referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Розвиток інтересу учнів до вивчення іноземних мов

ВСТУП.

РОЗДІЛ 1. Розвиток пізнавальних інтересів учнів до вивчення іноземних мов.

1.1. Роль лінгвокраїнознавчого аспекту у підвищенні пізнавальної активності.

1.2. Вдосконалення типології і структури уроку.

1.3. Активні методи навчання. Комунікативно-орієнтоване викладання іноземної мови.

РОЗДІЛ 2. Методичні розробки уроків та позакласних заходів для середнього шкільного віку.

2.1. Конспекти уроків.

2.2. Конспекти позакласних заходів.

2.3. Вправи для формування загальних навичок аудіювання.

ВИСНОВКИ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

ВСТУП

Радикальні зміни, які відбуваються у сучасному вітчизняному освітньому середовищі і віддзеркалюють тенденції розвитку світової освіти, особливо акцентують необхідність переорієнтації шкільного навчального і виховного процесу на забезпечення умов формування учня-громадянина розвинутого демократичного суспільства, якому притаманна динаміка соціального прогресу, прискорене зростання інформаційного потоку і, відповідно, барвисте різноманіття теорій, напрямків, ідей, поглядів.

Актуальність.Розвиток інтересу учнів до вивчення іноземних мов є, по-перше, могутнім фактором розвиваючого впливу на дитину в цілому, по-друге, — засобом удосконалення таких комунікативних умінь, як чітке оформлення думки, формулювання запитання, ведення діалогу, по-третє, — потужним джерелом нової соціокультурної інформації, яка потребує з боку дитини постійного аналізу, порівняння, оцінювання тощо. Поєднання цих трьох чинників зумовлює суттєві можливості іноземної мови у формуванні мислення дитини. Уміння реалізувати такий виховний потенціал іноземної мови при навчанні дітей молодшого та середнього шкільного віку залежить значною мірою від урахування вчителем індивідуальних психологічних і вікових особливостей дітей, володіння педагогічними закономірностями і дидактичними прийомами формування мислення.

Обґрунтування багатьох принципових положень, які забезпечують розвиток інтересу учнів до вивчення іноземних мов можна знайти в працях, присвячених розвиваючому навчанню (Н.Ф. Тализіна, В.В. Давидов, Д.Б.Ельконін, Г.С. Костюк) та застосуванню проблемного підходу у навчанні: зокрема, про перетворюючий характер пізнавальної діяльності учнів (М.І.Махмутов; М.М. Скаткін); співвідношення і чергування індивідуального і спільного пошуку рішення (А.М. Матюшкін); необхідність формування особистісного ставлення до проблеми в процесі її вирішення (А.В. Фурман). У зв’язку з цим задачею даного дослідження є аналіз загальних педагогічних і дидактичних умов формування інтересу учнів до вивчення іноземних мов з урахуванням психологічних особливостей цих вікових групи дітей.

Важливою умовою у підвищенні пізнавальної активності є інформованість викладача і учнів не тільки про заходи, спеціально направлені на вивчення іноземної мови, яка вивчається (таких, як навчальні програми телебачення і радіо), але і про інші можливі способи реалізації комунікативних потреб у навчальній діяльності. Уміння вчителя зацікавити, привернути увагу, зробити рекламу фільмові, передачі, безумовно, стимулює самостійну діяльність учнів, створює психологічну готовність до сприйняття нової інформації.

Тема:„Розвиток інтересу учнів до вивчення іноземних мов”.

Виходячи з теми роботи я ставлю наступнумету роботи: показати розвиток пізнавальних інтересі до вивчення іноземних мов.

Завдання роботи:

 • показати розвиток пізнавальних інтересів учнів до вивчення іноземних мов (роль лінгвокраїнознавчого аспекту, вдосконалення типології та структури уроку, активні методи навчання)
 • розробити 2 конспекти уроків та 2 позакласних заходи на розвиток пізнавальних інтересів учнів для 5-6 класів, а також вправи для навичок аудіювання;

Об`єктом дослідження є інтерес учнів до вивчення іноземних мов.

Предметом дослідження єметодика вивчення іноземної мови.

Структура роботи: робота складається з вступу, 2-х частин – теоретичної та практичної, висновків та списку використаних джерел.

РОЗДІЛ 1.Розвиток пізнавальних інтересів учнів до вивчення іноземних мов

1.1. Роль лінгвокраїнознавчого аспекту у підвищенні пізнавальної активності

Одна з актуальних проблем сучасної методики навчання іноземної мови — орієнтація всього навчального процесу на активну самостійну роботу учнів, створення умов для їх самовираження і саморозвитку. В проекті розроблюваного експертними групами Ради Європи пакета документів під назвою “Європейський Мовний Портфоліо” відмічається, що в умовах геополітичної ситуації “європейське товариство стає більш інтерактивним, європейці стають більш мобільними і подорожують для збагачення свого професійного, освітнього та особистісного досвіду [11, с.42]. Але навіть для тих, хто мало подорожує, сучасні інформаційні технології роблять подолання мовних бар'єрів нормою життя.

Молоде покоління повинно підготувати себе до того, щоб мати максимальну користь з такого роду діяльності з метою вдосконалення своїх лінгвістичних знань, навиків і умінь.” В усіх матеріалах цього проекту зроблено акцент на самостійній роботі по вивченню іноземної мови, а на першому місті серед якостей майбутнього повноцінного члена європейського демократичного співтовариства називаються “здатність до самоорганізації, незалежність, висока самосвідомість, впевненість у своїх силах, поєднання незалежності мислення і дій з соціальною відповідальністю”. В такому контексті особливого значення набувають ідеї розвиваючого навчання, головною метою його є формування особистісної активності учнів. Останнє забезпечує активне відношення до знань, систематичність і наполегливість у навчанні, позитивні результати та успішна безперервна освіта.

Пізнавальна активність — це готовність та бажання учня до вивчення нового матеріалу розширеної тематики, що стосується вивчення іноземної мови та особливостей країни, мова якої вивчається, бажання самостійно розширювати знання з даного предмету, виявлення ініціативи в пошуку цікавої інформації, бажання застосувати набуті знання в повсякденному житті та при вивченні інших предметів.

Для цього необхідно пропонувати дітям вивчення тем, які безпосередньо стосуються країни, мову якої вони вивчають.

Читання книг, журналів та газет, перегляд телепередач, документальних та художніх фільмів на іноземній мові сприяє розширенню світогляду учнів, їх обізнаності в усіх сферах життєдіяльності людини. У дітей виникає бажання розповісти про прочитане, побачене або почуте стосовно подій, що відбуваються у країні, мову якої вони вивчають.

При вивченні іноземної мови обов'язковим повинно бути передбачене:

— оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається (лінгвокраїнознавство, країнознавство);

— залучення до діалогу культур (іншомовної та рідної);

— усвідомлення учнями суті мовних явищ, іншої системи розуміння, через яку може сприйматися дійсність;

— розуміння особливостей свого мислення;

— порівняння явищ іноземної мови, що вивчається, з рідною мовою;

— уміння вчитися (працювати з книгою, підручником, довідковою літературою, словниками тощо)[7, с. 29].

Досягнення цих цілей навчання іноземної мови можливе за умов взаємопов’язаного вивчення мови і культури народу — носія цієї мови, а також активної комунікативно-пізнавальної діяльності учня як суб'єкта навчання.

Тому для стимулювання пізнавальної активності учнів важливим фактором буде самостійна підготовка матеріалу про один з епізодів історії країни, або про одного з видатних діячів країни. Коли учень самостійно готує матеріал, він виявляє творчу ініціативу, а вона в свою чергу, сприяє розвитку пізнавальної активності.

Важливою умовою у підвищенні пізнавальної активності є інформованість викладача і учнів не тільки про заходи, спеціально направлені на вивчення іноземної мови, яка вивчається (таких, як навчальні програми телебачення і радіо), але і про інші можливі способи реалізації комунікативних потреб у навчальній діяльності. Уміння вчителя зацікавити, привернути увагу, зробити рекламу фільмові, передачі, безумовно, стимулює самостійну діяльність учнів, створює психологічну готовність до сприйняття нової інформації.

Лінгвокраїнознавчий аспект знаходить своє відображення в цілях та задачах навчання іноземної мови, а також у змісті та прийомах навчання, що дає можливість цілеспрямовано проводити роботу з формування фонових країнознавчих знань з перших кроків. На наш погляд, можна казати про лінгвокраїнознавчий компонент змісту підручників, тому що він входить в цілі, зміст та прийоми навчання, які в них викладені. Правомірно вважати лінгвокраїнознавчим компонентом зміст навчально-методичного комплексу в цілому, тому що його складовими частинами є книга для читання, книга для вчителя, яка значною мірою вирішує ці задачі[7, с.35].

Найважливішим мотиваційним стимулом вивчення іноземної мови є, звичайно ж, прагнення до розширення свого загального кругозору, причому провідну роль відіграє бажання познайомитися з життям країни досліджуваної мови, з її географією, історією, побутом. Важливим є і той фактор, що інтернаціоналізація всіх аспектів життя суспільства, зміна політики держави дає можливість наочно познайомитися з країною, мова якої вивчається, відвідати її чи як турист, чи пройшовши там стажування, навчальний курс, беручи участь в численних міжнародних освітніх програмах.

Справді, іноземна мова робить значний внесок у розширення загальноосвітнього кругозору учнів. Його роль можна підсилити за рахунок ще більш послідовної і більш широкої реалізації лінгвокраїнознавчого аспекту, що є частиною здійснення міжпредметних зв'язків. Іноземна мова стикається з багатьма шкільними дисциплінами і, перш за все, відкриває школярам шлях до додаткових знань з географії, історії, літератури й інших предметів. Тому важливо так побудувати навчання, щоб учні оволодівали умінням користуватися іноземною мовою для поповнення своїх знань з цих предметів.

Велика кількість різних факторів, що впливають на навчання іноземних мов, їхній взаємозв'язок і взаємозумовленість приводить до об'єктивної необхідності розглядати навчання іноземної мови як складну систему, що вимагає більш повного виявлення цих факторів і послідовного їхнього обліку. Оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування повинне дати школярам безпосередній доступ до культури інших народів, забезпечити в процесі навчання діалог культур, сприяти вихованню, всебічному розвитку школярів, підвищувати якість підготовки їхньої діяльності в різних сферах життя – у побутовій, соціально-культурній і т.д. Володіння іноземною мовою відкриває більш широкі можливості для науково-технічного прогресу, тобто тут мова йде про підвищення результативності навчання іноземній мові [7, с.41].

Таким чином, у даному розділі нами були викладені методологічні принципи, які є основою лінгвокраїнознавства, дані теоретичні основи лінгвокраїнознавства, показані кола питань, які складають лінгвокраїнознавчу проблематику та мотиваційні стимули вивчення іноземної мови. Виходячи із вищесказаного, можемо дійти висновку, що головною метою лінгвокраїнознавства є вивчення іноземної мови разом з вивченням культури країни, мова якої вивчається. Лінгвокраїнознавчий аспект навчання – це самостійний аспект навчання іноземної мови (поряд з фонетичним, лексичним, граматичним та стилістичним), який відбиває національно-культурний компонент мовного матеріалу. Кінцевою метою засвоєння лінгвокраїнознавчого аспекту є формування в учнів лінгвокраїнознавчої компетенції, тобто “цілісної системи уявлень про основні національні традиції, звичаї та реалії країни, мова якої вивчається, що дозволяє учням асоціювати з мовною одиницею ту ж саму інформацію, що й “носії” цієї мови і досягати повноцінної комунікації “.

1.2. Вдосконалення типології і структури уроку

В інтенсивних методах велику методичну цінність представляють використання зв'язного фабульного тексту, розмаїття способів і багаторазовість пред'явлення тексту, широке використання групових форм роботи. При інтегруванні положень інтенсивності методів у систему шкільного навчання необхідно враховувати наявність у кожному учнівському колективі некомунікативних типів школярів, а також тих, що недостатньо володіють методичною майстерністю [6, с. 74].

Отже, важливо створювати диференціальні і індивідуалізовані програми навчання. Різноманітне сполучення усіх форм роботи: індивідуальної, самостійної, парної, групової являє собою важливий засіб підвищення якості навчання і виховання школярів, дозволяє краще враховувати їхні індивідуальні відмінності, сферу інтересів. Необхідно враховувати індивідуальні особливості учнів і забезпечити учню можливість досягти планований результат. Навчання робить вкрай активним більш широке впровадження елементів самонавчання і взаємопов’язаного навчання.

Надзвичайно перспективними є ідеї створення навчальних програм з використанням комп'ютерів і відеозаписів, і впровадження їх у практику школи. Інтенсифікація навчання як одна з важливих сучасних тенденцій, диктує необхідність модифікувати урок іноземної мови – перетворювати його в урок – екскурсію, в урок – конференцію, урок – телеміст. Особливе значення має вихід в інші практичні види діяльності, у процесі яких відбувається реальне іншомовне спілкування. Такий вихід може здійснюватися:

— на внутрішньому шкільному рівні – при реалізованому спілкуванні з іноземними гостями, зустрічах типу КВК;

— на міжшкільному рівні – організація переписування іноземною мовою, олімпіад, фестивалів, тижнів іноземної мови;

— на позашкільному рівні – у процесі включення школярів у реальну трудову діяльність.

Очевидно, що запланований результат навчання іноземній мові може бути досягнутий, якщо будуть поліпшені умови навчання і якщо школярі насправді будуть відчувати, що від них реально потрібне практичне володіння іноземною мовою [6, с. 78].

1.3.Активні методи навчання. Комунікативно-орієнтоване викладання іноземної мови

Головне призначення іноземної мови – стати засобом спілкування учнів завдяки сформованим комунікативним умінням: говоріння, аудіювання, читання та письма[11, с. 54]. Якщо школа навчить школярів говорити, слухати, читати та писати іноземною мовою, вона забезпечить їм доступ до інших національних культур і тим самим до світової культури. Це внесе суттєвий вклад у підвищення рівня їх гуманітарної освіти та розширення загального кругозору.

Для того, щоб досягти таких результатів, кожен вчитель повинен володіти сучасними технологіями навчання; застосовувати активні методи навчання, систематично розробляти та апробовувати педагогічні нововведення; творчою, ініціативною, енергійною, фахово здатною, морально і матеріально зацікавленою у проведенні цих змін. Величезну допомогу у цьому може надати комунікативно орієнтоване викладання іноземної мови, яке набуває зараз великого значення при роботі з підручниками видавництва "Оксфорд Юніверсіті Прес"[11, с. 61].

Головна ідея цього підходу полягає в тому, що учні, щоб стати ефективними користувачами мови, повинні не тільки здобувати знання, а й розвивати навички та вміння використання мовних форм для реальних комунікативних цілей, використовувати їх в реальних життєвих ситуаціях. За допомогою створення на уроках у школі якнайбільшої кількості ситуацій спілкування і заохочення дітей до участі в них вчитель зможе досягнути найголовнішої мети навчально-виховного процесу – прищепити дітям почуття того, що вивчення іноземної мови є приємним процесом, в результаті якого вони отримують знання, необхідні для їхнього майбутнього. При роботі з підручниками "ОЮП" навчально-виховний процес повинен бути творчим, процесом співробітництва вчителя та учнів, процесом, який передбачає створення найліпших умов для саморозвитку, життєтворчості особистості, щоб жодна дитина не почувалася невдахою, безталанною, невмілою та "затурканою".

Ось декілька принципів, які характерні для комунікативно орієнтованого викладання мови:

— учні беруть активну участь у процесі навчання;

— учнів заохочують висловлювати свої думки, виражати свої почуття і використовувати свій досвід;

— учні беруть участь в навчальній діяльності, яка імітує або створює реальні чи реалістичні ситуації;

— учнів заохочують працювати разом;

— учнів заохочують брати на себе брати відповідальність за власне навчання і розвивати вміння вчитися;

— в учнів стимулюються когнітивні процеси;

— учитель виконує різні ролі на уроках: інформує, консультує, контролює і дає поради щодо навчальних матеріалів [11, с. 74].

Навчання різним видам мовленнєвої діяльності повинно бути взаємопов’язаним. Ця інтеграція чотирьох умінь (аудіювання, говоріння, читання, письмо) – головна риса сучасної практики навчання іноземних мов, яка закладена в нових науково-методичних комплексах.

Аудіювання – це невід’ємна складова частина мовленнєвої діяльності. Програма вимагає досягти такого рівня аудіювання, який забезпечує випускникам шкіл розуміння іншомовного мовлення у безпосередньому спілкуванні і у звукозапису за умови одноразового пред’явлення аудитивного матеріалу різного стилю і складності, в нормальному типі, тривалістю звучання до 8 хвилин [11, с. 75].

Успішність виконання цих складних вимог значною мірою залежить від наявності в школах навчальних матеріалів та вміння вчителів працювати з ними.

Навчання аудіюванню, як виду мовленнєвої діяльності, істотно змінилось у зв’язку з використанням нових науково-методичних комплексів, які отримали позитивні відгуки як у багатьох країнах світу, так і в Україні. Це такі курси, як:

Chatterbox, Derek Strange YA Holderness (початковий рівень).

Project English, Tom Hutchinson (середній рівень).

Streetwise, Rob Nolasco (старший рівень).

Методика навчання аудіюванню, закладена в них, — це спроба дати підсумок комунікативного орієнтованим аспектом сучасної практики викладання іноземної мови. Її не слід розглядати як єдино прийняту. Але в пошуках нових технологій вона є корисним додатком до вже існуючих методичних систем, зокрема, — свідомо-практичний підхід В. Плахотника, системно-комунікативний підхід Р.Мартинової та інші. Науково-методичні комплекси передбачають вправи на аудіювання, які розвивають в учнів здатність ефективно слухати. На високоякісних касетах записані розмови, діалоги (наприклад, працевлаштування на роботу), оповідання, інтерв’ю та ін. Вправи розраховані на те, щоб змусити учнів думати і вміти відповісти, що вони почули. Науково-методичні комплекси містять передтекстові, текстові і після текстові завдання. Дуже важливо слідувати вказівкам до вправ, які подані в підручниках.

Добре відомо, що на початковому етапі вивчення іноземної мови учні потребують значної практики аудіювання, яка повинна керуватись і направлятись учителем.

Перше завдання аудіювання – це навчити розрізняти, де речення, фрази, слова починаються і закінчуються. Іншими словами, слід впізнавати деякі структури мови. Це можна зробити, виділяючи слова, фрази з речень і вставляючи їх в інші фрази, речення. Якщо на уроці використовуються реальні предмети чи малюнки, учням слід запропонувати вказати на предмет чи ілюстрацію, яка відноситься до сказаного. Відмінність у звуках, наприклад, голосні звуки в словах: pin–pen відпрацьовуються шляхом вибору, який учні мають зробити, коли їм пропонуються питання: Give me a pin [2, с.25].

Як тільки учні познайомились з письмом, слід давати прості диктанти. Традиційно диктант – це мовлення, записане слово в слово. Хоча такі диктанти посідають відповідне місце, є потреба у більшому їх вар’юванні. Наприклад, фокусований диктант передбачає запис лише того, що було підібрано вчителем наперед. Це може бути, зокрема, ненаголошений неозначений артикль a/an. Учні отримують список іменників в тому порядку, як вони з’являються у диктанті. Далі вчитель дає вказівку учням писати артиклі a/an перед кожним іменником, якщо вони чують їх наявність під час читання. Іншим аспектом фокусованого диктанту може бути множина запропонованої групи іменників. Учні отримують список іменників в однині і завдання дописати закінчення множини лише до тих іменників, які прозвучать у множині у диктанті. Читання повинне бути рівним, не виділяючи слова, на які учні мають звернути увагу. Подібне завдання можна запропонувати з прийменниками. Учні отримують письмовий варіант диктанту, в якому прийменники вилучені. Їм слід записати пропущені прийменники по ходу читання в пустих місцях. Як варіант, можна запропонувати записати прийменники до аудіювання. Диктант дає учням можливість перевірити свої знання. Далі учні отримують складніші запитання.

Це диктант, в якому вилучено кожне, наприклад, сьоме слово. Спочатку учні самостійно заповнюють пропуски. Потім вчитель читає текст. Учні слухають, не дивлячись на записаний текст (це зробило б вправу надто легкою). Після аудіювання вони повертаються до тексту і перевіряють себе.

Вчитель може сам вигадувати різні комбінації читання та аудіювання, але в усіх випадках завдання для учнів повинні передбачати концентрацію їх зусиль в процесі виконання цих завдань.

Фокусовані диктанти можуть передбачати завдання на послідовність. Наприклад, завдання уроку – навчити дітей вживати Past Indefinite, переказуючи зміст оповідання. Вчитель дає учням список дієслів у минулому часі, але не в тому порядку, що в диктанті. Завдання – пронумерувати їх згідно почутого. Вірно пронумеровані дієслова можна використати для переказу оповідання. Але слід пам’ятати, що повинна бути межа кількості запропонованих для нумерації дієслів – близько 10-12 (як максимум)[6, с.95].

В англійській мові важливою є послідовність в іменниковій групі.

Учням можна запропонувати певну кількість іменникових груп у невірному порядку, наприклад, blue the car large. Слухаючи диктант, учні нумерують слова в правильному порядку. Як додаток до завдання може бути вказівка виписати іменникові групи в правильній послідовності.

Наведені завдання з аудіювання допомагають учням засвоїти слова, форми слів, порядок слів у реченні. Це фокусування більше на структурі, ніж на значенні чи функції. Якщо говорити про сприйняття мовленнєвих повідомлень, акцент треба робити не на словах чи фразах, а на довших одиницях мовлення. Технічні засоби забезпечують широке використання аутентичних матеріалів, навіть якщо учень працює сам вдома. Дуже важливим сьогодні є опрацювання справжньої розмовної мови під час аудіювання, а не писемного мовлення, прочитаного вчителем. Читати вголос уривок з тексту – це не найкращий спосіб навчання аудіюванню. Нові науково-методичні комплекси дають чудові зразки діалогів, оповідань, ситуацій, робота з якими передбачає кілька етапів.

Етап перший. Дуже важливо підійти до аудіювання, викликавши інтерес до нього. Вчитель пропонує учням висловити свої здогадки щодо змісту тексту (запису), який вони збираються послухати. При цьому він каже, наприклад, що це розмова двох людей, які не бачили один одного довгий час, і пропонує учням сказати, про що вони могли б розмовляти. Всі запропоновані варіанти можна записувати на дошці.

Етап другий. Учні слухають запис від початку до кінця, щоб отримати загальне уявлення про нього, якщо на дошці зроблено перелік варіантів щодо змісту, учні, слухаючи, бачать, скільки з них дійсно прозвучали. Після першого прослуховування вчитель і учні переглядають записане на дошці, відмічаючи вірні і додаючи ті, котрих немає на дошці, але звучали в запису.

Етап третій. Вчитель вмикає знову запис, але на цей раз націлює учнів почути конкретну інформацію. Не слід давати завдання з багатьма деталями. Дуже важко втримати багато інформації, навіть слухаючи рідною мовою. На початковому рівні, можна попросити учнів послухати дуже прості шматки інформації, такі як: дати, час, імена. Або завдання може бути таким: виділити один конкретний шматок інформації з багатьох подібних, наприклад, із даних прогнозу погоди вибрати інформацію, яка цікавить нас самих.

Етап четвертий. Вчитель дає учням заздалегідь підготовлений аркуш паперу для заповнення. Це можна зробити під час другого або третього прослуховування залежно від об’єму і складності матеріалу та завдань. Якщо завдання на аркуші досить складне, учням буде складно слухати і заповнювати його одночасно. В цьому випадку можна запропонувати учням виконати його після другого прослуховування. Навчання буде ефективнішим, якщо виконання здійснюється парами або невеликими групами, так, щоб учні могли обговорювати і порівнювати свою інформацію.

Етап п’ятий. Вчитель включає запис в останній раз, щоб учні могли перевірити заповнений аркуш. Заключне прослуховування, як і попереднє, не слід переривати, оскільки в реальних ситуаціях в учнів не завжди буде можливість зупинити і почати слухати спочатку те, що вони чують за межами класу[7, с. 109].

Однак і тут можливі варіанти. Якщо вчитель навчає учнів передбачати наступні події, він зупиняє запис в кількох місцях і пропонує сказати, що звучатиме далі. Це не означає, що учні повинні точно передбачити слова чи фрази, але це має бути суть наступної репліки чи повідомлення. Якщо учні слухають частини тексту, вони обов’язково повинні в якийсь момент уроку почути весь запис, щоб побачити, як частини складаються в одне ціле.

Вчитель може сфокусувати увагу учнів а конкретних мовних функціях, структурах, виразах запису. Детальний розгляд краще залишити на той час, коли учні вже прослухали текст кілька разів. Це можна назвати шостим етапом, під час якого увага учнів концентрується більше на мові, ніж на її значенні. Це рух від загального до конкретного.

Отже, аудіювання передбачає використання реального, необов’язково аутентичного, матеріалу. Це не повинен бути письмовий виклад, прочитаний вголос. Ненаправлене і немотивоване аудіювання є неефективним. Учні повинні знати, чому вони слухають запис мови і для чого. Щоб забезпечити мотивацію, слід використовувати інформацію, отриману під час аудіювання, в інших видах мовної діяльності. Серед вправ та методичних прийомів навчання аудіювання слід брати до уваги такі: вправи для формування загальних навичок аудіювання; вправи на переборення фонетичних труднощів сприйняття.

РОЗДІЛ 2. Методичні розробки уроків та позакласних заходів для середнього шкільного віку

2.1. Конспекти уроків

План-конспект підсумкового уроку з англійської мови у 5-му класі

Тема: Орієнтація на вулиці.

Підтема: Ситуація: “Як пройти до..?”

Цілі.Практична: систематизувати вивчений матеріал, перевірити рівень знань. Освітня: сформувати уявлення учнів про сучасне англійське місто.

Розвиваюча: розвивати культуру спілкування в ситуації “Як пройти..?”

Виховна: виховувати почуття поваги до літніх людей, ввічливості при спілкуванні.

Тип уроку: Підсумковий.

Вид уроку: Гра.

Обладнання уроку: Роздавальний матеріал: картки, картки-схеми, аудіо касета.

План уроку

1. Організаційний момент.

2. Мовленнева і фонетична зарядки.

3. Вправи на усне мовлення по темі (Task I, VI, VII).

4. Письмові вправи по темі. (Task II, III).

5. Діалогічне мовлення по темі (Task IV, V).

6. Висновки уроку і домашнє завдання.

Хід уроку

1. Teacher: Good morning dear children. I am very glad to see you. Let’s begin our English lesson. At the beginning answer the questions.

T → P1, P2… 1. How are you? 2. Where do you live? 3. Where are you from? 4. What street do you live in? 2.Звучить запис пісні “Do you speak English”. Учні повторюють постановку запитання

Where are you from?

T: А тепер невеличка фонетична розминка. Спочатку ви уважно прослуховуєте слова, які промовляє диктор, а потім повторюєте ці слова за диктором. Слова: shop, restaurant, tower, door, train, house, street, building, car, bus, bicycle, railway station, office, school, hotel, traffic.

3. T: Dear children, today we’ll go to the treasure. Our task is to find the treasure. You can see a large box on the chair. We have to do a lot of exercises for finding the treasure. After each exercises the way to the treasure well be shorter. If we’ll do all exercises we’ll find the treasure.

Task I. Make up the words: All words are divided into two parts. Your task is to find the end of the words.

Task II. Fill in the proverbs.

На дошці записані прислів’я, в яких відсутні модальні дієслова. Завдання: вставити потрібне модальне дієслово.

Can, could, may, must, should.

1. Never put of till tomorrow what you … do today.2. You … eat your cake and have it. 3. You never know what you … do till you try. 4.Between the cup and the lip a morsel … slip. 5.What … be done at any time is done at no time.

Task III. Write the names. Where is the man?

Учні отримують карточки. По інструкції учні повинні написати ім’я кожного чоловічка.

Task IV.

Situations. Декілька уроків тому учні вивчали діалоги по темі, з допомогою карток вони повинні відтворити ці діалоги. На кожній картці подана конкретна ситуація. Situation 1: Where is the post office? Situation 2: Where can I buy stamps?

Учні діляться на групи по три чоловіки і отримують тексти діалогу. Завдання – розіграти один і той же діалог.

Учні діляться на два варіанти А і В. Кожен варіант отримує свою картку-схему. Є два варіанти роботи з такою карткою-схемою.

Варіант перший: учні варіанту А задають запитання Where is the …? учням варіанту В. Учні варіанту В, дивлячись на свою картку-схему дають інструкцію як знайти потрібне місце. І так по черзі.

Варіант другий: Учитель зачитує інструкції до кожного місця, а учні знаходять це місце у себе на схемі.

Task VII. Match each notice with a place. Учні отримують картки, в яких повинні кожному напису знайти відповідне місце у переліку.

Teacher: Are you tired? I think you are very tired because you have done a lit of tasks. You showed, your good knowledge. And now let’s look at our treasure. Wait a minute… We have found our treasure.

6. Teacher: Ось і закінчився наш урок, наша подорож за скарбом. На сьогоднішньому уроці ми підвели підсумки роботи по темі “Asking the way.” Я б хотіла, щоб у потрібний момент ви змогли б використати знання, отримані на наших уроках. А ті правила, які ми прочитали у нашому скарбі допоможуть вам у житті.

План-конспект уроку для 6 класу

Погода взимку. Зимові ігри. Present Simple та Past Simple (6 клас)

Цілі уроку: активізувати навички мовленнєвої діяльності; вдосконалювати навички аудіювання, письма, читання; активізувати вживання Present Simple та Past Simple; розвивати мовленнєву реакцію учнів, пам'ять, увагу, мислення; розвивати здібності логічного викладаннй думок; підтримувати в учнів інтерес до мови, що вивчається; привчати учнів.до режиму дня, до раціонального використання часу.

Навчальні посібники та обладнання: підручник "New Hotline" (starter), таблиці Present та Past Simple, таблиця неправильних дієслів, роздавальний матеріал (сніговики), ілюстрації до текстів, магнітофон, запис тексту для аудіювання "Karen's Day", текст для читання "Charlie", малюнки зимових пейзажів і зимових розваг.

ХІД УРОКУ

1. Організаційний момент. Оголошення теми та завдань уроку

Т. Hello, boys and girls! Glad to see you! Sit down, please. So, today at the lesson we are going to speak about winter, about winter games. We have to review the grammar — Present Simple and Past Simple.

2. Фонетична зарядка

[b-t] Betty Bony bought some butter, But she said, "The butter's bitter. And a bit of better butter Will make my butter better".

[о] Of all the saws I ever saw

I never saw a saw as that saw saws,

[w-v] William always wears a very warm woolen vest in winter; Victor, however, will never wear' woolen underwear, even in the Wild West.

[w-3] Whether the weather is good, Whether the weather is bad, You've got to put up with the weather Whether you like it or not.

3. Мовна зарядка

T. And what about you? What kind of weather do you like?

PI. 1 like sunny weather.

P2. As for me 1 like frosty weather.

P3. And I like warm weather.

P4. But I like hot (snowy, rainy) weather.

WINTER

December comes with white snow And coid winds begin to blow, From the cold and starlit sky, Merry snowflakes fly and fly. They fall softly in the night, All are still and white.

THE SNOWMAN

Come to the garden and play in the snow, Make a white snowman and help him to grow! "What a nice snowman!" the children will say. What a fine game for a cold winter day!

THE BEST OF ALL

December is the best of all, Snowflakes dance, snowflakes fall, People see the New Year in — When December ends, it will begin.

T. Weil, thank you very much. You were great.

4. Основна частина. Активізація лексичного матеріалу

T. What can you do in winter? What

games can you p!ay? (to play snowballs, to skate, to ski, to sledge, to play hockey, to make a snowman).

Do you like to make a snowman? Ps. Yes, we do.

5. Контроль домашнього завдання. (Stories)

6. Практикування у вживанні вивченоїлексики у Past Simple

T. So, children skate, ski, sledge, play snowballs and hockey, make snowmen in winter. Do you like to skate and to sledge?

T. And what about yesterday? Did you sledge?

P. Yes, I did. (No, 1 didn't.) T. Did you play snowballs? P. No, I didn't, it was frosty. . T. Did you go to the skating-rink? P. Yes, I did.

9. Заключна частина уроку

Winter is a beautiful season. Winter is the season When children ski, And Father Frost Brings The New Year Tree.

10.Підбиття підсумків уроку. T. Let's summarize our lesson.

2.2. Конспекти позакласних заходів

Позакласний захід . Казка у казці (для 6 класу)

Tale in the tale

Children. Who is at the door?

Father Frost. It's me, Father Frost. Open the door, please.

Children. Hurray! Father Frost has come!

They open the door.

Children. Welcome, welcome, Father Frost!

Fattier Frost. Good afternoon, children. A happy New Year to you all!

Children. A Happy New Year to you, dear Father Frost!

Fattier Frost. Here is a bag full of presents for you.

Children. Oh! Thank you, Father Frost.

Father Frost. But first I must ask

you some questions.

Children. Please do, Father Frost.

Father Frost. Is there any naughty boy among you?

Children. No, Father Frost, we have no naughty boys in our group.

Father Frost. Are there any lazy ones?

Children. No, we have no lazy girls in our group, Father Frost. Do you learn well in the school?

Children. Yes, we do.

Father Frost. Do you play well in the school?

Children. Yes, we do.

Father Frost. Do you eat well at your meals?

Children. Yes, we do.

Father Frost. Do you listen to your teachers?

Children. Yes, we do.

Fattier Frost. Do you love your parents?

Children. Yes, we do.

Father Frost. Theji you are good children! I'll give you some presents.

Children. Welcome, welcome, dear Fattier Frost!

Father Frost. Will you show me now what you can do?

Child re n. Yes, of course. A house in the wood

Characters'. The Frog, the Mouse, the Fox, the Cock.

A house in the wood. The Mouse comes up to the house. The Frog is at the window.

Children Here is a house in the wood, wood, wood.

A mouse is running through the wood, wood, wood.

She stops at the door, door, door. She asks at the door, door, door.

The Mo use. Who lives in this house, house, house?

The F r о g. I do. I am a frog and I live in this house. And who are you?

The Mouse. I am a mouse. May I live in your house?

The Frog. Yes, you may. Come in, please!

Children Here is a house in the wood, wood, wood.

A mouse is running through the wood, wood, wood.

She stops at the door, door, door. She asks at the door, door, door.

The Cock. Who lives in this house, house, house?

The Frog and The Mouse (together). We do.

The Frog. T am a frog.

The Mouse. And I am a mouse.

Together. And who are you?

The Cock. I am a cock. May I live in your house?

The Frog and The Mouse (together). Yes, you may. Come in, please!

Children Here is a house in the wood, wood, wood.

A mouse is running through the wood, wood, wood.

She stops at the door, door, door. She asks at the door, door, door.

The Hart. Who lives in this house, house, house?

The Frog, The Mouse and The Cock (together). We do.

The Frog. I am a frog. The Mouse. lama mouse. The Cock. And I am a cock. Together. And who are you?

The H e n. I am a hen. May I live in your house?

The Frog, the Mouse and the Cock. Yes, you may. Come in, please!

Children Here is a house in the wood, wood, wood. A fox is running through the wood, wood, wood.

She stops at the door, door, door. She asks at the door, door, door.

The Fox. Who lives in this house, house, house?

Together. We do. The Frog. I am a frog, frog, frog. The C о c k. I am a cock, cock, cock. The Hen. I am a hen, hen, hen.

The Mouse. And I am a mouse, mouse, mouse.

The Fox. My dear frog and cock, my dear hen and mouse! May I live with you?

Together. But who are you? The F о х. І am a fox.

Together. Oh, no, you're a bad fox! Go away! We don't want you.

The Fox runs away; the Mouse, the Frog, the Cock and the I-fen pursue it.

Звучить пісня 'Jingle bells'.

JINGLE BELLS

Jingle beils, Jingle bells, Jingle all 'the way. Oh what fun it is to ride In a one-horse open sleigh.

Dashing thro' the snow, In a one-horse open sleigh, O'er the fields we go, Laughing all the way. Bells on bob-tail ring, Making spirits bright, What Tun it is to ride and sing A sleighing song tonight. Oh!

Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way. Oh what fun it is to ride In a one-horse open sleigh.

Children. Father Frost! Do you want to see another beautiful talc 'Snow White'.

Звучить пісня 'Happy New Year'.

HAPPY NEW YEAR, (ABBA)

No more champagne and the fireworks are through Here we are me and you feeling lost and feeling blue. It's the end of the party and the morning seems so grey So unlike yesterday now's the time for us to say…

Happy New Year, Happy New Year May we all have our hopes, our will to try If we don't we might as well lay down and die You and.

Позакласний захід "In a fairy-land"

1-й ведучий. Dear friends! We are glad to see you here. Welcome to our English party.

2-й ведучий. You are welcome to a fairy-land! It's time for magic Joy and Jokes.

There is a country. A beautiful countryWhere I want to go : Yes, there is a fairy country : A fairy magic land!

1 — й ведучий There are some plays Here for you We hope, dear guests You'll enjoy them too.

2-й ведучий Some little poems You can learn by heart, Some little jokes Will make you laugh.

1-й ведучий There are some songs For you to sing There is a dance For you to admire.

Звучить музика. Виконується танок на східні мотиви. Виступ лялькового театру

Ляльки: качка Дональд Дак, два ведмедя. З'являється Дональд Дак.

Donald Duck. Hello, I'm Donald Duck. I am a cartoon superstar. You know me, don'tyou? I live in Disneyland in California. I was created by the greatest cartoon-maker in the cinema history Walt Disney. But, but… (Дивлячись навколо.} Where am I? I don't know. Look, look! This is the gate! (Підходить до воріт і стукає.) Open the door, open the door. З-за воріт виходять два ведмедя.

Two bears. Who are you? What do you want?

Donald Duck. I'm Donald Duck. What is there behind the gate?

The second bear. No, no… but if you guess some riddles we'll let you come in.

Donald Duck. O.K.

The first bear. Listen! Five birds were in the tree. A man shot at them and saw two fall. How many birds were left in the tree?

(Not any, the others /Jew away.)

Donald Duck. Oh, I'm so clever, but 1 can't guess this riddle. It's very difficult. Can you help me? (До глядачів.)

Глядачі допомагають розгадати загадки.

The second bear. How many apples can you eat on an empty stomach? (Only one) What belongs only to you, and yet is used more by others than by yourself? (Your name)

Bears. Excellent! Well done! Come in!

Відчиняються ворота, і Дональд Дак заходить.

Donald D u c k. How exciting! What beautiful music!

На сцені діти виконують пісню "Green Grass'.

There was a tree (2)

Well, the twig on the branch, And the branch on the tree, And the tree in the woods, And the green grass grew all around and around. And the green grass grew all around.

And on this twig,

There was a nest,

The prettiest nest

That you ever did see.

Well, the nest on the twig,

And the twig on the branch,

And the branch on the tree,

And the tree in the woods,

And the green grass grew all around

and around, And the green grass grew all around.

And in this nest, (2)

There was an egg, (2)

The prettiest egg (2)

That you ever did see. (2)

Вірш "The Crooked Man"

Діти декламують вірш і показують малюнок, який стосується певного рядка.

THE CROOKED MAN

There was a crooked man And he walked a crooked mile. He found a crooked sixpence Against a crooked stile. He bought a crooked cat

Wolf. Oh, my dear, please, stay here! 2. …stamp your feet, stamp, stamp.

Which cought a crooked mouse. : And they ail lived together In a little crooked house.

Інсценізація казки "Little Riding Hood"

Little Riding Hood

Mummy

Grey Wolf

Jazz Chant Group

Little Red Riding Hood

Little Red Riding Hood. I am little Riding Hood. I am Red Riding Hood.

Jazz Chant G r о u p. This is Little Riding Hood, This is Red Riding Hood. Let's Look! Let's Look! — She is good! She is good!

Mother. Your granny is sick! Go there! Be Quick! She is so, so sick!

Jazz Chant Group. Granny is sick! Go there! Be quick!

Little Red Riding Hood. Ї am ready, and I am quick!

Mother. Don't stop on your way! Don't talk on your way! Don't play on your way! Go there and come back!

Jazz Chant Group. Go there and come again! Come again, Little Girl!

Mother. Bye-bye Little Hood! Don't talk to a wolf. (Riding Hood says goodbye and walks along the stage, picking flowers.)

Little Red Riding Hood. Flowers here, flowers there. Flowers growing everywhere!

Jazz Chant G roup. Don't pick flowers.,Your granny is sick. Go quick! Go quick!

A wolf appears onstage.

Little Red Riding Hood. Hello! How are you, Mr. Wolf?

Wolf. Hello! How are you Riding Hood?

Little Red Riding Hood. I'm fine, Mr.Wolf. Are you fine, Mr. Wolf?

Wo 1 f. I am well, Riding Hood!

Little Red Riding Hood, Where do you live, Mr. Wolf?

Wo 1 f. 1 live here, in this wood.

Little Red Riding Hood. Where do you sleep, Mr. Wolf?

Wo 1 f. 1 sleep here, in this wood!

Jazz Chant Group. He lives here, in this wood! He sleeps here, in this wood!

Little Red Riding Hood. Are you a good wolf, or a bad wolf?

Wo 1 f. I am very good, Riding Hood.

Jazz Chant Group. He is not good! He is not good! Not very good, Riding Hood!

Little Red Riding Hood. My granny is sick, so I should be quick!

Jazz Chant Group. Your granny is sick, you should be quick! Be quick! Be quick!

Little Red Riding.- Hood. My

granny is alone. She is sick at home!

Wolf. Tell me, please, where is her home?

Little Red Riding Hood. Don't you know where? She lives over there!

Jazz Chant G roup. Please, hur-" ry up! Hurry up! Hurry up!

Little Red Riding Hood. 1 like granny. How about you? Do you like my granny, too?

Wolf Yes, 1 do! Yes, I dof

Little Red Riding Hood. What are you going to do?

Wolf. I'm eager to visit your granny, too!

Little Red Riding Hood. Come on, let's go! Let's go! Let's go!

Jazz Chant G roup. Oh, no! Oh, no!

Wo 1 f. I don't have my time to talk! Let's walk! Let's walk!

Little Red Riding Hood. Let's walk and talk! (Little Red Riding Hood and the Wolf begin walking together.)

Jazz Chant Group. Let's help granny! Quick! Quick! Quick! And what do you think happens next?

Пісня "If you are happy" (Супроводжується танком.)

2.3. Вправи для формування загальних навичок аудіювання

1. Вправи на переборення фонетичних труднощів сприйняття.

1. Прослухайте слова і підніміть руку, почувши слово зі звуком…

2. Прослухайте речення і підніміть руку, коли почуєте питальне (стверджувальне, заперечне) речення.

3. Прослухайте речення і скажіть, скільки в ньому слів.

4. Усно розділіть почуте слово на звуки і назвіть їх.

5. Визначте кількість голосних і приголосних у почутому слові.

6. Прослухайте словосполучення і скажіть, скільки раз у ньому зустрічається заданий звук.

7. Визначте кількість довгих (коротких) голосних у почутих словах.

8. Відмітьте в колонках відповідними номерами ті слова і в тому порядку, як вони звучать.

9. Знайдіть і виділіть в рядку написаних слів почуте слово.

10. Визначте на слух омоніми.

11. Відмітьте паузи у мовленнєвому потоці, що звучить.

12. Визначте спільне і різне в інтонаційному оформленні рідної та іноземної мови.

13. Визначте на слух дефект мови диктора (сюсюкання, гаркавість і т.д.).

14. У переліку українських слів підкресліть ті, котрим відповідають почуті англійські.

2. Вправа на переборення граматичних труднощів.

1. Послухайте речення і назвіть (підмет), присудок.

2. Послухайте речення і скажіть, в котрому з них дія відбувається (відбулася, відбудеться).

3. Прослухайте речення, вкажіть межу між головним і другорядним.

4. Прослухайте пари схожих речень і визначте, чим вони відрізняться одн від одного.

5. Прослухайте і повторіть або запишіть речення з однаковою граматичною структурою.

6. Прослухайте і повторіть або запишіть речення з різною граматичною структурою.

3. Вправи на переборення лексичних труднощів.

1. Прослухайте речення і визначте значення нового слова за контекстом.

2. Прослухайте омоніми в реченнях і визначте їх значення.

3. Прослухайте синоніми в реченнях і визначте їх значення.

4. Прослухайте кілька речень і визначте, яким словом вони відрізняються один від одного.

5. У переліку слів відмітьте ті, котрі ви почули. Назвіть їх.

6. Прослухайте омоніми і знайдіть у переліку відповідні їм слова рідною мовою.

7. Прослухайте речення, визначте речення (записані на дошці або на картках) рідною мовою, які найбільш точно відповідають перекладу тих, що розмовляє диктор.

8. Прослухайте речення іноземною мовою, вкажіть на лексичні помилки, допущені в перекладі на рідну мову (речення записані на дошці або на картках).

9. Прослухайте речення, що вимовляються у швидкому темпі, і запишіть їх. Перевірте їх правильність під час їх більш повільного читання диктором.

10. Відмітьте у переліку слів інтернаціональні слова, котрі диктор вимовляє у реченнях.

11. Відмітьте у переліку слів почуті в реченнях (тексті) власні назви.

12. Запишіть почуті цифри (номер телефону, дати).

13. Відмітьте у переліку слів ті, що є "фальшивими друзями перекладача".

4. Вправи на сприйняття мовленнєвого потоку.

1. Розділіть на слух надфразові одиниці на речення.

2. Після дворазового прослуховування групи речень вкажіть речення, пропущене диктором під час повторного читання.

3. З ряду речень виділіть те, що не відповідає темі.

4. В процесі прослуховування речень відмітьте на картках послідовність їх озвучення диктором (речення записані на картках в іншому порядку).

5. Порівняйте порядок одних і тих же речень на картках і звукозапису. Відмітьте різницю.

6. Прослухайте фрагмент тексту, розмістіть у потрібному порядку пункти плану.

7. Відмітьте у переліку слів названі у тексті цифри (власні назви, риси характеру.

8. Запишіть названі у тексті слова та словосполучення, що відносяться до теми.

9. Прослухайте фрагмент тексту, скажіть, до якої теми він відноситься.

10. Прослухайте два фрагменти за однією темою і скажіть, яку нову інформацію містить в собі другий фрагмент порівняно з першим.

11. Прослухайте фрагмент тексту і запишіть опорні слова.

12. Прослухайте фрагмент тексту ще раз і перекажіть його, використовуючи записані раніше ключові слова.

13. Прослухайте фрагмент тексту, знайдіть неточності у письмовому перекладі на рідну мову.

14. Прослухайте фрагмент тексту і з опорою на зміст назвіть його тему, проблему.

15. Прослухайте фрагмент тексту і знайдіть у ньому відповіді на поставлені питання.

16. Прослухайте фрагмент тексту і знайдіть у ньому слова і словосполучення, що відповідають опису малюнків.

17. Прослухайте текст, а потім під час повторного пред’явлення (в певний момент звук виключається) самі відтворіть другу частину тексту.

5. Вправи для навчання антиціпації, виділення різних категорій смислової інформації.

1. Прослухайте речення і складіть наступне власне, близьке за змістом.

2. Прослухайте усне повідомлення і скажіть, про кого (що) іде мова.

3. Прослухайте ряд речень і визначте те речення, котре виражає головну думку.

4. Прогляньте план тексту і дайте назву тексту.

5. Прогляньте перелік ключових слів і визначте теми тексту.

6. Прослухайте початок тексту і спробуйте скласти план продовження тексту.

7. Прослухайте фрагмент тексту і спробуйте продовжити його усно.

8. Прослухайте фрагмент тексту і знайдіть його місце у графічному тексті.

9. Прогляньте ряд речень, розташуйте їх в логічній послідовності.

6. Вправи на розвиток аудітивної пам’яті, уваги, уяви, логічного мислення.

1. Прослухайте дві взаємопов’язані фрази і повторіть їх.

2. Прослухайте речення і виконайте відповідні дії з предметами або імітуйте ці дії.

3. Завчіть діалог, повторюючи за диктором репліки. (Репліки постійно збільшуються).

4. Повторюйте за диктором перелік слів (Перелік слів поступово збільшується).

5. Прослухайте завдання до тексту для читання і виконайте їх.

ІІ. Мовленнєві вправи.

1. Прослухайте початок оповідання і спробуйте здогадатись, що відбулося далі.

2. Прослухайте оповідання і перекажіть ту його частину, котра є описом малюнка.

3. Прослухайте текст і дайте відповіді на питання.

4. Прослухайте два оповідання і скажіть, що у них спільне (різне).

5. Прослухайте текст і підберіть до нього заголовок.

6. Прослухайте текст, перекажіть його, використовуючи два-чотири речення.

7. Прослухайте текст і визначте його тип (повідомлення, опис, розповідь, роздуми).

8. Прослухайте діалог і коротко передайте його зміст.

9. Прослухайте текст, розкажіть про…

ІІІ. Робота з аудіотекстом.

1. Передтекстовий етап.

1. Введення нових слів, їх пояснення, ілюстрація прикладами.

2. Контроль розуміння нових слів в реченнях з аудіотексту з використанням візуальної наглядності.

3. Відпрацювання техніки читання на матеріалі найбільш складних речень з аудіотексту (співвідношення літери і звука, вимова, наголос, інтонація і т.д.).

4. Робота з найбільш складними граматичними структурами в реченнях з тексту.

5. Тематичне групування слів з аудіотексту, слова подаються у переліку слів або у реченнях.

6. Структурне групування слів (кореневі, прості, складі, фразеологізми).

7. Вибіркове аудіювання фрагментів (речень) тексту з виконанням завдання.

8. Лексичний тест.

9. Лексичний або текстовий диктант мінімального об’єму.

10. Аудіювання у реченнях найбільш важких слів (граматичних структур, цифр, власних імен).

11. Пошук відповідей на передтекстові запитання.

12. Визначення ліній сюжету.

13. Підбір заголовку до тексту.

2. Текстовий етап.

1. Підбір заголовка до абзацу.

2. Перефразування.

3. Відповіді на питання.

4. Повторення прослуховування тексту або його фрагментів.

5. Аналіз використання мовних засобів.

3. Післятекстовий етап.

1. Відповіді на питання.

2. Складання плану переказу.

3. Дослівний, стислий, диференційований, орієнтований переказ.

4. Коментар до змісту і мовного оформлення тексту.

5. Розширення і продовження тексту учнями.

6. Складання ситуацій до тексту.

7. Підготовка монологічних висловлювань за темою тексту.

8. Складання діалогу за темою тексту.

9. Поступовий перехід на інші види мовленнєвої діяльності (читання, письмо, мовлення).

ВИСНОВКИ

У зв'язку з розвитком та зміною освітньої системи, розробкою нових методик, багато вчителів починають перебудову і у навчанні іноземної мови. Вчителі намагаються залучати додаткові цікаві країнознавчі матеріали, спонукають учнів до самостійного пошуку таких матеріалів значно раніше, ніж це передбачено програмою, організовують на уроках роботу з газетою, піклуються про створення сприятливого психологічного клімату на уроці. Пісні, вірші, театралізація на позакласній роботі все більше проникають на урок, стають обов’язковими його елементами. Починається це для того, щоб “зробити навчання більш інформативним, змістовним, щоб підсилити вплив на особистість школяра засобами навчального предмета, щоб розвивати не тільки його світогляд, але й світовідчування” [7, с.4].

Цьому служить і прагнення в більшій мірі спиратися на свідомість в оволодінні іноземною мовою, розвивати мислення, пам'ять, формувати загальні і специфічні навчальні уміння, наприклад, уміння користатися словником, підручником.

В Україні постійно зростає інтерес до вивчення іноземної мови і у зв’язку з цим з'явилася об'єктивна необхідність розширити наявні шляхи підготовки з цього предмету. Насамперед, виявляється можливим почати більш раннє вивчення іноземної мови там, де для цього є відповідна кадрова і матеріальна база. Багато педагогів вважають, що на ранньому етапі оволодіння іноземною мовою найбільш ефективною формою навчання є гра. За допомогою гри в школярів розвивається інтерес до іншомовного спілкування, залучаються елементи культури спілкування, формуються деякі уміння, здійснюється інтернаціональне, естетичне виховання, створюється іншомовна інформаційна база, формуються мовні механізми. Усередині існуючих організаційних форм можуть бути різні варіанти навчання іноземної мови, що відрізняються тривалістю курсу, терміном і характером його початку і завершення.

Нами були розглянуто комунікативно-орієнтоване викладання іноземної мови і активні методи навчання. Головна ідея цього підходу полягає в тому, що учні, щоб стати ефективними користувачами мови, повинні не тільки здобувати знання, а й розвивати навички та вміння використання мовних форм для реальних комунікативних цілей, використовувати їх в реальних життєвих ситуаціях. За допомогою створення на уроках у школі якнайбільшої кількості ситуацій спілкування і заохочення дітей до участі в них вчитель зможе досягнути найголовнішої мети навчально-виховного процесу – прищепити дітям почуття того, що вивчення іноземної мови є приємним процесом, в результаті якого вони отримують знання, необхідні для їхнього майбутнього.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Вишневський О. І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови: Посібник для вчителів. – К.: Рад. школа, 1989. – 224 с.
 2. Внеклассная работа по иностранному языку в школе: Пособие для учителей / Е. М. Ружин, И. Г. Колесник, Н. И. Злобина, М. А. Заруба. – К.: Рад. шк., 1985. – 148 с.
 3. Кириллова Е. П.Хрестоматия по методике преподавания английского языка: Статьи, выдержки, извлечения. – М.: Просвещение, 1981. – 207с.
 4. Коммуникативность обучения – в практику школы: Из опыта работы: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1985. – 126 с.
 5. Курсова робота з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник для студ. вищих закл. освіти. – К.: Ленвіт, 2003. – 95 с.
 6. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах у структурно-логічних схемах і таблицях: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / Укл. С. Ю. Ніколаєва, С. В. Гапонова та ін.; Ред. К. І. Онищенко. – К.: Ленвіт, 2004. – 208 с.
 7. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник для студ. вищих закл. освіти. – К.: Ленвіт, 2002. – 327 с.
 8. Методика обучения иностранным языкам в начальной и основной общеобразовательной школе: Учебное пособие для студентов педагогических колледжей. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 412 с.
 9. Настольная книга учителя иностранного языка: Справочно-методическое пособие. – М.: АСТ: Астрель, 2004. – 446 с.
 10. Ольшанський Д. Комікс як засіб стимулювання пізнавальних інтересів учнів на уроках іноземної мови // Початкова школа. – 2004. – № 5. – С.54-56.
 11. Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ленвіт, 2004. – 360 с.