referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Базові методи бізнес-тренінгу

В рамках установчого блоку тренер зазвичай застосовує такі методи:

  • міні-презентації (наприклад, коли презентує себе, програму тренінгу);
  • керовані дискусії (під час обговорення очікувань учасників, узгодженні програми, регламенту, правил роботи на тренінгу);
  • спеціальні методи і вправи, спрямовані на організацію знайомства учасників;
  • ігри та вправи, що допомагають зближенню учасників (так звані ice-breakers) і вправи-енергизатори, що залучають їх в активну взаємодію один з одним з самого початку тренінгу. В таких іграх завдяки отриманню досвіду взаємодії в різних ситуаціях відбувається зближення учасників і згуртування групи.

В основному блоці тренеру перш за все потрібні методи, що дозволяють виявити способи дії і мислення учасників, щоб в подальшому зробити їх об’єктом аналізу і розвитку. Зазвичай це завдання ефективно вирішується тренінговими методами, в рамках яких учасники мають змогу отримати безпосередній досвід: рольові ігри; бізнес-симуляції; ігри, спрямовані на навчання через досвід (experiential learning games).

Моделюються ситуації, аналогічні випадкам з реальної практики учасників. Останні змушені діяти, а по цим діям завжди можна визначити їх подання, використовувані способи, техніки і технології, рівень володіння тими чи іншими навичками; в подальшому вони стають предметом аналізу та обговорення. Важливо, що ігрові методи дозволяють не тільки виявити використовувані учасниками способи дії, а й дати їм можливість попрактикуватися і апробувати нові.

Є й інші тренінгові методи, що дозволяють вирішувати аналогічні завдання. До їх числа відносяться метод кейсів (case study) і його спрощені варіанти — ситуаційні задачі. Учасникам дається опис ситуації, яка в подальшому стає матеріалом для обговорення. Аналізуючи проблеми, пропонуючи рішення, учасники, по суті, здійснюють «віртуальні дії». Різниця тільки в тому, що вони не роблять вчинків, а міркують, що б зробили в цій ситуації. Але і в цьому випадку можливо реконструювати їх подання, способи дії, які використовуються підходи і технології, а згодом проаналізувати і обговорити їх.

Опис ситуації, уявлення матеріалу для обговорення може бути дано учасниками не тільки в письмовій або усній формі, а й у формі відеофрагменту, в тому числі з відомого фільму або мультфільму.

Виявити типові способи дії і актуальні уявлення учасників можуть і методи тренінгу, пов’язані з творчістю (малювання, театральні постановки, створення об’єктів і т. Д.). Як приклад можна згадати техніку візуалізації понять: учасникам пропонується відтворити обговорюване поняття у вигляді малюнка або схеми. Цей метод дозволяє образно висловити своє уявлення про предмет обговорення, яке не завжди можна чітко вербалізувати: наприклад, зобразити у вигляді малюнка, схеми, але без слів, «що таке тренінг». Потім малюнки збираються, вивішуються на загальний огляд. Кожен учасник коментує свій малюнок, і завдяки цьому створюється матеріал для аналізу їх уявлень про обговорюваному понятті.

Але просто дати учасникам можливість отримати досвід «тут і зараз» недостатньо. Необхідно організувати аналіз і обговорення. Більш того, тренеру потрібно організовувати обговорення і керувати ним практично на всьому протязі тренінгу, починаючи з інсталяційного блоку. Тому тренер повинен володіти техніками фасилітації — техніками і технологіями управління дискусіями в різних формах: від мозкового штурму до дебатів, від організації роботи в малих групах до відкритих дискусій.

Нарешті, тренер не зможе обійтися без міні-лекції. На всьому протязі тренінгу він буде стикатися з ситуаціями, коли від нього буде потрібно представити учасникам ту чи іншу інформацію, технології, схеми і т. д.

З практичних міркувань варто окремо розглянути ще дві групи технік, що відносяться до методів організації обговорення:

  • техніки узагальнення. Тренеру потрібно організувати узагальнення матеріалу учасниками на завершення тренінгу. Якщо захід триває більше одного дня — в кожен день тренінгу, на початку або наприкінці занять;
  • техніки організації зворотного зв’язку — як в процесі тренінгу, так і за його підсумками.

У заключному блоці тренер використовує в основному згадані вище методи: міні-лекції, керовані дискусії, техніки узагальнення і зворотного зв’язку.