referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Документознавство, діловодство

Вступ В умовах глобалізації виникає необхідність розширення ділових контактів із зарубіжними партнерами, не від’ємною складовою яких стають реклама, світське спілкування та зустрічі з іноземним партнерами у неділовому середовищі. Практика...
Введение Кандидатская диссертация — научная квалификационная работа, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, экономические  или технологические  разработки, обеспечивающие...
Введение В условиях информационной нагрузки, существующей на современных предприятиях, встает проблема повышения эффективности использования управленческой информации. Активное внедрение информационных технологий обеспечивает только сбор и хранение данных, тогда как для...
Введение В практике управления применяются такие разновидности протокола, как протокол о намерениях, протоколы согласования, протоколы изъятия вещественных доказательств (документов). В числе основных документов общего собрания акционеров закон называет протокол...
ВСТУП Актуальність теми. Дисциплінарна організація сучасної науки основною структурною одиницею визначає наукову дисципліну, головними рисами якої є єдність дисциплінарного значення і способів дій з ними, загальний зміст спеціальної підготовки...
Вступ Актуальність теми. Призначення документа в загальному розумінні зводиться до зафіксованих у письмовому вигляді відомостей, необхідних для здійснення різноманітних дій. За допомогою документа інформація зберігається і передається у часі...
Вступ Предметом «історії документа» є питання еволюції матеріального носія, систем кодування інформації, її структури, диференціації документів. Особливе місце в структурі історичного документознавства належить «історії документно-інформаційної діяльності». Виходячи з того,...
Вступ Актуальність теми. Як показують системні педагогічні дослідження останніх років, сучасна українська освіта, використовуючи механізми модернізації й освітньої стратегії, зберігає свою стабільність, фундаментальність, що забезпечує випереджальний, стійкий розвиток цієї...
Вступ Історичний аспект присутній як структурі загального, так спеціального документознавства, оскільки конкретизація історії документа або окремо взятої сфери документно-комунікативної діяльності здійснюється в межах таких напрямків, як діловодство, теорія документальних...
Вступ Розвиток сучасних технологій не можливий без розвитку їх базису — науки, яка, в свою чергу, не може існувати без інформації. Однією з важливих умов успішного виконання наукових досліджень...
Вступ Актуальність теми дослідження. Активний розвиток інформаційно-аналітичної діяльності (ІАД) у вітчизняних державних і комерційних установах набув ознак однієї з істотних тенденцій останнього часу. Її актуалізація зумовлена певними об’єктивними факторами:...
Вступ Актуальність теми. Наукова обробка документів здійснюється сьогодні всюди, де людина має з ними справу. Процеси складання бібліогра­фічних описів, систематизації, предметизації, анотування, скла­дання бібліографічних оглядів широко використовуються в бібліотеках....
Вступ Актуальність теми. Нині досить важливим є усвідомлення широкого значення бібліотечної діяльності як однієї зі сфер інформаційної діяльності. Знання теоретичних засад аналітико-синтетичного опрацювання документів, умінь та навичок мікро- та...
Вступ Актуальність теми дослідження. Інформація є важливим і необхідним елементом діяльності людини, суспільства і держави. Соціальна корисність, економічна вартість і потенційна небезпека інформації вимагають детальної правової регламентації інформаційної сфери,...
Вступ Актуальність теми. Однією з відмінних рис розвитку науки на початку XXI ст. є посилена увага до феномена соціальної інформаційної комунікації. Теорія комунікації виникла раніше, але розвивалася вона відповідно...
Вступ Актуальність теми. Нинішні бібліотеки є основними інформаційними джерелами, адже їх діяльність базується на усвідомленні ролі інформації в суспільстві, знанні законів інформаційного оточення і розуміння свого місця в ньому,...
Вступ Актуальність теми. Для систематизації документів у бібліотеках звичайно застосовуються інформаційно-пошукові мови, що відносяться до традиційних бібліотечно-бібліографічних класифікацій. Державний стандарт України визначає класифікаційну систему як «інформаційну мову, призначену для...
Вступ Робота секретаря (помічника, асистента) керівни­ка полягає не лише у висвітлених у цій роботі вміннях, а й передбачає необхідність володіти багатьма інши­ми знаннями і навичками. Важливу роль грає професійна...
Вступ Актуальність. Розвиток в Україні нових соціально-економічних відносин викликав стрімке зростання різноманітних недержавних підприємств і фірм. Керівник кожної такої організації має секретаря. Секретарі працюють і у  представників вільних професій...
Вступ Постійному й стабільному розвитку бібліотек у ХХІ столітті повинне сприяти співробітництво бібліотек з місцевими органами влади, засобами масової інформації, політиками різного рівня. Розвиток публічних бібліотек (ПБ) в європейських...
1. Вимоги до видавничого оформлення змісту та класифікаційного індексу у журналах та збірниках. Навести приклади видавничого оформлення змісту у науковому виданні (журналі та збірнику праць) Зміст – це перелік...
Вступ Актуальність теми. Необхідність здійснення і підтримки постійних комунікацій на всіх рівнях науково-освітньої діяльності бібліотеки є одним із пріоритетних напрямів в умовах розбудови інформаційного суспільства, базованого на знаннях. У...
Вступ Актуальність теми дослідження. Організація діловодства є однією з форм управлінської діяльності, що здійснюється в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах і організаціях...
Вступ Актуальність теми. Радикальні соціально-економічні і політичні реформи в Україні, стрімке впровадження нових інформаційних технологій суттєво змінюють місію бібліотек у суспільстві. Одним із першочергових завдань виступає зміцнення інформаційного потенціалу,...
Вступ Актуальність теми. Культура бібліотечної діяльності в значній мірі визначається дотриманням працівниками етичних норм поведінки і спілкування. Етика, як одна з найдавніших теоретичних дисциплін, складова частина філософії, слугує засобом...
Вступ Складання бібліографічних описів електронних ресурсів. Бібліографічні описи складають на електронні ресурси, що становлять електронні дані, електронні програми та їх сполучення. Відомості для опису одержують перш за все з...
Вступ Актуальність теми. Керування документаційними процесами  є невід’ємною частиною загальної системи керування підприємством, установою, організацією і, зокрема, складовою інформаційного менеджменту. Інформація належить до основних ресурсів, які викори­стовує установа, поряд...
Вступ Актуальність теми. Особливим етапом розвитку українського документознавства стали 1990-2000-і роки. Розпад Радянського Союзу прямо й опосередковано зруйнував радянську модель організації та функціонування науки. За нових обставин відбувається потужний...
1. Проаналізувати сучасну законодавчу-нормативну базу у сфері інформації та документації. Визначити шлях її подальшого розвитку Процес діловодства організується за допомогою нормативно-методологічної бази, а саме: Положень конституції України; У Законів...
Вступ Актуальність дослідження. Створення національної освітньої системи – необхідний чинник інтелектуального й духовного розвитку суспільства. Разом з тим реформування освіти в Україні відбиває і характерні риси, зміст і спрямованість...
Вступ Актуальність теми. Професіографія і професіологія (створення цільової моделі фахівця) є складною науково-практичною системою наукової роботи – це система проведення комплексу наукових досліджень по відбору професійно важливих якостей, які...
Вступ В Україні вже давно постала проблема вирішення представлення українських наукових досягнень у світовому віртуальному просторі через технічні засоби Інтернет. Усім відомо, що нині у світі ефективність наукової діяльності...
Вступ Актуальність теми. Система бібліографічних видань України складається з поточних та ретроспективних бібліографічних посібників, що відображають опубліковані документи з різних галузей знань, у т. ч. з образотворчого мистецтва. Знання...
Актуальність теми. У сучасних умовах для підвищення ефективності керування необхідне удосконалювання роботи з документами, тому що всяке управлінське рішення завжди базується на інформації, на службовому документі. Організація роботи з...
Посадові інструкції, так само як колективний договір та правила внутрішнього трудового розпорядку, повинні бути на кожному підприємстві. Посадова інструкція – документ, що визначає організаційно-правове становище працівника в структурному підрозділі,...
Вступ Актуальність. Національна бібліографія пройшла великий шлях розвитку: від книготорговельної до повної; насамперед від обліку, книг і деяких інших видів творів друку до обліку аудіовізуальних і неопублікованих матеріалів; від...
Вступ Актуальність. З появою великої кількості документних зібрань з’ясувалося, що неможливо швидко знайти потрібну інформацію шляхом перегляду всіх наявних документів. Оперативно ознайомитися з великою кількістю їх можна, якщо коротко...
Вступ. 1. Використання бібліографічної програми «Ірбіс». 2. Реферативна база даних "Україніка наукова": стан, перспективи використання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Як об’єкт інформаційних відносин, бібліотека є і творцем, і...
Вступ. 1. Умови віднесення інформації до конфіденційної таємниці. 2. Заходи щодо захисту комерційної таємниці. Особливості діловодства з документами, що містять комерційну таємницю. 3. Зберігання документів, що містять комерційну таємницю....
Вступ. 1. Сутність оцінки бізнесу в Україні. 2. Основні методи оцінки бізнесу. 3. Фактори, що враховуються при визначенні вартості бізнесу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поняття підприємства, як майнового...
Вступ. 1. Документ і документаційне забезпечення управління ділових нарад. 1.1. Основні вимоги, що пред’являються до складання та оформлення управлінських документів. 1.2. Оформлення організаційно-розпорядчої документації. 2. Підготовка і проведення нарад....
Вступ. Розділ 1. Особливості та структура сучасного документознавства. 1.1. Характеристика сучасного етапу розвитку документознавства в Україні. 1.2. Розгляд сучасних концепцій щодо структури документознавства. Розділ 2. Сучасні концепції науки про...
1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ТА РОЗВИТОК КЛАСИФІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ 1.1.Історії розвитку класифікації документів Проблеми розроблення класифікації (від лат. сlassik– «розряд, група») документів ще до кінця не вирішені. Об’єднання різних систем та...
1. Порядок складання номенклатури справ установи. 2. Скласти наказ з основної діяльності. Список використаної літератури. 1. Порядок складання номенклатури справ установи Складання номенклатури справ — чи не найважливіший етап...
1. Наукова організація управління виробництвом, її зміст і структура. Загальна характеристика управлінських документів за функціональним призначенням. Основні положення ведення діловодства в органах прокуратури України. Складання номенклатури і формування справ...
1. Оптимальні умови зберігання документів. 2. Архіви та архівна справа козацько-гетьманської України. 3. Характеристика роботи. Список використаної літератури. 1. Оптимальні умови зберігання документів Забезпечення збереженості документів НАФ потребує раціонального...
Вступ. 1. Порядок прийняття, перевірки та обробки документів. 2. Методичні прийоми перевірки бухгалтерських документів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Більшість документів, на підставі яких здійснюють бухгалтерський облік, формуються за...
Вступ. Розділ 1. Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна. 1.1. Предмет, об'єкт і методи архівознавства. 1.2. Зв'язок архівознавства з іншими науками та навчальними дисциплінами 1.3. Джерельна база та...
Вступ. Розділ І. Методологічні основи дослідження системи документообігу. 1.1.Сучасний стан дослідження системи управління документообігом. 1.2. Уточнення основних понять дослідження. 1.3. Підходи, принципи та методи дослідження системи документообігу ЗНЗ. Розділ...
Вступ. 1. Мета і основні етапи підготовки документів до зберігання і використання. 2. Зберігання документів в структурних підрозділах установи. 3. Оформлення справ. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Справи вважаються...
Вступ. 1. Інформаційні технології в документознавстві. 2. Функції та класифікація текстових редакторів. 3. Безпека інформації, її рівні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Головними завданнями документознавства як наукової дисципліни є:...
1. Судові повістки і виклики учасникам процесу 2. Обов’язки голови суду, заступників голів Список використаної літератури 1. Судові повістки і виклики учасникам процесу Про призначений день судового засідання по...
Вступ. 1. Завдання і порядок контролю за виконанням документів. Строки виконання документів. 2. Організація контролю за розглядом звернень громадян. Складання номенклатури і формування справ. Висновки. Додатки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Історія виникнення наказів. 2. Складання та оформлення наказів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Наказ є найпоширенішим видом розпорядчих документів, що видають підприємства, установи та організації всіх форм...
Вступ. 1. Культура організування роботи з документами. Дотримання основних принципів роботи. 2. Побудова електронної канцелярії. 3. Створення електронного архіву. 4. Структура інформаційних технологій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність...
1. Призначення та особливості структури текстів протоколів. 2. Основні правила групування документів у справи Список використаної літератури. 1. Призначення та особливості структури текстів протоколів Протокол — це один із...
Частина І. Еволюція діловодства. 1.1. Актове діловодство. 1.2. Діловодство в Запорозькій Січі. 1.3. Наказове діловодство. 1.4. Колезьке діловодство. 1.5. Радянське діловодство. Частина ІІ. Папка (справа № 1. Нормативно-правова база...
Теорія. 1.Форми і функції існування джерел. 2.Методи архівознавчих досліджень. Практика. 1.Назвіть принципи і методи складання архівних списків. 2. Опишіть централізацію архівної справи в Україні в умовах радянської влади. Список...
1. Сутність бізнесу. Бізнес і підприємництво. Ознаки бізнесу. 2. Головні умови функціонування бізнесу. 3. Розкрийте зміст корпоративного управління. Розробіть модель корпоративної культури. Список використаної літератури. 1. Сутність бізнесу. Бізнес...
Вступ. Розділ І. Теоретико-методологічні аспекти поняття «документ». 1.1. Поняття та сутність документу. 1.2. Різні значення поняття "документ". Висновок до І розділу. Розділ ІІ. Функціональна сутність поняття "документ". 2.1. Функціональне...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти використання офіційно-ділового стилю. 1.1. Характеристика офіційно-ділового стилю та його підстилів. 1.2. Головне призначення та сфери використання офіційно-ділового стилю. 1.3. Особливості офіційно-ділового стилю мовлення. Розділ...
ВСТУП. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти розвитку класифікації документів. 1.1. Історія розвитку класифікації документів. 1.2. Поняття й принципи класифікації документів. 1.3. Ознаки загальної класифікації документів. Розділ 2. Комплексна схема класифікації...
1. Ряди розподілу, їх сутність, види техніку будови, графічне зображення. 2. Поняття вибіркового спостереження. Помилки вибіркового спостереження. Список використаної літератури. 1. Ряди розподілу, їх сутність, види техніку будови, графічне...
1. Основні види аналітико-синтетичної переробки документної інформації Для забезпечення різноманітних інформаційних запитів користувачів існують різні види наукової обробки документів. Найчастіше до них відносять: складання бібліографічних описів документів, індексування, анотування,...
Вступ. 1. Понятійний апарат керування документацією. 2. Процес управління документацією в організації. 3. Призначення окремих груп та класів документів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасній українській літературній мові...
Вступ. 1. Поняття та етапи прийняття документів в організації. 2. Процес попереднього розгляду документів. 3. Основні вимоги до реєстрації документів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми.У кожній організації...
Вступ. 1. Мета і основні етапи підготовки документів до зберігання і використання. 2. Експертиза наукової і практичної цінності документів. 3. Оформлення справ. 4. Складання описів справ структурних підрозділів. 5....
Вступ. 1. Номенклатура справ як схема розподілу і групування виконаних документів. 2. Номенклатура справ структурного підрозділу. 3. Зведена номенклатура справ установи. 4. "Перелік типових документів" як основний нормативний документ...
1. Поняття архівної системи, її основні види та структура. 2. Особливості функціонування західних архівів. 3. Проблеми повернення архівної україніки. 4. Українські архівні центри в Україні. Список використаної літератури. 1....
1. Призначення інструкцій і вимоги до їх структури та розробки. 2. Підготуйте лист-запрошення на наукову конференцію “Відкриття виставки, Презентація книги”. 3. Підготуйте довідку, що підтверджує факт вашого навчання. 4....
1. Визначення інформації та документації за ДСТУ 2392-94. 2. Базисні поняття стандартизації. 3. Терміни та визначення. ДСТУ 2392-94. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Стандартизація — діяльність, що полягає у...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження бібліотечно-бібліографічної класифікації. 1. Історія становлення бібліотечно-бібліографічної класифікаційної системи. 1.2. Модернізація бібліотечно-бібліографічної класифікації. Розділ 2. Використання бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні. 2.1. Сучасний стан використання...
Вступ. 1. Поняття та особливості оформлення довідок. 2. Форма і порядок заповнення довідки про заробіток для обчислення пенсії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність дослідження. Довідка — документ, який...
Теорія. 1.Архівна справа в Галицько-Волинській державі. 2.Архівна справа в Україні у XVIII-XIX століттях. Практика. 1. Які основні функції археографічного опису?. 2. Облік надходжень архівних документів. Список використаної літератури. Теорія...
Вступ. Розділ І. Сучасне управлінське документознавство в Україні та застосування ЕОМ. 1.1. Підготовка до складання управлінських документів, їх сучасний стан та розвиток. 1.2. Складання та оформлення ділових документів. Розділ...
ВСТУП. Розділ 1. Фонодокументи в контексті документознавства. 1.1. Особливості та поняття грамплатівки. 1.2. Особливості та характеристика фонограми. Розділ 2. Фонодокументи – складова частина бібліографічного фонду. 2.1. Колекції фонодокументів в...
1. Поняття ринку цінних паперів та його фінансових інструментів. 2. Особливості використання інструментів ринку цінних паперів в Україні та світі. 3. Перспективи розвитку інструментів ринку цінних паперів. Висновки. Список...
1. Зберігання документів в структурних підрозділах установи. 2. Скласти номенклатуру справ канцелярії (служби документації). Список використаної літератури. 1. Зберігання документів в структурних підрозділах установи Підготовка виконаних документів до зберігання...
Вступ. 1. Поняття «неопублікований документ», його ознаки та функції. 2. Характеристика основних видів неопублікованих документів. 2.1. Дисертації і автореферати дисертацій. 2.2. Депоновані рукописи. 2.3. Переклади іноземної літератури. 2.4. Покажчики...
Вступ. 1. Порядок ведення ділової документації на підприємствах України та його нормативне забезпечення. 2. Складання та оформлення службових документів. 3. Основні вимоги до організації сучасного діловодства. Висновки. Список використаної...
Вступ І      Визначення бібліографії 1.1. Виникнення та початковий період розвитку бібліографічної діяльності 1.2. Термін „бібліографія” та історичний розвиток його значень до початку ХХ століття 1.3. Трактування бібліографії у ХХ...
Вступ. 1. Види служб діловодства, їх організаційна структура, основні завдання та функції. 2. Керування службою діловодства. Основні вимоги та обов’язки керівника служби діловодства. 3. Раціональна організація праці персоналу служби...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти документознавства як науки. 1.1. Поняття та оформлення документознавства як самостійної науки. 1.2. Особливості структури документознавства. 1.3. Сучасні погляди на визначення сутності документознавства як наукової...
Вступ Поняття експертизи цінності документів та  її завдання Формування національного  архівного фонду Принципи  експертизи  і критерії цінності документів Організація і методика  експертизи  цінності  документів та оформлення її результатів Діяльність...
Вступ. 1. Поняття та основні функції бібліографічного опису. 2. Структура та елементи бібліографічного опису. 3. Методика створення бібліографічних описів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Стандартизація бібліографічного опису документів має...
Вступ. Розділ 1. Поняття про анотації, їхні функції, види. 1.1. Суть і призначення анотацій. 1.2. Функції анотацій. Вимоги до анотацій. 1.3. Класифікація анотацій. Розділ 2. Основні етапи розвитку теорії...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основу управління документацією. 1.1. Термінологія, історія та нормативна база керування документацією. 1.2. Застосування міжнародних стандартів в керування документацією в Росії. Розділ 2. Роль керування документацією...
1.Історія виникнення діловодства (справочинства) З далеких часів дійшли до нас різновиди документів, з допомогою яких ми пізнаємо історію своєї країни, її героїчне минуле, з'ясовуємо особливості побуту народу, правові форми...
1. Документ (розкрити такі поняття — джерелознавча база — підручники, посібники, видатні особи). 2. Характеристика професійних та людських якостей документознавця. Список використаної літератури. 1. Документ (розкрити такі поняття —...
Вступ. 1. Види та форми документації особового складу. 2. Правила та вимоги оформлення документів особового складу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кадрове діловодство – це діяльність апарату управління, що...
Текст — головний реквізит документа. При складанні тексту документа мають виконуватися вимоги, найголовніші з яких — достовірність та обов'язковість змісту, нейтральність тону, повнота інформації та максимальна стислість, що досягається...
Вступ. Розділ 1. Поняття діловодства та функціональні обов’язки працівників служб діловодства. 1.1. Види служб діловодства, їх організаційна структура, основні завдання та функції. 2.2. Керування службою діловодства. Основні вимоги та...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні засади вивчення проблеми професійної підготовки документознавців. 2. Значення підготовки документознавців для інформаційного суспільства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Створення національної освітньої системи – необхідний...
Вступ. 1. Терміносистема документознавства: нормативна база. 2. Перспективи розвитку термінології документознавства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Удосконалення системи термінів — один з найважливіших напрямів розвитку будь-якої галузі знань. Він...
1. Виникнення діловодства. 2. Діловодство в Україні 3. Культура праці діловодного персоналу. Список використаної літератури. 1. Виникнення діловодства Діловодство — це діяльність, яка охоплює питання документування та організації роботи...
Вступ. І. Історія розвитку та виникнення управлінського документознавства. ІІ. Сучасне управлінське документознавство в Україні. 2.1. Підготовка до складання управлінських документів. 2.2. Складання та оформлення службових документів. 2.3. Основні вимоги...
7. Примірна інструкція з діловодства як нормативний документ Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (далі...
Вступ. Розділ 1. Централізована кооперативна каталогізація. Розділ 2. Сучасні проблеми каталогізації: традиції і вплив інформаційних технологій. Розділ 3. Перспективи розвитку централізованої каталогізації в світі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
1. Розподіл документів на групи за функціональним призначенням. 2. Анкета, анотація (розповісти про анкету, анотацію). 3. Скласти пояснювальну записку. Список використаних джерел. 1. Розподіл документів на групи за функціональним...
Вступ. 1. Актове діловодство. 2. Приказне діловодство. 3. Колегіальне діловодство. 4. Виконавче діловодство. 5. Радянське діловодство. 6. Діловодство в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ З далеких часів дійшли...
Ринок цінних паперів, принципи функціонування та об'єктивна необхідність державного регулювання Основні моделі регулювання державного ринку цінних паперів Особливості механізмів регулювання та контролю ринкуцінних паперів в Україні Список використаної літератури...
Вступ. 1.Особливості складання наказів. 2. Основні етапи підготовки та оформлення наказів про заохочення і стягнення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Наказ — це розпорядчий документ, що видається керівником установи....
1. Особливості чоловічого ділового іміджу. 2. Культура мови в діловому спілкуванні. 3. Підбір делегації для проведення переговорів. Список використаної літератури. 1. Особливості чоловічого ділового іміджу Сучасного ділового чоловіка ми...
Вступ. Розділ І. Поняття та суть бібліографічного опису документів. 1.1. Сутність та структура бібліографічного опису. 1.2. Методика укладання бібліографічного опису. Розділ ІІ. Бібліографічні описи електронних документів. 2.1. Загальна методика...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи архівного зберігання документів. 1.1. Підготовка документів до зберігання. 1.2. Складання номенклатур та формування справ. 1.3. Передавання справ до архіву та на зберігання. Розділ 2....
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти поняття «документ». 1.1. Походження терміна «документ». 1.2. Сфера використання терміна. 1.3. Офіційні визначення поняття «документ». 2. Сучасні погляди на структуру науки про документ. 2.1. Еволюцію...
1. Поняття про бібліографію як системне утворення. 2. Суб’єкти, об’єкти бібліографії. 3. Сучасні визначення бібліографії і бібліографознавства. Список використаної літератури. 1. Поняття про бібліографію як системне утворення Бібліографія(чи бібліографічна...
1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ТА РОЗВИТОК КЛАСИФІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ 1.1.Історії розвитку класифікації документів Проблеми розроблення класифікації (від лат. сlassik– «розряд, група») документів ще до кінця не вирішені. Об’єднання різних систем та...
1. Закон як основний документ юридичного регулювання. 2. Основні організаційні документі та їх загальна характеристика. 3. Планова та облікова звітна документації. 4. Протокол як документ колегіальних органів. Визначення та...
Вступ. Розділ 1. Теоретично-методологічні аспекти документування в установах. 1.1. Основні положення з документування управлінської діяльності. 1.2. Завдання і функції служби діловодства. 1.3. Функції секретаря і канцелярії. Розділ 2. Організація...
1. Особливості інтер'єру при проведенні ділової бесіди. 2. Особливості жіночого ділового іміджу. 3. Психологічні типи і ділове спілкування. Вступ Великі розуми стародавності знали ціну етики спілкування і дотримували її...
Вступ. 1. Етика й культура спілкування в управлінні на сучасному етапі. 2. Ділове спілкування і проблеми управління. 3. Сучасні вимоги до керівника (менеджера). Висновки. Список використаної літератури. Вступ Слово...
Вступ Розділ І. Методологічні основи дослідження системи документообігу 1.1.Сучасний стан дослідження системи управління документообігом 1.2. Уточнення основних понять дослідження 1.3. Підходи, принципи та методи дослідження системи документообігу ЗНЗ Розділ...
Вступ. 1. Основні поняття теорії соціальних комунікацій. 2. Архів у системі документальних комунікацій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Вивчення бібліографічної діяльності і книжкової культури невіддільні від дослідження системи документальних...
Вступ. 1. Теоретичні аспекти свободи інформації і засекречування, доступ до архівів. 2. Особливості інформаційного потенціалу документів і матеріалів особових архівних фондів та специфіка їх використання. 3. Процес розсекречування архівних...
Зразки документів 1. Розписка Це письмове підтвердження певної дії, що відбулась — передачі й отримання документів, товарів, грощей від підприємства або приватної особи. Розписка може бути приватного (особа отримує...
Вступ. 1. Службове листування. Техніка складання та редагування службових листів. 2. Види службових листів. 3. Поради при написанні службових листів. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Ділова документація — це...
1. Зберігання документів в структурних підрозділах установи 2. Роль і особливості менеджменту в сфері екскурсійної діяльності Список використаної літератури 1. Зберігання документів в структурних підрозділах установи Відповідно до Закону...
Вступ. 1. Характеристика та основні реквізити резюме. 2. Основні помилки при складанні резюме. 3. Зразок оформлення резюме. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Резюме — це коротка довідка про освітні,...
Бланки: Зразок загального бланка установи. Зразок кутового листа бланка установи. 1.Організаційні документи: a) статут. б) Положення про підрозділ. 2.Розпорядчі документи: а) Наказ із загальних питань. б) розпорядження. 3.Довідково-інформаційні: б)...
Вступ. 1. Характеристика міжнародної статистики та її основних методів. 2. Методологія міжнародної статистики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Статистика вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ у нерозривному зв'язку з...
1. Аудиторская Палата Украины. 2. Сертификация аудиторов. Список использованной литературы.. 1. Аудиторская Палата Украины Аудиторская Палата Украины (АПУ) создана в соответствии с Законом Украины "Об аудиторской деятельности" и функционирует...
Вступ. 1. Основи комплектування архіву. 2. Робота державного архіву з джерелами комплектування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Словом "архів" у Стародавній Греції називали будинки вищих урядових установ, де ухвалювалися...
ВСТУП. Розділ І. Історія розвитку та виникнення управлінського документознавства. 1.1. Поняття та сутність документу. 1.2. Виникнення справочинства та ділових документів. 1.3. Розвиток ділового документознавства в Радянській Україні. Розділ ІІ....
Вступ. 1. Поняття та характеристика архіву як інформаційного ресурсу. 2. Значення музеїв як інформаційних ресурсів. 3. Бібліотеки – інформаційний ресурс сучасного суспільства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Суспільство досягло...
1. Етикет керівника. 2. Національні особливості спілкування в США.. 3. Планування переговорів. Список використаної літератури. 1. Етикет керівника Етикет — це звід застиглих правил, мертвий ритуал. Він тісно зв'язаний...
Вступ. 1. Поняття про науково-дослідну роботу архівних установ. 2. Аналіз науково-дослідної роботи архівів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Метою науково-дослідної та методичної роботи як одного з основних напрямів діяльності...
1. Стандартні реквізити службових документів. 2. Скласти протокол службової наради. Список використаної літератури. 1. Стандартні реквізити службових документів Кожний документ складається з окремих елементів — реквізитів. Розрізняють постійний і...