referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Міждержавна рада із стандартизації, метрології і сертифікації країн-учасниць СНД

Вступ.

1. Створення Міждержавної Ради зі стандартизації, метрології та сертифікації (МДР) та її основні функції.

2. Основна діяльність Міждержавної Ради зі стандартизації, метрології та сертифікації.

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ

Міждержавна Ради зі стандартизації, метрології та сертифікації (МДР) є міжурядовим органом з формування і проведення узгодженої політики у галузі стандартизації, метрології і сертифікації, і створена відповідно до Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації від 13 березня 2002 р. Вищим органом МДР є засідання керівників національних органів зі стандартизації, метрології і сертифікації. Робочим органом МДР є Бюро зі стандартів у складі групи експертів і регіонального Інформаційного центру.

Члени МДР зустрічаються два рази на рік по черзі в державах-учасницях Угоди. Функції голови МДР виконують по черзі керівники національних органів зі стандартизації, метрології і сертифікації.

Нині головою МДР є керівник Федерального агентства з технічного регулювання і метрології Російської Федерації (Ростехрегулирование) — Григорій Елькін. МДР плідно співпрацює з Міжнародною організацією зі стандартизації ISO, Міжнародною електротехнічною комісією ІЕС, Європейським Комітетом зі стандартизації CEN. При цьому, МДР зареєстрована в ISO як регіональна організація зі стандартизації і називається Євроазіатська Рада зі стандартизації (ЕASC), що дає змогу учасникам Угоди застосовувати міжнародні стандарти ISO і брати участь у їх розробленні.

1. Створення Міждержавної Ради зі стандартизації, метрології та сертифікації (МДР) та її основні функції

Міждержавна рада із стандартизації, метрології і сертифікації (далі — Рада) здійснює координацію і виробляє рішення щодо проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації.

Рада складається з повноважних представників держав-учасниць Угоди про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації від 13 березня 1992 року (далі — Угода).

Робочим органом Ради є постійно діючий технічний секретаріат.

Місцем перебування технічного секретаріату є місто Мінськ. Офіційною мовою Ради і її робочого органу є російська мова.

Міждержавна рада по стандартизації, метрології й сертифікації (МДР) Співдружності Незалежних Держав (СНД) є міжурядовим органом СНД по формуванню й проведенню погодженої політики по стандартизації, метрології й сертифікації.

Вищим органом МДР є засідання членів МДР, що проводиться два рази в рік по черзі в державах — учасниках Угоди.

Між засіданнями керівництво роботою Ради здійснює Голова.

Функції голови МДР виконують по черзі керівники національних органів по стандартизації, метрології й сертифікації.

Робочим органом МДР є Бюро по стандартах у складі групи експертів і регіонального Інформаційного центра. При Раді створено 270 міждержавних технічних комітетів зі стандартизації (за станом на 01.07.2006).

МДР визнаний Міжнародною організацією по стандартизації (ИСО) — Регіональною Організацією по стандартизації як Євро-Азійська Рада по стандартизації, метрології й сертифікації (EASC) (Резолюція Ради ІСО 26/1996).

Діяльність МДР здійснюється відповідно до "Положення про Міждержавну Раду по стандартизації метрології й сертифікації".

Організація й проведення робіт з міждержавної стандартизації здійснюється відповідно до "Правил процедури Міждержавної Ради по стандартизації метрології й сертифікації".

Рада виконує такі основні функції:

· вироблення і узгодження пріоритетних напрямів і форм спільної діяльності міждержавного співробітництва в галузі стандартизації, метрології і сертифікації;

· розгляд і прийняття основних напрямів наукових досліджень, науково-технічних програм, планів і проектів;

· подання на затвердження урядам держав-учасниць, а за наявності повноважень — затвердження документів, передбачених Угодою;

· прийняття рішень про міжнародні стандарти, вироблення і прийняття правил і процедур проведення спільних робіт із стандартизації, метрології і сертифікації;

· розгляд і узгодження кошторисів витрат для виконання цільових програм і технічних проектів із стандартизації, метрології і сертифікації з виробленням пропозицій щодо джерел їхнього фінансування;

· прийняття рішень про формування технічного секретаріату Ради і тимчасових науково-технічних комісій, затвердження планів їхніх робіт і кошторису витрат.

Рада може здійснювати й інші функції, які визначаються Угодою або додатковими повноваженнями, узгодженими з урядами.

Представниками в Раді є керівники національних органів із стандартизації, метрології і сертифікації держав-учасниць Угоди, які від імені держав наділяються правом бути членом Ради і повноваженнями, необхідними для виконання функцій, покладених на цю Раду.

Члени Ради:

· беруть участь з правом вирішального голосу у всіх видах діяльності Ради;

· ініціюють обговорення в Раді різних питань міждержавного співробітництва в галузі стандартизації, метрології і сертифікації;

· інформують Раду про позиції своїх держав з конкретних питань міждержавного співробітництва у зазначених видах діяльності;

· обмінюються інформацією про діяльність національних органів і проводять переговори з іншими членами Ради з питань участі своєї держави у конкретних формах міждержавного і міжнародного співробітництва в галузі стандартизації, метрології і сертифікації;

· систематично отримують стенограми засідань Ради, інформацію про поточну діяльність технічного секретаріату і тимчасових науково-технічних комісій, а також інформацію з конкретних напрямів співробітництва;

· надають на запит Раді і її технічному секретаріату необхідну інформацію про діяльність національних органів стандартизації, метрології і сертифікації з конкретних питань, що становлять міждержавний інтерес.

Технічний секретаріат Ради складається з п'яти постійно працюючих висококваліфікованих консультантів-організаторів з головних напрямків діяльності Ради, визначених Угодою, і технічного персоналу.

Технічний секретаріат є юридичною особою, має розрахунковий рахунок та печатку із своєю назвою.

Апарат технічного секретаріату Ради формується на території держави, де він розташований, забезпечується необхідними приміщеннями, оснащується сучасною оргтехнікою, зв'язком, транспортом для обслуговування Ради та іншими необхідними для його нормального функціонування атрибутами, користується всіма соціальними благами нарівні з трудящими держави, на території якої він знаходиться.

Фінансування витрат технічного секретаріату, пов'язаних з організацією роботи Ради і утриманням апарату, здійснюється за рахунок щорічних внесків держав-учасниць Угоди відповідно до кошторису витрат, який затверджується Радою.

Функції технічного секретаріату визначаються положенням, яке затверджується Радою. Пропозиції щодо підбору спеціалістів до технічного секретаріату готує національний орган із стандартизації, метрології і сертифікації держави, на території якої знаходиться технічний секретаріат Ради.

За час діяльності Радою проведене 21 засідання.

На засіданнях Ради прийняте понад 3,5 тис. міждержавних нормативних документів; розроблена й затверджена Програма робіт з міждержавної стандартизації до 2003 р., що передбачає розробку стандартів на продукцію й послуги по основних народногосподарських комплексах (у тому числі по машинобудівному, хіміко-лісовому, агропромисловому, соціальному й ін.);

Відповідно до Угоди Радою були підготовлені проекти наступних основних документів:

Угода про організацію робіт з міждержавної стандартизації озброєння й військової техніки (прийняте на СГП) і Протокол до нього (прийнятий на СГП);

Угода про співробітництво по забезпеченню єдності вимірів у Збройних силах держав-учасників Угоди про проведення погодженої політики в області стандартизації, метрології й сертифікації (прийняте на СГП);

Угода по технічних бар'єрах у зоні вільної торгівлі (прийняте на СГП);

Рішення про Міждержавну програму по створенню й застосуванню міждержавних стандартних зразків складу й властивостей речовин і матеріалів (прийняте на СГП);

Рішення про Міждержавну програму стандартизації продукції легкої промисловості (прийняте на СГП).

2. Основна діяльність Міждержавної Ради зі стандартизації, метрології та сертифікації

Основні напрямки діяльності Міждержавної Ради зі стандартизації, метрології та сертифікації:

розробка нормативних документів по стандартизації (міждержавних стандартів, правил, рекомендацій і класифікаторів);

формування, зберігання й ведення фонду міждержавних стандартів, міжнародних, регіональних і національних стандартів інших країн і забезпечення держав-учасників Угоди цими стандартами;

координація робіт з розвитку еталонної бази й системи передачі розмірів одиниць фізичних величин;

ведення міждержавної служби часу й частот;

ведення міждержавних інформаційних фондів засобів вимірів, стандартних зразків і стандартних довідкових даних про властивості речовин і матеріалів;

розробка правил і процедур по взаємному визнанню результатів державних випробувань, метрологічної атестації, перевірки й калібрування засобів вимірів;

розробка правил і процедур по взаємному визнанню акредитованих іспитових, перевірочних, каліброваних і вимірювальних лабораторій (центрів), органів сертифікації, сертифікатів на продукцію й систем забезпечення якості;

міжнародне співробітництво в області стандартизації, метрології , сертифікації і якості.

Роботи з міждержавної стандартизації, метрології й сертифікації здійснюється на основі рішень МДР, пропозицій національних органів і рекомендацій робочих комісій і груп.

По основних областях діяльності МДР створені:

науково-технічні комісії:

· по стандартизації (Положення, Склад);

· по метрології (Положення, Склад);

· по підтвердженню відповідності (Положення, Склад);

· по акредитації (Положення, Склад);

· по нагляду й контролю за дотриманням вимог технічних регламентів, норм і правил (Положення, Склад);

· по гармонізації технічних регламентів держав-учасників СНД (Положення, Склад)

робочі групи:

· по класифікації й кодуванню техніко-економічної й соціальної інформації;

· по стандартних зразках;

· по стандартним довідковим даним;

· по неруйнуючому контролі;

· по розробці міждержавних електронних систем обміну інформацією;

· по навчанню й підвищенню кваліфікації фахівців в області стандартизації, метрології й сертифікації;

· рада повноважних представників по реалізації міжурядової угоди про співробітництво по забезпеченню єдності вимірів часу й частоти;

· по методичному забезпеченню впровадження стандартів ИСО 9000 версії 2000;

· для координації робіт із впровадження оцінки невизначеності вимірів у метрологічній практиці держав-учасників Угоди.

Сторони будуть проводити узгоджену політику в галузі стандартизації, метрології і сертифікації за такими напрямами:

— прийняття спільних правил проведення робіт із стандартизації, метрології і сертифікації, що становлять міждержавний інтерес;

— встановлення єдиних обов'язкових вимог до продукції та послуг, що забезпечують їхню безпечність для життя та здоров'я людини, охорону навколишнього середовища, сумісність і взаємозамінюваність, а також єдиних методів досліджень;

— стандартизація загальнотехнічних вимог, що становлять міждержавний інтерес;

— організація ведення і розвитку класифікаторів техніко-економічної інформації і систем кодування;

— встановлення одиниць фізичних величин, що допускаються до застосування в державах-учасницях Угоди;

— ведення міждержавної служби часу та частот, інформаційних фондів засобів вимірювань, стандартних зразків та стандартних довідкових даних;

— ведення і розвиток еталонної бази і системи передачі розмірів одиниць фізичних величин;

— формування, зберігання і ведення фонду міждержавних стандартів, міжнародних, регіональних і національних стандартів інших держав і забезпечення учасників Угоди цими стандартами.

Ведення і збереження діючих галузевих стандартів на найважливіші групи продукції, що становлять міждержавний інтерес;

— взаємне визнання результатів державних випробувань, метрологічної атестації, перевірки та калібровки засобів вимірювань;

— видання, перевидання, тиражування і поширення міждержавних стандартів, міжнародних і регіональних стандартів, інших нормативних документів із стандартизації, метрології і сертифікації, що становлять міждержавний інтерес;

— координація програм підготовки і підвищення кваліфікації кадрів у галузі стандартизації, метрології і сертифікації;

— міжнародне співробітництво в галузі стандартизації, метрології, сертифікації і якості.

Відповідно до Угоди Рада здійснює координацію й реалізацію погодженої політики в області стандартизації, метрології, сертифікації й акредитації в цих областях діяльності, виконуючи наступні основні функції:

· вироблення й узгодження пріоритетних напрямків і форм спільної діяльності міждержавного співробітництва по стандартизації, метрології, сертифікації й акредитації в цих областях діяльності;

· прийняття рішень про міждержавні стандарти, вироблення й прийняття правил і процедур проведення спільних робіт, включаючи:

· установлення єдиних, обов'язкових вимог до продукції й послугам, що забезпечують їхня безпека для життя й здоров'я людини, охорону навколишнього середовища, сумісність і взаємозамінність, а також єдність методів випробувань;

· установлення єдиних фізичних величин, що допускаються до застосування в державах Співдружності, ведення інформаційних фондів засобів вимірів, стандартних зразків і стандартних довідкових даних про фізичні константи й властивості речовин і матеріалів;

· взаємне визнання результатів державних випробувань, метрологічний атестації, перевірки й калібрування засобів вимірів;

· участь у роботі Виконкому СНД, галузевих міждержавних і міжурядових органів з питань стандартизації, метрології, сертифікації й акредитації в цих областях діяльності.

Прийняті Радою рішення з принципіальних питань є обов'язковими для національних органів із стандартизації, метрології і сертифікації, які видають постанови про їх введення на території держав.

Рада проводить свої засідання не рідше одного разу на півріччя. У засіданнях, крім членів Ради, можуть брати участь й інші представники держав без права вирішального голосу. До складу делегацій держав на засіданнях може включатися необхідна кількість радників та експертів.

Функції головуючого на засіданнях Ради виконуються по черзі кожним членом Ради.

Порядок денний засідань затверджується більшістю голосів членів Ради. З процедурних питань рішення приймається також більшістю голосів. Рішення з конкретних міждержавних програм, технічних проектів і форм співробітництва приймаються членами Ради на основі консенсусу.

Рішення, які зачіпають інтереси будь-якої з держав-учасниць, не можуть прийматися за відсутності члена Ради, який її представляє.

Між засіданнями члени Ради організують у своїх державах роботу щодо реалізації прийнятих Радою рішень, підтримують контакти з технічним секретаріатом і між собою.

Висновки

Міждержавна рада зі стандартизації, метрології та сертифікації (МДР) Співдружності Незалежних Держав (СНД) є міжурядовим органом СНД з формування й проведення узгодженої політики щодо стандартизації, метрології та сертифікації.

МДР створена відповідно до "Угоди про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації" для координації робіт в галузі стандартизації, метрології й сертифікації, визначення основних напрямків міждержавної стандартизації, метрології, сертифікації та акредитації в зазначених галузях діяльності.

МДР визнана Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) — Регіональною Організацією зі стандартизації як Євро-Азійська Рада зі стандартизації, метрології та сертифікації (EASC) (Резолюція Ради ISO 26/1996).

Науково-технічна комісія в галузі методології та організації робіт з нагляду і контролю за дотриманням вимог технічних регламентів, норм і правил (НТКН) є постійно діючим робочим органом МДР для вироблення пропозицій з формування узгодженої науково-технічної політики й координації робіт з нагляду і контролю за дотриманням вимог технічних регламентів, норм і правил у державах-учасницях "Угоди про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації", підписаної 13 березня 1992 р. в Москві керівниками урядів держав-учасниць СНД.

Список використаної літератури

Алексєєва Т. Міжнародні організації: Навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2006. — 200с.

Верещак Л. М. Міжнародні організації: Аналітико-стат. інформація / Український ін-т науково-технічної і економічної інформації — К. : УкрІНТЕІ, 2003. — 37с.

Ковалевський В. В., Козак Ю. Г., Грищенко С. Г., Новацький В. М., Макогон Ю. В. Міжнародні організації: Навч. посіб. для студ. екон. вузів і ф- тів / Одеський держ. економічний ун-т / Ю.Г.,Ковалевський,В.В. Козак (ред.). — О. : Астропринт, 2003. — 288с.

Ковбасюк Юрій. Україна і міжнародні фінансові організації: Навч. посіб. до дисципліни "Державні фінанси і бюджетний процес" / Національна академія держ. управління при Президентові України. — К. : НАДУ, 2004. — 40с.

Кучик О. Міжнародні організації: навч. посібник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин / Олександр Сергійович Кучик (ред.). — 2-е вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. — 749c.

Міжнародні організації в системі світогосподарських зв'язків: Навч. посіб. / Дніпропетровський національний ун-т / О.Л. Притикіна (уклад.). — Д. : РВВ ДНУ, 2003. — 48с.

Мокій А. Міжнародні організації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Укоопспілка; Львівська комерційна академія — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2006. — 208с.

Циганкова Т. Міжнародні організації: Навчальний посібник / Київський національний економічний ун-т. — 2. вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2001. — 340с.