referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Шпаргалки

1. Охарактеризувати особливості розвитку економіки в сучасних умовах. 2. Види зайнятості та їх основна характеристика. 3. Основні регіони України та їх характерні особливості. 4. Зміст та функції податків. Основні...
1. Філософія, її предмет і роль у суспільстві 2. Основні функції філософії 3. Філософія і світогляд. 4. Історичні тиші світогляду та їх характеристика. 5. Структура світогляду. 6. Основні функції...
1. Політологія – як наука: предмет політології, функції, методи. 2. Виникнення політичних вчень в стародавньому Сході 3. Політична думка в стародавній Греції 4. Політична думка в стародавньому Римі 5....
Тема І. Зміст підприємницької діяльності. 1. Чому підприємництво вважається самоутворюючим фактором економіки? 2. Яку роль відіграє підприємництво серед інших факторів суспільного відтворення? 3. Сформулюйте ціль підприємницької діяльності. 4. Перерахуйте...
Тема№1. Предмет, мета та завдання дисципліни "Правознавство". • Поняття держави її ознаки та функції. Правова держава. • Форми держави (правління, устрою, політичного режиму) • Поняття права, його джерела та...
13 / 12 / 2020
1. Предмет, методи та завдання курсу «Історії економіки та економічної думки" 2. Етапи розвитку економічної історії як наукової дисципліни 3. Підходи та критерії до проблеми періодизації історії економіки як...
1. Поняття про господарський облік, його значення в управлінні ринковою економікою 2. Облік надходження нематеріальних активів. 3. Класифікація виробництв промислових підприємств. 4. Форма звітності "Баланс" її зміст і джерела...
1.Розкрити поняття юридичної науки, вказати на її місце в системі суспільних наук. 2.Дати характеристику функцій загальної теорії держави і права. 3.Охарактеризуйте внутрішню та зовнішню функцію.. 4.Розкрити поняття і значення...
21 / 09 / 2020
1. Як забезпечується право громадян України на вищу освіту?. 2. Яка структура вищої освіти в Україні?. 3. Які освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти запроваджені в Україні? 4. Яка...
44. Показники ліквідності балансу комерційного банку. 45. Показники, що описують ділову активність банківської установи. 46. Методика визначення розміру основного капіталу банку. 47. Методика визначення розміру додаткового капіталу банку. 48....
1. Участь України у світовій торгівлі. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 2. Економічні інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Список використаної літератури. 1. Участь України у світовій торгівлі. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності...
1. Функции экономической теории. Место экономической теории в системе общественных наук Экономическая теория является универсальной наукой, выступает в качестве методологического фундамента сложного комплекса экономических наук и оказывает значительное влияние...
1. Сутність та властивості організації як об'єкту управління За визначенням Честера Бернарда: “Організація — група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або спільних цілей”. Всі організації...
1. Предмет та завдання курсу „Всесвітня історія". Джерела вивчення та історіографія. 2. Головні підсумки 1-ої світової війни. 3. Версальська система мирних договорів /1919-1920рр.А Паризька мирна конференція. Утворення Ліги Націй...
30. Аналіз і планування витрат на персонал. 31. Тарифне нормування оплати праці та його ефективність. 32. Формування системи соціального захисту в Україні 33. Організація захисту інвалідів в Україні 34....
1. Предмет і завдання курсу "Історія педагогіки". Основоположні принципи розвитку історико-педагогічного процесу. 2. Виховання як категорія суспільного існування. Виховання у первісному суспільстві. Особливості виховання у різних суспільствах. 3. Країни...
1. Загальна психологія як наука та її використання в роботі психолога 2. Становлення психології як науки. 3. Завдання психології як науки. 4. Галузі психологічної науки. 5. Основні напрями розвитку...
1. Охарактеризувати особливості розвитку економіки в сучасних умовах. 2. Види зайнятості та їх основна характеристика. 3. Основні регіони України та їх характерні особливості. 4. Зміст та функції податків. Основні...
1. Порядок предоставления ежегодного основного отпуска. 2. Общие условия предназначения пенсии за выслугу лет. 3. Особенности управления персоналом в процессе мотивации персонала 4. Понятия, основания и виды поощрения за...
Модуль 1. Економіка, організація і нормування праці 1.1. Регулювання соціально-трудових відносин та економіка праці 1. Праця як основа розвитку суспільства і провідний чинник виробництва Праця, трудова діяльність є такою...
1. Основні види аналітико-синтетичної переробки документної інформації Для забезпечення різноманітних інформаційних запитів користувачів існують різні види наукової обробки документів. Найчастіше до них відносять: складання бібліографічних описів документів, індексування, анотування,...
1. Організація як складова система та об'єкт управління. 2. Стратегічне лідерство і подолання опору змінам 3. Дайте перелік можливих джерел фінансування інноваційної діяльності. 4. Фінансова політика підприємства. 5. Взаємозв'язок...
Білет №1. 1. Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів. 2. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. 3. Поняття фінансів підприємства. 4. Небанківскі фінансово-кредитні установи. Білет №2. 1. Функції фінансів,...
1. Поняття і предмет конституційного права. 2. Метод конституційного права та його види. 3. Загальна характеристика джерел конституційного права. 4. Система конституційного права. 5. Поняття та види конституційно-правових інститутів....
17 / 02 / 2019
1. Філософія, її предмет і роль у суспільстві 2. Основні концепції походження людини. 3. Особливості філософії стародавньої Індії 4. Поняття методу і методології 5. Основні принципи філософського пізнання світу....
1. Визначити поняття культури, об'єкту і суб'єкту культурного розвитку. 2. Обгрунтувати характер, специфіку української культури в контексті європейського культурного розвитку. 3. Проаналізувати італійське мистецтво доби Відродження. 4. Дати оцінку...
Дисципліна «Менеджмент». 1. Предмет науки менеджмент, його завдання та сучасні особливості 2. Основні категорії менеджменту. 3. Наукові принципи менеджменту. 4. Поняття і класифікація функцій менеджменту 5. Сутність і класифікація...
1. Світогляд як продукт духовного практичного ставлення людини до світу Людина є соціоприродною істотою, єдністю біологічного (природного) та духовного начал. Духовне та природне, як її суттєві якості, існують і...
Що таке глобалізація? Явище глобалізації – це об’єктивна реальність сучасної цивілізації, а сам термін – найбільш уживаний як у спеціальній, так і публіцистичній літературі. Наука на сьогодні має чимало...
16 / 05 / 2018
1. Предмет і метод культурології. Завдання культурології 2. Поняття культури. Різноманітні концепції визначення культури. 3. Культура як „друга природа". Співвідношення культури і натури. 4. Культура як світ знаків. Інформаційно-семіотичні...
1. Авторське право та суміжні права. 2. Верховна Ради України, як гілка державної влади. 3. Вибори в Україні та порядок їх проведення. 4. Види власності. 5. Види злочину 6....
15 / 03 / 2018
1. Суб'єкти, об'єкти та види зовнішньоекономічної діяльності До видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні суб'єкти цієї діяльності, належать: 1. експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; 2....
Теоретичні питання до іспиту. 1. Сутність управління та особливості його здійснення в різних системах 2. Походження влади і соціального розшарування. 3. Сутність адміністративно-державного управління. 4. Суб'єкт та об'єкт адміністративного...
1. Роль обліку в управлінні підприємством. 2. Суть і функції управлінського обліку. 3. Базові моделі управлінського обліку. 4. Взаємозв'язок функцій управління та управлінського обліку. 5. Порівняння управлінського та фінансового...
1. Суть, функції та структура фінансового ринку Сутність та роль фінансового ринку в економіці держави найбільш повно розкривається в його функціях, основними з яких є: 1) мотивована мобілізація заощаджень...
1. Поняття та природа державного будівництва та місцевого самоврядування Державне будівництво і місцеве самоврядування – це наука, що являє собою систему узагальнених знань про організацію роботи органів публічної влади....
3 / 12 / 2017
1. Передісторія України: археологічна періодизація, еволюція людини та людського суспільства. 2. Трипільська культура на українських землях. 3. Перші етноси на території України: Кіммерійці. Скіфи. Сармати. 4. Антична колонізація Північною...
1. Предмет, об’єкт і основні завдання курсу. 2. Суть та зміст науково-технічної діяльності 3. Суть та основні види інноваційної діяльності 4. Сутність поняття "організація". Системний підхід до вивчення організації...
1.Дайте визначення предмету "Історія України", вкажіть на основні методологічні принципи, джерела та значення його вивчення у вищій школі. 2.Розкрийте суть основних історіософських концепцій щодо походження та часу виникнення українського...
Світ і людина у філософії античності 1. Космоцентризм і антропологізм античної філософії На відміну від східної філософської парадигми, яка пояснювала світ реальних речей і явищу химерно-фантастичному дусі, західна філософська...
1.Історія виникнення діловодства (справочинства) З далеких часів дійшли до нас різновиди документів, з допомогою яких ми пізнаємо історію своєї країни, її героїчне минуле, з'ясовуємо особливості побуту народу, правові форми...
Характерные признаки олигопольного рынка. Модель Курно. Ценовая война. Модель «Дилемма заключенного». Модель «ломаной кривой спроса». Типы олигополистического поведения: Вопрос № 1. Характерные признаки олигопольного рынка. Олигополия – рыночная структура,...
Білет № 25. 1. Поняття і історія розвитку форфейтинга. 2. Небанківське кредитування підприємств. 3. Мета і задачі фінансового менеджменту. 4. Активні та пасивні операції комерційних банків. Білет №26. 1....
1. В чому полягає зміст спілкування?. 2. Поняття та зміст міжособистісного спілкування. 3. Як проявляється особистість у контексті спілкування?. 4. В чому полягають основні характеристики спілкування?. 5. Які складові...
1. Суспільне виробництво: ознаки, форми, еволюція Виробництво складає вихідний пункт і першу ознаку економічної діяльності людей. Виробництво — це процес взаємодії людини з природою з метою створення матеріальних благ...
Актуальні проблеми міжнародної економіки. 1. Міжнародна економіка, її сутність, фактори розвитку і основні сучасні тенденції. 2. Проблеми і протиріччя міжнародної економіки (МЕ). 3. Глобалізація економічного розвитку, її головні прояви....
63. Які форми зовнішньоекономічної діяльності найбільш поширені сьогодні серед українських підприємств, чому?. 4 64. Чи залежить менеджмент від організаційно-правової форми українського підприємстві)? Обґрунтуйте відповідь. 4 65. Якою мірою інвестиційне...
Основи римського цивільного права ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Поняття, предмет та система римського цивільного права Тема 1. Поняття, предмет та система римського права Питання: 1. Предмет курсу "Основи римського цивільного...
1 / 01 / 2017
1. Світогляд: формування, структура та функції. 2. Визначення філософії як особливої системи наукового пізнання. 3. Предмет та проблеми філософії як науки. 4. Функції філософії. її місце в духовному житті...
1. Історичні передумови виникнення, становлення та етапи розвитку гімнастики як виду спорту. Досягнення української гімнастики на Олімпійських іграх та інших змаганнях найвищого рівня Гімнастичні вправи — це основний зміст...
17 / 09 / 2016
1. Основне призначення створення страхових фондів. 2. Функції страхування. 3. Сутність інвестиційної функції страхування. 4. Захисна функція страхування і її прояви. 5. Компенсаційна функція страхування. 6. Суб'єкти страхових правовідносин...
1. "Бродячі люди" Середньовіччя й сміхова народна культура Література середніх віків мала переважно викривальне спрямування щодо існуючих порядків. Особливе місце займала поезія вагантів (від німецького — бродячі люди), які...
1. Поняття фінансів. Фінанси як економічна та правова категорія Фінанси є багатостороннім і складним явищем, що характеризується різними істотними ознаками, має певні якості й форми прояву. Фінанси — це...
26. Особливості підходів щодо розукрупнення підприємства. 27. Використання перетворення як форми реорганізації підприємств. 28. Види та напрямки фінансових інвестицій. 29. Перевага та особливості короткострокових і довгострокових фінансових вкладень. 30....
1. Валютні режими: види, переваги та недоліки, критерії обрання Еволюція валютних режимів в світовій практиці свідчить про наявність тенденції поступового переходу країн від режимів фіксації валютно- обмінного курсу до...
1. Розкрийте зміст поняття "соціальний захист" у вузькому та широкому сенсі, що входить до його змісту. У чому полягають стратегії соціального захисту. Надайте визначення понять "соціальна допомога", "соціальне страхування",...
1. Історичні передумови виникнення та розвитку філософії 2. Філософія, її об'єкт і предмет. 3. Основні проблеми філософи. 4. Світогляд, його сутність і структура. 5. Основні історичні типи світогляду. 6....
1. Громадянське суспільство — це: а) сфера суспільного життя, що не регулюється державою та політичними нормами; б) сфера приватного життя людей; в) саморегуляція і самоврядування суспільства; г) сфера управління...
1. Основні категорії управління та їх взаємозв'язок. 2. Поняття закону, принципу, мети, функції, технології, структури; їх використання в управлінні персоналом. Поняття: кадри, робоча сила, трудові ресурси, персонал, людські ресурси....
1. Політологія – як наука: предмет політології, функції, методи. 2. Виникнення політичних вчень в стародавньому Сході 3. Політична думка в стародавній Греції 4. Політична думка в стародавньому Римі 5....
1. Крито-Мікенська цивілізація. 2. "Велика грецька колонізація". 3. Античний Рим. 4. "Варварські королівства" на території Західної Римської імперії. 5. Франкська держава і розвиток Західної Європи після її розпаду. 6....