referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Сучасні проблеми освіти

Вступ.

1. Проблеми змісту шкільної освіти.

2. Стан та основні проблеми вищої освіти в Україні.

3. Сучасний стан і перспективи розвитку освітнього комплексу України в контексті Болонського процесу.

4. Перспективи розвитку освіти в Україні в ХХІ ст.

Висновки.

Список використаних джерел.

Вступ

Аналіз сучасного стану української освіти дозволяє стверджувати, що наші школи та вузи вже сьогодні беруть не кількістю, а якістю. Невипадково інтерес до їхньої роботи постійно зростає. З метою ознайомлення з передовими освітніми технологіями розроблений даний бібліографічний покажчик з проблем освіти.

Бібліографічний покажчик призначений для такого контингенту читачів: викладачам вузів, аспірантам, учителям, студентам, учням шкіл, коледжів, ліцеїв, технікумів.

В нього вміщено: 222 бібліографічних описи, 15 бібліографічних описів з анотацією.

Тематика бібліографічного покажчика розділена на такі розділи:

1. Проблеми змісту шкільної освіти

2. Стан та основні проблеми вищої освіти в Україні

3. Сучасний стан і перспективи розвитку освітнього комплексу України в контексті Болонського процесу

4. Перспективи розвитку освіти в Україні в ХХІ ст.

Завершується бібліографічний покажчик іменним покажчик авторів, праці яких були використанні у формуванні покажчика.

1. Проблеми змісту шкільної освіти

1. Антонюк Р. Проблеми розбудови шкільництва національних меншин України // Рідна школа. — 2002. — № 11. — С. 8-9.

2. Бродський Я. Методологічні засади стандартизації шкільної освіти/ Я. Бродський //Рідна школа. — 2003. — № 6. — C. 10-11

3. Бугрій О. Шкільна географічна освіта: проблеми і перспективи/ О. Бугрій //Рідна школа. — 2004. — № 9. — C. 41-43

4. Використання західного досвіду у шкільній освіті України 1997-2001: Українсько-американські премії за досягнення у викладанні. Партнери в освіті. Освіта для демократії/ Укл. Наталія Вяткіна,. — К.: Абрис, 2002. — 181 с.

5. Ворон А. Шкільна освіта поза межами України/ А. Ворон //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. — 2008. — № 2. — C. 16-17

Одержання престижної освіти поза межами нашої країни сьогодні не становить значних труднощів. Варто чітко розібратись у відмінностях систем шкільної освіти інших країн, адже вони суттєво відрізняються від тієї, яка діє в нас.

6. Ганнусенко Н. Позашкільна освіта: стан і стратегія розвитку/ Н. Ганнусенко //Педагогіка і психологія. — 2003. — № 1. — C. 38-49

7. Гончаренко С. Проблеми гуманітаризації змісту шкільної освіти/ С.Гончаренко //Педагогіка і психологія. — 1999. — № 4. — C. 17-25

8. Гражевська Н. Шкільна економічна освіта: проблеми становлення та розвитку //Географія та основи економіки в школі. — 1999. — № 4. — C. 30-32

9. Данилова Г. Акмеологія шкільної освіти у контексті методології сучасної науки/ Г. Данилова //Рідна школа. — 2004. — № 11. — C. 6-10: табл.. — Бібліогр.: 12 назв.

10. Зашкільняк Л. Чого ми хочемо від шкільної освіти/ Л. Зашкільняк //Сучасність. — 2008. — № 3-4. — C. 98-107

Автор розглядає проблему історії та її ролі у житті людини, що висвітлюється на сторінках шкільних підручників.

11. Ібряшкіна Н. Формування у дитини емоційно-позитивного ставлення до шкільного навчання. Матеріали для роботи з батьками/ Наталія Ібряшкіна //Початкова освіта. — 2007. — № 42. — C. 22-24

12. Керування освітою і шкільне врядування: монографія/ Т. Серджіованні, М. Барлінгейм, Ф. Кумз, П. Тарстон; Пер. Олеля Щур,. — Львів: Літопис, 2002. — 435 с.

13. Копилов С.О. Проблема самовизначення молодшого школяра щодо мети, змісту й форм освіти //Практична психологія та соціальна робота. — 2005. — № 5. — C. 17-22.

Розглянуто проблеми реформування шкільної освіти окреслюється зміст поняття "гуманізація", "гуманіститчний підхід".

14. Корсакова О. До проблеми змісту сучасної шкільної освіти/ О. Корсакова //Біологія і хімія в школі. — 2002. — № 6. — C. 8-11. — Бібліогр.: 4 назв.

15. Корсакова О. Зміст сучасної шкільної освіти/ О. Корсакова //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. — 2006. — № 3-4. — C. 3-11

16. Корсакова О. Конструювання змісту шкільної освіти/ О. Корсакова //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. — 2006. — № 7-8. — C. 3-11. — Бібліогр.: 28 назв.

17. Кравченко В. Державне управління шкільною освітою як об"єкт теоретичного аналізу //Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2005. — № 1. — C. 256-262.

18. Красновський В.М. Гуманізація шкільної освіти: проблеми та суперечності/ В.М.Красновський //Практична психологія та соціальна робота. — 1999. — № 4. — C. 2-3

19. Красновський В. Гуманізація шкільної освіти: психологічний вимір/ Валерій Красновський; Академія педагогічних наук України, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка. — К.: Наукова думка, 2007. — 143 с.

20. Лавриченко Н. Сучасна початкова шкільна освіта у європейському вимірі/ Н. Лавриченко //Початкова школа. — 2006. — № 12. — C. 51-54.

Огляд стану сучасної початкової освіти в Європі.

21. Маланюк М. Матеріали з історії розвитку шкільної математичної освіти в Україні: монографія/ Мирон Маланюк,; Мирон Маланюк. — К.;Тернопіль, 1995. — 103 с.

22. Матвієнко О. Проблеми реформування шкільної системи освіти України в рамках інтеграції у загальноєвропейський освітній простір/ О. Матвієнко //Рідна школа. — 2006. — № 10. — C. 3-4.

Євроінтеграційний вектор освітньої політики України має спрямовуватися, відповідно до Національної доктрини розвитку освіти нового типу — гуманістично-інноваційної, зорієнтованої на оновлення її змісту і структури, на дотримання принципів рівного доступу всіх дітей до якісної освіти в усіх регіонах України.

23. Мельниченко Б.Ф. Актуальні проблеми гуманізації змісту загальної шкільної освіти в контексті її реформування за рубежем/ Б.Ф.Мельниченко //Педагогіка і психологія. — 2001. — № 3. — C. 91-95

24. Пометун О. Забезпечення формування громадянської компетентності у сучасному змісті шкільної освіти //Історія та правознавство. — 2007. — № 4. — C. 5-9

25. Пруцакова О.Л. Сучасна шкільна екологічна освіта і запити освіти сталого розвитку //Екологічний вісник. — 2006. — № 6. — C. 20-21

Аналіз діючих навчальних програм, щодо екологічного виховання в школі.

26. Савченко О. Я. Теоретичні підходи до визначення якості шкільної освіти/ О. Я. Савченко //Педагогіка і психологія. — 2007 . — № 2 . — С. 26 — 33

Поняття " якість освіти" привертає все більшу увагу як педагогів, так і найширших кіл громадськості. Якість освіти — похідна від її мети й з завдань.

27. Савченко О. Зміст шкільної освіти на рубежі століть //Освіта України. — 2000. — 12 квітня. — C. 4

28. Савченко О. Реалізація оздоровчої функції шкільної освіти/ О. Савченко //Директор школи, ліцею, гімназії. — 2002. — № 4. — C. 11-18

29. Савченко О. Стан і завдання реформування змісту загальної шкільної освіти //Педагогіка і психологія. — 1999. — № 4. — C. 6-17

30. Сидоренко А. Ще раз про стандарти шкільної освіти/ Анатолій Сидоренко //Директор школи, ліцею, гімназії. — 2003. — № 4. — C. 40-43

31. Солдатенко В. Про шкільну освіту //Рідна школа. — 2004. — № 9. — C. 34-36

32. Сотниченко В. Демократичність у шкільній освіті, або імперативний аспект методів навчання//Історія в школі. — 2007. — № 5. — C. 13-15.

Автор піднімає питання про співіснування в єдиному дидактичному просторі методів навчання , побудованих на імперативній( обов’язковій ) основі , з одного боку , і демократичних принципах європейської освіти з іншого

33. Ткаченко С. Особистісно орієнтований підхід у шкільній освіті/ Світлана Ткаченко //Початкова освіта. — 2008. — № 6. — C. 5-10

34. Уайт П. Громадянські чесноти і шкільна освіта: виховання громадян демократичного суспільства: монографія/ Патрисія Уайт,; Пер.з англ. та передм. В. О. Коломієць. — К.: Вища освіта, 2002. — 117 с.

35. Усатенко Т. Проблеми життєдіяльності школи нової генерації/ Тамара Усатенко //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2000. — № 3: Українознавство. — C. 54-60.

36. Фасоля А. Проблема методичного інструментарію //Дивослово. — 2005. — № 9. — С.13-19

Йдеться про дослідження шкільної успішності учнів 32 країн. Якість навчання у Російських школах посіла одне з останніх місць у цьому рейтингу (до Росії можна прирівняти й Україну). Це ще раз доводить необхідність кардинальних змін у системі освіти

37. Школа як осередок розвитку громади: (Добірка статей) //Завуч. — 2008. — № 21 (липень): Спецвипуск. — C. 1-47

38. Шмуклер Ю. Нова модель шкільної освіти: гуманізація, демократизація, оптимізація //Рідна школа. — 2000. — № 3 . — C. 16-17

2. Стан та основні проблеми вищої освіти в Україні

1. Борецька Н. Про статус і проблеми недержавного вищого навчального закладу //Педагогіка і психологія. — 2002. — № 2. — C. 38-39

2. Буряк В. Методологічні засади педагогічної освіти/ Володимир Буряк //Вища школа. — 2008. — № 1. — C. 35-46.

У статті ректор Криворізького педагогічного університету Буряк Володимир розповідає про реформи та модернізації освіти, які в результаті пов‘язані з — учителем — соціально активну особистість, який уміє нестандартно мислити , професійно діяти, створювати нові суспільні цінності.

3. Вільчинський Ю. Ідея університету і чергові завдання державної політики в сфері вищої освіти //Практична психологія та соціальна робота. — 2006. — № 4. — C. 63-66

Університет — це осередок української національної культури. Завдання, які стоять перед вищою школою в Україні, започаткувати реформування і спрямувати на подолання корупції в цій сфері.

4. Вакарчук І. Вища освіта України — європейський вимір: стан, проблеми, перспективи/ Іван Вакарчук //Вища школа. — 2008. — № 3. — C. 3-18

Доповідь Міністра освіти і науки на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки України за 2007 рік, яка відбулася 21 березня 2008 р., м. Київ.

5. Вегера С. А. Основи споживчих знань у системі вищої освіти України/ С. А. Вегера //Актуальні проблеми економіки. — 2007. — № 5. — C. 207 — 223.

Дослідження виконано в рамках спільного проекту Програми розвитку ООН та Європейської комісії "Спільнота споживачів та громадські об"єднання". Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення процесу розвитку споживчої освіти.

6. "Вища" несвобода : Ректори ВНЗ про проблеми освіти //День. — 2004. — 13 травня. — C. 1,6

7. Вища освіта України — європейський вимір: стан, проблеми, перспективи //Вища школа. — 2008. — № 7. — C. 78-125

8. Вища освіта України — європейський вимір: стан, проблеми, перспективи //Вища школа. — 2008. — № 4. — C. 91-110

Матеріали до підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України, яка відбулася 21 березня 2008 року в м. Києві.

9. Вища освіта України — європейський вимір: стан, проблеми, перспективи: Державна політика в галузі вищої освіти //Освіта України. — 2008. — № 21-22: Спецвипуск. — C. 1-24

10. Гайков А. Двоступнева система освіти: проблеми управління/ А. Гайков //Педагогіка і психологія. — 2002. — № 2. — C. 40-43

11. Голубенко О. До проблеми оновлення стандартів вищої освіти в контексті болонських реформ/ Олександр Голубенко, Тетяна Морозова //Вища школа. — 2006. — № 5-6. — C. 10-18

12. Грішнова О. Розвиток вищої освіти в Україні: тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення/ О. Грішнова //Вища школа. — 2001. — № 2-3. — C. 22-33

13. Єрохін С. А. Державне регулювання та ринкова саморегуляція в економічній моделі вищої освіти/ Єрохін С. А. //Актуальні проблеми економіки. — 2004. — № 4. — C. 23 — 29.

Обгрунтовано адекватні нинішньому рівню розвитку українського суспільства шляхи найефективнішого поєднання державного регулювання та ринкової саморегуляції в економічній моделі вищої освіти.

14. Жулкевська В. До проблеми дистанційного навчання у вищих закладах освіти //Рідна школа. — 2001. — № 5. — C. 30-32.

15. Журавський В. Вища освіта як чинник державного розвитку/ В. Журавський //Урядовий кур'єр. — 2003. — 21 лютого. — C. 6

16. Кіпень В. Проблемний стан вищої школи : бачення і оцінки/ В. Кіпень //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2000. — Вип. 31: Філософія.Політологія. — C. 30-36

17. Кандрашова Л. Проблеми вищої педагогічної освіти та її модернізації у світлі Болонської угоди //Вища школа. — 2008. — № 1. — C. 26-34

Стаття про відновлення змісту професійно-педагогічних знань, пошуку підходів до його структурування й розробки моделі управління процесом професійного становлення студентів, гармонізації навчальних планів і програм.

18. Кириченко О. Економіка освіти України: проблеми та перспективи реформування/ Олександр Кириченко, Людмила Паращенко //Вища школа. — 2008. — № 2. — C. 46-51

Реформування української освіти та її фінансово-економічні складові за підтримки держави й неурядових організацій.

19. Козлакова Г. Проблеми підручника для вищої школи/ Галина Козлакова //Освіта України. — 2001. — 6 листопада. — C. 6

20. Кратт О.А. Характер розвитку вітчизняної та закордонних сфер вищої освіти/ О. А. Кратт, Л.Г. Дєєва //Актуальні проблеми економіки. — 2008. — N6. — C. 89- 95

У статті наведено інструментарій наукового пізнання, який дозволив виявити і оцінити характер розвитку вищої освіти у низці країн. Застосований інструментарій надає можливість оцінити готовність вітчизняної вищої освіти до інтеграції у світову систему.

21. "Круглий стіл": " Проблеми реформування вищої освіти: якість навчання. кадри, самоврядування" //Голос України. — 2005. — 10 червня. — C. 16-17

22. Лігум Ю. С. Підвищення ролі інформаційної та економічної складової підготовки фахівців технічних ВНЗ в контексті Болонського процесу/ Лігум Ю. С. //Актуальні проблеми економіки. — 2004. — № 9. — C. 74 -78.

Розглядаються основні шляхи розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу на засадах удосконалення інформаційного та економічного забезпечення.

23. Лагутін В. Фінансові проблеми платного навчання у державних вищих закладах освіти //Фінанси України. — 1998. — № 12. — C. 95-99

24. Лузік Е. Гуманітарна освіта в процесі підготовки спеціалістів профільних ВНЗ України: проблеми та перспективи/ Ельвіра Лузік //Філософія освіти. — 2006. — № 2. — C. 266-276.

25. Мороз В. Сучасні проблеми управління вищою школою/ В. Мороз //Педагогіка і психологія. — 2002. — № 3. — C. 76-80

26. Пігош В.А. Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю вищих навчальних закладів/ В. А. Пігош //Актуальні проблеми економіки. — 2008. — N7. — C. 204- 211

У статті досліджено особливості формування обліково- аналітичного забезпечення управління діяльністю вищих навчальних закладів.

27. Петрова Т. Ринок освітніх послуг і ринок праці: проблеми взаємозв’язку та взаємодії //Україна: аспекти праці. — 2006. — № 4. — C. 3-7

У статті розглянуто проблеми взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг, які є важливими для формування якісно нової робочої сили, забезпечення кваліфікованими кадрами економіки країни.

28. Полуніна О.В. До проблеми психологічного забезпечення інноваційного навчання у вищому закладі освіти //Практична психологія та соціальна робота. — 2003. — № 2-3. — C. 133-134.

29. Приходькіна Н.О. Сучасні проблеми гендерної освіти у вищих навчальних закладах України/ Н.О. Приходькіна //Наукові записки Києво-Могилянської Академії. — 2005. — Т. 47: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. — C. 26-30

30. Проблемы стандартизации высшего педагогического образования //Педагогика. — 2001. — № 6. — C. 52-66

31. Романовський О. Вища освіта:залежність від проблем суспільства: (За матеріалами Всесвітньої Конференції ЮНЕСКО з вищої освіти)/ О.Романовський //Рідна школа. — 1999. — № 6. — C. 8-11

32. Рудавський Ю. Реалії та проблеми інтеграції вищої школи України в європейській освітній та науковий простір (на прикладі "Львівської Політехніки")/ Юрій Рудавський //Вища школа. — 2004. — № 1. — C. 45-49

33. Рудишин С.Д. Професійна підготовка студентів — екологів як педагогічна проблема вищої школи //Педагогіка і психологія. — 2007 . — № 1 . — С. 55 — 63

Бачення підходів до вищої професійної екологічної освіти полягає в тім, що професіонал — еколог повинен мати біоцентричний менталітет з хімічним, технічним, педагогічним сприйняттям.

34. Рутка З. Проблеми розвитку вищої освіти в Центрально-Східній Європі: ( На досвіді США ) //Актуальні проблеми економіки. — 2004. — № 5. — C. 186 — 191.

Досліджуються деякі проблеми реформування вищої освіти на прикладі Польщі.

35. Скляр П. Деякі проблеми гуманізації вищої технічної школи/ Павло Скляр //Соціальна психологія. — 2005. — № 4. — C. 121-130.

36. Старовойт І. Політика і стратегія оновлення вищої освіти в Україні / Ірина Старовойт, Галина Миленька // Вища школа. — 2008. — № 3. — С. 19-23 :

37. Степашко В. Проблема формування державної кадрової політики в системі вищої освіти/ В.Степашко //Рідна школа. — 2000. — № 7. — C. 59-61.

38. Степко М.Ф. Проблеми вищої освіти в контексті Болонського процесу/ М.Ф. Степко //Педагогіка і психологія. — 2008. — № 1. — С.75-81

Минуло вісім років з часу проголошення принципів Болонського процесу, в нашій країні та й у інших і далі точаться гострі дискусії з приводу власних шляхів реалізації його принципів і положень.

39. Ткаченко Л. Проблеми інформатизації освіти об’єднують вищу школу/ Лідія Ткаченко //Освіта України. — 2004. — 5 жовтня. — C. 6

40. Україна. Міністерство освіти і науки. Вища освіта України — європейський вимір: стан, проблеми, перспективи: Рішення колегії. Протокол № 3/1-4 від 21.03.2008/ Україна. Міністерство освіти і науки //Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. — 2008. — № 13-14-15. — C. 3-19

41. Ховрич С. Проблеми формування національної свідомості в середовищі вищої школи України: (кінець ХІХ — початок ХХ ст.)/ Сергій Ховрич //Київська старовина. — 2005. — № 6. — C. 60 — 66

42. Шаварина М. Проблеми фінансів вищих закладів освіти/ М.Шаварина //Фінанси України. — 2000. — № 4. — C. 27-30

43. Шимко І. Проблеми організації самостійної роботи у вищій школі/ І. Шимко //Рідна школа. — 2005. — № 8. — 34-35.

Самостійна робота є однією з важливіших проблем у навчальному процесі яка на сьогодні заслуговує особливої уваги і обговорення.

44. Шишук В. Створення інформаційної системи вищого закладу освіти //Актуальні проблеми економіки. — 2003. — № 9. — С.109-114.

У статті розглянуто ключові моменти створення корпоративної інформаційної системи вищого закладу освіти. Розкрито основні модулі, технології та ключові моменти створення інформаційних систем. Проведено огляд існуючого програмного забезпечення в даній області та наведено приклад участі студентів у впровадженні інформаційної системи.

3. Сучасний стан і перспективи розвитку освітнього комплексу України в контексті Болонського процесу

1. Андрущенко В. Вища освіта в пост-Болонському просторі: спроба прогностичного аналізу/ Віктор Андрущенко //Філософія освіти. — 2005. — № 2. — C. 6-20

2. Андрущенко В. Модернізація вищої освіти України в контексті Болонського процесу //Освіта. — 2004. — № 23. — C. 4-5

3. Бондарчук Ю. Удосконалення форм і методів навчання відповідно до вимог Болонського процесу //Вища школа. — 2005. — № 2. — C. 35-41

4. Вища освіта України — європейський вимір: стан, проблеми, перспективи //Вища школа. — 2008. — № 4. — C. 91-110; Вища школа. — 2008. — № 5. — C. 88-110; Вища школа. — 2008. — № 6. — C. 92-125

5. Волков В. Реформування вищої освіти: перші кроки до Європи //Юридичний Вісник України. — 2006. — № 31. — C. 8

6. Волович В. Болонський процес і нова парадигма освіти в Україні //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2004. — № 4. — C. 189-199.

7. Головко М. Особливості реалізації основних положень Болонського процесу в системі вітчизняної освіти //Фізика та астрономія в школі. — 2005. — № 4. — C. 47-50.

Сучасна вища освіта спрямовується на підготовку професіонала, мобільного на ринку праці, здатного до адаптації та якнайповнішої реалізації власного творчого потенціалу.

8. Голубенко О. До проблеми оновлення стандартів вищої освіти в контексті болонських реформ/ Олександр Голубенко, Тетяна Морозова //Вища школа. — 2006. — № 5-6. — C. 10-18

9. Гут Д. Болонський процес: вплив реформи вищої освіти на структуру та організацію докторантури в Німеччині //Вища школа. — 2007. — № 3. — C. 85-94

10. Данилишин Б. Освіта, наука і виробництво у контексті вимог Болонської декларації/ Б. Данилишин, В. Куценко //Вісник Національної академії наук України. — 2007. — № 3. — C. 14-22

Обґрунтовано шляхи переходу на конкурентоспроможну економіку і роль у цьому процесі тісної взаємодії освіти, науки, і роботодавців. Особлива увага приділена поліпшенню підготовки кадрів як головної продуктивної сили в контексті вимог Болонської декларації.

11. Дем'яненко Н. Класичний університет України і Болонський процес: реалізація принципу автономії в управлінні/ Наталія Дем'яненко //Рідна школа. — 2004. — № 5. — C. 53-56.

В Болонії 19 червня 1999 р. було підписано спільну декларацію міністрів освіти Європи про створення єдиного Європейського регіону вищої освіти.

12. Єгорова В.В. Болонський процес: історія питання та проблеми реалізації/ В. В. Єгорова //Наукові записки Києво-Могилянської Академії. — 2007. — Т. 71: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. — C. 37-43.

13. Жованик В. І. Болонський процес: зміст, підходи і завдання "академічної безпеки" навчального закладу, її моделювання та рівні/ В. І. Жованик , Г. В. Жованик //Актуальні проблеми економіки. — 2005. — № 12. — C. 112 — 120.

Розглядається і досліджується проблема якості освіти з точки зору "академічної безпеки".

14. Жовта І. Реформування вищої освіти і болонський процес/ І. Жовта //Освіта України. — 2003. — 9 грудня. — C. 3

15. Журавський В. Основні завдання вищої школи щодо реалізації в Україні принципів і завдань Болонського процесу/ Віталій Журавський //Вища школа. — 2004. — № 1. — C. 42-44

16. Загірняк М. Болоньский процес і вища технічна освіта/ Михайло Загірняк, Владислав Мосьпан //Вища школа. — 2007. — № 3. — C. 14-20

17. Загородній А. Європейська система забезпечення якості вищої освіти/ Анатолій Загородній //Вища школа. — 2006. — № 4. — C. 15-22: табл.

18. Згуровський М. Основні завдання вищої освіти України щодо реалізації принципів Болонського процесу та забезпечення вимог сфери праці/ Михайло Згуровський //Вища школа. — 2004. — № 5-6. — C. 34-61

19. Зеленко Л. Болонський процес — гармонізація вищої освіти/ Людмила Зеленко //Міліція України. — 2005. — № 8. — C. 10-11

20. Касьянов Г. Болонський процес та Україна: виклики і можливості/ Георгій Касьянов //Економічний часопис. — 2004. — № 10. — C. 50-52

21. Катюк Я. Болонський процес: інтеграція та демократизація/ Я. Катюк //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. — 2007. — № 12. — C. 12-14

22. Кашлачева Т.С. Европейское качество высшего образования: как мы его понимаем //Социально-гуманитарные знания. — 2007. — № 4. — C. 167-177.

23. Коваленко О. Студенти мають бути і будуть повноправними учасниками Болонського процесу //Освіта України. — 2004. — 2 листопада. — C. 7

24. Коломієць О. Інтеграція в європейську "економіку знань"/ Олександра Коломієць //Україна-НАТО. — 2007. — № 1-2. — C. 147-154

25. Комаров В. Болонський процес і європейська вища юридична освіта/ В. Комаров //Юридичний Вісник України. — 2007. — № 36. — C. 1,9

26. Корецька А. Болонський процес в дії. "Круглий стіл" тижневика "Освіта" та Інституту вищої освіти АПН України: Освітні тенденції в контексті Болонського процесу/ А. Корецька //Освіта: . — 2004. — 27 жовтня-3 листопада. — C. 4

27. Корольов Б. Болонський процес в дії/ Борис Корольов //Освіта. — 2004. — № 26. — C. 2-3

28. Кремень В. Модернізація вищої школи України в контексті принципів Болонської декларації/ Василь Кремень //Вища школа. — 2004. — № 5-6. — C. 32-39

29. Лавриченко Н. Сучасна початкова шкільна освіта у європейському вимірі/ Н. Лавриченко //Початкова школа. — 2006. — № 12. — C. 51-54.

Огляд стану сучасної початкової освіти в Європі.

30. Левківський К. Завдання щодо забезпечення якості вищої освіти України в контексті Болонського процесу //Вища школа. — 2004. — № 5-6. — C. 86-106

31. Мінецька І. Країни — учасниці Болонського процесу — на перше місце ставлять забезпечення якості вищої освіти //Освіта України. — 2004. — 24 грудня. — C. 3

32. Майкова Е. Соціологічна освіта і Болонський процес/ Елеонора Майкова //Вища школа. — 2005. — № 4. — C. 33-39

33. Марцин В. Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір/ Володимир Марцин //Вища школа. — 2007. — № 5. — C. 27-35

34. Мачулін В. У контексті Болонського процесу/ В. Мачулін //Науковий світ. — 2005. — № 5. — C. 2-7

35. Мельниченко Т. Ю. Сучасний стан і перспективи розвитку освітнього комплексу України в контексті Болонського процесу/ //Український географічний журнал. — 2006. — № 1. — C. 54 – 58

Дано характеристику сучасного стану освітнього комплексу України і його територіальної організації

36. Ніколаєнко С. Реформа вищої освіти України і Болонський процес/ С. Ніколаєнко //Голос України. — 2007. — 8 червня. — C. 14

37. Нечаєв В. Болонський процес: міфи, ілюзії, реалії/ Валерій Нечаєв //Вища школа. — 2005. — № 1. — C. 56-65

38. Онкович Г. Болонський процес і національні пріоритети в гуманітарній освіті: Болонський процес в дії //Освіта. — 2004. — № 53. — C. 4

39. Пасічник І. Болонський процес і нові шанси університетів/ Ігор Пасічник //День. — 2007. — 1 березня. — C. 1,4

40. Применко В. І. Болонський процес — перший досвід роботи у ВНЗ/ В. І. Применко, Білокінь Г.М. //Безпека життєдіяльності. — 2006. — № 5. — C. 40.

Українські ВНЗ поступово переходять на кредитно-модульну систему навчання студентів про перші кроки в Болонський процес плюси і мінуси цієї системи у даній статті.

41. Рашкевич Ю. Легенди та міфи Болонського процесу/ Юрій Рашкевич //День. — 2008. — 23 травня. — C. 6

42. Рожок В. Освіта і Болонський процес/ В. Рожок //Музика. — 2006. — № 1. — C. 18-20

Про реформування системи музичної освіти.

43. Рябченко В. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: деякі концептуальні зауваження/ Володимир Рябченко //Освіта . — 2007. — № 13-14. — C. 8-9

44. Солдатенко М. Самостійна пізнавальна діяльність у контексті Болонського процесу //Рідна школа. — 2005. — № 1. — C. 3-5.

45. Соловей М. Удосконалення виховної системи вищого навчального закладу у світлі Болонського процесу //Рідна школа. — 2005. — № 6. — C. 3-9.

Нова українська виховна система вищого навчального закладу спирається також на сучасну концепцію глобальної освіти, а відтак і Болонського процесу.

46. Солодков В. Соціологічні аспекти Болонського процесу/ В. Солодков //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. — 2007. — № 12. — C. 3-12

47. Степаненко С. Про трансформацію системи заочної освіти в умовах інтеграції в європейський освітній простір/ Сергей Степаненко //Вища школа. — 2007. — № 2. — C. 31-37

48. Степанюк А. Болонское соглашение кому это нужно/ Алексей Степанюк //Зеркало недели. — 2004. — № 44. — C. 14

49. Степко М.Ф. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес/ М.Ф. Степко //Вища школа. — 2004. — № 2-3. — C. 97-125.

50. Степко М.Ф. Проблеми вищої освіти в контексті Болонського процесу //Педагогіка і психологія. — 2008. — № 1. — С.75-81

Минуло вісім років з часу проголошення принципів Болонського процесу, в нашій країні та й у інших і далі точаться гострі дискусії з приводу власних шляхів реалізації його принципів і положень.

51. Степко М. Вища освіта України: наступні етапи модернізації. Болонський процес //Освіта України. — 2004. — 13 липня. — C. 4

52. Степко М. Українська освіта в Болонському процесі: досвід, перспективи/ Михайло Степко //Директор школи, ліцею, гімназії. — 2004. — № 6. — C. 42-47.

53. Суліма Є. Україна у Болонськлму процесі/ Євген Суліма //Урядовий кур'єр. — 2005. — 20 травня. — C. 5

54. Суходуб Т. Європейський вектор вітчизняної освіти: проблеми та перспективи //Філософія освіти. — 2006. — № 3. — C. 7-21

55. Україна приєднається до Болонського процесу //Україна і світ сьогодні. — 2004. — № 29. — Ст.6

56. Ушакова Н. Новітні навчальні ресурси — передумова реалізації вимог Болонського процесу //Освіта України. — 2004. — 23 листопада. — C. 8

57. Швець В. Болонський процес і стратегія обліково-аналітичної освіти в класичних університетах/ В. Швець //Бухгалтерський облік і аудит. — 2008. — № 6. — C. 7-14

У статті висвітлено актуальні питання впровадження положень Болонської конвенції в організацію обліково-аналітичної освіти в класичних університетах України та конкретні пропозиції щодо вдосконалення підготовки кадрів з обліку.

58. Шинкарук В. Основні напрями модернізації структури вищої освіти України/ Василь Шинкарук //Вища школа. — 2007. — № 5. — C. 3-16

59. Шот М. На засадах Болонської декларації/ Микола Шот //Урядовий кур’єр . — 2005. — 2 червня. — C. 6

60. Шубін О. Адаптація університету до Болонського процесу/ Олександр Шубін //Вища школа. — 2005. — № 6. — C. 13-27

Мета цієї статті — показати на прикладі освітньої діяльності Донецького державного університету економіки і торговлі ім. М. Туган-Барановського, як проводиться робота адаптації системи освіти до Болонського процесу, які досягнуті результати і які проблеми постають у зв‘язку з цим.

61. Язвінська О. До спільного освітнього простору/ О. Язвінська //Політика і час. — 2006. — № 2. — C. 66-73

За останні роки в Європі постало питання щодо наближення рівнів освіти в різних державах, створення загальноєвропейської системи освіти з різними параметрами. Болонський процес — це система заходів європейських державних установ, університети та ін. організацій, що мають відношення до вищої освіти, на реформування освіти та створення до 2010 року європейського наукового та освітнього простору.

62. Якість вищої освіти — основна вимога Болонського процесу //Освіта. — 2004. — № 19. — C. 3

63. Якименко Ю. Вдосконалення системи контролю якості вищої технічної освіти і Болонський процес/ Юрій Якименко //Вища школа. — 2004. — № 5-6. — C. 80-85

4. Перспективи розвитку освіти в Україні в ХХІ ст.

1. Аносов І. Сучасна сільська школа: проблеми і перспективи входження в освітній простір //Управління школою. — 2007. — № 33. — C. 24-28

2. Афоніна О. Перспективи сучасної освіти/ О. Афоніна //Музика. — 2007. — № 4. — С.18-20

3. Болтівець С. Про стан і перспективи розвитку освіти дорослих в Україні: V Міжнародний "Тиждень освіти дорослих в Україні" під девізом "Освіта дорослих для демократії"/ С. Болтівець //Безпека життєдіяльності. — 2004. — № 11. — C. 3-6

4. Бугрій О. Шкільна географічна освіта: проблеми і перспективи/ О. Бугрій //Рідна школа. — 2004. — № 9. — C. 41-43

5. Буркова Л. Дванадцятирічна освіта: реалії і перспективи/ Л.Буркова //Рідна школа. — 2000. — № 11. — C. 3-6

6. Буяновер Г. Мовна освіта: тенденції та перспективи/ Г.Буяновер //Освіта. — 1999. — 29 вересня-6 жовтня. — C. 10-11

7. Вища освіта України — європейський вимір: стан, проблеми, перспективи./ В.Шинкарук //Вища школа. — 2008. — № 7. — C. 78-125: табл. (Продовження. Початок див.: Вища школа. — 2008. — № 4. — С. 91; № 5. — С. 88; № 6. — С. 92.)

8. Вища освіта України — європейський вимір: стан, проблеми, перспективи //Вища школа. — 2008. — № 4. — C. 91-110; Вища школа. — 2008. — № 5. — C. 88-110; Вища школа. — 2008. — № 6. — C. 92-125

9. Матеріали до підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України, яка відбулася 21 березня 2008 року в м. Києві.

10. Вища освіта України — європейський вимір: стан, проблеми, перспективи: Державна політика в галузі вищої освіти //Освіта України. — 2008. — № 21-22: Спецвипуск. — C. 1-24.

11. "Вища освіта України — європейський вимір: стан, проблеми, перспективи": Підсумкова колегія Міністерства освіти і науки України/ Україна. Міністерство освіти і науки //Освіта. — 2008. — № 13-14 (березень). — C. 1, 4-7

12. Вища освіта України — європейський вимір: стан, проблеми, перспективи: Доповідь міністра освіти і науки Івана Вакарчука на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки України (21 березня 2008 року, м.Київ) //Освіта України. — 2008. — 25 березня. — C. 2-4; Освіта України. — 2008. — 1 квітня. — C. 2, 4-5

13. Дванадцятирічна школа: структура, зміст, перспективи: Рекомендаційний список літератури //Освіта. — 2000. — 27 вересня-4 жовтня. — C. 4-5

14. Добрянський І. Громадська та приватна ініціатива в розвитку освіти України: (Кінець XIX — початок ХХ ст.)/ Ігор Добрянський, Віталій Постолатій; КІРУЕ. — Кіровоград, 1998. — 143 с.

15. Добрянський І. Приватний сектор вищої освіти: стан і перспективи/ І. Добрянський //Рідна школа. — 2007. — № 3. — C. 3-4.

Приватна вища освіта сьогодні стала предметом дослідження педагогів, істориків, соціологів. В статті йде мова про роль приватної освіти в Україні.

16. Досвід і перспективи модернізації початкової освіти //Початкова освіта. — 2005. — № 11. — C. 2-3

17. Зайчук В. Про стан та перспективи розвитку освіти України на зламі століть/ В.Зайчук //Освіта України. — 1999. — 24 березня. — C. 4

18. Згуровський М. Проблеми і перспективи:Освіта ХХ1 ст./ М.Згуровський //Рідна школа. — 1997. — № 3-4. — C. 2-6

19. Згуровський М. Болонський процес: Головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України/ Михайло Згуровський,; М-во освіти і науки України, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". — К.: НТУУ "КПІ", 2006. — 543 с.

20. Зеленько А. Перспективи вищої освіти в Україні: листи в редакцію/ //Вища школа. — 2008. — № 7. — C. 73-77

21. Кириченко О. Економіка освіти України: проблеми та перспективи реформування/ Олександр Кириченко, Людмила Паращенко //Вища школа. — 2008. — № 2. — C. 46-51

Реформування української освіти та її фінансово-економічні складові за підтримки держави й неурядових організацій.

22. Ковбасенко Ю. Про перспективні напрями розвитку літературної освіти в Україні та шляхи підвищення її ефективності/ Ю.Ковбасенко //Зарубіжна література в навчальних закладах. — 2002. — № 1. — С.2-8

23. Коловіцкова О. Стратегія розвитку освіти в Україні: проблеми і перспективи/ Ольга Коловіцкова //Психологія і суспільство. — 2005. — № 2. — C. 100-141.

24. Концептуальні засади розвитку освіти національних меньшин в Україні //Відродження. — 1997. — № 2. — C. 2-10

25. Лігоцький А. Стандартів не існує. Тенденції розвитку світових освітніх систем/ А.Лігоцький //Всесвіт. — 1998. — № 3. — C. 178-180

26. Ліпський П.Ю. На шляху до освіти сталого розвитку: необхідність зміни ціннісних орієнтацій людей/ П.Ю. Ліпський // Управління школою. — 2007. — № 19-21. — С. 82-86

Освіта сталого розвитку спрямована на формування розуміння законів природи та наслідків їх порушень і ставить своїм завданням дати знання та виробити вміння, необхідні для забезпечення гармонійного співіснування з іншими людьми і природою, змінити базові цінності людства.

27. Левківський К. Освіта для сталого розвитку/ Казимир Левківський //Вища школа. — 2007. — № 5. — C. 17-26

28. Лукіна Т. Моніторинг розвитку освітньої галузі як інструмент державно-громадського управління загальною середньою освітою/ Т. Лукіна //Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. — 2003. — № 2. — C. 153-157.

29. Матеріали науково-практичної конференції "Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: здобутки, проблеми, перспективи": збірка наукових праць/ Упр. освіти Кіровоград. обл. держ. адмінстрації; Обл. ін-т удосконалення вчителів; Редкол.: А.С.Бик, В.А.Василенко, С.П.Величко та ін.. — Кіровоград: Народне слово, 1999. — 220 с. — (Сер. "Методичний вісник-99"; Вып. 26)

30. Маслікова І. Наука і освіта нового тисячоліття: проблеми та перспективи //Управління школою. — 2008. — № 2. — C. 7-14.

31. Мельниченко Т. Ю. Сучасний стан і перспективи розвитку освітнього комплексу України в контексті Болонського процесу/ Мельниченко Т. Ю. //Український географічний журнал. — 2006. — № 1. — C. 54 – 58

Дано характеристику сучасного стану освітнього комплексу України і його територіальної організації

32. Мещанінов О.П. Суперечності розвитку університету як інноваційної системи освіти/ О. П. Мещанінов //Наукові записки Києво-Могилянської Академії. — 2007. — Т. 71: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. — C. 8-14

33. Монаєнко А. Нормативно-правова база розвитку освіти та науки в Україні/ А. Монаєнко //Право України. — 2007. — № 10. — С.76-78. Досліджено еволюцію розвитку освіти і науки в Україні, проведено аналіз чинного законодавства у сфері освіти і науки. Запропоновано принципи розвитку й удосконалення нормативно-правової бази освіти і науки.

34. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи: Посібник/ За заг. ред. О. І. Локшиної, Вступ Олександра Савченко,; М-во освіти і науки України. — К.: К.І.С., 2004. — 127 с.

35. Нагорняк Т. Парадоксальні тенденції розвитку освіти: (на прикладі Донбасу)/ Т.Нагорняк //Віче. — 2000. — № 6. — C. 123-127

36. Національна доктрина розвитку освіти України у 21 столітті: Проект //Освіта. — 2001. — № 60-61. — C. 2-4

37. Ніколаєнко С. Стратегія розвитку освіти України: Початок ХХI століття/ Станіслав Ніколаєнко,; М-во освіти і науки України. — К.: Знання, 2006. — 232 с.

38. Огнев'юк В. Стратегія розвитку освіти: національні та регіональні аспекти/ В.Огнев'юк //Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. — 2000. — № 3. — C. 22-29

39. Освіта — шлях до самореалізації людини і розвитку суспільства //Соціальний захист. — 2007. — № 9. — C. 7-8

40. Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні: Проект //Освіта України. — 2004. — 11 травня. — C. 5-6

41. Перспективы развития системы непрерывного образования: науково-популярна література/ [Г. Н. Александров, С. Ю. Алферов, Г. Б. Бобосадыкова и др.]; Под ред. Б. С. Гершунского. — М.: Педагогика, 1990. — 221 с.

42. Про стан і тенденції розвитку вищої освіти у контексті реалізації завдань, визначених Посланням Президента України до Верховної Ради України "Україна: поступ у 21 століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000-2004 роки" та Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Реформи заради добробуту": Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 10.10.2000 № 5/3-4 //Інформаційний збірник Міністерства освіти України. — 2000. — № 24. — C. 3-14

43. Про стан і перспективи розвитку позашкільної освіти //Інформаційний збірник Міністерства освіти України. — 1998. — № 21

44. Проблеми освіти : Науково-методичний збірник/ Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої освіти. — К.. – 2005. — Ч. 1: Болонський процес в Україні. — 2005. — 192 с.

45. Проблеми та перспективи вищої школи: Міжнародна наукова конференція. Вип. 2/ Мін-во освіти і науки України, Кіровоградський ін-т регіонального управління та економіки. — Кіровоград: [б. в.], 2007. — 174 с.

46. Пустовіт Г. Позашкільна освіта: сутність, мета, перспективи/ Г. Пустовіт //Рідна школа. — 2003. — № 2. — C. 14-18.

47. Савученко О. Сільська школа:стан,проблеми і перспективи розвитку: Виступ на Всеукраїнській науково-практичній конференції/ О.Савученко //Освіта України. — 1999. — 21 квітня. — C. 4

48. Селютіна І.Б. Переорієнтація освіти у напрямі збалансованого розвитку (практичний досвід)/ І.Б. СЕлютіна //Екологічний вісник. — 2007. — № 2. — C. 25-26

Мета статті про переорієнтацію освіти у напрямі збалансованого розвитку через формальне і неформальне навчання.

49. Семенюк М. Корекційна освіта в Україні: стан, тенденції, перспективи/ Микола Семенюк //Соціальний захист. — 2006. — № 9. — C. 17-18

50. Сталий розвиток суспільства: роль освіти: Путівник/ Валентина Підліснюк, Ігор Рудик, Віктор Кириленко та ін.; За ред. Валентини Підліснюк, Передм. І. Р. Юхновського. — Київ, 2005. — 88 с.

51. Стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні //Голос України. — 2007. — 13 січня. — C. 4

52. Стан і перспективи національної освіти //Педагогіка толерантності. — 2003. — № 3. — C. 67-84

53. Степко М. Українська освіта в Болонському процесі: досвід, перспективи //Директор школи, ліцею, гімназії. — 2004. — № 6. — C. 42-47.

54. Табачник Д. Стан та перспективи розвитку освіти в Україні у контексті євроінтеграції //Вища школа. — 2004. — № 4. — C. 3-21

55. Шатна Л. Ф. Стан і перспективи позашкільної освіти //Педагогічний вісник. — 2007. — № 3. — C. 22-27

Висновки

Зміст освіти для формування поняття європейського виміру являє собою певну систему інтегрованого знання, у процесі оволодіння яким створюються умови для формування та розвитку в особистості ціннісних орієнтацій та умінь необхідних для життєдіяльності в сучасному європейському співтоваристві.

Освіта в Україні має складну структуру європейського типу і включає дошкільну освіту, загальну середню освіту, позашкільну освіту, професійно-технічну освіту, вищу освіту, післядипломну освіту, аспірантуру, докторантуру, самоосвіту. Крім того, встановлені такі освітні рівні: початкова загальна освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, базова вища освіта, повна вища освіта, а освітньо-кваліфікаційні рівні мають градацію: кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

У зв'язку з актуальністю питання про необхідність оновлення форм та методів шкільної освіти відповідно до вимог часу, нових освітніх стандартів та враховуючи дедалі більш жорсткі вимоги ринку праці, нагальною стає проблема формування активного життєвого самовизначення сучасної молодої людини, її здатності до побудови власної життєвої траєкторії. Для реалізації цього завдання необхідно:

· забезпечити формування поняття європейського виміру за рахунок трансляції основних ідей та цінностей європейського суспільства як необхідного елементу європейської інтеграції;

· озброїти вчителів технологією створення умов для розвитку в особистості ціннісних орієнтацій та вмінь, необхідних для життєдіяльності у сучасному європейському співтоваристві;

· широко впроваджувати нові інтерактивні форми навчання, інформаційні та комунікативні технології.

Формування активної життєвої позиції молоді у поєднанні з розумінням спільної європейської належності — одне з найважливіших завдань освіти для європейського виміру України.

Враховуючи міжнародний досвід, сьогодні прийнята й запроваджується концепція дванадцятирічної загальної середньої освіти й 12-бальна шкала оцінювання знань. Перевідними (випускними) стають всі оцінки 12-ти бальної шкали оцінювання, які виставлятимуться у відповідний документ про освіту. Проте 12-ти бальна система не є самоціллю. І лише у поєднанні з дійовим тематичним обліком знань і державною атестацією та зазначеними вище заходами вона може стати ефективною.

З переходом української школи на 12-річний термін навчання поновлюється зміст початкової освіти. Відповідно до можливостей дітей молодшого шкільного віку початкова школа покликана забезпечити виховання у дітей особистісних рис громадянина України, їх інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток та подальше становлення особистості. Зміст освіти ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями й народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави України.

Список використаних джерел

1. Бюлетень з проблем вищої школи за 2000 рік: бібліографія/ Кіровоградский державний педагогічний університет ім. В. Винниченка; Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка (Кіровоград). — Кіровоград: Б.в., 2001. — 14 с.

2. Бюлетень з проблем вищої школи за 2003 рік: Покажчик літератури/ КДПУ ім. В. Винниченка, Наукова б-ка; Укл. Н. М. Мілова, Я. В. Коробова. — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. — 27 с.

3. Вища школа України і Болонський процес: Бібліографічний покажчик/ Акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти, Європ. ун-т; Упор.: Б. І. Корольов, З. І. Тимошенко, Г. П. Ущапівська; Авт. передм.: Б. І. Корольов. — К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2006. — 143 с.

4. Народна освіта. Педагогічна наука України: Бібліографічна модель ядра фонду ЦБС : Бібліографічний посібник/ М-во культури і мистецтв Укр., НПБУ; Склад. А.І.Федорова; Відп. ред. Н.О.Гудімова. — К., 1997. — 16 с.

5. Освіта України: європейський вибір: Бібліографічний покажчик/ Рівненська держ. обл. б-ка; укл. : Л. А. Костильова ; ред. : Л. Г. Сахнюк. — Рівне: Волинські обереги, 2007. — 63 с.

6. Самодіяльні громадські об’єднання і рухи: Бібліогр. покажч. на допомогу ідеол. кадрам та активу / Будинок політичної освіти ЦК Компартії України. — К.: Б.в. Вип.3/ укл. : Лариса Вікторівна Груніна. — 1990. — 79 с.

7. ХХI століття: новий вимір освіти: Каталог виставки/ М-во культури і мистецтв України, ХДНБ ім. В. Г. Короленка; Укл. Е. І. Романова, Н. П. Власова, О. М. Християн, Н. В. Лубенська, Ред. С. М. Миценко, Л. К. Суржан. — Харків, 2003. — 109 с.