referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Стан світового ринку автомобільних вантажних перевезень

Вступ

Актуальність теми. Глобальна економіка і функціонування світового ринку загалом були б неможливими без розвинутого транспорту й системи комунікацій. Саме бурхливий розвиток транспорту в ХХ столітті спричинив поглиблення міжнародного поділу праці й набуття світовим ринком сучасних специфічних рис, коли географічна віддаленість виробника і споживача вже перестала бути вагомим чинником, що перешкоджає економічним зв’язкам.

Ринок транспортних перевезень у сучасних умовах трансформувався в ринок логістичних послуг, що є, без сумніву, основною тенденцією його сучасного розвитку. Цим пояснюється актуальність теми нашої роботи. Дослідженням світового ринку транспортних послуг присвячені численні праці українських та зарубіжних економістів-міжнародників, зокрема А. С. Філіпенка, В. Загашвілі, О. П. Киреєва,І. Г. Смирнова та ін. Завданням роботи є виділення головних тенденцій розвитку світового ринку транспортно-логістичних послуг, характерних для глобальної економіки та автомобільних вантажних перевезень.

В останні десятиліття все більше уваги приділяється транспортно-логістичним послугам. Чітке знання та впевнене застосування транспортно-логістичних послуг сьогодні є обов’язковим для успішної діяльності компанії, яка працює в області транспортних перевезень.

Транспорт впливає на обсяг і структуру валютних надходжень від зовнішньої торгівлі товарами й послугами, транспортні витрати у вартості експортних товарів складають в середньому 10-25%.

Але економічна кон’юнктура транспортних послуг на зовнішніх ринках для нашої держави за останні роки значно погіршилась. Падіння попиту на міжнародні перевезення відбулося фактично на всіх видах транспорту і призвело до скорочення в 2 рази у порівнянні з 1990 роком валютних надходжень від діяльності в цій сфері.

1. Роль і стан міжнародних автомобільних вантажних перевезень в світі

Автомобільний транспорт є вирішальним фактором в економічному розвитку країни. Підвищення ефективності роботи автомобільного транспорту в цілому — важлива державна задача. Основними заходами, що вирішать поставлену задачу можна вважати:зниження простоїв автомобілів під вантажними і технологічними операціями;

– скорочення порожніх пробігів;

– більш повне використання вантажопідйомності рухомого складу;

– розробка оптимальних схем та маршрутів перевезень;

– підвищення рівня механізації навантажувально-розвантажувальних робіт.

Транспорт, обслуговуючи майже всі види міжнародних економічних відносин, є найважливішим джерелом валютних надходжень в країні, виступаючи міжнародному ринку як експортер транспортних послуг.

Найдинамічніше зростає експорт автотранспортних послуг. Розвиток зазначених послуг зумовлено як географічним розташуванням республіки, і розвиненою транспортної інфраструктурою. Так було в період із 1993 року у 2000 рік, експорт послуг від міжнародних автоперевезень зріс у 5,4 разу і сягнув 123,3 млн. доларів. [3, с. 135]

Переваги автомобільного над іншими транспортом перебувають в наступному:

  • маневреність — можливість концентрації транспорту там, де потрібно. Збір і доставка вантажів можуть бути виконані без перевантажень, в усі пункти, куди може доїхати автомобіль. Саме ця характеристика більшою мірою, ніж будь-яка інша, береться до уваги, коли у внутрішніх пере возах віддають перевагу автомобільному транспорту порівняно з іншими транспортом;
  • терміновість і регулярність доставки. Час збирання й доставки вантажів, може бути призначено досить вдало. Це важливо, коли для вантаження і розвантаження заохочують робочу силу і коли прибуття вантажу синхронізоване з вимогами виробництва;
  • велика схоронність перевезених вантажів. У порівняні з перевезенням інші види транспорту, втрати, пропажі і забруднення вантажу значно нижчі у зв’язку з тим, що водій, здійснює перевезення, відповідає за схоронність перевезеного вантажу. У цьому виді перевезень упаковка потрібна в менших обсягах і навіть непотрібна оскільки, зазвичай, відсутня перевалка вантажів.

Самостійний вихід підприємств і фірм всіх видів власності на зовнішні ринки, посилення міжнародної виробничої кооперації і спеціалізації, створення спільних підприємств, активний перехід на прямі зв’язки потребують поліпшення транспортного обслуговування. Рівень транспортного обслуговування стає однією з чинників, які впливають кінцеві результати своєї роботи підприємств, об’єднань і фірм, працівників умовах самофінансування і валютної окупності.

Бурхливий ріст світової економіки у другій половині XX та на початку XXI ст., глобалізація та інформатизація, інтеграційні процеси, які швидко розвиваються, призвели до прискореного розвитку зовнішньоекономічних зв’язків між країнами. Основою зовнішньоекономічної діяльності та прискорення розвитку торгівлі стало постійне зростання ролі та місця транспорту у світовому господарському просторі. Транспорт у всіх багатогранних проявах є необхідною складовою забезпечення будь-якого виробничого процесу, що стикує у єдиний логістичний ланцюжок сфери виробництва, обміну та обігу. Здійснюючи перевезення у сфері обігу, транспорт переміщує у просторі та в часі різноманітні види продукції між виробниками та споживачами. Продукцією транспорту є транспортні послуги, які споживаються в момент їх виробництва. В цілому світовий експорт послуг на початку XXI ст. демонструє стрімке зростання, динаміка якого дещо зменшилась тільки під час фінансово-економічної кризи. Розвиток світової економіки багато в чому визначається зростанням ринку послуг — транспортних, фінансових, туристичних. їхня частка у міжнародній торгівлі складає 20 %, і в 2010 р. досягла більше 3 трил. доларів США [4]. Частка транспортних послуг в загальному обсязі міжнародних послуг складає 22,3 % або близько 700 млн дол. США [4].

У системі міжнародних перевезень найскладніші для митного огляду великогабаритні об’єкти: легкові та вантажні автомашини, контейнери, трейлери, залізничні вагони тощо. Фізичний огляд вмісту транспортних засобів пов’язаний з виконанням цілого комплексу трудомістких і тривалих розвантажувально-навантажувальних робіт, наявністю спеціально виділених для цього майданчиків, виділенням додаткових штатних одиниць персоналу митниці і т. ін., тому такі об’єкти можна оглядати тільки вибірково. Крім того, з цих же причин вибірково оглядають і самі транспортні засоби, їх конструкційні вузли, які потенційно можуть використовуватися для приховування предметів контрабанди.

Автомобільні вантажні перевезення складають близько 60% від загального обсягу перевезень всіма видами транспорту в сучасному світі [2]. Ці цифри, без сумніву, кажуть самі за себе. Автомобільний транспорт був і залишається одним з найважливіших видів транспорту. Зараз автомобільний транспорт у цілому задовольняє потреби економіки та населення, однак,впродовж останніх років виникла низка нових проблем, що потребують системного аналізу та вжиття відповідних заходів для забезпечення сталого розвитку галузі.

Отже, на вантажному автомобільному транспорті існує ряд таких проблем:

— незадовільне транспортне обслуговування;

– викиди шкідливих речовин автомобільним транспортом в атмосферне повітря, що–становлять 95% викидів від пересувних джерел або 30% від загального обсягу шкідливих речовин;

— недостатня ефективність організацій міжнародних перевезень вантажів автомобільним–транспортом;неоптимальна структура парків рухомого складу (РС);

– відсутність необхідних обсягів компенсацій при фінансових втратах автомобільних–перевізників.

2. Сегменти ринку міжнародних вантажних автомобільних перевезень

Міжнародні вантажоперевезення — досить важливий для економіки країни й привабливий для транспортних підприємств і підприємців вид діяльності. Ринок міжнародних перевезень характеризується високим рівнем конкуренції внутрішньогалузевого, міжгалузевого й міжнародного характеру (на російському ринку висока частка іноземних транспортних компаній), високим рівнем вимог до якості й безпеки транспортних послуг.

Рис. 1. Структура світового ринку транспортних послуг

Світовий ринок послуг з міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом можна охарактеризувати моделлю досконалої конкуренції з огляду на велику кількість приватних автотранспортних перевізників та однорідність їх продукції. Ще однією специфічною ознакою цінової конкуренції у міжнародних перевезеннях автомобільним транспортом є її залежність від цін на послуги інших видів транспорту, по відношенню до яких він є додатковим.

Детермінують розвиток національних ринків транспортних послуг і тенденції розвитку світового ринку транспортних послуг. Так, стрімке зростання обсягів міжнародної торгівлі на початку ХХІ століття призвело до суттєвого підвищення попиту на перевезення. Посилення конкурентної боротьби на світових товарних і транспортних ринках зумовило потребу у зниженні транспортної складової у кінцевій ціні продукції. Зокрема, «при зростаючій ціні ціноутворюючих факторів, транспортна складова товарних цін зменшилась з 10% у 1970 році до 3% у 2009 р.» [5; с. 14]. Ще більшим є зниження даного показника для продукції, що перевозиться у контейнерах – до 1,5%. У відповідність до існуючих обсягів трансграничного товароруху приводиться і арсенал транспортних засобів.

Соціально-економічне положення, що займає вантажний автотранспорт у транспортній структурі країни, визначає його пріоритет і незаперечні достоїнства з погляду  високотехнологічного обслуговування, основними характеристиками якого є: гнучкість, мобільність, надійність, терміновість, схоронність вантажів, вартість послуг. Транспорт, і в тому числі міжнародні автомобільні перевезення, відіграє ключову роль у соціально-економічному розвитку. Так, якщо в 2008 р. обсяг автоперевезень усередині Росії скоротився більш ніж в 2 рази, то обсяг міжнародних перевезень виріс більш ніж в 10 разів і склав майже 18 млн. т. У тому числі обмін зовнішньоторговельними вантажами із країнами далекого зарубіжжя збільшився з 1,5 млн. т до 13,45 млн. т. До 2015 р. частка автоперевезень прогнозується на рівні 15 — 20% від загального обсягу вантажоперевезень, при цьому ріст обсягів міжнародних автотранспортних зв’язків в останні роки становить 12 — 15% щорічно.

У цей час у Росії зареєстровано 4 тис. транспортників, що здійснюють на постійній основі міжнародні перевезення, з яких більше половини зайняті вантажними перевезеннями. Членами АСМАП є 1 200 підприємств і 1 100 мають допуск до системи МДП (TІ). У цих підприємствах налічується 15 тис. автопоїздів, придатних для використання в системі МДП. По території Росії перевізники розподілені нерівномірно.

Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером Росії, його частка становить 35%. Ця величина забезпечується в основному вантажообігом з Фінляндією й Німеччиною (у ЄС на їхню частку доводиться більше 90% всіх експортних перевезень автотранспортом і 70% імпортних перевезень). Автомобільний транспорт традиційно забезпечує 20% всієї зовнішньої торгівлі РФ із країнами СНД.

Одночасно з динамічним розвитком автомобільного транспорту в цілому об’єктивна інтеграція економіки країни у світовий економічний простір визначає пріоритет розвитку міжнародних автоперевезень і ринку міжнародних автотранспортних послуг. Частка перевезень автотранспортом у загальній вартості перевезених всіма видами транспорту зовнішньоторговельних вантажів становить біля третини. Відзначимо, що середня вартість перевезень зовнішньоторговельних вантажів автотранспортом становить біля $1 500 ($130 на залізничному й 190 на морському транспорті).

Саме по собі вигідне географічне положення країни не може забезпечити приріст обсягів транзитних перевезень. Розвиток транзиту супроводжується підвищенням вимог до якості надаваних транспортних послуг: схоронності вантажів, скороченню часу доставки, зниженню витрат на перевезення й т.д.

Свій відбиток на розвитку світового ринку транспортних послуг зробила і потреба у доставці товарів міжнародної торгівлі «точно в строк» та «від дверей до дверей». Це знайшло відображення у тенденції розвитку змішаних перевезень. Оскільки такі транспортні операції вимагають високої компетенції провайдерів транспортних послуг, а, також, з огляду на зростаючий попит на уніфіковані послуги з одного джерела, зрозумілою є тенденція до розширення сегменту транспортно-експедиційних послуг.

Таким чином, інтернаціональний характер операцій з перевезення зовнішньоторговельних вантажів автомобільним транспортом є об’єктивною причиною існування світового ринку транспортних послуг, особливості функціонування та тенденції розвитку якого відносяться до міжнародних детермінант транспортного забезпечення як окремої експортної чи імпортної операції, так і зовнішньої торгівлі окремої країни. Серед таких детермінант своєю значущістю вирізняється рівень конкуренції на світовому ринку транспортних послуг, зокрема на його субринках, який обумовлює варіювання розмірів тарифів та фрахтів у вантажоперевезеннях і, у такий спосіб, впливає на розмір транспортної складової у кінцевій ціні товарів. З іншого боку зміни механізму функціонування світового ринку транспортних послуг є орієнтиром розвитку для транспортних ринків окремих країн, зацікавлених у підвищенні конкурентоспроможності національних перевізників.

3. Аналіз світового ринку автомобільних перевезень

Упродовж останнього десятиліття (табл. 1) світовий експорт транспортних послуг за регіонами стабільно зростав до початку фінансово- економічної кризи 2008 — 2009 рр. темпи їх зростання коливалися в межах від 3% (2000 — 2001 рр.) до 18% (2007 — 2008 рр.). Регіональне зростання темпів надання транспортних послуг також було неоднорідне. Домінуюче положення займав Європейський Союз — 21% за 2007 — 2008 рр., в азійській групі держав — 19%, в країнах Північної Америки цей показник за аналогічний період склав -15%.

Таблиця 1. Світовий експорт транспортних послуг зарегіонами 2000-2009рр., млрд дол. [8]

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009/

2008

Експорт Світ зага­лом 330 340 350 405 500 570 630 750 890 700 -23
Північна

Америка

62 51 49 45 60 79 83 91 105 82 -21
Південна і центральна Америка 11 10 11 12 14 16 18 21 25 21 -8
ЄС (25) — 27 138 163 168 162 255 279 280 337 408 318 -23
Африка 9 9 10 10 11 14 16 23 28 20 -14
Середній

Схід

7 8 8 9 10 13 16 18 22 19 -20
Азія 79 85 77 81 125 148 168 201 240 182 -26

Докризовий період для окремих країн світу був позитивним у зростанні обсягів експорту транспортних послуг (див. табл. 2). Так, провідне місце у цьому сегменті ринку займали у 2008 році: США — 90,6 млрд дол., Японія- 46,8 млрд дол., Республіка Корея — 43,5 млрд дол., Китай — 38,4 млрд дол. Темпи зростання ринку траснпортних послуг у період 2007 — 2008 рр. в окремих державах світу були такими: Республіка Корея — 28,7%, Китай — 22,7%, США — 17,4%, Японія — 11,4%.

Таблиця 2. Країни — провідні експортери транспортних послугу світі за 2001-2010рр., млрд дол.

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010/

2009

США 51,2 46,1 46,2 47,5 56,0 63,2 70,3 77,2 90,6 71,8 -23
Японія 25,6 24,0 24,0 26,5 32,1 35,8 37,6 42,0 46,8 31,6 -32
Нідерланди 20,8 20,0 17,7 22,0 23,8 21,1
ФРГ 19,4 19,6 25,7 28,8 33,2 38,0
Франція 19,4 18,1 18,9 22,1 25,6 27,1
Великобританія 18,2 17,6 17,9 21,2 27,1 31,4
Китай (Гон­конг) 13,7 16,1 14,1 13,6 17,2 19,6 21,0 31,3 38,4 23,6 -39
Республіка

Корея

12,8 14,4 13,1 16,8 22,4 23,9 33,8 43,5 28,9 -35
Данія 11,0 13,5 12,9 18,6 21,7 26,2
Бельгія 10,4 10,7 8,0 9,3 12,5
Норвегія 9,5 9,9 10,9 12,3 14,9 15,6 15,2 16,9 21,5 15,9 -27
Італія 8,9 8,2 9,3 10,0 13,2 15,5
Іспанія 7,8 8,3 9,1 13,0 15,3
Греція   8,2 8,0 8,9 16,6
Канада 7,2 6,8 6,9 11,7 11,9
Єгипет             5,5 8,2 6,7 -18
Сінгапур 5,3 15,5 23,1 30,7 -14
Україна             5,4   7,6 6,3 -18

В 2010 р. обсяг світового транспортно-логістичного ринку оцінювався в $6,3 трлн, при сукупних логістичних витратах в $7,7 трлн (порядку 11% глобального ВВП). Найбільш високі темпи росту за останнє десятиліття відзначалися в 2007 р. (на 33% у порівнянні з 2006 р.), що пояснювалося бурхливим розвитком азіатського ринку, зокрема  Китаю, а також ряду інших країн, таких як Росія, Індія, Бразилія.

По оцінках міжнародних дослідницьких агентств, під впливом глобальної кризи в 2008 р. темпи приросту світового транспортно-логістичного ринку знизилися до 9%, а за підсумками 2009 р. його обсяг скоротився на 12%.

Дослідження стану національних та міжнародних перевезень автомобільним транспортом за 2011 рік (табл. 3) дозволяє виявити наступні тенденції у їх функціонуванні в умовах нестабільного розвитку світової економіки: по-перше, фінансово-економічна криза значно вплинула на зменшення обсягів перевезень зазначеними видами транспорту як в національних межах, так і на міжнародному рівні.

Таблиця 3. Світові послуги окремих видів транспорту у 2011 році

Перевезення Автомобільний транспорт
Вантажів, млн. т/км
Країна Національні Міжнародні
2011 ∆ % 2011 ∆, %
США
Японія 244373 -6,3
ФРН 133236 -92 42732 -21.6
Франція 154733 -14.9 9637 -27,7
Великобританія
Канада
Австралія 193370 0,3
Республіка Корея
Бельгія :з:25 -1,6 13746 -13,9
Норвегія 11051 -12,8 2391 -21.2
Італія
Іспанія 147304 -13,5 60344  
Румунія 20973 -9,9 13336 -59,7
Росія 130135  15,7 2359 -40,5
Чехія 13502  14,3 3153 -13,4
ЄС-27 493205 -13,4 196473  19 2
ОЕСР 337653 -3,6 157070  

За 2011 рік приріст вантажоперевезень в країні склав 3,5%, а пасажирів — 6,1%. При цьому, перевезення автомобільним транспортом зросли на 0,3%.

Рис. 1. Динаміка обсягу світового транспортно-логістичного ринку, 2006- 2011 гг., $млрд

В 2010 р. темпи росту європейського ринку логістичного аутсорсинга перевищили 26%. Виторг від перевезення вантажів автомобільним і залізничним транспортом зріс на 12% і 14% відповідно.

В 2011 р. очікується зниження темпів росту європейського ринку транспортно-логістичних послуг.

Рис. 2. Динаміка обсягу європейського ринку транспортно-логістичних послуг, 2006-2010 гг., € млрд, %

В 2010 р. всі провідні логістичні провайдери Європи демонстрували ріст обороту (у середньому на 21%) за рахунок нарощування операцій у сегменті експедирування, росту тарифів і обсягів автоперевезень, насамперед  між Азією і Європою.

Рис. 3. Динаміка виторгу провідних європейських 3PL компаній, 2010 до 2009 р., %

Розвиток ринку вантажоперевезень в 2013- 2014 р. прогнозується на тлі поступового відновлення темпів росту економіки, промислового виробництва й фізичного обсягу експорту й щодо більше динамічного росту імпорту. В 2013 р. комерційний транспорт буде демонструвати відносно високі темпи росту (14% по вантажообігу). Загальну динаміку галузі, як і колись, буде визначати автомобільний транспорт, темпи росту вантажообігу якого після деякого скорочення в 2012 р. у наступні два роки вийдуть на рівень 24%.

По загальному обсязі вантажообігу лідерами ринку автомобільних вантажоперевезень в/з РФ як і раніше залишаються Німеччина й Польща.

Найбільш сильними ринками за показниками «обсяг-динаміка» за підсумками 2010-2011 рр. стали: імпорт — Німеччина, Польща, Фінляндія, Італія Франція; експорт — Фінляндія, Угорщина, Німеччина, Польща, Естонія, Чехія.

Таблиця 4. Імпорт

2010 вага, тонн 2011 вага, тонн Зміна, %
Німеччина 1 125 845 1 392 616 23,7
Польща 862 544 997 343 15,6
Фінляндія 645 789 734 222 13,7
Нідерланди 426 690 411 671 -3,5
Італія 314 708 366 002 16,3
Литва 323 888 342 591 5,8
Бельгія 296 091 329 156 11,2
Франція 248 966 301 522 21,1
Чехія 127 754 141 923 11,1
Австрія 109 579 140 074 27,8
Іспанія 132 020 134 506 1,9
Естонія 108 439 133 249 22,9
Швеція 102 758 130 419 26,9
Латвія 87 429 130 358 49,1
Угорщина 87 480 88 974 1,7
Данія 61 121 68 306 11,8
Словакія 41 438 64 611 55,9
Румунія 26 413 46 971 77,8
Словенія 38 086 44 127 15,9
Болгарія 23 851 39 493 65,6

 

Таблиця 5. Експорт

2010 вага, тонн 2011 вага, тонн Зміни, %
Фінляндія 1 062 373 1 207 669 13,7
Угорщина 349 735 684 108 95,6
Німеччина 343 222 554 622 61,6
Нідерланди 53 308 276 473 418,6
Польща 136 774 190 901 39,6
Естонія 116 691 174 425 49,5
Чехія 79 355 123 389 55,5
Італія 101 428 113 997 12,4
Литва 55 953 75 285 34,6
Бельгія 215 083 66 299 -69,2
Латвія 41 501 63 586 53,2
Австрія 50 073 43 991 -12,1
Франція 40 908 40 093 -2,0
Болгарія 29 326 34 684 18,3
Данія 28 163 33 574 19,2
Румунія 26 633 32 337 21,4
Швеція 33 364 29 388 -11,9
Словаччина 16 195 28 880 78,3
Словенія 11 640 22 438 92,8
Іспанія 9 458 17 370 83,7
Греція 7 360 5 567 -24,4
Люксембург 3 802 2 726 -28,3
Португалія 2 385 1 557 -34,7

Серед напрямків, де переважна частка є в перевізників 3 -х країн — Франція, Іспанія, Словаччина, Чехія, Румунія, Угорщина, Болгарія й ін. Як і раніше майже 90% перевезень вантажів третіх країн виконують перевізники Білорусі, Польщі, країн Балтії, України й Молдови.

З огляду на переваги автомобільного транспорту в ринкових умовах і високі темпи розвитку автоперевезень зовнішньоторговельних вантажів у перспективі до 2015 р. можна прогнозувати приблизно дворазове збільшення частки автомобільного транспорту в загальному обсязі перевезень зовнішньоторговельних вантажів. Але подальше збільшення частки перевезень зовнішньоторговельних вантажів, здійснюваних автотранспортниками, можливо лише при розвитку виробництва сучасного рухливого складу, активізації інвестиційної діяльності підприємств, виключенню випадків фінансової дискримінації на міжнародному ринку транспортних послуг.

Таким чином, життєздатність ринку транспортних послуг безпосередньо впливає на організацію, забезпечення та безперервне функціонування світового відтворювального процесу. Остання фінансово-економічна криза негативно вплинула на динамізм надання транспортних послуг усіма суб’єктами глобальної виробничої інфраструктури. Так, у розвинених країнах світу, де обсяги надання транспортних послуг були масштабними кризові явища призвели до їх значного зменшення. Водночас, варто зазначити, що негативні явища, які проявились у функціонуванні окремих видів транспорту розкрили перспективні напрями їх оздоровлення у післякризовий період.

Висновки

У країні повинна бути забезпечена інформаційна взаємодія різних видів транспорту, яка здійснюватиметься наступним чином. Центральний сервер керуватиме автомобільним,авіаційним, річним, морським, залізничним транспортами і забезпечуватиме їх взаємодію між собою на різних рівнях. Така організація роботи призведе до оптимізації обслуговування ринку попиту і створення конкуренції між перевізниками. Застосування такого інформаційного підходу допоможе державі регулювати міські, приміські,міжміські, міжнародні та транзитні перевезення як вантажів, так і пасажирів. Побудований алгоритм вантажних перевезень автомобільним транспортом для їх автоматизації, з урахуванням багатьох факторів, відкриває можливість підвищити їх ефективність.

Міжнародні автоперевезення мають кілька суттєвих переваг. Такий вид транспортування дозволяє без перевантаження відразу доставляти вантаж від вантажовідправника до одержувача. Крім того, перевозячи вантаж таким чином, ми маємо можливість забезпечити його високу схоронність. Автоперевезення також дозволяють консолідувати вантажі й перевозити малі партії. Що важливо, виконання перевезення автотранспортом відбувається не залежно від портів та залізничних шляхів. На додаток всьому вище перерахованому, використання автоперевезення позбавляє необхідності платити додаткові залізничні. збори (наприклад, на дезінфекцію і інші), і витрачати кошти на оплату вантажно-розвантажувальних робіт елеваторів.

Список використаної літератури

  1. Офіційний сайт Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України //http://www.asmap.org.ua/index1.php?page=mizhn_diyaln&langid=1.
  2. Офіційний сайт Міністерства транспорту і зв’язку України//http://www.mintrans.gov.ua/uk/show/transports.html.
  3. Підсумки та тенденції розвитку міжнародних автомобільних перевезень //http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/news_article?art_id=26673380&cat_id=35884.
  4. Сухин Ю. С. Международные автомобильные перевозки и перспективы их развития / Сухин Ю. С. – М. : АСМАП, 2005. – 54 с.
  5. Бауэрсокс Доналд Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок : пер. с англ. / Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс. – М. : Олимп-бизнес, 2005. – 640 с.
  6. Канарчук В. Є. Методи, моделі і алгоритми управління процесами перевезення вантажів у транспортному комплексі / Канарчук В. Є., Левковець П. Р., Мельниченко О. І. – К. : НТУ, 2001. – 145 с.
  7. Праведников Д. А. Особенности и перспективы рынка международных автомобильных грузоперевозок [Текст] / Д. А. Праведников // Молодой ученый. — 2012. — №5. — С. 201-203.