referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Менеджмент організації

ВСТУП Актуальність теми. Вітчизняна та зарубіжна конфліктологічна наука і практика мають значні напрацювання з теорії конфлікту та її застосування у виробничій діяльності. Проте відсутність системного підходу в процесі інтервенцій...
Вступ Велика роль в організації професійної діяльності належить комунікативним процесам, що пов’язано з самою організацією багатьох видів професійної діяльності — їх суб’єкт-суб’єктним характером, який передбачає необхідність постійних контактів між...
Вступ Стиль управління — це спосіб, яким керівник управляє підлеглими йому співробітниками, а також незалежний від конкретної ситуації управління зразок поведінки керівника. За допомогою встановленого стилю управління може досягатися...
Так історично склалося, що Україна відстала у своєму економічному розвитку від «ринкових» країн світу. Наші невдачі в проведенні економічних реформ пов’язані з невизначеністю стратегії кардинальної перебудови суспільства (включаючи політичне,...
Внутрішнє середовище кожної організації формується під впливом перемінних, що роблять безпосередній вплив на процес перетворень (виробництва продукції, послуг). Внутрішні змінні — це ситуаційні фактори всередині організації, що постійно знаходяться...
Вступ Складовим елементом управління є менеджмент, під яким розуміють цілеспрямовану дію на колектив працівників або окремих виконавців для виконання поставлених завдань та досягнення визначеної мети. Термін “менеджмент ” —...
Вступ Однією з необхідних умов розвитку всієї економічної системи України є розвиток малого бізнесу — сектору, який на сьогодні виконує таку важливу роль, як накопичення капіталу. Практика економічно-розвинутих країн...
Вступ Концепція “усталеного розвитку” — це досягнення соціального та економічного успіху сьогоднішнього та майбутніх поколінь на основі збереження оточуючого середовища та економії природних ресурсів. На рівні компаній — це...
Метод дерева рішень — це один з методів автоматичного аналізу величезних масивів даних. Перші ідеї створення «дерев рішень» починаються з робіт П.Ховленда і Е.Ханта кінця 50-х років XX століття....
Господарське рішення, що приймається в процесі певного виду економічної діяльності в умовах ринкових форм господарювання, майже завжди сполучено з економічним ризиком, що обумовлений наявністю ряду факторів невизначеності, заздалегідь не...
1. Поняття ризику у бізнесі та їх класифікація Ризик — поняття неоднозначне. Навіть визначення економічного ризику залишає достатньо широкі межі для розуміння того, що таке ризик. Тому для відокремлення...
Вступ Вирішальну роль у євроінтеграційних прагненнях України відіграють трансформації в системі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, оскільки саме вони є основними провідниками політики євроінтеграції. Тому реформування системи...
Введение В современных условиях автоматизации и компьютеризации процессов обработки данных особое место отводится электронным информационным системам. Необходимость внедрения новейших технологий во всех сферах деятельности человека обусловлена ​​возрастающей потребностью в...
Введение Динамичная бизнес-среда является катализатором изменений в индивидуальных управленческих карьерах. Пристальное внимание к этим изменениям обусловлено общественной значимостью управленческой деятельности и стремлением людей достичь верхних ступеней организационной иерархии, расширить...
Вступ Менеджеру належить провідне місце у виконанні завдань управління. Він відповідає за роботу конкретного підрозділу чи організації в цілому, має у своєму підпорядкуванні конкретний колектив працівників, наділений правами і...
Вступ Правове забезпечення полягає у використанні засобів і форм юридичного впливу на персонал з метою досягнення ефективної діяльності підприємства. Основні завдання правового забезпечення: — правове регулювання трудових відносин, що...
1. Середньовічні уявлення про соціальну відповідальність. Уявлення про відповідальність Августина, П.Абеляра, І. Скота, М.Екхарта В епоху Середньовіччя розуміння відповідальності суб’єкта знаходилося в одній зв’язці з ідеєю гріховності людини від...
Вступ Важливим кроком у контексті загального реформування економіки є інтеграція в економіко-правове середовище України ринкових фінансово-господарських інструментів. Введення будь-яких нових методів управління економічними процесами вимагають не тільки їх імплементації...
Період трансформації соціально-економічних відносин породив цілий ряд нових соціальних і економічних проблем і труднощів, неминучих в умовах різких, не завжди регульованих державою змін. Це: безробіття не тільки окремих громадян,...
Управління репутацією є одним з найбільш модних напрямків сучасного менеджменту. Адже жодне, навіть благополучне, підприємство не застраховане від скандалу. А будь-яка негативна інформація, будь то претензії споживачів, підступи конкурентів,...
Сьогодні все більша кількість підприємств, організацій, учених, практиків і просто допитливих людей цікавляться питаннями корпоративної соціальної відповідальності, або, як її по-іншому називають, корпоративної відповідальності, обліком корпоративної етики, корпоративною цивільною...
Вступ Сучасна система управління персоналом базується на тому, що люди є найважливішим економічним ресурсом підприємства, джерелом його прибутків, конкурентоспроможності та процвітання. У наш час дуже важливим є дослідження впливу...
Введение Для организационно-экономических проектов жизненный цикл может содержать следующие фазы): фаза обоснования направлений организационно-экономических изменений (концептуальная фаза); фаза планирования проекта; фаза реализации проекта; фаза завершения проекта; фаза постпроектного сопровождения...
Введение Анализируя теоретические основы исследования, менеджер рассматривает научные подходы, теории, концепции, парадигмы, сравнивает разные точки зрения на исследуемую проблему. На основе теоретического анализа формируется собственное видение проблемы и возможные...
Вступ Теоретичні дослідження розрізняють чотири типи загальнокорпоративних стратегій за ознакою мети: зростання, стабільності, реструктивну та комбіновану. Стратегія зростання та реструктивна мають, в свою чергу, певну кількість варіантів реалізації. Для...
Вступ Актуальність теми. Необхідність дослідження ролі стратегії вертикальної інтеграції в розбудові міжнародного виробництва нафтогазових ТНК обґрунтована його значним впливом на систему міжнародного виробництва та формування ринкової структури нафтогазової галузі,...
Вступ Поняття «імідж» з кожним роком набуває все більш широкого розповсюдження і використання в різних областях знань та сферах діяльності: в економіці, соціології, політології, психології, філософії, культурології, а також...
Актуальність теми. Останніми роками Україна регулярно виступає активним суб’єктом в міжнародних контрактних  відносинах. Для визнання угоди в якості зовнішньоекономічної не має вирішального значення національність (державна приналежність) сторін угоди, Сторони,...
1. Економічні методи стимулювання. Проблеми запровадження нематеріальних методів стимулювання на підприємствах України Економічні методи управління являють собою способи досягнення цілей управління на основі реалізації вимог економічних законів; це сукупність...
Вступ Наукове знання і процес його здобуття характеризуються системністю і структурованістю. У структурі наукового знання виділяють емпіричний (дослідний) і теоретичний рівні. Сукупність дослідних заходів і методів забезпечують емпіричний і...
Вступ Актуальність теми. У контексті аналізу впливу корпоративних заходів морально-етичного спрямування на процес формування корпоративної культури працівників організацій зазначимо, що розвиток морально-етичної свідомості – формування потреб мотиваційної сфери та...
Вступ Актуальність теми. Зростання ролі кадрових служб і кардинальна перебудова їхньої діяльності викликані корінними змінами економічних і соціальних умов, у яких нині діють торгові підприємства. Служба управління персоналом в...
Вступ Актуальність теми. Система управління організацією є досить складним процесом, що містить сукупність усіх служб організації, підсистем та комунікацій між ними, а також процесів, що забезпечують функціонування організації. Першочерговими...
ВСТУП Актуальність теми. Суспільне значення підприємства підсилює роль і вплив на його роботу соціальних норм і цінностей, культурних і моральних установок як усередині системи, так і в стосунках із...
Вступ Більшість вчених вважає, що управління у своєму розумінні існувало вже з тих часів, коли людина за допомогою «батога та пряника» змусила іншу людину зробити дещо наперед визначене. Практика...
Вступ Виробництво складає вихідний пункт і першу ознаку економічної діяльності людей. Виробництво — це процес взаємодії людини з природою з метою створення матеріальних благ та послуг, які потрібні для...
Вступ Соціальне управління являє собою лише один із видів управлінської діяльності. Не можна, наприклад, питання регулювання виробничою діяльністю або управління в політичній сфері розглядати як соціальне управління. Механізм управління...
Вступ Аналіз наукових джерел засвідчує, що концепції, що описано в літературі, побудовано на стрижневій ідеї, навколо якої формується система методик і прийомів роботи над собою з реалізації цієї ідеї....
ВСТУП Актуальність теми. Після набуття Україною незалежності обраний нею демократичний шлях розвитку починає набувати все більш конкретних форм. Орієнтиром поступального суспільного руху обрано громадянське суспільство, яке вже утвердило себе...
Вступ Прийняття рішень являє собою процес, який починається з виникнення проблемної ситуації і закінчується вибором рішення, тобто вибором дій по усуванню проблемної ситуації. Якщо усі відомі методи рішення творчих...
Вступ Важливим компонентом теорії організації є уявлення про організаційну культуру. У сучасних умовах головними напрямами роботи з підвищення ефективності діяльності організацій є зміна ставлення працівників до праці, забезпечення її...
Вступ Термін „корпорація” походить від латинського слова corporation,що буквально означає-об єднання, союз, суспільство. В юриспруденції , корпорація – це спільнота людей, яка об єдналася для досягнення певної мети і...
1. Функціональна організація процесу прийняття рішення Проблема прийняття рішень, як і управління в цілому, природно привертають велику увагу як дослідників, котрі працюють у різних наукових напрямах, так і практиків-організаторів....
фсВступ Під самоменеджментом розуміється використання випробуваних методів роботи в робочій та повсякденній діяльності з метою оптимального та змістовного використання власного та робочого часу. Власне технологія самоменеджменту менеджера не є...
Вступ Стрімкі зміни зовнішнього середовища організацій обумовлюють необхідність підвищення рівня адаптації підприємств до нових умов функціонування. Зараз практика управління вже не може оперувати винятково тією теоретико-методологічною базою, що складає...
Вступ Досвід провідних компаній світу з управління персоналом є важливим для розвитку інноваційного управління України. Достатня забезпеченість підприємств працівниками, що мають необхідні знання й уміння, раціональне їх використання, високий...
1. Методичний інструментарій консультанта При проведенні аналізу роботи важливо знати думку досвідченого працівника, а також думку безпосереднього керівника. Проте їх розуміння суті робіт на даній посаді і вимог до...
Вступ Актуальність теми. Професіографія і професіологія (створення цільової моделі фахівця) є складною науково-практичною системою наукової роботи – це система проведення комплексу наукових досліджень по відбору професійно важливих якостей, які...
1. Суть та класифікація управлінських ролей Роль — це комплекс зразків поводження, пов’язаних з виконанням яких-небудь функцій. Як і в театрі, у корпоративній «драмі» кожна роль пов’язана з іншими,...
1. Постійні, тимчасові та випадкові групи Проблема груп, в які об’єднані люди в процесі своєї життєдіяльності, — найважливіше питання соціальної психології. «Група — це деяка сукупність людей, що розглядаються...
Вступ В умовах ринкової економіки, що хоча й повільно, але послідовно формується в Україні, виготовлена продукція, виконана робота, надана послуга є, з одного боку, задоволенням потреб людей, соціальних груп,...
Стиль керівництва – це звична манера поведінки керівника щодо підлеглих. По «шкалі влади» стилі керівництва підрозділяються на кілька видів, наприклад, на: авторитарний (директивний) демократичний (колегіальний) ліберальний (поблажливий). Автократичний стиль...
Капітал (Capital) — це головна сума коштів, необхідна для започаткування та здійснення виробництва (діяльності). Власник капіталу, купуючи на ринку товари — робочу силу й засоби виробництва, — поєднує їх...
Рентабельність – це якісний, вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або ступень використання ресурсів, що є в наявності, в процесі виробництва і реалізації продукції. Коефіцієнти рентабельності – система...
Переважною системою оплати праці є відрядна система заробітної плати. Вона дозволяє працівнику своїми зусиллями збільшувати продуктивність праці і відповідно підвищувати розмір своєї заробітної плати. При відрядній системі оплати праці...
Нормування праці виконує ряд функцій, у тому числі виступає основою наукової організації праці й засобом забезпечення оптимального співвідношення між мірою праці та її оплатою. Зміст роботи з нормування праці...
Політика ціноутворення є частиною економічної і соціальної політики будь-якої держави. Органи державного управління будують свої стосунки з товаровиробниками, використовуючи наступні важелі: податкову і фінансово-кредитну політику, включаючи встановлення ставок податків...
Аналіз беззбитковості чи аналіз витрат, обсягів виробництва і прибутковості підприємства — здійснюється з метою визначення кількості одиниць товару, необхідної для продажу, чи обсягу реалізації послуг, аби окупити всі витрати....
До груп технічних новин і нововведень, стосовно яких визначаються й оцінюються економічна та інші види ефективності, належать створення, виробництво та використання нових або модернізація (поліпшення експлуатаційних характеристик) існуючих засобів...
Санація — це комплекс послідовних взаємопов’язаних заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, організаційного, соціального характеру, спрямованих на виведення суб’єкта господарювання з кризи і відновлення або досягнення ним прибутковості та конкурентоспроможності. Санацію підприємство...
У вітчизняній літературі стверджують, що реструктуризація — це комплексні зміни з антикризовими заходами. В інших це поняття асоціюється із своєрідним «ярликом» на процесі змін підприємства, який має чітко відображати...
Уплив чинника форми власності, а також розміру підприємства на рівень його інноваційної активності вивчено недостатньо, хоча вища інноваційна активність характерна переважно для великих підприємств, що мають можливості використання оборотних...
Практично найбільш важливою треба вважати класифікацію чинників ефективності за місцем реалізації в системі управління  діяльністю (третя ознака групування чинників). Особливо важливим є виокремлювання внутрішніх (внутрішньогосподарських) і зовнішніх (народногосподарських) чинників,...
Поняття ефективності — одне з центральних в економічній теорії та практиці. На будь-якому напрямі суспільного життя вона визначає доцільність дій господарюючого суб’єкта в економічній системі. Розрізняють суспільну, виробничу, соціальну,...
Фінансова стійкість – характеристика стабільності фінансового стану підприємства, яка забезпечується високою часткою власного капіталу в загальній сумі використовуваних фінансових засобів. Аналіз фінансової стійкості повинний показати наявність чи відсутність у...
Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється насамперед у швидкості обороту його коштів. Рентабельність підприємства відображає ступінь прибутковості його діяльності. Аналіз ділової активності й рентабельності укладається в дослідженні рівнів...
Систематична, об’єктивна оцінка фінансового стану підприємств, їхньої ліквідності, платоспроможності й фінансової стійкості необхідна для пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності, яка в свою чергу є однією з умов...
Прибуток, як економічний показник, є різницею між чистим доходом і собівартістю продукції. Прибуток є кінцевим результатом діяльності підприємства. В залежності від порядку визначення прибуток буває таких видів: Економічний підхід...
Важливим інструментом управління фінансами підприємства є фінансовий план. Основна мета складання фінансового плану — узгодження доходів із витратами в плановому періоді. У перспективному фінансовому плані вирішуються принципові питання фінансування...
Операційна система торговельного підприємства являє собою відкриту самостійну систему, органічне поєднання елементів та зв’язків якої забезпечує задоволення потреб кінцевого споживача у належному торговельному обслуговуванні, а її структура поєднує три...
Постійне покращення операційної діяльності є необхідним для досягнення вищої рентабельності. Однак це не завжди є достатнім. Приклади компаній, що успішно конкурували, засновуючись на операційній ефективності впродовж тривалого часу і...
Продуктивність — це комплексна характеристика діяльності організації, яка включає всі зусилля, що вкладаються підприємством у виробництво. Продуктивність підприємства означає баланс між всіма факторами виробництва, який дає максимальне виробництво продукції...
Якість — це сукупність характеристик об’єкта щодо його спроможності задовольняти встановлені і передбачувані потреби. Організація управління якістю передбачає, що вище керівництво підприємства встановлює відповідні процедури управління і контролю залежно...
Успіх організації значною мірою визначається якістю товарів та послуг. Для досягнення успіху у своїй діяльності організація має забезпечити конкурентоспроможну якість та конкурентоспроможну ціну на свою продукцію. Під якістю продукції...
Системи управління запасами можна класифікувати по характеру рухи потоку матеріалів від постачальника до покупця. Існують дві основні категорії систем. Одна охоплює виробництво і постачання, де покупець є кінцевим одержувачем...
Управління запасами — це забезпечення та підтримування оптимальної кількості й видів фізичних ресурсів, необхідних для реалізації стратегічного плану організації. Важливість управління запасами пояснюється тим, що виробництво — це потік...
Оперативне управління здійснюється в двох стадіях: Перша — розробка на основі виробничої програми оперативно-календарних планів виготовлення і випуску продукції; Друга — безперервний оперативно-виробничий облік, контроль, регулювання виконання планів засобами...
На цьому етапі побудови операційної системи виникають два взаємопов’язані питання: скільки об’єктів і якої потужності потрібно створити? де розташувати кожен об’єкт? Рішення щодо питання про кількість і продуктивність підприємств...
Методи менеджменту — способи здійснення управлінської діяльності, застосовувані для постановки й досягнення цілей організації. Зміст методу менеджменту в остаточному підсумку зводиться до відповідей на питання: як, яким способом можна...
Загальні принципи управління характеризуються тим, що мають універсальний характер, впливають на всі сфери управління і на всі галузі народного господарства. До загальних принципів управління можна віднести цілеспрямованість, спланованість, компетентність,...
На сьогодні існує багато визначень менеджменту. Наприклад, за прецесійним підходом менеджмент трактується як процес планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання, необхідним для формування і досягнення цілей організації. Важливий вплив...
Еволюція менеджменту як наукової дисципліни представляє собою ряд етапів, які часто співпадали: * етап розвитку науки про управління людьми в процесі виробництва — школа наукового управління (1885 — 1929...
Незалежно від організації, в якій працюють менеджери, вони мусять оволодіти трьома головними типами навичок: технічними, комунікативними (навички спілкування), аналітичними. Практичне використання цих навичок змінюється залежно від рівня управління. Проте...
Менеджмент (англ. management — управління, завідування, організація) це управління виробництвом або комерцією; сукупність принципів, методів, коштів і форм управління, що розробляються і що застосовуються з метою підвищення ефективності виробництва...
1) Вступ. 2) Розділ 1: Поняття та види комунікацій. 3) Розділ 2: Економіко-організаційна характеристикасуб’єкта господарювання – СП “Ватра”. 5) Розділ 4: Вдосконалення комунікацій – як засіб підвищення ефективності управління...
Вступ. 1. Сутність та значення стратегічного управління. 2. Формування системи стратегічного управління на підприємстві Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблеми розвитку стратегічного управління в останні десятиріччя привертають увагу більшості...
1. Суб’єкти та об’єкти менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 2. Пільги та їх використання у менеджменті ЗЕД. 3. Регулювання підприємницької діяльності у вільних (спеціальних ) економічних зонах. 4. Міжнародні господарські контракти...
Вступ. 1. Фінансовий механізм підприємства як основна ланка народного господарства. 2. Інструменти фінансового регулювання підприємства. 3. Фінансові важелі державної підприємницької політики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економіка України на...
3. Інформаційна база фінансового менеджменту: а) інформаційне забезпечення фінансової звітності підприємства; б) баланс підприємства; в) звіт про фінансові результати; г) звіт про рух грошових коштів. 12. Управління фінансовими ризиками:...
1. Нормативно-правове забезпечення менеджменту персоналу. 2. Мотивація і стимулювання в менеджменті персоналу Список використаної літератури. 12. Нормативно-правове забезпечення менеджменту персоналу Для того щоб система менеджменту персоналу ефективно функціонувала, потрібно...
Вступ. 1. Ролі менеджера в організації. 1.1. Поняття образу менеджера. 1.2. Менеджер – провідна фігура в управлінні організацією. 1.3. Основні функції менеджера. 1.4. Прийняття управлінського рішення. 2. Аналіз основних...
Вступ. 1. Сценарій моделювання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Моделювання є важливим засобом розв'язання багатьох економічних завдань і, зокрема, проведення аналітичного дослідження. Модель — це умовний об'єкт дослідження, тобто...
Вступ. 1. Важливість менеджменту в діяльності підприємства. 1.1. Види та функції менеджменту. 1.2. Роль менеджменту у фірмі. 1.3. Керівник і його роль в організації. 2. Оцінка ділових якостей працівників...
Вступ. 1. Поняття, призначення та засоби перегляду Office PowerPoint. 2. Робота з презентаціями PowerPoint 3. Створення презентації 4. Вимоги до презентацій PowerPoint 5. Позитивні та негативні сторони презентації PowerPoіnt...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи менеджменту в сфері бізнесу. 1.1. Менеджмент як система управління бізнесом. 1.2. Менеджмент — специфічний орган функціонуючого комерційного підприємства. Розділ 2. Особливості та роль менеджменту...
Вступ. 1. Поняття соціальної відповідальності. 2. Структура соціальної відповідальності. 3. Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми....
Вступ. 1. Поняття організації управління на підприємстві. 2. Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Організовування як вид управлінської діяльності є найдавнішою...
Содержание Введение Глава 1. Процесс и методы управления организацией 1.1.Процесс управления организацией 1.1.1. Составляющие процесса управления 1.1.2. Сущность и содержание функций менеджмента 1.1.3. Основные функции менеджмента 1.1.3.1. Характеристика основных...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти функції планування. 1.1. Суть планування управління агенцією моделей. 1.2. Методи розробки планів. Розділ 2. Особливості та методика планування як функція управління діяльністю агенції моделей....
Вступление. 1. Понятие закона и закономерности. Основные законы науки управления 2. Тейлор и теория его учения. Смысл (суть) и значение Тейлора для истории развития менеджмента. 3. Содержание управленческой информации...
Вступ. 1. Процес та основні методи створення торгової марки. 2. Проблеми з розробкою товарної марки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Комерціалізація інтелектуальної власності, перетворення її в товар — є...
Введение. 1. Методы подбора менеджеров и оценка их деятельности. 2. Принципы научной организации труда менеджеров. 3. Оценка уровня организации труда менеджеров. 4. Рекомендации по планированию рабочего дня и улучшению...
Вступ. 1. Управління персоналом: суть, завдання, основні принципи. 2. Методи управління персоналом. 3. Система управління персоналом. 4. Розвиток трудового і творчого потенціалу особистості в лікувально-профілактичній установі. 5. Напрямки покращення...
Введение 1. Понятие, определение и структура заработной платы 2. Система организации и учета оплаты труда 3. Совместительство и оплата труда Выводы Список литературы   ВВЕДЕНИЕ 1.  ПОНЯТИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРУКТУРА...
Вступ. 6. Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації. 16. Стратегічні компетенції кадрового менеджменту за кордоном. 26. Мотивація трудової поведінки і діяльності. Ставлення до праці. Підприємницька і маніпулятивна поведінка....
Введение. 1. Организация охраны здоровья на предприятии. 2. Управление здоровьем персонала как инструмент успешной кадровой политики 3. Управление безопасностью персонала в организации. Выводы. Список использованной литературы. Введение Исследования ведущих...
1. Управління бізнесом як предмет, що таке управління і його функції. Види бізнесу. 2. Регулювання підприємницької діяльності на Україні. Список використаної літератури. 1. Управління бізнесом як предмет, що таке...
1. Управлінські кадри та їх структура. 2. Концепції сучасного управління. 3. Результати діяльності організацій. Список використаної літератури. 1. Управлінські кадри та їх структура Управління підприємством — процес, в основі...
1.Стратегія товару. 2.Стратегія процессу. 3.Особливості послуг, як товару. 4.Характеристика лінійних систем очікування. Список використаної літератури. 1.Стратегія товару Процес товарного планування і створення нових товарів торкається всіх сфер діяльності фірми....
Вступ. 1. Закони та закономірності менеджменту. 2.Сутність, природа та роль принципів менеджменту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У наш час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, чим...
1. Погляди на лідерство О.С.Віханського «Менеджмент». 2. Підхід до лідерства М.Мескона у його праці «Менеджмент». 3. Основні концепції лідерства у праці «Основи менеджменту» Г. Осовської. Висновки. Список використаної літератури....
1. Цілі, норми і способи здійснення кадрових заходів при реалізації кадрової політики. 2. Цілі і функції системи управління персоналом, їх характеристика. Список використаної літератури. 1. Цілі, норми і способи...
1. Ситуаційний підхід до розуміння сутності лідерства. 2. Суть моделі прийняття рішень Врума-Йєттона. 3. Визначте оптимальний стиль керівництва залежно від ситуації, що склалася на конкретному підприємстві, використовуючи модель Фідлера....
1.Системний і ситуаційний підходи в теорії організації. 2. Управлінське вирішення. 3. Виробітка та реалізація. Список використаної літератури. 1.Системний і ситуаційний підходи в теорії організації У сучасній теорії менеджменту існують...
Вступ. 1. Витрати підприємства як основний об’єкт управління в системі контролінгу. Класифікація витрат. 2. Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень. 3. Мета, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану...
Табл. 1. Характеристика шкіл та підходів у менеджменті Наукові підходи та школи Роки Керівники та їх послідовники Головні напрямки методичних розробок Школа наукового менеджменту 1885-1920 Ф.У.Тейлор, Г.Форд, Л.Гільбрет,Г.Гант, Г.Емерсон...
1. Методологія аналізу менеджменту ЗЕД. 2. Оподаткування здійснення ЗЕД в Україні. 3. Сучасні напрями розвитку стратегії розміщення міжнародного виробництва. 4. ТНК, їх роль у розвитку сучасної міжнародної економіки. 5....
1. Особливості розумової праці та працездатності менеджера. 2. Гігієна розумової праці. 3. Аналіз і оцінка фактичного режиму праці й відпочинку на прикладі одного з керівників організації. Висновки і пропозиції....
Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Поява прибутку безпосередньо зв'язана з появою категорії «витрати...
Вступ. 1. Особливості організації особистої роботи менеджера з підлеглими. 2. Особисті контакти менеджера з підлеглими на робочих місцях. 3. Приймання працівників і відвідувачів. 4. Порядок проведення бесіди з відвідувачами....
Вступ. 1. Місце управлінських рішень у процесі управління. 2. Типи управлінських рішень та вимоги до їх прийняття. 3. Технологія прийняття ефективних управлінських рішень. Висновки. Список використаної літератури. Кожна організація...
1. Класифікація інформаційних систем. Навести та охарактеризувати основні види класифікацій. 2. Поняття і мета створення інформаційних систем менеджменту (ICM). 3. Моделювання взаємодій бізнес структур та інформаційних технологій. 4. Схема...
1. Акмеологічний підхід до саморозвитку персоналу. 2. Стратегічний самомеджмент. 3. Кваліметричний підхід до виявлення ступеня самореалізації працівника. Список використаної літератури. 1. Акмеологічний підхід до саморозвитку персоналу Вперше термін „акмеологія”...
Вступ. 1. Становлення перших теорій ситуаційного управління. 2. Загальні принципи ситуаційного управління. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ситуаційне управління — оперативне управління, що полягає в прийнятті управлінських рішень у...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти управління персоналом. 1.1. Система управління персоналом. 1.2. Стратегія управління персоналом. 2. Основні аспекти безробіття та зайнятості трудових ресурсів. 2.1. Сутність безробіття та його основні форми....
Введение. 1. Эволюция взглядов на управление внешнеэкономической деятельностью. 1.1. Классические концепции международной торговли. 1.2. Регулятивные теории развития. 1.3. Современные концепции международной торговли. 2. Суть и понятие менеджмента внешнеэкономической деятельности....
Вступ. 1. Визначення локальної кризи. 2. Загальні та специфічні симптоми локальної кризи. 3. Класифікація причин (зовнішніх і внутрішніх) формування локальної кризи. 4. Класифікація кризових ситуацій, що можуть призвести до...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти концепції управління персоналом. 1.1. Управління персоналом як особливий вид управлінської діяльності. 1.2. Принципи побудови і завдання концепції управління персоналом. Розділ 2. Дослідження еволюції розвитку...
Вступ. Розділ 1. Розвиток та історія менеджменту. 1.1. Першовитоки менеджменту. 1.2. Становлення перших теорій управління. Розділ 2. Школи та принципи управління. 2.1. Школа наукового управління. 2.2. Школа людських відносин....
1. Інтерв’ю як метод селекції кадрів: визначення, види. 2. Роль наставництва в управління персоналом. 3. Моделі “людські стосунки” та “людські ресурси” в менеджменті персоналу. Список використаної літератури. 1. Інтерв’ю...
1. Визначити завдання управлінського обліку. 2. Дати характеристику методам стратегічної діагностики. 3. Визначити сутність та дати характеристику центрам відповідальності. Список використаної літератури. 1. Визначити завдання управлінського обліку Необхідність ведення...
Вступ. 1. Поняття та сутність структури, цілей й завдання міжнародного менеджменту. 2. Застосування цілей у міжнародному менеджменті. Основні вимоги до виконання завдань міжнародного менеджменту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Організація, її основи та функції адміністративного апарату. 2. Державний орган як системоутворюючий елемент організаційної структури державного управління. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Організаційний механізм господарювання містить: •...
1. Сутність та властивості організації як об'єкту управління За визначенням Честера Бернарда: “Організація — група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або спільних цілей”. Всі організації...
1. Національна ментальність та її вплив на формування організаційної культури. 2. Методика визначення особистісних якостей працівника. Список використаної літератури. 1. Національна ментальність та її вплив на формування організаційної культури...
1. Які основні принципи оплати праці?. 2. Яким чином держава може регулювати розмір заробітної плати на приватних підприємствах?. 3. Які фактори забезпечують раціональну розстановку персоналу в організації? 4. Практичне...
Вступ. 1. Сутність міжнародного інвестиційного менеджменту. 2. Функції і механізм міжнародного інвестиційного менеджменту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасний світогосподарський стан позначений процесами перетворень, спричинених розвитком економіки в умовах...
1. Управління поточними функціонуванням операційної системи. 2. Системний підхід до управління операційною системою. 3. Вдосконалення праці менеджера з клієнтом. Список використаної літератури. 1. Управління поточним функціонуванням операційної системи Будь-яка...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. 1.1. Поняття управління знаннями. 1.2. Технології управління знаннями. 1.3. Розробка систем управління знаннями. 1.4. Поняття „навчальної організації”. 1.5. Процес управління знаннями на підприємстві. РОЗДІЛ...
Фірма «Перша приватна кондитерська» спеціалізується на виробленні кондитерських виробів, вироблених за спеціальною технологією, без використання цукру, яких-небудь шкідливих синтетичних елементів, продуктів ГМО походження, консервантів, кондитерських розпушувачів і з мінімальною...
Вступ. 1. Поняття й процес контролю. 2. Види управлінського контролю. 3. Модель процесу контролю. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Останнім етапом процесу управління є здійснення контролю, тобто порівняння фактичних...
ВСТУП. Розділ 1. Еволюція управлінської думки у світі та в Україні. 1.1. Основні етапи у розвитку управлінської думки. 1.2. Етапи розвитку управлінської науки за радянських часів. Розділ 2. Становлення...
1. Особливості розумової праці та працездатності менеджера. 2. Гігієна розумової праці. 3. Аналіз і оцінка фактичного режиму праці й відпочинку /на прикладі одного з керівників організації. Висновки і пропозиції....
Вступ 1. Поняття системи контролінгу в сучасних умовах господарювання 2. Функції системи контролінгу 3. Інструменти та методи процесу створення системи контролінгу Висновки Список використаної літератури Вступ У сучасний період...
Вступ. 1. Поняття організації як функції управління. 2. Елементи проектування організації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Організовувати — значить створювати певну структуру. Існує багато елементів, які необхідно структурувати, щоб...
Вступ. 1. Поняття та основні етапи планування персоналу. 2. Планування кар’єри працівників. 3. Сутність та напрями професійно-кваліфікаційного просування робітників. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Планування персоналу як одна із...
Середовище організації – це сукупність певних обставин і факторів як у середині організації, так і навколо неї, що впливають на прийняття рішень. Організація постійно перебуває під постійним тиском окремих...
Вступ. 1. Особистісні якості керівника як передумова ефективного менеджменту персоналу. 2. Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу. 3. Комунікації в управлінні персоналом. 4. Соціально-психологічний клімат і його вплив на ефективність...
I. Вступ. II. Основна частина. 1. Загальна характеристика організації: a) Загальні положення; b) Юридичний статус підприємства; c) Предмет, основні цілі та напрями діяльності підприємства; d) Майно і кошти підприємства;...
ВСТУП Розділ 1. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 1.1.Сутність управлінської діяльності 1.2. Методологічні основи управління персоналом 1.3. Система управління кадрами Розділ 2. СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 2.1. Основні підходи до...
Вступ. 1. Основні підходи до прийняття управлінських рішень. 2. Процес прийняття рішень. 3. Сучасні методи і способи прийняття рішень. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Жодна людина не може не...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти стратегічного планування. 1.1. Сутність стратегічного планування на підприємстві. 1.2. Стратегічне планування як функція менеджменту. 1.3. Особливості і механізм стратегічного планування. Розділ 2. Сучасний стан...
Вступ. 1. Першовитоки менеджменту. 2. Становлення перших теорій управління. 3. Школа наукового управління. 4. Школа людських відносин. 5. Теорія індустріального менеджменту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. У...
1. Принципи системного підходу в управлінні організацією 2. Функція планування на туристичному агентстві «КРОЛ» Список використаної літератури 1. Принципи системного підходу в управлінні організацією У основі функціонування будь-якої системи,...
Теоретичні запитання №1. Сутність та класифікація загальнокорпоративних стратегій. Інструменти вибору загальнокорпоративної стратегії. Теоретичне запитання №2. Основні елементи делегування повноважень як складової організаційної діяльності. Види повноваження та їх особливості. Список...
1. Порядок предоставления ежегодного основного отпуска. 2. Общие условия предназначения пенсии за выслугу лет. 3. Особенности управления персоналом в процессе мотивации персонала 4. Понятия, основания и виды поощрения за...
Вступ. 1. Основні підходи до прийняття управлінських рішень. 2. Процес прийняття рішень. 3. Сучасні методи і способи прийняття рішень. Висновки. Вступ Жодна людина не може не пізнати на практиці...
Введение. 1. Характеристика стилей управления персоналом. 2.Класификация стилей управления. 3. Овладение современным высокоэффективным стилем в компании или государственном аппарате. Выводы. Список использованной литературы. Введение Многочисленные исследования стиля управления персоналом...
Вступ. 1. Особливості розвитку здібностей персоналу. 2. Сутність професійного розвитку персоналу та завдання управління ним. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток персоналу є важливою умовою успішної діяльності будь-якої організації....
Вступ. 1.Мета і завдання зв’язків з громадськістю в сучасному маркетингу. 2. Вплив зв’язків з громадськістю на ефективність реалізації концепції маркетингу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В умовах ринкової економіки,...
1. Управління процесом проектування операційної системи. 2. Сутність та етапи розробки операційної стратегії організації. 3. Підвищення ефективності діяльності в організації. Список використаної літератури. 1. Управління процесом проектування операційної системи...
1. Організація управління бюджетом. 2. Функції бюджетного менеджменту. 3. Контроль за бюджетами. Список використаної літератури. 1. Організація управління бюджетом Кожна система управління, в тому числі й управління бюджетом, складається...
1.Етапи та принципи стратегічного планування на Україні. 2.Порівняльна характеристика моделей стратегічного планування. Список використаних джерел. 1.Етапи та принципи стратегічного планування на Україні Планомірний розвиток суспільства — одне з найбільших...
1. Еволюція адміністративного управління та значення адміністрування для управління за сучасних умов. 2. Скласти статут організації. Список використаної літератури. 1. Еволюція адміністративного управління та значення адміністрування для управління за...
1. Системи управлінського обліку. 2. Облік витрат з організації виробництва. 3. Позамовний метод калькулювання собівартості. Список використаної літератури. 1. Системи управлінського обліку Системи управлінського обліку класифікуються за повнотою охоплення...
1. Менеджмент, як вид професійної діяльності. 2. Поняття, зміст завдання, організації праці менеджере. 3. Стилі керівництва персоналом. Системи співпраці підприємства. 4. Якості та функції менеджера. Список використаної літератури. 1....
Вступ. 1. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація. 2. Основні причини ризику. 3. Класифікація ризику. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ризик — це складне, багатогранне і неосяжне явище....
Вступ. 1. Виробничий (операційний) менеджмент: суть, передумови виникнення та місце в системі менеджменту організацій. 2. Функції, методи і принципи виробничого (операційного) менеджменту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Виробничий менеджмент...
Сучасне управління запасами – стратегічна та перспективна функція менеджменту підприємства. А сучасна система управління запасами – це не просто засіб для розрахунку, скільки запасів необхідно закупити і коли це...
Новое знание расширяет наши представления об окружающем мире, и в этом состоит его важнейшее предназначение. Но наряду с этим наука открывает новые возможности для удовлетворения реальных практических потребностей общества....
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти діяльності менеджера. 1.1. Сучасний підхід до ролі менеджера в організації. 1.2. Професійна підготовка менеджерів державного управління. 1.3. Менеджер в європейському вимірі: соціальна роль і...
Вступ Розділ 1. Міжнародний маркетинг 1.1. Зміст, поняття і сутність 1.2. Внутрішній і міжнародний маркетинги: загальні відомості 1.3. Інтернаціоналізація світового господарства і нові пріоритети міжнародного маркетингу Розділ 2. Міжнародний...
Вступ. 1.Три типи апарату у підпорядкуванні керівника. 2.Способи моделювання у менеджменті. 3.Особистість та її характеристики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Основу управління складають об'єктивні процеси суспільного розвитку, знання яких...
1. Організація як складова система та об'єкт управління. 2. Стратегічне лідерство і подолання опору змінам 3. Дайте перелік можливих джерел фінансування інноваційної діяльності. 4. Фінансова політика підприємства. 5. Взаємозв'язок...
Вступ. 1. Основні підходи до служби управління персоналом. 2. Методи оптимізації управління персоналом організації. 3. Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників кадрових служб. 4. Правова відповідальність та юридичні санкції працівників служби...
1. Метод управлінського обліку та його елементи. 2. Облік фінансових витрат. 3. Калькулювання за методом стандарт-кост. Список використаної літератури. 1. Метод управлінського обліку та його елементи В сучасний період...
а) інформаційне забезпечення фінансової звітності підприємства. б) баланс підприємства. в) звіт про фінансові результати. г) звіт про рух грошових коштів. 2. Управління фінансовими ризиками. а) поняття і основні види...
1. Математична обробка результатів вимірювань 2. Категорії нормативних документів, що використовують в Україні Список використаної літератури 1. Математична обробка результатів вимірювань Прямими називаються вимірювання, в результаті яких встановлюють безпосередньо...
Вступ. 1. Поясніть сутність менеджменту. 2. Проаналізувати відмінність процесуальних теорій мотивації від змістовних. 3. Визначити чинники, що перешкоджають ефективним комунікаціям. 4. Характеристика флегматика. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність...
Вступ. 1. Загальна характеристика функцій менеджменту. 2. Планування як функція менеджменту. 3. Організація взаємодії як функція менеджменту. 4. Контроль як функція менеджменту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Управлінська діяльність...
Вступ. 1. Становлення і розвиток теорії і практики управління. 2. Сутність соціального управління та його функції. 3. Соціальне управління: класифікація, соціальні системи. 4. Трудовий колектив як об`єкт соціального управління....
1. Проаналізуйте галузеві ключові фактори успіху. 2. Охарактеризуйте фінансове планування і бюджетування в процесі реалізації стратегічного набору. 3. Визначте з чого складається повне бюджетування. 4.Реферат: Оцінка ймовірності використання можливостей...
Вступ. 1. Характеристика та основні напрями школи людських відносин. 2. Застосування основних ідей школи людських відносин. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Рух за людські відносини зародився у відповідь на...
Вступ. 1. Основні вимоги щодо кадрової політики в організації. 2. Основні різновиди, принципи та чинники кадрової політики. 3. Цілі та засоби кадрової політики в ринкових умовах господарювання. Висновки. Список...
1. Структура та завдання фінансового менеджменту в банку. 2. Методологічні засади фінансового менеджменту банку. 3. Вплив складової фінансового менеджменту на результати діяльності банку. Список використаної літератури. 1. Структура та...
1. Фінансовий менеджмент та його зміст. а) фінансовий менеджмент як система управління фінансами підприємства б) цілі, методи і функції фінансового менеджменту. в) складові частини фінансового менеджменту. г) нормативна-правова і...
1. Сучасні принципи організаційної культури та методи її дослідження. 2. Соціальне партнерство та його практичне втілення. 3. Розробіть анкету для проведення соціологічного дослідження про стан організаційної культури на підприємстві....
Вступ. 1. Підготовка та порядок ведення переговорів. 2. Процес ведення переговорів та участь менеджера. 3. Недоліки при веденні переговорів. 4. Психологічно доцільне і цілеспрямоване ведення переговорів. Висновки. Список використаної...
1. Дайте коротку характеристику мотивації, як функції менеджменту в організації 2. Основні стадії виконання стратегії Список використаної літератури. 1. Дайте коротку характеристику мотивації, як функції менеджменту в організації Мотивація...
1. Основні вимоги щодо кадрової політики в організації. 2. Правильна розстановка кадрів, її сутність, значення, основні принципи. Список використаної літератури. 1. Основні вимоги щодо кадрової політики в організації Кадрова...
Вступ. 1. Поняття організації кадрової політики на підприємстві 2. Інструменти реалізації кадрової політики. 4. Основні вимоги щодо кадрової політики в організації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Високий рівень конкуренції,...
Вступ. 1. Сутність операційного менеджменту. 2. Формування та розвиток доктрин операційного менеджменту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Операційний менеджмент (ОМ) — це діяльність, пов'язана із перетворенням організацією різних видів...
1. Поняття потреб. Види потреб. 2. Міжособові комунікації. Перепони на шляху комунікацій (обумовлені сприянням, семантичний, невербальний, обумовлені поганими зворотними зв’язками, обумовленні не вмінням слухати). 3. Централізація і децентралізація в...
1. Особливості реалізації акціонерами управлінських функцій. 2. Зовнішня сфера корпоративного управління. 3. Управління створенням акціонерних товариств. Список використаної літератури. 1. Особливості реалізації акціонерами управлінських функцій Господарські функції і права...
1. Вступ. 2. Проблеми паблік рилейшнз у бізнесі. 3. Перспективи розвитку паблік рилейшнз в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Паблік рилейшнз є складовою інституту менеджменту. Функції паблік рилейшнз...
Вступ. 1. Індивідуально-психологічні, психофізіологічні властивості особистості та їх урахування в системі управління. 2. Темперамент і стиль діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Багатоаспектність роботи керівників передбачає вміле оперування поняттями...
Вступ. 1. Поняття планування та його основні форми. 2. Принципи та методи планування, типи внутрішньофірмового планування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кожна фірма, починаючи свою діяльність, зобов'язана чітко представляти...
Основу будь-якого бізнесу складає власний капітал. На підприємствах ряду галузей економіки обсяг позикових засобів, що використовуються, значно перевершує обсяг власного капіталу. У зв’язку з цим управління залученням і ефективним...
Вступ. 1. Виробнича структура організації. 2. Показники ефективності діяльності організації. 3. Проаналізувати найпоширеніші причини конфліктів в організації і розкрити порядок дій менеджерів з їх вирішення. Висновки. Список використаної літератури....
1. Особливості діяльності менеджерів міжнародних корпорацій. 2. Інтегровані структури міжнародного бізнесу. 3. Особливості контролю в міжнародних корпораціях. Список використаної літератури. 1. Особливості діяльності менеджерів міжнародних корпорацій Соціально –економічний розвиток...
Вступ 1. Розробка товару (послуги) 2. Стратегія процесів 3. Управління трудовими ресурсами Висновки Список використаної літератури Вступ Кількість літератури, присвяченої розробці стратегії, значна і невпинно зростає. Незважаючи на те,...
Вступ. 1. Основні вимоги щодо кадрової політики в організації. 2. Напрямки покращення використання трудових ресурсів на підприємстві «Голд-М». Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кадрова політика підприємства — це система...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи системи стратегічного менеджменту. 1.1. Поняття стратегічного менеджменту та зарубіжні концепції стратегій. 1.2. Елементи системи стратегічного менеджменту. 1.3. Стадії процесу стратегічного управління. Розділ 2. Стратегічне...
Вступ. 1. Сутність контролінгу як економічної категорії, його значення на сучасному етапі розвитку національних підприємств. 2. Основні причини виникнення контролінгу. 3. Функції та завдання контролінга. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Передумови прийняття управлінських рішень. 2. Особливості прийняття управлінських рішень. 3. Моделі прийняття управлінських рішень. 4. Особливості прийняття рішень в міжнародному менеджменті. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Функції...
1. Переваги та недоліки інструментальних засобів системи. 2. Організація комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства з використанням комп'ютерної техніки. 3. Прийняття управлінських рішень з використанням обчислювальної техніки. Список використаної літератури....
1. Педагогічне спілкування. 2. Методика і техніка викладання лекцій з менеджменту. 3. Складіть анкету для визначення особистісних якостей викладача менеджменту і адаптуйте її на практиці. Список використаної літератури. 1....
ВСТУП. І. Сутність та зміст менеджменту. ІІ. Сучасний менеджмент та його принципи. Принципи управління А.Файоля ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА. ВСТУП У наш час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності,...
1. Які функції контролінгу? Охарактеризуйте їх. 2. Що таке стратегічний контролінг?. 3. Які методи класифікації витрат? Поясніть що таке релевантні витрати. Список використаної літератури. 1. Які функції контролінгу? Охарактеризуйте...
Вступ. 1. Зміст і види управлінських рішень. 2. Процес прийняття рішень. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Управління завжди здійснюється з метою досягнення певних цілей, а реалізація цілей будь-якого організаційного...
Вступ. 1.Характеристика законів та закономірностей менеджменту. 1.1. Основні закони менеджменту. 1.2. Закономірності менеджменту та їх особливості. 2. Сутність принципів менеджменту та їх роль. 2.1. Суть, природа та роль принципів...
1. Еволюція адміністративного управління та значення адміністрування для управління за сучасних умов. 2. Скласти статут організації. Список використаної літератури. 1. Еволюція адміністративного управління та значення адміністрування для управління за...
Вступ. 1. Організаційний механізм і формування структури управління. 2. Головні форми проектування організаційних структур управління. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В економічній літературі можна зустріти величезну кількість назв видів...
Вступ. 1. Роль та значення управління персоналом як науки. 2. Відзнаки управління персоналом і управління людськими ресурсами. 3. Цілі функціонування системи управління персоналом. 4. Суб'єкти системи управління персоналом. 5....
1. Експертні методи у стратегічному виборі При стратегічному виборі використовують ряд відомих методів, зокрема: порівняння, факторного аналізу, розрахунково-конструктивний, моделювання, матричні та інші. Особливого значення надають евристичному прийому, що будується...
За допомогою менеджменту людське суспільство з хаотичного перетворюється на високоорганізоване й ефективне. З одного боку – це наука, яка спирається на об’єктивні закони та закономірності, чіткі правила й технології....
Вступ 1. Властивості та елементи логістичних систем управління 2. Основні складові логістичної системи Висновки Список використаної літератури Вступ Поняття логістичної системи є одним із базових понять логістики. Існують різні...
Вступ. 1. Планування особистої роботи менеджера. 2. Використання засобів організаційної техніки. 3. Встановлення оптимального режиму роботи менеджера. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Менеджер — це керівник, що наділений повноваженнями...
Вступ. 1. Система побудови служб маркетингу готелю щодо взаємопраці з туроператорами. 2. Формування пакету готельних послуг для приваблювання туристів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Туризм в Україні є одним...
Вступ. 1. Що відбувається в інших країнах із розвитком теорії менеджменту. 2. Становлення системи управління в Росії та Україні. 3. Розвиток сучасної управлінської думки в Україні. 4. Особливості соціально-економічних...
Вступ. 1. Оцінка персоналу як основа системи управління трудовим колективом. 2. Відбір працівників як важливий елемент проектування системи управління персоналом. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Персонал підприємства формується та...
Вступ. 1. Проблеми організації рекламної діяльності в Україні. 2. Ревізія рекламної діяльності підприємств. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Реформування української економіки, що проводилося шляхом ринкових перетворень призвело до появі...
1. Методи аналізу управлінських рішень. 2. Принципи економічного обґрунтування управлінських рішень. 3. Розрахунок економічного ефекту від реалізації рішень. 4. Обґрунтування функціональних рішень. 5. Форми підготовки і реалізації управлінських рішень....
Вступ. 1. Управління процесом визначення ринкових можливостей підприємства. 2.Сутність управління комплексом маркетингових комунікацій на підприємстві. 3. Сутність стратегічного контролю маркетингу. Маркетинговий аудит. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В умовах...
1. Розкрити зміст та особливості управлінської праці, а також праці менеджера з управління бізнесом, підлеглими та собою. 2. Розкрити методи обліку робочого часу менеджера. 3. Зробити проект етичного корпоративного...
Введение. 1. Личные качества менеджера при организации рабочего места. 2. Факторы, влияющие на работу менеджера. 3. Целевое планирование работы менеджера. 4. Особенности организации рабочего места менеджера. Выводы. Список использованной...
Вступ. 1. Історичний розвиток відношення до проблем управління. Маккіавеллі і його послідовники. Сучасні погляди на владу. 2. Лідерство і влада. Здатність і можливість влади. Сутність впливу. Ефективний керівник. 3....
1. Загальна характеристика системи ЗЗГ. 2. Системи масових комунікацій та її функції. 3. Планування, організація та здійснення зв'язків з громадськістю. 4. Механізм взаємодії із засобами масової інформації. 5. Зв'язки...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи професійної підготовки менеджерів. 1.1. Еволюція вимог до менеджерів. 1.2. Узагальнена модель сучасного менеджера. Розділ 2. Стратегічна організація праці менеджера з кадрами. 2.1. Концептуальна модель...
Вступ. 1. Методологія побудови системи мотивації персоналу. 2. Матеріальна мотивація трудової діяльності. 3. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В умовах функціонування ринкової системи господарювання...
Вступ. 1. Менеджер – провідна фігура в управлінні організацією. 2. Основні функції менеджера. 3. Основні принципи організації праці менеджера. 4. Професійне призначення та використання спеціаліста з менеджменту. Висновки. Список...
1.Система оплати праці у виробничій фірмі. Вибір стимулів і мотивів діяльності. 2.Структура служби забезпечення виробничої фірми: оперативна частина, виробнича частина, складське господарство. Список використаної літератури. 1.Система оплати праці у...
1. Задачі нормування у операційних системах. Висновок. 2. Особливості операційного менеджменту в організації зеленого туризму. Висновок. 3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності. Висновок. Список використаних джерел. 1....
Вступ. 1. Поняття та необхідність впровадження та завдання банківського контролінгу. 2. Контролінг як сервісна підтримка управління стратегічним портфелем та ризиками банку. 3. Контролінг як сервісне забезпечення управління оперативним портфелем...
1. Вивчити та описати систему планування продуктивності праці на підприємстві. 2. Проаналізувати систему планування продуктивності за рахунок упровадження інновацій. 3. Вивчити систему планування підвищення продуктивності за рахунок удосконалення методів...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні поняття джерел інформації. 1.1. Джерела інформації в системі суб'єктно-об'єктних відносин інформаційної діяльності. 1.2. Класифікація джерел інформації за морфологічними ознаками та механізмами функціонування. Розділ 2. Основна...
1. Поясніть сутність менеджменту як процесу реалізації функцій управління 2. Проаналізувати відмінність процесуальних теорій мотивації від змістовних 3. Визначити чинники, що перешкоджають ефективним комунікаціям 4. Характеристика флегматика. Список використаної...
Вступ. 1. Сутність культури організації. 2. Функції культури управління. 3. Роль культури управління в організації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Культура управління — сукупність вимог, що висуваються до зовнішньої...
Вступ. 1. Суть і значення соціального планування трудових ресурсів для поступального розвитку суспільства. 2. Завдання планування розвитку людських ресурсів. 3. Соціальне планування розвитку персоналу. 4. Основні закономірності соціального планування...
5. Знання як умова розвитку міжнародного бізнесу. 33. Поняття та суть міжнародних стратегій. 61. Міжнародні аспекти основних теорій мотивації: піраміди потреб Маслоу, двофакторної теорії Герцберга, теорії очікувань. Список використаної...
1. Визначення мотивації з точки зору її основних характеристик 2. Характеристика основних елементів організації 3. Структура апарату управління. Складові елементи та її призначення Список використаної літератури 1. Визначення мотивації...
Вступ. Розділ 1. Розвиток та історія менеджменту. 1.1. Першовитоки менеджменту. 1.2. Становлення перших теорій управління. Розділ 2. Особливості розвитку менеджменту в Україні. 2.1. Становлення системи управління в Україні. 2.2....
Вступ. 1. Теоретичні аспекти формування потенціалу підприємства. 1.1. Потенціал підприємства як економічна система. 1.2. Загальні підходи щодо формування потенціалу підприємства. 1.3. Основні фактори та передумови формування та розвитку потенціалу...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні засади контролінгу. 1.1. Сутність контролінгу як економічної категорії, його значення на сучасному етапі розвитку національних підприємств. 1.2. Визначення категорії «контролінг» на основі аналізу альтернативних концепцій....
Вступ. 1. Поняття та види контролю. 2. Процес контролю та його основні етапи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Контроль для менеджера — це те, що дозволяє утримувати працівників у...
ВСТУП. Розділ 1. Передумови виникнення менеджменту. 1.1. Перша управлінська революція. 1.2. Друга та третя управлінські революції та їх основний зміст. 1.3. Четверта управлінська революція (XVII—XVIII ст.) 1.4. П’ята та...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти ефективності менеджменту. 1.1. Сутність та поняття ефективності менеджменту. 1.2. Загальні засади ефективності в економіці та управлінні. 1.3. Ефективність менеджменту персоналу в сучасних умовах господарювання....
1. Влада в системі управління. 2. Мотивація як функція менеджменту. Список використаної літератури. 1. Влада в системі управління Ефективність організації залежить не лише від професіоналізму керівника, а й від...
Вступ. 1. Характеристика основних ідей школи адміністративного управління. 2. Застосування теорії школи адміністративного управління на практиці. 3. Використання досвіду та ідей школи адміністративного управління в нанотехнологіях. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Предмет і мета навчальної дисципліни управління персоналом. 2. Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності працівників і організації. 3. Шляхи вдосконалення навчальної дисципліни “Управління персоналом”....
Вступ. 1. Самоуправління менеджера, його сутність та поняття. 2. Саморегуляція менеджера як умова успішного самоуправління. Висновки. Списк вкиористаної літератури. Вступ Під самоуправлінням слід розуміти автономне функціонування будь-якої організаційної системи...
Вступ. Питання 1. Предмет і метод менеджмент. Питання 2. Модель та етапи процесу планування (стратегії). Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністюосмислення сутності менеджменту як головного...
Вступ 1. Поняття витрат та їх класифікація 2. Сутність та функції обліку витрат та їх роль у діяльності виробника Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Актуальність теми. Сучасна трансформація...
1. Характеристика школи поведінських наук. 2. Принципи планування, їх сутність та застосування на практиці. Список використаної літератури. 1. Характеристика школи поведінських наук Розвиток теорії менеджменту, як й інших наук,...
Вступ. 1. Роль та значення управління персоналом як науки. 2. Відзнаки управління персоналом і управління людськими ресурсами. 3. Цілі функціонування системи управління персоналом. 4. Суб'єкти системи управління персоналом. 5....
Вступ. 1. Зростання ролі кадрових служб в управлінні організаціями. 2. Кадрова служба і її функції. 3. Планування в системі управління кадрами. 4. Робота кадрових служб з підвищення кваліфікації персоналу....
Основу будь-якого бізнесу складає власний капітал. На підприємствах ряду галузей економіки обсяг позикових засобів, що використовуються, значно перевершує обсяг власного капіталу. У зв’язку з цим управління залученням і ефективним...
1. Загальнi принципи управлiння. Класифiкацiя принципiв управлiння. 2. Характеристика системного пiдходу в управлiннi. 3. Елементи управлiнської технології. Список використаних джерел. 1. Загальнi принципи управлiння. Класифiкацiя принципiв управлiння Укожній з...
Вступ. 1. Загальні поняття сервіровки в ресторані. 2. Особливості розміщення посуду та столового приладдя в ресторанах, кафе та барах. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У всіх ресторанах, барах для...
Вступ. 1. Основні підходи до управління персоналом. 2. Методи оптимізації управління персоналом організації Висновки. Список використаної літератури. Вступ В умовах розбудови України дедалі більшого значення набувають проблеми управління. Назріла...
Теоретичні питання до іспиту. 1. Сутність управління та особливості його здійснення в різних системах 2. Походження влади і соціального розшарування. 3. Сутність адміністративно-державного управління. 4. Суб'єкт та об'єкт адміністративного...
1. Методи управління трудовим колективом. 2. Електронні засоби комунікації. Неформальні комунікації в організаціях. 3. Зовнішнє середовище оргіназації. Список використаної літератури. 1. Методи управління трудовим колективом Управління — складний і...
Вступ. 1. Сутність теорії бюрократії М.Вебера. 2. Сутність адміністративної школи управління М.Вебера. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Теорія бюрократії Макса Вебера справила величезний вплив на розвиток соціології в ХХ...
1. Документаційне забезпечення менеджера. 2. Навчання та підвищення кваліфікації персоналу. 3. Принципи і методи керівництва персоналу. 4. Структура, функції та основні категорії психології управління. Список використаної літератури. 1. Документаційне...
1.1 Поняття інтер’єру та принципи його формування Інтер'єр впливає на ваш настрій і на ваше життя в цілому. Інтер'єр може радувати або дратувати, заспокоювати або нервувати. Специфіка готельних комплексів...
Вступ. 1. Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій. 2. Інтернет як засіб реклами. 3. Інтернет як засіб маркетингового дослідження ринку. 4. Інтернет як засіб електронної комерції. 5. Інтернет-магазини....
Вступ. 1. Методологічні основи менеджменту у вищих навчальних закладах. 2. Основні поняття управління вищих навчальних закладів та принципів менеджменту. 3. Професійна специфіка менеджменту. Сучасні концепції менеджменту у вищих навчальних...
Вступ. 1. Умови існування в Україні стратегічного управління. 2. Переваги стратегічного підходу до управління. 3. Стратегічні альтернативи та необхідність розробки програми реалізації стратегії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Реалізація...
Вступ. 1. Суть інноваційного менеджменту. 2. Роль науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у конкурентній боротьбі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ «Інноваційний менеджмент» (порівняно нове поняття в науково-управлінському середовищі) являє собою...
1. Визначити види організацій та надати їх характеристику. 2. Характеристика конкретних методів менеджменту. 2.1. Економічні методи. 2.2. Організаційно-розпорядчі методи. 2.3. Соціальні методи. Список використаної літератури. 1. Визначити види організацій...
Вступ. 1. Становлення міжнародного менеджменту, його основні концепції та функції 2. Методологічні основи міжнародного менеджменту. 3. Сучасні тенденції розвитку міжнародного менеджменту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Міжнародний менеджмент як...
Вступ. 1. Суть і види управлінських рішень. 2. Основні підходи до прийняття рішень. 3. Процес прийняття рішень. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Управлінські рішення є соціальним актом, що організовує...
1. Місцезнаходження, як фактор, що обумовлює тип підприємства готельного господарства. 2. Особливості організації туристично-спортивних підприємств готельного господарства. 3. Основні вимоги до організації номерного фонду підприємств готельного господарства різних категорій....
Правовое обеспечение Правовое обеспечение системы менеджмента основано на законодательных и нормативных актах по различным вопросам разработки, функционирования и развития системы, принятых на федеральном (государственном) и региональном уровне. К этим...
Вступ. 1. Визначення поняття "комунікації" в управлінні. 2. Необхідні умови для комунікації. 3. Модель процесу комунікації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У вузькому розумінні комунікація – це процес обміну...
Вступ. 1. Сутність і призначення функції ефективного контролю. 2. Контроль як вид управлінської діяльності. 3. Процес і принципи контролювання. 4. Організація і здійснення процесу контролювання. Висновки. Список використаних джерел....
1. Класифікація інвестицій. Чинники впливу на об’єкт інвестицій. 2. Забезпечення мінімальних інвестиційних ризиків. 3. Ризик інвестування. 4. Формування інвестиційного портфеля і його оцінка. Поточне планування й оперативне управління інвестиційними...
Вступ. 1. Управлінська праця як складова управлінської діяльності. 2. Критерії і рівні управлінської діяльності. 3. Організація управлінської праці. 4. Розподіл управлінської праці та характеристика його видів. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Планування особистої роботи менеджера. 2. Особливості організації особистої праці менеджера. 3. Планування робочого часу. 4. Встановлення оптимального режиму роботи менеджера. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Менеджеру належить...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти кадрової стратегії підприємства. 1.1. Сутність і роль кадрової стратегії в розвитку підприємства. 1.2. Завдання та зміст кадрової стратегії. Внутрішні та зовнішні фактори впливу на...
1. Організація енергозбереження на підприємстві. 2. Проведення та значення енергоаудиту на підприємств. 1. Організація енергозбереження на підприємстві Фактор низької енергоефективності став одним з визначальних щодо кризових явищ в українській...
Вступ. 1. Міжнародний менеджмент як складова міжнародного бізнесу. 1.1. Сутність та визначення міжнародного менеджменту. 1.2. Концепції міжнародного менеджменту. 2. Моделі міжнародного менеджменту. 2.1. Загальна характеристика моделей міжнародного менеджменту. 2.1.1....
1. Визначте завдання та організація стратегічного аналізу. 2. Охарактеризуйте концепції стратегії. 3. Визначте відмінності стратегічних планів та програм. Засоби діагностики організації. 4. Реферат: Засоби діагностики організації. Вступ. 1. Особливості...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти ефективності управлінської діяльності: сутність та критерії. 1.1. Сутність управлінської діяльності менеджера. 1.2. Розподіл праці менеджерів. 1.3. Категорії ефективності та продуктивності праці. Розділ 2. Аналіз...
1. Типи управління та їх вплив на ефективність діяльності персоналу в організації. 2. Планування витрат на персонал організації. Список використаної літератури. 1. Типи управління та їх вплив на ефективність...
Вступ. 1. Основні методи та вимоги прийняття управлінських рішень. 2. Особливості прийняття управлінських рішень. 3. Моделі прийняття управлінських рішень. Висновки Вступ За допомогою опрацювання і реалізації управлінських рішень керівники...
1. Еволюція адміністративного управління та значення адміністрування для управління за сучасних умов. 2. Скласти статут організації. Список використаної літератури. 1. Еволюція адміністративного управління та значення адміністрування для управління за...
Введение. 1. Теоретические основы исследования организационных структур управления. 2. Основные виды организационных структур управления. 3. Методы построения и усовершенствования организационных структур управления. Выводы. Список использованной литературы. Введение Актуальность темы....
Вступ. 1. Лінійні та функціональні керівники. 2. Маркетинг ринку праці та освітніх послуг. 3. Нормування праці. 4. Організація заробітної плати. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Світовий досвід управління виробництвом...
В настоящее время отсутствует общепринятая терминология в области инновационной деятельности. Ключевыми понятиями являются НТП, новшество, нововведение, инновация. НТП – взаимосвязанное поступательное развитие науки и техники, проявляющееся, с одной стороны,...
ВСТУП. Розділ 1. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 1.1.Сутність управлінської діяльності. 1.2. Методологічні основи управління персоналом. 1.3. Система управління кадрами. Розділ 2. СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 2.1. Основні підходи до...
Вступ. 1. Стилі керівництва та їх відмінні особливості. 2. Типологія керівництва. 2.1. Авторитарний тип. 2.2. Демократичний тип. 2.3. Ліберальний тип. 3. Авторитет менеджера та його основні види. Висновки. Список...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи комунікацій в менеджменті 1.1 Поняття та види комунікацій в менеджменті 1.2 Значення та функції комунікацій в менеджменті 1.3 Механізм здійснення комунікацій Розділ 2. Аналіз...
Вступ. 1. Добір кандидатів на посаду менеджера. 2. Актуальні завдання добору та підготовки менеджерів в Україні. 3. Кваліфікаційні вимоги до менеджера. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Потребу в персоналі...
Вступ 1. Повноваження голови адміністративно – територіального утворення відносно земельних ресурсів територіальної громади 2. Поняття ресурсного потенціалу територіальної громади 3. Сутність муніципального управління 4. Поняття та структуризація земельної територіальної...
Вступ. 1. Роль менеджера в управлінні закладом охорони здоров’я. 2. Класифікація управлінського персоналу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кожна управлінська система складається з двох самостійних, але взаємозв'язаних підсистем —...
Вступ. 1. Роль керівника в організації та його управлінська діяльність. 2. Мотиваційна сфера особистості керівника. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Керівник як лідер організації. В організації (на виробництві, в...
1. Взаємозв’язок світового менеджменту, міжнародного менеджменту і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 2.Валютне регулювання як метод менеджменту ЗЕД. 3. Стратегія імпорту та її пріоритетні фірми. 4. Сучасні форми організації менеджменту зовнішньоекономічної...
Вступ. 1. Суть та види фінансових ризиків у системі ризик-менеджменту малого підприємства. 2. Ризик-менеджмент як основа управління компанією в період економічної кризи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ризик виник...
Введение. 1. Направления установления целей. 2. Фазы установления целей. 3. Способы установления целей. 4. Формы принятия решений. Выводы. Список использованной литературы. Введение Если миссия задает общие ориентиры, направления функционирования...
1. Розкрийте сутність впливу факторів зовнішнього середовища на прикладі функціонування підприємства проходження виробничої практики. 2. Інвестиційне середовище туристичної діяльності: складові і значення для розвитку туристичної індустрії країни (за вибором)....
1. Ділова гра як інноваційна форма проведення практичних занять з менеджменту. 2. Міжсесійний контроль у системі навчання. 3. Складіть план семінарського заняття з теми “Історія розвитку менеджменту”. Список використаної...
Вступ. 1. Методи розробки та прийняття управлінських рішень. 2. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень. 3. Інструменти обґрунтування управлінських рішень. 4. Обґрунтування рішень в умовах невизначеності. Висновки. Список використаної літератури....
1. Характеристика школи наукового управління. 2. Культура організації, її вплив на ефективність діяльності організації. Список використаної літератури. 1. Характеристика школи наукового управління Розвиток першої класичної теорії менеджменту, яка стала...
1. Інформаційна база оперативного менеджменту Оперативний менеджментпотрібно розглядати як своєчасність передачі початкової інформації про хід виробництва, швидку її обробку, своєчасне прийняття необхідних рішень і вплив на хід виробництва. Дотримання...
1.Сутність законів менеджменту: закони відповідності систем цілям; закон відповідності організації системи зовнішнього середовищу. 2.Загальнонаукові методи управління; їх характеристика. 3.Які фактори впливають на вибір стратегічної альтернативи в процесі стратегічного планування?....
ВВЕДЕНИЕ 1. СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 1.1. Основные понятия 1.2. Инновационный процесс 1.3. Классификация инноваций 2. ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ 3. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ 3.1. Понятие «нового продукта» 3.2. Этапы...
Вступ. 1. Інформаційні підсистеми управління підприємствами. 2. Характеристика інформаційних систем як об’єкту управління. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Широка інформатизація всіх сфер діяльності нашого суспільства принципово зміцнює роль інформації...
Вступ. 1. Огляд «Дванадцять принципів продуктивності» Г.Емерсона. 2. Основні принципи управління за Г.Емерсоном. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Представлена робота присвячена темі "Дванадцять принципів продуктивності". Проблема даного дослідження носить...
1. Поняття стратегічної інформації. 2. Узагальнена схема стратегічного вибору організації. Список використаної літератури. 1. Поняття стратегічної інформації Реалізація концепції стратегічного управління на підприємствах будь-якого типу торкається всіх аспектів її...
1. Ліцензування. Необхідність даного режиму. Види ліцензій. Порядок видачі ліцензій. 2. Об’єкти оподаткування та порядок нарахування акцизного збору та податку на додану вартість при митному оформленні товару. Список використаної...
Вступ. 1. Стилі управління та їхня характеристика. 2. Стиль та методи управління, їх застосування в умовах модельного бізнесу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У кожного керівника складаються певні стереотипи...
Вступ. 1. Досвід зарубіжних країн з набору персоналу. 2. Форми і методи залучення, професійного добору і наймання персоналу. 3. Номенклатура, її витоки і значення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Вимоги до управлінських рішень менеджера. 2. Класифікація видів управлінських рішень. 3. Порядок підготовки і прийняття управлінських рішень. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Менеджер здійснює управлінський вплив на...
63. Які форми зовнішньоекономічної діяльності найбільш поширені сьогодні серед українських підприємств, чому?. 4 64. Чи залежить менеджмент від організаційно-правової форми українського підприємстві)? Обґрунтуйте відповідь. 4 65. Якою мірою інвестиційне...
1. Правове регулювання інвестиційної діяльності. 2. Пошук шляхів прискорення розвитку інвестиційних програм. 3. Фінансові інструменти ринку інвестицій. 4. Інвестиційний ринок , його оцінка і прогнозування. 5. Побудова системи моніторингової...
Вступ 1. Інформаційно-комунікаційний менеджмент: поняття і типологія 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення роботи організації 3. Оцінка ефективності інформаційно-комунікаційної діяльності Висновки Список використаної літератури Вступ З усіх сфер діяльності організації (правової, економічної,...
1. Основні функції управління. Дати характеристику кожній функції 2. Місія організації. Визначення місії. Сфери. які охоплює місія. 3. Лінійні та штабні повноваження. 4. Сучасні теорії мотивації. 5. Види контролю....
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти оцінки та відбору працівників. 1.1. Оцінка персоналу як найважливіший елемент системи управління трудовим колективом. 1.2. Відбір працівників як важливий елемент формування трудового колективу. Розділ...
Вступ. 1. Соціально-психологічні методи управління та функції. 2. Особливості реалізації соціально-психологічних функцій менеджменту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Управління виробництвом розглядається не як поодинокий факт, а як процес, серія...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти ролі менеджера в організації. 1.1. Поняття образу менеджера. 1.2. Менеджер – провідна фігура в управлінні організацією. 1.3. Основні функції менеджера. 1.4. Прийняття управлінського рішення. 2....
Вступ. 1. Поняття і роль комунікації. 2. Види і форми комунікацій. 3. Перешкоди в комунікаціях. 4. Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Комунікація є...
Вступ. 1. Сутність менеджменту персоналу й напрями його розвитку. 2. Види та функції менеджменту персоналу. 3. Принципи і методи менеджменту персоналу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Світовий досвід управління...
Вступ. 1. Загальна характеристика функцій менеджера. 2. Функції менеджера в процесі організації його праці. Розподіл функцій між менеджером і працівниками. 3. Основні адміністративні функції менеджера. 3.1. Функція планування. 3.2....
1. Характеристика школи наукового управління. 2. Культура організації, її вплив на ефективність діяльності організації. Список використаної літератури. 1. Характеристика школи наукового управління Розвиток першої класичної теорії менеджменту, яка стала...
Вступ. 1. Начала і джерела вивчення української управлінської думки. 2. Розвиток управлінської думки в Україні до середини XIX ст. 3. Раціоналізація поміщицького господарства другої половини XVIII — першої половини...
Вступ. Розділ І. Управління персоналом: суть, завдання, основні принципи. 1.1. Система управління персоналом. 1.2. Методи управління персоналом. Розділ ІІ. Управління трудовими ресурсами в операційному менеджменті 2.1. Планування та формування...
1. Теоретичні основи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 2.Тарифне регулювання міжнародної торгівлі. 3.Види стратегії менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 4. Механізм планування менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 5. Міжнародні господарські контракти про факторинг. 6. Агенти...
Вступ. 1. Основні теорії міжнародної торгівлі. 2. Теорія абсолютних переваг. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Зовнішньоторговельна політика будь-якої держави зосереджується на таких питаннях: які товари необхідно експортувати та які...
1. Поняття закону, принципу, цілі, функції, технології, структури у кадровому менеджменті. 2. Сутність етики ділових стосунків, рекомендації з їх використання на практиці. Список використаної літератури. 1. Поняття закону, принципу,...
Вступ. 1. Типологія внутрішнього простору рекреаційних закладів. 2. Критерії комфортності житлового приміщення (просторові параметри, фізичні умови мікроклімату необхідні обладнання). 3. Види декоративно-прикладного мистецтва в інтер’єрі рекреаційних закладів. Висновок. Список...
1. Принципи сучасного менеджменту. 2. Формулювання основних ринкових цілей. Врахування основних зовнішніх факторів. 3. Визначення основних шляхів досягнення цілей кадрової політики. Список використаної літератури. 1. Принципи сучасного менеджменту Результативність...
Вступ 1. Культура обслуговування персоналу 2. Етичні норми поведінки 3. Якість послуги як об'єкт керування Список використаних джерел Вступ Культура обслуговування — це організаційна культура, спрямована на обслуговування клієнтів...
1. Закони та закономірність менеджменту: закон інтеграції управління, закон інерції системи управління Менеджмент – це особливий вид діяльності менеджера щодо керівництва людьми, змістом якої є цілеспрямований вплив на працівників...
1. Сутність, внесок, недоліки класичної школи менеджменту. 2. Функції менеджменту(організація) Список використаної літератури. 1. Сутність, внесок, недоліки класичної школи менеджменту Класична школа менеджменту вчить, що необхідними умовами забезпечення успішної...
1. Особливості японської системи менеджменту. 2. Особливості німецької та шведської системи менеджменту. 3. Особливості фінської та французької системи менеджменту. Список використаної літератури. 1. Особливості японської системи менеджменту Японський національний...
Наука та мистецтво менеджменту або корпоративного управління, є одним із найважливіших досягнень XX ст. Саме менеджмент визначає успіх діяльності фірм, компаній, організацій, зайнятих масовим виробництвом та збутом, перетворившись з...
Основний зміст фінансового менеджменту полягає в управлінні формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів суб'єктів господарювання та оптимізації обороту їх грошових коштів. Матеріальною основою фінансового менеджменту є грошовий оборот підприємства,...
1. Поняття внутрішнього простору. 2. Прийоми використання просторового і прикладного видів мистецтв в інтер’єрі рекреаційного закладу. Список використаної літератури. 1. Поняття внутрішнього простору Інтер`єр — це організація внутрішнього простору...
1. Методи розробки та прийняття управлінських рішень. 2. Контроль як функція менеджменту. 3. Практичне завдання. Список використаної літератури. 1. Методи розробки та прийняття управлінських рішень Ухвалення рішень — це...
У процесі розвитку підприємство рано чи пізно зштовхнеться з проблемою зниження контролю за тою чи іншою ділянкою роботи, зниженням активності працівників і, відповідно, усієї фірми в цілому, що безпосередньо...
1. Вплив закону “Про підприємства в Україні” та створення і розвиток комерційних структур невиробничої сфери. 2. Самоменеджмент менеджера. 3. Зарубіжні теорії управління та можливості їх застосування в системах ринкового...
Вступ 1. Історія виникнення та розвитку системного аналізу 2. Системний аналіз і характеристика властивостей системи 3. Розвиток системного аналізу та використання в різних науках Висновки Список використаної літератури Вступ...
Вступ. 1. Економіко-правові аспекти впровадження контрактної системи найму працівників. 2. Особливості системи найму на роботу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблема залучення нових працівників є актуальною завжди. Торік, як...
Вступ. 1. Сфери менеджменту: маркетинг виробничий, фінансовий, інноваційний, інвестиційний, кадровий, ризик-менеджмент, консалтинг-менеджмент. 2. Рівні менеджменту. 3. Ролі менеджера в організації. 4. Якості, необхідні менеджеру. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ Розділ 1. Соціальний менеджмент 1.1 Поняття соціального менеджменту 1.2 Робота соціального працівника 1.3 Функції соціальної роботи Розділ 2. Менеджмент в соціальній роботі 2.1 Завдання менеджменту в соціальній роботі...
1. Державне керівництво вищою освітою. 2. Роль стандартів в управлінні вищою освітою. 3. Сучасні проблеми управління вищими навчальними закладами. Список використаної літератури. 1. Державне керівництво вищою освітою Одним із...
Вступ. 1.Самоменеджмент як сучасний напрямок розвитку науки управління. 2. Основні концепції самоменеджменту. Адаптивно розвиваюча концепція самоменеджменту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Аналіз наукових джерел засвідчує, що концепції, що описано...
Вступ. 1. Поняття та загальна характеристика керівництва. 2. Основні теорії лідерства. 3. Схожості та розбіжності впливів влади, лідерства та керівництва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ До базових категорій керівництва...
Вступ 1 Теоретико- методичні засади аналізу ефективності динаміки менеджменту на підприємстві 1.1Система менеджменту 1.2 Організаційні зміни та організаційний розвиток як об’єкти управління 1.3 Визначення ефективності організаційних змін 1.4 Критерії...
Вступ Розділ 1. Концептуальні підходи до розвитку теорії управління 1.1 Еволюція управлінської думки 1.2 Управлінській аспект розвитку маніпулятивних теорій Розділ 2. Аналіз підходів до теорії управління 2.1. Школа наукового...
1. Охарактеризуйте кадрову політику Вашого підприємства. 2. Охарактеризуйте культуру Вашої організації. Список використаної літератури. 1. Охарактеризуйте кадрову політику Вашого підприємства Кадрова політика в туристичній фірмі «Голд-М»— це система принципів,...
Вступ. 1. Стилі керівництва та їх відмінні особливості 2. Типологія керівництва. 2.1. Авторитарний тип. 2.2. Демократичний тип. 2.3. Ліберальний тип. 3. Керівництво – свого роду мистецтво. Висновки. Список використаної...
Завдання 1. Суть та класифікація інформації: основні принципи, цілі. Задачі та функції внутрішньофірмової системи інформації. Завдання 2. Механізм прийняття рішень. Методи прийняття управлінських рішень. Завдання 3. Теорія лідерства, стилі...
1. Поняття управлінського рішення. 2.Розробка та прийняття управлінського рішення. 3.Інструменти обґрунтування управлінських рішень. Висновки. Список використаної літератури. 1. Поняття управлінського рішення Управлінське рішення — це вибір, що повинен зробити...
I. Организационные структуры управления 1. Понятие и принципы построения управленческихструктур 2. Типы структур управления организацией 3. Виды бюрократических структур управленияорганизацией 4. Виды органических структур управленияорганизацией 5. Тенденции эволюции организационныхструктур...
Вступ. 1. Вітчизняний та закордонний досвід стратегічного управління. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Стратегічне управління — це реалізація концепції, в якій поєднуються цільовий та інтегральний підходи до діяльності підприємства,...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи комунікацій в менеджменті 1.1 Поняття та види комунікацій в менеджменті 1.2 Значення та функції комунікацій в менеджменті 1.3 Механізм здійснення комунікацій Розділ 2. Аналіз...
Вступ. 1. Особливості соціально-економічних умов розвитку менеджменту в Україні. 2. Українська школа менеджменту та її модель. 3. Підходи щодо вдосконалення систем управління та менеджменту в Україні. Висновки. Список використаної...
Вступ 1 Теоретико- методичні засади аналізу ефективності динаміки менеджменту на підприємстві 1.1Система менеджменту 1.2 Організаційні зміни та організаційний розвиток як об’єкти управління 1.3 Визначення ефективності організаційних змін 1.4 Критерії...
1. Ціль рекламної компанії Комплекс просування товару — поєднання основних засобів маркетингових комунікацій для досягнення рекламних та маркетингових цілей. Ціль рекламної кампанії шоколаду «Корона» – збереження та збільшення частки...
1. Об’єктивні закономірності та принципи організаційного проектування. 2.Залежність методів та функцій управління від особливостей об’єкту управління. 3. Критичний аналіз поняття "організація" як функції управління. Список використаних джерел. 1. Об’єктивні...
1. Які функції контролінгу? Охарактеризуйте їх. 2. Що таке стратегічний контролінг?. 3. Які методи класифікації витрат? Поясніть що таке релевантні витрати. Список використаної літератури. 1. Які функції контролінгу? Охарактеризуйте...
1. Технологія планування та організації нарад. Список використаної літератури. 1. Технологія планування та організації нарад Залежно від кількості учасників, періодичності проведення і характеру обговорюваних питань, наради розподіляють на: ·...
1. Сутність, значення та особливості менеджменту. 2. Оцінка та аналіз зовнішньої середи (етап стратегічного планування). 3. Адаптивні чи органічні структури управління. 4. Види власті. 5. Дайте визначення стратегії. Список...
Вступ. 1. Принципи проектування пунктів керування. 2. Інженерно-психологічні проблеми організації робочих місць. 3. Значення факторів зовнішнього середовища у діяльності оператора. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Важливим завданням ергономіки є...
1. Розкрийте сутність впливу факторів зовнішнього середовища на прикладі функціонування підприємства проходження виробничої практики. 2. Інвестиційне середовище туристичної діяльності: складові і значення для розвитку туристичної індустрії країни (за вибором)....
Вступ. 1. Становлення системи управління в Україні. 2. Розвиток сучасної управлінської думки в Україні. 3. Особливості сучасного розвитку менеджменту в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Так як Україна...
1. Основні принципи управління організацією (за А.Файолем) 2. Вимоги, що висуваються до ефективного контролю. Список використаних джерел. 1. Основні принципи управління організацією (за А.Файолем). Особливо цікавими є принципи управління...
Управління — складний і динамічний процес, керований і здійснюваний людьми для досягнення поставленої мети. Після того як встановлено цілі управління, необхідно знайти найбільш ефективні шляхи та методи досягнення їх....
Вступ. 1. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень. 2. Прийняття управлінських рішень з використанням обчислювальної техніки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ринкові відносини характеризуються різноманіттям суб'єктів господарювання; складових інфраструктури; продуктів...
Вступ. 1. Сутність концепції наукового управління. 2. Школа наукового управління як етап у розвитку менеджменту. 3. Сучасне використання концепції наукового управління у практиці сучасного менеджменту в нанотехнологіях. Висновки. Список...
Вступ. 1. Сутність та основні поняття системи управління персоналом. 2. Системи управління персоналом підприємства. 3. Оцінка персоналу як найважливіший елемент системи управління трудовим колективом. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Розділ 1. Методологія системи управління персоналом 1.1 Концепції управління персоналом: еволюція та сучасний стан Управління людьми має практично таку ж давню історію як і людство, оскільки воно з’явилося одночасно...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи системи стратегічного менеджменту. 1.1. Поняття стратегічного менеджменту та зарубіжні концепції стратегій. 1.2. Елементи системи стратегічного менеджменту. 1.3. Стадії процесу стратегічного управління. Розділ 2. Стратегічне...
Вступ 1. Самоуправління менеджера, його сутність та поняття 2. Саморегуляція менеджера як умова успішного самоуправління Висновки Списк вкиористаної літератури Вступ Під самоуправлінням слід розуміти автономне функціонування будь-якої організаційної системи...
1. Державне регулювання інвестиційної діяльності. 2. Функції управління інвестиційної діяльності. 3. Процес формування інвестиційної стратегії. 4. Джерела фінансування інвестицій. Список використаної літератури. 1. Державне регулювання інвестиційної діяльності Державне регулювання...
Вступ. 1. Поняття організаційної зміни і його передумови. 2. Опір організаційним змінам і його причини. 3. Організаційні зміни: етапи і методи. 4. Ефективність організаційних змін. Висновки. Список використаної літератури....
Введение 1. Общее понятие и виды инвестиций 1.1. Инвестиции в условиях переходной экономики Виды инвестиций 6 Рисковые инвестиции 1.2. Реальные инвестиции Участники инвестиционных проектов Объекты реальных инвестици Виды проектов...
Вступ. 1. Сутність, цілі і завдання кадрового планування. 2. Оперативний план роботи з персоналом, особливості його розробки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Система планування роботи з персоналом повинна включати...
1. Сутність ознаки та умови розвитку готельного та туристичного бізнесу 2. Формування персоналу туристичній фірми та професійна етика в туристичній діяльності 3. Туризм і сфера послуг. 4. Основи напрямки...
Вступ 1.Методологія системи стимулювання ефективності і якості праці. 1.1. Стимулювання праці: сутність і функції. 1.2.Поняття й сутність системи стимулювання 1.3.Керування поведінкою об'єктів стимулювання 2.Види стимулювання діяльності персоналу 2.1. Матеріально-грошове...
1. Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій. 2. Трудові відносини і виробнича демократія. 3. Управління валютними ризиками. Список використаної літератури. 1. Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій Стратегія ТНК формується також...
Вступ. Менеджмент як наука. 1. Необхідність і сутність управління. 2. Предмет і метод менеджменту. 3. Закони, закономірності та принципи управління. 1. Поняття і місце планування в системі організації. 2....
1. Компетентність працівника, види компетенції. 2. Добір персоналу. Характеристика джерел залучення кандидатів. Список використаної літератури 1. Компетентність працівника, види компетенції Успішне функціонування підприємства в умовах конкурентного середовища забезпечується наявністю...
Вступ. 1. Теоретичні основи мотиваційної теорії підкріплення. 2. Застосування методів мотиваційної теорії підкріплення в організації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У міру розвитку суспільного виробництва, переходу до постіндустріальних засад...
1. Дайте загальне визначення управління як соціально-економічного явища та процесу. Які особливості управління трудовими ресурсами у загальному процесі регулювання розвитком економіки? 2. Зазначте види зайнятості, що характерні для ринкової...
Вступ 1.Сутність стратегічного планування і його в місце системі стратегічного управління. 2.Цілі організації: 2.1.місія, як основна і загальна ціль організації; 2.2.критерії та класифікація організаційних цілей; 2.3.фактори, що впливають на...
1. Управлінське рішення, його види і основні характеристики. 2. Планування як функція менеджменту. Список використаної літератури. 1. Управлінське рішення, його види і основні характеристики Управлінські рішення є соціальним актом,...
1. Основні категорії управління та їх взаємозв'язок. 2. Поняття закону, принципу, мети, функції, технології, структури; їх використання в управлінні персоналом. Поняття: кадри, робоча сила, трудові ресурси, персонал, людські ресурси....
Вступ. 1.Сутність та види складських приміщень. 2. Основні функції складських приміщень. 3. Організація розміщування товарів на складі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Складське господарство є важливою і невід’ємною частиною...
Вступ. 1. Сутність функцій процесу управління на ВАТ "ВО "Київський меблевий комбінат". 2. Процес організації управління та його зв’язок з цілями підприємства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Під функціями...
Введение 1. Теоретические основы исследования организационных структур управления 2. Основные виды организационных структур управления 3. Методы построения и усовершенствования организационных структур управления Выводы Список использованной литературы Приложения Введение Актуальность...
1. Зростання ролі кадрових служб в управлінні організаціями. 2. Аналіз і оцінка стану плинності кадрів. Список використаної літератури. 1. Зростання ролі кадрових служб в управлінні організаціями Робота з кадрами...
Вступ. 1. Основні підходи до управління персоналом. 2. Система та стратегія управління персоналом. 3. Структура управління персоналом. 4. Тактика менеджера щодо управління персоналом. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Важливою...
1.Роль менеджмент для успішного бізнесу. 2. Модель сучасного менеджера. 3. Підготуйте схему структури стратегічного управління. Список використаної літератури. 1.Роль менеджменту для успішного бізнесу Успішна діяльність і довгострокова життєздатність будь-якого...
Вступ. 1. Принципи інвестиційної стратегії. 2. Процес вибору стратегічних напрямків інвестиційної діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Під інвестиційною стратегією розуміють формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності і вибір...
Вступ. 1. Класифікація ризиків в менеджменті. 1.1. Базова класифікація ризиків. 1.2. Інші критерії класифікації ризиків. 2. Загальна схема процесу управління ризиками. 3. Вимір ризику. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Сутність самоменеджменту та його технологій. 2. Основні соціальні складові самоменеджменту. 3. Реалізація програми самовиховання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Під самоменеджментом розуміється використання випробуваних методів роботи в...
Вступ. 1. Кар’єра: етапи, вибір та управління. 2. Особливості проведення нарад. 3. Робочий час. Режим праці і відпочинку. 4. Характеристика стратегічного управління підприємством. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Для...
1. Правове регулювання інвестиційної діяльності. 2. Забезпечення мінімальних інвестиційних ризиків. 3. Ринок фінансових ресурсів і цінних паперів. 4. Інвестиційний ринок, його оцінка і прогнозування. 5. Принципи і послідовність формування...
Вступ. 1. Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу. 2. Інформаційна база менеджменту персоналу. 3. Кадрове забезпечення менеджменту персоналу. 4. Матеріально-технічне забезпечення менеджменту персоналу. 5. Фінансове забезпечення менеджменту персоналу. Висновки. Список використаної...
Управління прибутком: суть і види прибутку підприємства Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Поява...
ВСТУП Розділ 1. СУТНІСТЬ ІНОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 1.1. Основні поняття 1.2. Іноваційний процес 1.3. Класифікація іновацій Розділ 2. ІНОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ Розділ 3. ЕКСПЕРТИЗА ІНОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Розділ 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ...
1. Продуктивність на всіх рівнях організації. 2. Змістовні теорії мотивації. Список використаної літератури. 1. Продуктивність на всіх рівнях організації Рівень економічної та соціальної ефективності виробництва (діяльності) залежить від багатьох...
1. Контроль, облік та аналіз в процесі управління. 2. Інформація та комунікації в управлінні. 3. Функції менеджменту. Список використаної літератури. 1. Контроль, облік та аналіз в процесі управління Інформація...
Вступ Стратегічне управління — це реалізація концепції, в якій поєднуються цільовий та інтегральний підходи до діяльності підприємства, що дає змогу встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з наявними можливостями (потенціалом)...
Вступ. 1. Зв’язок в Україні — головний чинник системи засобів масової комунікації. 2. Стратегічні комунікації та їхня роль у зв’язках з громадськістю. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У вітчизняній...
1.Сутність основних складових понять “менеджмент”. 2. Функції складського господарства. 3. Принципи формування та функціонування системи управління матеріальними ресурсами. Список використаної літератури. 1.Сутність основних складових понять “менеджмент” У загальному розумінні,...
Вступ. 1. Формування та розвиток ідей школи науки управління. 2. Аналіз основних положень та досягнень школи науки управління. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Школа наукового управління (1885-1920 рр.) найтісніше...
Вступ. 1. Особливості організації праці менеджера. 2. Планування робочого часу. 3. Функції менеджера в процесі організації його праці. Розподіл функцій між менеджером і працівниками. 4. Делегування обов'язків і повноважень....
1. Системи та методи фінансового планування 2. Політика залучення позикового капіталу. 3. Форми санації підприємства та їх ефективність. Список використаної літератури. 1. Системи та методи фінансового планування Фінансове планування...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти управління стосунками та формування лояльності. 1.1. Сутність та поняття взаємодії з клієнтами. 1.2. Приваблення, збереження, покращення клієнтури та відмова від клієнтів. 1.3. Розширення асортименту...
Вступ. 1. Сутність та аспекти управління процесом підвищення якості. 2. Планування процесу підвищення якості. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток світової економіки на рубежі тисячоліть свідчить, що якість продукції...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти бізнес-етики. 1.1. Бізнес-етика: історія та сучасність. 1.2. Етичні норми, принципи ведення справи. 1.3. Корпоративні кодекси ділової поведінки. Розділ 2. Проблеми співвідношення принципів етики та...
Поняття системи, системного підходу й аналізу в менеджменті Особливості соціально-економічної системи Регулювання і самоуправління в менеджменті Ієрархія, організаційна культура і ринок в менеджменті Поняття системи, системного підходу й аналізу...
Вступ. 1. Утворення та основні функції Державної академії житлово-комунального господарства. 2. Особливості підготовки менеджерів в Державній академії житлово-комунального господарства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Державна академія житлово-комунального господарства —...
Вступ. 1. Роль служби маркетингу у підвищенні ефективності діяльності підприємства 2. Організація маркетингу на підприємстві Висновки. Список використаної літератури. Вступ Маркетингова служба – спеціальний підрозділ, що діє на основі...
Вступ. 1. Стилі управління та їхня характеристика. 2. Стиль та методи управління, їх застосування в умовах модельного бізнесу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У кожного керівника складаються певні стереотипи...
Вступ. 1. Суть і зміст контролю на ВАТ «Паперовий змій». 2.Види контролю. 3. Процес контролю. 4. Контроль процесу за самоменеджменту. 5. Характеристики ефективного контролю. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Управління персоналом у наукових організаціях на прикладі ВУЗу. 2. Напрямки вдосконалення кадрової політики в закладах ВНЗ. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У комплексі складних соціально-економічних проблем України,...
Вступ. 1. Авторитет менеджера та його основні види. 2. Мистецтво управлінської діяльності і лідерство як компоненти авторитету менеджера. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Слово "авторитет" (від латинського — autoritas)...
Вступ 1. Феномен керівника в історії розвитку суспільства 2. Психологічні типи керівників Висновки Список використаної літератури Вступ Перед керівниками на початку XXI ст. постають складні завдання, які вимагають особливого...
1. Методологія науки управління. 2. Педагогіка та підвищення кваліфікації менеджерів. 3. Сутність маркетингової діяльності Список використаної літератури. 1. Методологія науки управління Метод менеджменту як науки управління формується синтезом загальнонаукового...
Вступ. 1. Першовитоки менеджменту. 2. Становлення перших теорій управління. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. У процесі ринкових перетворень в Україні в різних галузях народного господарства, в тому...
1. Економічна сутність бюджетування. 2. Види бюджетів підприємств і послідовність їх складання. 3. Управління бюджетним процесом на підприємствах. 4. Бюджетний контроль. 5. Етапи впровадження бюджетування. 1.Економічна сутність бюджетування Для...
Вступ. 1. Самоорганізація суспільства як системи і життєдіяльності людини 2. Концепція самоорганізації макросоціальних структур Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасний світ дивує темпом змін, що відбуваються в ньому, а...
Вступ. 1. Слухи як неформальна комунікація в організації 2. Роль та функції неформальної комунікації в організації Висновки. Список використаної літератури. Вступ Комунікація в організації — це вся безліч повідомленя,...
Вступ. 1. Нормативно-правова база менеджменту персоналу. 2. Особливості галузей права в регулюванні управління персоналом. 3. Норми конституційного, адміністративного і трудового права в управлінні персоналом. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Менеджер — центральна фігура системи управління персоналом. 2. Основні адміністративні функції менеджера. 2.1. Функція планування. 2.2. Адміністративна функція організації. 2.3. Розпорядження та прийняття рішень. 2.4. Узгодження і...
Вступ. 1. Класична теорія менеджменту. 2. Неокласична теорія менеджменту. 3. Системний та ситуаційний аналіз. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Історія розвитку менеджменту нараховує вже кілька тисячоліть, якщо відлік почати...
1. Відмінності між системним і ситуаційним підходами в управлінні. 2. Ситуації у сфері менеджменту. Список використаної літератури. 1. Відмінності між системним і ситуаційним підходами в управлінні Нова філософія будується...
1) Вступ. 2) Розділ 1: Поняття та види комунікацій. 3) Розділ 2: Економіко-організаційна характеристикасуб’єкта господарювання – СП “Ватра”. 4) Розділ 3: Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством. 5)...
Вступ. 1. Сутність і структура системи стратегічного менеджменту організації4 1.1. Поняття стратегічного менеджментуорганізації 1.2. Елементи системи стратегічного менеджменту. 1.3. Стадії процесу стратегічного управління. 2. Особливості стратегічного менеджменту в сучасних...