referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Проблеми слов’янського етногенезу, велике переселення народів і зародження ранньофеодальних держав в Європі

Вступ

Чільне місце у слов’янській археології посідає проблема слов’янського етногенезу. Вона вбирає в себе питання походження слов’янського етносу, формування його території, розселення в Європі, визначення характеру матеріальної та духовної культур на різних станах розвитку, рівня економіки.

Складність вирішення цих питань породжувала і до цього часу породжує гостру дискусію серед вітчизняних та зарубіжних дослідників слов’янської історії, яка то стихає, то, по мірі накопичення нового матеріалу, розростається з новою силою. Проблема походження слов’ян та їх батьківщина цікавила давньоруського літописця Нестора, який у «Повісті минулих літ» писав, що слов’яни прийшли з Подунав’я і Болгарії. Так виникла дунайська, або балканська теорія слов’янської батьківщини, прибічниками якої були чеські і польські хроністи ХIII— ХV ст., російські історики С.М.Соловйов, М.Н.Погодін та В.Т.Ключевський, радянський лінгвіст О.М.Трубачов. Останній у старослов’янській мові виявив праіталійські елементи, що, на його думку, свідчить про мовні контакти слов’ян з кельтами у Подунав’ї.

1. Етногенез слов’ян. Розселення слов’ян в Європі

До XVIII ст. в літературі сформувалися два основних напрями в пошуках прабатьківщини слов’ян: аллохтоністичний і автохтоністичний.

Першим дослідником, який по науковому підійшов до розгляду проблеми походження слов’ян, був відомий чеський вчений П. І. Шафарик — автор широко відомої у XIX ст. книги «Слов’янські старожитності». Поклавши за основу результати аналізу писемних джерел, зокрема, повідомлення античних авторів перших століть нашої ери, П. І. Шафарик пов’язав із слов’янами племена венедів [Safarik, 1837]. Він показав, що слов’яни є давніми жителями великих територій між Балтикою і Чорним морем, Татрами і Доном. На заході землі венедів, на думку цього дослідника, простяглися до Вісли і Одри. Центром слов’янської прабатьківщини П. І. Шафарик вважав землі, розташовані на північний схід від Карпат, Поділля і Волині. Шафарик П. І. став родоначальником так званої прикарпатської теорії походження слов’ян. Цю теорію підтримав і розвинув на початку XX ст. російський історик Погодін А. Л., який використав для висвітлення ранньої історії слов’ян не лише писемні джерела, але й аналіз річкових назв, тобто дані гідрономіки. Дослідник дійшов висновку, що слов’яни у перших століттях нашої ери населяли, крім Волині та Поділля, ще й землі сучасної Польщі. Тут вони жили з давніх часів аж до розселення у східну і західну Європу [Погодин, 1901].

Значний вплив на активізацію наукових досліджень в пошуках прабатьківщини слов’ян мала праця видатного чеського славіста Л. Нідерле «Слов’янські старожитності», видана в Празі у 1902 р. В ній узагальнено досягнення різних наук — лінгвістики, історії, етнографії і топоніміки. Вчений локалізував прабатьківщину слов’ян між басейном середньої Вісли і Карпатами на заході, Нарвою і Прип’яттю на півночі, в районах над Середнім Дніпром на сході, а також над верхнім Бугом, Дністром, Прутом і Серетом на півдні. Центр слов’янської території знаходився, на думку Л. Нідерле, на Волині. З слов’янами ототожнювалися племена неврів, будинів та скіфів-землеробів Геродота. На його думку, праіндоєвропейська мова розпалася на окремі мови на початку II тис. до н. е. До І тис. до н. е. існувала спільна балтослов’янська мова. Слов’янська мова виділилася у самостійну десь у І тис. до н. е. [Niderle, 1902].

Концепція Л. Нідерле лягла в основу так званої Вісло-Дніпровської теорії походження слов’ян. Як слушно зазначив Г. Ловмянський, вона стала вихідним пунктом для різних концепцій, згідно яких слов’яни розміщувалися у двох протилежних від Вісли напрямках. Одні дослідники, приймаючи за вихідну географічну лінію басейн Вісли, розміщували батьківщину найдавніших слов’ян у басейнах Прип’яті та Дніпра (Ю. Ростафінський, Ю. Розвадовський, М. Фасмер), інші пересували її па захід від Вісли у Вісло-Одерське межиріччя (Ю. Костшевський, Т. Лер-Сплавінський). Треті, до яких відноситься більшість радянських вчених післявоєнного часу, поєднують ці дві теорії і розширюють прабатьківщину слов’ян від басейну Одри на заході до Подніпров’я на сході (А. Д. Удальцов, А. І. Тереножкін, П. Н. Третьяков, Б. О. Рибаков)[3, c. 26-28].

Розглянемо погляди цих дослідників детальніше.

Польський ботанік Ю. Ростафінський поклав в основу своїх досліджень оригінальну джерело-флористичну лексику. Вивчаючи давньослов’янську мову, дослідник дійшов висновку, що в ній відсутня назва бука, але розповсюджені назви граба, плюща й тиса. З цього робиться висновок, що слов’янська прабатьківщина знаходилася поза ареалом бука, але в межах поширення рослин, добре відомих слов’янам. Такою територією, на думку Ю. Ростафінського, є Прип’ятське Полісся та Верхнє Подніпров’я. Прип’ятсько-Дніпровську територію, як прабатьківщину слов’ян, відстоював відомий славіст М. Фасмер. До аргументів з галузі ботаніки Ю. Ростафінського цей дослідник додав матеріали гідрономії. На території Подніпров’я в прип’ятському басейні М. Фасмер виявив кілька десятків річок з давньослов’янськими назвами. У Центральній Європі знаходяться, на його думку, лише кельтські, германські, ілірійські та фракійські гідроніми.

Західне походження слов’ян найпослідовніше, і також з позицій автохтонізму, відстоювали, починаючи з 30-х років, польські археологи, лінгвісти і антропологи [Седов, 1979]. Серед них такі вчені, як Ю. Костшевський, Я. Чекановський, Т. Лер-Сплавінський та інші.

В основі Вісло-Одерської концепції прабатьківщини слов’ян лежить гіпотеза археологів щодо слов’янської належності лужицької культури, що була поширена між Одрою і Віслою, а також у верхів’ях Ельби і частково на Західній Україні в період пізньої бронзи та ранньозалізного часу. На думку Ю. Костшевського, спадкоємцями лужицької групи стали племена так званої пшеворської культури, яка нібито виникла в результаті розселення в середовищі лужицької культури носіїв поморської культури. Пшеворська культура пов’язувалася з історичними венедами [Kostrzewski, 1949].

Дальше обгрунтування вісло-одерська теорія походження слов’ян отримала в дослідженнях видатного польського славіста Т. Лер-Сплавінського. На підставі лінгвістичних, антропологічних, археологічних, а також даних гідронімії Т. Лер-Сплавінський побудував привабливу концепцію слов’янського етногенезу. Згідно цієї концепції більша частина Європи до 2000 р. н. е. була заселена фіно-уграми. Археологічним відповідником цього етносу є культура гребінчатої кераміки. На рубежі III—II тис. до н. е. з Центральної Європи на схід аж до Середнього Поволжя і Північного Кавказу просунулася частина індоєвропейців — носії культури шнурової кераміки. В результаті їх змішання з фіно-уграми на просторах між Віслою і Одрою сформувалися балто-слов’яни. Слов’яни відпочкувалися від балтів, на думку дослідника, десь близько середини І тис. до н. е., після розселення носіїв поморської культури з Нижнього Повіслепня серед лужицьких племен півдня Польщі. Так само як і Ю. Костшевський, цей вчений вважав, що пшеворська, як і оксивська культура, є археологічним відповідником слов’ян-венедів [Lehr-Splawinski, 1946]. Теорія Т. Лер-Сплавінського до сьогоднішнього дня має своїх прихильників і серед радянських археологів[6, c. 42-44].

Оригінальну, хоча й складну теорію походження слов’ян розробив А. А. Шахматов. Його теорія, на відміну від вищеописаних, є зразком аллохтоністичного, чи міграціоністського підходу до вирішення етноісторичних проблем. Згідно прихильників міграціонізму етнічний розвиток розглядається як просторова експансія, тобто як переселення, періодична зміна території одним і тим же народом. Керівною засадою етнічного процесу є рух народів. Суттю етнічних досліджень є вивчення напрямків етнічних рухів. Як же з цієї точки зору виглядає етногенез слов’ян у А. А. Шахматова?

Слов’яни, за його переконанням, входили до однієї з груп східних індоєвропейців, які в глибоку давнину займали Балтійське узбережжя. В певний період часу частина цих індоєвропейців переселяється на південь, ставши предками індоіранців і фракійців. Друга частина залишилась на місці, розвинувшись з часом в балто-слов’янську етнічну спільність. У І тис. до н. е. ця спільність розпалася. У II ст. н. е., коли германські племена покинули свої землі у Повісленні, переселившись в Подунав’я і Приазов’я, слов’яни залишають Прибалтику і просуваються на територію перших в райони Середньої і Нижньої Вісли. На цій території слов’яни живуть до V ст. Тут відбувається розпад первісної слов’янської спільності та починається їх розселення в Європі. Оскільки шлях на південь був до V ст. перекритий готами, а пізніше гунами, основний рух слов’ян відбувався на захід, в межиріччя Одри і Ельби, а також у Прип’ятсько-Дніпровський басейн. Так виникла західна і південно-східна групи слов’ян.

Після розгрому гунів у V ст. слов’яни рушили на південь, досягти Чорного моря, Дунаю і Візантії, де й сформувалася південна група слов’янства [Шахматов, 1915].

Зрозуміло, що подібний нарис етнографічного розвитку слов’янства у наш час викликає чисто історіографічний інтерес. Цінність роботи А. А. Шахматова — популярного російського вченого в тому, що вона пробуджувала інтерес до проблеми, викликала навколо неї жваву дискусію і цим стимулювала її дальше вивчення.

Найновішою, усесторонньою і глибоко обґрунтованою є теорія слов’янської праісторії, висунута у 60-х роках нашого століття Г. Ловмянським — відомим польським істориком і медієвістом. Піддавши аналізу топонімічні досліди свого наукового попередника Т. Лер-Сплавинського, особливо етимологію водних назв, Г. Ловмянський дійшов висновку, що ці назви мають ще дослов’янське походження, а не праслов’янське. В процесі їх вивчення, вважає дослідник, можна визначити етнічні групи, які проживали до слов’ян на їх історичних територіях. Г. Ловмянський не підтримав тих вчених, які доводять, що більшість назв річок України і східних районів Росії (Дон, Дніпро, Дністер) слов’яни перейняли від іранців чи праугрофінів[9, c. 18-19].

Г. Ловмянський встановив, що ці землі первісне були заселені так званими ляпонськими або староєвропейськими народами. Дані, отримані в результаті аналізу топоніміки, переконали його в тому, що слов’яни перейняли назви цих та інших річок безпосередньо від староєвропейського населення ще в часи існування балто-слов’янської спільності. Ця спільність розпалася, на думку вченого, десь в першій половині І тис. до н. е. Це означає, що вже в ті часи слов’яни мешкали на території між Одрою, Віолою і Дніпром.

Більш ранні, так би мовити, зародишеві етапи праслов’янської історії Г. Ловмянський уявляє собі так.

Десь близько середини II тис. до н. е. із-за Середньої Волги та Нижньої Оки на захід і північ почали просуватися групи північної частини індоєвропейського населення. Праве крило цього людського масиву складали предки германців, центральне — балти, а ліве — слов’яни. В результаті асиміляції прийшлою індоєвропейською людністю північної групи староєвропейців («ляпонців») сформувалися германські народи, а південної, що носила назву «венеди»,— слов’яни і балти. Слов’яни перейняли і етнічну назву «ляпонців».

Час появи окремої слов’янської етнічної групи Г. Ловмянський, як згадувалося вище, визначає приблизно першою половиною І тис. до н. е.

Ідеї Г. Ловмянського з певними модифікаціями в наш час розвиває В. Гензель. На його думку, балто-слов’яни вже у II тис. до н. е. займали територію між Дніпром і Віслою. На початку І тис. до п. е. південна частина балто-слов’ян, предки слов’ян, зайняла територію між Віслою і Одрою, де до того часу жили венеди-ілірійці та асимілювали їх. В результаті сформувалися протослов’яни. В різні періоди часу на слов’янську територію проникали інші племена, зокрема кельти, дакійці. В пізньолатенський і давньоримський часи слов’яни утворили пшеворську і оксивську культури на території Польщі, а також зарубинецьку в Прип’ятському Поліссі та Подніпров’ї (Hensel, 1984].

За останні десятиріччя проблема походження слов’ян вирішувалася головним чином на археологічних матеріалах, оскільки дані всіх інших наук вже не могли суттєво доповнити чи замінити існуючі численні концепції.

Сучасні українські археологи В. Баран, Д. Козак, Р. Терпиловський суттєво збагатили і розвинули дніпро-одерську теорію, точно визначивши етнічну основу східного слов´янства та ареал його формування. На їхню думку, становлення слов´янського етносу — досить тривалий процес, який пройшов у своєму розвитку кілька етапів. На початковому етапі до межі III—II ст. до н. є. цей процес розгортається головним чином у межиріччі Вісли та Одри, частково поширюючись на Волинь. З появою зарубинецької культури (II ст. до н. є. — І ст. н. є.) починається якісно новий етап формування слов´янського етносу, під час якого центр активної слов´янської життєдіяльності переміщується на територію між Віслою і Дніпром[12, c. 22-23].

2. Велике переселення народів та його вплив на формування слов’янського етносу

На початку нашої ери територію сучасної України опановували різні племена і народи, які залишили глибокий слід у подальшій історії нашого краю, у його матеріальній і духовній спадщині. Період з IV по VI ст. н.е. увійшов в історію як Велике переселення народів — тобто масове переселення племен по всій території Європи. Воно було викликане ростом населення, пошуками родючих земель і пасовищ для худоби, прагненням племінної знаті до збагачення військовою здобиччю. Початок йому поклали гуни у 375 році. Але ще до них германські племена іhi in, утворивши в I ст. у Скандинавії союз племен, переселилися спочатку в басейн р. Вісли, потім у Прикарпаття, а згодом у Північне Причорномор’я. Тут вони завоювали сарматів, захопили і зруйнували Ольвію і Тіру, підкорили жителів Криму.

У середині II — на початку НІ ст. на історичну арену виходять готи — германські племена, які після об’єднання з гепідами, вандалами й тайфалами (балтськими племенами), з’являються на теренах сучасної України. Готські завойовники дійшли до кордонів Римської імперії, проливаючи кров і спустошуючи все на своєму шляху.

Готи поділялися на дві групи: вестготів (на захід від Дністра) та остготів (нижня течія Дніпра). На початку IV ст. остготи створили об’єднання племен — державу на чолі з королем Германаріхом.

Згодом, під тиском могутніх войовничих кочівників зі сходу — гунів, вестготи й частина остготів перейшли на правий берег Дунаю (з дозволу римлян). Решта остготів залишилася під гунами й навіть зберегла свого короля.

Готи напали на антів (які в той час також визнавали владу гунів) і стратили їхнього царя Божа, його синів і 70 прибічників.

У III ст. до н. є. в монгольських степах виникло велике об’єднання племен — хунну, яке під ударами китайців змушене було перекочувати на захід.

У кінці II ст. н. є. частина кочівників, поєднавшись у межиріччі Волги й Уралу з місцевими племенами угрів, вирушила на захід.

Початок великого переселення народів. У III ст. гуни підійшли до Північного Причорномор’я і, скориставшись тим, що основні гарнізони римських військ були кинуті на захист кордонів Римської імперії від готів, зруйнували майже всі античні міста-держави. Вистояли тільки Пантикапей і Херсонес.

У IV ст. гуни продовжили свій руйнівний похід до Східної Європи. Вони розбили готів, підкорили антів і ще довго панували на величезній території від Верхнього Дунаю до Азовського моря, здійснюючи постійні набіги на країни Західної Європи.

Після смерті правителя Аттили в 453 році гунська держава занепала.

Анти (слов’янські племена), незважаючи на навалу гунів, зуміли відстояти свою незалежність. УIV-VI ст. виник могутній союз антських племен, який історики називають Антським царством. На чолі антів стояли царі (рекси). Анти мали сильне й велике військо, здійснювали походи за Дунай на Візантію.

Держава антів, як політичне об’єднання, припинила своє існування 602 року після кривавої війни з аварами, у якій анти були союзниками візантійців. Попри те, що в писемних джерелах назва «анти» більше не згадується, слов’янські племена, звісно, не припинили свого існування. На сторінках руських літописів натомість з’являється інформація про боротьбу з аварами слов’янських племен дулібів.

Авари (у давньоруських джерелах — обри) — войовничі тюркомовні племена, які перекочували з Центральної Азії спершу на територію Північного Причорномор’я, а потім і до середньої течії Дунаю, утворивши там у VI ст. Аварський каганат.

Звідти ці кочівники здійснювали свої грабіжницькі набіги на візантійців, слов’ян та франків, не маючи ніякої власної економічної бази, окрім військової сили і зовсім незначного скотарства. Саме це й зумовило внутрішню слабкість і недовговічність держави аварів.

3. Зародження перших ранньофеодальних держав в Європі

Відносини між феодалами в Європі базувалися на основі залежності одних феодалів від інших. Одні феодали виступали як сеньйори, інші — як васали. Сеньйори давали своїм васалам землі і гарантували їм свій захист, васали були зобов’язані по відношенню до сеньйорів військовою службою і деякими іншими повинностями. Відносини сюзеренітету-васалітету створювали специфічну політичну ієрархію всередині феодальної держави.

Одночасно зі складанням феодальної державності йшов процес становлення феодального права. Можна виділити наступні характерні риси феодального права. По-перше, основне місце в феодальному праві, особливо на ранніх етапах, займають норми, що регулювали поземельні відносини і норми, що забезпечують позаекономічне примушення. По-друге, феодальне право значною мірою є «правом-привілеїв», що закріплює нерівність різних станів. Воно наділяло правами (або урізувало їх) відповідно до того положення, яке займала людина в суспільстві. По-третє, в феодальному праві не було звичного для нас розподілу на галузі права. Існував розподіл на ленне право, церковне право, міське право і т.д., що пояснюється його становим принципом. По-четверте, величезний вплив на феодальне право надавали церковні норми, що нерідко перетворювалися самі в норми права. Характерною рисою права Європи була відсутність єдиного права на всій території держави і панування правових систем, заснованих на місцевих звичаях.

Ще однією особливістю було те, що для багатьох народів Західної Європи феодальне право було першим правовим досвідом класового суспільства. За своєю зовнішньою формою, мірою відпрацьованності окремих інститутів, внутрішньою цілісністю і юридичною технікою воно значною мірою поступалося найбільш довершеним зразкам рабовласницького приватного права, особливо римського, яке знайшло відображення в Західній Європі і пережило друге народження, так звану «рецепцію» римського права [4, c. 56].

Франки — група західно-німецьких племен, що об’єдналися в племінний союз, вперше згадуються в III ст. Ті, що жили в нижній течії Рейна, в примор’ї, іменувалися салічеськими (від кельтського sal — море), а мешкаючі в середній течії Рейна іменувалися рипуарськими (від латинського ripa — берег). Салічеські франки в середині IV ст. були розбиті римлянами, але залишені в Токсанії на правах федералів.

У найбагатшій провінції Рима Галії V ст. нашої ери була часом політичних і соціально-економічних змін і перетворень. Криза, що охопила всю Римську імперію, посилилася могутніми виступами рабів, селян, міської бідноти з одночасними вторгненнями іноземних племен. І, передусім це були германці — східні сусіди Галії, які в кінці V ст. — початку VI ст. зуміли захопити велику частину країни. Виникнення класового суспільства у франків, що формується в цей період, прискорювало процес завоювання Галії. В ході бойових дій захоплювалося майно і худоба. Франкські військові вожді, дружинники, племінні старійшини ставали землевласниками.

В цей період відбувається явне розшарування суспільства франків. Знать підноситься над рядовими, хоча останні залишаються особисто вільними. Франкські селяни розселялися на захоплених територіях сільськими общинами.

На той період, основну групу, яка експлуатувалася складало підкорене населення, при цьому гало-римська аристократія частково зберегла багатства.

Збіг класових інтересів зближував франкську і гало-римську знать і тому вони були зацікавлені в створенні механізму, за допомогою якого можливо було б тримати в покорі підкорену країну.

Родоплемінні відносини, як устрій влади, не відповідали виникаючим вимогам і почали поступатися місцем новій організації, в якій влада воєнноначальника перетворюється в королівську владу. Це була особлива — «публічна влада», котра вже не співпадала безпосередньо з населенням. Затвердження публічної влади було нерозривно пов’язане з введенням територіального розподілу населення. Території, заселені франками, були розділені на пачі, які складалися з більш дрібних одиниць — сотень. Управління населенням на цих територіальних дільницях вручалося спеціальним посадовим особам.

З ім’ям військового вождя франків — Хлодвіга (486-511) з роду Меровінгів пов’язане виникнення франкської держави. Саме під його главенством і була завойована Галія. Після чого далекоглядний політик Хлодвіг зі своєю дружиною приймає християнство за католицьким зразком, що забезпечує йому підтримку гало-римської знаті і впливової в Галії церкви.

Показуючи історичний розвиток Держави франків в період з VI-IX стст., потрібно відмітити особливості суспільного устрою. Основою розвитку франкського суспільства було виникнення в його глибині феодалізму. Ці відносини формувалися в соціальному середовищі, яке було розділено на дві етнічні групи: франкську і гало-римську. Тут потрібно сказати, що формування феодальних відносин у франків і гало-римлян було різне. Це зумовлене тим, що франки вступали в епоху феодалізму з первіснообщинного ладу, а гало-римляни — з рабовласницького.

У розвитку феодалізму в цій країні чітко простежуються два рівні: перший — VI-VII ст., другий — VIII — перша половина IX ст. У 579 році сталося перше народне повстання в історії франків, яке було жорстоко пригнічене монархією, що підтверджує диктатуру феодалів [4, c. 28].

Ще до того, як Північна і Середня Італія (середина X ст.) стали об’єктом завоювання і політичних домагань Німеччини, а потім і повністю увійшли до складу Священної Римської імперії німецької влади, Італія являла собою безліч різних по історичному типу і рівню розвитку державності самостійних держав. Візантійська імперія мала владу на півночі Італії. Після узгодження політичного союзу римських пап з Каролінгами (VIII ст.) утворилася особлива Папська держава з центром в Римі. У IX ст. на руїнах імперії Каролінгів утворилося самостійне Італійське королівство.

Основними політичними і адміністративними фігурами в графствах, маркграфствах стають єпископи, які отримують від імператорів і королів імунітет і привілеї, стаючи основою їх феодально-синьориальної влади. Сформувалася нова італійська державність — міста-комуни (X-XI ст.).

З розпадом імперії Каролінгів на історичних територіях німецьких племен утворилася самостійна Франкська держава. У королівство увійшли землі переважно з німецьким населенням, однак, державно-політичною єдністю вона не володіла. До початку X ст. Німеччина представляла сукупність герцогств, найбільшими з яких були Саксонія, Баварія, Швабія, Франконія, Тюрингія.

Існувала велика відмінність між герцогствами навіть по соціальному укладу: в західних областях переважав вотчинно-ленний феодалізм, практично без вільного селянства, виникали нові соціально-економічні центри — міста; в східних областях феодалізація суспільства була слабшою, соціальний уклад був зорієнтований на громадські зв’язки, збереглися території з побутом варварських часів, зароджувалися найпізніші з варварських правд.

З затвердженням на королівському престолі Саксонської династії (919-1024), міцніла єдність держави, були тимчасово вирішені міжусобні розбрати, зовнішніми війнами визначені території, що належать королівству, встановлене особливе політичне місце короля в феодальній ієрархії – коль [2, c. 61].

Висновки

Отже, розгляд історії найдавніших племен і народів на землях сучасної України дозволяє твердити, що людина тут жила здавна. Ті племена, які змінювалися протягом тисячоліть, зробили свій внесок у формування українського народу, його побуту і культури. Адже кіммерійці, скіфи, сармати, греки, германці та степові кочівники не зникали без сліду. Живучи тривалий час на цій землі, вони змішувалися з місцевими племенами, впливали на них. А згодом і назавжди поселялися тут, коли основна маса пішла десь інде. He випадково, мабуть, елементи трипільської культури й досі відчутні в житті та побуті українця — тип сільської хати, малюнки на кераміці, способи господарювання. Тобто десь з IV тисячоліття до н.е. на українських землях жило постійне населення, яке доповнювалося і зростало.

He пройшли безслідно по нашій землі скіфи і сармати. Вони теж стали частиною майбутнього українського народу. Цьому також є переконливі докази й у мові, й у побуті, й у господарстві. Скіфи та греки-колоністи принесли на нашу землю новий устрій суспільства — державу. Саме з них починаються державотворчі процеси, які передавалися наступним поколінням, племенам і народам.

Грецькі міста-держави залучили українську землю до античної цивілізації, до грецького та римського культурного світу, а згодом і до християнства з його філософією та мораллю.

Список використаної літератури

  1. Алексєєв Ю. Історія України: Навчальний посібник/ Юрій Алексєєв, Андрій Вертегел, Віктор Дани-ленко,. — К.: Каравела, 2007. — 254 с.
  2. Білоцерківський В. Історія України: Навчальний посібник/ Василь Білоцерківський,. — 3-е вид., виправлене і доп.. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 535 с.
  3. Бойко О. Історія України: Навчальний посібник/ Олександр Бойко,. — 3-тє вид., випр., доп.. — К.: Академвидав, 2004. — 687 с.
  4. Губарев В. Історія України: Довідник школяра і студента/ Віктор Губарев,. — Донецьк: БАО, 2005. — 622 с.
  5. Історія України: Навчальний посібник/ М. О. Скрипник, Л. Ф. Домбровська, В. М. Красовський та ін.; Під ред. М. О. Скрипника; М-во освіти і науки України, Одеський держ. екон. ун-т. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 366 с.
  6. Кормич Л. Історія України: Підручник/ Людмила Кормич, Володимир Багацький,; М-во освіти і нау-ки України. — 2-ге вид., доп. і перероб.. — К.: Алерта, 2006. — 412 с.
  7. Котова Н. Історія України: Навчальний посібник/ Наталія Котова,. — Харків: Одіссей, 2005. — 413 с.
  8. Лановик Б. Історія України: Навчальний посібник/ Богдан Лановик, Микола Лазарович,. — 3-е вид., виправлене і доп.. — К.: Знання-Прес, 2006. — 598 с.
  9. Олійник М. Історія України: Навчальний посібник для судентів дистанційної та заочної форм навчання/ Микола Олійник, Іван Ткачук,. — 3- вид., виправлене та доповнене. — Львів: Новий Світ-2000, 2007. — 262 с.
  10. Чуткий А. Історія України: Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів/ Андрій Чуткий,; Міжрегіональна академія управління персоналом . — К.: МАУП, 2006. — 345 с.