referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Формування бібліотечних фондів у бібліотеках для дітей

Вступ.

Розділ І. Теоретико-методологічні основи комплектування бібліотечного фонду дитячих бібліотек.

1.1.Теоретичні основи комплектування фонду дитячої бібліотеки.

1.2. Особливості формування фонду бібліотеки у сучасних соціально-економічних умовах.

1.3. Інтернет-ресурси як джерело формування бібліотечних фондів.

Розділ II. Комплектування фонду Донецької обласної бібліотеки для дітей ім. С.М. Кірова.

2.1. Специфіка і джерела комплектування дитячої бібліотеки та критерії відбору документів.

2.2. Організація комплектування Донецької дитячої бібліотеки.

2.3 Проблеми політики комплектування Донецької дитячої бібліотеки.

2.4. Використання можливостей Internet при комплектуванні фондів Донецької дитячої бібліотеки.

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ

Актуальність теми. Бібліотечні фонди є важливим культурним, науковим, освітнім та інформаційним надбанням країни, спрямованим на задоволення читацького попиту, реалізацію прав громадян на доступ до інформації. Проте на сьогодні гостро постала проблема оновлення бібліотечних фондів бібліотек, оскільки понад 80 відсотків у них — видання 60—80 років XX століття, які не користуються попитом читачів.

Однією з причин такого стану є різке зменшення нових надходжень до бібліотек.

Метою дослідженняє вивчення теоретичного і практичного досвіду формування бібліотечних фондів дитячих бібліотек в умовах трансформаційних змін у діяльності бібліотек.

Для досягнення визначеної мети були виділені такі завдання:

 • визначити головні напрями сучасних досліджень щодо проблем формування бібліотечних фондів бібліотек;
 • виявити особливості використання можливостей Internet при комплектуванні фондів в умовах інформатизації;
 • визначити ознаки відбору документів у фонди сучасних бібліотек;
 • охарактеризувати комплектування фонду Донецької обласної бібліотеки для дітей ім. С.М. Кірова.

Об'єкт дослідження— процес формування бібліотечних фондів дитячих бібліотек.

Предмет дослідження— бібліотечні фонди дитячих бібліотек в умовах сучасного інформаційного середовища.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань були застосовані наступні методи. Методологічною основою роботи є теоретичні засади бібліотекознавства, фондознавства. Функціональний підхід дозволив згрупувати основні види бібліотечних документів відповідно до функцій, котрі вони виконують у технологічному циклі формування бібліотечного фонду чи поза ним. Крім того, використовувалися методи порівняльного, факторного, термінологічного аналізу, індукції, дедукції, критичного аналізу публікацій, моделювання, вербальної аргументації.

База дослідження- фонду Донецької обласної бібліотеки для дітей ім. С.М. Кірова.

Структура роботи. Структура роботи зумовлена метою та завданнями дослідження. Робота містить вступ, 2 розділи, висновки, список використаних джерел з 19 найменувань (на 2 стор.). Загальний обсяг роботи 35 cтop. Основний зміст викладено на 32 cтop.

У вступі обґрунтовано вибір теми роботи, доведено її актуальність, визначено мету, об’єкт, предмет, завдання, методологію дослідження.

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи формування бібліотечного фонду» викладено теоретичні основи комплектування фонду бібліотеки та особливості формування фонду бібліотеки у сучасних соціально-економічних умовах.

У другому розділі «Комплектування фонду Донецької обласної бібліотеки для дітей ім. С.М. Кірова» розглянуто специфіку і джерела комплектування дитячої бібліотеки та критерії відбору документів, досліджено організацію комплектування Донецької дитячої бібліотеки , проаналізовано проблеми політики комплектування Донецької дитячої бібліотеки, розглянуто використання можливостей Internet при комплектуванні фондів Донецької дитячої бібліотеки.

У висновках узагальнено весь викладений матеріал у дослідженні та запропоновано пропозиції вдосконалення формування бібліотечних фондів дитячих бібліотек України.

Розділ І. Теоретико-методологічні основи комплектування бібліотечного фонду дитячих бібліотек

1.1.Теоретичні основи комплектування фонду дитячої бібліотеки

Бібліотечна справа — складова частина інформаційної, виховної, культурно-освітньої діяльності, що включає комплекс державних, громадських, наукових та практичних заходів, які забезпечують організацію діяльності бібліотек, їх науково-дослідну і методичну роботу, а також підготовку бібліотечних фахівців. Бібліотечні фонди дитячих бібліотек формуються відповідно до значення, складу користувачів бібліотеки та виду бібліотеки як упорядковане зібрання документів. Комплектування бібліотечних фондів дитячих бібліотек здійснюється шляхом отримання обов'язкового примірника документів у порядку, встановленому законом, документів, що випускаються за цільовими програмами книговидання, придбання документів за готівковий і безготівковий рахунки, документообміну, отримання в дарунок, депонування та іншого безкоштовного одержання документів. Маловживані, але цінні в науковому та художньому відношенні документи передаються в бібліотеки-депозитарії. Порядок передачі зазначених документів у бібліотеки-депозитарії визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури.[6, c.21]

Бібліотеки мають пріоритетне право на придбання книг, документів, інших носіїв інформації відповідно до профілю комплектування їх фондів.Це право забезпечується одержанням обов'язкових примірників книг, документів, інших носіїв інформації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, випуском літератури за державним контрактом, наявністю спеціалізованих торговельних організацій і підприємств (бібліотечних колекторів, магазинів тощо), пільговим оподаткуванням видавництв, поліграфічних та інших підприємств, які забезпечують бібліотеки документально-інформаційними ресурсами.Комплектування бібліотечних фондів здійснюється будь-яким шляхом, не забороненим законодавством.Видання та інші матеріали, що не входять до Національного архівного фонду України, можуть бути передані безкоштовно з фондів одних бібліотек до фондів інших бібліотек.[6, c.22]

Маловикористовувані, але цінні у науковому і художньому відношенні книги, документи та інші носії інформації можуть передаватися в бібліотеки-депозитарії.Порядок передачі зазначених видань в бібліотеки-депозитарії визначається Міністерством культури України.Комплектування бібліотечних фондів традиційним шляхом досить довготривалий та трудомісткий процес, який послідовно складається з багатьох етапів і по сукупності часових витрат може займати досить великі терміни. Але останнім часом ми маємо унікальну можливість використання ресурсів Інтернет у комплектуванні іноземних видань, на жаль поки що вітчизняні видавництва, передплатні агентства та книготоргівельні організації, що діють в Україні не мають таких ресурсів (засобів).[2, c.66]

1.2. Особливості формування фонду бібліотеки у сучасних соціально-економічних умовах

Комплектування бібліотечних фондів найбільш актуальна та болюча для бібліотек області. Вже ніхто не має сумніву в тому, що на кошти, які виділяються державою, планово оновлювати бібліотечні фонди дуже важко. Тому бібліотеки вимушені шукати та використовувати додаткові можливості для комплектування своїх фондів. Ця тема неодноразово порушувалась на численних "круглих столах", семінарах бібліотечних працівників. Її обговорення було продовжено на заочній нараді "Пошук і використання додаткових джерел фінансування процесу комплектування бібліотечного фонду", у якій прийняли участь більшість ЦБС області. Найбільш цікавий досвід діяльності бібліотек по залученню позабюджетних коштів для комплектування бібліотечних фондів узагальнені в даному дослідженні.[10, c.68]

Бібліотеки прикладають чималі зусилля для поповнення своїх фондів новою літературою і задоволення зростаючого читацького попиту, знаходять для цього різні шляхи рішення: постійно звертаються до офіційних органів влади; шукають спонсорів, меценатів серед державних і приватних підприємств; використовують міжнародні благодійні фонди, освітні, релігійні, громадські організації; співпрацюють з редакціями газет та журналів, літературними об'єднаннями, клубами, місцевими авторами, організують в бібліотеках благодійні акції, надають читачам платні послуги тощо.[10, c.70]

Для вирішення цієї проблеми надзвичайно важлива підтримка місцевих органів влади. Тому бібліотеки області намагаються привертати їх увагу до своїх проблем під час проведення передвиборчих кампаній, особистих зустрічей депутатів з виборцями, інших політичних акцій.Найперспективнішим джерелом додаткового фінансування бібліотеки вважають міжнародні благодійні фонди. В даному напрямку працюють ЦМБ Макіївки, Артемівська, Харцизька, Дружківки, Костянтинівки, Маріуполя, Єнакієвого, Краматорська, які з метою одержання грантів Міжнародного фонду "Відродження" розробляють проекти та програми.[10, c.71]

Артемівська міська ЦБС звернулась до української діаспори у Канаді, Австралії, Аргентині, США. З Канади та Австралії надійшло біля 300 прим. книг. Центральній міській бібліотеці для дорослих кілька разів дарував літературу єврейський благодійний фонд "Хесед Зікорен", що дало можливість організувати на базі ЦМБ сектор єврейської літератури. Петрівська сільська бібліотека ЦБС Красноармійського району з допомогою Міжнародного центру "Дар" поповнила свій фонд 91 прим. видань.Чимало бібліотек області підтримують тісні контакти з представниками різних партій, релігійних та громадських організацій.[10, c.73]

Завдяки співпраці з політичними партіями багато бібліотек одержують газети "Комуніст", "Товарищ". В Красноармійську від просвітницьких релігійних організацій бібліотеки одержали 278 прим. книжок. Харцизька народно-демократична ліга молоді подарувала бібліотекам міста 152 прим., місцева церква — 154 прим.[10, c.74]

Велику допомогу в комплектуванні фондів релігійною літературою бібліотеки Тельманівської ЦБС одержують від храмів та інших релігійних організацій. Християнська місія "Возможность" подарувала всім сільським та дитячим бібліотекам "Дитячу Біблію". Екологічний фонд Новоазовського району виділив у 1999 р. для бібліотек 540 грн. Екологічна служба Тельманівського району забезпечила передплату на видання "Наш край" та "Рідний край".Бібліотеки Сніжного також підтримують тісний зв'язок з екологічною інспекцією Східного регіону. Кожен рік усім бібліотекам виписуються газети "Наш край", "Исток". Безкоштовно надається бібліотекам міста література природоохоронної та краєзнавчої тематики. В 1999 році інспекція подарувала ЦМБ "Червону книгу України", т. 2. [10, c.77]

Бібліотекам Олександрівської, Тельманівської, Шахтарської районних, Горлівської, Артемівської міських ЦБС допомагають Ради ветеранів війни і праці, які організують передплату журналів і газет на свої кошти, дарують літературу. Значну роль в задоволенні інформаційних потреб читачів грає періодика, тому бібліотеки області використовують різні методи і шляхи залучення додаткових коштів для одержання періодичних видань. Перш за все — це кошти підприємств, громадських організацій. Завдяки спонсорській підтримці бібліотеки Єнакієвого передплатили в 1999 р. 22 періодичних видання на суму 632 грн., Артемівська — 8 видань на суму коло 1000 грн., Новоазовського району — 7 видань; жодна бібліотека Тельманівської районної ЦБ в цьому році не залишилась без періодичних видань. [16, c.13]

Вагому допомогу в передплаті бібліотекам Горлівської ЦБС надають міські підприємства: Ртутний комбінат, МПП "Фільтр", хлібокомбінат, соціально-культурний центр (1500 — 2000 грн. щорічно). Бібліотеки Горлівки також використовують газети і журнали, які передплачують для себе постійні читачі. Після прочитання вони приносять їх до бібліотеки, де ними користуються багато інших читачів.Металургійний комбінат ім. Ілліча в Маріуполі надає допомогу бібліотеці-філіалу №6 ім. Гоголя: в 1998 р. — 1500 грн., в 1999 р. — більше 300 грн. В практику деяких бібліотек-філіалів міста увійшло здійснення передплати на газети та журнали спільно, коли декілька приватних осіб-читачів бібліотеки об'єднуються та виписують періодичні видання, а інші читачі користуються ними на певних умовах. Українсько-американський доброчинний фонд "Сейбр-Світло" передплатив безкоштовно для 10 ЦБС області 30 прим. річних комплектів журналів.[16, c.14]

З метою поповнення своїх фондів бібліотеки області успішно співпрацюють з редакціями місцевих газет та журналів.Маріупольська ЦМБ для дорослих одержує обов'язковий примірник усіх місцевих газет та журналів. Крім того, редакціями здійснена безкоштовна передплата для ЦМБ, окремих бібліотек-філіалів на газети "Мариупольская жизнь", "Рената", "Ильичевец", "Приазовский рабочий", "Азовский машиностроитель", "Азовский моряк".[14, c.56]

ЦМБ і деякі бібліотеки-філіали Артемівська безкоштовно одержують газети "Вперед", "Наш город", "Александру", "За огнеупоры", "Соляник".

Харцизька редакція подарувала бібліотекам передплату на рік на газету "Харцызские вести". Олександрівська ЦБС безкоштовно одержує "Олександрівські вісті".В Горлівці видання місцевої преси за домовленістю з головними редакторами безоплатно отримують безпосередньо в редакціях газет "Кочегарка", "Время", "Вечерняя Горловка". Заощаджені кошти ідуть на передплату інших необхідних періодичних видань, що дає можливість розширювати репертуар газет та журналів.[14, c.57]

Подібні приклади можна привести також по Єнакіївській, Шахтарській, Сніжнянській міських, Новоазовській районній та ін. ЦБС.Основним джерелом додаткового фінансування комплектування бібліотек області є платні послуги, які надають 80% ЦБС.З 1995 р. надають платні послуги бібліотеки Шахтарської міської ЦБС. У 1996 р. придбано за рахунок платних послуг 470 прим. (30% всього надходження), в 1997 р. — 661 прим. (16,8%), в 1998 р. — 715 прим. (24,4%). У 1999 р. було зароблено по системі 3610 грн. і на всі гроші придбана нова література.[14, c.58]

ЦРБ і 11 сільських бібліотек Тельманівського району отримали від платних послуг 1296 грн., які були витрачені не лише на придбання нових книг, але й на передплату періодичних видань. ЦРБ за рахунок комерційного абонементу передплатила 45 назв газет та журналів. Близько п'яти років ЦБС працює з книжковою комерційною фірмою "БАО" м. Донецька. Бібліотеки продають книги цієї фірми, а на одержані відсотки від продажу поповнюють свої фонди.За 1998-1999 рр. за рахунок платних послуг бібліотеки Маріупольської ЦБС для дорослих придбали 530 прим. літератури на суму 3650 грн., Дзержинської ЦБС для дорослих поповнили свої фонди на суму 827 прим., Ясинуватської районної ЦБС — 998 грн. Щорічний прибуток від платних послуг в Добропільській районній ЦБС складає від 700 до 1000 грн.

Таку можливість заробляти гроші використовують також бібліотеки Дружківки, Макіївки, Костянтинівки, Слов'янська, Красноармійська, Тореза, Сніжного, Харцизька, Володарського, Великоновосілківського районів. Значну допомогу бібліотекам надають літературні об'єднання, клуби, місцеві автори.[19, c.68]

На базі Маріупольської ЦБС ім. В.Г. Короленка вже 3 роки працює міський літературний музей, що розкриває сторінки літературної біографії міста, розповідає про життя та творчість літераторів Маріуполя. На протязі 75 років існує літературний клуб "Азов'я", популярністю користується літературне об'єднання "Прометей". З ними музей встановив тісний взаємозв'язок. За роки співпраці розділ "Літературний Маріуполь" поповнився 70 книгами місцевих авторів, письменників-земляків. Автори дарують книги не тільки музею, а й безпосередньо бібліотекам міста. Наприклад, літературно-художній альманах "Маріуполь" отримали всі бібліотеки ЦБС, книгу поезій В. Солдатова "Осеннее утро" — ЦМБ та бібліотека-філіал №3 тощо. Книжковий фонд музею знаходить відображення у краєзнавчому каталозі ЦМБ з сиглою "Літературний музей".[19, c.69]

Бібліотеки Артемівська намагаються залучити до своїх фондів друковані видання окремих організацій та установ, таких як виконком, міський краєзнавчий музей, товариство "Бахмут". За 3,5 роки у ЦБС надійшло 308 прим. видань. При бібліотеці-філіалі №1 у 1998 р. був створений читацький клуб "Клич", куди увійшли читачі і бібліотечні працівники, які люблять книгу та стурбовані теперішнім станом бібліотек. На своєму засіданні вони вирішили за рахунок членских внесків купувати новинки літератури та передавати їх у фонд бібліотеки. Зараз клуб нараховує 100 членів, і вже в цьому році вони подарували 107 прим. новинок художньої літератури.[19, c.70]

Літературно-любительське об'єднання "Друзі бібліотеки" при ЦМБ Сніжного на вступні та щомісячні внески його членів придбали та безкоштовно передали бібліотеці в 1999 році 83 книги підвищеного попиту.

Фонди бібліотек Тельманівської ЦБС у цьому році поповнилися книгою місцевого автора-краєзнавця В.Г. Душки "От старины глубокой до наших дней". Книгу одержали також шкільні бібліотеки району та бібліотеки області (300 прим.).Красноармійська ЦМБ ім.Т.Г. Шевченка організувала презентацію книжки І. Костіна "Україна моя нене". Автор, дякуючи за організацію цього заходу, подарував 15 прим. своєї книги міським бібліотекам. Після презентації у центральній районній бібліотеці автор подарував збірник своїх віршів для кожної сільської бібліотеки.[1, c.61]

Бібліотеки Горлівської ЦБС також проводять презентації книг авторів, які мешкають в місті, а ті дарують бібліотекам свої книги. Члени літературного об'єднання таким чином подарували 48 своїх збірників. Все активніше для поповнення фондів новою літературою бібліотеки використовують добровільні пожертвування громадян, читачів, для чого проводять благодійні акції. Вони мають різні назви: "Дарунок бібліотеці" (Сніжне), "Книга — в дар бібліотеці" (Красноармійськ, Єнакієве), "Книга дитинства" (Новоазовський район), "Копійка" (Красноармійський район), "Мій подарунок бібліотеці", "Книзі — друге життя" (Тельманівський район), "Подаруй книгу" (Горлівка). Їх мета одна — підтримати бібліотечні фонди, привернути увагу громадськості до бібліотек.[1, c.62]

У міських засобах масової інформації Маріуполя була оголошена акція "Допоможи бібліотеці", під час якої у всіх бібліотеках системи розміщені звернення до читачів з проханням при запису в бібліотеку подарувати їй книгу. На це відгукнулося багато мешканців міста. Всього від читачів, місцевих авторів, товариств "Просвіта", греків, Спілки студентів отримано більше 1000 прим. літератури. Найбільш активно ця акція пройшла у мікрорайоні "Курчатово". Зусиллями читачів фонд бібліотеки-філіалу №14 поповнився більше ніж на 500 прим. Допомагають цій бібліотеці не лише книжками. Ентузіаст і постіний читач бібліотеки Козлов А.В. своїми руками зробив для бібліотеки верстак для прошиття книжок у м'якій обкладинці, що дозволило зберегти велику кількість книжок з фонду бібліотеки.[8, c.48]

У м. Димитрове в зв'язку з пожежею в дитячій бібліотеці-філіалі №3 і знищенням всього фонду з 17 по 31 жовтня 1998 р. була проведена акція допомоги, яка організована місцевим осередком Народно-Демократичної партії України, Асоціацією ділового співробітництва, міським відділом культури та освіти. Для бібліотеки було зібрано 12926 прим. Найбільш активні учасники благодійної акції (деякі учні приносили від 50 до 100 книжок) були премійовані квитками-запрошеннями на загальноміський осінній бал. Багато учасників акції виїжджали у місто Донецьк до Палацу молоді на молодіжну тусовку. Книги продовжують надходити до цього часу.Після проведення у Красноармійську благодійної акції "Книгу — в дар бібліотеці" бібліотеки одержали 834 прим. книг, що складає 1/3 частину всіх надходжень за рік. На зібрані кошти в ході акції "Копійка" бібліотеки Красноармійського району оформили додаткову передплату періодичних видань.[8, c.49]

У Тельманівському районі акція "Мій подарунок бібліотеці" була приурочена до 50-річчя районної дитячої бібліотеки. Діти з радістю відгукнулися на прохання бібліотекарів і дарують не тільки книги, журнали, а ще й ігри, з яких зібралась невеличка ігротека. За 4 дня акції "Книга дитинства" в Новоазовському районі зібрано більше 300 книг.В Дружківській ЦБС в дар від читачів отримано 1567 книг, Володарській — близько 1000 книг, Горлівській — 884 книг, Амвросіївській — 640 книг, Шахтарській міській — 320 книг.Кіровська ЦМБ отримала від читача і друга бібліотеки, члена Спілки журналістів України Іванова Г.Н. книги письменників Донбасу з автографами, серед яких книги А. Медведенка, І. Світличного, Й. Курлата, В. Меркур'єва, Г. Довнара, В. Фролова.Бібліотечна рада Добропільської районної бібліотеки організувала фонд подарованої книги. Всі подаровані книги фіксуються у книзі обліку "Нам дарують:". На кожному примірнику оформлено звернення до читачів: "У Вас в руках книга, подарована : (вказується прізвище, ім'я, по батькові). Ми будемо вдячні, якщо і Ви, шановний читачу, зробите подарунок бібліотеці". За кожну подаровану книгу читач може прочитати декілька цінних книжок позачергово. [13, c.7]

Більшість благодійних акцій приурочені до ювілеїв бібліотек, до святкування Всеукраїнського Дня бібілотек. В останні роки в області закривається багато профспілкових, відомчих бібліотек, фонди яких часто передаються у державні бібліотеки. Так, бібліотечний фонд Єнакіївської ЦБС збільшився на 46138 примірників за рахунок прийняття фондів ряду закритих профспілкових бібліотек. Бібліотечний фонд профспілкової бібліотеки шахти ім. Поченкова в кількості 14381 прим. на суму 32365 грн. переданий на баланс Макіївської ЦБС. Вся художня, галузева література потрапила до фондів Тельманівської ЦБС в зв'язку із закриттям бібліотеки при райдержадміністрації.Незмінним джерелом поповнення фондів бібліотек області залишаються обмінно-резервні фонди обласних бібліотек, якими користуються всі бібліотеки області.[3, c.73]

Поповнюють літературою фонди бібліотеки завдяки участі в конкурсах, які оголошують обласне управління культури та обласні бібліотеки. Успішним для Макіївської, Красноармійської, Єнакіївської міських ЦБС став огляд роботи бібліотек по соціальній адаптації молоді, де вони зайняли відповідно I, II, III місця і нагороджені бібліотечками для молодих читачів в кількості 2000, 1500, 145 прим. Бібліотеки одержали значну матеріальну підтримку, що надихнуло бібліотекарів на активізацію участі в подібних конкурсах.[3, c.74]

1.3. Інтернет-ресурси як джерело формування бібліотечних фондів

В сучасних умовах бібліотеки мають здійснювати не лише збір та обробку друкованих видань, а й архівування інформаційних ресурсів Інтернет.Перед проведенням робіт з комплектування бібліотек ресурсами Інтернет необхідно визначитися з інформаційними джерелами, які підлягають включенню до сховищ Інтернет-даних. При цьому доцільно врахувати концептуальні настанови засновників Національної бібліотеки, які наголошували на тому, що в ній "має бути найповнішим чином розроблений відділ Ucrainica". Сучасне трактування визначення "Україніки" зроблено В.Ю.Омельчуком при розробці концепції національної бібліографії України. Ним запропоновано наступні чотири ознаки віднесення документів до цього фонду (твори друку, опубліковані українською мовою незалежно від місця видання; твори друку всіма мовами, опубліковані на території сучасної України; твори друку про Україну, видані в усьому світі всіма мовами; твори друку, авторами яких є українці та українські інституції, видані в усьому світі). [5, c.42]

Вбачається доцільним урахувати вищезгадані напрацювання і при комплектуванні бібліотек інформаційними ресурсами Інтернет. Насамперед, складовою сховища Інтернет-даних мають стати колекції наукових та суспільно значущих документів національної складової Інтернет. При цьому принципово важливо розглядати ці ресурси як складову єдиного електронного документного простору держави і відбивати їх у національній бібліографії України. Сховище Інтернет-даних повинно включати також колекції зарубіжних науково-інформаційних ресурсів. До архівування ресурсів Інтернет слід залучити всі суб'єкти вітчизняної системи документальних наукових комунікацій (провідні галузеві та регіональні бібліотеки, інформаційні центри, наукові установи та навчальні заклади тощо). В межах цієї системи доцільно організувати формування відповідних галузевих сховищ Інтернет-ресурсів (медичних, сільськогосподарських тощо). Багатогалузеві бібліотеки університетів можуть зосередитися на архівуванні Інтернет-ресурсів колекцій профільних мережевих інформаційних ресурсів, а обласні наукові бібліотеки — на зібранні регіональної інформації. Національні бібліотеки мають взяти на себе координуючі функції та завдання створення зведеного довідково-пошукового апарату національного сховища Інтернет-даних при формуванні бібліотечних фондів. Цей апарат повинен діяти за схемою, що передбачає поєднання метаданих про колекції Інтернет-публікацій з повнотекстовим індексуванням наявних масивів інформації у галузевих та регіональних бібліотеках. [5, c.43]

Створення сховищ Інтернет-ресурсів не має належного нормативно підґрунтя. Правовою основою архівування Інтернет-ресурсів українського сегменту можна вважати вищезгадану Постанову Кабінету Міністрів України щодо розвитку діяльності Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Можливість залучення до архіву зарубіжних ресурсів сьогодні надається ліцензіями Creative Commons, які являють собою певний конструктор ліцензій, у якому кожному автору надається можливість обрати варіант, який може його задовольняти. Представлення ліцензій Creative Commons у вигляді структурованої схеми метаданих відносить їх до більш поширеного класу правових метаданих (rights metadata) та надає можливість автоматизованої обробки цієї інформації. Деякі способи автоматичної обробки реалізовано вже сьогодні — створено тестову пошукову систему (http://search.creativecommons.org/), яка дозволяє уточнювати пошукові запити умовами використання матеріалів. Можна констатувати, що ліцензії Creative Commons не є запереченням копірайту, а його трансформацією у вигляд, коли копірайт не перешкоджає вільному поширенню інформації.

У цілому слід зробити висновок щодо необхідності започаткування та активізації в Україні робіт з комплектування бібліотеками фондів електронних публікацій на основі інформаційних ресурсів Інтернет.[5, c.43]

Розділ II. Комплектування фонду Донецької обласної бібліотеки для дітей ім. С.М. Кірова

2.1. Специфіка і джерела комплектування дитячої бібліотеки та критерії відбору документів

Процес комплектування в дитячій бібліотеці має свої специфічні риси, обумовлені деякими моментами, а саме: віком читачів, що коливається майже від народження дитини і до глибокої старості, та їхніми різноманітними інформаційними потребами, які залежать і від шкільної програми, і від особистих захоплень. Тому врахування вікових особливостей користувачів, їхніх інтересів та запитів — найважливіший фактор відбору документів до фондів дитячих бібліотек. Аналізуючи інформаційні потреби читачів та відмови на їх запити, бібліотека робить висновки про необхідність комплектування фонду тими чи іншими документами, керуючись певними критеріями відбору, насамперед, такими як:

 • зміст книги — він повинен бути цікавим, захоплюючим, пізнавальним;
 • стиль написання — враховується, як написана книга, чи не важко читачеві буде працювати з нею;
 • цінність книги (естетична, літературна, дозвіллєва, історична та ін.);
 • попит на неї;
 • репутація авторів та видавництв;
 • висока видавнича якість (бажано, щоб книга витримувала якнайдовше бібліотечне користування);
 • ціна.

На жаль, висока ціна видань і відсутність достатніх коштів стримують бібліотеку в її бажанні придбати ту чи іншу потрібну читачам книгу.[8, c.26]

Що повинна робити дитяча бібліотека в умовах економічної нестабільності, де має шукати кошти і які джерела комплектування використовувати для того, щоб унікальні бібліотечні фонди постійно поповнювалися і оновлювалися? Саме від стабільності цих процесів значною мірою залежить успішність діяльності бібліотек. Авторитет бібліотеки в очах читачів визначається багатством та якістю її фондів. Є що читати, слухати, дивитися — читач звертається до неї за допомогою. Ні — він її ігнорує. Хоча у минулому році книгозабезпеченість у бібліотеках області складала 15,2 примірників, разом з тим нинішній стан бібліотечних фондів викликає серйозне занепокоєння. Протягом останніх років йде процес, при якому вибуття превалює над надходженням до бібліотек.[8, c.27]

Так, у 2001 році до фондів дитячих бібліотек області надійшло 88079 документів, вибуло — 218978. Ці показники говорять про те, що фонди дитячих бібліотек зменшились на 130899 примірників, хоча і з об'єктивних причин. До фондів міських бібліотек надійшло 73031 прим., вибуло — 199673; до фондів районних бібліотек надійшло 5770 прим., вибуло — 9693; до фонду обласної дитячої бібліотеки надійшло 9278 прим., вибуло — 9612.Серед міських бібліотек найгірший стан з поповненням фонду в Авдіївці, Димитрові, Докучаєвську, Жданівці, Ясинуватій; в районних — Артемівський, Володарській, Костянтинівській, Старобешівській.Щоб залучати нових читачів до бібліотеки і не втрачати тих, що є, знайомити їх з найкращою літературою, привчати до роботи з книгою та іншими носіями інформації, виховувати любов до книги, бібліотеки намагаються комплектуватися якісними документами і використовують для цього традиційні і нетрадиційні джерела комплектування.Видавництва, книготоргові організації, обмінні фонди, дари та пожертвування від друзів книги і бібліотек, участь у конкурсах — ось хто і що допомагає бібліотекам у процесі комплектування своїх фондів.[8, c.28]

В останні роки дитячим бібліотекам в дарунок направляли видання благодійний фонд "Літопис УПА", "Український культурно-аналітичний журнал "Артлайн"", українсько-американський фонд "Сейбр-Світло", Міжнародний фонд "Відродження", ООО науково-виробниче підприємство "Идея" м. Донецька, Всеукраїнське товариство "Просвіта", Партія Регіонів, Народно-демократична партія, релігійні організації, окремі підприємства та ін.Значну допомогу бібліотекам надають літературні об'єднання, клуби, місцеві автори. Наприклад, бібліотеки м. Артемівська від товариства "Бахмут" одержали у 2001 році понад 100 примірників книг.[4, c.36]

З метою поповнення своїх фондів бібліотеки області успішно співпрацюють з редакціями місцевих газет та журналів.Також для комплектування фондів бібліотеками для дітей використовуються кошти, що надходять від надання платних послуг. Наприклад, у м. Дзержинську ця цифра становила в 2001 році 3989 грн., у Першотравневому районі 1390 грн., у м. Костянтинівка — 827 грн., у м. Дебальцеве — 632 грн.Все активніше для поповнення фондів новою літературою бібліотеки використовують добровільні пожертвування громадян, читачів, для чого проводять благодійні акції. Вони мають різні назви, але спільну мету: "Дарунок бібліотеці" (м. Сніжне), "Книга в дар бібліотеці" (м. Красноармійськ), "Книга дитинства" (Новоазовський р-н), "Книзі — друге життя" (м. Горлівка).[4, c.37]

Бібліотеки поповнюють свої фонди також завдяки участі в конкурсах, які оголошують управління культури облдержадміністрації та обласна бібліотека для дітей. Успішною для Горлівської, Дзержинської, Краматорської, Слов'янської, Макіївської, Харцизької міських ЦБС стала участь у конкурсі акції "Збережемо книгу для читача"; для Дробопільської, Дружківської, Краснолиманської ЦБС — у конкурсі "Бібліографічні горизонти ХХІ століття". Всі бібліотеки-переможці нагороджені комплектом книг. Для вирішення питання фінансування комплектування надзвичайно важливою є підтримка місцевих органів влади. Тому бібліотеки області намагаються привернути їхню увагу до своїх проблем під час проведення передвиборних компаній, особистих зустрічей депутатів з виборцями, інших політичних акцій. Саме так діяли бібліотеки міст Жданівки, Макіївки, Слов'янська, Тельманівського району та інші і отримували кошти на передплату періодичних видань.[4, c.38]

З метою забезпечення нормального функціонування і розвитку бібліотеки в умовах дефіциту державного та місцевих бюджетів, подорожчання друкованої та іншої продукції дедалі більшого значення набуває пошук джерел отримання додаткових коштів, підтримки доброзичливого ставлення громадськості до бібліотеки.Наша бібліотека, не отримуючи протягом останніх років бюджетних коштів на придбання книг, вимушена була шукати нетрадиційні шляхи добування їх з інших джерел. Спочатку робота з комплектування фонду велася інтуїтивно, безсистемно, з використанням, в основному, власного досвіду та ініціативи. З часом ми виробили певні напрямки в цій роботі і фонд нашої бібліотеки став поповнюватися за рахунок:

 • бюджетних коштів;
 • платних послуг;
 • книг, подарованих користувачами;
 • книг, подарованих письменниками та видавництвами;
 • спонсорів;
 • передплати;
 • Центру інформатики Міністерства культури України та Державної бібліотеки України для дітей тощо.[4, c.40]

Комплектування фонду краєзнавчою літературою завжди було одним із основних завдань регіональних бібліотек. Сьогодні шкільне краєзнавство набуло масового характеру. Тема "Наша область, край" внесена до навчальної програми окремими розділами. За останній час вийшли підручники з географії та історії Донецької області. Тому вичерпне комплектування літературою, яка видається в регіоні, стало першочерговим завданням відділу комплектування. Пошук джерел поповнення фонду краєзнавчою літературою спонукав нас шукати зв'язки з різними установами та організаціями, насамперед, налагоджувати стосунки з видавництвами міста та області.[4, c.41]

Сьогодні в бібліотеці діє банк даних 34 видавництв Донецького регіону. Бібліотека спілкується з 10: "Козацький вал", "Корпункт", "Макдел", "Мрія", "Собор", "Ярославна". Відвідує місцеві видавництва кожного місяця, а з тими, що знаходяться в районах, веде переписку (іноді через дитячі бібліотеки). Ця робота дає певні результати: за 2000-2002 рр. бібліотека безкоштовно одержала 579 примірників книг на суму 1551 грн. [4, c.42]

Дружні стосунки склалися в бібліотеці і з місцевими письменниками: лауреатом республіканської премії імені Андрія Головка Іваном Головченком; лауреатом обласної премії ім. М. Хвильового, республіканської премії ім. М. Трублаїні Олексієм Столбіним; журналістами Володимиром П'янковим і Юрієм Ошем та ін. Вони часті гості нашої бібліотеки і при змозі завжди дарують свої книги юним читачам. Так, Олексій Столбін подарував 2 тис. примірників своєї книги "Хмари над Журавкою". Книги були розіслані в усі дитячі бібліотеки області. Майже 100 примірників цінної краєзнавчої літератури передала в дарунок бібліотеці вдова письменника П.О. Стефарова.Багато років бібліотека співпрацює з інститутом позашкільної освіти, який постійно безкоштовно виділяє певну кількість підручників для школярів-читачів. Так, наприклад, за останні три роки бібліотека одержала 500 підручників.[4, c.43]

Незначна частина коштів, одержаних від впровадження платних послуг, не могла задовольнити потреби бібліотеки в придбанні нових книг, і покладати великі надії на це джерело фінансування ми не могли. Тому виникла проблема пошуку фінансової та іншої допомоги у благодійних фондах, у спонсорів. Так, 98 прим. на суму 432 грн. одержала бібліотека від фонду "Сейбр-Світло" як спонсорську допомогу в 2002 р.; в 2001 р. гуманітарна допомога надійшла з благодійного фонду "Благовіст", в кількості 64 прим.; 336 грн. виділив на придбання книг (2000 р.) НВПП "Агропромсервіс".Кожна людина хоче, щоб про її благодійний вчинок знали інші і були вдячні їй за добру справу. Спонсори також хочуть знати, як витрачаються їхні кошти. Тому, незалежно від розміру допомоги, бібліотека завжди висловлює їм подяку в письмовій або усній формах, у газетах, на радіо і на телебаченні обов'язково перелічуються організації та заклади, які надали допомогу в придбанні літератури. У бібліотеці оформлено стенд "Слова подяки нашим спонсорам", а в читальному залі для читачів молодшого шкільного віку — виставку "Ці журнали передплатили вам спонсори…".[7, c.32]

Бібліотека з квітня 2000 р. розпочала акцію "Збережемо бібліотеку для дітей". Одним з пунктів її був захід "Подаруй бібліотеці книгу", який передбачав меценатську допомогу читачів — дарування книг. Через засоби масової інформації наша бібліотека звернулася до всіх жителів міста, учнів шкіл, місцевої влади з проханням допомогти бібліотеці продовжити своє існування, залишитися активним суспільним і соціальним осередком, центром інформації, освітньої підтримки дитини. Внаслідок проведеної акції бібліотека одержала 1138 прим. книг.Відрадно те, що останніми роками суттєво збільшилась сума коштів на передплату періодичних видань: з 1031 грн. (1999 р.) до 20 000 грн. (2000 р.). Завдяки якісній передплаті, яка повністю задовольняє читачів всіх вікових категорій (на цей рік бібліотека передплатила 60 назв газет і 147 назв журналів), покращилась довідкова робота читального залу. 70% довідок бібліотека виконує, використовуючи саме періодичні видання. Крім того, ми мали змогу передплатити ще й книги і підручники. Якщо в 1999 р. по передплаті ми отримали лише 34 книги, то в першому півріччі 2002 р. — 113 книг.1 липня 2002 р. Кабінет міністрів України прийняв Постанову "Про затвердження державної програми поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 р."[7, c.37]

2.2. Організація комплектування Донецької дитячої бібліотеки

Комплектування фондів новою літературою здійснюється у відповідності до завдань, визначених статутом бібліотеки та її місцем в єдиній системі бібліотечно-бібліографічного забезпечення наукових досліджень в АН України та запитів органів законодавчої влади, закладів культури, творчих організацій та ін. З метою забезпечення максимальної повноти в комплектуванні фондів бібліотека поєднує різні його джерела. Насамперед, це два обов’язкових примірника видань України, що надходять з друкарень та інших поліграфічних підприємств; передплата періодичних видань; купівля в книготоргівельній мережі; міждержавний книгообмін; придбання через Центральний колектор наукових бібліотек (Росія); безкоштовні надходження (дари окремих осіб, установ); заповнення прогалин через обмінно-резервні фонди власної та інших бібліотек тощо. Активно використовуються також нетрадиційні канали. Щорічне поповнення фондів бібліотеки за останні роки складає близько 10 тис. видань.[9, c.46]

Названі джерела комплектування (крім БОП, по якому надходять лише перші примірники) забезпечують фонди як першими примірниками, так і дублетними, тобто виконують функції і основного і додаткового комплектування. Останнє має свої властивості як з точки зору повноти надходжень, так і щодо розподілу видань серед структурних підрозділів. Головна відмінність цієї форми комплектування полягає в тому, що воно тісно пов’язане з реалізацією принципу наукового відбору літератури на основі джерел інформації та надходження перших примірників до бібліотеки і тому має вибірковий характер. Цей спосіб поширюється на підсобні фонди читальних залів структурних підрозділів-фондоутримувачів, а також на інші фонди, які входять у структуру бібліотеки. Разом з тим в комплектуванні виникли суттєві труднощі, що пов’язані в першу чергу з комерціалізацією видавничої справи.[9, c.47]

Монополізм поліграфістів, виробників паперу, діяльність альтернативних видавництв призводять державні книговидавництва до краху. Деякі видавництва припиняють своє існування, інші ще не визначились з планами видання літератури. Необхідно відзначити, що більшість видавництв взагалі не видають свої тематичні плани, оскільки це економічно невигідно. А інтереси розвитку науки вимагають оперативного одержання необхідної інформації.Особливо погана справа з придбанням малотиражної літератури.Звичайно, важко зобов’язати оргкомітети конференцій, щоб вони виявили турботу про фонди бібліотеки, а, на жаль, засоби централізованого одержання інформації перестали діяти.[18, c.24]

Тому за останній час не тільки ускладнилося комплектування, а й склалося таке становище, яке не може не позначитись і не загрожувати його повноті та якості. З метою вдосконалення комплектування бібліотеки українськими виданнями була розпочата велика робота по вивченню структури книговидавничої діяльності України, зокрема ведеться вивчення структури видавництв, як державних, так і приватних, їх тематичної спрямованості. Особливістю комплектування фондів бібліотеки на сучасному етапі є постійний пошук оптимальних форм організацій його процесу. Вивчення джерел комплектування – даних про обсяг, своєчасність та повноту надходжень, виконання чи невиконання замовлень, причин невиконання, шляхів заповнення прогалин тощо – дає зробити висновки щодо подальшого використання того чи іншого джерела, намітити шляхи підвищення його ефективності тощо. Досвід діяльності бібліотеки останніх років дає підстави вважати, що для подальшого вдосконалення роботи системи формування фондів необхідно:

— створити економічні, правові, технологічні та інші умови для розвитку міждержавного обміну інформацією;

— забезпечити доступ до інформаційних ресурсів у режимі on-line;

— активніше використовувати мікрокопіювання – як обов’язкову складову частину комплектування та доукомплектування фондів;

— диференційовано підходити до відбору видань, кількість їх примірників, зважаючи на наукову, історичну та інформаційну цінність;

— систематично вдосконалювати на цій основі профіль комплектування бібліотеки;

— продовжувати наукові дослідження з метою теоретичного обґрунтування нових шляхів комплектування та доукомплектування бібліотеки;

— передбачати в процесі розроблення проектів, договорів та угод на міжурядовому рівні широкий обмін інформацією між бібліотеками.

Для вирішення цих та інших проблем необхідно займатися вивченням ефективності системи книгопостачання, прогнозувати розвиток та забезпеченість повноти і якості комплектування фондів ЦНБ, створити комп’ютерну систему оперативного контролю за комплектуванням.[18, c.25]

2.3 Проблеми політики комплектування Донецької дитячої бібліотеки

Бібліотеки — ключові об'єкти для розвитку інтелекту нації, і основним підґрунтям їхньої успішної, плідної діяльності є добре укомплектовані книжкові фонди та запровадження у практику роботи бібліотек країни, у т.ч. бібліотек для дітей, інформаційних та телекомунікаційних технологій. Виходячи з цього, необхідність регулярного поповнення фондів, впровадження новітніх технологій, сприяння і вивчення стану виконання державних програм розвитку бібліотечної справи сьогодні є основними завданнями відділу аналізу та прогнозування діяльності бібліотек та інформаційних мереж Міністерства культури і мистецтв України. Кабінетом Міністрів України 1 липня 2002 року була прийнята постанова "Про затвердження Програми поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року", і як результат — у всіх бібліотеках, крім Херсонської, були затверджені регіональні програми поповнення бібліотечних фондів. Згідно з програмою "Українська бібліотечна серія" для публічних бібліотек України придбано понад 240 тис. примірників видань україномовної літератури. У реалізації цієї програми, а також програми "Комплексні заходи з всебічного розвитку української мови" активну участь брала Національна бібліотека України для дітей. [11, c.134]

На виконання вищезгаданих програм Міністерство культури і мистецтв України виділило понад 3 млн. гривень (дитячим бібліотекам — понад 900 тис. для придбання літератури за програмою "Комплексні заходи з всебічного розвитку української мови" та понад 300 тис. за програмою "Українська бібліотечна серія"). У рамках програми "Комплексні заходи з всебічного розвитку української мови" НБУ для дітей було закуплено понад 140 тис. примірників книг у 18 видавництвах України, з них — 102 тис. примірників (понад 40 назв книг) — у видавництві "Веселка". Серед придбаних книг були такі: "Мої та твої таємниці" А. Костецького, "Казкові пригоди і таємниці" В. Нестайка, "Злочинці з паралельного світу" Г. Малик, "Брати Котигорошки" О. Рути, "Наші церкви" З. Мензатюк, цінні книги енциклопедичного змісту, такі як: "Книга знань", "Чудеса живого світу", "Історія людства" та ін. Всього за цими програмами бібліотеки одержали 104 назви книг, що склало 181942 примірники на суму 1311842 гривні. Було також вирішене і питання доставки книг — кожна обласна дитяча бібліотека отримала на свій рахунок для перевезення літератури по 200-300 гривень. Хочеться ще раз підкреслити, що книги, закуплені за цими програмами — це книги для дитячих та сільських бібліотек всіх регіонів України. Проте питання поповнення бібліотечних фондів, особливо для районних та сільських бібліотек, залишається проблематичним у зв'язку з обмеженим фінансуванням з місцевих бюджетів. Успішно вирішується питання поповнення бібліотечних фондів на Миколаївщині, а також у Вінницькій, Донецькій, Одеській та Тернопільській областях.[11, c.135]

Придбання літератури проводиться згідно зі списками, які готуються протягом року і остаточного вигляду набувають після закінчення роботи Форуму видавців. Основні моменти формування підборок літератури це: опрацювання прайс-листів, які надходять на поштову скриньку та електронну адресу бібліотеки; збір інформації про рейтинги новинок у царині дитячої літератури з професійних періодичних видань «КК+», «Книжник Review», «Книжковий огляд», а також з періодики загального спрямування «Поступ», «Львівська газета», «Дзеркало тижня»; складання картотеки видань для дітей, які стали лідерами рейтингових опитувань і визначені лауреатами українських конкурсів «Книжка року», «Книга Форуму», «Краща книга» тощо; складання переліку книг, що пропонується для бібліотек Львівської області. Коригування відповідно до результатів роботи Форуму видавців і внесення відповідних змін до репертуару назв. Перевага надається рідномовній літературі, книгам–переможцям і лауреатам, пізнавальній дитячій літературі та програмним творам.[11, c.136]

До списку було внесено: 2003 рік — 41 назва книг (1027 прим.) видавництв «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», ВЦ «Просвіта», «Казка», «Школа» (Київ), «Видавництва Старого Лева», «Каменяр», «Світ», «Червона Калина», «Ранок», «Сінтекс ЛТД», «Торсінг», «УФ Міжнародного молодіжного співробітництва»; 2004 рік — 31 назва (1447 прим.) — «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Школа», «Махаон-Україна», «Видавництва Старого Лева», «Піраміда», «Червона калина», «Аверс», «Тезис» (Вінниця), «Деснянська правда» (Чернігів), «Ранок» (Харків). Поповнення фонду обласної книгозбірні для дітей у рамках цієї програми щорічно становить близько 1 тисячі примірників.[11, c.137]

Джерелом централізованого постачання бібліотек є галузеві програми поповнення фондів публічних бібліотек на засадах державного замовлення — «Українська бібліотечна серія» і національна програма випуску соціально-значущих видань. Минулорічна «Українська бібліотечна серія» — це майже 170 тис. прим. вартістю 1 млн. 905 тис. гривень. Поповнення обласної бібліотеки для дітей за три роки становить 2 тис. книг.[11, c.138]

Підсумовуючи сказане, варто ще раз наголосити на таких важливих моментах, як: вирішення питання централізованої інформації про вихід у світ нових видань; фінансового забезпечення програм поповнення бібліотечних фондів, для якісного формування яких необхідні гарантовані кошти, що мають надходити систематично, а не 1 раз на рік, а стосовно регіональної програми книгозабезпечення, то насамперед варто більше довіряти професіоналізму, оперативності і порядності бібліотечних працівників, бо процес комплектування фондів — це пріоритетна сфера фахівців, а не чиновників.[11, c.140]

2.4. Використання можливостей Internetпри комплектуванні фондів Донецької дитячої бібліотеки

Internet являє собою “мережу мереж”, що об’єднує 30 тис. локальних, відомчих і територіальних мереж, 3 млн. комп’ютерів і понад 30 млн. користувачів. З підключенням до системи провідних українських книгозбірень перед ними постає проблема ефективного використання її інформаційних ресурсів і комунікативних можливостей. Потребує вирішення,зважаючи на сучасний стан бібліотечної справи в Україні, і питання залучення інформаційних технологій Internet до оптимізації комплектування книгозбірень.[17, c.33]

Вбачаються три взаємодоповнюючих напрямки розв′язання даної проблеми. Перший, найпростіший з них, полягає в активізації використання електронної пошти при проведенні внутрідержавного й міжнародного книгообмінів. Для цього, насамперед, портібно відпрацювати механізми сітьового взаємоінформування українських книгозбірень про наявні списки пропонованих для книгообміну документів, і зафіксувати їх в інструктивно-методичних матеріалах. На основі такої інформаційної бази засобами тієї ж електронної пошти можна оперативно узгоджувати з партнерами книгообмінні операції.[17, c.34]

Другий напрям використання Internet зумовлює залучення on-line технологій. Сьогодні міжнародні агенції з передплати та книготоргівельні організації, які здійснюють комплексне обслуговування книгозбірень, мають банки даних з інформацією про книги й журнали, що можуть бути надані бібліотекам. Замовлення документів у цих банках даних документів і оперативний контроль ходу виконання замовлень відбувається, як правило, через Internet. Ряд партнерів книгозбірень пропонує їм і аналітичні розписи журналів (назва статті, її автори, ISSN журналу, том, № випуску). Бібліотека за певну плату може замовити повний текст потрібної статті й отримати його електронною поштою чи за допомогою факсимільних апаратів. Однак така технологія комплектування передбачає адекватну оперативність фінансових розрахунків з боку українських бібліотек, що в умовах економічних негараздів сьогодення є проблематичним.[17, c.35]

Реальнішим є третій напрямок використання можливостей Internet при формуванні інформаційних ресурсів книгозбірень. На серверах системи вже накопичено значну кількість загальнодоступних комп’ютерних файлів первинних документів. Прикладом цього є матеріали IFLA, бібліотечні стандарти, власні публікації книгозбірень, повні тексти документів ряду віртуальних бібліотек (Internet Public Library, Electric Library та інші). Отримання електронних версій цих документів каналами Internet потребує лише часу і незначних витрат на “транспортні” послуги.Викладене свідчить, що ІТ мережі створюють передумови для координального поліпшення комплектування бібліотечних фондів. Водночас їх ефективне використання потребує чіткішої координації діяльності книгозбірень з тим, щоб інформаційний ресурс, отриманий з Internet однією українською бібліотекою, ставав надбанням усіх провідних книгозбірень нашої держави. [17, c.36]

Висновки

Питання збереження культури, відродження духовності в сьогоднішніх умовах набувають особливої актуальності. Як завжди, провідну роль у підтримці і розвитку культури відіграють бібліотеки, які роблять усе можливе, щоб зберегти її як національне багатство і духовне надбання людства.

Як інформаційно-інтелектуальний, освітній центр Донецька обласна бібліотека для дітей ім. С.М. Кірова працює за розробленими в бібліотеці програмами — "Юний читач", "Підліток і бібліотека", "Естетичний розвиток — кожній дитині", і одним зі своїх головних завдань вважає допомогу читачам-дітям в оволодінні шкільною програмою, педагогам — у підготовці занять якісно вищого рівня, всім користувачам — у постійному ознайомленні з новою інформацією. З цією метою увазі читачів пропонуються постійно діючі виставки "На хвилинку зупинись, нові книги подивись", "Періодичні видання на допомогу навчанню", а також інші тематичні виставки, які несуть певну корисну інформацію. Бібліотекарі під час індивідуальних бесід, оглядів, масових заходів обов'язково знайомлять читачів-дітей, організаторів дитячого читання з новою літературою. Щомісяця для них готуються експрес-інформації про нові книги та цікаві статті з періодичних видань. Багато цікавого і корисного для себе читачі дізнаються під час проведення днів інформації, які присвячуються різноманітним темам, наприклад: "Переяславська Рада — міжнародне визнання української держави", "Донецьк — місто моєї любові" тощо.

Комплектування бібліотечних фондів дитячих бібліотек традиційним шляхом досить довготривалий та трудомісткий процес, який послідовно складається з багатьох етапів і по сукупності часових витрат може займати досить великі терміни. Але останнім часом ми маємо унікальну можливість використання ресурсів Інтернет у комплектуванні іноземних видань, на жаль поки що вітчизняні видавництва, передплатні агентства та книготоргівельні організації, що діють в Україні не мають таких ресурсів (засобів).

Для поліпшення стану комплектування бібліотечних фондів дитячих бібліотек, сприяння їх якісному і планомірному поповненню, гарантованому забезпеченню кращими творами української національної та світової художньої літератури, довідковими, науково-популярними виданнями широкого попиту із різних галузей знань, в Донецькій області засновано обласну бібліотечну серію голови обласної державної адміністрації. Формування бібліотечної серії буде здійснюватися шляхом вибору літератури за перспективними планами видавництв та наявністю виданої друкованої продукції. Кошти на придбання літератури для бібліотечної серії голови облдержадміністрації виділяються з обласного бюджету та передбачаються у кошторисі обласної дитячої бібліотеки, яка укладає угоди з видавництвами, книготорговими організаціями на закупівлю видань бібліотечної серії, проводить фінансові розрахунки та здійснює контроль за дотриманням усіх умов, передбачених відповідними угодами.

Для виживання бібліотек на сучасному етапні важливе значення мають зв'язки з місцевими громадськими організаціями, які стають серйозною фінансовою підтримкою бібліотекам.

Незважаючи на труднощі, працівники дитячої бібліотеки області намагаються створити всі умови, щоб зробити дитячу бібліотеку доступною для всіх, хто працює з дітьми, задовольнити потреби всіх читацьких груп.

Список використаної літератури

1. Бібліотеки в системі державних закупівель: проблеми та шляхи їх вирішення //Бібліотечний форум України. — 2005. — № 4. — C. 61-62

2. Башун О. Проблеми придбання книг і періодики для бібліотек України відповідно до чинного законодавства щодо державних закупівель//Бібліотечний форум України. — 2005. — № 4. — C. 66

3. Бердигалиева Р. Дарение как источник пополнения фондов //Библиотека. — 2004. — № 2. — C. 73-77

4. Богачева Р. Комплектование фондов:правовой статус //Библиотековедение. — 2000. — № 1. — C. 36-43

5. Булах Т. INTERNET у сфері бібліотечної селекції документів/ Булах Т. //Вісник Книжкової палати. — 2004. — № 1. — C. 42 — 43.

6. Вдовина Т. Выручает — обменно-резервный фонд : /Комплектование библиотек ЦБС через обменно-резервный фонд//Библиотека. — 1997. — № 7. — C. 21-22

7. Вергунов В. Комплектування фондів ДНСГБ УААН: стан і перспективи //Бібліотечний вісник. — 2006. — № 5. — C. 32-37

8. Гощанська А. Дитячі бібліотеки Донеччини у пошуках вірної стратегії // Світ дитячих бібліотек. – 2006. – № 4(21). – с. 26-28

8. Гуменюк І. Проблеми комплектування фондів бібліотек у сучасних умовах //Бібліотечний вісник. — 1998. — № 6. — C. 48-49

9. Дмитриев К. Комплектование фондов:доступ или покупка?//Книжное дело. — 1999. — № 1-2. — C. 46-47

10. Іващук О. Бібліотечні фонди в умовах фінансової дієти: З яких джерел бібліотеки поповнюються книжками //Книжковий огляд. — 2002. — № 6. — C. 68-77

11. Карпова Л. Комунікативні зв'язки в аспекті комплектування бібліотечних фондів //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського . — Київ, 2003. — Вип.11. — C. 134-145

12. Ковач Б. Формирование библиотечных фондов:процесс принятия решений //Библиотековедение. — 1999. — № 4-6. — C. 143-153

13. Красножон П. Як ми комплектуємося //Українська культура. — 2002. — № 8. — C. 7

14. Кузнецова О. ЦБС для дітей м. Маріуполя: сьогодення та майбутнє // Світ дитячих бібліотек. – 2006. – № 4(21). – с. 56-58

15. Марчук О. Сучасний стан і особливості комплектування дитячих бібліотек //Світ дитячих бібліотек. — 2005. — № 4. — C. 15-16

16. Мельник Л. Комплектування бібліотечних фондів масових бібліотек — державна справа //Вісник Книжкової палати. — 2003. — № 6. — С.13-14

17. Мельникова А. Комплектование в условиях рынка: взаимодействие библиотек вузов и книготорговых фирм //Научные и технические библиотеки. — 2004. — № 9. — C. 33-37

18. Никонорова Л. Источники поступлений: поиск альтернатив//Библиотека. — 2001. — № 6. — C. 24-25

19. Тюхай Н. Методичне забезпечення діяльності ЦБС для дітей м. Маріуполя // Світ дитячих бібліотек. – 2006. – № 4(21). – С. 68-70