referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Актуальні питання обробки даних системи оперативного інформування органів національної поліції

Відповідно до п. 1.1 Інструкції про оперативне інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ, внутрішніх військах та навчальних закладах МВС України, затвердженої наказом МВС України від 22 жовтня 2012 р. № 940 [1], оперативне інформування органів Національної поліції визначено як єдина система збирання, опрацювання та подання до підрозділів центрального органу управління поліції, територіальних органів поліції в АР Крим та м. Севастополь, областях, м. Київ, міжрегіональних територіальних органів поліції оперативної інформації про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події (далі — кримінальні правопорушення та інші надзвичайні події), а також стеження за встановленням і затриманням осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, та реагуванням на інші надзвичайні події. Ця система є невід’ємною частиною завдань, які виконують органи Національної поліції, і спрямовані на забезпечення публічної безпеки та порядку на всій території України [2].

Зазначена Інструкція містить Перелік кримінальних правопорушень та інших надзвичайних подій, інформацію про які подано до органів Національної поліції [1]. Причому своєчасність проходження оперативної інформації, її повнота та об’єктивність забезпечує негайне реагування на негативний розвиток подій, дає змогу попередити або локалізувати їх, зокрема із залученням можливостей інших органів Національної поліції, задіяти з цією метою військові формування та спеціальні служби.

Для забезпечення оперативного інформування в органах Національної поліції функціонує система оперативного інформування (СОІ). Метою функціонування СОІ є своєчасне, достовірне, повне та якісне інформування керівництва Національної поліції, зацікавлених міністерств і державних органів про реальний стан й динаміку оперативної обстановки в Україні загалом та окремих її регіонах для прийняття впливових управлінських рішень, спрямованих на її покращання, а також постійне стеження за розслідуванням кримінальних правопорушень і реагуванням на інші надзвичайні події.

Завдання щодо забезпечення функціонування системи оперативного інформування органів Національної поліції безпосередньо покладено на чергові частини [1], які належать до структури підрозділів організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування.

Основними завданнями СОІ органів Національної поліції є:

1)       цілодобове збирання, опрацювання та своєчасне подання до органів Національної поліції достовірної оперативної інформації про кримінальні правопорушення та інші надзвичайні події у повному, систематизованому, якісному та зручному для користування вигляді [3];

2)       постійне стеження за встановленням і затриманням осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, та реагуванням на інші надзвичайні події;

3)       підготовка відповідної довідкової, аналітичної, статистичної та іншої інформації для керівництва Національної поліції, зацікавлених міністерств і державних органів для оцінки реального стану й динаміки злочинності в Україні загалом та в окремих її регіонах [3; 4];

4)       забезпечення ефективної інформаційної взаємодії усіх галузевих служб Національної поліції, інших правоохоронних органів та державних установ з питань встановлення і затриманням осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, а також реагування на інші надзвичайні події;

5)       забезпечення надійного захисту оперативної інформації про кримінальні правопорушення та інші надзвичайні події.

Необхідно зазначити, що СОІ містить досить широкі можливості щодо обробки даних. Нами було здійснено аналіз залежності кількості зареєстрованих повідомлень про кримінальні правопорушення та інші надзвичайні події в Україні за місяцями року протягом 10 років, що представлено на рисунку.

Здійснений аналіз графіків надав можливість виявити два максимуми повідомлень (здебільшого у березні-квітні та вересні-жовтні). Виявлена закономірність потребує додаткового детального наукового дослідження кримінологами, психологами та іншими фахівцями. Але, на нашу думку, вже зараз її необхідно враховувати під час планування роботи органів Національної поліції у подальшому для вжиття відповідних превентивних і профілактичних заходів [2], спрямованих на запобігання вчиненню кримінальних правопорушень та інших надзвичайних подій в державі.

Нами також було здійснено аналіз розподілу обласних підрозділів Національної поліції між собою за даними СОІ за двома критеріями: 1) за загальною кількістю кримінальних правопорушень (кількістю вбивств), що були зареєстровані на їх території за певний період часу; 2) за загальною кількістю кримінальних правопорушень (кількістю вбивств), що були зареєстровані на їх території за певний період часу, але з розрахунку на 100 тис. населення. Таким чином, було встановлено, що для третини обласних підрозділів Національної поліції результати отриманих даних суттєво змінювались залежно від обраного критерію оцінювання як для загальної кількості кримінальних правопорушень, так і для кількості вбивств. Так, ми вважаємо, що доцільно оцінювати ефективність діяльності обласних підрозділів Національної поліції за кількістю зареєстрованих будь-яких правопорушень з урахуванням їх розрахунку на 100 тис. населення.

Список використаних джерел

  1. Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 22 жовт. 2012 р. № 940. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0054-13. — Назва з екрана.
  2. Про Національну поліцію : Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580-УШ // Відомості Верховної Ради України. — 2015. — № 40-41. — ст. 379.
  3. Правова статистика: підручник / О. М. Джужа, В. В. Василевич та ін. ; за заг. ред. О. М. Джужі. — Київ : Атіка, 2014. — 448 с.
  4. Правова статистика [Електронний ресурс] : мульт. навч. посіб. / В. В. Василевич, Ю. О. Левченко, Т. Л. Кальченко та ін. — Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2014. — Режим доступу: http : //www.naiau.kiev.ua/books/pravova_statistica/matherials/home. html. — Назва з екрана.