referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Бухгалтерські розрахунки

1. Бухгалтерські розрахунки та їх побудова.

2. Бухгалтерська звітність, її необхідність і склад.

Список використаних джерел.

1. Бухгалтерські розрахунки та їх побудова

Бухгалтерські розрахунки спосіб економічного угруповання об'єктів спостереження, що дозволяє відбити не тільки початковий і кінцевий стан, але і самі зміни об'єктів обліку в результаті господарських факторів, що вчинилися. Розрахунки відкриваються на кожен вид активу, капіталу і зобов'язань, а також доходів і витрат, на них виявляється і розподіляється фінансовий результат. Бухгалтерські розрахунки поділяються на застосовувані самостійно і регулюючі.

У процесі виробництва щодня здійснюється велике число господарських операцій, що вимагають поточного відображення , для чого використовуються спеціальні форми-рахунки бухгалтерського обліку, що побудовані за принципом економічної однорідності.

Бухгалтерський рахунок — основна одиниця збереження інформації, що після узагальнення всієї бухгалтерської інформації необхідна для прийняття управлінських рішень . Рахунка бухгалтерського обліку — це спосіб поточного взаємозалежного відображення й угруповання майна по складу і розміщенню, по джерелах його утворення , а також господарських операцій по якісно однорідних ознаках, вираженим у грошових, натуральних і трудових вимірниках.

Для кожного виду майна, зобов'язання й операції відкриваються окремі рахунки зі своїм найменуванням і цифровим номером (шифром), що відповідають кожній статті балансу, наприклад, 01 "Основні засоби ", 04 "Нематеріальні активи", 10 "Матеріали", 20 "Основне виробництва ", 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки" 52 "Валютні рахунки", 75 "Розрахунки з засновниками", 99 "Прибуток і збитки", 80 "Статутний капітал" і ін.

Кожен рахунок являє собою двосторонню таблицю: ліва сторона рахунка — дебет (від лат. "повинний "), права сторона — кредит (від лат. "вірить"). Для одних рахунків дебет означає збільшення, кредит — зменшення, а для інших, навпаки, дебет — зменшення, а кредит — збільшення. У залежності від змісту бухгалтерські рахунки підрозділяються на активні, пасивні активно-пасивні.

Рахунки є активними по:

 • економічному змісті , тобто це ті рахунки, що призначені для обліку майна по наявності, складові і розміщенню;
 • балансові, тобто коли рахунка (статті) розташовані в активній частині балансу;
 • сальдо (залишок ), тобто якщо рахунка мають дебетовий залишок .

Рахунки вважаються пасивними по:

 • економічному змісті , тобто коли рахунка відбивають облік майна по джерелах його утворення ;
 • балансові, тобто якщо рахунка (статті) розташовані в пасивній частині балансу;
 • сальдо, тобто ті рахунки, що мають кредитовий залишок .

Крім активних і пасивних рахунків, у практиці бухгалтерського обліку використовуються активно-пасивні рахунки, що можуть мати дебетове або кредитове сальдо одночасно. Якщо по активно-пасивному рахунку виведено один сальдо, то воно є результативним і показує кінцевий підсумок від протилежних операцій. Наприклад, на рахунку 99 "Прибуток і збитки" відбивають як прибутки, так і збитки, але наприкінці місяця виводиться остаточний фінансовий результат — прибуток (якщо сальдо кредитове ) або збиток (якщо сальдо дебетове ). В окремих випадках в активно-пасивних рахунках результативне сальдо вивести не можна; це буває тоді, коли результативне сальдо спотворює облікові показники. Наприклад, рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" могли б замінити два рахунки: "Розрахунки з дебіторами" — активний рахунок і "Розрахунки з кредиторами" — пасивний рахунок.

Необхідність враховувати ці розрахунки на одному рахунку порозумівається постійною зміною у взаємних розрахунках, дебітор може стати кредитором і навпаки і розбивати цей рахунок на два окремих недоцільно.

Господарські операції поточного обліку записуються на рахунки в міру їхнього нагромадження. Кожну операцію можна записувати окремо, але якщо однорідних операцій багато, те на основі первинних документів правомірно зводити них у накопичувальні або груповані відомості. Це дозволить скоротити кількість записів на рахунках.

Побудова активного і пасивного рахунків і порядок запису операцій у них регламентовані наступними правилами.

Для активних рахунків. На початку звітного періоду відкриваються рахунки, на яких маються залишки С1д. Дані для запису на рахунках беруть з активної частини балансу і записують на дебет рахунків. Такий порядок означає: відкрити рахунка і записати первісне сальдо. Збільшення і надходження відбивають по дебету, а зменшення, витрата і вибуття — по кредиту рахунків. Наприкінці звітного періоду підводять підсумки оборотів по всіх рахунках; на початку по дебету, а потім по кредиту. У підсумки обороту по дебету рахунків сума первісного залишку не включається; сюди відносяться тільки суми по операціях звітного періоду. Кінцеве сальдо С2а по активних рахунках за звітний період визначається так: до первісного сальдо по дебету С1д додають підсумки оборотів по дебету од і віднімають підсумки оборотів по кредиту Ок. Кінцевий залишок може бути або дебетовим , або дорівнювати нулеві:

C2а=С1д+Од-Ок

Таким чином, для активних рахунків дебет означає збільшення, а кредит — зменшення.

Для пасивних рахунків. Відкриваються рахунки, на яких по кредиту записують первісне сальдо, що береться з пасивної частини балансу в розрізі статей, по яких маються залишки . По кредиту рахунків відбиває збільшення, прихід і надходження, а по дебету — зменшення, витрата і вибуття. Наприкінці звітного періоду по кожнім рахунку підводяться підсумки оборотів , спочатку по кредиту, а потім по дебету. При цьому в підсумки обороту по кредиту не включається первісний залишок , а враховуються тільки суми операцій, що виникли в звітному періоді. Кінцеве сальдо С2п визначається так: до початкового залишку С1д додають обороти по кредиту Ок і віднімають обороти по дебету од. Кінцевий залишок може бути або кредитовим, або дорівнювати нулеві:

С2п=Су+Ок-Од

Отже, для пасивних рахунків дебет означає зменшення, а кредит — збільшення.

Розуміння економічного змісту активних і пасивних рахунків дуже важливо для засвоєння прийомів відображення господарських операцій по рахунках бухгалтерського обліку і контролю за їхнім здійсненням.

2. Бухгалтерська звітність, її необхідність і склад

Інформаційною базою фінансового аналізу є бухгалтерська звітність.

Бухгалтерська звітність являє собою систему показників, що відбивають майновий та фінансовий стан організації на звітну дату, а також фінансові результати її діяльності за звітний період.

Склад, зміст, вимоги та інші методичні основи бухгалтерської звітності на підприємствах України регламентовані Положенням “Про бухгалтерську звітність підприємств”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 11 лютого 1999 р №40. Згідно з цим положенням бухгалтерська звітність складається з утворюючих єдине ціле взаємозалежних показників бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати і пояснень до них. Головними вимогами до бухгалтерської звітності є достовірність, повнота та відкритість для ознайомлення користувачів.

Бухгалтерська звітність — єдина система даних про майнове і фінансове становище організації і про результати її господарської діяльності, що складається на основі даних бухгалтерського обліку по установлених формах.

Бухгалтерська звітність — єдина система даних про майнове і фінансове становище організації і про результати її господарської діяльності, що складається на основі даних бухгалтерського обліку по установлених формах. Бухгалтерська звітність організації (крім бюджетних і страхових організацій і банків) складається з:

 • бухгалтерського балансу (ф. 1);
 • звіту про прибутки і збитки (ф. 2);
 • звіту про зміни капіталу (ф. З);
 • звіту про рух грошових коштів (ф.4);
 • додатків до бухгалтерського балансу (ф.5);
 • пояснювальної записки;
 • аудиторського висновку, що підтверджує вірогідність бухгалтерської звітності організації, якщо вона відповідно до федерального закону підлягає обов'язковому аудитові.

Бухгалтерська звітність організації складається з бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки, додатків до них (зокрема , звіту про рух грошових коштів) і інших звітів, передбачених нормативними актами системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку, пояснювальної записки, а також аудиторського висновку, що підтверджує вірогідність бухгалтерської звітності організації, якщо вона відповідно до федеральних законів підлягає обов'язковому аудитові.

Інформація, подана в бухгалтерській формі № 2, що має назву “Звіт про фінансові результати”, є більш аналітичною, деталізованою і конкретною, порівняно з загальним бухгалтерським балансом (форма № 1). Для інвесторів і аналітиків ця форма є в багатьох відношеннях важливіша ніж сам баланс, тому що в ній міститься не застигла одномоментна, а динамічна інформація про те, яких успіхів досягло підприємство протягом року та за рахунок яких факторів.

За даними форми № 2 проводять аналіз фінансових результатів діяльності організації як по загальному обсягу в динаміці, так і за структурою, а також факторний аналіз прибутку та рентабельності.

Пояснення до бухгалтерського балансу і звіт про фінансові результати повинні розкривати суть поданої звітної інформації, облікову політику організації і забезпечувати користувачів бухгалтерської звітності додатковими даними, які недоцільно включати в бухгалтерський баланс і звіт про фінансові результати, але котрі є необхідними користувачам бухгалтерської звітності для реальної оцінки майнового, фінансового стану організації і фінансових результатів її діяльності.

Пояснення до балансу і звіту про фінансові результати повинні містити розшифрування окремих показників форм № 1 і 2, що характеризують структуру майна, джерела його утворення, склад і розміри фондів організації, окремих видів дебіторської і кредиторської заборгованостей, основних засобів і нематеріальних активів, фінансових вкладень і зобов'язань. Пояснювальна записка, що складається до річної звітності, повинна містити стислу характеристику діяльності організації:

По-перше, види виробничої, комерційної й інвестиційної діяльності організації і її географічні ринки збуту;

По-друге, основні показники діяльності і чинники, що вплинули в звітному періоді на фінансові результати, такі як: а) частка активної частини основних засобів; б) коефіцієнти зносу, відновлення і вибуття основних засобів; в) коефіцієнт поточної ліквідності на початок і кінець звітного періоду; г) коефіцієнт забезпеченості власними засобами й інші показники, необхідні для повного й об'єктивного уявлення фінансового стану організації.

Публічність бухгалтерської звітності принцип, що полягає в її опублікуванні в газетах і журналах, доступних користувачам бухгалтерської звітності, або поширенні серед них брошур, буклетів і інших видань, що містять бухгалтерську звітність, а також у її передачі територіальним органам для надання зацікавленим користувачам.

Проміжна бухгалтерська звітність, що складається за місяць, квартал наростаючим підсумком з початку звітного року (наприклад, за півріччя, дев'ять місяців і т.п. ), якщо інше не встановлено законодавством України.

Зведена бухгалтерська звітність –це звітність, що складається додатково крім власного бухгалтерського звіту у випадку наявності в організації дочірніх і залежних суспільств . Зведена бухгалтерська звітність включає показники звітів дочірніх (залежних) суспільств , що знаходяться на території України і за її межами, у порядку, встановлюваному Міністерством фінансів України.

Список використаних джерел

1. Бухгалтерський облік і фінансова звітність — об’єкти фінансового контролю : Методичний посібник. -К.: Атіка: Ельга-Н, 2003. -253 с.

2. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні : Навчально-практичний посібник/ О.Г.Величко, С.Ф.Голов, Л.А.Голубєва та ін.; Ред. С.Ф. Голов; -2-е вид. -Дніпропетровськ: ТОВ. Баланс-клуб, 2001. -828 с.

3. Бухгалтерський облік та звітність в Україні : Збірник нормативно-правових актів: Станом на 1 липня 2001 року/ Укл. М.І.Камлик. -К.: Атіка: Літера ЛТД, 2001. -751,[1] с.:

4. Гарасим, Петро Миколайович Податковий облік і звітність на підприємствах : Підручник/ М-во освіти і науки України. -Київ: ВД "Професіонал, 2004. -447 с.: табл.. -Бібліогр.: с. 348

5. Гильде, Эрих Карлович Организация бухгалтерского учета на предприятиях/ Э. К. Гильде,. -М.: Финансы и статистика, 1983. -62 с.

6. Дерій, Василь Антонович Організація бухгалтерського обліку в підприємстві : Курс лекцій/ Василь Дерій,. -Тернопіль: Джура, 2003. -91,[1] с

7. Зоріна В. Н. Фінансова звітність підприємств : Навчальний посібник/ За ред. В. І. Покотилової; М-во освіти і науки України, Херсонський економічно правовий ін-т. -К.: Центр навчальної літератури, 2005. -199 с.

8. Облік у бюджетних установах : Навчальний посібник/ За ред. О. А. Заїнчковського, Т. М. Сторожук; Держ. податкова адміністрація України, Академія ДПС України. -К.: Ірпінь, 2002. -535 с.

9. Уманців, Галина Вікторівна Організаційно-методологічні аспекти обліку та звітності в об'єднаннях підприємств,; Київ. держ. торговельно-економічний ун-т. -К., 1999. -21 с.