referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Психологія

Люди, які страждають від надмірного стресу на роботі, можуть застосовувати такі методи. Слід розробити систему пріоритетів у своїй роботі. Роботу слід оцінити таким чином: зробити сьогодні; зробити на цьому...
Для розв’язання конфлікту,  необхідно: а) локалізувати конфлікт, не допустити долучення до нього нових учасників і факторів; б) позбавитися спрощення проблеми, яка стала причиною конфлікту; в) не втрачати часу на...
Вступ Актуальність теми. Характерною ознакою інформаційного суспільства є феномен засобів масової інформації, які створюють медіареальність і продукція яких становить суттєву частку загального інформаційного обсягу. ЗМІ – це не лише...
Вступ Проблемою іміджу будь-якої країни завжди переймалося її керівництво. Адже позитивний імідж серед міжнародної спільноти – це засіб залучення інвестицій, доходів від туристичного бізнесу у бюджет, просування товарів і...
Введение Конфликт (от лат. conflictus столкновение) столкновение противоречивых или несовместимых сил. Более полное определение противоречие, возникающее между людьми, коллективами в процессе их совместной трудовой деятельности из-за непонимания или противоположности...
Вступ. 1. Формування логіки Нового часу. Ф.Бекон. 2. Видатні мислителі епохи Нового часу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Значними стали надбання логіки за Нового часу. Найважливішим на цьому етапі...
Вступ. 1. Професійна діяльність. Психологічна теорія діяльності. 2. Засади виробничої та соціальної адаптації працівників. 2.1. Поняття та основні цілі адаптації персоналу. 2.2. Етапи виробничої та соціальної адаптації працівників. 2.3....
Вступ. 1. Основи психології мислителів Відродження. 2. Психологічні ідеї епохи Відродження. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У ранньому середньовіччі під шаром суто розумових побудов, далеких від реальних особливостей психічної...
1. Що таке зовнішня структура управління?. 2. Розкрийте зміст і структуру психологічної готовності керівника до управління. 3. У чому полягає специфіка основних стилів керівництва (авторитарного, демократичного та ліберального)?. 4....
Дитина народилася. Ким вона є і що вона має? Потужні інстинкти, задатки та величезний енергопотенціал — тобто, умови розвитку. Потенціал немовляти полягає у такому: не маючи жодного готового механізму...
Модификация теста-опросника А. Мехрабиана для измерения мотивации достижения (ТМД), предложенная М.Ш. Магомед-Эминовым. ТМД предназначен для диагностики двух обобщенных устойчивых мотивов личности: мотива стремления к успеху и мотива избегания неудачи....
Зміст Характеристика злочинної поведінки та її головні чинники Компоненти психологічної структури злочинної поведінки Психологічний аналіз злочинної поведінки при різних формах провини Вступ Актуальність теми. Правове сьогодення невгомонно вимагає до...
Вступ. 1. Психологічні ідеї середньовічної Європи. 2. Духовне життя епохи Відродження. 3. Психологічні аспекти навчання та розвитку дітей в середньовіччі та в епоху Відродження. Висновки. Список використаних джерел. Вступ...
Вступ. 1. Історичні етапи розвитку психологічної науки. 2. Провідні напрями в психології XX століття. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Вживання слова «психологія» (від давньогрецьких слів «psyche» (душа) і «logia»...
Вступ. 1. Особливості професійної діяльності психолога. 2. Особистість психолога. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Практикуючий психолог має безоцінно сприймати клієнта, орієнтуватися не на власні моральні уявлення, стереотипи світосприймання й...
Вступ. 1. Суть, характеристика, огляд фактів, що обумовлюють розвиток. 2. Рушійні сили психологічного розвитку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Вікова психологія — самостійна галузь психологічних знань, яка вивчає закономірності...
Вступ. 1.1. Ставлення як психологічний феномен. 1.2. Психологічній аналіз поняття "ставлення до жінок". 1.3. Ставлення до жінок в різні історичні періоди. Список використаних джерел. Вступ Жінка була і залишається...
Вступ. 1. Перший період розвитку індійської логіки. 2. Другий період. Логіка школи ньяя. 3. Третій період. Період розквіту індійської логіки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В давніх упанішадах («Чхандогья»,...
Вступ 1. Зміст груп тренінгу та навичок 2. Особливості тренування навичок і вмінь на тренінгах Висновки Список використаної літератури Вступ У сучасних навчальних закладах склалася практика поєднання традиційних форм...
Тема 1.Трансактний аналіз Е.Берна. Тема 2.Психодрама. Тема 3.Вітчизняні теорії особистості. Тема 4. Гуманістичні теорії Маслоу. Тема 5. Феноменологія Карла Роджерса. Список використаної літератури. Тема 1.Трансактний аналіз Е.Берна Трансактний аналіз...
Вступ. 1. Скорочення і складні силогізми. 2. Розділово-категоричні умовиводи. 3. Умовно-категоричні умовиводи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Умовивід – форма мислення, в якій з одного, двох або більше суджень...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. ПРОБЕМА ЦІННОСТЕЙ ТА ОБРАЗУ МАЙБУТНЬОГО ЧОЛОВІКА В ПСИХОЛОГІЇ 1.1. Визначення поняття ціннісних орієнтацій в психології. 1.2. Цінності в структурі особистості. 1.3. Образ партнера та майбутнього чоловіка....
1. Предмет і завдання психології. 2. Які здібності і особисті риси повинні мати психологи. 3. Біографічний метод. 4. Контент-аналіз і особливостійого застосування в психології. 5. Психопрофілактична функція психолога. 6....
1. Психологічні закономірності управлінської діяльності. 2. Особливості стратегій і тактика вирішення завдань управління. Список використаної літератури. 1. Психологічні закономірності управлінської діяльності Соціальне управління є однією з найскладніших галузей людської...
Вступ. 1. Правили щодо тези й антитези та їх значення для юридичного доказування. 2. Правила щодо аргументації та демонстрації. Їх роль у судовій практиці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Поняття, типологія, стилі і принципи керівництва. 2. Типи менеджерів-керівників в американській діловій культурі. 3. Психологічна спадщина “номенклатури”. 4. Керівництво та лідерство. Різновиди керівників у практиці вітчизняних ділових...
Вступ. 1. Психологічні особливості конфлікту у підлітків, їх причини. 2. Основні шляхи вирішення конфліктів між батьками та підлітками. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблема дослідження полягала в тому, щоб...
Вступ. 1. Основні підходи до визначення історичних етапів розвитку психологічної науки. 2. Психологія як наука про душу. Міфологічний та філософський періоди. 3. Психологія як наука про свідомість. Висновки. Список...
Вступ. 1. Загальна характеристика методів психології. 2. Емпіричні методи отримання фактичних даних про психіку. 2.1. Метод спостереження. 2.2. Експеримент як головний метод психології. 2.3. Інтерв'ю та бесіда. 3. Методи...
Вступ Поняття конформізму та його завдання. Поняття особистості, її структура, формування, типи особистостей. Темперамент, його фізіологічна основа, типи темпераменту. Характер, риси і типи характеру, значення для медичного працівника. Поняття...
Вступ. 1. Загальна характеристика емоцій. 2. Головні функції емоції. 3. Види емоцій та їх характеристика. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Різноманітні реакції організму на ситуацію пов'язані з виникненням емоцій...
1. Що є “психологічного” в управлінні?. 2. Розкрити специфіку психолого – управлінського консультування, як одного з видів психологічної допомоги керівником. 3. Як співвідносяться між собою поняття “управління” та “керівництво”?...
Вступ. 1. Етапи розвитку сучасної логіки. 2. Розвиток логіки в ХХ ст. та логіко-філософська думка в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Термін “логіка” сьогодні загалом застосовується у трьох...
Мета дослідження: оцінка схильності до ризику Матеріали та обладнання: опитувальник О.Г.Шмельова, бланк для відповідей, ручка. Процедура дослідження:Дослідження можна проводити як з однією людиною, так і з групою. У другому...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти поглядів Ф.Ніцше. 1.1. Постать Ф.Ніцше у психології. 1.2.Поняття «ressentiment» у концепції волі до влади Ф.Ніцше. 1.3. Особливості концепція волі до влади. Розділ 2. Психологічні...
Вступ. 1. Історичний розвиток народного декоративно-прикладного мистецтва. 2. Вишивка як твір декоративно-прикладного мистецтва. 3. Ткацтво — один з найдавніших і найважливіших елементів національної культури України. 4. Декоративно-прикладне мистецтво у...
Вступ. 1. Становлення і розвиток вітчизняної психотерапії. 2. Стратегічні шляхи розвитку психотерапії та медичної психології в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Увагу українських науковців до проблем психоаналізу можна...
Вступ. Розділ 1. Роль людського фактора і соціальної психології в менеджменті. 1.1. Історичні витоки впливу психології у менеджменті. 1.2. Психологія організаторської діяльності керівника. Розділ 2. Акмеологічні й соціально-психологічні основи...
Вступ. 1. Поняття сприйняття. 2. Функції, характеристика образу сприйняття та його процесуальність. 3. Теорії і методи дослідження сприйняття. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сприйняття кожного нового предмета здійснюється на...
Вступ. 1. Психофізіологічна характеристика сну. 2.Види та фази сну. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сон — фізіологічний стан, що характеризується втратою активних психічних зв'язків суб'єкта з навколишнім його миром....
Вступ Частина І. Стереотипи: поняття, види, рівні, класи поняття установки, як механізму людського мислення стереотипи визначення поняття "стереотип" основні властивості та параметри стереотипів класи стереотипів функції стереотипів основні прийоми...
Вступ. 1.Аналіз поширеності тютюнокуріння серед населення та його наслідки для здоров'я. 1.1.Рівень розповсюдженості куріння серед дітей та молоді. 1.2. Шкідливий вплив тютюнового диму на здоров'я. 1.3. Роль фахівців у...
Вступ. 1. Поняття про увагу. 2. Особливості та властивості уваги. 3. Розвиток і виховання уваги. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Навколишнє середовище постійно впливає на органи чуття людини, проте...
Актуальність проблеми. Процеси державотворення, що відбуваються в Україні, вимагають системного підходу до проблеми компетентності особистості, а саме:урахування етнопсихологічного контексту в царині підготовки кваліфікованих спеціалістів, здатних ефективно застосовувати набуті знання...
Вступ. 1. Сутність поняття, типи і фактори кар'єри. 2. Вплив стилю життя та стадій на розвиток кар’єри. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Для повної самовіддачі від працівників, для забезпечення...
Вступ. 1. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПСИХІАТРІЇ. 1.1. Донауковий період. 1.2. Епоха нозологічної психіатрії. 2. ІСТОРІЯ ПСИХІАТРІЇ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ СЛОВ'ЯНСЬКИХ КРАЇН і психофізіологічних теорій. 2.1. Донаукова психіатрія. 2.2. Становлення...
1. Еволюція психіки у тваринному світі. 2. Темперамент. Типи і властивості темпераменту. 3. Співвідношення мовлення і мислення. Список використаних джерел. 1. Еволюція психіки у тваринному світі Характерною ознакою психічної...
Вступ. 1. Міфологія як предмет теоретичного аналізу. 2. Підходи до визначення міфу у психології. Висновки. Тестові завдання. Список використаної літератури. Вступ Міфологія — історично перший тип світогляду чи спосіб...
1. Загальна характеристика почуттів. 2. Вплив почуттів на запам’ятовування. Список використаної літератури. 1. Загальна характеристика почуттів О.Г. Маклаков, розглядаючи почуття як один із видів емоційних станів, диференціює їх так:...
1. Природні особливості дитини та труднощі в навчанні. 2. Розвиток усної та письмової мови. Список використаних джерел. 1. Природні особливості дитини та труднощі в навчанні У Національній доктрині розвитку...
1. Загальна психологія як наука та її використання в роботі психолога 2. Становлення психології як науки. 3. Завдання психології як науки. 4. Галузі психологічної науки. 5. Основні напрями розвитку...
Вступ. 1. Загальна характеристика методів психології. 2. Інтерв'ю та бесіда. 3. Методи тестування та опитування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Характер предмета і принципів психологічної науки визначає її методи....
Введення предмету етнопсихології в навчальну програму загальноосвітніх шкіл. 1. Стан освідченості з етнопсихології в Україні. Сучасність. 2. Шляхи введення предмету етнопсихології в структуру освіти старших класів середніх загальноосвітніх шкіл....
Вступ. 1. Психофізіологічна характеристика сну. 2.Види та фази сну. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сон — фізіологічний стан, що характеризується втратою активних психічних зв'язків суб'єкта з навколишнім його миром....
1. Розсудок і розум як способи мислення діяльності людини. 2. Альтернатива "буття-небуття" у системі відношень життя людини. 3. Феномен несвідомого. Проблема архетипів колективного несвідомого. 4. Поняття суспільства та суспільного...
1. Розвиток групи в колективі. 2. Організація переговорів з метою вирішення проблем та ускладнень. Список використаної літератури. 1. Розвиток групи в колективі Група високого рівня розвитку — колектив. Колектив...
Введение. 1. Психологическая структура личности. 2. Способности как проявление индивидуального в психике. 3. Типологический подход к определению структуры личности. Выводы. Список использованной литературы. Введение Личность выступает объектом целого ряда...
Вступ. 1. Психологія жінки у період вагітності. 2. Фізіологічні зміни в організмі вагітної жінки. 3. Вплив стресу на вагітність. 4. Релаксація для вагітних жінок. Висновки. Список використаних джерел. Вступ...
Введення Типи конфліктів Динаміка конфлікту Типи поведінки в конфліктній ситуації Форми перебігу конфлікту Функції конфлікту Література Введення Реальне життя організацій – це складний клубок виробничих, організаційно-управлінських та міжособистісних відносин....
Вступ. 1. Характеристика злочинної поведінки та її головні чинники. 2. Компоненти психологічної структури злочинної поведінки. 3. Психологічний аналіз злочинної поведінки при різних формах провини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
1. Поняття про невербальну комунікацію 2. Класифікація невербальних засобів спілкування 3. Кінесика 4. Паралінгвістичні та екстралінгвістичні засоби спілкування 5. Контакт очей 6. Проксеміка 7. Невербальні засоби і культура спілкування...
Вступ. 1. Сутнісний аналіз моральності та її єдності. 2. Моральні підходи щодо діяльності людини та різноманітності вдач. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розгляд питання про сутність моралі пов'язаний з...
Вступ Розділ 1. Конфлікт як соціальне протиріччя 1.1 Проблема конфліктності людських стосунків у ракурсі філософсько-соціологічних інтерпретацій 1.2. Моделі конфліктів Розділ 2. Сутність та зміст конфліктів 2.1 Місце конфлікту в...
Вступ. 1. Педагогічна культура батьків: поняття, складові, рівні сформованості. 2. Батьківський авторитет. 3. Психолого-педагогічна культура батьків. Висновки. Список використаних джерел. Вступ В усі часи сім'я була і залишається найважливішим...
Вступ. 1. Аналіз підприємницької активності особистості і особистісних рис підприємця. 2. Характеристика індивідуально-психологічних особливостей особистості підприємця. 3. Соціально-психологічні особливості успішного підприємця. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Умови розвитку сучасної...
Вступ. 1. Ґенеза емоційних особливостей у дітей різного віку та статі. 2. Вплив батьківського ставлення та родинного виховання на емоційну сферу дитини. 3. Емоційний розвиток та благополуччя дитини. Висновки....
Вступ. 1. Сутність та види понять 2. Видита структура понять. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поняття — форма мислення, яка відображає предмети в їх загальних та істотних ознаках. Ознаками...
Вступ. 1. Організація місця консультативної бесіди психолога. 2. Призначення психологічного кабінету та вимоги до його оформлення. 3. Психологічний кабінет в освіті. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Парадоксально, але, обговорюючи...
Вступ. 1. Формування ділового іміджу. 2. Ефекти сприйняття людини людиною. 3. Зовнішній вигляд ділової людини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Імідж — один із головних елементів, що визначає успішність...
1. Визначте в чом полягають результати ведення принципових переговорів? 2. Що дають Вам знання з етики спілкування для майбутньої професійної діяльності? 3. Різновиди ділових нарад. Список використаної літератури. 1....
Проблема індивідуальних відмінностей творчого мисленнєвого процесу весь час знаходяться в полі зору психологів. Виявлення впливу індивідуальних відмінностей мислення розв’язуючого на його пошуковий процес в цілому і на складові цього...
Вступ. 1. Нав’язливі ідеї. 2. Надцінні ідеї. 3.Маячні ідеї. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Серед розладів мислення особливе значення мають хворобливі ідеї: маячні, маячноподібні, надцінні (домінантні), нав'язливі, їх суть...
ПЛАН Введение 1. Определение конфликта 2. Типы конфликтов 3. Причины возникновения конфликтов 4. Управление конфликтами 5. Способы разрешения конфликтов 6.Стили поведения при конфликте 7.Переговоры – основа разрешения не согласийи...
Вступ І. Порушення поведінки, пов”язнане з неправильним вихованням ІІ. Патологічне формування характеру ІІІ. Хворобливі прояви, пов”язані з важкими захворюваннями психіки ІV. Поведінка дітей і підлітків з психопатією Висновки Використана...
Вступ. Розділ 1. Теоретична частина. 1.1. Історично-психологічні аспекти проблеми. 1.2. Характеристика ділового спілкування. 1.2.1. Визначення спілкування, його класифікація. 1.2.2. Психологічні особливості ділового спілкування. 1.2.3 Зони спілкування. 1.2.4. Фази спілкування....
Вступ. 1. Сфери життя, які охоплює психодіагностика. 2. Психодіагностична діяльність психолога як засіб психологічної допомоги особистості. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Психодіагностика в системі практичної роботи психолога має свої...
Вступ. 1. Вплив темпераменту на діяльність людини. 2. Психіка людини і безпека життєдіяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Тип вищої нервової діяльності є природженим, але деякі властивості нервової системи...
Постановка проблеми. З. Фрейд, відкривши несвідоме, цим самим поставив проблему методу, який би визначив дану категорію в психології, оскільки ситуація вимагала поєднання свідомого і несвідомого в єдине ціле. Він...
Вступ 1. Сфери життя, які охоплює психодіагностика 2. Психодіагностична діяльність психолога як засіб психологічної допомоги особистості 3. Методики, які використовує психолог у своїй психодіагностичній діяльності Висновки Список використаної літератури...
Вступ. 1. Прості судження та їх види. 2. Розподіл термінів у простому судженні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Судження є більш складною за поняття формою мислення, у ній стверджується...
1. Шляхи психологічної роботи працівників ОВС з масовидними скупченнями громадян. 2. Експеримент як метод соціальної психології. 3. Поняття, сутність, роль любові у трансформації особистості та суспільства (Е. Фромм, З.Фрейд,...
Вступ 1. Методи дослідження психічних захистів 2. Наукові методи оцінки психологічного захисту 2.1. Проективні перцепт-генетичні методики 2.2. Методи, засновані на спостереженні 2.2.1. Методи Вейлланта 2.2.2. Методика Джейкобсона 2.2.3. Оцінні...
Вступ. 1. Поняття та сутність стресу. 2. Причини виникнення стресу. 3. Стрес на робочому місці. Шляхи уникнення стресу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Стрес — психічна реакція, особливий стан...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Розвиток українського суспільства останніми десятиліттями супроводжується значними соціально-економічними та політичними перетвореннями, змінами життєвих пріоритетів, моральних понять і норм. За таких умов особливої актуальності набувають...
Вступ. 1. Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу. 2. Характеристика психологічних аспектів праці на підприємстві. 3. Психічні властивості особистості, їх розвиток і прояви в трудовій діяльності. Висновки. Список використаної літератури....
Введение. 1. Фрэнсис Бэкон – основоположник эмпиризма. 2. Джон Локк: "Опыт о человеческом разуме". 3. Философские воззрения Джорджа Беркли. 4. Эмпиризм в трактовке Давида Юма. Выводы. Список использованной литературы....
1. Вплив вашої особистості як комунікатора на результативність переконуючого впливу. 2. 25 правил спілкування. Список використаної літератури. 1. Вплив вашої особистості як комунікатора на результативність переконуючого впливу Поняття "спілкування"...
Вступ. 1. Основні поняття логіки І.Канта. 2. Судження Е.Канта. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Іммануїл Кант (1724—1804), назвавши арістотелівську логіку формальною, заявив, що після Арістотеля ця «логіка не могла...
Вступ 1. Творчі здібності та її прояви в дитячому віці 2. Індивідуальна своєрідність творчо обдарованої дитини Висновки Список використаної літератури Вступ Останнім часом в психологічній науці та освітянській практиці...
Вступ. 1. Вікова періодизація психічного розвитку. 2. Характеристика вікових періодів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Серед основних закономірностей психічного розвитку людини передусім назвемо нерівномірність цього процесу, сутність якої полягає...
Вступ. 1. Формування мети і задачі патопсихологічного дослідження. 2. Аномалії емоційно-особистісної сфери. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Патопсихологія (від грецького pathos — страждання, хвороба) є одним з розділів медичної...
Вступ. 1. Поняття та сутність уваги. 2. Різновиди та властивості уваги. 3. Взаємозв’язок уваги та діяльності людини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У процесі життєдіяльності людина з безлічі об'єктів...
Зміст 1. Формування професійної спостережливості як психологічна проблема 2. Дослідження організаційно-педагогічних умов формування професійної спостережливості у майбутніх офіцерів ОРД 3. Основні прийоми розвитку спостережливості Вступ Різноманітність і складність ситуацій...
Вступ. 1. Творчий шлях Р.Декарта та його вплив на розвиток сучасної науки. 2. Роль та місце Р.Декарта в логіці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Рене Декарт (1596—1650), піддаючи критиці...
Відмінність життєвих психологічних знань від наукових Причина і сутність кризи психологічної науки Функції психіки. Рефлекторність психіки. Відмінність психіки тварин від психіки людини Умовні рефлекси. Механізм утворення умовного рефлексу Психофізика...
Вступ. 1. Схильність та професійна готовність індивіда до ризику. 2. Визначення ступеня ризику та його оцінка. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Люди істотно відрізняються за готовністю до прийняття ризику,...
Тестовые методики для диагностики индивидуальных особенностей интеллекта, личности, межличностных отношений и психического состояния человека традиционно используются в сфере образования, здравоохранения, занятости, бизнеса, семейного консультирования. Психологу нередко приходится решать задачи,...
Вступ Як свідчить статистика, злочинність в Україні набула неабиякого поширення. В умовах економічної кризи, нерівномірності суспільного розвитку, різкого спаду рівня життя, значних прогалин у законодавстві та інших негативних чинників...
Вступ. 1. Загальна характеристика керівника. 2. Психологічна характеристика керівника. 3. Стиль керівництва. 4.Соціально-психологічний клімат керівництва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Соціально-психологічний клімат — це стан групової психіки, сукупність відношення...
№60. Сутність феноменологічної теорії (за К.Роджерсом). №61. Психологічна зріла особистість: позиції вітчизняної психології. №62. Розвиток мотивації в діяльності “зсув” мотиву на мету (О.М.Леонтьєв). №63. Умови становлення і розвитку особистості...
Вступ. І. Конкретно-науковий підхід до пояснення історії психології. Висновки. II. Тестові завдання. Список використаної літератури. Вступ Своєрідну історико-психологічну концепцію виклав М.Г.Ярошевський — один із найвизначніших сучасних істориків психології. Він...
Вступ. 1. Поведінка в екстремальних ситуаціях, забезпечення особистої безпеки. 2. Психологічні особливості організму людини в екстремальних ситуаціях. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Кожна людина в конкретних умовах життєдіяльності відповідає...
Вступ. 1. Психофізіологічна сумісність людей у колективі. 2. Загальні поняття стилю управління. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У кожного керівника складаються певні стереотипи управлінської діяльності. В усіх науках про...
В психології поняття „особистість” розглядають в сукупності понять: „людина”, „індивід”, „індивідуальність”. І – людина ІІ – індивід ІІІ – особистість ІV – індивідуальність І. Людина – представник людського роду...
Вступ. 1. Застосування психологічних служб в організаціях. 2. Соціально-психологічний клімат і його вплив на ефективність діяльності організації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Можна стверджувати, що психологи традиційно беруть участь...
Вступ. 1. Робота особистості з власного саморозвитку. 2. Основні концепції та джерела саморозвитку та самовиховання особистості. 3. Рушійні сили та механізми саморозвитку. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблема усвідомленого...
Сьогодні немає загальноприйнятого або узгодженого поняття предметної області „ризик”, його концептуального та операційного змісту. В психологічних дослідженнях ризику сьогодні можна виділити три основні напрямки: Перше- визначає ризик як ситуативну...
Вступ. 1. Суть психологічної готовності до професійної діяльності. 2. Структура готовності до професійної діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поняття психологічна готовність до діяльності було введено в психологічний обіг...
Вступ 1. Поняття та особливості інтуїції 2. Особливості прояву інтуїції в діловому спілкуванні та діяльності Висновки Список в використаної літератури Вступ Інтуїція (пізньолат. лат. intuitio — споглядання, від лат....
Вступ. 1. Поняття шахрайства та обману. 2. Маніпуляція та шантаж як види психологічного впливу на людину. 3. Психіка людини і безпека життєдіяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблема індивідуального...
Проблема методу наукового пізнання опукло представлена у висловлюванні сучасного видатного українського психолога С.Д.Максименка про те, що наука, як сфера духовно-практичного освоєння світу являє собою сукупність систематизованих знань про оточуючу...
Вступ. 1. Сутність сексуальної поведінки людини. 2. Стереотипи сексуальної поведінки людини. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сексуальна освіченість є важливою передумовою гармонійного особистого життя людини, збереження і поліпшення її...
Вступ. 1. Дайте визначення стимулюванню праці як соціального процесу. 2. Функції соціального контролю в організації. Висновок. Список використаної літератури. Вступ Стимулювання праці – це цілеспрямований чи нецілеспрямований вплив на...
Вступ. 1. Особливості професійної діяльності психолога. 2. Особистість психолога. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Практикуючий психолог має безоцінно сприймати клієнта, орієнтуватися не на власні моральні уявлення, стереотипи світосприймання й...
Вступ Проблема професійного самовизначення особистості, тобто підготовки молоді до усвідомленого обрання професії, добре відома у світі, а вдало обрана професія скорочує частоту фізичних і психічних проблем, пов’язаних із здоров’ям,...
Вступ. 1. Сутність самопізнання. 2. Процес самопізнання особистості. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Самопізнання є необхідним не тільки для вивчення себе, своїх якостей та можливостей, а й передбачає планування...
1. Визначити що таке психологія і педагогіка. 2. Метод освіти в сучасній основі. 3. Найбільш видатні фігури педагогіки і психології (Макаренко, Сковорода). 4. Найбільші університети: Шевченко, КПІ, Богомольця. 5....
Вступ. 1. Сутність та значення спілкування. 2. Види спілкування. 3. Основні типи, принципи та суперечності спілкування. 4. Механізми спілкування. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Спілкування — це дуже складний...
1. В чому полягає зміст спілкування?. 2. Поняття та зміст міжособистісного спілкування. 3. Як проявляється особистість у контексті спілкування?. 4. В чому полягають основні характеристики спілкування?. 5. Які складові...
Вступ. Розділ 1.ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬнОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ. 1.1. Природа образотворчої діяльності дітей. 1.2. Якісна характеристика готовності дитини до художньої творчості. Розділ 2. ОВОЛОДІННЯ ДІТЬМИ ОСНОВАМИ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ....
Вступ. 1. Зміст політичної психології індивідів. 2. Психологічна природа владних відносин. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Психологічний вплив як сутнісна характеристика буття людини є необхідною умовою успішної взаємодії та...
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 1.1. Проблема готовності до шкільного навчання у вітчизняній і зарубіжній психології. 1.2. Особливості дошкільного віку. 1.3. Готовність дитини до шкільного...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення здібностей та їх психодіагностика. 1.1. Поняття про здібності та їх походження. 1.2. Види здібностей. 1.3. Проблема здібностей в психодіагностиці. 1.4. Діагностика здібностей та...
Вступ. 1. Формування професійної спостережливості як психологічна проблема. 2. Дослідження організаційно-педагогічних умов формування професійної спостережливості у майбутніх офіцерів ОРД. 3. Основні прийоми розвитку спостережливості. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Теоретичні аспекти психологічної характеристики особистості. 1.1. Психологічна характеристика особистості. 1.2. Аналіз типів особистості за психологічними напрямками. Теорія З. Фрейда і К. Юнга. 1.3. Теорія відчуження Е. Фромма....
1. Що таке зовнішня структура управління?. 2. Розкрийте зміст і структуру психологічної готовності керівників до управління 3. У чому полягає специфіка основних стилів керівництва (авторитарного, демократичного та ліберального)?. 4....
Вступ. 1. Виникнення логіки як науки. 2. Основні етапи розвитку логіки. 3. Сучасна некласична логіка. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Логіка дуже давня наука. Її історія налічує 2,5 тисяч...
Вступ. 1. Поняття та структура анкети. 2. Характеристика видів відкритих та закритих питань, що використовуються при складанні анкети. 3. Формулювання та редагування питань анкети. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. Визнання наприкінці XIX ст. психології як самостійної науки. Висновки. ІІ.Тестові завдання. Список використаної літератури. Вступ Середину і другу половину ХІХ ст. можна вважати періодом становлення психології як самостійної...
Вступ. 1. Форми мислення та його різновиди. 2. Індивідуальні особливості мислення. 3. Взаємозв’язок мислення та інтелекту. 4. Види мислення і репрезентації Висновки. Список використаної літератури. Вступ Мислення часто розгортається...
Вступ. Визначення уяви. 1. Характерні особливості уяви. 2. Види уяви. 3. Процеси уяви. Висновки. Індивідуальні відмінності в уяві. Список використаної літератури. Вступ. Визначення уяви Уява належить до вищих пізнавальних...
Вступ І. Психологічні особливості дитини, пов”язнані з неправильним вихованням 1.1. Патологічне формування характеру ІІ. Хворобливі прояви, пов'язані з захворюваннями психіки дітей 2.1. Особливості поведінка дітей і підлітків з психопатією...
Вступ. 1. Попередники логіки Арістотеля у Стародавній Греції. 2. Логічне вчення Арістотеля. 3. Особливості логіки стоїків. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Логіка Стародавньої Греції досягла найбільшого розквіту завдяки діяльності...
Вступ Біля джерел античної логіки стоять представники елейської школи у філософії, насамперед Парменід (приблизно 540–480 до н. е.). Він одним із перших висловив думку, що чуття не можуть бути...
1. Як Ви розумієте “платонівсько-арістотелівський” (логіко-раціоналістичний) та “александрійсько-біблейський” типи мислення?. Список використаної літератури. 2. Елліністичні, римські та християнські складові ранніх візантійських політичних і правових концепцій. Список використаної літератури. 1....
Вступ Проблема професійного самовизначення особистості, тобто підготовки молоді до усвідомленого обрання професії, добре відома у світі, а вдало обрана професія скорочує частоту фізичних і психічних проблем, пов’язаних із здоров’ям,...
Вступ. 1. Специфіка і аспекти релігійного вчення про буття людини. 2. Походження людини у християнському вченні та християнських цінностей. Висновки. Тести. Список використаної літератури. Вступ Психологія дослівно перекладається як...
Вступ. 1. Особливості розвитку логіки в епоху Відродження. 2. Вчення представників епохи Відродження про статус логіки як науки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблема взаємозв`язку логіки і філософії завжди...
Вступ. 1. Предмет і завдання сучасної психології. 2. Місце психології в системі наук. 3. Галузі психології. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Психологія — одна з наук про людину, людські...
Вступ. 1. Поняття особистості та процесу розвитку. 2. Внутрішні та зовнішні фактори розвитку особистості Висновки. Список використаної літератури. Вступ Дана робота розкриває поняття “особистості” та її розвитку, показує її...
1. Природа терапевтического психоанализа. Психоанализ и психиатрия. 2. Смысл симптомов. Процедура символической интерпретации симптома. Понятие типических симптомов и особенности и особенности их интерпретации. 3. Понятие фиксации. Травматические фиксации и...
Вступ 1. Структура процесу ділового спілкування 2. Характеристика основних етапів становлення процесу ділового спілкування 3. Основні функції та роль у життєдіяльності Висновки Список використаної літератури Вступ Ділове спілкування є...
ВСТУП 1. Визначення основних понять у сфері алкогольної і наркотичної залежності 2. Методологія соціальної роботи з особами з наркотичною залежністю 3. Інтерактивні методи профілактики адитивної поведінки           3.1. Навчання...
Вступ. 1. Поняття та роль відчуттів у житті людини. 2. Закономірності та властивості відчуттів і сприймання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Людське пізнання поділяється на два рівні — чуттєве...
Вступ. 1. Кримінальна психологія, як галузь юридичної психології. 2. Конформна поведінка злочинця. 3. Психологічні основи допиту неповнолітніх. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Потреба у використанні психологічних знань...
Вступ. 1. Поняття та роль тривожності у формуванні невротичних розладів дітей. 2. Психолого-педагогічні умови подолання особистісної тривожності у дітей. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблема тривожності особистості завжди посідала...
Вступ Особливості концепції особистості Гуманістичні підходи до розгляду особистості Висновки Список використаної літератури Вступ Проблема особистості — одна з центральних у курсі психології. Про її складність та багатогранність свідчить...
Вступ. Внесок Аристотеля в розвиток логічного знання. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Аристотель — найвидатніший учений античності. Його вплив на розвиток науки античності, середньовіччя, та й нового часу важко...
Вступ. 1. Система кадрової роботи з персоналом та її психологічні особливості. 2. Об’єктивна необхідність та значення перевірки персоналу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Потребу в персоналі підприємство задовольняє в...
Вступ. 1. Поняття індуктивного умовиводу. 2. Види індуктивних умовиводів: повна і неповна індукція. 3. Індуктивні методи встановлення причинних зв’язків між явищами. Список використаної літератури. Вступ Індуктивні умовиводи – це...
Вступ 1. Поняття індивідуальності та особистості 2. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда Висновок Список використаних джерел Вступ Поняттям «індивід» звичайно позначається людина як одиничний представник тієї чи...
1. Початок розвивання самосвідомості. 2. Дитяча самосвідомість. 3. Самосвідомість підлітка. 4. Розвиток свідомості. Окремі прояви самосвідомості (самооцінка, самопізнання, самоспостереження і т.д.) 5. Онтогенетичний розвиток самопізнання. 6. Зміст самооцінки. Розвиток...
Актуальність проблеми. Вивчення групових норм, як одного із структурних компонентів групи, який повинен сприяти повноцінному її функціонуванню як єдиного суб’єкта діяльності та взаємодії, вимагає комплексного аналізу з врахуванням особливостей...
ВСТУП. Актуальність дослідження.Перспективи, що відкриваються сьогодні перед Україною вимагають залучати спеціалістів здатних глибоко розуміти, прогнозувати та планувати соціальну реальність. Серед професійних сфер діяльності від яких великою мірою залежить майбутній...
Вступ. 1. Спілкування як одна з нагальних потреб людини. 2. Спілкування як обмін інформацією. 3.Спілкування як сприймання та розуміння одне одного. 4. Роль міжособистих взаємин у спілкуванні. Висновки. Список...
Генетична психологія ґрунтується на тих логіко-методологічних засадах, що справжнє пізнання і розуміння об'єкта дослідження можливе лише за умови простеження виникнення і становлення даного об'єкта. Тож, з генетичної точки зору,...
Введение. 1. Предмет истории психологии. 2. Задачи истории психологии как отрасли психологической науки. Выводы. Список использованной литературы. Введение История психологии – это особая отрасль знания, имеющая собственный предмет. Его...
Введение. 1. Два направления в проблеме природы психики. 2. К.Д.Кавелин о культурной детерминации природы психики. 3. Общественно-историческая природа психики человека и ее формирование в онтогенезе человека. Выводы. Список использованной...
Вступ 1. Фобії у молодших школярів та боротьба з ними 2. Формування особистості 6-річної дитини 3. Шкільні страхи малюків — школярів 4. Проблема шкільної дезадаптації у дітей молодшого шкільного...
Вступ. 1. Поняття "сором". 2. Сором як страх осуду. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Почуття сорому може бути предметом дослідження в області етики; щодо цього Володимир Соловйов уперше вказав...
Вступ. 1. Поняття та сутність психологічного клімату в колективі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Успішне управління організацією та діяльністю її персоналу передбачає обізнаність не лише з діловим, а й...
Вступ. 1. Провідні психологічні теорії античності (Платон, Аристотель). 2. Розвиток вчення про душу е рамках філософських знань (Ібн Сіна, Ібн Рошду, Декарт, Спіноза, Локк). 3. Виділення свідомості як предмета...
Вступ. 1. Агресивні тенденції в дитячій поведінці. 2. Концепції та форми дитячої агресії. 3. Напрями корекційної роботи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Перебудова нашого суспільства, пов'язана з...
Вступ 1. Ціннісні підстави концепцій діяльності в психології й сучасній методології 2. Сутність мотивів діяльності 3. Професійна діяльність 4. Психологічна теорія діяльності Висновки Список використаної літератури Вступ Проблема мотивів...
Вступ. Розділ 1. Теоретичні проблеми адаптації в період переживання життєвих криз. 1.1. Психологічні чинники соціальної адаптації. 1.2. Кризовий стан: норма і відхилення. 1.3. Особистість на життєвому шляху. 1.4. Буденність...
Вступ. 1. Особливості логіки в період Середньовіччя. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Щодо логіки середньовіччя (як і всієї тогочасної культури) існують протилежні точки зору. Одні вчені розглядають цю епоху...
Вступ. Визначення та загальна характеристика пам’яті. 1. Фізіологічні основи пам’яті. 2. Види пам’яті. 3. Запам’ятовування, його особливості. 4. Відтворення і впізнання. 5. Забування, його особливості. Висновки. Індивідуальні особливості пам’яті....
Завдання 1. Психологічна характеристика юридичної праці Завдання 2. Нормативна регуляція поведінки особистості. Засвоєння особистістю моральних та правових норм. Завдання 3. Визначити, про які відносно самостійні компоненти структури особистості йдеться...
Вступ. 1. Історія становлення, предмет, принципи й завдання історичної психології. 2. Методи історичної психології. 3. Історична психологія про обожнення і духовність і критерій розвитку у процесі історіогенезу. Висновки. Список...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні підстави дослідження конфліктної поведінки особистості. 1.1. Методологічні проблеми теорії конфлікту. 1.2. Визначення конфлікту та характерні ознаки його прояву. 1.3. Види та типи конфліктів. Розділ 2....
Вступ 1. Поняття та особливості комунікабельності 2. Роль комунікації та комунікабельності у діяльності Висновки Список використаної літератури Вступ Комунікабельність — здатність легко вступати в контакт і відчувати задоволення від...
Вступ. 1. Характеристика психоактивних речовин. 2. Приховані ознаки вживання психоактивних речовин. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблема розповсюдження та зловживання наркотичних засобів в останні роки набуває гостроти і більш...
1. Дизгармонійні сімейні стосунки: план – розгортка. 2. План-розгортка системних характеристик сім'ї. Системна сімейна психологія М.Боуена. 3. Дитячо-батьківські стосунки. Кодекс раціонального батьківства. План-розгортка типів виховних впливів, їх доцільності та...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти понять свобода, відповідальність, провина і моральність. 1.1. Загальна характеристика понять свобода, відповідальність та провина. 1.2. Свобода людини як сутність права. 1.3. Основні проблеми відповідальності...
Вступ. 1. Поняття пам'яті та її теорії. 2. Фізіологічне підґрунтя та механізм пам'яті. 3. Процеси пам'яті. 4. Індивідуальні особливості пам'яті. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Згідно з фізичною теорією...
Вступ. 1. Психофізіологічна сумісність людей у колективі. 2. Загальні поняття стилю управління. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У кожного керівника складаються певні стереотипи управлінської діяльності. В усіх науках про...
Вступ. 1. Фізіолого-психологічні особливості праці. 2. Психіка людини та її вплив на працездатність та безпеку праці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Вплив екстремальних факторів веде до розвитку станів, до...
Вступ 1.Типологія і структура сім’ї. Проблеми сучасної сім’ї 2. Стан і тенденції розвитку типів сім'ї в Україні Висновки Список використаної літератури Вступ Сім’я як соціальний інститут є об’єктом теоретичного...
Вступ. 1. Нейропсихологія: предмет, методи, основні проблеми. 2. Характеристика структури вищої нервової діяльності. Спадкові та соціальні прояви нервової системи. 3. Психіка і мозок. Особливості роботи головного і спинного мозку....
1. Які основні елементи належать до внутрішньої структури управління? 2. Розкрийте можливості використання методів активного соціально-психологічного навчання в управлінні. 3. Чим колегіальні форми прийняття управлінських рішень відрізняються від індивідуальних?....
1.Парадокси теорії іменування. 2. Види відповідей. 3. Види критики. Список використаної літератури. 1. Парадокси теорії іменування Ім’я — вираз природної або штучної формалізованої мови, що позначає окремий предмет або...
Дитина народилася. Ким вона є і що вона має? Потужні інстинкти, задатки та величезний енергопотенціал — тобто, умови розвитку. Потенціал немовляти полягає у такому: не маючи жодного готового механізму...
Вступ. 1. Характер логіки Аристотеля. 2. Логіка Аристотеля та його вчення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Дітищем Арітотеля є логіка. Наука про мислення і його закони викладена великим вченим...
Вступ. 1. Формування ділового іміджу. 2. Ефекти сприйняття людини людиною. 3. Зовнішній вигляд ділової людини Висновки. Список використаної літератури. Вступ Імідж — один із головних елементів, що визначає успішність...
Вступ Уже в давніх упанішадах («Чхандогья», «Мунда-ка») «…йдеться про існування кількох самостійних видів звання…, в переліку яких крім Вед і різних магічних мистецтв згадуються хронологія, логіка (риторика), етимологія, граматика,...
1. Природні і суспільно-історичні передумови виникнення і розвитку свідомості. 2. Свідомість і мова. Список використаної літератури. 1. Природні і суспільно-історичні передумови виникнення і розвитку свідомості Матеріалістичний підхід до розкриття...
Вступ. 1. Психологічні особливості конфлікту у підлітків, їх причини. 2. Основні шляхи вирішення конфліктів між батьками та підлітками. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблема дослідження полягала в тому, щоб...
Вступление. Раздел 1. Теоретико-методологические основы темперамента. 1.1. Общее понятие темперамента. 1.2. Психологическая характеристика типов темперамента. 1.3. Возрастные особенности темперамента. 1.4. Отличительные признаки темперамента. Раздел 2. Роль темперамента в деятельности...
Введение. 1. Понятие жизненного кризиса и его проявления. 2. Формы переживания человеком психологических кризисов. Выводы. Список использованной литературы. Введение Психологический кризис — это переломный этап в жизни личности, рубеж...
Вступ. 1. Загальна характеристика формальної логіки як науки. 2. Структура сучасної логіки. 3. Логіка як наука: її предмет, метод, а також практичне значення її знань. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Поняття про особистість. 2. Концепції особистості як об’єкту управління. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Соціологія особистості — галузь соціології, яка вивчає особистість як об'єкт і суб'єкт соціальних...
Вступї. 1. Психологічна проблема та шляхи її розв’язання у психологічній науці. 2. Розуміння психології як науки про душу. Особистістьу теорії С.Л. Рубінштейна. 3. Проблема душі та тіла в психології....
Вступ. 1. Постать Герберта Спенсера та його основні праці 2. Герберт Спенсер як фундатор еволюціонізму та його основні погляди 3. Вплив на розвиток філософсько-психологічної думки Г.Спенсера. Теорія Спенсера. Висновки....
1. Уявлення про психіку людини в епоху Відродження. 2. Уява. Види, прийоми і розвиток уяви. 3. Умови ефективного формування уваги. Список використаних джерел. 1. Уявлення про психіку людини в...
Вступ. 1. Основні види психологічних досліджень. 2. Характеристика рівнів психологічних досліджень. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Усяка наука заснована на фактах. Вона збирає факти, зіставляє їх і робить висновки...
Вступ. 1. Лекції по психології та основні функції лекцій. 2. Аспекти підготовки й проведення лекцій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У вузівському навчанні в умовах стаціонару лекція є основною...
Введение ГЛАВА I. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 1.1. Особенности развития организма дошкольника 1.2. Основы гармоничного психофизического развития ребенка ГЛАВА II. НАПРАВЛЕННОСТЬ РАБОТЫ ДЕТСКОГО ПСИХОЛОГА В ХОДЕ АКТИВИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ...
Вступ. 1. Характеристика модальної особистості. 2. Особливості базової особистості. 3. Поняття типової особистості. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасний розвиток психологічної науки характеризується пошуком нових підходів до творення власного...