referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Статті

Як нам відомо,  рівень життя відображає ступінь розвитку та задоволення фізичних і соціальних потреб населення, а також умови в суспільстві для розвитку і задоволення цих потреб. Тому підвищення рівня...
Вступ Державне регулювання малої підприємницької діяльності є системою економічного, соціального, організаційного, правового і політичного забезпечення сприятливого бізнес-клімату для формування і розвитку малого підприємництва. Реалізація справедливої регуляторної політики держави у...
На сучасному етапі у структурі фінансових посередників на вітчизняному ринку переважають саме банківські установи. Ефективність функціонування банків як ключових фінансових посередників України є суттєвим фактором економічного зростання в умовах...
Актуальність теми. Нині в Україні поглиблюються процеси демократизації всього суспільного життя, які тісно пов’язані з освітніми процесами. Слід переосмислити головні принципи організації навчання, трансформації методів та прийомів, які сприяли...
Об’єктами професійної діяльності юриста є: події та дії, які мають юридичне значення; правові відносини, що виникають у сфері функціонування державних інститутів; правові відносини громадян і організацій. Юрист повинен бути...
5 / 05 / 2022
Моя майбутня професія пов’язана з бухгалтерією. На сьогоднішній день „бухгалтер» — є однією із найпоширеніших професій. Чим же викликана її така популярність? Цій професії вже кілька століть — основи...
Стаття розглядає конститутивні ознаки юридичної особи приватного права через призму юридичної особи у загальному значенні та ознаки, які є характерними для цієї особи. На підставі цього автором виводиться визначення...
3 / 03 / 2022
Постановка проблеми. В умовах реформування органів виконавчої влади, що відбувається сьогодні в Україні, дослідження сутності та особливостей органів виконавчої влади як об’єкта адміністративно-правового регулювання є дуже актуальним питанням. Втім,...
22 / 02 / 2022
Вступ. Актуальність і важливість даного дослідження зумовлене як станом сучасного українського суспільства, так і станом української політологічної думки. Сучасне українське суспільство перебуває в пошуках власної суспільно-політичної ідентичності. Глибока криза...
Актуальність теми. Податковий борг має давню історію. Не дивлячись на це, питання податкового боргу і податкової заборгованості платників перед бюджетом залишається малодослідженим. Існування протягом тривалого часу податкового боргу в...
Стимулювання збуту продукції АПК як складова комплексу маркетингу передбачає використання короткотермінових заходів, спрямованих на швидке реагування ринку у відповідь на пропозицію підприємства придбати певний товар. Система просування та стимулювання...
10 / 02 / 2022
Історична школа права виникла як відповідна реакція на доктрину природного права з метою захисту вже пізнаних і апробованих закономірностей суспільного і державного життя, що склалися в умовах середньовіччя (феодалізму)....
20 / 01 / 2022
Нормативне розуміння права саме придатне для відображення його інструментальної ролі. Визначення права як сукупності охоронюваних державою норм дозволяє громадянам і іншим виконавцям правових розпоряджень знайомитися зі змістом останніх по...
20 / 01 / 2022
Відповідно до Актів проголошення незалежності України від 24  серпня 1991  року і конституції України від 26 червня 1996 року Україна є незалежною суверенною  державою.  Усі  державні  інститути України  перебувають ...
29 / 12 / 2021
Систематизація — це впорядкування нормативно-правових актів з метою зручності в користуванні, внесення коректив в них і пристосування до змін, які відбулись в економічному і політичному житті суспільства, заміна старих,...
29 / 12 / 2021
Зміст нормотворчості складається з послідовно здійснюваних організаційних дій, що утворять у своїй сукупності те, що називають правотворчим процесом. Це технологія створення нормативних актів і доведення їхніх розпоряджень до адресатів....
29 / 12 / 2021
Нормативні правові акти є продуктом особливого роду діяльності — нормотворчості (правотворчості). Нормотворчість — основний шлях впливу на суспільні відносини, головний засіб додання праву юридичної чинності. Нормотворчість в правовій сфері...
29 / 12 / 2021
Термін “джерела права” має неоднозначне значення. В одному випадку його розуміють як матеріальне джерело права — правотворча сила (державна влада, судові органи, правові концепції, референдуми народу, правозастосувальна практика, звичаї...
29 / 12 / 2021
Це, по суті, класифікація правових норм. Класифікація норм права дозволяє краще визначити місце правових норм в системі прав і їх взаємозв’язки; вияснити функції правових норм і їх роль в...
29 / 12 / 2021
Структуру норм права розглядати однозначно важко, так як існують різні норми. Наприклад, норми-принципи, норми-дефініції (поняття), норми-приписи, норми — правила поведін­ки. В сучасний період вивчена структура норм-приписів і норм-правил поведінки....
29 / 12 / 2021
Норма права — це правило поведінки, установлене чи санкціоноване державою, елементарна частка права, що відноситься до нього як частина до цілого (чи як одиничне до загального). Було обґрунтовано, що...
29 / 12 / 2021
Соціальне регулювання здійснюється за допомогою соціальних норм – загальних правил поведінки людей, колективів, соціальних груп, що мають значення зразків і поширюються на невизначене коло випадків. Нормативне соціальне регулювання дозволяє...
29 / 12 / 2021
Соціальна норма — це історично зумовлене правило поведінки чи діяльності людей, що має загальний характер, встановлюється різноманітними суб‘єктами, забезпечується різними засобами громадського чи державного впливу і спрямоване на регулювання...
29 / 12 / 2021
Право дуже складне соціальне явище, і щоб розкрити його поняття необхідно відмежувати його від інших соціальних явищ. В нашій науці існує декілька концепцій до розуміння права: нормативний підхід та...
29 / 12 / 2021
Держава і суспільство не тотожні. Їх необхідно розрізняти. Держава виділилася із суспільства на відомій ступіні його зрілості. Суспільство — мати держави, і відповідно держава — дитя суспільства, продукт суспільного...
29 / 12 / 2021
Економічною основою правової держави є виробничі відносини, що базуються на багатоукладності, на різних формах власності (державної, колективної, орендної, приватної, кооперативної, сумісної і інших) як рівноправних і однаковою мірою захищених...
29 / 12 / 2021
Сучасна держава — це ринкова держава. Суть ринкової економіки зводитися і вільному товарообміну, визнанню непорушності приватної власності і законних інтересів власника, волі праці і приватного підприємництва. Ринкові відносини розвиваються...
29 / 12 / 2021
Функції держави здійснюються у визначених формах і визначених методах. Форми здійснення функцій характеризують зв’язок держави з правом як  одним з основних засобів володарювання. Через право держава проводить у життя...
29 / 12 / 2021
Питання про функції держави — це одне із важливих питань не тільки теорії, але і практики державного будівництва. Функції дер­жави виражають соціальну природу держави і конкретизують її суть. Термін...
29 / 12 / 2021
Тип держави — це сукупність істотних ознак, властивих державам єдиної суспільно-економічної формації. В основі поділу держав на типи лежать економічні відносини: 1) відносини з виробництва матеріальних благ; 2) способи...
29 / 12 / 2021
Тип держави — це сукупність істотних ознак, властивих державам єдиної суспільно-економічної формації. В основі поділу держав на типи лежать економічні відносини: 1) відносини з виробництва матеріальних благ; 2) способи...
29 / 12 / 2021
Форма держави — це спосіб або порядок організації та здійснення державної влади. Поняття “форма держави” включає до себе три взаємозв’язаних елементи: форму державного правління, форму державного устрою і форму...
29 / 12 / 2021
Політичний (державний) режим тісно пов’язаний із формами правління. Державний режим — це різновид політичного режи­му, який має домінуюче місце в суспільстві. Державний режим — це сукупність чи система методів,...
29 / 12 / 2021
Державний устрій — це територіальна організація державної влади, поділ її на певні складові частини з метою найкращого управління суспільством, це взаємозв‘язок окремих складових частин держави між собою і її...
29 / 12 / 2021
Форма державного правління — це організація вищих органів державної влади, характер і принципи їх взаємодії з іншими орга­нами держави, з політичними партіями, класами і соціальними групами. За формами правління...
29 / 12 / 2021
Кожна держава має свою форму і зміст. Форма означає зовнішнє оформлення, вираження того чи іншого соціального явища, його змісту. Питання про форму держави є питанням, як організова­на державна влада,...
29 / 12 / 2021
Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України. Він є представницьким органом, тому обирається безпосередньо народом на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом...
29 / 12 / 2021
Механізмом держави, як правило, вважається система органів державної влади (апарат держави) та інших основних інститутів держави. До механізму держави, поряд з органами державної влади, належать також громадянство, територія (територіальний...
29 / 12 / 2021
Термін “держава” ми зустрічаємо дуже часто в засобах масової інформації та побуті. Протягом тривалого історичного періоду не було наукового визначення цього поняття і його зміст часто мінявся. Наприклад, французький...
29 / 12 / 2021
Питання про походження або виникнення держави можна розглядати з двох позицій. По-перше, яким чином в умовах ро­дового суспільства зародилась держава? По-друге, яким чином в останні століття і в сучасний...
29 / 12 / 2021
Для кожного суспільства характерна визначена система підпорядкування між людьми (соціальна влада) і регулювання їхнього поводження за допомогою загальних правил (соціальних норм). Відмітною рисою суспільної влади і норм первіснообщинного ладу...
29 / 12 / 2021
Складність таких об’єктів, як право і держава, призводить до того, що вони вивчаються багатьма юридичними науками. Останні вивчають той чи інший бік, елементи і риси державно-правової дійсності у визначеному...
29 / 12 / 2021
Робочий час – правове регулювання  —  Розділ 4й Кодексу В загальному вигляді в ст. 50 вказується нормальний робочий час. Стаття 50. Норма тривалості робочого часу Нормальна тривалість робочого часу...
29 / 12 / 2021
КЗпП. Стаття 10. Колективний договір Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та...
27 / 12 / 2021
КЗпП. Стаття 47. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу провести розрахунок з працівником і видати йому трудову книжку Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові...
27 / 12 / 2021
Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов’язковим: 1) при організованому наборі працівників; 2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими...
27 / 12 / 2021
Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням...
27 / 12 / 2021
Україна як самостійна держава проголосила визнання за­гальнолюдських цінностей і тому зобов’язалась дотримуватись загальновизнаних принципів міжнародного права. Стаття 8′ КЗпП визначила співвідношення міжнародних договорів про працю і законодавства України. У...
27 / 12 / 2021
Громадянином визнається фізична особа, яка володіє пев­ним цивільним статусом, тобто сукупністю обставин фактич­ного порядку, що характеризують цю особу як учасника юри­дичного спілкування. Термін «громадянський статус» досить широко застосовується в...
27 / 12 / 2021
Індивідуальна трудова діяльність при певній кількості ви­конавців забезпечує перехід до більш складного соціального явища — спільної діяльності. Спільна праця в тій чи іншій сфері суспільне корисної діяльності об’єднує працюючих...
27 / 12 / 2021
Уповноважена власником особа — це по суті керівник ад­міністрації як сукупності посадових осіб підприємства. Саме термін «адміністрація» застосовувався в усіх законодавчих ак­тах про працю до внесення 20 березня 1991...
27 / 12 / 2021
Деякі обов’язки уповноваженого власником органу визна­чені безпосередньо нормами трудового права. Так, на нього покладено обов’язок створювати безпечні і нешкідливі умови праці; систематично проводити інструктаж (навчання) праців­ників з питань охорони...
27 / 12 / 2021
Особисті немайнові права і обов’язки учасників батьківських правовідносин в основному тривають до досягнення дітьми повноліття або до часу їх одруження. Достроково ці права та обов’язки можуть припинитися тільки у...
16 / 12 / 2021
Аліментами називається утримання, яке по закону одна особа (боржник) повинна надати іншій особі (кредитору), що знаходиться в сімейних правовідносинах за умови неповноліття останнього або непрацездатності чи нужденності. Те утримання,...
16 / 12 / 2021
Раздел общего имущества супругов может быть произведен по требованию любого из супругов, а также по требованию кредитора одного из супругов для обращения взыскания на долю этого супруга в совместном...
16 / 12 / 2021
Помимо общего имущества супругов, у супругов может быть раздельное имущество. К раздельному имуществу следует отнести имущество, приобретенное при отсутствии хотя бы одного из элементов юридического состава, необходимого для возникновения...
16 / 12 / 2021
При регулюванні відносин подружжя із приводу приналежного їм майна можуть застосовуватися два правових режими: законний і договірний. Законний правовий режим регулювання відносин подружжя із приводу їхнього майна застосовується в...
16 / 12 / 2021
Згідно ст. 20 «Кожен з подружжя користується в родині рівними правами і несе рівні обов’язки….» Стаття 20 виходить із принципу рівності між чоловіком і жінкою. Частина положень цієї статті...
16 / 12 / 2021
При вступі до шлюбу закон (ст.19 КпШС України) надає подружжю право залишати кожному з них дошлюбне прізвище. За їх взаємною згодою, вони мають право вибирати спільне прізвище, яке повинно...
16 / 12 / 2021
У статті 37 сказано «шлюб припиняється внаслідок смерті чи оголошення в судовому порядку померлим одного з подружжя.» Під припиненням шлюбу розуміється припинення на майбутній час правовідносин між подружжям, що...
8 / 12 / 2021
Під припиненням шлюбу розуміється припинення правовідносин між подружжям, які викликаються з настанням певних юридичних фактів. Залежно від настання певного юридичного факту, можна назвати слідуючі підстави припинення шлюбу (ст.ст.37—38 КпШС)....
8 / 12 / 2021
У відповідності зі статтею 173 КпШС України особи, які бажають вступити до шлюбу, подають заяву в орган реєстрації актів громадянського стану за місцем проживання одного з них або за...
8 / 12 / 2021
23 червня 1992 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб і сім’ю України». Згідно цього Закону в КпШС була включена стаття...
8 / 12 / 2021
Варто розрізняти умови вступу до шлюбу і перешкоди для вступу до шлюбу. Перешкоди для вступу до шлюбу — це обставини, при наявності яких вступ до шлюбу є неправомірним. Згідно...
8 / 12 / 2021
Згідно статті 16 КпШС «Шлюбний вік встановлюється в 18 років для чоловіків і в 17 років для жінок….», але він може бути змінений державною адміністрацією районів, районів міст Києва...
8 / 12 / 2021
Для укладення шлюбу законодавством встановлені певні умови. До таких умов відносяться взаємна згода осіб, які укладають шлюб, і досягнення ними шлюбного віку. Взаємна згода на вступ до шлюбу передбачає...
8 / 12 / 2021
Рынок ценных бумаг, его сущность и структура Рынок ценных бумаг — это функциональная система финансового рынка, которая способствует аккумуляции капитала для инвестиций в производственную и социальную сферы, стимулирует структурную...
Сущность и виды облигаций Облигация — разновидность ценной бумаги, которая подтверждает внесение ее владельцем определенных средств и подтверждает обязательство эмитента возместить владельцу нарицательную стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный...
Сущность и виды акций Акция — это ценная бумага без установленного срока обращения, который подтверждает долевое участие в уставном фонде акционерного общества, подтверждает членство в нем и право на...
Сущность и виды ценных бумаг. Ценные бумаги возникают в результате оформления кредитных соглашений, подтверждают право владения и отношений ссуды, поэтому разделяются на паевые и долговые. Паевые ценные бумаги определяют...
Особенности вексельных обязательств и вексельное право Коммерческий кредит в его вексельной форме позволяет мобилизировать временно свободные ресурсы товаропроизводителей. Вексель стал самым важным кредитно-расчетным ордерным финансовым документом, который содержит безусловное...
Экономическая сущность и функции специализированных кредитно-финансовых институтов Специализированные кредитно-финансовые институты (СКФИ) составляют ту часть парабанковских учреждений, которые обслуживают определенные группы клиентов, которые считаются рисковыми для коммерческих банков. В состав...
Понятие кредитной системы Существует два определения категории «кредитная система»: как совокупность кредитных отношений, их форм и методов реализации и институтов, посредством которых эти отношения функционируют; кредитная система — это...
Экономическая сущность кредита Кредит — это общественные отношения, возникающие между экономическими субъектами в связи с передачей друг другу во временное пользование свободных средств (стоимости) на принципах возвратности, платности и...
7 / 12 / 2021
1. Кунная система денег Во времена Киевской Руси огромное развитие приобрела кунная система денег, основу которой составляла гривна в виде золотого и серебряного слитков, векши и веверицы — единицы...
Типы денежных реформ Денежная реформа — это полная или частичная структурная перестройка имеющейся денежной системы страны с целью оздоровления денег или улучшения механизма регуляции денежного оборота. Актуальность проведения денежных...
1. Понятие валюты Валютные отношения — это совокупность валютно-денежных и расчетно-кредитных отношений в международной сфере. Их функционирование предусматривает: заключение контрактов купли-продажи валюты, получение и предоставление разного рода займов из-за...
1. Экономическая сущность и структура денежной системы Денежная система представляет собой определенную форму организации денежного обращения, которая сформировалась исторически и удовлетворяет потребности народного хозяйства. Создается она государством и имеет...
Основополагающие постулаты классической теории Классическая количественная теория денег возникла из необходимости объяснить изменения уровня цен соответствующими изменениями количества денег в обращении. Основными методологическими принципами ее стали: а)    покупательная способность...
1. Концепции рационализма и эволюционного происхождения денег Существующие теоретические обоснования появления денег можно разделить на два теоретических направления: рационалистическую концепцию происхождения денег и эволюционную. Последователи рационалистической концепции объясняли возникновение...
Подводя итоги 10-летнего функционирования отечественного уголовного законодательства, следует отметить, что одной из его существенных черт стала чрезмерная подверженность изменениям, зачастую продиктованных сиюминутным желанием законодателя «точечным» образом отреагировать на вызвавшую...
8 / 02 / 2021
У теорії кримінального права традиційно вважається, що категорія «особа злочинця» є більш об’ємною, ніж суб’єкт злочину, та розглядається переважно в межах кримінологічних досліджень. «Суб’єкт злочину» є більш вузькою конкретною...
14 / 01 / 2021
Прийняття Кримінального Кодексу України 2001 року стало не тільки важливою віхою у розвитку національного кримінального законодавства, але й відліковою точкою, з якої починається шлях до європейської системи кримінально-правової охорони...
5 / 10 / 2020
У 2001 році був прийнятий Кримінальний кодекс України (далі КК), який створив необхідну правову базу для протидії злочинності в нових умовах соціального розвитку. Але за минулі 10 років в...
21 / 08 / 2020
Гавриил Степанович Гордеенков с 1831 г. преподавал в Харьковском императорском университете русское гражданское и уголовное право. Он является учеником И. Н. Даниловича, для которого уголовное право не было основным...
12 / 01 / 2020
1. Особливу актуальність цієї проблеми зумовлює те, що від визначення позиції щодо цих категорій залежить вирішення найважливішого в кримінальному праві питання стосовно підстав кримінальної відповідальності. Проте ці проблеми були...
4 / 01 / 2020
Виокремлення у Загальній частині КК України 2001 р. розділу VII під назвою «Повторність, сукупність та рецидив злочинів» означає, що інститут множинності злочинів, у межах якого наука кримінального права вивчає...
8 / 11 / 2019
Останнім часом в кримінально-правовій доктрині все більше уваги стало приділятися питанням кримінально-правової політики, особливо таким її напрямкам (методам, як зазначає Н.О. Лопашенко), як криміналізація і декриміналізація. В умовах безсистемного,...
15 / 08 / 2019
У літературі з конституційного права загально визнаною є позиція, що відповідно до ч.3 ст. 8 Конституції України усі її норми є нормами прямої дії при розгляді справ в усіх...
30 / 06 / 2019
У науковому повідомленні основна увага приділяється аналізу чинного КК України й можливостям його подальшого вдосконалення в частині визначення поняття кримінально-правової відповідальності та її підстав. Складність досліджуваного питання є очевидною...
14 / 06 / 2019
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кримінального кодексу України (далі — КК) «підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом». Суд...
9 / 04 / 2019
Проблема індивідуальних відмінностей творчого мисленнєвого процесу весь час знаходяться в полі зору психологів. Виявлення впливу індивідуальних відмінностей мислення розв’язуючого на його пошуковий процес в цілому і на складові цього...
Десять років чинності кодифікованого нормативно-правового акту — це, відверто кажучи, строк нетривалий. Разом із тим, якщо взяти до уваги історичні умови, у яких Кримінальний кодекс України 2001 року було...
15 / 11 / 2018
Розвиток історичної науки в останнє десятиліття минулого і перші роки нинішнього століття ознаменувався низкою істотних зрушень. Чи не найпомітніші кількісні та якісні зміни сталися у вивченні доби Української революції....
Встановлення предмету злочину є першим кроком на шляху до відшукання того суспільного відношення, яке є об’єктом злочину. Предмет злочину вже з самого початку виявлення злочину значною мірою дає підстави...
10 / 08 / 2018
Відповідно до чинної редакції ч. 1 ст. 44 КК особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, а також на підставі закону України про...
10 / 08 / 2018
Відповідно до частини 2 ст. 1 КК України для здійснення поставлених перед ним завдань Кодекс не тільки визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами, але й які покарання застосовуються...
12 / 06 / 2018
1. Дуже важливо витримати рівень концептуальних ідей, не розчинити їх в постановці більш конкретизованих цілей і завдань. Тому справедливим видається твердження, що концепція — це не просто задум, певна...
26 / 03 / 2018
Потерпілим у кримінальному праві визнається фізична особа, яка як об’єкт загальнопревентивної дії кримінального закону відчуває захищеність останнім, яку втрачає внаслідок спричинення злочином безпосередньо їй шкоди (або у випадку загрози...
4 / 03 / 2018
Актуальність питань, пов’язаних із притягненням суддів до кримінальної відповідальності, зумовлена низкою суспільно-політичних та правових чинників. Останнім часом досить часто набувають широкого суспільного розголосу випадки зловживань з боку суддів, як-то...
24 / 02 / 2018
Становлення правової держави в Україні вимагає реального утвердження і гарантування дії принципу верховенства права (ст. 8 Конституції України), що безпосередньо пов´язано з належним забезпеченням ефективності захисту прав та законних...
20 / 02 / 2018
1. Украина — ближайший и «главнейший» сосед России в постсоветском пространстве, значение политических, экономических и культурных связей с которым трудно переоценить. В связи с этим российских юристов, пожалуй, больше...
15 / 12 / 2017
Творчість — це складне соціально-психологічне явище. Щоб воно виявилось на особистісному рівні, його необхідно формувати, розвивати, стимулювати, а іноді і примушувати особу до творчої діяльності. На творчість особи справляють...
Еутаназія як спосіб заподіяння смерті відома з сивої давнини. Він застосовувався, як свідчать історичні і літературні джерела, у практиці деяких племен і давных держав. Зокрема, це стосується індійських племен...
14 / 10 / 2017
При розкритті змісту інституту звільнення від покарання та його відбування в теорії й на практиці виникає чимало спірних питань, які не знайшли однозначного вирішення або обґрунтування. Однією з таких...
2 / 10 / 2017
Перш ніж з’ясовувати роль у розмежуванні складів злочинів такої ознаки як потерпілий, потрібно зробити деякі уточнення щодо розуміння кримінально-правового значення цієї ознаки. З процесуальної точки зору потерпілий, як фізична...
12 / 09 / 2017
1. Саме одним із досягнень нового КК України у 2001 році проголошувалось те, що у ньому були закріплені основоположні принципи цивілізованого кримінального права: немає злочину, немає покарання без вказівки...
24 / 08 / 2017
Чинний КК України (далі — КК) у статтях 23, 24 і 25 передбачає наявність двох форм вини — умислу й необережності. Однак, виходячи з особливостей законодавчих конструкцій деяких складів...
8 / 08 / 2017
Питання доцільності та необхідності реформування системи кримінальної юстиції, що обумовлено розвитком правової держави Україна, були обґрунтовані Концепцією реформування кримінальної юстиції України, яка була затверджена Указом Президента України від 8...
23 / 07 / 2017
Конструювання і застосування санкцій може стати стабілізатором у поведінці осіб, які вчинили злочин, а також запорукою захисту суспільства від зростаючої криміналізації. Як відомо, санкція (sanctio — «найсуворіша постанова») —...
24 / 06 / 2017
І. Контроль законодательной власти в свете традиции Европейской конвенции о защите прав человека. В Европе конституционное уголовное право стоит перед настоящим испытанием: в конфликте между безопасностью и свободой, оно...
22 / 06 / 2017
Внедрение в основные сферы жизнедеятельности современных обществ цифровых технологий и продолжающаяся глобализация компьютерных сетей, доступность в них информационных ресурсов привели не только к росту компьютерной преступности, но и обусловили...
20 / 05 / 2017
Дослідницький сюжет з «чорними клобуками» і «дикими половцями» на Бузі і Дністрі достатньо обставинне висвічений у спеціальній слов’яномовній історичній і археологічній літературі. Однак, археологічний стан розробки цього питання поки...
Славянскому народу, населявшему Россию и Украину, во все исторические времена, при различных политических режимах, государственных устройствах, по воле рока и зачастую не без участия собственных правителей, выпадало столько испытаний...
9 / 03 / 2017
Зокрема, Ю. Є. Пудовочкін та С. С. Пірвагідов категорично стверджують, що у теперішній час всі без винятку дослідники визнають двохсторонню спрямованість принципу гуманізму в кримінальному праві і окрім власної...
6 / 12 / 2016
Досягнення науково-технічного прогресу та розвиток високих технологій безпосередньо впливають на зростання інтелектуального рівня населення. Проте завжди знаходяться такі громадяни, які використовують сучасні досягнення науки і техніки на шкоду суспільним...
21 / 10 / 2016
Конституція України є основою для побудови правової держави. У зв’язку з цим триває процес удосконалення норм, що регулюють суспільні відносини у різних сферах життєдіяльності. Необхідність приведення національного законодавства у...
29 / 08 / 2016
Аналіз чинного КК показує, що в ньому є чимало понять, які неодноразово повторюються у різних статтях, характеризують ознаки різних інститутів загальної частини кримінального законодавства та багатьох складів злочинів. Прикладами...
12 / 08 / 2016
Актуальність проблеми. Вивчення групових норм, як одного із структурних компонентів групи, який повинен сприяти повноцінному її функціонуванню як єдиного суб’єкта діяльності та взаємодії, вимагає комплексного аналізу з врахуванням особливостей...
Аналіз кримінального законодавства держав-учасниць СНД дозволяє зробити висновок про те, що інститут звільнення від покарання передбачений у законодавстві всіх цих держав. При цьому норми аналізованого правового інституту передбачають різні...
3 / 08 / 2016
I. Проблема ризиків як соціального феномена не є новою для будь-якої держави, суспільства, науки чи сфери практичної діяльності. Існують, наприклад, економічні, соціальні, корупційні, екологічні, політичні, правові ризики. Водночас вирізняють...
23 / 07 / 2016
Раздел 20 Уголовного кодекса Украины содержит перечень преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Несмотря на широкий перечень составов (всего 12 статей), можно констатировать законодательный пробел: в УК...
6 / 11 / 2015
1. Правові заходи боротьби зі злочинністю є необхідною складовою політики держави у цій сфері, вони перебувають у тісному взаємозв’язку з конкретними умовами суспільно-політичного розвитку суспільства, загального устрою життя держави,...
1 / 10 / 2015
Розбудова незалежної правової держави України викликала необхідність активного формування її юридичної основи. Втім, запозичення і використання у нових умовах законодавства попереднього, радянського періоду виявилося неможливим. Зазначене стосується і такої...
14 / 06 / 2015
1. Категорія «підстава кримінальної відповідальності» є фундаментальною не тільки для кримінального права, а й для інших галузей права, що регламентують кримінальне судочинство і виконання покарання. Лише за наявності підстави...
18 / 05 / 2015
У чинному Кримінальному кодексі України поняття «кримінальна відповідальність» вживається багаторазово, однак його нормативне визначення відсутнє. Між тим, у науці кримінального права спостерігається достатньо широкий діапазон думок з цього питання...
8 / 05 / 2015
Христос і Магомет — дві особистості, які не написали жодного рядка, але увійшли в історію духовної культури людства. Доля і вчення Сократа та Піфагора, які також нічого не написали,...
22 / 03 / 2015
В період трансформації, яка охопила всі сфери життя держави, важливо орієнтувати напрямок реформаційної політики на підтримку людей, що являють собою нову продуктивну силу суспільства перехідної економіки і нове джерело...
25 / 02 / 2015
“Буття є поняття, яке зрозуміле саме собою… Однак ця середня зрозумілість лише демонструє незрозумілість. Вона робить очевидним, що у всякому відношенні і бутті до сущого як сущого a priori...