За...
Вступ Актуальність теми. Упродовж останніх років поряд із традиційними формами контролю все більшого поширення набуває зовнішнє незалежне оцінювання, результати якого учні загальноосвітніх навчальних закладів можуть за бажанням зарахувати як...
РОЗДІЛ  1. Теоретичні підходи до проблем розвитку  мовленнєвих творчих здібностей у дошкільників в навчальній діяльності. 1.1 Психолого-педагогічне обґрунтування проблеми мовленнєвих творчих здібностей у дітей дошкільного віку. 1.2 Шляхи та...
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти організації уроку історії 1.1. Поняття про форми навчання. Урок — основна форма організації навчання 1.2. Типи і структура уроків 1.3. Організація навчальної діяльності учнів...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи організації дозвільної діяльності серед старшокласників. 1.1. Методика організації дозвільної діяльності. 1.2. Основні напрямки дозвіллєвої діяльності серед підлітків. Розділ 2. Підготовка до організації позакласної дозвіллєвої...
Вступ. 1. Сучасний стан та тенденції розвитку освіти серед населення. 2. Освіта населення: територіальні відмінності і тенденції динаміки. 3. Освітні можливості населення України та використання зарубіжного досвіду. Висновки. Список...
Вступ. 1. Поняття та сутність кредитно-модульної системи навчання. 2. Модернізація форм і методів навчання у контексті кредитно-модульної системи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Нині в усьому світі система вищої...
Вступ. 1. Основні погляди діячів Львівсько-Варшавської школи. 2. Психологічні надбання представників Львівсько-варшавської школи (В. Вітвіцький, М. Кройц). 3. Внесок Львівсько-Варшавської школи в логіку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ця...
Вступ. 1. Основні закономірності процесу виховання. 2. Головні принципи гуманістичного виховання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Основні вимоги до діяльності учителя, що витікають із закономірностей, є принципами (від лат....
Вступ. 1. Сутність двоступеневої освіти. Тривалість навчання на кожному циклі. 2. Мета запровадження дистанційної освіти у ВНЗ України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Дистанційна освіта покликана задовольнити певні потреби...
Вступ. Психолого-педагогічний аналіз професійної діяльності викладача вищих навчальних закладів. 1. Викладання як організаційна управлінська діяльність. 2. Специфіка педагогічної діяльності. 3. Структура педагогічної здібності. 4. Стилі педагогічного спілкування. Висновок. Основи...
1. Структура екскурсії. 2. Робота творчої групи по підготовці екскурсії. 3. Етапи підготовки екскурсії. 4. Методика проведення екскурсії. — методичні прийоми показу. — методичні прийоми розповіді. — особливі методичні...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Стрімкий розвиток українського суспільства, його науково-технічної та гуманітарної сфер ставить нові завдання перед системою вищої освіти, передусім, щодо зміни орієнтації професійної підготовки майбутніх фахівців...
Вступ. 1. Структура Національної Академії наук та її загальні положення. 2. Основні завдання НАН України. 3. Науково-методологічне значення НАН України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Національна Академія наук України...
Вступ. 1. Система освіти в Німеччини. 2. Сучасний стан шкільної освіти в Німеччини. 3. Коледжі Німеччини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Німеччина з її стародавніми університетами завжди була привабливою...
ВСТУП В Україні відбуваються докорінні зміни, пов'язані з процесами державотворення, демократизації, переходу до нових економічних відносин. національного відродження в усіх сферах життя суспільства. Вони вимагають нових підходів до вирішення...
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ   ТЕРНИЦЬКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ/СНІДУ СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ   13.00.05 – соціальна педагогіка...
1. Як забезпечується право громадян України на вищу освіту?. 2. Яка структура вищої освіти в Україні?. 3. Які освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти запроваджені в Україні? 4. Яка...
Вступ. 1. Формування культури спілкування – одна із важливих проблем навчання. 2. Спілкування вчителя з учнями. 3. Характеристика спілкування між учнями. 4. Основні джерела сленгу. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Предмет дидактики її основні категорії. 2. Співвідношення понять «Освіта» і «Навчання». 3. Завдання дидактики. 4. Реалізація дидактичних принципів в конкретних методиках. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Вважається,...
Вступ 1. Психологічно – мотиваційна готовність дитини до школи 2. Емоційно-вольова готовність до школи Висновки Список використаної літератури Вступ Готовність дитини до шкільного навчання вчені насамперед розглядають з точки...
1. Предмет і функції дидактики, становлення дидактики як науки. 2. Сутність процесу навчання, функції та типи навчання. 3. Типологія уроків, типи уроків за дидактичною метою. Список використаної літератури. 1....
1. Реформування системи освіти. Система безперервної освіти. 2. Посадова інструкція. Список літератури. 1. Реформування системи освіти. Система безперервної освіти В умовах переходу Україні до ринкових відносин, особливо гостро відчувається...
1. Предмет і функції дидактики, становлення дидактики як науки. 2. Зв'язок дидактики з іншими науками. Обгрунтуйте. 3. Завдання сучасної дидактики початкового навчання. 4. Види і методи дидактичних досліджень. 5....
Вступ. 1. Формування європейської вищої освіти. 2. Учасники Болонського процесу. 3. Загальні принципи формування систем вищої освіти європейських країн. Вища освіта Великобританії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Процес об'єднання...
Вступ. 1. Особливості виховання пізнавальних інтересів молодших школярів. 2. Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів у системі позанавчальної діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Будь-яка діяльність передбачає наявність компоненту мотивації....
Вступ. 1. Олімпійська освіта та процес виховання дітей і молоді. 2. Аналіз реалізації системи олімпійської освіти в процесі підготовки студентів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Виховання підростаючого покоління є...
Вступ. 1. Типи, види, форми та мета професійного навчання робітників. 2. Професійне навчання та підвищення кваліфікації. 3. Основні напрями підвищення кваліфікації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасних умовах...
Вступ. 1. Забезпечення відповідності мережі вищих навчальних закладів потребам економіки і суспільства. 2. Сучасний стан та проблеми вищої освіти в Україні. 3. Забезпечення рівного доступу до вищої освіти. Висновки....
Вступ. 1. Основні суперечності і конфлікти в системі освіти. 2. Суперечності впровадження вимог Болонського процесу у вищу освіту України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Загострення конкуренції в умовах ринку...
Вступ. 1. Поняття класичного університету та основні ідеї Гумбольдта. 2. Гумбольдтівська модель університету. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблема вищої освіти хвилювала вчених протягом великого проміжку часу (Гумбольдт, Ясперс,...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ. 1.1. Структура пізнавальної активності учнів. 1.2. Методи формування пізнавальної активності учнів. 1.3. Розвиток пізнавальної самостійності та інтересу до знань....
30. Аналіз і планування витрат на персонал. 31. Тарифне нормування оплати праці та його ефективність. 32. Формування системи соціального захисту в Україні 33. Організація захисту інвалідів в Україні 34....
Вступ. 1. Поняття проблемно-пошукового навчання та його організація в початкових школах. 2. Проблемно-пошукові ситуації на уроках як мотиваційний компонент. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У дидактиці доведено, що початковим...
Вступ. 1. Постать Я.Коменького та значення його методик в педагогіці. 2. Педагогічна система Я.-А. Коменського. 2.1. Я. А. Коменський і сучасна педагогічна наука. 2.2. Педагогічні погляди Я. А. Коменського....
Вступ. 1.Особливості наукового пізнання. 2. Функції наукового пізнання. 3. Методи наукового дослідження. 4. Наукова раціональність в умовах інформаційного суспільства. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Кожна людина постійно знайомиться з...
1. Предмет і завдання курсу "Історія педагогіки". Основоположні принципи розвитку історико-педагогічного процесу. 2. Виховання як категорія суспільного існування. Виховання у первісному суспільстві. Особливості виховання у різних суспільствах. 3. Країни...
1. "Риторика" Аристотеля як вершина давньогрецького красномовства Список використаної літератури. 1. "Риторика" Аристотеля як вершина давньогрецького красномовства Різнобічність внеску Аристотеля в риторичну частину сучасної аргументології дотепер заважає оцінити, що...
Вступ. 1. Індивідуальний підхід – умова оптимізації процесу навчання. 2. Консультування з проблем шкільної адаптації та успішності. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Проблемі індивідуального підходу у вихованні дітей надавали...
Вступ. 1. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів. 2. Застосування вчителем ефективних прийомів спілкування. 3. Роль навчального співробітництва у навчанні. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Навчання — процес взаємодії вчителя...
1. Основні галузі психології. Структура загальної психології. 2. Мета та завдання, основні складові виховання. Список використаної літератури. 1. Основні галузі психології. Структура загальної психології У даний час психологія являє...
Вступ Опанування малюком іноземної мови Процес формування навичок і вмінь аудіювання Вправи та завдання для розвитку елементарних навичок спілкування під час навчання Висновки Список використаної літератури ВСТУП У світлі...
Вступ. Розділ 1. Сімейне виховання: правовий аспект проблеми. 1.1. Зміни в правовій базі сімейного виховання. 1.2. Характеристики правових основ сімейного виховання. Розділ 2. Основні принципи виховання дітей у сім’ї....
Вступ. 1. Історія розвитку Національного авіаційного університету у воєнні та післявоєнні роки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Витоки університету — в авіаційних курсах, організованих київськими політехніками наприкінці XIX століття,...
Вступ. 1. Загальна характеристика структури освіти в Україні. 2. Система вищої освіти в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Структура освіти в Україні відповідно до Закону України «Про освіту»...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти екскурсії. 1.1. Поняття та зміст екскурсії. 1.2. Класифікація екскурсій. Розділ 2. Організація та проведення тематичних екскурсій. 2.1. Технологія підготовки і проведення екскурсій. 2.2. Сучасні...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ. 1.1 Уточнення поняття «громадянська освіта». 1.2. Ретроспективний аналіз концепції громадянської освіти. 1.3 Принципи та методи дослідження. РОЗДІЛ 2.ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ...
Вступ. 1…. Шкідливі звички. 1.1. Паління. 1.2. Алкоголь. 2. Профілактика у підлітків наркоманії засобами фізичної культури. 2.1. Проблема наркоманії у підлітковому віці. 2.2. Результати дослідження. 2.3. Профілактичні заходи. 3....
Вступ. 1. Особливості гармонізації вищої освіти в Європі. 2. Основні підходи та етапи формування Зони європейської вищої освіти. 3. Нові тенденції розвитку вищої освіти в умовах європейського контексту. Висновки....
1. Словотвір. Основа слова. 2. Загальна характеристика дієслова. 3. Розділові знаки в простому реченні. Список використаної літератури. 1. Словотвір. Основа слова Словотвір — розділ мовознавчої науки, що вивчає структуру...
Вступ. 1. Прості судження, їх види і склад. Категоричні судження. 2. Характеристика і види складних суджень. 3. Логічні відношення між судженнями. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Між поняттям і...
Вступ. 1. Зародження педагогічних традицій у первісних та родових племенах на території України та її подальший розвиток в часи Київської Русі. 2. Українська освіта та педагогіка наприкінці XVI —...
Вступ. 1. Формування європейської вищої освіти. 2. Учасники Болонського процесу. 3. Система вищої освіти України. 4. Особливості Болонського процесу в Україні. 5. Перспективи вищої освіти та Болонського процесу в...
Вступ. 1. Характеристика поняття „взаємодія”. 2. Труднощі, бар’єри та деформації у спілкуванні. 3. Утруднення спілкування у сфері міжособистої взаємодії. 4. Проблеми виходу із ситуації утрудненого спілкування та корекція спілкування....
Основні закономірності процесу виховання Організований виховний процес має свої закономірності. Закономірності виховання — стійкі, повторювані, об'єктивно існуючі істотні зв'язки у ньому, реалізація яких сприяє забезпеченню ефективності розвитку особистості школяра....
Вступ. 1. Різновидність методів навчально-виховного процессу. 2. Педагогічні вимоги до використання методу покарання. 3. Особистий приклад педагога. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Методи і прийоми виховання є своєрідними інструментами...
Вступ. 1. Особливості виховання пізнавальних інтересів молодших школярів. 2. Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів у системі позанавчальної діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Будь-яка діяльність передбачає наявність компоненту мотивації....
Неуспішність як дидактичне поняття. Причини неуспішності. Класифікація причин. Види і типи неуспішності. Шляхи подолання неуспішності та її профілактика. Основна мета української системи освіти , згідно з Національноюдоктриною розвитку освіти...
Вступ. 1. Стратегія сучасної монетарної політики України. 2. Основні тенденції монетарної політики в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Україна — країна, яка має торгово-економічні зв'язки з...
Вступ. 1. Іоаникій Галятовський-видатний оратор і богослов. 2. Алхімія (магія) слова. 3. Мистецтво говорити. Навести приклади. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У свій час ще Платон казав, що “красномовство...
Вступ. 1. Формування культури спілкування – одна із важливих проблем навчання. 2. Спілкування вчителя з учнями. 3. Характеристика спілкування між учнями. 4. Основні джерела сленгу. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Загальне поняття про темперамент. 1.1. Визначення темпераменту. 1.2. Основні компоненти темпераменту. 1.3. З історії вчень про типи темпераменту. 2. Типи темпераментів: психологічна характеристика. 2.1. Типи темпераменту. 2.2....
Зміст Вступ Розділ 1. Методи навчання географії 1.1. Поняття про методи навчання як дидактичну категорію та їх класифікація 1.2. Характеристика методів навчання 1.2.1. Група словесних методів. 1.2.2.Група наочних методів...
Вступ. 1. Сучасна освітня система Франції 2. Університети Франції 3. Вищі школи Франції Висновки. Список використаної літератури. Вступ Освіта належить до тих сфер життя суспільства, які зачіпають інтереси всіх...
Вступ. 1. Готовність дітей до шкільного навчання. 2. Адаптація та дезадаптація до шкільного навчання. 3. Психологічно – мотиваційна готовність дитини до школи. 4. Емоційно-вольова готовність до школи. Висновки. Список...
Вступ. 1. Основні теорії соціалізації особистості. 2. Сутність процесу соціалізації студентів вищих навчальних закладів. 3. Характеристика механізмів соціалізації особистості. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поняття соціалізації — одне з...
1. Розвиток вищої освіти України в умовах входження у загальноєвропейський освітній і науковий простір. 2. Складові гігієни навчальної роботи студентів. Список використаної літератури. 1. Розвиток вищої освіти України в...
Вступ. 1. Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу 2. Навчально-педагогічна діяльність викладача. 3. Психологічна структура діяльності педагога. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Професія викладача вищого навчального закладу — одна...
Вступ. 1. Розвиток творчої активності учнів. 2. Особливості розвитку творчих здібностей у процесі виховання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Формування активності особи тісно пов'язане з вихованням самостійності, ініціативи, сумлінності,...
Протягом останніх років ростуть вимоги до рівня проведення функціональних занять з дорослою аудиторією. Виріс рівень освіти та загального розвитку слухачів курсів цивільного захисту, що робить необхідним використання нових інтерактивних...
Вступ. 1. Становлення освіти в Стародавні часи. 1.1. Виникнення перших шкіл у світовій цивілізації. 1.2. Школа і педагогіка стародавнього Риму. 2. Розвиток освіти в Середньовіччі. 2.1. Основні характеристики освіти...
1. Система освіти і виховання в Україні та її структура. традиційні і нові типи навчальних закладів. Основні принципи освіти в Україні. 2. Взаємодія неалельних генів: епістаз, компліментарність, полімерія. 3....
Вступ. 1. Закономірності процесу виховання. 2. Основні принципи виховання. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Виховання дітей — це віддача особливих сил, сил духовних. Людину ми створюємо любов'ю — любов'ю...
Вступ. 1. Проблеми змісту шкільної освіти. 2. Стан та основні проблеми вищої освіти в Україні. 3. Сучасний стан і перспективи розвитку освітнього комплексу України в контексті Болонського процесу. 4....
Вступ. 1. Розвиток освіти в XVI—XVII ст. Початок діяльності братств. 2. Виникнення і розвиток братських шкіл в Україні. 3. Братські школи як українські національні навчальні заклади в XVI —...
Раздел 1. Сущность педагогической технологии и педагогического проектирования. 1.1. Категории «технология», «педагогическая технология», «технология обучения». 1.2. Представление о педагогической технологии 1.3. Категория «педагогическое проектирование». 1.4. Структура профессионального общения в...
1. Виховна система у вітчизняній педагогіці. 2. Структура зарубіжної системи виховання. 2.1. Структура зарубіжної системи виховання у Великобританії. 2.2.. Виховна система у Німеччині. 2.3. Виховна система в США. Висновки....
Вступ. 1. Позанавчальна пізнавальна діяльність студента. 2. Життєві домагання особистості студента та його життєвий час як психологічний феномен. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кардинальні зміни соціально-економічної політики країни викликали...
1. Поняття числа. 2. Натуральні та цілі числа. 3. Раціональні числа. 4. Дійсні числа. Список використаної літератури. 1. Поняття числа Число — одне з фундаментальних математичних понять. Ще задовго...
Козацька педагогіка — феноменальне явище і складова української етнопедагогіки: в усній формі вона зберегла, переда­ючи з покоління до покоління найкращі духовні цінності наро­ду, досвід виховання, формування і навчання особистості,...
 ЗмістВступ  1. Типологія освітніх технологій   2. Прогресивні педагогічні технології та інші освітні моделі    3. Практичні аспекти конкретних інноваційних педагогічних технологій Висновки Список використаної літератури ВступВід чіткого усвідомлення поняття «освітня технологія» зараз...
Вступ. 1. Зародження педагогічних традицій у первісних та родових племенах на території України та її подальший розвиток в часи Київської Русі. 2. Українська освіта та педагогіка наприкінці XVI —...
Вступ. 1. Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти. 2. Типи вищих навчальних закладів. 3. Навчання, підвищення кваліфікації. 4. Якість вищої освіти як фактор конкурентоспроможності у глобалізованому світі. Висновки. Список використаної літератури....
1. Теорія управління процесом засвоєння знань Н.Ф. Тализіної. 2. Методика рейтингового оцінювання. Список використаної літератури. 1. Теорія управління процесом засвоєння знань Н.Ф. Тализіної Теорія керування процесом засвоєння знань Н.Ф.Тализіної...
Вступ. 1. Освіта та наука в Україні в 19 сторіччі. 2. Відкриття університетів в Харкові, Києві, Одесі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На кінець XVIII ст. внаслідок політики російського...
Вступ. Розділ 1. Структура та організація процесу навчання. 1.1. Основні функції та компоненти процесу навчання. 1.2. Структура процесу навчання. 1.3. Оптимізація процесу навчання. 1.4. Структура діяльності вчителя в навчальному...
Вступ. 1. Особливості організації роботи з книгою. 2. Формування самоосвітнього читання в системі професійної підготовки студентів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Висока культура читання є важливою умовою підвищення якості...
Вступ. 1. Основні проблеми у сфері фізичної культури і спорту. 2. Розвиток оздоровчої фізичної культури населення України. 3. Фізична культура в соціально-побутовій та виробничій сферах. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ Розділ І. Особливості лекційного заняття як форми організації навчальних занять з правознавства 1.1. Лекційно-семінарська система навчання ІІ. Особливості семінарського (практичного) заняття як форми організації навчальних занять з правознавства...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти методики викладання економіки в школі. 1.1. Мета, зміст і організація економічної підготовки учнівської молоді. 1.2. Моделі викладання основ економіки. Розділ 2. Аналіз навчальної програми...
Вступ. 1. Педагогічні умови застосування модульно-рейтингової технології навчання. 2. Запровадження рейтингово-модульної системи навчання та її основні переваги. 3. Методика рейтингового оцінювання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В останні роки...
Введение. Раздел І. Теоретический анализ проблемы профессионального педагогического мышления. 1.1. Профессиональное педагогическое мышление. 1.2. Творческое педагогическое мышление как объект изучения педагогической психологии. 1.3. Структура педагогического мышления педагога. РазделІІ. Исследование...
Вступ. 1. Система освіти в Німеччини. 1.1. Школи Німеччини. 1.2. Коледжі Німеччини. 1.3. Університети Німеччини. 1.4. Мовні школи Німеччини. 2. Наука Німеччини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Німеччина з...
Вступ. 1. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна — один із найстаріших університетів Східної Європи. 2. Засновник Харківського університету, учений та просвітник В.Н. Каразін. 3. Випускники Харківського університету....
Вступ. 1. Зміст і головні складові Болонського процесу. 2. Напрямки структурного реформування вищої освіти України з огляду на Болонський процес. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Процес об'єднання Європи, його...
Вступ. 1. Передумови формування риторики у Греції. 2. Роль Афін як колиски грецького риторичного мистецтва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Розвиток риторики в Давній Греції у V—IV...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1 ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ. 1.1. Уточнення поняття громадянська освіта. 1.2. Ретроспективний аналіз концепції громадянської освіти. 1.3. Принципи та методи дослідження. РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ГРОМАДЯНСЬКОЇ...
Вступ. 1. Основні положення у системі поглядів В.О.Сухомлинського. 2. Особливості педагогічної спадщини А.С. Макаренка. 3. Порівняльна характеристика поглядів А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасних умовах...
Вступ. 1. Курсова робота та її особливості. 2. Структура курсової роботи. 3. Етапи роботи над дослідженням та оформленням курсової роботи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Курсова робота є одним...
Вступ Розділ І. Традиційні методи навчання у процесі вивчення правознавства. Розділ ІІ. Нетрадиційні методи „активного навчання” 2.1. Групова робота 2.2. Використання ігор на уроках правознавства 2.2.1. Дидактичні ігри 2.2.2....
Вступ. 1. Сутність та види понять. 2. Види та структура понять. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поняття — форма мислення, яка відображає предмети в їх загальних та істотних ознаках....
Вступ. 1. Навчальний процес в умовах кредитно-модульної системи. 2. Види навчальної роботи та контрольні заходи. 3. Порядок проведення поточного, модульного та семестрового контролю. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Тема„Порівняльний...
Вступ. 1. Зміст і головні складові Болонського процесу. 2. Напрямки структурного реформування вищої освіти України з огляду на Болонський процес. Деякі висновки. Вступ Процес об'єднання Європи, його поширення на...
Вступ. 1. Основні засади Сорбонської декларації. 2. Розгляд основних ідей Сорбонської декларації як першого етапу Болонського процессу. 3. Сучасні інтеграційні європейські процеси в галузі освіти: “Сорбонсько — Болонський процес”....
1. Різновидність методів навчально-виховного процесу 2. Педагогічні вимоги до використання методу переконання 3. Особистий приклад педагога Список використаної літератури 1. Різновидність методів навчально-виховного процесу Будь-яка діяльність складається з трьох...
Вступ. 1. Робота з обдарованими дітьми в загальноосвітній школі. 2. Форми і методи роботи з обдарованими дітьми. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток самосвідомості обдарованої дитини є одним із...
Вступ. 1. Перші університети Середньовіччя. 2. Організаційна структура університетів. 3. Відносини між студентами та викладачами. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Італійські університети занепали після роздроблення країни. В окремих князівствах...
План 1.Вступ 2.Концепція позашкільної освіти та виховання 3.Структура позашкільної освіти 4.Типологія позашкільних освітньо-виховнихзакладів 5.Специфіка роботи 6.Форми та напрями діяльності дитячих та юнацьких самодіяльних організацій 7.Висновки 8.Використана література Вступ Актуальністьреформування...
Вступ. 1. Процес навчання в чеських вузах. 2. Система вступу в чеські вузи. 3. Структура освіти в чеських вузах. 4. Перспективи випускників чеських вузів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Характеристика основ університетської освіти в Україні. а) Основні тенденції розвитку університетської освіти. б) Фактори розвитку університетської освіти. 2. Оцінка сучасного стану розвитку університетської освіти України. а) Аналіз...
Вступ. Розділ 1. Теоретичний аналіз проблеми стимулювання пізнавальної активності молоді. 1.1. Пізнавальна активність молоді як предмет вивчення педагогіки і психології. 1.2. Розвиток пізнавальної активності молоді як педагогічна проблема. 1.3....
Вступ. 1. Специфіка типологічного ряду. 2. Загальна методика роботи редактора. 3.Оформлення елементів видання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ З одного боку, навчальні видання, художні твори та видання для дітей...
Актуальність зазначеної теми. Сoціальнo-екoнoмічні зміни в українськoму суспільстві, прoцеси глoбалізації та інфoрматизації, наміри України щoдo інтеграції в єврoпейську спільнoту зумoвили нoві вимoги дo прoфесійнoї підгoтoвки майбутніх фахівців з вищoю...
Вступ. Розділ 1. Роль гри в методиці викладання англійської мови. 1.1. Продуктивно-інтерактивна форма навчання. 1.2. Рольова гра як засіб пізнання іноземної мови. 1.4. Основні етапи підготовки до проведення ігор....
Вступ. Розділ 1. Особливості контролю в умовах розбудови національної школи та освіти. 1.2. Сутність і завдання контролю в навчально-виховнійдіяльності школи. 1.2. Особливості контролю і оцінки при вивченні іноземної мови....
Вступ Розділ 1.Самостійна робота як дидактична категорія Дослідники про самостійну роботу Розділ 2.Організація самостійної діяльності в процесі навчання школи 2.1.Самостійна робота як вид навчальної діяльності школяра 2.2. Самостійна робота...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи вивчення ілюстративного матеріалу сучасної навчальної літератури для початкових класів. 1.1. Сутність та функції ілюстративного матеріалу в навчальній літературі для початкових класів. 1.2. Класифікація ілюстрацій...
Вступ. 1. Етапи розвитку сучасної логіки. 2. Структура сучасної логіки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Термін “логіка” сьогодні загалом застосовується у трьох головних значеннях. По-перше, ним позначають будь-яку необхідну...
1. Значення освітньо-виховної роботи в дитячому навчальному закладі. 2. Організація і методика проведення ранкового прийому в дошкільній групі. 3. Організація та методика проведення харчування дітей. 4. Підготовка дітей до...
Вступ. 1. Державне регулювання розвитку приватного сектора системи освіти України: сучасний стан дослідження проблеми. 2. Приватний сектор вищої освіти в Україні: стан і перспективи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Творча атмосфера, в якій працює колектив нашої школи, має велике значення в моєму становленні як учителя. Відвідування уроків, постійний діловий контакт з колегами, робота у творчій співдружності, участь у...
Термінологічне словникарство кінця 40–50-х років ХХ століття успадкувало від попередніх десятиліть і багаті національні традиції термінографії Наукового товариства імені Шевченка, Інституту української наукової мови, і наслідки її тотального винищення...
Вступ Сучасна екологічна ситуація, кризові явища в природі наштовхують учених на думку про необхідність вимагати нової ціннісної орієнтації у стосунках людини з природою, перегляду певних моральних норм, які регулюють...
Вступ. 1. Теоретичні засади організації творчої колективної роботи молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва. 1.1. Форми організації навчання на уроках образотворчого мистецтва. 1.2. Методи керівництва образотворчою діяльністю дітей. Розділ...
Від автора Одним із стратегічних напрямів процесу державотворення в Україні на сучасному етапі єpeфopмyвaння системи вищої освіти. Основні завдання щодо Ті розбудови і докорінного оновлення визначені Законом України «Про...
Вступ. 1. Загальні принципи та завдання формування систем вищої освіти європейських країн. 2. Пріоритети та перспективи розширення завдань вищої освіти. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розбудова України як незалежної,...
Вступ. 1. Розвиток методики навчання на сучасному етапі. 2. Види навчальної роботи та контрольні заходи. 3. Порядок проведення поточного, модульного та семестрового контролю. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Університетська...
1. Система освіти козацької держави. 2. Система освіти зарубіжної культури. 3. Середньовічні університети. Список використаної літератури. 1. Система освіти козацької держави Козацька педагогіка — феноменальне явище і складова української...
Вступ. 1. Професійно — прикладна фізична підготовка студентів аграрних вищих навчальних закладів. 2. Вимоги до фахівців агропромислового комплексу. 3. ППФП для студентів факультетів економіки та бізнесу. Висновки. Список використаної...
Сьогодні у нашому суспільстві виникла нагальна потреба в творчих, діяльних і обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадян. Тому завдання вчителя ліцею не тільки виявляти, розвивати таких учнів, а й...
Вступ 1. Поняття ''літературне редагування'' 2. Структура твору 3. Характеристика газети ''Українське слово'' 4. Редагування текстів у газеті ''Українське слово'' 4.1 Приклади редагування текстів Висновки Список використаних джерел Вступ...
Вступ. 1. Сутність, складові та зміст педагогічної культури викладача ВНЗ. 2. Особливі вимоги до педагогічної професійної культури та моральні якості викладача. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Нинішній викладач вищої...
Вступ. 1. Психологія дітей дошкільного віку. 2. Знаково-символьна діяльність дошкільників. 2.1. Методи та форми роботи. 2.2. Тематичні розробки заходів. 3. Рекомендації. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Значення дошкільного вікового...
Вступ Загальна характеристика говоріння як виду мовленнєвої діяльності та уміння. Навчальна дискусія, як один із способів розвитку вимовних навичок. Суть і характеристика мовлення. Процесформування навичок і вмінь аудіювання. Висновки...
Вступ. 1. Міжрегіональна Академія управління персоналом — найбільший недержавний ВНЗ України. 2. Український народний університет. 3. Інститут міжнародної економіки та фінансів (ІМЕФ). 4. Засновник і ректор МАУП. 5. Видавництво...
Вступ. 1. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня. 2. Гімнастика після сну: значення, види, зміст, методика проведення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Відповідно до законів України "Про дошкільну освіту", "Про...
Вступ І. Методика опрацювання елементів синтаксису в початкових класах Вироблення початкових уявлень про речення і його будову Формування поняття про речення Вивчення типів речень за метою висловлювання й за...
1. Предмет і функції дидактики, становлення дидактики як науки. 2. Сутність процесу навчання, функції та типи навчання. 3. Типологія уроків, типи уроків за дидактичною метою. Список використаної літератури. 1....
Вступ. 1. Стан та основні проблеми розвитку вищої освіти в Україні. 2. Державне регулювання вищої школи в умовах активізації ринкових процесів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Освіта в XXIст....
Вступ. 1. Основні проблеми впровадження кредитно-модульної системи. 2. Структура освіти України на даний період. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В Україні процес реформування вищої освіти не є легким та...
Європейський комісар з досліджень інновацій на науки Майре Гогхеган-Куінн говорить, що зараз було б немислимо перестати інвестувати в науку. Вона оголосила про виділення в 2013 році приблизно 9 млрд...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні підходи до проблеми виховання творчої особистості. 1.1. Виховання творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку у позакласний час. 1.2. Діяльність позашкільних закладів освіти у сфері дозвілля....
Вступ. 1. Реалізація положень Болонського процесу як фактор забезпечення якості вищої освіти європейського рівня. 2. Напрямки структурного реформування вищої освіти України з огляду на Болонський процес. 3. Перспективи вищої...
Вступ. Розділ 1. Сучасний урок іноземної мови. 1.1. Форми уроку іноземної мови. 1.2. Вдосконалення типології та структури уроку. 1.3. Характеристика дидактичних засобів сучасного уроку. 1.4. Використання відеофільмів та презентація...
Вступ. 1. Педагогічні умови застосування модульно-рейтингової технології навчання. 2. Запровадження рейтингово-модульної системи навчання та її основні переваги. 3. Методика рейтингового оцінювання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В останні роки...
На первом заседании общешкольного родительского комитета избирается председатель родительского комитета школы и председатели комиссий по учебной деятельности, по финансовым вопросам, по питанию учащихся. Комиссии осуществляют проверку своих сфер деятельности,...
План Вступ Розділ 1. Теоретичні основи 1.1. Аналіз провідних дефініцій з досліджуваної проблеми 1.2.Урахування психологічних основ навчання мови (види уваги, пам’яті, моторика…) 1.3.Аналіз змісту чинних програм, підручників, посібників в...
Вступ. 1.Родина – соціальний інститут формування особистості. 1.1. Теоретичні дослідження проблеми. 1.2. Соціальні функції родини. 1.3. Особливості виховання дітей у різних за структурою родинах. 2. Вплив сім`ї на соціально-психологічну...
Вступ. 1. Поняття про зміст освіти. Вдосконалення змісту освіти відповідно до вимог Закону України “Про освіту”. 2. Взаємозв’язок загальної, політехнічної та професійної освіти. 3. Аналіз змісту освіти зарубіжної школи...
1. Основні галузі психології. Структура загальної психології. 2. Мета та завдання, основні складові виховання. Список використаної літератури. 1. Основні галузі психології. Структура загальної психології У даний час психологія являє...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. МОДЕЛЬ УЧИТЕЛЯ-НОВАТОРА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. 1.1. Оновлення освітніх технологій навчання іноземним мовам. 1.2. Використання проектної методики. РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ДОСВІДУ ПЕДАГОГІВ-НОВАТОРІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. 2.1. Методичні...
Вступ. 1. Історія розвитку Національного авіаційного університету. 2. Проблеми та перспективи НАУ. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Авіація завжди знаходилась на вістрі науково-технічного прогресу. Наш університет за свою історію...
Вступ. 1. Основні погляди діячів Львівсько-Варшавської школи. 2. Психологічні надбання представників Львівсько-варшавської школи (В. Вітвіцький, М. Кройц). 3. Внесок Львівсько-Варшавської школи в логіку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ця...
Вступ. 1. Особа тренера в сучасному спорті і його функціональні обов'язки. 2. Складники професійної майстерності та структура діяльності тренера. 3. Організація тренувального процесу. 4. Підготовка спортсмена до змагань. Висновки....
Введение. Раздел 1. Учебно-педагогический процесс. 1.1. Профессиональные заповеди педагога. 1.2. Учебно — педагогическое взаимодействие как феномен образования. Выводы к 1-му разделу. Раздел 2. Педагогическое взаимодействие – базовая категория педагогики....