referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Відмінність між: унітарною державою та федеративною; унітарною державою та конфедерацією; федеративною державою та конфедерацією?

Відмінність між унітарною та федеративною державами полягає в тому, що:

 1. Територія унітарної держави складається з тією чи іншою мірою самоврядних адміністративних одиниць, які не мають політичної самостійності і виконують вказівки центральної влади. А федеративну державу складають державні утворення з певною політичною самостійністю, а сама федеративна держава виступає як союз цих утворень.
 2. На відміну від федерації, в унітарній державі є єдині для всієї країни вищі органи державної влади, єдина правова система, єдина конституція. В федерації в кожному штаті (республіці) може бути своя конституція (чи закон, який визначає структуру вищих органів влади регіону).
 3. На відміну від суб’єктів федерації частини унітарної держави не мають ніякого суверенітету і політичної самостійності (підкорюються центральній владі).
 4. Характерною рисою федеративної держави є двопалатна структура парламенту, а також наявність двох систем вищої державної влади (поряд із федеральною системою законодавчої, виконавчої і судової є влада (законодавча, виконавча, судова) регіонів суб’єктів федерації. В унітарній же державі однопалатний парламент, одна система законодавчої, виконавчої і судової влади (яка називається центарльною, всі органи влади підкоряються їм).
 5. У федеративній державі існують дві системи державних податків — федеральна і податкова система суб’єктів федерації, і відповідно формуються два державних бюджети. В унітарних державах одна система державних податків і один державний бюджет.
 6. Суб’єкти федерації мають свої системи законодавства і судових органів. Система законодавства суб’єкта федерації складається з нормативних правових актів, прийнятих законодавчими та іншими органами даного суб’єкта федерації в межах їх компетенції. Наприклад, судова система суб’єкта Російської Федерації складається з конституційного або статутного суду суб’єкта федерації і світових суддів [4, c. 84-85].

Головна відмінність між унітарною та федеративною державами полягає в тому, що територія унітарної держави складається з тією чи іншою мірою самоврядних адміністративних чи політико-адміністративних одиниць, які не мають політичної самостійності, тоді як федеративну державу складають державні утворення з певною політичною самостійністю, а сама федеративна держава виступає як союз цих утворень. Тому унітарні держави називаються ще простими, а федеративні — складними.

Слід також наголосити на юридичній відмінності між федерацією та конфедерацією. Вона полягає в тому, що федерація — це форма територіального устрою держави, а конфедерація — це форма міждержавного союзу, тобто об’єднання незалежних держав. Хоча, наприклад, офіційна французька та італійська назви швейцарської держави — Швейцарська Конфедерація, але ця історична назва не відображає дійсності, а саме того факту, що Швейцарія за змістом її Конституції являє собою федеративну державу. Конфедерація, як і федерація, може мати спільні органи на зразок парламенту, уряду, верховного суду, однак юридична специфіка полягає в тому, що, па відміну від актів федеральних органів влади, акти органів конфедерації, принаймні акти законодавчої та виконавчої влади не діють безпосередньо на території держав-членів конфедерації, а потребують підтвердження (ратифікації) їх відповідними органами держав, які можуть їх і нуліфікувати, тобто відхилити [6, c. 252].

Список використаної літератури

 1. Воробйов Є. Політологія: наука про політику: Підручник для вищої школи / Василь Григорович Кремень (заг.ред.), Микола Іванович Горлач (заг.ред.). — 4. вид., випр. та доп. — К. : Єдінорог, 2002. — 640с.
 2. Гелей С. Політологія: Навчальний посібник/ Степан Гелей, Степан Рутар. — 5-є вид., перероб. і доп.. — К.: Знання , 2004. — 645 с.
 3. Дробінка І. Г. Політологія: Навчальний посібник/ І. Г. Дробінка, Т. М. Кришталь, Ю. В. Підгорецький; Мін-во освіти і науки України. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 289 с.
 4. Іщенко М. Політологія: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси : Видавництво ЧНУ, 2004. — 387с.
 5. Кузь О. Політологія: Навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2004. — 340с.
 6. Обушний М. Політологія: Довідник/ Микола Обушний, Анатолій Коваленко, Олег Ткач; За ред. Ми-коли Обушного; КНУ ім. Т. Г.Шевченка. — К.: Довіра, 2004. — 599 с.