referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Економіка праці

З усього розмаїття моделей систем мотивації праці в ринковій економіці більшості промислово розвинених країн можна виділити як найбільш характерні японську, американську, французьку, англійську, німецьку та шведську моделі. Японська модель...
Сприяння держави організаціям у здійсненні розвитку персоналу, особливо навчання кадрів на виробництві, залежить насамперед від ефективності механізму стимулювання роботодавців щодо розвитку персоналу й самого персоналу з метою посилення його...
Нематеріальне стимулювання розвитку персоналу в організації, насамперед, направлене на задоволення мотиву збереження соціального статусу працівника в трудовому колективі завдяки залишенню за ним його робочого місця чи займаної посади; підвищення...
Матеріальне стимулювання персоналу включає різні форми і системи заробітної плати, організацію преміювання працівників. В умовах посилення глобальної конкуренції, прискорення науково-технічного прогресу, необхідності більш ефективного впровадження на виробництві нової техніки...
Матеріальні мотиви, безумовно, відіграють важливу роль у визначенні трудової поведінки працівників, однак це не означає, що нематеріальні мотиви і стимули є другорядними. Сучасна практика господарювання незаперечно свідчить, що роль...
Кожен корпоративний тренінг розробляється спеціально під його особливі задачі. Тільки так навчання буде влучним і ефективним. Розроблятися і проводитися тренінг може як корпоративним (внутрішнім) тренером, так і зовнішніми фахівцями....
В рамках установчого блоку тренер зазвичай застосовує такі методи: міні-презентації (наприклад, коли презентує себе, програму тренінгу); керовані дискусії (під час обговорення очікувань учасників, узгодженні програми, регламенту, правил роботи на...
Вступ Здійснюючи господарську діяльність, підприємства інколи стикаються з необхідністю переведення або переміщення працівників, пов’язаними із закриттям чи відкриттям певних виробничих дільниць, запровадженням нових проектів чи відмови від існуючих. Особливо...
ВСТУП Актуальність теми. Ринок праці — соціально-економічна категорія, що визначає рівень розвитку економіки, залежить та водночас реагує на її коливання, характеризує рівень розвитку людського потенціалу та впливає на добробут...
Вступ Потреба в праці є базовим елементом соціального механізму функціонування трудових відносин, адже вона формується протягом життя людини як суб’єкта соціальних, трудових відносин під впливом сукупності об’єктивних і суб’єктивних...
Вступ Одним із вагомих чинників функціонування і розвитку регіональних господарських систем в Україні є оплата праці. Вона є важливою складовою ринкових відносин, концентрованим вираженням ефективності економіки і змісту соціальної...
Введение Защита трудовых прав работников является одним из основных направлений трудовой политики РФ. Защита прав работника возможна всеми не запрещенными законом способами, гласит статья 352 ТК РФ. Защита трудовых...
Вступ Постсоціалістичний розвиток ринкових відносин в Україні та впровадження великими власниками корпоративного управління лише тепер призводить до їх переорієнтації з отримання короткострокових вигод на отримання довгострокових доходів від своєї...
Вступ У спеціальній літературі немає поки що єдності поглядів на таку економічну категорію, як витрати на персонал. Різні автори оперують неоднаковими термінами, укладаючи в них різний зміст. Серед поширених...
Вступ Актуальність теми. Розвиток цивілізованих ринкових відносин в Україні неможливий без створення та функціонування системи правового захисту інтересів учасників трудових відносин. Відповідно до ст. 13 Конституції України від 28...
Введение Модернизация российского образования ставит задачу повышения качества обучения и воспитания школьников. Успешное выполнение современной школой своих задач, направленных на достижение качества образовательного процесса, сегодня напрямую зависит от эффективности...
Вступ Актуальність теми. Зайнятість населення — складне соціально-економічне явище, виступаюче найважливішою складовою частиною громадського відтворення. Трансформація інституту зайнятості – це, перш за все, небувалі раніше масштаби застосування нестандартних (атипових,...
Вступ Актуальність теми дослідження. Сучасний трансформаційний етап розвитку економіки України потребує нестандартних підходів до створення умов праці, максимально сприятливих для людини, та поліпшення стану охорони праці на вітчизняних підприємствах....
Вступ Досягнення якісно нового стану сучасного суспільства неможливе без кардинального покращення рівня підготовки фахівців вищої кваліфікації. Такий соціальний вибір не випадковий, оскільки пов’язаний з геополітичною конкуренцією між країнами, зокрема...
1. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці На деяких видах господарської діяльності існує ряд професій, де працівники зазнають негативного впливу шкідливих або небезпечних виробничих чинників на...
1. Формування і розвиток предмета дисципліни “Економіка праці». Завдання, які вирішує дисципліна. Праця як об’єкт вивчення дисципліни Праця — це доцільна, свідома, організована діяльність людей, спрямована на створення матер...
Вступ Визначальною рисою економіки сьогодення є глобальна фінансова криза. Вона зачіпає інтереси усіх без винятку держав, свідчить про високу взаємозалежність національних економік. Для України — це гнітюче соціально-економічне явище,...
Вступ Ефективність господарювання в будь-якій галузі економіки, в тому числі і у сфері фармації, багато в чому залежить від підбору, вмілого керівництва та мотивування персоналу організації. Належне правове регулювання...
Вступ Актуальність теми. Трудові права громадян міжнародним співтовариством закріплені серед основних різновидів прав людини [1, с.10]. У зв’язку з цим одним з основних завдань сучасної держави є забезпечення максимальної...
Вступ За змістом реорганізація являє собою комплекс організаційних заходів, завдяки якому умови функціонування окремих підрозділів та організаційні параметри всього підприємства наближаються до вимог зовнішнього середовища і власного бажання суб’єкта...
Завдання 1. На основі посадової інструкції керівника (професіонала чи фахівця) розробити: а) компетенції, якими повинен володіти кандидат на дану посаду; б) показники, які характеризують результати праці керівника (професіонала чи...
Завдання 1. На основі посадової інструкції керівника (професіонала чи фахівця) розробити: а) компетенції, якими повинен володіти кандидат на дану посаду; б) показники, які характеризують результати праці керівника (професіонала чи...
На основі посадової інструкції керівника (професіонала чи фахівця) розробити: а) компетенції, якими повинен володіти кандидат на дану посаду; Продуктивність організації напряму залежить від професійно-ділових і особистісних характеристик її менеджерів....
Вступ У трудовому праві межі матеріальної відповідальності працівників диференціюються залежно від форми вини працівника, характеру допущеного ним порушення обов’язків, виду майна, якому заподіяна шкода, і трудової функції, що виконується...
Вступ В умовах ринкової економіки, які пов’язані зі зміною пріоритетів діяльності підприємств, особливої значущості набувають питання забезпечення ефективності управління персоналом та визначення чинників, що її обумовлюють. Будь-яке підприємство, яке...
Вступ Для подальшого розвитку торговельних підприємств України необхідне впровадження суттєвих змін та ліквідація великої кількості проблем, яка передує цьому процесу. Тривалий час робота з персоналом зводилась в основному до...
Вступ. 1. Сфера застосування контракту. 2. Укладення контракту з керівниками підприємств і організацій. 3. Укладення контракту з працівниками. 4. Особливості застосування контракту. 5. Строк дії контракту. 6. Права і...
Вступ. 1. Цілі атестації робочих місць. 2. Етапи атестації та аналіз результатів. 3. Порядок і етапи проведення атестації менеджерів та спеціалістів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Атестація робочих місць...
Вступ. Розділ 1. Методика викладання економічних дисциплін в сучасності: стан та необхідність змін. 1.1. Особливості сучасних методів викладання економіки України: цілі і напрямки. 1.2. Шляхи підвищення ефективності навчання в...
Вступ. 1. Україна в умовах незалежності. 2. Безробіття в умовах реформування економіки України. 3. Аналіз сучасного стану безробіття в Україні та перспективи його мінімізації. Список використаної літератури. Вступ Актуальність...
1. Макроекономічний аспект ринку робочої сили. 2. Поняття ефективності праці, його сутність. 3. Поняття управління працею. Список використаної літератури. 1. Макроекономічний аспект ринку робочої сили РИНОК РОБОЧОЇ СИЛИ (РИНОК...
Содержание Введение 1.Экономическая система и ее структура. Типы экономических систем 1.1. Понятие и сущность экономических систем 1.3. Развитие экономических систем в современных условиях 2. Новая экономическая система Украины Заключение...
Вступ. 1. Поняття продукту праці. 2. Оплата праці на підприємстві. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економічні, правові та організаційні засади оплати праці, які стосуються працівників, що їх наймають підприємства,...
Завдання 1. Поняття і причини трудових спорів. Строки звернення за вирішенням трудових спорів. Поновлення на роботу неправильно звільнених працівників. Оплата за вимушений прогул. Трудові спори розглядаються: 1) комісіями по...
Вступ. 1. Поняття мотивації та її види. 2. Сутність фінансової мотивації. 3. Характеристика непрямої мотивації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Хороші працівники, спеціалісти є на сьогодні основним капіталом будь-якого...
Вступ. 1. Населення як природна основа формування трудового потенціалу. 1.1. Населення як демоекономічна категорія. 1.2. Джерела інформації про населення. 2. Аналіз системи управління трудовим потенціалом. 2.1. Співвідношення категорій «трудові...
1. Мобільність робочої сили та сегментація ринку. 2. Механізм функціонування соціального партнерства в Україні. Список використаної літератури. 1. Мобільність робочої сили та сегментація ринку Мобільність робочої сили — це...
1. Характеристика гнучких форм зайнятості. Особливості надомної форми організації праці інвалідів. 2. Перспективи впровадження гнучких форм зайнятості 1. Характеристика гнучких форм зайнятості. Особливості надомної форми організації праці інвалідів. Напрям...
1. Ринок праці та механізм його функціонування. 1.1. Попит, пропозиція та рівновага на ринку праці. 1.2. Зайнятість і безробіття та його основні форми і причини виникнення. 1.3. Соціально-економічні наслідки...
Вступ. 1. Особливості охорони праці в Японії. 2. Нагляд за безпекою праці в Японії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Визначальним фактором процвітання і економічного благополуччя будь-якої країни на нинішньому...
Вступ 1. Управління виробничими технологіями 1.1. Виробничі технології, бізнес- і системо технології 1.2. Структура управління виробничими відносинами 1.3. Особливості управління виробництвом енергетичних продуктов 1.4. Особливості управління виробництвом матеріальних продуктів...
Вступ. 1. Планування та формування персоналу на підприємстві. 2. Суть і значення соціального планування трудових ресурсів для поступального розвитку суспільства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Процеси управління людьми здійснювались...
Закон “Про охорону праці”. Кодекс законів про працю України (КЗоТ). Глава XII. ПРАЦЯ ЖІНОК. Типове положення "Про охорону праці". Закон “Проохорону праці” ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, №...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти заробітної плати. 1.1. Суть заробітної плати. 1.2. Механізм реалізації основних функцій заробітної плати. 1.3. Оплата праці в економіці перехідного періоду України. Розділ 2. Еволюція...
1.Надайте характеристику "донаукового" розвитку соціології праці, наведіть приклади. 2. Які соціологічні ознаки були закладені Томасом Пітером і Робертом Уотерменом у концепцію управління "сім "С". 3. Визначте соціокультурні чинники структурного...
Вступ. 1. Сутність прихованого безробіття в Україні. 2. Наслідки та шляхи подолання прихованого безробіття в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ринок праці в Україні не є однорідним. У...
Вступ. 1. Сутність раціоналізації і види норм праці. 2. Класифікація витрат робочого часу. 3. Організація праці на підприємстві. Зміст і складові елементи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Основні елементи...
Вступ. 1. Характеристика і специфічні риси плинної, застійної і прихованої форм безробіття. 2. Проаналізувати за попередні 5 років динаміку тривалості безробіття, визначеної за методологією МОП і результатами реєстрації і...
1. Міграція робочої сили. 2. Органи працевлаштування та їх функції. 3. Особливості працевлаштування молоді. Список використаної літератури. 1. Міграція робочої сили Міграція робочої сили — це переміщення працездатного населення,...
Вступ. 1. Формування корпоративного духу на підприємстві. 2. Основні методи стимулювання і мотиви праці ”корпоративним духом”. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Корпоративний дух — це відчуття людини на ціннісно-змістовому...
1. Проблеми охорони праці та екології при виборі технологічних процесів. 2. Термічні технологічні процеси, їх сутність та сфери застосування. Список використаної літератури. 1. Проблеми охорони праці та екології при...
Вступ. 1. Поняття праці, її зміст та роль. 2. Суспільна праця та її значення. 3.Поняття праці як фактору виробництва. 4. Місце праці в системі факторів розвитку виробництва. Висновки. Список...
Вступ. 1. Сутність суспільного поділу праці. 2. Поділ праці та організація управління. 3. Структура та види суспільного поділу праці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Суспільний поділ праці — відокремлення...
Вступ. 1. Концепції ефективної організації праці. 2. Основні теорії організації праці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Організація праці — це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою...
1. Характеристика гнучких форм зайнятості. Особливості надомної форми організації праці інвалідів. 2. Перспективи впровадження гнучких форм зайнятості. Висновки. Список використаної літератури. 1. Характеристика гнучких форм зайнятості. Особливості надомної форми...
1. Назвіть чинники, що визначають величину трудових ресурсів. 2. Розкрийте зміст механізму управління трудовими ресурсами, його економічних, організаційних і функціональних елементів. 3. Стисло охарактеризуйте демографічну ситуацію в Україні на...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти нормування праці на підприємстві. 1. Сутність нормування і види норм праці. 1.2. Класифікація витрат робочого часу. 1.3. Методи вивчення витрат робочого часу. Розділ 2....
Вступ Зміст і форми зайнятості населення Безробіття та його форми Негативні соціально-економічні насідки, які  породжує безробіття та методи боротьби з безробіттям Статистичні дані ринку праці на початок 2004 року...
Вступ. Розділ І. Суспільний спосіб виробництва. 1.1. Сутність суспільного способу виробництва. 1.2. Типи суспільних способів виробництва. Розділ ІІ. Роль людини в економічній системі суспільства та суспільного виробництва. 2.1. Людина...
1. Аналітичний метод нормування праці. 2. Нормування праці в умовах гнучких виробничих систем. Список використаної літератури. 1. Аналітичний метод нормування праці Найпоширенішим є аналітичний метод, на базі якого розробляють...
Вступ. 1. Органи державного управління охороною праці: їх компетенції та повноваження. 2. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. 3. Пріоритети та перспективи державної політики охорони праці. Висновки....
Вступ 1. Поняття та значення якості робочої сили 2. Проблема якості та конкурентоспроможності робочої сили в Україні Висновки Список використаної літератури Вступ Одним з головних факторів, який може значною...
1. Місце і роль праці в системі факторів розвитку виробництва. 2. Методи і засоби досліджень трудових процесів. 3. Естетичні вимоги до робочого середовища. 4. Поведінкові аспекти трудової діяльності в...
Вступ. 1. Підходи до визначення моделей ринку праці. 2. Японська модель ринку праці. 3. Американська модель ринку праці. 4. Соціал-демократична модель ринку праці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економічне...
Вступ. 1. Зайнятість населення: поняття, види. 2. Зайнятість(безробіття), форми прояву, їх характеристика. 3. Ринок робочої сили в Україні, його стан та правове регулювання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ситуація...
Вступ. 1. Поняття робочого місця, його структура та класифікація. 2. Оцінка та атестація робочих місць. 3. Сутність робочої зони та основні вимоги до неї. 4. Планування розміщення робочого місця...
Вступ. 1. Суть і сучасні риси міжнародної трудової міграції. 2. Основні світові ринки і експортери робочої сили. 3.Вплив та наслідки міжнародної трудової міграції. 4. Міжнародне регулювання міграційних процесів. 5....
1. Оплата праці та система управління персоналом. 2. Напрями фінансової діяльності підприємств. Список використаної літератури. 1. Оплата праці та система управління персоналом При розгляді питань оплати праці, необхідно розрізняти...
Вступ. 1. Теоретичні основи аналізу ринку праці. 2. Класична теорія ринку праці. 3. Неокласична оцінка ринку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ринок праці посідає головне місце серед ринків виробничих...
Вступ. 1. Праця та її фізіологічні особливості. 2. Психофізіологічні фактори фізичної та розумової праці. 3. Межа працездатності і функціональні стани організму людини в процесі праці. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Теоретичні аспекти ринку робочої сили. 1.1. Суб’єкти ринку робочої сили. 1.2. Об’єкти функціонування ринку робочої сили. 1.3. Проблеми розвитку ринку робочої сили. Висновок до розділу І. 2....
1. Надайте характеристику марксистській школі соціології праці, наведіть приклади. 2. Які соціологічні ознаки були закладені Фредеріком Герцбергом у двофакторну теорію мотивації. 3. Що означає задоволеність працею?. 4. Надайте характеристику...
Вступ. 1. Рівень безробіття та вплив на економіку. 2. Проблеми зайнятості та їх вирішення 3. Статистично–аналітичний огляд стану ринку праці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Трансформація економіки України супроводжується...
Вступ. 1. Ринок праці та зайнятість. Основні складові механізму функціонування ринку праці. Основні суб'єкти ринку праці. Рівновага на ринку праці. 2. Заробітна плата, як основа регулювання трудових відносин та...
Вступ. 1. Контракт як форма трудового договору. Особливості та підстави застосування. 2. Зміст трудового контракту. 3. Характеристика процесу укладання трудового контракту. 4. Порядок зміни та припинення контракту. Висновки. Список...
Вступ. 1. Формування трудового потенціалу в АПК. 2. Кадрова робота з персоналом в АПК. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На сучасному етапі сільське господарство України знаходиться в стадії завершення...
  Вступ Рівень безробіття  та  вплив на економіку Види безробіття Регулювання зайнятості населення Методи регулювання зайнятості населення Основні конвенції МОП з питань регулювання ринку праці Висновки Використана література  Вступ...
1.1. Впровадження додаткових механізмів нематеріальної мотивації. 1.2 Шляхи вдосконалення корпоративної культури. Список використаної літератури. 1.1. Впровадження додаткових механізмів нематеріальної мотивації Глибокі зміни в структурі і якості робочої сили, у...
Вступ. 1. Покращення умов праці на підприємстві. 2. Витрати підприємств на заходи щодо поліпшення умов та охорони праці: визначення, класифікація й ефективність. 3. Методика оцінки соціальної та економічної ефективності...
Вступ. 1. Сутність працездатності та фактори, що на неї впливають. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В одних випадках підвищення ефективності праці не супроводжується змінами в стані здоров’я за умови...
Умов інтенсивного розвитку інформаційного постіндустріаль-ного суспільства міждержавні переміщення працездатного населення набули загрозливих масштабів як в Україні, так і у глобалізованій економічній системі загалом. Щорічно в пошуках роботи у світі...
Вступ. 1. Суть і сучасні риси міжнародної трудової міграції. 2. Причини міжнародної міграції робочої сили. 3. Основні види міграції та міжнародні центри тяжіння робочої сили. 4. Соціально-економічні наслідки міграції...
Вступ. 1. Сутність та завдання наукової організації праці на сучасному етапі. 2. Основні принципи наукової організації праці. 3. Напрямки наукової організації праці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Наукова організація...
ВСТУП 1 організаційно-управлінські відносини на підприємстві як предмет правового регулювання. 1.1 Правовий механізм та місце адміністративно-правових норм в управлінні найманою працею на підприємстві 1.2 Организаційно — управлінські відносини в...
Вступ. 1. Людський фактор – основа ефективного функціонування ринку праці. 2. Роль людського фактора в керуванні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Людський аспект в економіці, з нашого погляду, займає...
.1 Зайнятість жінок на українському ринку праці. а) становище жінок на ринку праці; б) жіноча освіта та подальше працевлаштування; в) дискримінація жінок в сфера праці. 2. Ознаки класифікації видів...
Вступ. 1. Джерела організації наймання персоналу. 2. Форми і методи залучення, професійного добору і наймання персоналу Висновки. Список використаної літератури. Вступ Вихідним етапом в процесі управління персоналом підприємства є...
Вступ. 1. Економіко-правові аспекти впровадження контрактної системи найму працівників. 2. Загальна характеристика етапів найму на роботу. 3. Особливості системи найму на роботу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблема залучення...
1. Сутність і зміст страхування на випадок безробіття. Роль держави в формуванні страхового фонду на випадок безробіття в Україні. 2. Характеристика рекламної стратегії державної служби зайнятості при рекламуванні своїх...
Вступ Заробітна плата являє собою один з основних факторів соціально-економічного життя кожної країни, колективу, людини. У системі стимулювання праці вона так само займає ведуче місце. Оскільки зарплата складає від...
Вступ. Розділ 1. Міжнародна міграція робочої сили: сутність проблеми та сучасний підхід. 1.1. Проблема народонаселення і міграційні процеси. 1.2. Регулювання трудової міграції. 1.3. Соціально-економічні наслідки міжнародного переміщення робочої сили....
Вступ. 1. Сутність професійної орієнтації та її елементів. 2. Професійна орієнтація як система. 3. Головні елементи та об’єкти професійної орієнтації. 4. Завдання і функції системи професійної орієнтації. Висновки. Список...
Вступ. Розділ 1. Праця як фактор виробництва. 1.1. Поняття праці як фактору виробництва. 1.2. Умови виникнення та ефективного функціонування ринку праці. 1.3. Елементи ринку праці. Розділ 2. Мікроекономічна характеристика...
Вступ. 1. Праця як вид соціальної діяльності. 2. Ставлення до праці і проблеми мотивації трудової діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Cоціологія праці — спеціальна соціологічна теорія, галузь соціології,...
Вступ Розділ І. Теоретичні основи трудових ресурсів та їх формування 1.1. Основні категорії та поняття населення та трудових ресурсів 1.2. Трудові ресурси як наукова проблема та об'єкт управління Розділ...
Вступ. 1. Поняття заробітної плати. 2. Принципи й складові елементи організації заробітної плати. 3. Системи, форми та види оплати праці. 4. Виплата заробітної плати й утримання із заробітної плати....
Вступ. 1. Сутність та критерії поняття «професія». 2. Загальна класифікація професій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Всебічне і глибоке вивчення різних видів професійної діяльності є необхідною умовою вирішення і...
Діяльність — це форма активного відношення людини до дійсності, спрямована на досягнення свідомо поставлених цілей, які пов’язані зі створенням суспільно значущих (матеріальних і духовних) цінностей та засвоєнням суспільного досвіду....
Вступ. 1. Сучасний стан ринку праці в Україні. 2. Тенденції розвитку ринку праці в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ринок праці є важливою складовою всієї ринкової системи. Перед...
Вступ. 1. Зайнятість і безробіття та його основні форми і причини виникнення. 2. Форми і наслідки безробіття. 2. Проблеми зайнятості та їх вирішення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Трансформація...
Вступ. 1. Заробітна плата як економічна категорія. 2. Часова форма заробітної плати. 3. Відрядна форма заробітної плати. 4. Системи заробітної плати та їх еволюція в сучасних умовах. Висновки. Список...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти визначення вартості робочої сили. 1.1. Поняття вартості робочої сили. 1.2. Статистичне визначення витрат на робочу силу. Розділ 2. Вартість робочої сили та її структура. 2.1....
Вступ 1.Умови і фактори розвитку та розміщення чорної металургії Природні передумови розвитку 1.2. Основні етепи розвитку Економічні умови розвитку та розміщення 2.Сучасний стан розвитку та характер розміщення чорної металургії...
Вступ. 1. Поняття кризи в соціально-економічному розвитку та причини її виникнення. 2. Типологія та основні ознаки кризи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Можливості функціонування і розвитку підприємства в ринкових...
За умов інтенсивного розвитку інформаційного постіндустріаль-ного суспільства міждержавні переміщення працездатного населення набули загрозливих масштабів як в Україні, так і у глобалізованій економічній системі загалом. Щорічно в пошуках роботи у...
Вступ. 1. Поняття менеджменту персоналу та процесу звільнення. 2. Організація і способи звільнення персоналу. 3. Порядок звільнення персоналу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Питання про звільнення персоналу виникає як...
Вступ. 1. Поняття та характеристика гуманізації праці. 2. Гуманізація виробництва і мотивація праці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Зростання продуктивності праці й ефективності виробництва дає змогу істотно змінювати умови...
Вступ. 1. Типи, види, форми та мета професійного навчання робітників. 2. Професійне навчання та підвищення кваліфікації. 3. Основні напрями підвищення кваліфікації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасних умовах...
Вступ. 1. Контрактна система наймання працівників в організацію. Висновки. Список використаної літератури. Вступ За перехідних до ринкової економіки умов усе більше поширюється контрактна форма трудового договору. У всьому світі...
Вступ. 1. Методи нематеріального стимулювання розвитку персоналу в умовах ринкової економіки. 2. Основні види нематеріального стимулювання праці персоналу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ За оцінкою спеціалістів в області менеджменту...
Вступ. 1. Фактори, що впливають на умови праці 2. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. 3. Шкідливі та отруйні речовини. 4. Забезпечення безпеки праці Висновки. Список використаної літератури. Вступ В...
1. Опишіть стан служб зайнятості в світі та в Україні. 2. Соціально-економічна суть, форми та види зайнятості. 3. Як визначається чисельність робітників підприємства. Список використаної літератури. 1. Опишіть стан...
Вступ. 1. Поняття та сутність людського капіталу. 2. Оцінка людського капіталу та інвестицій в нього. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблемам діагностування та прогнозування розвитку людського капіталу приділяли увагу...
Вступ. 1. Система управління трудовими ресурсами на підприємстві. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди, їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація...
Вступ. 1. Подолання нелегальної трудової еміграції з України. 2. Подолання та обмеження трудової еміграції. 3. Переваги та видатки трудової еміграції з України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В основі...
Вступ. 1. Населення як демоекономічна категорія. 2. Чисельність та структура населення, їх динаміка, регіональні відмінності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Населення або народонаселення — це сукупність людей, що проживають...
Навчання персоналуповинне орієнтуватися на економічні і соціальні вигоди об'єднання. Навчанню передує аналіз потреби і необхідності навчання, вироблення цілей навчання, відбір учасників, організація процесу навчання і підбір викладачів. Для оцінки...
Вступ. Розділ 1. Сутність міжнародного поділу праці. 1.1. Сутність територіального поділу праці. 1.2. Міжнародні економічні зв’язки. 1.3. Міжнародний поділ праці. Розділ 2. Економіка України у системі міжнародного поділу праці....
Вступ. 1. Становлення поглядів на управління людьми. 2. Формування наукових поглядів на управління людськими ресурсами. 3. Розвиток вітчизняних підходів до управління персоналом. 4. Сучасні теорії в управлінні персоналом. Висновки....
Зміст Вступ Теоретичні засади аналізу праці та використання ФОП 1.1. Форми і системи оплати праці. 1.2. Державне регулювання механізму оплати праці. Загальна оцінка діяльності НВФ “Кіт” 2.1 Техніко-економічна характеристика...
3.1. Впровадження додаткових механізмів нематеріальної мотивації. 3.2 Шляхи вдосконалення корпоративної культури. Список використаної літератури. 3.1. Впровадження додаткових механізмів нематеріальної мотивації Глибокі зміни в структурі і якості робочої сили, у...
1. Докази трудового (страхового) стажу. Встановлення стажу за показаннями свідківю 2. Пенсії за віком на пільгових умовах. 3. Задача. Список використаних джерел. 1. Докази трудового (страхового) стажу. Встановлення стажу...
На думку деяких дослідників, кар'єра — це своєрідний турнір, пов'язаний з успіхами і невдачами, які можуть серйозно вплинути на подальший хід кар'єрного росту. Інакше кажучи, чим довше людина знаходиться...
Вступ 1. Характеристика понять «особистість» та «діяльність», їх взаємозв’язок 2. Особливості особистості і професійна діяльність Висновки Список використаних джерел Вступ Діяльність можна визначити як специфічний вид активності людини, спрямований...
Вступ. Розділ 1. Секретар-референт як професія: загальні вимоги, кваліфікаційна характеристика. 1.1. Загальні вимоги до секретаря-референта. 1.2. Кваліфікаційна характеристика. Розділ 2. Місце секретаря-референта в структурі управління. Розділ 3. Основні напрямки...
Вступ. 1. Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою і аналіз кваліфікаційного складу робочих. 2. Аналіз обороту та плинності робочої сили. 3. Аналіз використання трудових ресурсів. 4. Аналіз продуктивності праці Висновки....
Вступ. 1. Основні методи досліджень трудових ресурсів. 2. Фактори, які впливають на трудовий потенціал та трудові ресурси. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Взятий нашою країною курс на становлення інноваційно-інвестиційної...
Зміст 1. Характеристика і специфічні риси плинної, застійної і прихованої форм безробіття 2. Проаналізувати за попередні 5 років динаміку тривалості безробіття, визначеної за методологією МОП і результатами реєстрації і...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти безробіття. 1.1. Поняття та сутність безробіття. 1.2. Безробіття та його форми. 2. Аналіз стану безробіття в Україні та його наслідки. 2.1. Основні тенденції безробіття в...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи продуктивності праці. 1.1. Сутність продуктивності та продуктивності праці, їх взаємозв’язок. 1.2. Продуктивності праці як критерій конкурентоспроможності господарства. 1.3. Єфективне використання праці в сучасних умовах...
1. Приховане безробіття та його подолання в економіці України. 2. Шляхи підвищення рівня організації праці на підприємстві. Список використаної літератури. 1. Приховане безробіття та його подолання в економіці України...
Вступ 1. Консультаційні послуги з роботи з персоналом 2. Сучасні тенденції в управлінні людськими ресурсами 3. Аналіз можливості застосування передового досвіду в управлінні людськими ресурсами Висновки Список використаної літератури...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ. 1.1. Суть, функції та принципи організації оплати праці. 1.2. Системи і форми оплати праці і їх характеристика. РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ...
Вступ. 1. Сутність та умови проведення атестації робочих місць. 2.Організація роботи по атестації. 3.Вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу. 4.Гігієнічна оцінка умов праці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
1. Стратегічне планування персоналу 2. Теорія мотивації 3. Розвиток організацій Список використаної літератури 1. Стратегічне планування персоналу Процес планування знаходить своє логічне завершення в плані. Планом називається офіційний документ,...
1. Місце і роль праці в системі факторів розвитку виробництва. 2. Методи і засоби досліджень трудових процесів. 3. Естетичні вимоги до робочого середовища. 4. Поведінкові аспекти трудової діяльності в...
Вступ. 1. Поняття менеджеру як суб'єкта і об'єкта організації праці. 2. Основні функції менеджера. 3. Особливості організації праці менеджера. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Менеджеру належить провідне місце у...
Вступ. 1. Професії типу "людина-людина". 2. Взаємодії у професійній діяльності типу „людина-людина”: гендерний аспект. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Залежно від предмету праці всі професії поділяються на п'ять типів....
Вступ. 1. Основні проблеми розвитку ринку робочої сили. 2. Аналіз попиту та пропозиції робочої сили в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Україна, як суверенна держава, знаходиться в стадії...
1. Функції і принципи організації заробітної плати. 2. Тарифна та безтарифна система оплати праці. 3. Форми заробітної плати. 4. Участь працівників у прибутках підприємства. Системи участі працівників у прибутку:...
Вступ. 1. Менеджер — центральна фігура системи управління персоналом. 2. Поняття образу менеджера. 3. Основні функції менеджера. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Характеризуючи категорії «управління» і «менеджмент», оперують однойменними...
1. Методи нормування праці та їх порівняльна характеристика У практиці нормування праці застосовують такі методи: сумарний (дослідно-статистичний), розрахунково-аналітичний, мікроелементний (Рис.1). За допомогою аналітичного методу установлюються технічно-обґрунтовані та оптимальні норми...
Вступ. 1. Наукові кадри та інтелектуальний продукт. 2. Розвиток кадрового потенціалу та кадрової політики в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Аналіз галузевої структури окремих складових системи кадрового забезпечення...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Економічна сутність поняття „продуктивність праці” 1.1. Сутність продуктивності і продуктивності праці 1.2. Показники і методи вимірювання продуктивності праці 1.3. Фактори та резерви підвищення продуктивності праці...
ВСТУП 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РИНКУ ПРАЦІ 2. РИНОК ПРАЦІ І МЕХАНІЗМИ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ 3. ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ПРАЦІ НА УКРАЇНІ ВИСНОВКИ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА ВСТУП Перехід України від адміністративно-командної економіки до...
Вступ. 1. Регулювання створення робочих місць у контексті економічної політики України в сучасних умовах. 2. Визначення пріоритетів подолання кризи на ринку праці України. 3. Шляхи подальшого розвитку ринку праці...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи заробітної плати. 1.1. Заробітна плата як основа механізму стимулювання праці. 1.2. Форми заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. 1.3. Механізм реалізації основних функцій...
ВСТУП Розділ І. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РИНКУ ПРАЦІ 1.1 Ринок праці і механізми його регулювання 1.2. Функції ринку праці Розділ 2. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 2.2. Структура заробітної плати 2.3....
У сучасних умовах ефективність суспільного виробництва визначають і оцінюють за спільним для всіх ланок економіки принципом — зіставленням результатів виробництва та витрат. Ефективність виробництва характеризує його результативність, яка знаходить...
Вступ. 1. Загальна характеристика видів праці. 2. Види розподілу праці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Організація праці — це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення...
Вступ. 1.Особливості гнучких режимів праці. 2. Перспективи впровадження гнучких форм зайнятості. 3. Ефективність гнучких форм зайнятості та організації робочого часу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Напрям гнучких форм зайнятості...
Вступ. 1. Техніка протипожежної безпеки в архівах. 2. Оптимальний температурно – вологісний режим в архівах. 3. Характеристика інформаційних документів НАФ України. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Поняття «архів» вже...
Вступ 1. Аналіз сучасного стану використання машинно-тракторних агрегатів. 1.1. Постановка задачі. 1.2. Вихідні дані. 2. Вибір агрегатів по коефіцієнту використання номінальної сили тяги. 2.1. Відбір агрегатів по коефіцієнту робочих...
Вступ 1. Сутність організації робочого місця менеджера. Обладнання робочого місця 2. Використання технічних засобів управління в роботі менеджера Висновки Список використаної літератури Вступ Завдання раціональної організації робочих місць керівників...
Вступ. 1. Економічний механізм регулювання ринку праці молодих спеціалістів в Україні. 2. Проблеми працевлаштування молоді на ринку праці в України. 3. Тенденції працевлаштування молоді та перспективи розвитку молодіжного сегменту...
Правове визначення поняття оплати праці Структура і функції заробітної плати Планування заробітної плати Використана література 1. Правове визначення поняття оплати праці   Правове регулювання оплати праці працівників, які перебувають...
Вступ. Розділ 1.Поняття трудового договору і контракту. § 1.Загальне поняття трудового договору. §2.Поняття контракту як форми трудового договору. Розділ2. Сфера застосування контракту. §1.Характеристика законодавства, що передбачає можливість укладення трудового...
Вступ 1. Фінансування охорони праці 2. Характеристика програм щодо розвитку та фінансування охорони праці Висновки Список використаної літератури Вступ Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і...
Вступ. 1. Передумови успішної кар’єри. 2. Основні складові успішної кар’єри. 3. Принципи управління і планування кар'єрної стратегії. 4. Основні етапи реалізації успішної кар’єри. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кар’єра...
Вступ. Розділ 1. Сутність міжнародного ринку праці. 1.1. Поняття та функції світового ринку праці. 1.2. Сегментація світового ринку праці. 1.3. Взаємодія попиту та пропозиції на міжнародному ринку праці. Висновки...
Вступ. 1. Суть, функції та принципи організації оплати праці. 2. Системи і форми оплати праці і їх характеристика. 3. Організація оплати праці, системи заробітної плати. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Положення, структура та сучасний стан служби зайнятості в Україні. 2. Стан ринку праці України і заходи соціального захисту незайнятого населення Державною службою зайнятості. 3. Інноваційна діяльність Служби...
1. Ринок праці як підсистема ринкової економіки. Механізм функціонування ринку праці. Сегментація ринку праці. Гнучкість та жорсткість ринку праці. 2. Критерії і показники ефективності організації праці. 3. Сучасні світові...
Вступ. 1. Методи управління працею. 2. Сучасне оцінювання результатів праці. 3. Оплата праці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Система управління трудовим потенціалом спирається на дію об’єктивних законів...
Вступ. 1. Сучасні теорії мотивації зменшення трудомісткості продукції. 2. Досвід розвинутих країн в організації стимулювання праці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В умовах сучасної ринкової висококонкурентної економіки нагальною є...
Вступ. 1. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин. 2. Чинники формування соціально-трудових відносин. 3. Сторони, суб’єкти і рівні соціально-трудових відносин. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасний стан соціально-трудових відносин відображає...
Введение. 1. Понятие производственной среды. 2. Производственная среда и ее влияние на человека. Выводы. Список использованной литературы. Введение От условий труда зависят: результат труда, общая продолжительность жизни, состояние трудоспособности,...
Вступ. 1. Ринок праці України та тенденції зайнятості населення. 2. Фінансово-економічні аспекти розвитку ринку праці та боротьби з безробіттям. 3. Сучасний стан ринку праці та проблеми його розвитку. 4....