referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Автореферати

Актуальність теми. Глобальні зміни, що відбулися за останні десятиріччя в Україні, значно загострили проблему виховання духовних почуттів підростаючого покоління. Перехід економіки на ринкові відносини спричинив появу та закріплення тенденції...
Актуальність теми. В умовах глобалізації світової економіки, що обумовлює активізацію міждержавних господарських зв’язків, роль транспорту стабільно та стрімко зростає. Сучасні тенденції розвитку системи міжнародних економічних відносин передбачають зміну традиційних...
Актуальність теми. Сьогодні українська економіка поступово виходить з глибокої кризи, яка охопила всі сторони суспільного виробництва. За даними Державного комітету статистики України в 2010 р. промислове виробництво збільшилось на...
Актуальність теми. Реформування системи землекористування та активні реформаційні процеси в сфері публічної адміністрації, розвиток земельного законодавства в Україні істотним чином вплинуло як на саме розуміння сутності земельного спору, так...
Актуальність дослідження. Усний героїчний епос, зміст, ідеї та образи якого пов’язані зі зростанням національної свідомості, державотворенням й обстоюванням державних інтересів, утіленням у поетичній формі кращих рис характеру захисників рідної...
Актуальність теми. Одним з основних трудових прав людини є право на здорові та безпечні умови праці, проголошене в міжнародних актах, національному законодавстві. Забезпечення закріпленого у частині четвертій ст.43 Конституції...
Актуальність теми. Зміна місця та ролі регіонів в світовій системі господарства, їх динамічний розвиток і активізація діяльності за межами власних територій обумовили використання просторового підходу як процесу взаємодії та...
Актуальність теми дослідження зумовлюється передусім тим, що сучасне кризове суспільство орієнтує людину на творчу реалізацію особистості, але в той же час не надає їй конкретних ресурсів для цього. На...
Актуальність теми. Однією з найскладніших проблем переходу України від індустріальної економіки до економіки знань є ефективне використання інтелектуального потенціалу суспільства та його подальший розвиток. Основним напрямом розвитку інтелектуального забезпечення...
Актуальність теми.     У розвитку великих міст житлово-комунальне господарство відіграє одну з провідних ролей, адже саме на мезорівні формуються необхідні умови комфортного існування людей. Наразі склалася ситуація, коли відсутність раціонального...
Актуальність теми дослідження є безперечною та викликана, насамперед, значенням адміністративного процесу взагалі, який урегульовує відносини між публічною адміністрацією та приватними особами, забезпечує захист прав та інтересів приватних осіб від...
Актуальність теми. Дослідження закономірностей, тенденцій та суперечностей розвитку споживчого ринку в трансформаційних суспільствах є надзвичайно актуальним завданням сучасної економічної теорії. Це зумовлено тим, що на цьому ринку переплітаються ключові...
Актуальність дослідження. Дослідженню особливостей традиційно-побутової культури в незалежній Україні надається особливого значення, оскільки вона посідає важливе місце у процесах державотворення та форму-вання національної самосвідомості громадян. Традиційно-побутова культура українців, одвічного...
Актуальність і доцільність дослідження. Сучасні реалії суспільного розвитку та світові тенденції глобалізації освітнього простору ґрунтуються на відносинах співробітництва та рівності позицій педагога і учнів в освітньому процесі. Провідними тенденціями...
Актуальність теми дослідження. Сучасна Україна, будучи багатонаціональною державою, володіє низкою унікальних особливостей її регіонів – культурних, історичних, економічних, політичних. Відсутність на державному рівні послідовної скоординованої регіональної політики, нерішучість у...
Актуальність тими дослідження. Світові глобалізаційні процеси актуалізували проблему суверенітету держави. За даних обставин суверенітет перестав розглядатися як невід’ємна ознака держави. Все частіше висуваються припущення про відмирання суверенітету як атрибуту...
Актуальність теми. Становлення в Україні демократичної правової держави вимагає поступового утвердження партнерських відносин між правоохоронними органами і населенням. З часів створення незалежної Української держави турбота щодо формування позитивної громадської...
Актуальність теми. Великі міста є основними центрами економічного, соціального і культурного життя сучасної світової спільноти, двигунами суспільного прогресу та основою розвитку нових видів господарської діяльності, а отже, і зайнятості...
Актуальність теми дослідження. Однією з ознак розвиненої демократичної системи є налагоджена взаємодія між органами державної влади і громадянами, а також практика контролю з боку громадськості над діяльністю органів влади....
Актуальність теми. Підвищення ефективності і посилення конкурентоспроможності агропромислового виробництва потребує якіснішого розв’язання проблем розвитку всіх складових АПК, і зокрема сільськогосподарських під-приємств. Нові виклики, породжені світовою продовольчою кризою, одночасно стають...
Актуальність теми. Відповідно ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Конституція зобов’язує державу всіма доступними...
Актуальність теми. У наш час відбувається постійне кількісне та якісне зростання засобів масової інформації, посилення їх ролі та значення в усіх суспільних процесах, вони стали одним із найдоступніших засобів...
Актуальність дослідження. Бурхливий індустріальний, науково-технічний та суспільно-політичний розвиток людства в другій половині ХІХ та упродовж ХХ століть зумовив філософсько-літературне переосмислення буття людини, її духовних та моральних імперативів, а також...
Актуальність теми дослідження. Аналіз творчої спадщини Аманда Єгоровича Струве (30.05.1835-12.09.1898) – визначного вітчизняного вченого-інженера, підприємця, керівника Коломенського машинобудівного заводу  – має значну вагу для розуміння процесів розвитку вітчизняного залізничного...
Актуальність теми. Сучасний світ стає дедалі взаємозалежнішим, глобальним, інтегрованим. Але про цілком «безхмарні» перспективи бодай відносно-одномірного процвітання окремих країн, регіонів і континентів говорити не доводиться, – на заваді вселюдському...
Актуальність теми. Трансформаційні процеси, які відбуваються в економіці країни в останні роки, потребують постійного перегляду економічної політики для забезпечення її сталого розвитку. Формування та реалізація політики сталого розвитку регіонів...
Актуальність теми. Конституція України (ст. 17) визначає, що захист суверенітету і територіальної цілісності України є найважливішою функцією держави. Основним правоохоронним органом спеціального призначення, що забезпечує недоторканість державного кордону та...
Актуальність дослідження. Розбудова демократичної держави та долучення України до світового цивілізаційного процесу зумовлюють необхідність засвоєння суспільством загальнолюдських цінностей і кращих надбань світової культури, органічного поєднання смислотворчих засад буття особистості...
Актуальність теми. Рівень технічного забезпечення підприємств аграрного сектора АПК України вже протягом тривалого періоду  часу  залишається  вкрай  незадовільним. Сільгосптоваровиробники щороку втрачають значну частину як потенційної, так і вже виробленої...
Актуальність теми. Конституція України передбачає існування інформаційної сфери  як особливої системи суспільних відносин, що виникають в усіх галузях життєдіяльності суспільства та держави. Інформаційні технології мають складну структуру, одним із...
Актуальність дослідження. Потреба в об’єктивному вивченні діяльності і наукової спадщини видатних діячів України зумовлена сучасними культуротворчими процесами. Такі дослідження проводяться в контексті головних віх національної історії. Важливим напрямом є...
Актуальність теми дослідження. Складні процеси сучасного суспільного розвитку потребують теоретичного осмислення та якісного оновлення системи професійної підготовки вчителя. Закон України «Про освіту», Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»)...
Актуальність теми. Реформування освітньої галузі в Україні спрямоване на підвищення рівня інтелектуального розвитку особистості, її творчих здібностей відповідно до змін, що відбуваються в Україні та світі. Початкова школа, де...
Актуальність теми. Ціннісна проблематика є актуальною для культуро-логії, орієнтованої на виявлення змісту різних форм культурного буття людей, з’ясування їхніх потреб, здійснення аналізу культури певного суспільства. Зважаючи на те, що...
Актуальність теми. Інтеграція України до світових економічних, політичних та освітніх спільнот, впровадження прогресивних технологій і зв’язаних з ними технічних засобів, соціально-економічні перетворення в країні, створення і розвиток різних форм...
Актуальність теми. Сучасний стан вугільних шахт України обумовлений складними гірничо-геологічними умовами відпрацювання вугільних пластів, старінням шахтного фонду і стаціонарного гірничошахтного обладнання, дефіцитом кваліфікованих кадрів, незадовільним станом охорони праці та...
Актуальність теми. Сільськогосподарське машинобудування як одна з найбільш наукоємних ланок агропромислового комплексу покликане створювати найактивнішу частину основних виробничих фондів сільськогосподарського виробництва та галузей переробки, а саме: сільськогосподарські машини,  бурякозбиральні...
Актуальність теми дисертації. Після набуття Україною незалежності обраний нею демократичний шлях розвитку починає набувати все більш конкретних форм. Орієнтиром поступального суспільного руху обрано громадянське суспільство, яке вже утвердило себе...
Актуальність теми. В умовах подолання кризових явищ в економіці України актуальність теми визначена об’єктивною потребою розробки теоретико-методичних положень та рекомендацій щодо ефективного управління  розвитком промислових підприємств хлібопекарної галузі. Управління...
Актуальність теми. На сучасному етапі ринкових відносин та відносної стабілізації в економіці країни в Україні поступово набуває розвитку фондовий ринок, ринок цінних паперів, покращуються процеси фінансування та вкладання капіталу....
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження. Формування і реалізація безпекової політики є проблемою, що має перманентний характер і не втрачає своєї актуальності упродовж всієї історії людства, відколи воно почало...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Незважаючи на постійне вдосконалення методики і інструментів, що використовуються, видалення зуба нерідко ускладнюється інфекційно-запальними процесами, при цьому частота їх виникнення знаходиться на рівні 24,9%...
ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ Аділь Ібрагім Мохамед Ель-Хаг Атіг   ДОРОЖНІ АСФАЛЬТОПОЛІМЕРСІРКОБЕТОНИДЛЯ РЕГІОНАЛЬНИХ УМОВ РЕСПУБЛІКИ СУДАН 05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби   АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Стрімкий розвиток українського суспільства, його науково-технічної та гуманітарної сфер ставить нові завдання перед системою вищої освіти, передусім, щодо зміни орієнтації професійної підготовки майбутніх фахівців...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Одним із найважливіших напрямів науково-технічного прогресу в будівництві є забезпечення роботи будівельних конструкцій в умовах максимально наближених до реальних. В зв'язку з цим все...
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ   ТЕРНИЦЬКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ/СНІДУ СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ   13.00.05 – соціальна педагогіка...
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ АЛІЄВ Роман Вагіфович   АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ІНСПЕКЦІЇ ЩОДО ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ    12.00.07 – адміністративне право і процес;        фінансове...
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  ГОЛОВЧУК ОКСАНА ВАСИЛІВНА   РЕГІОНАЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУСПІЛЬСТВА   23.00.03 Політична культура та ідеологія    АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ   АНДРЄЄВА Дарія Євгеніївна   АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ   Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес;...
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ АЛЕКСІЙЧУК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС МІСЬКОГО, РАЙОННОГО ОРГАНУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 12.00.07 − адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Автореферат дисертації на здобуття...
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ   КУРИЛО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ   АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ   Спеціальність: 12.00.07 — адміністративнеправоі процес; фінансове право; інформаційне право   АВТОРЕФЕРАТ...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Розвиток українського суспільства останніми десятиліттями супроводжується значними соціально-економічними та політичними перетвореннями, змінами життєвих пріоритетів, моральних понять і норм. За таких умов особливої актуальності набувають...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Високі показники захворюваності на епілепсію, переважно за рахунок її симптоматичних форм, етіологічна і клінічна гетерогенність епілепсії, значна питома вага психічних розладів, істотна частка резистентних...
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАГРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БОЙКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ВПЛИВ ЛЕСОВОЇ МЕЛІОРАЦІЇ НА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЧОРНОЗЕМУ ТАВРІЇ, ОСОЛОНЦЬОВАНОГО В ПРОЦЕСІ ЗРОШЕННЯ МІНЕРАЛІЗОВАНОЮ АРТЕЗІАНСЬКОЮ ВОДОЮ Спеціальність 06.01.02 – меліорація і...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми.Постійне загострення конкуренції, зміна ринкової ситуації та потреб клієнтів змушуютьвітчизняні підприємства шукати нові інструментизабезпечення своєї конкурентоспроможності. На Заходіяк такийстратегічний інструментвикористовують організаційну культуру.В Україні процеси формування...
ЗАПАРАНЮК Віталій Васильович    ПАРТІЙНО-ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ КАНАДИ    Спеціальність 23.00.02 — політичні інститути та процеси    АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата політичних наук     Чернівці –...
МІНІСТЕРСТВО  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я  УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ   АНІСІМОВ  ЄВГЕН  МИКОЛАЙОВИЧ   ГІГІЄНІЧНА  ОЦІНКА  ВПЛИВУ  КЛІМАТО-ПОГОДНИХ УМОВ  НА ПЕРЕБІГ  БРОНХІАЛЬНОЇ  АСТМИ   14.02.01 — Гігієна, медичні науки...
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО   БЕХ  ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА   ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ   Спеціальність: 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми.В умовах посилення процесів глобалізації фінансових ринків, відкритості економік та їх взаємозалежності, що обумовлюють зростання нестабільності національних валют, роль механізму валютного регулювання постійно зростає. Глобальна...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження.Демографічні процеси значною мірою визначаються економічним та соціальним станом суспільства. Водночас демографічні процеси впливають на економічні, політичні, культурні та інші зміни в житті суспільства....
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність роботи.Наявність енергетичної кризи в Україні, зростання ціни на енергію та паливо, а також їх дефіцитність обумовлюють необхідність підвищення якості теплової ізоляції огороджувальних конструкцій і теплових...
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА    Адах Наталія Арсенівна   АВТОРСЬКІ ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ В ПОЕЗІЇВАСИЛЯ БАРКИ: СЕМАНТИКА, ФУНКЦІЇ, ПРАГМАТИКА    10.02.01 – українська мова   Автореферат дисертації на...
. Харкiвський iнститут удосконалення лiкарiв   АРТАМОНОВ Олег Валентинович     ВIДДАЛЕНI НАСЛIДКИ ВОЄННОЇ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ У ЧОЛОВIКIВ У ГЕНЕЗI ПОРУШЕНЬ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ТА ЇХ КОРЕКЦIЯ   Спеіальність...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Управління земельними відносинами є одним з найважливіших завдань в економічному середовищі країни, що обумовлене сучасною земельною реформою. Зміни у власнісному статусі земель призвели до...
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ   АДАМЕНКО Сергій Михайлович   ВПЛИВ НОВИХ КОМПЛЕКСНИХ ДОБРИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТОМАТІВ В ПІВНІЧНІЙ ЧАСТИНІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ   06.01.04 — агрохімія   АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність дослідження. У сучасних умовах підвищується інтерес до вивчення особливостей регіональних культурних традицій, у яких відбився соціально-історичний досвід соціальних груп і національностей, які проживають на тій...
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ   БРОВІЙ Анатолій Анатолійович   АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ   12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право     Автореферат...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність темидослідження. Протягом багатьох років принципи права є однією з центральних тем у теорії держави і права. В юридичній літературі слушно зазначається, що на підставі та...
Національна Академія наук України Інститут світової економіки і міжнародних відносин   Абдульдін Бассам Саїд   ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ПРОБЛЕМА ВІДСТАЛОСТІ У ПОСТБІПОЛЯРНОМУ СВІТІ   23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем...