referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Філософія

Одним з найбільш видатних представників “завершального етапу” Німецької класичної філософії, котрі зробили вагомий внесок у розвиток філософсько-правового розуміння поведінки людини, вважають Артура Шопенгауера. А. Шопенгауер (1788-1860 рр.) вважав, що...
В українській філософській думці виділяється етап раннього Просвітництва, яке виникає в епоху зародження капіталізму (перша чверть XVIII століття.). Українське Просвітництво мало своїм ідейним підґрунтям як власні, так і запозичені...
Вступ Естетика — наука про становлення чуттєвої культури людини. Таке загальне визначення витікає з органічної єдності двох своєрідних частин цієї науки; якими є: 1) виявлення діалектики самого процесу освоєння,...
Вступ Світоглядною спрямованістю Відродження було відкриття самоцінності людської особистості, гуманістична спрямованість пізнання. Людина відчуває таку самостійність, яку вона не мала ні в античності, ні в середньовіччі. Її сила, влада...
Вступ Актуальність теми. З прадавніх часів політика була й залишається одним із найважливіших джерел і механізмів організації спільного життя людей, могутнім знаряддям цілеспрямованих перетворень як в окремих країнах, так...
Вступ Епохою Просвітництва називають період між другою (Славної) англійської революцією (1688-1689) і Великою французькою революцією (1789-1794). Але якщо у Франції революцією епоха Просвітництва завершується, то в ряді інших країн...
Вступ Наразі для більшості країн світу стало зрозумілим, що лише та країна, яка забезпечить розвиток освіти та зробить освітній напрямок одним з найприорітетніших в державній політиці — може претендувати...
Вступ Святий Августин,або Августин Блаженний,(354–430) – мислитель, творчість якого відобразила основну суперечність раннього Середньовіччя. Августин народився на півночі Африки в місті Тагасті в християнській родині. Хоча сім’я була середнього...
Введение Философия всегда имеет своей возможностью создание идеологии. Что такое идеология? Идеология – это совокупность искусственно создаваемых и задаваемых идеалов. Что такое идеалы? Идеалы – это цели, посредством сознания...
Введение Рене Декарт (1596–1650) считается основателем современной философии. Для понимания его философских взглядов наиболее важны два произведения «Рассуждение о методе» и «Метафизические рассуждения», так как Декарт обосновал в них...
Введение Русская философская мысль зарождается в XI в. во времена существования Киевской Руси под влиянием введения христианства. Она имеет общих с украинской философской мыслью представителей, в частности Киевского митрополита...
Введение Основной структурой познания в наиболее развитых отраслях естествознания является анализ предмета исследования, выражение абстрактных элементарных объектов и последующий логический синтез из них единого целого в виде теоретической модели....
Вступ Ю.Лотман виступив збирачем ідей і методів структурно-семіотичного літературознавства (ОПОЯЗ та, перш за все, теорія Ю.Тинянова про динаміку знакової системи, «Празький лінгвістичний гурток», культурологія М.Бахтіна, лінгвістичні труди Р.Якобсона, перш...
Введение Первичной предпосылкой существования конкретного человеческого индивида является жизнь его тела. Тело – это часть естественной природы, и в этом отношении человек предстает как вещь среди других вещей, включенных...
Введение Исходя из характера решаемых в философии вопросов, говорят, что она на протяжении всей человеческой истории выполняла и выполняет сейчас две особо важные для каждого человека функции: во-первых, мировоззренческую,...
Вступ У систему людських знань термін “світогляд” був запроваджений з подачі німецького філософа Іммануїла Канта. Світогляд – невід’ємний атрибут людської свідомості. Кожна людина має світогляд, і в кожної людини...
Вступ Філософія права — особлива теоретична і навчальна дисципліна, завданням якої є філософське осмислення права. Таке осмислення передбачає погляд на право не лише як на систему норм, забезпечену владним...
Вступ Аналізуючи діяльність, можна вирізнити такі моменти: потреби, інтереси, мотиви, цілі, засоби, процес діяльності, її наслідки. Потреби — це ті «вимоги», які людина ставить до навколишнього світу, природи, речей,...
Вступ У будь-яких суспільних явищах певною мірою задіяна духовність, яка представлена різними сторонами, видами тощо. Тому визначення місця й ролі духовного чинника у громадських явищах та процесах стає необхідним...
Вступ Актуальність теми. Створення розгорнутої, строго побудованої системи категорій є, на нашу думку, настійним завданням сучасної наукової філософії, що, як нам представляється, впритул підійшла до рішення цього історичного завдання....
Вступ Актуальність теми дослідження. Сучасне суспільство відрізняється складною диференціацією та стратифікацією. І допоки люди поділяються на соціальні верстви з різними, часом незбіжними інтересами, виникають і стійкі уявлення про життя,...
Вступ Першим теоретиком у галузі мовознавства, який глибоко, по-філософськи осмислив багатий мовний матеріал і результати зроблених до нього наукових досліджень, був Вільгельм фон Гумбольдт (1767—1835), німецький учений з різноманітними...
Вступ Філософічність або здатність думати, і філософія, як сухий професіоналізм, є абсолютно різні психологічні атрибути: перше – природжена властивість мислячого духу, а друге – виховані, придбані навики будувати думку;...
Актуальність теми дослідження зумовлюється передусім тим, що сучасне кризове суспільство орієнтує людину на творчу реалізацію особистості, але в той же час не надає їй конкретних ресурсів для цього. На...
Вступление Сознание всегда есть осознанное бытие, выражение отношения человека к своему бытию. Знание – объективная реальность, данная в сознании человека, который в своей деятельности отражает, идеально воспроизводит объективные закономерные...
Вступ Однією з визначних особливостей у розвитку філософської думки ХХ століття стала поява багатьох філософських методологій. Це, в свою чергу, дозволяє говорити і про плюралізм картин світу як якісну...
Вступ В сучасних науках великого значення набуває проблема істини. Розуміння суттєвих характеристик істини почасти суперечливе, а отже, залишається відкритим для подальших наукових дискусій. Гостру критику викликають прагнення різноманітних філософських...
1. «Людина — світ»  як предметне поле філософії Потреби людини (матеріальні у своїй основі) не можуть безпосередньо дати потрібний матеріальний результат (новий стан середовища). Тому реалізація потреб людини має...
«Возрождение» является термином, который в качестве историко-географического понятия вошел в употребление в 19 веке для обозначения периода в развитии стран юга Европы 15-16 веков. Прелюдия эпохи Возрождения начинается в...
Вступление Сознание всегда есть осознанное бытие, выражение отношения человека к своему бытию. Знание – объективная реальность, данная в сознании человека, который в своей деятельности отражает, идеально воспроизводит объективные закономерные...
Вступ Категорії етики – фундаментальні поняття, які виражають специфіку моралі, моральних стосунків, моральної діяльності під кутом зору співвідношення в них добра і зла. Етичні категорії – форми пізнання моралі,...
1. Філософія, її предмет і роль у суспільстві 2. Основні функції філософії 3. Філософія і світогляд. 4. Історичні тиші світогляду та їх характеристика. 5. Структура світогляду. 6. Основні функції...
Вступ. Розділ 1. Свобода як соціально-філософська проблема. 1.1. Проблема свободи в працях істориків. 1.2. Філософія свободи як соціальне явище. 1.3. Філософія свободи як особистісне явище. Розділ 2. Свобода і...
У сучасному світі особистість формує ідентичність в суперечливих складних умовах, оскільки її життєвий світ, соціальні відносини та комунікації змінюються надзвичайно швидко, відчувають вплив процесів глобального характеру. Інтерес до процесів...
Зміст 1. Антропоцентричний характер філософії епохи Відродження. 2. Гуманізм як світоглядний феномен Ренесансу. 3. Протестантизм як ренесансний феномен. Список використаної літератури. 1. Антропоцентричний характер філософії епохи Відродження XV-XVI ст....
Вступ. 1. Насильство як явище у вимірах філософського аналізу. Аналіз теорії насильства у К.Маркса та Ф.Енгельса. 2. Аналіз теорії насильства у Ф.Хайєка, К.Поппера, В.Соловйова. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Введение. 1. Проблемы ценности жизни в философии. 2. Эволюция философского зрения в понимании смысла и ценности жизни. 3. Жизнь и смерть как артефакты. Заключение. Список использованной литературы. Введение Мы...
1. Основні підходи до розуміння суспільства. 2. Релігія як явище духовної культури. 3. Філосовські погляди П.Флоренського. 4. Типи світогляду. Список використаної літератури. 1. Основні підходи до розуміння суспільства Поняття...
1. Філософія як світоглядне знання. „Софійний” та „епістемний” способи філософствування. Діалектика та метафізика. 2. Особливості східної парадигми філософствування. Основні філософські напрями і школи Давньої Індії та Давнього Китаю. 3....
Вступ. 1. Космологічний натуралізм мілетської, іонійської, елеатської філософських шкіл давньої Еллади. 2. Атомістичне та ідеалістичне трактування буття в філософських концепціях Демократа і Платона. 3. Проблема державного устрою в філософії...
1. Етноментальні характеристики філософського знання 2. Проблема внутрішньої автономії особистості в античній філософії доби еллінізму. 3. Натурфілософія Високого Відродження. Пізнє Відродження 4. Проблема раціонального та ірраціонального у філософії ХІХ-ХХ...
Вступ Світогляд як форма духовно-практичного освоєння світу Специфіка міфології як форми духовної діяльності людини Релігія як форма світогляду Філософський світогляд ВисновкиВикористана література Вступ   Ціннісно-смисловий світ культурного буття визначає...
Перманентне людське прагнення до вдосконалення свого суспільного буття супроводжується насамперед відповідною потребою інтенсифікації його регулятивних засобів. Найпотужнішим серед останніх, як відомо, є право, значущість якого особливо зростає в епоху...
Вступ. 1. Етика раннього християнства. 2. Візантійська етика. 3. Етика Київської Русі. 4. Етика Західноєвропейського середньовіччя. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Середньовічна європейська етика безпосередньо пов'язана з християнською релігією....
Вступ. 1. Теоретичні музично-педагогічні ідеї Г.С.Сковороди. 2. Головні етапи розвитку музично-педагогічних ідей Г.С.Сковороди. 3. Музично-просвітницька діяльність Г.С.Сковороди. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. В історії педагогічної думки ХVІІІ...
Вступ. 1. Поняття ідеалізму та його прихильники. 2. Особливості суб'єктивного ідеалізму І. Фіхте. 3. Характеристика об'єктивного ідеалізму Ф.-В.-Й. Шеллінга 4. Система ідеалістичної діалектики Г.-В.-Ф. Гегеля. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Різноманіття видів і форм любові, класифікації концепцій любові. 2. Становлення розуміння любові від античності та середньовіччя до епохи Відродження. 2.1 Зародження еротичної любові в античному світі. 2.2.Поняття...
Вступ. 1. Зародження основних парадигм осмислення людину та світу. 2. Морально-етична спрямованість вчення Конфуція. 3. Природа, космос і людина у філософії даосизму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У Стародавньому...
Вступ. 1. Давній Схід: особливості духовного розвитку. 2. Філософія країн Сходу. 2.1. Філософія Стародавньої Індії. 2.2. Філософія Стародавнього Китаю. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Спільність генези не включає своєрідності...
У зв’язку з тією обставиною, що сама нормативність юридичного закону, який лежить в основі того чи іншого легального порядку, може виявитися нелегітимною з точки зору певних уявлень про «суспільну...
Вступ. 1. Прогрес та регресс в історії суспільства. Рушійні сили історії. 2. Проблема сенсу історії в філософії ХІХ-ХХ ст. Висновки. Список використаних джерел. Вступ З давніх-давен люди почали замислюватись...
Вступ. 1. Особливості епохи, її характерні риси. 2. Зміст та мова ренесансного гуманізму а) гуманістичний антропоцентризм (Дж. Піко, . Фіччіно, Л.Валла, Л.Б. Альберті, Еразм Роттердамський) б) Онтологічні погляди епохи...
1. Що таке герменевтика (як філософська течія ХХ — поч. XXI ст.)? Якою є її основна тематика та ключова ідея? Герменевтика дослівно означає мистецтво і теорію тлумачення текстів. Філософського...
Вступ 1. Характеристика основних функцій філософії 2. Основні розділи та проблеми філософії Висновки Список використаної літератури Вступ Слово «філософія», як і більшість філософських термінів, походить із давньогрецької мови і...
Вступ. 1. Основні тенденції, напрями і риси сучасної філософії. 2. Основні етапи розвитку позитивізму, проблема знання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Філософія виникла, як відомо, в трьох культурах одночасно...
Вступ. 1. Поняття культури, її зміст і головні сфери. 2. Особливості розвитку культури. Суспільство і культура. 3. Цивілізація — соціальна форма буття культури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Культура...
Вступ. 1. Особливості філософських ідей Д. Юма. 2. Філософські вчення про пізнання Юма. 3. Проблема розуміння людської природи у філософії Д.Юма. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Давид Юм (1711-1776)...
1. Загальна характеристика філософії Нового часу. 2. Онтологічні концепції Нового часу. Висновок. Список використаної літератури. 1. Загальна характеристика філософії Нового часу На відміну від ренесансних мислителів, які дивились на...
1. Релігійна карта світу та сучасність 2. Способи і форми буття філософії Список використаної літератури 1. Релігійна карта світу та сучасність Під релігією, на думку вчених, розуміють духовний феномен,...
Вступ. 1. Погляди Ф.Ніцше у філософія. 2. Теоретичні філософські підходи у вивченні волі. 3. Нігілізм у філософії Ніцше. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Філософія виникає як наслідок нерозуміння, що...
1. Предмет філософії. Специфіка філософського вирішення світоглядних питань. Філософія і наука. 2. Західна парадигма філософствування. Натурфілософи Давньої Греції 3. Основні проблеми філософії середньовічної Європи. Патристика. 4. Трансцендентальна філософія І.Канта....
Вступ. 1. Поняття та сутність світогляду. 2. Основні світоглядні питання 3. Типологія світогляду. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В суспільній історії виникають особливі напрями духовного життя, спрямовані на вироблення...
Вступ. 1. Етика представників російської релігійної філософії другої половини ХІХ – першої половини XX ст. 2. Основи моральної філософії В.С.Соловйова і її вплив на духовно-релігійну проблематику "срібного віку". Висновки....
1. Система філософії та її структурні складові 2. Університетська філософія в Україні 18 – 19 ст. (Костомаров, Куліш) Список використаної літератури 1. Система філософії та її структурні складові Фiлософiя...
Вступ. 1. Мислення як предмет формальної логіки. 2. Логіка як наука про закони і форми правильного мислення. 3. Теоретичне та практичне значення логіки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Назвою...
Вступ. Розділ 1 Синергетична філософська парадигма. 1.1. Еволюційна термінологія в синергетиці 1.2. Філософські узагальнення за аналогією. 1.3. Синергетика: нова філософія або чергова точка зору. Розділ 2 Самоорганізація синергетична й...
Основні етапи історії філософії Заходу. (Філософія Нового часу — філософія людини XX ст.) Список використаної літератури Основні етапи історії філософії Заходу. (Філософія Нового часу — філософія людини XX ст.)...
І. Теоретична складова: 1. Якими є основні концепції походження філософії? (Опишіть їх, дайте порівняльний аналіз). 2. Що являє собою «дух»? Яка його роль в осмисленні внутрішнього світу людини? 3....
Вступ. 1. Елліністичні філософські школи: епікуреїзм, стоїцизм і скептицизм. 2. Антична римська філософія. Лукрецій Кар, Марк Тулій Цицерон, Люцій Анней Сенека. Висновки. Список використаних джерел. Вступ В сучасну історичну...
1. Матеріалістичне розуміння історії. 2. Основні теорії та тенденції матеріалістичної теорії. 3. Філософія марксизму як єдність матеріалістичного розуміння історії і матеріалістичної діалектики. Список використаної літератури. 1. Матеріалістичне розуміння історії...
Вступ. 1. Проблема визначення предмету філософії. Характерні риси філософського мислення. Співвідношення філософії (науки), релігії та мистецтва. 2. Структура та функції філософського знання. Провідні позиції у філософії. Висновки. Список використаної...
1. Мілецька школа натурфілософії. 2. Філософські ідеї Відродження пантеїзму, діалектика, геоцентризму, вчення про нескінченність Всесвіту. 3. Суб’єктивна еледастична філософія Фіхте. 4. Філософія діалектичного ідеалізму Маркса – Енгельса. 5. Гносеологія,...
Вступ. Розділ І. Позитивізм ХІХ ст. Вчення про науку у філософії О.Конта. Розділ ІІ. Структуралізм як методологічне доктрина, її можливості та межі. Розділ ІІІ. Дві концепції пізнавального процесу: пізнання...
1. Філософія Відродження. Проблема людської особистості 2. Основні закони діалектики, їх методологічне та світоглядне значення. Список використаної літератури. 1. Філософія Відродження. Проблема людської особистості Період XV—XVI ст. прийнято називати...
1. Філософські школи Стародавнього Китаю. 2. Українська академічна філософія ХIХ — початку XX ст. Список використаної літератури. 1. Філософські школи Стародавнього Китаю Виникнення і розвиток давньокитайської філософії припадає на...
Вступ. 1. Поняття осьового часу К.Ясперса. 2. Сутність концепції Осьового часу Карла Ясперса. 3. Передумови становлення “нового” Осьового часу”. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Для конструктивного аналізу специфічних реалій...
Вступ. 1. Тотожність та відмінність поглядів на субстанцію у Р. Декарта, Спінози та Г.Лейбніца. 2. Сенсуалізм Дж. Берклі , скептицизм Д. Юма. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На відміну...
Вступ. 1. Марк Аврелій та його філософські погляди. 2. Основні ідеї Марка Аврелія. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Величезне місце займала філософія в культурному побуті Римської імперії. Вона повинна...
Щодо належності правової системи України до тієї чи іншої правової традиції та правової родини існують різні позиції. Зокрема, й у вітчизняній, і в російській літературі певного поширення набула точка...
Вступ 1. Світогляд як духовно-практичний феномен. 2. Філософія, її предмет та функції. 3. Цінність філософії для особи та суспільства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Нині в Україні нові часи,...
Вступ. 1. Особливості історичного виникнення філософії. Філософія і міфологія. 2. Формування філософського знання в історії культури. 3. Світоглядні уявлення народів нашої країни дохристиянської доби. 4. Питання виникнення філософії. Висновки....
Вступ. 1.Основні філософські ідеї Ібн-Гебіроля. 2. Філософсько-етичні погляди Моше Бен Маймон. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Єврейські філософи у своїх поясненнях картини й першопричин існування й розвитку миру увесь...
Вступ. 1. Сутність філософського пізнання. 2. Проблеми та засоби пізнання філософії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Характер світорозуміння, зокрема розуміння природи і сутності людини, визначається різноманітними життєвими позиціями, установками,...
Вступ Принцип верифікаціонізму ґрунтувався на тому, що пропозиція науки може бути зведене до протокольних пропозицій і верифіцировано. Згодом наука це не підтвердила (показала, що це не так). Другою передумовою...
Вступ. 1. Історичне виділення моралі у сфері вільного вибору особистості між добром і злом. 2. Особливості існування та виникнення добра і зла. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Основними поняттями...
Гуманістична функція права полягає в тому, щоб здійснювати регулювання суспільних відносин відповідно до загальнолюдських цінностей, які виражають універсальні начала буття людини. Право робить їх своїми основними цінностями. Цінності тісно...
Вступ. 1. Формування та розвиток світового ринку золота. 2. Суб’єкти ринку та механізм торгівлі золотом. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Найбільшим у світі власником жовтого металу є США, хоча...
Вступ. 1. Проблема життя у філософському вимірі. 2. Дослідження смерті як одного з головних феноменів. 3. Проблема життя, смерті та безсмертя людини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Людина, як...
Вступ. 1. Зміст та еволюція поняття «економіка» у філософії. 2. Філософський зміст основних теорій економічної діяльності. 3. Філософія господарства та філософія бізнесу. 4. Філософія економіки як основа формування стратегій...
Вступ. 1. Огляд літератури про роль Канта в сучасній етиці. 2. Вплив Канта на сучасну етику. 3. Роль та значення Кантової етики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ціннісним аспектам...
Вступ. 1. Місце та значення Г.Фреге у логіці. 2. Смисл та значення у понятті Г.Фреге. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Наука логіка завжди йде поруч із принциповими філософськими проблемами...
1. Філософське вчення Фоми Аквінського (томізм) 2. Проблема текстуального діологізму у філософії М.Бахтіна. 3. Зміна форм ставлення людини до природи в ході історії. Список використаної літератури. 1. Філософське вчення...
Вступ. 1. Місце ринку цінних паперів на фінансовому ринку. 2. Професійна діяльність на ринку цінних паперів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Ринок цінних паперів — це частина фінансового ринку,...
Вступ Принцип верифікаціонізму ґрунтувався на тому, що пропозиція науки може бути зведене до протокольних пропозицій і верифіцировано. Згодом наука це не підтвердила (показала, що це не так). Другою передумовою...
Вступ. 1. Логіка Арістотеля – перша історична форма теоретичної філософії. 2. Вчення Арістотеля про категорії. 3. Арістотель – систематизатор античної філософії Висновки. Список використаної літератури. Вступ Аристотель (384-322 рр....
Введение. Глава 1. Происхождение Вселенной и ее структура. 1.1. Понятие и основные гипотезы происхождения Вселенной. 1.2. Современные гипотезы о происхождении Вселенной. Глава 2. Современные представления о составе строений и...
1. Філософія, її предмет і роль у суспільстві 2. Основні концепції походження людини. 3. Особливості філософії стародавньої Індії 4. Поняття методу і методології 5. Основні принципи філософського пізнання світу....
Вступ. 1. Визначення суспільної свідомості. 2. Взаємозв’язок індивідуальної і суспільної свідомості. Висновки. Список викристаної літератури. Вступ Свідомість людини прийнято розглядати як певний процес, потік переживань, що складається з окремих...
Вступ. 1. Теоретичні основи внутрішньогосподарського контролю. 2. Методологічні засади внутрішньогосподарського контролю. 3. Ефективність внутрішньогосподарського контролю та підходи щодо її визначення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвиток ринкових відносин в...
1. Категорії соціальної філософії. 2. Соціальна структура суспільства. 3. Поняття суспільного в філософії. Список використаної літератури. 1. Категорії соціальної філософії Кожна наука має свої категорії, тобто загальні поняття (маса,...
Вступ. 1. Передумови і витоки європейського Просвітництва. 2. Напрямки філософії Європейського Просвітництва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Епоха європейського Просвітництва займає надзвичайне місце в історії людської цивілізації завдяки світовому...
1. Найважливіші архетипи світобудівництва та світовідношення і їх роль у філософській думці. 2. Україна класична філософі (Києво-Могилянська академія) та її основні проблеми. 3. Екзистенціалізм, його вчення про людину і...
1. Філософське поняття світу. 2. Єдність світу. З Філософський зміст поняття "буття". 4. Філософське поняття матерії. 5. Сучасна наука про структуру Всесвіту. 6. Рух як загальний спосіб існування матерії....
Вступ. 1. Соціально-історичні, теоретичні та науково-природничі передумови виникнення марксистської філософії. 2. Філософія марксизму як єдність матеріалістичного розуміння історії і матеріалістичної діалектики. 3. Проблема відчуження і шляхи його подолання в...
1. Історичні типи світогляду. Матеріалізм та ідеалізм. 2. Філософія софістів. Протагор. 3. Проблема напряму зміни змістових наголосів у філософській парадигмі Відродження. Світоглядне значення геліоцентризму. 4. Антропологічний матеріалізм Фейєрбаха. Історичні...
1. Світогляд як продукт духовного практичного ставлення людини до світу Людина є соціоприродною істотою, єдністю біологічного (природного) та духовного начал. Духовне та природне, як її суттєві якості, існують і...
Вступ. 1. Поняття основного питання філософії. 2. Основне питання і проблема методу в філософії. 3. Матеріалізм і ідеалізм. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В історії філософії була спроба виділити...
В основі всіх існуючих сумнівів щодо обґрунтованості та пра­вомірності функціонування від­новного правосуддя лежать загальні, глобальні питання відношення до пра­ва як феномену та соціального явища. Однак ламання стереотипів є вкрай...
Вступ. 1. Значення та сутність поняття «освіта» (на прикладі німецької філософії кінця XVІІІ — початку XІХ ст. 2. Освіта як "розвиток задатків" у Канта і Фіхте. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Емпіризм Ф.Бекона. 2. Рене Декарт: рефлекси і «пристрасті душі». Висновки. Список використаної літератури. Вступ XVII століття стало епохою корінних змін у соціальному житті Західної Європи, століттям наукової...
1. Основні соціальні теорії античних філософів. 2. Основні погляди античної філософії. Висновок. Список використаної літератури. 1. Основні соціальні теорії античних філософів Антична філософія (спершу грецька, а потім римська) охоплює...
Вступ. 1. Критична філософія Канта. 2. Система ідеалістичної діалектики Гегеля. 3. Концепція антропологічного матеріалізму Л. Фейєрбаха. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У другій половині XVIII ст. центр європейської філософської...
Вступ. 1. Поняття і сутність природи у філософії. 2. Природа як одна з категорій філософії. 3. Взаємозв’язок природи та суспільства. 4. Людина та природа. 5. Проблеми екологічного етногенезу філософії....
Вступ. 1. Класичне і некласичне розуміння історії: вихідні концепції історичного процессу. 2. Матеріальні і духовні чинники історичного процессу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ. 1. Вчення Г.С. Сковороди про “три...
Вступ. Розділ 1. Історія і теорія консерватизму. 1.1. Поняття та роль консерватизму. 1.2. Консерватизм як ідеологія. 1.3. Консерватизм у конкретно-історичному контексті. Розділ 2. Посткласичні концепції традиції та консервативні стратегії...
Вступ. 1. Поняття і сутність антропосоціогенезу: науковий, філософський і релігійний підходи. 2. Співвідношення понять: “людина”, ”індивід”, ”індивідуальність”, ”особистість”. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблема людини — її сутності, походження,...
Вступ. 1. Проблема людини в філософії. 2. Людина в історії філософської думки. 3. Проблема розуміння світу та людини у філософії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Спокон віків людина розумна...
Вступ. 1. Становлення філософії. 2. Погляд А. Шопенгауера. 3. Структура свідомості. 4. Емпіризм. 5. Гуманізм. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Філософія є світоглядом, але світоглядом особливим — теоретичним, тобто...
1. Порівняльна характеристика слов’янського язичництва, індуїзму та іудаїзму. 2. Неортодоксальні школи Давньої Індії. 3. Порівняльна характеристика філософії Давньої Греції та Давнього Риму. 4. Антропоцентризм філософії епохи Відродження. 5. Естетичний...
1. Філософія Відродження. Проблема людської особистості. 2. Основні закони діалектики, їх методологічне та світоглядне значення. Список використаної літератури. 1. Філософія Відродження. Проблема людської особистості Період XV—XVI ст. прийнято називати...
Вступ. 1. Поняття світогляду та світоглядних питань у філософії. 2. Міфологія, філософія, релігія як типи світоглядних питань. 3. Проблеми науковості філософського світогляду. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Філософія як...
Вступ. 1. Загальна характеристика філософських концепцій. 2. Соціально-етичні концепції Конфуція. Висновки Список використаної літератури. Вступ Концепція Конфуція містить засади «правильного державного управління», конкретні поради правителям щодо завоювання довір'я народу,...
Вступ. 1. Становлення Л.Стерна як письменника. 2. Значення «Тристрама Шенді» як першого постмодерністського роману. 3. Аналіз твору «Тристрама Шенді» Л.Стерна. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Інтерес до творчості британського...
Світ і людина у філософії античності 1. Космоцентризм і антропологізм античної філософії На відміну від східної філософської парадигми, яка пояснювала світ реальних речей і явищу химерно-фантастичному дусі, західна філософська...
1. Філософія і культура. 2. Сутність людини і людської діяльності. 3. Еволюційний та революційний тип розвитку суспільства. Список використаної літератури. 1. Філософія і культура Людина за своєю суттю є...
Вступ. 1. Давньоіндійська філософія та її перші філософські школи. 2. Духовність людини в давньоіндійській філософії. Уявлення про людину в Рігведі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У зламні епохи історії,...
1. Християнсько-середньовічна апологетика і патристика. 2. Схоластика. Концептуалізм, реалізм і мінімалізм. Список використаної літератури. 1. Християнсько-середньовічна апологетика і патристика Апологетика — система раціоналістичних аргументів, що має на меті довести...
Вступ 1. Джерела та формування ціннісні орієнтації у системі людської діяльності 2. Цінності людини 3. Класифікація цінностей та їх характеристика 4. Основні функції цінностей в житті людини Висновки Список...
Вступ. 1. Поняття та зміст політичного плюралізму. 2. Сутність економічного плюралізму в Україні. 3. Ідеологічний плюралізм в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Політичний плюралізм означає існування і визнання...
Вступ. 1. Поняття та особливості класичного раціоналізму. 2. Філософська система і метод Гегеля. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Якщо в Англії філософія Нового часу розвивалася у формі емпіризму, то...
Вступ. 1. Поняття глобальних проблем і усвідомлення екологічної проблеми як глобальної. 2. Глобальні проблеми розвитку світової економіки. 3. Взаємопов'язаність і передумови вирішення глобальних проблем. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Культурно-історичні передумови формування філософсько-історичних поглядів Ф.В.Й.Шеллінга. 2. Об´єктивний ідеалізм Ф.-В.-Й. Шеллінга. 3. Особливості філософії історії ф.Шеллінга. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Особлива цінність філософії історії Шеллінга полягає...
Тема 1. Історичний розвиток філософії. Давні філософи. 1. Поняття «Філософія» Термін «філософія» має давньогрецьке коріння. Він походить від двох грецьких слів: «філео» — любов (у деяких філософіях від: «філос»...
Вступ. 1. Специфіка діалектичного матеріалізму К. Маркса і Ф. Енгельса. 2. Сутність матеріалістичного розуміння історії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ. Марксистська філософія переживає важкі часи. Глибина і неорди-нарність рішення...
Вступ. 1. Поняття осьового часу К.Ясперса. 2. Сутність концепції Осьового часу Карла Ясперса. 3. Передумови становлення “нового” Осьового часу”. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Для конструктивного аналізу специфічних реалій...
1. Характеристика основних здобутків філософії Відродження. 2. Основні проблеми філософії Відродження. 3. Натурфілософія Високого Відродження. Пізнє Відродження. Список використаної літератури. 1. Характеристика основних здобутків філософії Відродження Відродженням в історії...
1. Філософія як світоглядне знання. “Софійний” та “епістемний” способи філософування. Діалектика та метафізика. 2. Особливості східної парадигми філософствування. Основні філософські напрями і школи Давньої Індії та Давнього Китаю. 3....
Вступ. 1. Характеристика основних функцій філософії. 2. Основні розділи та проблеми філософії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Слово "філософія", як і більшість філософських термінів, походить із давньогрецької мови і...
ПЛАН ВСТУП Тематичне й жанрове розмаїття Павличкової лірики 90-х років Філософські мотиви в творчості поета: Сонети Д. Павличка ''Наперсток'' Дмитра Павличка Ностальгія Павличка ВИСНОВКИ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА ВСТУП Селянський син...
Вступ. 1. Характеристика основних шкіл індійської філософі. 2. Ранні філософські течії у філософії Стародавньої Індії. 3. Буддизм – основне релігійно-філософське вчення Індії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Вся історія...
Вступ Світогляд — це складна система знань, цінностей та переконань, що визначають концептуальне ставлення людини до навколишньої дійсності, до себе самої в процесі реалізації взаємозалежних зв'язків. Світогляд реалізується через...
Вступ. 1. Феодальне суспільство: економіка духовне життя. Зародження середньовічної філософії. 2.Середньовічна філософія як синтез християнського одкровення і античного раціоналізму. 3. Формування християнської філософії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Християнська...
1. Відношення “людина — світ” як фундаментальна філософська проблема. 2. Причини виникнення глобальних проблем, їх загальна характеристика. 3. Шляхи та методи подолання глобальних проблем, їх загальна характеристика. Список використаної...
Введение. 1. Проблемы ценности жизни и отвественность к жизни в философии. 2. Проблема жизни и смерти человека. Выводы. Список использованной литературы. Введение Актуальность темы обусловлена тем, что в современных...
Вступ. 1. “Філософія “серця” Б. Паскаля. 2. Філософські погляди Б.Паскаля. Людина як “мислячий очерет”. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Б.Паскаль виступив проти філософського настрою, що панувало, епохи — світоглядного...
Вступ. 1. Діалектика та її альтернативи. 1.1. Метафізика — альтернатива діалектики як теорії розвитку. 1.2. Софістика і еклектика — альтернативи діалектики як логіці. 1. 3. Догматизм і релятивізм —...
Вступ. 1. Загальні особливості духовних процесів та розвитку філософії у XX ст. 2. Раціоналістичний напрям сучасної філософії. 2.1. Позитивізм. 2.2. Прагматизм. 3. Культурологічні та історіософські напрями у філософії XX...
1. Світогляд: формування, структура та функції. 2. Визначення філософії як особливої системи наукового пізнання. 3. Предмет та проблеми філософії як науки. 4. Функції філософії. її місце в духовному житті...
Вступ. 1. Основні поняття про значення людини у праці М.О. Бердяєв «Про призначення людини». 2. Основне призначення людини, особистості, індивідууму у розумінні мислителя. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Свобода...
Вступ. 1. Теорії пізнання і природного права Дж. Локка. 2. Основні ідеї теорії пізнання Локка. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Джон Локк (1632 – 1704) – видатний англійський філософ,...
1. Філософія та її предмет. 2. Зміст поняття науки. 3. Наука і філософія. Список використаної літератури. 1. Філософія та її предмет Авторство слова "філософія" приписують давньогрецькому мислителю Піфагору (...
Ключовою проблемою юриспруденції є питання про природу прав людини і громадянина та механізми їх забезпечення. У світлі цієї позиції неабияке значення має з’ясування суті права на освіту крізь призму...
Вступ. 1. Соціально-історичні умови виникнення глобальних проблем. 2. Проблема перспектив розвитку людської цивілізації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблеми взаємовідносин людини та суспільства з природою і власне суспільних відносин...
Вступ. 1. Загальнофілософські концепції сенсу життя людини. 2. Сучасні проблеми сенсу життя людини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність дослідження.Однією з характерних рис сучасної техногенної цивілізації є невідповідність рівнів...
Вступ. 1. Філософська думка Давнього Китаю. 2. Філософія конфуціанства. 3. Філософські погляди даосистів. 4. Моїзм. 5. Філософія легізму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Історія філософської думки Китаю сягає початку...
Вступ. 1. Формування предмета філософії в історії культурно-історичного розвитку суспільства. 2. Філософія і наука. 3. Специфіка філософії як форми суспільної свідомості. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Філософія постає безумовно...
Вступ. 1. Пізнавальний процес як предмет філософського аналізу. 2. Єдність чуттєвого та раціонального у пізнанні. 3. Теорія істини та її критерії. 4. Методологія наукового пізнання. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Філософія месіанізму періоду секуляризації суспільної свідомості 2. Філософські погляди П.Я. Чаадаєва 3. Слов’янофіли і західники. 4. Філософська система В.С. Соловйова. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасна православна...
Вступ. 1. Загальний огляд зв’язків філософії та економіки. 2. Економічна діяльність і філософія. Проблема гуманізації економічної освіти. 3. Методологія філософії економіки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасне економічне пізнання...
Вступ. 1. Ідеалістичне розуміння праці в німецькій філософії нового часу. 2. Вчення про суспільство у філософській системі Гегеля. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Німецька класична філософія охоплює порівняно короткий...
Вступ. 1. Формування предмета філософії в історії культурно-історичного розвитку суспільства. 2. Філософія і наука. 3. Специфіка філософії як форми суспільної свідомості Висновки. Список використаної літератури. Вступ Слово"філософія" давно увійшло...
Вступ 1. Філософське поняття самосвідомості 2. Структура та предмет самосвідомості Висновки Список використаної літератури Вступ В філософії самосвідомість є усвідомленням самого себе, рефлексія свідомості відносно себе. Самосвідомість одночасно розуміється...
Вступ. 1. Місце і роль німецької класичної філософії в розвитку світової філософської думки. 2. Природничо-наукова картина світу і філософська система І.Канта. 3. Філософська система і метод Гегеля. Висновки. Список...
Вступ. 1. Добро-зло — вихідні етичні категорії. 2. Диференціація й інтеграція родів мистецтва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Основними поняттями в моралі є «добро» і «зло». В них найповніше...
1. Функції філософії 2. Антична філософія Давнього Риму. Матеріалізм Лукреція Кара 3. Основні риси філософської парадигми Нового часу. Проблема методу пізнання. Емпіризм Бекона та раціоналізм Декарта. 4. Герменевтика Ф....
1. Специфіка, рівні, форми і методи наукового пізнання. 2. Екологія та екологічні проблеми в Україні. Список використаної літератури. 1. Специфіка, рівні, форми і методи наукового пізнання Людство впродовж усієї...
Вступ. 1. Філософська думка Київської Русі – ідейний фундамент філософської традиції української філософії. 2. Джерела філософії Київської Русі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Виникнення мислячої, філософської думки в Україні...
Вступ. 1.Тотожність та відмінність поглядів на субстанцію у Р. Декарта, Б. Спінози та Г. Лейбніца. 2. Сенсуалізм Дж. Берклі,скептицизм Д. Юма. Висновки. Список використаної літератури. 1. Поняття: “пізнання” у...
Вступ. 1. Релігійно-містичний тип філософування. 2. Есейсько –афористичний тип філософування. 3. Художньо-образний тип філософування. 4. Теоретичний тип філософування. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Світогляд — це «система поглядів, звернених...
Вступ. 1. Буддійське віровчення і пантеон. 2. Філософія релігійного культу і релігійної організації буддизму. 3. Поширення ідей буддизму. Основні напрямки в буддизмі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Буддизм має...
Вступ. 1. Сутність і проблемна сфера філософії економіки. 3. Філософія грошей. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасній соціальній філософії особливої ваги набуває знання, що тематизується у межах філософії...
Вступ. 1. Актуальність дослідження філософії господарства. 2. Філософські концепції господарства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На початку третього тисячоріччя людська цивілізація виявилася в умовах необхідності кардинального переосмислення всіх сторін...
1. Формування середньовічної філософії. 2. Релігійний характер філософської думки Середньовіччя. 3. Схоластика та патристика. Висновок. Список використаної літератури. 1. Формування середньовічної філософії Середньовічна філософія формувалася за умов феодального суспільства...
Вступ. 1. Економічна ідеологія у структурі філософського знання. 2. Філософія економіки і соціальний розвиток України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У сучасній соціальній філософії особливої ваги набуває знання, що...
1. Становлення та розвиток класичної німецької філософії. 2. Основні соціологічні теорії творчості представників класичної німецької філософії. Висновок. Список використаної літератури. 1. Становлення та розвиток класичної німецької філософії Позитивна оцінка...
1.Роль християнської патристики у формуванні ідейних засад середньовічного світобачення. 2. Проблема реальності свідомості та її суттєві ознаки. Список використаної літератури. 1.Роль християнської патристики у формуванні ідейних засад середньовічного світобачення...
Вступ. 1. Вчення епікурейської школи про щастя. 2. Основні цінності епікурейської етики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Вчення про щастя та шляхи його досягнення, розроблене у працях Епікура, складає...
Вступ. 1. Концепція психоаналітичної антропології. 2. Психоаналіз після З. Фрейда (А.А. Адлера, К.Г. Юнг). 3. Неофрейдизм (Е. Фромм). Висновки. Список використаної літератури. Вступ Психоаналіз (грец. psyche —душа і analysis...
В останні роки однією з прикметних особливостей вітчизняної юриспруденції стало використання термінопонять «природне право», «право природи», «закони природи» (В. Бачинін, А. Довгерт, О. Костенко, С. Максимов, О. Мироненко, С....
Вступ. 1. Елліністична філософія. Висновки. Вступ. 2. Римська філософія. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Аристотелем закінчується класичний період у розвитку античної грецької філософії. В епоху еллінізму (IV ст. до...
Вступ. 1. Ф.Аквінський та його філософські ідеї. 2. Томістська філософія та її особливості. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Тома Аквінський культивував синтетичний стиль мислення, тобто він, як правило, не...
Вступ. 1. Г.В.Ф. Гегель, його філософська система та метод. 2. Діалектика Г.В.Ф. Гегеля як вчення про принципи, закони та категорії буття. Висновки. Список використаної літератури. Вступ. 1. Специфіка предмету...
Природа філософії така, що неможливо (і, більше того, повинне бути заборонене) обов'язкове викладання філософії майбутнім хімікам, фізикам, інженерам у вищих навчальних закладах. Адже філософія не являє собою систему знань,...
Вступ. 1. Поняття: “пізнання”у філософії. Суб’єкт та об’єкт пізнання, їх взаємозв’язок. 2. Основні форми освоєння людиною світу: духовно-теоретичне, духовно-практичне, предметно-практичне. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Філософія, на відміну від...
Генеза самої людської культури (ще задовго до появи перших форм правового регулювання життя суспільства) пов’язана з її перманентною самооцінкою в аспекті уявлень про справедливість (лат. justitia). Право (jus) за...
Для східної парадигми філософування характери «розмитість» меж між людиною та природою взаємовідношенні «людина — світ». Морально етична тематика тут явно домінує над натуралістично-емпіричною. Будучи в основному споглядальною щодо природного...
Вступ. 1. Джерела та формування ціннісні орієнтації у системі людської діяльності. 2. Цінності людини. 3. Класифікація цінностей та їх характеристика. 4. Основні функції цінностей в житті людини. Висновки. Список...
1.Поняття методу, методики та методології. 2.Класифікація методів. Поняття наукового методу. 3.Емпіричні методи наукового пізнання. 4.Теоретичні методи наукового пізнання. 5.Загально-логічні методи наукового пізнання. 6.Методологічні принципи і їх роль у науковому...
1. Історичні передумови виникнення та розвитку філософії 2. Філософія, її об'єкт і предмет. 3. Основні проблеми філософи. 4. Світогляд, його сутність і структура. 5. Основні історичні типи світогляду. 6....
Вступ. 1. Поняття культури мислення. 2. Основні вимоги до сучасної культури мислення людини. 3. Філософські аспекти сучасної культури. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поняття культури міцно усталилося в сучасному...
1. Етноментальні характеристики філософського знання. Філософія в системі культури. 2. Проблема внутрішньої автономії особистості в античній філософії доби еллінізму. 3. Натурфілософія Високого Відродження. Пізнє Відродження. 4. Проблема раціонального та...
Вступ. 1. Характеристика основних здобутків філософії Відродження. 2.Періоди розвитку філософії Відродження. 3. Основні проблеми філософії Відродження. 4. Натурфілософія Високого Відродження. Пізнє Відродження. Висновок. Список використаної літератури. Вступ Відродженням в...
Вступ. 1. Елліністична філософія. 2. Римська філософія. Висновки. 1. Співвідношення руху та розвитку. 2. Простір і час як форми існування матерії. Соціальний простір та соціальний час як форми буття...
1. Поняття "суспільство" в філософії. Особливості соціальної детермінації. Поняття "суспільство" в філософії має не одне визначення. "Суспільство — найзагальніша система зв’язків і відносин між людьми, що складається в процесі...
Вступ. І. Новокласична філософія: релігійне подолання гносеологізму. 1.1. Соціоцентрична парадигма людини: марксизм. 1.2. Психоаналітична парадигма людського бутя. ІІ. Філософські погляди Гете: людина як Всесвіт. ІІІ. Вчення З.Фрейда: свідоме та...
1. Філософія середньовіччя. 2. Зміст і форми філософського вчення про розвиток. 3. Сучасна ситуація у розвитку проблеми " Війни і миру". Список використаної літератури. 1. Філософія середньовіччя Середньовічна філософія...
Вступ. 3 1. Місце Аристотеля в філософії. 2. Філософські вчення Аристотеля. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Аристотель (384-322 рр. до н.е.) — провідний філософ класичного періоду, який займав проміжне...
Вступ. 1. Необхідність збереження та поліпшення духовного здоров’я. 2. Основні показники та ознаки духовного здоров’я. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасна наука довела вірність вчення стародавніх філософів, що перш...
Вступ. 1. Філософський аналіз поняття “цивілізація”. 2. Специфіка цивілізаційного підходу до аналізу розвитку суспільства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасна цивілізація специфічна. Формування масового споживача культури проявляється в стандартизації...
Вступ. 1. Особливості скептицизму Д. Юма. 2. Суб'єктивний ідеалізм Д. Берклі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сенсуалізм (лат. sensus — відчуття, почуття) — напрям у філософії (теорії пізнання), який...
Вступ. 1. Реальність пізнання Е.Канта. 2. Судження Е.Канта. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Реальність пізнання, що обіймає у собі весь комплекс філософських проблем логічної істинності і досвідної достовірності, зазнала...
Христос і Магомет — дві особистості, які не написали жодного рядка, але увійшли в історію духовної культури людства. Доля і вчення Сократа та Піфагора, які також нічого не написали,...
22 / 03 / 2015
В період трансформації, яка охопила всі сфери життя держави, важливо орієнтувати напрямок реформаційної політики на підтримку людей, що являють собою нову продуктивну силу суспільства перехідної економіки і нове джерело...
25 / 02 / 2015
Вступ. 1. Різноманітність розуміння істини в історії філософії. 2. Характеристика проблеми істини у теорії пізнання. 3. Істина, умови й шляхи її досягнення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблема істини...
Вступ. 1. Дофілософський погляд на душу. 2. Специфіка міфологічного та релігійного психологічногоо досвіду. 3. Особистість: Діонісний та Аполонівський типи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розвинуте вчення про людину сягає...
Вступ. 1. Сучасні уявлення про структуру й властивості. 2. Вчення про розвиток та структуру Всесвіту на сучасному етапі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Еволюція нашого Всесвіту (Метагалактики) на даному...
“Буття є поняття, яке зрозуміле саме собою… Однак ця середня зрозумілість лише демонструє незрозумілість. Вона робить очевидним, що у всякому відношенні і бутті до сущого як сущого a priori...