referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Політика, політологія

Актуальність дослідження. Характерними рисами суспільної свідомості пересічної людини в час соціальних трансформацій — у т.ч. нинішнього реформування українського суспільства — є тривога, невпевненість і несталість оцінок. Оскільки психіка не...
Актуальність. В українській соціально-політичній думці існують певні традиції у царині національної ідеї, здійснення спроб моделювання державності. Вельми актуальними для розуміння українського „комплексу бездержавності”, пошуку шляхів його подолання є концепції,...
Незважаючи на те, що в діяльності сучасної української бюрократії переважають негативні риси і тенденції, слід зазначити, що бюрократія залишається важливим складовим елементом політичної системи. Проаналізовані вище дисфункції української бюрократії...
Дослідженнями електоральної поведінки етнічних груп займається ряд зарубіжних вчених, серед яких можна виділити російських дослідників Туровського Р. Ф., Грішина М. Ф., Сергеєву О. Я., вітчизняних науковців Римаренка С. Ю....
На підставі аналізу теоретико- методологічних аспектів етноконфліктологічних позицій сучасних вітчизняних дослідників (зокрема, О.Антонюка, І.Варзара, А.Кіссе, В.Котигоренка, О.Майбороди, Г.Перепелиці та ін.) засадовується наступний висновок: міжетнічний конфлікт у рамках багатонародної країни...
Доброчинність, як одна з форм нада­ння допомоги, виникла, мабуть, з появою людини. Бо особливо під час первинного розвитку, людині необхідно було мати під­тримку зі сторони оточуючих, аби вижити. Наприклад,...
Вступ Політичні партії – це складний соціокультурний та політичний феномен, який протягом багатьох років відіграє значну роль в житті суспільства, і який можна розглядати з багатьох боків. З політологічної...
Вступ Актуальність теми. Політика є важливою сферою діяльності суспільства та держави. Від її ефективності залежить успішність держави, благополуччя суспільства та гідне життя кожної людини. Державна політика України протягом її...
Вступ Актуальність теми. З прадавніх часів політика була й залишається одним із найважливіших джерел і механізмів організації спільного життя людей, могутнім знаряддям цілеспрямованих перетворень як в окремих країнах, так...
Актуальність теми. В нашому суспільстві останніми роками спостерігається істотне економічне зростання, стабілізовується фінансова сфера, почав підвищуватися життєвий рівень населення, однак чи є достатні підстави досягнутий життєвий рівень вважати прийнятним?...
Конституційний склад Верховної Ради України та її структура визначаються Конституцією України, Законами України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 року, «Про статус народного депутата України» від...
З яких елементів складається політична система? Поняття політична система суспільства пов’язане із подвійним його розумінням: у широкому розумінні — це цілісний комплекс усіх політичних явищ, які існують у суспільстві,...
Вступ На певному етапі розвитку суспільства виникає політична система як одна із систем (поряд з економічними, соціальними, духовними), пов’язана з особливою формою діяльності людей — політикою. Політична система суспільства...
Відмінність між унітарною та федеративною державами полягає в тому, що: Територія унітарної держави складається з тією чи іншою мірою самоврядних адміністративних одиниць, які не мають політичної самостійності і виконують...
Поширеною є типологія французького політолога Ж. Блонделя, який вирізняє п’ять типів політичних систем: 1) ліберальні демократії; 2) радикально-авторитарні (комуністичні) системи; 3) традиційні (збереження наявних соціальних відносин); 4) популістські (властиві...
Панування, тобто шанси слухняності щодо певних розпоряджень, може ґрунтуватися на різних мотивах покірності. Воно може зумовлюватись простою зацікавленістю в тому, щоб слухатись, пов’язаною з раціонально-доцільним підрахунком відповідних прибутків і...
Вступ Виборче право і системи, встановлюючи правила обрання і розподілу парламентських місць і урядових повноважень, тим самим встановлюють специфічні форми взаємовідносин між парламентом, урядом і електоратом; між виконавчою і...
Введение Актуальность темы обусловлена ​​тем, что утверждение государственности, демократизация общества требуют новых подходов к процессам формирования политической зрелости. Противоречия и конфликты переходного состояния общества, распространение новых политических ценностей создают...
Введение Во второй половине 20-х годов важнейшей задачей экономического развития стало превращение страны из аграрной в индустриальную, обеспечение ее экономической независимости и укрепление обороноспособности. Неотложной потребностью была модернизация экономики,...
Вступ Інтерес до феноменів політичної еліти і політичного лідерства та первісні спроби їхнього тлумачення сягають глибокої давнини. Систематичне осмислення, найвищий рівень обґрунтування та практичне застосування теоретичних узагальнень щодо них...
Вступ Відомо, що у виборчій кампанії звичайно виділяється кілька основних етапів: формування законодавчої бази виборів; оголошення виборів; висування кандидатів (збирання підписів); реєстрація кандидатів; передвиборчі заходи; голосування; визначення результатів виборів...
Введение Моральные аспекты политики приобретают в наше время большую актуальность, активно обсуждаются в прессе, научной литературе. Нередко ставится вопрос, совместимы ли вообще понятия политики и нравственности, не являются ли...
Вступ Актуальність теми. Політичний процес є складним і багатовимірним феноменом. Сьогодення характеризується безліччю значних соціально-політичних проблем. Однією з найактуальніших з них є становлення, розвиток і трансформація демократичного політичного та...
Вступ Актуальність теми. Кінець XX — початок XXI ст., що ознаменувався швидким розвитком комп’ютерних інформаційних технологій у країнах Заходу, призвів до виникнення нової форми взаємодії між владою та споживачами...
ВСТУП Дослідження присвячене аналізу таємних масонських організацій від періоду виникнення до сьогодення. Особливу увагу приділено впливу масонських лож на історію, політику та розвиток людства. Як відомо, масонство – це...
Вступ Актуальність теми. В останні десятиліття ХХ та на початку XXI століть на політичну обстановку у світі все сильніше почало впливати поширення ісламського фундаменталізму й екстремізму, а також пов’язана...
Вступ Теоретичне осмислення реальної практики побудови демократичного суспільства в Новий і Новітній час привело до створення різних теоретичних концепцій демократії. Широка участь освічених мас у суспільному процесі, децентралізація і...
1. Поняття та структура громадянського суспільства Громадянське суспільство – історичний феномен, що виникає на певному етапі розвитку людського суспільства. Розвиток громадянського суспільства у кожній окремо взятій державі має свої...
Вступ Фідель Кастро, у першу чергу, це – Куба, а вже потім – революціонер і людина, що очолювала комуністичний режим і державу. Фіделя Кастро називають месією революції, несамовитим оратором,...
Вступ Осінні місяці 2013 року — це той часовий період, протягом  якого повною мірою  повинні були виявитися наслідки уведення Національним банком України обмежень на оплату в наявній формі сум...
Вступ Масштаби перетворень, що відбуваються в суспільстві як у глобальному, так і на локальному й регіональному рівнях, не вкладаються в звичні теоретичні схеми, які досі пояснювали соціальні, економічні, політичні,...
Вступ Актуальність теми. Розвиток політичних процесів в Україні неможливий без дальшої демократизації суспільства, важливим елементом якої є виникнення та функціонування в конституційних рамках політичних партій та рухів. Створення політичних...
Вступ Актуальність теми дослідження. Дослідження політичної системи окремих країн є важливою складовою прикладної політології. Особливо актуальними є дослідження партійних систем країн, які мають значну політичну вагу у світі. До...
Вступ В умовах сучасних глобальних процесів становлення громадянського суспільства демократія визнана кращою формою правління переважною кількістю країн світу, хоча традиційні форми її здійснення мають значні вади. Саме тому в...
Вступ Сьогодні Україна здійснює велику кількість реформ шляхом використання інформації, інформаційно-комунікаційних технологій і сучасних знань у політичній, економічній та соціальній сферах. Зазначені реформи вимагають одночасного реформування законодавства у відповідних...
Вступ В XVІІІ столітті Каппадокия знайшла нову столицю — Невшехир, що є центром Каппадокії й донині. Невшехир був заснований на початку XVІІІ століття великим везиром, Невшехерлі Дамат Ібрагімом Пашею,...
Вступ Актуальність теми. Проблематика легітимності політичної влади, способів та методів її легітимації як ніяка інша відображає в собі всю складність і суперечливість сучасного політичного процесу. Від початку вона побудована...
Вступ Актуальність теми. Виборчу кампанію можна визначити як здійснення будь-якої діяльності з метою отримання підтримки для кандидатів або політичних партій на виборах. Має вона свої позитивні й негативні аспекти....
Вступ Усі парламенти світу працюють над підвищенням ефективності свого законодавчого процесу та виконанням цілої низки різноманітних парламентських обов’язків. Одна з проблем, що постає перед парламентами, полягає в тому, щоб...
Вступ Роль науки як засобу пізнання істотно зросла в XX ст. і продовжує зростати. Саме науці людство зобов’язане величезним приростом знань про навколишній світ, проникненням у таємниці макро- і...
Актуальність тими дослідження. Світові глобалізаційні процеси актуалізували проблему суверенітету держави. За даних обставин суверенітет перестав розглядатися як невід’ємна ознака держави. Все частіше висуваються припущення про відмирання суверенітету як атрибуту...
Актуальність теми дослідження. Однією з ознак розвиненої демократичної системи є налагоджена взаємодія між органами державної влади і громадянами, а також практика контролю з боку громадськості над діяльністю органів влади....
Вступ Сучасний етап розвитку політичної науки в Україні можна охарактеризувати як період стабільності. Окреслено предметне поле політології, визначено проблематику і методи досліджень. Вийшли друком монографічні праці, присвячені актуальним проблемам...
Актуальність теми. Сучасний світ стає дедалі взаємозалежнішим, глобальним, інтегрованим. Але про цілком «безхмарні» перспективи бодай відносно-одномірного процвітання окремих країн, регіонів і континентів говорити не доводиться, – на заваді вселюдському...
1. Тоталітарний і авторитарний політичні режими: основні риси Недемократичні режими виражені різними формами тоталітаризму і авторитаризму. У перекладі з пізньолатинської «тоталітарний» означає «як такий, що відноситься до цілого». Зміст...
Вступ Необхідність аналітичного дослідження характеру політичних конфліктів у сучасних умовах, їх причин, наслідків, засобів і механізмів розв’язання актуалізується тією ситуацією, що склалася в Україні після виборів 2011 року, пов’язаних...
Роль і значення політології в житті суспільства обумовлені двома обставинами: 1) особливостями її предмета й 2) тими функціями, які вона виконує і які відрізняють її від інших наук про...
Вступ Актуальність теми. Інформаційний простір поширився сьогодні настільки, що потребував утворення якогось об’єднавчого фундаменту, що і відбулося в ідеї інформаційного суспільства. І якщо спочатку головними ідеологами були ентузіасти-комп’ютерщики та...
Вступ Актуальність теми. З прадавніх часів політика була й залишається одним із найважливіших джерел і механізмів організації спільного життя людей, могутнім знаряддям цілеспрямованих перетворень як в окремих країнах, так...
Вступ Інтерес до феноменів політичної еліти і політичного лідерства та первісні спроби їхнього тлумачення сягають глибокої давнини. Систематичне осмислення, найвищий рівень обґрунтування та практичне застосування теоретичних узагальнень щодо них...
Вступ Останніми роками термін «регіональна політика» міцно закріпився в економічному лексиконі як науковців у галузях економічних та суспільних наук, так і представників усіх рівнів державного управління. Необхідність регіональної політики...
Вступ Дослідження бюрократії й бюрократизму дає змогу з´ясувати функціональну значущість цих соціальних явищ, розробити заходи запобігання деформації суспільства, проаналізувати важливі питання соціального управління. Поява бюрократії як соціального явища пов´язана...
Вступ Актуальність теми. Однією з центральних проблем сучасної політології є дослідження трансформацій від авторитарних і тоталітарних режимів до демократичних. Під час аналізу режиму перехідного типу та оцінювання ефективності його...
Вступ Проблема дослідження сутності політичної свободи є актуальною, виходячи з цілої низки обставин науково-гносеологічного, онтологічного, культурно-історичного характеру. Можна повною мірою однозначно стверджувати, що людська свобода є єдиним універсальним індикатором...
Вступ. Актуальність і важливість даного дослідження зумовлене як станом сучасного українського суспільства, так і станом української політологічної думки. Сучасне українське суспільство перебуває в пошуках власної суспільно-політичної ідентичності. Глибока криза...
Вступ Країни Африки, Океанії та Австралія перебувають на різних етапах економічного розвитку. ПАР, Австралія та Нова Зеландія — розвинуті держави. Більшість держав Африки та Океанії — найменш розвинуті країни...
Вступ Актуальність теми. На сьогодні НАТО залишається найбільш міцним та послідовним у своїх діях воєнно-політичним блоком. Зважаючи на те, що кордони НАТО впритул наблизились до кордонів України внаслідок розширення...
Вступ Суспільно-політичні процеси у світі, у тому числі в Україні, засвідчують колосальний розрив між цілями та можливостями здійснення реформування суспільства, його демократизації. Це зумовлює потребу теоретичного осмислення проблем політичного...
Вступ Герберт Уеллс – англійський письменник, автор соціально-фантастичних та побутових романів, оповідань, наукових робіт з літературознавства, історії, біології. Центральне місце в його творчості посіло питання про шляхи розвитку науково-технічного...
Основи сучасної політичної системи Японії, яка докорінно відрізняється від довоєнної, були закладені прийняттям Конституції 1947 р. її найважливішими положеннями стали визнання суверенітету народу, основних прав людини, принципів розподілу влади...
Вступ Історичні корені сучасних українсько-російських суперечностей Ключовим для розуміння природи українсько-російських відносин є визнання особливої ролі Росії й України в історії Центральної та Східної Європи, їх вирішального впливу на...
Вступ Зважаючи на провідну зовнішньополітичну роль США набуває актуальності дослідження чинників, що впливають на політику американських президентів. Вагомим є можливість прогнозування їхньої діяльності, що спричиняє вплив на розвиток країн...
Вступ Актуальність теми. Еволюція державотворчих процесів в Україні робить актуальним ретроспективний аналіз основних західних концепцій, пов’язаних з моделями державного управління. Неоконсерватизм близький до соціального лібералізму, у якого він сприйняв...
Вступ 1. Характеристика політичної думки стародавнього Сходу 2. Політична думка Стародавньої Греції та Стародавнього Риму Висновки Список використаної літератури Вступ Політологія сягає своїм корінням у найдавніші часи — у...
Вступ. 1. Ідеологія як конституційований елемент політики. 2. Структура і функції політичної ідеології. 3. Основні політичні ідеології сучасності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поняття "ідеологія" , на перший погляд,...
Вступ. 1. Етнос і нація, їх системоутворюючі ознаки. 2. Національне питання. Теорія і практика його розв′язання в Україні. 3.Міжнаціональні конфлікти: причини виникнення, засоби попередження і розв′язання. Висновки. Список використаної...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження. Формування і реалізація безпекової політики є проблемою, що має перманентний характер і не втрачає своєї актуальності упродовж всієї історії людства, відколи воно почало...
Вступ. Розділ 1. Загальні засади конституційного ладу України. 1.1. Основні принципи конституційного ладу України. Розділ 2. Державний устрій України. 2.1. Форма державного правління. 2.2. Політичний режим України. Розділ 3....
1. Політологія – як наука: предмет політології, функції, методи. 2. Виникнення політичних вчень в стародавньому Сході 3. Політична думка в стародавній Греції 4. Політична думка в стародавньому Римі 5....
Характер і стан політичної культури України справляють істотний вплив на формування політичної системи, на особливості політичного режиму, політичну поведінку людей та громадсько-політичних організацій. Тому, я вважаю, важливо розглядати політичну...
Вступ. 1. Біографія Ю.Тимошенко. 2. Політична діяльність Ю.Тимошенко. 3. Місце та роль Ю.Тимошенко в історії України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Юлія Володимирівна Тимошенко (27 листопада 1960, Дніпропетровськ) —...
Вступ. Розділ 1. Історія становлення інституту Представництва Президента України в Криму. 1.1. Історія Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим. 1.2. Функції Представництва Президента України в Республіці Крим. 1.3....
1. Проблеми сучасної регіональної політики України. 2. Державне регулювання АПК. 3. Державна політика у сфері патентів і ліцензій. 4. Концептуальні підходи до створення державної системи економічного прогнозування та планування....
Вступ. 1. Генезис, сутність, ознаки і функції держави. Структура державної влади. 2. Типи державного устрою та форми правління. 3. Деформації державного апарату і засоби їх подолання. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Роль моральних мотивів у політиці. 2. Взаємозв'язок політики та економіки як механізмів регуляції суспільного життя. 3. Політична діяльність та її основні форми. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ 1. Ідеологія державного будівництва в Україні 2. Етапи ідеології державного будівництва в Україні. Правова основа державного будівництва 3. Структура моделі народної держави і державного управління Висновки Список використаної...
Вступ. 1. Політична література за часів Київської Русі. 2. Східноруська політична література XIII-XIV ст. 3. Розвиток української політичної літератури у другій половині XVI — першій третині XVII ст. Полемічна...
Вступ. 1. Лібералізм і консерватизм як основні політичні ідеології посттоталітарного суспільства. 2. Питання ліберального праворозуміння в контексті глобалізації. 3. Європейські ліберальні організації: історія діяльності та інституціалізації у кінці ХХ...
Вступ. 1. Особливості ісламського фактору в міжнародному тероризмі. 2. Тероризм ісламістських терористичних організацій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У глобалізованому світі ісламський тероризм та політичний іслам відіграють все більшу...
Вступ. 1. Створення Міждержавної Ради зі стандартизації, метрології та сертифікації (МДР) та її основні функції. 2. Основна діяльність Міждержавної Ради зі стандартизації, метрології та сертифікації. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Поняття та оцінка політичного ризику. 2. Класифікація політичних ризиків. 3. Оцінювання політичних ризиків. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Різноманітні негативні впливи з боку держави, імовірність змін курсу...
Вступ. Розділ 1. Політологія як наука. Предмет, методи, функції і категорії політології. Розділ 2. Становлення політичної науки. Розділ 3. Політологія в системі суспільствознавства, її роль у формуванні політичних відносин...
Стан парлементаризму Парламент – Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади України Повноваження Верховної Ради Функції Верховної Ради 1. Стан прламенту Парламент — Верховна Рада України — єдиний...
Вступ. 1. Політологія в системі гуманітарного знання. 2. Взаємозв'язок політології з іншими соціальними науками. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У самому загальному виді політологія — це наука про політика,...
Вступ. 1. Сучасні зарубіжні моделі місцевого самоврядування. 2. Характерні особливості місцевого самоврядування в сучасній Україні. 3. Самоврядування в м. Києві: уроки історії і сучасність. 4. Декларація прав людини та...
Вступ. 1. Класичний лібералізм. 2. Критично-утопічний соціалізм. 3. Марксизм. 4. Елітизм. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Велика французька революція проклала шлях для розвитку капіталізму в Західній Європі. Прогрес нових...
Вступ. 1. Загальне та особливе у поглядах Платона та Аристотеля на проблеми державності, владування та демократії. 2. Основні ідеї марксистської концепції політики та сучасність. 3. Сутність, структура та функції...
Вступ. 1. Політологія в системі суспільних наук. 2. Становлення політології як науки і навчальної дисципліни серед гуманітарних дисциплін. 3. Проблеми політології як науки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність...
ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ РАДИ — ОРГАНИ МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІНШІ ЛАНКИ СИСТЕМИ САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ І САМОВРЯДУВАННЯ ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО...
Вступ. 1. Поняття, риси і класифікація принципів, що діють у правовій системі. 2. Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права. 3. Загальноправові принципи. 4. Міжгалузеві й галузеві принципи. 5. Принципи правових інститутів....
Вступ. 1. Сутність та поняття політичних та національних традицій. 2. Звичаєві традиції у цивільному та цивільно-процесуальному праві. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Звичаєве право у межах предметного кола фольклористики...
ВСТУП РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ 1.1. Юридична природа правовідносин виконавчого провадження 1.2. Поняття та система суб’єктів виконавчого провадження 1.3. Принципи функціонування суб’єктів виконавчого провадження...
Вступ. 1. Поняття влади. 2. Структура влади: суб'єкти-носії, ресурси, різновиди. 3. Політична влада: сутність, характерні ознаки. 4. Легітимність політичної влади. Взаємодія влади і права. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
1. Місце та роль громадянсько-політичних організацій і рухів у політичному житті суспільства, їх типологія. Причини виникнення. 2. Мета та майбутність суспільних рухів Список використаних джерел 1. Місце та роль...
Вступ. Розділ 1. Історія становлення інституту Представництва Президента України в Криму. 1.1. Історія Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим. 1.2. Функції Представництва Президента України в Республіці Крим. 1.3....
Вступ. 1. Поняття політики. Політика як соціальне явище. 2. Об’єкт, предмет і структура політології. Методи дослідження політології та її основні функції. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Походження поняття «політика»...
Вступ. 1. Політичні погляди та ідеї Аристотеля. 2. Порівняльна характеристика ідеальної держави Арістотеля. 3. Порівняння ідей Аристотеля з сучасними ліберальними теоріями. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Саме з іменем...
1. Формування та утворення радянської влади в Україні 2. Сутність тоталітарного режиму, його характерні риси та особливості і Україні 3. Структура тоталітарної влади в Україні 4. Суспільно-політичний рух на...
Вступ. 1. Ознаки держави. 2. Функції держави у суспільстві. Основні форми держави. 3. Основні принципи правової держави. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Основним компонентом політичної системи є держава, якій...
Аналітичний матеріал. Мiсцеве самоврядування в Українi пiсляприйняття нової Конституцiї України. Деякi думки щодо майбутньогозаконодавства. Анатолiй Ткачук Конституцiя України, прийнята 28 червня 1996 року, встановилановi правила за якими мають органiзовуватись...
Вступ. 1. Трансформація політичної системи та роль політичних еліт у розвитку суспільства. 2. Інноваційні стратегії і тенденції розвитку політичної системи України. 3. Тенденції регіонального і місцевого політичного процесу в...
Вступ. 1. Утворення НАТО, основний зміст Північноатлантичного договору. 2. Цілі та структура організації. 3. Стратегічна концепція НАТО. Висновки. Список використаної літератури. Вступ 4 квітня 1949 р. у Вашингтоні відбулася...
ВСТУП РОЗДІЛ І. Загальна характеристика управлінських рішень органів внутрішніх справ та адміністративних процедур 1.1. Взаємодія органів внутрішніх справ з населенням як об’єкт організаційно–управлінського впливу 1.2. Сутність та види управлінських...
Вступ. 1. Історія політичної думки в стародавньому світі. 2. Політична думка середньовіччя. 3. Політичні ідеї доби Відродження. 4. Розвиток політичної думки XVIII ст. 5. Сучасна західна політологічна думка. Висновки....
Вступ. 1. Зміст і структура політичної діяльності. 2. Поняття суб’єктів та об’єктів політичної діяльності, їх структура та функції. 3. Основні форми діяльності суб’єктів політичної діяльності. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Громадсько-політичні об’єднання та рухи, основні риси. 2. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів. 3. Місце і роль організацій та рухів у сучасному розвитку українського суспільства. Висновки....
Вступ. Розділ 1. Характеристика політичної системи США. 1.1. Значення Президента і Конгресу в політичній системі США. 1.2. Законодавча та виконавча гілки влади США. 1.3. Партійна система США. Розділ 2....
Вступ. Розділ 1. Поняття та елементи форми держави. 1.1. Поняття і структура форми держави. 1.2. Форма правління: поняття і види. 1.3. Форма державно-територіального устрою. Розділ 2. Детальна характеристика форм...
ВСТУП РОЗДІЛ І. Органи місцевого самоврядування як форма здійснення народовладдя в Україні 1.1. Сучасний стан наукової розробки проблематики адміністративно — правового статусу органів місцевого самоврядування 1.2. Історико-правові передумови виникнення...
Политика как наука и учебная дисциплинаПредмет, законы и категории политики.Политика как общественное явление. Содержание мира политики. Ведущая роль современной зарубежной политики : школа политологов США. Немецкая школа политической науки....
Вступ. 1. Франція на етапі станово-представницької монархії. 2. Феодальна Англія у період станово-представницької монархії. 3. Німеччина періоду станово-представницької монархії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Подальше зростання міст і товарного...
Вступ. 1. Сутність політичних відносин. 2. Види політичних відносин. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Термін "політичні відносини" досить розповсюджене в політичній науці й використається для характеристики особливого роду зв'язків,...
Вибори та референдуми є однiєю з форм волевиявлення народу як єдиного джерела влади iносiя суверенiтету держави. В них реалiзується право кожного на участь в управлiннiдержавою безпосередньо або через вiльнообраних...
Вступ. 1. Поняття і види виборів в Україні. 2. Види виборчих систем. Виборча система України. 3. Вибори депутатів сільських та селищних рад. 4. Сучасний стан законодавчого забезпечення та перспективи...
1. Основні риси політичної думки епохи середньовіччя. 2. Демократія як форма політичної влади. Проблеми розбудови демократичної правової держави в сучасній Україні. 3. Сутність та функції лобістської групи. Список використаної...
Вступ. 1. Шлях в політику Ф.Рузвельта. 2. Особистість політика (лідерські якості навички в роботі з командою). 3. Політико-практичний аспект. 4. Політичний імідж (динаміка зміни публічного іміджу політика, його відповідність...
Вступ. 1. Теологічні тлумачення політичних інститутів і процесів. 2. Раціоналістичні концепції політичної думки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Політична думка Середньовіччя пронизана піклуванням про пошук основ стійкого порядку, поміркованих...
Форма державного устрою Великобританії – конституційна монархія. Монархія є найдавнішою з усіх нині існуючих форм державного правління, причому у Великобританії наступність королівської влади була порушена усього лише один раз...
Вступ. 1. Держава як центр політичної системи суспільства. 2. Співвідношення держави та інших суб’єктів політичної системи. 3. Поняття та види влади. Державна влада. 4. Принципи функціонування і розвитку сучасної...
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  ГОЛОВЧУК ОКСАНА ВАСИЛІВНА   РЕГІОНАЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУСПІЛЬСТВА   23.00.03 Політична культура та ідеологія    АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...
Вступ. 1. Класичний лібералізм. 2. Критично-утопічний соціалізм. 3. Марксизм. 4. Елітизм. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Велика французька революція проклала шлях для розвитку капіталізму в Західній Європі. Прогрес нових...
Вступ. 1. Геополітичні пріоритети України в сучасному світі. 2. Український вектор в системі міжнародних геополітичних відносин. 3. Європейський вибір незалежної України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Стратегічну спрямованість зовнішньополітичного...
Вступ. Античні мислителі про форми державного правління. Теорії ідеальної держави. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Мислителі Стародавньої Греції того періоду почали аналізувати конкретні державно-правові вчення своїх попередників, розвиваючи їх...
Вступ. 1. Сутність політичного процесу і його суб'єкти. 2. Політичний процес в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Політичний процес як науковий термін вживається найчастіше в трьох значеннях: по-перше,...
Вступ. 1. Система органів ДРЕ. 2. Принципи організації ДРЕ. 3. Характеристика і функції Міністерств, відомств державних комітетів. 4. Функції та повноваження Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів. Висновки. Список використаної...
Вступ 1. Еволюція політичних ідей Київської Русі 2. Витоки політичних ідей 3. Становлення державної ідеології 4. Легітимність князівської влади Висновки Список використаної літератури Вступ Перші писані пам´ятки наших вітчизняних...
Вступ. 1. Мета та завдання державної виконавчої служби. 2.Статус державних виконавців та Державної виконавчої служби України. 3. Реформування органів державної виконавчої служби. 4. Оскарження дій посадових осіб державної виконавчої...
Вступ. 1. Структура суб'єктів соціальної політики. 2. Взаємодія держави і громадських організацій як суб'єктів соціальної політики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Здійснення зваженої, цілеспрямованої соціальної політики є вимогою часу....
Вступ Демократія в глобальному контексті  Демократична традиція в Україні  Елементи демократії в історії України  Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні Висновки Використана література Вступ       Одна з найістотніших турбот...
Вступ. 1. Основні форми сучасного політичного насилля. 2. Діалектика взаємовпливу політики і моралі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Політичне насилля – небажаний, але й незапобіжний супутник людства протягом всієї...
Введение. 1. Понятие политической партии. 2. Функции политических партий. 3. Типология партий и партийных систем. 4. Особенности партийной системы в России. Выводы. Список использованной литературы. Введение Политическая жизнь современного...
Вступ. 1. Економічна діяльність органів ООН. ЕКОСОР. 2. Проблеми функціонування ООН. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Діяльність ООН, що пов’язана із розв’язанням гуманітарних проблем у контексті здійснення миротворчих заходів,...
Вступ. 1. Сутність сучасного політичного режиму в Україні. 2. Політичний режим України у порівняльній перспективі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальним завданням сучасних політологічних досліджень є аналіз динаміки розвитку...
1. Роль політичної еліти в суспільстві. 2. Національні інтереси в Україні сьогодні. 3. Типи виборчих систем в світовій практиці. Список використаної літератури. 1. Роль політичної еліти в суспільстві Політична...
Вступ. 1. Організація підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад. 2. Особливості організації роботи депутатів місцевих рад. 3. Організація роботи депутатів місцевих рад у виборчих округах. 4. Депутатські запити,...
1. Розвиток теорії політики в епоху відродження та реформації. 2. Представники просвітництва про державу та правові основи людського буття. 3. Політична думка США період боротьби за незалежність і розробки...
Вступ. 1. Сутність, структура, функції політичної влади. 2. Функціонування політичної влади. Легітимність влади. 3. Особливості політичної влади в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У науці є різні підходи...
Вступ. 1. Передумови загострення політичних конфліктів. 2. Пропозиції щодо подолання кризового сценарію в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Необхідність аналітичного дослідження характеру політичних конфліктів у сучасних умовах, їх...
Вступ. Розділ 1. Юридична природа і сутність принципу мирного розв`язання міжнародних спорів. 1.1. Становлення і розвиток принципу мирного розв`язання міжнародних спорів. 1.2. Сутність і загальна характеристика принципів. 1.3. Міжнародно-правове...
Вступ. 1. Декларація про державний суверенітет, акт про незалежність України та їх значення. 2. Боротьба за утвердження політичної і економічної незалежності України. Політичний плюралізм і багатопартійність в Україні. 3....
Вступ. 1. Ґенеза науки про політику. 2. Предмет політології Висновки. Список використаних джерел. Вступ Політична наука є одним із найважливіших здобутків людського розуму. її вагома значущість зумовлюється визначальною роллю...
Вступ. 1…. Теоретичні аспекти дослідження конфлікту. 1.1. Поняття конфлікту. 1.2. Види конфліктів. 1.3. Основні способи врегулювання конфліктних ситуацій. 1.4. Управління конфліктами. 2. Компроміс як метод розв'язання політичного конфлікту. 2.1....
Вступ. 1. Суть і основні засоби досягнення політичної стабільності в Україні. 2. Основи стабільності політичного режиму в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасне українське суспільство переживає і активно...
Вступ 1. Методи дослідження політичної психології 2. Методологічні засади політичної психології Висновки Список використаної літератури Вступ На етапі сьогодення в низці розвинених країн склався самостійний науковий напрямок, що досліджує...
Вступ. Розділ 1. Основні повноваження країн-членів Європейського Союзу. 1.1. Розподіл повноважень між Співтовариством і державами-членами. 1.2. Примусове здійснення обов'язків держав-членів. Розділ 2. Правові аспекти вступу країни до Європейського Союзу...
В ст. 20 Конституції України передбачено, що державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України. Під державними символами України слід розуміти закріплені в...
Вступ. 1. Формування політичної свідомості: типи, рівні, нові тенденції. 2. Умова функціонування політичної культури. Висновки. Тести. Вибори і виборчі системи. Список використаної літератури. Вступ Політичне життя суспільства – процес...
Вступ. 1. Структура та основні функції політології. 2. Характеристика головних функцій політології. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Протягом останнього десятиріччя відбувається процес становлення політології – нової для нашого суспільства...
Вступ. 1. Політична система сучасної України: становлення, розвиток та особливості трансформації. 2. Сутність політичного режиму України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Однією з найважливіших характеристик держави є характеристика існуючого...
1. Вступ 2. Основна частина 2.1. Поняття актів управління. 2.1.1. Поняття актів управління в юридичній літературі. 2.1.2. Акти управління — форма управлінської діяльності. 2.2. Види актів управління. 2.2.1. Класифікація...
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. Загальні передумови виникнення держави, її ознаки, історичні типи та форми. 1.1. Передумови виникнення держави, її ознаки та функції. 1.2. Історичні типи та форми держави. РОЗДІЛ 2....
Вступ. 1. Поняття політичної діяльності. 2. Типи і форми політичної діяльності суб'єктів політики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Політична діяльність – сукупність дій індивідів та соціальних груп (партій, суспільних...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ЕТАПИ ТА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ 1.1. Сутність міжнародної торгівлі та її концепції 1.2. Етапи розвитку міжнародної торгівлі 1.3. Система показників розвитку міжнародної торгівлі РОЗДІЛ 2...
Проблема формування політичної нації є однією з визначальних у досягненні злагоди, утвердженні принципів національного патріотизму і етнічного плюралізму, забезпеченні консолідації українського суспільства. Адже саме українська політична нація долає протиставлення...
Як відомо, юридичну відповідальність слід відрізняти від відповідальності позитивної, яку розуміють як почуття відповідальності за свою поведінку, діяльність, як почуття обов`язку. Юридична ж відповідальність – це міра покарання правопорушника...
Вступ. 1. Сутність політичного лідерства. 2. Класифікація політичного лідерства. 3. Особливості політичного лідерства в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Лідерство — це особливий механізм взаємозв´язку політика з послідовниками....
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ   АНДРЄЄВА Дарія Євгеніївна   АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ   Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес;...
Вступ. 23. Політична культура, її структура та типологія. 25. Види політичних процесів: революція, реформа, повстання, бунт, заколот, путч, політична криза, політична кампанія, політичне рішення, політичний конфлікт. Висновки. Список використаної...
1. Розкрити зміст таких понять: політична партія, громадська організація, опозиція, партійна система, політичний плюралізм. 2. Сутність та основні ознаки держави. 3. Тести. Список використаної літератури. 1. Розкрити зміст таких...
ВСТУП 1. Поняття функцій держави 2. Критерії, за якими класифікують функції держави 3. Політичні функції держави 4. Економічні функції 5. Соціальні функції 6. Гуманітарно-культурологічні функції 7. Міжнародні функції 8....
Вступ. 1. Влада як системоутворюючий чинник політичної системи. Політична влада, її суб’єкти та об’єкти. 2. Форми та механізм політичної влади. 3. Особливості державної влади. 4. Характерні особливості політичної влади....
Вступ. 1. Характеристика рис демократичного лідерства. 2. Образ політичного лідера у світоглядно-аксіологічному вимірі демократичного суспільства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Лідер-демократ — це поєднання самої особи лідера та конкретних...
Вступ. 1. Громадсько-політичні об’єднання та рухи, основні риси. 2. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів. 3. Місце і роль організацій та рухів у сучасному розвитку українського суспільства. Висновки....
Виклад проекту концепції інноваційної політики держави Основні напрями інноваційної політики Інструменти державної інноваційної політики Використана література 1. ВИКЛАД ПРОЕКТУ КОНЦЕПЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ Еволюція людської цивілізації у XXстолітті переконливо...
Вступ 1. Теоретичні аспекти визначення поняття "державний устрій України" 2. Форма державного правління в Україні 3. Апарат держави як система державних органів. Місце апарату в механізмі держави 4. Конституційна...
Вступ. 1. Визначення партії та її ознаки, етапи створення партії. 2. Основні функції партії. 3. Класифікація політичних партій. Партії як носії різних ідеологій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Термін...
Вступ. 1. Сучасний стан антипономонопольної політики. 2. Антимонопольна політика в умовах ринкової економіки. 3. Антимонопольна практика у ринковій економіці Заходу, можливість використання їхнього досвіду в умовах України. Висновки. Список...
Вступ. 1. Політичні відносини. 2. Політична боротьба. 3. Політична боротьба в сучасному українському суспільстві. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Однією з форм політичних відносин суб'єктів політики є політична боротьба....
1. Особливості політичної думки Середньовіччя про політичну владу й державу (Ф.Аквінський, М.Падуанський). 2. Періодизація політичної історії та політичної думки в Україні. 3. Влада як соціальне явище. Політична влада. Список...
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти функції держави. 1.1. Поняття функцій держави, методи їх здійснення. 1.2. Види функцій держави 2. Завдання і функції держави. 2.1. Внутрішні функції держави. 2.2. Зовнішні функції...
Виклад проекту концепції інноваційної політики держави Основні напрями інноваційної політики Інструменти державної інноваційної політики Використана література 1. ВИКЛАД ПРОЕКТУ КОНЦЕПЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ Еволюція людської цивілізації у XXстолітті переконливо...
Вступ. 1. Політичний режим, його сутність та типологія. 2. Структура політичного режиму. 3. Сутність політичного режиму України. Висновки. Тести. Політична влада. Список використаної літератури. Вступ Поняття влади дає ключ...
Вступ. 1.Структура етнополітології. 2.Основні функції етнополітології. 3.Місце етнополітології в системі суспільних наук. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Етпополітологія — це наука про закономірності взаємодії етнонаціональної та політичної сфер або...
Вступ. Розділ 1. Еволюція Ради національної безпеки в США. 1.1. Заснування та розвиток Ради національної безпеки в США. 1.2. Подальший розвиток Ради національної безпеки в США в післявоєнний час....
Одна з основних проблем соціальної політики Італії — історична відмінність у прибутках населення в північних і південних регіонах, що відображається статистикою по безробіттю. Відносно загального рівня безробіття в Італії...
Вступ. Розділ І. Характеристика джерел та літератури. Розділ ІІ. Політична діяльність М.П.Катона. Розділ ІІІ. Внесок М.П.Катона в історію тогочасного Риму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Марк Порцій...
Вступ. 1. Сучасні європейські інтеграційні проекти: мотиви, моделі, ризики, регіональний та глобальний контекст. 2. Інтеграційні процеси в Європейському Союзі: стан, проблеми, зрушення та перспективи. 3. Український шлях в Європу...
Вступ. Розділ 1. Зв’язки з громадськістю як система сучасних комунікаційних технологій. 1.1. Управління процесом зв'язків з громадськістю. 1.2. Використання засобів комунікації в зв'язках з громадськістю. Розділ 2. Проблеми становлення...
1.Реорганізація центральних органів виконавчої влади в України у 1991-2008 pp.: .об'єктивні і суб'єктивні чинники, здобутки і втрати її проведення. Покажіть, за рахунок чого можна уникнути економічних і соціальних втрат...
Поняття місцевого самоврядування. Повноваження місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування. Гарантії місцевого самоврядування. 1. Поняття місцевого самоврядування Місцеве самоврядування — багатогранне та комплексне політико-правове...
Вступ. 1. Причини та передумови перебудови. 2. Реформа виборчої системи. Перший і Другий З'їзди. Введення інституту президенства. 3. Розпад СРСР. Висновки. Список використаної літератури. Вступ На данному етапі розвитку...
Вступ. 1. Сутність та особливості інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади. 2. Проблеми та перспективи інформаційного забезпечення органів державної влади України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми дослідження.На...
Вступ. 1. Головні чинники, що зумовили процес перебудови її головні суперечності. 2. Етапи перебудови та її наслідки для України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В середині 80-хpp. стала зрозумілою...
Вступ. 1. Поняття «кругового столу». 2. Проведення ділових зустрічей за круглим столом. 3. Організація дипломатичних прийомів за круглим столом. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Одним з найважливіших правил комунікації...
Вступ 1. Влада як системоутворюючий чинник політичної системи 2. Основні концепції політичної влади 3. Форми та механізм політичної влади 4. Структура влади: суб'єкти-носії, ресурси, різновиди Висновки Список використаної літератури...
1. Державне управління як суспільне явище: багатогранність та еволюція змісту 2. Вимоги до управлінських рішень: наукова обґрунтованість, законність, коректність, несуперечливість, реальність, своєчасність та інформативність 3. Дисфункційність корумпованості органів державної...
Вступ. 1. Сутність та структура політичної системи. 2. Проблеми становлення та розвитку політичної системи. 2. Політична система сучасної України, особливості трансформації. Висновки. Список використаної літератури Вступ Політичне життя —...
Вступ. 1.Становлення політичної думки Нового часу. 2. Громадсько – політична діяльність, її види та критерії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ За Нового часу сформувалися основні національні школи високорозвинутої політичної...
Вступ. 1. Сутність і типологія політичних режимів. 2. Тоталітарний режим. 3. Авторитарний режим. 4. Демократичний режим. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Політичний режим — теоретична категорія існувала лише в...
Вступ. 1. Природа і суть сучасних політичних концепцій. 2. Інституювання й теоретичні передумови формування політичної науки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Протягом всієї історії цивілізації мислителі різних країн замислювалися...
Вступ. 1. Загальні засади регулювання сімейних відносин. 2. Сімейні відносини та напрями їх регулювання на місцевому рівні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Становлення України як суверенної і...
Вступ. Розділ 1. Сутність і основні визначення політики. Розділ 2. Місце і роль політики в суспільстві, її види та детермінанти. Розділ 3. Суб’єкти та об’єкти політики. Розділ 4. Політика,...
Вступ 1. Розвиток революційно-демократичних ідей ХІХ — початку ХХ ст. Кирило-Мефодіївське товариство і громадівці. 2. Соціалістичні ідеї в перші десятиліття ХХ ст. 3. Консерватизм як один з напрямків української...
1. Основні риси політичної думки епохи Середньовіччя. 2. Демократія як форма політичної влади. Проблеми розбудови демократичної правової держави в сучасній Україні. 3. Сутність та функції лобістської групи. Список використаної...
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Сучасний світ – це багатолика сукупність розвитку, взаємодії, еволюції, втрати одних та здобуття інших характерних рис. Тому в світовій науці політичні режими вивчають у рамках багатьох теоретичних...
ВСТУП 1. КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ 1.1. Поняття про вибори, вибори за конституційним правом 1.2. Правове регулювання інституту виборів 1.3. Виборча система. Закон України "Про вибори народних...
Новітня доба стала часом, коли людство зіштовхнулося з якісно відмінними явищами масової самоорганізація, які призвели до формування небачених соціальних систем. Слід зауважити, що в умовах переходу до функціональної епохи...
План Поняття та основні моделі політичної модернізації суспільства у різні історичні епохи. Демократичні та авторитарні методи трансформації дійсності. Чинники світових конфліктів у ХІХ – ХХ ст. Співвідношення національних та...
1. Поняття, сутність і місце політичних відносин у системі суспільних відносин 2. Основні форми та функції політичних відносин. 3. Зміна політичних відносин в Україні в умовах становлення демократії Список...
Вступ. 1. Організаційні основи системи сертифікації УкрСЕПРО. 2. Реєстр системи УкрСЕПРО. 3. Основні принципи, структура та правила Державної системи сертифікації УкрСЕПРО. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Метою стандартизації в...
Вступ. 1. Сутність та структура політичної системи. 2. Основні функції політичної сфери. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Політику розглядають у широкому і вузькому значеннях слова. У широкому значенні політика...
Вступ. 1. Роздержавлення, форми і методи. 2. Приватизація, її роль в перетворенні відносин власності, методи приватизації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Постановка проблеми роздержавлення в загальному вигляді та її...
Стан парлементаризму Парламент – Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади України Повноваження Верховної Ради Функції Верховної Ради 1. Стан Парламент — Верховна Рада України — єдиний орган...
Вступ. 1. Сутність та структура політичної системи. 2. Держава в політичній системі суспільства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Необхідність виділення в науці про політику категорії «політична система суспільства» зумовлена...
Вступ. 1. Поняття демократії. Витоки, зміст та основні форми. 2. Політичні принципи і інститути демократії. 3. Сучасні концепції демократії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Процес демократизації набуває...
Вступ. 1. Поняття і види форми правління та форми державного устрою. 2. Форми державного правління. 3. Характеристика форм державного устрою. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У процесі становлення й...
Вступ. 1. Поняття та основні складові іміджу політика. 2. Актуалізація іміджу політичного лідера. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Дослідники зазначають, що стосовно будь-якого політика, як і організації, можна говорити...
Вступ. Розділ 1. Передумови становлення незалежної держави «Україна». 1.1. Політичні процеси в УРСР на початку 90-х років. 1.2. Референдум по збереженню СРСР. Розділ 2. Етапи становлення незалежної держави «Україна»...
Вступ. 1. Політичні погляди Н.Макіавеллі. 2. Історична спадщина Нікколо Макіавеллі та його місце в світській політичній науці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Італійський політичний мислитель, історик і письменник Макіавеллі...
Вступ. 1. Сутність торговельного капіталу і торговельного прибутку. 2. Еволюція торговельного капіталу (власності). 3. Шляхи підвищення ефективності використання основного капіталу підприємств в сучасних умовах. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Характеристика вчення даосизму. 2. Конфуціанство як одне з головних політичних вчень Стародавнього Китаю. 3. Школа моїстів. 4. Легізм у Стародавньому Китаї. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Найбільший...
Вступ. 1. Роль конфліктів. 2. Сутність політичного конфлікту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Конфлікт (від лат. — зіткнення) — це «зіткнення двох або більше різноспрямованих сил з метою реалізації...
Вступ 1. Основні ідеї політології Київської Русі 2. Політична думка часів національно-визвольної боротьби XVII ст. 3. Політичні концепції в XIX ст. на початку ХХ ст. Висновки Список використаної літератури...
1. Поняття і функції політичного менеджменту. 2. Політична еліта і демократія: дилема поєднання. 3. Проблеми легітимності влади. 4. Механізм розробки і прийняття політичних рішень в умовах української держави. Список...
Президент є главою держави в країнах із республіканською формою правління. Він є носієм верховної державної влади і вищим представником держави у її відносинах із іншими країнами. ВУкраїні пост Президента...
3. Розкрийте основні напрямки вирішення проблеми фінансування соціальної політики через податковий механізм. Назвіть глобальні шляхи вирішення проблеми фінансування соціальної політики. 4. Чи відповідає національне законодавство з питань соціальної політики...
Багатопартійність як один з елементів демократичної держави. Дискусія, яка точиться між відомими вченими-партологами з приводу демократичності чи антидемократичності політичних партій, має давню історію. Ще в Стародавньому Римі відомий політик...
1 Вступ 2 Поняття місцевого управління і самоврядування 3 Історія розвитку 4 Види. Концепції 5 Сучасна практика – зміст місцевого управління і самоврядування 6 Європейська Хартія місцевого самоврядування 7...
Вступ. 1. Структура та функції політології. 2. Основні функції політології. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Протягом останнього десятиріччя відбувається процес становлення політології – нової для нашого суспільства наукової та...
Вступ. 1. Толерантність як ціннісна детермінанта політичної культури. 2. Політика і мораль в умовах реформування українського суспільства. 3. Толерантність у політичній культурі України та сучасній українській політиці. Висновки. Список...
Вступ. 1. Діалектика взаємовпливу політики і моралі. 2. Політика в морально-етичному вимірі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблемами оптимальної взаємодії політики і моралі на різних етапах розвитку суспільно-політичного життя...
Вступ. 1. Створення Центральної Європейської Ініціатіви та участь в ній України. 2. Напрямки діяльності ЦЄІ. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Центральноєвропейська ініціатива — регіональне об'єднання, створене в 1989 р....
Вступ. 1. Політологія як система знань про політику. 2. Основні етапи розвитку політичної науки. 3. Політологія в системі гуманітарної освіти. 4. Політична наука в сучасній Україні: основні завдання, шляхи...
Вступ. 1. Основні соціополітичні поділи у державах Західної Європи. 2. Місце та роль інституту глави держави, парламентів та урядів в політичних системах країн Західної Європи. 3. Місце політичних партій...
Вступ. 1. Генеза науки про політику. 2. Предмет політології. 3. Закони і категорії політології. 4. Основні функції політології. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Політична наука є одним із найважливіших...
ЗАПАРАНЮК Віталій Васильович    ПАРТІЙНО-ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ КАНАДИ    Спеціальність 23.00.02 — політичні інститути та процеси    АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата політичних наук     Чернівці –...
Вступ. 1. Політологія як система знань про політику. 2. Основні стани розвитку політичної науки. 3. Політична наука в сучасній Україні: основні завдання, шляхи розвитку і перспективи. Висновки. Список використаної...
На фонi складних економiчних проблем держави та спроб реформування структури влади в Українi, питання органiзацiї мiсцевої влади та мiсцевого самоврядування ще не знайшло достатнього теоретичного обгрунтування, а в державi...
Вступ. 1. Зародження та розвиток думок про політику в стародавньому світі. 1.1. Міфологічні уявлення про політику. 1.2. Політична думка Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. 2. Політична думка середньовіччя, Реформації,...
Вступ. 1. Проблема політичного лідерства в контексті історичної епохи. 2. Типи політичного лідерства. 3. Функції політичного лідера. 4. Феномен Леоніда Кучми. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Лідерство — це...
Вступ. 1. Походження і формування партії. 2. Багатопартійність як необхідна умова становлення демократичного процессу. 3. Опозиція та її роль в політичному житті. 4. Лобізм у політичному житті України. Висновки....
Вступ. 1. Стан розвитку науки та техніки в 90-х роках. 2. Науково-технічний потенціал України, його сучасний стан та особливості. 3. Інтеграція України у світовий науково-технічний простір після проголошення незалежності....
Вступ. 1. Сутність, структура та функції політичної ідеології. 2. Ідеологічні течії у сучасному світі: лібералізм, консерватизм, соціал-демократизм, націоналізм. 3. Державотворення в Україні та національна ідея. Висновки. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Політична система. 2. Політична влада. 3. Політичні партії та партійні системи. 4. Політичний режим. Висновки. Список літератури. Вступ Розглядаючи поняття політичної системи, спеціалісти підкреслюють, що вихідною категорією...
Вступ. 1. Робота урядових організацій з засобами масової комунікації. Брифінг. Прес-конференція. 2. Комунікації між органами державної влади та громадськістю. 3. Інтернет-представництво як комунікативний ресурс державного управління. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Формування політичної свідомості: типи, рівні, нові тенденції. 2. Умова функціонування політичної культури. 3. Громадська думка як фактор політики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Політичне життя суспільства –...
Вступ. 1. Формування робочого місця та основні принципи організації його функціонування. 2. Методи модернізації робочого місця. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Інноваційно-технологічні зрушення в економіці України обумовлюють необхідність реалізації...
Вступ. 1. Політична коренізація, її зміст та причини впровадження. 2. Українізація — здійснення політики коренізаціі в Україні. 3. Українське національне відродження. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Принципово важливою складовою...
Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти політичного устрою Туреччини 1.1. Становлення конституційного ладу Туреччини 1.2. Характеристика державного ладу Туреччини Розділ 2. Особливості політичної системи Туреччини 2.1. Принципи державного управління 2.2....
Вступ. 1. Вибори як пріоритетна форма безпосередньої демократії. 2. Види виборів Президента України. Порядок призначення виборів Президента України. 3. Загальна характеристика етапів виборчого процесу по виборах Президента України. 4....
Вступ. 1. Політичні інтереси як основа політичної діяльності. 2. Діяльність груп інтересів у політичній системі демократичного типу. Висновки. Список використаних джерел. Вступ У політичній науці однією з досить малодосліджених...
Вступ. 1. Приватизація комунального майна: проблеми законодавства, теорії та практики. 2. Незаконна приватизація державного та комунального майна: деякі аспекти кримінальної відповідальності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Процеси роздержавлення та...
Вступ 1. Поняття „геополітика”. 2. Україна на тлі глобальних політичних трансформацій. 3. Загальноєвропейський політичний процес і Україна. Висновки Вступ Геополітика як політологічна концепція, що вбачає в політиці держави визначальну...
Вступ. 1. Поняття об’єктно складової муніципального виборчого процесу. 2. Об’єкти муніципального виборчого процесу. 3. Реформування конституційно-правового розвитку місцевого самоврядування та виборчого процесу: проблеми і стратегії. Висновки. Список використаної літератури....
1. Умови виникнення ідеології її розвиток та різновиди. 2. Економічні, соціальні та політичні риси країни, в яких ідеологія є домінуючою. Список використаної літератури. 1. Умови виникнення ідеології її розвиток...
1. Основні ідеї європейської ліберальної політичної філософії 2. Ідеї Ш.Монтеск’є про розподіл влад Список використаної літератури 1. Основні ідеї європейської ліберальної політичної філософії Лібералізм (лат. liberalis — вільний) —...
Вступ. 1. Історія створення ООН. 2. Характеристика статуту ООН. 3. Особливості структури ООН. 4. Проблеми функціонування ООН. 5. Внесок України в ООН. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми...
Вступ. Розділ 1. Розвиток архівної справи за часів СРСР. 1.1. Становлення й розвиток архівної справи після Жовтневої революції 1.2. Архівна справа в роки Великої Вітчизняної війни, у післявоєнні роки...
ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП . РОЗДІЛ 1. АТЕСТАЦІЯ ЯК ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 1.1. Місце атестації серед форм діяльності публічної адміністрації 1.2. Види державних атестацій та їх особливості...
Вступ. 1. Співвідношення понять «нація» — «етнос» в аспекті державотворення України 2. Етнічні процеси в Київській Русі. Питання про давньоруську народність 3. Етнополітика в Київській Русі та походження білорусів...
Вступ. 1. Правова природа інституту президентства та його відносин з прем’єр-міністром. 2. Характеристика особливостей правових відносин президента з прем’єр-міністром. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В становленні України як правової,...
Характер і стан політичної культури України справляють істотний вплив на формування політичної системи, на особливості політичного режиму, політичну поведінку людей та громадсько-політичних організацій. Тому, я вважаю, важливо розглядати політичну...
Вступ. 1. Основні поняття фашизму та неофашизму. 2. Ідейні засади фашизму. 3. Ідеологія неофашизму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Фашизм (лат. fascio — пучок, в´язка) — ідейно-політична течія, що...
Вступ. 1. Поняття, сутність і різновиди влади. 2. Основні функції влади. 3. Проблеми розподілу влади: історичний аспект і сучасний стан в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Будь-яка система...
Вступ. 1. Ідеологічний вимір розвитку сучасних політичних систем. 2. Ідеологія як критерій класифікації сучасних політичних партій в Україні. 3. Характеристика проблеми багатопартійності в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Поняття та структура політичних еліт. 2. Основні типи політичної еліти. 3. Принципи діяльності політичної еліти та її роль в структурі сучасної поліичної системи України. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Влада як системоутворюючий чинник політичної системи. 2. Основні концепції політичної влади. 3. Форми та механізм політичної влади. 4. Поняття легітимності та принцип поділу влади. Висновки. Список використаної...
Світова політична практика свідчить, що Інтернет стає дедалі популярнішим інструментом у виборчих кампаніях. Саме Інтернет, точніше персональний сайт, дав змогу одному з основних кандидатів на пост президента А.Яценюку розкрити...
Вступ. 1. Політичні погляди ІІлатона і Арістотеля. 2. Політичний прогматизм Н. Макіавеллі. 3. Значення ідеї Ш. Монтеск`є про розподіл влади. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Вивчення будь-якої науки передбачає...
Вступ. 1. Структурні зміни політиці воюючих країн після Другої світової війни. 2.Політичні наслідки другої світової війни. 3. Геополітичні наслідки Другої світової війни. План Маршалла. 4. Політичні наслідки Другої світової...
Вступ. 1. Передумови, необхідність та встановлення кодифікації Юстиніана. 2. Особливості створення Кодексу Юстиніана. 3. Дигести Юстиніана як джерело римського приватного права. 4. Складові частини кодифікації Юстиніана. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Кругообіг і обіг капіталу (фондів). 2. Капітал (фонди) як матеріальна основа підприємництва. 3. Сутність кругообігу капіталу (фондів). 4. Оборот капіталу (фондів) та шлях його прискорення. Висновок. Список...
Вступ. 1. Поняття, типологія та функції політичних партій. 2. Сутність і типии партійних систем. 3. Громадсько-політичні об’єднання і рухи: поняття, класифікація, функції. 4. Партійна система в сучасній Україні. Висновки....
Вступ. 1. Концепція форми держави у конституційному праві. 2. Конституційний інститут форми правління. 3. Конституційний інститут форми територіально-політичної організації держави Висновки. Список використаної літератури. Вступ У правовій доктрині форма...
Вступ. 1. Теоретико-методологічне визначення політики. 2. Загальна характеристика предмета та об’єкта вивчення політології. 3. Дослідження предмету політики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Політика як особлива сфера людської...
Вступ. 1. Основні ідеї політології Київської Русі. 2. Політична думка часів національно-визвольної боротьби XVII ст. 3. Політичні концепції в XIX ст. на початку ХХ ст. Висновки. Список використаної літератури....
1. Сутність і зміст політичного процесу. Конфлікт і консенсус як парадигми політики 2. Форми перебігу і стадії політичного процесу. 3. Технологія прийняття політичних рішень. Список використаної літератури. 1. Сутність...
Вступ. 1. Ідеологія як конституційований елемент політики. 2. Структура і функції політичної ідеології. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Поняття "ідеологія" , на перший погляд, зрозуміле кожному, оскільки кожен із...
Вступ. 1. Античний період розвитку політичної думки. Релігійно-міфологічний напрям. 2. Просвітницько-раціоналістичний період розвитку політичної думки. Юридичний напрям. 3. Розвиток політичної думки в руслі соціології та соціологічний напрямок. Висновки. Список...
Вступ. 1. Сутність політичної свідомості. 2. Основні категорії політичної свідомості. 3. Політична культура. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Політична свідомість здатна випереджати практику, прогнозувати розвиток політичних процесів, визначати природу...
Політична сіть представляє собою: по-перше, структуру управління публічними справами, яка поєднує державу та структури громадянського суспільства; по-друге, вона є сукупністю різноманітних акторів соціальної дії – державних, громадських та бізнес-організацій...
Вступ. 1. Поняття ціннісного методу ціноутворення. 2. Складові ціннісного підходу ціноутворення. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Важливе значення ціноутворення як економічного інструменту полягає в тому, що воно безпосередньо впливає...
1.Сутність та специфіка політичної влади Поняття «влада» має багато сенсів і різноманітних підходів до їх розуміння. У вітчизняній літературі влада розуміється у трьох значеннях: 1) як відносини командування і...
Вступ. 1. Сутність і поняття політичних партій. 2. Партійні системи та їх типологія. 3. Становлення та тенденції розвитку політичних партій в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У демократичних...
Вступ. 1. Поняття політичних виборів, їх основні види. 2. Виборчі системи: сутність, типологія. 3. Виборча система сучасної України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Стаття 69 Конституції України визначає, що...
Вступ. 1. „Капітал” К.Маркса – фундаментальна праця ХІХ ст. 2. Суспільно-політичні концепції праці „Капітал” К. Маркса, їх суть і значення. 3. Марксизм як соціально-політичне вчення. Висновки. Список використаних джерел....
"Немає щастя без свободи, свободи без самоврядування, самоврядування -без конституцiйностi, конституцiйностi — без моралi, й жодного з цихвеликих благ — без сталостi й ладу." Клiнтон Россистор. (за виданням:Врядування у...
Вступ. 1. Громадсько-політичні об’єднання та рухи, основні риси. 2. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів. 3. Місце і роль організацій та рухів у сучасному розвитку українського суспільства. Висновки....
Вступ. 1. актуальні питання регламентації та проблеми становлення виборчого процесу органів місцевого самоврядування. 2. Подолання основних проблем муніципального виборчого процесу в Україні. 3. Прогалини законодавчого укріплення муніципального виборчого процесу...
Вступ. 1. Поняття політичної системи суспільства. 2. Елементи політичної системи суспільства та їхня характеристика. 3. Види та типи політичних систем. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Розглядаючи поняття політичної системи,...
Вступ. 1. Теоретичні засади державного управління. 2. Властивості державного управління. 3. Суперечності державного управління, його суб’єкти та об’єкти. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Для забезпечення благополуччя суспільства загалом та...
Вступ. 1. Політична влада: поняття, ознаки, зміст. 1.1 Поняття політичної влади. 1.2 Ознаки політичної влади. 1.3 Зміст політичної влади. 2. Поняття політичної системи та суб'єкти політики в Україні. 3....
Вступ. 1. Теоретико-методологічні аспекти міжнародних відносин в ХХІ ст. 1.1. Найважливіші тенденції формування міжнародного порядку на рубежі ХХ-ХХІ ст. 1.2. Господарські зв’язки в світовій політиці. 2. Місце України у...
Стан парлементаризму Парламент – Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади України Повноваження Верховної Ради Функції Верховної Ради Верховна Рада України — єдиний орган законодавчої влади Україниментаризму Нині...
Вступ. 1. Природа, типологія, функції політичних конфліктів. 2. Технологія регулювання політичних конфліктів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Вивчення конфліктів є одним із головних завдань політології, оскільки сучасна епоха розглядається...
Вступ. 1. Методи розв'язання політичних конфліктів. 2. Компроміс і консенсус як способи розв`язання політичних конфліктів в Україні. Висновок. Список використаних джерел. Вступ Нинішня поліконфліктна ситуація в Україні, що склалася...
Вступ. 1. Поняття політичної системи суспільства. 2. Поняття політики та її суть. 3. Елементи політичної системи суспільства та їхня характеристика. 4. Політична організація суспільства. Суб’єкти політики та їхня характеристика....
Вступ. 1. Поняття та цілі державної політики. 2. Основні типи державної політики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Державна політика відіграє надзвичайно важливу роль у суспільному житті. Саме вона має...
Вступ. 1. Особливості політичних поглядів Піфагора. 2. Розвиток вчень Піфагора у піфагорійців. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Серед давньогрецьких мудреців виділявся Піфагор (біля 580— 500 р. до н. е.),...
1. Особливості американських концепцій кейнсіанства та причини цих особливостей. 2. Термін “політекономія” започаткований А.Монкрентьєном, проте К. Мркс не вважав меркантилізм “дійсним початком політичної економії”, а “батьком політичної економій” вважав...
Вступ. 1. Походження та розвиток референдумів. 2. Конституційні інститути референдуму та народної ініціативи. 3. Правові наслідки референдуму. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Референдум є інститутом безпосередньої (прямої) демократії. Але...
Вступ. 1. Поняття і види виборів в Україні. 2. Види виборчих систем. Виборча система України. 3. Вибори депутатів сільських та селищних рад. 4. Сучасний стан законодавчого забезпечення та перспективи...
Вступ. 1. Умови виникнення та концепції рікардіанської школи. 2. Основні постулати представників рікардіанської школи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Соціал-демократичні ідеї формувалися під впливом різних шкіл та напрямків у...
Зміст Вступ 1. Класифікація та види організацій в Україні 2. Людські ресурси в сучасних організаціях Висновки Список використаної літератури Вступ За часи демократії в Україні було створено ряд організацій...
Демократичні принципи організації і функціонування державної влади. Демократія і права людини. Демократія і законність в умовах формування правової держави. Демократичні принципи організаціїі функціонування державної влади. Що таке демократія? Більшість...
1. Ідеологія державного будівництва в Україні. 2. Парадигма Української держави. 3. Модель сучасної соціально-правової держави. 4. Ліберальна держава. 5. Особливості переходу від авторитаризму до демократії. 6. Суперечності між державою...
Вступ. 1. Стосунки України та Канади в 1991 – 1996 рр 2. Канадсько-українські відносини на початку ХХІ ст 2.1. Економічне співробітництво 2.2. Екологічне співробітництво 2.3. Співробітництво в галузі охорони...
Вступ. 1. Поняття, типологія та функції політичних партій. 2. Сутність і типии партійних систем. 3. Громадсько-політичні об’єднання і рухи: поняття, класифікація, функції. 4. Партійна система в сучасній Україні. Список...
Вступ 1. Політичне вчення Нікколо Макіавеллі 2. Політичні погляди Н.Макіавеллі 3. Основні доктрини вчення Н.Макіавеллі Висновки Список використаної літератури Вступ Найвагоміший внесок у політичну думку зробив італієць Нікколо Макіавеллі...
Вступ. 1. Історичні спроби об’єднання Аравії та передумови створення ОАЕ. 2. Міжнародна дипломатія та економічна політика ОАЕ. 3. Дипломатичні відносини між Україною та ОАЕ. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Поняття форми держави та її значення. 2. Сутність механізму держави та його структура. 3. Співвідношення та взаємодія форм та механізму держави. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Своєрідність...
Вступ. Розділ 1. Повноваження народного депутата України. 1.1. Класифікація повноважень народного депутата України. Розділ 2. Організація роботи народних депутатів України. 2.1. Основи правового статусу народних депутатів України. 2.2. Організація...
Вступ. 1. Політична діяльність Сократа. 2. Політичні ідеї Сократа. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Втіленням творчої сили, що сприяла перетворенню зародкових ідей у чітку систему, був Сократ, і, причому...
Вступ. 1. Демократія та її роль у політичному процесі. 2. Сучасні аспекти політичного діалогу та дискурсу в умовах демократії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблема демократії та її ролі...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти політичного реалізму. 1.1. Поняття політичного реалізму. 1.2. Парадигма політичного реалізму. 1.3. Політичний реалізм Г. Моргентау та Р. Арона. Розділ 2. Особливості теорії політичного реалізму....
Вступ. 1. Основні ознаки та принципи правової держави. 2. Ідея громадянського суспільства та її вплив на концептуальні засади правової держави. 3. Проблеми становлення правової держави і громадянського суспільства в...
Вступ. 1. Поняття і зміст та основні форми демократії. 2. Сучасні концепції демократії. 3. Основні принципи і процедури демократії. 4. Необхідні передумови утвердження демократії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ. 1. Становлення політології як науки і навчальної дисципліни. 2. Політологія в системі суспільних наук. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Політичне життя е об´єктом вивчення багатьох суспільних наук, позаяк...
Вступ. 1. Правова природу інституту президента як глави держави та його відносини з парламентом. 2. Правові відносини «президент-парламент» в Україні та світі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Під інститутом...
1. ПРАВОВА ДЕРЖАВА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 2. ІДЕЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ 3.ОСНОВНІ ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 4.ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 5. ОСНОВНІ ОЗНАКИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 6.ОСНОВНІ НАПРЯМКИ...
Введение. 1. Основные подходы к интерпретации субъектов и объектов политики. 2. Классификация субъектов и объектов политики. Выводы. Список использованной литературы. Введение Политика — это особая сфера человеческой деятельности. В...
Поняття і система методів діяльності органів публічної влади в Україні. Порядок підготовки і внесення проектів актів Президента України. Компетенція органів місцевого самоврядування і сфері забезпечення правопорядку, прав і свобод...
Введение. 1. Политическое лидерство и политическая элита. 2. Социальный портрет украинского лидера — Виктора Янукович. Выводы. Список использованной литературы. Введение Одной из важнейших политических проблем современного общества есть проблема...
Вступ. 1. Рівні управління державною власністю. 2. Суть управління державною власністю. 3. Напрями та механізми реформування державної власності в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В умовах ринкових реформ...
І. Правові джерела нормотворчої діяльності ОВВ І.1. Система нормативних актів у сфері виконавчої влади. І.2. Необхідність законодавчого регулювання нормотворчості ІІ. Поняття нормативно-правового акта ІІ.1. Поняття нормативно-правового акта у проекті...
1. Громадянське суспільство — це: а) сфера суспільного життя, що не регулюється державою та політичними нормами; б) сфера приватного життя людей; в) саморегуляція і самоврядування суспільства; г) сфера управління...
Оглавление Вступление 1. Реформы в России и переход к рыночной экономике 2. Факторы, повлиявшие на углубление кризиса Заключение Список использованной литературы Вступление Распад СССР привел к появлению на политической...
Вступ. 1. Демократія та її роль у політичному процесі. 2. Основні критерії, принципи та ознаки демократичної і справедливої організації суспільства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Демократія — форма державно-політичного...
Вступ. 1. Особливості діяльності уряду УНР в екзилі. 2. Ліга Націй та українська громадськість у 1924 — 1930 рр. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Серед численних та різнопланових вимірів...
Сутність і основні методи інноваційної політики держави Система управління державною інноваційною політикою Малий інноваційний бізнес Сутність і основні методи інноваційної політики держави Створення умовидля оптимального розвитку науково-технічного потенціалу національної...
1. Політологія – як наука: предмет політології, функції, методи. 2. Виникнення політичних вчень в стародавньому Сході 3. Політична думка в стародавній Греції 4. Політична думка в стародавньому Римі 5....
Помаранчева революція дала переконливу відповідь на фундаментальне питання: чи здатна українська нація побудувати сучасну самостійну демократичну державу? Вихід мільйонів людей на Майдан Незалежності, на вулиці й площі по всій...
Вступ. 1. Національне багатство як умова і результат суспільного відтворення. 2.Структурна перебудова економіки України як умова її стабілізації. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Узагальнюючим результативним показником виробничої діяльності суспільства...
Вступ. 1. Поняття та сутність змішаних виборчих систем. 2. Типологія виборчих систем. 3. Переваги та недоліки кожної виборчої системи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Виборча система в широкому значенні...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження легітимності влади. 1.1. Ідея легітимності публічної влади в історії політичної і правової думки. 1.2. Співвідношення легітимності та політичної стабільності: теоретичні аспекти. Розділ 2....
Вступ. 1. Поняття «виборча кампанія» та «виборча технологія». 2. Основні етапи виборчої кампанії. 3. Методи організації й адміністрування виборів. 4. Технологія й основні стадії виборчої кампанії. Висновки. Список використаної...
Вступ. 1. Основні національні школи політичної думки Нового часу. 2. Політична думка І.Канта та Г.Гегеля. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Відмінною рисою другої половини 18 ст. та 19 ст....
1.Дайте оцінку реорганізації місцевих органів виконавчої влади і Органів місцевого самоврядування в України у 1992-1996 pp., розкрийте об'єктивні і суб'єктивні причини, здобутки і втрати. Покажіть власне бачення найбільш оптимальної...
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти статусу місцевих державних адміністрацій. 1.1. Місцеві державні адміністрації як ланка системи органів виконавчої влади. 1.2. Правове регулювання діяльності місцевих державних адміністрацій. 1.3. Місцеві державні...
Вступ. Розділ 1. Концепція груп безпеки. Розділ 2. Автоматизація управління політиками безпеки. Розділ 3. Управління доступом до ресурсів мережі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Однією з найважливіших частин інформаційної...
1. Види ресурсного забезпечення діяльності виконавців державно-управлінського рішення. 2. У чому полягає діяльність державної служби як інформаційно-комунікативної системи. 3. Соціальна ефективність державного управління. Список використаної літератури. 1. Види ресурсного...
1. Предмет, структура і завдання політології. 2. Роль парламенту в житті держави. Основні ознаки й особливості парламентської влади. 3. Політична етика. Список використаної літератури. 1. Предмет, структура і завдання...
Вступ. 1. Демократія та її роль у політичному процесі. 2. Сучасні концепції демократії. 3. Основні принципи і процедури демократії. 4. Необхідні передумови утвердження демократії. Висновки. Список використаної літератури. Вступ...
Вступ 1. Історія становлення соціал-демократії 2. Соціалізм і сучасна соціал-демократія Висновки Список використаної літератури Вступ Соціалізм — суспільне вчення, ідеалом якого є здійснення принципів соціальної справедливості і рівності. Економічна...
Вступ. 1. Сутність влади: основні наукові концепції. 2. Специфіка політичної влади, її структура і суб’єкт, об’єкт ресурси влади. 3. Поняття легітимності та принцип поділу влади. Висновок. Список використаної літератури....
Вступ. 1. Сутність і специфіка політичної влади. 2. Основні концепції політичної влади. 3. Політична влада як засіб стабільності у суспільстві. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Влада є однією з...
г. Николаев 1998 г.Полномочия исполкомов сельских, поселковых, городских Радв области строительства. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: власні (самоврядні) повноваження: 1) організація за рахунок власних коштів...
Національна Академія наук України Інститут світової економіки і міжнародних відносин   Абдульдін Бассам Саїд   ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ПРОБЛЕМА ВІДСТАЛОСТІ У ПОСТБІПОЛЯРНОМУ СВІТІ   23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем...
Вступ. 1. Політика як суспільне явище. 2. Політична діяльність та її основні форми. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Політологія як наука вивчає політичне життя суспільства в його різноманітних виявах,...
Вступ. 1. Проаналізуйте форми політичної взаємодії та сучасної політичної еліти суспільства. Визначте основні тенденції розвитку цих форм у майбутньому. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Абстрактна ідея незалежності, незважаючи на...