referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Макроекономіка

Вступ Актуальність теми. Економічна ситуація, яка склалася в Україні, вимагає нового підходу до вирішення назрілих проблем. Сьогодні питання економічного, соціального та екологічного розвитку держави потребують нагального вирішення. Адже саме...
Вступ При виконанні грошима своїх функцій і підтримки стабільності цін важливо, щоб обсяг платоспроможного попиту відповідав пропозиції товарів. Дотримання цього правила обумовлено прагненням запобігти затримці реалізації товарів і послуг...
Вступ В економічному житті суспільства явище заощадження знаходиться в досить тісному зв’язку з явищем інвестування. Заощадження є основою інвестицій. За натурально-речовою структурою доход набуває форми споживчих і капітальних товарів....
Вступ Економічна структура світу є складною сукупністю функціональних, галузевих та регіонально-територіальних сфер, які утворюють єдину органічну метасистему з надзвичайно складними взаємозв’язками та розгалуженнями. На зламі другого і третього тисячоліть...
1.Основні макроекономічні показники. 2.Неповна зайнятість та рівень безробіття. Вплив безробіття на основні макроекономічні показники розвитку країни. Закон А.Оукена. 3.Автономні чинники впливу на інвестиційний попит. Список використаної літератури. 1.Основні макроекономічні...
Вступ. 1. Історія розвитку макроекономічної теорії та її сучасний стан. 1.1. Історія становлення макроекономіки як науки. 1.2. Розвиток макроекономіки в сучасному світі. 1.3. Місце макроекономіки в системі наук. 2....
Вступ. 1. Сутність і показники явища. 2. Аналіз споживання в Україні 3. Шляхи вдосконалення споживання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Однією з найголовніших у всій макроекономіці є функція споживання....
Вступ. 1. Історія становлення макроекономіки як науки. 2. Розвиток макроекономіки в сучасному світі. 3. Місце макроекономіки в системі наук. Об'єктивна необхідність та можливість дослідження макроекономіки як окремої дисципліни 4....
Вступ. Розділ 1. Рівень безробіття та вплив на економіку. 1.1. Види безробіття. 1.2. Причини безробіття. Розділ 2. Проблеми зайнятості та їх вирішення. 2.1. Регулювання зайнятості населення. 2.2. Методи регулювання...
Вступ. 1. Історія становлення макроекономіки як науки. 2. Розвиток макроекономіки в сучасному світі. 3. Місце макроекономіки в системі наук. Об'єктивна необхідність та можливість дослідження макроекономіки як окремої дисципліни. 4....
1. Рівновага і безробіття. Закон Оукена. Фіскальна політика. 2. Оцінка наслідків економічної політики у великій економіці. Список використаної літератури. 1. Рівновага і безробіття. Закон Оукена. Фіскальна політика Ринок робочої...
Вступ. Розділ І. СУКУПНИЙ ПОПИТ ТА СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ. 1.1. Сукупний попит. Крива сукупного попиту та її переміщення. 1.2. Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції та її переміщення. Розділ ІІ. СУКУПНИЙ...
Вступ. 1. Політика США, Західної Європи та Японії як розвинутих країн. 2.Зовнішня політика Китаю, як представника Сходу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На рубежі двох тисячоліть різко загострилися проблеми...
Вступ Цілі та об'єкти монетарної політики Методи контролю та інструменти монетарної політики Особливості проведення монетарної політики на сучасному етапі розвитку Заключення Використана литература Вступ На сучасному етапі розвитку багато...
1. Інвестиційна функція споживання. 2.Поняття і тотожність “витоків” та “ін´єкцій”. Рівняння (тотожність) сукупних витрат. 3. Тест. Список використаної літератури. 1. Інвестиційна функція споживання Головним компонентом сукупних витрат є споживчі...
Вступ. 1. Макроекономічна сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції та її переміщення. 2. Теорії кривої короткострокової сукупної пропозиції. 3. Чинники сукупної пропозиції в короткостроковому періоді. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Складові макроекономічної стабілізації. 2. Класична теорія макроекономічної рівноваги. 3. Фіскальна і монетарна політика в класичній і кейнсіанській моделях. Проблеми здійснення стабілізаційної політики. 4. Політика твердого курсу і...
Вступ. 1. Суть та побудова кривої IS. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Як зазначає Н.Грегорі Менк`ю, “крива IS відбиває взаємовідношення між ставкою проценту й рівнем доходу, яке виникає на...
Вступ. 1. Економічний цикл і динаміка основних макроекономічних показників. Сучасна теорія циклів. 2. ВВП та його значення. Методи вимірювання ВВП та їх особливості. 3. Антициклічні методи регулювання економіки та...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи формування валютного курсу 1.1 Поняття валютного курсу та валютного ринку 1.2 Особливості формування попиту та пропозиціїна міжнародному валютному ринку 1.3 Режими валютного курсу Розділ...
1. Рівноважний обсяг виробництва і рівноважний рівень цін. Зміна рівноваги 2. Грошовий ринок і попит на гроші 3. Сукупність різних концепцій бюджетного дефіциту 4. Екстинсивне і інтенсивне економічне зростання...
1. Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва. 2. Споживання і заощадження в кейнсіанській макроекономічній моделі. Список використаної літератури. 1. Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва...
Вступ. 1. Формування інноваційного потенціалу. 2. Механізм оцінки інноваційного потенціалу. 3. Оцінка інноваційного потенціалу пейджингової компанії «У-Пейдж» Висновки. Список використаної літератури. Вступ У цей складний для України період відродження...
Вступ. 1. Ринок як форма організації суспільного виробництва. 2. Інфраструктура ринкового господарства. 3. Механізм функціонування ринкової економіки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Головна мета роботи — розкриття співвідношення між...
Вступ. 1. Взаємозв’язок макроекономіки та макроекономічної політики. 2. Проблеми проведення макроекономічної політики в Україні. 3. Шляхи вдосконалення макроекономічної політики в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Макроекономіка – галузь...
Вступ. 1. Безробіття як порушення макроекономічної рівноваги. 2. Залежність ВВП від рівня безробіття в країні. 3. Вплив безробіття на основні макроекономічні показники розвитку країни. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Терміни і поняття. Класифікація витрат на виробництво. Види собівартості продукції. 2. Методи калькулювання собівартості. 3. Необхідність перегляду концепції планування собівартості продукції. Недоліки планування зниження собівартості продукції за...
1. Макроекономічна політика та її ключові цілі 2. Показники національних рахунків. 3. Інвестиції, крива попиту та інвестицій, чинники інвестицій. 4. Стагфляція та її причини. 5. Валюта, валютні курси та...
Вступ 1.Теоретичні основи макроекономічного регулювання 2. Функції, завдання, цілі, межі та об’єкти державного регулювання економіки Висновки Список використаної літератури Вступ Термін “макроекономічне регулювання” в економічну науку ввійшов порівняно недавно....
Вступ. 1. Формування валютного курсу та фактори, що на нього впливають. 2. Порядок визначення та режим валютних курсів. 3. Макроекономічна складова валютного курсу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У...
Вступ. 1. Загальна характеристика суб’єктів макроекономіки. 2. Сектор домашніх господарств. 3. Підприємницький сектор. 4. Державний сектор. 5. Сектор закордон. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сталий економічний розвиток країни можливий...
Вступ. 1. Класифікація наслідків безробіття. 2. Негативні соціально-економічні наслідки, які породжує безробіття та методи боротьби з безробіттям. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Чи є наслідки безробіття серйозною проблемою? Безсумнівно....
Вступ. Розділ 1. Вплив заробітної плати на мотивацію трудової діяльності: теоретичні й прикладні аспекти. Розділ 2. Оплата праці в мотиваційній системі сучасного підприємства. 2.1. Мотивація трудової діяльності. 2.2. Заробітна...
Вступ. 1. Характеристика основних макроекономічних показників. 2.Дослідження показників макроекономіки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасна система економічної освіти значну роль відводить статистиці та її галузевим напрямкам (соціально-економічна статистика, міжнародна...
Вступ. 1. Механізм функціонування інфляційного процесу, його регулювання та наслідки. 2. Основні фактори інфляційного процессу. 3. Типи інфляційного процесу. 4. Проблеми, ризики та перспективи інфляції в Україні. Висновки. Список...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти теорії економічних циклів. 1.1. Сутність та поняття економічних циклів. 1.2. Економічний цикл і динаміка основних макроекономічних показників. Сучасна теорія циклів. Розділ 2. Макроекономічна нестабільність:...
Вступ. Розділ 1. Сутність і показники споживання як складової ВВП. Розділ 2. Концепції споживання. 2.1. Класична та неокласична теорія споживання. 2.2. Кейнсіанська теорія споживання. 2.3. Теорія життєвого циклу Ф.Модільяні...
Вступ. 1. Зародження теорії макроекономічної рівноваги. 2. Класична теорія макроекономічної рівноваги. 3. Кейнсіанська теорія макроекономічної рівноваги. 4. Новітні концепції рівноваги на макрорівні. 5. Застосування моделі макроекономічної рівноваги. Висновки. Список...
— Ринкові механізми виявляються неспроможними забезпечити саморегулювання сфери, запобігти негативним соціальним наслідкам споживання продукції в суспільстві та ліквідувати їх. У зв’язку із цим підвищуються вимоги до державного управління процесами...
Вступ. 1. Сукупний попит. Крива сукупного попиту та її переміщення. 2. Визначники сукупного попиту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поняття «сукупний» означає, що величини макроекономічного рівня виступають в агрегованому...
Вступ. 1. Поняття валютного курсу. 2. Макроекономічна складова валютного курсу. 3. Валютний курс як відображення конкурентоспроможності країни. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасна дійсність характеризується високим ступенем невизначеності як...
Вступ. 1. Поняття класичної моделі макроекономіки. 2. Досягнення макроекономічної рівноваги. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Досягнення макроекономічної рівноваги — центральна проблема як макроекономічної теорії,так і макроекономіки як науки прикладної....