referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Митне оформлення товарів

Вступ

Розділ 1. Митне оформлення товарів та вантажів в системі регулювання міжнародної торгівлі.

1.1. Забезпечення митно-тарифного регулювання процесу інтенсифікації міжнародної торгівлі.

1.2. Роль митного оформлення в системі митного контролю.

1.3. Порядок митного оформлення вантажу та товарів.

1.4. Документообіг при митному оформленні товарів та вантажу.

Розділ 3. Шляхи вдосконалення системи митного оформлення товарів.

3.1. Організація митного оформлення та контролю.

3.2. Міжнародна співпраця в рамках удосконалення митного-тарифного регулювання.

Висновки.

Список використаних джерел.

Вступ

На сучасному етапі розвитку багатополярного світу жодна країна не здатна розвиватися ізольовано. Посилення інтеграційних процесів на макро- та мікрорівні пояснюється зростаючою взаємозалежністю економік окремих країн і має прояв в укладанні двох- та багатосторонніх угод щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Однак пріоритетним принципом формування та розвитку зовнішньої політики України є суверенітет та дотримання національних інтересів.

Митна справа ― це відносини, що складаються в системі зовнішньоекономічних відносин, важлива ланка в міжнародному співробітництві на регіональному та національному рівнях. Вона складається з митної політики, міжнародних правил, зовнішньо-торгівельних угод, порядку та умов переміщення через митні кордони товарних, транспортних, фінансових та інформаційних потоків, а також із загальноприйнятих заходів тарифного та нетарифного регулювання, експортного контролю тощо.

Вивчення митної справи набуває особливої актуальності в сучасних умовах, оскільки її об’єктивно зростаюча роль у внутрішньо економічних процесах та розширення діапазону її впливу на зовнішньоекономічну діяльність зумовили, в свою чергу, необхідність підходу до регулювання всього складного та неоднорідного комплексу відносин, пов’язаних безпосередньо з реалізацією митної справи. Врахування цих обставин є необхідною умовою проведення ефективної митної політики. Кількісне зростання зовнішньоекономічних зв’язків, суттєві якісні зміни вимагають активного втручання держав у процес регулювання цієї діяльності з метою оптимізації, підвищення ефективності засобів, форм та інструментів.

Актуальність даної теми зумовлена роллю митного регулювання в процесі організації зовнішньоекономічної діяльності країни.

Метою дослідження є вивчення особливостей здійснення митного оформлення та регулювання перевезення товарів та вантажів.

Об’єктом дослідження є відносини, що виникають щодо митного оформлення та регулювання перевезення товарів та вантажів. Предметом дослідження є процес митного оформлення товарів та вантажів.

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

· визначити поняття та особливості митного оформлення та регулювання перевезення товарів та вантажів;

· визначення нормативно-законодавчого регулювання митного оформлення та регулювання перевезення товарів та вантажів;

· здійснення економічного обґрунтування митного оформлення та регулювання перевезення товарів та вантажів;

· визначення шляхів удосконалення митного оформлення та регулювання перевезення товарів та вантажів.

Дане дослідження проводилось із застосуванням діалектичного підходу до вивчення сучасного стану митного оформлення та регулювання перевезення товарів та вантажів. В процесі дослідження організації митного оформлення та регулювання перевезення товарів та вантажівбули використані загальнонаукові методи пізнання: поєднання абстрактного й конкретного, індукція, дедукція, аналіз і синтез, групування й порівняння, конкретизація. Для обробки даних, наведених у дослідженні застосовувались такі методичні прийоми: огляд, документальна перевірка, техніко-економічні розрахунки, аналітичні групування, структурний аналіз, узагальнення, підрахунок.

Інформаційною базою дослідження є праці вчених та практиків щодо митного оформлення та регулювання перевезення товарів та вантажів, законодавчі акти, нормативні документи, довідкові, інструктивні, методичні матеріали та рекомендації міністерств і відомств, періодичні видання.

Розділ 1. Митне оформлення товарів та вантажів в системі регулювання

міжнародної торгівлі.

1.1. Забезпечення митно-тарифного регулювання процесу

інтенсифікації міжнародної торгівлі.

Абстрактні цілі регулювання зовнішньоекономічного сектору реалізуються кожною країною не ізольовано, а в певних пропорціях, з певними акцентами на певних історичних етапах. Так, в Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність", який є основним нормативно-правовим документом у цій сфері, зафіксовані такі цілі регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні:

· забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього ринку України;

· стимулювання прогресивних структурних змін в економіці, в тому числі зовнішньоекономічних зв'язків суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України;

· створення найбільш сприятливих умов для доручення економіки України до системи світового поділу праці та її наближення до ринкових структур розвинутих зарубіжних країн.

Цей самий Закон визначає суб'єктів регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні:

· Україна як держава в особі її органів у межах їх компетенції;

· недержавні органи управління економікою (товарні, фондові, валютні біржі, торговельні палати, асоціації, спілки та інші організації координаційного типу), що діють на підставі їх статутних документів;

· самі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності на підставі відповідних координаційних угод, що укладаються між ними.

Для регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні використовуються певні інструменти, а саме:

· закони України;

· передбачені в законах України акти тарифного і нетарифного регулювання, які видаються державними органами України в межах їх компетенції;

· економічні заходи оперативного регулювання (валютно-фінансового, кредитного та іншого) в межах законів України;

· рішення недержавних органів управління економікою, які приймаються за їх статутними документами в межах законів України;

· угоди, які укладаються між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності і не суперечать законам України.

Кожна країна самостійно формує систему та структуру державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на її території, метою якого є:

· захист власних економічних інтересів та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

· створення рівних можливостей для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

· розвиток усіх видів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та всіх напрямів використання доходів і здійснення інвестицій;

· заохочення конкуренції та ліквідація монополізму в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Держава та її органи не мають права безпосередньо втручатися в зовнішньоекономічну діяльність суб'єктів цієї діяльності, за винятком випадків, коли таке втручання здійснюється згідно з чинним законодавством.
Нормативно-правове забезпечення ЗЕД підприємств. Найвищим органом, що здійснює державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, є Верховна Рада України.

До компетенції Верховної Ради України належить:

· прийняття, зміна та скасування законів, що стосуються зовнішньоекономічної діяльності;

· затвердження головних напрямів зовнішньоекономічної політики України;

· розгляд, затвердження та зміна структури органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

· укладання міжнародних договорів відповідно до законів України про міжнародні договори та приведення чинного законодавства України у відповідність до правил, встановлених цими договорами;

· встановлення спеціальних режимів зовнішньоекономічної діяльності на території України;

· затвердження списків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню або забороняється.

Також органом державного регулювання ЗЕД є Кабінет Міністрів України, який:

· вживає заходів для здійснення зовнішньоекономічної політики України відповідно до законів України;

· здійснює координацію діяльності міністерств, державних комітетів та відомств України з регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

· координує роботу торговельних представництв України в іноземних державах;

· приймає нормативні акти з питань зовнішньоекономічної діяльності у випадках,

· передбачених законами України;

· проводить переговори й укладає міжурядові договори з питань зовнішньоекономічної діяльності у випадках, передбачених законами України про міжнародні договори України, забезпечує виконання міжнародних договорів України з питань зовнішньоекономічної діяльності всіма державними органами управління, підпорядкованими Кабінету Міністрів України, та залучає до їх виконання інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на договірних засадах;

· відповідно до своєї компетенції, визначеної законами України, вносить на розгляд Верховної Ради України пропозиції про систему міністерств, державних комітетів і відомств — органів оперативного державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, повноваження яких не можуть бути вищими за повноваження Кабінету Міністрів України, які він має згідно з законами України;

· забезпечує складання платіжного балансу, зведеного валютного плану України;

· здійснює заходи щодо забезпечення раціонального використання коштів Державного валютного фонду України.

Важливі функції регулювання виконує також Національний банк України:

· зберігає і використовує золотовалютний резерв України та інших державних коштовностей, які забезпечують платоспроможність України;

· представляє інтереси України у відносинах з центральними банками інших держав, міжнародними банками та іншими фінансово-кредитними установами та укладає відповідні міжбанківські угоди;

· регулює курс національної валюти України до грошових одиниць інших держав;

· здійснює облік і розрахунки по наданих і одержаних державних кредитах і позиках, провадить операції з централізованими валютними ресурсами, які виділяються з Державного валютного фонду України у розпорядження Національного банку України;

· здійснює інші функції відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" та інших законів України. Національний банк України може делегувати виконання покладених на нього функцій банку для зовнішньоекономічної діяльності України.

До центральних органів державного регулювання ЗЕД належить також Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, яке:

· забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної політики при здійсненні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності виходу на зовнішній ринок, координацію їх зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України;

· здійснює контроль за додержанням усіма суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності чинних законів України та умов міжнародних договорів України;

· проводить антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціальні розслідування у порядку, визначеному законами України;

· виконує інші функції відповідно до законів України.

Відповідні повноваження мають Державна митна служба України, яка здійснює митний контроль в Україні згідно з чинними законами України, Антимонопольний комітет України, який контролює додержання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності антимонопольного законодавства та Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, до компетенції якої належить оперативне державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні відповідно до законодавства України та прийняття рішення про порушення і проведення антидемпінгових, антисубсидиційних або спеціальних розслідувань, застосування відповідно антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів.

Крім центральних органів, діють також органи місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю, до яких належать:

· місцеві Ради народних депутатів України та їх виконавчі і розпорядчі органи;

· територіальні підрозділи (відділення) органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України.

Нормативні акти місцевих рад народних депутатів України та підпорядкованих їм виконавчих органів щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності приймаються тільки у випадках, передбачених законами України. Місцеві Ради народних депутатів України та їх виконавчі органи діють як суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності лише через створені ними зовнішньоекономічні комерційні організації, які мають статус юридичної особи України. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України можуть створювати свої територіальні підрозділи (відділення), якщо це випливає з їх компетенції, яка визначається законами України та положеннями про ці органи.

Порядок переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, митне регулювання, пов'язане з установленням мита та митних зборів, процедури митного контролю та інші засоби проведення в життя митної політики становлять митну справу. Митна справа в Україні розвивається у напрямі гармонізації та уніфікації з загальноприйнятими в міжнародній практиці нормами та стандартами. Україна самостійно визначає митну політику, створює власну митну систему та здійснює митне регулювання на своїй території відповідно до Митного кодексу, законів України та міжнародних договорів за участю України. Митне регулювання здійснюється на основі принципів:

· виключної юрисдикції України на її митній території;

· виключної компетенції митних органів України щодо здійснення митної справи;

· законності;

· єдиного порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;

· системності;

· ефективності;

· додержання прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, що охороняються законом;

· гласності та прозорості.

Територія України, в тому числі території штучних островів, установок та споруд, що створюються в економічній (морській) зоні України, над якими Україна має виключну юрисдикцію Щодо митної справи, становить єдину митну територію. Межі митної території України є митним кордоном України. Митний кордон України збігається з державним кордоном України, за винятком меж спеціальних митних зон. Межі території спеціальних митних зон є складовою митного кордону України. На території України можуть створюватися спеціальні митні зони різного типу. Статус та територія зазначених зон визначається Верховною Радою України відповідно до законів України про спеціальні митні зони.

Україна може укладати з державами двосторонні та багатосторонні договори, які на основі взаємності встановлюють спеціальні митні режими, що передбачають пільгові умови для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності цих держав.

Митні правила мають бути опубліковані не пізніш як за 45 днів до дати введення їх у дію. У разі, якщо зазначені правила не будуть офіційно опубліковані, вони не набирають чинності. Якщо такі правила будуть опубліковані невчасно, датою набрання чинності вважатиметься сорок шостий день з моменту офіційної публікації. Регулювання митної справи здійснюють найвищі органи державної влади та управління України. Так, Верховна Рада України визначає:

· головні напрями митної політики України;

· структуру системи органів державного регулювання митної справи;

· розміри мита та умови митного обкладення;

· спеціальні митні зони та митні режими на території України;

· перелік товарів, експорт, імпорт та транзит яких через територію України забороняється.

Кабінет Міністрів України забезпечує:

· здійснення митної політики України відповідно до законів України;

· встановлення розмірів митних зборів і плати за митні процедури;

· координацію діяльності міністерств, державних комітетів та відомств України з питань митної справи;

· проведення переговорів та укладання міжнародних договорів України з митних питань у випадках, передбачених законами України;

· подання на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо системи митних органів України.

Спеціально уповноваженим органом в галузі митної справи є Державна митна служба України, яка є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. Державна митна служба України приймає нормативні акти тільки відповідно до Митного кодексу та інших законів України.
Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні органи України.

Система митних органів України складається з Державної митної служби України, регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних управлінь та організацій, установ і навчальних закладів. Митні органи України, здійснюючи митну політику, розв'язують такі головні завдання:

· митне регулювання ЗЕД підприємств;

· захист економічних інтересів України;

· контроль за додержанням законодавства України про митну справу;

· забезпечення виконання зобов'язань, які випливають з міжнародних договорів за участю України стосовно митної справи;

· використання засобів митно-тарифного та позатарифного регулювання при переміщенні через митний кордон України товарів та інших предметів;

· вдосконалення митного контролю і оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України;

· комплексний контроль разом з Національним банком України за валютними операціями;

· здійснення заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку за участю відповідних міністерств;

· створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон країни;

· боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;

· співробітництво з митними та іншими органами зарубіжних країн, а також з міжнародними організаціями з питань митної справи;

· ведення митної статистики.

Товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України і вивозяться за межі цієї території, підлягають обкладенню митом. Мито нараховується митним органом України відповідно до положень Закону "Про Єдиний митний тариф" і ставок Єдиного митного тарифу України. Мито йде до державного бюджету України.

Єдиний митний тариф України — це систематизований перелік ставок мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України, вивозяться за межі цієї території або переміщуються транзитом по цій території. Ставки Єдиного митного тарифу України єдині для всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності, організації господарської діяльності і територіального розташування, за винятком випадків, передбачених законами України та міжнародними договорами за її участю.

1.2. Роль митного оформлення в системі митного контролю.

Митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України. Митний контроль передбачає проведення митними органами мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи. Обсяг таких процедур та порядок їх застосування визначаються відповідно до цього Кодексу, інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

Митний контроль товарів, транспортних засобів перевізників у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється цілодобово відповідно до типових технологічних схем пропуску через державний кордон України автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами митних органів шляхом:

1) перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю;

2) митного огляду (огляду та переогляду товарів і транспортних засобів, особистого огляду громадян);

3) обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

4) усного опитування громадян та посадових осіб підприємств;

5) перевірки системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон України;

6) огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи законом;

7) використання інших форм, передбачених цим Кодексом та іншими законами України з питань митної справи.

Порядок здійснення митного контролю визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до норм цього Кодексу.

Під час проведення митного контролю митні органи самостійно визначають форму та обсяг контролю, достатні для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, контроль за дотриманням яких покладено на митні органи.

Товари і транспортні засоби перебувають під митним контролем з моменту його початку і до закінчення згідно з заявленим митним режимом. У разі ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів митний контроль розпочинається з моменту перетинання ними митного кордону України. У разі вивезення за межі митної території України митний контроль розпочинається з моменту пред’явлення товарів і транспортних засобів для митного оформлення та їх декларування в установленому цим Кодексом порядку. Тривалість перебування товарів і транспортних засобів під митним контролем на території зони митного контролю у пункті пропуску на митному кордоні України встановлюється відповідно до технологічної схеми пропуску через митний кордон осіб, товарів і транспортних засобів.

Митний контроль закінчується:

· у разі ввезення на митну територію України— після здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

· у разі вивезення за межі митної території України— після здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних засобів та перетинання ними митного кордону України, за винятком митних режимів, які передбачають перебування під митним контролем протягом усього часу дії митного режиму.

Товари, що переміщуються через митний кордон України, разом з їх упаковкою та маркуванням, транспортні засоби, якими вони переміщуються через митний кордон, а також документи на ці товари і транспортні засоби пред’являються для контролю митним органам у незмінному стані в пунктах пропуску через митний кордон України та в інших місцях митної території України, встановлених митними органами для здійснення митного контролю та оформлення, не пізніше ніж через три години після прибуття зазначених товарів і транспортних засобів у пункт пропуску або таке місце.

Встановлений у частині першій цієї статті строк, як виняток, може збільшуватися у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Особи, які переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України чи провадять діяльність, контроль за якою цим Кодексом покладено на митні органи, зобов’язані подавати митним органам документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю. Перелік документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю, порядок їх подання визначаються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Кодексу. Правоохоронні органи України, фінансові установи, податкові та інші контролюючі органи України відповідно до законодавства України на запити митних органів або за власною ініціативою інформують митні органи про наявні в них відомості, необхідні для здійснення митного контролю.

Посадові особи митних органів з метою здійснення митного контролю мають право в межах наданої їм цим Кодексом та іншими законами України компетенції безперешкодного доступу на територію чи в приміщення будь-якого підприємства незалежно від форми власності та підпорядкування, де знаходяться або можуть знаходитися товари, що підлягають митному контролю.

На підставі міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, на митному кордоні України може здійснюватися спільний митний контроль разом з митними органами суміжних держав. З метою забезпечення здійснення митними органами митного контролю за товарами та транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов’язаних з виявленням, попередженням та припиненням контрабанди та порушень митних правил, у пунктах пропуску на митному кордоні України, в межах прикордонної смуги на державному кордоні України, у морських і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, на територіях підприємств, спеціальних митних зон, а також в інших місцях, визначених митними органами, створюються зони митного контролю. Порядок створення зон митного контролю, режим їх функціонування відповідно до цього Кодексу визначаються Кабінетом Міністрів України.

Зони митного контролю в межах пунктів пропуску через державний кордон України створюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту. У зонах митного контролю, створених у межах пунктів пропуску на митному кордоні України, споруди та об’єкти інфраструктури, що належать іншим органам, уповноваженим здійснювати види контролю, зазначені у статті 27 цього Кодексу, розміщуються з дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту. Порядок надання таких дозволів визначається Кабінетом Міністрів України.

Режим зони митного контролю— це встановлені законодавством України з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування будівель та споруд, а також проведення господарських робіт у зоні митного контролю. Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів, що переміщуються через митний кордон України, дотримання режиму, законності та правопорядку у зоні митного контролю покладається на відповідні митні органи.

Проведення господарських робіт у зоні митного контролю, переміщення через межі зони митного контролю і в межах цієї зони товарів, транспортних засобів і громадян, у тому числі посадових осіб органів державної влади, які не перетинають митний кордон України, допускається тільки з дозволу керівника або заступника керівника відповідного митного органу за погодженням з Прикордонними військами України і під контролем посадових осіб цього органу, крім випадків, передбачених законами України.

Митні органи у межах своїх повноважень, визначених цим Кодексом, мають право застосовувати примусові заходи до порушників режиму зони митного контролю. Митні органи мають право у примусовому порядку зупиняти і повертати в зони митного контролю транспортні засоби та громадян, які без дозволу митних органів увійшли із зони митного контролю на митну територію України, а також морські та річкові судна, які без дозволу митних органів вийшли з зони митного контролю за межі митної території України і не перебувають у територіальних водах інших держав. Перелік примусових заходів, а також порядок їх застосування встановлюються цим Кодексом та іншими законами України.

Документи, необхідні для здійснення митного контролю, подаються митному органові при:

1) перетинанні товарами і транспортними засобами митного кордону України;

2) декларуванні товарів і транспортних засобів;

3) повідомленні митного органу про намір здійснити переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;

4) здійсненні митними органами інших контрольних функцій відповідно до цього Кодексу.

З метою перевірки законності переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів митний орган має право на проведення огляду цих товарів і транспортних засобів. Переогляд товарів і транспортних засобів може бути здійснено за рішенням керівника митного органу або його заступника, якщо є підстави вважати, що зазначені товари і транспортні засоби переміщуються через митний кордон України з порушенням норм цього Кодексу та інших законів України з питань митної справи. Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів здійснюються тільки в присутності особи, яка їх переміщує через митний кордон України чи зберігає під митним контролем. Якщо є підстави вважати, що у ручній поклажі або багажі громадянина переміщуються через митний кордон України, у тому числі транзитом, товари, які підлягають обліку і відповідним видам контролю органів державної влади, зазначеним у статті 27 цього Кодексу, чи товари, при митному оформленні яких справляються податки і збори, а також товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено, митний орган має право провести огляд, а у разі необхідності і переогляд ручної поклажі та багажу з їх розпакуванням.

Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу громадянина здійснюються в присутності цього громадянина чи уповноваженої ним особи.

Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу за відсутності громадянина чи уповноваженої ним особи здійснюються:

1) якщо є підстави вважати, що несупроводжуваний багаж містить товари, які становлять небезпеку для життя і здоров’я людей, тварин та рослин, а також довкілля;

2) якщо громадянин чи уповноважена ним особа не з’явилися протягом одного місяця з дня надходження несупроводжуваного багажу;

3) якщо товари пересилаються у міжнародних поштових відправленнях або міжнародних експрес-відправленнях;

4) у разі залишення на території України ручної поклажі і багажу з порушенням зобов’язання про їх транзит через територію України.

Огляд та переогляд ручної поклажі і багажу у разі відсутності громадянина чи його уповноваженого представника здійснюються в присутності представників підприємства, що здійснює перевезення, пересилання ручної поклажі та багажу чи їх зберігання. Про здійснення огляду та переогляду у випадках, передбачених у пунктах 1 та 2 частини третьої цієї статті, складається акт, форму якого встановлює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи. Особистий огляд як виняткова форма митного контролю проводиться за письмовою постановою керівника митного органу або особи, яка його заміщує, якщо є достатні підстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зоні митного контролю або в транзитній зоні міжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, які є безпосередніми предметами порушення митних правил або заборонені для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територію України.

На митному посту особистий огляд може також проводитися за письмовою постановою керівника поста або особи, яка його заміщує, з обов’язковим повідомленням протягом доби керівника відповідного митного органу про підстави і результати такого огляду. Перед початком огляду посадова особа митного органу повинна пред’явити громадянину письмову постанову керівника митного органу, керівника митного поста чи особи, яка їх заміщує, ознайомити громадянина з його правами та обов’язками під час проведення такого огляду і запропонувати добровільно пред’явити приховувані товари.

Особистий огляд проводиться в ізольованому приміщенні, що відповідає встановленим санітарно-гігієнічним вимогам, посадовою особою митного органу однієї статі з громадянином, який проходить огляд, у присутності не менш як двох понятих тієї ж статі. Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані у результатах огляду. Понятими не можуть бути родичі особи, яка підлягає особистому огляду, а також працівники митних органів. Доступ до приміщення, де проводиться огляд, громадян, які не беруть участі у ньому, і можливість спостерігати за проведенням огляду з боку таких громадян мають бути виключені. Обстеження органів тіла громадянина, який підлягає огляду, має проводитися лише медичним працівником.

Під час проведення особистого огляду складається протокол за формою, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Протокол підписується посадовою особою митного органу, що проводила огляд, громадянином, який проходив огляд, понятими, які були присутні під час огляду, а у разі обстеження медичним працівником— також цим працівником. Громадянин, який проходив огляд, має право зробити заяву в такому протоколі.

Копія протоколу надається громадянинові. Особистому огляду не підлягають Президент України, Голова Верховної Ради України, народні депутати України, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, Голова та судді Верховного Суду України, Голова та судді Конституційного Суду України, Міністр закордонних справ України, Генеральний прокурор України та члени їхніх сімей, які прямують разом з ними. Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України,— це реєстрація митним органом зазначених товарів і транспортних засобів з метою здійснення їх митного контролю. Облік товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, здійснюється з використанням відповідних приладів обліку. Форми документів для здійснення обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Для забезпечення митного контролю посадовими особами митного органу може проводитися усне опитування громадян та посадових осіб підприємств.

Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств при здійсненні митного контролю— це отримання посадовою особою митного органу інформації, що має значення для здійснення митного контролю, від осіб, які володіють такою інформацією.

У ході усного опитування складається протокол, форма якого затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Перевірка системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України,— це проведення митними органами на підприємствах дій щодо встановлення відповідності документації про зазначені товари і транспортні засоби вимогам, встановленим цим Кодексом та іншими законами України.

Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи, може здійснюватися посадовими особами митних органів з метою:

а) перевірки законності ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів, дотримання порядку їх ввезення, а також правильності та повноти сплати податків і зборів;

б) перевірки відповідності фактичної кількості ввезених товарів і транспортних засобів відомостям, заявленим у митній декларації;

в) перевірки дотримання встановлених цим Кодексом та іншими законами України правил провадження діяльності, контроль за якою покладено на митні органи.

За результатами огляду територій та приміщень складається акт, форма якого встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Копія акта вручається відповідно власникові складу тимчасового зберігання, митного ліцензійного складу, магазину безмитної торгівлі або керівникові чи заступникові керівника органу управління спеціальної митної зони.

Для здійснення митного контролю в порядку, встановленому законодавством України, можуть використовуватися технічні та спеціальні засоби, безпечні для життя і здоров’я людини, тварин та рослин і такі, що не завдають шкоди товарам та транспортним засобам. З дозволу митного органу може здійснюватися навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, упакування, перепакування товарів, митне оформлення яких не закінчено, зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах або їх упаковці, а також заміна транспортного засобу. Зазначені операції здійснюються за рахунок власників товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, або уповноважених ними осіб.

Митні органи з власної ініціативи або з ініціативи правоохоронних органів мають право вимагати від осіб, які переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України, проведення операцій, передбачених частиною першою цієї статті. У таких випадках витрати на проведення зазначених операцій відшкодовуються органом, з ініціативи якого вони проводилися. У разі якщо в результаті цих операцій будуть виявлені порушення законодавства України, витрати на проведення операцій відшкодовуються власниками товарів, транспортних засобів або уповноваженими ними особами. Користування та розпорядження товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчено, забороняються, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами України.

Товари, що перебувають під митним контролем, транспортні засоби, приміщення, де знаходяться чи можуть знаходитися товари, які підлягають митному контролю, або провадиться чи може провадитися діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, а також прилади обліку енергоносіїв, електричної, теплової та інших видів енергії можуть ідентифікуватися митними органами. Ідентифікація здійснюється шляхом накладення митних забезпечень: одноразових номерних запірно-пломбувальних пристроїв, печаток, голографічних міток, нанесення цифрового, літерного чи іншого маркування, ідентифікаційних знаків, проставлення штампів, взяття проб і зразків, складання опису товарів і транспортних засобів, креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографій, ілюстрацій, використання товаросупровідної документації тощо. Засоби ідентифікації можуть змінюватися чи знищуватися тільки митними органами або за їх дозволом іншими органами, крім випадків, коли існує реальна загроза знищення, безповоротної втрати чи істотного псування товарів і транспортних засобів. У таких випадках митний орган терміново сповіщається про зміну, вилучення чи знищення засобів ідентифікації з поданням документальних доказів існування зазначеної загрози.

У разі потреби для участі у здійсненні митного контролю можуть залучатися спеціалісти та експерти. Залучення спеціалістів та експертів здійснюється керівником митного органу або його заступником за погодженням з керівником підприємства, установи, організації, де працює спеціаліст чи експерт. Спеціалісти та експерти, які беруть участь у здійсненні митного контролю, мають право на відшкодування витрат, пов’язаних з їхньою участю у здійсненні митного контролю. За спеціалістами та експертами зберігається середня заробітна плата за місцем роботи за час, що був затрачений у зв’язку з такою участю. Виплати, пов’язані із залученням спеціалістів та експертів, включаючи витрати на їх проїзд, добові за час перебування у відрядженні для участі у здійсненні митного контролю, та винагорода за виконану спеціалістами і експертами роботу здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Звільнення від окремих форм митного контролю встановлюється цим Кодексом, іншими законами України, а також міжнародними договорами, укладеними в установленому законом порядку. Незастосування митного контролю не означає звільнення від обов’язкового дотримання порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

Митному огляду не підлягає ручна поклажа та супроводжуваний багаж Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, Голови та суддів Верховного Суду України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Міністра закордонних справ України, Генерального прокурора України та членів їхніх сімей, які прямують разом з ними. Регіональні митниці, митниці, за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, можуть застосовувати спрощений митний контроль. Спрощений митний контроль застосовується у випадках переміщення громадянами через митний кордон України товарів, що не підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню і не належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження. Спрощений митний контроль застосовується митними органами, в яких обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю. Громадяни, які проходять через зони (коридори) спрощеного митного контролю, звільняються від подання митної декларації. Звільнення від подання митної декларації не означає звільнення громадян від обов’язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України.

Незалежно від закінчення операцій митного контролю, оформлення та пропуску товарів і транспортних засобів митний контроль за ними може здійснюватися, якщо є достатні підстави вважати, що мають місце порушення законодавства України чи міжнародного договору України, укладеного в установленому законом порядку, контроль за виконанням яких покладено законом на митні органи. Такий контроль здійснюється на підставі письмового розпорядження керівника митного органу або особи, яка його заміщує.

1.3. Порядок митного оформлення вантажу та товарів.

Метою митного оформлення є засвідчення відомостей, одержаних під час митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та оформлення результатів такого контролю, а також статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів і транспортних засобів. Митне оформлення здійснюється посадовими особами митного органу.

Операції митного оформлення, порядок їх здійснення, а також форми митних декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, визначаються Кабінетом Міністрів України. Митне оформлення здійснюється в місцях розташування відповідних підрозділів митних органів протягом часу, що його встановлюють митні органи за погодженням з органами, уповноваженими здійснювати види контролю, зазначені у статті 27 цього Кодексу. Відповідно до міжнародних договорів, укладених в установленому законом порядку, митне оформлення у пунктах пропуску через митний кордон України може здійснюватися цілодобово.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України резидентами (крім громадян), крім випадків переміщення товарів і транспортних засобів через територію України у режимі транзиту, здійснюється митними органами, у зонах діяльності яких розташовані ці резиденти. У випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, митне оформлення в іншому митному органі може здійснюватися за письмовим погодженням між цим митним органом і митним органом, у зоні діяльності якого розташований відповідний резидент.

Місце здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України нерезидентами (крім громадян), визначається Кабінетом Міністрів України. Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через територію України у режимі транзиту, здійснюється митним органом за місцем ввезення цих товарів і транспортних засобів на митну територію України. Товари, які при ввезенні на митну територію України були оформлені у режим митного складу, у подальшому можуть бути переоформлені у режим транзиту митним органом за місцем розташування митного ліцензійного складу, на якому зберігаються зазначені товари.

Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи можуть визначатися ділянки території з комплексом будівель, споруд, інженерно-технічних засобів та комунікацій, необхідних для здійснення митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України,— вантажні митні комплекси, автопорти, автотермінали. Вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал можуть входити до митної служби України як спеціалізована митна організація або належати на праві власності юридичній особі— резиденту, зареєстрованій як суб’єкт підприємницької діяльності. Відкриття вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів суб’єктами підприємницької діяльності здійснюється за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Вимоги, яким повинен відповідати вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів, які вивозяться за межі митної території України громадянами, може здійснюватися у будь-якому митному органі на всій митній території України. Митне оформлення товарів (крім тих, що переміщуються у несупроводжуваному багажі, а також автомобілів), які ввозяться на митну територію України громадянами, здійснюється у пунктах пропуску через митний кордон України.

Митне оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України громадянами у несупроводжуваному багажі, здійснюється митними органами за місцем проживання або тимчасового перебування зазначених громадян. Місця здійснення митного оформлення автомобілів, які ввозяться на митну територію України громадянами, визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. На прохання осіб, що переміщують через митний кордон України товари і транспортні засоби, митне оформлення може здійснюватися поза місцем розташування митних органів, а також поза робочим часом, встановленим для митних органів, на умовах, визначених цим Кодексом.

За митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів, митними органами із заінтересованих осіб справляється плата в порядку та у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України. Розмір такої плати не може перевищувати вартості фактичних витрат митних органів на вчинення зазначених дій. За рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи митне оформлення товарів окремих видів може здійснюватися у спеціально визначених для цього митних органах.

Митне оформлення розпочинається після подання митному органу митної декларації, а також усіх необхідних для здійснення митного контролю та оформлення документів, відомостей щодо товарів і транспортних засобів, які підлягають митному оформленню. Засвідчення митним органом прийняття товарів, транспортних засобів та документів на них до митного контролю та митного оформлення здійснюється шляхом проставлення відповідних відміток на митній декларації та товаросупровідних документах.

Декларанти можуть бути присутніми під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, які пред’являються ними для такого оформлення. У разі застосування заходів, передбачених статтями 55 і 56 цього Кодексу, а також на вимогу митного органу присутність декларантів під час митного оформлення є обов’язковою. Військова техніка, укомплектована повністю військовою командою, та бойові повітряні судна, а також військові кораблі, судна забезпечення Військово-Морських Сил, які перетинають митний кордон України, підлягають митному оформленню. Порядок такого оформлення встановлюється Кабінетом Міністрів України. Митне оформлення військової техніки, військових кораблів (суден), бойових та військово-транспортних повітряних суден іноземних держав здійснюється митним органом за участю представників центрального органу виконавчої влади з питань оборони.

З метою здійснення митного контролю та митного оформлення товарів митним органом за вмотивованим письмовим розпорядженням керівника відповідного митного органу або його заступника можуть братися проби та зразки зазначених товарів для дослідження (аналізу, експертизи). Оплата проведення дослідження (аналізу, експертизи) товарів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Проби та зразки товарів, що перебувають під митним контролем, з дозволу митного органу можуть братися також декларантами та відповідними органами державного контролю. Проби та зразки товарів беруться у мінімальній кількості, що забезпечує можливість проведення їх дослідження (аналізу, експертизи) за нормативами, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Про взяття проб та зразків товарів, що перебувають під митним контролем, складається акт за формою, встановленою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Декларанти мають право бути присутніми під час взяття проб та зразків товарів посадовими особами митного органу та інших органів державного контролю. Взяття проб та зразків товарів, що перебувають під митним контролем, іншими органами державного контролю, а також декларантами здійснюється у присутності посадових осіб митних органів. Декларанти зобов’язані сприяти посадовим особам митних органів під час взяття проб та зразків товарів і здійснювати за свій рахунок вантажні та інші необхідні операції.

Окрема митна декларація на проби та зразки товарів не подається за умови, що відомості про них будуть наведені в митній декларації, яка подається щодо всіх товарів, які переміщуються через митний кордон України. Декларанти мають право ознайомлюватися з результатами проведеного дослідження (аналізу, експертизи) взятих проб та зразків товарів та отримувати копії результатів досліджень (аналізів, експертиз). Митні органи мають бути ознайомлені з результатами проведених досліджень (аналізу, експертизи) проб та зразків товарів, що перебувають під митним контролем, взятих іншими органами державного контролю, а також декларантами. Митним органам також повинні надаватися копії результатів таких досліджень (аналізів, експертиз).

Митні органи не відшкодовують витрат, понесених декларантом в результаті взяття проб та зразків товарів, що перебувають під митним контролем. Витрати на проведення дослідження (аналізу, експертизи) проб та зразків товарів, понесені митними органами та митними лабораторіями, особою, яка має повноваження щодо таких товарів, не відшкодовуються, крім випадків, коли таке дослідження (аналіз, експертиза) проводиться з ініціативи зазначеної особи.

Порядок взяття проб та зразків товарів, строк проведення їх дослідження (аналізу, експертизи), а також розпорядження ними встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Підприємства, що переміщують товари через митний кордон України, в присутності посадової особи митного органу складають акти про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у необхідних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування. Зазначені акти подаються відповідним митним органам. Форма акта встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, подаються митному органу українською мовою, офіційною мовою митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою, яка є поширеною у світі. Якщо оригінали таких документів складені іншою мовою, декларант має забезпечити їх переклад на українську мову за власний рахунок.

Митне оформлення здійснюється митним органом, як правило, протягом однієї доби з часу пред’явлення товарів і транспортних засобів, що підлягають митному оформленню, подання митної декларації та всіх необхідних документів і відомостей. Митне оформлення вважається завершеним після виконання митним органом митних процедур, визначених ним на підставі цього Кодексу відповідно до заявленого митного режиму.

У разі переміщення через митний кордон України товарів, необхідних для подолання наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, а також живих тварин, органів та інших анатомічних матеріалів людини для потреб трансплантації, товарів, що мають обмежений строк чи особливий режим зберігання, радіоактивних матеріалів, фото-, аудіо- і відеоматеріалів для засобів масової інформації, товарів міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, товарів, що слідують за процедурою МДП, їх митне оформлення здійснюється першочергово у спрощеному порядку. Умови застосування спрощеного порядку митного оформлення визначаються Кабінетом Міністрів України. У разі відмови у митному оформленні та пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів митний орган зобов’язаний видавати заінтересованим особам письмове повідомлення із зазначенням причин відмови та вичерпним роз’ясненням вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення та пропуску цих товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

1.4. Документообіг при митному оформленні товарів та вантажу.

Декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.

Умови та порядок застосування форм декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, визначаються Кабінетом Міністрів України, а порядок заповнення митних декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Перелік товарів, що підлягають обов’язковому декларуванню, встановлюється цим Кодексом та актами Кабінету Міністрів України.

Декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. Умови та порядок застосування форм декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, визначаються Кабінетом Міністрів України, а порядок заповнення митних декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Перелік товарів, що підлягають обов’язковому декларуванню, встановлюється цим Кодексом та актами Кабінету Міністрів України.

Розділ 3. Шляхи вдосконалення системи митного оформлення товарів.

3.1. Організація митного оформлення та контролю

Одним з важливих напрямків роботи митних органів України є боротьба з контрафактною (піратською) продукцією, запобігання порушенням та неправомірному використанню прав інтелектуальної власності, а також виготовленню, зберіганню, розповсюдженню, переміщенню через митний кордон України товарів, що порушують права інтелектуальної власності.

За останній час Державною митною службою України зроблено кілька важливих кроків для підвищення ефективності цієї роботи.

Одним з них стала розробка Закону України „Про внесення змін до Митного кодексу України” (щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України), прийнятий Верховною Радою України 16.11.06 за № 359-V. Цей закон базується на положеннях Угоди з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРІПС) та набрав чинності з 11.02.07. Основні зміни та доповнення, визначені цим законом, стосуються, зокрема:

— надання права митним органам призупиняти митне оформлення товару за власною ініціативою у разі переміщення через митний кордон України товару, щодо якого не подано заяву про захист права інтелектуальної власності, але є достатні підстави вважати, що під час його переміщення може бути порушено право інтелектуальної власності (застосування дії Ex Officio, що передбачені статтею 58 Угоди ТРІПС);

— установлення відповідальності правовласника перед власником товару, митне оформлення якого призупинено, але факт порушення прав інтелектуальної власності не доведено (відповідна норма передбачена статтею 56 Угоди ТРІПС);

— встановлення права вимагати від заявника надати заставу або еквівалентну гарантію, достатню для захисту відповідача та компетентних органів, а також щоб запобігти зловживанню (відповідна норма передбачена статтею 53 Угоди ТРІПС);

— заборони вивезення з митної території у незмінному вигляді товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності (відповідна норма передбачена статтею 59 Угоди ТРІПС);

— незастосування заходів, пов’язаних з призупиненням митного контролю й митного оформлення щодо товарів, які містять об’єкти права інтелектуальної власності, та переміщуються через територію України транзитом чи ввозяться на митну територію України або вивозяться з неї фізичними особами для власного використання і не призначені для виробничої або іншої підприємницької діяльності, пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях (відповідна норма передбачена статтями 51 та 60 Угоди ТРІПС).

Варто зазначити, що відповідно до нового законодавства Держмитслужба України веде митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності на підставі заяв власників майнових прав на об'єкти авторського права і суміжних прав, прав на торговельні марки, промислові зразки та географічні зазначення. Відповідно до статей 256 та 257 Митного кодексу України (у редакції Закону України від 16.11.2006 р. № 359-V) Держмитслужбою України розроблено та забезпечено прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.07 № 622 „Питання реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі, отримання інформації та взаємодії митних органів з іншими правоохоронними і контролюючими органами та власниками прав на об’єкти права інтелектуальної власності у разі призупинення митного оформлення товарів за ініціативою митного органу”. Цією постановою визначено порядок реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі, включаючи форму заяви, перелік інформації та документів, які додаються до заяви, подання і розгляду заяви та ведення реєстру.

У зв’язку із зміною порядку реєстрації у митному реєстрі та з метою забезпечення вступу України до СОТ, скасовано вимогу щодо сплати митних зборів, які справлялися за внесення товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності до митного реєстру, за продовження терміну реєстрації та внесення змін до такого реєстру.

Відповідно до статей 257, 2571 Митного кодексу України та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 11.12.06 № 50714/4/1-06 Держмитслужбою розроблено наказ від 20.06.07 № 520 „Про затвердження Порядку надання застави або еквівалентної гарантії з відшкодування витрат, пов‘язаних із діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності”, який знаходиться на державній реєстрації в Міністерстві юстиції України. З метою налагодження плідного діалогу, удосконалення співробітництва між митними органами України та митними адміністраціями інших держав у сфері інтелектуальної власності представники Державної митної служби України взяли участь у кількох міжнародних заходах.

27 – 28 березня 2007 року у Києві за сприяння Програми розвитку комерційного права при Департаменті торгівлі США (CLDP) проводився міжнародний семінар „Імплементація та координація процедур захисту прав інтелектуальної власності на кордоні Україна – Росія”, у якому взяли участь фахівці з питань інтелектуальної власності Держмитслужби України. У рамках семінару були проведені презентації української та російської сторін, учасники семінару ознайомились з особливостями системи захисту прав інтелектуальної власності, яка діє в США, приймали участь у вирішенні практичних завдань, тренінгах та роботі в групах.

Начальник відділу захисту прав інтелектуальної власності Департаменту заходів торгівельної політики Державної митної служби України Олексій Гащицький взяв участь в ХІ міжнародній науково-практичній конференції „Захист прав інтелектуальної власності”, що проводилася у м. Алушті з 27 тарвня по 1 червня поточного року Державним департаментом інтелектуальної власності та редакцією науково-практичного журналу „Інтелектуальна власність”. У роботі конференції, також, взяли участь представники МОН, МВС, Верховної Ради АРК, Ради Міністрів АРК, Державної агенції України з інвестицій та інновацій, вищих адміністративного та господарського судів України, КНІСЕ, НАНУ, НДІ інтелектуальної власності АПрН України, патентні повірені та адвокати, а також фахівці Російської Федерації, Республіки Молдова та Естонії.

За результатами конференції організаторами підготовлено резолюцію з рекомендаціями щодо подальшої роботи у напрямку вдосконалення захисту прав інтелектуальної власності, зокрема на митному кордоні.

Одним з важливих напрямків роботи митних органів України є боротьба з контрафактною (піратською) продукцією, запобігання порушенням та неправомірному використанню прав інтелектуальної власності, а також виготовленню, зберіганню, розповсюдженню, переміщенню через митний кордон України товарів, що порушують права інтелектуальної власності. За останній час Державною митною службою України зроблено кілька важливих кроків для підвищення ефективності цієї роботи.

Одним з них стала розробка Закону України „Про внесення змін до Митного кодексу України” (щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України), прийнятий Верховною Радою України 16.11.06 за № 359-V. Цей закон базується на положеннях Угоди з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРІПС) та набрав чинності з 11.02.07.

Основні зміни та доповнення, визначені цим законом, стосуються, зокрема:

— надання права митним органам призупиняти митне оформлення товару за власною ініціативою у разі переміщення через митний кордон України товару, щодо якого не подано заяву про захист права інтелектуальної власності, але є достатні підстави вважати, що під час його переміщення може бути порушено право інтелектуальної власності (застосування дії Ex Officio, що передбачені статтею 58 Угоди ТРІПС);

— установлення відповідальності правовласника перед власником товару, митне оформлення якого призупинено, але факт порушення прав інтелектуальної власності не доведено (відповідна норма передбачена статтею 56 Угоди ТРІПС);

— встановлення права вимагати від заявника надати заставу або еквівалентну гарантію, достатню для захисту відповідача та компетентних органів, а також щоб запобігти зловживанню (відповідна норма передбачена статтею 53 Угоди ТРІПС);

— заборони вивезення з митної території у незмінному вигляді товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності (відповідна норма передбачена статтею 59 Угоди ТРІПС);

— незастосування заходів, пов’язаних з призупиненням митного контролю й митного оформлення щодо товарів, які містять об’єкти права інтелектуальної власності, та переміщуються через територію України транзитом чи ввозяться на митну територію України або вивозяться з неї фізичними особами для власного використання і не призначені для виробничої або іншої підприємницької діяльності, пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях (відповідна норма передбачена статтями 51 та 60 Угоди ТРІПС).

Варто зазначити, що відповідно до нового законодавства Держмитслужба України веде митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності на підставі заяв власників майнових прав на об'єкти авторського права і суміжних прав, прав на торговельні марки, промислові зразки та географічні зазначення. Відповідно до статей 256 та 2571 Митного кодексу України (у редакції Закону України від 16.11.2006 р. № 359-V) Держмитслужбою України розроблено та забезпечено прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.07 № 622 „Питання реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі, отримання інформації та взаємодії митних органів з іншими правоохоронними і контролюючими органами та власниками прав на об’єкти права інтелектуальної власності у разі призупинення митного оформлення товарів за ініціативою митного органу”. Цією постановою визначено порядок реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі, включаючи форму заяви, перелік інформації та документів, які додаються до заяви, подання і розгляду заяви та ведення реєстру.

У зв’язку із зміною порядку реєстрації у митному реєстрі та з метою забезпечення вступу України до СОТ, скасовано вимогу щодо сплати митних зборів, які справлялися за внесення товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності до митного реєстру, за продовження терміну реєстрації та внесення змін до такого реєстру. Відповідно до статей 257, 257 Митного кодексу України та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 11.12.06 № 50714/4/1-06 Держмитслужбою розроблено наказ від 20.06.07 № 520 „Про затвердження Порядку надання застави або еквівалентної гарантії з відшкодування витрат, пов‘язаних із діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності. У 2007 році в напрямку становлення в Державній митній службі України системної та результативної наукової діяльності здійснено значний крок — в якості постійно діючого колегіального дорадчого органу наукової направленості створено Наукову раду. Визначальною подією, яка передувала створенню Наукової ради, стало засідання колегії Держмитслужби у червні 2007 року, на якому розглядалося питання щодо стану науково-дослідницької роботи в митній службі та перспектив її розвитку.

Серед проблем, які вимагають вирішення у цій сфері в першу чергу, були виділені: відсутність механізму оцінки наукових досліджень, пропонованих до проведення, на предмет їх актуальності, наукової новизни і практичної значимості; недостатній зв’язок наукових розробок, які здійснюються локально в рамках митної системи, з потребами Держмитслужби; відсутність механізму систематизованого впровадження результатів наукових розробок у практичну діяльність.

Постала необхідність кваліфікованого та зваженого вирішення таких проблемних питань як з урахуванням специфіки митної діяльності, так і ґрунтуючись на наукових підходах і аспектах. Логічним кроком на шляху якісної реалізації такого підходу видалося утворення в митній службі органу, кваліфікація, рівень знань і професійні навички кадрового складу якого створили б можливість для забезпечення об’єктивної оцінки наукових досліджень з усіх точок зору.

В основу підготовки проекту документу про утворення Наукової ради Держмитслужби та Положення про неї Управлінням досліджень та стратегічного розвитку було закладено підхід, пов’язаний з двома визначальними принципами, — спрямованістю на відповідний результат та забезпеченням професійної фахової експертизи з усіх наукових і стратегічно важливих для діяльності митної служби питань. В якості основної ідеї формування персонального складу Наукової ради було обрано поєднання практичного досвіду у галузі митної справи та наукових підходів і знань.

14 грудня 2007 року в Держмитслужбі пройшло перше установче засідання Наукової ради з метою вирішення загальних питань її створення та початку діяльності.

На засіданні відбулося особисте представлення потенційних членів Ради –працівників митної служби України та фахівців зовнішніх установ, запрошених митною службою до участі у Раді. Було висловлено ряд ключових думок про Наукову раду і про найбільш актуальні проблемні питання, що потребують створення такого колегіального органу для їх ефективного вирішення.

В ході засідання відбулося всебічне обговорення проекту Положення про Наукову раду Держмитслужби, в результаті якого представлений проект був у цілому схвалений всіма потенційними членами ради.

19 грудня 2007 року наказом Держмитслужби «Про створення Наукової ради Державної митної служби України» затверджено Положення про Наукову раду, а також її персональний склад (у редакції наказу Держмитслужби України від 21.12.07 № 1097). Головою Наукової ради Держмитслужби визначено заступника Голови Держмитслужби, кандидата технічних наук Пашка Павла Володимировича.

До складу новоствореної Наукової ради Держмитслужби увійшли як працівники митної служби України (представники структурних підрозділів Держмитслужби, Академії митної служби України, Київського та Хмельницького центрів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи, Рівненської митниці), так і фахівці інших закладів і установ.

Визначення переліку зовнішніх закладів і установ, що представили фахівців до складу Наукової ради, здійснювалося з урахуванням напрямків, на яких передбачається зосередити значну увагу в галузевій науковій діяльності, особливо на початкових етапах діяльності Наукової ради. Зокрема, до таких напрямків відносяться: дослідження систем управління діяльністю митної служби, дослідження потенційних і реальних загроз національній безпеці в розрізі діяльності митної служби, автоматизація робочих місць і робочих процесів, соціологічні дослідження митної служби як учасника українського суспільства, дослідження стосунків між сторонами митних правовідносин.

Таким чином до складу Наукової ради Держмитслужби увійшли (за згодою) представники Академії правових наук України, Інституту проблем математичних машин і систем НАН України, Одеської національної юридичної академії, Європейського університету та інших закладів та установ. Потреба включення до складу Наукової ради Держмитслужби досвідчених та авторитетних в наукових колах фахівців визначена необхідністю бачення зовнішньої позиції та оцінки певного рішення на предмет його наукової обґрунтованості, новизни і значимості. Врахування такої позиції має виступити важливим елементом забезпечення об’єктивності, обґрунтованості та раціональності рішень, прийняття яких буде покладено на Наукову раду.

В свою чергу включення до складу Наукової ради висококваліфікованих працівників митної служби безпосередньо пов’язане з необхідністю неодмінного врахування при прийнятті рішень специфіки митної галузі, її характерних рис та деталей кожного з напрямків діяльності митної служби. Це дозволить створити необхідні умови для прийняття відповідних рішень на високому рівні професійної компетентності та виваженості.

Основними цілями створення Наукової ради Держмитслужби визначено: забезпечення наукового супроводження митної справи, удосконалення наукової діяльності в митній службі, сприяння підвищенню результативності проведення галузевих наукових досліджень, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, що спрямовуються на проведення наукових досліджень, врахування наукових підходів у процесі прогнозування та вироблення стратегічних пріоритетів розвитку митної служби.

Передбачено, що діяльність Ради буде зосереджено саме на якісному та високопрофесійному досягненні зазначених цілей, і реальним втіленням результатів функціонування цього наукового органу має стати прийняття обґрунтованих рішень і відповідних рекомендацій з питань, котрі відносяться до його компетенції.

Протягом 2007 року Держмитслужбою України, у межах компетенції, вживалися заходи з попередження і профілактики проявів корупції та службових правопорушень, запобігання втягуванню посадових осіб митної служби у протиправну діяльність.

Для удосконалення системи протидії корупції та службовим правопорушенням, профілактичної роботи у митній службі розроблено затверджені відповідними наказами Держмитслужби України Методичні рекомендації з практики застосування в митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях Положення про профілактику правопорушень, пов’язаних із здійсненням службової діяльності працівниками митної служби України, а також Порядок обміну інформацією з питань додержання законодавства працівниками митної служби України.

Забезпечено проведення постійного моніторингу стану виконання митною службою Закону України „Про боротьбу з корупцією”, а також аналіз кримінальних справ, порушених правоохоронними органами за ознаками вчинення працівниками митної служби злочинів у сфері службової діяльності. Результати цієї роботи доводилися до керівників структурних підрозділів центрального апарату Держмитслужби, митних органів та спеціалізованих митних установ для прийняття відповідних управлінських рішень.

Для мінімізації можливостей вчинення корупційних діянь та службових порушень, визначення їх основних причин, в тому числі можливої недосконалості технологічних схем митного контролю та митного оформлення окремих груп товарів, здійснювався щоквартальний аналіз актів службових розслідувань, проведених у митних органах, результати якого враховувались при визначенні напрямів попереджувально-профілактичної роботи.

З метою оцінки ефективності роботи митних органів, виявлення та попередження можливих зловживань з боку її працівників, а також вивчення громадської думки щодо стану дотримання законності у митній службі забезпечено проведення щоквартального експрес-опитування громадян, перевізників, що перетинають митний кордон України, представників суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також декларантів після проходження ними процедур митного контролю й митного оформлення. Інформація про результати опитування доповідалася керівництву Держмитслужби, доводилася до керівників митних органів для урахування при прийнятті управлінських рішень.

Для удосконалення цієї роботи підготовлено відповідне розпорядження Голови Держмитслужби України.

Підвищена увага приділялася забезпеченню контролю за додержанням законодавства особовим складом, який безпосередньо здійснює митний контроль та митне оформлення товарів. За кожним виявленим фактом порушень проводились службові розслідування й перевірки, а до винних у їх вчиненні осіб застосовувались адекватні заходи реагування.

Протягом 2007 року в митних органах проведено 203 службових розслідування. За їх результатами до дисциплінарної відповідальності притягнуто 260 працівників, в тому числі звільнено з митних органів – 27, оголошено доган – 186, попереджено про неповну службову відповідність – 47 осіб.

За ініціативою митниць до правоохоронних органів надіслано 204 документальних матеріали з інформацією про можливі ознаки вчинення злочинів або адміністративних правопорушень, у т.ч. згідно зі ст. 10 Закону України „Про боротьбу з корупцією” – 50.

За інформацією, що надійшла до Держмитслужби, правоохоронними органами за ознаками вчинення злочинів у сфері службової діяльності посадовими особами митної служби порушено 62 кримінальні справи стосовно 45 осіб, з яких 22 — за матеріалами митних органів. Закрито провадження у кримінальних справах за відсутністю складу злочину або з інших причин стосовно 36 осіб. За результатами розслідування кримінальних справ засуджено 1 особу.

Стосовно посадових осіб митної служби складено 106 адміністративних протоколів про корупційні діяння або порушення спеціальних обмежень, встановлених Законом України „Про боротьбу з корупцією”, з них за матеріалами митних органів – 53, що складає 50% від загальної кількості складених протоколів.

За результатами розгляду протоколів у суді до адміністративної відповідальності за корупційні діяння притягнуто 25 посадових осіб митної служби. За недотримання пов’язаних із проходженням державної служби обмежень, передбачених ст.ст. 16 та 30 Закону України „Про державну службу”, припинено державну службу в митних органах 16 особам.

Закрито адміністративне провадження за відсутністю складу адміністративного правопорушення або з інших причин стосовно 67 осіб, що становить 63,2% від загальної кількості складених протоколів.

Відповідно до Положення про профілактику правопорушень, пов’язаних із здійсненням службової діяльності працівниками митної служби України, з метою попередження вчинення правопорушень проведено 855 індивідуальних профілактичних заходів з особовим складом.

3.2. Міжнародна співпраця в рамках удосконалення митного-тарифного

регулювання

У 2007 році Держмитслужбою здійснювались заходи у сфері міжнародного співробітництва, спрямовані на реалізацію зовнішньополітичного курсу України та підтримання тісних партнерських стосунків з міжнародними організаціями, митними службами зарубіжних країн та іншими партнерами. За участю керівництва Держмитслужби відбулась низка офіційних візитів вищих посадових осіб України до Республіки Польща, Угорської Республіки, Республіки Хорватія, Румунії засідань двосторонніх міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва України із зарубіжними країнами та інших заходів. У двосторонньому форматі відбулися зустрічі на рівні керівництва Держмитслужби та високопосадовців митних відомств зарубіжних країн.

Відбулись зустрічі керівництва Держмитслужби з дипломатичними представниками Данії, США, Індії та Ісламської Республіки Іран, під час яких обговорювались питання щодо діяльності митних органів України та перспектив подальшого розвитку двостороннього співробітництва у митній сфері. Проведено робочі зустрічі на рівні експертів митних відомств для обговорення широкого кола питань діяльності митних органів, таких як розвиток міжнародного співробітництва, обмін статистичною інформацією, визначення митної вартості товарів тощо.

Держмитслужбою здійснюється постійна робота, пов’язана з діяльністю пунктів пропуску на різних ділянках державного кордону України, удосконалення мережі пунктів пропуску, їх відкриття, облаштування, зміни статусу тощо. Голова Держмитслужби Єгоров О.Б. взяв участь у церемонії відкриття міжнародного пункту пропуску «Солотвино — Сігету Мармацієй», що розташований на українсько-румунській ділянці державного кордону України.

Пріоритетним напрямом міжнародного митного співробітництва Держмитслужби є взаємодія з Всесвітньою митною організацією, якою розробляються рекомендації щодо міжнародних правових норм у митній сфері, закріплюються в міжнародно-правових інструментах норми і стандарти діяльності митних органів, надаються пропозиції щодо гармонізації національних законодавств країн-членів ВМО з відповідними міжнародними правовими нормами. У зв’язку з прийняттям у 2005 році Рамкових стандартів безпеки та спрощення міжнародної торгівлі Держмитслужба бере участь у реалізації програми ВМО COLUMBUS. З метою ознайомлення з результатами роботи, яка проведена українською стороною з метою запровадження Рамкових стандартів, 13.12.07 Держмитслужбу відвідала делегація Всесвітньої митної організації та Світового банку. Делегація Держмитслужби на чолі із заступником Голови Служби Федоровим О.О. взяла участь у 109/110 сесіях Ради ВМО, які проводяться щороку (28-20.06.07, Брюссель).

Також представники Держмитслужби взяли участь у Конференції Європейського регіону ВМО, під час якої обговорювались питання сучасної ролі митних служб в державах-членах ВМО (01-02.02.07, Будапешт), Міжнародній конференції ВМО з питань боротьби з незаконним обігом наркотиків (07-09.02.07, Баку), 35-ій сесії Підкомітету з перегляду Гармонізованої системи опису і кодування товарів (07-11.05.07, Брюссель) та 45-ій програмі стажування працівників митних органів (05.03-14.04.07, Брюссель), у ХІІ Адміністративному засіданні представників Вузлів зв’язку з правоохоронної роботи країн Центральної/Східної Європи (18.10.07).

Одним з важливих напрямів, над якими працює Держмитслужба, є спрощення формальностей на кордоні та сприяння міжнародній торгівлі. З метою ознайомленням з досвідом провідних митних служб та міжнародних інституцій представники Держмитслужби залучались до участі в 4-ій нараді Робочої групи представників міністерств транспорту, залізничних організацій, прикордонних та митних органів щодо підготовки міжнародної конференції по спрощенню перетину кордонів залізничним транспортом (06-08.03.07, Варшава). Також за участю представників митних органів України проводились зустрічі у двосторонньому форматі з питань організації спільного контролю в пунктах пропуску, розташованих на українсько-польській, українсько-словацькій та інших ділянках державного кордону.

Оскільки українська сторона є договірною стороною Митної конвенції про міжнародні перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП 1975 року), Держмитслужба в межах своєї компетенції залучається до діяльності робочих органів, створених відповідно до зазначеної Конвенції. Зокрема, представники Держмитслужби взяли участь у 115-117-их сесіях Робочої групи з митних питань на транспорті Європейської економічної комісії ООН та 44-ій та 45-ій сесіях Адміністративного комітету МДП, 32-34-ій сесіях Виконавчої ради МДП.

Держмитслужба залучається до міжнародних заходів, які пов’язанні з процесом приєднання України до Світової організації торгівлі. Зокрема, представник Держмитслужби взяв участь у черговому засіданні Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ (13-15.05.07, Женева).

Відповідно до євроінтеграційного курсу України в межах компетенції Держмитслужби забезпечується участь у реалізації заходів, передбачених Планом дій Україна – ЄС.

Держмитслужба залучається до діяльності робочих органів, створених на виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими співтовариствами, їх державами-членами. Зокрема, Делегація Держмитслужби на чолі з першим заступником Голови Служби Черкасським Р.А. взяла участь у 10-му засіданні Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС (20.11.07, Брюссель). Серед питань українсько-європейського співробітництва, які обговорювались під час чергового спільного засідання Комітету і становлять найбільший інтерес для Держмитслужби, є питання обміну інформацією між митними органами України та країн-членів ЄС, а також запровадження спільного контролю на західних кордонах України, що межують з зовнішнім кордоном ЄС.

Представник Держмитслужби взяв участь у засіданні робочої групи з питань покращення захисту прав інтелектуальної власності Україні, створеної в рамках Підкомітету № 1 «Торгівля та інвестиції» (19-22.04.07, Брюссель).

Делегація Держмитслужби, яку очолював Голова Служби Єгоров О.Б., взяла участь у черговому спільному засіданні Підкомітету № 5 „Митне та транскордонне співробітництво” (Брюссель, 25.09.07). Під час зазначеного засідання європейська сторона дала позитивну оцінку стану виконання митної частини Плану дій Україна – ЄС, зокрема, заходів, спрямованих на запровадження в практику роботи митних органів України методу аналізу ризиків, спрощення процедур митного контролю, посилення взаємодії з діловими колами і протидії корупції. Учасники засідання від сторони ЄС висловили українській стороні вдячність за чітке дотримання т.з. “нового митного режиму” на кордоні з Республікою Молдова, прийняття рішення про проводження мандату Місії ЄС. Українською делегацією черговий раз порушено питання про приєднання України до Конвенцій про спільну транзитну процедуру і про спрощення процедур торгівлі товарами (Женева, 1987 рік) та до нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS). Учасники засідання Підкомітету № 5 від сторони ЄС погодилися сприяти імплементації програми в Україні ВМО COLUMBUS (програма зміцнення адміністративних спроможностей митних адміністрацій для належного застосування Рамкових Стандартів ВМО з безпеки і спрощення процедур міжнародної торгівлі). Також європейська сторона надала інформацію про Рішення Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу від 23.05.07 №624 про запровадження Програми “Митниця-2013”.

Держмитслужбою здійснюється активна взаємодія з Місією Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону, яка перебуває на українсько-молдовському кордоні з грудня 2005 року й виконує моніторингову функцію. Представники Держмитслужби на регулярній основі беруть участь у спільних з Місією ЄК міжнародних заходах. З початку 2007 року проведено 4 щоквартальних засідання консультативної ради високого рівня, 12 координаційних засідань, відбулось кілька візитів керівництва Місії ЄК до Держмитслужби, низка робочих зустрічей на рівні експертів. Протягом 2007 року за ініціативою Місії ЄК та участю митних та правоохоронних органів України та Республіки Молдова проведені дві спільні операції операції на українсько-молдовському кордоні — «Кур’єр» у квітні та «Фокус» у вересні 2007 р.

Держмитслужбою продовжується виконання рекомендацій, наданих Місією ЄК у травні 2006 року. У 2007 році найбільша увага приділялась питанням налагодження з молдовською стороною обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, які переміщуються через українсько-молдовський кордон, та застосуванню аналізу ризиків. Місією ЄК проведено низку тематичних тренінгів для працівників митних органів, зокрема, з питань організації спільного контролю в пунктах пропуску, застосування аналізу ризиків в роботі митних органів, контролю за переміщенням транспортних засобів тощо.

Делегація Держмитслужби на чолі із заступником Голови Служби Федоровим О.О. взяла участь у шостому раунді тристоронніх консультацій Україна–ЄС–Молдова з прикордонних та митних аспектів придністровського врегулювання (14.12.07, Брюссель). Під час консультацій сторони обговорили низку актуальних питань дво- та тристороннього співробітництва, зокрема, застосування Спільної декларації прем’єр-міністрів України та Республіки Молдова від 30.12.05, здійснення спільного контролю на українсько-молдовському кордоні, організації обміну попередньою інформацією про товари та транспорті засоби, які переміщуються через українсько-молдовський кордон, співробітництва з Місією ЄК.

Держмитслужба залучається до міжнародного співробітництва у багатосторонньому форматі. 18-19.06.07 Голова Держмитслужби взяв участь у Саміті глав держав-учасниць Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ, який відбувся в Баку. В рамках Саміту проведені засідання робочих груп високого рівня з питань економіки та правоохоронних питань.

Представники Держмитслужби взяли участь у шостому та сьомому засіданнях Керівного комітету Проекту ГУАМ зі сприяння торгівлі та транспортуванню (ПСТТ), які відбулись відповідно 16.05.07 в Баку та 07.12.07 в Тбілісі.

Під час засідань Керівного комітету обговорювались питання щодо імплементації Проекту зі сприяння торгівлі та транспортуванню та гармонізації законодавств держав-учасниць ГУАМ у митній сфері. За підсумками згаданих засідань, митні служби країн-членів ГУАМ зацікавились досвідом роботи митних органів України у сфері застосування часових нормативів, на здійснення контрольних процедур на кордоні, а також з питань налагодження обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби та мають намір перейняти досвід роботи української сторони. В рамках функціонування робочих органів та структур держав-учасниць СНД Держмитслужба є постійним учасником засідань Ради керівників митних служб держав–учасниць СНД. Протягом 2007 року делегації Держмитслужби взяли участь у 45-ому та 46-му засіданнях Ради керівників митних служб держав–учасниць СНД (29.05 – 01.06.2007, м.Новоросійськ та 12-14.12.07, Єреван), а також чотирьох експертних засіданнях РКМС. Серед основних результатів зазначених засідань слід зазначити такі. 14.12.07 РКМС схвалено Типове положення про застосування спрощеного порядку здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів, що належать фізичним особам, а також товарів, які переміщуються фізичними особами через пункти пропуску для автомобільного сполучення, розроблене Держмитслужбою. Митним службам держав–учасниць СНД рекомендовано застосовувати його норми при розробленні національних нормативно-правових актів.

Також опрацьовано низку інших питань, зокрема, щодо інвентаризації міжнародно-правової бази СНД у митній сфері, розроблення Протоколу про використання митних карт при переміщенні товарів через митні кордони держав — учасниць СНД, доопрацювання проекту Протоколу про організацію обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митні території держав–учасниць СНД, розроблення Положення про створення Комітету керівників правоохоронних підрозділів при РКМС СНД; узгодження Плану роботи РКМС на 2008 рік та ін.

Додатково в період проведення 46-го засідання РКМС Головою Служби Єгоровим О.Б. проведено короткі робочі зустрічі з керівництвом митних служб держав–учасниць СНД. Держмитслужба, згідно з компетенцією, забезпечує взаємодію України з іншими державами–учасницями СНД в економічній та інших сферах. Протягом року Держмитслужба залучалась до підготовки матеріалів до засідань Ради глав держав–учасниць СНД (25.05.07, м.Ялта), Ради глав урядів СНД (22.11.07, Ашхабат); Комісії з економічних питань при Економічній Раді СНД, до засідань Економічної Ради СНД (29.06.2007 та 14.12.07, Москва) тощо.

Заступник Голови Держмитслужби Руссков В.А. взяв участь у координаційній нараді керівників правоохоронних органів держав-учасниць СНД (Астана, 24-26.04.07). Забезпечена підготовка та участь фахівців Держмитслужби у засіданні робочої групи Ради Міжпарламентської Асамблеї СНД по розробленню проекту модельного Митного кодексу держав – учасниць СНД та в семінарі по обговоренню відповідних його розділів (15-16.05.2007, м.Санкт-Петербург). Представник Держмитслужби залучався до участі в засіданні робочої групи з підготовки нової редакції Правил визначення країни походження товарів, що застосовуються в державах-учасницях СНД в рамках режиму вільної торгівлі (20-22.06.07, Москва).

В рамках багатостороннього співробітництва працівники Держмитслужби також брали участь у тристоронніх українсько-молдовсько-румунських консультацях з питань узгодження проекту тристоронньої міжурядової угоди про співробітництво у спільному контактному центрі «Галац» та засідання спеціальної робочої групи експертів з питань митного співробітництва країн-членів Організації чорноморського економічного співробітництва. Держмитслужбою здійснюється робота щодо підготовки до головування України в ОЧЕС в період з листопада 2007 року по травень 2008 року.

У 2007 році підписано такі міжнародні договори в митній сфері:

· Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про взаємну допомогу в митних справах;

· Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Македонія про співробітництво в митних справах;

· Протокол про порядок взаємодії між Державною митною службою України та Державним митним комітетом Республіки Узбекистан з питань обміну митною статистичною інформацією;

· Протокол між Державною митною службою України й Митною службою Республіки Молдова про внесення змін до Протоколу між Державною митною службою України й Митною службою Республіки Молдова про обмін супровідними листами в пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон.

Також в рамках чинних двосторонніх договорів проведено низку робочих зустрічей з питань зіставлення даних митної статистики двосторонньої зовнішньої торгівлі, виявлення розбіжностей у статистичних даних та подальшого розвитку співробітництва митних служб у зазначеній сфері. В таких взяли участь представники Держмитслужби та митних адміністрацій Республіки Польща, Угорської Республіки, Киргизької Республіки, Грузії та інших країн. Протягом зазначеного періоду Держмитслужбою вживались підготовчі заходи, пов’язані із започаткуванням переговорного процесу щодо укладення угод про обмін митною статистичною інформацією з країнами-найбільшими торговельними партнерами. На постійній основі Держмитслужба здійснює залучення міжнародної технічної допомоги. Держмитслужбою у поточному році в рамках реалізації Проекту міжнародної технічної допомоги «Посилення прикордонного менеджменту на українсько-молдовському кордоні (проект «BOMMOLUK-1»)» , що фінансується Європейським Союзом через програму розвитку ООН в Україні, була отримана технічна допомога (комп’ютери, копіювальна техніка, сервера та інше обладнання) на загальну суму 1472062,40 грн.

Держмитслужба активно брала участь у інших проектах, серед яких слід окремо виділити масштабний проект американської корпорації «Виклики тисячоліття», спрямований на боротьбу с корупцією в державних органах. В рамках цього проекту було суттєво просунуто розробку нової редакції Митного кодексу України та проведено підготовчу роботу до забезпечення виходу на новий рівень інформаційної взаємодії митних органів України та ЄС. Реалізація Порогової програми «Виклики тисячоліття» здійснюється за сприяння Митного департаменту Литовської Республіки. Відповідно до програми БУМАД Держмитслужбі надано комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення І2 для Департаменту аналізу ризиків. 22 червня 2007 р. в Іллічівську відбулась урочиста церемонія передачі американською стороною Держмитслужбі мобільної інспекційної рентген-установки ZBV, вартість якої становить 800 тис доларів США. Зазначене обладнання надано українській стороні згідно з програмою техдопомоги „Експортний контроль та безпека кордонів”. У 2007 року продовжувалась реалізація проектів з розбудови міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська» та «Ужгород», що фінансуються за рахунок програми TACIS (програма технічної допомоги ЄС). Станом на початок жовтня ц.р. виконано робіт на загальну суму 5 177 115 євро та 1 816 74 євро відповідно. 19.12.07 державна приймальна комісія прийняла в експлуатацію пункт пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Ужгород».

У ході реалізації євроінтеграційного зовнішньополітичного курсу української держави за участю Держмитслужби опрацьовано питання:

· митного співробітництва — на засіданнях спільних органів, створених на виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС (Комітет з питань співробітництва між Україною та ЄС, Підкомітет „Україна — ЄС з питань митного співробітництва”);

· вступу України до Світової організації торгівлі – у ході 14-го засідання Робочої групи з розгляду заявки України на вступ до СОТ;

· підготовки звіту Політичної комісії Всесвітньої митної організації, а також взаємодії митних адміністрацій європейського регіону – на Конференції голів митних адміністрацій європейського регіону ВМО;

Проведено ряд робочих зустрічей в рамках заходів, спрямованих на залучення та використання міжнародної технічної допомоги, що надається зарубіжними державами, зокрема США і Великобританією, та спрямовується на розвиток митних органів України.

Забезпечено відпрацювання векторів багатостороннього співробітництва у рамках СНД, ГУУАМ, ЄЕП:

· у ході 41-ого засідання Ради керівників митних служб держав-учасниць СНД;

· на засіданні робочої групи з питань розробки модельного Митного кодексу держав-учасниць СНД;

· під час другого засідання Керівного комітету Проекту ГУУАМ зі сприяння торгівлі та транспортуванню.

Держмитслужба виконує узагальнюючу та координуючу функції при підготовці Національного плану дій з реалізації цього проекту та очікує від його виконання покращення діяльності пунктів пропуску, розташованих на транспортному коридорі ГУУАМ (українсько-молдовська ділянка державного кордону).

З метою налагодження плідного діалогу, удосконалення співробітництва між митними органами України та митними адміністраціями інших держав у сфері інтелектуальної власності представники Державної митної служби України взяли участь у кількох міжнародних заходах. 27 – 28 березня 2007 року у Києві за сприяння Програми розвитку комерційного права при Департаменті торгівлі США (CLDP) проводився міжнародний семінар „Імплементація та координація процедур захисту прав інтелектуальної власності на кордоні Україна – Росія”, у якому взяли участь фахівці з питань інтелектуальної власності Держмитслужби України. У рамках семінару були проведені презентації української та російської сторін, учасники семінару ознайомились з особливостями системи захисту прав інтелектуальної власності, яка діє в США, приймали участь у вирішенні практичних завдань, тренінгах та роботі в групах.

Начальник відділу захисту прав інтелектуальної власності Департаменту заходів торгівельної політики Державної митної служби України Олексій Гащицький взяв участь в ХІ міжнародній науково-практичній конференції „Захист прав інтелектуальної власності”, що проводилася у м. Алушті з 27 тарвня по 1 червня поточного року Державним департаментом інтелектуальної власності та редакцією науково-практичного журналу „Інтелектуальна власність”. У роботі конференції, також, взяли участь представники МОН, МВС, Верховної Ради АРК, Ради Міністрів АРК, Державної агенції України з інвестицій та інновацій, вищих адміністративного та господарського судів України, КНІСЕ, НАНУ, НДІ інтелектуальної власності АПрН України, патентні повірені та адвокати, а також фахівці Російської Федерації, Республіки Молдова та Естонії.

За результатами конференції організаторами підготовлено резолюцію з рекомендаціями щодо подальшої роботи у напрямку вдосконалення захисту прав інтелектуальної власності, зокрема на митному кордоні. І кварталі 2008 року Держмитслужбою здійснювались заходи у сфері міжнародного співробітництва, спрямовані на підтримання тісних партнерських стосунків з митними службами зарубіжних країн, забезпечення участі України у діяльності міжнародних організації, насамперед, Всесвітньої митної організації, та підтримання контактів з іншими іноземними партнерами. Держмитслужба приділяє значну увагу питанням двостороннього співробітництва, особливо з митними адміністраціями суміжних країн. В цьому напрямі актуальними питаннями співпраці є облаштування діючих пунктів пропуску, оптимізація мережі пунктів пропуску, спрощення митних формальностей на кордоні, тощо. Насамперед, це пов’язано із вступам західних сусідів України до Європейською Союзу та, відповідно, організацією роботи їх митних органів відповідно до європейських правових норм.

25.01.08 в Будапешті відбулась робоча зустріч на рівні Голови Держмитслужби України Хорошковського В.І. та Начальника Митної та фінансової охорони Угорської Республіки Я.Надя. Під час зустрічі керівники митних адміністрацій обговорили питання двостороннього співробітництва у митній сфері, зокрема, щодо необхідності вдосконалення обміну інформацією про товари та транспортні засоби, які переміщуються через українсько-угорський кордон.

З метою реалізації міжнародних домовленостей Держмитслужби 20.02.08 в Ужгородській митниці (пункт пропуску «Вишнє-Нємецьке-Ужгород») відбулась робоча зустріч представників митних адміністрацій України та Угорщини з питань, пов’язаних з будівництвом нового автомобільного пункту пропуску «Соломонова-Чієрна». Питання опрацьовувалось з перспективою запровадження в новому пункті пропуску спільного контролю.

За участю українських та польських митників відбулась робоча зустріч щодо підготовки проектів «Вимір часу, необхідного для перетину кордону в пунктах пропуску для автомобільного та залізничного транспорту» та «Порівняльний аналіз функціонування прикордонних переходів» (21.02.08, Варшава). В рамках робочої зустрічі з представниками митної служби Республіки Польща фахівці Держмитслужби ознайомились з порядком функціонування пунктів пропуску на ділянці українсько-польського кордону, у т.ч. змінами, які відбулись після вступу Польщі до Шенгенської зони, досвідом польської сторони щодо розбудови та облаштування пунктів пропуску, їх технічного оснащення, взаємодією контролюючих органів, які здійснюють свої функції у пунктах пропуску, особливостями функціонування пунктів пропуску на спільних ділянках кордону Польщі з іншими країнами.

Також представник Держмитслужби взяв участь у черговому засідання Українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва (18-20.03.08, Варшава), під час якої обговорювались питання облаштування українсько-польського кордону, будівництва та відкриття нових пунктів пропуску, запровадження спільного контролю у пунктах пропуску, запровадження обміну статистичною інформацією та попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, які переміщуються через українсько-польський кордон.

Держмитслужба залучається до співпраці з Всесвітньою митною організацією, якою розробляються рекомендації та стандарти діяльності митних органів, які спрямовані на спрощення митних формальностей та сприяння міжнародній торгівлі. Україна входить до складу європейського регіону ВМО. Заступник Голови Держмитслужби Федоров О.О. взяв участь у Конференції Європейського регіону ВМО. Під час Конференції була розглянута низка важливих питань щодо співробітництва митних адміністрацій ВМО європейського регіону, зокрема, розроблення концепції «Митниця у 21-му сторіччі», в якому будуть відображені стратегічна роль і функції митних органів у 21-му сторіччі, створення Регіонального центру ВМО зі зміцнення інституційних спроможностей, обмін інформацією між митними адміністраціями країн-членів ЄС та інших країн, в т.ч. відсутність ефективного обміну інформацією та необхідність розроблення відповідного механізму за участю експертів ВМО та ЄС. Працівники Держмитслужби взяли участь у засіданні Робочої групи експертів з Гармонізованої системи та 41-ій сесії Комітету з Гармонізованої системи опису та кодування товарів (05-20.03.08, Брюссель). Під час роботи зазначених робочих органів ВМО розглядалась низка питань, пов’язаних із запровадженням версії Гармонізованої системи 2007 року, класифікації окремих видів товарів, тощо. Виконання рішень Комітету з Гармонізованої системи щодо однозначної класифікації товарів дасть можливість Україні розробляти рекомендації стосовно класифікації товарів для використання посадовими особами митних органів та подальшого формування даних статистики зовнішньої торгівлі України.

23-25.01.08 працівник Держмитслужби взяв участь у семінарі з питань роботи правоохоронної мережі (CEN), який проведений Всесвітньою митною організацією в Брюсселі. Під час семінару його учасники ознайомились з інструментами та можливостями правоохоронної мережі ВМО, використанням програмних продуктів для здійснення аналізу інформації, наявної у базі даних.

Оскільки українська сторона є договірною стороною Митної конвенції про міжнародні перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП 1975 року), Держмитслужба в межах своєї компетенції залучається до діяльності робочих органів, створених відповідно до зазначеної Конвенції. Так, представники Держмитслужби взяли участь у 118-ій сесії Робочої групи з митних питань, пов’язаних з транспортом, 45-ій сесії Адміністративного комітету МДП та 35-ій сесії Виконавчої ради МДП (28.01.08 – 01.02.08, Женева).

Держмитслужба бере активну участь у інших міжнародних заходах багатостороннього формату.

18.03.08 в Держмитслужбі відбулась зустріч керівників митних адміністрацій країн-членів Організації чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС). Під час зазначеного заходу керівниками митних адміністрацій прийнято заяву, згідно з якою узгоджено пропозицію щодо створення постійно діючої робочої групи з митних питань в рамках ОЧЕС. Діяльність такої робочої групи сприятиме зміцненню партнерських стосунків митних служб країн-членів ОЧЕС. Також керівники митних служб обговорили ініціативу Держмитслужби щодо перспектив запровадження обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, які переміщуються між країнами-членами ОЧЕС.

В рамках функціонування робочих органів та структур держав-учасниць СНД Держмитслужба є постійним учасником засідань Ради керівників митних служб (РКМС). 25-26 березня 2008 року у м.Таганрог (Російська Федерація) РКМС відбулась робоча зустріч експертів митних служб держав–учасниць СНД, метою якої була підготовка проектів рішень чергового 47-го засідання РКМС. Згідно з порядком денним експертного засідання розглянуті питання інвентаризації міжнародно-правової бази СНД у митній сфері, опрацьований проект Протоколу про організацію обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митні території держав – учасниць СНД; розглянуті питання щодо вдосконалення методики та технології проведення статистичних зіставлень та використання досвіду митних служб у проведенні цих робіт; опрацьовані питання внесення доповнень до Протоколу про співробітництво в галузі забезпечення власної безпеки митних служб держав–учасниць Співдружності Незалежних Держав від 12.09.02. Вперше на розгляд митних служб були представлені проекти Положення про Секретаріат Ради керівників митних служб держав-учасниць СНД та Положення про порядок підготовки матеріалів до засідання Ради керівників митних служб держав-учасниць СНД.

Понад два роки Держмитслужба плідно співпрацює з Місією Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Молдові. Одним з найважливіших заходів, які відбулись за участю керівництва Служби та високих представників європейської сторони, є візит до Держмитслужби Посла Європейської Комісії в Україні пана Ієна Боуга та керівника Місії ЄК Ференца Банфі. Зазначений візит відбувся 21.01.08. Європейська делегація зустрілась з Головою Держмитслужби Хорошковським В.І. та іншими представниками Держмитслужби. Під час зустрічі керівник Місії ЄК представив новопризначених працівників Місії ЄК керівної ланки. Учасниками зустрічі обговорювались питання щодо планів діяльності Місії ЄК та узгодження подальших напрямів співпраці Держмитслужбою та Місією. Голова Держмитслужби проінформував європейську сторону про пріоритетні напрями діяльності митних органів України. Серед них — технічне оснащення митних органів, фіскальна та правоохоронна складова діяльності, розвиток інформаційних технологій та зменшення впливу суб’єктивного чиннику на прийняття рішень щодо митного оформлення та оподаткування, розвиток аналізу ризиків. Зі свого боку, пан Ф.Банфі висловив задоволення стосовно рівня співпраці місії ЄК з Держмитслужбою та наголосив на необхідності надання митним органам права на здійснення оперативно-розшукової діяльності, яка є необхідною для ефективної боротьби з митними правопорушеннями та захисту внутрішнього ринку.

У 2008 році Місією ЄК розпочато нову серію тематичних тренінгів для працівників митних органів. 28-29 лютого в Кишиневі проведено семінар для працівників прес-служб митних та прикордонних служб України та Республіки Молдова, 25.03.08 проведено тренінг з питань організації спільного контролю, тощо.

Крім цього, представники Держмитслужби взяли участь у консультаціях з представниками митних адміністрацій зарубіжних країн з питань обміну даними митної статистики двосторонньої зовнішньої торгівлі, зіставлення та аналізу таких даних, а також перспективних напрямів подальшого розвитку інформаційної взаємодії митних служб (18-21.03.08, Фінляндія та 30.03.08 – 05.04.08, Будапешт).

Держмитслужбою здійснюється залучення технічної допомоги з боку іноземних донорів. В цьому напрямі активними партнерами Служби є американська, європейська та інші сторони. За партнерського сприяння митної адміністрації Литовської Республіки та в рамках технічної допомоги «Компонент 4.1. Порогової програми «Виклики тисячоліття»» «Здійснення регуляторної реформи у сфері транскордонних перевезень та створення єдиної інтегрованої бази даних транскордонних вантажів» протягом січня – березня цього року проведено семінари, в яких брали участь відповідні фахівці Держмитслужби, за такими темами: «Застосування гарантій та Конвенції TIR» та «Митні режими та оподаткування товарів, що базується на видах режимів» (11.03.08 – 15.03.08, Вільнюс). Також литовськими колегами організовано навчальний візит українських фахівців з питань обговорення питань законодавчих змін, пов’язавних із впровадженням NCTS та положень Кіотської конвенції (15-19.01.08, Вільнюс).

Держмитслужбою проведено низку інших заходів з питань залучення міжнародної технічної допомоги, отримано комп’ютерне та інше обладнання від іноземних донорських організацій.

До надання технічної допомоги зарубіжним партнерам у цьому році залучалось Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи (ЦМУЛДЕР). Відповідно до проекту техдопомоги Європейської Комісії «Реформування та модернізація митної служби Республіки Таджикистан» у ЦМУЛДЕР на стажуванні перебували дві делегації таджицьких колег з експертних митних установ.

Зі свого боку, ЦМУЛДЕР також отримує технічну допомогу від Департаменту лабораторних та наукових досліджень митної адміністрації Канади. У цьому році канадською стороною організовано та у Варшаві проведено семінар для українських фахівців. У 2007 році до експертних підрозділів Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи на опрацювання надійшло 14121 запитів митних органів. Всі запити опрацьовано в повному обсязі. В тому числі, 1306 запитів надійшло від відділів БК і ПМП митниць, що на 6% більше порівняно з 2006 роком (1227 запитів). На підставі 65% експертних висновків, підготовлених за запитами відділів БК і ПМП митниць, складено 855 протоколів про порушення митних правил. Одним з пріоритетних завдань є експертиза, що проводиться з метою виявлення наркотичних, психотропних речовин, прекурсорів, отруйних та сильнодіючих речовин. На виконання цього завдання у 2007 р. в експертних підрозділах Управління опрацьовано 570 запитів від митних органів. Майже 80 % цих запитів були направлені відділами БК і ПМП.

Серед зразків, досліджених протягом 2007 р. на наявність контрольованих речовин, у 76 % перевірених зразків підтверджено їх наявність у складі об’єктів досліджень, що на 10 % більше, ніж у 2006 р. За результатами досліджень та експертиз підготовлено 14284 висновки. За 3177 експертними висновками (22% від загальної кількості висновків) встановлено невідповідність зразків задекларованим характеристикам товарів, що відповідає показнику 2006 року. Економічний ефект від діяльності експертних підрозділів Управління, підтверджений відповідними підрозділами митниць, за 2007 рік становить 94,1 млн. грн. Пріоритетним у роботі Управління у 2007 році стала підготовка УКТЗЕД на основі ГС 2002. Цю роботу завершено підготовкою товарної номенклатури нового Митного тарифу, який затверджено Закономн України від 31.05.07 № 1109 –V “Про внесення змін до Закону України “Про Митний тариф України” (набрав чинності з 1 січня 2008 року).

Відповідно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.02 №1863 Управлінням розроблено та наказом Держмитслужби від 28.11.07 №1007 затверджено еталонний примiрник УКТЗЕД 2002.

З метою спрощення роботи по обробці статистичних даних та можливості відслідковування розмежування товарів розроблені Перехідні таблиці від УКТЗЕД 1996 до УКТЗЕД 2002 (затверджені наказом Держмитслужби від 21.09.07 № 793)

З метою забезпечення єдиного тлумачення термінів, використовуваних в УКТЗЕД, наказом Держмитслужби від 28.11.07 № 1006 затверджені та наказом Держмитслужби від 28.12.07 № 1106 впроваджені Пояснення до нової версії УКТЗЕД.

У зв’язку з набуттям чинності з 01.01.07 Гармонізованої системи версії 2007 року Всесвітньої митної організації, одним з пріоритетів Управління на 2008 рік є розроблення УКТЗЕД, побудованої на версії ГС 2007. Відповідно до вимог Кіотської конвенції, з метою скорочення часу митного оформлення одним з напрямків роботи Управління є прийняття попередніх класифікаційних рішень. Так протягом 2007 року прийнято 761 рішення по 1933 товарах. В якості експерименту Київській та Схiднiй регіональним митницям надано повноваження на прийняття таких попередніх рішень. Напрацьований досвід показав, що прийняття попередніх рішень про класифікацію товарів саме регіональними митницями є більш ефективним заходом, оскільки дозволяє оптимізувати, впорядкувати та скоротити час процедури прийняття попередніх рішень за рахунок територіального розміщення суб’єктів ЗЕД в зоні діяльності регіональних митниць та забезпечити дієвий контроль за їх використанням при митному оформленні. На виконання рішення колегії Держмитслужби від 27.12.07 “Про стратегічні напрями діяльності митної служби України, основні пріоритети діяльності та заходи щодо їх реалізації на 2008 рік”, щодо завершення розпочатого у 2006-2007 роках розмежування оперативних та управлінських функцій між Держмитслужбою та митними органами планується повністю передати повноваження на прийняття попередніх рішень регіональним митницям з метою переорієнтування пріоритетів роботи Управління у напрямку виконання функцій із застосування законодавства з питань митної справи та посилення контрольних функцій.

За 2007 рік відділами номенклатури й класифікації товарів регіональних митниць, митниць та відділами контролю митної вартості і номенклатури митниць прийнято 22283 класифікаційних рішення, що складає 87% показника 2006 року (25684 класифікаційних рішення).

За їх результатами класифіковано 51620 товарів (з них по імпорту – 95% від загальної кількості, по експорту – 5%), що складає 74% показника минулого року, коли кількість класифікованих товарів. За 2007 рік додаткові надходження до бюджету за рахунок посилення контролю за роботою з прийняття класифікаційних рішень складають 108,0 млн. грн., що на 2% більше даних 2006 року (коли додаткові надходження складали 106,3 млн. грн.). Сфера оцінки діяльності класифікаційних підрозділів не обмежується тільки зазначеними показниками. Правильність класифікації товарів необхідно оцінювати також з позиції визначення митної вартості, та припинення незаконних схем переміщення товарів через митний кордон України. Так, за рахунок прийнятих класифікаційних рішень:

· митна вартість товарів збільшилась на 19,5 млн. грн.

· складено 280 протоколів про порушення митних привил загальною вартістю 116 млн. грн.

В середньому, на одне класифікаційне рішення донарахування до Держбюджету протягом 2007 року зросли порівняно з 2006 роком з 4,1 тис. грн. до 4,9 тис. грн. З метою приведення діяльності Управління у відповідність з вимогами міжнародних стандартів щодо систем управління у 2007 році в Управлінні розроблена, впроваджена та сертифікована Система управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ІСО 9001:2001. Сертифікат, виданий у серпні 2007 р., поширюється на всі підрозділи Управління та є чинним до 2012 року і підтверджує високу якість надання управлінських послуг.

У зв’язку із специфікою діяльності та з метою міжнародного визнання результатів експертиз в Управлінні розроблена та впроваджена система якості щодо компетентності випробувальних лабораторій відповідно до вимог, встановлених міжнародним стандартом ІСО 17025:2006 та подано пакет документації для попереднього документального аудиту до Національного агентства з акредитації України.

Українська делегація взяла участь у другому після затвердження нової структури підкомітетів Україна – ЄС спільному засіданні Підкомітету Україна – ЄС № 5 з питань митного та транскордонного співробітництва.

Учасники засідання відзначили виняткову важливість співробітництва у митній сфері і висловили сподівання, що проведення цього заходу сприятиме його подальшому зміцненню та поглибленню.

Представники ЄС дали позитивну оцінку стану виконання митної частини Плану дій Україна – ЄС. Зокрема, це стосувалося запровадження в роботу митних органів України методу аналізу ризиків, спрощення процедур митного контролю, посилення взаємодії з діловими колами і протидії корупції. При цьому європейська сторона висловила зацікавленість в отриманні детальної інформації про зміст Методичних рекомендацій із застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються визначення митної вартості товарів, які імпортуються на митну територію України.

Крім того, сторона ЄС висловила вдячність Україні за чітке дотримання т.з. “нового митного режиму” на кордоні з Республікою Молдова, прийняття рішення про продовження мандату Місії ЄС з надання допомоги на українсько-молдовському кордоні і повідомили про виконання молдовською стороною і Місією зобов’язань, передбачених відповідними міжвідомчими протоколами. Українській стороні вдалося аргументовано відстояти свою позицію щодо необхідності належного дотримання положень національного законодавства у щоденній співпраці співробітників EUBAM з митними та іншими органами України та при визначенні порядку обміну конфіденційною митною інформацією з обмеженим доступом. Стороні ЄС, окрім цього, було запропоновано забезпечити доступ зацікавлених українських органів до результатів діяльності EUBAM і розглянути питання про налагодження обміну інформацією між Україною та ЄС у ширшому контексті, який би передбачав ефективне поєднання зусиль сторін у протидії контрабанді, порушенням митних правил і комерційному шахрайству не лише на українсько-молдовському кордоні, але й на спільному кордоні України та розширеного ЄС.

Представники ЄС також привітали українських митників за проведену роботу, спрямовану на гармонізацію митного законодавства України з митним законодавством ЄС, впровадження електронного декларування і формування “білого переліку” суб’єктів ЗЕД у відповідності до концепції “уповноважених економічних операторів”, розробленої Європейським Союзом та Всесвітньою митною організацією. При обміні інформацією і думками щодо шляхів посилення протидії шахрайству та контрабанді українська сторона повторно привернула увагу учасників засідання до необхідності комплексного вирішення цього питання шляхом налагодження дієвого обміну митною інформацію між Україною і ЄС. У відповідь представники сторони ЄС поінформували про готовність розглянути письмове звернення з викладенням конкретних фактів та пропозицій щодо вдосконалення обміну митною інформацією та повідомили про розробку проекту, який передбачає надання Україні технічного обладнання. Сторона ЄС, у цілому, позитивно сприйняла надану Україною інформацію про посилення митного захисту прав інтелектуальної власності. Разом з тим вони зазначили що питання боротьби з підробками та піратством набуває все більшого значення для ЄС. Крім того, вони висловили занепокоєння у зв’язку з встановленням в Україні надто високого, на їх думку, розміру застави за виконання митницею заяв правовласників, а також звернулися з проханням надати нормативні документи з цього питання та пропозицією поновити підготовку навчального візиту співробітників відповідних підрозділів Держмитслужби до однієї з країн-членів ЄС, що мають значний досвід і досягли успіхів у протидії підробкам та піратству.

Разом з тим українською стороною висловлено подив з приводу рішення ЄС призупинити спільний митний і прикордонний контроль в пунктах пропуску на українсько-польському кордоні. Учасники засідання від сторони ЄС, у свою чергу, дали високу оцінку вжитим Україною заходам у сфері управління кордонами. Вони також повідомили, що призупинення спільного контролю на українсько-польському кордоні викликане необхідністю забезпечити надійний захист інформаційної системи ЄС, що містить персональні і інші закриті дані, у зв’язку з майбутнім входженням Польщі до Шенгенської зони. Представники сторони ЄС підкреслили, що це рішення у жодному випадку не можна вважати таким, що ставить під сумнів доцільність проведення спільного контролю або ефективність роботи митних органів України і Польщі. Насамкінець вони заявили, що розраховують на відновлення спільного контролю на українсько-польському кордоні після розв’язання проблеми захисту інформації та внесення, у разі необхідності, деяких змін і доповнень до окремих угод між Україною та Республікою Польща. В подальшій роботі європейська сторона висловила вдячність за підтримку Україною рішення щодо статусу Європейських Співтовариств у Всесвітній митній організації (ВМО) і, у відповідь на звернення української сторони, погодилася сприяти імплементації програми ВМО COLUMBUS (програма зміцнення адміністративних спроможностей митних адміністрацій для належного застосування Рамкових Стандартів ВМО з безпеки і спрощення процедур міжнародної торгівлі — SAFE) в Україні.

З огляду на виключну важливість цих пунктів пропуску для забезпечення нормального плину осіб і товарів через українсько-польський та українсько-словацький кордон, сторони домовилися включити положення про незадовільне виконання планів розвитку прикордонної інфраструктури до Оперативних Висновків засідання і довести їх до відома керівника Генерального Директорату ЄК з оподаткування і митного союзу та Глави Представництва ЄК в Україні.

На прохання сторони ЄС представники України надали пояснення стосовно занепокоєнь, висловлених Європейською Асоціацією операторів експрес-відправлень. Було також представлено інформацію про Рішення Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу про запровадження Програми “Митниця-2013”.

Підводячи підсумки засідання, обидві сторони відзначили конструктивний характер дискусій, що велися у невимушеній, партнерській атмосфері і дозволили досягти порозуміння практично з усіх питань, внесених до порядку денного.

Під час Десятого засідання Комітету з митних питань обговорення було зосереджено на проблемних питаннях двостороннього співробітництва. Представники Держмитслужби представили своє бачення їхнього вирішення. Особлива увага була приділена ефективному обміну митною інформацією та проблемам у галузі українсько-європейського митного співробітництва, які виникають при організації та здійсненні прикордонного і митного контролю. Засідання було досить насиченим як з точки зору інформаційного обміну, так і окреслення спектру питань, які повинні активізувати подальшу спільну роботу з метою покращення співробітництва.

На сьогоднішній день одним з пріоритетних питань загальнодержавного значення є питання вступу України до Світової Організації Торгівлі (СОТ). Як відомо, для того, щоб стати повноправним членом цієї впливової міжнародної організації, Україна повинна привести вітчизняне законодавство, зокрема й у сфері митної діяльності, у відповідність до законодавства країн-членів СОТ.

Саме з цією метою, а також для гармонізації й уніфікації законодавства України з митних питань із загальноприйнятими у світовій практиці нормами, Міністерством економіки спільно з Державною митною службою України було розроблено Закон України від 22.12.05 № 3269-ІV „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”. Цим законом митне законодавство України з питань митної оцінки та визначення країни походження товарів приведене у відповідність до положень угод ГАТТ/СОТ.

Зокрема, у згаданому Законі України враховано зауваження країн-членів робочої групи з питань вступу України до СОТ щодо визначення країни походження товару, а саме:

· застосуванняостанніх операцій по переробці товару (кумулятивний принцип) та критерію зміни коду товару за товарною номенклатурою та критерію адвалерної частки (стаття 2 (а) Угоди про правила визначення походження СОТ);

· визначення сертифікату походження товару в частині письмової заяви експортера (розділ ІІ, Додаток ІІ до Спеціального додатку К);

· розмежування преференційних та непреференційних правил визначення походження товарів (Угода про правила визначення походження СОТ);

· визначення країни походження упаковки, яка підлягає декларуванню окремо від товару (стаття 9 розділу 1 Спеціального додатку К);

· визначення країни походження приналежностей, запасних частин та інструментів, призначених для використання в машинах, пристроях, агрегатах або транспортних засобах (стаття 7 розділу 1 Спеціального додатку К).

Окрім цього, на виконання згаданого Закону України Державною митною службою було розроблено постанову Кабінету Міністрів України від 20.12.06 № 1765 „Про затвердження Порядку встановлення та застосування правила адвалерної частки та виробничих і технологічних операцій”. Цією постановою затверджується Перелік виробничих і технологічних операцій, за якими визначається країна походження товару. Варто зазначити, що в основу цього Переліку покладено положення Додатків 9, 10 та 11 до розділу ІV Регламенту Комісії (ЄЕС) від 02.07.93 № 2454/93, якими встановлено правила непреференційного походження товарів, що переміщуються через митний кордон країн Європейського Союзу. Окрім цього, згаданою урядовою постановою скасовується постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.02 № 2030 „Про Перелік виробничих і технологічних операцій для визначення критерію достатньої переробки товару та порядок його встановлення і застосування при визначенні країни походження товару”. Разом з тим, першочерговим заходом в процесі адаптації законодавства України до законодавства країн-членів СОТ залишається питання приведення діючої товарної номенклатури Митного тарифу України, яка була розроблена на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС) версії 1996 року, у відповідність до нині діючої у світі версії ГС. Це пов’язано з тим, що застосування в Україні номенклатури відмінної від загальноприйнятої в інших країнах світу значно ускладнює процес контролю за здійсненням зовнішньоекономічних операцій, співставлення даних статистики зовнішньої торгівлі, практики застосування антидемпінгового законодавства України та ЄС, надання тарифних преференцій.

Саме з цією метою і було розроблено проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Митний тариф України”, яким передбачається привести вітчизняну товарну номенклатуру у відповідність до вимог ГС 2002 року. Кабінетом Міністрів України цей законопроект було подано до Верховної Ради України і 31 травня 2007 року він був в цілому прийнятий Парламентом.

Висновки

На основі проведеного дослідження можна сформулювати наступні висновки:

1. Абстрактні цілі регулювання зовнішньоекономічного сектору реалізуються кожною країною не ізольовано, а в певних пропорціях, з певними акцентами на певних історичних етапах.

2. Огляд та переогляд ручної поклажі і багажу у разі відсутності громадянина чи його уповноваженого представника здійснюються в присутності представників підприємства, що здійснює перевезення, пересилання ручної поклажі та багажу чи їх зберігання.

3. На митному посту особистий огляд може також проводитися за письмовою постановою керівника поста або особи, яка його заміщує, з обов’язковим повідомленням протягом доби керівника відповідного митного органу про підстави і результати такого огляду.

4. Під час проведення особистого огляду складається протокол за формою, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Протокол підписується посадовою особою митного органу, що проводила огляд, громадянином, який проходив огляд, понятими, які були присутні під час огляду, а у разі обстеження медичним працівником— також цим працівником.

5. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств при здійсненні митного контролю— це отримання посадовою особою митного органу інформації, що має значення для здійснення митного контролю, від осіб, які володіють такою інформацією.

6. Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи, може здійснюватися посадовими особами митних органів

7. Звільнення від окремих форм митного контролю встановлюється цим Кодексом, іншими законами України, а також міжнародними договорами, укладеними в установленому законом порядку. Незастосування митного контролю не означає звільнення від обов’язкового дотримання порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

8. За митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів, митними органами із заінтересованих осіб справляється плата в порядку та у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України. Розмір такої плати не може перевищувати вартості фактичних витрат митних органів на вчинення зазначених дій. За рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи митне оформлення товарів окремих видів може здійснюватися у спеціально визначених для цього митних органах.

9. Декларанти мають право бути присутніми під час взяття проб та зразків товарів посадовими особами митного органу та інших органів державного контролю. Взяття проб та зразків товарів, що перебувають під митним контролем, іншими органами державного контролю, а також декларантами здійснюється у присутності посадових осіб митних органів. Декларанти зобов’язані сприяти посадовим особам митних органів під час взяття проб та зразків товарів і здійснювати за свій рахунок вантажні та інші необхідні операції.

10.Декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.

11.Декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.

12.Одним з важливих напрямків роботи митних органів України є боротьба з контрафактною (піратською) продукцією, запобігання порушенням та неправомірному використанню прав інтелектуальної власності, а також виготовленню, зберіганню, розповсюдженню, переміщенню через митний кордон України товарів, що порушують права інтелектуальної власності.

13.Варто зазначити, що відповідно до нового законодавства Держмитслужба України веде митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності на підставі заяв власників майнових прав на об'єкти авторського права і суміжних прав, прав на торговельні марки, промислові зразки та географічні зазначення.

14.Одним з важливих напрямків роботи митних органів України є боротьба з контрафактною (піратською) продукцією, запобігання порушенням та неправомірному використанню прав інтелектуальної власності, а також виготовленню, зберіганню, розповсюдженню, переміщенню через митний кордон України товарів, що порушують права інтелектуальної власності. За останній час Державною митною службою України зроблено кілька важливих кроків для підвищення ефективності цієї роботи.

15.Серед проблем, які вимагають вирішення у цій сфері в першу чергу, були виділені: відсутність механізму оцінки наукових досліджень, пропонованих до проведення, на предмет їх актуальності, наукової новизни і практичної значимості; недостатній зв’язок наукових розробок, які здійснюються локально в рамках митної системи, з потребами Держмитслужби; відсутність механізму систематизованого впровадження результатів наукових розробок у практичну діяльність.

16.Для мінімізації можливостей вчинення корупційних діянь та службових порушень, визначення їх основних причин, в тому числі можливої недосконалості технологічних схем митного контролю та митного оформлення окремих груп товарів, здійснювався щоквартальний аналіз актів службових розслідувань, проведених у митних органах, результати якого враховувались при визначенні напрямів попереджувально-профілактичної роботи.

Список використаних джерел

1. Адміністративне право України: Підручник: Навчальне видання.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 544 c.

2. Буланий О.О. Світовий досвід сучасного митно — тарифного регулювання та застосування його в Україні // Актуальні проблеми економіки (укр.).- 2006.- № 9.- C.7-15.

3. Ващенко В.В. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Фінанси України (укр.).- 2000.- № 3.- C.40-47.

4. Виноградова О. Наближення України до світових митних стандартів // Економіка. Фінанси. Право (укр.).- 2004.- № 2.- C.32-34.

5. Гоголева Т.Н., Ключищева В.Г., Хаустов Ю.И. Международная экономика: Учебное пособие: Навчальне видання.- М.: КНОРУС, 2005.- 304 c.

6. Гребельник А.П., Макаренко М.И. Влияние таможенно-тарифных регуляторов на функционирование механизма приграничного сотрудничества // Росія-Україна: проблеми і можливості наукового та економічного співробітництва: Збірник наукових праць: Наукове видання.- Суми: Мрія-1 ЛТД; Ініціатива, 2000.- 252 c.

7. Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Підручник: Навчальне видання.- К.: ЦНЛ, 2005.- 696 c.

8. Дубнюк Е.М. "Мито" як системна категорія економічної теорії // Формування ринкових відносин в Україні (укр.).- 2006.- № 5.- C.27-30.

9. Зырянова Т.В., Даниленко Н.И. Таможенный контроль и его роль в повышении эффективности государственного финансового контроля // Финансы и кредит (рус.).- 2005.- № 28.- C.2-9.

10. Карбау Р. Міжнародна економіка: Підручник: Навчальне видання: англ.- 7-е вид..- Суми: Козацький вал, 2004.- 652 c.

11. Мельник Т.М. Напрями вдосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні // Формування ринкових відносин в Україні (укр.).- 2005.- № 11.- C.110-118.

12. Митний контроль та оформлення // Дебет-Кредит (укр.).- 2004.- № 52.- C.19-29.

13. Митний кодекс України: Кодекси України: №6/1999: Наукове видання.- К.: , 1999.- 156 c.

14. Митне оформлення товарів // Все про бухгалтерський облік (укр.).- 2006.- № 48.

15. Пашко П.В., Скороход О.І. Оцінка митної безпеки держави // Фінанси України (укр.).- 2005.- № 2.- C.101-106.

16. Переміщення громадянами товарів через митний кордон України: тематична добірка нормативних документів // Юридичний вісник України. ІПБ. Додаток 2. Права людини (укр.).- 2006.- № 9.- C.1-96.

17. Рум`янцев А.П., Рум`янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: ЦНЛ, 2004.- 384 c.

18. Сиротюк О.Д. Деякі проблеми застосування митного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Економіка. Фінанси. Право (укр.).- 2004.- № 7.- C.23-26.

19. Фигурнова Н.П. Международная экономика: Учебное пособие: Навчальне видання.- М.: Омега-Л, 2007.- 304 c.

20. Чекмарева Г.И. Основы таможенного дела: Краткий курс.- Ростов-на-Дону: МарТ, 2001.- 208 c.

21. Халипов С.В. Таможенное право (Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности).- М.: Зерцало-М, 2001.- 272 c.

22. Шишка Р.Б., Сергієнко В.В. Митне право України: Навчальний посібник.- Х.: Еспада, 2002.- 296 c.