referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Всесвітня історія

Колісніченко К.С. аспірантка кафедри міжнародного права Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі ХХ ст. принесло людству негативний досвід двох світових війн. Двічі міжнародній спільноті все ж вдавалося відновити...
Вступ До початку нашої ери римське суспільство було вже досить розвиненим не тільки в культурному плані, а й з точки зору народного господарства. Цьому кілька сприяв рабовласницький лад держави....
Введение Ведущее место в славянской археологии занимает проблема славянского этногенеза. Она включает в себя вопросы происхождения славянского этноса, формирования его территории, расселение в Европе, определение характера материальной и духовной...
Предисловие В одном из своих писем в конце января 1941-го года Томас Манн, великий немецкий писатель-гуманист, эмигрировавший из нацистской Германии, писал о приеме, которым он был удостоен президентом Ф....
Вступ Актуальність теми. Звернення до конституційної історії Великобританії в цілому і різних етапів становлення англійської парламентаризму зокрема має велике прикладне значення на сучасному етапі. Стійка традиція ефективного парламентаризму може...
Введение Стали возникать греческие рабовладельческие города-колонии. Первоначально это были небольшие поселения, являвшиеся пунктами причала торговых кораблей и рыбной ловли, местами обмена товаров между греческими купцами и местным населением. Но...
Вступ В умовах формування державності зростає інтерес до історичного минулого, зокрема процесів розшарування суспільства. Термін «дворяни» з’явився в джерелах із другої половини XII в. На відміну від залежних слуг,...
Вступ У сучасному світі налічують декілька тисяч народів (етносів), що представляють собою стійку спільноту людей, яка склалася історично на певній території, має свою мову, культуру, менталітет. Спільність мови завжди...
Вступ Україна має свою багату історію, впродовж якої витворювались високі зразки матеріальної та духовної культури, а в загальній скарбниці філософської думки вагомий доробок належить українським мислителям. Були в цій...
Вступ У радянській антропології упродовж 60— 80-х років активно розроблялася гіпотеза дицентризму, тобто двох первинних осередків формування людини сучасного фізичного типу, — західного, або євроафриканського, та східного — азійського...
Вступ Вдосконалення фізичного типу людини відбувалося за плейстоцену, що розпочався близько 2 млн років тому. В цей час тривало загальне похолодання, яке розпочалося ще в кінці третинного періоду. Суттєве...
ВСТУП Після завершення Другої світової війни США виявилися наймогутнішою державою світу, економічним і військово-політичним лідером. За роки війни виробничі потужності зросли в 2 рази, а експорт у 5 разів,...
Вступ На кінець 70-х років Афганістан за рівнем економічного розвитку займав 108 місце серед країн, що розвиваються. Країна ніби завмерла на стадії феодалізму з глибокими пережитками родоплемінного ладу і...
Вступ Вдосконалення фізичного типу людини відбувалося за лейстоцену, що розпочався близько 2 млн років тому. В цей час тривало загальне похолодання, яке розпочалося ще в кінці третинного періоду. Неодноразові...
Вступ За період 1815-1850 pp. світова торговельно-промислова та колоніальна перевага Англії значно посилилася. За рівнем промислового виробництва та за торговельним обігом Англія залишила далеко позаду себе інші країни. її...
Вступ Сам факт існування відкритих економік породжує інший феномен — світове господарство як системну цілісність та динамічний організм. Світове господарство є своєрідним середовищем, у якому відбуваються міжнародні економічні зв’язки...
Введение Вначале, когда майя не были еще столь многочисленными, земледельцы могли занимать и спокойно обрабатывать самые лучшие земли, бросая их и отправляясь обрабатывать другие поля, как только урожайность начинала...
1. Сентябрьский пленум ЦК КПСС 1953 г. о причинах стагнации сельскохозяйственного производства Перемены в политическом руководстве страны в 1953 г. предопределили неизбежность преобразований в социально-экономической сфере общества. Новые исторические...
Вступ Чільне місце у слов’янській археології посідає проблема слов’янського етногенезу. Вона вбирає в себе питання походження слов’янського етносу, формування його території, розселення в Європі, визначення характеру матеріальної та духовної...
Вступ Актуальність теми дослідження визначається новими явищами у світовій політиці, що стали особливо характерними за останні 10-15 років. Процеси глобалізації, що охопили більшість регіонів планети, принципово змінюють співвідношення між...
Вступ Актуальність теми. Історичний процес, як об’єкт теоретичного аналізу, більш відкритий для спостереження і вивчення, тому саме його закономірностям присвячена більша кількість робіт в історичній і культурологічній науках. На...
Введение Актуальность темы. Религия в Италии всегда была неотъемлемой частью жизни итальянского общества. Даже при диктатуре фашистов Муссолини в 1929 году католицизм был признан государственной религией. Государство было официально...
Вступ Серед усіх багатовікових проблем, які й нині гостро стоять перед людством, одне із чільних місць займає торгівля людьми. У науковій літературі виокремлюють значну кількість історичних форм рабства, які...
Вступ Актуальність теми. Виникнення антигітлерівської коаліції і наявність у її учасників спільної мети — визволення людства від загрози нацистського поневолення — створили унікальну можливість для розвитку між СРСР та...
Вступ Не дивлячись на те, що після закінчення «холодної» війни пройшло більше 20 років, до цього часу практично немає фундаментальних історичних праць, що висвітлюють протистояння між США і СРСР,...
Протягом багатьох століть з часу падіння Західної Римської імперії (476 р. н. е..) на території Італії створювалися і нищилися невеликі держави, різні області країни захоплювали та грабували сильніші сусіди...
Вступ. 1. Початок перевороту в Англії. 2. Особливості господарства Англії під час промислового перевороту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Наприкінці XVIІІ ст. Англія своєю економічною політикою все більше намагалася...
Вступ. 1. Причини та періодизація географічних відкриттів. 2. Наслідки Великих географічних відкриттів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Географічні відкриття, що заслуговують визначення "великі", відбувалися на нашій планеті в усі...
Вступ. Спроби децентралізації радянської системи Економічні зміни Лібералізація культурного життя Рух шістдесятників Висновки Вступ. Три десятиріччя після смерті Сталіна можна поділити на два періоди, що мають суттєві відмінності між...
Вступ. 1. Політичний лад Нідерландів. Зміни в соціальній структурі. 2. Причини буржуазної революції в Нідерландах. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Нідерланди в XVI в. входили до складу іспанських володінь,...
План I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції. II. Етапи становлення і розвитку політичних та правових вчень в античній Греції: III. Значення давньогрецької політичної та правової думки....
Вступ. 1. Політико-правові ідеї в Стародавній Індії: брахманізм і буддизм. 2. Особливості держави і права Стародавньої Індії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Одна із ранніх цивілізацій утворилася більше чотирьох...
1. Боротьба прогресивних і реакційних сил в Італії в 1945-1948 рр. 2. Соціально-економічний і політичний розвиток Італії. 1. Боротьба прогресивних і реакційних сил в Італії в 1945-1948 рр. Після...
Зміст Вступ 1. Перша світова війна 1.1. Причини війни 1.2. Плани війни і стратегічне розгортання 2. Версальський Мирний договір Висновки Список використаних джерел Вступ Перша світова війна 1914—1918,імперіалістична війна...
Вступ. 1. Міжнародні відносини та перші невдачі колективної безпеки 1923 – 1933 рр. 2. Встановлення фашистської диктатури в Італії. 3. Встановлення нацистської диктатури у Німеччині. 4. Встановлення диктатури в...
Вступ Розділ 1. Дослідження становлення та розвитку військової авіації в роки Першої світової війни. 1.1. Передумови та причини початку Першої світової війни. 1.2. Роль науково-технічного прогресу як одного з...
Вступ. 1. Характеристика причин жовтневих подій 1917 р. 2.2. Жовтневий переворот. Висновки. Список використаної літератури. Вступ 25 жовтня 1917 року (за новим стилем 7 листопада) у Петрограді військові сили,...
Вступ. 1. Революція 1905-1907 pp. у Росії та її наслідки. 2. Піднесення національно-визвольного руху в Польщі та Фінляндії. 3. Революція 1911—1913 pp. у Китаї. 4. Мексиканська революція (1910-1911 pp.)....
Вступ. 1. Причини утворення СРСР. Список використаної літератури. 2. Становлення утворення СРСР. Список використаної літератури. 3. Наслідки створення СРСР. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Після завершення громадянської війни на...
1. Опишіть характер суспільного і державного ладу Стародавнього Єгипту. Розкрийте причини, значення і наслідки релігійної реформи Ехнатона. 2. Розкрийте зміст законів ХІІ таблиць Стародавньго Риму, надайте характиристики статтям про...
Вступ. 1. Виникнення і розвиток феодальних відносин у Західній Європі. 2. Процес становлення та розвитку феодальних міст. 3. Середньовічне місто, його основні риси. Розвиток ремесла і торгівлі. Висновки. Список...
1. Предмет та завдання курсу „Всесвітня історія". Джерела вивчення та історіографія. 2. Головні підсумки 1-ої світової війни. 3. Версальська система мирних договорів /1919-1920рр.А Паризька мирна конференція. Утворення Ліги Націй...
Вступ. 1. Особливості капіталістичної еволюції Росії в др. пол. XIX — поч. XX ст. 2. Суспільно-політичний розвиток країни в пореформений період. 3. Основні напрямки розвитку суспільно-політичних течій в Росії...
Вступ. 1. Китайська цивілізація як одна з найдавніших. Релігійні течії. 2. Своєрідність китайської культури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Своєрідністю китайського мистецтва є те, що поезія, живопис та каліграфія...
Вступ Розділ І. Диктатура Наполеона як задоволення потребфранцузької буржуазії Розділ ІІ. Соціально-економічна і адміністративнаполітика консульського режиму Розділ ІІІ. Продовження експансіоністської зовнішньоїполітики під час консульства Заключення Список використаної літератури Вступ....
1.Англо – американські конференції в Касабланці, Вашингтоні та Квебеку. Висадка союзницьких військ в Італії 2.Московська і Тегеранська конференції держав антигітлерівської коаліції 3.Конференція в Думбартон – Оксі й вироблення Статуту...
1. Виникнення римської рабовласницької держави та основні етапи її розвитку. Реформи Сервія Тулія. 2. Суспільний лад та державний устрій римської аристократичної республіки. Список використаної літератури. 1. Виникнення римської рабовласницької...
Вступ 1. Різноманітність форм буржуазних революцій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Настання Нового часу пов'язане з розвитком капіталізму і ранніми буржуазними революціями в країнах Західної Європи, насамперед у Голландії...
Вступ Початок реформування політичної системи Австрійської імперії в умовах революції 1848 р. та формування засад конституційно-парламентського ладу: а) Конституція 25 квітня 1848 р.; б) нормативно-правові акти 1848-1849 рр.; в)...
ВСТУП. ЛИКУРГ (LYKURGOS), Легендарний спартанський законодавець (9 – 8 вік до нашої ери) (Давня Греція.). Свідчення про життя Ликурга різноманітні та противорічиві. Гречеські автори 5- 4 віку до нашої...
1. Предмет і завдання курсу. Для з'ясування поняття політичної історії, її предмета, місця серед інших суспільно-політичних наук та значення в підготовці сучасних фахівців, слід насамперед пригадати, що являє собою...
Політичний лад Нідерландів. Зміни в соціальній структурі. Боротьба проти режиму Альби. Повстання на півночі. “Гентське умиротворення”. Боротьба в південних провінціях. Дворянський заколот. Арраська і Утрехтська унії. Утворення республіки з‘єднаних...
Вступ. 1. Концепт інформаційної політики у сучасній Франції. 2. Нові соціально-інформаційні системи Франції. Висновки. Список використаної літератури. Вступ До початку ХХІ століття світова політика сформувалася як складне багатомірне утворення,...
Вступ. 1. Утворення основ післявоєнного світу в США. 2. Міждержавні суперечності на Далекому Сході. 3. Вашингтонська конференція та її рішення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Для вирішення далекосхідних проблем...
Вступ. 1. Загальні засади країнознавства. 2. Географічне положення, склад території. 3. Природні умови та ресурси. 4. Населення. 5.Історичний розвиток на ХХ-ХХІ століття.6. Політична система. 7. Економіка. 8. Участь Японії...
Вступ. 1. Загальна характеристика Німеччини. 2. Мовна ситуація в країні: історія та сучасність. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Німеччина — держава в Центральній Європі, граничить із Данією, Польщею, Чехією,...
1. Загальне визначення касти 2. Станово – кастові групи стародавнього Єгипту 3. Авілум і мушкенум Месопотамії 4. Система варн в Стародавній Індії 5. Виникнення держави в країнах Стародавнього Сходу...
Вступ. 1. Причини та початок Кримської війни. 2. Розгортання війни та її наслідки. 3. Причини проведення великих реформ в Російській імперії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кримська війна 1853...
Вступ. 1. Окупаційний режим в Греції в час Другої світової війни. 2. Грецький національний рух опору в 1941-1944 рр. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У вересні 1939 р. правлячі...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. РАДЯНСЬКЕ ЗБРОЙНЕ ВТОРГНЕННЯ В ДЕМОКРАТИЧНУ РЕСПУБЛІКУ АФГАНІСТАН 1.1. Політична обстановка напередодні інтервенції 1.2. Початок створенню в країні нової державної влади й управління 1.3. Початок та основні...
Вступ. 1. Передумови проголошення Маніфесту 17 жовтня 1905 р. 2. Сутність та головні риси Маніфесту. 3. Наслідки проголошення Маніфесту та його історичне значення Висновки. Список використаної літератури. Вступ 17...
Вступ 1. Початок війни та її періодизація 2. Хід війни на завершальному етапі. Перемога країн ООН 3. Зміни в міжнародному становищі після Другої світової війни Висновки Список використаної літератури...
Вступ. 1. Основні правові акти державно-конституційного розвитку Веймарської республіки (1919-1933). 2. Прийняття Конституції Веймарської республіки 1919 р. 3. Зміст та основні питання Конституції Веймарської республіки 1919 р. Висновки. Список...
Вступ. 1. Причини "Революції цін" XVII 2. Сутність та наслідки революції цін у XVII Висновки. Список використаної літератури. Вступ В Європі XVI ст. відбувалося прискорене зростання загального рівня цін,...
Вступ. 1. Східнослов’янська цивілізація перед трансформаційними випробуваннями. 2. Основні типи міжкультурних контактів локальних цивілізацій. 3. Сучасність української регіональної цивілізації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В сучасній науці точаться гострі...
Вступ. 1. Розвиток подій напередодні війни. Причини розв’язання Тридцятилітньої війни. 2. Початок та розвиток воєнних подій. Висновки. Список використаної літератури Вступ Війна, що викликала з одного боку загострення суперечностей...
Вступ 1. Війна за незалежність у Північній Америці, її особливості 2. Формування державності США , декларація незалежності 1776р, статті Конфедерації 1781р. Конституція 1787р. Висновок Список використаної літератури Вступ Перша...
Введение. 1. Распад империи, упадок, раскол. 2. Приход к власти Константина. Раздробленность древнего Рима. 3. Итоги правления Константина. Выводы. Список использованной литературы. Введение Кризис III в. изменил социально-экономические и...
Вступ. 1. Головні причини революції. 2. Революційні війни Франції. 3. Скинення монархії. Завершення революції. 4. Міжнародне значення Великої Французької революції. Висновки. Список використаної літератури. Вступ За рівнем промислового розвитку...
Зміст Вступ 1.Промисловий переворот 2.Прогрес науки , техніки і технології виробництва в останній третині 19 століття 3.Економічне піднесення США та Німеччини 4.Основні фактори промислового відставання Англії та Франції 5.Становлення...
Народ, що не тільки, своїми писаннями, впровадив Україну на історичну сцену, але й гарно започаткував її культурно-політичний розвиток, були греки. Уже з VIII ст. по Христі починаючи, коли то...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. Духовне у житті стародавніх шумерів. 1.1. Писемність, освіта, бібліотеки та архіви шумерів. 1.2. Релігійно-міфологічні уявлення шумерів. 1.3. Особливості архітектури, мистецтва та музики шумерів. РОЗДІЛ 2. Матеріальну...
Реформи 60-70-х років ХІХ ст. в державному устрої Російської імперії Судова реформа 1864 року: Дві системи судових установ Судові статути Судова контрреформа 80-х років Висновки Використана література 1. Реформи...
Вступ 1. Передумови абсолютизму. 2. Особливості абсолютизму у Франції. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Усі європейські держави пройшли через новий етап розвитку — етап абсолютної монархії. Недаремно кажуть: «Один...
Вступ. Розділ 1. Політичні та економічні чинники інтеграційних процесів у Латинській Америці в 60-80-х роках. Розділ 2. Розвиток інтеграційних процесів у Латинській Америці у 80-90 ті роки. Розділ 3....
Вступ. 1. Світові цивілізації в історичній динаміці. 2. Класифікація світових цивілізацій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Світові цивілізації — це етап у історії людства, що відображає певний рівень потреб,...
Вступ 1. Початок визвольної боротьби за об’єднання Італії 2.Друга війна за незалежність 3.Похід гарибальдійській "Тисячі" Висновки Список використаної літератури ВСТУП Джузеппе Гарібальді — знаменитий італійський патріот, по походженню генуезець,...
Вступ. 1. Революція у листопаді 1918 року в Німеччині. 2. Встановлення революційних органів влади. Веймарська конституція. 3. Веймарська республіка (1919—1933 pp.) Висновки. Список використаної літератури. Вступ Виникнення Веймарської республіки...
Вступ. 1. Визначення історичного джерела. 2. Основні етапи існування історичного джерела. 3. Об'єктивно-суб'єктивна природа джерела. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Центральне місце серед теоретичних проблем джерелознавства займає теорія самого...
Вступ. 1. Англійський лібералізм. Теорія утилітаризму І. Бентама. Дж. Мілль про свободу. Аналіз концепції Адама Сміта. 2. Французький лібералізм. Б.Констан, А. де Токвіль. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Найбільш...
Вступ. 1. Утворення Третьої республіки. Конституційні закони 1875-го року. 2. Політичні партії і політична боротьба. 3. Третя республіка після Першої світової війни. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поразка Паризької...
Вступ. 1. Виникнення держави Ізраїль у 1948 р. Зовнішня і внутрішня політика Ізраїлю 2. Проблеми сучасної зовнішньої політики Ізраїлю. Вплив зовнішніх чинників на ізраїльську політику. 3. Шляхи вирішення проблем...
Життя і легенда царя Соломона Книги царя Соломона Це ім'я відомо всім, насамперед як премудрого царя Ізраїлю (сина псалмоспівця царя Давида), мудрості якого дивувався весь, навіть цариця Савська прийшла...
Арабський халіфат: — населення аравійського півострова; — релігія арабів, виникнення ісламу (основний зміст, релігійні обов'язки мусульман); — утворення Арабського халіфату (завоювання арабів, халіфати Омейядів та Абассидів, занепад халіфату); —...
Вступ. 1. Зовнішньополітичне становище Англії напередодні Другої Світової війни. 2. Політичний курс Франції. 3. Англо-франко-радянські переговори у Москві 1939 р. 4. Пакт Рібентропа — Молотова та його наслідки. Висновки....
І Вступ ІІ Зміни у суспільному житті Риму напередоднівстановлення республіки ІІІ Епоха республіки 1) державний устрій Риму до поч. ІІІ ст. до н.е. 2) римське суспільство до початку ІІІ...
1. Періодизація ІІ Світової війни. 2. Встановлення нацистської диктатури в Німечинні 1933р. 3. Найбільші міжнародні організації сучасності (кінець 20-го початок 21 століття). 1. Періодизація ІІ Світової війни Друга світова...
Вступ. 1. Людство напередодні другої світової війни. 2. Причини, характер, періодизація Другої світової війни. 3. Друга світова війна, її основні етапи. 4. Становище у воюючих та окупованих країнах. Рух...
Вступ. 1. Економічний та суспільно-політичний розвиток Англії. 1.1. Економіка. 1.2. Поглиблення Реформації, та її особливості 1.3. Політичний розвиток. 2. Зовнішня політика. 2.1. Зовнішньополітичні проблеми Англії на поч. правління Єлизавети...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження.Демографічні процеси значною мірою визначаються економічним та соціальним станом суспільства. Водночас демографічні процеси впливають на економічні, політичні, культурні та інші зміни в житті суспільства....
Вступ. 1… Польща: загальна характеристика. 1.1. Історична довідка. 1.2. Географічне розташування. Клімат. Природні ресурси. 1.3. Адміністративний поділ. Населення країни. 1.4. Релігія. 2. Соціально-економічний розвиток Польщі. 2.1. Господарство Польщі. 2.2....
ЗМІСТ Вступ 1. Передісторія та початок розвитку Болонського процесу 1.1. Ліссабонська конвенція (1997 р.) 1.2. Сорбоннська декларація (травень 1998 р.) 2. Болонська декларація та основні документи щодо втілення її...
Вступ. 1. Перша Женевська конференція. Ескалація американського військового втручання в Індокитайський конфлікт. 2. Нарада керівників чотирьох урядів у Женеві (липень 1955 р.). Позиція Ейзенхауера в Женеві. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Державний устрій країн Стародавнього Сходу. 2. Характеристика суспільного ладу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми: відомості, що стосуються походження і розвитку держави в країнах Стародавнього Сходу,...
Вступ. 1. Плани війни і стратегічне розгортання. 2. Головні причини розв’язання Першої Світової війни. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Перша світова війна 1914—1918, імперіалістична війна між двома коаліціями капіталістичних...
Загальна характеристика Цивільного Уложення Німеччини 1896р. та юридична конструкція власності за Цивільним Кодексом За змістом своїм німецький ЦК став одним із зразкових буржуазних кодексів. Він охоплює всі основні буржуазні...
Вступ. Розділ 1. Основні напрямки зовнішньо — політичного курсу Президента США Б. Клінтона 1.1. Особливості міжнародних відносин після завершення „холодної війни” та розвиток США в 90-х роках ХХ ст....
Вступ. 1. Дитячі та юнацькі роки. Формування особистості. 2. Трудова діяльність. 3. Участь діяльності в русі соціальної партії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Беніто Муссоліні (29 липня 1883, Предапіо...
Вступ 1. Стан джерельної бази, археологічне дослідження становлення варн та каст в Стародавній Індії. 2. Особливості системи варн та каст. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Найголовнішою формою соціальної стратифікації...
Перший тріумвірат. Серед народу зростала І популярність іншого політичного діяча та полководця — Гая Юлія Цезаря (100-44 рр. до н.е.). Він походив із знатного і багатого патриціанського роду Юліїв,...
Вступ. 1. Причина початку „Великої грецької колонізації”. 2. Особливості розвитку грецьких колоній. Висновки. Список використаної літератури. Вступ VIII – кінець VI ст. до н.е. – це період Великої грецької...
Краткая биография Джузеппе Гарибальди. Военно-политическая деятельность. Джузеппе Гарибальди, знаменитый итальянский патриот, по происхождению генуезец, родился 4 июля 1807 года в Ницце, в семье моряка, рано вступил на службу в...
Вступ 1.Колоніальна політика після буржуазної революції Початок проникнення Англії у Південну Африку Англійське завоювання Експлуатація Індії и колоніальний режим Висновки Список використаної літератури ВСТУП В XVIIIст. закладаються основи колоніальної...
Вступ 1. Початок мілітаристської політики Бісмарка. 2. Основні риси зовнішньої політики Німеччини в 70-90–х рр. 3. Бісмарівськасистема союзів — загрозамиру в Європі 4. Система союзів Бісмарка.„Союз трьох імператорів” –...
Вступ. 1. Становище Іспанії та Англії до другої половини XVI ст 2. Англійська зовнішня політика в ХVІ ст. 3. Зовнішньоекономічні зв’язки Англії та Іспанії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ Процес мілітаризації Германії у 70-90-х рр. ХІХ ст. Колоніальна політика Німеччини у 70-90-х рр. ХІХ ст. Висновки Список використаної літератури ВСТУП Колоніальна політика європейських країн, зокрема і Німеччини,...
Вступ. 1. Чехословаччина у 20-30-ті роки. 1.1. Загальний стан економічного розвитку Чехословаччини у 20-30- х роках. 1.2. Чехословацька криза перед 12 вересня 1938 р. 1.3. Розчленування Чехословаччини (30 вересня...
Вступ. І. Золоте століття Англії – Єлизаветинська епоха або «Вік Глоріани». 1. 1. Характеристика Англії до приходу Єлизавети. 1. 2. Розквіт абсолютизму. Правління Єлизавети Тюдор. 1.2.1. Внутрішня політика правління...
Вступ. 1. Життєвий шлях Катона та загальна характеристика його творів. 2. Аспекти створення "De agrі cultura" Марка Порція Катона Старшого. 2.1. Джерела трактату «Землеробство» М.Катона. 2.2. Датування праці Катона...
Зміст Вступ 1. Соціально-економічний розвиток Індії 1.1. Сфера інформаційних технологій 1.2. Фінансова сфера 1.3. Проблеми та шляхи їх розв'язання 2. Внутрішньополітичний розвиток Індії 3. Зовнішньополітичний стан Індії (основні напрямки...
Вступ. 1. Японія: державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 2. Аспекти формування зовнішньої політики. 3. Зовнішня політика Японії та міжнародне співтовариство. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Сьогодні Японія — активний учасник...
Вступ. Розділ І. Початок другої світової війни. Міжнародні відносини на її початковому етапі (вересень 1939-червень 1941). 1.1. Співвідношення сил напередодні війни, її причини. Вступ у війну Великобританії та Франції,...
Вступ. 1. Становлення та розвиток античної цивілізації Стародавньої Греції. Економічні погляди Ксенофонта. 2. Античні поліси архаїчного періоду. Особливості господарства Стародавньої Греції. А) Спартанська держава. Б) Рабовласницька республіка в Афінах....
Вступ. 1. Виникнення римської рабовласницької держави та основні етапи її розвитку. Реформи Сервія Туллія. 2. Суспільний лад та державний устрій Римської аристократичної республіки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Першою...
Вступ. 1. Історія створення та розвиток Європейського Союзу. 2. Організаційна будова та структура Євросоюзу. 3. Європейська система центральних банків. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Економічні зв'язки між країнами світу...
Вступ. 1.Європа. 2. Азія. 3. Америка. 4. Африка. 5. Австралія та Океанія. Висновки. Використана література. Вступ Антропологічну історію давніх та сучасних етносів можна порівняти з генним потоком через століття,...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти тоталітарного режиму та його особливості. 1.1. Сутність та особливості тоталітарного режиму. 1.2. Формування тоталітарних режимів у Європі. Розділ 2. Характерні риси тоталітаризму та його...
Введение. 1. Причины возвышения Москвы и Московского княжества и его развитие в 12-14 веке. 2. Даниил Московский — первый самостоятельный московский князь. Выводы. Список использованной литературы. Введение Московское княжество...
Вступ. 1. Цивілізація майя та ацтеків та їх релігійні вірування. 2. Характеристика жертвоприносин ацтеків та майя. 3. Обрядовий канібалізм. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У древній Мексиці люди щиро...