referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Шпаргалки

1. Проблеми визначення предмету трудового права Енциклопедичний словник «Трудове право» визначає предметом трудового права живу працю. На думку В. Усеніна і М. Баглая, предметом регулювання західного трудового права є...
14 / 09 / 2023
1. Антропологія — це наука, що: вивчає тілесну природу людини, її походження і подальший розвиток, близько стоїть до суспільних наук, також наука про походження й еволюцію людини, утворення людських...
1. Сутність і походження грошей Гроші — особливий товар, який є загальним еквівалентом при обміні товарів, формою їх вартості (або цінності). Водночас за допомогою грошей встановлюються економічні відносини між...
1. Поняття та ознаки господарської діяльності Господарська діяльність — це діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і...
20 / 10 / 2022
1. Понятие экономической теории. Предмет и функции экономической теории Экономическая теория есть наука о том, какие из редких производительных ресурсов люди и общество с течением времени, с помощью денег...
1. Предмет та завдання дошкільної педагогіки Дошкільна педагогіка — наука про закономірності виховання і навчання дітей від народження до вступу до школи. Ядром інтересу дошкільної педагогіки є дитина віком...
1. «Договір про ПРО» у міжнародних відносинах Знаменним етапом у справі приборкання гонки ракетно-ядерних озброєнь стали Договір між СРСР і США про обмеження систем протиракетної оборони (Договір щодо ПРО)...
22 / 08 / 2022
1) Які економічні умови визначили виникнення й становлення політекономії як науки? Важливу роль в історії економічної думки відіграло християнське вчення. Основними принципами християнської економіки є: 1) участь усіх працездатних...
1.  В чому полягає особливість міжнародних маркетингових досліджень? Міжнародне маркетингове дослідження — це система збору, обробки, аналізу та прогнозування даних, необхідних для прийняття рішень у міжнародній маркетинговій діяльності. Метою...
1. Сутність проблемного навчання при викладанні вузівського курсу “Основи правознавства” Проблемне навчання трактують і як принцип навчання, і як новий тип навчального процесу, і як метод навчання, і як...
2 / 07 / 2022
1. Причини виникнення соціології як науки Спробуємо відповісти насамперед на запитання: що сприяло виокремленню соціології в самостійну науку? У соціально-економічному плані — це передусім розвиток капіталізму в першій третині...
1.Юридическая деятельность и социальная деятельность: отличия Юридическая деятельность происходит в особой среде — в обществе, которое характеризуется своей неоднородностью, что дает основания осуществлять в дальнейшем видовое классификацию юридической деятельности....
1. Моделі комунікації з точки зору паблік рилейшнз і реклами Під комунікацією розуміють процеси перекодування даних із вербальної в невербальну і навпаки — з невербальної у вербальну сфери. Різні...
1. Страхова послуга як специфічний товар Страховик надає своєму клієнту страхову послугу, яка виступає як специфічний товар на страховому ринку. У порівнянні із звичайним товаром, страховик не створює ніякого...
1. Формування і розвиток предмета дисципліни “Економіка праці». Завдання, які вирішує дисципліна. Праця як об’єкт вивчення дисципліни Праця — це доцільна, свідома, організована діяльність людей, спрямована на створення матер...
1. Підприємство та його місце в системі ринкових відносин. Основні цілі його створення і функціонування Підприємство – самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу,...
Одними з основних показників роботи будь-якого підприємства є позиція керівництва, результативність, психологічний клімат. Зміна одного з цих параметрів тягне за собою зміну всіх інших. Саме керівник впливає на становлення...
Дозвілля як частина вільного часу, залучає молодь своєю нерегламентованістю і добровільністю вибору його різних форм, демократичністю, емоційною насиченістю, можливістю поєднати в ньому фізичну й інтелектуальну діяльність, творчу і споглядальну,...
Франкфуртська школа — критична теорія сучасного (індустріального) суспільства, різновид неомарксизму. Основні представники: Теодор Адорно, Макс Горкгаймер, Герберт Маркузе, Еріх Фромм, Вальтер Беньямін, Лео Левенталь, Франц Леопольд Нейман, Фрідріх Поллок,...
Зовні цінності виступають як властивість предмета або явища. Проте цінності притаманні предмету або явищу не від природи, не просто через внутрішню структуру об’єкта самого по собі, а тому, що...
Кодекс професійної етики соціолога встановлює загальну систему цінностей, відповідно до якої соціологи будують свою професійну роботу. Кодекс складено так, щоб подати основні принципи і правила, що стосуються професійних ситуацій,...
Стиль керівництва – це звична манера поведінки керівника щодо підлеглих. По «шкалі влади» стилі керівництва підрозділяються на кілька видів, наприклад, на: авторитарний (директивний) демократичний (колегіальний) ліберальний (поблажливий). Автократичний стиль...
Німецький соціолог Н. Еліас також розглядав циркуляцію моделей поведінки як важливий елемент формування етосу цивілізованості. Його ідеї щодо взаємозв’язків між соціальними та історичними циклами, на нашу думку, становлять важливий...
Важливим детермінуючим фактором взаємодіяльності, в результаті якої здійснюється міжособистісний вплив, є соціальні установки. Установка в широкому розумінні цього слова — ціннісне ставлення стосовно того чи іншого об’єкта, це оцінка...
Соціологічне дослідження — система логічних і послідовних методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур для отримання наукових знань про соціальне явище, процес. Соціологічні дослідження спрямовані на вивчення поведінки людей, груп, відносин,...
Парето виходить із того, що фундаментальним соціальним законом є закон «соціальної гетерогенності», внутрішньої диференційованості, серцевиною якого є протиставлення маси керованих індивідів невеликому числу керуючих, яких він і називає елітою....
Зазнавши відторгнення від своєї професійної середовища і переживаючи психологічно невизначеність соціального статусу, безробітний має мало шансів вступити до, взаємини з будь-якими соціальними організаціями (крім служби зайнятості). В даний час...
У США, Канаді й Німеччині, наприклад, кількість жінок – керівників фірм зростає швидше, ніж кількість керівників-чоловіків. У зв’язку з цим однією з найактуальніших проблем у сфері організаційно-управлінської діяльності стають...
Методика профілактики девіантної поведінки серед молоді — це сукупність методів попередження і недопущення у молоді відхилень від соціально позитивної поведінки. Найбільш ефективно цей вид діяльності проводиться за допомогою клінічної...
Влада керівника, на перший погляд, передбачена його повноваженнями. Однак у системі формальних повноважень керівника закладена потенційна влада над підлеглими, а реальна влада залежатиме від того, як формуються його відносини...
Прогноз — імовірне судження про стан певного явища в майбутньому. У вузькому значенні, прогноз — це спеціальне наукове дослідження перспектив розвитку певних процесів, явищ, переважно з кількісними оцінками. Прогнозування,...
Соціальне моделювання – це одна з категорій соціальної інформатики. Ретельне вивчення інфраструктури соціальної інформатики, розробка її основних категорій та понять, дослідження їх тлумачень надасть змогу спростити процеси пізнання інформації,...
Я-концепція визначає, по-перше, те, як буде діяти індивід в конкретній ситуації, а по-друге, те, як він буде інтерпретувати дії інших. Третя функція Я-концепції полягає в тому, що вона визначає...
Основу соціологічної концепції «суспільства ризику» заклав У. Бек. Суспільство ризику, за У. Беком не має чіткої межі між кількісно визначеним ризиком та невизначеністю (небезпекою), між «об’єктивним» аналізом ризику та...
Соціальна напруга – це особливий стан суспільної свідомості й поводження громадян, специфічне сприйняття й оцінка ними дійсності. Масштаби соціальної напруги здебільшого порівнюються з масштабами конфлікту й породжують його. Це...
Соціальна мобільність — перехід індивіда, соціального об’єкта або цінності, створеної або модифікованої завдяки людській діяльності, від однієї соціальної позиції до іншої. Поняття було введено П. Сорокіним у 1927 р....
Сучасне українське суспільство є суспільством змішаного типу, в якому статус і приписується, і досягається, де діють фактори, що спонукають до мобільності та перешкоджають їй. Дефіцит багатьох видів ресурсів, істотні...
Для розв’язання конфлікту,  необхідно: а) локалізувати конфлікт, не допустити долучення до нього нових учасників і факторів; б) позбавитися спрощення проблеми, яка стала причиною конфлікту; в) не втрачати часу на...
Символічний інтеракціонізм — один із найбільш цікавих і продуктивних напрямків в сучасній соціології, який зводить зміст соціальних процесів до взаємодії індивідів в групі і суспільстві. Мід визначав свою концепцію...
Останніми роками значне поширення одержали структурно-семіотичні концепції культури, що спираються на новітні лінгвістичні методи дослідження. Семіотичний метод, що ґрунтується на вченні про знаки, дає змогу вивчити знакову систему (структуру...
Репрезентативність — принцип тотожності сформованої моделі досліджуваного об’єкта параметрам (критеріям) генеральної сукупності. Одним із важливих гарантів репрезентації є кваліфікаційний рівень фахівців. Так, за результатами опитувань всього 1800 осіб вчені...
Прикладом групових течій соціологічного психологізму є психологія натовпу французького вченого Гюстава Лебона (1841-1931). Він вважає, що сучасна йому цивілізація є продуктом інтелектуальної творчої еліти, але життя європейського суспільства на...
Психологічне пояснення соціальних процесів не вимагало негайного розриву з ідеями біолого-еволюційної школи. Спочатку мова йшла тільки про те, щоб «Доповнити» еволюціоністський схему вивченням психологічних механізмів розвитку і функціонування суспільства....
Психологічні професійно важливі якості — якості індивіда, які безпосередньо стосуються трудового процесу і впливають на його ефективність. Професійно важливими якостями можуть бути конституційні (загальносоматичні), нейродинамічні (пов’язані з нервовою діяльністю)...
П. Бергер і Т. Лукман в роботі «Соціальне конструювання реальності. Трактат з соціології знання» прагнуть обґрунтувати необхідність «узаконювання» символічних універсалій суспільства [1]. Теорія легітимації виходить з того, що внутрішня...
Серед розповсюджених методів опитування респондентів важливе місце займає метод анкетного опитування. Надзвичайна популярність цього методу пояснюється різноманітністю і якістю соціологічної інформації, яку можна одержати за його допомогою. Даний метод...
У соціальну науку ідеї життєвого світу були перенесені австрійським філософом і соціологом Альфредом Шюцом — одним із засновників «розуміючої соціології». А. Шюц вживав поняття «повсякденний світ» як синонім «світу...
Соціологія сім’ї — галузь соціології, яка вивчає формування, розвиток і функціонування сім’ї, шлюбно-сімейних відносин у конкретних культурних та соціально-економічних умовах. Об’єктом галузі є сім’я як соціальний інститут та мала...
Девіантна поведінка, що розуміється як порушення соціальних норм, придбало в останні роки масовий характер і поставило цю проблему в центр уваги соціологів, соціальних психологів, медиків, працівників правоохоронних органів. Порушення...
Контент-аналіз — метод досліджень текстів чи іншої подібної інформації, систематична процедура, метою якої є об’єктивний аналіз змісту будь-якого тексту. Контент-аналіз текстів масової комунікації проектується за усіма правилами соціологічного дослідження...
Е.Фромм сконцентрував увагу на суперечливості людського існування, розрізняючи при цьому такі дихотомії: патріархальний та матріархальний принципи організації життя людей; авторитарну та гуманістичну свідомість; протилежні типи характеру; володіння та буття...
Під імовірнісними розуміють відбори, за яких, по-перше, кожна одиниця генеральної сукупності зберігає рівну або майже рівну ймовірність бути відібраною до вибіркової сукупності і, по-друге, сформована таким чином вибіркова сукупність...
Соціологія як самостійна наука виникла не через появу нового об’єкта дослідження, а через те, що в суспільних науках, що існували, виникли проблеми, які неможливо було вирішити в рамках цих...
У загальній теорії дії соціальні інститути виступають як особливі ціннісно-нормативні комплекси, що регулюють поведінку індивідів і статусно-рольову структуру суспільства. Інституційна структура соціуму посідає важливе місце, оскільки саме вона покликана...
Центральне місце в системі соціальних ідей Франкфуртської школи займає «критична теорія суспільства». її ініціатор М. Горкгаймер ставить два основних завдання: відмовитись від ідеалістичного розуміння історії і відмовитись від «економічного...
Формулювання гіпотези — заключна частина теоретичної підготовки емпіричного соціологічного дослідження. Гіпотеза в соціологічному дослідженні — це науково обґрунтована уява про структуру соціальних об’єктів, характер елементів і зв’язків, які утворюють...
Планування польового етапу роботи є складовою частиною робочого плану дослідження, в якому фіксуються строки та види діяльності під час збирання первинної соціологічної інформації та її підготовки до введення в...
Марксизм виник як учення про суспільно-економічні формації та їх зміну, причому зміна формацій визнавалась основою періодизації всесвітньо-історичного процесу розвитку людства. Ідейними передумовами теорії марксизму були німецька класична філософія, класична...
Термін «кар’єра» (від франц. carriere та італ. сarriera — біг) у загальному розумінні означає успішне просування в галузі суспільної, службової, наукової та іншої діяльності. Термін «кар’єра» інколи подають в...
Девіація як соціальне явище буває різноманітною, присутня в суспільстві будь-якого типу і притаманна кожній соціальній спільноті. Особливо вона виявляється на етапі трансформації соціальної системи, під час зміни ціннісних орієнтацій....
Соціальні рухи — сукупність колективних дій великої кількості людей, спрямованих на підтримку певних соціальних процесів і змін або на протидію їм. Спричинюють їх незадоволеність людей життям в цілому або...
Громадська думка є одним з найдавніших феноменів суспільного життя. Зростання її впливу на соціальні відносини пов»язане з демократизацією життя, підвищенням культурного та освітнього рівня населення, процесами глобалізації тощо. Аналізом...
Представники сучасного структуралізму (К. Леві-Сгрос, Ж. Лакан, Р. Барт, М. Фуко, Ж. Дерріда, Ч. Пірс та ін.) вивчають етнографічні, психологічні, історико-культурні, естетичні утворення як сукупності взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів,...
Освіта — це соціальний інститут, покликаний відтворювати культуру шляхом постійної передачі соціально значимого досвіду попередніх поколінь наступним. Стосовно індивідуального розвитку такий процес трактується як становлення особистості відповідно до генетичної...
Соціальна антропологія охоплює антропологічно зорієнтовані концепції соціальної життєдіяльності. Намагаючись вивести явища суспільного життя з природи людини, представники соціальної антропології вивчають проблеми соціуму як сумісного буття (Карл Льовіт, 1907—1973), як...
У соціології Е. Дюркгейма важливими є поняття норма й патологія* Вчений рекомендує розрізняти нормальне і патологічне з огляду на структурно-функціональний стан суспільства і вивчати ці явища як речі. Конкретний...
У XX столітті соціологія отримала найбільший розвиток: виникли наукові центри в більшості західноєвропейських країн, інституціоналізувати співтовариство соціологів, сама соціальна наука активно розвивалася по різних векторах і напрямах. Різноманіття соціологічних...
Капітал (Capital) — це головна сума коштів, необхідна для започаткування та здійснення виробництва (діяльності). Власник капіталу, купуючи на ринку товари — робочу силу й засоби виробництва, — поєднує їх...
Рентабельність – це якісний, вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або ступень використання ресурсів, що є в наявності, в процесі виробництва і реалізації продукції. Коефіцієнти рентабельності – система...
Переважною системою оплати праці є відрядна система заробітної плати. Вона дозволяє працівнику своїми зусиллями збільшувати продуктивність праці і відповідно підвищувати розмір своєї заробітної плати. При відрядній системі оплати праці...
Нормування праці виконує ряд функцій, у тому числі виступає основою наукової організації праці й засобом забезпечення оптимального співвідношення між мірою праці та її оплатою. Зміст роботи з нормування праці...
Політика ціноутворення є частиною економічної і соціальної політики будь-якої держави. Органи державного управління будують свої стосунки з товаровиробниками, використовуючи наступні важелі: податкову і фінансово-кредитну політику, включаючи встановлення ставок податків...
Аналіз беззбитковості чи аналіз витрат, обсягів виробництва і прибутковості підприємства — здійснюється з метою визначення кількості одиниць товару, необхідної для продажу, чи обсягу реалізації послуг, аби окупити всі витрати....
До груп технічних новин і нововведень, стосовно яких визначаються й оцінюються економічна та інші види ефективності, належать створення, виробництво та використання нових або модернізація (поліпшення експлуатаційних характеристик) існуючих засобів...
Санація — це комплекс послідовних взаємопов’язаних заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, організаційного, соціального характеру, спрямованих на виведення суб’єкта господарювання з кризи і відновлення або досягнення ним прибутковості та конкурентоспроможності. Санацію підприємство...
У вітчизняній літературі стверджують, що реструктуризація — це комплексні зміни з антикризовими заходами. В інших це поняття асоціюється із своєрідним «ярликом» на процесі змін підприємства, який має чітко відображати...
Уплив чинника форми власності, а також розміру підприємства на рівень його інноваційної активності вивчено недостатньо, хоча вища інноваційна активність характерна переважно для великих підприємств, що мають можливості використання оборотних...
Практично найбільш важливою треба вважати класифікацію чинників ефективності за місцем реалізації в системі управління  діяльністю (третя ознака групування чинників). Особливо важливим є виокремлювання внутрішніх (внутрішньогосподарських) і зовнішніх (народногосподарських) чинників,...
Поняття ефективності — одне з центральних в економічній теорії та практиці. На будь-якому напрямі суспільного життя вона визначає доцільність дій господарюючого суб’єкта в економічній системі. Розрізняють суспільну, виробничу, соціальну,...
Фінансова стійкість – характеристика стабільності фінансового стану підприємства, яка забезпечується високою часткою власного капіталу в загальній сумі використовуваних фінансових засобів. Аналіз фінансової стійкості повинний показати наявність чи відсутність у...
Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється насамперед у швидкості обороту його коштів. Рентабельність підприємства відображає ступінь прибутковості його діяльності. Аналіз ділової активності й рентабельності укладається в дослідженні рівнів...
Систематична, об’єктивна оцінка фінансового стану підприємств, їхньої ліквідності, платоспроможності й фінансової стійкості необхідна для пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності, яка в свою чергу є однією з умов...
Прибуток, як економічний показник, є різницею між чистим доходом і собівартістю продукції. Прибуток є кінцевим результатом діяльності підприємства. В залежності від порядку визначення прибуток буває таких видів: Економічний підхід...
Важливим інструментом управління фінансами підприємства є фінансовий план. Основна мета складання фінансового плану — узгодження доходів із витратами в плановому періоді. У перспективному фінансовому плані вирішуються принципові питання фінансування...
Операційна система торговельного підприємства являє собою відкриту самостійну систему, органічне поєднання елементів та зв’язків якої забезпечує задоволення потреб кінцевого споживача у належному торговельному обслуговуванні, а її структура поєднує три...
Постійне покращення операційної діяльності є необхідним для досягнення вищої рентабельності. Однак це не завжди є достатнім. Приклади компаній, що успішно конкурували, засновуючись на операційній ефективності впродовж тривалого часу і...
Продуктивність — це комплексна характеристика діяльності організації, яка включає всі зусилля, що вкладаються підприємством у виробництво. Продуктивність підприємства означає баланс між всіма факторами виробництва, який дає максимальне виробництво продукції...
Якість — це сукупність характеристик об’єкта щодо його спроможності задовольняти встановлені і передбачувані потреби. Організація управління якістю передбачає, що вище керівництво підприємства встановлює відповідні процедури управління і контролю залежно...
Успіх організації значною мірою визначається якістю товарів та послуг. Для досягнення успіху у своїй діяльності організація має забезпечити конкурентоспроможну якість та конкурентоспроможну ціну на свою продукцію. Під якістю продукції...
Системи управління запасами можна класифікувати по характеру рухи потоку матеріалів від постачальника до покупця. Існують дві основні категорії систем. Одна охоплює виробництво і постачання, де покупець є кінцевим одержувачем...
Управління запасами — це забезпечення та підтримування оптимальної кількості й видів фізичних ресурсів, необхідних для реалізації стратегічного плану організації. Важливість управління запасами пояснюється тим, що виробництво — це потік...
Оперативне управління здійснюється в двох стадіях: Перша — розробка на основі виробничої програми оперативно-календарних планів виготовлення і випуску продукції; Друга — безперервний оперативно-виробничий облік, контроль, регулювання виконання планів засобами...
На цьому етапі побудови операційної системи виникають два взаємопов’язані питання: скільки об’єктів і якої потужності потрібно створити? де розташувати кожен об’єкт? Рішення щодо питання про кількість і продуктивність підприємств...
Методи менеджменту — способи здійснення управлінської діяльності, застосовувані для постановки й досягнення цілей організації. Зміст методу менеджменту в остаточному підсумку зводиться до відповідей на питання: як, яким способом можна...
Еволюція менеджменту як наукової дисципліни представляє собою ряд етапів, які часто співпадали: * етап розвитку науки про управління людьми в процесі виробництва — школа наукового управління (1885 — 1929...
Незалежно від організації, в якій працюють менеджери, вони мусять оволодіти трьома головними типами навичок: технічними, комунікативними (навички спілкування), аналітичними. Практичне використання цих навичок змінюється залежно від рівня управління. Проте...
Менеджмент (англ. management — управління, завідування, організація) це управління виробництвом або комерцією; сукупність принципів, методів, коштів і форм управління, що розробляються і що застосовуються з метою підвищення ефективності виробництва...
Недійсність шлюбу — це особливий вид сімейно-правової санкції, яка застосовується у випадках порушення передбачених законом умов укладення шлюбу і означає анулювання тих юридичних наслідків, які законом пов’язуються з дійсним...
8 / 12 / 2021
За заявою одного з подружжя в органах РАГСу шлюб розривається у випадках, якщо другий з подружжя; а) визнаний судом безвісно відсутнім; б) визнаний судом недієздатним внаслідок душевної хвороби або...
8 / 12 / 2021
Згідно ст.41 «при взаємній згоді на розірвання шлюбу подружжя, що не мають неповнолітніх дітей, розірвання шлюбу виробляється в органах реєстрації актів цивільного стану…» Реєстрація розірвання шлюбу при взаємній згоді...
8 / 12 / 2021
1. Охарактеризувати особливості розвитку економіки в сучасних умовах. 2. Види зайнятості та їх основна характеристика. 3. Основні регіони України та їх характерні особливості. 4. Зміст та функції податків. Основні...
1. Філософія, її предмет і роль у суспільстві 2. Основні функції філософії 3. Філософія і світогляд. 4. Історичні тиші світогляду та їх характеристика. 5. Структура світогляду. 6. Основні функції...
1. Політологія – як наука: предмет політології, функції, методи. 2. Виникнення політичних вчень в стародавньому Сході 3. Політична думка в стародавній Греції 4. Політична думка в стародавньому Римі 5....
Тема І. Зміст підприємницької діяльності. 1. Чому підприємництво вважається самоутворюючим фактором економіки? 2. Яку роль відіграє підприємництво серед інших факторів суспільного відтворення? 3. Сформулюйте ціль підприємницької діяльності. 4. Перерахуйте...
Тема№1. Предмет, мета та завдання дисципліни "Правознавство". • Поняття держави її ознаки та функції. Правова держава. • Форми держави (правління, устрою, політичного режиму) • Поняття права, його джерела та...
13 / 12 / 2020
1. Предмет, методи та завдання курсу «Історії економіки та економічної думки" 2. Етапи розвитку економічної історії як наукової дисципліни 3. Підходи та критерії до проблеми періодизації історії економіки як...
1. Поняття про господарський облік, його значення в управлінні ринковою економікою 2. Облік надходження нематеріальних активів. 3. Класифікація виробництв промислових підприємств. 4. Форма звітності "Баланс" її зміст і джерела...
1.Розкрити поняття юридичної науки, вказати на її місце в системі суспільних наук. 2.Дати характеристику функцій загальної теорії держави і права. 3.Охарактеризуйте внутрішню та зовнішню функцію.. 4.Розкрити поняття і значення...
21 / 09 / 2020
1. Як забезпечується право громадян України на вищу освіту?. 2. Яка структура вищої освіти в Україні?. 3. Які освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти запроваджені в Україні? 4. Яка...
44. Показники ліквідності балансу комерційного банку. 45. Показники, що описують ділову активність банківської установи. 46. Методика визначення розміру основного капіталу банку. 47. Методика визначення розміру додаткового капіталу банку. 48....
1. Участь України у світовій торгівлі. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 2. Економічні інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Список використаної літератури. 1. Участь України у світовій торгівлі. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності...
1. Предмет і функції дидактики, становлення дидактики як науки. 2. Зв’язок дидактики з іншими науками. Обгрунтуйте. 3. Завдання сучасної дидактики початкового навчання. 4. Види і методи дидактичних досліджень. 5....
1. Функции экономической теории. Место экономической теории в системе общественных наук Экономическая теория является универсальной наукой, выступает в качестве методологического фундамента сложного комплекса экономических наук и оказывает значительное влияние...
1. Сутність та властивості організації як об'єкту управління За визначенням Честера Бернарда: “Організація — група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або спільних цілей”. Всі організації...
1. Предмет та завдання курсу „Всесвітня історія". Джерела вивчення та історіографія. 2. Головні підсумки 1-ої світової війни. 3. Версальська система мирних договорів /1919-1920рр.А Паризька мирна конференція. Утворення Ліги Націй...
30. Аналіз і планування витрат на персонал. 31. Тарифне нормування оплати праці та його ефективність. 32. Формування системи соціального захисту в Україні 33. Організація захисту інвалідів в Україні 34....
1. Предмет і завдання курсу "Історія педагогіки". Основоположні принципи розвитку історико-педагогічного процесу. 2. Виховання як категорія суспільного існування. Виховання у первісному суспільстві. Особливості виховання у різних суспільствах. 3. Країни...
1. Загальна психологія як наука та її використання в роботі психолога 2. Становлення психології як науки. 3. Завдання психології як науки. 4. Галузі психологічної науки. 5. Основні напрями розвитку...
1. Охарактеризувати особливості розвитку економіки в сучасних умовах. 2. Види зайнятості та їх основна характеристика. 3. Основні регіони України та їх характерні особливості. 4. Зміст та функції податків. Основні...
1. Порядок предоставления ежегодного основного отпуска. 2. Общие условия предназначения пенсии за выслугу лет. 3. Особенности управления персоналом в процессе мотивации персонала 4. Понятия, основания и виды поощрения за...
Модуль 1. Економіка, організація і нормування праці 1.1. Регулювання соціально-трудових відносин та економіка праці 1. Праця як основа розвитку суспільства і провідний чинник виробництва Праця, трудова діяльність є такою...
1. Основні види аналітико-синтетичної переробки документної інформації Для забезпечення різноманітних інформаційних запитів користувачів існують різні види наукової обробки документів. Найчастіше до них відносять: складання бібліографічних описів документів, індексування, анотування,...
1. Організація як складова система та об'єкт управління. 2. Стратегічне лідерство і подолання опору змінам 3. Дайте перелік можливих джерел фінансування інноваційної діяльності. 4. Фінансова політика підприємства. 5. Взаємозв'язок...
Білет №1. 1. Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів. 2. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. 3. Поняття фінансів підприємства. 4. Небанківскі фінансово-кредитні установи. Білет №2. 1. Функції фінансів,...
1. Поняття і предмет конституційного права. 2. Метод конституційного права та його види. 3. Загальна характеристика джерел конституційного права. 4. Система конституційного права. 5. Поняття та види конституційно-правових інститутів....
17 / 02 / 2019
1. Філософія, її предмет і роль у суспільстві 2. Основні концепції походження людини. 3. Особливості філософії стародавньої Індії 4. Поняття методу і методології 5. Основні принципи філософського пізнання світу....
1. Визначити поняття культури, об'єкту і суб'єкту культурного розвитку. 2. Обгрунтувати характер, специфіку української культури в контексті європейського культурного розвитку. 3. Проаналізувати італійське мистецтво доби Відродження. 4. Дати оцінку...
Дисципліна «Менеджмент». 1. Предмет науки менеджмент, його завдання та сучасні особливості 2. Основні категорії менеджменту. 3. Наукові принципи менеджменту. 4. Поняття і класифікація функцій менеджменту 5. Сутність і класифікація...
1. Світогляд як продукт духовного практичного ставлення людини до світу Людина є соціоприродною істотою, єдністю біологічного (природного) та духовного начал. Духовне та природне, як її суттєві якості, існують і...
Що таке глобалізація? Явище глобалізації – це об’єктивна реальність сучасної цивілізації, а сам термін – найбільш уживаний як у спеціальній, так і публіцистичній літературі. Наука на сьогодні має чимало...
16 / 05 / 2018
1. Предмет і метод культурології. Завдання культурології 2. Поняття культури. Різноманітні концепції визначення культури. 3. Культура як „друга природа". Співвідношення культури і натури. 4. Культура як світ знаків. Інформаційно-семіотичні...
1. Авторське право та суміжні права. 2. Верховна Ради України, як гілка державної влади. 3. Вибори в Україні та порядок їх проведення. 4. Види власності. 5. Види злочину 6....
15 / 03 / 2018
1. Суб'єкти, об'єкти та види зовнішньоекономічної діяльності До видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні суб'єкти цієї діяльності, належать: 1. експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; 2....
Теоретичні питання до іспиту. 1. Сутність управління та особливості його здійснення в різних системах 2. Походження влади і соціального розшарування. 3. Сутність адміністративно-державного управління. 4. Суб'єкт та об'єкт адміністративного...
1. Роль обліку в управлінні підприємством. 2. Суть і функції управлінського обліку. 3. Базові моделі управлінського обліку. 4. Взаємозв'язок функцій управління та управлінського обліку. 5. Порівняння управлінського та фінансового...
1. Суть, функції та структура фінансового ринку Сутність та роль фінансового ринку в економіці держави найбільш повно розкривається в його функціях, основними з яких є: 1) мотивована мобілізація заощаджень...
1. Поняття та природа державного будівництва та місцевого самоврядування Державне будівництво і місцеве самоврядування – це наука, що являє собою систему узагальнених знань про організацію роботи органів публічної влади....
3 / 12 / 2017
1. Передісторія України: археологічна періодизація, еволюція людини та людського суспільства. 2. Трипільська культура на українських землях. 3. Перші етноси на території України: Кіммерійці. Скіфи. Сармати. 4. Антична колонізація Північною...
1. Предмет, об’єкт і основні завдання курсу. 2. Суть та зміст науково-технічної діяльності 3. Суть та основні види інноваційної діяльності 4. Сутність поняття "організація". Системний підхід до вивчення організації...
1.Дайте визначення предмету "Історія України", вкажіть на основні методологічні принципи, джерела та значення його вивчення у вищій школі. 2.Розкрийте суть основних історіософських концепцій щодо походження та часу виникнення українського...
Світ і людина у філософії античності 1. Космоцентризм і антропологізм античної філософії На відміну від східної філософської парадигми, яка пояснювала світ реальних речей і явищу химерно-фантастичному дусі, західна філософська...
1.Історія виникнення діловодства (справочинства) З далеких часів дійшли до нас різновиди документів, з допомогою яких ми пізнаємо історію своєї країни, її героїчне минуле, з'ясовуємо особливості побуту народу, правові форми...
Характерные признаки олигопольного рынка. Модель Курно. Ценовая война. Модель «Дилемма заключенного». Модель «ломаной кривой спроса». Типы олигополистического поведения: Вопрос № 1. Характерные признаки олигопольного рынка. Олигополия – рыночная структура,...
Білет № 25. 1. Поняття і історія розвитку форфейтинга. 2. Небанківське кредитування підприємств. 3. Мета і задачі фінансового менеджменту. 4. Активні та пасивні операції комерційних банків. Білет №26. 1....
1. В чому полягає зміст спілкування?. 2. Поняття та зміст міжособистісного спілкування. 3. Як проявляється особистість у контексті спілкування?. 4. В чому полягають основні характеристики спілкування?. 5. Які складові...
Актуальні проблеми міжнародної економіки. 1. Міжнародна економіка, її сутність, фактори розвитку і основні сучасні тенденції. 2. Проблеми і протиріччя міжнародної економіки (МЕ). 3. Глобалізація економічного розвитку, її головні прояви....
63. Які форми зовнішньоекономічної діяльності найбільш поширені сьогодні серед українських підприємств, чому?. 4 64. Чи залежить менеджмент від організаційно-правової форми українського підприємстві)? Обґрунтуйте відповідь. 4 65. Якою мірою інвестиційне...
Основи римського цивільного права ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Поняття, предмет та система римського цивільного права Тема 1. Поняття, предмет та система римського права Питання: 1. Предмет курсу "Основи римського цивільного...
1 / 01 / 2017
1. Світогляд: формування, структура та функції. 2. Визначення філософії як особливої системи наукового пізнання. 3. Предмет та проблеми філософії як науки. 4. Функції філософії. її місце в духовному житті...
1. Історичні передумови виникнення, становлення та етапи розвитку гімнастики як виду спорту. Досягнення української гімнастики на Олімпійських іграх та інших змаганнях найвищого рівня Гімнастичні вправи — це основний зміст...
17 / 09 / 2016
1. Основне призначення створення страхових фондів. 2. Функції страхування. 3. Сутність інвестиційної функції страхування. 4. Захисна функція страхування і її прояви. 5. Компенсаційна функція страхування. 6. Суб'єкти страхових правовідносин...
1. «Бродячі люди» Середньовіччя й сміхова народна культура Література середніх віків мала переважно викривальне спрямування щодо існуючих порядків. Особливе місце займала поезія вагантів (від німецького — бродячі люди), які...
1. Поняття фінансів. Фінанси як економічна та правова категорія Фінанси є багатостороннім і складним явищем, що характеризується різними істотними ознаками, має певні якості й форми прояву. Фінанси — це...
26. Особливості підходів щодо розукрупнення підприємства. 27. Використання перетворення як форми реорганізації підприємств. 28. Види та напрямки фінансових інвестицій. 29. Перевага та особливості короткострокових і довгострокових фінансових вкладень. 30....
1. Валютні режими: види, переваги та недоліки, критерії обрання Еволюція валютних режимів в світовій практиці свідчить про наявність тенденції поступового переходу країн від режимів фіксації валютно- обмінного курсу до...
1. Розкрийте зміст поняття "соціальний захист" у вузькому та широкому сенсі, що входить до його змісту. У чому полягають стратегії соціального захисту. Надайте визначення понять "соціальна допомога", "соціальне страхування",...
1. Історичні передумови виникнення та розвитку філософії 2. Філософія, її об'єкт і предмет. 3. Основні проблеми філософи. 4. Світогляд, його сутність і структура. 5. Основні історичні типи світогляду. 6....
1. Громадянське суспільство — це: а) сфера суспільного життя, що не регулюється державою та політичними нормами; б) сфера приватного життя людей; в) саморегуляція і самоврядування суспільства; г) сфера управління...
1. Основні категорії управління та їх взаємозв'язок. 2. Поняття закону, принципу, мети, функції, технології, структури; їх використання в управлінні персоналом. Поняття: кадри, робоча сила, трудові ресурси, персонал, людські ресурси....
1. Політологія – як наука: предмет політології, функції, методи. 2. Виникнення політичних вчень в стародавньому Сході 3. Політична думка в стародавній Греції 4. Політична думка в стародавньому Римі 5....
1. Крито-Мікенська цивілізація. 2. "Велика грецька колонізація". 3. Античний Рим. 4. "Варварські королівства" на території Західної Римської імперії. 5. Франкська держава і розвиток Західної Європи після її розпаду. 6....