referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Вдосконалення системи планування в організації

Перехід до ринку в Україні супроводжувався спалахом різних думок серед наукової громади щодо необхідності планування. Деякі вчені наголошували, що в умовах ринку планування недоцільне, а всі аспекти діяльності підприємства визначають головні сили ринку – попит і пропозицію, натомість, інші доводили, що планування – важлива функція управління будь-яким підприємством. Ефективно працюючі підприємства здійснюють не тільки стратегічне планування, але й детальне розроблення оперативних планів за кожним підрозділом і навіть робочим місцем.

Сутність планування в умовах ринку полягає в науковому обґрунтуванні на підприємстві майбутніх економічних цілей розвитку, у виборі найкращих способів їх досягнення на основі виявлення таких видів та обсягів діяльності, котрі необхідні ринку, встановлення таких її показників, які дають змогу найбільш повно використати ресурси та досягти якісного результату.

План діяльності підприємства слугує основою для розроблення заходів із маркетингу, менеджменту та координації діяльності всіх його підрозділів. Він дає змогу одночасно розглянути взаємопов'язані економічні, соціальні, організаційні та інші проблеми і тому є базою для розроблення й прийняття раціональних управлінських рішень. Місія, головні цілі та функції кожного підприємства у процесі планування повинні бути тісно пов'язані між собою і відображатися як у короткострокових, так і у довгострокових планах. Том у принцип плановості є невід'ємним принципом діяльності підприємства. Без плану неможливо здійснювати дієвий контроль, добиватись узгоджених дій між підрозділами підприємства і виокремлювати пріоритетні напрями його розвитку.

Насамперед, планування має ґрунтуватися на таких наукових принципах, як: науковість, комплексність, неперервність, демократизм, цілеспрямованість, точність, цілісність, гнучкість, збалансованість, оптимальність, структуризація планів, їх координація та економічність процесу планування, принцип стандартизації процесів і техніки планування. Варто використовувати сучасні концепції планування та світовий досвід планології.

Основними передумовами вдосконалення планування на підприємстві повинні стати:

• інформаційне забезпечення – наявність об'єктивних даних про стан зовнішнього середовища щодо попиту, пропозиції, цін, конкурентів, інвесторів, місце підприємства в ринковому середовищі, темпи змін оточення, в якому воно функціонує, а також даних про підприємство (площа, обладнання, персонал, технологічні процеси, джерела капіталу, грошові потоки та ін.), наявність програмного забезпечення для автоматизованої обробки інформації;

• методичне забезпечення, тобто наявність обґрунтованих методик планування різних показників;

• кадрове забезпечення – добір чи перепідготовка фахівців з питань аналізу, планування, прогнозування, нормування; володіння ними сучасними методами планування та використання з цією метою інформаційних технологій.

Важливою та актуальною проблемою організації планування діяльності кооперативних підприємств виступає забезпеченість їх комп'ютерною технікою, сучасними програмними засобами та відповідним кваліфікованим персоналом планово-економічних служб. На ринку програмних продуктів є значна кількість програм, які реалізують функції планування. Проте, вони не знайшли широкого застосування на кооперативних підприємствах через необхідність додаткового вкладення фінансових ресурсів та додаткової підготовки кадрів, відсутність орієнтованого на ринок методзабезпечення.

Водночас, динамізм економічних процесів зумовлює необхідність врахування при складанні планів підприємства настільки великого обсягу економічної інформації, що для її своєчасного аналізу і правильної інтерпретації потрібно застосовувати комп'ютерні засоби по всій технологічній послідовності: від збору, передачі й обробки інформації до доведення розроблених планів до безпосередніх виконавців. Вибір планово-управлінських рішень пов'язаний з розглядом і оцінкою великої кількості альтернативних варіантів, що теж потребують ведення складних розрахунків.

Найбільш обґрунтованими (і обов'язковими до виконання) повинні бути плани на рівні окремого кооперативного підприємства. Він формується у вигляді зведеного документа, який охоплює плани за різними напрямами діяльності: виробництво та реалізація продукції, маркетингова, комерційна діяльність, матеріально-технічне забезпечення, праця та зарплата, план доходів, витрат і прибутків, фінансова діяльність, план інновацій та інвестицій тощо.

Для вирішення довгострокових завдань розвитку необхідно широко впроваджувати стратегічне планування. Стратегічні плани доцільно розробляти за функціональною ознакою – виробнича стратегія, стратегія реалізації товарів, маркетингова, фінансова, цінова, інвестиційна, технологічна, кадрова, соціальна, екологічна стратегії. Найважливішими показниками стратегічних планів повинні стати: доходи від реалізації товарів, частка ринку, яку охоплює підприємство, швидкість оновлення асортименту, показники рентабельності, структура активів і пасивів балансу, платоспроможність, ліквідність та ін.

Підприємствам варто ширше запроваджувати бізнес-планування з метою: розроблення загальної концепції, генеральної стратегії розвитку підприємства; залучення до здійснення пріоритетних напрямків розвитку потенційних інвесторів, партнерів; визначення перспектив започаткування нової діяльності. Отже, планування має охоплювати всі важливі ділянки функціонування кооперативних підприємств з метою забезпечення високих результатів, інвестиційно-інноваційного розвитку й виявлення нових можливостей.