referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Міжнародна економіка

Вступ Актуальність теми. У ХХІ столітті міграційна політика стала важливим чинником міжнародного життя і забезпечення національної безпеки всіх держав. Формування міжнародної міграційної політики перед усім здійснюється через діяльність таких...
Вступ Актуальність теми. Особливістю розвитку світової економіки нашої епохи є її глобалізація, що проявляється у вільному переливанні капіталів, матеріальних і трудових ресурсів. Міжнародна трудова міграція, масштаби та інтенсивність якої...
Вступ Шенгенська зона включає в себе 26 європейських держав, що приєдналися до однойменної угоди, підписаної в селі Шенген (Люксембург) в 1985 році. У плані міжнародних подорожей Шенгенська зона діє...
Вступ Актуальність теми. Актуальність обраної теми підтверджується тим, що досвід вдалого реформування економіки зарубіжних країн дає підстави вважати, що даний досвід може бути успішно використаний в Україні, особливо враховуючи...
Вступ Міжнародні економічні відносини (МЕВ) — це система відносин, що виникають між суб’єктами з різних країн з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання товарів, послуг, капіталів, ідей в умовах...
Вступ В епоху глобалізаційних та інтеграційних політичних, соціальних і культурних процесів, укріплення економічних та торговельних зв’язків між державами на міжнародній арені перед міжнародними та національними транспортними системами відкриваються нові...
ВСТУП Актуальність теми. Міграція є важливою проблемою «нашого глобального майбутнього». Той факт, що одні регіони світу відносяться до числа багатих зі старіючим населенням, а інші залишаються бідними, політично нестабільними...
Вступ На сучасному етапі Європейський Союз (ЄС) має гнучку систему правового регулювання встановлення відносин та співпраці з третіми країнами, зокрема Україною. Основною метою такого співробітництва згідно зі ст. 21...
Вступ Актуальність теми. Останні десятиріччя євроінтеграційних процесів повністю оновили уявлення про місце монетарної політики у системі макроекономічного регулювання, базовий інструментарій цих процесів, потенціал впливу центральних банків на фінансові ринки...
ВСТУП        Актуальність теми. Реалії сучасності, глобальні зміни геополітичного розкладу сил вимагають дослідження низки явищ і процесів, що мають визначальний вплив на розвиток суспільства. Одним із таких явищ є...
З проголошенням державного суверенітету в 1991 році перед Україною відкрилися широкі можливості для проведення самостійної зовнішньої політики. Вона поступово стала прилучатися як рівноправний суб’єкт у світове співтовариство та міжнародні...
Вступ Актуальність теми. Фінанси транснаціональних корпорацій — найменш висвітлена у вітчизняній навчальній літературі складова світової фінансової системи. Особливості корпоративних фінансів розглядаються в короткостроковому та довгостроковому аспектах. Окремо представлено оподаткування...
Трансформація соціально-економічних відносин на сучасному етапі вимагає від держав постійної модифікації стратегії свого розвитку. У світі в останні десятиліття йде формування єдиного економічного простору, найвищою крапкою розвитку якого є...
З погляду  суспільних інтересів будь-які економічні механізми — усього лише інструменти в досягненні бажаного результату. Кожна економічна система може вважатися ефективною лише в тій мірі, у якій вона здатна...
Вступ Актуальність теми. У сучасних ринкових умовах розвитку світової економіки все більших масштабів набуває міжнародна підприємницька діяльність. Всі підприємства, незалежно від форми власності, повинні мати вихід на зовнішній ринок,...
Вступ Швейцарія — одна з найбагатших країн Європи насамперед завдяки високому розвитку обробної промисловості та сфери послуг, зокрема туризму. Швейцарія — країна, яка за площею посідає 130 місце у...
Вступ Шрі-Ланка (колишній  Цейлон) — республіка  у складі Співдружності на чолі з Великобританією.  У 1977 році уряд Шрі-Ланки відмовилося від контрольованої економіки, основаної на імпорті, на користь ринкової економіки...
ВСТУП Актуальність теми дослідження визначена великими змінами в міжнародному становищі КНР із початку проголошення нею курсу реформ, виходячи зі стрімкого збільшення присутності на світових ринках китайських експортерів, перетворення КНР,...
Вступ Актуальність теми дослідження. Транснаціональні корпорації (ТНК) є одним з найважливіших елементів розвитку світової економіки та міжнародних економічних відносин. Вони функціонують через свої структурні підрозділи в багатьох країнах світу...
Вступ Актуальність теми. Нині відбувається трансформація зовнішнього середовища міжнародних економічних відносин та видів самих міжнародних відносин. Серед цих основних трансформацій найбільш важливими нині є: інтернаціоналізація ділових, економічних еліт і...
Вступ Актуальність проблеми. Об’єктивний процес зростання обсягів світової торгівлі та руху капіталу посилює значення держави, а саме – процесів регулювання зовнішньої торгівлі та руху капіталу в напрямку оптимізації процесів...
Вступ Актуальність теми. Глобальна економіка і функціонування світового ринку загалом були б неможливими без розвинутого транспорту й системи комунікацій. Саме бурхливий розвиток транспорту в ХХ столітті спричинив поглиблення міжнародного...
Вступ Актуальність теми. Проблема дослідження міжнародного руху капіталу є однією з нагальних проблем сучасної світової та української економіки. Як показує сучасна світова практика, успішний розвиток економіки не можливий без...
Вступ Актуальність теми. Роль міжнародних фінансових організацій (МФО) у процесі розвитку ринків, що формуються, важко перебільшити. Специфіка економічних систем країн-реципієнтів фінансових ресурсів накладає значний відбиток на особливості співпраці кожної...
Вступ Актуальність теми. Формування і розвиток Європейського Союзу – складний, багатоетапний процес, у ході якого країнам-учасницям доводиться розв’язувати гострі економічні, соціальні, політико-правові проблеми, шукати адекватні відповіді на виклики часу....
Вступ Європейський Союз є унікальним міжнародним утворенням, для якого економічна інтеграція у наш час являється загальносвітовим явищем і розвивається не тільки на просторі Європи, а й в інших частинах...
Вступ Державні запозичення в умовах розвиненої ринкової економіки та демократичних форм державності – досить поширена галузь фінансової діяльності держави, що відіграє важливу роль у функціонуванні фінансової системи. Ця роль...
На сучасному етапі розвитку ринкових відносин можна визначити, що  ціна на готельні послуги – це сума тих коштів, які споживач віддає за право володіння певними товарами чи послугами, вважається...
Вступ Актуальність теми. Інтеграція України до світової системи господарювання є важливою умовою виходу на нові ринки збуту та зміцнення конкурентних переваг вітчизняних підприємств. Цей процес передбачає широке залучення й...
ВСТУП Актуальність теми. Актуальність теми дослідження полягає у тому, що одним з важливих питань становлення незалежної Польщі є внутрішня політика польських урядів, скерована на посилення держави у всіх сферах...
ВСТУП Одним із активних учасників міжнародних відносин є Туреччина — держава, яка бере участь у ряді глобальних та регіональних організацій, таких як ООН, НАТО, ОБСЄ, Рада Європи, Організація Ісламської...
Вступ Світове господарство на сучасному етапі розвитку характеризується динамічним поглибленням процесів інтеграції політичного, економічного та соціально-культурного життя країн світу. Така тенденція отримала назву «глобалізація». Активно протікають процеси взаємного зближення...
Вступ Актуальність теми. Правова наука України приділяє особливу увагу правовому статусу іноземних громадян. Кримінально-процесуальне законодавство України має ряд недоліків з питань, пов’язаних із правовою регламентацією участі іноземних громадян та...
Вступ Сьогодні Європейська політика сусідства (ЄПС) відчуває найсерйознішу кризу з часу свого заснування в 2004 р. Революції і громадські протести охопили майже всі країни Північної Африки, частину Ближнього Сходу,...
Вступ Актуальність теми. Процес входження України до системи міжнародних господарських зв’язків важко охарактеризувати як безболісний. Несприятливі і певною мірою некеровані державою торговельні контакти за відсутності чітко визначених цілей і...
Вступ Трансфер технологій, тобто їх передача від одного носія іншому, став невід’ємною частиною світового економічного процесу, а робота організацій наукового сектора в світі все більше і більше оцінюється з...
Вступ Сучасна глобалізована ринкова економіка формує нові вимоги до підприємства. Вони обумовлюються наявністю жорсткої конкуренції та необхідністю гнучко реагувати на неоднозначні зміни ситуації на ринках і в галузях діяльності...
Вступ Актуальність теми. Кожен з елементів продуктивних сил — засоби праці, предмети праці і робоча сила — має важливе самостійне значення для визначення міжнародного виробничого профілю країни. Самостійність ця...
Вступ Кожен з елементів продуктивних сил – засоби праці, предмети праці і робоча сила – має важливе самостійне значення для визначення міжнародного виробничого профілю країни. Самостійність ця виражається в...
Вступ Сучасний етап економічного розвитку характеризується загостренням міжнародної конкуренції, перенесенням центру тяжіння боротьби між компаніями з національного на регіональний та міжнародний рівні. Результатом є активний переділ світового ринку, на...
ВСТУП Актуальність цієї теми полягає в тому, що  регіональна інтеграція — важлива особливість розвитку сучасних міжнародних відносин; у світі практично не залишилось держав, які б не були членами однієї або...
1. Принципи, функції та особливості міжнародного менеджменту Розглядаючи питання, пов’язані з аналізом міжнародного менеджменту, необхідно насамперед дати його визначення як науки і практики досягнення конкурентних переваг міжнародних корпорацій. Міжнародний...
Вступ У останні десятиліття Японія виступає як одна з головних економічних держав, будучи другою по розміру національною економічною силою у світі. Населення Японії складає приблизно 2,3% світової чисельності, але...
Вступ Актуальність теми. Інтернаціоналізація економіки, що посилилась в другій половині минулого століття, спричинила бурхливий розвиток конкуренції на світових ринках. Посиленню міжнародної конкуренції сприяло також сповільнення темпів розвитку національних ринків....
Вступ Країни Африки, Океанії та Австралія перебувають на різних етапах економічного розвитку. ПАР, Австралія та Нова Зеландія — розвинуті держави. Більшість держав Африки та Океанії — найменш розвинуті країни...
Вступ Актуальність теми дослідження. За час після створення НАТО у світі відбулися глибокі зміни, що проявилося, зокрема, в зростанні ролі інформації: сукупний вплив інформаційної технології і електронної торгівлі справляє...
Вступ. Тема 1. Міжнародний рух технологій та його особливості у транзитивних економіках. 1. Форми міжнародного технологічного обміну. Тенденції розвитку комерційного міжнародного технологічного обміну. 2. Процес міжнародної передачі технології. 3....
Введение. 1. Мировые цены как форма реализации интернациональной стоимости. 2. Особенности формирования мировых цен. Выводы. Список использованной литературы. Введение Мировые цены — цены, по которым осуществляются крупные экспортно-импортные сделки....
Вступ. 1. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Індією. 2. Основні напрямки україно-індійської співпраці. 3. Перспективи розвитку торговельно-економічного співробітництва між Україною та Індією. Висновки. Список використаної літератури. Вступ До держав,...
Вступ. 1. Передумови поглиблення і прискорення європейської інтеграції та участь в ній України. 2. Інтеграційні процеси в Європейському Союзі, основні структури формування європейської єдності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Особливості економічного розвитку регіону. 2. Західна Європа у системі світових зовнішньоекономічних зв'язків. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В умовах глобалізації, яка перетворює світову економіку на систему з...
Вступ. 1. Суть і основи міжнародних економічних відносин. 2. Середовище розвитку міжнародних економічних відносин. 3. Види та характерні особливості сучасних міжнародних економічних відносин. 4. Роль міжнародних економічних відносин у...
Користуючись енциклопедичними довідниками, матеріалами Інтернету дати загальну характеристику країн, демографічну, програму для яких Ви будете розробляти. Бутан Королівство Бутан, держава в Південній Азії. Територія країни витягнута приблизно на 300...
Вступ. 1.Українсько-польське регіональне співробітництво. 2.Економічне партнерство Польщі та України. 3. Сучасна політична доктрина українсько-польських відносин. 4. Перспективи стратегічного співробітництва України та Польщі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми....
Вступ. 1. Тенденції розвитку економіки та зовнішньої торгівлі країни. 2. Торгова політика країни в розрізі торгових інструментів та за секторами економіки. 3. Висновки країн-членів СОТ та Органу з огляду...
1.Сутність та порівняльні характеристики європейських міжнародних організацій (ЄЕС,ОБЄС та інші). 2. Платіжний баланс та його значення для розвитку національної економіки. Платіжний баланс України. Список використаної літератури. 1.Сутність та порівняльні...
1. Об’єкти та суб’єкти міжнародних економічних відносин. 2. Методи міжнародної торгівлі. 3. Особливості сучасного міжнародного руху капіталів. 4. Вільні економічні зони як особлива форма міжнародних економічних відносин. 5. Сутність...
Вступ. 1. Особливості економічного розвитку регіону. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Західноєвропейський регіон, який зазвичай виділяють в окремий суб'єкт світової економіки, об'єднує 25 промислово розвинених країн, кожна з яких...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах. 1.1. Проблема інформаційної діяльності як сфери бізнесу. 1.2. Специфіка інформаційно-аналітичного міжнародного бізнесу. Розділ 2. Аналіз інформаційно-аналітичної діяльності у міжнародному...
1. Світова організація торгівлі, її роль у МЕВ. 2. Форми передачі технології. 3. Особливості функціонування офшорних зон. 4. Південний спільний ринок (МЕРКОСУР). 5. Регіональні проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності України....
1. Світова організація торгівлі, її роль у МЕВ. 2. Форми передачі технологій. 3. Особливості функціонування офшорних зон. 4. Південний спільний ринок (МЕРКОСУР) 5. Регіональні проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності України...
Вступ. 1. Суть форм зовнішньоекономічних зв’язків України. 2. Основні напрями, форми і суб'єкти зовнішньоекономічних зв’язків України 3. Зв’язки України з іншими країнами. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Зовнішні зв'язки...
Вступ. Розділ 1. Дослідження становлення та розвитку військової авіації в роки Першої світової війни. 1.1. Передумови та причини початку Першої світової війни. 1.2. Роль науково-технічного прогресу як одного з...
Вступ. 1. Поняття, функції й завдання технопарків в Україні. 2. Організація та діяльність технопарків в Україні. 3. Інноваційна природа технопарків та залучення зарубіжного досвіду. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
1. Міжнародний поділ праці. 2. Міжнародна торгівля послугами. 3. Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ. 4. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 5. Суть і види міжнародного бізнесу. Список використаної літератури....
1. Основні напрямки розвитку міжнародної економіки. 2. Експортний потенціал України і перспективи його розвитку. 3. Основні категорії міжнародних торгівельних відносин: суть та їх взаємозв’язок. 4 . Регулювання міжнародних торгівельних...
Вступ 1.Корпорації на сучасному етапі: 1.1.Трактування корпорацій в економічній науці 1.2.Переваги, недоліки, види корпорацій та рухи фондів 1.3.Корпорації та корпоративне управління на порозі ХХІ століття 2.Американські транснаціональні корпорації в...
1. Нетарифні бар’єри у міжнародній торгівлі. 2. Правові форми захисту технології. 3. Особливості функціонування науково-технічних зон. 4. Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА). 5. Система цін світового ринку. Список використаної...
Вступ. Розділ 1. Сутність міжнародних економічних відносин. 1.1. Світові господарські зв’язки. 1.2. Економічні основи міжнародної торгівлі. Розділ 2. Розвиток міжнародних економічних відносин. 2.1.Валютно-фінансові відносини. 2.2.Сучасний розвиток міжнародних економічних відносин....
Вступ. Розділ І. Теоретико-методологічні засади регулювання міжнародних економічних відносин. 1.1. Сутність, цілі та рівні регулювання МЕВ. 1.2. Суб'єкти регулювання МЕВ. 1.3.Інструменти та методи регулювання МЕВ.. Висновки до розділу І...
Вступ. 1. Ознаки і суть ТНК. 2. Причини виникнення і розвитку ТНК. 3. Типи і структура корпорацій в економічній діяльності міжнародного рівня Висновки. Список використаних джерел. Вступ Поява у...
Вступ. 1. Інтеграційні процеси у післявоєнний період. 2. Вибір економічної стратегії розвитку СРСР у період 40—50-х років. 3. Основи економічного зростання США в післявоєнний період. 4. Особливості економічної моделі...
Вступ. 1. Суть, види та показники світової торгівлі. 2. Динаміка та тенденції світової зовнішньої торгівлі. 3. Типи зовнішньоторговельної політики держав. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Міжнародна торгівля — найстарша...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні положення географічних досліджень міждержавних зв’язків. 1.1. Види і форми міждержавних зв’язків і відносин. 1.2. Підходи до досліджень міждержавних зв’язків. 1.3. Методика географічних досліджень міждержавних відносин. 2....
Введение. 1.Таможенный тариф на импорт. 2.Географическое распределение мирового рынка: его объем; структура; направление развития. 3.Международная миграция рабочей силы и ее экономические эффекты. Заключение. Список использованной литературы. Введение Прогресс мирового...
1. Основні положення теорії меркантилізму. 2.Вплив імпортного мита на економіку малої країни. Список використаної літератури. 1. Основні положення теорії меркантилізму Сам термін "меркантилізм" використовується для характеристики певних поглядів на...
Вступ. 1. Формування державного боргу і причини його зростання. 2. Характеристика зовнішнього і внутрішнього боргу України. 3. Управління державним боргом. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми.Державний борг —...
Вступ. 1. Міжнародна конкурентоспроможність та структурна політика України. 2. Системна інтеграція у світове господарство. Інтеграційна макровзаємодія на міжрегіональному рівні. 3. Інтеграційні вектори України та вибір стратегії розвитку. Висновки. Список...
Вступ. 1.Механізм функціонування та інструменти COT. 2. Принципи міжнародної торговельної системи СОТ. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Світова Організація Торгівлі (COT), яка є правонаступницею Генеральної угоди з тарифів і...
1. Оновлення постіндустріальної соціально-господарської системи. 2. Рух антиглобалізму як засіб впливу на процес суб’єктивної глобалізації Список використаної літератури. 1. Оновлення постіндустріальної соціально-господарської системи Людство, як відомо, використовувало головні форми...
Вступ. 1. Особливості соціально-економічного розвитку західноєвропейських країн. 2. Особливості розвитку економіки країн Східної Європи. 3. Соціально-культурні та економічні зміни в країнах Європи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Загалом Західна...
Вступ. Розділ 1. Особливості інтеграційних стратегій країн Європи. 1.1. Інтеграційні стратегії країн Центральної і Східної Європи на сучасному етапі розширення Євросоюзу. 1.2. Європейський Союз: динаміка розширення і розвитку. Розділ...
Вступ. 1. Характеристика моделей формування міжнародних економічних стратегій розвитку. 2. Механізм реалізації стратегічної мети. 3. Середовище формування стратегій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасна світова економіка розвивається в умовах...
1. Міжнародний поділ праці. 2. Міжнародна торгівля послугами. 3. Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ. 4. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 5. Сутність і види міжнародного бізнесу. Список використаної літератури....
Азійсько-Тихоокеанський регіон (АТР) як геополітичний та геоекономічний простір тривалий історичний період залишався на узбіччі магістральних напрямів світового розвитку. Однак у 90-ті роки ХХ – початку XXI сторіччя АТР активно...
4. Міжнародна економічна інтеграція. 14. Міжнародні товарні біржі. 24. Цілі та форми вивозу капіталу. 34. Форми міжнародної економічної інтеграції. 44. Спільні підприємства (СП) та їх систематизація. Список використаної літератури....
1. Організація продажу товарів на товарних біржах. 2. Історія розвитку комерційного підприємства в Україні. 3. Сутність комерційної діяльності на промисловому підприємстві. Список використаної літератури. 1. Організація продажу товарів на...
Вступ. 1. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності. 1.1. Проблема підтримки миру. 1.2. Демографічна проблема. 1.3. Проблема подолання відсталості. 2. Екологічна проблема. 3. Взаємопов'язаність і передумови вирішення глобальних проблем. Висновки....
Вступ. 1.Сучасний стан відносин Україна – Європейський союз. 2. Інтеграційні процеси в Європейському Союзі: стан, проблеми та перспективи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Для України необхідна економічна політика перехідного...
Вступ. 1. Глобалізація ринків і глобалізація виробництва. 2. Етапи та особливості інтернаціоналізації виробництва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Зростання інтернаціоналізації виробництва та міжнародної економічної інтеграції збільшує економічну і політичну...
1. Зовнішньоторговельна політика держави. 2. Інжиніринг та його форми. Поняття реінжинірингу. 3. Світовий ринок робочої сили. 4. Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ). 5. Економічні проблеми світогосподарської інтеграції України. Список використаної...
Зміст Вступ 1. Агропромисловий комплекс України 2. Оцінка обсягів імпорту продукції агропромислового комплексу по регіонах і країнах світу 3. Експорт – імпорт продукції рослинництва та продуктів її переробки 4....
Вступ. 1. Поняття інформаційного бізнесу. 2. Поняття міжнародного інформаційного бізнесу. 3. Структура і динаміка розвитку. 4. Розвиток міжнародного інформаційного бізнесу в країнах СНД. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність...
Вступ. 1. Євразійський і південний вектори української геополітики в контексті загальноєвропейського процесу. 2. Значення європейської інтеграції України. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Інтеграція України до нової Європи відбувається в...
Суттю й етапами розвитку багатостороннього регулювання торговельно-економічних відносин на міждержавному рівні є спільно прийняті урядами різних країн домовленості (правові положення, норми, процедури, погоджені взаємні зобов'язання, рекомендації тощо) в галузі...
Вступ. 1. Фундаментальний аналіз акцій в Україні. 2. Розвиток ринку акцій в Україні та Польщі і Чехії. 3. Напрями державної політики формування дієздатного фондового ринку в Україні. Висновки. Список...
Вступ. 1. Глобалізація та її економічні наслідки. 2. Безпека подальшого розвитку України в умовах глобалізації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність дослідження, його наукову новизну, об'єкт і предмет, цілі...
Вступ. 1. Види торгово-економічних союзів. 2. Характеристика спільного ринку. 3. Особливості діяльності та завдання економічного союзу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток світових продуктивних сил на сучасному етапі все...
Вступ. 1. Мета і завдання Світової Організації Торгівлі. 2. Сфера діяльності та функції Світової Організації Торгівлі. 3. Структура та ухвалення рішень у Світовій Організації Торгівлі. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ Міжнародний кредит — це переміщення позичкового капіталу з однієї країни в іншу. Його суб’єкти ті ж самі, що й при національному (внутрішньоекономічному) кредиті — банки, підприємства, держава, населення....
Вступ. 1. Міжнародний кредит як економічна категорія. Його принципи та функції. Роль міжнародного кредиту в процесі відтворення. 2. Форми міжнародного кредиту. 3. Міжнародний кредит у світовій валютно-фінансовій системі. 4....
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження міжнародних відносин. 1.1. Проблеми досліджень міжнародних відносин під впливом глобалізації. 1.2. Вплив глобалізації на формування міжнародної політики та практику її реалізації. 1.3. Процеси...
Міжнародний кредит- це рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, пов'язаний з наданням валютних і товарних ресурсів на умовах повернення, терміновості і сплати відсотків. Кредиторами і позичальниками виступають...
Розгляд ситуації, що складається у виробничій сфері світової економіки показує, що з послабленням міждержавних бар'єрів все більш важливим фактором розвитку промислових фірм стають зовнішньоекономічні операції, в тому числі іноземне...
Вступ. 1. Історія міжнародної статистики. 2. Основні етапи розвитку статистики. 3. Державна статистика в сучасній Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ З точки зору вивчення статистики у вищих навчальних...
Вступ. 1. Сутність міжнародних економічних відносин. 2. Форми міжнародних економічних відносин. 1. Міжнародна торгівля. 2. Міжнародний рух капіталу. 3. Міжнародні валютно-фінансові відносини. 4. Міжнародна допомога. 5. Трудова міграція. 6....
Вступ. 1. Вступ УРСР до ЮНЕСКО та її діяльність. 2. Внесок УРСР у діяльність ЮНЕСКО. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Коли учасником міжнародних організацій ставав СРСР, Москва турбувалася про...
Вступ. 1. Основні тенденції інтеграції України в світове господарство. 2. Економічні проблеми світогосподарської інтеграції України. 3. Системна інтеграція у світове господарство. Інтеграційна макровзаємодія на міжрегіональному рівні. Стратегічні пріоритети. Висновки...
Вступ. І. Сутність та вплив зовнішнього середовища міжнародного бізнесу на ресурси міжнародної фірми. ІІ. Аналіз зовнішнього середовища міжнародного бізнесу в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ведення міжнародного бізнесу...
Вступ. 1. Міжнародний поділ праці: сутність, форми та фактори. 2.Типи класифікації країн за рівнем соціально-економічного розвитку. Список використаної літератури. Вступ Формування світового ринку закономірно зумовило встановлення міждержавних зв´язків з...
1. Класичні теорії міжнародної торгівлі. 2. Міжнародні товарні аукціони. 3. Міжнародні валютно-фінансові інститути. 4. Форми міжнародної економічної інтеграції. 5. Спільні підприємства (СП) — суб'єкт МЕВ. Список використаної літератури. 1....
Вступ. Розділ І. Проблема безпеки як ключова проблема міжнародних відносин 1.1. Поняття безпеки її роль в міжнародних відносинах. 1.2. Види безпеки. 1.3. Форми організації безпеки. Розділ ІІ. Середземномор`я і...
Вступ. 1. Загальні економічні проблеми розвитку цивілізації. 2. Деякі аспекти розвитку економіки України як складової світового економічного співтовариства. 3. Глобальні проблеми розвитку світової економіки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
1. Головні тенденції формування світового господарства, рівні і цикли його розвитку. 2. Головні організаційно-економічні форми втілення міжнародного поділу праці. 3. Міждержавні галузеві організації. 4. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції....
1. Чи впливають особливості національної культури на національну економіку? Приведіть приклади 2. Дайте характеристику етапів економічного розвитку країн Західної Європи після Другої світової війни Список використаної літератури 1. Чи...
1. Определение международных корпораций и транснациональных корпораций. 2. Историческое развитие международных корпораций 3. ТНК в настоящее время 4. Развитие ТНК в России 5. Перспективы развития ТНК в мире и...
1. Форми міжнародної торгівлі (за специфікою взаємодії суб’єктів). 2. Основні форми та методи міжнародного руху капіталу. 3. Міжнародний ринок інжирінгових послуг. Поняття реінжинірингу. 4. Характеристики офшорних зон та їх...
Методи кількісного регулювання зовнішньої торгівлі, або, як їх ще називають, дозвільні режими, за допомогою яких здійснюється адміністративний вплив держави на зовнішньоекономічні відносини і особливо на зовнішню торгівлю, вперше почали...
Вступ. 1. Науково-методологічні основи застосування сили у міжнародних відносинах. 2. Механізм прийняття рішень про застосування воєнної сили. 3. Особливості застосування воєнної сили при вирішенні міжнародних конфліктів 90-х років ХХ...
Вступ. 1. Природні ресурси Перу. 2. Особливості історико-культурних ресурсів Перу. 3. Характеристика основних туристичних об’єктів Перу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У культурі Перу знайшли відображення натхнення численного індійського...
Вступ. 1. Правові засади загального характеру співробітництва між Україною та ЄС. 2. Проблеми та перспективи адаптації права України до права ЄС. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На даному етапі...
Вступ. 1. Поняття та особливості світового ринку позичкових капіталів. 2. Структура світового ринку позичкових капіталів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Інтернаціоналізація господарської діяльності сприяла формуванню в 70-ті роки ХХ...
Вступ. Розділ 1. Ринок аграрної продукції у світовому господарстві. 1.1 Сутність та особливості функціонування світового ринку аграрної продукції. 1.2 Структура світового ринку аграрної продукції. 1.3 Формування ринкових відносин на...
Вступ. 1. Україна і Європа: геополітичний і генетичний зв‘язок. 2. Системна інтеграція у світове господарство. Інтеграційна макровзаємодія на міжрегіональному рівні. Стратегічні пріоритети. 3. Проблеми інтеграції України до світового господарства:...
Вступ. 1. Міжнародні економічні зв’язки у розвитку національної економіки та проблеми економічної безпеки. 2. Основні показники, що характеризують роль зовнішньоекономічного фактора в розвитку національної економіки. 3. Умови та тенденції...
Зовнішня торгівля як форма впливу МЕВ на економіку держави. 1. Сутність міжнародного руху капіталу. Основні причини виникнення міжнародного руху капіталу. 2. Регіональні валютно-фінансові інститути. 3. Види операцій на фінансових...
1. Політико-правове середовище. 2. Поняття та основні риси міжнародної економічної інтеграції та глобалізації. Сучасні особливості процесів міжнародної економічної інтеграції 3. Причини і суть вивозу (експорту) капіталу. 4. Регулювання міжнародних...
1. Назвіть основні проблеми та погрози економічного розвитку. 2. Як економічна диференціація країн світу впливає на процес міжнародно-економічного виробництва інтеграції. 3. Охарактеризуйте сучасну організаційну-економічну структуру світового господарства. 4. В...
Введение. 1.Сущность и основные показатели развития внешней торговли. 2. Подготовка текста внешнеторгового контракта. 3. Формы расчетов. Их преимущества и недостатки. Выводы. Список использованной литературы. Введение В данное время появились...
ВСТУП Розділ 1. ОСОБЛИВОСТІ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПОРОЗІ 21 СТОЛІТТЯ 1.1. Що означає глобалізація? 1.2. Глобальні проблеми сучасності 1.3. Причини та рушійні сили глобалізації Розділ 2....
Вступ. 1…. Сутність міжнародних економічних відносин. 2…. Поняття « відкритої економіки». 3…. Міжнародна економічна інтеграція. 4…. Види торгово-економічних союзів. Висновки. Список використаних джерел. Вступ На сучасному етапі суспільного розвитку...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи злиття і поглинання у міжнародному бізнесі. 1.1. Міжнародний ринок злиттів і поглинань: основні тенденції і проблеми. 1.2. Особливості мотивів транснаціоналізації шляхом транскордонного злиття та...
1. Міжнародне технічне сприяння та регулювання міжнародної передачі технологій. 2. Промисловий комплекс України в системі міжнародного поділу праці. Список використаної літератури. 1. Міжнародне технічне сприяння та регулювання міжнародної передачі...
Введение. Раздел 1. Теоретические основы формирования и защиты национальных интересов. 1.1. Сущность и эволюция национальных интересов. 1.2. Виды национальных интересов и их характеристика 1.3. Механизм защиты национальных интересов. Раздел...
Вступ. 1. Проблеми еміграції українських громадян. 2. Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили. 3. Зовнішня трудова міграція в Україні як демографічна проблема. 4. Участь України в міждержавному обміні робочою...
1. Стратегічне управління в міжнародних компаніях. 2. Спільні підприємства: сутність, мотиви створення, особливості та проблеми управління. 3. З якою школою менеджменту більшою мірою пов’язаний розвиток науки управління в Україні,...
План Вступ 1.Основні проблеми економічного зростання в Україні 2.СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ СПРИЯТЛИВІ ДЛЯ УКРАЇНИ 3.ЩО ВПЛИВАТИМЕ НА ЗОВНІШНЮ ТОРГІВЛЮ? 4.БУДІВНИЦТВО ЯК ДЗЕРКАЛО ЕКОНОМІКИ 1. Основні проблеми економічного зростання в Україні...
Вступ. Розділ І. Основні напрямки діяльності та організації національної структури ТНК. Розділ ІІ. Особливості менеджменту компанії. Розділ ІІІ. Особливості ТНК в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми....
Вступ. 1. Суть і головні передумови міжнародної економічної інтеграції. 2. Етапи розвитку інтеграційних процесів та їх особливості. 3. Сучасні інтеграційні угруповання країн. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток світових...
1. Зовнішньо — торгівельна політика держави. 2. Інжиніринг. Форми. Поняття реінжинірингу. 3. Світовий ринок робочої сили. Латиноамериканська Асоціація інтеграцій (ЛАІ) 4. Економічні проблеми світогосподарської інтеграції України. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Форми міжнародної торгівлі за специфікою регулювання. 2. Форми міжнародної торгівлі за специфікою взаємодії суб’єктів. 3. Регулювання міжнародної торгівлі. 4. Форми сучасної міжнародної торгівлі. Висновки. Список використаної літератури....
1. Роль ТНК в світогосподарських зв’язках. 2. Значення іноземних капіталовкладень в економіку України. Список використаної літератури. 1. Роль ТНК в світогосподарських зв’язках Роль ТНК в світі постійно зростає. Оборот...
1. Сучасний Китай та його економічні проблеми 2. Створення ЄС: ретроспектива і перспектива Список використаної літератури 1. Сучасний Китай та його економічні проблеми Думки людей про економічний стан Китаю...
1. Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі 2. Міжнародні виставки/ярмарки. 3. Вільні економічні зони. 4. Зона Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС) 5. Ціноутворення на світовому ринку. Висновки. Список використаної літератури. 1....
Вступ. 1.Платіжний баланс: суть і структура. 2.Методи зрівноваження платіжного балансу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Різноманітність міжнародних торгових і фінансових операцій, що породжують попит на певну валюту та її...
Вступ. 1.1. Діалог Україна-Європейський Союз: минуле, сучасне, майбутнє. 1.2. Процес вступу України до СОТ. 2. Стан зовнішньоекономічних відносин з країнами Європейського Союзу за 2005 рік. Висновки. Список використаних джерел....
Вступ. 1. Економічні проблеми світогосподарської інтеграції України. 2. Системна інтеграція у світове господарство. Інтеграційна макровзаємодія на міжрегіональному рівні. Стратегічні пріоритети. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Необхідність інтеграції України у...
Вступ. 1. Принципи корпоративного управління ЄБРР. 2. Принципи корпоративного управління ОЕСР. 3. Підхід Міжнародної мережі корпоративного управління до Принципів ОЕСР. 4. Основні принципи корпоративного управління Конфедерації асоціації європейських акціонерів....
Вступ. 1. Передумови прийняття управлінських рішень. 2. Методи прийняття управлінських рішень. 3. Моделі прийняття управлінських рішень. Висновки. Список використаної літератури. Вступ За допомогою опрацювання і реалізації управлінських рішень керівники...
Вступ. 1. Міжнародний бізнес – основа міжнародного менеджменту. 2. Форми кооперації й конкуренції на міжнародних ринках. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Бізнес — це підприємницька діяльність, метою якої є...
Вступ. 1. Сутність економічної безпеки України. 2. Шляхи економічного розвитку держави. Висновки. Практичне завдання. Список використаної літератури. Вступ Держава, як і будь-яка інша система, складається з елементів. А надійність...
Вступ. 1. Характеристика стану й розвитку зовнішньої діяльності Китаю. 2. Динаміка економічних показників за 2002-2004 рр. 3. Співробітництво Китаю з Україною: стан й перспективи розвитку. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Аспекти стратегічного управління витратами промислового підприємства. 2. Аналіз еволюції понять «витрати» та стратегічне управління ними. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Прискорення інтеграційних процесів України у...
Внаслідок особливостей свого геополітичного розташування Україна є тією державою, яка створює «критичну масу» для реалізації будь яких великих проектів на євразійському просторі, у Східній та Південно-Східній Європі, у Балто-Чорноморському...
План работы Введение 1.Роль ТНК в международных экономических отношениях 1.1.Внутрифирменное международное производство 1.2.Повышение роли ТНК 1.3.Источники эффективной деятельности ТНК 2.Финансовые и валютно-кредитные аспекты функционированияТНК 3.Проблемы развития ФПГ в странах...
Вступ. 1. Теоретичні основи створення конкурентоспроможних товарів та технологій. 2. Конкурентоспроможність української економіки на ринках товарів і послуг. 3. Напрями підвищення конкурентоспроможності української продукції. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Світова організація торгівлі, її роль в МЕВ. 2. Форми передачі технології. 3. Особливості функціонування офшорних зон. 4. Південний спільний ринок (МЕРКОСУР). 5. Регіональна проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності...
Вступ. 1. Глобальні проблеми, їх класифікація й ознаки. Загальні економічні проблеми розвитку цивілізації. 2. Деякі аспекти розвитку економіки України як складової світового економічного співтовариства. 3. Глобальні проблеми розвитку світової...
Вступ. Сутність, етапи та показники розвитку торгівлі. 1.1. Сутність міжнародної торгівлі та її види. 1.2. Етапи розвитку міжнародної торгівлі 1.3. Система показників міжнародної торгівлі 2. Форми і сучасний стан...
Вступ 1. Допомога країнам з перехідною економікою 2. Торгові відносини з країнами з перехідною економікою Висновки Список використаної літератури Вступ Країни з перехідною економікою — країни, що перебувають у...
Членство в СОТ певною мірою обмежує можливості реалізації національних економічних інтересів унаслідок скорочення спектра інструментів торгової політики, які раніше були виключно компетенцією національних урядів. Водночас на глобальному рівні удосконалюються...
Вступ. 1. Значення європейської інтеграції України. 2. Адаптація національного законодавства до ACQUIS COMMUNAUTAIRE як передумова отримання частки внутрішнього ринку ЄС: перспективи для України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Інтеграція...
2.1 Оцінка ефективності діяльності міжнародного імпортера-посередника Торгівельне посередництво — дуже важлива і невід'ємна частина сучасної ринкової економіки. Об'єктивна економічна необхідність і висока ефективність торгово-посередницької ланки в міжнародній торгівлі сировиною,...
Вступ 1. Поняття світової валютної системи 2. Суть та особливості міжнародної валютної системи у сучасних умовах 3. Перспективи подальшого розвитку міжнародного валютного співробітництва на сучасному етапі Висновки Список використаної...
Вступ Розділ 1. Митне оформлення товарів та вантажів в системі регулювання міжнародної торгівлі. 1.1. Забезпечення митно-тарифного регулювання процесу інтенсифікації міжнародної торгівлі. 1.2. Роль митного оформлення в системі митного контролю....
Вступ. 1. Політика залучення позикового капіталу. 2. Особливості світового ринку позичкового капіталу. 3. Структура світового ринку капіталів. 4. Міжнародні кредити і міжурядові позики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Система...
Вирішення таких стратегічних задач інноваційної моделі економічного розвитку, як збільшення частки високотехнологічних і наукоємних галузей та активізація науково-технологічного оновлення в усіх галузях виробництва з підвищенням техніко-економічних показників і забезпеченням...
Вступ. 1. Основні тенденції і етапи розвитку світового господарства. 2. Світове господарство: тенденції розвитку структури на межі тисячоліть. 3. Сучасні тенденції розвитку міжгалузевих систем господарства світу. Висновки. Список використаної...
Проблеми інтеграції України до світового господарства: шлях на захід чи на схід? Необхідність інтеграції України у світове господарство не викликає жодних заперечень. Це усвідомлюють усі учасники політичного та економічного...
План НАТО Організація Північно-Атлантичного договору НАТО було засновано 4 квітня 1949 року із підписанням Північно-Атлантичного договору. Первісними засновниками-членами НАТО були: (2 північно-американські країни) США, Канада, (3 країни Західної Європи)...
Вступ Об’єктом дослідження даної роботи є міжнародна торгівля, яка займає одне з провідних місць в економічному аналізі. На межі XX – XXI століть міжнародна торгівля й досі виступає як...
Вступ 1.Економічні трансформації в Україні та проблеми забезпечення економічної безпеки 2. Інтеграційні процеси в Європейському Союзі: стан, проблеми та перспективи 3. Український шлях в Європу — пошук адекватної парадигми...
Вступ. 1. Особливості світової торгівлі в сучасних умовах. 2. Наслідки міграції капіталів для країн-експортерів та країн-імпортерів. 3. Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Тісне переплетення...
Вступ. 1. Світова організація торгівлі, її роль у МЕВ. 2. Форми передачі технології. 3. Особливості функціонування офшорних зон. 4. Південний спільний ринок (МЕРКОСУР). 5. Регіональні проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності...
1. Характеристика основних посадових обов’язків референта. 2. Поняття реферування (види рефератів). Список використаної літератури. 1. Характеристика основних посадових обов’язків референта Референт — посадова особа якої-небудь установи, що готовить доповіді...
Вступ. 1. Участь України на міжнародному ринку транспортних послуг. 2. Основні завдання України на міжнародному ринку транспортних послуг та шляхи їх вирішення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В умовах...
Актуальні проблеми міжнародної економіки. 1. Міжнародна економіка, її сутність, фактори розвитку і основні сучасні тенденції. 2. Проблеми і протиріччя міжнародної економіки (МЕ). 3. Глобалізація економічного розвитку, її головні прояви....
Вступ. 1. Особливості ціноутворення в міжнародній торгівлі. 2. Методи ціноутворення у міжнародній торгівлі. 3. Етапи процесу ціноутворення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Процес ціноутворення на світовому ринку має свої...
1. Головні елементи стандартної торгівлі. 2. Теорія демпінгу. 2.1. Основи та визначення демпінгу. 2.2. Різновиди демпінгу та його наслідки Список використаної літератури. 1. Головні елементи стандартної торгівлі У світовому...
Вступ. 1. Технопарки на базі наукових організацій. 2. Технопарки на базі промислових підприємств. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Технопарк — це комплекс інфраструктурних об'єктів, основна мета якого — мотивувати...
Вступ 1. Поняття валютних відносин та валютної системи 1.1 Сутність міжнародних валютних відносин 1.2 Грошова структура міжнародної валютної системи 2. Еволюція міжнародних валютних відносин 2.1 Система золотого стандарту 2.2...
Вступ. 1. Особливості ціноутворення на світовому ринку та встановлення світових цін. 2. Система світових цін на товари у міжнародній торгівлі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Для сучасного світового ринку...
1. Загальна характеристика країн Південної Америки 2. Особливості економічного розвиткуАвстралії Список використаної літератури 1. Загальна характеристика країн Південної Америки Латиноамериканські "нові індустріальні" країни на другому етапі індустріалізації фактично не...
Вступ. 1. Міжнародний поділ праці і завершення формування світової системи господарювання. 2. Становлення міжнародних зовнішньоекономічних відносин. 3. Фінансово-економічне суперництво у світовому господарстві. 4. Міжнародний рух капіталів. Масштаби, динаміка і...
Вступ. Розділ 1. Створення Вашингтонської системи договорів (1918–1922). Розділ 2. Основні етапи проведення Вашингтонської конференції. 2.1. Вашингтонська конференція 1921-1922 рр. та її рішення. 2.2. Зміст і значення договорів 4-х,...
Вступ. 1. Теоретичні аспекти українсько-болгарських відносин та економічного співробітництва. 2. Україна і Республіка Болгарія: потенціал і розвиток торгово-економічних відносин. 3. Напрямки та перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків між Україною та...
Вступ. 1. Суть та структура світового ринку технологій. Учасники ринку технологій. 2. Структура світового ринку технології. 3.Особливості міжнародної передачі технології на світовому ринку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність...
1. Які ключові нормативно-правові акти COT стосуються вимог до усунення бар'єрів у торгівлі?. 2. Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО): співпраця з міжнародними організаціями. 3. Опишіть основні завдання інтеграції...
Перехід до ринку в Україні супроводжувався спалахом різних думок серед наукової громади щодо необхідності планування. Деякі вчені наголошували, що в умовах ринку планування недоцільне, а всі аспекти діяльності підприємства...
Вступ. 1. Дохідність та ризиковість ринку акцій нових європейських країн. 2. Індекси нових ринків акцій та їхні характеристики. 3. Розрахунки дохідності ринку акцій в нових європейських країнах. Висновки. Список...
Вступ. 1. Розміщення країни (її теріторія населення, століця та її населення, мова і грошова одиниця) 2. Розвиток сільського господарства(основні культури їх об"ємивирощування в данній країні, зайнятість населення в сіл.господарстві)...
Вступ. Розділ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІНсЬКОГО ОБЛІКУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. 1.1. Характеристика управлінських систем на міжнаціональному і національному рівнях. 1.2. Історичні етапи становлення міжнародної системи управлінського обліку. 1.3. Міжнародні...
1. Поняття та форми зустрічної торгівлі. 2. Особливості міжнародних контрактів при зустрічній торгівлі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розрізняють такі види міжнародної зустрічної торгівлі, як бартер (або торгова компенсація)...
1. Зовнішня торгівельна політика держави. 2. Інжиніринг та його форми. Поняття реінжирингу. 3. Світовий ринок робочої сили. 4. Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ) 5. Економічні проблеми світо господарської інтеграції України....
Вступ. 1. Чисельність населення світу та його розміщення. 2. Демографічні проблеми людства у світі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Восени 1999 року з'явився на світ шестимільярдний мешканець Землі. А...
Вступ. 1. Суть і сучасні риси міжнародної трудової міграції 2. Причини міжнародної міграції робочої сили 3. Основні види міграції та міжнародні центри тяжіння робочої сили 4. Соціально-економічні наслідки міграції...
Вступ. 1. Напрямки зовнішньоторговельної політики України. 2. Тенденції розвитку міжнародних торгівельних відносин України на прикладі класичної моделі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток і ускладнення міжнародної торгівлі знайшло відображення...
Вступ. 1. Аналіз міжнародних економічних організацій в системі ООН. 2. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою. 3. Проблеми функціонування системи ООН. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Державний борг в Україні. 2. Управління державним кредитом. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Назва "Державний кредит" не зовсім відповідає своїй суті. Тут точнішою була б назва "Державний...
Введение. 1. Современный этап украинско-ливийских отношений. 2. Культурно-гуманитарное сотрудничество Украины и Ливии. 3. Актуальное состояние украинско-ливийского сотрудничества. Развитие политического диалога. Выводы. Список использованной литературы. Введение 23 декабря 2009 года...
Вступ. 1. Сутність форфейтингу як перспективний вид кредитування зовнішньоторговельних угод. 2. Економічний зміст форфейтингу та його основні завдання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У вітчизняній економічній літературі практично немає...
Вступ. 1. Світовий політичний процес і світове товариство. 2. Тенденції розвитку міжнародних відносин. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Загальною тенденцією політичного розвитку всіх елементів світового співтовариства можна вважати їх...
Вступ. 1. Регулювання міждержавних торговельних відносин країн ЄС. 2. Основні принципи та цілі торговельної політики ЄС. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На сьогоднішній день ЄС є одним з інтеграційних...
1. Сучасний стан та етапи розвитку міжнародної торгівлі. 2. Етапи процесу ціноутворення. 3. Національні інтереси та міжнародна торгівля. 1. Сучасний стан та етапи розвитку міжнародної торгівлі. Міжнародна торгівля є...
Вступ. 1. Операції купівлі валюти під експортно-імпортні контракти на міжбанківському валютному ринку. 2. Лізинг у фінансуванні зовнішньоекономічної діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Міжнародні валютні ринки є сукупністю операцій...
Вступ. 1. Сутність міжнародного ринку позикових капіталів та його структуру. 2. Зміст світового ринку позичкових капіталів. 3. Особливості функціонування позичкового капіталу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Позичковий капітал –...
ВСТУП РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНТИДЕМПІНГОВИХ ЗАСОБІВ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ 1.1. Становлення правових концепцій категорії демпінгу в міжнародній торгівлі 1.2. Сутність та правова природа антидемпінгових мит РОЗДІЛ ІІ МЕХАНІЗМ АНТИДЕМПІНГОВОГО...
Вступ. 1. Становлення та розвиток взаємовідносин Європейського Союзу та арабських країнв контексті спільної зовнішньої і безпекової політики ЄС. 2. Особливості регіону Центральної Азії у контексті міжнародної безпеки. 3. Політика...
Вступ Розділ 1.Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни Розділ 2.Україна в міжнародній торгівлі Розділ 3.Шляхи досягнення економічного суверенітету України Висновки Список використаної літератури. Вступ Україна, ставши...
1. Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. 2. Міжнародні виставки/ярмарки. 3.Вільні економічні зони. 4. Зона Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС). 5. Ціноутворення на світовому ринку. Список використаної літератури. 1. Тарифні методи...
Вступ 1. Транспортний фактор України як транзитної держави 2. Водний транспорт України 3. Перспективи розвитку повітряного транспорту Висновок Список використаних джерел Вступ Україна має реальні перспективи щодо посилення своєї...
Вступ. 1. Пропозиція товарів і послуг на світовому ринку. 2. Ринкова рівновага. 3. Криві байдужості споживача. 4. Суспільні криві байдужості. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Зовнішня торгівля на сучасному...
Вступ. 1. Суть і тенденції розвитку світового господарства. 2. Сутність та особливості міжнародного поділу праці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Світове господарство як економічна категорія виражає сукупність виробничих відносин,...
Вступ. 1. Міжнародна торгівля як одна з основних форм МЕВ. 2. Міжнародна спеціалізація виробництва і науково-технічних робіт 3. Міжнародні валютні відносини як форма МЕВ. 4. Валютно-фінансові та кредитні відносини...
Вступ. 1. Форми міжнародного руху капіталу. 2. Причини та динаміка міжнародного руху капіталу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Міжнародний рух капіталу — це переміщення капіталу між країнами у пошуку...
Вступ. 1. Сутність економічних стратегій Сполучених Штатів Америки. 2. Створення та розвиток Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА). 3. Основні характеристики НАФТА та її організаційна структура. Висновки. Список використаної літератури....
1. Структура світової економіки за рівнем ВВП на душу населення, експортною орієнтацією, рівнем зовнішньої заборгованості, темпами економічного зростання. 2. Види зовнішньоторгівельних посередників. 3. Зміст та структура світової та валютної...
Вступ. 1. Теоретичні аспекти визначення бар`єрів. 1.1. Поняття та види бар`єрів входу та виходу на ринки. 1.2. Класифікація бар`єрів входу та виходу на ринки. 2. Роль держави в процесах...
Вступ. 1. Характеристика технічного сприяння. 2. Міжнародне технічне сприяння: поняття та місце в сучасних міжнародних економічних відносинах. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Специфічним різновидом міжнародної передачі технологій є міжнародне...
Вступ. Характерні риси світового ринку капіталів. Система зовнішньо торгівельного регулювання в України Висновки. Список використаних джерел. Вступ Світовому капіталістичному ринку завжди була властива гостра конкурентна боротьба між підприємствами окремих...
Вступ. 1. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу. 2. Правові засади відносин між Україною та Європейським Союзом. 3. Розвиток інтеграції в ЄС та вплив розширення ЄС на Україну. Висновки....
1. Класичні теорії міжнародної торгівлі. 2. Міжнародні товарні аукціони. 3. Міжнародний кредит та його основні види. 4. Співдружність незалежних держав. 5. Транснаціональні корпорації — суб’єкт МЕВ. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Інноваційні інформаційні технології в освіті та особливості їх використання. 2. Інформаційні технології як основа і засіб реалізації інноваційних процесів в сучасній освіті. 3. Проблеми та перспективи впровадження...
Вступ. 1. Суть, види та показники світової торгівлі. 2. Динаміка та тенденції світової зовнішньої торгівлі. 3. Типи зовнішньоторговельної політики держав. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Зовнішня торгівля на сучасному...
Вступ. 1. Регулювання світової торгівлі енергоресурсами. 2. Огляд світових енергетичних ресурсів. 3. Сучасні тенденції розвитку світового ринку енергоносіїв. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Найчастіше природно-сировинні ресурси ототожнюються з мінеральними...
ВСТУП. Розділ 1. Система міжнародних відносин на передодні ІІ світової війни. 1.1. Розформування “Осі” та розпалювання вогнищ війни у світі. 1.2. Зовнішня політика країн демократичного табору. 1.3. Основні вектори...
Вступ. 1. Сутність та структура ринку позикових ринків. 2. Поняття та сутність позичкового капіталу. 3. Стан сучасних міжнародних кредитних відносин. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Позичковий капітал — це...
Вступ. І. Сутність міжнародних валютних фінансових відносин. 1.1. Принципи побудови та регулювання сучасної валютної системи. 1.2. Функціональні форми грошових ресурсів. ІІ. Характеристика сучасних міжнародних валютно-фінансових відносин. 2.1. Міжнародний вплив...
1. Валютні режими: види, переваги та недоліки, критерії обрання Еволюція валютних режимів в світовій практиці свідчить про наявність тенденції поступового переходу країн від режимів фіксації валютно- обмінного курсу до...
Вступ. 1. Особливості впливу на економіку України членства в СОТ. 2. Вплив членства України в СОТ на агропромисловий сектор економіки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Для багатьох галузей української...
1. Охарактеризуйте сутність міжнародного фінансового ринку (ринку позикових капіталів) та його структуру. 2. Розкрийте нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі 3. Тест. Список використаної літератури. 1. Охарактеризуйте сутність міжнародного фінансового...
Вступ. 1. Суть і особливості міжнародних розрахунків. 2. Форми міжнародних розрахунків. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Міжнародні розрахунки здійснюється, перш за все, в зовнішній торгівлі за надані послуги та...
Вступ. 1. Багатостороннє регулювання зовнішньої торгівлі 2. Державна політика зовнішньої торгівлі 3. Протекціоністська політика держави. Висновки. Практичне завдання. Список використаної літератури. Вступ Управління зовнішньоекономічною діяльністю країни і регулювання зовнішньої...
Вступ. 1. Суть міжнародних економічних відносин. 2. Світова торгівля, її види та структура. 3. Міжнародна валютна система. 4. Європейська валютна система. 5. Міжнародний валютний фонд і його функції. 6....
1. Механізм міжнародної передачі технологій 2. Євроринок: сутність, порядок проведення операцій. Євродолари Список використаної літератури 1. Механізм міжнародної передачі технологій Технологія – це наукові знання, які використовуються у виробництві....
Вступ. 1. Глобальна корпорація як складова транснаціональних компаній. 2. Сутність глобальних корпорацій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Глобалізм і глобалізація перетворилися в ідеологію та стратегію світового розвитку. На Заході...
Вступ 1. Багатостороннє регулювання зовнішньої торгівлі Список використаної літератури Вступ Управління зовнішньоекономічною діяльністю країни і регулювання зовнішньої торгівлі та фінансових потоків на міжнародному рівні набувають усе більшого значення в...
Вступ 1. Регулювання міжнародної міграції робочої сили 1.1. Регулювання міграції 1.2. Виграш від міжнародного переміщення робочої сили 1.3. Негативні зовнішні ефекти міграції 1.4. Еміграція українських громадян 2. Зовнішня трудова...
Вступ. 1. Створення стандартів серії ISO 9000. Міжнародна та європейська діяльність з стандартизації. 2. Міжнародні стандарти серії ISO 9000. 2. Управління системами та процесами за державними стандартами ДСТУ ISO...
Вступ. 1. Джерела права у сфері регулювання зовнішньоекономічної діяльності 2. Форма, зміст і порядок укладання зовнішньоекономічного договору (контракту) 3. Типовий міжнародний контракт купівлі-продажу товарів. 4. Правове регулювання договору (контракту)...
Вступ. 1. Сутність ліцензійної торгівлі в міжнародній економіці. 2. Специфіка економічних розрахунків при купівлі-продажу ліцензій. 3. Ліцензійна торгівля технологіями між країнами. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Торгівля ліцензіями —...
Вступ. 1. Стратегічні інтереси та співробітництво України та НАТО. 2. Євроатлантична інтеграція України і проблеми регіональної безпеки. 3. Євроатлантична інтеграція України у внутрішньому вимірі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Сутність інтересів учасників міжнародних відносин. 2. Класифікація інтересів учасників міжнародних відносин. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблеми, пов'язані з дефініюванням і трактуванням поняття "інтерес", надзвичайно важливі, що...
Вступ. 1. Міжнародна економічна діяльність та основні чинники впливу. 2. Особливості міжнародного поділу праці. 3. Розвиток міжнародного поділу праці та його роль в міжнародній економічній діяльності в умовах глобалізації....
1. Міжнародний поділ праці. 2. Міжнародна торгівля послугами. 3. Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ. 4. Валютне регулювання зовнішньоекономічною діяльністю. 5. Сутність і види міжнародного бізнесу. Список використаної літератури....
План Вступ 1.Зміст та умови транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 2.Регулювання міжнародних транспортних перевезень Регулювання міжнародних морських перевезень Регулювання міжнародних автомобільних перевезень Регулювання міжнародних залізничних перевезень Регулювання міжнародних повітряних перевезень...
1. Економічне середовище. 2. Здійснення прямих та зарубіжних інвестицій. 3. Інфраструктура сучасних МЕВ 4. Методи міжнародної торгівлі. 5. Міграція населення і міграція робочої сили. 6. Місце міжнародної торгівлі в...
Вступ. 1. Характеристика природно-рекреаційних ресурсів Австралії 2. Характеристика історико-культурних ресурсів Австралії. 3. Основні туристичні напрямки Австралії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Найбільше число туристів відвідують Австралію та Океанію в...
1. Охарактеризуйте концепцію міжнародних відносин Г.Моргентау. 2. Дайте характеристику транснаціональних корпорацій як міжнародних акторів. Список використаної літератури. 1. Охарактеризуйте концепцію міжнародних відносинГ. Моргентау Одним із найвпливовіших представників американської політичної...
Вступ. 1. Сучасна теорія упаковки товарів. 2. Елементи упаковки товару при міжнародних поставках. 3. Функції упаковки товару. Висновки. Список використаної літератури. Вступ За класичною теорією, створюючи новий товар, розробник...
Вступ. 1. Особливості форм міжнародних економічних відносин в трансформаційній економіці. 2. Загальна класифікація форм міжнародної економічної діяльності. 2.1. Міжнародний поділ праці. 2.2. Міжнародна торгівля послугами. 2.3. Міжнародний рух капіталу...
Вступ. 1. Експортний потенціал України та її місце в системі світового господарства 2. Аналіз поточного стану експорту України. 3. Основні напрямки підвищення експортного потенціалу України та регіонів Висновки. Список...
Вступ. 1. Світова Організація Торгівлі. 2. Україна на шляху шляху приєднання до СОТ: переваги та недоліки. 2.1. Організація процесу приєднання до СОТ. 2.2. Гармонізація національного законодавства України. 2.3. Основні...
Вступ. 1. Систематизація макрофінансових індикаторів. 2. Коефіцієнти ефективності фінансової діяльності Висновки. Список використаної літератури. Вступ Система фінансових показників, що використовуються на мікрорівні, в основному розроблена сучасною фінансовою наукою та...
Вступ. 1. Основні компоненти технопарків та їх функції. 2. Становлення та розвиток технопарків у Франції. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Парадоксально, але факт, що саме кризові ситуації викликають бурхливий...
Вступ. 1. Етапи інтернаціоналізації виробництва. 2. Економічні основи міжнародного поділу праці (МПП). Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Під впливом МПП торгові зв'язки між країнами ускладнюються та збагачуються,...
Актуальність теми. Європейська політика сусідства (European Neighbourhood Policy) — нова політика ЄС, якою передбачено створити в південному і східному напрямках нових кордонів розширеного GC зону створити стабільності, миру і...
1. Світовий ринок готової продукції. 2. Особливості регулювання експортно-імпортних операцій. 3. Види зовнішньоекономічних угод. Список використаної літератури. 1. Світовий ринок готової продукції Міжнародна торгівля існувала ще в глибоку давнину,...
1. Інтернаціоналізація господарського життя. 2. Форми міжнародної торгівлі за специфікою взаємодії суб’єктів. 3. Міжнародна торгівля ліцензіями. 4. Особливості розвитку Європейської валютної системи. 5. Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) Список...
1. Комерційні операції міжнародних корпорацій. 2. Міжнародна банківська діяльність. 3. Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій. Список використаної літератури. 1. Комерційні операції міжнародних корпорацій Серед різноманітних комерційних угод договір купівлі-продажу —...
1. Теорія конкурентних переваг М. Портера. 2. Міжнародні тендери (торги). 3. Міжнародні фінансові інститути. 4. Європейський союз (ЄС). 5. Фінансово-промислові групи (ФПГ). Список використаної літератури. 1. Теорія конкурентних переваг...
Вступ. 1. Постійні представництва держав при міжнародних організаціях. 2. Особливості користування дипломатичними привілеями та імунітетами. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Головним міжнародно-правовим документом, який регламентує діяльність постійних представників та...
Вступ. 1. Світова торгівля як форма міжнародних економічних відносин. 2.Структура міжнародної торгівлі. 3. Особливості світової торгівлі в сучасних умовах. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На початковому етапі розвитку світової...