referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Економіка підприємства

  Вступ Актуальність теми. Успішне функціонування будь-якого підприємства неможливе без фізичного захисту його від незаконних дій як фізичних осіб (суб’єктивних загроз), так і від стихійних впливів (об’єктивних загроз). Наслідки...
Вступ Актуальність теми. На сучасному етапі підприємства державного сектору економіки мають проблеми, які пов’язані зі специфікою їхньої діяльності. Поглиблений та фаховий аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств може вчасно виявити та...
Вступ Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин, трансформація вітчизняної економіки та її інтеграція в європейський простір зумовлюють потребу в удосконаленні функцій управління. Реалізація цих процесів безпосередньо залежить від правильного розуміння...
1. Понятие оценки и оценочной деятельности. Основные понятия, используемые в оценке собственности Для планирования экономики на всех уровнях, а также для анализа результатов деятельности по управлению объектами собственности чрезвычайно...
1. Основные процедуры оценки стоимости предприятия Функционирование в среде постоянных рыночных колебаний вызывает необходимость поиска новых ресурсов для обеспечения устойчивого развития предприятия, получения конкурентных преимуществ на рынке, достижения поставленных...
Вступ Розвиток персоналу є важливою умовою успішної діяльності будь-якої організації. Це особливо справедливо на сучасному етапі, коли прискорення науково-технічного прогресу веде до швидких змін і вимог до професійних знань,...
Введение  Актуальность и значимость темы определяется следующими аспектами: предположением системы контроллинга анализирования возможностей развития организации, содействием подготовке разных вариантов плана действий, построению системы подконтрольных показателей деятельности, участию в разработке...
ВВЕДЕНИЕ Бухгалтерский баланс (отчётность) – это базовый источник информации о функционировании фирмы, а так же является основой анализа финансового и имущественного состояния предприятия. Анализ статотчётности финансового положения предприятия, с...
ВСТУП Актуальність теми. Значна мінливість ринкового середовища, соціально-економічні трансформації, загострення конкуренції, зростання схожості товарів, стрімка зміна смаків та стереотипів споживачів змушує підприємства освоювати і адаптувати новітні технології управління, однією...
ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ ІБ – інформаційна безпека ІС – інформаційна ситема ІТ – інформаційні технології НСД – несанкціонований доступ ПЗ – програмне забезпечення СУБД – система управління базами даних...
Вступ Метою виконання даної дипломної роботи є поглиблення аналітичних знань і опрацювання практичних навичок їх застосування при вирішенні конкретних управлінських проблем за рахунок використання сучасних досягнень економічної науки відносно...
Вступ Поступове насичення багатьох товарних ринків в Україні при уповільненні темпів зростання ВВП країни призводить до збільшення інтенсивності конкуренції. Експансія іноземних (і перш за все російських) компаній стає ще...
Вступ Торгова модель ведення бізнесу в Інтернеті є класичною моделлю різними видами торгівлі товарами і послугами, представленою у вигляді віртуальної та електронної торгівлі, за допомогою яких може існувати підприємницька...
На сьогоднішній день  перед країною стоїть найважливіше завдання переведення економіки України на ефективний шлях розвитку [1, c. 146]. Сутність бізнес стратегії полягає в тому, щоб визначити, які дії необхідно...
ВСТУП Актуальність теми. На початку дев’яностих років України мала тільки державних книгарень близько 1100, в яких працювало майже 13000 висококваліфікованих (з вищою та середньою спеціальною освітою) фахівців. Ще в...
Стійкий розвиток — це унікальна стратегія компанії, завдяки якій забезпечується успішне тривале існування компанії на конкурентному ринку. Що необхідно для того, щоб бізнес в Україні вже найближчим часом  перейшов...
ВСТУП Актуальність теми. Малий і середній бізнес розглядають у світовій системі господарювання, а саме в провідних країнах світу як вирішальний фактор динаміки економічного розвитку. Наслідуючи приклад США, Рада Європи...
Вступ Будь-яке суспільство для забезпечення нормального створення (достатньо комфортного) рівня своєї життєдіяльності займається безліччю видів конкретної праці. З цією метою працездатні люди створюють певні підприємства, тобто організаційні формування (трудові...
ВСТУП У наш час результати інноваційної діяльності змінюють середовище життя і діяльності людини, способи забезпечення його існування і розвитку. Прискорення науково-технічного прогресу впливає на розвиток всіх сфер людського суспільства....
Вступ За останні п’ять років компанія Apple (AAPL) повністю й назавжди змінила мир мобільної техніки. Вони представили миру сенсорні екрани й відкрили свою операційну систему для сторонніх розроблювачів. Останнє...
Вступ Одним з проявів динамізації процесу глобалізації в кінці ХХ — на початку ХХІ століття є перетворення окремих територіальних утворень — регіонів, міст, локалітетів — на самостійних економічних агентів,...
ВСТУП Актуальність теми. Наявність висококваліфікованої робочої сили є одним з найважливіших факторів підвищення продуктивності праці, забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції, інтеграції України у світове економічне співтовариство. В умовах сучасного виробництва...
Вступ В умовах зростаючої ентропії зовнішнього середовища функціонування суб’єктів господарювання в Україні, підвищення рівня конкуренції, стає необхідним удосконалювання інструментарію управління корпораціями, особливо в умовах виникнення кризових ситуацій. Аналізуючи тільки...
Вступ У країнах з ринковою економікою мале підприємництво визнано одним з головних факторів політичної та соціальної стабільності суспільства та національної економіки. Фінансова підтримка малого бізнесу, з боку держави охоплює...
1. Место исследуемой темы в сфере профессиональной деятельности специалиста оздоровительного фитнеса (адаптивного фитнеса) В сравнении с рынком спортивно — оздоровительных услуг Украины, рынок фитнес-индустрии в мире по темпам развития...
Вступ Актуальність теми. Економіко-аналітична діяльність в організації повинна бути спрямована на вивчення тенденцій розвитку суб’єктів господарювання, обґрунтування управлінських рішень, виявлення резервів підвищення ефективності виробництва, вироблення економічної стратегії його розвитку....
Вступ Актуальність теми. Тривалий час поняття господарської діяльності визначалося лише в юридичній літературі. Наведемо одну з багатьох доктринальних (наукових) дефініцій, які, до речі, за незначними винятком, не містять суттєвих...
Вступ Актуальність теми. Зміни, які відбуваються на сучасному етапі розвитку нашої держави, значно посилюють вимоги до якості освіти, рівня її відповідності світовим стандартам. Це змушує науковців і учителів-практиків активно...
Актуальність теми. Активізація інтеграційних та глобалізаційних процесів у світовій економічній системі, динамічні зміни зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємств роздрібної торгівлі, необхідність оновлення економіки після глибокої кризи зумовили появу нових...
Вступ Актуальність теми. Світовий досвід переконливо свідчить про те, що рівень економічного розвитку кожної сучасної держави безпосередньо залежить від ефективності її політики в інвестиційній сфері. Останні десятиліття переконують світову...
Вступ Актуальність теми. Характеристикою сучасного етапу розвитку нашого суспільства є перехід від відтворювального до інноваційного типу розвитку. Інновації є основою для розвитку підприємств, окремих галузей і економіки в цілому,...
Вступ Якість соціальних послуг, що надає державна служба зайнятості населенню і роботодавцям, багато в чому визначається змістом процедур і операцій, що їх виконують спеціалісти центрів зайнятості. Починаючи з 2000...
Вступ Актуальність теми. Ринкові умови господарювання внесли свої корективи у свідомість людей, їх буття, спосіб існування, сприяли застосуванню багатьох термінів (категорій). Серед інших можна виділити підприємництво, яке в умовах...
Вступ В економічній літературі є різні визначення підприємництва: соціально-організаційну діяльність, що є різновидом творчості; особливу ініціативну економічну діяльність, спрямовану на задоволення потреб суспільства й одержання зиску; особливий, творчий вид...
Вступ Актуальність теми. В умовах ринкової економіки головною метою діяльності будь-якого приватного підприємства є отримання прибутку. Фірма може наголошувати на соціальному ефекті своєї діяльності, але в першу чергу вона...
Вступ Державне регулювання малої підприємницької діяльності є системою економічного, соціального, організаційного, правового і політичного забезпечення сприятливого бізнес-клімату для формування і розвитку малого підприємництва. Реалізація справедливої регуляторної політики держави у...
1. Сервісна логістика Система логістичного обслуговування є одним з основних елементів, що забезпечують конкурентну перевагу автомобільних підприємств. У цьому випадку конкурентна перевага досягається за рахунок підтримки необхідного рівня обслуговування...
Актуальність теми. Сьогодні українська економіка поступово виходить з глибокої кризи, яка охопила всі сторони суспільного виробництва. За даними Державного комітету статистики України в 2010 р. промислове виробництво збільшилось на...
Актуальність теми. Однією з найскладніших проблем переходу України від індустріальної економіки до економіки знань є ефективне використання інтелектуального потенціалу суспільства та його подальший розвиток. Основним напрямом розвитку інтелектуального забезпечення...
Актуальність теми.     У розвитку великих міст житлово-комунальне господарство відіграє одну з провідних ролей, адже саме на мезорівні формуються необхідні умови комфортного існування людей. Наразі склалася ситуація, коли відсутність раціонального...
Актуальність теми. Підвищення ефективності і посилення конкурентоспроможності агропромислового виробництва потребує якіснішого розв’язання проблем розвитку всіх складових АПК, і зокрема сільськогосподарських під-приємств. Нові виклики, породжені світовою продовольчою кризою, одночасно стають...
Актуальність теми. Сільськогосподарське машинобудування як одна з найбільш наукоємних ланок агропромислового комплексу покликане створювати найактивнішу частину основних виробничих фондів сільськогосподарського виробництва та галузей переробки, а саме: сільськогосподарські машини,  бурякозбиральні...
Актуальність теми. В умовах подолання кризових явищ в економіці України актуальність теми визначена об’єктивною потребою розробки теоретико-методичних положень та рекомендацій щодо ефективного управління  розвитком промислових підприємств хлібопекарної галузі. Управління...
Введение Использование Интернета в бизнесе уже давно стало обычным делом для большинства западных компаний и наиболее прогрессивных отечественных фирм. Сегодня сеть Интернет служит не только для общения и доступа...
Вступ Проблеми економії і раціонального використовування матеріальних ресурсів в умовах нинішнього етапу розвитку економіки придбала особливу актуальність. Економія матеріальних ресурсів є запорукою успіху, як окремого підприємства, так і економіки...
1. Сутність та ознаки конкурентної боротьби Ознакам конкурентних відносин протиставляються ознаки монополізації товарних ринків з тих причин, що у разі існування на ринку конкурентних відносин допускається можливість окремих суб’єктів...
Вступ Актуальність теми. Початок третього тисячоліття ознаменувався формуванням нового економічного середовища, що базується на знаннях. Готовність країни сприйняти цей виклик часу визначається її спроможністю до створення нових знань і...
Вступ Процеси формування сталих ринкових відносин вимагають поступального та стабільного розвитку приватного сектора економіки. Відповідно, із зміцненням приватного підприємництва виникає потреба в соціальній відповідальності бізнесу. За кордоном ідея соціальної...
1. Підприємство та його місце в системі ринкових відносин. Основні цілі його створення і функціонування Підприємство – самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу,...
Бізнес-ідея Хостел — молодіжний готель або туристична база економ-класу з мінімальним набором сервісних послуг. Перший хостел з’явився в Німеччині на початку минулого століття. Сьогодні в 96 країнах миру налічується...
Вступ Як відомо, найнеобхіднішою складовою економічного розвитку країни, найефективнішим інструментарієм підтримки життєдіяльності людей, формою їх участі у власній економіці є мале підприємництво. Власне воно посідає важливе місце у підприємницькому...
Вступ Підприємництво виконує особливу функцію в економіці і народному господарстві, змістова сутність якої зводиться до оновлення економічної системи, створення інноваційного середовища, що спричиняє руйнацію традиційних структур і відкриття шляху...
Актуальність теми. Машинобудування сьогодні — це основа економіки будь-якої країни світу. Машинобудівна галузь відіграє вирішальну роль у створенні матеріально-технічної бази господарства. У сучасних умовах йому відведено винятково важливу роль...
ВСТУП В управлінні персоналом соціальним аспектам життєдіяльності колективу надається одне із найвагоміших значень. Проблематика формування сприятливих відносин хвилює багатьох теоретиків та практиків, оскільки у сучасних умовах відбувається стрімкий розвиток...
Вступ Соціально-економічною основою функціонування економічної системи є відносини власності. Власність як комплекс відносин, багатомірне та багаторівневе явище, і соціально-економічний процес характеризується поліфункціональністю і полірезультативністю. Структурна складність відносин власності виявляється...
Вступ На сьогоднішній день у структурі національної економіки більше половини (54,2 %) займають висококонцентровані, олігопольні ринки [1, с.14]. Такий розподіл є звичним явищем для розвинутих країн світу і відповідає...
Вступ. 1. Планування та формування персоналу на підприємстві. 2. Суть і значення соціального планування трудових ресурсів для поступального розвитку суспільства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Процеси управління людьми здійснювались...
Введение. Раздел 1. Понятие и теории предпринимательского риска. 1.1. Понятие и сущность предпринимательского риска. 1.2. Теории предпринимательского риска. 1.3. Классификация предпринимательских рисков. Раздел 2. Основные способы измерения предпринимательского риска....
1. Господарські відносини, їх ознаки та види. 2. Основні характеристики акцій. 3. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю. Список використаної літератури. 1. Господарські відносини, їх ознаки та види У сфері...
Вступ. 1. Завдання і напрями роботи служб управління персоналом. 2. Організаційна структура служб управління персоналом організації. 3. Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників кадрових служб. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Управління...
Вступна частина. Загальна характеристика організаційно-правових форм об’єднання підприємств та мета їх створення: Асоціація; Корпорація; Концерн; Консорціум; Конгломерат; Холдинг; Промислово-фінансова група; Франчайза; Синдикат; Картель; Трест. Висновки і пропозиції. Література. 1....
Вступ. 1. Правові основи малої приватизації. 2. Основні етапи проведення мало приватизації. 3. Особливості та проблеми здійснення малої приватизації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Закон встановлює три форми власності...
Вступ. 1.Сутність, умови і чинники посередництва. 2. Маркетингові посередники. Види торгових посередників. 3. Зовнішньоекономічний договір (контракт) Висновки. Список використаної літератури. Вступ Визначне місце в посередницькій діяльності займає комерційна реалізація...
Вступ. 1. Місце договорів за участю суб’єктів підприємницької діяльності в системі цивільно-правових угод. 2. Розробка та укладення договору. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Прийняття нового Цивільного кодексу України ознаменує...
Вступ. Розділ 1. Економічна сутність контролінга та його місце в економіці та управління. 1.1 Поняття контролінга. 1.2 Концепція контролінга. 1.3 Організація служби контролінга на підприємстві. Розділ 2. Використання контролінгу...
Введение Глава 1. Роль структуры управления в эффективной работе предприятия Понятие и принципы построения организационных структур Типы организационных структур Соответствие структуры управления предприятия современным требованиям эффективного управления Глава 2....
Вступ. Розділ І. Стан малого та середнього бізнесу в Україні 1.1. Особливості ролі й місця малого і середнього бізнесу в економіці України 1.2. Молодіжне підприємництво в Україні — як...
Тема І. Зміст підприємницької діяльності. 1. Чому підприємництво вважається самоутворюючим фактором економіки? 2. Яку роль відіграє підприємництво серед інших факторів суспільного відтворення? 3. Сформулюйте ціль підприємницької діяльності. 4. Перерахуйте...
1.Організаційна структура підприємства. Характеристикадіяльності туристичної фірми за основними показникамироботи 2.Вивчення і аналіз кадрового, інформаційного, технічного іправового забезпечення туристичної фірми Кадри управління. Організація праці керівників і спеціалістівна підприємстві Інформаційне забезпечення...
Зміст 1. Стратегічні групи 2. Стратегічні групи та бар`єри мобільності 3. Бар`єри мобільності та формування груп 4. Стратегічні групи та вплив на умови 5. Стратегічні групи та загроза замінників...
Вступ. 1. Ринок праці та заробітна плата як цінаробочої сили. 2. Ринок капіталу та його ціна – ставка відсотку. 3. Ринок природних ресурсів та його ціна – рента. 4....
Вступ. 1. Конкурентоспроможність організації та її визначення. 2. Діагностика конкурентоспроможності підприємства. 3. Методики визначення та оцінки конкурентоспроможності організації. 4. Оцінка конкурентоспроможності підприємства «Селена». Показники. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. 2. Організація служби контролінгу в корпорації. 3. Структура і склад служби контролінгу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Контролінг — це...
Вступ. 1. Сутність та функції економічного районування та господарського комплексу. 2. Особливості економічного районування України. 3. Проблеми й перспективи економічного районування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Україна, розбудовуючи власну...
Вступ. 1 Поняття організації управління на підприємстві 2 Поняття організаційної структури управління виробництвом і фактори, що її визначають. 3 Основні класи організаційних структур управління виробництвом. 4 Принципи формування оргструктур...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи оцінки банкрутства підприємства. 1.1. Причини виникнення кризових ситуацій у фінансовій сфері діяльності підприємств. 1.2. Методика діагностики кризового стану підприємств та ймовірності банкрутства Розділ2. Кількісна...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ВИТРАТ 1.1. Поняття витрат та їх класифікація 1.2. Сутність та функції обліку витрат 1.3. Системи обліку витрат у вітчизняній та зарубіжній практиці...
Вступ. 1. Сутність та основні поняття будівельного комплексу в Україні. 1.1. Загальна характеристика будівельного комплексу. 1.2. Галузева структура будівельної промисловості. 1.2.1.Цементна промисловість. 1.2.2. Промисловість нерудних матеріалів. 1.2.3.Виробництво будівельного фаянсу...
Вступ. Зміст фінансового аналізу. 1.1 Суть аналізу фінансового стану підприємств. 1.2 Класифікація методів і прийомів фінансового аналізу. 1.3 Інформаційна база фінансового аналізу. 1.4 Основні підходи до фінансового аналізу. Аналіз...
Вступ Розвиток сектора малих підприємств є необхідною умовою формування повноцінного ринкового середовища й відображає об'єктивну загальносвітову тенденцію підвищення ролі суб'єктів малого бізнесу в економіці країн. Значення фінансування підприємницької діяльності...
ЗМІСТ Вступ РОЗДІЛ 1. Науково-методологічні основи формування системи стратегічного управління 1.1. Сутність та значення стратегічного управління 1.2. Формування системи стратегічного управління на підприємстві 1.3. Особливості формування системи стратегічного управління...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ПРИБУТКОВОСТІ (РЕНТАБЕЛЬНОСТІ) ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Методи та задачі аналізу економічної та фінансової діяльності підприємства. 1.2 Необхідність та доцільність аналізу показників прибутковості. 1.3...
Вступ. 1. Роль підприємництва в економіці та загальна характеристика його видів. 2. Основні форми організації бізнесу в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поступовий перехід України до ринкових економічних...
Вступ. 1. Внутрішнє середовище підприємства, поняття та основні компоненти. 2. Аналіз внутрішнього середовища ТОВ «День». 2.1. Вивчення структури управління підприємством. 2.2. Аналіз внутрішнього середовища компанії. 2.3. Управління персоналом на...
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти управління розвитком підприємств туристичного бізнесу 1.1. Розвиток малого бізнесу в Україні та його основні проблеми 1.2. Особливості управління підприємствами малого бізнесу в індустрії туризму...
1. Класифікація підприємств за видами діяльності. 2. Особливості розробки бізнес-плану на транспортних підприємствах. 3. Культура мови бізнесмена. Список використаної літератури. 1. Класифікація підприємств за видами діяльності Підприємство є виробником...
Введение. 1. Инновационный потенциал предприятия как объект экономического исследования. 2. Формирование структуры инновационного потенциала предприятия и управление его развитием. Заключение. Список использованной литературы. Введение Стремление субъектов хозяйствования к экономическому...
Вступ. 1. Поняття продуктивності праці на підприємствах, причини та наслідки її змін. 2. Шляхи вдосконалення та підвищення продуктивності праці на підприємствах. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасних наукових...
Вступ. 1. Класифікація підприємств та її практичне значення. 2. Організаційно-правові форми підприємств, їх особливості. 3. Об'єднання підприємств. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми дослідження. Трансформація економічної системи до...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи підприємництва. 1.1. Загальна характеристика підприємства та його економічно-правової бази. 1.2. Основні ознаки підприємства та завдання його діяльності. Розділ 2. Види та організаційні форми підприємств...
Вступ. 1. Поняття продуктивності праці на підприємствах, причини та наслідки її змін. 2. Шляхи вдосконалення та підвищення продуктивності праці на підприємствах. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасних наукових...
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні основи вдосконалення збутової діяльності підприємства туристичної сфери Сутність збутової діяльності підприємства. Вдосконалення збутової діяльності підприємства. Особливості стимулювання збутової діяльності в комплексі маркетингових комунікацій на...
Вступ. 1. Прибуток як економічна категорія. Доход і прибуток. 2. Норма прибутку, фактори, що впливають на неї 3. Розподіл прибутку. Висновки. Література. Вступ Зворотним боком витрат виробництва є прибуток....
Вступ. 1. Поняття спрацювання, амортизації та відтворення основних фондів. 2. Методи нарахування амортизації основних засобів. 3. Оцінка рівня економічної безпеки підприємств. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Діяльність підприємства в...
Вступ. 1. Поняття суб'єкта господарювання. 2. Види суб'єктів господарювання. Групи суб’єктів господарювання. 3. Поняття та підстави припинення суб'єктів господарювання. 3. Завдання, права та обов'язки суб'єкта господарського права. Висновки. Список...
Вступ. Розділ 1. Сутність, значення та передумови розвитку і розміщенні лікеро-горілчаної промисловості в господарському розвитку України. Розділ 2. Сучасний стан розвитку лікеро-горілчаної промисловості України. Розділ 3. Територіальна структура лікеро-горілчаної...
1. Характеристика школи адміністративного управління 2. Етапи процесу контролювання. Зворотній зв'язок при контролі. Список використаної літератури 1. Характеристика школи адміністративного управління Засновником школи адміністративного управління (або друга назва —...
1. Галузі господарства, які є пріоритетними для залучення іноземних інвестицій в Україну. 2. Принципи регулювання міжнародної спільної підприємницької діяльності. 3. Обґрунтуйте своє рішення щодо наступної ситуації. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Розробка комплексу задач «Вдосконалення системи управління залученням позикового капіталу з метою забезпечення фінансової стабільності підприємства» 2. Аналіз складу та структури позикових фінансових ресурсів ДП «Діапазон» в динаміці....
Вступ. 1. Поняття продуктивності праці на підприємствах, причини та наслідки її змін. 2. Шляхи вдосконалення та підвищення продуктивності праці на підприємствах. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасних наукових...
1. Підприємство як суб’єкт господарювання: визначення, мета та напрямки діяльності. Правові основи діяльності підприємства. 2. Класифікація підприємств за різними ознаками. Види підприємств. 3. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. 4....
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти готельних систем безпеки. 1.1. Технологія забезпечення безпеки готелю. 1.2. Тактико-організаційні заходи забезпечення безпеки. 1.3. Комплекс технічних засобів безпеки. Розділ 2. Дослідження організації безпеки у...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти організаційної та економічної підготовки виробництва. 1.1. Основи організаційно – економічної підготовки продукції. 1.2. Зміст і головні етапи організаційної підготовки виробництва. 1.3. Організація переходу на...
Вступ. 1. Функції підприємств і організацій виробничої інфраструктури харчової промисловості. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і...
1. Патентування підприємницької діяльності. 2. Методи боротьби з ухиленням від податків. 3. Ресурсні платежі. Список використаної літератури. 1. Патентування підприємницької діяльності Крім ліцензії, для ведення підприємництва в торговельній діяльності...
Проблема ефективності виробництва завжди посідала важливе місце серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних рівнях управління економікою — від власників приватного підприємства до керівників держави. Термін...
1. Надійність в діяльності підприємств невиробничої сфери. 2. Аналіз методів експертних оцінок. 3. Страхування в світовій практиці виробничого господарювання. Список використаної літератури. 1. Надійність в діяльності підприємств невиробничої сфери...
1. Виробничий процес, його структура та цілі 2. Системи технологій в електроенергетиці, їх вплив на екологію Список використаної літератури 1. Виробничий процес, його структура та цілі Виробничий процес –...
Вступ. 1. Сутність ресурсів комерційного банку. 2. Проблеми формування ресурсної бази комерційних банків України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економічний розвиток будь-якої країни залежить не лише від рівня розвитку...
Вступ У сучасних наукових дослідженнях категорія продуктивності набуває пріоритетного значення, оскільки в інтегрованому вигляді відображає результативність взаємодії усіх агентів економічної системи і є основою для оцінки її потенційних можливостей....
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти розвитку малого підприємництва 1.1. Поняття та сутність малого підприємництва 1.2. Проблеми функціонування малого бізнесу Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2.1. Організаційно-виробнича діяльність ТзОВ...
Розділ 1. Теоретичні основи валових витрат. Розділ 2. Аналіз сучасного стану валових витрат. Висновки. Список використаної літератури. Розділ 1. Теоретичні основивалових витрат До валових витрат суб'єктів підприємницької діяльності належать...
Вступ. 1. Функціонування підприємства як товаровиробника. 2. Сучасний стан підприємств, що займаються промисловим виробництвом 3. Перспективи розвитку промислового виробництва в Україні Висновки. Список використаної літератури. Вступ Важливою умовою успішної...
Вступ РОЗДІЛ 1. Науково-методологічні основи формування системи стратегічного управління 1.1.Сутність та значення стратегічного управління 1.2.Формування системи стратегічного управління на підприємстві 1.3.Особливості формування системи стратегічного управління на підприємстві громадського харчування...
Вступ. 1. Зміст аналізу проблемних ситуацій та технології їх проведення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У процесі управління сучасне виробництво послуг є складною інтегрованою системою з різними структурними ланками....
1. Оцінка вартості підприємств в Україні: роль, проблеми, перспективи. 2. Метод ліквідаційної вартості: його суть та значення. Список використаної літератури. 1. Оцінка вартості підприємств в Україні: роль, проблеми, перспективи...
1. Особливості організації туристично-екскурсійних підприємств готельного господарства. 2. Порядок встановлення категорій номера. 3. Особливості матеріально-технічного постачання підприємств готельного господарсва в сучасних умовах. 4. Особливості організації засобів розміщення для масового...
ВСТУП РОЗДІЛ І. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Природа і види доходу торгового підприємства 1.2. Необхідність і сутність управляння доходами торгового підприємства 1.3. Управляння доходами і якість...
1. Історія компанії «Олімп» на ринку лікеро-горілчаних виробів. 2. Споживання горілчаних виробів в Україні та поведінка споживача на ринку горілчаних виробів. Тестування продукції корпорації «Олімп». Підсумки опитування споживачів щодо...
Вступ. 1. Конкурентоспроможність організації та її визначення. 2. Характеристика методів оцінки конкурентоспроможності фірми. 3. Показники конкурентоспроможності фірми. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Найважливішою функцією управління підприємством є планування його...
1. Оптимальний план виробництва фірми на ринку монополістичної конкуренції. 2. Оптимум споживача: економічна та аналітична інтерпретація. Список використаної літератури. 1. Оптимальний план виробництва фірми на ринку монополістичної конкуренції Монополіст...
Вступ. 1. Заробітна плата, її форми та функції 2. Реальна заробітна плата, доходи населення та їх використання. 3. Мінімальна заробітна плата в Україні: функції та проблеми її визначення 4....
Вступ. 1. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам. 2. Види банківського кредиту та їх характеристика. 3. Умови та порядок отримання банківського кредиту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Особливість позичкового капіталу...
1. Конвенція про захист прав інвестора. 2. Зарубіжні дочірні підприємства груп підприємств. Список використаної літератури. 1. Конвенція про захист прав інвестора В Україні приділяється багато уваги забезпеченню гарантій інвестицій....
Вступ 1 Теоретико- методичні засади аналізу ефективності динаміки менеджменту на підприємстві 1.1Система менеджменту 1.2 Організаційні зміни та організаційний розвиток як об’єкти управління 1.3 Визначення ефективності організаційних змін 1.4 Критерії...
1. Розрахунок виробничих потужностей 2. Структурні рішення виробництва 3. Зовнішні інтеграційні рішення Список використаної літератури 1. Розрахунок виробничих потужностей Етапом у створенні операційної системи є прийняття рішення про розмір...
Вступ 1. Поняття платоспроможності й ліквідності підприємства 2. Аналіз ліквідності балансу 3. Оцінювання платоспроможності підприємства 4. Аналіз фінансової стійкості підприємства «Адора» і його платоспроможності Висновок Список використаної літератури Вступ...
Вступ В умовах посилення конкурентної боротьби і швидко мінливої ситуації фірми повинні не тільки зосереджувати увагу на внутрішньому стані справ, але і виробляти довгострокову стратегію управління, що дозволяла б...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи формування стратегічного плану розвитку торгівельного підприємства. 1.1. Поняття стратегічного планування та його місце в системі планування розвитку торгівельного підприємства. 1.2. Суть стратегії та її...
Вступ. 1. Основні проблеми державної підтримки підприємства. 2. Світова практика підтримки малого та середнього підприємництва. 3. Шляхи вдосконалення розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. Висновки. Список...
Вступ. 1. Роль та значення ринкової інфпаструктури. 2. Ринкова інфраструктура в конкурентному середовищі. 3. Комунікаційна і туристична інфраструктура. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Одна з причин тривалої економічної кризи...
Вступ. 1. Поняття людських ресурсів персоналу організації. Людські ресурси персоналу організації з позицій системного аналізу. Концептуальні відтворення розвитку людських ресурсів організації. Концепція управління людськими ресурсами у США. 2. Характеристика...
Вступ. 1. Принципи та стратегії управління інноваційними процесами на підприємствах. 2. Система планування продуктивності за рахунок упровадження інновацій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Як показує практика, між розмірами підприємств...
Вступ. 1. Основні тенденції ефективної діяльності транспортного підприємства. 2. Загальна методологія визначення ефективності та прогнозування діяльності транспортних підприємств. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Процес надання послуг на будь-якому підприємстві...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти продуктивності праці. 1.1. Поняття продуктивності праці. 1.2. Продуктивність праці, показники та методи її визначення. 1.3. Чинники та резерви зростання продуктивності праці. Розділ 2. Дослідження...
Вступ. 1. Поняття онтології ризику. 2. Особливості науки про ризик та ризикологію. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Дослідження ризику, його значущість в усіх сферах людської діяльності набуло у наш...
Вступ 1. Особливості амортизаційної політики підприємства в умовах ринку 2. Підвищення ролі амортизації як джерела інвестицій і регулятора попиту та пропозиції основних засобів 3. Шляхи подолання існуючих негативних тенденцій...
Вступ. 1. Основні аспекти державного регулювання оплати праці в Україні. 2. Основні напрями посилення державного впливу на регулювання оплати праці в контексті реалізації концепції дальшого реформування оплати праці в...
Одним из характерных признаков нынешнего этапа технологической революции является создание и широкое распространение в индустриально развитых странах территориальных научно-производственных систем. Научные парки, инновационные технологические центры, инкубаторы нововведений и другие...
Вступ. 1. Державне регулювання структурних зрушень в економіці. 2. Межі економічного зростання та його державне регулювання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Державне регулювання доповнює ринковий механізм, що в сукупності...
1. Добір кадрів. 2. Основні джерела інформації про вакансії. 3. Формування вимог до претендентів. 4. Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих кандидатів для відбору. 5. Лізинг персоналу. 6. Професійна...
Зміст: 1. Поняття стратегії консультаційної фірми 2. Визначення стратегічного вибору консалтингової фірми 3. Реалізація стратегії та контроль за виконанням управлінських рішень 1. Поняття стратегії консультаційної фірми Консалтингові фірми, як...
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА 1. Організаційні одиниці підприємництва 2. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності ПІДПРИЄМСТВО (ФІРМА) ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ 1. Підприємство — як самостійний суб'єкт господарювання 2. Види підприємств, їх...
Види організаційних структур управління. Командна структура управління. Закономірності розвитку організаційних структур управління. Види організаційних структур управління Організаційна структура управління представляє собою сукупність певним чином пов'язаних між собою управлінських ланок,...
Вступ. 1. Історія виникнення та розвитку системи франчайзингу. 2. Основні поняття франчайзингу та його сутність. 3. Франчайзингові угоди. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В сучасних умовах господарювання кожне підприємство,...
Расходы на науку сегодня в РФ составляют менее 1 % ВВП, причем доля государства в этих расходах около 40 % (с учетом реального исполнения бюджета) и это негативно сказывается...
1. Поняття і структура способу виробництва. Діалектика продуктивних сил і виробничих відносин. Список використаної літератури. 2. Поняття і основні етапи науково–технічного прогресу Список використаної літератури. 1. Поняття і структура...
1. Історичний розвиток поняття “підприємництво”. 2. Ліцензування і патентування в підприємницькій діяльності 3. Форми фінансової підтримки малого і середнього підприємництва в Україні Список використаної літератури. 1. Історичний розвиток поняття...
Для того щоб мати чітку уяву про фінансовий стан підприємства, потрібно вміти правильно розподілити ресурси, виявити напрями його розвитку, визначити основні питання, які потребують коригування. Чи знаєте Ви, який...
1. Життєвий цикл продукції та інновації в умовах зростання конкуренції. 2. Система створення та освоєння нової продукції., її сутність, цілі і завдання. 3. Сучасні організаційні форми і технічні засоби...
Вступ. Розділ І. Сутність монополії і конкуренції. 1.1. Монополія: сутність, функції, значення. 1.2. Конкуренція в господарській системі. 1.3. Порівняльний аналіз монополії та конкуренції. Розділ ІІ. Державне регулювання монополії та...
1. Організація технічного розвитку підприємства. 2. Продуктивність праці та основні методи її підвищення. 3. Моделювання виробничого процесу за допомогою методу СПУ. 4. Сутність інноваційного проекту. Список використаної літератури. 1....
Вступ Розділ 1. Теорія антикризових заходів Антикризове керування підприємством Криза й основні проблеми підприємств Інвестиційна політика Бенчмаркінг як інструмент антикризового управлінняпідприємством Основні вимоги до антикризового управління Життєвий цикл підприємства...
Вступ. 1.Економічна суть існування виробничих основних засобів. 2. Методика аналізу ефективності використання основних фондів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Одним із найважливіших факторів збільшення обсягу виробництва продукції...
Вступ. 1. Сутність організаційних змін. 2. Модель процесу організаційних змін. 3. Управління організаційними змінами. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Перехід до ефективної організації і управління, побудованих на наукових принципах...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи сучасного стану харчової промисловості в Україні. 1.1. Наукові основи визначення розвитку харчової промисловості. 1.2. Стан розвитку харчової промисловості в Україні. 1.3. Формування конкурентного середовища...
Вступ. 1. Створення закладів охорони здоров’я. 2. Утворення та розвиток служби охорони здоров’я на підприємстві. 3. Розвиток охорони здоров’я на державному рівні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ З метою...
Вступ. Розділ 1. Наукові засади розміщення продуктивних сил. 1.1. Сутність продуктивних сил. 1.2. Еволюція процесу розміщення продуктивних сил. 1.3. Закономірності розміщення продуктивних сил. 1.4. Основні принципи розміщення продуктивних сил....
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти книжної торгівлі в Україні. 1.1. Сутність книжної торгівлі та матеріально-технічна та інформаційна мережа роздрібних підприємств. 1.2. Основні вимоги до матеріально-технічної бази книготоргівельних підприємств. Розділ...
Вступ. 1. Концепція впровадження кластерної моделі. 2. Кластерні об’єднання підприємств. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кластери – це групи взаємопов’язаних, географічно-сконцентрованих підприємств, задіяних в підвищенні рівня економічного розвитку регіону,...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи управління структурою витрат підприємства та їх вплив на формування прибутку. 1.1. Сутність, класифікація витрат підприємства. 1.2. Нормативно-правове регулювання витрат підприємства. 1.3. Роль калькулювання собівартості...
ВСТУП. Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ. 1.1. Поняття організації. 1.2. Загальні характеристики організацій та складові її успіху. Розділ 2. Суть і зміст планування та його основні фактори 2.1....
Введение. 1. Понятие диверсификации деятельности предприятия. 2. Стратегии диверсификации деятельности предприятия. 3. Диверсификация как условие повышения эффективности, ее положительные и отрицательные стороны. Выводы. Список использованных источников. Введение Актуальность темы....
Вступ. 1. Моделі прийняття управлінських рішень. 2. Вимірювання при прийнятті управлінських рішень. Школа вимірювання. Методи вимірювання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ За допомогою опрацювання і реалізації управлінських рішень керівники...
Вступ. 1. Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства. Поняття компетенції. 2. Ідентифікація ключових компетенцій підприємства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Непередбачливі умови функціонування господарюючих суб'єктів характеризуються високим ступенем невизначеності та динамічності...
ЗАТ „Радій”, 25006 Україна, м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29. Підприємство засноване в січні 1954 року. Основним напрямком діяльності в період з 1954 по 1963 рік було виробництво абонентських...
  1. Сутність перехідних економічних відносин. 2. Об'єктивна необхідність і реальні можливості переходу. 3. Становлення різних форм власності. 4. Становлення підприємництва.   1. Сутність перехідних економічних відносин    Прискорення...
Вступ. 1. Побудова та функції внутрішнього аудиту. 2. Основні завдання юридичної служби. 3. Напрями роботи юридичної служби підприємства. 4. Обов'язки працівників юридичної служби. Висновки. Список використаної літератури. Вступ При...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти визначення виробничої структури підприємства. 1.1. Сутність виробничої структури підприємства. 1.2. Характеристика елементів виробничої структури підприємства. 1.2.1. Поняття і види робочих місць. 1.2.2. Поняття і види...
1. Акціонерне фінансування. Види акцій і сфери їх застосування. 2. Методи керівництва. 3. Сегментація, вибір сегментів ринку розміщення товарів на ринку. Список використаної літератури. 1. Акціонерне фінансування. Види акцій...
Економічний механізм виникнення кризового стану підприємства пізнається через постійне спостереження за тим, що відбувається як всередині суб'єкта господарювання чи підприємництва, так і за його межами. Складність детального вивчення економічних...
Вступ 1. Сутність і функції фінансів підприємств, їх місце в фінансовій системі країни 2. Грошові фонди та фінансові ресурси 3. Особливості фінансів підприємств комерційної сфери 4. Основи організації фінансів...
1. Влада і засоби її реалізації 2. Сутність, принципи та техніка складання бізнес-плану. 3. Стреси, причина виникнення стресів. Список використаної літератури. 1. Влада і засоби її реалізації Обов'язковим компонентом...
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти функціонування капіталу і виробничих фондів 1.1. Сутність і види капіталу 1.2. Оцінка, класифікація та структура основних фондів 1.3. Спрацювання, амортизація і відтворення основних фондів...
ЗМІСТ Вступ 1 Організація збуту на підприємстві 1.1 Сутність збутової діяльності 1.2 Організація каналів збуту 1.3 Змішані канали збуту 1.4 Система товароруху та її елементи 1.5 Стимулювання збуту в...
Вступ. Розділ 1. Підприємство як суб’єкт господарювання. 1.1. Цілі і напрями діяльності підприємств та організацій. 1.2. Класифікація фірм. 1.3. Ринкове середовище діяльності фірм. 1.3.1. Поняття і характеристика зовнішнього середовища...
Вступ. 1. Правовий режим майна суб'єктів підприємництва. 2.Майно у сфері підприємництва та джерела його формування. 3. Приватизація державних i комунальних підприємств. Використання природних pecypciв у підприємницькій діяльності 4. Правове...
Вступ. 1. Загальна характеристика інноваційного процесу, інновацій та інноваційної діяльності: поняття, сутність, зміст. 2. Основні різновиди інноваційного процесу та інновацій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економіка України й далі...
Вступ. 1. Організаційно – економічна характеристика підприємства. 2. Ефективність і якість діяльності менеджера. 3. Роль і місце менеджера в системі управління. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Для визначення діяльності...
Вступ. 1. Суть,структура,місце галузі олійництва в господарстві країни. 2. Історія розвитку та фактори становлення олійно-жирового комплексу. 3. Структурно-динамічна характеристика олійно-жирового комплексу України. 4. Екологічні проблеми в галузі. 5. Проблеми...
Вступ. 1. Особливості приватизації майна підприємств АПК. 2. Правове забезпечення приватизації майна в АПК. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Складовою частиною переходу до ринкової економіки є приватизація майна державних...
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. СИСТЕМА СБЫТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 1.1. СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА ФИРМЫ, ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.2. ВИДЫ СБЫТА, ПРИЗНАКИ ИХ КЛАССИФИКАЦИИ 1.3. РОЛЬ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ ГЛАВА 2....
Вступ. 1. Внутрішнє середовище підприємства. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Аналіз внутрішнього середовища підприємства має здійснюватися з урахуванням тенденцій, що склалися в зовнішньому середовищі. У процесі цього аналізу перевіряється...
Вступ. 1. Основні типи та відповідні сфери підприємницької діяльності. 2. Сутність типів професійної підприємницької діяльності в сучасній Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Зростання ролі підприємництва як суспільного явища...
Введение Основные подходы к формированию стратегии развития предприятия. Эволюция форм и методов стратегического планирования в СССР и России. Перспективы развития российских промышленных предприятий. 3.1. Принципы формирования комплексного развития промышленных...
1. Який метод формування початкового підприємницького капіталу в Україні, на Вашу думку, може бути найбільш перспективним? Слід виявити можливі способи формування підприємницького капіталу. До них, зокрема, належать: · перший-...
Вступ. 1. Сутність капіталу. 2. Структура та функціонування капіталу підприємства. Висновки. Література. Вступ Діяльність підприємства в умовах ринкової економіки будь-якої форми власності, організаційно-правового статусу і галузевої спрямованості безпосередньо залежить...
План 1. Методологічні основи впровадження, організації та обслуговування робочих місць на підприємствах хлібопродуктів. 1.1. Робоче місце та інтенсивність праці. 1.2. Функції і схеми обслуговування робочих місць. 2. Основні вимоги...
Вступ. 1. Проблеми управління в умовах кризи. 2. Шляхи подолання кризи на підприємстві. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На сучасному етапі розвитку економіки України відбуваються глибокі зміни, обумовлені загальними...
Вступ. 1.Економічна суть існування виробничих основних засобів. 2. Методика аналізу ефективності використання основних фондів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Одним із найважливіших факторів збільшення обсягу виробництва продукції...
Зміст Вступ Розділ 1. Загальна характеристика транспортної системи України 1.1. Залізничний транспорт, його місце і роль у господарстві України 1.2. Методика дослідження галузевих транспортних систем Розділ 2. Чинники формування...
1. Особливості організації та здійснення будівельної діяльності в Україні. 2. Вільні економічні зони: проблеми та перспективи функціонування. Список використаної літератури. 1. Особливості організації та здійснення будівельної діяльності в Україні...
Вступ 1. Права та обов’язки балансоутримувача об’єктів благоустрою зеленого господарства державної чи комунальної форми власності 2. Капітальний ремонт об’єктів благоустрою зеленого господарства 3. Поточний ремонт об’єктів зеленого господарства 4....
План Вступ 1. Використання статистичних показників для аналізупродуктивності праці. 1.1. Теоретико-методологічні основи аналізупродуктивностіпраці. 1.2. Рівень продуктивності праці та методи його обчислення 1.3. Використання індексного методу при вивченні продуктивностіпраці 1.4....
Ефективність діяльності підприємства можна забезпечити передусім шляхом здійснення правильної політики з управління персоналом. При цьому вирішальну роль грає мотиваційна політика, що дозволяє розкрити та спрямувати на кінцевий успіх трудовий,...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти транспортного забезпечення зовнішньої торгівлі підприємства. 1.1. Транспортні послуги на світовому ринку послуг. 1.2. Основні види транспорту, що використовуються в зовнішній торгівлі. 1.2.1. Морські перевезення. 1.2.2....
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти регулювання суб’єктів підприємництва. 1.1. Фінансова й кредитна політика держави. 1.2. Система оподаткування суб'єктів господарювання. 2. Державне регулювання підприємництва. 2.1. Основні тенденції державного регулювання підприємництва. 2.2....
Вступ. 1. Роль виробничої марки. 2. Головні елементи марки. 3. Проблеми вибору назви марки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Виробнича марка — позначка про виробниче походження продукції, що її...
Вступ. 1. Критерії визначення основних засобів. 2. Переоцінка основних засобів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Бухгалтерський облік — упорядкована система збирання, реєстрації та узагальнення інформації про майно, зобов'язання підприємства...
Вступ 1. Підприємство як суб’єкт господарювання: визначення, мета та напрямки діяльності. Правові основи діяльності підприємства 2. Класифікація підприємств за різними ознаками. Види підприємств 3. Підприємство як підприємницька структура Висновки...
Вступ. 1. Передумови спільного підприємництва в Україні. 1.1.Вплив спільного підприємництва на активізацію діяльності у інвестиційно-інноваційній сфері. 1.2.Вибір інвестиційно-інноваційної стратегії діяльності спільних підприємств. Висновки 2.Економічна оцінка та управління результативтістю спільної...
Вступ 1. Функціонування фінансів та їх зв’язок з іншими поняттями 2. Роль фінансів у забезпеченні собівартості, фонду заробітної плати та формування ціни Висновки Список використаної літератури Вступ Фінанси є...
Важливу роль у підвищенні ефективності роботи підприємств відіграє раціональне використання матеріальних цінностей, які є основою виробничої діяльності і займають більш, ніж 70 відсотків у собівартості продукції. У бухгалтерському обліку...
Вступ. 1.Роль профспілок в соціально-трудових відносинах. 2. Розвиток профспілок в незалежній Україні Висновки. Список використаної літератури. Вступ Профспілки — важливий інститут громадянського суспільства, який захищає права і свободи громадян...
Вступ. 1. Поняття малоцінних необоротних матеріальних активів. 2. Особливості бухгалтерського обліку малоцінних необоротних матеріальних, а також малоцінних і швидкозношуваних предметів в 1С: Підприємство та «ПАРУС-Бухгалтерія». 3. Особливості обліку малоцінних...
Вступ. 1. Перспективи застосування різних методів організації виробництва на підприємствах України. 2.Суспільні форми організації виробництва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В нових ринкових умовах господарювання підприємство несе повну відповідальність...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти формування лізингу на підприємстві 1.1. Суть лізингу та його роль у розвитку підприємництва. 1.2. Об'єкти та суб'єкти лізингу. 1.3. Строки лізингу. 1.4. Основні переваги...
Перехід до ринкових відносин потребує побудови нової правової основи господарської діяльності. Це — один із найважливіших способів підвищення ефективності суспільного виробництва і добробуту народу України. У цих умовах важливе...
1. Підприємницька діяльність, її складові, характеристика посередницької діяльності 2. Поняття нематеріальних ресурсів. Список використаної літератури. 1. Підприємницька діяльність, її складові, характеристика посередницької діяльності Підприємництво — це багатопланове явище, що...
Вступ. 1. Розгляд витрат у довгостроковому періоді 2.Позитивний та негативний ефекти зростання масштабу виробництва Висновки. Список використаної літератури. Вступ Традиційні структури та форми господарювання змінюються. У цих умовах керівники...
ВСТУП 1. Якість продуктів харчування  — складова продовольчої безпеки 1.1. Підвищення якості та безпеки сільськогосподарської продукції 2. Підвищення  якості продуктів харчування  ВИСНОВКИ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА ВСТУП     Людина не може...
Вступ. 1. Якість та конкурентоспроможність продукції 1.1. Якість продукції 1.2. Конкурентоспроможність продукції 1.3. Ефективність і способи її підвищення. 2. Стандартизація та сертифікація продукції 3. Розрахунок рівня конкурентоспроможності підприємства на...
Вступ. 1. Праця як сфера життєдіяльності і основний фактор виробництва. 1.1. Технологічний зміст праці. 1.2. Суспільний характер праці як економічна категорія. 2. Особливості організації праці на виробництві. 2.1. Організація...
Вступ. 1. Сутність внутрішніх витрат. 2. Особливості внутрішніх витрат на підприємстві. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кожного виробника цікавить питання, скільки товару виробляти і скільки продавати залежно від ціни...
Розділ 1. Теоретико-методологічна основа підвищення прибутковості підприємницької діяльності. 1.1. Економічна сутність та класифікація прибутку підприємства. 1.2. Методи визначення сум прибутку та показників прибутковості фірми. 1.3. Основні стратегії збільшення прибутковості...
Вступ. 1 Загальна характеристика ціни та її види. 2 Цінова політика підприємств різних галузей виробництва 2.1. Існуючі методи ціноутворення на продукцію (послуги) 2.2. Ціноутворення на промислових підприємствах. 2.3.Особливості ціноутворення...
Вступ. 1. Стратегії ціноутворення в умовах монополістичного ринку. 2. Ціна і випуск продукції в умовах чистої монополії. 3. Ринкова рівновага фірми монополіста у короткостроковому періоді. 4. Ринкова рівновага монополіста...
Вступ Сутність, призначення та функції складського господарства Види складів та їх зберігаюче обладнання. Удосконалення складського господарства на прикладі підприємствз продажу автомобільних запчастин Перелік використаної літератури Вступ Умовою безперервного перебігу...
1. Требования к современным технологиям программирования. 2. Метод технологии программирования от данных. 3. Технология настройки тестирования программ. Список использованной литературы.. 1. Требования к современным технологиям программирования В настоящее время...
Вступ. 1. Концепція впровадження кластерної моделі. 2. Кластерні об’єднання підприємств. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кластери – це групи взаємопов’язаних, географічно-сконцентрованих підприємств, задіяних в підвищенні рівня економічного розвитку регіону,...
Вступ 1. Теоретичні аспекти фінансової санації підприємств 1.1. Історичні причини виникнення кризових ситуацій у фінансовій сфері діяльності підприємств 1.2. Методика діагностики кризового стану підприємств та ймовірності банкрутства 1.3.Сутність фінансової...
ЗМІСТ Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методологічні засади процесу управлінняпідприємством готельного господарства Основи управління підприємством Процес управління підприємством Особливості процесу управлінн підприємством готельногогосподарства РОЗДІЛ 2. Аналіз діяльності та організаційних...
Вступ 1. Типологія лідерства 2. Стилі керівництва 3. Перспективи жіночого лідерства Висновки Список використаної літератури Вступ Більшість людей не вбачають відмінності між поняттями керівництва, влади та лідерства, вважаючи, що,...
Вступ 1. Функції та завдання аналізу у стратегічному контролінгу 2. Аналіз відхилень у системі стратегічного контролінгу 3. Аналіз показників в стратегічному контролінгу Висновки Список використаної літератури Вступ Важливою тенденцією...
Вступ 1. Теоретичні засади здійснення амортизаційної політики. 1.1.Механізм відтворення основних фондів 1.2.Види амортизації та їх характеристики 1.3.Методи розрахунку амортизації основних фондів 1.4.Амортизаційна політика 1.5.Переоцінка основних фондів 2. Практичні засади...
1. Монополія та умови функціонування монопольного ринку. 2. Ціна і випуск продукції в умовах чистої монополії. 3. Ринкова рівновага фірми монополіста у короткостроковому періоді. 4. Ринкова рівновага монополіста в...
В условиях рыночной экономики парадоксальность ситуации заключается в том, что большую часть исследовательских работ и большие затраты в связи с их выполнением несут одни организации, а наиболее значимых результатов...
Вступ. 1. Сутність контролінгу як економічної категорії, його значення на сучасному етапі розвитку національних підприємств. 2. Основні причини виникнення контролінгу. 3. Функції та завдання контролінга. Висновки. Список використаної літератури....
Вирішення проблеми ефективності управління акціонерним підприємством є необхідним, оскільки це забезпечить досягнення потрібних темпів економічного зростання і прибутковості, реалізації потенціалу конкурентного середовища, підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва в...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти управління трудовими ресурсами підприємства готельного господарства. 1.1. Поняття і сутність управління трудовими ресурсами підприємств готельного господарства. 1.2. Принципи та методи управління трудовими ресурсами підприємств...
1. Визначте історичне розуміння сутності підприємництва та підприємця як особливого соціально-психологічного типу господарника. 2. Яким чином проводяться маркетингові дослідження ринкового середовища, оцінюється конкуренція і конкуренти, визначається мета діяльності при...
Введение 1.Теоретические основы внутрифирменного планирования 1.1Внутрифирменное планирование на предприятиях индустрии гостеприимства 1.2 Содержание, цели и задачи внутрифирменного планирования, формы планирования 1.3 Перспективное внутрифирменное планирование, его виды и цели. Среднесрочное...
СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. Прогнозирование и организация сбытовой деятельности на предприятии. Организация оперативно-сбытовой работы Прогнозирование сбыта продукции Планирование ассортимента продукции Стимулирование сбыта на предприятии Глава 2. Технико-экономический анализ ОАО...
Вступ 1. Економічний зміст і класифікація витрат 2. Аналіз загальної суми затрат на виробництво 3. Аналіз матеріальних затрат 4. Аналіз затрат на оплату праці та на обслуговуваннявиробництва і управління...
Торгівельне посередництво — дуже важлива і невід'ємна частина сучасної ринкової економіки. Об'єктивна економічна необхідність і висока ефективність торгово-посередницької ланки в міжнародній торгівлі сировиною, напівфабрикатами, готовими виробами, машинами і устаткуванням,...
Вступ. 1. Організація роботи кадрової служби підприємства. 2. Кадрова служба і її функції. 3. Робота кадрових служб з підвищення кваліфікації персоналу в сучасних умовах. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ Методологія групувань та їх значення в економічном угрупуванні Принципи вибору групувальної ознаки та утворення груп Вступ Предметом тієї або іншої науки варто вважати те специфічне, що дозволяє відрізнити...
Вступ. Розділ І.Сутність керівництва багатонаціональними корпораціями. Розділ ІІ. Характеристика посадових обов’язків (функцій). Взаємовідносини з підлеглими. Практика прийняття управлінських рішень. Контакти із зовнішнім середовищєм. Використання часу. Розділ ІІІ. Пропозиції з...
Вступ Розділ І. Науково-теоретична характеристика теми 1.1. Реферативний огляд літературних джерел 1.2. Об`єкт, предмет, мета та завдання дослідження 1.3. Гіпотеза дослідження та наукова новизна Розділ ІІ. Загальна характеристика підприємництвав...
1. Оцінка доходу, що приносить нерухомість. Аналіз фінансових коефіцієнтів. Характеристика зміни доходів. Основні підходи до оцінки нерухомості. 2. Оцінка машин і обладнання з використанням порівняльного та дохідного підходів, їх...
Вступ Розділ 1. Ресурси виробництва та ефективність їх використання 1.1. Характеристика ресурсів виробництва. 1.2. Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва Розділ 2. Типи ефективності виробництва та фактори її зростання....
Вступ. 1. Поняття та сутність позичкового капіталу. Необхідність залучення позикових коштів. 2. Класифікація джерел позикових коштів. Наслідки фінансування підприємств за рахунок позикового капіталу. 3. Класифікація позичкових коштів. Висновки. Список...
ВСТУП. 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА. 1.1. Призначення. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРУ ВИРОБНИЦТВА. 2.1. Конкурентоспроможність 2.2. Тенденції розвитку товару або послуг. 3. ОПЕРАЦІЇ ЯК ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ. 3.1. Характеристика операційних видів...
Вступ. 1. Показники виробничої потужності на підприємстві, їх розрахунок. 2. Використання виробничих потужностей. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Виробнича потужність підприємства характеризує максимально можливий річний обсяг випуску продукції (видобутку...
Вступ. 1. Визначення та аналіз комерційного ризику. 2. Управління комерційними ризиками підприємницької діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В умовах перехідної економіки неоднозначність тенденцій економічного розвитку і нестабільність механізму...
Вступ. 1. Концентрація виробництва. 1.1. Сутність, форми і показники рівня концентрації. 1.2. Економічні аспекти концентрації. 1.3. Оптимальний розмір підприємства. 2. Спеціалізація і кооперування виробництва. 2.1. Сутність, форми і показники...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти системи управління підприємством. 2. Управління підприємством як соціально-економічною системою: функціональний підхід. 3. Сутність та особливості системи управління промисловими підприємствами. 4. Аналіз фінансового стану як передумова...
Зміст Вступ Ліквідність Висновок Література Додаток А Вступ Ліквідність підприємства можна оперативно визначити за допомогою коефіцієнтів ліквідності. До коефіцієнтів ліквідності відносяться: В таблиці 2.17 наведені розраховані показники ліквідності ВАТ...
1.Еволюція функції управління трудовими ресурсами. 2. Практичні завдання. Список використаної літератури. 1.Еволюція функції управління трудовими ресурсами Процеси управління людьми здійснювались у всіх цивілізаціях і різних соціумах. Управління персоналом —...
Вступ. 1. Правила поведінки персоналу готельних комплексів. 2. Фірмові стандарти як частина корпоративної культури. 3. Компоненти корпоративної культури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розглядаючи корпоративну культуру компанії, можна сказати,...
1. Аналіз та оцінка реальних можливостей відновлення платоспроможності підприємства. Список використаної літератури. 1. Аналіз та оцінка реальних можливостей відновлення платоспроможності підприємства Механізм банкрутства підприємств є інструментом перерозподілу ресурсів виробництва...
Вступ. 1. Критерії та показники оцінки ефективності управління капіталом підприємства та його структурою. 2. Коефіцієнти оцінки рентабельності капіталу. 3. Коефіцієнти оцінки капіталовіддачі. 4. Коефіцієнти оцінки оборотності капіталу. 5. Оцінка...
Оглавление Вступление 1. Производственная функция ресурсов 2. Производственные ресурсы и их движение Заключение Список использованной литературы Вступление Понятие «производство» в обыденном сознании ассоциируется обычно с процессом изготовления, создания определенных...
Вступ. 1. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. 2. Організація служби контролінгу в корпорації (холдингу). 3. Структура і склад служби контролінгу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Контролінг —...
Введение 1. Теоретические принципы бизнес-планирования 1.1 Цель, функции и структура бизнес-плана 1.2. Методические принципыбизнес-планирования 1.3. Основы разработки плана маркетинга и финансового плана 2.Разработка бизнес-плана предприятия гостиничнойсферы 2.1. Резюме 2.2.Краткая...
1. Стратегія та тактика в антикризовому управлінні Ринкові форми господарювання в умовах твердої конкуренції приводять до неспроможності окремих суб'єктів господарювання або їхньої тимчасової неплатоспроможності. Будь-яку ситуацію, у якій підприємство...
Вступ 1. Статистичний облік продукції 2. Система вартісних показників обсягу продукції 3. Визначення динаміки обсягу продукції 4. Аналіз ритмічності роботи підприємств і фірм 5. Статистика якості промислової продукції Висновки...
1) Понятие рыночной структуры. Основные правила рыночных структур. 2) Модель рынка совершенной конкуренции. Спрос на продукцию конкурентной фирмы. 3) Максимизация прибыли и краткосрочное предложение конкурентной фирмы. 4) Долгосрочное конкурентное...
Введение 1.Теоретические основы внутрифирменного планирования 1.1Внутрифирменное планирование на предприятиях индустрии гостеприимства 1.2 Содержание, цели и задачи внутрифирменного планирования,формы планирования 1.3 Перспективное внутрифирменное планирование, его виды и цели. Среднесрочное и...
Вступ. 1. Поняття про структуру організації та організаційну структуру управління та суспільний характер управління. 2. Типи організаційних структур управління та їх відмінні риси. 3. Основні принципи формування організаційних структур...
Вступ. 1. Сутність колективної власності, її місце в системі економічних відносин. 2. Форми колективної власності: орендна, кооперативна, акціонерна та інші. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У процесі тривалого історичного...
Вступ. 1. Взаємовідносини банку та підприємства. 2. Визначення потреби в кредитних ресурсах. 3. Ризики, пов’язані із наданням кредиту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Для розвитку будь-якого соціально-економічного суспільства кредит...
1. Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика, види, методи встановлення і регулювання. 2. Можливі напрями вдосконалення ціноутворення на продукцію (послуги) в Україні. Список використаної літератури. 1. Ціни на продукцію...
ВСТУП РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ДОХОДНІСТЮ ТА ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ ПІДПРИЄМСТВА 1.1.Загальна оцінка фінансового стану підприємства та показники дохідності підприємства 1.2.Аналіз формування резервів на підприємствах харчової промисловості РОЗДІЛ ІІ....
Останнім часом серед вищого управлінського персоналу багатьох підприємств дуже «модним» стає організація управлінського обліку. При цьому, відповідаючи на запитання, що конкретно вони розуміють під управлінським обліком, керівники відповідають по-різному:...
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. СИСТЕМА СБЫТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 1.1. СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА ФИРМЫ, ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.2. ВИДЫ СБЫТА, ПРИЗНАКИ ИХ КЛАССИФИКАЦИИ 1.3. РОЛЬ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ ГЛАВА 2....
Вступ. Розділ І. Теоретико-методологічні поняття банкрутства: законодавчі аспекти. 1.1. Законодавче поняття банкрутства підприємства. 1.2. Аспекти формування механізму банкрутства в Україні. 1.3. Теорія банкрутства. Розділ ІІ. Оцінка фінансового стану підприємства...
Зміст Вступ Розділ 1. Теорія антикризових заходів Антикризове керування підприємством Криза й основні проблеми підприємств Інвестиційна політика Бенчмаркінг як інструмент антикризового управлінняпідприємством Основні вимоги до антикризового управління Життєвий цикл...
1. Перевірка складу валових витрат Під валовими витратами виробництва й обігу розуміють будь-які витрати платника податків у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг),...
Вступ. 1. Ринкова вартість підприємства і критерій вибору раціональної стратегії. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Об'єктом купівлі-продажу за умов ринкової економіки можуть бути не тільки окремі елементи майна, але...
Зміст Вступ 1. Місце галузі в структурі промисловості та народного господарства України 2. Компонентна структура галузі 3. Техніко — економічні особливості галузі (матеріаломісткість, технічна складність, екологічна безпечність) 4. Основні...
Зміст Вступ Розділ І. Теоретичні проблеми психології ризику в підприємницькій діяльності 1. Основні особливості й закономірності психології ризику 1.1 Ризик як загальнонаукове поняття 1.2 Ситуація ризику 1.3 Ризик як...
Вступ. 1. Планування як основний інструмент управління. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Прогнозування, планування та регулювання — основні інструменти управління економікою країни. Перспективне прогнозування та планування дає змогу виробити...
План Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретичні підвалини організації ефективного управіння персоналом фірми РОЗДІЛ 2. Управлінські рішення 2.1. Процес та методи прийняття управлінських рішень 2.2. Організація і контроль за виконанням рішень...
1. Види підприємств в Україні 2. Джерела фінансування малого та середнього підприємництва 3. Лізинг як вид підприємницької діяльності Список використаної літератури. 1. Види підприємств в Україні За метою і...
Вступ. 1. Загальні засади обліку процесу виробництва. 2. Особливості обліку витрат на виробництво. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Для оперативного керівництва і контролю бухгалтерський облік повинен забезпечити своєчасну й...
Понимание роли и значения инновационной деятельности, усиление важности технологических факторов в выборе стратегии развития организации находят свое отражение в соответствующем качественном преобразовании организационных структур управления. При этом особое значение...
ВСТУП РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ДОХОДНІСТЮ ТА ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ ПІДПРИЄМСТВА 1.1.Загальна оцінка фінансового стану підприємства та показники дохідності підприємства 1.2.Аналіз формування резервів на підприємствах харчової промисловості РОЗДІЛ ІІ....
1. Ієрархія системи. 2. Сукупне планування. 3. Загальна характеристика підприємства. 4. Характеристика інноваційної діяльності підприємства. Список використаної літератури. 1. Ієрархія системи Ієрархія системи — це розташування частин або елементів...
1. Основні принципи організації виробничих процесів. 2. Сутність конкурентоспроможності підприємства. 3. Організація складського господарства. 4. Міжцехове та внутрішньоцехове оперативно – календарне планування. Список використаної літератури. 1. Основні принципи організації...
Вступ. Розділ 1. Управління виробництвом як система. 1.1. Методологічні й теоретичні основи управління. 1.2. Формування організаційної структури управління. 1.3. Види організаційних структур управління. 1.4. Закономірності розвитку організаційних структур управління....
Вступ. Розділ 1. Загальна характеристика витрат. 1.1. Поняття витрат та їх класифікація. 1.2. Сутність та функції обліку витрат. Розділ 2. Прибутки як економічна категорія. 2.2. Суть прибутку на підприємстві...
Содержание Введение 1. Определение понятия ''платежеспособность'' 2. Анализ платежеспособности предприятия Выводы Список использованной литературы Введение Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, является его платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными...
1. Банк – як елемент інфраструктури ринку. Характеристика банківської системи. 2. Організація в системі менеджменту. 3. Організація систем руху товару і його збуту. Реклама в системі просування товару. Список...
Вступ. Розділ 1. Кредитування діяльності підприємств. 1.1. Участь банківських кредитів у складі фінансових ресурсів підприємства. 1.2. Партнерські відносини підприємства з комерційними банками. 1.3. Кредитування підприємства в оборотні та основні...
Вступ. 1. Поняття організаційної зміни і його передумови. 2. Опір організаційним змінам і його причини. 3. Організаційні зміни: етапи і методи. 4. Ефективність організаційних змін. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні підходи до формування витрат на виробництво Розділ 2. Планування витрат на виробництво. Розділ 3. Аналіз витрат на виробництво підприємством ТОВ "D&V-інвест" Висновки Список використаної літератури....
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми.Постійне загострення конкуренції, зміна ринкової ситуації та потреб клієнтів змушуютьвітчизняні підприємства шукати нові інструментизабезпечення своєї конкурентоспроможності. На Заходіяк такийстратегічний інструментвикористовують організаційну культуру.В Україні процеси формування...
1. Моделювання виробництва, процесу за допомогою методу СПУ. 2. Основи організації функціонування виробництва, процес підприємства. 3. Виробнича та загальна структура підприємства. 4. Формування робочого місця та основні принципи організації...
План Вступ 1.Групування у економічному дослідженні 1.1.Зведення і групування статистичних даних 1.2.Статистичне групування 1.3.Методологія групувань та їх значення в економічному дослідженні. Основні завдання і види статистичних групувань 1.4.Принципи вибору...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти конкуренції 1.2. Конкуренція як економічна категорія. Розділ 2. Особливості конкуренції та її роль в сучасній економіці 2.1. Тенденції розвитку конкуренції в сучасних умовах. 2.2....
Вступ. 1. Економічна сутність, теоретичні та методологічні засади обліку власного капіталу в акціонерних товариствах. 2. Організаційні й методичні особливості оцінки власного капіталу акціонерних товариств. 3. Шляхи удосконалення оцінки та...
Зміст Завдання 1. Порядок реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності Завдання 2. Поняття та види інвестицій. Завдання 3. Завдання 4. Список використаних джерел. Завдання 1. Порядок реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності Порядок...
Вступ. 1. Конкурентні стратегії в системі конкурентних переваг: теорія управління конкурентоспроможністю. 2. Класифікація типів стратегій, орієнтованих на конкурента. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Однією з головних проблем конкурентоспроможності підприємства...
ПЛАН I.Вступ «Aquarium» фітнес-центр Характеристика готової продукції та аналіз її динаміки Аналіз обсягу і асортименту товару власного виробництва Узагальнення резервів росту обсягу виробництва і реалізації продукції Висновки II.Використана література...
Вступ. 1. Економічна свобода як основна передумова розвитку підприємництва. 2. Становлення та розвиток свободи підприємництва в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Важливою передумовою розвитку підприємництва є економічна свобода...
Вступление. 1. Особенности развития организации малого бизнеса в Украине. 2. Пути усовершенствования развития организации малого бизнеса Выводы. Список использованной литературы. Вступление Формирование рыночной системы хозяйствования в Украине связано с...
Вступ. 1. Психологічна структура управлінської діяльності та управлінських стосунків 2. Морально-психологічні засади управлінських стосунків. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Соціальне управління є однією з найскладніших галузей людської діяльності, в...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти постачання товарів в ресторанному господарстві. 1.1. Сутність та основні поняття поставки товару. 1.2. Джерела надходження і схеми завозу товару. 1.3. Визначення потреби у постачання...
Вступ. Розділ І. СУКУПНИЙ ПОПИТ ТА СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ.. 1.1. Сукупний попит. Крива сукупного попиту та її переміщення. 1.2. Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції та її переміщення Розділ ІІ. СУКУПНИЙ...
Вступ. 1. Проведення аналізу ефективності використання устаткування підприємства. 2. Дослідження ефективності використання устаткування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблема підвищення ефективності використання основних виробничих фондів, в тому числі і...
Під організацією виробничих процесів розуміють різні методи сполучення всіх елементів системи в просторі і часі з метою досягнення ефективного їх використання. Раціональна організація виробничого процесу має відповідати низці вимог...
Характерные признаки олигопольного рынка. Модель Курно. Ценовая война. Модель «Дилемма заключенного». Модель «ломаной кривой спроса». Типы олигополистического поведения: Вопрос № 1. Характерные признаки олигопольного рынка. Олигополия – рыночная структура,...
Введение I Сущность и экономическая характеристика себестоимости продукции 1.1.Сущность, экономическая характеристика и классификация затрат 1.2.Характеристика различных систем учета затрат… II Учет затрат на производство продукции на примере МУП «ИнАЦ»...
Вступ Прибуток являє собою кінцевий фінансовий результат господарської діяльності підприємства. Загальна економічна теорія визначає роль економіки так: „У реальній дійсності прибуток — кінцева мета і рушійний мотив товарного виробництва...
1. Загальні відомості про законодавство, що регулює ЗЕД України. 2. Конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку. 3. Принципова схема ціноутворення на світовому ринку 4. Єдиний митний тариф України:...
1. Сутність бізнес-планування в ринковій системі господарювання, його призначення. 2. Організація розробки бізнес-плану. 3. Зміст і структура бізнес-плану. Список використаної літератури. 1. Сутність бізнес-планування в ринковій системі господарювання, його...
1. Загальна характеристика формальних груп на підприємствах. 2. Основні поняття організації діяльності як функції управління. Список використаної літератури. 1. Загальна характеристика формальних груп на підприємствах Група — це сукупність...
Вступ 1. Характеристика витрат виробництва та їх класифікація 2. Вартість товару і його ціна Висновки Список використаної літератури Вступ Кожного виробника цікавить питання, скільки товару виробляти і скільки продавати...
Сутність стратегічного планування. Місія та цілі стратегічного планування. Основні етапи стратегічного планування на підприємстві. Стратегічна діагностика. 1. В сучасних умовах розвитку ринкового середовища та зростаючої мінливості характеру діяльності підприємства...
Товарне виробництво – об’єктивна основа розвитку підприємства Сутність ринкової інфраструктури та її роль у розвитку підприємства. Ринкове господарство – суспільна форма організацій економіки, заснована на товарному виробництві, що забезпечує...
Вступ. 1. Об'єкти та суб'єкти системи безпеки підприємства (фірми). Форми організації безпеки підприємства. 2. Зарубіжний досвід технологій створення захищеного простору суб’єкта підприємницької діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В...
Вступ. 1. Державне регулювання природних монополій в Україні. 2. Основні важелі регулювання монополій в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Не викликає сумніву і заперечень той факт, що монополія...
Вступ. 1. Ринковий підхід до оцінки вартості підприємства. 2. Економіко-правовий аспект створення альянсів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Процеси глобалізації на ринку зумовлюють потребу у виборі певного шляху, яким...
1..Теоретические основы бизнес планирования на предприятиях 1.1. Роль планирования финансово-экономической деятельности предприятий 1.2. Бизнес-план, как метод осуществления финансово-экономической деятельности предприятия 2. Государственное регулирование деятельности предприятий общественного питания 2.1 Особенности...
1. Особливості стратегічного управління корпораціями (акціонерних товариств). Висновок. 2. Рейтинг корпоративного управління. Висновок. Список використаної літератури. 1. Особливості стратегічного управління корпораціями (акціонерних товариств) Формування акціонерних товариств в Україні шляхом...
Сучасний стан науково-технічного прогресу характеризується прискореним темпом розвитку науки і техніки, більш тісною взаємодією та впливом їх на виробництво. Розвиток техніки пов'язаний зі значним ускладненням обладнання, використанням різних систем...
1. Процес формування складу учасників бізнесу. Критерії підбору команди учасників бізнесу. 2. Бізнес-дизайн та його значення для підвищення бізнес-культури підприємства. 3. Необхідно надати характеристику бізнес-культурі Англії з позиції наступних...
Вступ 1. Сутність управління персоналом 1.1. Система управління персоналом 1.2. Стратегія управління персоналом 1.3. Структура управління персоналом 1.4 Навчання та підвищення кваліфікації 1.5. Атестація і ротація кадрів 1.6. Мотивація...
Вступ Розділ 1. Домогосподарства як суб'єкт ринкових відносин. 1.1. Показники доходів домогосподарств. 1.2. Показники витрат домогосподарств. 1.3. Місце домогосподарства в обігу товарів, ресурсів і доходу. Розділ 2. Стан соціально-економічного...
Вступ. 1. Поняття, типи і задачі факторного аналізу. 2. Аналіз фонду праці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Факторний аналіз дозволяє виявити об’єктивно існуючі фактори які впливають на поведінку об’єкта,...
ЗМІСТ Вступ Характеристика та склад виробничих запасів Аналіз наявності та структури виробничих запасів Аналіз надходження виробничих запасів Аналіз використання виробничих запасів Аналіз результатів інвентаризації виробничих запасів Узагальнення результатів аналізу...
Вступ. 1. Розвиток ідей меркантилізму в Росії. 2. Розвиток менеджменту в Росії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Російські вчені, у працях яких висловлювались деякі ідеї меркантилізму, висували широку програму...
Вступ 1. Планування витрат на пальне 2. Аналітичне дослідження частки ринку та продаж Висновки Список використаної літератури Вступ У сучасній ринковій економіці важливою передумовою ефективного використання обмежених виробничих ресурсів...
Вступ. І. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 1.1.    Облік фінансових результатів в сучасних умовах господарювання 1.2.    Система формування фінансових показників 1.3.   ...
Вступ. 1. Методичні підходи до аналізу можливості відновлення платоспроможності підприємств. 2. Сутність фінансової санації як механізму фінансової стабілізації підприємств. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. У процесі аналізу...
Введение Уход общества от системы плановой экономики и вступление в рыночные отношения коренным образом изменили условия функционирования предприятий. Предприятия, для того, чтобы выжить, должны проявить инициативу, предприимчивость и бережливость...
Вступ. 1.Сутність продуктивних сил. 2. Еволюція процесу розміщення продуктивних сил. 3. Закономірності розміщення продуктивних сил. 4. Основні принципи розміщення продуктивних сил. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Фундамент будь-якої науки...
1. Технологічні закономірності (принципи)технології. 2. Виробництво продукції машинобудування: призначення та характеристика основних технологічних процесів. Список використаної літератури. 1. Технологічні закономірності (принципи)технології Основні або загальні завдання в технології (забезпечення заданих...
Вступ. 1. Конкурентоспроможність організації та її визначення. 2. Стратегічний набір організації. 3. Цілі та принципи стратегічного планування. 4. Фінансове забезпечення стратегічного управління. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Найважливішою функцією...
Проблема ефективності виробництва завжди посідала важливе місце серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних рівнях управління економікою — від власників приватного підприємства до керівників держави. Термін...
Вступ. 1. Амортизаційна політика та використання амортизації на підприємстві. 2. Особливості амортизаційної політики підприємства в умовах ринку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Безперервний процес виробництва вимагає постійного відтворення фізично...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти процесу управління прибутком підприємства. 1.1 Прибуток підприємства як економічна категорія та об’єкт управління. 1.2 Формування прибутку підприємства. 1.3 Методичні аспекти управління прибутком підприємства. Висновки...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти промислового капіталу. 1.1. Сутність промислового капіталу та промислових фондів. 1.2. Кругообіг промислового капіталу. 1.3. Сутність, склад і структура оборотних коштів. Висновок до розділу. Розділ...
Вступ. 1. Основні шляхи підвищення доходу транспортного підприємства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Дохід є спонукальним мотивом і джерелом діяльності підприємства. Підприємство приводить у рух усі виробничі фактори —...
Вступ. 1. Поняття та особливості кооперації малого та великого підприємництва. 2. Кластерні об’єднання підприємств. 3. Субконтрактинг як спосіб організації виробництва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Початок ХХІ століття дає...
1. Показники рівня використання виробничого потенціалу підприємства. 2. Оцінка результативності використання потенціалу. Список використаної літератури. 1. Показники рівня використання виробничого потенціалу підприємства Зростання добробуту населення України та покращення становища...
1. Методичні інструменти аналізу поточних витрат підприємства 2. Економічний ефект від впровадження заходів науково — технічного прогресу Список використаної літератури 1. Методичні інструменти аналізу поточних витрат підприємства Сучасні методи...
ВСТУП. Розділ 1. Теоретичні аспекти економічної сутності матеріальних ресурсів підприємства 1.1 Визначення поняття «матеріальні ресурси» як об’єкту аналізу. 1.2 Характеристика класифікаційних ознак матеріальних ресурсів підприємства Розділ 2. Методичні основи...
Вступ. 1. Процедура розпорядження майном. 1.1. Функції розпорядника майном. 2. Оцінювання вартості майна підприємства. 2.1. Фінансові процедури ліквідації підприємства. 2.2. Використання типів вартості майна у процесі оцінювання. Висновки. Список...
Вступ. 1. Методичні основи планування продуктивності праці. 2. Особливості планування збільшення продуктивності праці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Виробництво кожної країни і кожної галузі залежить від ряду факторів. Такими...
Вступ. 1. Сучасна історія українського законодавства, яке регулює порядок створення та діяльність підприємств. 2. Правові засади функціонування підприємств в Україні 2.1. Загальна характеристика правового середовища функціонування підприємства. 2.2. Створення,...
Вступ. 1. Сутність та методи калькулювання. 2. Мета калькулювання витрат. 3. Система калькулювання життєвого циклу виробу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У міжнародній практиці як самостійні галузі бухгалтерського обліку...
1. Суть кредиту, його роль і принципи організації в підприємницькій діяльності. Кредитне фінансування. 2. Комунікації в системі управління. 3. Маркетингова діяльність при розробці товарів. Список використаної літератури. 1. Суть...
Введение. 1. Стратегический потенциал предприятия, особенности его оценки. 2. Основные методы оценки стратегического потенциала предприятия. Выводы. Список использованной литературы. Введение Предназначение стратегического управления — обеспечение выживания организации в будущем...
1. Роль менеджменту для бізнесу Успішна діяльність і довгострокова життєздатність будь-якого бізнесу залежать від безупинної послідовності рішень менеджерів, що мають економічний вплив на бізнес. Наслідками цих рішень є прямування...
Вступ Розділ 1. Концепція управління персоналом на підприємстві 1.1 Управління персоналом в системі сучасного менеджменту 1.2 Аналіз основних підходів до управління персоналом 1.3 Організаційний контекст управління персоналом Розділ 2....
Инновационная деятельность в большей степени, чем другие виды деятельности, сопряжена с риском, так как полная гарантия благополучного результата практически отсутствует. В крупных организациях этот риск, однако, значительно меньше, так...
Вступ. 1. Стан ринку злиття та поглинання. 2. Проблеми та перспективи злиття та поглинання в Україні. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Сучасний стан розвитку вітчизняної економіки може бути охарактеризований...
Вступ. 1.Поняття кооперування виробництва в системі категоріального апарату. 2. Практичні завдання міжнародної кооперації в сучасних умовах. 3. Міжнародне кооперування виробництва в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кооперація безпосередніх...
ВВЕДЕНИЕ. ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ. 1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ. 1.2. ВЗАИМОСВЯЗЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. 1.3. ВИДЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ОРГАНИЗАЦИИ. 1.4....
Вступ. 1. Проведення антикризової діагностики готельного підприємстві. 2. Характеристика етапів розробки антикризової стратегії готельного підприємства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В Україні відбуваються глибокі економічні зміни, обумовлені загальними процесами...
Вступ. 1. Поняття та сутність промислового ринку. 2. Учасники промислового ринку та їх взаємодія. 3. Розвиток споживчого ринку промислових товарів в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сьогоднішньому...
Вступ. 1. Поняття якості та її оцінка. 2. Міжнародні системи сертифікації продукції. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В умовах розвитку міжнародної торгівлі і споріднених їй видів діяльності, усіх окремих...
1.Аналіз загальної суми затрат на виготовлння товарної продукції. Важливим показником, що характеризує роботу підприємства, є собівартість продукції. Від її рівня залежать фінансові результати діяльності підприємства, темпи розширеного відтворення, фінансовий...
1) Издержки и прибыль: экономический и бухгалтерский подход. 2) Краткосрочные издержки фирмы: виды, динамика, взаимосвязь. 3) Функция издержек и долгосрочном периоде. 4) Изокоста. Равновесие производителя. Вопрос № 1. Издержки...
Вступ. Резюме. 1. Менеджмент як система управління бізнесом. 2. Характеристика до приватизаційної підтримки в консалтинговій діяльності. 3. Особливості структурного формування продукту готельно-туристичного бізнесу. 4. Роль консалтингу в системі інформаційних...
Вступ. 1. Стратегії підприємства по досягненню конкурентних переваг. 2. Вибір базової конкурентної стратегії у сфера виробництва. 2.1. Основи вибору стратегії конкуренції 2.2. Стратегія зниження собівартості продукції 2.3. Стратегія диференціації...
1. Суть і функції фінансів підприємств. 2. Податкова система України. Сутність системи оподаткування підприємств. Список використаної літератури. 1. Суть і функції фінансів підприємств Фінанси є кровоносною системою підприємницької діяльності....
Вступ. 1. Самофінансування підприємства, поняття та сутність джерел самофінансування. 2. Особливості джерел самофінансування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Становлення системи самофінансування підприємств усіх форм власності передбачає збільшення частки власних...
1. Симплекс-метод решения ОЗЛП. 2. Распределительный метод оптимизации опорных планов ТЗ. 3. Прямая и обратная прогонка модели ОП. Оптимальные и условно оптимальные решения. Список использованной литературы. 1. Симплекс-метод решения...
1. Принципи та форми раціональної організації виробництва. 2.Посередницька діяльність як різновид підприємництва. 3.Спрацювання та форми відтворення основних фондів. Список використаної літератури. 1. Принципи та форми раціональної організації виробництва Під...
ВСТУП. І. Об’єктивні засади та економічна природа підприємництва. 1.1. Сутнісно-змістова характеристика підприємницької діяльності. 1.2. Правові основий організаційні форми підприємницької діяльності. ІІ. ПІДПРИЄМНИЦТВО В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ. 2.1. Конкурентноздатність підприємницьких...
Источниками правового регулирования предпринимательской деятельности в Украине являются Конституция Украины, а также Законы Украины, Указы Президента Украины, Декреты и Постановления КМ Украины, Постановления НБУ и другие нормативные акты. Основные...
Вступ. Розділ 1. Загальнотеоретичні основи виробництва та збуту. 1. Суть процесу виробництва та збуту. 2. Умови виробництва. 2.1. Умови виробництва досконалої конкуренції. 2.2. Виробництво в умовах монополії. 3. Методи...
Вступ. 1. Ціна продукції підприємства та її структура. 2. Фінансові механізми стимулювання збуту. 3. Розрахунки та їх вплив на формування доходів підприємства. 3. Значення і суть цінової політики. 4....
Вступ. Розділ 1. Теоретичні-методологічні основи визначення економічної сутності доходів, прибутку та значення рентабельності підприємства. 1.1. Прибуткова діяльність підприємства, умови її забезпечення. 1.2. Система показників та факторів рентабельності. 1.3. Методологія...
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти функціонування акціонерних товариств в умовах ринку 1.1 Сутність, мета, завдання та принципи створення акціонерних товариств 1.2 Правові основи створення, функціонування і закриття акціонерних товариств...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку операцій з руху виробничих запасів. 1.1. Еволюція поняття „виробничі запаси” та основні тенденції розвитку їх обліку на сучасному етапі. 1.2. Огляд літературних джерел...
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти існування основних засобів 1.1.Економічна суть існування основних засобів 1.2.Методика аналізу ефективності використання основних фондів 1.3. Загальна характеристика ТОВ “Альянс” Розділ 2. Аналіз виробничих основних...
План. Вступ. Джерела формування доходів торговельного підприємства. Доходи в системі показників стратегічного розвитку підприємства. Фактори впливу доходності та цінова політика торговельного підприємства. Стратегія управління доходами торговельного підприємства: вихідні передумови...
Вступ. Розділ 1. Роль контролінгу в системі управління підприємством. 1.1. Поняття контролінгу. 1.2. Контролінг в системі управління підприємством. 1.3. Класифікація методів обліку витрат, що використовуються в системі контролінгу. 1.4....
1. Загальна сутнісна характеристика та нормування оборотних коштів 2. Показники рівня та шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів Список використаних джерел. 1. Загальна сутнісна характеристика та нормування оборотних коштів...
Содержание Введение 1. Сущность организационной структуры управленияпредприятием 1.1. Принципы построения организационной структуры 1.2. Организация управления и типы организационных структур 1.2. Основные функции внутрифирменного управленияперсоналом 1.3. Проблема совершенствования организационной структурыуправления...
Завдання. 1. Які основні завдання організації обліку праці та її оплати? 2. На підставі яких основних законодавчих та нормативних документів здійснюється регулювання питань з оплати праці? 3. Які існують...
Вступ І. ФОРМУВАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ 1.1. Сутність та показники прибутку 1.2. Джерела прибутків та його обчислення 1.3. Напрямки використання прибутку ІІ. ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 2.1. Сутність та...
1. Характеристика основних проблем розвитку та розміщення підприємств торгівлі. 2. Сутність екологічної сертифікації. 3. Екологічний контроль. Список використаної літератури. 1. Характеристика основних проблем розвитку та розміщення підприємств торгівлі Під...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти визначення рентабельності підприємства. 1.1. Рентабельність як основний показник оцінки діяльності підприємства. 1.2. Фактори, які впливають на величину рентабельності. 1.3. Система показників рентабельності. Розділ 2....
Вступ Сутність і види циклів.Просторове розташування об’єктів упевній послідовності один за одним передбачає, що операції процесу в часі мають виконуватися в тій самій послідовності. Часові зв’язки розглядаються як відрізки...
Вступ. 1. Поняття та види умов праці. 2. Класифікація умов праці. 3. Покращення умов праці на підприємстві. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Умови праці — це сукупність взаємозв'язаних виробничих,...
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ Глава 1 1.1МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 1.1.1 Характеристика методов оценки конкурентоспособности фирмы 1.1.2 Показатели конкурентоспособности предприятия 1.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 1.2.1 Значение анализа...
Вступ 1. Сутність, причини та види тіньової економіки 2. Проблеми тіньової економіки в Україні 3. Напрямки зниження рівня тінізації економіки в Україні 4. Висновки 5. Список використаних джерел ВСТУП...
Вступ. 1. Роль підприємництва в економіці та загальна характеристика його видів. 2. Види та організаційні форми підприємств в Україні. 3. Основні форми організації бізнесу в Україні. Висновки. Список використаної...
Вступ. Розділ І. Сутність, стан, проблеми малого бізнесу. 1.1. Мале підприємство як специфічний суб’єкт ринкової економіки. 1.2. Особливості управління фінансами малого підприємства. Розділ ІІ. Аналіз проблем управління малим підприємством...
1. Сутність підприємництва і умови його існування. 1.1. Поняття підприємця і підприємництва. 1.2. Функції та умови існування підприємництва. 2. Дайте визначення простого й розширеного відтворення. Що спільного і в...
Вступ. 1.Сутність фінансового капіталу підприємства та його роль в забезпеченні ефективної діяльності підприємства. 2.Методичні підходи до управління капіталом підприємства та його структурою. 3.Критерії та показники оцінки ефективності управління капіталом...
Вступ. 1. Сутність контролінгу та його необхідність. 2. Інструменти та методи контролінгу. 2.1. Портфельний аналіз. 3. Фінансовий план. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Контролінг — це синтетична дисципліна, яка...
Вступ. 1.Організація оплати праці форми і системи заробітної плати. 2. Механізм соціального захисту населення. Висновок. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило,...
План Вступ Прогнозування фінансової діяльності підприємства Література Вступ Необхідність регулювання результативності діяльності підприємства визначається її значною роллю у розвитку підприємства і гармонійному забезпеченні інтересів його власників, персоналу та держави....
План Вступ Цілі та засоби кадрової політики в ринкових умовах господарювання. Системи управління персоналом підприємства. Гнучке управління персоналом. Оцінка персоналу як найважливіший елемент системи управління трудовим колективом. Розрахункова частина...
Введение. Фирма — это организация, ведущая бизнес под определенным именем. Фирма контролирует использование земли, трудовых ресурсов и капитала. Она сама принимает решение относительно дизайна, способа производства и продажи продукции....
Вступ. 1. Функції підприємств і організацій виробничої інфраструктури харчової промисловості Висновки. Список використаної літератури. Вступ На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і...
Вступ. 1. Загальна характеристика автоматичного та автоматизованого виробництва. 2. Гнучкі виробничі системи й виробництва, їхні організаційно-виробничі параметри. 3. Практика та перспективи розвитку гнучких виробничих систем. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Сутність потреб та особливості їх розвитку. 2. Закон зростання потреб і соціально-економічна ефективність виробництва 3. Взаємозв'язок потреб, виробництва і попиту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Визначні мислителі,...
Вступ. 1. Загальна характеристика технічного аналізу проекту. 2. Технічний або виробничий план. 3. Групи технічного аналізу проекту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасні тенденції економічного підйому та розвитку економіки...
Вступ. 1. Характеристика матеріальних активів підприємства. 2. Класифікаційна оцінка і структура основних фондів. 3. Особливості амортизаційної політики підприємства в умовах ринку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Одним із найважливіших...
1. Створення та організація діяльності туристичного підприємства. 2. Порядок організації та державної реєстрації 3. Бізнес-план для підприємства. 4. Господарські договори або укладання господарських договорів. Список використаної літератури. 1. Створення...
Життєвий цикл виробу та інновації.Більшість товарів, які здатні задовольнити існуючі потреби багатьох покупців, є втіленням єдиного правильного рішення, що вибране з множини варіантів. Змінюваний рівень потреб у будь-яких виробах...
Вступ. 1. Роль аналізу для внутрішньовиробничого управління. 2.Основні категорії економічного аналізу діяльності підприємства. 3. Види економічного аналізу діяльності підприємства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Аналіз як функція внутрішньовиробничого управління...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні засади оперативно-календарного планування. 1.1. Поняття оперативно календарного планування. 1.2. Зміст і завдання оперативно-календарного планування. 1.3. Оперативне планування виробництва: особливості та організація в сучасних умовах. Розділ...
Вступ. 1. Загальні принципи організації роботи транспортно-експедиторських підприємств. 2. Транспортно-експедиційні послуги підприємствам-суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Здебільшого покупці та продавці самі не в змозі виконати всю...
Вступ. 1. Сегментація, вибір сегментів ринку розміщення товарів на ринку. 2. Переваги та недоліки сегментування. Основні принципи сегментування. 3. Сутність та особливості позиціювання товару. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Сутність ринкової ціни. 2. Закони попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. 3. Вплив попиту та пропозиції на ціни фінансового ринку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Будь-який ринок, незалежно...
Вступ. 1. Еластичність попиту та пропозиції 2. Рівноважна ціна. Поняття ринкової рівноваги та її порушення. Висновки. Література. Вступ Економіка як сфера життя суспільства, де здійснюється виробництво товарів та послуг,...
ВСТУП Стабілізація вітчизняної економіки та поступове нарощування економічного потенціалу країни безпосередньо пов'язані з реалізацією активної структурної політики, яка вважається ключовим елементом загальної стратегії розвитку первинних ланок (підприємств, організацій) і...
Вступ 1. Види виробничої  потужності, чинники, що її  визначають, послідовність розрахунків 2.  Методики  розрахунку  виробничої потужності 3. Визначення  максимально можливого випуску продукції за наявної потужності 4. Система показників виробничої потужності...
1. Сутність і методи обчислення рентабельності на підприємстві. 2. Проведення касових операцій. Список використаної літератури. 1. Сутність і методи обчислення рентабельності на підприємстві Рентабельність – це показник, який характеризує...
ВСТУП. Розділ 1. Сутність організації як управлінської функції. 1.1. Організаційний механізм і структура управління. 1.2. Елементи проектування організації. Розділ 2. Організаційна структура. 2.1.Аналіз організаційної структури компанії "Pearson PLC". 2.2.Оптимізація...
Вступ. 1. Поняття та структура оборотних коштів підприємства, джерела їх формування. 2. Склад і структура оборотних коштів. 3. Методи оцінки окремих елементів оборотних коштів. 4. Оцінка ефективності використання оборотних...
1. Поняття системи. Кваліфікація систем. 2. Типи інтелектуальних систем та їх використання в процесі розробки управлінських рішень. 3. Аналіз статей з журналу «Проблеми теорії і практики управління». Список використаної...
1.Сутність процесу ціноутворення. 2. Методи ціноутворення з орієнтацією на конкурентів. Список використаної літератури. 1.Сутність процесу ціноутворення Змінився підхід до процесу ціноутворення. Ціна є об'єктивною економічною категорією, яка функціонує відповідно...
Вступ. 1.Оцінка інвестиційної привабливості об’єднань підприємств та ефективності їх придбання. 2. Аналіз ефективності діяльності підприємств та загального фінансового стану об’єднань підприємств. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економічна ефективність спеціалізованих...
Вступ. 1. Класифікація підприємств. 2. Організаційно-правові форми підприємств. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Одним з важливих питань діяльності підприємств є їх класифікація, тобто види підприємств. Від характеру соціально-економічного поєднання...
Вступ. 1. Основні риси та принципи функціонально-вартісного аналізу (ФВА). 2. Особливості застосування функціонально-вартісного аналізу при проектуванні нових виробів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) відносять до найбільш...
Вступ. 1. Особливості оперативно-виробничого планування в поточно-масовому виробництві. 2. Особливості оперативно-виробничого планування в серійному і багатосерійному виробництві. 3. Особливості оперативно-виробничого планування в одиничному і дрібносерійному виробництві. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Теоретичні підходи до сутності прибутку. 2. Сучасні погляди і сутності прибутку. 3. Роль прибутку у ринковій економіці. 4. Економічний і бухгалтерський прибуток, функції прибутку. 5. Вплив прибутку...
Вступ. 1. Поняття нематеріальних ресурсів підприємства. 2. Об'єкти промислової власності, їх ефективність використання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Визначальною рисою сучасного періоду розвитку всіх без винятку розвинених країн є...
Вступ 1. Загальна характеристика типів підприємств 2. Види підприємств та господарських товариств Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Актуальність теми.В ефективно діючій економіці завжди органічно поєднано в оптимальній кількості...
Вступ. 1. Фонди підприємства та їх кругооборот. Економічна сутність і роль основних фондів підприємства у розширеному відтворенні. Їх відмінність від оборотних фондів. 2. Класифікація і структура основних виробничих фондів...
Вступ. 1. Основні елементи професійної орієнтації. 2. Професійна орієнтація як система. 3. Головні об’єкти професійної орієнтації. 4. Завдання і функції системи професійної орієнтації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проведення...
Введение. 1. Конкурентоспособность предприятия и критерии её оценки. 2. Факторы, характеризующие международную конкурентоспособность предприятия. Выводы. Список использованной литературы. Введение В условиях перехода к рынку отношения состязательности, так характерные для...
1. Основні властивості будівельних матеріалів. 2. Технічні характеристики будівельних матеріалів. 3. Використання будівельних матеріалів у ремонтно-будівельному господарстві. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Капітальне будівництво є однією з найважливіших галузей...
Вступ. 1. Сутність контролінгу в системі прийняття управлінських рішень. 2. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень та процес прийняття управлінських рішень. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Формування ринкових відносин,...
Вступ. 1. Поняття та основа класифікації методів управління. 2. Змістова характеристика окремих методів управління. 2.1. Економічні методи управління. 2.2. Соціально-психологічні методи управління. 2.3. Організаційні методи управління. 3. Методи та...
1. Завдання і джерела ревізії Важливу ділянку економічної роботи підприємства становлять розрахункові і кредитні операції, від своєчасності і правильності проведення яких залежить виконання планів реалізації продукції і прибутку, прискорення...
ВСТУП. Розділ 1. Теоретичні основи екологізації харчового виробництва. 1.1. Організаційно-економічний механізм регулювання процесу екологізації виробництва. 1.2. Проблеми оптимізації та автоматизації технологічних процесів виробництва харчових продуктів. 1.3. Особливості заощадження природних...
Введение Глава I.Теоретические основы (аспекты) организации современного предприятия. 1.1. Организация труда как экономическая категория 1.2. Организация труда на предприятии. 1.2.1. Содержание и основные факторы организации труда. 1.2.2. Динамика и...
1. Стратегія та тактика в антикризовому управлінні У розвитку будь-якої організації існує ймовірність настання кризи. Характерною рисою ринкової економіки є те, що кризові ситуації можуть виникати на всіх стадіях...
Вступ. 1. Сутність максимізації прибутку підприємства. 2. Аналіз максимізації прибутку підприємства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У цій роботі ми проаналізуємо те, як фірми максимізують прибутки. Насамперед постає питання,...
Роки незалежності дали свої позитивні результати в усіх сферах суспільного життя в Україні, крім економіки. Економіка сьогодні знаходиться в стадії, яку деякі економісти не без підстав називають катастрофічною і...
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ на прикладі заводу “Радій” 1.1. Характеристика виробничої діяльності та основних техніко-економічних показників роботи підприємства. Закрите акціонерне товариство „Радій” (в минулому Кіровоградський завод радіо виробів)...
Вступ Розділ І. Науково-теоретична характеристика теми 1.1. Об`єкт, предмет, мета та завдання дослідження 1.2. Гіпотеза дослідження та наукова новизна 1.3. Загальна характеристика законодавства у сфері підприємницької діяльності Розділ ІІ....
1. Рентабельність підприємства. 2. Методи встановлення цін на нові вироби. 3. Резерви і фактори зниження собівартості продукції. Список використаної літератури. 1. Рентабельність підприємства Якщо сума прибутку показує абсолютний ефект...
Вступ. 1. Поняття персоналу підприємства, його структура. 2. Створення ефективної системи управління персоналом на підприємстві. Висновки. Список використаних джерел. Вступ В економічній науці розрізняють поняття «трудові ресурси» і «персонал...
Вступ. 1. Особливості будівельного виробництва та їх вплив на систему бухгалтерського обліку. 2. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Раціональний та збалансований розвиток економіки будь-якої...
В 60-х годах главная роль в реализации инновационной стратегии крупной промышленной корпорации отводилась хорошо оснащенному центральному научно-исследовательскому подразделению. Эта концепция получила название «инкубаторный синдром». Практика показала, что наряду с...
Вступ. Розділ І. Теоретико-методологічні засади бюджетування на підприємстві. 1.1. Сутність та значення бюджетування на підприємстві 1.2. Організаційні аспекти процесу бюджетування. 1.3. Види бюджетів та їх класифікація. Розділ ІІ. Дослідження...
1. Метод анализа Бостонской консультационной группы 2. Стратегия несвязанной диверсификации Метод анализа Бостонской консультационной группы. Одним из наиболее распространенных методов оценки качества видов деятельности диверсифицированной компании является матричный анализ...
Введение 1.Теоретические основы управления затратами на производство и реализацию продукции 1.1 Понятие и состав издержек производства и обращения 1.2. Классификация затрат на производство 1.3. Зарубежный опыт определения издержек производства...
Вступ. 1. Особливості стратегічного менеджменту ТНК. 2. Конкурентні стратегії ТНК. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасні потреби організації та управління ТНК потребують вирішення складних завдань, які передбачають розробку систем...
Вступ 1. Теоретико-методологічні основи проведення статистико-економічного аналізу матеріальних ресурсів 1.1. Підприємництво як об'єкт статистичного вивчення 1.2. Статистичне вивчення основних напрямів діяльності підприємства. 1.3. Основні фонди, їх склад і класифікація....
Вступ Прибуток як мета діяльності фірми  Теорія виробництва. Поняття виробничої функції Теорії витрат виробництва і прибутків Двофакторна виробнича функція.  Ізокванта. Заміна факторів виробницта Ізокоста. Мінімізація довгострокових  сукупних витрат. Траєкторія розвитку фірми...
ВСТУП. 1. Сутність, класифікація та принципи організації оборотних коштів на підприємстві. 2. Структура оборотних коштів на різних видах підприємств та фактори, що на неї впливають. 3. Джерела формування оборотних...
1. Методи і прийоми аналізу фінансового стану підприємства. 2. Система показників фінансового стану підприємства. 3. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства. Список використаної літератури. 1. Методи і прийоми аналізу фінансового...
План Вступ. 1. Ринковий попит і його економічна сутність. Ринок і Закон попиту. Крива попиту. Попит на ресурси. 2. Цінова еластичність. Визначення рівня цінової еластичності. Оцінка еластичності за показниками...
Жизненный путь новшества может развиваться по одному из трех путей: накопление в организации, превращение в организации в инновацию, продажа как товара. Эффективность деятельности организации выражается через экономические и финансовые...
1. Організація лікувально-профілактичного харчування на виробництві. 2. Профілактика кров’яних інфекцій (туляремія, чума). Список використаної літератури. 1. Організація лікувально-профілактичного харчування на виробництві На роботах з шкідливими умовами праці працівникам видаються...
1. Сутність, ролі та завдання інформації в підвищенні ефективності управління системами. 2. Основні властивості і якості ефективного менеджера. 3. Розподіл управлінської праці та характеристика його видів. Список використаної літератури....
План 1. Вступ 2. Американський досвід управління персоналом 3. Японський досвід управління персоналом 4. Англійський досвід управління персоналом 5. Висновки 6. Список літератури 1. Вступ Концепція управління персоналом підприємства...
Особенности инновационных процессов обуславливаются преобладающим типом нововведений, образующих данные процессы. В свою очередь классификация нововведений позволяет реализующей их организации: обеспечить проведение более точной идентификации каждого нововведения, определение его места...
Вступ. 1. Видавнича організація «Юстиніан». 1.1. Загальні відомості про видавничу організацію «Юстиніан» 1.2. Продукція компанії. 1.3. Нові проекти компанії. 1.4. Партнери та співробітники компанії. 2. Фінансовий аналіз стану ТОВ...
1. Виробничий процес, його структура та цілі. 2. Системи технологій в електроенергетиці, їх вплив на екологію. Список використаної літератури. 1. Виробничий процес, його структура та цілі Виробничий процес –...
Вступ. 1. Поняття, предмет, метод і система підприємницького права. 2. Джерела підприємницького права. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Значна роль, яку відіграє підприємницька діяльність зараз, упродовж початкового, перехідного періоду...
Вступ. 1. Сутність, значення та класифікація витрат. 2. Калькуляція собівартості продукції. Висновки. Список використаної літератуири. Вступ У процесі кругообороту й обороту фондів в умовах ринку грошові затрати підприємства відособлюються...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи службового (ділового) етикету. 1.1. Сутність ділового етикету. 1.2. Особливості ділового етикету в зарубіжних країнах. Розділ 2. Особливості етикету ділових взаємин. 2.1. Етикет керівника і...
Вступ. 1. Розподіл завдань серед керівного складу підприємства. 2. Розподіл управлінської праці та характеристика його видів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Основна ціль управління як такого – утворення необхідних...
Введение Курский молочныйкомбинат является крупнейшим производителем молочной продукции по Курской области. Он производит разные виды молочной продукции по Курской области. Отходы молочной продукции поставляются на ближайшие сельскохозяйственные предприятия. Курский...
Вступ. 1. Доповнюваність, подільність та інтенсивність, як фактори виробництва Висновки. Список використаної літератури. Вступ Мікроекономічна теорія виробництва являє собою вивчення закономірностей перетворення ресурсів у продукт, що відбувається в рамках...
Вступ Розділ 1 1 Організаційно-правові основи управління трудовими ресурсами в умовах ринкової економіки 1.1 Поняття і сутність управління трудовими ресурсами 1.1.1 Організаційно-правові основи управління трудовими ресурсами в умовах ринкової...
Вступ 1. Стратегія діяльності підприємства як генеральна програма розвитку Сутність стратегії підприємства, її види та порядок розробки Стратегія планування та його роль у досягненні мети підприємства 2. Дослідження внутрішнього...
Любой проект делится на ряд этапов (или стадий, фаз), на которых вся проектная деятельность имеет форму конкретных заданий. В самом общем виде процедура выполнения проекта при наличии необходимого инфраструктурного...
Вступ. 1. Етапи розвитку системи якості підприємства. 2. Показники якості на кондитерській фабриці. 3 Організаційні методи управління підприємством при впровадженні системи якості. 4. Контроль якості продукції. Висновки. Список використаної...
План Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти існування основних засобів 1.1. Економічна суть існування основних засобів 1.2. Методика аналізу ефективності використання основних фондів 1.3. Загальна характеристика ТОВ “Альянс” Розділ 2....
1.Безробіття, його види. Засоби регулювання зайнятості 2.Прибуток як економічна категорія і доход підприємства. 3.Ціна товару і закон вартості 1.Безробіття, його види. Засоби регулювання зайнятості Безробіття — це незайнятість у...
1. Підприємницька діяльність без створення юридичної особи. 2. Особливості фінансово-кредитного підприємництва. 3. Міжнародні організації, що сприяють розвитку підприємництва в Україні. Список використаної літератури. 1. Підприємницька діяльність без створення юридичної...
Вступ. 1. Правові засади забезпечення якості продукції і товарів. 2. Організація приймання продукції і товарів за якістю і кількістю на підприємстві. Висновок. Список використаної літератури. Вступ Виробництво якісної продукції...
1. Розробка процедури реєстрації фірми, її основні етапи Державна реєстрація юридичних проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення за місцезнаходженням юридичної особи (місцезнаходження постійно...
Вступ. 1. Облік операцій з цінними паперами невласної емісії. 2. Облік акцій невласної емісії на підприємстві. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Акція — це один із видів цінних паперів,...
Вступ. 1. Показники і моделі оперативного аналізу в системі контролінгу. 2. Фінансова діяльність підприємства як основний об'єкт контролінгу. Собівартість продукції та її види. 3. Характеристика методів стратегічної діагностики. 4....
Вступ 1. Економічна суть існування виробничих основних засобів 2. Методика аналізу ефективності використання основних фондів 3. Аналіз складу, структури й технічного стану основних фондів Висновки Список використаної літератури Вступ...
1.Регламентація діяльності експертів оцінювання вартості підприємств. 2. Особливості оцінки вартості фінансово-кредитних інститутів. Список використаної літератури. 1. Регламентація діяльності експертів оцінювання вартості підприємств У сучасній економіці дуже часто постає питання...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти діяльності малих підприємств. 1.1. Суть малого підприємництва. 1.2. Динаміка розвитку малого підприємництва в Україні. 1.3. Проблеми функціонування малого бізнесу. Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності...
Вступ. 1. Інвестиційні проекти підприємств та організацій. 2. Капітал та фонди в господарській діяльності підприємств. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Інвестиційний проект — це викладення цілей та особливостей конкретного...
Вступ. 1. Економічна сутність поняття „продуктивність праці”. 2. Показники і методи вимірювання продуктивності праці. 3. Фактори та резерви підвищення продуктивності праці. 4. Пропозиції по підвищенню продуктивності праці та їх...