referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Аналіз ефективності управління фінансовою діяльністю

РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

1.1. Аналіз джерел фінансування підприємства

1.2. Аналіз ефективності управління капіталом підприємства

1.3. Аналіз майнового стану підприємства

21.4. Оцінка основних показників фінансового стану підприємства

РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

1.1. Аналіз джерел фінансування підприємства

ТОВ „Адора” належить до підприємств туристичної галузі. Підприємство створено в 2000 році і відтоді воно успішно здійснює підприємницьку діяльність у сфері надання туристичних послуг. Персонал підприємства складає 8 чоловік. Спеціалізацією підприємства є організація відпочинку громадян на курортах чорноморського регіону та Західної України, а також організація відпочинку дітей у дитячих та підліткових літніх таборах.

Одне з головних завдань фінансової діяльності є вибір структури джерел фінансування підприємства з огляду на забезпечення ними необхідного обсягу фінансових ресурсів та оптимального впливу на фінансовий стан і прибутковість підприємства.

Як свідчать дані, наведені в таблиці 2.1, ТОВ „Адора” збільшує обсяги сукупного капіталу для фінансування своєї діяльності.

Таблиця 2.1

Динаміка сукупного капіталу досліджуваного підприємства за 2001-2003 рр.

2001р.

2002р.

2003р.

валюта балансу, грн.

24503,7

40234,5

58323,9

приріст, грн.

15730,8

18089,4

темпи приросту, %

64,20

44,96

Середні темпи приросту, %

54,58

Так, у 2002 році загальна величина сукупного капіталу, який перебував у розпорядженні підприємства збільшилася на 64,2% (15,7 тис. грн..), в наступному році темп приросту сукупного капіталу був дещо меншим (45%), але все рівно досить високим, і сукупний капітал підприємства збільшився на 18 тис. грн.. Середній темп приросту валюти балансу за 2002- 2003 роки становив 50%. Це дозволяє констатувати тенденцію до розширення діяльності підприємства, що потребує відповідної активізації фінансової діяльності, зокрема в пошуку джерел фінансування підприємства.

Розглянемо структуру капіталу, які залучає підприємство. Всі джерела капіталу можна розділити на власні і позикові. Числові дані щодо структури джерел фінансування діяльності підприємства на основі даних балансу (додаток А) наведено в табл. 2.2

Таблиця 2.2

Співвідношення між власним і позиковими капіталом ТОВ „Адора” в 2001-2003 рр.

2001

2002

приріст,
грн.

приріст,

%

2003

приріст,
грн.

приріст,

%

Власний капітал, грн.

9958,2

14487

4529,1

45,5

16191

1703,8

11,76

Позиковий капітал, грн.

14546

25747

11201,7

77,0

42133

16385,6

63,64

частка позикового

капіталу

59%

64%

5%

8,5

72%

8%

12,50

Результати, наведені в табл.. 2.2, дозволяють говорити про те, що темп приросту власного капіталу значно відставав від відповідного показника для позикового капіталу. Внаслідок цього питома вага позикового капіталу у сукупному капіталі підприємства зросла з 59% у 2001 році до 64% у 2002 році і 72% у 2003 році. Таким чином підприємство стає все більш залежним від зовнішніх джерел фінансування. Отже розширення діяльності відбувається в основному за рахунок позикового капіталу..

За такої ситуації прослідковується тенденція до зменшення частки власного капіталу у джерелах фінансування підприємства, про що свідчить тенденція до зменшення коефіцієнта концентрації власного капіталу (табл.. 2.3).

Таблиця 2.3

Частка власного капіталу у сукупному капіталі ТОВ „Адора” в 2001-2003 рр.

Показник

2001

2002

2003

Власний капітал, грн.

9958,2

14487

16191,1

Зміна, грн..

4529,1

1703,8

Зміна, %

45,5

11,8

Валюта балансу, грн.

24504

40235

58323,9

Зміна, грн..

15731

18089,4

Зміна, %

64,2

45,0

коефіцієнт концентрації власного капіталу

0,4064

0,3601

0,2776

зміна

-0,046

-0,0825

Зміна, %

11

23

Отже, дія обох факторів була протилежною. Головним чинником, який зумовив зменшення коефіцієнта концентрації власного капіталу в 2003 році було збільшення валюти балансу підприємства. Позитивна дія другого фактору – збільшення власного капіталу була недостатньою, щоб компенсувати зниження коефіцієнта концентрації власного капіталу за рахунок росту сукупного капіталу.

Розглянемо напрямки розміщення позикового капіталу по головним групам активів підприємства. Одним з головних принципів фінансування діяльності підприємства є формування необоротних активів за рахунок власного капіталу або, частково, стабільних джерел. Дослідимо, наскільки дотримується даного принципу ТОВ „Адора” у своїй фінансовій діяльності (табл.. 2.4).

Таблиця 2.4

Позиковий капітал в необоротних активах ТОВ „Адора” в 2001-2003 рр.

Показник

2001

2002

приріст,
грн.

приріст, %

2003

приріст,
грн.

приріст, %

Власний капітал, тис. грн.

9958,2

14487

4529,1

45,481

16191

1703,8

11,76

необоротні активи, тис. грн.

9310,5

15181

5870,4

63,051

18318

3137,4

20,67

Позиковий капітал в

необоротних активах, грн.

-647,7

693,6

1341,3

-207,087

2127,2

1433,6

206,69

частка позикового капіталу у необоротних активах

0,00

0,05

0,05

0,12

0,07

140,00

Якщо в 2001 році необоротні активи були профінансовані повністю за рахунок власного капіталу, то в 2002 році частка позикових джерел складала вже 5%, а на кінець 2003 року збільшилася до 12%. З даної тенденції можна зробити висновок, що у своїй фінансовій діяльності підприємство не враховує уже згадуваний принци фінансування основних фондів з власних або ж стабільних джерел.

Адже дослідження пасиву балансу ТОВ „Адора” дозволяє говорити про те, що підприємство не використовує довгострокове кредитування. Через це стабільні джерела фінансування для даного підприємства обмежені власним капіталом. Розглядаючи структуру власного капіталу, можна зазначити, що незначний ріст власних джерел фінансування відбувається за рахунок капіталізації нерозподіленого прибутку (табл.. 2.5).

Таблиця 2.5

Структура власних джерел фінансування ТОВ „Адора” в 2001-2003 рр.

2001р.

2002р.

2003р.

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Власний капітал

9958,2

100%

14487,3

100%

16191,1

100%

Статутний капітал

5654

56,8%

5654,00

39,0%

5654,00

34,9%

Інший додатковий капітал

3508,1

35,2%

3528,50

24,4%

3528,50

21,8%

Резервний капітал

471

4,7%

712,7

4,9%

799,4

4,9%

Нерозподілений прибуток

325,1

3,3%

4592,1

31,7%

6209,2

38,3%

Як наслідок такої тенденції, якщо в 2001 році нерозподілений прибуток складав лише 3.3% власного капіталу підприємства, то уже в 2002 році його питома вага становила 31,7%, а в 2003 році 38,3% від усієї суми власного капіталу ТОВ „Адора”. Зазначимо, що капіталізація прибутку відбувається досить високими темпами (табл.. 2.6).

Таблиця 2.6

Динаміка капіталізації прибутку ТОВ „Адора” за 2001-2003 рр.

Показники

2001р.

2002р.

2003р.

Нерозподілений прибуток, грн.

325,1

4592,1

6209,2

Абсолютний приріст, грн.

4267

1617,1

Темпи зростання

1313%

35%

Як свідчить табл. 2.6, нерозподілений прибуток почав капіталізуватися в 2002 році, коли вперше було прийнято рішення про збільшення власного капіталу таким шляхом. Продовжувалася дана тенденція і в 2003 році. Однак збільшення власних джерел за рахунок прибутку підприємства не дозволяє змінити структуру фінансування основного капіталу в позитивну сторону. Це робить актуальним у фінансовій діяльності або пошук інших джерел фінансування власного капіталу, або ж пошук джерел довгострокового фінансування.

В той час, як довгострокові кредити відсутні, підприємство активно використовує короткострокові банківські кредити (табл. 2.7).

Таблиця 2.7

Структура позикових джерел фінансування ТОВ „Адора” в 2001-2003 рр.

Показник

Код рядка

2001

2002

2003

Сума,

грн..

питома
вага

Сума,

грн..

питома
вага

Сума,

грн..

питома
вага

Короткострокові кредити банків

500

7912,2

54,40

24148,9

93,79

37757,1

89,61

Поточна заборгованість за

довгостроковими зобов’язаннями

510

0,0

0,00

0,00

0,00

Векселі видані

520

0,0

0,00

0,00

0,00

Кредиторська заборгованість за

товари, роботи, послуги

530

3146,4

21,63

22,8

0,09

1225,1

2,91

Поточні зобов’язання за розрахунками:

0,00

0,00

0,00

з одержаних авансів

540

6,8

0,05

6,8

0,03

3105,7

7,37

з бюджетом

550

0,4

0,00

268,5

1,04

6,8

0,02

з позабюджетних платежів

560

3466,7

23,83

471,5

1,83

0,0

0,00

зі страхування

570

4,2

0,03

10,4

0,04

18,2

0,04

з оплати праці

580

8,8

0,06

15,0

0,06

19,9

0,05

з учасниками

590

0,0

0,00

0,00

0,00

із внутрішніх розрахунків

600

0,0

0,00

0,00

0,00

Інші поточні зобов’язання

610

0,0

0,00

803,3

3,12

0,0

0,00

Усього за розділом ІV

620

14545,5

100,0

25747,2

100,00

42132,8

100,00

Згідно даних, наведених в табл.. 2.7, короткострокове банківське кредитування – головне зовнішнє джерело фінансування діяльності підприємства. Питома вага даного джерела в 2002 році була найвищою за весь досліджуваний період 93,8%, в 2003 році хоч і дещо знизилася, проте лишалася на досить високому рівні – 89,6%.

Даний факт характеризує підприємство з позитивної сторони, так як використання кредитів банку є більш цивілізованим способом фінансування діяльності, ніж кредиторська заборгованість, так як остання не сприяє формуванню позитивного іміджу в очах партнерів. Підприємство отримує кредити „овердрафт”, для чого укладена угода з АКБ „Київ”. Відсоткова ставка у 2003 році встановлена 21% річних, верхня межа кредиту – 50 тис. грн. Така форма кредитування дозволяє підприємству оперативно здійснювати розрахунки навіть при відсутності необхідної суми коштів на розрахунковому рахунку, так як банк автоматично надає на суму, якої не вистачає кредит, який погашається за рахунок наступного надходження коштів на розрахунковий рахунок. Зауважимо, що утримування на балансі значної кредиторської заборгованості на макроекономічному рівні породжує кризу неплатежів, про що свідчить значна частка дебіторської та кредиторської заборгованості у зведеному балансі вітчизняних підприємств так загальна дебіторська заборгованість підприємств України в 2003 році збільшилася на 14% і склала 274,5 млрд.грн., при тому що загальні активи підприємств становив 841,9 млрд. грн., а оборотні – 374,5 млрд. грн.. [с.37]. Загальна кредиторська заборгованість за 2003 рік збільшилася на 13,9% і на кінець року становила 344,9 млрд. грн.. Таким чином, підприємство, не розраховуючись з постачальниками, примушує останніх робити те ж саме зі своїми постачальниками, так як необхідні кошти для цього у них відсутні, адже вони „заморожені” в дебіторській заборгованості.

Отже, провівши аналіз джерел фінансування діяльності ТОВ “Адора” , можемо відмітити наступне.

Підприємство розширює свою діяльність і, відповідно, нарощує обсяг капіталу для забезпечення цього процесу. Нарощування сукупного капіталу здійснюється в основному за рахунок зовнішніх джерел. За період 2001 – 2003 підприємству вдалося значно збільшити обсяг позикового капіталу майже в 3 рази разів (з близько 14.5 тис. в 2001 році до майже 42,2 тис. в 2003 р.). Це свідчить про зростаючу довіру до підприємства з боку кредиторів. Водночас підприємство підходить перейшло межу, коли воно вже неспроможне покрити власними коштами всі зобов’язання (в 2003 році позикові ресурси становили 72% від усіх ресурсів підприємства). Це означає, що якщо і надалі збережуться такі темпи росту позикового капіталу, то підприємство ризикує втратити самостійність та фінансову стійкість.

Як позитивний момент можна відзначити те, що підприємству вдається успішно співпрацювати з банками, про що свідчить ріст короткострокових кредитів банків. Особливу увагу привертає відсутність довгострокових кредитів, адже це обмежує можливості щодо реалізації інвестиційних проектів.

1.2. Аналіз ефективності управління капіталом підприємства

Загальним показником, який показує ефективність управління фінансовими ресурсами підприємства (а це є один з головних аспектів фінансової діяльності) є рентабельність. Основні показники рентабельності підприємства наведено в табл. 2.8.

Таблиця 2.8

Показники рентабельності ТОВ „Адора” в 2002-2003 рр., %

Показник

2002

2003

Зміна

Коефіцієнт рентабельності активів

11

16

5

Коефіцієнт рентабельності капіталу

28

53

25

Коефіцієнт рентабельності продаж

6

9

3

Коефіцієнт рентабельності діяльності

5

5

0

Фактично всі показники рентабельності демонструють позитивну динаміку, але привертає увагу той факт, що рентабельність активів нижча середніх банківських ставок, що призводить до від’ємного ефекту фінансового лівериджу, а підприємство орієнтується переважно на банківське кредитування у своїй діяльності. Рентабельність власного капіталу зросла на 25%, що говорить про те, що в 2003 році ефект фінансового лівериджу був значно меншим за попередній період.Сутність фінансового лівериджу (важеля) полягає в тому, щоб посилити вплив зміни прибутку на динаміку фінансової рентабельності, тобто у підвищенні еластичності фінансової рентабельності відносно прибутку.Друга складова цієї суми — ефект фінансового важеля — відображає вплив структури капіталу на підвищення фінансової рентабельності. Вплив важеля обумовлений тим, що при позитивному значенні диференціалу для підприємства доцільне залучення позикових коштів, однак постійне нарощування плеча важеля може знизити загальний ефект, так як залучення великих розмірів кредитних ресурсів, як правило, супроводжується жорсткістю умов їх залучення. В такому випадку ефект важеля не буде давати максимальної віддачі, а при певних умовах (коли диференціал стане менше нуля) буде знижувати фінансову рентабельність. Розрахунок ефекту фінансового важеля проведено за допомогою таблиці 2.9.

Таблиця 2.9

Розрахунок ефекту фінансового важеля для ТОВ „Адора” в 2002-2003рр.

Показник

2002р.

2003р.

Процентна ставка за кредит

0,32

0,21

Рентабельність активів

11%

16%

Власні ресурси, грн

14487,3

16191,1

Позикові, грн

25747,2

42132,8

Диференціал фінансового важеля

-21%

-5%

Коефіцієнт фінансового важеля

1,78

2,60

Ефект фінансового важеля

-38%

-12%

З таблиці 2.9 можна зробити висновок, що рентабельність активів підприємства не дозволяє отримувати позитивний ефект від залучення короткострокових кредитів банку, так як їх використання знижує рентабельність власного капіталу підприємства. Але зниження ставки кредитування і підвищення рентабельності активів значно знизили диференціал фінансового важеля в 2003 році. І хоча коефіцієнт фінансового важеля зріс (збільшилася питома вага позикових ресурсів), за рахунок зменшення диференціалу фінансового важеля його негативний ефект знизився з -38% до -12%.

За таких умов, коли головною складовою сукупного капіталу підприємства є позиковий капітал, важливим показником, який характеризує ефективність їх використання є оборотність. Вихідні дані та розрахований даний показник наведено в таблиці 2.10.

Як свідчать результати, наведені в табл.. 2.10, оборотність позикового капіталу підвищується. Особливо значним було підвищення оборотності в 2002 році, коли ріст даного показника становив майже 90%. В 2003 році тенденція продовжувалася, оборотність позикового капіталу зросла ще на 44%.

Таблиця 2.10

Оборотність позикового капіталу ТОВ „Адора” в 2001-2003 рр.

Показник

2001

2002

зміна,

грн.

зміна,

%

2003

зміна,

грн.

зміна,

%

виручка від реалізації

продукції, грн

40640,6

68185,63

27545,00

67,78

157869

89683,27

131,53

середня сума

позикового капіталу,

грн

14545,5

12873,6

-1671,90

-11,49

21066

8192,8

63,64

оборотність

позикового капіталу

2,8

5,3

2,50

89,29

7,5

2,2

41,51

Ріст показника оборотності (рис. 2.1) позикового капіталу є позитивною тенденцію, так як означає те, що позикового капіталу все швидше перетворюються в грошові доходи підприємства.На зміну даного показника впливає два фактори: зміна виручки від реалізації (ВР) послуг підприємства та зміна середньої суми позикового капіталу (СПК). Дослідимо за допомогою факторного аналізу вплив обох факторів на динаміку оборотності позикового капіталу (ОПК) у 2003 році.Вплив зміни середньої суми позикового капіталу розраховується наступним чином:Дія обох факторів була протилежною. Збільшення середньої суми позикового капіталу сприяло зниженню оборотності позикового капіталу, в той час як ріст виручки, навпаки, сприяло підвищенню даного показника. Переважання останнього фактора і зумовило загальну динаміку оборотності позикового капіталу ТОВ „Адора”, яка збільшилася на 4,25 — 2,09 = 2,2 рази/рік (рис.2.1).Це вказує на підвищення ефективності управління капіталом підприємства, основну частину якого становить позиковий капітал, адже він „заморожуються” в активах підприємства на все менший термін. Крім цього, зниження терміну використання позикового капіталу призводить до зменшення фінансових витрат підприємства у вигляді плати за користування позиковим капіталом.

Аналіз кредитовіддачі не дозволяє виділити певної стійкої тенденції (табл.2.11).

Таблиця 2.11

Кредитовіддача для ТОВ „Адора” за 2001-2003 рр.

ПОКАЗНИКИ

2001

2002

зміна,

грн.

зміна, %

2003

зміна,

грн.

зміна, %

виручка від реалізації

продукції

40640,6

68185,63

27545,00

67,78

157869

89683,27

131,53

сума кредитів

7912,2

24148,9

16236,70

205,21

37757

13608,2

56,35

Кредитовіддача

5,1

2,8

-2,30

-45,10

4,2

1,4

50,00

Даний показник вказує яку суму виручки „генерує” утримання на балансі певної суми кредитних ресурсів. На динаміку даного показника (КВ) впливає два фактори: зміна виручки від реалізації (ВР) послуг підприємства та зміна суми кредитів (СК). Дослідимо за допомогою факторного аналізу вплив обох факторів на динаміку кредитовіддачі (ОПК) у 2002 році.

Дія обох факторів у 2002 році була протилежною. Збільшення середньої суми кредитів сприяло зниженню кредитовіддачі на 3,4 грн., в той час як ріст виручки, призвів до збільшення кредитовіддачі на 1,1. Проте загальна дія обох факторів у 2002 році призвела до зниження кредитовіддачі на 3,4 — 1,1 = 2,3 грн.

Розглянемо дію обох вищевказаних факторів у 2003 році.

У 2003 році, на відміну від 2002-го дія другого фактора була сильнішою, через що динаміка кредитовіддачі загалом була позитивною (-1 + 2,4 = + 1,4.Отже, у 2002 році відбулося зниження даного показника на 45%, що вказує на зниження ефективності використання кредитів, проте у 2003 році даний показник суттєво зріс (на 50%), хоча і не досяг рівня 2001 року. За такої ситуації важко прогнозувати поведінку даного показника в майбутньому. Бачиться виправданим припущення про те, що ефективність використання кредитів підприємством в значній мірі залежить від зовнішніх факторів, а не від управління, що є особливістю туристичної галузі взагалі. Адже розвиток туризму залежить від багатьох факторів: рівня доходів населення, політичних факторів тощо.

Аналогічно до вищенаведеного показника, поводить себе і рентабельність позикового капіталу (табл.. 2.12).

Таблиця 2.12

Рентабельність позикового капіталу ТОВ „Адора” за 2001-2003 рр.

2001

2002

зміна, грн.

зміна, %

2003

зміна,

грн.

зміна, %

прибуток

4413,23

3433,23

-980,00

-22,21

8094,5

4661,29

135,77

Середня

сума позикового

капіталу

14545,5

12873,6

-1671,90

-11,49

21066

8192,8

63,64

Рентабельність

позикового капіталу

30,30%

26,70%

-0,04

-11,88

38,40%

0,117

43,82

Як і в попередньому випадку у 2002 році відбулося зниження даного показника (на 4 процентні пункти) з наступним ростом у 2003 році майже на 12 процентних пункти. Причому в 2003 році рентабельність досягла найвищого рівня за весь розглядуваний період (рис.2.2).

Таким чином, збільшення прибутку підприємства, яке діяло у напрямку підвищення рентабельності позикового капіталу зумовило і загальний ефект (0,221-0,104 = 0,117) підвищення рентабельності позикового капіталу.

Важливим аспектом ефективності використання позикових коштів є показники оборотності кредиторської заборгованості (табл.. 2.13).

Таблиця 2.13

Оборотність кредиторської заборгованості ТОВ „Адора” за 2001-2003 рр.

Показник

2001р.

2002р.

2003р.

на початок

періоду

на кінець

періоду

на кінець періоду

на кінець

періоду

Кредиторська заборгованість, грн.

1972,2

6633,3

795

4375,7

Середня кредиторська заборгованість, грн..

4302,75

3714,15

2585,35

Зміна грн.

-588,6

-1128,8

Зміна, %

-13,7

-30,4

Чистий дохід, грн..

40640,63

68185,6

157868,9

Зміна грн.

27545

89683,27

Зміна, %

67,8

131,5

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, рази/рік

9,45

18,36

61,06

Зміна

8,91

42,7

Зміна, %

94,3

232,6

Період погашення кредиторської заборгованості, діб

38,1

19,6

5,9

Зміна діб.

-18,5

-13,7

Зміна, %

-48,6

-69,9

Таким чином обидва фактори діяли в одному напрямку, що й зумовило зростання оборотності кредиторської заборгованості в 2003 році на 42,7 рази на рік.Така динаміка оборотності кредиторської заборгованості вказує на те, що підприємство все більш оперативно проводить розрахунки зі своїми партнерами, що призводить до відповідного зменшення середнього періоду погашення кредиторської заборгованості (зміна періоду погашення кредиторської заборгованості на рис.2.3).Зміна періоду погашення відбувається як за рахунок зменшення середньої кредиторської заборгованості, так і за рахунок збільшення чистого доходу, причому вплив другого фактора є більшим.Така тенденція з однієї сторони дозволяє утримувати на балансі порівняно незначну суму кредиторської заборгованості, але використовувати активно дане джерело для фінансування діяльності за рахунок обороту. В той же час швидкий оборот кредиторської заборгованості може створювати певну грошову напругу на підприємстві, так як необхідно мати певну суму грошових коштів для розрахунків з кредиторамиАле така швидка динаміка (Табл.. 2.13) показників оборотності кредиторської заборгованості створює значну напругу у розрахунках з кредиторами.

На нашу думку до даного процесу необхідно підходити виважено. Потрібно встановити певний плановий показник щодо оборотності кредиторської заборгованості і утримувати його на даному рівні.

Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів буде неповним, якщо не розглянути оборотність активів підприємства. Адже дані показники показують на який термін „заморожуються” ресурси. Числові та розрахункові дані для такого аналізу наведено в таблиці 2.14.

Таблиця 2.14

Показники оборотності оборотних активів ТОВ „Адора” за 2001-2003 рр.

ПОКАЗНИК

2001р.

2002р.

2003р.

Початок періоду

Кінець періоду

Кінець періоду

Кінець періоду

Оборотні кошти, грн

22790,3

15193,2

25053,6

40005,6

Середній залишок оборотних коштів, грн

18991,75

20123,4

32529,6

Абсолютний приріст, грн.

1131,65

12406,2

Темпи приросту, %

6,0

61,7

Виручка від реалізації продукції, грн

40640,63

68185,6

157868,9

Абсолютний приріст, грн.

27545

89683,29

Темпи приросту, %

67,8

131,5

Період обороту оборотних коштів, дні

168

106

74

Абсолютний приріст, дні.

-62

-32

Темпи приросту, %

-36,9

-30,2

коефіцієнт оборотності

2,14

3,39

4,85

Абсолютний приріст

1,25

1,46

Темпи приросту, %

58,4

43,1

Коефіцієнт завантаженості оборотних коштів в обороті

46,73

29,51

20,61

Абсолютний приріст

-17,22

-8,9

Темпи приросту, %

-36,8

-30,2

Як видно з даної таблиці досліджуване підприємство достатньо ефективно використовує оборотні кошти в тому плані, що оборотність коштів підвищується, однак ця ефективність недостатня для того, щоб забезпечити рентабельність активів на рівні, достатньому для забезпечення додатного ефекту фінансового важеля.Зміна оборотності оборотних активів (ООА) за рахунок зміни середньої суми оборотних активів підприємства (СОА)За рахунок того, що зміна оборотності оборотних активів за рахунок збільшення виручки є більшою, ніж зменшення за рахунок нарощування загальної величини оборотних активів, даний показник зріс за 2003 рік на 1,46 разів/рік.

Крім того, з порівняння даних таблиць 2.14, 2.13 та 2.10 можна зробити висновок про невідповідність середніх періодів оборотності активів, позикових ресурсів та кредиторської і дебіторської заборгованості. Порівняння періодів оборотності наведено в табл. 2.15.

Таблиця 2.15

Порівняння періодів обороту, діб

Період обороту

2001р.

2002р.

зміна

зміна, %

2003р.

зміна

зміна, %

активів

68,8

105,7

36,90

53,63

74

-31,7

-29,99

Позикового капіталу

128,6

67,9

-60,65

-47,17

48

-19,9

-29,33

дебіторської

заборгованості

65,8

95,6

29,80

45,29

61,2

-34,4

-35,98

Кредиторської

заборгованості

38,1

19,6

-18,50

-48,56

5,9

-13,7

-69,90

При цьому якщо у 2001 році „розрив” між середнім періодом погашення заборгованості за позиковими коштами і періодом обороту активів становив 60 днів на користь активів, то у 2002 період обороту активів уже був більшим, ніж період погашення позикових коштів на 39 діб. Досить високим цей розрив зберігся і у 2003 році – 36 діб.Аналогічна ситуація і з дебіторської і кредиторською заборгованістю (рис.2.4). У 2003 році розрив між періодами погашення становив 55 діб на користь кредиторської заборгованості. Зазначимо, що практично вся дебіторська заборгованість виникає за рахунок того, що підприємство надає послуги „в кредит”, тобто надає путівки на відпочинок для співробітників підприємств і організацій, які, таким чином застосовують додаткову мотивацію своїх співробітників, з відстрочкою платежів. Дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом підприємство не має, прострочена дебіторська заборгованість відсутня. Склад дебіторів підприємства проаналізувати нема можливості, так як дана інформація відноситься до внутрішньої інформації підприємства і є закритою для зовнішнього аналізу, так як керівництво вважає її комерційною таємницею. За збереження значного розриву між оборотністю дебіторської і кредиторської заборгованості підприємство вимушене залучати додаткові кошти для виконання зобов’язань перед кредиторами і як показує аналіз, воно робить це за рахунок інших кредиторів.Отже, проведений аналіз дозволяє позитивно оцінити управління фінансовою діяльністю ТОВ „Адора”. Це проявляється у тому, що підприємство в достатньому обсязі забезпечує свою потребу у капіталі, використовуючи в основному власний капітал і банківське короткострокове кредитування. До позитивних моментів можна віднести і підвищення оборотності оборотних активів та рентабельності підприємства. Проте у фінансовій діяльності присутні і негативні моменти. Це стосується того, що хоч рентабельність активів зростає, вона лишається нижчою ставки банківського кредитування, що призводить до від’ємного ефекту фінансового важеля. Крім того, спостерігається значна невідповідність між періодами погашення кредиторської та дебіторської заборгованості (останній значно більший) та періодами обороту позикового капіталу і оборотних активів.

Таким чином одним з головних завдань фінансової діяльності для досліджуваного підприємства є приведення у відповідність даних показників.

1.3. Аналіз майнового стану підприємства

Важливим аспектом, який характеризує ефективність фінансової діяльності є майновий стан підприємства. Адже ефективна фінансова діяльність має буди організована з врахуванням того, що фінансовий потік має забезпечувати не лише поточну діяльність підприємства, а й створювати передумови для успішної діяльності в майбутньому. Це потребує постійної уваги керівництва до майнового стану підприємства, з тим, щоб вчасно проводити оновлення та розширення основних виробничих засобів та недопущення їх значного зносу.

Розглянемо склад майна підприємства, для чого дослідимо динаміку та структуру активів ТОВ „Адора”. Динаміка активів ТОВ „Адора” за досліджуваний період наведена в табл.. 2.16.

Таблиця 2.16

Динаміка складових активів ТОВ „Адора” за 2001-2003 рр.

Вид активів

2001р.

2002р.

зміна,

грн.

зміна,

%

2003р.

зміна,

грн.

зміна,

%

Нематеріальні

активи

0,00

0,00

0,00

1,70

1,70

Основні засоби

9310,50

15180,90

5870,40

63,1

18316,60

3135,70

20,7

Дебіторська

заборгованість

12903,20

18162,50

5259,30

40,8

30472,80

12310,30

67,8

Грошові кошти

2289,10

6596,70

4307,60

188,2

9532,70

2936,00

44,5

Інші активи

0,90

94,40

93,50

10388,9

0,10

-94,30

-99,9

Всього

24503,70

40034,50

15530,80

63,4

58323,90

18289,40

45,7

Як свідчать дані таблиці 2.16, якщо не враховувати групу активів „інші”, які мають дуже малу питому вагу (див. табл.. 2.17), то у 2002 році ТОВ „Адора” найбільшими темпами нарощувало грошові кошти (приріст 188,2 %), в той час як основні засоби зросли на 60%, дебіторська заборгованість – на 40,8%. У 2003 році найбільший приріст був по дебіторській заборгованості 67,8%, в той час як грошові кошти зросли лише на 44,5%, а основні засоби – на 20,7%. Така невідповідність динаміки спричиняє зміни в структурі активів ТОВ „Адора” (табл.. 2.17).

Таблиця 2.17

Структура активів ТОВ „Адора” за 2001-2003 рр., питома вага %

2001р.

2002р.

зміна

2003р.

зміна

Нематеріальні активи

0,00

0,00

0,00

0,003

0,00

Основні засоби

38,00

37,92

-0,08

31,40

-6,51

Дебіторська заборгованість

52,66

45,37

-7,29

52,25

6,88

Грошові кошти

9,34

16,48

7,14

16,34

-0,13

Інші активи

0,0037

0,24

0,23

0,0002

-0,24

Всього

100,00

100,00

100,00

Дані таблиці 2.17 вказують, що найбільшу питому вагу в активах підприємства має дебіторська заборгованість, причому, якщо в 2002 році її питома вага дещо зменшилася, насамперед за рахунок збільшення грошових коштів, то в 2003 році її питома вага зросла, за рахунок зменшення питомої ваги основних засобів. Питома вага останніх в структурі активів зменшувалася протягом усього періоду дослідження, але якщо в 2002 році зменшення було незначним 0,1%, то в 2003 – значно більшим – на 6,5%. Питома вага грошових коштів збільшилася в 2002 році з 9 до 16% і залишилася приблизно на такому ж рівні і в 2003 році.

В 2003 році з’явилася така стаття активів, як „нематеріальні активи”, до яких належить програмне забезпечення (база даних), створена на підприємстві.

До основних засобів відносяться комп’ютери та інша офісна техніка.

Дослідимо загальну динаміку основних засобів підприємства (табл. 2.18).

Таблиця 2.18

Порівняння показників динаміки основних засобів та валюти балансу ТОВ „Адора” за 2001-2003 рр.

Показник

2001

2002

2003

Основні засоби

9310,50

15180,90

18318,30

приріст, тис. грн.

5870,40

3137,40

приріст, %

63,05

20,67

Валюта балансу

24503,70

40034,50

58323,90

приріст, тис. грн.

15530,80

18289,40

приріст, %

63,38

45,68

Дані, наведені в табл. 2.18 свідчать про те, що підприємство нарощує основні засоби. В 2002 році їх вартість збільшилася на 63%, а в 2003 – ще на 21%. Проте, порівнюючи даний показник з аналогічним для валюти балансу, треба відмітити, що, якщо в 2002 році темпи приросту їх були практично однаковими, то в 2003 – валюта балансу збільшилася на 46%. Тому питома вага основних засобів за такої тенденції знижується.

Для більш детального дослідження даної тенденції розглянемо коефіцієнти , які характеризують майновий стан підприємства.

Коефіцієнт участі основних засобів підприємства в загальних активах визначається по формулі

Коефіцієнта оновлення Кон основних засобів характеризує питому вагу нових основних засобів в загальній їх вартості на кінець року.

З даним показником тісно пов’язаний ще один показник: строк оновлення основних засобів. Даний показник є важливим показником „якості” виробничих потужностей підприємства, так як чим більша величина даного показника, тим повільніше оновлюються основні засоби підприємства, тим більш застарілі технології воно використовує. Даний показник розраховується по формулі:

Важливим показником, пов’язаним із майновим станом підприємства є коефіцієнт вибуття основних засобів Квиб. Даний показник має порівнюватися з коефіцієнтом оновлення. Таке порівняння дає можливість визначити тенденцію до збільшення загальної величини основних засобів, чи – протилежну – до зменшення. Коефіцієнт вибуття розраховується наступним чином:

Динаміку основних засобів можна характеризувати коефіцієнтом приросту та коефіцієнтом зносу основних засобів.

Коефіцієнт приросту визначається так:

Таблиця 2.19

Динаміка показників майнового стану ТОВ „Адора” за 2001-2003 рр.

Показник

2002

2003

зміна

зміна,

%

2004

зміна

зміна,

%

ОЗ на початок року,

тис. грн.

9310,5

15180,9

5870,4

63,05

18318,3

3137,40

20,67

середня вартість основних засобів, тис. грн.

12245,7

16749,6

4503,90

36,78

Загальні активи на початок року, тис. грн.

24503,7

40034,5

15308

63,4

58323,9

18289,4

45,68

Середня сума загальних активів, тис. грн.

32269,1

49179,2

16910,10

52,40

Коефіцієнт участі основних засобів в активах підприємства

0,38

0,34

-0,04

-10,25

Надходження, тис. грн.

246,12

6670,4

6424,27

2610,17

4935,7

-1734,70

-26,01

Період оновлення, роки

37,83

2,28

-35,55

-93,98

3,71

1,44

63,08

вибуття, тис. грн.

478,3

800

321,7

67,26

1800

1000,00

125,00

коефіцієнт вибуття

0,05

0,05

0,00

2,58

0,10

0,05

86,46

Первісна вартість ОЗ на початок періоду, тис. грн.

9961,8

16108,2

6146,40

61,70

19527,2

3419,00

21,23

Приріст ОЗ, грн.

6146,4

3419,0

-2727,40

-44,37

Знос, грн.

651,30

927,30

276,00

42,38

1210,6

283,30

30,55

коефіцієнт приросту

0,38

0,18

-0,21

-54,11

Коефіцієнт зносу

0,07

0,06

-0,01

-11,95

0,06

0,00

7,69

Коефіцієнт технічної придатності ОЗ

0,93

0,94

0,01

0,84

0,94

0,00

-0,46

Коефіцієнт участі основних засобів в активах підприємства знизився в 2003 році на 4 процентних пункти, або на 10%.

Зміна коефіцієнта участі основних засобів у загальних активах (КУОЗ) за рахунок зміни середньої величини загальних активів (ЗА):

Отже головною причиною зменшення коефіцієнта участі основних засобів у загальних активах підприємства є те, що темпи приросту основних засобів відстають від темпів приросту загальних активів.

Як свідчать дані, наведені в табл.. 2.19, ТОВ „Адора” здійснювало оновлення основних засобів у 2002 та 2003 роках. Однак темпи цього процесу в 2003 році сповільнилися і коефіцієнт оновлення зменшився від 0,44 до 0,26 (майже на 40%). Таким чином, можна зробити попердній висновок про зниження „якості” майна підприємства у 2003 році.

Як видно з результатів, вищенаведеної таблиці, період оновлення суттєво поліпшився в 2002 році, проте погіршився в 2003 –му. Враховуючи те, що основними засобами є комп’ютерна техніка, яка досить швидко застаріває морально і технічно, підприємство має підтримувати даний показник на досить високому рівні, для чого на оновлення ОЗ повинна спрямовуватися відповідна сума фінансових ресурсів.

Коефіцієнт вибуття був нижчим ніж коефіцієнт оновлення ОЗ протягом всього періоду дослідження. Проте насторожує тенденція до його росту в 2003 році. Враховуючи те, що коефіцієнт оновлення у цьому році знизився (див. Табл..2.19), при продовженні обох тенденцій можна очікувати зменшення загальної вартості ОЗ підприємства.

Досліджуване підприємство має достатньо низький показник спрацьованості основних засобів. За результатами табл.. 2.19 можна зробити висновок, що на підприємстві проводиться політика підтримки певного рівня даного показника, на що вказує його відносна стабільність (за три роки коливання в межах 0,06 – 0,07). Коефіцієнт технічної придатності основних засобів досить високий (93-94%).

Таким чином, аналіз майнового стану підприємства дозволяє говорити, що фінансова діяльність забезпечує всі показники, які характеризують майновий стан підприємства на прийнятному рівні у поточному періоді. Проте ряд тенденцій, серед яких: зниження коефіцієнта участі ОЗ у активах підприємства, збільшення періоду оновлення ОЗ вказує на те, що у майбутньому ТОВ „Адора” має в своїй фінансовій діяльності більше уваги приділяти своєму майновому стану.

1.4. Оцінка основних показників фінансового стану підприємства

Фінансова діяльність підприємства тісно пов’язана з основними показниками фінансового стану підприємства, так як саме в процесі фінансової діяльності визначаються джерела фінансування та напрямки розміщення ресурсів, які перебувають в розпорядженні підприємства. Тому фінансова діяльність має враховувати те, що підприємству необхідно підтримувати певний рівень платоспроможності і ліквідності.

Ліквідність підприємства можна оперативно визначити за допомогою коефіцієнтів ліквідності.

До коефіцієнтів ліквідності відносяться:

1. Загальний коефіцієнт покриття (чи поточний коефіцієнт).

2. Коефіцієнт швидкої (миттєвої) ліквідності.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Загальний коефіцієнт визначається:

Поточні активи (підсумок II розділу активу + підсумок III розділу активу) / поточні зобов'язання (підсумок III розділу пасиву)За цим коефіцієнтом одержують загальну оцінку ліквідності активів. Він показує, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань.

Коефіцієнт швидкої ліквідності визначається так:

Грошові кошти, розрахунки та інші активи (підсумок III розділу активу) / поточні зобов'язання (підсумок III розділу пасиву).

Цей коефіцієнт за смисловим значенням аналогічний коефіцієнту покриття, тільки він обчислюється по вужчому колу поточних активів, коли з розрахунку виключена найменш ліквідна їх частина — виробничі запаси.

Виключаються матеріальні запаси не тільки через те, що вони менш ліквідні, а в основному через те, що грошові кошти, які можна одержати у випадку вимушеної реалізації виробничих запасів, можуть бути істотно нижчими за затрати на їх закупку. В умовах ринкової економіки типовою є ситуація, коли при ліквідації підприємства одержують 40% і менше від облікової вартості запасів. «Розумним» коефіцієнтом швидкої ліквідності є співвідношення 1 : 1.

На практиці багато підприємств мають більш низький коефіцієнт швидкої ліквідності (наприклад, 0,5 : 1), тому для оцінки їх ліквідності необхідно проаналізувати тенденції зміни цього показника за певний період часу. Так, якщо зростання коефіцієнта швидкої ліквідності було пов'язане в основному зі зростанням невиправданої дебіторської заборгованості, то це свідчитиме про серйозні фінансові проблеми підприємства. В західній економічній літературі цей коефіцієнт називають коефіцієнтом миттєвої оцінки.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається так:

Грошові кошти (каса + роз. рах. + вал. рах. + інші кошти) / поточні зобов'язання (підсумок III розділу пасиву)

Цей коефіцієнт показує, що частина короткострокових позикових зобов'язань може бути при необхідності погашена негайно. Теоретично достатнім значенням для коефіцієнта абсолютної ліквідності є співвідношення 0,2:1. В практиці фактичні середні значення коефіцієнтів ліквідності бувають значно нижчими, і за цими показниками не можна робити відразу негативні висновки щодо можливості підприємства негайно погасити свої борги, бо малоймовірно, щоб усі кредитори підприємства водночас пред'являли йому свої боргові вимоги.

В таблиці 2.20 наведені розраховані показники ліквідності ТОВ “Адора” за досліджуваний період. На основі цих даних дослідимо тенденції коефіцієнтів ліквідності.

Таблиця 2.20

Показники ліквідності ТОВ “Адора” за 2001 – 2003 рр.

Показник

Норматив

2001р.

2002р.

2003р.

Коефіцієнт покриття

2,00

1,04

0,97

0,95

Абс. приріст

-0,08

-0,02

Коефіцієнт швидкої ліквідності

1

1,044

0,965

0,950

Абс. приріст

-0,08

-0,02

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2

0,16

0,26

0,23

Абс. приріст

0,10

-0,03

Значення коефіцієнта покриття спадало від 1,04 до 0,95 за досліджуваний період. Значення 0,95 хоч і не задовольняє західним критеріям, але для умов господарювання в Україні таке значення можна вважати цілком нормальним. Хоча тенденція до зниження поточної ліквідності сама по собі є негативною. Фактично це означає, що підприємство фінансує за рахунок короткострокового кредитування на лише обороні активи, а й частину необоротних, що говорить про неефективну структуру фінансування, адже необоротні активи більш доцільно фінансувати або за рахунок власних джерел або ж за рахунок довгострокових кредитів. Фінансування ж з поточних зовнішніх джерел створює певну загрозу фінансовій стійкості підприємства.

Коефіцієнт швидкої ліквідності для досліджуваного підприємства даний коефіцієнт попадає в межі “дозволеного коридору” 0,6 – 1, і копіює коефіцієнт покриття через те, що підприємство не має виробничих запасів у складі своїх активів (табл.. 2.21).

Таблиця 2.21

Динаміка структури оборотних активів ТОВ “Адора” за 2001- 2003 рр.

2001р.

2002р.

2003р.

Грошові кошти і короткострокові

фінансові вкладення, грн

2289,10

6596,70

9532,70

Абс. прир., грн.

4307,60

2936,00

Темпи росту, %

188%

45%

Дебіторська заборгованість, грн

12903,20

3306,10

3855,60

Абс. прир., тис. грн.

-9597,10

549,50

Темпи росту, %

-74%

17%

Матеріальні запаси, грн

0,90

4,40

0,10

Абс. прир., тис. грн.

3,50

-4,30

Темпи росту, %

389%

-98%

Якщо в 2002 році дебіторська заборгованість ТОВ „Адора” зменшилася на 74% в порівнянні з минулим роком, тов. 2003 році – відбулося зростання даної статті активів на 17%. Це можна назвати негативною тенденцією. Темпи зростання грошових коштів знизилися і склали 43%. Але додатне значення темпу приросту показника забезпечує його позитивну динаміку (рис.2.5).

На досліджуваному підприємстві даний показник протягом 2002-2003 років перебуває вище нормативного значення. Однак у 2003 році відбулося деяке його зниження. Зважаючи на специфіку української економіки, абсолютна ліквідність підприємства є нормальною (бо в вітчизняних умовах практично неможливо втримати цей показник на рівні 0,2 активно при цьому діючи на ринку, про що свідчить той факт, що більшість українських підприємств мають цей показник значно нижчим). Більше того, в умовах непередбачуваності економіки вважається недоцільним тримати велику суму коштів в готівці, адже ніхто не може бути впевненим, що через тиждень чи місяць не почнеться гіперінфляція чи інші кризові процеси. Хоча вже практично півтора-два роки економічна ситуація в країні є більш-менш стабільною. Тому в 2003 році по даному показнику підприємство можна вважати абсолютно ліквідним.

Отже оцінюючи ліквідність ТОВ “Адора”, можна констатувати, що на кінець 2003 року підприємство є ліквідним, тобто фінансова діяльність підприємства не призвела до часткової втрати ліквідності, але насторожує тенденція до зниження показників поточної та швидкої ліквідності. Щоправда якщо враховувати завищеність цих показників в умовах української економіки (мається на увазі те, що більшість українських підприємств не є ліквідними [48] по класичним критеріям, але все одно працюють), то досліджуване підприємство має ще “певний” запас ліквідності в порівнянні з “середньостатистичним” підприємством сфери послуг.

Для оцінки ліквідності крім коефіцієнтів застосовуються й інші показники. Насамперед це величина власних оборотних коштів.

Величина власних оборотних коштів характеризує ту частину власного капіталу підприємства, що є джерелом покриття поточних активів підприємства (тобто активів, що мають оборотність менш одного року). Це розрахунковий показник, що залежить від структури активів і від структури джерел засобів. Аналіз цього показника здійснюється в динаміці, його зростання розглядається як позитивна тенденція. Для даного підприємства власні оборотні кошти повністю відсутні, так як уже вказувалося вище, за рахунок позикових джерел фінансуються не лише оборотні, а й частина необоротних активів.

Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів і еквівалентів, достатніх для розрахунків по кредиторській заборгованості, що вимагає негайного погашення.

Як відомо, для встановлення платоспроможності підприємства насамперед вивчається структура балансу. Вона може бути визнана незадовільною, а підприємство неплатоспроможним, якщо:

а) загальний коефіцієнт ліквідності на кінець звітного періоду має значення нижче нормативного (1,5);

б) коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами на кінець звітного періоду має значення нижче нормативного (0,3).

Загальний коефіцієнт (КЛ)ліквідності розраховується за формулою:)

Коефіцієнт забезпеченості власними засобами (Ко) розраховується за формулою:

У процесі аналізу цих показників може мати місце наступна фінансова ситуація, яку необхідно оцінити.

По-перше, коефіцієнт ліквідності і коефіцієнт забезпеченості власним оборотним коштом може бути нижче нормативних значень, проте виявляється тенденція до зростання цих показників на підприємстві. У таких випадках розраховується коефіцієнт відновлення платоспроможності (Кв.п.) за період, рівний 6-ти місяцям, по формулі:

де:

КЛ1, КЛ0 — фактичне значення коефіцієнта ліквідності на початок і на кінець звітного періоду;

КЛ(норм) — нормативне значення загального коефіцієнта ліквідності;

6 — період відновлення платоспроможності, міс.;

Ч — звітний період, міс.

Значення отриманих розрахунків:

а) якщо Кв.п >1 — це в підприємства є реальна можливість відновлення платоспроможності;

б) якщо Кв.п. < 1 — це в підприємства найближчим часом немає такої можливості.

По-друге, можлива і така ситуація, якщо КL і КЗ рівнозначні нормативному значенню на кінець звітного періоду, чи вище цього рівня, але намітилася загальна тенденція до зниження. Тоді доцільно розрахувати коефіцієнт утрати платоспроможності, що вказує на період збереження, платоспроможності (наприклад, цей період рівний 3 місяцям), тоді цей коефіцієнт розраховується за формулою:

ЯкщоКу.п. > 1 — підприємство має реальну можливість зберегти свою платоспроможність протягом 3-х місяців, і навпаки.

Таким чином, висновки щодо незадовільної структури балансу і визнання підприємства неплатоспроможним можна зробити, якщо в підприємства Кл і До нижче нормативних значень і підприємство не здатне відновити свою платоспроможність.

Але якщо в підприємства ці коефіцієнти нижче нормативних, але, проте мається реальна можливість відновити свою платоспроможність у встановлений термін, може бути прийняте рішення щодо відстрочки визнання підприємства неплатоспроможним протягом 6 місяців.

Загальний коефіцієнт ліквідності і коефіцієнт відновленні платоспроможності наведені в Таблиці 2.22.

Таблиця 2.22

Динаміка показників загальної ліквідності та відновлення платоспроможності ТОВ Адора за 2001-2003 рр.

2001р.

2002р.

2003р.

Загальний коефіцієнт ліквідності

1,04

0,97

0,95

Абсолютний приріст

-0,07

-0,02

Темпи приросту, %

-6,7

-2,1

Коефіцієнт відновлення платоспроможності

0,62

0,63

Абсолютний приріст

0,01

Темпи приросту, %

1,6

Як видно з табл.. 2.22, загальний коефіцієнт ліквідності ТОВ „Адора” знижується, причому уже в 2002 році він був нижчим одиниці. Дещо інша тенденція прослідковується у коефіцієнта відновлення платоспроможності, який у 2003 році ненабагато збільшився. Однак його значення перебуває значно нижче оптимального рівня.

Як свідчать дані вищенаведеної таблиці, досліджуване підприємство має очевидні проблеми з платоспроможністю, що в майбутньому може мати серйозні негативні наслідки. Проблеми ці виникли через ріст частки дебіторської заборгованості в активах підприємства (табл.. 2.23).

Таблиця 2.23. вказує, що дебіторська заборгованість перебуває на рівні 75-77% всіх оборотних активів. Зрозуміло, що з перетворенням її у грошові кошти для фінансування поточних потреб або ж виконання зобов’язань можуть виникнути певні труднощі, пов’язані з інкасацією. Тому на поліпшення ситуації з дебіторською заборгованістю підприємству необхідно звернути увагу в своїй подальшій фінансовій діяльності.

Таблиця 2.23

Питома вага складових оборотних активів ТОВ «Адора» за 2001-2003 рр.

2001р.

2002р.

2003р.

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

Запаси

0,90

0

4,40

0

0,10

0

Дебіторська заборгованість

14749,00

87

21468,60

76

32169,80

77

Грошові кошти

2289,10

13

6596,70

24

9532,70

23

Всього

17039

100

28069,7

100

41702,6

100

Дослідимо фінансову стійкість підприємства. Фінансова стійкість — це визначений стан рахунків підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність. Узагальнюючим показником фінансової стійкості є надлишок чи недостатність джерел засобів для формування запасів і витрат, що визначається у вигляді різниці величини джерел засобів і величини запасів і витрат.

Для характеристики джерел формування запасів і витрат використовується кілька показників, що відбивають різні види джерел:

  1. Наявність власних оборотних коштів;
  2. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат чи функціонуючий капітал;
  3. Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат. У разі відсутності короткострокових позикових засобів даний показник сумарно дорівнює другому.

Трьом показникам наявності джерел формування запасів і витрат відповідають три показники забезпеченості запасів і витрат джерелами формування. Розраховані показники наведено в Таблиці 2.24.

Таблиця 2.24

Показники, що характеризують забезпеченість підприємства ТОВ “Адора” оборотними засобами за 2001- 2003 рр.

Коефіцієнт

2001р.

2002р.

2003р.

Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів КВ=ВК-НА-ЗАП. , грн.

-10 195,40

-15 644,40

-28 744,50

Абсолютний приріст

-5449

-13100,1

Темпи приросту, %

53,4

83,7

Надлишок (+) або нестача (-) власних, позикових джерел формування запасів і витрат КП=ВК+ДК+ДФЗ+КК+ПЗДЗ-НА-ЗАП, грн.

-2 283,20

8 504,50

9 012,60

Абсолютний приріст

10787,7

508,1

Темпи приросту, %

472,5

6,0

Надлишок (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел для формування запасів і витрат, грн КС=ВК+ДК+ДФЗ+КК+ПЗДЗ-НА,тис.грн.

8 559,90

23 455,30

35 629,90

Абсолютний приріст

14895,4

12174,6

Темпи приросту, %

174,0

51,9

Перший показник зменшувався протягом всього досліджуваного періоду. Причому темпи його зменшення є наростаючими. Так нестача власних коштів в 2002 році збільшилася на 53%, а у 2003 році – уже на 87%.

В той же час решта показників збільшувалися протягом 2002 і 2003 років. Проте темпи їх збільшення у 2003 році були суттєво нижчими, ніж в попередньому. Таким чином запаси і витрати повністю формуються за рахунок позикових джерел.

За допомогою цих показників визначається трикомпонентний показник типу фінансової ситуаці

Можливе виділення 4х типів фінансових ситуацій:

1. Абсолютна стійкість фінансового стану. Цей тип ситуації зустрічається вкрай рідко, являє собою крайній тип фінансової стійкості і відповідає наступним умовам: Кв ³0; Кп ³0; Кс ³0; тобто S= {1,1,1};

2.Нормальна стійкість фінансового стану, що гарантує платоспроможність: Кв < 0; Кп ³0; Кс ³0; тобто S={0,1,1};

3.Хиткий фінансовий стан, сполучений з порушенням платоспроможності, але при якій усе-таки зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних засобів скороченням дебіторської заборгованості, прискорення оборотності запасів: Кв<0; Кп<0; Кс ³0; тобто S={0,0,1};

4. Кризовий фінансовий стан, при якому підприємство на межі банкрутства, оскільки в даній ситуації кошти, короткострокові цінні папери і дебіторська заборгованість не покривають навіть його кредиторської заборгованості: Кв < 0; Кп <0; Кс <0; тобто S={0,0,0}.

На досліджуваному підприємстві трикомпонентний показник фінансової стійкості S={0;1;1} у 2003 році що відповідає нормальній стійкості фінансового стану.

Розглянемо показник фінансової стійкості підприємства, який характеризує частку стабільних джерел у загальному фінансуванні капіталу підприємства (табл.. 2.25).

Показник фінансової стійкості проявляє тенденцію до зниження (Рис.2.6) і перебуває значно нижче оптимального рівня, який встановлено 0,85-0,90. Тобто підприємство, здійснює фінансову діяльність, не підтримуючи заданий рівень фінансової стійкості.

Таблиця 2.25

Динаміка фінансової стійкості ТОВ “Адора” за 2001- 2003 рр.

Показник

2001

2002

2003

Власний капітал, грн.

9958,2

14487,3

16191,1

Пасиви, грн..

24503,7

40234,5

58323,9

Показник фінансової стійкості

0,406

0,36

0,278

Абсолютний приріст

-0,046

-0,082

Темпи приросту, %

-11,3

-22,8

Показник покриття боргу

0,685

0,563

0,384

Абсолютний приріст

-0,122

-0,179

Темпи приросту, %

-17,8

-31,8

Фактично плановий показник по фінансовій стійкості відсутній. Хоча проведений аналіз багатьох аспектів фінансового стану підприємства вказує на те, що при залученні позикових коштів на поведінку даного показника необхідно звертати особливу увагу.

Показник покриття боргу є також дуже малим (оптимальний рівень 1-2) і вказує на те, що кредитори матимуть значні труднощі, щодо повернення належних їм коштів.

Важливе значення для характеристики фінансової діяльності має порівняння кредиторської та дебіторської заборгованостей. Відповідні дані представлені в табл.. 2.26.

Таблиця 2.26

Порівняння кредиторської та дебіторської заборгованості ТОВ „Адора” за 2001-2003 рр.

2001р.

2002р.

2003р.

Дебіторська заборгованість, грн.

14749,00

21468,60

32169,80

Кредиторська заборгованість, грн.

6633,3

795

4375,7

Відношення дебіторської до кредиторської заборгованості

2,22

27,005

7,352

Зміна відношення дебіторської до кредиторської заборгованості

24,78

-19,653

Як видно з вищенаведеної таблиці, дебіторська заборгованість ТОВ „Адора” постійно зростала протягом всього досліджуваного періоду. Кредиторська заборгованість у 2002 році суттєво зменшилася, але в 2003 — знову підвищилася. Через це відношення дебіторської заборгованості до кредиторської значно погіршилося в 2003 році, але підприємство має значний „запас” по даному показнику, який значно перевищує оптимальний рівень.

Таким чином з аналізу фінансового стану підприємства можна окреслити проблему, яка стоїть перед менеджментом підприємства в аспекті фінансової діяльності – зміни структури фінансування підприємства на користь довгострокових джерел, інакше над підприємством нависає загроза втрати фінансової стійкості і банкрутства. Але дане питання тісно пов’язане з ефективністю використання позикових джерел і власного капіталу підприємства.

Отже, підсумовуючи проведений аналіз ефективності фінансової діяльності підприємства ТОВ „Адора” можна зробити наступні підсумки.

Фінансова діяльність підприємства проводиться без врахування впливу її результатів на фінансовий стан підприємства. Зокрема існує невідповідність між структурою активів та структурою джерел фінансування. Невідповідність полягає в тому, що основні фонди профінансовані частково з нестабільних джерел. Особливо негативною є те, що частка нестабільних джерел у фінансуванні основного капіталу підприємства росте і на кінець 2003 року склала 12%. Іншим недоліком фінансової діяльності є її „однобока спрямованість”. Проявляється це в тому, що підприємство в основному фінансує свою діяльність за рахунок короткострокового банківського кредитування, при тому, що рентабельність активів нижча ставок комерційних банків. Це призводить до зниження рентабельності власного капіталу за рахунок від’ємного ефекту фінансового лівериджу. Ще один ефект такого спрямування на короткострокові кредити – втрата підприємством швидкої ліквідності.

Суттєвим недоліком у фінансовій діяльності слід вважати невідповідність оборотності активів і позикових ресурсів. Період погашення останніх значно менший за період обороту активів, що зумовлює неефективне використання позикових джерел фінансування, коли одні кредитори надають ресурси, за рахунок яких погашаються інші зобов’язання.

Тому першочерговими завданнями фінансової діяльності підприємства є:

  • приведення у відповідність джерел фінансування до структури активів;
  • оптимізація використання кредитних ресурсів.

Саме на вирішення цих задач і має бути орієнтована система фінансового менеджменту підприємства.