referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Бухгалтерський облік

Введение Достижение долгосрочного устойчивого развития хозяйствующего субъекта выдвигает требования к смещению приоритетов менеджеров организации от оперативного управления к стратегическому. Для обеспечения стратегического управления необходима информация, на основе которой устанавливаются...
Вступ Чек — це безумовна пропозиція власника рахунку (чекодавця) банку здійснити платіж зазначеної у чекові грошової суми певній особі або пред’явникові (чекоотримувачу) готівкою чи перерахуванням грошей на рахунок у...
Вступ Актуальність теми. Формування ринкових відносин в економіці України зумовило суттєве зростання значимості ціноутворення. Повноваження щодо встановлення цін перейшли до конкретних господарюючих суб’єктів, які вже відчули на власному досвіді,...
Чи не найголовнішою проблемою в умовах ринкової економіки є те, що суб’єкти господарювання мають можливість самостійно визначати власну фінансову, виробничу та кадрову політику, однак не завжди і не всі...
Актуальність теми. На сучасному етапі ринкових відносин та відносної стабілізації в економіці країни в Україні поступово набуває розвитку фондовий ринок, ринок цінних паперів, покращуються процеси фінансування та вкладання капіталу....
Вступ Реформування національної системи бухгалтерського  обліку з метою її гармонізації з міжнародними стандартами фінансової звітності нерозривно пов’язано з сучасними глобальними економічними, політичними і соціальними проблемами суспільства, що зумовлює значне...
Вступ Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), видані КМСБО, залишаються чинними до їх зміни або вилучення РМСБО. Комітет з питань державного сектору (Комітет) Міжнародної федерації бухгалтерів розробляє серію рекомендованих стандартів...
Керівники проектів відповідають за терміни, кошторис і якість результату робіт. Відповідно до узвичаєного принципу управління проектами вважається, що ефективне управління термінами робіт — ключ до успіху за всіма трьома...
Вступ В нинішніх умовах господарювання асортимент товарів у роздрібній мережі може налічувати декілька тисяч найменувань, а тому важко спрогнозувати рівень реалізації конкретного товару. Відповідно виникають ситуації, коли товар залежується,...
1. Групування До економіко-логічних прийомів належать прийоми порівняння, деталізація, групування середніх та відносних величин, балансовий прийом, горизонтальний (у часі) та вертикальний (структурний) аналіз, трендовий аналіз, абсолютних і відносних різниць...
1. Прямі та непрямі витрати. 2. Облік витрат, пов'язаних з нарахуванням амортизації основних засобів виробничого призначення. 3. Калькулювання методом однорідних секцій. Список використаної літератури. 1. Прямі та непрямі витрати...
1.Призначення, зміст і принципи побудови бухгалтерського балансу. 2. Структура та групування статей в балансі. 3. Бухгалтерський баланс та основи його побудови. 4. Господарські операції та їх вплив на статті...
Вступ 1. Особливості обліку розрахунків з замовником 2. Методика обліку розрахунків з замовником Висновки Список використаної літератури Вступ Дохід будівельної організації при виконанні будівельних робіт включає: — ціну будівельного...
План Вступ 1. Облік надходжень паливно-мастильних матеріалів 2. Облік реалізації ПММ 3. Облік паливно-мастильних матеріалів у покупця 4. Особливості податкового обліку 5. Облік придбання ПММ 6. Придбання паливно-мастильних матеріалів...
Вступ. 1. Облікова політика підприємства: суть та значення. 2. Проблеми формування облікової політики та шляхи їх вирішення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Визначення терміну «облікова політика» дано у ст....
Вступ 1.Методологічні аспекти обліку витрат на збут та відображення їх у фінансовій звітності 2.Основи побудови обліку витрат на збут 2.1. Визнання витрат 3. Облік готової продукції та її витрати...
1. Поняття про господарський облік, його значення в управлінні ринковою економікою 2. Облік надходження нематеріальних активів. 3. Класифікація виробництв промислових підприємств. 4. Форма звітності "Баланс" її зміст і джерела...
Вступ. 1. Система управлінського обліку на підприємстві. 2. Форми управлінського обліку. 3. Сутність та основні завдання управлінського обліку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кілька об’єктивних чинників стали причиною того,...
1. Значення фінансової стійкості 2. Аналіз рівня виробничого, фінансового та виробничо-фінансового левериджу 3. Загальна оцінка капіталу Список використаної літератури 1. Значення фінансової стійкості Запорукою діяльності підприємства й основою його...
Вступ. 1. Участь спеціаліста-бухгалтера в слідчих діях: огляд і вилучення документів, виявлення недоброякісних документів при перевірці на підприємстві, проведення фактичної перевірки. 2. Ревізія як засіб збору доказів з карної...
Вступ. 1. Характеристика діяльності бюджетних установ та правові засади їх діяльності. 2. Поняття про бюджетне призначення та кошторис. Види кошторисів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Бюджетний процес — це...
Введение. 1. Осуществления бартерных операций в пределах Украины. 1.1. Обмен подобными активами. 1.2. Обмен активами различной стоимости (с денежной доплатой). 1.3. Обмен неподобными активами. 2. Учет бартерных операций во...
1. Бухгалтерські розрахунки та їх побудова. 2. Бухгалтерська звітність, її необхідність і склад. Список використаних джерел. 1. Бухгалтерські розрахунки та їх побудова Бухгалтерські розрахунки спосіб економічного угруповання об'єктів спостереження,...
І Вступ ІІ Основна частина Розділ 1 1.1. Історія та діяльність підприємства 1.2. Наказ про облікову політику, графік руху документів з обліку матеріалів, договір про повну матеріальну відповідальність Розділ...
Вступ І. Облік розрахунків з підзвітними особами 1.1. Завдання обліку, загальні положення 1.2. Документування  розрахунків  з підзвітними особами 1.3.  Облікові регістри 1.4. Синтетичний і аналітичний облік ІІ. Створення документів...
Вступ. 1. Бухгалтерський баланс бюджетної установи. 2. Баланс бюджетної установи: особливості складання та розподілу. Висновки. Додатки. Список використаної літератури. Вступ Бухгалтерський облік в бюджетних установах ведеться методом подвійного запису...
Вступ. Розділ 1. Основи побудови обліку товарно-матеріальних запасів. 1.1.Сутність операцій з товарно-матеріальних запасів. 1.2. Класифікація та оцінка. 1.3. Аналіз нормативної та спеціальної літератури. Розділ 2. Бухгалтерський облік і аналіз...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти обліку готової продукції, робіт, послуг 1.1. Економічна сутність та трактування поняття „товарні запаси”. 1.2. Аналітичний огляд та систематизація наукових поглядів щодо обліку товарних запасів....
1. Зародження бухгалтерського обліку й контролю в країнах Древнього Сходу, Греції та Римі. 2. Внесок вчених епохи Середньовіччя і часі Відродження у розвиток обліку господарської діяльності Використана література 1....
Вступ. 1. Поняття та класифікація інших необоротних матеріальних активів. 2. Синтетичний облік інших необоротних матеріальних активів. 3. Облік необоротних малоцінних та швидкозношуваних предметів. 4. Особливості обліку інших необоротних матеріальних...
1. Застосування міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості в Україні. 2. Особливості аудиту коштів на валютних рахунках в банку. 3. Мета та завдання аудиту виробництва. Нормативно-законодавче та інформаційне його...
1. Аудит податку на додану вартість (ПДВ) Податок на додану вартість є непрямим податком, який включається до ціни реалізації понад відпускну ціну виробника, є частиною новоствореної вартості і сплачується...
Вступ. Розділ 1. Основи побудови обліку товарно-матеріальних запасів. 1.1.Сутність операцій з товарно-матеріальних запасів. 1.2. Класифікація та оцінка. 1.3. Аналіз нормативної та спеціальної літератури. Розділ 2. Бухгалтерський облік і аналіз...
Вступ. 1. Основні засоби та їх класифікація. 2. Рахунки аналітичного обліку. 3. Собівартість готової продукції. Висновок. Список використаної літератури. Вступ Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з...
Ринкові відносини, особливо активне реформування відносин власності на селі є об'єктивною передумовою проведення аудиторських перевірок на сільськогосподарських підприємствах. Особливості проведення аудиторської перевірки сільськогосподарських підприємств випливають із специфіки організації і...
1. Розвиток бухгалтерського облікув країнах Європи в XIXст. Формування основних бухгалтерських шкіл 2. Становлення французької школи бухгалтерського обліку. Розвиток ідей синтетичного і аналітичного обліку 3. Становлення німецької школи бухгалтерського...
1. Облік нематеріальних активів в зарубіжних країнах. 2. Склад і форми фінансової звітності західних компаній. Список використаної літератури. 1. Облік нематеріальних активів в зарубіжних країнах Міжнародні стандарти практично не...
Вступ. 1. Загальна характеристика класифікації методів управлінського обліку. 2. Методи обліку по ступеню нормування та повноті відображення затрат. 3. Сутність позамовного та попердіального методів. 4. Основні елементи нормативного методу....
Вступ. Розділ 1. Загальна методика аудиту. 1.1.Нормативна база. 1.2. Предметна область досліджень: облікова політика, перелік первинних документів, регістри обліку та звітність, класифікатор можливих порушень. 1.3. Методи збирання аудиторських доказів,...
Вступ Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості Структурно-логічна модель управління дебіторською заборгованістю підприємства Визначення оптимального розміру дебіторської заборгованості Аналітичні властивості показника відносної кредиторської заборгованості підприємств Висновки Список використаної літератури Вступ...
1. Роль обліку в управлінні підприємством. 2. Суть і функції управлінського обліку. 3. Базові моделі управлінського обліку. 4. Взаємозв'язок функцій управління та управлінського обліку. 5. Порівняння управлінського та фінансового...
Вступ. 1.Первинні бухгалтерські документи, облікові реєстри 2. Джерела доходів бюджету фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та напрямки використання коштів. Висновки. Список використаних джерел. Вступ У теорії...
Вступ. 1. Організаційна побудова аналітичного процесу. 2. Організація матеріальних носіїв аналітичного процесу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Аналітичний процес як технологічна сукупність складається з кількох видів самостійних робіт, кожний...
Знання історії обліку важливе для розуміння його сучасного стану і оцінки можливих напрямків розвитку. Історична еволюція бухгалтерського обліку розглядається не заради її самої, а для полегшення розуміння сучасного і...
1. Причини виникнення контролінгу. Основна мета та функції контролінгу. 2. Характеристика основних методів управлінського обліку: облік за нормативною та фактичною собівартістю. 3. Характеристика методів поділу витрат на постійні та...
Зміст Вступ 1. Загальна характеристика, предмет і метод бухгалтерського балансу 2. Бухгалтерський баланс та основи його побудови 3. Господарські операції та їх вплив на статті Балансу Висновки Список використаної...
1. Характеристика підходів створення теорії бухгалтерського обліку. 2. Розвиток плану рахунків як облікової категорії. Список використаної літератури. 1. Характеристика підходів створення теорії бухгалтерського обліку Спроби класифікувати господарські засоби і...
Вступ. 1. Сутність управлінського обліку та контролінгу. 2. Управлінський облік як важливий елемент контролінгу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасні методи керівництва господарством та виробництвом вимагають більш детальної організації...
Зміст Вступ 1. Предмет бухгалтерського обліку 2. Класифікація господарських засобів і джерелїх формування 3. Господарські процеси як об'єкт бухгалтерського обліку 4. Базові принципи бухгалтерського обліку 5. Метод бухгалтерського обліку...
1. Метод управлінського обліку та його елементи. 2. Облік фінансових витрат. 3. Калькулювання за методом директ-костинг. Список використаної літератури. 1. Метод управлінського обліку та його елементи Методи, що використовуються...
1. Аналіз міжнародного досвіду стандартизації та гармонізації бухгалтерського обліку. 2. Облік короткострокових фінансових інвестицій. Список використаної літератури. 1. Аналіз міжнародного досвіду стандартизації та гармонізації бухгалтерського обліку Питаннягармонізаціїістандартизаціїбухгалтерськогооблікутазвітностівисвітленіунаукових працяхтакихвчених, як:...
ВСТУП. 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИТРАТ НА РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. 1.1. Облік амортизації основних засобів. 1.2. Облік витрат на поліпшення, ремонт і утримання основних засобів. 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО...
З М І С Т Вступ. І. Організація обліку і аналіз фінансових результатів та використання прибутку в сучасних умовах господарювання. 1.1. Обліку фінансових результатів в сучасних умовах господарювання. 1.2....
1. Облік витрат на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування. 2. Управління виробничими запасами. Список використаної літератури. 1. Облік витрат на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування Підприємство — продавець пересувних...
1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами Згідно з Бюджетним кодексом України бюджетна установа— це орган, заклад чи організація, відповідний статус якої визначено Конституцією України, а також установа...
Вступ. 1. Особливості проведення аудиту дочірніх підприємств. 2. Загальний план аудиту дочірніх підприємств. 3. Особливості аудиту внутрішньогрупових операцій дочірнього підприємства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ринкові перетворення в Україні,...
1. Особливості та основні напрямки розвитку контрольно-ревізійної роботи на сучасному етапі розвитку економіки України. 2. Напрямки контролю за дохідною і видатковою частинами бюджету. Використана література. 1. Особливості та основні...
Вступ. 1. Утвердження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 2. Міжнародні стандарти обліку: розвиток, практика і використання в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Міжнародний бухгалтерський облік поширює універсальну в найширшому...
Вступ. 1. Поняття документа. 1.1. Сутність поняття «документ». 1.2. Властивості, ознаки і функції документа. 2. Еволюція виникнення та теорії трактування терміна “документ”. 2.1. Сутність, генезис та розвиток поняття "документ"....
Вступ. 1. Сутність первинного ринку цінних паперів. 2. Становлення ринку цінних паперів на Україні. Первинний ринок цінних паперів в Україні. 3. Розміщення цінних паперів на первинному ринку. Висновки. Список...
Вступ. 1. Поняття про звітність бюджетних установ. 2. Сучасні підходи до складання бухгалтерської звітності. 3. Особливості звітності в бюджетних установах. 4. Види звітності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Згідно...
Загальні положення 1. Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності. 2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються...
Вступ. 1.Управлінський облік: його суть значення та мета. 2. Управлінський облік як важливий елемент контролінгу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасні методи керівництва господарством та виробництвом вимагають більш детальної...
1. Види аудиту і аудиторські послуг. Мета і завдання аудиту. 2. Етика аудитора, професійна незалежність та кваліфікаційні вимоги. 3. Розробка та вивчення програми аудиту. 4. Призначення, організація, планування і...
1. Облік асигнувань бюджетних установ. 2. Порядок та облік розрахунків з підзвітними особами за витратами на господарські потреби. 3. Облік спеціальних коштів. Список використаної літератури. 1. Облік асигнувань бюджетних...
Вступ Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості Структурно-логічна модель управління дебіторською заборгованістю підприємства Визначення оптимального розміру дебіторської заборгованості Аналітичні властивості показника відносної кредиторської заборгованості підприємств Висновки Список використаної літератури Вступ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти обліку грошових коштів 1.1. Грошові кошти як економічна категорія 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази з обліку грошових коштів 1.3. Огляд літературних джерел з обліку...
Вступ. 1. Сутність прихованого, фіктивного та умисного банкрутства. 2. Мотиви та цілі приховання банкрутства. 3. Вирішення питання та необхідність удосконалення вітчизняного законодавства щодо прихованого, фіктивного та умисного банкрутства. Висновки....
Вступ. 1. Структура системи 1С: Бухгалтерія та характеристика її компонентів. 2. Принципи функціонування системи. Типи даних. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Набір програм “1С: Предприятие 7.7″ є універсальною програмою...
Возрастающее значение теории потока денежных средств в финансовом анализе явилось причиной включения в систему "Экспресс-Анализ" методики исследования движения денежных потоков предприятия для оценки результатов его деятельности. Полная оценка финансового...
1. Взаємозв'язок між рахунками і балансом. 2. Оборотні відомості по синтетичних рахунках. Список використаної літератури. 1. Взаємозв'язок між рахунками і балансом Залежно від обліку активів чи джерел їх утворення...
План Вступ 1. Теоретичні основи формування доходів, витрат та прибутку комерційного банку 1.1 Формування доходів комерційного банку 1.2 Формування витрат комерційного банку 1.3 Процентна маржа 1.4 Формування і використання...
Вступ 1. Предмет бухгалтерського обліку 2. Класифікація господарських засобів і джерел їх формування 3. Господарські процеси як об'єкт бухгалтерського обліку 4. Базові принципи бухгалтерського обліку 5. Метод бухгалтерського обліку...