referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Я і моя майбутня професія

Моя майбутня професія пов’язана з бухгалтерією. На сьогоднішній день „бухгалтер» — є однією із найпоширеніших професій. Чим же викликана її така популярність?

Цій професії вже кілька століть — основи бухгалтерського обліку придумав італійський монах Фра Бартоломео де Пачолі. У 1494 він опублікував книгу, де розтлумачував купцям сенс найпростіших бухгалтерських операцій — дебету, кредиту та балансу.

Сьогодні таких операцій набагато більше, а професія бухгалтера набула неабиякої суспільної значимості. Без бухгалтера довго не протягне жодне підприємство. І, звісно, кожна поважна установа потребує висококваліфікованого спеціаліста. Тому надзвичайно важливим є здобуття спеціальної освіти. Зараз Міжнародна асоціація бухгалтерів виділяє окремий статус «професійний бухгалтер». Сюди входять професії головного бухгалтера, аудитора, фінансового директора та податкового консультанта.

Ще років 50 тому бухгалтер був банальним рахівником. Він заповнював форми та баланси, вів бухгалтерський облік у спеціальній книзі. Тут достатньо було акуратності та уважності, тому що все робилося за усталеними інструкціями. Тоді бухгалтерів вважали недалекими тупуватими людьми, котрі не спромоглися вступити ані на мовну, ані на інженерно-технічну спеціальність.

90-ті роки спричинили вибух бухгалтерської творчості. Ще не існувало спеціальних програм, комп’ютер собі міг дозволити не кожен… Але ж ринок розвивався, причому, швидше, ніж закони. Тому бухгалтер був змушений включатися в активну роботу та «крутитися» між законами.

Сьогодні в Україні великими кроками іде комп’ютеризація. Замість заповнення купи документів, достатньо зробити тільки проводку платежу — і всі звіти будуть сформовані автоматично.

Тому можна із упевненістю заявити, що фінансові і облікові спеціальності стали популярними в Україні на початку 90-х років із набуттям незалежності країною.

Без перебільшення можна сказати, що за часів планової економіки дуже перспективною вважалася професія інженера. У повазі буди професії вчителя, лікаря, тощо. Передумовою цьому служила система оплати праці, притаманна плановій економіці. Зарплата зазначених категорій працівників фінансувалася із бюджету, який за часів планової економіки характеризувався відносною стабільністю.

Відомо, що головний бухгалтер на підприємстві — це друга людина після керівника з прийняття усіх рішень, що стосуються фінансово-господарської діяльності, оскільки саме він наряду з директором ставить свій підпис майже на усіх документах. А це не тільки відповідальність, але й авторитет.

Професія добре оплачувана. Мова йде не тільки про розмір оплати, а й про черговість виплати. Навіть, якщо на підприємстві не вистачає грошей для виплати зарплати усім працівникам, бухгалтерія зарплату отримує як правило у першу чергу.

Найбільш завзяті представники професії, постійно підвищуючи свою кваліфікацію, рано чи пізно стають аудиторами, фінансовими директорами, директорами з економіки та фінансів, або відкривають власний бізнес — аудиторську чи консалтингову фірму. Але ще раз підкреслюємо — найбільш завзяті, оскільки ті, хто не працює над підвищенням свого рівня, як прийдуть працювати, скажімо, касиром, так з цієї посади і йдуть на пенсію.

Зараз багато керівників солідних фірм зацікавлені у підготовці бухгалтерського персоналу, тому не економлять коштів на навчанні бухгалтерів за рахунок коштів фірми. А знання — це специфічна субстанція, яка не може бути відокремлена від людини.

У ринкових умовах попит на бухгалтерські послуги збільшується, а вимоги до їх якості зростають.

Міжнародні стандарти обліку і нормативи бухгалтерської освіти та етики визначають вимоги до професії бухгалтера та її роль у діяльності підприємств.

В Україні здійснюється широка підготовка бухгалтерів у ВНЗ різних акредитацій, на курсах. На підприємстві бухгалтер має справу не тільки з веденням бухгалтерського обліку. Він бере активну участь у підготовці альтернативних варіантів прийняття управлінських рішень.

Вимоги до професії бухгалтера на сьогодні зросли. Бухгалтер має забезпечити достовірне ведення бухгалтерського обліку, приносити користь підприємству шляхом пропозицій з вибору кращих альтернативних управлінських рішень. Бухгалтер повинен боротися проти шахрайства. Це професія здібних і чесних людей.

Для обіймання посади бухгалтера ставляться відповідні вимоги. Міністерство праці та соціальної політики 28 грудня 2001 р. затвердило вимоги до кваліфікаційних характеристик професій працівників бухгалтерського обліку. Так, для обіймання посади головного бухгалтера, начальника відділу бухгалтерського обліку кваліфікаційними вимогами є: повна вища освіта відповідного напряму підготовки, післядипломна освіта в галузі управління; стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижнього рівня: для магістра – не менше двох років, спеціаліста – не менше трьох років. Для завідувача сектору (бюро) у відділі (управлінні) бухгалтерського обліку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); стаж бухгалтерської роботи для магістра – не менше двох років, спеціаліста – не менше трьох років.

Традиційно, саме головний бухгалтер несе юридичну і моральну відповідальність за законність та ефективність використання фінансових і матеріальних ресурсів підприємства, господарських операцій, що здійснюються. За ним зберігається правило другого підпису, яке закріплює контрольні функції бухгалтерії. Однак, справжній престиж професії визначається не формальними правами, а об’єктивними потребами суспільства. В умовах ринкових відносин, заснованих на послідовному застосуванні економічних методів управління, підвищуються вимоги до інформаційного забезпечення і підсилюються управлінські аспекти обліку. Бухгалтер сьогодення повинен володіти не тільки новими методами роботи, але й новими уявленнями про ту систему управління, в рамках якої вони повинні застосовуватись.

В останній час попит на бухгалтерські послуги різко збільшився, але й змінилися вимоги до їх якості.

В той же час зміна статусу бухгалтера в нових умовах діяльності дає йому й нову альтернативу. Формування ринку бухгалтерських послуг здійснюється двома шляхами. З одного боку, аудиторська фірма надає консультативну допомогу з питань обліку, з іншого — гостро постає проблема залучення кваліфікованого бухгалтера на контрактній або постійній основі.

В умовах господарської самостійності підприємств значення бухгалтерської служби та облікової інформації різко підвищується. Нова система повинна спрямовувати управлінців на правильний шлях. Наприклад, вона не повинна допустити помилки, що вкладати кошти в обладнання вигідніше, ніж у програмне забезпечення або на підготовку кадрів. Адже ця «вигода» буде явною тільки тому, що вартість техніки розподіляється рівномірно за бухгалтерськими рахунками протягом кількох років, а інвестиції в людський капітал негайно знизять поточний рівень рентабельності виробництва.

Хотілося б зазначити головні обов’язки бухгалтера на підприємстві:

Самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів та витрат за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології оброблення даних.

Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.

За погодженням з власником (керівником) підприємства та керівником підрозділу бухгалтерського обліку, подає в банківські установи документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками й платежами, а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань.

Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат під нестачі, крадіжки й псування активів підприємства, у перевірках стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.

Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.

Бере участь у підготовці пропозицій щодо:

— внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу;

— розроблення додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності й контролю господарських операцій;

— забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення, регулювання діяльності підприємства та інших питань, пов’язаних з інформацією про фінансове становище підприємства та результати його діяльності.

Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні ти довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку та вносить пропозиції щодо їх впровадження на підприємстві.

Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

Бухгалтер повинен знати:

  • Нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
  • Облікову політику, систему регістрів обліку, правила документообігу й технологію оброблення облікової інформації на підприємстві.
  • План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій.
  • Систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності й контролю.
  • Основи трудового законодавства.
  • Правила та норми охорони праці.

Отже, професійні бухгалтери виконують у суспільстві важливу роль. Інвестори,  кредитори, роботодавці та інші член ділової спільноти, а також органи державного управління і громадськість у цілому покладаються на професійних бухгалтерів у питаннях надійного фінансового обліку і звітності, ефективності управління фінансами і компетентних консультацій щодо різних сфер економічної діяльності та оподаткування. Ставлення професійних бухгалтерів при наданні таких послуг та їхня поведінка впливають на економічний добробут їхнього співтовариства і країни.

Професійні бухгалтери зможуть залишатися в такому привілейованому становищі лише в тому разі, якщо вони продовжуватимуть надавати громадськості ці унікальні послуги на рівні, який свідчить про те, що суспільна довіра є цілком обґрунтованою. Тому представники бухгалтерської професії в усьому світі найбільше зацікавлені в тому, щоб довести до відома споживачів послуг професійних бухгалтерів, що ці послуги виконуються на найвищому рівні якості й надаються відповідно до етичних вимог, покликаних забезпечити такий рівень.
Список використаної літератури
Закон України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-XIV.

Бутинець Ф. Ф. Історія бухгалтерського обліку. Частина перша. – Житомир: ПП «Рута», 2001. – 512 с.