referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Курсові

1.  Адаптація до умов України передового світового досвіду щодо забезпечення якості медичних послуг  Кожна держава в сучасному світі у забезпеченні якості медичних послуг спирається на власні можливості, а тому...
1.  Стан розвитку українського ринку медичних послуг  Як зазначають експерти ВООЗ, за останні півстоліття здатність системи охорони здоров’я впливати на здоров’я населення збільшилась у декілька разів. За умов її...
Актуальність проблеми. Почасти неспроможні самотужки впоратись з більшістю ситуацій, аби підтримати у належному стані власне здоров’я. Звісно, можна згадати про необхідність ведення здорового способу життя, дотримання санітарно-гігієнічних та епідеміологічних...
Вступ Актуальність теми. Власність — це один з найважливіших феноменів, який є виразом сутнісних правових відносин, що з часів етапу премодерну постає атрибутом свободи індивіда, який заявляє про свої...
8 / 02 / 2024
ВСТУП Актуальність теми. Ринок праці — соціально-економічна категорія, що визначає рівень розвитку економіки, залежить та водночас реагує на її коливання, характеризує рівень розвитку людського потенціалу та впливає на добробут...
ВСТУП Актуальність теми. Вітчизняна та зарубіжна конфліктологічна наука і практика мають значні напрацювання з теорії конфлікту та її застосування у виробничій діяльності. Проте відсутність системного підходу в процесі інтервенцій...
Вступ Актуальність теми. Призначення покарання — важливий і відповідальний етап діяльності суду. Згідно зі ст. 129 Конституції України судді під час здійснення правосуддя підкоряються лише Закону [1, 9]. Можливість...
25 / 01 / 2024
Вступ Актуальність теми. Одним із головних завдань кримінального права України є охорона життя та здоров’я людини. За останні десятиліття фізичне та психічне насильство щодо жінок, зокрема й насильство щодо...
25 / 01 / 2024
Вступ Актуальність теми. Однією з найважливіших основ правової держави є верховенство права, яке закріплене у ст. 8 Конституції. Реалізація цього конституційного положення зумовлює необхідність дослідження особливостей реалізації правоохоронних функцій...
2 / 01 / 2024
Вступ Актуальність теми. Проблема відповідальності міжнародних організацій нерозривно пов’язана з галуззю міжнародно-правової відповідальності взагалі, яка, в свою чергу, є однією з найскладніших і дискусійних галузей сучасного міжнародного права. Оскільки...
2 / 01 / 2024
Вступ Актуальність теми. У сучасний період подальшого розвитку і реформування економічної та правової систем українського суспільства неухильно зростає потреба у стабільному й ефективному правовому регулюванні господарської діяльності, послідовному утвердженні...
27 / 09 / 2023
Вступ Актуальність теми. Інститут медіації, який останнім часом в західних країнах заробив солідну репутацію, викликає все більшу зацікавленість в Україні. Однак цей актуальний метод альтернативного вирішення спорів сприймається вкрай...
Вступ Актуальність теми. Сучасні психологи одностайно визнають, що у сьогоднішньому світі, який характеризується швидкими змінами, неочікуваними ситуаціями, катаклізмами, у значній мірі загострюється потреба людей у психологічній підтримці й допомозі...
ВСТУП Актуальність теми. В останні роки питання енергетичної безпеки є одним із найважливіших для України, особливо в рамках національної безпеки. Нафтогазовий сектор є основою стабільного розвитку економіки, адже забезпечує...
25 / 09 / 2023
Вступ Актуальність теми. Право оренди землі являє собою право володіння і використання земельних ділянок у визначених цілях на певних умовах. Право оренди є похідним від права власності на землю....
25 / 09 / 2023
Вступ Актуальність теми. Можна з упевненістю говорити, що власність, як така, з’явилася одночасно з людським суспільством. Процес її становлення та еволюції пройшов довгий та складний шлях. Розвиваючись, вона приймала...
25 / 09 / 2023
Вступ Актуальність теми. Договір перевезення є одним з видів договору про надання послуг, тому до нього можуть застосовуватись положення Глави 63 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України), якщо...
25 / 09 / 2023
ВСТУП Актуальність теми. Договір купівлі- продажу — основний вид цивільно-правових зобов’язань, що виникають у товарно-грошовому обороті. Весь шлях, який проходить товар від виробника до споживача, здійснюється на основі цивільно-правових...
25 / 09 / 2023
Вступ Актуальність теми. Договір перевезення є одним з видів договору про надання послуг, тому до нього можуть застосовуватись положення Глави 63 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України), якщо...
25 / 09 / 2023
Вступ Актуальність теми. Якість освіти є запорукою успішної держави та її міцним фундаментом. Організація аналітичних та інших функцій у забезпеченні якості та соціальної відповідальності у освіті передбачає наявність відповідного...
1. Роль громадянського суспiльства в трансформацiйних процесах нацiональної освiти Громадянське виховання є складовою частиною національного виховання суспільства, освіта  і суспільство ­- це дві взаємовпливаючі складові одного механізму. Розвиток освiти...
1. Основні тенденції розвитку національної системи освіти України у період незалежності Прoголoшення Укрaїни незaлежнoю державoю пoстaвилo нoвi вимoги перед освiтoю. Рoзвитoк нaцioнальнoї системи oсвiти й вихoвaння мaв забезпечувaти вихiд...
ВСТУП Актуальнiсть теми дослiдження. Освiта – це та категорiя iснування людини як iндивiда, яка визначає її рiвень розвитку та є загальнонацiональним прiоритетом будь-якої країни свiту. Науково-технiчний прогрес, докорiннi змiни...
ВСТУП Актуальність теми. Теоретичне дослідження природи судової влади досить давно є предметом вивчення не лише представників юридичної науки, а й практичних працівників судових органів. Робота останніх років з розбудови...
14 / 09 / 2023
Вступ Актуальність теми. Проблема забезпечення безпеки авіаційних перевезень актуальна для кожної країни. Адже саме рівень безпеки польотів прямо впливає на імідж держави, розвиток транспорту та економіки в цілому. Незважаючи...
8 / 09 / 2023
Вступ Актуальність теми. Політика є важливою сферою діяльності суспільства та держави. Від її ефективності залежить успішність держави, благополуччя суспільства та гідне життя кожної людини. Державна політика України протягом її...
ВСТУП Актуальність теми. Прогресивний розвиток правової науки і вищої юридичної освіти безпосередньо пов’язаний з докладним розробленням методологічних проблем держави і права. Перед цією фундаментальною наукою в системі юридичних наук...
8 / 09 / 2023
ВСТУП Актуальність теми. Господарські товариства та їх окремі організаційно-правові форми є традиційними видами ведення підприємницької діяльності в Україні з використанням механізму юридичної особи. У сучасну епоху посилення інтенсивності процесів...
8 / 09 / 2023
Вступ Актуальність теми. В Україні, як і в усьому світі, корупцію віднесено до головних політичних, економічних і соціальних проблем. Вона визнана одним із найзагрозливіших явищ сучасності, що здатне мотивувати...
29 / 08 / 2023
ВСТУП Актуальність теми. Одним із засобів формування інформації є друковані засоби масової інформації (преса), які поширюють інформацію у вигляді таких інформаційних продуктів, як журнали, газети, бюлетені, альманахи, збірники, календарі,...
30 / 06 / 2023
ВСТУП Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку світової цивілізації визначається як перехід від індустріального суспільства до інформаційного, появу якого пов`язують з інформаційною революцією, розвитком інформаційних технологій, що радикально змінюють...
Вступ Відомо, що всі країни, що йдуть ринковим шляхом розвитку, мають різні ринкові моделі. Скажімо, є ринок американський, швецький, німецький, японський тощо. На один з них може орієнтуватися Україна....
16 / 06 / 2023
Введение Человечество — великая геологическая сила, одарённая самосознанием. До сих пор разум человека служил, прежде всего средством осуществления господства над «слепыми природными силами». Разум, воля, организованность, взаимопомощь – все...
16 / 06 / 2023
ВВЕДЕНИЕ Актуальность темы исследования. Важнейшим этапом в формировании муниципального уровня власти и основ местного самоуправления в России явилось принятие Конституции Российской Федерации в 1993 г., которая закрепила концептуальные начала...
15 / 06 / 2023
Вступ Актуальність теми. Приватний договір найму житла належить до консенсуальних договорів, його основною рисою є двосторонній зобов’язальний елемент. Таким чином, права та обов’язки сторін договору найму (оренди) житла є...
15 / 06 / 2023
ВСТУП Актуальність теми. Механізм інтеграції вітчизняної фінансової системи реалізується через використання специфічних методів, форм та інструментів регулювання й координації фінансової системи, а також окремих ланок та взаємопов’язаних елементів фінансових...
15 / 06 / 2023
Вступ Актуальність теми. Модернізм 1920-1930-х рр. Вважається ключовим напрямом в історії сучасного зодчества, бо ознаменував перехід до нових форм і принципів в архітектурі та містобудуванні. Сформований між двома війнами,...
Вступ Актуальність теми. Трансформаційні процеси, що відбуваються в усіх сферах суспільного буття сучасного українського соціуму спричинили суттєві зміни соціальної політики держави. В нових соціально-економічних умовах об’єктивно виникає необхідність переходу...
Вступ Актуальність теми. Проблеми ринку праці, зайнятості та безробіття на сьогодні є важливими соціально-економічними проблемами для нашої держави. В кризисному стані економіки ці питання постають особливо гостро. Суперечності та...
Вступ Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин, трансформація вітчизняної економіки та її інтеграція в європейський простір зумовлюють потребу в удосконаленні функцій управління. Реалізація цих процесів безпосередньо залежить від правильного розуміння...
Вступ Актуальність теми. Світова фінансова криза стала причиною багатьох проблем на українському валютному ринку. Процес його формування та розвитку потребує не тільки осмислення і оцінки змін, які на ньому...
6 / 06 / 2023
Вступ Актуальність теми. У ХХІ столітті міграційна політика стала важливим чинником міжнародного життя і забезпечення національної безпеки всіх держав. Формування міжнародної міграційної політики перед усім здійснюється через діяльність таких...
Вступ Актуальність теми. Особливістю розвитку світової економіки нашої епохи є її глобалізація, що проявляється у вільному переливанні капіталів, матеріальних і трудових ресурсів. Міжнародна трудова міграція, масштаби та інтенсивність якої...
Вступ Шенгенська зона включає в себе 26 європейських держав, що приєдналися до однойменної угоди, підписаної в селі Шенген (Люксембург) в 1985 році. У плані міжнародних подорожей Шенгенська зона діє...
Вступ Актуальність теми. Побудова правової демократичної держави призвела до необхідності переосмислення ролі України в міжнародному співтоваристві. Поглиблення взаємозв’язку держав веде до розширення взаємодії їхніх правових систем. Все більша кількість...
6 / 06 / 2023
Вступ Актуальність теми. Професія юриста, як своєрідний вид соціальної діяльності, виділяється серед інших цілим рядом специфічних властивостей, зумовлених тою роллю, яку відіграють право і законність у житті суспільства. Охорона...
1 / 06 / 2023
Вступ Актуальність теми. Актуальність обраної теми підтверджується тим, що досвід вдалого реформування економіки зарубіжних країн дає підстави вважати, що даний досвід може бути успішно використаний в Україні, особливо враховуючи...
Вступ Актуальність теми. Під терміном „загальне право” (Common Law) розуміють групу правових систем англо-американського типу, домінуюче місце в якій займає англійське право. Історією „загального права” до XVIII ст., як...
12 / 05 / 2023
Вступ Актуальність теми. Формування сучасної економіки, заснованої на новітніх досягненнях науки, техніки, технології, інформації тощо, неможливе без активно функціонуючого фондового ринку. У світовій практиці як розвинутих країн, так і...
Вступ Обрана тема є актуальною, оскільки з перших років своєї незалежності Україна намагається мінімізувати вплив монополій на економічний розвиток держави та створити передумови для розвитку ринкової економіки. Проведення ефективної...
ВСТУП Актуальність теми. Міграція є важливою проблемою «нашого глобального майбутнього». Той факт, що одні регіони світу відносяться до числа багатих зі старіючим населенням, а інші залишаються бідними, політично нестабільними...
Вступ Актуальність теми. Парламентсько-президентські республіки (Фінляндія, Франція), це змішана форма врядування, в якій наявні ознаки президентської і парламентської форм правління. При цій формі функціонує інститут сильної президентської влади. Президент...
27 / 04 / 2023
Вступ Актуальність теми. Фермерські господарства є важливою складовою аграрної сфери економіки України. Вони забезпечують ефективне використання ресурсів сільського господарства, оскільки повною мірою реалізується економічна зацікавленість самих виробників, які переважно...
27 / 04 / 2023
Вступ Актуальність теми. В умовах впровадження сучасних інформаційних технологій, зростання ролі інформації в освітньому і науковому процесах проблема формування та розвитку інформаційної культури особистості набуває виняткового значення, стає одним...
ВСТУП Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю пошуку шляхів вирішення деяких проблемних питань, які виникають при виконанні спадкового договору, на основі аналізу існуючих підходів теорії та практики. Насамперед необхідно зазначити,...
18 / 04 / 2023
Вступ Актуальність теми. Право на працю є одним із найбільш важливих соціально-економічних прав і визначає можливість людей займатися працею для забезпечення як свого матеріального добробуту, так і духовного розвитку...
18 / 04 / 2023
Вступ Актуальність теми. На сучасному етапі реформування правової системи України не можливо уникнути прогалин в законодавстві, це так би мовити нормальне явище. Але шляхи подолання і способи усунення прогалин...
18 / 04 / 2023
Вступ Актуальність теми дослідження. Корінні зміни у відносинах власності в Україні, важлива складова частина яких — відновлення спадкоємного права, обумовлюють необхідність глибокого вивчення інститутів майнового правонаступництва як має вирішальне...
14 / 04 / 2023
Вступ Полтавський полк — у XVII-XVIII століттях один із 10 лівобережних адміністративно-територіальних полків Гетьманщини. Створений 1648 року під час повстання під проводом Б.Хмельницького. Полковий центр — місто Полтава. Формація...
1. Актуальні питання співвідношення сплати єдиного податку та інших обов’язкових платежів Одним з проявів спрощення оподаткування доходів суб’єктів малого підприємництва є те, що єдиний податок замінює сплату кількох обов’язкових...
15 / 03 / 2023
1. Загальна характеристика суб’єктів оподаткування Наукою фінансового права встановлено, що справляння того чи іншого податку провадиться тільки на підставі його обов’язкового законодавчого закріплення. Згідно з ч. 2 ст. 92...
15 / 03 / 2023
ВСТУП Актуальність теми дослідження. Одним з основних чинників розвитку підприємницької діяльності є сприятливий режим оподаткування. З набуттям Україною незалежності, її орієнтацією на формування ефективної ринкової економіки, однією з складових...
15 / 03 / 2023
РОЗДІЛ 1. ДІЯЛЬНІСТЬ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 1.1 Основні види, функції діяльності фермерських господарств На сучасному етапі розвитку ринкових відносин у сільському господарстві найпоширенішою різновидністю приватного підприємництва є...
15 / 03 / 2023
Вступ Актуальність теми. Ефективність діяльності сучасного фермерського господарства в значній мірі залежить від рівня його адаптованості до ринкових умов, що обумовлює необхідність запровадження відповідної системи підвищення економічної стійкості як...
15 / 03 / 2023
ВСТУП  Хто володіє інформацією, той володіє світом Нотан Ротшильд  Невід’ємною складовою сучасного світу стала глобалізація, яка зумовила активне формування важливого стратегічного напряму, зорієнтованого на розвиток глобального інформаційного суспільства. В...
Введение Актуальность темы. Многие начинающие реализацию собственных бизнес идей предприниматели встают перед выбором организационно правовой формы этого бизнеса. И как правило, сразу же сталкиваются с необходимостью сопоставить плюсы и...
13 / 03 / 2023
Введение Актуальность темы исследования. Создание гармоничной и эффективной системы законодательства Украины является одним из важнейших направлений развития украинской правовой системы в условиях становления социально-ориентированной рыночной экономики. Поскольку одной из...
13 / 03 / 2023
Введение Актуальность темы. Административные суды, которые еще недавно, наряду с хозяйственными, находились в подвешенном состоянии, на данном этапе государственного строительства получают конституционную гарантию существования. С позиции простого гражданина административный...
13 / 03 / 2023
Введение Актуальность темы исследования. В отличие от процессуальных актов в сфере административного судопроизводства других государств, Кодекс административного судопроизводства Украины (далее — КАС Украины) не содержит специальных статей относительно видов...
13 / 03 / 2023
ВСТУП Актуальність теми. Власний історичний досвід України та зарубіжна практика свідчать, що для сучасного етапу розвитку держави обов’язковим елементом виступає ефективне державне управління. У сучасній Україні поняття «державне управління»...
13 / 03 / 2023
Вступ Актуальність теми. Становлення в Україні економіки ринкового типу потребує визначення власного шляху розвитку в світовій цивілізації. Для цього потрібна наукова концепція ефективної економіки, що визначала б спрямованість інтересів...
Вступ Постановка проблеми. Відповідно до державної програми у Збройних силах України проходить процес реформування. Кінцева мета реформи — побудова високомобільних, компактних збройних сил. Для досягнення мети реформи необхідно вирішити...
13 / 03 / 2023
ВСТУП Актуальність теми. Фондовий ринок є невід’ємною складовою фінансового ринку кожної країни. Одним із показників ефективності функціонування ринку цінних паперів є пріоритетний розвиток його організованого сектору, який характеризується прозорістю...
Вступ У сучасних умовах функціонування світового ринку характеризується інтенсивним розвитком усіх його складових. Одним із найважливіших, динамічно зростаючих, напрямів, що входять до його структури, є сфера послуг. Її значення...
13 / 03 / 2023
Вступ Екологічний (зелений), сільський туризм — це вид туризму, суть якого полягає в активному проведенні людиною часу в природному середовищі не тільки з використанням її рекреаційного, пізнавального чи іншого...
13 / 03 / 2023
Вступ Інтерес до феноменів політичної еліти і політичного лідерства та первісні спроби їхнього тлумачення сягають глибокої давнини. Систематичне осмислення, найвищий рівень обґрунтування та практичне застосування теоретичних узагальнень щодо них...
Введение  Актуальность и значимость темы определяется следующими аспектами: предположением системы контроллинга анализирования возможностей развития организации, содействием подготовке разных вариантов плана действий, построению системы подконтрольных показателей деятельности, участию в разработке...
ВВЕДЕНИЕ Бухгалтерский баланс (отчётность) – это базовый источник информации о функционировании фирмы, а так же является основой анализа финансового и имущественного состояния предприятия. Анализ статотчётности финансового положения предприятия, с...
ВСТУП Актуальність теми. Сьогодні безробіття є великою соціально-економічною проблемою, яка потребує вивчення, аналізу та розроблення методів її вирішення. Оскільки безробіття є характеристикою конкурентоспроможності ринку праці, то це у суспільстві...
ВВЕДЕНИЕ Актуальность темы. Международное право — относительно свободная от национальных правопорядков государств система правовых норм, регулирующих взаимоотношения различных субъектов, действующих на мировой арене. Оно выражает их скорректированные и согласованные...
9 / 03 / 2023
ВСТУП Актуальність теми. Значна мінливість ринкового середовища, соціально-економічні трансформації, загострення конкуренції, зростання схожості товарів, стрімка зміна смаків та стереотипів споживачів змушує підприємства освоювати і адаптувати новітні технології управління, однією...
ВВЕДЕНИЕ Проведение рыночных преобразований в экономике немыслимо без создания эффективной системы налогообложения. Налоговая система – основной проводник государственных интересов при регулировании экономики, формировании доходов бюджета, ограниче­нии роста цен и...
9 / 03 / 2023
1. Організація експерименту З метою перевірки гіпотези щодо педагогічних умов формування ем­па­тій­ної культури студентів було проведено педагогічний експеримент, у якому бра­ли участь студенти 1-2 курсів Харківського державного медичного уні­вер­ситету...
Удосконалення організаційно-структурної побудови органів внутрішніх справ курортних регіонів Особливості кримінологічної характеристики курортних регіонів (специфіка структури злочинності, інтенсивність злочинних проявів у різні періоди року, тижня, доби, значна частка злочинів, скоюваних...
6 / 03 / 2023
Характеристика стану охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в курортних регіонах Характеристика курортних регіонів як середовища функціонування міськрайорганів внутрішніх справ, подана у першому розділі, свідчить про те, що...
6 / 03 / 2023
ВСТУП Актуальність теми дослідження. У правовій державі проблема боротьби зі злочинністю, захисту прав і законних інтересів громадян від злочинних посягань є актуальною завжди. Але особливої гостроти вона набуває тоді,...
6 / 03 / 2023
1. Характеристика джерел прав і свобод людини у правових актах Організації Об’єднаних Націй Першим практичним кроком на шляху створення ООН стала прийнята 1943 р. на конференції в Москві Декларація...
6 / 03 / 2023
1. Права людини до історії розвитку ідеї людської гідності Проблема людської гідності як важливої антропологічної характеристики людини, джерела її природних прав та свобод є актуальною на сучасному етапі розвитку...
6 / 03 / 2023
ВСТУП Актуальність теми. Деякі пересічні люди, якщо не більшість із них, стверджують, що людська гідність не має нічого спільного з повсякденним життям людини, сповненим вад і маргіналізації. На їхню...
6 / 03 / 2023
Введение Актуальность данной темы обуславливается тем, что вопрос о демографической ситуации в стране стоит очень остро. На данный момент, ситуацию в Украине можно считать критической, т.к. количество умерших по-прежнему...
Вступ Актуальність теми. Визначення предмета економічної теорії досі залишається дискусійним. На мою думку,  доцільним використати для цього методологію найкоротшого, розгорнутого і повного визначення предмета науки. Такий підхід дає змогу...
Введение Актуальность темы. Реформирование основ экономической системы Украины на рубеже последнего десятилетия двухтысячного столетия определенным образом сказалось на системе высшего образования Украины в целом и на преподавании управленческих дисциплин...
28 / 02 / 2023
Вступ Сучасна система управління персоналом базується на тому, що люди є найважливішим економічним ресурсом підприємства, джерелом його прибутків, конкурентоспроможності та процвітання. У наш час дуже важливим є дослідження впливу...
Вступ Актуальність теми. Учасниками ТОВ, як і будь-якого іншого господарського товариства, згідно з законом можуть бути будь-які фізичні особи, не обмежені законом у дієздатності, а також юридичні особи. Його...
27 / 02 / 2023
Вступ Актуальність теми. Іконостас (з грецької ε?ι?κον – ікона, στα?σις  – місце стояння) — це вівтарна перегородка  з розміщеними в певному порядку  на ній іконами. Функцією іконостасу є відділяти...
Вступ Актуальність теми. Науковий напрям у світовій економічній думці, що розвиває систему поглядів, виражених у концепції “людського капіталу”, перебуває і нині на стадії розвитку, пошуку, який характеризується значним рівнем...
Вступ Актуальність теми. Підвищення національної конкурентоспромож­ності сьогодні є вкрай актуальним питанням не тільки в практичній площині, але й на теренах теоретичних засад. Це питання стало політичним пріоритетом для багатьох...
Вступ Актуальність теми. Останні десятиріччя євроінтеграційних процесів повністю оновили уявлення про місце монетарної політики у системі макроекономічного регулювання, базовий інструментарій цих процесів, потенціал впливу центральних банків на фінансові ринки...
Вступ Одним із найважливіших завдань, як в цілому для держави, так і для Полтавській області є громадське, патріотичне виховання дітей та молоді, залучення їх до соціально-політичних та економічних перетворень....
ВСТУП Актуальність теми. Дисциплінарна організація сучасної науки основною структурною одиницею визначає наукову дисципліну, головними рисами якої є єдність дисциплінарного значення і способів дій з ними, загальний зміст спеціальної підготовки...
Вступ Актуальність теми. Реклама є одним з найхарактерніших засобів створення позитивного іміджу фірми, залучення нових споживачів, просування продукції чи послуги, який застосовується в сучасних економічних господарських відносинах. Рекламна практика...
14 / 02 / 2023
Вступ Актуальність теми. Політичний процес є складним і багатовимірним феноменом. Сьогодення характеризується безліччю значних соціально-політичних проблем. Однією з найактуальніших з них є становлення, розвиток і трансформація демократичного політичного та...
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ АСПДІ – аналітико синтетична переробка документної інформації АСПІ – аналітико синтетична переробка інформації ІПМ – інформаційно-пошукова мова ПОД – пошуковий образ документа ПОЗ – пошуковий образ...
ВСТУП Актуальність дослідження. Важко переоцінити роль банків і в організації грошового обігу в країні: через їх установи проходить значна частка наявної грошової маси, тимчасово акумулюються вільні кошти, прова­диться величезна...
ВСТУП Проблема гендерної соціалізації не є новою, проте актуальність її не тільки не зменшується, а, напроти, зростає. Про це свідчить зокрема, чисельність наукових робіт з психології за останні роки,...
Вступ Національний характер — це система ставлень конкретної етнічної спільності до різноманітних сторін оточуючої дійсності, що виявляється у стійких стереотипах їх мислення, емоційних реакціях і поведінці в цілому. Національний...
Вступ Актуальність теми. Історія Дарниці сягає у глибину тисячоліть. З прадавніх часів відомі поселення на території сучасного Дарницького району. Першою офіційною згадкою про Дарницю вважається 1509 рік, коли у...
Вступ Актуальність теми. Майже кожне дослідження в царині господарського процесу тим чи іншим чином стосується питання господарської процесуальної форми. Однак, розуміння цієї категорії не є сталим у науці і...
25 / 10 / 2022
Вступ Актуальність теми. Правильне співвідношення понять “економіка” та “політика”, збалансований їхній взаємозв’язок є ключовим від чого залежить як економічний потенціал країни, так і рівень добробуту населення, розвиток суспільно-політичних та...
ВСТУП Потужна банківська система є необхідною умовою забезпечення сталого економічного зростання в Україні. Вітчизняні банки проходять серйозну перевірку часом в умовах постійних економічних трансформацій. Швидка зміна умов функціонування, відкритість...
Вступ Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин неможливий без ефективно функціонуючого банківського сектору, завдяки якому реалізуються зв’язки між всіма учасниками і складовими частинами господарського механізму економіки держави. Адже саме комерційні...
Вступ Актуальність теми. Передумовою створення соціально орієнтованого суспільства є визначення системи індивідуальних і суспільних цінностей на національному рівні, соціалізація національного законодавства та інструментарію. Спільними рисами трансформаційних національних економік є...
Вступ Актуальність теми. Фінанси транснаціональних корпорацій — найменш висвітлена у вітчизняній навчальній літературі складова світової фінансової системи. Особливості корпоративних фінансів розглядаються в короткостроковому та довгостроковому аспектах. Окремо представлено оподаткування...
Вступ Актуальність теми. США є головним гравцем у сучасній системі міжнародних відносин і тому найменші зміни в теоретичних підходах і практичній реалізації американської зовнішньої політики значно впливають на стабільність...
Вступ Актуальність теми. Людська життєдіяльність охоплює широкий спектр — від біологічної (фізіологічної) до соціокультурної. Біологічне і соціокультурне — це дві складові людини як цілісної системи. Співвідношення біологічного і соціального...
Вступ Рекреація як одна з головних форм продуктивного використання вільного часу людини — суспільний, економічний і науковий феномен, для якого не мають значення міжгалузеві та міждисциплінарні межі. Недивлячись на...
6 / 10 / 2022
Вступ Актуальність. У багатьох державах світу туризм розвивається як система, яка надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу,...
Вступ Актуальність теми. Основні проблеми розвитку заповідної справи в Україні зумовлені, передусім, недосконалістю системи управління в цій сфері, низьким рівнем фінансування, матеріально-технічного забезпечення, недостатнім розвитком спеціальних наукових досліджень, слабкою...
Вступ Актуальність теми. Забезпечення населення високоякісними продуктами харчування є стратегічним завданням агропромислового комплексу України. Скорочення виробництва та зниження купівельної спроможності населення призвело до значного зменшення споживання молока, м’ясопродуктів і...
Вступ Актуальність теми. Перехід до ринкових відносин підвищує роль і значення регіональної економіки. Регіон у сучасній економічні науці розглядається як територія, яка характеризується певною цілісністю, взаємопов’язаністю її складових елементів...
Вступ Актуальність теми. Афганська криза була й залишається одним з найбільш значимих і великомасштабних збройних локальних конфліктів XX століття й вона із самого початку несла на собі відбиток радянсько-американського...
Вступ Актуальність теми. Конкуренція – динамічний процес, що є визначальним чинником упорядкування цін, стимулом для активізації інноваційних процесів, сприяє витісненню неефективних підприємств, раціональному використанню ресурсів, припиняє диктат виробників стосовно...
Вступ Актуальність теми. З часу здобуття Україною незалежності кожен уряд та всі політичні партії у своїх програмах діяльності на майбутні періоди наголошують на визначальній ролі в розвитку суспільства середнього...
Вступ Актуальність теми. Зайнятість населення — складне соціально-економічне явище, виступаюче найважливішою складовою частиною громадського відтворення. Трансформація інституту зайнятості – це, перш за все, небувалі раніше масштаби застосування нестандартних (атипових,...
Вступ Актуальність теми. Машинобудування на сучасному етапі становлення світових економічних відносин є однією з найважливіших галузей економіки. Показники діяльності цієї галузі є основними для визначення рівня економічного розвитку країни....
ВСТУП Актуальність теми. Малий і середній бізнес розглядають у світовій системі господарювання, а саме в провідних країнах світу як вирішальний фактор динаміки економічного розвитку. Наслідуючи приклад США, Рада Європи...
Вступ Актуальність теми. Рекламна практика зазвичай асоціюється з буденністю та тривіальністю. Проте це лише поверхневий погляд. Реклама всюди: навіть там, де ми її не очікуємо побачити. Вона проникає у...
23 / 09 / 2022
Вступ Актуальність теми. У сучасних ринкових умовах розвитку світової економіки все більших масштабів набуває міжнародна підприємницька діяльність. Всі підприємства, незалежно від форми власності, повинні мати вихід на зовнішній ринок,...
Вступ Актуальність теми. Трансформація сучасного суспільства охоплює всі рівні соціально-економічної системи, в тому числі й бухгалтерський облік. В умовах розвитку глобалізаційних та інтеграційних процесів економіки нашої держави, бухгалтерський облік...
Вступ Актуальність теми. У друге десятиріччя ХХІ ст. Україна має увійти із чіткою моделлю самодостатнього конкурентоспроможного економічного розвитку, еталоном та орієнтиром якої повинна стати глобальна економіка знань. Провідною ознакою...
Вступ Актуальність теми. Ринкова економіка при всій розмаїтості відомих світовій практиці її моделей характеризується тим, що представляє собою соціально орієнтоване господарство з додатковим державним регулюванням. Важливу роль як у...
23 / 09 / 2022
ВСТУП Актуальність теми. У прагненні людства створити максимально ефективну систему стримувань і противаг відповідно до «класичного» принципу розподілу влади, нерідко забувають про іншу його невід’ємну частину, єдності державної влади,...
14 / 09 / 2022
Вступ Актуальність теми дослідження. Активний розвиток інформаційно-аналітичної діяльності (ІАД) у вітчизняних державних і комерційних установах набув ознак однієї з істотних тенденцій останнього часу. Її актуалізація зумовлена певними об’єктивними факторами:...
Вступ Актуальність теми. В умовах реформування органів виконавчої влади, що відбувається сьогодні в Україні, дослідження сутності та особливостей органів виконавчої влади як об’єкта адміністративно-правового регулювання є дуже актуальним питанням....
11 / 09 / 2022
Вступ Актуальність теми. Виробництво складає вихідний пункт і першу ознаку економічної діяльності людей. Виробництво — це процес взаємодії людини з природою з метою створення матеріальних благ та послуг, які...
Вступ Актуальність теми. Великі Африканські озера — кілька великих озер, що перебувають у Східно-Африканській зоні розламів і навколо неї. Включають озеро Вікторія, друге по величині прісноводне озеро у світі,...
Вступ Актуальність теми. Оскільки потреби людини постійно змінюються, то змінюються і методи мотивації праці, тобто не можна наперед розрахувати, що вчорашня мотивація виявиться успішною і сьогодні. З розвитком особи...
6 / 09 / 2022
Вступ Актуальність дослідження зумовлена модернізацією вітчизняної освіти, пошуком нового змісту й технології організації педагогічного процесу в початковій школі, на чому наголошується в Національній доктрині розвитку освіти України, Комплексній державній...
Вступ Актуальність теми. У наших умовах поява паблік рілейшнз (далі – ПР) як сфери діяльності стала наслідком розвитку демократії, ринкових механізмів господарювання і запитів соціально-економічної і політичної практики загалом,...
5 / 09 / 2022
ВСТУП Актуальність теми дослідження визначена великими змінами в міжнародному становищі КНР із початку проголошення нею курсу реформ, виходячи зі стрімкого збільшення присутності на світових ринках китайських експортерів, перетворення КНР,...
Вступ Актуальність теми. Нині досить важливим є усвідомлення широкого значення бібліотечної діяльності як однієї зі сфер інформаційної діяльності. Знання теоретичних засад аналітико-синтетичного опрацювання документів, умінь та навичок мікро- та...
Вступ Актуальність теми дослідження. Інформація є важливим і необхідним елементом діяльності людини, суспільства і держави. Соціальна корисність, економічна вартість і потенційна небезпека інформації вимагають детальної правової регламентації інформаційної сфери,...
Вступ Актуальність теми дослідження. Транснаціональні корпорації (ТНК) є одним з найважливіших елементів розвитку світової економіки та міжнародних економічних відносин. Вони функціонують через свої структурні підрозділи в багатьох країнах світу...
Вступ Актуальність теми. Однією з відмінних рис розвитку науки на початку XXI ст. є посилена увага до феномена соціальної інформаційної комунікації. Теорія комунікації виникла раніше, але розвивалася вона відповідно...
Вступ Актуальність теми. Усне мовлення виникло природним шляхом на початку людського розуму. Очевидно, що звукове мовлення стало переважати у спілкуванні людей у зв’язку з його перевагами як універсальний засіб...
Вступ Актуальність теми. Комунікація — це не просто обмін інформацією між людьми, але також і взаємодія людей на найрізноманітніших міжособистісних та соціальних рівнях. Комунікант є найважливішою складовою будь-якого дискурсу,...
Вступ Актуальність теми. У контексті аналізу впливу корпоративних заходів морально-етичного спрямування на процес формування корпоративної культури працівників організацій зазначимо, що розвиток морально-етичної свідомості – формування потреб мотиваційної сфери та...
Вступ Актуальність теми. Проблеми утвердження пріоритету людини в економічній, політичній і духовній сферах у сучасний період розвитку українського суспільства значною мірою пов’язані з узгодженням державного управління та правовим регулюванням...
Вступ Актуальність теми. Нинішні бібліотеки є основними інформаційними джерелами, адже їх діяльність базується на усвідомленні ролі інформації в суспільстві, знанні законів інформаційного оточення і розуміння свого місця в ньому,...
Вступ Актуальність теми. Для систематизації документів у бібліотеках звичайно застосовуються інформаційно-пошукові мови, що відносяться до традиційних бібліотечно-бібліографічних класифікацій. Державний стандарт України визначає класифікаційну систему як «інформаційну мову, призначену для...
Вступ Актуальність теми. Система управління організацією є досить складним процесом, що містить сукупність усіх служб організації, підсистем та комунікацій між ними, а також процесів, що забезпечують функціонування організації. Першочерговими...
Вступ Актуальність теми. Формування ринкових відносин в економіці України зумовило суттєве зростання значимості ціноутворення. Повноваження щодо встановлення цін перейшли до конкретних господарюючих суб’єктів, які вже відчули на власному досвіді,...
Вступ Актуальність теми. Із зародженням товарного виробництва пов’язана поява багатозначного поняття «товару». Відомо, що товарне виробництво — це така форма організації економіки, за якої продукти, предмети та речі виробляються...
23 / 08 / 2022
ВСТУП Актуальність теми. На сьогоднішній час існуюче адміністративне та кримінальне законодавство України, незважаючи на особливу актуальність проблеми відповідальності за обман покупців у торговельній діяльності, потребує перегляду. При цьому повинні...
23 / 08 / 2022
Вступ Актуальність теми. Як свідчить історія, поряд із загальними судами завжди існували суди для вирішення спорів, які виникали з комерційної діяльності, незалежно від того, за яких умов вона здійснювалася....
23 / 08 / 2022
Вступ Актуальність теми. Тривалий час поняття господарської діяльності визначалося лише в юридичній літературі. Наведемо одну з багатьох доктринальних (наукових) дефініцій, які, до речі, за незначними винятком, не містять суттєвих...
ВСТУП Актуальність теми. Суспільне значення підприємства підсилює роль і вплив на його роботу соціальних норм і цінностей, культурних і моральних установок як усередині системи, так і в стосунках із...
Вступ Актуальність теми. Оскільки соціолінгвістика як наука зародилась досить недавно, то можна констатувати наявність кола проблем, що обумовлюють науковий інтерес як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. З розвитком суспільства...
Вступ Актуальність теми. Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується перманентною трансформацією національних економічних політик, поки що невдалими спробами здійснювати наддержавне регулювання в межах світового господарства (хоча досвід регулювання в...
Вступ Актуальність теми дослідження. Сучасний трансформаційний етап розвитку економіки України потребує нестандартних підходів до створення умов праці, максимально сприятливих для людини, та поліпшення стану охорони праці на вітчизняних підприємствах....
Вступ Актуальність теми. Створення розгорнутої, строго побудованої системи категорій є, на нашу думку, настійним завданням сучасної наукової філософії, що, як нам представляється, впритул підійшла до рішення цього історичного завдання....
Вступ Актуальність теми. Суспільна географія має значний теоретико-методичний потенціал, здатний суттєво підвищити обґрунтованість управлінських рішень щодо ефективного використання природних, трудових, територіальних, матеріально-технічних, інтелектуальних та інших ресурсів кожного регіону держави...
Вступ Регіональний ринок – це ринок, який дає можливості робітнику знайти собі місце працевлаштування у відповідності зі своїми здібностями, інтересами, умовами та матеріальним забезпеченням. Він охоплює всіх здатних працювати:...
Вступ Актуальність теми. В жорстких умовах ринкової конкуренції, різноманітті форм і методів конкурентної боротьби особливої актуальності набуває необхідність дослідження механізмів взаємодії суб’єктів ринку та новітніх тенденцій в ринковому середовищі....
Вступ Актуальність теми. Новела Томаса Манна «Смерть у Венеції» — це розповідь про духовне життя письменника, який на схилі літ намагається осягнути власні творчість і життя, раптово, зустрівшись із...
Вступ Актуальність теми дослідження. Дослідження політичної системи окремих країн є важливою складовою прикладної політології. Особливо актуальними є дослідження партійних систем країн, які мають значну політичну вагу у світі. До...
Вступ Актуальність теми. Ринкові умови господарювання внесли свої корективи у свідомість людей, їх буття, спосіб існування, сприяли застосуванню багатьох термінів (категорій). Серед інших можна виділити підприємництво, яке в умовах...
Вступ Актуальність теми. Громадська думка є одним з найбільш часто досліджуваних предметів соціологічних студій. Підкреслення її ролі та значення в соціумі стало ритуальним, переконання в реальності громадської думки багато...
Вступ Актуальність теми. Виборчу кампанію можна визначити як здійснення будь-якої діяльності з метою отримання підтримки для кандидатів або політичних партій на виборах. Має вона свої позитивні й негативні аспекти....
Вступ Актуальність теми. В умовах ринкової економіки головною метою діяльності будь-якого приватного підприємства є отримання прибутку. Фірма може наголошувати на соціальному ефекті своєї діяльності, але в першу чергу вона...
Вступ Зв’язуючим процесом обміну інформацією є комунікація. Перша потреба в комунікації на рівні організації пов’язана з наданням необхідної інформації з відповідного питання, щоб дозволяти кожному виконувати свою роботу ефективно...
Вступ Актуальність теми. Визначальною рисою сучасного періоду економічного розвитку є глобалізація економіки, яка сприяє перегляду й уточненню положень економічної теорії щодо конкурентних ринків і конкуренції та послідуючої зміни норм...
Вступ Актуальність теми. Міжнародний туризм стає потужним фактором налагодження взаємозв’язків між країнами, народами, сприяє вирішенню політичних, економічних, соціальних, зовнішньоекономічних, торгівельних, культурних проблем в світі. У сфері міжнародного туризму співпраця...
24 / 06 / 2022
Вступ Актуальність теми. У вирішенні міжнародних і національних агарних програм пріоритетним завданням є збереження генетичних ресурсів і розробка шляхів їх ефективного використання. Конярство не лише одна з традиційних галузей...
Вступ Актуальність теми. Нині відбувається трансформація зовнішнього середовища міжнародних економічних відносин та видів самих міжнародних відносин. Серед цих основних трансформацій найбільш важливими нині є: інтернаціоналізація ділових, економічних еліт і...
Вступ Актуальність проблеми. Об’єктивний процес зростання обсягів світової торгівлі та руху капіталу посилює значення держави, а саме – процесів регулювання зовнішньої торгівлі та руху капіталу в напрямку оптимізації процесів...
Вступ Актуальність теми. У контексті глобальних суспільних трансформацій вітчизняні засоби масової комунікації  впливають на розвиток та історію людства, несуть відповідальність за формування і збереження національної ідентичності. Останнє є надзвичайно...
Вступ Актуальність теми. Журналістика є найбільш мобільною частиною культури, завжди відповідає соціополітичному статуту держави. Стратиграфічний ізоморфізм культури і журналістики породжує властивість її транзитивності, гнучку здатність відображати головні парадигматичні складові...
23 / 06 / 2022
Вступ Актуальність теми. У 1930-ті роки радянське кіномистецтво стало знаряддям масової агітації та пропаганди. Саме в цей час кіно перетворилося на мистецтво мільйонів. Цьому безпосередньо сприяв процес кінофікації, який...
Вступ Істотне зростання масштабів та інтенсивності зовнішньої міграції, робочої сили в Україні актуалізує її дослідження як явища, що має суттєвий вплив на розвиток економіки, соціальної сфери, демографії та інших...
Вступ Актуальність теми. Особливості сучасного етапу розвитку ринкових відносин  в Україні обумовлюють об’єктивну необхідність використання нових підходів для реалізації соціально-економічних процесів в контексті регіонального розвитку. Досліджуючи траєкторію розвитку ринкових...
Вступ Актуальність теми. Під впливом постімпресіоністів сформувалася творча манера Анрі Матісса, одного з засновників напряму фовістів (тобто «диких»). Найбільш відомі його картини «Червоні риби» (1911), «Одаліска» (1926). Фовістів не...
Вступ Чехія — держава у Центральній Європі, яка розташована між скелястими Судетами та пагорбами Богемського лісу. Країна є внутрішньоматериковою, тобто усі морські перевезення здійснюються через інші держави. До її...
Вступ Сьогодні в Україні продовжуються процеси формування системи технічного захисту інформації. Дана система є складовою системи національної безпеки (СНБ), а отже від рівня її досконалості залежить і стабільність усієї...
Введение Актуальность исследования обусловлена, во-первых, глубокими изменениями, произошедшими во всех сферах общественной жизни, включая культуру, за последние 15 лет как в целом в Китае, так и его регионах. Культура,...
Вступ Актуальність теми дослідження визначається новими явищами у світовій політиці, що стали особливо характерними за останні 10-15 років. Процеси глобалізації, що охопили більшість регіонів планети, принципово змінюють співвідношення між...
Вступ З початком формування в Україні перехідної економіки з’явилася й перша законодавча база щодо формування та використання інтелектуальної власності. У сучасних умовах важливу роль у забезпеченні ринкової трансформації, економічному...
11 / 05 / 2022
Вступ Актуальність теми. Трудові права громадян міжнародним співтовариством закріплені серед основних різновидів прав людини [1, с.10]. У зв’язку з цим одним з основних завдань сучасної держави є забезпечення максимальної...
Вступ Актуальність теми дослідження. Рівень конкурентоспроможності вітчизняної економіки залишається низьким, що породжує суттєві загрози економічній безпеці країни. Ключовою проблемою забезпечення економічної безпеки та формування конкурентоспроможної національної економіки є захист...
Вступ Актуальність теми. Криза в національній економіці призвела до різкого падіння інвестиційної активності практично всіх груп інвесторів — держави, підприємств і організацій, фізичних осіб. В результаті істотно скоротився будівельний...
Вступ Актуальність теми. Важливим аспектом економічної політики держави є забезпечення дієвої моделі управління державним сектором, котрий має здійснювати позитивний вплив на конкурентоспроможність національної економіки в цілому. Більшість країн світу...
Вступ Актуальність теми. На етапі реформування кримінально-процесуального законодавства України очевидна недосконалість чинного правового механізму затримання особи за підозрою у вчиненні злочину привертає все більше уваги, адже застосування цього примусового...
2 / 05 / 2022
Вступ Актуальність теми. Після проголошення незалежності України відбулася кардинальна трансформація національної правової системи і всіх її складових, у тому числі й галузевих систем права. Найбільш рельєфні якісні зміни відбулися...
2 / 05 / 2022
Вступ Актуальність теми. Історичний процес, як об’єкт теоретичного аналізу, більш відкритий для спостереження і вивчення, тому саме його закономірностям присвячена більша кількість робіт в історичній і культурологічній науках. На...
Вступ Актуальність теми. Граматичним категоріям в українських дієсловах належить надзвичайно важлива роль в українській мові. Розкриття і характеристика категорії дієслів має досить велике значення для вивчення мови. Дієслово — ...
Вступ Область розташована в центрі України, між річками Дніпро та Південний Буг, у південній частині Придніпровської височини. Рельєф території рівнинний на Придніпровській низовині і хвилястий – на Придніпровській височині....
Введение Актуальность темы. Религия в Италии всегда была неотъемлемой частью жизни итальянского общества. Даже при диктатуре фашистов Муссолини в 1929 году католицизм был признан государственной религией. Государство было официально...
Вступ Актуальність теми. У другій половині ХХ століття як реакція на жахи Другої світової війни відбувся стрімкий розвиток міжнародного права прав людини та створення регіональних систем захисту прав людини....
25 / 04 / 2022
Вступ Актуальність теми. Конституційне правосуддя як форма конституційного контролю, здійснюваного Конституційним судом, належить до міжнародно визнаних стандартів демократії і є новим інститутом в історії української держави. Разом з тим...
25 / 04 / 2022
Вступ Актуальність теми. Інтеграція України до світової системи господарювання є важливою умовою виходу на нові ринки збуту та зміцнення конкурентних переваг вітчизняних підприємств. Цей процес передбачає широке залучення й...
Вступ Актуальність теми. Початок третього тисячоліття ознаменувався формуванням нового економічного середовища, що базується на знаннях. Готовність країни сприйняти цей виклик часу визначається її спроможністю до створення нових знань і...
Вступ Актуальність теми. Необхідність здійснення і підтримки постійних комунікацій на всіх рівнях науково-освітньої діяльності бібліотеки є одним із пріоритетних напрямів в умовах розбудови інформаційного суспільства, базованого на знаннях. У...
Вступ Актуальність теми дослідження. Організація діловодства є однією з форм управлінської діяльності, що здійснюється в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах і організаціях...
Вступ Актуальність теми. Радикальні соціально-економічні і політичні реформи в Україні, стрімке впровадження нових інформаційних технологій суттєво змінюють місію бібліотек у суспільстві. Одним із першочергових завдань виступає зміцнення інформаційного потенціалу,...
Вступ Актуальність теми. Культура бібліотечної діяльності в значній мірі визначається дотриманням працівниками етичних норм поведінки і спілкування. Етика, як одна з найдавніших теоретичних дисциплін, складова частина філософії, слугує засобом...
ВСТУП Одним із активних учасників міжнародних відносин є Туреччина — держава, яка бере участь у ряді глобальних та регіональних організацій, таких як ООН, НАТО, ОБСЄ, Рада Європи, Організація Ісламської...
Вступ Актуальність теми. Керування документаційними процесами  є невід’ємною частиною загальної системи керування підприємством, установою, організацією і, зокрема, складовою інформаційного менеджменту. Інформація належить до основних ресурсів, які викори­стовує установа, поряд...
Вступ Актуальність теми. Особливим етапом розвитку українського документознавства стали 1990-2000-і роки. Розпад Радянського Союзу прямо й опосередковано зруйнував радянську модель організації та функціонування науки. За нових обставин відбувається потужний...
Вступ Актуальність теми. Інформаційний простір поширився сьогодні настільки, що потребував утворення якогось об’єднавчого фундаменту, що і відбулося в ідеї інформаційного суспільства. І якщо спочатку головними ідеологами були ентузіасти-комп’ютерщики та...
Вступ Актуальність дослідження. Створення національної освітньої системи – необхідний чинник інтелектуального й духовного розвитку суспільства. Разом з тим реформування освіти в Україні відбиває і характерні риси, зміст і спрямованість...
Вступ Актуальність теми. Професіографія і професіологія (створення цільової моделі фахівця) є складною науково-практичною системою наукової роботи – це система проведення комплексу наукових досліджень по відбору професійно важливих якостей, які...
Вступ Актуальність теми. Львівська область — один із найперспективніших регіонів України для розвитку туризму. Його привабливість для вітчизняних та іноземних туристів зумовлюється вигідним географічним положенням, значною кількістю історико-культурних і...
8 / 04 / 2022
ВСТУП Актуальність теми. Привабливість туристичної індустрії як галузі, що надає послуги, полягає у швидкій окупності вкладених коштів та отриманні доходу у валюті. У багатьох країнах туристична індустрія входить у...
6 / 04 / 2022
Вступ Актуальність теми. З прадавніх часів політика була й залишається одним із найважливіших джерел і механізмів організації спільного життя людей, могутнім знаряддям цілеспрямованих перетворень як в окремих країнах, так...
Вступ Актуальність теми. Динамічний розвиток міждержавно-правових систем на сучасному етапі, розширення простору взаємодії національних правових систем між собою та з міжнародними системами потребує ефективного правового механізму, який би враховував...
6 / 04 / 2022
Вступ Актуальність теми. Серед розмаїття політичних концепцій сучасності соціал-демократична доктрина, розроблена німецьким соціалістом Е. Бернштейном наприкінці ХІХ ст., посідає чільне місце в історії та теорії політичної думки. Високий статус...
Вступ Інтерес до феноменів політичної еліти і політичного лідерства та первісні спроби їхнього тлумачення сягають глибокої давнини. Систематичне осмислення, найвищий рівень обґрунтування та практичне застосування теоретичних узагальнень щодо них...
Вступ Актуальність теми дослідження. Економічні реформи, що проводяться в Україні та спрямовані на встановлення і розвиток ринкової системи господарювання, зумовлюють не лише структурні зміни в економічній системі, а й...
6 / 04 / 2022
Вступ Актуальність теми. На сьогоднішній день в Україні на державному рівні проголошено стратегічний курс на формування інтелектуально орієнтованої економіки, зокрема, збільшення обсягів надання високотехнологічних послуг. Даний аспект підвищує роль...
6 / 04 / 2022
ВСТУП Актуальність роботи. Однією з актуальних проблем сучасної психології є розкриття потенційних можливостей емоційної сфери людини в управлінні його діяльністю. Одним з головних напрямів практичної психології другої половини ХХ...
Вступ Актуальність теми. На сьогоднішній день в Україні на державному рівні проголошено стратегічний курс на формування інтелектуально орієнтованої економіки, зокрема, збільшення обсягів надання високотехнологічних послуг. Даний аспект підвищує роль...
6 / 04 / 2022
Введение Психогигиена и психопрофилактика являются частью общей социальной гигиены и профилактики. Общеизвестные гигиенические мероприятия, признанные содействовать укреплению здоровья человека и повышению его выносливости, положительно влияют и на психическое здоровье....
Вступ Актуальність теми. Проблема законності є однією з центральних у загальній теорії держави та права. Важливість вказаної проблеми обумовлена тим, що поняття законності нерозривно пов’язане з такими інститутами й...
5 / 04 / 2022
Вступ Людина у своїй мовленнєвій діяльності не тільки передає інформацію про навколишній світ, а й висловлює при цьому своє ставлення до нього. Однією з ознак виразності думки мовця, рівня...
ВСТУП За всієї багатоманітності національних культур одним із найважливіших спільних для них чинників є цінність праці як засобу існування людини в світі та засобу виховання підростаючих поколінь. Споконвічні перші...
ВСТУП Актуальність теми. У літературному пантеоні XX ст., мабуть, важко знайти особистість, парадоксальнішу за Ф. Кафку. Відомий за життя вузькому колу цінувальників художнього слова, він за чверть століття після...
Вступ Актуальність теми. Час появи і розвитку гуманістичної психології випав на кризові післявоєнні роки, коли світ, ще не отямившись від потрясінь найбільш жорстокої і нищівної війни, шукав нові шляхи...
Вступ Актуальність теми. Постать Івана Багряного — одна з найяскравіших і найдраматичніших в українському письменстві і громадянстві першої половини і середини XX ст. Переслідуваний і караний на батьківщині, в...
Вступ В адміністративно-правовій теорії та практиці державного управління до сфери адміністративно-політичної діяльності належать такі галузі, як оборона, національна безпека, внутрішні справи, закордонні справи, юстиція. Органи управління (виконавчої влади) цими...
30 / 03 / 2022
Вступ У трудовому праві межі матеріальної відповідальності працівників диференціюються залежно від форми вини працівника, характеру допущеного ним порушення обов’язків, виду майна, якому заподіяна шкода, і трудової функції, що виконується...
Вступ Виставковому бізнесу доводиться працювати у жорстких умовах. З одного боку, потреби консолідації ринку викликають зростання внутрішньої конкуренції, а стрімкий економічний розвиток призводить до появи на нашому ринку іноземних...
28 / 03 / 2022
Вступ Актуальність теми. Процеси глобалізації, євроінтеграції, входження України до СОТ, перехід до ринкових відносин вимагають від науковців глибокого теоретичного аналізу та осмислення загальних закономірностей становлення й функціонування цивілізованого ринку...
Вступ Актуальність теми. Євроінтеграційні орієнтири України, посилення соціальної спрямованості ринкових перетворень вимагають, щоб соціально-економічна політика держави та діяльність уряду щодо її реалізації були направлені на досягнення європейських стандартів якості...
Вступ Актуальність теми. Правова наука України приділяє особливу увагу правовому статусу іноземних громадян. Кримінально-процесуальне законодавство України має ряд недоліків з питань, пов’язаних із правовою регламентацією участі іноземних громадян та...
Вступ Актуальність теми. Процес входження України до системи міжнародних господарських зв’язків важко охарактеризувати як безболісний. Несприятливі і певною мірою некеровані державою торговельні контакти за відсутності чітко визначених цілей і...
Вступ Актуальність теми. Кожен з елементів продуктивних сил — засоби праці, предмети праці і робоча сила — має важливе самостійне значення для визначення міжнародного виробничого профілю країни. Самостійність ця...
Вступ Кожен з елементів продуктивних сил – засоби праці, предмети праці і робоча сила – має важливе самостійне значення для визначення міжнародного виробничого профілю країни. Самостійність ця виражається в...
Вступ Сучасний етап економічного розвитку характеризується загостренням міжнародної конкуренції, перенесенням центру тяжіння боротьби між компаніями з національного на регіональний та міжнародний рівні. Результатом є активний переділ світового ринку, на...
Вступ Актуальність теми. Державне регулювання доповнює ринковий механізм, що в сукупності становить єдину систему макроекономічного регулювання господарської системи та підприємництва. Розвинена ринкова економіка не означає «абсолютної свободи» і «вільної...
ВСТУП Актуальність цієї теми полягає в тому, що  регіональна інтеграція — важлива особливість розвитку сучасних міжнародних відносин; у світі практично не залишилось держав, які б не були членами однієї або...
Вступ Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю комплексного вивчення рукописної книги в Україні та світі, яка займає особливе місце в історії та культурі минулого. Увібравши в себе духовні та матеріальні...
Вступ Актуальність теми. Система бібліографічних видань України складається з поточних та ретроспективних бібліографічних посібників, що відображають опубліковані документи з різних галузей знань, у т. ч. з образотворчого мистецтва. Знання...
Вступ Актуальність теми. Вдосконалення управління архівною справою передбачає інтенсифікацію впровадження комп’ютерних архівних технологій. Багато проблем виникає з розширенням сфери електронного документотворення та документообігу. Не впроваджуються в архівну справу новітні...
Вступ Актуальність теми дослідження. Стабільність соціально-економічного розвитку сучасної цивілізованої держави у значній мірі залежить від ефективної діяльності вищого органу виконавчої влади. У свою чергу, результативність роботи уряду значною мірою...
3 / 03 / 2022
Вступ Актуальність теми. Контроль, як і будь-який різновид діяльності, має певну організаційно-правову структурованість, організаційно-правовий механізм здійснення, який, у свою чергу, складається з певної кількості елементів. Одним з таких елементів,...
22 / 02 / 2022
Вступ Метою державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (НС) є забезпечення гарантованого захисту життя, здоров’я людини і оточуючого її природного середовища від усієї сукупності...
Вступ Актуальність теми. Сьогодні ніхто не заперечує той факт, що актуальною темою в розробці та проведенні заходів щодо гармонізації стану суспільства є стабілізування розповсюдження аддиктивних станів внаслідок вживання алкоголю....
22 / 02 / 2022
Вступ Актуальність теми. Культурологія як наука сформувалася лише у XX столітті.  Процес обґрунтування її об’єкта, предмета, структури, основної проблематики і функцій ще триває. Але погляди на явища і процеси...
Вступ Актуальність теми. Реклама є одним з найхарактерніших засобів створення позитивного іміджу фірми, залучення нових споживачів, просування продукції чи послуги, який застосовується в сучасних економічних господарських відносинах. Рекламна практика...
20 / 02 / 2022
Вступ У останні десятиліття Японія виступає як одна з головних економічних держав, будучи другою по розміру національною економічною силою у світі. Населення Японії складає приблизно 2,3% світової чисельності, але...
Вступ Актуальність теми. Виробництво не можна уявляти як механічне поєднання його основних елементів: робочої сили, землі і засобів виробництва. Вони утворюють складну систему в її взаємозв’язку. А всяка цілісна...
Вступ Актуальність теми. Пріоритети сучасної діяльності правоохоронних органів ще не відповідають запитам і масштабам демократизації країни, що обумовлює традиційне (стереотипне) сприйняття органів правопорядку як інституту держави, інструменту силового впливу...
16 / 02 / 2022
Вступ Актуальність теми. Функція управління зв’язками з громадськістю є невід’ємним атрибутом успішної діяльності органів державної влади. Саме прес-служба та прес-секретар виконують інфраструктурну роль успішної організації державного управління, сприяє оптимізації...
16 / 02 / 2022
Вступ Актуальність теми. Виникнення антигітлерівської коаліції і наявність у її учасників спільної мети — визволення людства від загрози нацистського поневолення — створили унікальну можливість для розвитку між СРСР та...
Вступ Актуальність теми. Книга — чи не найголовніший елемент культури будь-якої нації. Вона не лише передає нащадкам свою історію, культурні, духовні, наукові досягнення минулого, а й укріплює націю, формує...
10 / 02 / 2022
Вступ Беззаперечно, починаючи з 60-х років і до кінця XX ст., юридична психологія на радянському та пострадянському просторі пережила етапи відродження, інтенсивного розвитку та перетворення в самостійну галузь людської...
Актуальність теми. Машинобудування сьогодні — це основа економіки будь-якої країни світу. Машинобудівна галузь відіграє вирішальну роль у створенні матеріально-технічної бази господарства. У сучасних умовах йому відведено винятково важливу роль...
Актуальність теми. У сучасних умовах для підвищення ефективності керування необхідне удосконалювання роботи з документами, тому що всяке управлінське рішення завжди базується на інформації, на службовому документі. Організація роботи з...
Актуальність теми дослідження. Сучасний трансформаційний етап розвитку економіки України потребує нестандартних підходів до створення умов праці, максимально сприятливих для людини, та поліпшення стану охорони праці на вітчизняних підприємствах. Сьогодні...
Розділ І. Формування готовності дітей із порушенням мовлення до опанування граматики  1.1 Писемне мовлення і особливості його формування у дітей Критичний аналіз проблеми профілактики порушень читання і письма повинен...
Вступ «Найбільш вільною державою можна вважати таку, де люди мають усі людські та громадські права, які тільки є у світі» Л.Українка Захист прав дітей забезпечення їх повноцінного розвитку – це...
5 / 12 / 2021
Вступ Актуальність теми. Транспорт — одна з найважливіших галузей національної економіки, ефективне функціонування якої є необхідною умовою стабілізації, структурних перетворень економіки, розвитку зовнішньоекономічної діяльності, задоволення потреб населення та суспільного...
Вступ Актуальність теми. Інтенсифікація життя, соціально-політичні та соціально-економічні зміни, які відбуваються в Україні сьогодні, висувають до працівників освітніх організацій нові, більш складні вимоги, що безумовно виливає на психологічний стан...
Вступ Актуальність теми. Інтернаціоналізація економіки, що посилилась в другій половині минулого століття, спричинила бурхливий розвиток конкуренції на світових ринках. Посиленню міжнародної конкуренції сприяло також сповільнення темпів розвитку національних ринків....
Вступ Актуальність теми. Економічний розвиток України у наші дні неможливо уявити без розвитку міжнародного економічного співробітництва. Участь українських підприємців в міжнародному цивільному обороті товарів та послуг вимагає постійного підтримання...
3 / 12 / 2021
Вступ Актуальність теми. Характерною ознакою інформаційного суспільства є феномен засобів масової інформації, які створюють медіареальність і продукція яких становить суттєву частку загального інформаційного обсягу. ЗМІ – це не лише...
Вступ Актуальність теми. У державотворчих процесах України вагоме місце посідає проблема запобігання злочинності, особливо серед неповнолітніх громадян. Актуальність цієї проблеми детермінована насамперед тим, що з початку 90-х рр. ХХ...
3 / 12 / 2021
Вступ Актуальність теми. Кінець XX століття відзначено творами Йосифа Бродського, Михайла Епштейна, Лева Аннінського, Семена Лур’є, Станіслава Гандлевського, Михайла Айзенберга, Ігоря Клеха, Костянтина Кобріна; робота у ЗМІ виховала Петра...
Вступ Актуальність теми. Важливу роль у боротьбі зі злочинністю відіграє практика використання і застосування кримінального законодавства, його норм і інститутів. До їхнього числа відноситься і затримання особи, що вчинила...
3 / 12 / 2021
Вступ Актуальність теми. Стаття 36 Конституції України закріплює право громадян України на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та...
3 / 12 / 2021
Вступ Актуальність роботи: Земельні ресурси разом з іншими природними ресурсами (лісовими, водними, мінеральними, кліматичними) є компонентами оточуючого середовища, місцем існування людини, їм належить активна участь у суспільному виробництві, вони...
Вступ Актуальність теми. Конкурентна політика держави є принципово новим напрямом наукових досліджень.Cтановлення конкурентної політики було резуль- татом практичних намірів швидко сформувати ринкове середовище в умовах монополізованої економіки, яку незалежна...
Вступ Актуальність теми. Внутрішня стабільність грошей має пріоритетне значення у вирішенні всього комплексу макроекономічних завдань. Загальноекономічна стабільність визначається стабільністю грошового обігу. Адже щоб функціонувати  ефективно, ринкова економіка потребує впевненості...
Вступ На сучасному етапі міжнародний туризм є одним із перспективних напрямків зокрема економічної діяльності багатьох країн. Відомо, що на частку туристичного бізнесу припадає 7% загальносвітового експорту товарів і послуг,...
20 / 11 / 2021
Вступ Актуальність теми дослідження. Прийняття Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. Кримінального кодексу України (далі — КК) потребує не тільки розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо правильного його застосування,...
20 / 11 / 2021
Вступ Актуальність теми. Співробітництво держав у сфері захисту прав людини на початку ХХІ століття набуває нового змісту. В умовах глобалізації всіх сфер життя проблеми, пов’язані з ефективним захистом прав...
20 / 11 / 2021
ВСТУП Перша друкарня на території України з’явилась у Львівській братській школі, де працювали 30 кваліфікованих граверів (XV ст.). Серед них відомий майстер Лаврентій Пилипович. У XVI ст. малярство продовжувало...
Вступ Актуальність теми. Сучасна освітня ситуація характеризується становленням гуманістичної парадигми, яка має інші, відмінні від традиційних, підходи до організації навчального процесу, засновані на концепції особистісно-орієнтованого навчання. Його основною метою...
Вступ Актуальність теми. Культура мовного спілкування – це багатопланове явище, яке можна уявити у вигляді декількох рівнів. До першого належать високо розвинуті пізнавальні процеси, насамперед, мислення. До другого –...
Вступ Актуальність дослідження. Сучасна сценічна хореографія є одним з найпопулярніших видів професійного виконавства. Без хореографічної складової важко уявити існування багатьох сценічних жанрів – від опери до естрадного ревю. Розуміння...
Вступ Актуальність теми. Правильне вирішення питання про об’єкт злочину має важливе теоретичне і практичне значення. Саме об’єкт дозволяє розкрити соціальну сутність злочину, з’ясувати його суспільне небезпечні наслідки, сприяє правильній...
19 / 11 / 2021
Вступ Актуальність теми. Українська держава головним своїм пріоритетом, найвищою соціальною цінністю визнала людину, її життя і здоров я, честь і гідність, недоторканність і безпеку. Проте нині країна переживає складний...
19 / 11 / 2021
Вступ Охорона материнства і дитинства — комплекс соціальних, економічних, санітарно-гігієнічних, правових та інших здійснюваних державою заходів, спрямованих на забезпечення належних життєвих умов для матерів і дітей який ґрунтується на...
Актуальність теми. Вивчення історії є одним із найважливіших чинників формування національної свідомості народу. “Без знання минулого неможливо точне поняття про сучасне”, – справедливо наголошував видатний український історик М.С.Грушевський. За...
Вступ Актуальність. Національна бібліографія пройшла великий шлях розвитку: від книготорговельної до повної; насамперед від обліку, книг і деяких інших видів творів друку до обліку аудіовізуальних і неопублікованих матеріалів; від...
Вступ Сучасне і майбутнє соціально-економічних перетворень завжди пов’язані з об’єктивною необхідністю подолання живучих застарілих догм і стереотипів мислення минулого та ґрунтовної розробки нової теоретичної бази, наукових концепцій майбутнього прогресу...
Вступ Створення і широке використання в повсякденному житті сучасного суспільства новітніх технологій збирання та обробки інформації, різних інформаційно-пошукових, моделюючих, аналітичних і управлінських систем обумовили виникнення цікавого і значного феномена,...
Вступ Грошова система — це форма організації грошового обороту в країні, установлена загальнодержавними законами. Ці закони визначають основні принципи, правила, нормативи та інші вимоги, що регламентують відносини між суб’єктами...
РОЗДІЛ  1. Теоретичні підходи до проблем розвитку  мовленнєвих творчих здібностей у дошкільників в навчальній діяльності. 1.1 Психолого-педагогічне обґрунтування проблеми мовленнєвих творчих здібностей у дітей дошкільного віку. 1.2 Шляхи та...
Вступ Історичні корені сучасних українсько-російських суперечностей Ключовим для розуміння природи українсько-російських відносин є визнання особливої ролі Росії й України в історії Центральної та Східної Європи, їх вирішального впливу на...
Вступ Гомер — найвидатніший і найлегендарніший співець античності і, мабуть, найвідоміший поет світу. Для численних поколінь знайомство з античною культурою і світовою літературою незмінно починається з гомерівських поем «Іліада»...
Введение Конфликт (от лат. conflictus столкновение) столкновение противоречивых или несовместимых сил. Более полное определение противоречие, возникающее между людьми, коллективами в процессе их совместной трудовой деятельности из-за непонимания или противоположности...
  Вступ «Крізь мене йдуть до міста мук найтяжчих…», — рипить пекельна брама, і два поети, Данте і Віргілій, відправляються в дивовижну мандрівку. Чимало побачать вони на своєму шляху....
Вступ Актуальність. Сучасні проблеми парламентаризму особливо важко й суперечливо вирішуються у постсоціалістинних країнах, у тому числі в Україні. Це пояснюється тим, що парламентські і демократичні інститути, які в більшості...
24 / 03 / 2021
Вступ Актуальність. З появою великої кількості документних зібрань з’ясувалося, що неможливо швидко знайти потрібну інформацію шляхом перегляду всіх наявних документів. Оперативно ознайомитися з великою кількістю їх можна, якщо коротко...
РОЗДІЛ І. ТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 1.1. Мотиви творчості Тараса Шевченка 1.2. Жінки в житті Кобзаря РОЗДІЛ ІІ. ЖІНОЧА ДОЛЯ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 2.1. Трагедія селянської  дівчини у поемі...
Вступ Актуальність теми. Редакторська професія передбачає набуття її представником умінь і навичок кваліфіковано працювати з текстами, які мають різне цільове призначення, належать до різних тематичних розділів та мають різну...
21 / 03 / 2021
Вступ Ніхто не може бути названий злочинцем, доки не винесений обвинувальний вирок Чезаре Бекаріа   Актуальність теми. Стан суспільного життя в Україні, зміни, що відбуваються в політичній, соціальній, економічній...
21 / 03 / 2021
Вступ Актуальність теми. В специфічних умовах трансформаційної економіки та соціально-економічних особливостей розвитку торговельної діяльності в Україні на сучасному етапі окремі теоретичні висновки та методичний інструментарій з питань управління прибутком...
21 / 03 / 2021
Вступ Актуальність теми. Необхідні для виробництва ресурси фірми купують на специфічних ринках, які називаються ринками факторів виробництва або ресурсів. Продавцями на цих ринках виступають домогосподарства та інші фірми, які...
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти організації уроку історії 1.1. Поняття про форми навчання. Урок — основна форма організації навчання 1.2. Типи і структура уроків 1.3. Організація навчальної діяльності учнів...
1) Вступ. 2) Розділ 1: Поняття та види комунікацій. 3) Розділ 2: Економіко-організаційна характеристикасуб’єкта господарювання – СП “Ватра”. 5) Розділ 4: Вдосконалення комунікацій – як засіб підвищення ефективності управління...
Введение. Раздел 1. Понятие и теории предпринимательского риска. 1.1. Понятие и сущность предпринимательского риска. 1.2. Теории предпринимательского риска. 1.3. Классификация предпринимательских рисков. Раздел 2. Основные способы измерения предпринимательского риска....
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. ВИНИКНЕННЯ ЛІЗИНГУ. РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ ПІДПРИЄМСТВА. 2.1. Поняття та функції лізингу. 2.2. Об’єкти та суб’єкти лізингових відносин. 2.3. Види лізингу. 2.4. Лізингове кредитування підприємств. 2.5....
6 / 03 / 2021
Вступ. 1. Сутність та значення стратегічного управління. 2. Формування системи стратегічного управління на підприємстві Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблеми розвитку стратегічного управління в останні десятиріччя привертають увагу більшості...
Готель "Славутич" розташований на лівому березі Дніпра, одній з трьох найбільших річок в Європі. Місцерозташування готелю зумовила його назва: Славутич – старослов'янська назва Дніпра. Готель «Славутич» прийняв перших гостей...
27 / 02 / 2021
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи діяльності малого та середнього підприємництва та його вплив на розвиток національної економіки 1.1. Суть малого та середнього підприємництва 1.2. Динаміка розвитку малого та середнього...
Вступ. 1. Методи вивчення іноземних мов. 2…. Класифікація та характеристика методів вивчення іноземних мов 2.1. Перекладні методи 2.2. Прямі методи. 2.3. Усний метод Гарольда Пальмера. 2.4. Методична система навчання...
Вступ. Розділ І. Теоретико-методологічні основи комплектування бібліотечного фонду дитячих бібліотек. 1.1.Теоретичні основи комплектування фонду дитячої бібліотеки. 1.2. Особливості формування фонду бібліотеки у сучасних соціально-економічних умовах. 1.3. Інтернет-ресурси як джерело...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти сутності та необхідності державного регулювання економіки. 1.1. Сутність державного регулювання економіки. 1.2. Визначення необхідності державного регулювання економіки. Розділ 2. Основні сучасні методи та межі...
19 / 02 / 2021
ВСТУП.. РОЗДІЛ 1. Розвиток пізнавальних інтересів учнів до вивчення іноземних мов 1.1. Роль лінгвокраїнознавчого аспекту у підвищенні пізнавальної активності 1.2. Вдосконалення типології і структури уроку. 1.3. Активні методи навчання....
Вступ. Розділ 1. Свобода як соціально-філософська проблема. 1.1. Проблема свободи в працях істориків. 1.2. Філософія свободи як соціальне явище. 1.3. Філософія свободи як особистісне явище. Розділ 2. Свобода і...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи організації дозвільної діяльності серед старшокласників. 1.1. Методика організації дозвільної діяльності. 1.2. Основні напрямки дозвіллєвої діяльності серед підлітків. Розділ 2. Підготовка до організації позакласної дозвіллєвої...
Тема 1. Розвиток готельного господарства. 1. Історія розвитку світового готельного господарства. 2. Історія розвитку готельного господарства України та м.Києва. 4. Сучасні тенденції розпитку світової індустрії гостинності 5. Сучасні тенденції...
15 / 02 / 2021
Вступ. Розділ 1. Економічна сутність контролінга та його місце в економіці та управління. 1.1 Поняття контролінга. 1.2 Концепція контролінга. 1.3 Організація служби контролінга на підприємстві. Розділ 2. Використання контролінгу...
Введение Глава 1. Роль структуры управления в эффективной работе предприятия Понятие и принципы построения организационных структур Типы организационных структур Соответствие структуры управления предприятия современным требованиям эффективного управления Глава 2....
1. История развития фитотерапии как метода лечения. 2. Дозировка лекарственных растений. 3. Особенности собирания и сохранения лекарственных растений. 4. Ядовитые и смертельные растения. 5. Способ приготовления лекарственных форм: настои....
11 / 02 / 2021
Вступ. Розділ 1. Сутність та класифікація інвестицій. 1.1. Характеристика інвестицій. 1.2. Різновиди і структура капітальних вкладень. Розділ 2. Оцінка економічної ефективності капітальних вкладень. Розділ 3. Суть та структура інвестиційного...
ВСТУП. 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОБСЯГИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 3. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 4. ОБГРУНТУВАННЯ...
5 / 02 / 2021
Вступ. 1. Загальна характеристика роботи будівельної організації ТОВ „Добробут” 2. Основні положення і поняття з технології будівельного виробництва. 3. Загальні положення одного з видів технології будівельного виробництва вибухівки. 4....
31 / 01 / 2021
Дисципліна "Політекономія": 1.1.1 Економічні потреби, виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси 1.1.2 Економічна система суспільства. 1.1.3 Форми організації суспільного виробництва. 1.1.4 Ринок, суть, функції, моделі . Класифікація ринків. 1.1.5 Національний...
Вступ. Розділ 1. Причини та початок Національної визвольної війни. 1.1 Причини та характер війни. 1.2. Постать Б.Хмельницького та його роль в визвольній війні. 1.3. Початок воєнних подій. Розділ 2....
Вступ. 1. Історія розвитку макроекономічної теорії та її сучасний стан. 1.1. Історія становлення макроекономіки як науки. 1.2. Розвиток макроекономіки в сучасному світі. 1.3. Місце макроекономіки в системі наук. 2....
I. Природно — географічна характеристика Росії II. Політичне — економічна характеристика країни. III. Економічна характеристика країни. IV. Коротка історична характеристика країни. V. Соціальна характеристика країни. VI. Характеристика культури країни....
Вступ. Розділ І. Сутність, стан, проблеми малого бізнесу. 1.1. Мале підприємство як специфічний суб’єкт ринкової економіки. 1.2. Особливості управління фінансами малого підприємства. Розділ ІІ. Аналіз проблем управління малим підприємством...
19 / 01 / 2021
Вступ. Розділ І. Стан малого та середнього бізнесу в Україні 1.1. Особливості ролі й місця малого і середнього бізнесу в економіці України 1.2. Молодіжне підприємництво в Україні — як...
Вступ. Розділ 1. Історія становлення інституту Представництва Президента України в Криму. 1.1. Історія Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим. 1.2. Функції Представництва Президента України в Республіці Крим. 1.3....
Тема 1: Введение в курс экономических теорий План: 1.Предмет и метод экономической теории: а) безграничные потребности ; б) редкость экономических ресурсов и их характеристика; в) определение предмета экономической теории;...
Вступ І. Національний доход 1.1. Національний доход і валовий національний доход 1.2. Виробництво національного доходу Фактори виробництва національного доходу 1.3. Чинники, що визначають величину національного доходу ІІ. Розподіл доходів...
13 / 01 / 2021
ВСТУП 1.Поняття та порядок створення селянського ( фермерського ) господарства. 2.Права та обов’язки селянського ( фермерського ) господарства. 3.Майнові правовідносини селянського (фермерського) господарства. 4.Діяльність селянського (фермерського) господарства. 5.Взаємовідносини селянського...
11 / 01 / 2021
Вступ Система грошового обігу та еволюція її типів. Закони грошового обігу. Кількість грошей, необхіднідля обігу. Грошовий обіг в Україні в період переходу до ринковоїекономіки. Висновок. Використана література. Вступ. Сучасний...
1. Вступ 2. Визначення митного перевізника 3. Транспортерні документи 4. Ліцензія на впровадження діяльності митного перевізника 5. Реєстрація митних перевізників та надання інформації про них 6. Висновок ВСТУП В...
8 / 01 / 2021
Вступ. 1. Сутність та необхідність страхових резервів. 2. Страхові резерви, їх складові. 3. Сутність, принципи управління страховими резервами. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Страхові резерви утворюються страховиками з метою...
Вступ. 1. Ролі менеджера в організації. 1.1. Поняття образу менеджера. 1.2. Менеджер – провідна фігура в управлінні організацією. 1.3. Основні функції менеджера. 1.4. Прийняття управлінського рішення. 2. Аналіз основних...
План Вступ 1. Облік надходжень паливно-мастильних матеріалів 2. Облік реалізації ПММ 3. Облік паливно-мастильних матеріалів у покупця 4. Особливості податкового обліку 5. Облік придбання ПММ 6. Придбання паливно-мастильних матеріалів...
Вступ. 1. Предмет, об`єкт, закони та інструменти економічної теорії. 1.1. Предмет та об`єкт економічної теорії. 1.2. Мікроекономічний та макроекономічний рівні досліджень. 1.3. Економічні закони. 2. Специфіка соціально-економічних досліджень. 2.1....
Вступ. 1. Ринок праці та заробітна плата як цінаробочої сили. 2. Ринок капіталу та його ціна – ставка відсотку. 3. Ринок природних ресурсів та його ціна – рента. 4....
Вступ. Розділ 1. Розшукова група. 1.1. Розшукова група та їх характеристика. 1.2. Склад, озброєння та взаємодія. Розділ 2. Пошукова група. 2.1 Пошукова група та їх характеристика. Склад озброєння та...
27 / 12 / 2020
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти управління маркетингом як системою 1.1.Концепції управління маркетингом: суть, принципи, види. 1.2. Стратегічне планування маркетингу. 1.3.Маркетинговий аналіз і аудит. 1.4. Процес управління маркетингом. Розділ 2....
Вступ. 1. Важливість менеджменту в діяльності підприємства. 1.1. Види та функції менеджменту. 1.2. Роль менеджменту у фірмі. 1.3. Керівник і його роль в організації. 2. Оцінка ділових якостей працівників...
Вступ. Розділ 1. Методика викладання економічних дисциплін в сучасності: стан та необхідність змін. 1.1. Особливості сучасних методів викладання економіки України: цілі і напрямки. 1.2. Шляхи підвищення ефективності навчання в...
Вступ. 1. Документ і документаційне забезпечення управління ділових нарад. 1.1. Основні вимоги, що пред’являються до складання та оформлення управлінських документів. 1.2. Оформлення організаційно-розпорядчої документації. 2. Підготовка і проведення нарад....
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи менеджменту в сфері бізнесу. 1.1. Менеджмент як система управління бізнесом. 1.2. Менеджмент — специфічний орган функціонуючого комерційного підприємства. Розділ 2. Особливості та роль менеджменту...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні засади державного боргу. 1.1. Поняття і формування державного зовнішнього боргу. 1.2. Поняття і формування внутрішнього боргу держави. Розділ 2. Аналіз стану державної заборгованості України. 2.1....
7 / 12 / 2020
1.Вступ. 2. Теоретичні основи конкуренції. 2.1. Конкуренція, як форма функціонування товарно-ринкового господарювання. 2.2. Еволюція конкуренції та її форми. 2.3. Бар'єри і фактори, що впливають на обмеження конкуренції в Україні....
Вступ. Розділ 1. Особливості та структура сучасного документознавства. 1.1. Характеристика сучасного етапу розвитку документознавства в Україні. 1.2. Розгляд сучасних концепцій щодо структури документознавства. Розділ 2. Сучасні концепції науки про...
Вступ. 1. Розслідування вбивств. 1.1. Криміналістична характеристика вбивств. 1.2. Початковий етап розслідування. 2. Методики розслідування вбивств. 2.1. Особливості розслідування деяких видів вбивств. 2.2. Особливості розслідування вбивств залежно від способу...
1 / 12 / 2020
Вступ. 3 1. Значення і місце природних ресурсів у формування економічного потенціалу Запорізької області. 2. Компонентна структура ПРП, особливості розміщення й аналіз рівня забезпеченості території, що досліджується. 3. Вплив...
Вступ. 1. Міжнародний розвиток туризму у світі на сучасному етапі. 2. Розвиток туризму Болгарії. 2.1. Історія Болгарії. 2.2. Сучасна Болгарія. 2.3. Адміністративний поділ. 2.4. Історичні міста Болгарії. 2.5. Курорти,...
27 / 11 / 2020
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи оцінки банкрутства підприємства. 1.1. Причини виникнення кризових ситуацій у фінансовій сфері діяльності підприємств. 1.2. Методика діагностики кризового стану підприємств та ймовірності банкрутства Розділ2. Кількісна...
Вступ. 1.Поняття та види об'єктів цивільних прав. 2. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань. 2.1. Підстави виникнення застави. 2.2. Сторони заставних правовідносин. 2.3. Предмет застави. 2.4. Форма та зміст...
24 / 11 / 2020
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти оформлення книги. 1.1. Книжковий декор та художнє оформлення книги. 1.2. Специфіка орнаментального мистецтва. 1.3. Способи друкування (види друку). 2. Історія оформлення літературних видань на Україні....
Класифікація мультимедіа Застосування Інструменти мультимедіа Висновок Список літератури Вступ Мультимедіа (Multum + Medium) — одночасне використання різних форм подання інформації і її обробок у єдиному об'єкті-контейнері. Наприклад, в одному...
Вступ. 1. Лібералізм і консерватизм як основні політичні ідеології посттоталітарного суспільства. 2. Питання ліберального праворозуміння в контексті глобалізації. 3. Європейські ліберальні організації: історія діяльності та інституціалізації у кінці ХХ...
Вступ. РОЗДІЛ 1. СЦЕНАРІЙ МАСОВОГО ТЕАТРАЛІЗОВАНОГО ВИДОВИЩА ЯК ХАРАКТЕРНИЙ РІЗНОВІД ДРАМАТУРГІЇ В ЦІЛОМУ ТА ОБ'ЄКТ ВИВЧЕННЯ. 1.1. Поняття та термінологія масового театралізованого заходу. 1.2. Виникнення сучасної драматургії театралізованих видовищ....
Вступ. 1.1. Ставлення як психологічний феномен. 1.2. Психологічній аналіз поняття "ставлення до жінок". 1.3. Ставлення до жінок в різні історичні періоди. Список використаних джерел. Вступ Жінка була і залишається...
Вступ. Розділ 1. Характеристика історико-культурних ресурсів Кам’янця-Подільска 1.1. Історичні пам’ятки міста. 1.2. Археологічні пам’ятки. 1.3. Архітектурна спадщина Кам'янця-Подільського. Розділ 2. Природно-рекреаційні ресурси регіону. 2.1. Ландшафтно-рекреаційні комплекси Кам’янець-Подільського. 2.2. Рельєф...
18 / 11 / 2020
Вступ. Розділ 1. Загальна характеристика умов та об’єкту вивчення. 1.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності КП «Городницький фарфоровий завод». 1.2 Фінансова діяльність підприємства КП „Городницький фарфоровий завод” 1.3. Огляд літературних джерел...
План ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 1.1 ПОНЯТИЕ ИННОВАЦИИ 1.2 ПОНЯТИЕ КОНФЛИКТ ГЛАВА 2. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КОНФЛИКТОВ 2.1. ЭТАПЫ ПРОТЕКАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО КОНФЛИКТА 2.2. ПРИЧИНЫ ИННОВАЦИОННОГО КОНФЛИКТА 2.3....
Вступ. 1. Сутність та основні поняття будівельного комплексу в Україні. 1.1. Загальна характеристика будівельного комплексу. 1.2. Галузева структура будівельної промисловості. 1.2.1.Цементна промисловість. 1.2.2. Промисловість нерудних матеріалів. 1.2.3.Виробництво будівельного фаянсу...
Вступ. Зміст фінансового аналізу. 1.1 Суть аналізу фінансового стану підприємств. 1.2 Класифікація методів і прийомів фінансового аналізу. 1.3 Інформаційна база фінансового аналізу. 1.4 Основні підходи до фінансового аналізу. Аналіз...
Вступ. 1. Теоретичні основи ринку цінних паперів. 1.1. Інструментарій фондового ринку. 1.2. Характеристика цінних паперів. 2. Методика оцінювання та аналізу цінних паперів. 3. Особливості ринку цінних паперів в Україні....
Вступ Розділ 1. Історія сімейного права та шлюбних договорів Розділ 2. Поняття шлюбного договору та його місце в системі майнових договорів подружжя Розділ 3. Зміст та укладення шлюбного договору...
7 / 11 / 2020
Вступ 1.Методологічні аспекти обліку витрат на збут та відображення їх у фінансовій звітності 2.Основи побудови обліку витрат на збут 2.1. Визнання витрат 3. Облік готової продукції та її витрати...
Вступ. Розділ 1. Монополія на ринках: праці, капіталу, природних ресурсів. Розділ 2. Наслідки монополізації та антимонопольне регулювання. Розділ 3. Особливості формування монопольних цін на ринку природних ресурсів в Україні....
1. Моделі зовнішнього економічного ладу: Німецька, Французька, Скандинавська та Лейбористська. 2. Еволюція теорій прибутку підприємства. Список використаної літератури. 1. Моделі зовнішнього економічного ладу: Німецька, Французька, Скандинавська та Лейбористська Усі...
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти управління розвитком підприємств туристичного бізнесу 1.1. Розвиток малого бізнесу в Україні та його основні проблеми 1.2. Особливості управління підприємствами малого бізнесу в індустрії туризму...
Вступ Розділ 1. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства. 1.1. Культура як соціальний феномен. 1.2. Місце і роль культури в житті суспільства. 1.3. Концепція розвитку людського потенціалу....
Вступ. Розділ 1. Теоретичні засади ціноутворення в різних системах ринку. 1.1. Особливості ціноутворення на конкурентному ринку. 1.2. Особливості ціноутворення на монопольному ринку. Чиста (природна) монополія. 1.2.1. Неповна конкуренція і...
1. Роль спеціаліста економічного профілю в системі діяльності організаційних формувань. 2. Основні функції менеджера економіки. 3. Організація навчального процесу у вузі Список використаної літератури. 1. Роль спеціаліста економічного профілю...
Вступ. 1. Грошовий обіг, його структура. Маса грошей в обороті. 2. Світова валютна система і її еволюція. 3. Активні операції комерційних банків. Висновок. Список використаної літератури. Вступ У ринковій...
Вступ. 1. Поняття, види і роль закону в системі джерел права України. 1.1. Поняття закону. 1.2. Співвідношення права і закону. 1.3. Основні ознаки законів. 1.4. Нормативно-правовий акт (закон) у...
7 / 10 / 2020
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти шоу-бізнесу. 1.1. Основні ознаки шоу-бізнесі. 1.2. Основні аспекти шоу-бізнесу в Україні. Розділ 2. Сучасний стан та перспективи розвитку шоу-бізнесу в Україні. 2.1. Характеристика сучасного стану...
Вступ. Розділ І. Японська гендерна культура та положення гейші в Японії. 1.1. Місце японської жінки у суспільстві та родині. 1.2. Образ гейші у культурі Японії. Висновки. Список літератури. Вступ...
Введение Глава I. Выставки в туристском маркетинге 1.1. Характеристика выставочных мероприятий, их роль в системе маркетинговых коммуникаций 1.2.Процесс организации участия туристской фирмы в работе выставки 1.3.Работа персонала турпредприятия во...
30 / 09 / 2020
Вступ 1. Припинення трудового договору. 1.1. Припинення трудового договору в зв'язку з певними юридичними діями 1.1.1. Угода сторін. 1.1.2. Відмова працівника. 1.1.3. Підстави, передбачені контрактом. 1.1.4. Припинення трудового договору...
30 / 09 / 2020
Вступ. 1. Зайнятість населення: поняття та види. Повна та ефективна зайнятість. 2. Причини безробіття та його види. 3. Правове регулювання проблеми зайнятості. Особливі гарантії та компенсації держави в разі...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти систематизації нормативно-правових актів. 1.1. Поняття і форми систематизації нормативно-правових актів. 1.2. Основні способи систематизації нормативно-правових актів. 1.3. Етимологічні та онтологічні аспекти проблеми систематизації правових...
29 / 09 / 2020
Вступ. Розділ I. Феномен національного тероризму (де проходе границя між тероризмом та національно-визвольним рухом). Розділ II. Прояви національного тероризму у близькосхідному регіоні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток сучасного...
Вступ 1. Аналіз світових транспортних проблем 2. Світова транспортна система 2.1. Автомобільний транспорт 2.2. Залізничний транспорт 2.3. Повітряний транспорт 2.4. Морський транспорт 2.5. Трубопровідний транспорт Висновки Список використаної літератури...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти функцінування ринку. 1.1. Загальна характеристика ринку. 1.2. Роль ринку в економіці. Розділ 2. Основні функції ринку. 2.1. Види ринків та їх основні функції. 2.2....
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи підприємництва. 1.1. Загальна характеристика підприємства та його економічно-правової бази. 1.2. Основні ознаки підприємства та завдання його діяльності. Розділ 2. Види та організаційні форми підприємств...
Вступ. Розділ 1. Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна. 1.1. Предмет, об'єкт і методи архівознавства. 1.2. Зв'язок архівознавства з іншими науками та навчальними дисциплінами 1.3. Джерельна база та...
Вступ Розділ І Лінгвокультурні характеристики англійського жарту 1.1. Гумористичне спілкування та його ознаки 1.2. Англійський гумор як лінгвокультурне явище Розділ ІІ  Лінгвокультурні ознаки англійського мінімального гумористичного тексту     2.1....
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства. 1.1. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. 1.2. Поняття фінансової стійкості підприємства та фактори, які її забезпечують. 1.3. Платоспроможність та...
16 / 09 / 2020
1. Редактирование в процессе коммуникации. 2. Текст как предмет работы редактора. Основные свойства текста. 3. Психологические и этические основы редактирования. 4. Компоненты редакторского анализа. Виды редакторского чтения. 5. Виды...
Вступ. Розділ 1. Методика виконання економічної дисципліни сучасності: необхідні зміни, етапи. 1.1. Особливості викладання сучасної економіки в Україні (цілі, напрямки). 1.2. Шляхи підвищення ефективності економічного навчання в Україні (методичні)....
Вступ. Розділ І. Методологічні основи дослідження системи документообігу. 1.1.Сучасний стан дослідження системи управління документообігом. 1.2. Уточнення основних понять дослідження. 1.3. Підходи, принципи та методи дослідження системи документообігу ЗНЗ. Розділ...
Вступ. Розділ 1. Правова держава: поняття та ознаки. 1.1. Поняття та принципи правової держави. 1.2. Ознаки правової держави. Розділ 2. Поняття та риси громадянського суспільства. 2.1. Громадянське суспільство як...
4 / 09 / 2020
Вступ. 1. Страхування повітряних суден та складові авіаційного страхування. 2. Аналіз авіаційного страхування перевезення пасажирів в Україні. 3. Добровільні види авіаційного страхування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Польоти усіх...
Вступ. Розділ 1. Методологія, дослідження регіональної політики інтеграційного угруповування. 1.1. Суть та значення регіональної політики у сучасному суспільстві. 1.2. Методи дослідження регіональних диспропорцій GSP, GDP of region, personal income....
ВСТУП В Україні відбуваються докорінні зміни, пов'язані з процесами державотворення, демократизації, переходу до нових економічних відносин. національного відродження в усіх сферах життя суспільства. Вони вимагають нових підходів до вирішення...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи порядку нарахування та сплати акцизного збору. 1.1. Сутність акцизного збору, підакцизні товари, платники та об'єкти оподаткування. 1.2. Акцизний збір на спирт етиловий та алкогольні...
1.Економічні основи розвітку підприємництва в Україні. 1.1. Становлення підприємництва в сучасних умовах 2. Малий та середній бізнес в Україні 2.1. Загальні основи індивідуального дрібного підприємництва. 2.2. Малі на середні...
Стихійні лиха — це різні явища природи, що викликають раптові порушення нормальної життєдіяльності населення, а також руйнування та знищення матеріальних цінностей. Вони нерідко мають негативний вплив на навколишню природу....
ВСТУП. РОЗДІЛ І. Економічна роль держави в ринку. 1.1.Роль держави в сучасних перехідних економіках. 1.2. Необхідність та зміст державного втручання в економіку. РОЗДІЛ ІІ. Напрямки державного регулювання мікроекономічних процесів...
Вступ Глава 1. Зміст і здійснення суб’єктивного цивільного права § 1. Поняття суб’єктивного цивільного права § 2. Поняття здійснення суб’єктивного цивільного права. § 3. Способи здійснення цивільних прав. §...
12 / 08 / 2020
Вступ. 1. Ціна як інструмент ринкової економіки. 2. Зміст ринкового ціноутворення, його методи і необхідність державного регулювання. 3. Нормативно-правове забезпечення формування і державного регулювання цін. Висновки. Література. 1. Ціна...
12 / 08 / 2020
Вступ. 1… Природно-географічна характеристика країни. 1.1. Географічне положення країни та опис її території. 1.2. Туристична характеристика рельефу країни. 1.3. Туристична характеристика клімату країни. 1.4. Туристична характеристика водних ресурсів країни....
12 / 08 / 2020
Завдання 1. Структурні зміни в промисловості, пов’язані з науково-технічними відкриттями (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Завдання 2. Завдання 3 Завдання 4. Розвиток кооперативного руху в Україні та його...
Вступ. 1. Поняття конституції України та її основні властивості. 2. Юридичне верховенство конституції України. 3. Основні функції конституції України. 3.1 Установча функція. 3.2 Організаторська функція. 3.3 Зовнішньополітична функція. 3.4...
9 / 08 / 2020
Вступ. 1. Імідж як явище та його основні складові 1.1. Аналітичний огляд літератури. 1.2 Історичні аспекти розвитку та формування іміджу. 1.3 Сутність іміджу (поняття слів) 1.4. Побудова іміджу банківської...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. ПРОБЕМА ЦІННОСТЕЙ ТА ОБРАЗУ МАЙБУТНЬОГО ЧОЛОВІКА В ПСИХОЛОГІЇ 1.1. Визначення поняття ціннісних орієнтацій в психології. 1.2. Цінності в структурі особистості. 1.3. Образ партнера та майбутнього чоловіка....
Тема: 1.2 Система та характеристика сучасного маркетингу 1. Маркетингове середовище та комплекс маркетингу Ф.Котлер визначає маркетингове середовище як сукупність факторів, які впливають на спроможність підприємства розвивати й підтримувати взаємовідносини...
Вступ. Розділ І. Конституційні принципи Української держави. 1.1. Загальні ознаки і принципи Української держави. 1.2. Демократична держава. 1.3. Забезпечення стабільності конституційного ладу як передумова становлення правової держави в Україні....
1 / 08 / 2020
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти готельних систем безпеки. 1.1. Технологія забезпечення безпеки готелю. 1.2. Тактико-організаційні заходи забезпечення безпеки. 1.3. Комплекс технічних засобів безпеки. Розділ 2. Дослідження організації безпеки у...
Вступ. Розділ 1. Історія становлення інституту Представництва Президента України в Криму. 1.1. Історія Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим. 1.2. Функції Представництва Президента України в Республіці Крим. 1.3....
Вступ 1. Поняття механізму правового регулювання та його відмінність від правового впливу 2. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання 3.  Види, способи і типи правового регулювання 4.  Механізм...
25 / 07 / 2020
Вступ. 1. Населення як природна основа формування трудового потенціалу. 1.1. Населення як демоекономічна категорія. 1.2. Джерела інформації про населення. 2. Аналіз системи управління трудовим потенціалом. 2.1. Співвідношення категорій «трудові...
1. Світова організація торгівлі, її роль у МЕВ. 2. Форми передачі технологій. 3. Особливості функціонування офшорних зон. 4. Південний спільний ринок (МЕРКОСУР) 5. Регіональні проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності України...
ВСТУП. 1. Фінансування освіти як основи соціального розвитку суспільства. 1.1 Сутність та розвиток форм фінансування соціальної сфери в Україні 1.2 Сутність та необхідність бюджетного фінансування освіти як основи соціального...
19 / 07 / 2020
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти іміджу державних установ. 1.1. Питання іміджу в державному управлінні. 1.2. Основні елементи структури іміджу державної установи. 1.3. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника-державного службовця....
18 / 07 / 2020
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. 1.1. Готельні системи безпеки. 1.2. Служба безпеки готельного комплексу. 1.3. Типи систем безпеки готельного комплексу. РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖУВАНОГО...
18 / 07 / 2020
Вступ. Розділ 1. Дослідження становлення та розвитку військової авіації в роки Першої світової війни. 1.1. Передумови та причини початку Першої світової війни. 1.2. Роль науково-технічного прогресу як одного з...
Вступ. Розділ 1. Рівень безробіття та вплив на економіку. 1.1. Види безробіття. 1.2. Причини безробіття. Розділ 2. Проблеми зайнятості та їх вирішення. 2.1. Регулювання зайнятості населення. 2.2. Методи регулювання...
План Вступ Необхідність і ступінь соціального захисту населення в країнах з перехідною економікою. Передумови соціального захисту населення. Соціальна реабілітація. Соціальна добродійність. Досвід розвинених країн світу у розвитку системи соціального...
Вступ. 1. Сутність тіньової економіки. 2. Генезис і соціально-економічні наслідки тіньової економіки. 3. Особливості тіньової економіки в Україні. 4. Світовий досвід детінізації національної економіки та напрями його використання в...
План Вступ 1. Теоретико-методологічні основи використання індексів 1.1. Статистичні індекси та завдання індексного методу аналізу. 1.2. Методологічні основи побудови індивідуальних і загальнихіндексів 1.3. Середньозважені індекси 1.4. Системи взаємозалежних індексів...
Вступ 1.Корпорації на сучасному етапі: 1.1.Трактування корпорацій в економічній науці 1.2.Переваги, недоліки, види корпорацій та рухи фондів 1.3.Корпорації та корпоративне управління на порозі ХХІ століття 2.Американські транснаціональні корпорації в...
Вступ Розділ І. Граматичні труднощі перекладу текстів в галузі економіки Розділ ІІ. Переклад як комунікативний акт Розділ ІІІ. Особливості перекладу невербальних форм дієслів в економічній галузі 3.1. Інфінітив 3.2....
Вступ. 1. Предмет, метод та принципи правового регулювання господарських відносин. Поняття, види та особливості підприємницьких правовідносин. 2. Поняття, сутність та значення підприємств. Види підприємств за законодавством України та їх...
16 / 06 / 2020
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти управління персоналом. 1.1. Система управління персоналом. 1.2. Стратегія управління персоналом. 2. Основні аспекти безробіття та зайнятості трудових ресурсів. 2.1. Сутність безробіття та його основні форми....
Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти економічного зростання 1.1. Зміст і типи економічного зростання 1.2. Теорії і моделі економічного зростання 1.3. Показники економічного зростання Розділ 2. Значення продуктивності та збереження...
Вступ. Розділ 1. Характеристика політичної системи США. 1.1. Значення Президента і Конгресу в політичній системі США. 1.2. Законодавча та виконавча гілки влади США. 1.3. Партійна система США. Розділ 2....
Вступ. 1. Особливості розвитку і загальна характеристика господарства Латинської Америки. 1.1. Основні закономірності розвитку економіки Латинської Америки. 1.2. Розвиток господарства в Латинській Америці. 2. Досвід і результати економічного розвитку...
Вступ Розділ 1. Дослідження становлення та розвитку військової авіації в роки Першої світової війни. 1.1. Передумови та причини початку Першої світової війни. 1.2. Роль науково-технічного прогресу як одного з...
Вступ. 1. Моделі ринкової організації економіки. 1.1. Американська (ліберальна) модель. 1.2. Німецька (неоліберальна модель) 1.3. Європейсько-кейсіанська модель. 1.4. Шведська (соцiал-демократична) модель. 2. Утвердження ринкових відносин. 3. Світ і Україна...
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти розвитку малого підприємництва 1.1. Поняття та сутність малого підприємництва 1.2. Проблеми функціонування малого бізнесу Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2.1. Організаційно-виробнича діяльність ТзОВ...
Вступ. Розділ 1. Поняття та елементи форми держави. 1.1. Поняття і структура форми держави. 1.2. Форма правління: поняття і види. 1.3. Форма державно-територіального устрою. Розділ 2. Детальна характеристика форм...
Политика как наука и учебная дисциплинаПредмет, законы и категории политики.Политика как общественное явление. Содержание мира политики. Ведущая роль современной зарубежной политики : школа политологов США. Немецкая школа политической науки....
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти організації робочого місця. 1.1. Формування робочого місця та основні принципи організації його функціонування. 1.2. Організація і обслуговування робочих місць. Розділ 2. Особливості організації робочого...
Вступ Банківський рахунок Порядок відкриття рахунків у банках Факторинг Розрахунки 4.1. Безготівкові розрахунки 4.2 Готівкові розрахунки та обіг готівки Висновки Використана література Вступ Згідно з ст. б Закону України...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти поняття економічної системи. 1.1. Сутність і основні структурні елементи економічної системи. 1.2. Загальний економічний закон розвитку економіки. 1.3. Структурні елементи економічної системи. 2. Класифікація видів...
Вступ. 1. Поняття транснаціонального конфлікту. 2. Особливості проявів транснаціональних конфліктів у сучасних міжнародних відносинах. 3. Наслідки транснаціональних конфліктів. 4. Механізми запобігання та розв'язання транснаціональних конфліктів Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Сутність захисту права власності. 2.Засоби захисту права власності. 2.1. Витребування майна власником з чужого незаконного владіння. 2.2. Витребування грошей і цінних паперів на пред’явника. 2.3. Захист прав...
14 / 05 / 2020
Введение 1. Общее понятие и виды инвестиций. 1.1. Инвестиции в условиях переходной экономики. 1.2. Реальные инвестиции. 1.3. Финансовые инвестиции. 2. Основы организации инвестиционной деятельности. 2.1. Инвестиционный портфель. 2.2. Цикл...
Вступ. Розділ 1. Сутність, структура, функції, закономірності виникнення і функціонування ринку цінних паперів. 1.1. Поняття ринку цінних паперів та його фінансових інструментів. 1.2. Структура ринку цінних паперів. 1.3. Функції...
Вступ. 1.Теоретичне завдання. 1.1. Поняття службової особи в кримінальному праві. Спірні питання про визначення службової особи 1.2. Кримінологічна характеристика особи яка вчинює злочини в сфері службової діяльності. Приклади із...
13 / 05 / 2020
Вступ. 1. Поняття і види виборів в Україні. 2. Види виборчих систем. Виборча система України. 3. Вибори депутатів сільських та селищних рад. 4. Сучасний стан законодавчого забезпечення та перспективи...
Вступ. 1. Особливості розбудови незалежної Української держави. 2. Конституційний процес. Конституція України 1996 р. 3. Судова реформа. 4. Реформування законодавства. Розвиток окремих галузей права. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. Розділ 1. Сутність міжнародних економічних відносин. 1.1. Світові господарські зв’язки. 1.2. Економічні основи міжнародної торгівлі. Розділ 2. Розвиток міжнародних економічних відносин. 2.1.Валютно-фінансові відносини. 2.2.Сучасний розвиток міжнародних економічних відносин....
Вступ. 1. Визначення локальної кризи. 2. Загальні та специфічні симптоми локальної кризи. 3. Класифікація причин (зовнішніх і внутрішніх) формування локальної кризи. 4. Класифікація кризових ситуацій, що можуть призвести до...
Вступ. Розділ І. Теоретико-методологічні засади регулювання міжнародних економічних відносин. 1.1. Сутність, цілі та рівні регулювання МЕВ. 1.2. Суб'єкти регулювання МЕВ. 1.3.Інструменти та методи регулювання МЕВ.. Висновки до розділу І...
Вступ. Розділ 1. Загальна характеристика злочинів проти виборчих прав людини і громадянина. 1.1. Місце виборчих прав в системі прав і свобод людини та в системі Особливої частини КК України....
2 / 05 / 2020
Вступ. Розділ 1. Природа конфлікту. 1.1. Проблема конфліктності людських стосунків. 1.2. Типи конфліктів. Розділ 2. Сутність та зміст конфліктів. 2.1. Місце конфлікту в корпоративній культурі організації. 2.2. Специфіка конфлікту...
Вступ 1. Поняття джерел кримінального права України 2. Конституція України як джерело кримінального права 3. Кримінальний кодекс України як джерело кримінального права 4. Некримінальні закони та підзаконні акти як...
28 / 04 / 2020
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти туристичної та рекреаційної системи. 1.1. Передумови формування і розвитку туристичного комплексу Прикарпатського регіону. 1.2. Роль туристичного комплексу у структурі господарства регіону. Розділ 2. Аналіз...
26 / 04 / 2020
Вступ. 1. Організаційно-правові засади управління охороною здоров’я населення та правові аспекти її фінансування. 2. Система органів управління охороною здоров’я населення. 3. Місцеве самоврядування і охорона здоров’я населення. 4. Правове...
24 / 04 / 2020
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти концепції управління персоналом. 1.1. Управління персоналом як особливий вид управлінської діяльності. 1.2. Принципи побудови і завдання концепції управління персоналом. Розділ 2. Дослідження еволюції розвитку...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти поняття монополій. 1.1. Причини появи і існування монополій. 1.2 Форми і види монополій. 2. Соціально-економічні наслідки монополізації економіки. 2.1 Стан монополій в Україні. 2.2. Конкуренція...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти побудови соціальної держави. 1.1. Сутність соціальної держави та її характеристика. 1.2. Соціальна держава: типи, зміст. 1.3. Чинники визначення соціальної держави. Розділ 2. Побудова соціальної...
Вступ. 1. Об'єктивна необхідність реорганізації житлово-комунального господарства. 2. Загальна характеристика міста Хмельницького. 2.1.Загальна інформація про місто. 2.2.Бюджет міста. 2.3.Промисловість та зовнішньоекономічна діяльність міста. 3. Загальна характеристика підприємства “Хмельницьктеплокомуненерго”. 3.1…....
Вступ. Розділ 1. Розвиток та історія менеджменту. 1.1. Першовитоки менеджменту. 1.2. Становлення перших теорій управління. Розділ 2. Школи та принципи управління. 2.1. Школа наукового управління. 2.2. Школа людських відносин....
Вступ. Розділ 1. Сутність і роль бюджету. 1.1. Бюджет як економічна категорія. 1.2. Бюджет як основний фінансовий план держави. 1.3. Роль і місце бюджету у фінансовому механізмі держави. Розділ...
ВСТУП.. Сучасна українська літературна мова як предмет наукового вивчення. Українська мова — національна мова українського народу. Мовна ситуація. Мовна політика, законодавче підґрунтя. Українська літературна мова — унормована й опрацьована...
1.Предмет та завдання етики як науки. 2.Походження моралі та її історичні типи. Моральні риси української національної культури. 3.Сутність моралі, її структура та функції. 4.Специфіка професійної етики юриста. 5.Професійна мораль...
Закон “Про охорону праці”. Кодекс законів про працю України (КЗоТ). Глава XII. ПРАЦЯ ЖІНОК. Типове положення "Про охорону праці". Закон “Проохорону праці” ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, №...
1. Попит. Нецінові детермінанти попиту. Закон попиту. 2. Ринкова пропозиція, її графічна модель. Чинники впливу на пропозицію. Закон пропозиції. 3. Діалектична залежність попиту та пропозиції. Ринкова рівновага (графічна модель)...
ВСТУП. Розділ І. Пропозиція товару на ринку. Графік пропозиції. 1.1.Ціна й обсяг пропозиції товарів. 1.2.Особливості ринкової пропозиції. Розділ 2. Ціна ринкової рівноваги. 2.1. Рівноважна ціна. 2.2. Встановлення рівноважної ціни....
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти поглядів Ф.Ніцше. 1.1. Постать Ф.Ніцше у психології. 1.2.Поняття «ressentiment» у концепції волі до влади Ф.Ніцше. 1.3. Особливості концепція волі до влади. Розділ 2. Психологічні...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти заробітної плати. 1.1. Суть заробітної плати. 1.2. Механізм реалізації основних функцій заробітної плати. 1.3. Оплата праці в економіці перехідного періоду України. Розділ 2. Еволюція...
Вступ. 1. Освоєння виробництва нової продукції: поняття, види, закономірності управління процесом. 2. Дослідження ринку перед розробленням та впровадженням нової (оновленої) продукції. 3. Формування планів оновлення продукції, їхній склад і...
Вступ. 1. Загальна характеристика регіону. 1.1. Фізико-географічна характеристика та природно-рекреаційний потенціал. 1.2. Соціально-економічні умови та стан розвитку туризму. 1.3. Історія краю. 2. Історико-культурний потенціал туризму в (область, край, регіон)....
21 / 03 / 2020
Вступ. 1. Грошовий оборот та механізм його функціонування в Україні. 2. Суть та функції грошового обороту. 3. Грошові агрегати. 4. Грошовий мультиплікатор та його місце в грошовому обороті. 5....
Вступ Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності Види господарсько-правової відповідальності Функції та підстави господарсько-правової відповідальності Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності Форми господарсько-правової відповідальності Висновки Використана література Вступ   ...
19 / 03 / 2020
Вступ. 1. Теоретико-методологічні положення географічних досліджень міждержавних зв’язків. 1.1. Види і форми міждержавних зв’язків і відносин. 1.2. Підходи до досліджень міждержавних зв’язків. 1.3. Методика географічних досліджень міждержавних відносин. 2....
Вступ 1. Сутність, структура і принципи бюджетної системи України. 1.1. Сутність Державного бюджету України. 1.2. Структура і принципи бюджетної системи України. 2. Дефіцит державного бюджету та концепції його збалансування....
14 / 03 / 2020
Вступ. Розділ 1. Національна бібліотека України ім. Вернадського як головний науково-інформаційний центр держави. 1.1. Основні етапи розвитку НБУВ. 1.2. Законодавство України про НБУВ. Розділ 2. Документні ресурси НБУВ. 2.1....
Вступ. 1. Теоретико-методологічні основи злочину. 1.1. Засоби захисту грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї від підробки. 1.2. Характеристика злочину. 2. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки злочину виготовлення, зберігання,...
11 / 03 / 2020
Вступ 1 Теоретико- методичні засади аналізу ефективності динаміки менеджменту на підприємстві 1.1Система менеджменту 1.2 Організаційні зміни та організаційний розвиток як об’єкти управління 1.3 Визначення ефективності організаційних змін 1.4 Критерії...
Вступ 1. Поняття платоспроможності й ліквідності підприємства 2. Аналіз ліквідності балансу 3. Оцінювання платоспроможності підприємства 4. Аналіз фінансової стійкості підприємства «Адора» і його платоспроможності Висновок Список використаної літератури Вступ...
Вступ В умовах посилення конкурентної боротьби і швидко мінливої ситуації фірми повинні не тільки зосереджувати увагу на внутрішньому стані справ, але і виробляти довгострокову стратегію управління, що дозволяла б...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи формування стратегічного плану розвитку торгівельного підприємства. 1.1. Поняття стратегічного планування та його місце в системі планування розвитку торгівельного підприємства. 1.2. Суть стратегії та її...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. ШЛЮБ ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН. 1.1. Історія шлюбних відносин. 1.2. Ознаки та умови укладання шлюбу. РОЗДІЛ 2. ПІДСТАВИ І ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ. 2.1. Підстави припинення...
22 / 02 / 2020
Вступ. Розділ І. Теоретико-методологічні аспекти поняття «документ». 1.1. Поняття та сутність документу. 1.2. Різні значення поняття "документ". Висновок до І розділу. Розділ ІІ. Функціональна сутність поняття "документ". 2.1. Функціональне...
Вступ. 1. Формування державного боргу і причини його зростання. 2. Характеристика зовнішнього і внутрішнього боргу України. 3. Управління державним боргом. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми.Державний борг —...
Вступ. Розділ І. СУКУПНИЙ ПОПИТ ТА СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ. 1.1. Сукупний попит. Крива сукупного попиту та її переміщення. 1.2. Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції та її переміщення. Розділ ІІ. СУКУПНИЙ...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти культури обслуговування в готельному господарстві. 1.1. Історичні аспекти розвитку культури. 1.2. Культура обслуговування в готельній індустрії та її складові. Розділ 2. Аналіз особливостей спілкування...
Вступ Демократія в глобальному контексті  Демократична традиція в Україні  Елементи демократії в історії України  Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні Висновки Використана література Вступ       Одна з найістотніших турбот...
Вступ. 1.Аналіз поширеності тютюнокуріння серед населення та його наслідки для здоров'я. 1.1.Рівень розповсюдженості куріння серед дітей та молоді. 1.2. Шкідливий вплив тютюнового диму на здоров'я. 1.3. Роль фахівців у...
Вступ. 1. Особливості архітектури на поч. ХІХ ст. 2. Розвиток містобудування на поч. ХІХ ст. 3. Архітектура м.Києва в епоху класицизму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В Україні понад...
Введение Глава1. Определение термина «Инвестиции» Характерестика видов инвестиций и инвесторов Правовое регулирование Инвестиции и накопления Глава 2. Инвестиционная деятельность предприятия Определение инвестиционной политики предприятия. Внутренние источники инвестиций Внешние источники...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ. 1.1. Структура пізнавальної активності учнів. 1.2. Методи формування пізнавальної активності учнів. 1.3. Розвиток пізнавальної самостійності та інтересу до знань....
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. 1.1. Поняття управління знаннями. 1.2. Технології управління знаннями. 1.3. Розробка систем управління знаннями. 1.4. Поняття „навчальної організації”. 1.5. Процес управління знаннями на підприємстві. РОЗДІЛ...
Вступ. Розділ 1. Теорії економічного зростання. 1.1. Зміст економічного зростання. 1.2. Основні типи економічного зростання. 1.3. Рушійні сили економічного зростання (розвитку). Розділ 2. Моделювання економічного зростання. 2.1. Фактори, що...
Вступ. 1. Поняття і структура правової системи. 1.1. Елементи правової системи суспільства. 1.2. Поняття, основні ознаки і структура системи права. 1.3. Предмет і метод правового регулювання як підвалини формування...
25 / 01 / 2020
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти поняття історико-культурних заповідників. 1.1. Поняття історико-культурного заповідника. 1.2. Класифікація історико-культурних заповідників. 1.3. Діяльність історико-культурних заповідників. 2. Історико-культурні заповідні території (місця). 2.1. Порядок створення. 2.2. Забезпечення...
Вступ. Розділ І. Теоретико-методологічні основи потреб та інтересів людей. 1.1.Економічні потреби суспільства, їх суть і структура. 1.2. Закон зростання потреб та механізм його дії. 1.3. Економічний інтерес і потреби....
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти продуктивності праці. 1.1. Поняття продуктивності праці. 1.2. Продуктивність праці, показники та методи її визначення. 1.3. Чинники та резерви зростання продуктивності праці. Розділ 2. Дослідження...
Вступ. 1. Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції. 2. Конституція 1996р. – Основний Закон сучасної Української держави. 2.1.Загальні засади конституційного ладу України. 2.2. Конституційний статус...
13 / 01 / 2020
ВСТУП. Розділ 1. Еволюція управлінської думки у світі та в Україні. 1.1. Основні етапи у розвитку управлінської думки. 1.2. Етапи розвитку управлінської науки за радянських часів. Розділ 2. Становлення...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти рекреаційних ресурсів України. 1.1. Загальна характеристика рекреаційних ресурсів України. 1.2. Природно-ресурсний потенціал земель рекреаційного, курортного та природоохоронного значення. Розділ 2. Особливості рекреаційного комплексу України....
ВСТУП Маркетинг – це вид людської діяльності спрямований на задоволення потреб через обмін. Маркетинг – це діяльність спрямована на створення попиту і досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб...
Вступ. Розділ 1. Загальна характеристика державного управління мистецтвом та культурою в Україні. 1.1. Організаційно-правові засади управління культурою. 1.2. Соціально-культурний комплекс: поняття, склад, галузева структура. Розділ 2. Аналіз управління культурним...
І Вступ ІІ Основна частина Розділ 1 1.1. Історія та діяльність підприємства 1.2. Наказ про облікову політику, графік руху документів з обліку матеріалів, договір про повну матеріальну відповідальність Розділ...
Вступ Розділ І.Теоретичні засади антимонопольної політики Монополії та їх види Умови й особливості виникнення монополій Суть та значення антимонопольної політики Розділ ІІ. Характеристика антимонопольної політики в Україні 2.1. Шляхи...
Вступ. 1. Зміст та цілі товарної політики. 2. Товарні марки: роль, вибір, класифікація, застосування. 3. Функції та проблеми використання упаковки. 4. Сервісне обслуговування. Список використаної літератури. Вступ Товарна політика...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти управління соціально-культурним комплексом. 1.1. Організаційно-правові засади управління культурою. 1.2. Соціально-культурний комплекс: поняття, склад, галузева структура. Розділ 2. Аналіз управління соціально-культурним комплексом України на сучасному...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-метологічні проблеми поповнення бібліотечних фондів. 1.1. Характеристика джерел поповнення бібліотечних фондів. 1.2. Право на обов’язковий примірник. 1.3. Додаткові джерела фінансування поповнення бібліотечних фондів. Розділ 2. Джерела...
Жодна держава ніколи не могла існувати ізольовано від інших. Через політичні, економічні, військові, культурні, наукові зв”язки держави завжди пов”язані між собою. Науково — технічний прогрес, виникнення глобальних проблем лише...
18 / 12 / 2019
Вступ Розділ І. Диктатура Наполеона як задоволення потребфранцузької буржуазії Розділ ІІ. Соціально-економічна і адміністративнаполітика консульського режиму Розділ ІІІ. Продовження експансіоністської зовнішньоїполітики під час консульства Заключення Список використаної літератури Вступ....
Вступ. Розділ 1 Синергетична філософська парадигма. 1.1. Еволюційна термінологія в синергетиці 1.2. Філософські узагальнення за аналогією. 1.3. Синергетика: нова філософія або чергова точка зору. Розділ 2 Самоорганізація синергетична й...
Вступ. Глава 1. Теорія сукупних доходів населення і соціальна політика держави. 1.1. Зміст соціальної політики держави та моделі. 1.2. Доходи населення, їх види та джерела формування. 1.3. Причини нерівності...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти цінності права. 1.1. Поняття цінності права. 1.2. Поняття цінності як основа правової аксіології. Розділ 2. Особливості соціальної та гуманітарної цінності права. 2.1. Цінність і...
Вступ. 1. Художньо-стильові особливості казкового епосу. 2. Культово-анімістичні (міфологічні) казки. Звіриний епос. 3. Чарівні (героїчні) казки. 4. Соціально-побутові казки, анекдоти та небилиці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Український народний...
Вступ. Розділ 1. Розшукова група. 1.1. Розшукова група та їх характеристика. 1.2. Склад, озброєння та взаємодія. Розділ 2. Пошукова група. 2.1 Пошукова група та їх характеристика. Склад озброєння та...
9 / 12 / 2019
Вступ. Розділ I. Практика перекладу наукових та технічних текстів. 1.1. Характеристика та особливості наукових та технічних текстів. 1.2. Основні види і форми перекладу. 1.2.1. Правила повного письмового перекладу. 1.2.2....
Вступ. Розділ 1. Юридична природа і сутність принципу мирного розв`язання міжнародних спорів. 1.1. Становлення і розвиток принципу мирного розв`язання міжнародних спорів. 1.2. Сутність і загальна характеристика принципів. 1.3. Міжнародно-правове...
 Зміст Вступ   1. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед суспільством 1.1. Викиди в атмосферу 1.2. Спустелювання 1.3. Екологічний моніторинг 2. Міжнародні економічні аспекти вирішення екологічних проблем 3. Оцінка...
30 / 11 / 2019
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти приватизації. 1.1. Розуміння процесу приватизації та його складові. 1.2. Організаційні аспекти приватизації підприємства. Розділ 2. Державне управління приватизацією у контексті трансформації відносин власності в...
30 / 11 / 2019
ВСТУП Розділ 1. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 1.1.Сутність управлінської діяльності 1.2. Методологічні основи управління персоналом 1.3. Система управління кадрами Розділ 2. СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 2.1. Основні підходи до...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти стратегічного планування. 1.1. Сутність стратегічного планування на підприємстві. 1.2. Стратегічне планування як функція менеджменту. 1.3. Особливості і механізм стратегічного планування. Розділ 2. Сучасний стан...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти використання офіційно-ділового стилю. 1.1. Характеристика офіційно-ділового стилю та його підстилів. 1.2. Головне призначення та сфери використання офіційно-ділового стилю. 1.3. Особливості офіційно-ділового стилю мовлення. Розділ...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи обрядовості українців. 1.1. Еволюція української обрядовості в контексті історії. 1.2. Звичаї та обряди українського народу. 1.3. Поняття та роль обрядів у народних святах. Розділ...
Вступ. 1. Місце теорії грошей в економічній теорії. 2. Розвиток основних теорій грошей. 2.1. Кількісна теорія грошей. 2.2. Кон’юнктурна теорія грошей М. Туган-Барановського. 2.3. Монетаризм і його позиції. 3....
Вступ. 1. Загальна природно-економічна характеристика Китаю. 2. Економіка галузі рослинництва. 3. Економіка галузі тваринництва. 4. Економіка галузі технічної культури. 5. Експортно-імпортний потенціал Китаю в галузі сільського господарства. Висновки. Список...
Вступ. 1…. Теоретичні аспекти дослідження конфлікту. 1.1. Поняття конфлікту. 1.2. Види конфліктів. 1.3. Основні способи врегулювання конфліктних ситуацій. 1.4. Управління конфліктами. 2. Компроміс як метод розв'язання політичного конфлікту. 2.1....
ВСТУП. І. Об’єктивні засади та економічна природа підприємництва. 1.1. Сутнісно-змістова характеристика підприємницької діяльності. 1.2. Правові основий організаційні форми підприємницької діяльності. ІІ. ПІДПРИЄМНИЦТВО В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ. 2.1. Конкурентноздатність підприємницьких...
Вступ. 1. Теоретичні основи ринку цінних паперів. 1.1. Інструментарій фондового ринку. 1.2. Характеристика цінних паперів. 2. Методика оцінювання та аналізу цінних паперів. 3. Особливості ринку цінних паперів в Україні....
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА 1. Організаційні одиниці підприємництва 2. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності ПІДПРИЄМСТВО (ФІРМА) ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ 1. Підприємство — як самостійний суб'єкт господарювання 2. Види підприємств, їх...
Вступ. Розділ 1. Основи побудови обліку товарно-матеріальних запасів. 1.1.Сутність операцій з товарно-матеріальних запасів. 1.2. Класифікація та оцінка. 1.3. Аналіз нормативної та спеціальної літератури. Розділ 2. Бухгалтерський облік і аналіз...
Вступ. 1.Перша частина. Економічна доктрина та реалізація політики меркантилізма в середньовічній Європі 1.1. Меркантелізм, його загальна характеристика та місце в економічній історії середньовічної Європи. Раній та ппіздній меркантелізм. 1.2....
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти функціонування профспілок в Україні. 1.1. Інституційна мережа профспілок України. 1.2. Форми діяльності профспілок. 1.3. Напрями участі профспілок у функціонуванні громадянського суспільства. Розділ 2. Сучасний...
ВСТУП. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти розвитку класифікації документів. 1.1. Історія розвитку класифікації документів. 1.2. Поняття й принципи класифікації документів. 1.3. Ознаки загальної класифікації документів. Розділ 2. Комплексна схема класифікації...
Вступ. Розділ І. Роль інтернет-ЗМІ у сучасному інформаційному просторі. 1.1. Історія появи розвитку інтернет-журналістики. 1.2. Типлогічні особливості та проблема класифікації інтернет-ЗМІ. 1.3. Інтернет-ЗМІ нового типу. Висновки до Розділу І....
30 / 10 / 2019
План Введение І Теория экономического анализа и организация его проведения Планирование и организация аналитической работы Рабочие приемы экономического анализа ІІ Анализ и планирование показателей торгово-финансовой деятельности аптеки Рецептура Товарооборот...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи аналізу фінансового стану підприємства. 1.1. Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством. 1.2. Методи і прийоми аналізу фінансового стану підприємства. 1.3. Порівняльна характеристика...
28 / 10 / 2019
Вступ. Розділ 1. Особливості інтеграційних стратегій країн Європи. 1.1. Інтеграційні стратегії країн Центральної і Східної Європи на сучасному етапі розширення Євросоюзу. 1.2. Європейський Союз: динаміка розширення і розвитку. Розділ...
54. Економічна політика раннього і пізнього меркантилізму (Т.Мен) Поняття "меркантилізм" походить від латинського слова "mercari"— торгувати. В англійській і французькій мовах "mercantile" означає "торговий", а італійське "mercante" означає "торговець"...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи калькуляції собівартості продукції. 1.1. Особливості та поняття калькуляції собівартості продукції. 1.2. Методи калькулювання собівартості. Розділ 2. Організація калькулювання собівартості готової продукції на підприємстві «Хлібопекарня...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічна основи агропромислової інтеграції. 1.1. Сутність і необхідність агропромислової інтеграції. 1.2. Етапи розвитку агропромислової інтеграції. Розділ 2. Горизонтальна і вертикальна інтеграція. Розділ 3. Стан та можливі...
16 / 10 / 2019
Вступ. Розділ 1. Методико-теоретичні основи обліку малоцінних та швидкозношувальних предметів. 1.1. Економічна сутність та огляд основної нормативно-правової бази. щодо обліку запасів на підприємствах України. 1.2. Аналіз основних технічно-економічних показників...
13 / 10 / 2019
Вступ Опанування малюком іноземної мови Процес формування навичок і вмінь аудіювання Вправи та завдання для розвитку елементарних навичок спілкування під час навчання Висновки Список використаної літератури ВСТУП У світлі...
Вступ. Розділ 1. Початок Українсько-Московської війни. 1.1. Політична ситуація в Україні у 1557-1558 роках. 1.2. Причини та початок Українсько-Московської війни. Розділ 2. Хід воєнних подій у 1658-1659 роках. 2.1....
Вступ. 1… Державна політика організації надання медичної допомоги 2. Структура системи охорони здоров`я України. 2.1. Види медико – санітарної допомоги. 2.2. Організація первинної медико-санітарної допомоги. 2.3. Організація вторинної медико-санітарної...
Вступ. 1. Структура твору. 2. Якісні особливості тексту, психолінгвістичні та соціолінгвістичні норми 3. Етичні норми. 4. Оцінне редагування тексту. 5. Оформлення елементів видання. Висновки. Список використаних джерел. Вступ За...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи функціонування ринкової конкуренції. 1.1. Основні моделі ринку в сучасних умовах. 1.2. Сутність, форми, та види конкуренції в умовах ринку. 1.3. Методи конкурентної боротьби. Розділ...
1. Вступ 2. Основна частина 2.1. Поняття актів управління. 2.1.1. Поняття актів управління в юридичній літературі. 2.1.2. Акти управління — форма управлінської діяльності. 2.2. Види актів управління. 2.2.1. Класифікація...
Вступ. Розділ І. Сутність монополії і конкуренції. 1.1. Монополія: сутність, функції, значення. 1.2. Конкуренція в господарській системі. 1.3. Порівняльний аналіз монополії та конкуренції. Розділ ІІ. Державне регулювання монополії та...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження експортного потенціалу. 1.1. Визначення, структура експортного потенціалу. 1.2. Методи, які досліджуються. 1.3. Методика дослідження експортного потенціалу. Розділ 2. Елементи формування експортного потенціалу Дніпропетровської...
Вступ. 1. Поняття правопорушень. 1.1. Поняття і ознаки правопорушень. 1.2. Склад правопорушення. 1.3. Види правопорушень. 1.4. Юридична відповідальність. 2. Участь спеціальних служб у попереджені правопорушень. 2.1. Судові органи влади....
1 / 10 / 2019
Вступ Розділ 1. Теорія антикризових заходів Антикризове керування підприємством Криза й основні проблеми підприємств Інвестиційна політика Бенчмаркінг як інструмент антикризового управлінняпідприємством Основні вимоги до антикризового управління Життєвий цикл підприємства...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти фармацевтичного маркетингу. 1.1. Сутність, функції маркетингової діяльності. 1.2. Складові маркетингової діяльності. 1.3. Особливості управління фармацевтичним маркетингом. Розділ 2. Практичні аспекти вирішення маркетингових проблем фармацевтичного...
20 / 09 / 2019
Вступ. Розділ 1. Естетичне виховання засобами музики. 1.1. Естетичне виховання молоді у процесі сприйняття музики. 1.2. Удосконалення музично-творчого розвитку молоді. Розділ 2. Музично-естетичне виховання та його структурні компоненти. 2.1....
Вступ. Борис Грінченко — безкомпромісний лицар національної ідеї. 1.1. Сторінки біографії. 1.2. Педагогічна, літературна, наукова та громадська діяльність Бориса Грінченка. 2. Шахтарська тематика в творчості Бориса Грінченка. 2.1. Оповідання...
Вступ. 1. Загальна характеристика державного суверенітету. 1.1. Поняття, суть та ознаки державного суверенітету. 1.2. Функції державного суверенітету. 1.3. Місце та роль суверенітету у розвитку державності. 2. Шляхи реалізації державного...
14 / 09 / 2019
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи сучасного стану харчової промисловості в Україні. 1.1. Наукові основи визначення розвитку харчової промисловості. 1.2. Стан розвитку харчової промисловості в Україні. 1.3. Формування конкурентного середовища...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. Загальні передумови виникнення держави, її ознаки, історичні типи та форми. 1.1. Передумови виникнення держави, її ознаки та функції. 1.2. Історичні типи та форми держави. РОЗДІЛ 2....
Вступ. Страхування автотранспортних ризиків пов'язане з глибокими економічними і соціальними змінами, що відбуваються в суспільстві в зв'язку з масовою автомобілізацією, зростанням парку автомобілів і інтенсивності дорожнього руху, а також...
Вступ. Розділ 1. Наукові засади розміщення продуктивних сил. 1.1. Сутність продуктивних сил. 1.2. Еволюція процесу розміщення продуктивних сил. 1.3. Закономірності розміщення продуктивних сил. 1.4. Основні принципи розміщення продуктивних сил....
1. Мілецька школа натурфілософії. 2. Філософські ідеї Відродження пантеїзму, діалектика, геоцентризму, вчення про нескінченність Всесвіту. 3. Суб’єктивна еледастична філософія Фіхте. 4. Філософія діалектичного ідеалізму Маркса – Енгельса. 5. Гносеологія,...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи забезпечення антитерористичних операцій (США, Велика Британія). 1.1. Загальнодержавна антитерористична система та правова основа боротьби з тероризмом у світі. 1.2. Поняття інституціональної антитерористичної системи. Розділ...
8 / 09 / 2019
Вступ. 1. Сутність та становлення фінансової стабілізації Україні. 1.1. Фінансова стабілізація як фактор економічного зростання. 1.2. Історія фінансової стабілізації в Україні. 2.Сучасний стан фінансової стабілізації в Україні. 3. Фінансова...
7 / 09 / 2019
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти книжної торгівлі в Україні. 1.1. Сутність книжної торгівлі та матеріально-технічна та інформаційна мережа роздрібних підприємств. 1.2. Основні вимоги до матеріально-технічної бази книготоргівельних підприємств. Розділ...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти діяльності менеджера. 1.1. Сучасний підхід до ролі менеджера в організації. 1.2. Професійна підготовка менеджерів державного управління. 1.3. Менеджер в європейському вимірі: соціальна роль і...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти екскурсії. 1.1. Поняття та зміст екскурсії. 1.2. Класифікація екскурсій. Розділ 2. Організація та проведення тематичних екскурсій. 2.1. Технологія підготовки і проведення екскурсій. 2.2. Сучасні...
Вступ I. Права і обов’язки сторін, що беруть участь в процесі : 1.Загальна характеристика осіб, що беруть участь в цивільному процесі 2.Сторони в цивільному процесі 3. Поняття принципів цивільно-процесуального...
24 / 08 / 2019
Вступ. 1. Географічне положення. 2. Історія. 3. Грошова одиниця. 4. Кількість людей що проживають на території. 5. Визначні місця. 6. Релігія ( люди якої віри проживають на території). 7....
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи управління структурою витрат підприємства та їх вплив на формування прибутку. 1.1. Сутність, класифікація витрат підприємства. 1.2. Нормативно-правове регулювання витрат підприємства. 1.3. Роль калькулювання собівартості...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ — ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 1.1. Місце Міністерства фінансів України в системі органів державної влади у сфері фінансової...
17 / 08 / 2019
1. Застосування міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості в Україні. 2. Особливості аудиту коштів на валютних рахунках в банку. 3. Мета та завдання аудиту виробництва. Нормативно-законодавче та інформаційне його...
Зміст Вступ 1. Агропромисловий комплекс України 2. Оцінка обсягів імпорту продукції агропромислового комплексу по регіонах і країнах світу 3. Експорт – імпорт продукції рослинництва та продуктів її переробки 4....
ВСТУП. Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ. 1.1. Поняття організації. 1.2. Загальні характеристики організацій та складові її успіху. Розділ 2. Суть і зміст планування та його основні фактори 2.1....
Вступ Сутність капіталу Види капіталу Особливості функціонування капіталу в різних сферах економіки Функціонування капіталу в аграрному секторі Особливості підприємницького капіталу Особливості позикового капіталу. Акціонерний капітал Висновки Література Вступ Засоби,...
Вступ Розділ 1. Міжнародний маркетинг 1.1. Зміст, поняття і сутність 1.2. Внутрішній і міжнародний маркетинги: загальні відомості 1.3. Інтернаціоналізація світового господарства і нові пріоритети міжнародного маркетингу Розділ 2. Міжнародний...
Вступ. Розділ І. Історія становлення ідеї правової держави. Розділ ІІ. Основоположні принципи ідеї правової держави. 2.1. Принципи верховенства права та принцип законності. 2.2. Принцип поділу влади. 2.3. Принцип взаємної...
6 / 08 / 2019
ВСТУП РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ЕТАПИ ТА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ 1.1. Сутність міжнародної торгівлі та її концепції 1.2. Етапи розвитку міжнародної торгівлі 1.3. Система показників розвитку міжнародної торгівлі РОЗДІЛ 2...
Вступ. Розділ 1. Загальні положення Європейської валютної системи (ЄВС) 1.1. Поняття та структура європейської валютної системи. 1.2. Основні етапи становлення європейської валютної системи 1.3. Процес створення Європейської валютної системи...
Вступ. 1. Конкурентність європейської промисловості. 1.1. Єдиний ринок та промислова політика. 1.2. Виклики європейській промисловості. 1.3. Засади промислової політики. 2. МСП в умовах єдиного ринку. 3. Підприємницька політика. 3.1....
РОЗДІЛ І. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ, ЩОЗАГРОЖУЮТЬ ДОБРОБУТУ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА Тема 1. Надзвичайні ситуації природного походження 1. 1. Тектонічні: землетруси, вулкани, цунамі 1.2. Топологічні: повені, селі, зсуви 1.3. Метеорологічні: бурі,...
  1. Сутність перехідних економічних відносин. 2. Об'єктивна необхідність і реальні можливості переходу. 3. Становлення різних форм власності. 4. Становлення підприємництва.   1. Сутність перехідних економічних відносин    Прискорення...
Вступ . Розділ 1.Теоретико – методичні основи менеджменту обслуговуючого виробництва. Організація і планування транспортного обслуговування виробництва Значення, задачі і структура транспортного господарства . Розрахунок вантажообігу та потреби в транспортних...
Вступ. 1. Міжнародна торгівля як один з головних різновидів зовнішньоекономічних операцій. 2. Систематизація методів міжнародної торгівлі. 3. Систематизація форм міжнародної торгівлі та зовнішньоторговельних операцій. 4. Фінансові аспекти зовнішньоекономічних операцій....
Вступ. 1. Соціально-економічна суть, призначення і роль доходів Державного бюджету України. 2. Аналіз складу і структури доходів Державного бюджету України та особливості їх формування. 3. Удосконалення чинної системи доходів...
11 / 07 / 2019
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи місцевого оподаткування. 1.1. Поняття та сутність місцевого оподаткування та його правового регулювання. 1.2. Законодавчі основи місцевого оподаткування в Україні. 1.3. Досвід місцевого оподаткування в...
1. Вступна частина 2. Загальна характеристика організаційно-правових форм 2.1. Асоціація 2.2. Концерн 2.3. Корпорація 2.4. Конгломерат 2.5. Холдінг 2.6. Промислово-фінансова група 2.7. Франчайза 3. Правові аспекти створення, функціонування і...
9 / 07 / 2019
Вступ 1. Поняття та ознаки злочину. 2. Злочини та інші правопорушення.  3. Класифікація злочинів. 4. Склад злочину. Співвідношення злочину та складу злочину Висновок Список використаної літератури. Вступ Досягнення якісно нового...
6 / 07 / 2019
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти поняття експортного потенціалу України. 1.1. Місце регіонів у формуванні експортного потенціалу України. 1.2. Методологічні підходи до структурування експортного потенціалу регіону. 1.3. Експортний потенціал України...
Вступ. 1. Концентрація виробництва. 1.1. Сутність, форми і показники рівня концентрації. 1.2. Економічні аспекти концентрації. 1.3. Оптимальний розмір підприємства. 2. Спеціалізація і кооперування виробництва. 2.1. Сутність, форми і показники...
План Вступ Поняття шлюбного контракту Зміст шлюбного контракту Порядок та умови укладання, зміни, припинення шлюбного контракту. Відповідальність за невиконання або за неналежне виконання, визнання недійсним шлюбного контракту Заключення. Зразок...
30 / 06 / 2019
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти давніх міфів та міфології. 1.1. Загальна проблематика міфу. 1.2. Міф в історичному розвитку. 1.3. Міф як світоглядно-естетичний феномен. Розділ 2. Дослідження впливу міфів на...
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти функціонування капіталу і виробничих фондів 1.1. Сутність і види капіталу 1.2. Оцінка, класифікація та структура основних фондів 1.3. Спрацювання, амортизація і відтворення основних фондів...
ВСТУП. РОЗДІЛ І. ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ КРИМУ. 1.1. Бахчисарай. 1.2. Новий світ. 1.3. Судак. 1.4. Фуна. 1.5. Чуфут-Кале. РОЗДІЛ ІІ. ВИЗНАЧНІ АРХІТЕКТУРНІ ПАМ’ЯТКИ КРИМУ. 2.1. Феодосія, генуезька фортеця Кафа. 2.2....
Вступ. Розділ 1. Підприємство як суб’єкт господарювання. 1.1. Цілі і напрями діяльності підприємств та організацій. 1.2. Класифікація фірм. 1.3. Ринкове середовище діяльності фірм. 1.3.1. Поняття і характеристика зовнішнього середовища...
Вступ. Розділ 1.Теоретичні положення щодо фінансування капітальних інвестицій. 1.1.Сутність і склад капітальних вкладень за рахунок лізингового і банківського кредитів. 1.2.Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень за рахунок лізингового і...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи системи інформаційного забезпечення базової діяльності фірми. 1.1. Загальні положення інформаційного забезпечення діяльності фірми. 1.2. Використання спеціалізованих періодичних видань для інформаційного забезпечення фірми. 1.3. Консультаційно-інформаційні...
Вступ. Розділ 1. Розвиток соціально-культурної сфери України в умовах ринкових відносин. 1.1. Загальний стан розвитку соціально-культурної сфери України. 1.2. Моделі захисту соціально-культурної сфери. 1.3. Визначення ролі соціально-культурної сфери в...
Вступ. Розділ 1. Початок та розвиток поштового зв’язку в Україні. 1.1. Зародження поштового зв’язку на Гетьманщині. 1.2. Розвиток поштового зв’язку на поч. XVIII ст. Розділ 2. Розвиток поштового зв’язку...
Вступ. Розділ І. Суспільний спосіб виробництва. 1.1. Сутність суспільного способу виробництва. 1.2. Типи суспільних способів виробництва. Розділ ІІ. Роль людини в економічній системі суспільства та суспільного виробництва. 2.1. Людина...
Тема 1. Витоки державно-правового ладу на території України. Державно-правовий лад доби правління перших Рюриковичів. Державно-правовий лад доби розквіту Київської Русі. 1. Антська державність IV-VII ст. Слов'янські племена на території...
Введение. 1. Теории конфликтов и мира: концепции, подходы и методы. 2. Конфликты на различных уровнях социальной системы. 2.1. Межгрупповой конфликт. 2.2. Типология межгрупповых конфликтов. 2.3. Политические и национальные конфликты....
Вступ. 1. Суть,структура,місце галузі олійництва в господарстві країни. 2. Історія розвитку та фактори становлення олійно-жирового комплексу. 3. Структурно-динамічна характеристика олійно-жирового комплексу України. 4. Екологічні проблеми в галузі. 5. Проблеми...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти роботи з електронним документом. 1.1. Поняття «електронного документу» та його особливості. 1.2. Суб’єкти електронного документообігу та проблеми його захисту. Розділ 2. Особливості захисту при...
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. СИСТЕМА СБЫТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 1.1. СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА ФИРМЫ, ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1.2. ВИДЫ СБЫТА, ПРИЗНАКИ ИХ КЛАССИФИКАЦИИ 1.3. РОЛЬ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ ГЛАВА 2....
План Вступ 1. Методологічні основи вивчення конкурентноздатності товарів (послуг) на внутрішньому ринку 1.1. Загальна характеристика видів конкуренції 1.2. Поняття і сутність конкурентноздатності 1.3. Фактори, що визначають конкурентноздатність товарів і...
Вступ Розділ 1. Конфлікт як соціальне протиріччя 1.1 Проблема конфліктності людських стосунків у ракурсі філософсько-соціологічних інтерпретацій 1.2. Моделі конфліктів Розділ 2. Сутність та зміст конфліктів 2.1 Місце конфлікту в...
Вступ. Розділ I. Феномен національного тероризму (де проходе границя між тероризмом та національно-визвольним рухом). Розділ II. Прояви національного тероризму у близькосхідному регіоні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток сучасного...
30 / 05 / 2019
Вступ. 1. Загальні поняття про народонаселення і його значення для розвитку продуктивних сил території. 2. Передумови та фактори формування сучасного демографічного потенціалу території: історичні, природно-екологічні, соціальні, економічні. 3. Чисельність...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи визначення сутності духовного виробництва. 1.1. Сутність та структура духовного виробництва. 1.2. Поняття про матеріальне і духовне виробництво. Розділ 2. Діалектика духовного виробництва та його...
Вступ. Розділ 1. Загальна характеристика туристичного та курортно-рекреаційного комплексу Тернопільської області. 1.1. Туристичний потенціал Тернопільщини. 1.2. Концепція розвитку туризму Тернопільської області на основі ефективного використання культурно-історичних та природно-рекреаційних ресурсів....
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти інвестицій. 1.1. Теорія інвестицій. 1.2. Основні види інвестицій. Розділ 2. Стимулювання інвестиційної діяльності. 2.1. Державні пріоритети стимулювання інвестиційної діяльності. 2.2. Форми впливу держави в...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти оформлення книги. 1.1. Книжковий декор та художнє оформлення книги. 1.2. Специфіка орнаментального мистецтва. 1.3. Способи друкування (види друку). 2. Історія оформлення літературних видань на Україні....
Вступ. Розділ І. Сутність економічної теорії та її значення. 1.1. Економіка – основа життя людського суспільства. 1.2. Предмет економічної теорії та її значення. 1.3. Методи пізнання економічних явищ та...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження міжнародних відносин. 1.1. Проблеми досліджень міжнародних відносин під впливом глобалізації. 1.2. Вплив глобалізації на формування міжнародної політики та практику її реалізації. 1.3. Процеси...
Вступ. 1. Поняття і зміст права власності. 2. Первинні способи набуття права власності. 3. Похідні способи набуття права власності. 4. Окремі способи набуття права власності державою. Висновки. Список використаної...
16 / 05 / 2019
Вступ. 1. Історія виникнення адвокатури та поняття “адвокатська таємниця”. 2. Адвокатська таємниця. 3. Охорона адвокатської таємниці:  етика, деонтологія, право. Висновки. Використана література. Вступ Додержання принципу конфіденційності є необхідною найважливішою...
15 / 05 / 2019
Вступ. 1. Автоматизація управління поліграфічних підприємств в Україні: актуальність та проблеми. 2. Класифікація друкарських форм та методів друку. 3. Обладнання та сировина для поліграфічних підприємств. Висновки. Список використаної літератури....
15 / 05 / 2019
Вступ. Розділ 1. Життя і творчість Гомера: дискусії в гомерознавстві. Розділ 2. Історизм і міфи Гомерового епосу. Розділ 3. Філософсько-естетичні уроки «Одіссеї». 3.1. «Одіссея» — енциклопедія життя греків. 3.2....
1. Фінансовий менеджмент та його зміст. а) фінансовий менеджмент як система управління фінансами підприємства б) цілі, методи і функції фінансового менеджменту. в) складові частини фінансового менеджменту. г) нормативна-правова і...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи становлення цінностей в ранній юності 1.1. Цінності та ціннісні орієнтації у системі людської діяльності 1.2. Психологічні особливості ранньої юності 1.3. Розуміння життєвої перспективи в...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти норм міжнародного права. 1.1. Норми міжнародного права та їхня класифікація. 1.2. Ієрархія норм міжнародного права. 1.3. Структура норм міжнародного права. 2. Умови ефективності норм міжнародного...
3 / 05 / 2019
ВСТУП 1. Поняття функцій держави 2. Критерії, за якими класифікують функції держави 3. Політичні функції держави 4. Економічні функції 5. Соціальні функції 6. Гуманітарно-культурологічні функції 7. Міжнародні функції 8....
Вступ 1. Монополії та їх місце в економіці України 2. Огляд законодавства про захист економічної конкуренції в Україні 3. Антимонопольного комітет України як основний державний орган контролю за додержанням...
1. Роль страхування в активізації бізнесу. 2. Рекламна робота страхової компанії. 3. Страхування автомобільних ризиків. 4. Особове страхування і його місце в системі соціального захисту населення. 5. Перестрахування та...
1. ПРЕДИСЛОВИЕ 2. ИНВЕСТИЦИИ И ИХ МЕСТО В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 3. РАЗРЫВ МЕЖДУ ПОБУЖДЕНИЯМИ К СБЕРЕЖЕНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ. 4. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИ. 3.1. Акционерные инвестиционные фонды. 3.2. Паевые инвестиционные фонды....
Вступ. Розділ 1. Причини появи та існування монополій. 1.1. Поняття та розвиток монополій. 1.2. Встановлення монополії на ринку. 1.3. Монополія та її основні форми. 1.4. Класифікація монополій. 2. Визначення...
Вступ 1. Необхідність соціального захисту населення в умовах ринкової економіки. 2. Сутність соціального захисту та його форми. 3. Соціальний захист населення в системі соціального страхування. 4. Соціальний захист інвалідів....
Вступ. 1. Сутність міжнародних економічних відносин. 2. Форми міжнародних економічних відносин. 1. Міжнародна торгівля. 2. Міжнародний рух капіталу. 3. Міжнародні валютно-фінансові відносини. 4. Міжнародна допомога. 5. Трудова міграція. 6....
Вступ РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТИПУ ВИРОБНИЦТВА І ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ Й ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ Й КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ 2.1. Характеристика об'єкта виробництва, опис виробів 2.2. Маркетингові дослідження 2.3....
Вступ: Необхідність ефективного формування банківських ресурсів. Формування власних коштів банку. Залучені кошти комерційного банку: Депозити до запитання юридичних і фізичних осіб; Строкові депозити; Суть та значення депозитної політики банку;...
Вступ. 1. Необхідність і значення страхування автотранспортних ризиків. Види страхування. 1.1. Сутність автотранспортних ризиків. 1.2. Види автотранспортних ризиків і умови страхування. 2. Виникнення та оцінка сучасного стану автотранспортного страхування...
Вступ. 1. Контрактна форма наймання на роботу. 2. Контрактна форма трудового договору. 3. Питання практичного застосування контрактної форми найму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Конституція України (ст. 43) гарантує...
Вступ 1. Географія міжнародного туризму 1.1. Місце міжнародного туризму в сучасній в системі світового господарства 1.2. Просторова структура міжнародного туризму 1.3. Динаміка розвитку міжнародного туризму у світі 1.4. Територіальні...
23 / 03 / 2019
Вступ. 1. Загальна характеристика референтного права. 1.1. Джерела референтного права. 1.2. Поняття референтного права, його предмет і метод. 1.3. Система референтного права. 1.4. Функції референтного права. 2. Референдум як...
22 / 03 / 2019
Вступ 1. Теоретико-методологічні основи побудови системи гарантування депозитів населення в комерційних банках 2. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Проблеми розширення кола функцій 3. Аналіз та оцінка результатів діяльності Фонду...
21 / 03 / 2019
Вступ. 1. Теоретико-методологічні основи ринків. 1.1. Сутність ринку інвестицій та його структура. 1.2. Грошовий ринок, його механізм та призначення. 1.3. Поняття ринку ресурсів. 1.4. Поняття та особливості ринку товарів....
16 / 03 / 2019
Вступ. 1. Поняття громадянства. Розвиток законодавства про громадянство України. 2. Принципи громадянства України. 3. Підстави і порядок набуття громадянства України, Припинення громадянства України. 4. Порядок визнання та зміна громадянства...
12 / 03 / 2019
Вступ. Розділ 1. Система економічної інформації 1.1. Характеристика інформації для економічного аналізу. 1.2. Форми відображення інформації. Розділ 2. Джерела формування інформації. 2.1. Сутність інформації та джерела її отримання. 1.4....
Вступ. 1. Теоретичні та концептуальні основи формування міжбюджетнихвідносин на Україні. 1.1 Основні етапи розвитку міжбюджетних відносин на Україні. 1.2 Законодавча база регулювання міжбюджетних відносин. 2. Аналіз структури міжбюджетних відносин...
7 / 03 / 2019
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти транспортного забезпечення зовнішньої торгівлі підприємства. 1.1. Транспортні послуги на світовому ринку послуг. 1.2. Основні види транспорту, що використовуються в зовнішній торгівлі. 1.2.1. Морські перевезення. 1.2.2....
1. Особливості реалізації акціонерами управлінських функцій. 2. Зовнішня сфера корпоративного управління. 3. Управління створенням акціонерних товариств. Список використаної літератури. 1. Особливості реалізації акціонерами управлінських функцій Господарські функції і права...
Вступ. Розділ 1. Основи побудови обліку товарно-матеріальних запасів. 1.1.Сутність операцій з товарно-матеріальних запасів. 1.2. Класифікація та оцінка. 1.3. Аналіз нормативної та спеціальної літератури. Розділ 2. Бухгалтерський облік і аналіз...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. Меркантилізм — перша концепція ринкової економіки. РОЗДІЛ 2. Економічні ідеї в Росії і в Україні у XVII—XVIII ст. ВИСНОВКИ. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ВСТУП Актуальність теми. Меркантилістські...
Вступ. Розділ 1. Система економічної інформації. 1.1. Характеристика інформації для економічного аналізу. 1.2. Форми відображення інформацції. Розділ 2. Джерела формування інформації. 2.1. Сутність інформації та джерела її отримання. 1.4....
Вступ. 1. Основні поняття та ознаки підприємства. 1.1. Правовий статус підприємства. 1.2. Підприємство та його головні ознаки. 1.3. Основні функції підприємства. 2. Класифікація підприємств. 3. Організаційно-правові форми підприємств. Висновки....
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти функції держави. 1.1. Поняття функцій держави, методи їх здійснення. 1.2. Види функцій держави 2. Завдання і функції держави. 2.1. Внутрішні функції держави. 2.2. Зовнішні функції...
Вступ. 1. Загальне поняття про темперамент. 1.1. Визначення темпераменту. 1.2. Основні компоненти темпераменту. 1.3. З історії вчень про типи темпераменту. 2. Типи темпераментів: психологічна характеристика. 2.1. Типи темпераменту. 2.2....
1. Поняття архівної системи, її основні види та структура. 2. Особливості функціонування західних архівів. 3. Проблеми повернення архівної україніки. 4. Українські архівні центри в Україні. Список використаної літератури. 1....
Вступ. Розділ 1. Редагування та редакторська діяльність. 1.1. Редакторська діяльність. 1.2. Об'єкт і предмет редагування. Розділ 2. Діяльність видавництва „Каменяр”. 2.1. Напрямки роботи видавництва. 2.2. Історія видавництва “Каменяр”. 2.3....
Вступ. 1. Передумови спільного підприємництва в Україні. 1.1.Вплив спільного підприємництва на активізацію діяльності у інвестиційно-інноваційній сфері. 1.2.Вибір інвестиційно-інноваційної стратегії діяльності спільних підприємств. Висновки 2.Економічна оцінка та управління результативтістю спільної...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи демократизму економічної науки. 1.1. Становлення демократичних засад економічної науки. 1.2. Соціально-економічні права як критерій аналізу і класифікації сучасних демократичних держав. Розділ 2. Методологічні проблеми...
Введение. 1. Восприятие писателями города Петербурга с основания до начала ХІХ века. 2. Образ Петербурга в литературе XIX века. 3. Восприятие Петербурга в новейшее время. 4. Литераторы о Петербурге...
ВСТУП Сучасний етап розвитку нашої країни (останні 5 років) відрізняється динамізмом і якісними змінами у всіх сферах громадського життя. Процес радикалізації, відновлення торкнувся усі без винятку політичні, економічні і...
31 / 01 / 2019
Вступ. 1. Теоретичні аспекти ринку робочої сили. 1.1. Суб’єкти ринку робочої сили. 1.2. Об’єкти функціонування ринку робочої сили. 1.3. Проблеми розвитку ринку робочої сили. Висновок до розділу І. 2....
Вступ. Розділ 1. Соціально-культурні аспекти інформатизації суспільства. 1.1. Аналітичний огляд джерел за темою дослідження. 1.2. Інформаційно-технологічна культура та компетентність особистості. Інформаційна безпека особистості та суспільства. 1.3. Структура інформаційного ринку...
Вступ. 1. Біографічні дані М.Гоголя. 2. Українська стихія у творчості М.Гоголя. 3. Образ України у творчості Миколи Гоголя. 4. М.Гоголь в українському культурному процесі. 5. Микола Гоголь: незбагненна душа....
Вступ. 1. Загальна характеристика сутності інфляції. 1.1. Сутність інфляції. 1.2. Погляди західних та вітчизняних економістів на сутність та причини інфляції. 2. Аналіз інфляційних процесів та їх причини. 2.1. Підходи...
19 / 01 / 2019
Вступ. Розділ 1. Еволюція Ради національної безпеки в США. 1.1. Заснування та розвиток Ради національної безпеки в США. 1.2. Подальший розвиток Ради національної безпеки в США в післявоєнний час....
План Соціально — політичні та історичні причини виникнення уніатства. Еволюція та становлення греко-католицької церкви на Галичині. Кревська унія 1385р. Друга Городельська унія 1413р. Третя, завершальна Люблінська унія 1569р. Передумови...
14 / 01 / 2019
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти процесу приватизації та його складові. Розділ 2. Організаційні аспекти приватизації підприємства та основні форми роздержавлення. Розділ 3. Вдосконалення процесу приватизації та врахування досвіду зарубіжних...
14 / 01 / 2019
Вступ 1. Функція контролю у готельно-ресторанному бізнесі 2. Зміст, види, принципи та процес здійснення контролю на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу 3. Ефективність функції контролю у готельно-ресторанному бізнесі 4. Сучасні підходи...
9 / 01 / 2019
Вступ. 1. Маркетинг в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. 2. Суть міжнародного маркетингу. 3. Структура та процес планування стратегії фірми на зовнішньому ринку. 4. Стратегічна маркетингова програма фірми. 5. Напрямки...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти становлення економіки як науки. 1.1. Поняття економіка як складної системи. 1.2. Значення економіки у суспільному житті та виробництві. Розділ 2. Проблема обмеженності виробничих ресурсів...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-правові ідеї захисту прав, свобод та обов'язків людини і громадянина. 1.1. Процес історичного розвитку захисту прав громадян. 1.2. Методи гарантування і захисту конституційних прав та свобод...
5 / 01 / 2019
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи системи стратегічного менеджменту. 1.1. Поняття стратегічного менеджменту та зарубіжні концепції стратегій. 1.2. Елементи системи стратегічного менеджменту. 1.3. Стадії процесу стратегічного управління. Розділ 2. Стратегічне...
Вступ Теоретичні основи формування і розвитку фондового ринку Сутність фондового ринку та історія його виникнення Етапи формування фондового ринку в Україні Державне регулювання фондового ринку Аналіз формування і розвитку...
30 / 12 / 2018
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти формування лізингу на підприємстві 1.1. Суть лізингу та його роль у розвитку підприємництва. 1.2. Об'єкти та суб'єкти лізингу. 1.3. Строки лізингу. 1.4. Основні переваги...
Вступ. 1. Проблема «дітей вулиці» у вітчизняній та зарубіжній теорії і практиці соціального розвитку. 2. Психологічна підтримка дітей вулиці. 3. Проблема „дітей вулиці” в статистичних дослідженнях. 4. Зміст соціального...
Введение. Раздел 1. Правовые основы деятельности прокуратуры. 1.1.Правовые функции прокуратуры. 1.2. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 1.3. Предмет надзора и полномочия прокуратуры. 1.4. Меры прокурорского реагирования. Раздел 2. Проблемы...
21 / 12 / 2018
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Предмет теорії держави і права. Поняття, ознаки, сутність та форма держави. Держава як основний елемент політичної системи суспільства. Тема 1. Предмет, метод та функції загальної теорії...
20 / 12 / 2018
ВСТУП 1. Якість продуктів харчування  — складова продовольчої безпеки 1.1. Підвищення якості та безпеки сільськогосподарської продукції 2. Підвищення  якості продуктів харчування  ВИСНОВКИ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА ВСТУП     Людина не може...
Вступ. Розділ 1. Загальна політико-економічна характеристика Шрі-Ланки. 1.1. Фізико-географічна характеристика країни. 1.2. Історичні етапи формування Шрі-Ланки. 1.3. Державно-адміністративний устрій. 1.4.Cоціально-економічний розвиток Шрі-Ланки. Розділ 2. Особливості туристичних ресурсів Шрі-Ланки.. 2.1....
18 / 12 / 2018
Вступ. Розділ 1. Зв’язки з громадськістю як система сучасних комунікаційних технологій. 1.1. Управління процесом зв'язків з громадськістю. 1.2. Використання засобів комунікації в зв'язках з громадськістю. Розділ 2. Проблеми становлення...
1. Морські кордони — поняття, визначення, деталізація й демаркація. 1.1. Поняття морських кордонів. Висновок. 2. Протоки, використовувані для міжнародного судноплавства — поняття, визначення міжнародно-правовий режим. 2.1. Правове визначення проток...
11 / 12 / 2018
Вступ. 1. Сутність та завдання методології економічної науки. 2. Методи дослідження сучасної економічної науки. 3. Ефективність застосування сучасних методів дослідження в економічній науці. 4. Напрями удосконалення методів дослідження економічної...
Вступ 1. Поняття суспільства. Діалектично-матеріалістичний підхід до аналізу суспільних процесів та його альтернативи. 2. Матеріальне виробництво як фактор існування та розвитку суспільства. Спосіб виробництва та його структура. 3. Діалектика...
Вступ. Розділ І. Маркетингові аспекти розробки туру. 1.1. Оцінка попиту на даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта. 1.2. Оцінка пропозиції. 1.3. Вимоги до процесу обслуговування туристів під час...
4 / 12 / 2018
Вступ 1. Загальні положення індустрії надання готельних послуг 1.1.Класифікація готелів 1.1.1.Рівень комфорту 1.2.Готельне господарство як об’єкт управління 1.2.1.Функціональне призначення готельного підприємства 1.3.Основні служби готелю 1.3.1.Служба бронювання 1.3.2.Служба обслуговування 1.3.3.Служба...
1 / 12 / 2018
Вступ. Розділ 1. Теоретична частина. 1.1. Історично-психологічні аспекти проблеми. 1.2. Характеристика ділового спілкування. 1.2.1. Визначення спілкування, його класифікація. 1.2.2. Психологічні особливості ділового спілкування. 1.2.3 Зони спілкування. 1.2.4. Фази спілкування....
Вступ. Розділ І. Причини та умови злочинності неповнолітніх. 1.1. Соціально-економічні причини. 1.2. Побутові причини. Розділ ІІ. Віктимологічні аспекти злочинності неповнолітніх. 2.1. Поняття віктимної поведінки. 2.2. Роль віктимної поведінки в...
25 / 11 / 2018
Вступ. Розділ 1. Дослідження поглядів О.Конта. 1.1. Теорія трьох стадій Конта. 1.2. Заснування соціології по Конту. 1.3. Методи наукового аналізу по Конту. Висновки до розділу 1. Розділ 2. Дослідження...
Вступ 1. Методика та принципи побудови податкової системи Японії 2. Функції податкової системи Японії 3. Структура податкової системи Японії 4. Становлення податкової системи Японії 5. Види податків у Японії:...
Розділ 1. Теоретико-методологічна основа підвищення прибутковості підприємницької діяльності. 1.1. Економічна сутність та класифікація прибутку підприємства. 1.2. Методи визначення сум прибутку та показників прибутковості фірми. 1.3. Основні стратегії збільшення прибутковості...
Вступ. 1.Характеристика законів та закономірностей менеджменту. 1.1. Основні закони менеджменту. 1.2. Закономірності менеджменту та їх особливості. 2. Сутність принципів менеджменту та їх роль. 2.1. Суть, природа та роль принципів...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні засади інституціоналізму. 1.1 Ранній інституціоналізм. 1.2. Неоінституціоналізм. Розділ 2. Інституціональний аналіз трансформаційних зрушень перехідних суспільств. 2.1. Інституціональне середовище економік перехідних суспільств. 2.2. Інститут власності у...
Вступ. 1. Територіальна структура рекреаційного комплексу України. 2. Функціональна структура рекреаційної системи Південного Криму. 3. Рекреаційні ресурси Волинського регіону. 4. Рекреаційна система Карпатського регіону. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
16 / 11 / 2018
Вступ. 1. Сутність і економічна основа грошового обігу .Моделі грошового обігу. 2. Фінансові посередники грошового ринку. 3. Функції і роль кредиту в розвитку економіки. Розвиток кредитних відносин в Україні....
Вступ. Розділ 1. Іван Мазепа до гетьманства. Розділ 2. Іван Мазепа – гетьман України. 2.1. Обрання гетьманом та внутрішня політика I.C.Мазепи. 2.2. Зовнішня політика І.Мазепи. 2.2.1. Гетьман Мазепа і...
Вступ. 1.Роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу Канади. 2. Передумови розвитку та розміщення продуктивних сил Канади:історичні, природні, демографічні, екологічні. 3.Галузева структура та рівень розвитку господарського комплексу...
Вступ. 1 Загальна характеристика ціни та її види. 2 Цінова політика підприємств різних галузей виробництва 2.1. Існуючі методи ціноутворення на продукцію (послуги) 2.2. Ціноутворення на промислових підприємствах. 2.3.Особливості ціноутворення...
ВСТУП. 1. Теоретичні основи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності. 1.1. Економічний зміст та порядок здійснення інвестиційної діяльності. 1.2. Джерела фінансового забезпечення інвестиційної діяльності. 2. Порядок фінансування та оцінка ефективності інвестиційної...
Вступ. 1. Загальна характеристика сутності інфляції. 1.1. Сутність інфляції. 1.2. Погляди західних та вітчизняних економістів на сутність та причини інфляції. 2. Аналіз інфляційних процесів та їх причини. 2.1. Підходи...
6 / 11 / 2018
Вступ. Розділ 1. Соціологія – наука про суспільство. 1.1. Соціологія в системі соціальних та гуманітарних наук. 1.2. Трактування поняття « соціологія», її предмет та об`єкт вивчення. 1.3. Структура та...
Вступ. 1. Біографічні відомості В.В. Городецького. 2. Архітектурні споруди В.В. Городецького. 3. Сучасний стан архітектурних споруд В.Городецького в Києві. 3.1. Дім з химерами. 3.2. Костел святого Миколая. 3.3. Караїмська...
Вступ. 1. Сутність теорії ігор та її види в умовах олігополістичного ринку. 2. Особливості застосування конкуруючої стратегії у практиці ціноутворення фірми-олігополіста. 3. Напрямки вдосконалення ціноутворення в умовах олігополії. Висновки....
Вступ. Розділ І. Інтернет-ресурси як джерело формування бібліотечних фондів. 1.1. Особливості використання Internet у бібліотеках. 1.2. Використання можливостей Internet при комплектуванні фондів бібліотеки. Розділ ІІ. Інноваційні методи поповнення та...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. Поняття та ознаки шлюбу. 1.1. Історія шлюбних відносин. 1.2. Ознаки та умови укладання шлюбу. РОЗДІЛ 2. Шлюбний договір (контракт). 2.1. Поняття „шлюбного контракту”. 2.2. Умови шлюбного...
21 / 10 / 2018
Вступ І. Сутність та функції єдиного казначейського рахунку         1.1 Єдиний казначейський рахунок як основа функціонування казначейської системи виконання державного бюджету         1.2 Правова база...
13 / 10 / 2018
Зміст Вступ 1. Економічна суть існування виробничих основних засобів 2. Методика аналізу ефективності використання основних фондів 3. Аналіз складу, структури й технічного стану основних фондів Висновки Список використаної літератури...
2 / 10 / 2018
Вступ. 1. Проблеми змісту шкільної освіти. 2. Стан та основні проблеми вищої освіти в Україні. 3. Сучасний стан і перспективи розвитку освітнього комплексу України в контексті Болонського процесу. 4....
ВСТУП РОЗДІЛ 1. РАДЯНСЬКЕ ЗБРОЙНЕ ВТОРГНЕННЯ В ДЕМОКРАТИЧНУ РЕСПУБЛІКУ АФГАНІСТАН 1.1. Політична обстановка напередодні інтервенції 1.2. Початок створенню в країні нової державної влади й управління 1.3. Початок та основні...
Вступ. Розділ 1. Акціонерна власність як форма змішаної власності. 1.1. Сутність та структура акцій та акціонерного капіталу. 1.2. Суперечності акціонерних компаній. 1.3. Види акціонерної власності. Розділ 2. Корпорації та...
Вступ 1. Теоретичні аспекти фінансової санації підприємств 1.1. Історичні причини виникнення кризових ситуацій у фінансовій сфері діяльності підприємств 1.2. Методика діагностики кризового стану підприємств та ймовірності банкрутства 1.3.Сутність фінансової...
Введение. Раздел 1. Аспекты развития рекреационного потенциала в Крыму. 1.1. Понятие природных условий и ресурсов Крыма. 1.2. Общая характеристика рекреационных ресурсов Крыма. Раздел 2. Анализ показателей рекреационной отрасли. 2.1....
Вступ 1. Поняття кримінально-процесуального закону, його сутність і значення в кримінальному судочинстві 2. Дія кримінально-процесуального закону в часі, у просторі і щодо осіб 3. Сучасні проблеми застосування кримінально-процесуального законодавства...
17 / 09 / 2018
  Вступ Рівень безробіття  та  вплив на економіку Види безробіття Регулювання зайнятості населення Методи регулювання зайнятості населення Основні конвенції МОП з питань регулювання ринку праці Висновки Використана література  Вступ...
Вступ. Розділ 1. Економічний зміст бюджету та його роль у розвитку суспільства. 1.1. Економічний зміст та призначення бюджету. 1.2. Функції бюджету. Розділ 2. Основні принципи бюджетної системи України. 2.1....
6 / 09 / 2018
Вступ 1. Теоретичні засади здійснення амортизаційної політики. 1.1.Механізм відтворення основних фондів 1.2.Види амортизації та їх характеристики 1.3.Методи розрахунку амортизації основних фондів 1.4.Амортизаційна політика 1.5.Переоцінка основних фондів 2. Практичні засади...
Вступ. І. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти. 1.1. Сутність грошово-кредитної політики. 1.2.Цільова спрямованість монетарної політики. 1.3. Інструменти монетарної політики. ІІ. Механізми грошово-кредитної політики в Україні. 2.1. Операції на...
Вступ. Розділ І. Теоретичні основи грошових платежів як елементу забезпечення доходів Державного бюджету. 1.1. Економічний зміст функції та класифікація ресурсних платежів. 1.2.Принципи формування та розподілу грошових потоків. 1.3. Визначення...
26 / 08 / 2018
Вступ. Розділ 1. Здоров`я людини. 1.1. Поняття про валеологію. 1.2. Здоров'я та хвороба. 1.3. Проблема збереження та укріплення здоров`я. 1.4. Вплив екологічних факторів на здоров'я людини. Розділ 2. Медико-соціальні...
23 / 08 / 2018
Вступ. 1. Основні правові акти державно-конституційного розвитку Веймарської республіки (1919-1933). 2. Прийняття Конституції Веймарської республіки 1919 р. 3. Зміст та основні питання Конституції Веймарської республіки 1919 р. Висновки. Список...
ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Концепції маркетингової діяльності підприємства. 1.2. Планування в системі маркетингу і його сутність. 1.3. Туристський продукт у маркетинговій діяльності підприємства. Аналіз діяльності та інноваційно-інвестиційної стратегії...
Вступ. Розділ 1. Історія картографії України. 1. 1. Перші дослідження з історії картографування. 1.2.Дослідження картографування в Україні в ХХ ст. 1.3. Картографування на сучасному етапі розвитку. Розділ 2. Тенденції...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи Європейської правової системи. 1.1. Особливості Європейської правової системи. 1.2. Проблеми класифікації європейських правових систем. 1.3. Механізм взаємодії джерел європейського права. Розділ 2. Європейські правові...
18 / 08 / 2018
Вступ. Розділ 1. Загальна методика аудиту. 1.1.Нормативна база. 1.2. Предметна область досліджень: облікова політика, перелік первинних документів, регістри обліку та звітність, класифікатор можливих порушень. 1.3. Методи збирання аудиторських доказів,...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти інформаційних технологій в управлінні підприємством 1.1. Сутність інформаційних технологій. 1.2. Основні складові інформаційних технологій. 1.3. Сутність, значення і особливості інформаційного забезпечення. Розділ 2. Застосування...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти управління трудовими ресурсами підприємства готельного господарства. 1.1. Поняття і сутність управління трудовими ресурсами підприємств готельного господарства. 1.2. Принципи та методи управління трудовими ресурсами підприємств...
1.1. Впровадження додаткових механізмів нематеріальної мотивації. 1.2 Шляхи вдосконалення корпоративної культури. Список використаної літератури. 1.1. Впровадження додаткових механізмів нематеріальної мотивації Глибокі зміни в структурі і якості робочої сили, у...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи професійної підготовки менеджерів. 1.1. Еволюція вимог до менеджерів. 1.2. Узагальнена модель сучасного менеджера. Розділ 2. Стратегічна організація праці менеджера з кадрами. 2.1. Концептуальна модель...
Вступ. Розділ 1. Рак шлунку. 1.1. Причини виникнення онкологічних захворювань. 1.2. Клінічні симптоми рака шлунка в початкових стадіях захворювання. 1.3. Лікування. Розділ 2. Психіка хворих, методи діагностики, реабілітація. 2.1....
14 / 08 / 2018
ВСТУП. Розділ 1. Фонодокументи в контексті документознавства. 1.1. Особливості та поняття грамплатівки. 1.2. Особливості та характеристика фонограми. Розділ 2. Фонодокументи – складова частина бібліографічного фонду. 2.1. Колекції фонодокументів в...
Вступ. 1. Бюджетне планування як основа бюджетного процессу. 2. Удосконалення оподаткування малого та середнього бізнесу. 3. Бюджетний механізм та проблеми збалансованості бюджетів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Бюджет та...
5 / 08 / 2018
ВСТУП. Розділ І. Пропозиція товару на ринку. Графік пропозиції. 1.1.Ціна й обсяг пропозиції товарів. 1.2.Особливості ринкової пропозиції. Розділ 2. Ціна ринкової рівноваги.. 2.1. Рівноважна ціна. 2.2. Встановлення рівноважної ціни....
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ. 1.1. Поняття й сутність конкурентоспроможності продукції. 1.2. Якість як основний чинник забезпечення конкурентоспроможності продукції. 1.3. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції. 1.4. Правові основи конкурентного...
Вступ. 1. Поняття цивільних правовідносин. 2. Види цивільних правовідносин. 3. Суб’єкти цивільних правовідносин. 4. Об’єкти цивільних правовідносин. 5. Зміст правовідносин. 5.1. Суб’єктивне право. 5.2. Структура. 5.3. Класифікація за видами....
4 / 08 / 2018
ВСТУП. Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕТИЧНИХ НОРМ. 1.1. Етичні норми: правила їх використання в управлінській діяльності. 1.2. Етичні норми ділового спілкування в організаціях. 1.3. Етичні норми у взаємовідносинах із...
Введение 1.Теоретические основы внутрифирменного планирования 1.1Внутрифирменное планирование на предприятиях индустрии гостеприимства 1.2 Содержание, цели и задачи внутрифирменного планирования, формы планирования 1.3 Перспективное внутрифирменное планирование, его виды и цели. Среднесрочное...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти іноземних інвестицій. 1.1. Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестицій та форми інвестиційної діяльності. 1.2. Суб'єкти та об'єкти інвестиційної діяльності. Розділ 2. Іноземні інвестиції в Україні....
Вступ. 1. Значення і місце природних ресурсів у формуванні економічного потенціалу Австрії. 2. Сучасна компонентна структура ПРП, регіональні відмінності в розміщенні і рівнях забезпеченості ресурсами. 3. Вплив ПРП на...
Вступ Розділ 1. Методи та особливості нетарифного регулювання експортно-імпортних операцій Розділ 2. Міжнародна нормативно-правова основа регулювання митної діяльності держави 2.2. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур 3.1....
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи формування валютного курсу 1.1 Поняття валютного курсу та валютного ринку 1.2 Особливості формування попиту та пропозиціїна міжнародному валютному ринку 1.3 Режими валютного курсу Розділ...
Торгівельне посередництво — дуже важлива і невід'ємна частина сучасної ринкової економіки. Об'єктивна економічна необхідність і висока ефективність торгово-посередницької ланки в міжнародній торгівлі сировиною, напівфабрикатами, готовими виробами, машинами і устаткуванням,...
Вступ 1. Цілі бухгалтерського обліку у комерційному банкута облікова інформація. 2. Облік власного капіталу банку. 3. Аналіз достатності капіталу за системою «CAMEL». Висновки Перелік використаної літератури Вступ Провідне місце...
Вступ. Розділ 1. Світоглядні уявлення та вірування населення України в епоху палеоліту і мезоліту. Розділ 2. Формування системи світоглядних уявлень мешканців території України в неолітичний час. Розділ 3. Еволюція...
12 / 07 / 2018
1. Задачі нормування у операційних системах. Висновок. 2. Особливості операційного менеджменту в організації зеленого туризму. Висновок. 3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності. Висновок. Список використаних джерел. 1....
Розділ 1. Теоретичні засади ризику. 1.1.Теорії ризиків. 1.2 Види ризиків, їх характеристика. 1.3 Методологічні засади ризиків та їх особливості. Розділ 2. Фінансово-господарська діяльність підприємства і ризики (на прикладі підприємства...