referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Філософські ідеали епохи Просвітництва

Вступ

Епохою Просвітництва називають період між другою (Славної) англійської революцією (1688-1689) і Великою французькою революцією (1789-1794). Але якщо у Франції революцією епоха Просвітництва завершується, то в ряді інших країн вона захоплює початок XIX в.

У хронологічних рамках епохи Просвітництва (схеми 110 і 111) жили і працювали англійські філософи Дж. Берклі (1685- 1753), якого можна вважати одним з родоначальників європейського суб’єктивного ідеалізму, і Д. Юм (1711-1776), яка відродила (на сучасній основі ) античний скептицизм і агностицизм. При цьому якщо по ряду соціально-політичних поглядів Д. Юм близький до просвітителям, то його власне філософське вчення, так само як і вчення Дж. Берклі, принципово відмінно від філософії просвітителів. У цю ж епоху жив і працював один з найвідоміших європейських містиків і духовідца Е. Сведенборг.

Але провідне місце в епоху Просвітництва займала філософія просвітителів . Вона зародилася в Англії, у її витоків стояв Дж. Локк, а її найвищими представниками були також Дж. Толланд (1670-1722), А. Коллінз (1676-1729) і Дж. Прістлі (1733-1804). Розвиток філософії Просвітництва йшло і в інших країнах Європи, і в США. Серед американських просвітителів в першу чергу необхідно назвати Б. Франкліна (1706-1790), Т. Пейна (1737-1809), Т. Джефферсона (1743-1826), які відіграли значну роль у формуванні ідеології США [1] . Серед німецьких просвітителів особливо видну роль грав Г. Е. Лессінг (1729-1781), до просвітителям (з певними застереженнями) можна віднести і основоположника німецької класичної філософії І. Канта (1724-1804). До числа найбільш відомих просвітителів Росії відносяться А. Н. Радищев (1749-1802) і Н. І. Новіков (1744-1818). Ідеї Просвітництва отримали також розвиток і в Польщі, Угорщині, Югославії, Румунії. 

1. Філософія Просвітництва: основні особливості і видатні діячі епохи

Духовними спадкоємцями гуманістів епохи Відродження стали просвітителі XVIII століття. Найгостріше критикуючи і гнівно осміюючи феодальні порядки і церковні догмати, просвітителі підривали ідеологічну основу старого суспільства і створювали нову духовну культуру, засновану на принципах гуманізму, рівності людей, розкріпачення людського розуму і гармонічного розвитку особистості.

Просвітництво — це політична ідеологія, філософія і культура епохи краху феодалізму і встановлення капіталістичних відносин. Термін «просвітництво» був введений Вольтером і Гердером. Німецький філософ і. Кант визначив Просвітництво як необхідну історичну епоху розвитку людства, сутність які складається в широкому використанні людського розуму для реалізації соціального прогресу.

Локк Джон (1632-1704) — філософ матеріаліст, один з перших сформував багато ідей Просвітництва, автор теорії суспільного договору і природного права.

Шефтсбері Антоні Ешлі Купер (1671-1713) — філософ-матеріаліст, естетик, представник деїзму; Шефтсбері естетизує світ, стверджуючи естетичний характер моральної досконалості, малюючи величну картину вічно творимого і творящого космосу з единим першоджерелом щирого, благого і прекрасного.

Толанд Джон (1617-1722) — філософ-матеріаліст, близький до діалектичного трактування сутності миру (здогадка про саморух матерії); у книзі «Християнство без таємниць» виступав проти християнської релігії і церкви; за обвинуваченням у нападках на релігію і моральність книга була засуджена на спалення, а автор засуджений до тюремного ув’язнення, але втік. Головний філософський твір — «Листа до Серени».

Коллінз Вільям Уілкі (1824-1889) — письменник, в художній формі критикував не тільки старі феодальні порядки, але і буржуазні моральні норми, які зароджувалися.

Найбільшу популярність здобули діячі французького Просвітництва: Ш. Л. Монтеск’є (1689-1755), Вольтер (1694-1778), Ж.-Ж. Руссо (1712-1778), Д. Дідро (1713-1784), Ж. О. де Ламе- три (1709-1751), К. А. Гельвецій (1715-1771), Е. В. де Кондільяк (1715- 1780), П. А. Гольбах (1723-1789).

Шарль Луї Монтеск’є (1689-1755) — філософ, письменник, історик. В основному творі «Про дух законів» обґрунтовує позицію деїзму; засновник географічної школи в соціології, яка вивчала вплив природних факторів на хід історії; розвивав концепцію функціональної ролі релігії, необхідної для підтримки громадського порядку і збереження моральності.

Вольтер (справжнє ім’я Франсуа Марі Аруз, 1694-1778) -філософ, письменник, публіцист; в художній формі критикував феодальні відносини, деспотичну форму правління, феодально-клерикальний світогляд. В «Філософських листах», «Трактаті про метафізику»; «Філософському словнику» виступав як деїст, у тон же час висловлював ідею про вічність і не-створення матерії, її об’єктивне існування і вічний рух. Дуже вилинув на французьких матеріалістів XVIII століття.

Маблі Габріель Бонно де (1709-1785) — політичний мислитель, історик, утопічний комуніст. Уважав джерелом соціальних бід приватну власність, бачив шлях перетворення суспільства в зменшенні майнової нерівності за допомогою припинення розкоші і обмеження потреб (аскетичний комунізм); визнавав народ носієм верховної влади. Ідеї Маблі сприяли ідеологічній підготовці Великої французької революції.

Руссо Жан Жак (1712-1778) — філософ, письменник, естетик, педагог, ідеолог Великої Французької революції. Видана в 1762 році робота Руссо «Еміль, або Про виховання» за релігійне вільнодумство була засуджена до спалення, а автор на п’ять років іммігрував в Англію. В поглядах на природу Руссо — деїст. Соціально-політичним ідеалом Руссо була республіка, він захищав думку про неправомірну владу, яка діє проти народу, його життєвих інтересів, обґрунтовував право народу на революційне повалення такої влади. У роботах «Чи сприяло відродження наук і мистецтв поліпшенню моралі», «Міркування про походження і обґрунтування нерівності між людьми» прозорливо описав багато протиріч соціального і науково-технічного прогресу.

Кондільяк Етьен Бонно де (1715-1780) — філософ, логік, член Французької академії; у своєму головному філософському творі «Трактаті про відчуття» розвивав сенсуалістичну теорію пізнання Локка. В роботі «Мова вирахувань» дав трактування логіки як загальної граматики всіх знаків.

2. Особливості Просвітництва в Україні

Розвиток, поширення ідей Просвітництва в Україні було обумовлено високим рівнем духовної культури. Уже в XVI -XVII століттях в Україні діяло багато шкіл, видавництв, інших культурних центрів. Так Павло Алеппский (архідиякон), побувавши в Україні в 1654 році, відзначав, що в селах всі діти вчаться в школах, навіть сироти, а людей, що вміють читати і писати багато не тільки серед чоловіків, але також і серед жінок1. Братства і братські школи стали центрами духовної культури і фундаментом, на якому було заснована вища освіта на українських землях. Так, шляхом злиття в 1632 році Київської братської школи і вищої Лаврської школи (при Києво-Печерській Лаврі), організованої Петром Могилою утворився Києво-Могилянській колегіум; при гетьманстві Мазепи (1750 р.) перейменований в академію. Києво-Могилянська академія стала першим вищим навчальним закладом в Україні і центром духовної культури. Вона була школою загальноосвітньою, а не спеціальною; до неї приймали молодь всіх суспільних станів, від шляхти і козацької старшини до посполитих включно.

Крім українців і білорусів, сюди йшли по науку і «московіти» (великоруси), румуни, болгари, серби, а почасти навіть греки і араби. Отже, ця школа була осередком освіти для всього православного світу, а за її зразком заводили в собі школи і інші православні народи, головним чином росіяни.

Так у Москві в 1682 році було засновано Слов’яно-греко-латинську академію, а в XVIII ст. більше 20 семінарій у різних містах Московщини…Києво-Могилянська колегія … дала шерег наших учених та письменників, підтримувала наше культурне життя не відстаючи від західних наукових течій».

Філії академій пізніше стали центрами освіти у Вінниці, Чернігові, Харкові, Переяславлі і інших містах.

Наука і освіта — дві головних зброї Просвітництва в боротьбі за перетворення суспільства стали на Україні також засобами збереження і розвитку національної культури.

В академії поряд зі слов’янською, латинською, грецькою, польською мовами, богослов’ям, риторикою, піїтикою, арифметикою, геометрією, астрономією, музикою викладалася і філософія. Курс філософії був 3-х річним. Філософія поступово скидала із себе схоластичні, середньовічні одяги; викладачі в обґрунтуванні світоглядних проблем зверталися не тільки до віри, але і до наукових істин, здорового глузду.

Одним з перших професорів академії був Йосип Кононович-Горбацький (рік народження невідомий — помер в 1653 р.) — філософ, просвітитель, автор «Підручника по логіці», «Оратора Могилянського»; дотримуючись теорії двох істин, розмежовуючи предмети богослов’я (вчення про бога) і філософії (вчення про реальний світ), зближав предмет філософії із предметами природничих наук, зокрема, фізики. Визнаючи існування бога як єдиного творця, філософ не заперечував субстанціонності матерії і форми, реальності простору і часу; обґрунтовував номіналізм — вторинність універсалій стосовно конкретних речей; велике значення надавав розуму, знанням людини як основі волі і гуманізму, підкреслював, що немає на землі нічого більш великого, чим людина, і нічого більше великого в людині, чим розум.

Прогресивні, гуманістичні ідеї відстоював Інокентій Гізель (біля 1600-1683) — церковний діяч, просвітитель, історик, філософ; в Києво-Могилянській академії читав філософію і психологію, будучи архімандритом Києво-Печерської лаври зібрав саму багату на Україні бібліотеку; автор філософських робіт «Світ з богом людини», «Повний курс філософії». Гізель стояв на деїстичних позиціях, визнаючи бога як творця світу і у той же час, розглядаючи матерію як основу вічного круговороту природи; був одним з перших, хто познайомив студентів з вченням М. Коперніка. В етиці і соціології пропагував ідеї громадського гуманізму, стверджував, що щастя людина може досягти лише в активній життєдіяльності; вважав, що якщо правила моралі і звичаї суперечать розуму, то людина повинна слухатися розуму.

Багато ідей, які стали пізніше центральними в українській освіті, висловив Данило Саввович Туптало (1651-1709). У його роботах: «Міркування про образ Божием і подобі в людині», «Літописець» центральне місце займає етична проблематика. В основі його етики ідея людини як мікрокосмосу (пізніше вона буде розвинута такими мислителями, як Г. Сковорода, М. Бердяев і іншими). Розрізняючи в людині дві натури — тілесну і духовну, пріоритет віддавав духовній — «внутрішньому світу людини, її самопізнанню»; негативно ставився до тілесного, матеріальному, вбачаючи в ньому основу багатства, ледарства, гріха, перенасиченості плоті (звідси — деякі елементи аскетизму його етики).

Проблеми етики і логіки були центральними в лекційних курсах Йосипа Кроковського (рік народження невідомий — помер 1718 року). Критикуючи інтелектуалізм Фоми Аквінського, Кроковський стверджує в людині пріоритет волі над розумом; вважаючи волю більш шляхетною потенцією людини, початком будь-яких її дій.

З Києво-Могилянською академією пов’язана діяльність відомого українського і російського письменника, церковно-політичного діяча, філософа Стефана Яворського (1658-1722). В академії він читав курс філософії, який складався із трьох частин: логіки, фізики і метафізики, де популяризувались ідеї Античної філософії, філософії епохи Відродження і Нового часу. В основі світогляду Яворського — пантеїзм -ототожнення бога і природи. Давня філософська суперечка про співвідношення матерії і форми Яворський вирішує на користь матерії. Активність матерії пов’язує із властивим їй рухом, виділяючи чотири види руху: виникнення і знищення, зростання і зменшення, зміна якості, просторове переміщення. Яворським був розроблений новаторський для того часу курс психології; у теорії пізнання він слідом за Локком докладно вивчав особливості рефлексії як виду пізнання, виділяв п’ять основних її видів: внутрішнє відчуття (фантазія), уява, образ, оцінка, пам’ять.

Постійним опонентом С. Яворського по багатьом проблемам був Феофан Прокопович (1677-1736) — церковний і політичний діяч, український і російський письменник, вчений, філософ. Ф. Прокопович був одним із самих освічених людей свого часу, його бібліотека нараховувала близько ЗО тисяч томів, він учився в Києві, Львові, Римі, побував у багатьох країнах Європи, де познайомився з ідеями Просвітництва і реформаторства, вірність яким зберіг до кінця життя. В 1705-1716 роках викладав у Києво-Могилянській академії, потім за запрошенням Петра І переїхав у Москву, потім у Петербург і став радником царя з питань освіти і релігії, багато зробив для поширення освіти, організації шкіл; виступав за реформування науки, відділення її від теології, звільнення людського розуму від забобонів; вважав за необхідне зближення філософії з точними науками, організував читання курсів математики і фізики. В пізнанні слідом за Декартом найважливішим вважав принцип сумніву, вчив не вірити сліпо нікому. Застосовуючи цей принцип до історії, попередив проти легковажного оперування фактами, стверджував, що історія повинна бути відображена такою, якою вона була. Сутність людини Прокопович бачив у соціальному бутті, в активній життєдіяльності; людина, на його думку, повинна бути підпорядкована державі; світська влада повинна бути вище духовної (церковної). Одним із центральних положень вчення Прокоповича про державу була ідея просвіченого монарха, «філософа на троні», який має досить влади, освіти, щоб планомірно впровадити в життя ідеали Просвітництва.

Гуманістичні ідеї, пантеїстичний світогляд пропагував український педагог, письменник, філософ, професор Київської академії Михайло Козачинський (рік народження невідомий — помер в 1755 році). Ціль філософії, стверджував Козачинський, у тому, щоб допомогти людині досягти щастя; щастя ж складається з оволодіння благостю, які діляться на природні (задоволення фізичних потреб в їжі, одязі, житлі, і т.п.) і культурні (придбані в суспільному житті, які не випливають із природи людини). Без природних благ, стверджує філософ, людина не може прожити, однак вони не роблять людину щасливим; не можна бути щасливим від почуттєвих насолод, влади, почесті, багатства, слави; до дійсного щастя людина рухається внутрішніми шляхами — через пізнання, любов до людей і Бога.

З релігійно-ідеалістичних позицій був написаний курс філософії відомого українського і білоруського богослова, філософа, церковного політичного діяча Георгія Конісського (1717-1795), який був професором і ректором Києво-Могилянської академії.

Таким чином, ідеї Просвітництва не тільки були сприйняті в українських землях, але і одержали своєрідний розвиток. У чому особливості Українського Просвітництва (у порівнянні з Європейським)?

По-перше, якщо в Західній Європі ідеї Просвітництва стимулювалися висхідним буржуазним способом виробництва і розвивалися разом з Реформацією і буржуазними революціями, то в українських землях Просвітництво поширювалося в рамках феодального суспільства (із сильною церковною владою і монархічною формою правління в державі). Західноєвропейські просвітителі боролися проти релігії і церкви, багато хто з них були матеріалістами і атеїстами, хоча деякі як ми знаємо, вважали релігію необхідною умовою буття людини. В Україні ж просвітителями, пропагандистами гуманістичних ідей, організаторами системи освіти були в основному церковні діячі; а філософія, яка до кінця не звільнилася від середньовічної схоластики мала ідеалістичний, деїстичний або пантеїстичний характер.

По-друге, в Просвітництві як широкій і різноманітній ідейній течії виділяються два напрямки:

 • наукове-просвітницьке
 • етико – гуманістичне.

У Західній Європі розвивалися обидва ці напрямки; в Україні ж — переважно етико — гуманістичне. Звернення до внутрішнього світу людини (до його істинного буття), до духовності, самосвідомості особистості, орієнтації її у світі духовних цінностей — от головне завдання виховання, освіти людини і філософії, як одного із засобів освіти. Особливий, невичерпний інтерес до моральних проблем, а також ірраціоналізм — загальні і головні риси вітчизняної філософії (ми бачили, як вони проявлялися в філософії Київської Русі, в філософії Просвітництва, пізніше переконаємося в їх особливому прояві в духовній культурі XIX і XX століть).

Українська освіта, незважаючи на відзначені особливості, відмінні риси, по ідейному змісту ближче до західноєвропейської поширенням ідей гуманізму, ствердженням ідеалу соціально-активної, освіченої особистості, пріоритетом духовних способів перетворення суспільства, перетворенням ідей просвіченої монархії, прагненням до кращого майбутнього, до блага, щастя всіх людей.

3. Найважливіші новації філософії епохи Просвітництва

Просвітителі вважали, що головна причина людських нещасть (і перш за все соціальних лих) складається в людському невігластві. Отже, для се усунення необхідно просвітництво людей — звідси й сама назва епохи. Але при цьому мова йшла про освіту тільки вищих верств суспільства, для чого необхідно, щоб на чолі держави стояв освічений монарх. Тому одну зі своїх головних завдань філософи тієї епохи бачили саме в освіті монархів. Досягнення в цій області виявилися досить своєрідними: серед монархів Європи стало модним виглядати освіченими. Багато з них підтримували листування з філософами, запрошували їх до свого двору, призначали їм пенсії і т.д.

Головне місце в навчанні просвітителів займала віра в міць і силу людського розуму, який тільки один і здатний змінити життя людства на краще. Ця ідея знайшла своє вираження в знаменитій тезі І. Канта: «Май мужність жити власним розумом!»

У діяльності просвітителів важливе місце займала критика релігії і церкви, що перешкоджають вільному розвитку людини. Популярним гаслом епохи стали слова Вольтера, що відносяться до християнської церкви: «Раздавить гадину!». Основним знаряддям боротьби при цьому були глузування і сарказм, що стимулювали розвиток релігійного скептицизму і вільнодумства. Однак далеко не завжди ця критика вела до атеїзму, той же Вольтер говорив: «Якби Бога не було, його слід було б вигадати».

Виявом духу «епохи розуму» можна вважати і знамените міркування Б. Паскаля про Бога: безсумнівно, що Бог або є, або його немає; тоді можливі варіанти.

Таким чином, якщо Бога немає, то, вірячи в Нього, я нічого не втрачаю, а якщо Він є, то, не вірячи в нього, можна багато чого втратити, а вірячи — придбати. Отже, про всяк випадок краще вірити.

Віра в Бога або його заперечення (атеїзм) філософів-просвітителів була безпосередньо пов’язана з їх філософськими поглядами — прихильністю деизму або матеріалізму. В першу половину епохи у філософії панував деїзм (Вольтер, Монтеск’є, Руссо), з середини XVIII ст. почав активно розвиватися і поступово зайняв пануючу позицію матеріалізм і атеїзм (Дідро, Ламетрі, Гольбах та ін.).

Деїзм — це філософське вчення, в якому Бог визнається творцем світу, але, створивши цей світ і вклавши в нього певні закони, Бог після цього абсолютно не втручається в справи цього світу.

З точки зору деїстів, світ схожий на грандіозний годинниковий механізм, створений і заведений годинникарем — Богом. Причому доцільне пристрій цього «механізму» свідчить про наявність «годинникаря», тобто Бога, який створив його. Деїзм виник на базі ньютонівської механістичної картини світу, в якій матерія розуміється як що складається з неподільних частинок (корпускул або атомів), що знаходяться в порожнечі (просторі) і взаємодіючих за законами механіки.

Якщо в додеїстичній картині світу Бог виносився за межі світу, то в матеріалістичної він взагалі усувався зі світу за непотрібністю (табл. 78 на с. 376). Матеріалізм цієї епохи носив переважно механістичний характер, даючи пояснення всім природним явищам насамперед на базі законів механіки.

В епоху Просвітництва мала місце перша спроба пов’язати закони і особливості розвитку людського суспільства з матеріальними умовами їх життя — географічним середовищем: це концепція «географічного детермінізму»  Монтеск’є.

У цю епоху отримала свій розвиток і завершення договірна теорія походження держави, основи якої були закладені ще в працях Т. Гоббса і Дж. Локка. Вчення про «суспільний договір» було особливо послідовно і повно розвинене Ж.-Ж. Руссо.

Діяльність просвітителів багато в чому ідейно підготувала Велику французьку революцію; саме в їх ідеології сформувався і знамените гасло: «Свобода. Рівність. Братерство». На щастя для них, ніхто з великих філософів цієї епохи не дожив до самої революції і не побачив, у що на практиці вилилися їх заклики до свободи, рівності, братерства, засновані на торжество розуму[2, c. 58]. 

Висновки

Отже, Просвітництво постало як ідейний рух XVIII ст., що охопив передові країни Західної Європи — Францію, Англію, Німеччину і поширився на інші європейські країни, у тому числі Польщу, Україну та Росію. Його основу становила віра в розум як джерело знання і як засаду побудови щасливого життя (окремої людини та суспільства), віра в науку, в соціальний прогрес, критика релігії та марновірства, віротерпимість аж до атеїзму, визнання природних прав людини. Як ідеологія, Просвітництво виражало інтереси молодої буржуазії. Оскільки релігія на той час була духовним виразником інтересів аристократії, то діалектика ідейної боротьби змусила ідеологів буржуазії зайняти протилежні — матеріалістичні та атеїстичні — позиції.

Просвітництво за своєю суттю оптимістичне, пройняте вірою в щасливе майбутнє людства. Ця віра ґрунтувалася на переконанні, що наука і технічний прогрес створять рай на землі. Його представники не передбачили, що прогрес принесе свої проблеми, а «земний рай» весь час буде маритися на горизонті й відступатиме в міру наближення до нього. Просвітники багато в чому схожі на софістів Давньої Греції. І ті й інші є ідеологами демократії, які в боротьбі з аристократією піддали критиці традиційні вірування, виходячи з розуму як єдиної опори. Обидва напрями більше досягли в руйнуванні традицій, ніж у творенні нового. Проте між ними існує й суттєва відмінність. Софісти за відсутності науки як взірця істинності, релятивізували і суб’єктивізували розум, а просвітники вбачали в ньому запоруку абсолютної істини. Просвітництво, за всієї поліфонічності ідей, які воно об’єднує, не підривало віри в розум, а створювало культ розуму. 

Список використаної літератури

 1. Арутюнов В. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана» — К. : КНЕУ, 2008. — 312c.
 2. Бичко І. Філософія: Підручник для студ. вищих закладів освіти. — 2. вид., стер. — К. : Либідь, 2002. — 408с.
 3. Головашенко І. Філософія: навч. посіб. / Вінницький національний технічний ун-т. — Вінниця : ВНТУ, 2009. — 180с.
 4. Гончарук Т. Філософія: навч. посібник / Тернопільський національний економічний ун- т. — Т. : Підручники і посібники, 2009. — 360с.
 5. Лозовой В. Філософія. Логіка. Етика. Естетика: підруч. для студ. вищ. навч. закл.. — Х. : Право, 2009. — 574с.
 6. Максюта М. Філософія: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. — 2-ге вид., стер. — К. : Урожай, 2009. — 472с.
 7. Причепій Є. Філософія: підручник. — Вид. 3-тє, стер. — К. : Академвидав, 2009. — 592с.
 8. Сидоренко О. Філософія: підручник / Олексій Павлович Сидоренко (ред.). — К. : Знання, 2009. — 891с.
 9. Сосна В. Філософія: навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — 2-ге вид., випр. — Хмельницький : ХНУ, 2009. — 386с.
 10. Філософія: ідеї, ідеології, персоналії / Юрій Васильович Омельченко (уклад.). — К. : Ракша М.О., 2009. — 296с.
 11. Щебра С. Філософія: підручник для студ. вищих навч. закл. / Сергій Пантелеймонович Щерба (ред.). — Житомир : Полісся, 2009. — 548с.