referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Аналіз фінансових результатів промислового підприємства

Вступ.

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

1.1.    Облік фінансових результатів в сучасних умовах господарювання

1.2.    Система формування фінансових показників

1.3.    Формування фінансових результатів і задачі аналізу прибутку

1.4. Значення фінансового аналізу в діяльності підприємств України

ІІ. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ НА ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) “КРЕДОН”

2.1. Економічна характеристика

2.2.    Звіт про фінансові результати та використання прибутку

2.2.1. Облік фінансових результатів

2.2.2. Облік прибутків і збитків від реалізації

2.2.3. Облік інших позареалізаційних прибутків і збитків

2.2.4. Облік операцій по використанню прибутку

ІІІ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Аналіз рівня, динаміки і структури фінансових результатів

3.2. Фактори формування балансового прибутку ТОВ “Кредон”

3.2.1. Факторний аналіз балансового прибутку

3.2.2. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Процес переходу економіки України на ринкові відносини відбувається у складних умовах спаду виробництва та інформації, що негативно впливає на фінанси підприємств, спрямовує їх на вирішення сьогоденних завдань виживання, робить неможливим зміцнення фінансової бази на скільки-небудь віддалену перспективу.

Одним із факторів, що негативно впливає на фінансовий стан підприємств є несплата боргових зобов’язань.

Порівняно з початком року дебіторська та кредиторська заборгованість збільшилась  в 1,4 рази.

Основним джерелом інформації про фінансовий стан підприємства є бухгалтерська звітність, яка в ринковій економіці базується на узагальненні даних фінансового обліку і є інформаційною ланкою, яка пов’язує підприємство з товариством та діловими партнерами-використовувачами інформації про діяльність підприємства.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів її виробничої, комерційної і фінансової діяльності.

Кожне підприємство здійснює діяльність, в результаті якої відбувається використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

При цьому виникають недоліки у використанні ресурсів, які і є об’єктом економічного і фінансового аналізу.

В умовах ринкової економіки фінансовий аналіз є однією із базових дисциплін, знання основ якої обов’язково для всіх спеціалістів, зайнятих у сфері фінансів, обліку, аудиту, управління.

З метою вивчення діючої системи обліку та аналізу фінансових результатів та використання прибутку, подальшого вивчення недоліків, впливу негативних чинників, вивчення можливостей вдосконалення обліку, контролю та аналізу, обрана тема «Аналіз фінансових результатів діяльності промислового підприємства».

       Головним завданням курсової роботи є:

•     Розглянути діючу систему обліку та аналізу фінансових результатів та використання прибутку;

•     На прикладі ТОВ  показати документальне оформлення та відображення в обліку фінансових результатів та використання прибутку;

•     Провести фінансово-економічний аналіз та запропонувати заходи по їх вдосконаленню на збільшення прибутку та правильного його використання.

Досягти поставленої мети можливо лише за допомогою правильної організації бухгалтерського обліку, його постійного вдосконалення, впровадження міжнародного обліку та його автоматизації, проведення аналізу фінансових результатів та використання прибутку.

Основними джерелами інформації фінансових результатів є:

•     Баланс (форма № 1);

•     Звіт про фінансові результати (форма № 2), і інші первинні документи товариства.

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ.

1.1.   Облік фінансових результатів в сучасних умовах господарювання.

Фінансовий результат – кінцевий економічний підсумок господарської діяльності підприємства у формі прибутку (доходу).

Нарахований на підприємстві доход або прибуток залежить від тієї форми (моделі) розрахунку, по якій працює колектив.

Фінансові результати нараховуються на рахунку № 80 “Прибутки (доходи) і збитки”.

Основна сума прибутку (доходу) утворюється в результаті реалізації продукції, робіт, послуг.

Ця різниця між сумою виручки від реалізації і повної фактичної собівартості реалізованої продукції (прибуток), чи сумою фактичних матеріальних і прирівнюваних до них витрат (доход). Поряд з цим підприємство може одержати позареалізаційні доходи і понести втрати, які впливають на його кінцевий фінансовий результат. До них відносяться збитки від стихійного лиха, пені, штрафи, неустойки, одержані і уплочені.

Фінансовий результат розраховується на рахунку № 46 “Реалізація” по видам і групам реалізованої продукції, виконаних робіт, наданих послуг із щомісячним від несенням на рахунок 80 “Прибутки та збитки” записуються збитки, по кредиту – прибуток.

Різниця між сумою оборотів складають фінансовий результат сальдо дебетове  — збиток, кредитове – прибуток.

Суми використаних за цей період прибутків враховуються окремо на спеціальному рахунку № 81 “Використання прибутку”. Вони називаються відтягненими коштами.

Склад відтягнених коштів частково установлений урядом – це нормативи відрахувань від прибутку до бюджету, проценти за кредит по простроченому позичкам, плата за трудові ресурси; друга частина відтягнених коштів нормується вищестоящим органом і підприємством самостійно у вигляді відрахувань на утворення різних фондів економічного стимулювання і спеціального призначення.

Всі ці платежі можливі у випадку одержання прибутку в результаті господарської діяльності підприємства.

Рахунок 81 Використання прибутку” має субрахунки:

1)    “Платежі до бюджету від прибутку”;

2)    “Використання прибутку на інші цілі”.

Рахунок – активний, сальдо дебетоване відображає суму відтягнених коштів (використованого прибутку) підприємством з початку року до звітного місяця, обороту по дебету – суми, відтягнені в звітному місяці; обороту по кредиту (тільки по закінченню року, після затвердження балансу) – всю суму обороту по дебету за звітний рік.

Тому рахунок 81 “Використання прибутку” щомісяця кореспондують з кредитом рахунків;

Рахунок  68 “Розрахунки з бюджетом” — на суми відрахувань податків до бюджету;

Рахунок 87 “Фонди економічного стимулювання” – на суми направлені на утворення фондів підприємства;

Рахунок 78 “Внутрішньовідомчі розрахунки” – на суми, що підлягають перерахуванню вищестоячому органу.

Якщо підприємство проводить авансові перерахування прибутку до бюджету, їх суми щоквартально записуються по дебету рахунку № 81/1 “Платежі до бюджету від прибутку” і по кредиту рахунку № 51 “Розрахунковий рахунок”.

По закінченню кварталу, коли буде визначена фактична сума прибутку за квартал, проводить розрахунок квартальної суми, податку відрахованого від прибутку до бюджету.

Дебет рахунку № 81 “Прибутки (доходи) і збитки”.

Кредит рахунку 68 “Розрахунки до бюджету”. Одночасно проводиться залік раніше перерахованих сум на протязі звітного періоду.

Дебет рахунку № 68 “Розрахунки до бюджету”.

Кредит рахунку № 51 “Платежі до бюджету від прибутку”.

Аналітичний і синтетичний облік операцій по сумам відтягнених коштів організується в журналі-ордері № 15 на основі довідок-розрахунків бухгалтерії, виписок банку з розрахункового рахунку підприємства.

Кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатів та використання прибутку в сучасних умовах господарювання відображено в таблиці.

Таблиця 1

Кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатів, використання прибутку в сучасних умовах господарювання

пп

Назва операції

Кореспондуючі рахунки

 

 

Дебет

Кредит

1

2

3

4

 

Рахунок № 80 “Прибутки і збитки”

 

 

1.

Одержаний прибуток від реалізації продукції, інших активів, товарів, виконаних робіт

46

80

2.

Одержаний доход від здачі майна в оренду

51

80

3.

Одержаний доход від дольової участі в інших підприємствах

76

80

4.

Одержані доходи від реалізації цінних паперів, що належать підприємству

51

80

5.

Висунуті іншим підприємством суми штрафів, пені, неустойки, що визнані боржником або присуджені судом

63

80

6.

Одержані суми, що надійшли в погашення дебіторської заборгованості, списаної в минулі роки на збиток

51

80

7.

Суми раніше нараховані резервів наступних витрат і платежів, що залишилися невикористованими

89

80

8.

Сплачені різні штрафи, пені, неустойки, збитки минулих років

80,81

50,51,52

9.

Втрати готової продукції, товарів, матеріалів внаслідок стихійного лиха, аварій, пожеж, тощо, списані на збитки

80

40,41,05

10.

Витрати на ліквідації наслідків стихійного лиха

80

50, 51, 70

11.

Збитки від списування дебіторської заборгованості, безнадійної до одержання (минув термін позовної давності)

80, 81

73, 76

12.

Судові витрати і арбітражні збори, віднесені на збитки

80

76

13.

Нестачі та витрати від псування цінностей, по яких винні не встановлені у позову яких відмовлено судом

80

84 або 72

14.

Збитки по операціях з тарою, крім скляної

80

05-4,  60, 76

15.

Збитки від уцінки виробничих запасів, готової продукції

80

05,08,40, 06,12 та ін.

16.

Некомпенсовані винними збитки від простоїв з внутрішньовиробничих та зовнішніх причин, а також оплата працівникам часу вимушеного прогулу

80, 81

26

17.

Витрати за анульованими виробничими замовленнями, а також витрати на виробництво, яке не дало продукції

80

20

18.

Утримання законсервованих об’єктів (крім сум відшкодування з інших джерел)

80

05, 07, 69 та ін.

19.

Наприкінці звітного року (кварталу):

 

 

 

 

а) списана сума розподіленого прибутку

80

81

 

б) списана сума нерозподіленого прибутку звітного року

80

98

 

в) списана сума непокритого збитку звітного року

98

70, 75, 81, 88, 96

 

                                                                                     Таблиця 2

Рахунок № 81 “Використання прибутку”

пп

Назва операції

Кореспондуючі рахунки

 

 

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Нарахований податок на прибуток

81

68

2.

Зроблені відрахування:

 

 

 

а) до Фондів спеціального призначення

81

88

3.

Нарахування дивідендів засновникам

81

75,73

4.

Відрахування прибутку на користь дочірних підприємств

81

78

5.

Формування коштів цільового фінансування за рахунок прибутку

81

96

 

1.2.   Система формування фінансових показників.

Взаємозв’язок фінансового і виробничого аналізів витікає із загальної схеми формування фінансових показників (див. схему 1).

Розглянемо загальну схему формування фінансових показників підприємства в умовах ринкової економіки. Економічні, виробничі відносини, що є предметом вивчення економічних наук, знаходяться в тісному взаємозв’язку з виробничими силами. Зміст останніх характеризує технічні умови виробництва, від яких залежить продуктивність праці і економічні показники взагалі. Ось чому в основі усіх економічних показників господарської діяльності підприємств лежить техніко-організаційний рівень виробництва (блок 1), тобто якість продукції і техніки, що використовується, прогресивність технологічних процесів, технічна і енергетична озброєність праці міра концентрації, спеціалізації, кооперування і комбінування, тривалість комбінованого циклу і ритмічність виробництва, рівень організації виробництва і управління.

Схема 1. Формування фінансових показників в умовах ринкової економіки

Технічна сторона виробництва безпосередньо не є предметом економічного аналізу. Але економічні показники вивчаються в тісній взаємодії з технікою і технологією виробництва, його організацією, і економічний аналіз в цьому випадку набуває характеру техніко-економічного аналізу.

       На рівень економічних показників значний вплив надають природні умови. Ця обставина грає важливу роль в ряді галузей народного господарства, особливо в сільському господарстві, в добувній промисловості. Міра використання природних ресурсів багато в чому залежить від стану техніки і організації виробництва і вивчається нарівні з показниками техніко-організаційного рівня виробництва.

       Економічні показники характеризують не тільки технічні, організаційні і природні умови виробництва, але і соціальні умови життя виробничих колективів, зовнішньоекономічні зв’язки підприємства, стан ринків фінансування, купівлі і продажу. Від усіх цих умов виробництва  (техніко-організаційного рівня, природних умов, умов соціального розвитку  виробничого колективу і зовнішньоекономічних умов) залежить міра використання виробничих ресурсів: засобу праці (блок 2), предметів праці (блок 3) і самого живого труда (блок 4). Інтенсивність використання виробничих ресурсів з’являється в таких узагальнюючих показниках, як фондовіддача основних виробничих коштів,  матеріалойомкість виробництва продукції, продуктивність праці.

       Ефективність використання виробничих ресурсів свою чергу виявляється в трьох вимірюваннях:

—      1) в об’ємі і якості зробленої і реалізованої продукції (блок 5) (причому чим вище якість, тим, як правило, більше обсяг продукції, вираженої у відпускних цінах;

—      2) в зниженні собівартості продукції (блок 6);

—      3) у величині застосованих ресурсів (блок 7), тобто авансових для господарської діяльності основних і оборотних коштів.

Зіставлення показників обсягу продукції і собівартості характеризує величину прибутку і рентабельність продукції (блок 8), а також витрати на 1 грн. продукції. Зіставлення показників обсягу продукції і величини авансових і оборотних коштів характеризує відтворювання і оборотність капіталу (блок 9), тобто фондовіддача основних виробничих фондів і оборотність оборотних коштів. Отримані показники в свою чергу в сукупності визначають рівень рентабельності продукції, але і інші фінансові результати.

       Від виконання плану до прибутку і загалом фінансового плану, з одного боку, і від оборотності оборотних коштів з іншого, залежить фінансове становище і платоспроможність госпрозрахункового підприємства (блок 11).

Така загальна принципова схема формування економічних і фінансових показників господарської діяльності підприємства.

Узагальнюючи показники кожного блоку називаються синтетичними. Наприклад, обсяг реалізованої продукції синтетичний показник для блоку 5, повна собівартість цієї продукції для блоку 6. Синтетичний показник блоку, що є виходом для цього блоку підсистеми, для  іншого буде грати роль входу. Інакше кажучи, за допомогою цих узагальнюючих показників здійснюється зв’язок між окремими блоками в системі економічного аналізу. Кожний блок як відносно відособлена система входить в систему аналітичних показників, з яких складаються ці узагальнюючі показники.

 

1.3.   Формування фінансових результатів і задачі аналізу прибутку

Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств у виробленні і прийнятті управлінських рішень по забезпеченню ефективності виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства виражається в досягнутих фінансових результатах. Загальним фінансовим результатом є валовий прибуток.

Значення прибутку зумовлене тим, що з одного боку воно залежить в основному від якості роботи підприємства, підвищує економічну зацікавленість його працівників в найбільш ефективному використанні  ресурсів, оскільки прибуток основне джерело виробничого і соціального розвитку підприємства, а з іншого боку вона служить найважливішим джерелом формування державного бюджету.

Структура формування загального фінансового результату в умовах ринкової економіки представлена на схемі 2.

Схема .2. Формування загального фінансового результату

П(У) – прибуток (збиток) звітного періоду;

П(У)ФХД – прибуток (збиток) від фінансової господарської діяльності;

ПВД – інші позареалізаційні прибутки;

ПВР – інші позареалізаційні витрати;

ПП(У) – проценти до отримання (до сплати);

ПІД(У) – інші операційні прибутки (витрати);

Зміст прибутку (збитку) від реалізації виражається формулою:

П(У)Р=ВР-СР-КР-УР, де ВР – виручка від реалізації товарів, продукція, роботи, послуги в нетто оцінки;

КР – комерційної витрати;

УР – управлінської витрати.

Проценти до отримання (до сплати) відображають суми належних відповідно до договорів до отримання ( до сплати) процентам по облігаціям, депозитам і т.п., що враховуються відповідно до правил бухгалтерського обліку на рахунку 80 “Прибутків і збитків”, за винятком прибутків, що підлягають отриманню по акціях по терміну відповідно до засновницьких документів по фінансових вкладеннях в цінні папери інших організацій.

Інші операційні прибутки (витрати) є дані по операціях, пов’язані з рухом майна підприємства (основних коштів, запасів, цінних паперів і т.д.).

До них зокрема відносяться:

—      реалізація основних коштів і іншого майна;

—      списання основних коштів внаслідок морального зносу;

—      здача майна в оренду;

—      анулювання виробничих замовлень;

—      припинення виробництва, що не дає продукції;

—      результати переоцінки майна і зобов’язань, вартість яких виражена у іноземній валюті;

—      сума належних до сплати окремих видів податків і зборів за рахунок фінансових результатів відповідно до встановленого законодавства.

До складу інших позареалізаційних прибутків входять:

—      кредиторська і депонентська заборгованість по якій позовній давності термін закінчився;

—      присуджені або визнані боржником штрафи, пені і неустойки за порушення господарських договорів;

—      прибуток минулих років, виявлений в звітному році;

—      зарахування на баланс майна, що виявилося в надлишку за результатами інвентаризації і т.п.

До складу інших позареалізаційних витрат включається:

—      суми знижених виробничих запасів, готової продукції і товарів, відповідно до встановленого добре-таки;

—      збитки від списання дебіторської заборгованості, по якій закінчився термін позовної давності;

—      штрафи за порушення господарських договорів.

Щоб управляти прибутком, необхідно провести об’єктивний системний аналіз формування, розподілу і використання прибутку, який дозволить виявити резерви його зростання.

Зростання прибутку визначає зростання потенційних можливостей підприємства, підвищує міру його ділової активності, збільшує розміри прибутків засновників і власників, характеризує фінансове здоров’я підприємства.

1.4. Значення фінансового аналізу в діяльності підприємств України

Основною метою фінансового аналізу є отримання невеликого числа ключових (найбільш інформативних) параметрів, що дають об’єктивну і точну картину фінансового становища підприємства, його прибутків і збитків, змін в структурі активів і пасивів, в розрахунках з дебіторами і кредиторами.

Фінансовий аналіз, як метод пізнання економічних процесів і явищ, займає важливе місце в системі управління підприємством.

Основними функціями фінансового аналізу є:

—      об’єктивна оцінка фінансового становища об’єкта аналізу;

—      виявлення чинників і причин досягнутого стану;

—      підготовка і обґрунтування управлінських рішень, що приймаються в області фінансів;

—      виявлення і мобілізація резервів поліпшення фінансового становища діяльності.

Результати фінансового аналізу сприяють зростанню інформованості адміністрації підприємства інших користувачів економічної інформації (суб’єктів аналізу) про стан цікавлячих об'єктів.

Практика фінансового аналізу вже виробила основні правила читання (методику аналізу) фінансових звітів. Серед них можна виділити шість основних методів:

1.    Горизонтальний (тимчасовий) аналіз – порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом.

2.    Вертикальний (структурний) аналіз – визначення структури підсумкових фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на результат загалом.

3.    Трендовий аналіз – порівняння кожної позиції звітності з поряд попередніх періодів і визначення тренда, тобто основної тенденції динаміки показників, обчищеної від випадкових впливів і індивідуальних здібностей окремих періодів. З допомогою тренда формують можливі значення показників в майбутньому, а отже ведеться перспективний прогнозний аналіз.

4.    Аналіз відносних показників (коефіцієнтів) – розрахунок відносин між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв’язків показників

5.    Порівняльний (просторовий) аналіз – це як внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності по окремих показниках фірми, підрозділів, так і міжгосподарський аналіз показників даної фірми з показниками конкурентів і середніми господарськими даними.

6.    Факторний аналіз – аналіз впливу окремих чинників на результативний показник. Причому факторний аналіз може бути як прямим, коли результативний показник дроблять на складові частини, таким чином, коли його окремі елементи з’єднують в загальний результативний показник.

Мета фінансового аналізу оцінити фінансове становище підприємства на основі виявлених результатів, дати рекомендації по його поліпшенню.

Оскільки фінансове становище оцінюється перед усім по статтях бухгалтерського балансу і додатком до нього, то такий аналіз можна назвати зовнішнім.

Задачами зовнішнього аналізу є: оцінка майнового положення, аналіз фінансової стійкості платоспроможності підприємства, аналіз ефективності вкладеного капіталу.

Внутрішній фінансовий аналіз більш глибоко досліджує причини складання фінансового становища, ефективність використання основних і обробки коштів, взаємозв’язок показників об’єму, собівартості і прибутку.

Управлінський аналіз може бути тільки внутрішнім. Він використовує весь комплекс економічної інформації, носить оперативний характер і повністю підлеглий волі керівництва підприємства. Тільки такий аналіз має можливість реально оцінити стан для підприємства, дослідити структуру собівартості не тільки всієї випущеної і реалізованої продукції, але і собівартості окремих її видів, склад комерційних і управлінських витрат, дозволяє з особливою ретельністю вивчити характер відповідальності посадових осіб за дотримання розділів бізнес-плану. Результати управлінського аналізу розголосу не підлягають, тобто відносяться до відомостей, що є комерційною таємницею.

Інформаційною базою фінансового аналізу є бухгалтерська звітність.

Бухгалтерська звітність являє собою систему показників, що відображають майнове і фінансове положення організацій на звітну дату, а також фінансові результати її діяльності за звітний період.

Внутрішньогосподарський фінансовий аналіз використовує як джерело інформації, крім фінансової звітності, також і інші дані системного бухгалтерського обліку, дані про технічну підготовку виробництва, нормативну і планову інформацію та ін.

Основний зміст внутрішньогосподарського фінансового аналізу може бути доповнений і іншими аспектами, що мають значення для оптимізації управління, наприклад такими, як аналіз ефективності авансування капіталу, аналіз взаємозв’язку і витрат, обороту і прибутку.

У системі внутрішньогосподарського управлінського аналізу є можливість поглиблення фінансового аналізу за рахунок залучення даних управлінського виробничого обліку, іншими словами, є можливість проведення комплексного економічного аналізу і оцінці ефективності господарської діяльності. Питання фінансового і виробничого аналізу взаємопов’язані при обґрунтуванні бізнес-планів, при контролі за їх реалізацією, в системі маркетингу, тобто в системі управління виробництвом і реалізації продукції, робіт і послуг, орієнтованої на ринок.

ІІ. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ НА ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) “КРЕДОН”

2.1. Економічна характеристика.

Товариство з обмеженою відповідальністю “КРЕДОН” створено згідно угоди між громадянами України у відповідності з рішенням виконкому № 601 від 07.06.1995 р.

1.    Мета та предмет діяльності

Товариство створено для здійснення підприємницької діяльності участників з метою отримання прибутку від господарської діяльності, направленої для задоволення потреб народного господарства і населення в товарах і послугах.

Основними напрямками діяльності товариства є:

—      виробничо-впровадженна діяльність;

—      торгово-закупочна діяльність;

—      зовнішньоекономічна діяльність.

При здійсненні статутної діяльності Товариство виконує торгово-закупочну діяльність.

2.    Господарська діяльність товариства.

Товариство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах повного господарського розрахунку, відповідає за результати своєї господарської діяльності, за винятком не взятих на себе обов’язків перед партнерами по укладеним договорам, перед державним бюджетом та банками, згідно діючого законодавства.

Самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на виробничу продукцію, роботи, послуги і необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Товариства, підвищення особистих доходів його робітників.

 

Основи плані складають договори, укладені з споживачами (покупцями) продукції, робіт, послуг, та постачальниками матеріально-технічних ресурсів.

Товариство створене для здійснення статутних задач:

—      користується банківським кредитом на комерційній основі;

—      враховує в своїй діяльності зацікавленість споживача в його потребах до якості продукції.

Товариство реалізує свою продукцію на договірній основі, а у випадках передбачених законодавством, по державним цінам.

Розрахунки здійснює в безрозрахунковому порядку.

Оперативний звіт виконується в установленому порядку, згідно законодавству України.

Розрахунки з бюджетом та бюджетними організаціями проводяться робітниками бухгалтерії, у відповідності з законодавчими документами.

 

2.2.   Звіт про фінансові результати та використання прибутку

Фінансові результати діяльності ТОВ “Кредон” характеризуються системою взаємопов’язаних абсолютних показників. До них відносяться:

—      Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг);

—      Затрати на виробництво;

—      Комерційні витрати;

—      Прибуток (результат) від реалізації продукції (робіт, послуг);

—      Інші позареалізаційні доходи;

—      Чистий прибуток (прибуток, який залишається в розпорядженні товариства);

—      Рентабельність.

Звіт про фінансові результати є найважливішою формою вираження ділової активності товариства. Це величина поточного фінансового результату – прибутки, що отримуються від реалізації продукції та фінансової діяльності товариства.

Використання прибутку в товаристві здійснюється на різні цілі по призначенню і знаходяться під контролем Ради засновників ТОВ “Кредон”.

Звіт про фінансові результати і їх використання (ф.2) складається з п’яти розділів: 1. Фінансові результати. 2. Використання прибутку. 3. Затрати на виробництво (витрати обігу). 4. Розшифровка окремих прибутків і збитків. 5. Платежі до бюджету.

Розглянемо зміст першого розділу “Фінансові результати звіту”.

По статті “Виручка (валовий прибуток) від реалізації продукції (робіт, послуг)” показують виручку від реалізації готової продукції (робіт, послуг), валовий прибуток від реалізації товарів, що обчислюються як різниця між продажною і купованою вартістю реалізованих товарів і інші прибутки, що враховуються на рахунку Реалізації продукції (робіт, послуг) по моменту їх відвантаження і пред’явлення покупцям (замовникам) розрахункових документів.

Якщо договором постачання зумовлений відмінний від загального порядку момент переходу права володіння, користування і розпорядження відвантаженою продукцією (товарами) і ризику її випадкової загибелі від організації до покупця (замовника), то виручка від реалізації такої продукції (робіт, послуг) товарів складається з сум, що поступили в оплату відвантаженої продукції (виконаних робіт і наданих послуг) на розрахунковий, валютний і інші рахунки організації, в банках або безпосередньо в її касу, а також сум, вказаних при заліку взаємних вимог.

По статті “Податок на додану вартість” відображаються дані по ПДВ.

По статті “Затрати на виробництво реалізованої продукції “ показуються підприємством затрати, що доводяться на реалізовані відпущені товари (роботи, послуги).

По статті “Комерційні витрати” показуються витрати обігу підприємства.

При заповненні рядків, в яких показуються дані по розрахунку з бюджетом по податку на додану вартість, керуються інструкцією Державної податкової служби України “Про порядок обчислення і сплати податку на додану вартість” та законом України “Про податок на додану вартість”.

По статті “Результат від реалізації” відображається фінансовий результат від реалізації продукції, товарів, послуг, отримання якого є метою створення даної організації.

Вказаний фінансовий результат визначається як різниця між сумою виручки (валового прибутку) від реалізації і сумою витрат виробництва, податку на додану вартість, акцизів та комерційних витрат.

По статті “Прибутки і витрати від позареалізаційних операцій” показуються проценти, нараховані по сумах коштів, що обліковуються на рахунках організацій в банках.

Показники статті “Разом прибутків і збитків” визначаються окремо по прибутках і збитках.

По статті “Балансовий прибуток або збиток” показується остаточне сальдо прибутку і збитку, отриманого організацією за звітний період і визначена, як різниця даних в графах 3 і 4.

У розділі 2 “Використання прибутку” приводиться розшифровка сум у основних напрямах використання прибутку:

—      платежі до бюджету:

—      використання по іншій цілі.

У розділі 3 “Затрати на виробництво (витрати обігу)” приводиться розшифровка затрат.

Таблиця 3

п/п

Показники

Факт

 

 

2004 рік

2005 рік

1.

Матеріальні затрати

0,7

1,4

2.

Витрати на оплату праці

8,6

32,5

3.

Відрахування на соціальні заходи

4,1

14,5

4.

Амортизація

0,1

1,7

5.

Інші витрати

3,9

54,4

 

РАЗОМ:

17,4

104,5

 

Фактичні обсяги виробництва продукції

60,3

220,0

 

У розділі 5 “Платежі до бюджету” приводиться розшифровка сум по основних платежах до бюджету:

—      ПДВ з реалізації;

—      Податок на прибуток;

—      Комунальний податок;

—      Фонд Чорнобиля.

Організація самостійно перераховую до бюджету відображені суми у вигляді податків, зборів, штрафів і інших платежів.

На даному підприємстві внаслідок фінансово-господарської діяльності за 2005 рік виручка від реалізації продукції становила 18928,8 тис. грн.; податок на додану вартість – 3154,8 тис. грн.; комерційні витрати  — 104,5 тис. грн.; результат від реалізації – 115,5 тис. грн.; позареалізаційні прибутки – 0,9 тис. грн. Внаслідок чого балансовий прибуток становить 116,4 тис. грн.

Для складання бухгалтерського звіту за 2005 рік складені журнали, ордера, відомості. Заключною формою обліку і обробки даних є оборотний баланс.

Потрібно мати на увазі, що організація самостійно визначає напрями використання прибутку, що залишається в її розпорядженні, якщо інше не встановлене засновницькими документами і прийнято обліковою політикою.

2.2.1. Облік фінансових результатів

Прибуток (збиток) від реалізації продукції і товарів визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції в діючих цінах без податку на додану вартість і акцизів і витратами на його виробництво і реалізацію, та комерційних витрат.

Облік фінансових результатів ведеться на підприємстві на рахунку 80 “Прибутки і збитки”. На цьому рахунку відображають операції по формуванню кінцевого фінансового результату діяльності підприємства в звітному році.

Кінцевий фінансовий результат (прибуток або збиток) складається  з фінансового результату від реалізації продукції та інших позареалізаційних доходів та витрат.

По дебету рахунку 80 відображаються затрати, а по кредиту –прибутки підприємства. Зіставлення оборотів по дебету кредиту за звітний період показує кінцевий фінансовий результат звітного періоду.

На рахунку 80 “Прибутки і збитки” протягом звітного періоду знаходять відображення:

—      Прибуток або збиток від реалізації готової продукції в кореспонденції з рахунком 46 “Реалізація продукції”;

—      Інші позареалізаційні доходи і витрати в кореспонденції з рахунком 51 “Розрахунок рахунків”;

Витрати обігу підприємства, що відносяться до реалізації товарів – в кореспонденції з рахунком 44 “Витрати обігу”.

2.2.2. Облік прибутків і збитків від реалізації

Результати від реалізації готової продукції, напівфабрикатів, робіт і послуг власного виробництва (прибутки або збитки) визначаються на рахунку Реалізації продукції (робіт, послуг).

На рахунку Реалізації продукції (робіт, послуг) зіставляються прибутки по реалізованій продукції, виконаним роботам і наданим послугам. Тому на рахунку Прибутків і збитків зараховується щомісяця сума прибутку, отримана від реалізації і робиться запис:

—      Д-т рах. 46 Реалізація продукції (робіт, послуг).

—      К-т рах. 80 Прибутків і збитків.

Таблиця 4

Бухгалтерські записи по рахунку 80 “Прибутки і збитки”

пп

Назва операції

Кореспон.рахунки

 

 

Дебет

Кредит

 

Рахунок № 80 “Прибутки і збитки”

 

 

1.

Списання валового доходу від реалізації товару.

46

80

2.

Списання витрат, які приходяться на реалізовані товари

80

44

3.

Списання в кінці року, сума розподіленого прибутку

80

81

 

Аналітичний облік реалізованої продукції має на меті виявити ефективність (рентабельність) реалізації окремих видів або груп продукції (товарів), виконаних робіт і наданих послуг, а також за формами реалізації, регіонами і  іншими параметрами.

Ці складні цілі примушують вести аналітичний облік в декількох розрізах: перший напрям – по видах продукції, що реалізується, по групах товарів; другий напрям – за формами реалізації. У аналітичному обліку відбиваються:  виручка від реалізації; податок на додану вартість і акцизи; собівартість та комерційні витрати і результат (прибуток або збиток) від реалізації.

2.2.3. Облік інших позареалізаційних прибутків і збитків.

Безпосередньо на рахунку Прибутків і збитків відображаються різні позареалізаційні витрати пов’язані з операціями реалізації.

 

2.2.4. Облік операцій по використанню прибутку.

Підприємство самостійно визначає напрям використання прибутку, що залишається в його розпорядженні.

Облік операцій по використанню прибутку ведеться на рахунку 81 “Використання прибутку”. На цьому рахунку відображаються операції по використанню прибутку звітного року протягом цього року. По закінченні звітного року при складанні річного бухгалтерського звіту цей рахунок закривається.

До рахунку 81 “Використання прибутку” можуть бути відкриті субрахунки:

—      81-1 – “Платіжки до бюджету з прибутку”;

—      81-2 – “Використання прибутку на інші цілі”.

На субрахунку 81-1 “Платежі до бюджету з прибутку” враховуються нараховані протягом року авансові платежі по встановленим законодавством     податкам з прибутку і платежі по перерахунках по цих  податках з фактичного прибутку. Порядок обчислення і сплати податків з прибутку регулюється законодавством і іншими нормативними актами.

На субрахунку 81-2 “Використання прибутку на інші цілі” враховуються відрахування в резервний і інші фонди, необхідні для здійснення діяльності підприємства і соціального розвитку колективу, а також інші напрями використання прибутків.

По дебету рахунку 81 “Використання прибутку” відображаються :

—      нараховані протягом року податкові платежі до бюджету – в кореспонденція з рахунком 68 “Розрахунки з бюджетом;

 

—      відрахування в резервний і інші фонди підприємства і формування коштів цільового фінансування за рахунок прибутку – в кореспонденції з рахунком 88 “Нерозподілений прибуток”.

Суми, що відображаються на рахунку 81 “Використання прибутку”, списуються заключними записами грудня по кредиту його  та дебету рахунку 80 "Прибутки і збитки".

Аналітичний облік по рахунку 81 “Використання прибутку” ведеться по видах відрахувань, внесків, платежів.

Таблиця 5

Бухгалтерські записи по рахунку 81 “Використання прибутку”

пп

Назва операції

Кореспон.рахунки

 

 

Дебет

Кредит

 

Рахунок № 81 “Використання прибутку

 

 

1.

Нарахований податок на прибуток

81

68

2.

Зроблені відрахування:

а)до фондів спеціального призначення

 

81

 

88

3.

Зроблені  реформації балансу (при складанні річного звіту)

 

80

 

81

 

ІІІ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Аналіз рівня, динаміки і структури фінансових результатів

Кількість показників, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства, створюють методичні труднощі їх системного розгляду.

Для вирішення цих проблем використовується аналіз фінансових показників, який дасть можливість вибрати значні направлення активізації діяльності підприємства, дозволить виробити необхідну стратегію поведінки, направлену на мінімізацію збитків і фінансового риску на підприємстві. Аналіз фінансових результатів, проведений на підприємстві дасть можливість дослідити зміну кожного показника за поточний аналізуємий період дослідження структури відповідних конкретних показників і їх зміну (“вертикальний аналіз” показників); вивчити в узагальненому вигляді динаміки зміну показників фінансових результатів за звітний період (“трендовий аналіз” показників).

Для аналізу і оцінки рівня і динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства складається таблиця, в якій використовуються дані звітності ТОВ “Кредон” по формі № 2 “Звіт про фінансові результати”.

Таблиця 6

Аналіз рівня та динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства

пп

Показники

Факт

2004 рік

Факт

2005 рік

% до базисного значення тис.грн.

1.

Виручка від реалізації продукції: 

З ПДВ

Без ПДВ

 

 

5333,0

4444,3

 

 

18928,0

15774,0

 

 

3,5 рази

3,5 рази

2.

Затрати на виробництво реалізованої продукції

4384,0

15554,0

3,5 рази

3.

Комерційні затрати

17,4

104,5

у 6 разів

4.

Результат від реалізації продукції

42,9

115,5

2,7 рази

5.

Інші позареалізаційні доходи

0,9

6.

Балансвоий прибуток

42,9

116,4

2,7 рази

7.

Податок на прибуток

12,9

35,0

2,7 рази

8.

Використання прибутку

22,3

35,2

1,6 рази

9.

Чистий прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства

7,7

46,2

у 6 разів

 

Дані таблиці 5 показують, що в звітному періоді підприємство досягло високих результатів. Балансовий прибуток зріс у 2,7 рази. Позитивним фактором росту балансового прибутку є збільшення прибутку від реалізації продукції за рахунок росту обсягу реалізації.

 

3.2. Фактори формування балансового прибутку ТОВ “Кредон”

На зміну балансового прибутку впливають фактори, які діляться по ступені підпорядокованості на фактори першого і другого порядку.

До факторів першого порядку відносяться зміни:

1)    – прибутку від реалізації продукції;

2)    – прибутку від позареалізаційних результатів.

До факторів другого порядку відносяться:

1.    Зміни від:

1.1.обсягу реалізації продукції;

1.2.структури реалізованої продукції;

1.3.повної собівартості реалізованої продукції;

1.4.комерційних витрат;

1.5.цін на реалізовану продукцію.

Взаємозв’язок цих факторів з балансовим прибутком пряма, за винятком собівартості, зниження якої приводить до росту прибутку. Аналіз факторів зміни балансового прибутку проводиться за допомогою алгоритмів розрахунку.

3.2.1. Факторний аналіз балансового прибутку

       Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства, балансовий прибуток або збиток представляє собою алгебраїчну суму результатів від реалізації товарної продукції, результату від іншої реалізації, прибутків і витрат від позареалізаційних операцій

Рб = + Рр + Рпр + Рвн

де      Рб – балансовий прибуток або збиток,

         Рр – результат від реалізації товарної продукції,

         Рпр— результат від іншої реалізації,

         Рвн— результат від позареалізаційних операцій.

         Прибуток – найважливіший показник ефективності роботи підприємства, джерело життєдіяльності. Зростання прибутку створює фінансову основу для самофінансування діяльності підприємства, здійснення розширеного відтворювання і задоволення зростаючих соціальних і матеріальних потреб робочих. За рахунок прибутку виконуються також зобов’язання підприємства перед бюджетом, банками і іншими організаціями. Тому аналіз прибутку повинен охоплювати як чинники її формування, так і розподілу.

         Для аналізу і оцінки рівня і динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства складається наступна таблиця, в якій використані дані звітності підприємства.

Таблиця 7

Склад балансового прибутку

Факт 2004 рік

Факт 2005 рік

Темпи росту

 

Сума тис.грн.

Структ. в %

Сума тис.грн.

Структ в %

 

Балансовий прибуток

42,9

100,00

116,4

100,00

2,7 р.

Прибуток від реалізації

42,9

100,00

115,5

99,23

2,7 р.

Позареалізаційні фінансові результати

0,9

0,77

 

Як показують дані таблиці темп балансового прибутку до минулого року становив 2,7 рази. Найбільшу частку в балансовому прибутку займає прибуток від реалізації товарної продукції – 99,23%. Питома вага від позареалізаційних фінансових результатів склала 0,77 %.

 

3.2.2. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)

Прибуток від реалізації продукції в загальному випадку знаходиться під впливом таких факторів:

—      зміна обсягу реалізації продукції;

—      структури продукції;

—      відпускних цін на реалізовану продукцію;

—      цін на сировину, матеріали, паливо, тарифів на енергію, перевозки;

—      рівня затрат матеріальних і трудових ресурсів.

Розглянемо методику розрахунку факторних впливів на прибуток від реалізації продукції.

1. Розрахунок загальної зміни прибутку  (ΔР) від реалізації продукції визначається по формулі:

ΔР = Р1 – Р0 , де

Р1 — прибуток звітного року  — 115,5 тис. грн.

Р0 – прибуток минулого базового року – 42,9 тис. грн.

ΔР = 115,5 тис. грн. – 42,9 тис. грн = 72,6 тис. грн.

  1. Розрахунок впливу на прибуток змін відпускних цін на реалізовану продукцію (ΔР1) визначається по формулі:

ΔР1=Np1 – Np10p1q1 — Σp0q1,

де Np1 = Σp1q1 – реалізація в звітному році у цінах звітного року (р-ціна виробу, q – кількість виробів);

Np1 = Σp0q1 – реалізація у звітному році у цінах базового року,

ΔР = 15774,0 тис. грн. – 15684,9 тис. грн. = +89,1 тис. грн.

3. Розрахунок впливу на прибуток змін обсягу продукції (ΔР2) визначається по формулі:

ΔР2 = Р0К1 – Р0 = Р01 – 1), де

Р0 – прибуток минулого року (базового),

К1 – коефіцієнт росту обсягу реалізації продукції.

К1 = S1,0 / S0, де

 S1,0 – фактична собівартість реалізованої продукції за звітний період у цінах і тарифах минулого (базового) періоду;

S0 – собівартість минулого року (періоду)

К1 =  = 3,52

ΔР2 = 42,9*(3,52 – 1) = +108,1тис.грн.

4. Розрахунок впливу на прибуток змін в обсязі продукції, обумовлениї змінами в структурі продукції (ΔР3):

         ΔР3 = Р02 – К1),

де      К2 – коефіцієнт росту обсягу реалізації в оцінці по відпускним цінам.

         К2  = N1,0 / N0,     

де      N1,0 – реалізація у звітному періоді по цінам базового періоду,

         N0 – реалізація у (базовому) минулому році.

         К2 =  = 3,52(тис. грн.)

         ΔР3 = 42,9тис.грн.(3,52 – 3,52) = 0.

         5. Розрахунок впливу на прибуток економії від зниження собівартості (ΔР4) визначаються по формулі:

         ΔР4 = S1,0 – S1,    

де      S1,0 – собівартість реалізованої продукції звітного періоду у цінах і умовах базового (минулого) року (періоду),

         S1 – фактична собівартість реалізованої продукції звітного періоду.

         ΔР4 = 15473тис.грн. – 15554тис.грн. = 81,0 тис. грн.

         6. Розрахунок впливу на прибуток змін собівартості за рахунок структурних зрушень в складі продукції (ΔР5) визначається по формулі:

         ΔР5 = S0K2 – S1,0,

         ΔР5 = 4384,0тис.грн.*3,52 – 15473,0тис.грн. = -43,6 тис. грн.

         7. Визначаємо суму факторних відхилень:

         ΔР = Р1 – Р0 = 115,5тис.грн – 42,9тис.грн. = 72,6 тис. грн. =

         = ΔР1 + ΔР2  + ΔР3  + ΔР4  + ΔР5 =

         =+89,1тис.грн.+108,1тис.грн.+0+(-81)+0+(-43,6).

 

         Результати розрахунків відображаємо в таблиці.

Таблиця 8

Результати розрахунків впливу факторів на прибуток від реалізації

продукції  по ТОВ “Кредон”

№ пп

П о к а з н и к и

Сума (тис. грн.)

 

Відхилення прибутку — всього

+72,6

 

В тому числі за рахунок факторів:

 

1.

Зміна цін на продукцію

+89,1

2.

Зміна обсягу продукції

+108,1

3.

Зміна структури продукції

4.

Зміна від зниження собівартості продукції

-81,0

5.

Зміна структури витрат

-43,6

 

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності.

       ТОВ “Кредон” здійснює комерційну діяльність з метою отримання прибутку. Прибуток підприємство отримує головним чином від реалізації продукції. Тільки після продажу продукції, чистий прибуток приймає форму прибутку. Значить, чим більше підприємство реалізує рентабельної продукції, тим більше отримає прибутків, тим краще його фінансове становище. Порядок використання прибутку визначається радою засновників підприємства.

Висновки

У процесі діяльності підприємства, здійснюється велика кількість простих і складних господарських операцій з придбаних у встановленому порядку різноманітних предметів праці  підприємства, за допомогою коштів праці, які вони мають в своєму розпорядженні, і затраченої праці працівників на реалізацію продукції, реалізовуючи її покупцям і замовникам, відповідно до укладених договорів. При цьому на всіх стадіях кругообігу господарських коштів на підприємстві виникають об’єкти бухгалтерського обліку.

Облік фінансових результатів ведеться на підприємстві на рахунку 80 “Прибутки і збитки”. На цьому рахунку відображають операції по формуванню кінцевого фінансового результату діяльності підприємства в звітному році.

Кінцевий фінансовий результат (прибуток або збиток) складається з фінансового результату від реалізації продукції, інших матеріальних цінностей і прибутків від позареалізаційних операцій, зменшеними на суму витрат по цих операціях. По дебету рахунку 80 відображаються витрати, а по кредиту – прибутки підприємства. Зіставлення дебетового і кредитового оборотів за звітний період, показує кінцевий фінансовий результат звітного періоду.

По закінченні звітного року, при складанні річного бухгалтерського звіту, рахунок 80 “Прибутки і збитки” закривається.

Прибуток підприємства оподатковується по ставці 30% об’єкту оподаткування. При начисленні і сплати до бюджету податку на прибуток, підприємство використовує Закон України “Про оподаткування прибутку” від 19.09.1997 року № 535/97 ВР з послідуючими змінами. Розрахунок з бюджетом здійснюється шляхом переліку нарахованих платежів з розрахункового рахунку товариства.

Облік операції по використанню прибутку ведеться на рахунку 81 “Використання прибутку”. По закінченню звітного року, при складанні бухгалтерського звіту, цей рахунок закривається.

Дані бухгалтерського обліку забезпечують достовірну інформацію про фінансові результати діяльності підприємства і використання прибутку. Це сприяє прийняттю економічно обґрунтованих управлінських рішень, направлених на підвищення ефективності діяльності підприємства.

Для підтвердження достовірної інформації про фінансові результати діяльності та використання прибутку ТОВ “Кредон”, проведено фінансово-економічний аналіз.

При проведенні аналізу визначено вплив факторів на обсяг реалізованої продукції і фінансові результати.

Внаслідок аналізу рівня, динаміки і структури фінансових результатів визначено, що підприємство в звітному періоді досягло високих результатів — балансовий прибуток зріс проти минулого року в 2,7 рази, за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції в 3,5 рази та збільшення прибутку від реалізації в 2,7 рази.

Враховуючи незначні недоліки підприємства, даною курсовою роботою запропоновані заходи по удосконаленню бухгалтерського обліку фінансових результатів (автоматизація і програмне забезпечення, система електронних платежів) і отримання додаткового прибутку за рахунок резервів збільшення обсягу реалізації продукції і зниження її собівартості.

Список використаної літератури

1.    Анализ хозяйственной деятельности в промышленности; под ред. Стражева В.И. – 2-е изд.-Минск: «Высш.шк.», 2002.

2.    Артевенко В.Г., Белелендир М.В. Финансовый анализ. – М.: Издательство «ДИС», 1997.

3.    Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 4-е изд., доп. И перераб.  – М.: Финансы и статистика, 1997.

4.    Безруких П.С. Бухгалтерский учет. _ М.: Бухгалтерский учет, 2002.

5.    Барышников Н.П. Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение. 1-я часть. – М.: Филин, 1997.

6.    Завгородній В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку. — К.: видавництво “Бліц-інформ”, 1999.

7.    Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту: Навчал.посіб. – М-во освіти України та ін. – К., 1999.

8.    Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. – 2-е изд.; — М., 2001.

9.    Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 1997.

10.  Мінін О., Ткач О. Основи фінансового обліку. – К.: Основи, 1997.

11.  Мовшиц Б.Й. Экономический анализ: анатированый конспект лекций. ИЭНТ. – Кременчуг, 1998.

12.  Негашев Е.В.    Анализ финансов предприятия в условиях рынка. – М.: Высшая школа, 1997.

13.  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск, М.: ИП «Экоперспектива», 2003.

14.  Тишков И.Е. Бухгалтерсткий учет.  – Минск.: ВШ, 2002.

15.  Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 1999.