referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Статті

Подводя итоги 10-летнего функционирования отечественного уголовного законодательства, следует отметить, что одной из его существенных черт стала чрезмерная подверженность изменениям, зачастую продиктованных сиюминутным желанием законодателя «точечным» образом отреагировать на вызвавшую...
8 / 02 / 2021
У теорії кримінального права традиційно вважається, що категорія «особа злочинця» є більш об’ємною, ніж суб’єкт злочину, та розглядається переважно в межах кримінологічних досліджень. «Суб’єкт злочину» є більш вузькою конкретною...
14 / 01 / 2021
Прийняття Кримінального Кодексу України 2001 року стало не тільки важливою віхою у розвитку національного кримінального законодавства, але й відліковою точкою, з якої починається шлях до європейської системи кримінально-правової охорони...
5 / 10 / 2020
У 2001 році був прийнятий Кримінальний кодекс України (далі КК), який створив необхідну правову базу для протидії злочинності в нових умовах соціального розвитку. Але за минулі 10 років в...
21 / 08 / 2020
Гавриил Степанович Гордеенков с 1831 г. преподавал в Харьковском императорском университете русское гражданское и уголовное право. Он является учеником И. Н. Даниловича, для которого уголовное право не было основным...
12 / 01 / 2020
1. Особливу актуальність цієї проблеми зумовлює те, що від визначення позиції щодо цих категорій залежить вирішення найважливішого в кримінальному праві питання стосовно підстав кримінальної відповідальності. Проте ці проблеми були...
4 / 01 / 2020
Виокремлення у Загальній частині КК України 2001 р. розділу VII під назвою «Повторність, сукупність та рецидив злочинів» означає, що інститут множинності злочинів, у межах якого наука кримінального права вивчає...
8 / 11 / 2019
Останнім часом в кримінально-правовій доктрині все більше уваги стало приділятися питанням кримінально-правової політики, особливо таким її напрямкам (методам, як зазначає Н.О. Лопашенко), як криміналізація і декриміналізація. В умовах безсистемного,...
15 / 08 / 2019
У літературі з конституційного права загально визнаною є позиція, що відповідно до ч.3 ст. 8 Конституції України усі її норми є нормами прямої дії при розгляді справ в усіх...
30 / 06 / 2019
У науковому повідомленні основна увага приділяється аналізу чинного КК України й можливостям його подальшого вдосконалення в частині визначення поняття кримінально-правової відповідальності та її підстав. Складність досліджуваного питання є очевидною...
14 / 06 / 2019
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кримінального кодексу України (далі — КК) «підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом». Суд...
9 / 04 / 2019
Проблема індивідуальних відмінностей творчого мисленнєвого процесу весь час знаходяться в полі зору психологів. Виявлення впливу індивідуальних відмінностей мислення розв’язуючого на його пошуковий процес в цілому і на складові цього...
Десять років чинності кодифікованого нормативно-правового акту — це, відверто кажучи, строк нетривалий. Разом із тим, якщо взяти до уваги історичні умови, у яких Кримінальний кодекс України 2001 року було...
15 / 11 / 2018
Розвиток історичної науки в останнє десятиліття минулого і перші роки нинішнього століття ознаменувався низкою істотних зрушень. Чи не найпомітніші кількісні та якісні зміни сталися у вивченні доби Української революції....
Встановлення предмету злочину є першим кроком на шляху до відшукання того суспільного відношення, яке є об’єктом злочину. Предмет злочину вже з самого початку виявлення злочину значною мірою дає підстави...
10 / 08 / 2018
Відповідно до чинної редакції ч. 1 ст. 44 КК особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, а також на підставі закону України про...
10 / 08 / 2018
Відповідно до частини 2 ст. 1 КК України для здійснення поставлених перед ним завдань Кодекс не тільки визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами, але й які покарання застосовуються...
12 / 06 / 2018
1. Дуже важливо витримати рівень концептуальних ідей, не розчинити їх в постановці більш конкретизованих цілей і завдань. Тому справедливим видається твердження, що концепція — це не просто задум, певна...
26 / 03 / 2018
Потерпілим у кримінальному праві визнається фізична особа, яка як об’єкт загальнопревентивної дії кримінального закону відчуває захищеність останнім, яку втрачає внаслідок спричинення злочином безпосередньо їй шкоди (або у випадку загрози...
4 / 03 / 2018
Актуальність питань, пов’язаних із притягненням суддів до кримінальної відповідальності, зумовлена низкою суспільно-політичних та правових чинників. Останнім часом досить часто набувають широкого суспільного розголосу випадки зловживань з боку суддів, як-то...
24 / 02 / 2018
Становлення правової держави в Україні вимагає реального утвердження і гарантування дії принципу верховенства права (ст. 8 Конституції України), що безпосередньо пов´язано з належним забезпеченням ефективності захисту прав та законних...
20 / 02 / 2018
1. Украина — ближайший и «главнейший» сосед России в постсоветском пространстве, значение политических, экономических и культурных связей с которым трудно переоценить. В связи с этим российских юристов, пожалуй, больше...
15 / 12 / 2017
Творчість — це складне соціально-психологічне явище. Щоб воно виявилось на особистісному рівні, його необхідно формувати, розвивати, стимулювати, а іноді і примушувати особу до творчої діяльності. На творчість особи справляють...
Еутаназія як спосіб заподіяння смерті відома з сивої давнини. Він застосовувався, як свідчать історичні і літературні джерела, у практиці деяких племен і давных держав. Зокрема, це стосується індійських племен...
14 / 10 / 2017
При розкритті змісту інституту звільнення від покарання та його відбування в теорії й на практиці виникає чимало спірних питань, які не знайшли однозначного вирішення або обґрунтування. Однією з таких...
2 / 10 / 2017
Перш ніж з’ясовувати роль у розмежуванні складів злочинів такої ознаки як потерпілий, потрібно зробити деякі уточнення щодо розуміння кримінально-правового значення цієї ознаки. З процесуальної точки зору потерпілий, як фізична...
12 / 09 / 2017
1. Саме одним із досягнень нового КК України у 2001 році проголошувалось те, що у ньому були закріплені основоположні принципи цивілізованого кримінального права: немає злочину, немає покарання без вказівки...
24 / 08 / 2017
Чинний КК України (далі — КК) у статтях 23, 24 і 25 передбачає наявність двох форм вини — умислу й необережності. Однак, виходячи з особливостей законодавчих конструкцій деяких складів...
8 / 08 / 2017
Питання доцільності та необхідності реформування системи кримінальної юстиції, що обумовлено розвитком правової держави Україна, були обґрунтовані Концепцією реформування кримінальної юстиції України, яка була затверджена Указом Президента України від 8...
23 / 07 / 2017
Конструювання і застосування санкцій може стати стабілізатором у поведінці осіб, які вчинили злочин, а також запорукою захисту суспільства від зростаючої криміналізації. Як відомо, санкція (sanctio — «найсуворіша постанова») —...
24 / 06 / 2017
І. Контроль законодательной власти в свете традиции Европейской конвенции о защите прав человека. В Европе конституционное уголовное право стоит перед настоящим испытанием: в конфликте между безопасностью и свободой, оно...
22 / 06 / 2017
Внедрение в основные сферы жизнедеятельности современных обществ цифровых технологий и продолжающаяся глобализация компьютерных сетей, доступность в них информационных ресурсов привели не только к росту компьютерной преступности, но и обусловили...
20 / 05 / 2017
Дослідницький сюжет з «чорними клобуками» і «дикими половцями» на Бузі і Дністрі достатньо обставинне висвічений у спеціальній слов’яномовній історичній і археологічній літературі. Однак, археологічний стан розробки цього питання поки...
Славянскому народу, населявшему Россию и Украину, во все исторические времена, при различных политических режимах, государственных устройствах, по воле рока и зачастую не без участия собственных правителей, выпадало столько испытаний...
9 / 03 / 2017
Зокрема, Ю. Є. Пудовочкін та С. С. Пірвагідов категорично стверджують, що у теперішній час всі без винятку дослідники визнають двохсторонню спрямованість принципу гуманізму в кримінальному праві і окрім власної...
6 / 12 / 2016
Досягнення науково-технічного прогресу та розвиток високих технологій безпосередньо впливають на зростання інтелектуального рівня населення. Проте завжди знаходяться такі громадяни, які використовують сучасні досягнення науки і техніки на шкоду суспільним...
21 / 10 / 2016
Конституція України є основою для побудови правової держави. У зв’язку з цим триває процес удосконалення норм, що регулюють суспільні відносини у різних сферах життєдіяльності. Необхідність приведення національного законодавства у...
29 / 08 / 2016
Аналіз чинного КК показує, що в ньому є чимало понять, які неодноразово повторюються у різних статтях, характеризують ознаки різних інститутів загальної частини кримінального законодавства та багатьох складів злочинів. Прикладами...
12 / 08 / 2016
Актуальність проблеми. Вивчення групових норм, як одного із структурних компонентів групи, який повинен сприяти повноцінному її функціонуванню як єдиного суб’єкта діяльності та взаємодії, вимагає комплексного аналізу з врахуванням особливостей...
Аналіз кримінального законодавства держав-учасниць СНД дозволяє зробити висновок про те, що інститут звільнення від покарання передбачений у законодавстві всіх цих держав. При цьому норми аналізованого правового інституту передбачають різні...
3 / 08 / 2016
I. Проблема ризиків як соціального феномена не є новою для будь-якої держави, суспільства, науки чи сфери практичної діяльності. Існують, наприклад, економічні, соціальні, корупційні, екологічні, політичні, правові ризики. Водночас вирізняють...
23 / 07 / 2016
Раздел 20 Уголовного кодекса Украины содержит перечень преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Несмотря на широкий перечень составов (всего 12 статей), можно констатировать законодательный пробел: в УК...
6 / 11 / 2015
1. Правові заходи боротьби зі злочинністю є необхідною складовою політики держави у цій сфері, вони перебувають у тісному взаємозв’язку з конкретними умовами суспільно-політичного розвитку суспільства, загального устрою життя держави,...
1 / 10 / 2015
Розбудова незалежної правової держави України викликала необхідність активного формування її юридичної основи. Втім, запозичення і використання у нових умовах законодавства попереднього, радянського періоду виявилося неможливим. Зазначене стосується і такої...
14 / 06 / 2015
1. Категорія «підстава кримінальної відповідальності» є фундаментальною не тільки для кримінального права, а й для інших галузей права, що регламентують кримінальне судочинство і виконання покарання. Лише за наявності підстави...
18 / 05 / 2015
У чинному Кримінальному кодексі України поняття «кримінальна відповідальність» вживається багаторазово, однак його нормативне визначення відсутнє. Між тим, у науці кримінального права спостерігається достатньо широкий діапазон думок з цього питання...
8 / 05 / 2015
Христос і Магомет — дві особистості, які не написали жодного рядка, але увійшли в історію духовної культури людства. Доля і вчення Сократа та Піфагора, які також нічого не написали,...
22 / 03 / 2015
В період трансформації, яка охопила всі сфери життя держави, важливо орієнтувати напрямок реформаційної політики на підтримку людей, що являють собою нову продуктивну силу суспільства перехідної економіки і нове джерело...
25 / 02 / 2015
“Буття є поняття, яке зрозуміле саме собою… Однак ця середня зрозумілість лише демонструє незрозумілість. Вона робить очевидним, що у всякому відношенні і бутті до сущого як сущого a priori...