referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Економічна історія

Вступ. Розвиток науки економічної думки, як окремої галузі економічної науки нерозривно пов’язаний з англійською класичною школою політичної економії, засновником якої є А. Сміт. Саме у рамках даної наукової течії...
Вступ У середині першого тисячоліття нової ери в господарстві тогочасних суспільств відбулися карди­нальні зміни, зумовлені появою і розвитком нових відносин, які в науковій літературі дістали загальну назву феодалізм, або...
ВСТУП Будь-яке економічне вчення слід розглядати на фоні економічних реалій, що панували на той час в суспільстві. Будь-яка теорія намагається пояснити саме реальні події, що відбуваються в суспільстві. Саме...
Вступ В період після ІІ світової війни кейнсіанське економічне вчення набуло досить значного поширення, особливо в англомовних країнах (США, Великобританія, Канада, Австралія) та Японії. Актуальність теми. Нова теорія економічного...
Вступ Багато хто з економістів розчарувався у спробах пояснити і розв’язати проблему економічної стабільності методами попиту. Традиційна політика попиту не дуже добре спрацьовує в сучасній змішаній економічній системі. Прихильники...
Вступ Наприкінці 70-х — на початку 80-х років XX ст. кейнсіанство втрачає позиції провідної економічної теорії Заходу, зменшується його популярність в урядових, академічних колах, серед широкої громадськості. Натомість набувають...
Вступ Становлення феодальних відносин в країнах Західної Європи мало свої особливості. До прикладу в Італії, Франції, Іспанії, Візантійській імперії період становлення цих економічних відносин називають романським (сформувалися на основі...
Вступ У період, коли в Західній Європі швидко розвивалось індустріальне суспільство, на західноукраїнських землях безроздільно панувало феодальне господарство. А коли наприкінці XVIII ст. розпочався перехід від мануфактур до фабрик...
Вступ Сам факт існування відкритих економік породжує інший феномен — світове господарство як системну цілісність та динамічний організм. Світове господарство є своєрідним середовищем, у якому відбуваються міжнародні економічні зв’язки...
Вступ В античній літературі економічну думку стародавнього світу виражено в найрозвиненішому вигляді. Джерелами, які дають уявлення про економічну думку античності, є законодавство держав, публічні виступи і твори філософів, істориків,...
Вступ В економічній думці Росії другої половини XIX ст. панівним напрямком було народництво. У теоретичному відношенні народництво — це певний різновид утопічного соціалізму, характерного для країн із низьким рівнем...
ВСТУП Актуальність теми. Неолібералізм — напрям в економічній теорії, що базується на неокласичній методології і захищає принципи саморегулювання економіки, вільної конкуренції та економічної свободи) Ринок розглядається як ефективна система,...
Вступ Перші п”ятирічки. Демонтаж НЕПу 2. Індустріалізація: завдання, труднощі тахарактерні риси 3. Особливості процесу індустріалізаціїв Україні Висновки Використана література Вступ Наприкінці 20-х років у внутрішній політиці СРСР відбувся різкий...
1. Економічні причини другої світової війни у 1941-1945 рр. 2. Повоєнна відбудова народного господарства. Голод 1946-1947 рр. Грошова реформа 1947 року Список використаної літератури 1. Економічні причини другої світової...
Вступ. 1. Економічні причини війни. 2. Структурні зміни в економіці воюючих країн. 3. Економічні наслідки другої світової війни. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Друга світова війна (1939—1945 pp.) була...
Вступ Розділ 1. Формування античної системи господарства у Стародавній Греції 1.1. Палацове господарство 1.2. Формування полісів 1.3. Торгівля 1.4. Економічні концепції Аристотеля Розділ 2. Господарський розвиток Стародавньої Греції 2.1....
Вступ. 1. Економічні погляди А.Маршалла. Вплив його праць на сучасну економічну теорію. 2. Теорія ринку А.Маршалла та її значення. 3. Значення А.Маршалла у сучасній економічні теорії. Висновки. Список використаної...
1. Предмет, методи та завдання курсу «Історії економіки та економічної думки" 2. Етапи розвитку економічної історії як наукової дисципліни 3. Підходи та критерії до проблеми періодизації історії економіки як...
Завдання 1. Структурні зміни в промисловості, пов’язані з науково-технічними відкриттями (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Завдання 2. Завдання 3 Завдання 4. Розвиток кооперативного руху в Україні та його...
Вступ. 1. Періоди процесу етатизації. 2. Економічний розвиток та підйом США після Першої світової війни. 3. Конверсія та її наслідки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У 1919—1928 pp. американська...
Вступ. 1. Особливості європейських аграрних відносин у XIX — на початку XX ст. 2. Аграрний розвиток у США. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Для європейських аграрних відносин у XIX...
Вступ. 1. Економіка країн світу в роки другої світової війни. 2.Господарство України в роки другої світової війни. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Друга світова війна (1939—1945 pp.) була небаченим...
1. Політична економія А. Маршала Висновок 2. С.А. Подолинський – представник революційно-демократичного напряму суспільно-економічної думки Висновок Список використаної літератури 1. Політична економія А. Маршала Фундатор неокласичної теорії, один із...
Вступ. 1. Вивчення предмету та мети економічної історії. 2. Періодизація економічної історії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасні підходи до розв’язання проблем економічної теорії найтісніше пов’язані з історико-економічними дослідженнями....
Вступ. 1. Зміст і організація зовнішньоекономічної діяльності споживчої кооперації України. 2. Закон ”Про кооперацію“ СРСР як правова база функціонування споживчої кооперації та його роль у здійсненні її радикальної перебудови....
Вступ. 1. Загальна природно-економічна характеристика Китаю. 2. Економіка галузі рослинництва. 3. Економіка галузі тваринництва. 4. Економіка галузі технічної культури. 5. Експортно-імпортний потенціал Китаю в галузі сільського господарства. Висновки. Список...
Завдання 1. Господарське життя в Україні в період первісної доби. Трипільська культура. 1. Господарство в період палеоліту та мезоліту. 2. Господарський розвиток в період неоліту. 3. Особливості господарського життя...
54. Економічна політика раннього і пізнього меркантилізму (Т.Мен) Поняття "меркантилізм" походить від латинського слова "mercari"— торгувати. В англійській і французькій мовах "mercantile" означає "торговий", а італійське "mercante" означає "торговець"...
Вступ. 1.Зародження та розвиток меркантилізму. 2. Основні положення теорії меркантилізму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Вивчення питання доцільно розпочати зі з'ясування історичних передумов виникнення меркантилізму, які значною мірою пояснюватимуть...
Вступ. 1. Особливості економічної теорії Адама Сміта. 2. А. Сміт про сутність і джерела багатства. 3. Вплив теоретичної спадщини А. Сміта на еволюцію світової економічної думки. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Економічні ідеї та теорія народонаселення Мальтуса. 2. Основні постулати теорії народонаселення Мальтуса. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Т. Мальтус — видатний представник класичної політичної економії Англії. Він...
Вступ. 1. Передумови виникнення меркантилізму, його етапи і роль у розвитку економічної теорії. 2. Особливості розвитку меркантилізму в західноєвропейських країнах. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Деякі дослідники вважають, що...
Вступ. 1. Технічний прогрес, як рушійна сила промислового перевороту 2. Промисловий переворот в Англії 3. Особливості промислового перевороту у Франції 4. Історія промислового перевороту в Німеччині 5. Промисловий переворот...
1. Історія компанії «Олімп» на ринку лікеро-горілчаних виробів. 2. Споживання горілчаних виробів в Україні та поведінка споживача на ринку горілчаних виробів. Тестування продукції корпорації «Олімп». Підсумки опитування споживачів щодо...
1. Історичні умови виникнення та загальна характеристика класичної буржуазної політології 2. Кембріджська школа. А.Маршалл. 3. Економічні погляди М.Туган-Барановського. 4. Теорія економічного пропонування. 5. Економічна наука СРСР у 1917-1920 рр....
Вступ. 1. Особливості формування і розвитку економічної думки раннього західноєвропейського середньовіччя. 2. Особливості розвитку меркантилізму в західноєвропейський країнах. 3. Основні аспекти розвитку господарства країн Західної Європи XVI—XVIII ст. Висновки....
Вступ. 1. Критика ідей класичної школи В.Сеніора. 2. Погляди Ф.Бастіа щодо до ідей Д.Рікардо, А.Сміта. 3.Критика Г.Кері класичної школи Висновки. Список використаної літератури. Вступ Особливе місце серед західних економістів...
Вступ. 1. Структурні зміни в економіці воюючих країн в роки Другої світової війни. 1.2.Економічні наслідки другої світової війни. 1.3.План Маршалла. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Друга світова війна (1939—1945...
Вступ. 1.Сутність Версальського договору та складові системи. 2. Економічні наслідки першої світової війни для країн світу. 3. План Дауеса та його ефективність. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Перша світова...
Вступ. 1. Належність нобеліантів з економіки до провідних напрямів та шкіл СЕТ Заходу. 2. Значення монетарної концепції М.Фрідмена в стабілізації зайнятості населення. 3. Метод прогнозного економічного аналізу В.Леонтьєва. Висновки....
Вступ. Розділ 1. Суть і причини економічної кризи перехідного періоду в Україні 1991-2001. 1.1. Необхідність переходу від соціальної до капіталістичної ринкової системи. 1.2. Соціально економічні наслідки економічної кризи перехідного...
Вступ. Розділ 1. Загальна характеристика системи вільної конкуренції. Розділ 2. Особливості економіки в епоху вільної конкуренції в розвинутих країнах. 2.1. Промисловий переворот і індустріалізація в Англії. 2.2. Промисловий переворот...
1. Математична школа в економічній теорії та її особливості. 2. Економічні погляди революційних народників у 70-ті роки ХІХ ст. Список використаної літератури. 1. Математична школа в економічній теорії та...
Вступ. 1. Основні тенденції економічної науки наприкінці 80 — поч. 90-х років. 2. Тенденції розвитку радянської економіки на рубежі 80-90–х років. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Наприкінці 70-х та...
Вступ 1. Особливості економічного життя та господарства Стародавньої Індії 2. Економічний зміст староіндійської «Артхашастри» Висновки Список використаної літератури Вступ Відділення скотарства від землеробства, розвиток сільського господарства і виділення з...
Вступ. 1. Капіталістична індустріалізація Японії. 2. Японське «економічне диво». 3. Перетворення Японії на одну з провідних країн світу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Промисловий переворот — це перехід від...
Вступ. 1. Альтернативи повоєнного економічного розвитку. 2. Основні напрями повоєнної відбудови народного господарства України. 3. Відбудова та перебудова народного господарства в західних областях України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ Соціально-економічний розвиток України на початку ХХ століття Аграрна реформа П. Столипіна Західноукраїнські землі на початку ХХ століття Висновок Використана література Вступ Початок ХХ століття характерний для України завершенням...
Вступ. 1. Особливості східного рабства. 2. Історико-правові аспекти проблеми рабства та работоргівлі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Работоргівля в Африці існувала впродовж всієї відомої історії, але найбільшого розквіту вона...
9. Азіатський спосіб виробництва на прикладі Стародавнього Єгипту та Стародавньої Месопотамії (Межиріччя) 29. Великі географічні відкриття та їх роль у фундації засад майбутньої ринкової економіки. 39. Промисловий переворот та...
Вступ. 1. Економічний та суспільно-політичний розвиток Англії. 1.1. Економіка. 1.2. Поглиблення Реформації, та її особливості. 1.3. Політичний розвиток. 2. Зовнішня політика. 2.1. Зовнішньополітичні проблеми Англії на поч. правління Єлизавети...
Вступ. 1. Загальна характеристика меркантилізму. 2. Економічні ідеї П. Буагільбера. 3. Економічне вчення К. Родбертуса. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Вивчення питання доцільно розпочати зі з'ясування історичних передумов виникнення...
1. Вплив другої світової війни на економіку провідних країн світу. 2. План Маршалла. 3. Економічні причини створення «спільного ринку». 4. Прискорений розвиток економіки Японії та Німеччини: причини та наслідки....
Вступ. 1. Концепція економічної рівноваги. 2. Теорія економічної взаємозалежності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблема рівноваги — не лише теоретична проблема. Порушення пропорцій між секторами і галузями економічних систем...
Вступ. 1. Економічні теорії Т.Р.Мальтуса: народонаселення, реалізації, економічного зростання. Трактування земельної ренти. 2. Розвиток винахідницької та наукової думки в Англії в ХІХ столітті. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Т....
Вступ. 1. Економічна думка в роки Визвольної війни 1648—1654 рр 2. Аспекти економічної політики Б.Хмельницького. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Під час Визвольної війни українського народу проти польсько-шляхетського панування...
Промисловий переворот. Індустріалізація та розвиток нових галузей промисловості. Іноземний капітал в промисловості та акціонерні товариства. Утворення нових промислових районів. Вступ Промисловий переворот– це перехід від ручного, ремісничо-мануфактурного виробництва до...
Вступ. 1. Економіка пропозиції. 2. Неоінституціоналізм пошуки альтернативи пануючої ортодоксії. 3. Розвиток радянської економічної науки в 30-90 рр. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Неоінституціоналізм, як один із напрямків економічної...
1. Економічна концепція П.Прудона. 2. Ленінське обґрунтування НЕПу. Список використаної літератури. 1. Економічна концепція П.Прудона Соціалістичні погляди, як і всякі інші, мають різні відтінки і забарвлення. Одна з течій...
Вступ. Розділ 1. Основні риси досконалої та недосконалої конкуренції. 1.1. Конкуренція як категорія ринкової економіки. 1.2. Досконала та недосконала конкуренція. Розділ 2. Зміст та умови розвитку конкурентного середовища. Розділ...
Вступ. 1. Основні праці та основні думки. 2. Теорія трьох факторів виробництва по Б. Сея. "Трактат з політичної економії". 3. «Закон Сея». Висновки. Список використаних джерел. Вступ Помітне місце...
1. Теорія конкурентних переваг М. Портера. 2. Міжнародні тендери (торги). 3. Міжнародні фінансові інститути. 4. Європейський союз (ЄС). 5. Фінансово-промислові групи(ФГП). Список використаної літератури. 1. Теорія конкурентних переваг М....
Вступ. 1. Економічна концепція П.Прудона. 2. Особливості прудонізму як дрібно буржуазної ідеології 3. Ідея робочих грошей і проект реформування обміну. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Прудон П’єр Жозеф (1809...
Вступ. 1. Причини, риси та характер найбільшої світової кризи. 2. “Новий курс” Ф. Рузвельта. 3. Подолання наслідків економічної кризи в країнах Західної Європи Висновок. Список використаної літератури. Вступ Економічна...
Вступ. 1. Формування історичної школи в політичній економії й система національної економіки Ф.Ліста. 2. Постаті та погляди старої історичної школи в політичній економії. 3. Нова історична школа та соціальний...
1. Принцип “невидимої руки” в економіці. 2. Сучасні теорії “трансформації капіталізма”. Список використаної літератури. 1. Принцип “невидимої руки” в економіці Адам Сміт зі своєю визначною книгою”Багатство народів” (1776) був...
Вступ. 1. Місце і роль курсу "Розміщення продуктивних сил та економіка районів" в системі економічних дисциплін. 2. Основні поняття й категорії "Розміщення продуктивних сил та економіка районів" Висновки. Список...
1. Економічна думка Стародавньої Греції як відображення проблем періоду Генезис, розквіту та кризи рабовласництва. 2. Праця Р.Коуза “проблема соціальних витрат”. Теорема Коуза. Список використаної літератури. 1. Економічна думка Стародавньої...
Вступ Поняття про логістичні ситеми Види логістичних систем Логістичне планування Логістичні системи в заготівлях Висновки Використана література Вступ Існуючі нині системи постачання, виробництва та збуту продукції не задовольняють ринкового...
Вступ. 1. Причини, риси та характер найбільшої світової кризи. 2. «Новий курс» Ф. Рузвельта. 3. Подолання наслідків економічної кризи в країнах Західної Європи. Висновок. Список використаної літератури. Вступ Першою...
Завдання 1.Соціально-економічні причини виникнення козацтва. 1. Виникнення козацтва, його головні причини. 2. Ведення господарства та економіка села. 3. Розвиток торгових відносин. 4. Розвиток мануфактурного виробництва. 5. Природні й соціально-економічні...
Вступ. 1. Роль України в міжнародних інтеграційних процесах.. 2. Особливості інтеграційних процесів у Східній Європі. 3. Розвиток інтеграції в ЄС та вплив розширення ЄС на Україну. 4. Імовірні напрямки...
Вступ. 1. Постать Ф.Кене в економічній науці. 1.1. Місце Ф.Кене у історії економічної думки. 1.2. Особливості економічних ідей Ф.Кене. 2. Науково-критичний аналіз економічних поглядів Ф. Кене. 2.1. Характеристика економічних...
1. Економіка Стародавньої Греції. 2. Загальна характеристика економічної політики Маргарет Тетчер. Список використаної літератури. 1. Економіка Стародавньої Греції Криза рабовласництва на Близькому Сході призвела до занепаду Вавилонського царства і...
1. С. Сісмонді як критик капіталізму. 2. Інституціоналізм. Список використаної літератури. 1. С. Сісмонді як критик капіталізму Особливою прикметою розвитку економічних вчень, яка притаманна всім теоріям, науковим школам і...
Вступ. 1. Економічні погляди А.Сен-Сімона. 2. Сенсімоністи й походження колективізму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Французький мислитель Сен-Сімон Клод Анрі де Рувруа (1760—1825) був яскравим представником пізнього утопічного соціалізму....
1. Форми рабовласництва в країнах Стародавнього Сходу та античного світу. 2. Нова економічна політика та її здійснення в Україні. Список використаної літератури. 1. Форми рабовласництва в країнах Стародавнього Сходу...
Вступ. 1. Економічні наслідки першої світової війни. 2. Версальська система. 3. План Дауеса та його наслідки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Перша світова війна (1914—1918 pp.) дуже дорого обійшлася...
Вступ. 1.Версальський договір. 2. Економічні наслідки першої світової війни. 3. План Дауеса. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Перша світова війна (1914—1918 pp.) дуже дорого обійшлася людству: 10 млн вбитих,...
Вступ. 1. Грошова і економічна реформи у Німеччині після Другої світової війни. 2. Розвиток у 70—90-х роках. Економічне лідерство в Європі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Внаслідок Другої світової...
1. Вступ. Кейнсіанство та його еволюція 2. Історичний портрет. Джон Мейнард Кейнс 3. „Кейнсіанська революція” 4. Кейнсіанська теоретична система 5. Висновки. Значення кейнсіанської теорії Використана література 1. ВСТУП. КЕЙНСІАНСТВО...
Вступ. 1. Криза рабовласницької системи господарства та її висвітлення у праці Луція Колумелли. 2. Характерні особливості розвитку економіки України в пореформений період (60-70-ті роки 19 ст.) та відображення цих...
Вступ. 1. Загальна характеристика економічного становища США. 2. Західна Європа у системі світових зовнішньоекономічних зв'язків. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток західноєвропейських країн мав значний вплив на структуру та...