referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Судове діловодство

1. Судові повістки і виклики учасникам процесу

2. Обов’язки голови суду, заступників голів

Список використаної літератури

1. Судові повістки і виклики учасникам процесу

Про призначений день судового засідання по розгляду справи суд зобов'язаний своєчасно повідомити осіб, які беруть участь у ній, та інших учасників процесу, щоб надати їм можливість належно підготуватися до участі в справі. Для цього використовуються судові виклики і повідомлення, які провадяться повістками, що надсилаються особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, представникам громадських організацій і трудових колективів за адресою, вказаною стороною, самими цими особами або іншими учасниками справи.

Повістки про виклик до суду надсилаються тим особам (особам, які беруть участь у справі, та іншим учасникам процесу), участь яких у судовому засіданні або вчиненні окремих процесуальних дій є обов'язковою. Така повістка повинна бути завчасно вручена особі, яка викликається, але у всякому разі не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання. За формою повістка про виклик до суду — письмова, а за змістом повинна відповідати ст. 92 ЦПК та містити в собі: 1) найменування і адресу суду з зазначенням місця, дня і часу явки за викликом; 2) назву справи, по якій робиться виклик; 3) вказівку, як хто викликається дана особа (як позивач, відповідач, третя особа, свідок, експерт, перекладач); 4) вказівку, чи викликається дана особа в судове засідання чи на прийом до судді; 5) попередження про наслідки неявки або неповідомлення про причини неявки в судове засідання.

Відповідачу разом з повістками надсилається копія позовної заяви і в необхідних випадках копії документів, доданих до неї (ст. 138 ЦПК). В повістці зазначається, що за наявності у нього заперечень проти позову він повинен подати докази на ствердження своїх заперечень.

Повістки-повідомлення надсилаються судом особам, які беруть участь у справі, з приводу вчинення процесуальних дій, в яких участь цих осіб не є обов'язковою. За змістом вони повинні містити в собі найменування і адресу суду, назву справи, вказівку про те, яку процесуальну дію буде вчинено, місце, день і час її вчинення.

Повістки разом з зворотною розпискою надсилаються рекомендованим листом або через розсильних. Повістку можна видати на руки стороні або її представникові з їх згоди для вручення відповідним особам.

Повістка вручається громадянину, який викликається, під розписку. Зворотна розписка з їх підписом підлягає поверненню до суду з зазначенням часу одержання.

Повістка, адресована підприємству, установі, організації, вручається відповідній посадовій особі, яка розписується про одержання її на зворотній розписці. При неможливості вручення повістки особі, яка викликається, повістку вручають будь-кому з дорослих членів сім'ї, які проживають разом з нею, а при відсутності їх — ЖЕО або адміністрації за місцем роботи, а в сільській місцевості — виконкому сільської ради. Посадова особа, яка одержала повістку, зобов'язана під свою відповідальність негайно вручити її належній особі. При відмові адресата одержати повістку, особа, що її доставляє, робить відповідну відмітку на повістці, яка повертається до суду. Відмітка про відмову стверджується підписом посадової особи ЖЕК чи виконкому сільської ради або представника адміністрації за місцем роботи, або підписами не менше двох громадян

Повістки надсилаються за адресою осіб, які беруть участь у справі, — місця проживання громадян, місця знаходження органу юридичної особи. Відповідно до ст. 95 ЦПК сторони та інші особи, які беруть участь у справі, зобов'язані повідомляти суд про зміну своєї адреси під час провадження справи. При відсутності заяви про зміну адреси повістки надсилаються на останню відому судові адресу і вважаються доставленими, навіть коли адресат за цією адресою більше не проживає. За невиконання обов'язку повідомляти суд про зміну своєї адреси під час провадження у справі суд вправі на сторони й інших осіб, які беруть участь у справі, накласти штраф у розмірі до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Якщо місце фактичного перебування відповідача невідоме, суд розглядає справу після надходження повістки з підписом посадової особи виконкому сільської ради за місцем знаходження майна відповідача або житлово-експлуатаційної організації останнього відомого місця його перебування про те, що вручити повістку адресатові не можна через його відсутність (ст. 96 ЦПК).

Якщо місце фактичного перебування відповідача невідоме, суд, керуючись правилом ст. 97 ЦПК, може оголосити його розшук.

Судова повістка про виклик у суд повинна містити:

1) ім'я фізичної особи чи найменування юридичної особи, якій адресується повістка;

2) найменування та адресу суду;

3) зазначення місця, дня і часу явки за викликом;

4) назву справи, за якою робиться виклик;

5) зазначення, в якості кого викликається особа (як позивач, відповідач, третя особа, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач);

6) зазначення, чи викликається особа в судове засідання чи у попереднє судове засідання, а у разі повторного виклику сторони у зв'язку з необхідністю дати особисті пояснення — про потребу дати особисті пояснення;

7) у разі необхідності — пропозицію особі, яка бере участь у справі, подати всі раніше неподані докази;

8) зазначення обов'язку особи, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, за першої можливості вручити її адресату;

9) роз'яснення про наслідки неявки залежно від процесуального статусу особи, яка викликається (накладення штрафу, примусовий привід, розгляд справи за відсутності, залишення заяви без розгляду), і про обов'язок повідомити суд про причини неявки.

В оголошенні про виклик вказуються дані, зазначені в пунктах 1-7 і 9 частини першої цієї статті.

Судова повістка-повідомлення повинна містити найменування та адресу суду, назву справи, вказівку про те, яку дію буде вчинено, місце, день і час її вчинення, а також про те, що участь у її вчиненні для цієї особи не є обов'язковою.

Якщо разом із судовою повісткою надсилаються копії відповідних документів, у повістці особі, якій вони надсилаються, повинно бути зазначено, які документи надсилаються і про її право подати заперечення та відповідні докази на їх підтвердження.

2. Обов’язки голови суду, заступників голів

На посади голів районних (міських) і прирівняних до них судів призначаються найбільш кваліфіковані судді, які мають великий професійний досвід, організаційні здібності та користуються авторитетом.

Голови районних (міських) та прирівняних до них судів і їх заступники за спільним поданням Голови Верховного Суду Автономної Республіки Крим та міністра юстиції Автономної Республіки Крим затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим. Голови обласних, Київського та Севастопольського міських судів та начальників управлінь юстиції, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій затверджуються обласними, Київською та Севастопольською міськими радами народних депутатів.

Голова районного (міського) суду має такі повноваження:

· головує в судових засіданнях;

· призначає головуючими в судових засіданнях суддів;

· розподіляє обов’язки між суддями;

· веде прийом громадян, організовує роботу щодо розгляду пропозицій, заяв, скарг;

· керує вивченням та узагальненням судової практики, веденням судової статистики;

· вносить подання до державних органів, громадських організацій про усунення причин та умов, що сприяли скоєнню злочинів та правопорушень;

· вносить подання щодо призначення на посади судових виконавців та організовує їх роботу;

· керує роботою канцелярії;

· займається організаційною роботою щодо підвищення кваліфікації працівників суду;

· організовує роботу щодо роз’яснення законодавства населенню, надання правової допомоги товариським судам;

· здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.

Заступники голів обласних і прирівнених до них судів мають такі повноваження:

· головують у судових засіданнях, керованих ними колегіях або призначають для цього членів суду;

· утворюють склад суду для розгляду справ у судових засіданнях колегій;

· здійснюють керівництво роботою відповідних колегій;

· подають президії суду звіти про діяльність колегій;

· здійснюють відповідно до розподілу обов‘язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату суду;

· ведуть особистий прийом громадян;

· здійснюють інші повноваження, надані їм законодавством.

У разі відсутності голови суду його права і обов‘язки здійснює за його дорученням один із заступників голови суду.

Голова апеляційного суду з питань, що належать до його повноважень, видає накази і розпорядження. Він призначається на посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому Законом. Голова апеляційного суду може бути призначений на цю посаду повторно.

У разі відсутності голови апеляційного суду його обов'язки виконує перший заступник голови, а за його відсутності — старший за віком заступник голови апеляційного суду — голова судової палати.

Голову вищого спеціалізованого суду призначає на посаду з числа суддів відповідного суду та звільняє з посади Президент України за поданням Голови Верховного Суду України. Він є керівником суду й на нього покладають обов'язки, за виконання яких він несе особисту відповідальність.

Відповідно до ст. 41 Закону "Про судоустрій України" голова вищого спеціалізованого суду:

1) здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;

2) розподіляє обов'язки між заступниками голови суду;

3) на підставі акта про обрання суддею вищого спеціалізованого суду або припинення повноважень судді цього суду видає відповідний наказ; утворює судові палати та вносить на затвердження президії суду пропозиції щодо їхнього персонального складу;

4) організовує роботу президії суду, вносить на її розгляд питання та головує на її засіданнях; скликає Пленум вищого спеціалізованого суду, вносить на його розгляд питання та головує на його , засіданнях; може головувати в судових засіданнях колегій суддів вищого спеціалізованого суду під час розгляду будь-якої справи, що належить до юрисдикції цього суду;

5) керує організацією роботи судових палат, здійснює керівництво роботою апарату відповідного вищого спеціалізованого суду;

6) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики, має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення в яких набрали законної сили;

7) приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця в порядку, встановленому законом, застосовує щодо них заохочення й накладає дисциплінарні стягнення;

8) погоджує подання щодо утворення та ліквідації відповідних місцевих і апеляційних спеціалізованих судів;

9) вносить подання про призначення та обрання безстрокове суддів відповідних місцевих і апеляційних спеціалізованих судів, вищого спеціалізованого суду, а також про звільнення їх з посад;

10) вносить подання про призначення суддів на адміністративні посади в порядку, встановленому Законом "Про судоустрій України";

11) затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання відповідного вищого спеціалізованого суду;

12) організовує підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату вищого спеціалізованого суду;

13) подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;

14) інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність вищого спеціалізованого суду;

15) представляє вищий спеціалізований суд і відповідну систему спеціалізованих судів у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами й організаціями, органами влади та організаціями інших держав;

16) здійснює інші передбачені законом повноваження. Перебування на посаді голови суду не звільняє від здійснення повноважень судді вищого спеціалізованого суду.

Голова вищого спеціалізованого суду з питань, що належать до його повноважень, видає накази та розпорядження.

Для ефективнішої організації роботи суду голова вищого спеціалізованого суду має першого заступника та заступників голови суду, між якими він розподіляє функціональні обов'язки. За відсутності голови вищого спеціалізованого суду його обов'язки виконує перший заступник голови суду, а за його відсутності — один із заступників голови цього суду.

Заступники голови вищого спеціалізованого суду здійснюють керівництво роботою структурних підрозділів суду відповідно до встановленого розподілу обов'язків і виконують інші обов'язки, визначені головою суду; можуть головувати в судових засіданнях колегій суддів відповідного вищого спеціалізованого суду.

Заступник голови вищого спеціалізованого суду одночасно є головою однієї із судових палат, утворених у вищому спеціалізованому суді. Заступник голови вищого спеціалізованого суду — голова судової палати:

— організовує роботу відповідної судової палати;

— формує колегії суддів для розгляду судових справ, головує в судових засіданнях або призначає для цього суддів;

— організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики в справах, віднесених до компетенції судової палати; має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення щодо яких набрали законної сили;

— інформує президію вищого спеціалізованого суду про діяльність судової палати;

— надає методичну допомогу спеціалізованим судам з метою правильного застосування законодавства;

— здійснює інші передбачені законом повноваження (ст. 42 Закону "Про судоустрій України").

Першого заступника й заступника голови вищого спеціалізованого суду призначає на посаду з числа суддів даного суду Президент України за поданням голови вищого спеціалізованого суду на підставі рекомендації ради суддів відповідного спеціалізованого суду. Як голова, так і заступники голови вищого спеціалізованого суду можуть бути призначені на зазначені посади повторно.

У разі необхідності голова вищого спеціалізованого суду за погодженням з президією суду може з числа суддів цього суду призначити в складі судової палати заступника голови судової палати, який виконує доручення голови судової палати щодо організації її діяльності та за його відсутності здійснює обов'язки голови судової палати. За відсутності голови й заступника голови судової палати обов'язки голови судової палати виконує старший за віком суддя палати.

Важливе місце в діяльності вищого спеціалізованого суду належить президії. До президії вищого спеціалізованого суду входять голова, його заступники, а також судді, кількісний склад яких визначає Пленум вищого спеціалізованого суду. Суддів обирають до складу президії загальними зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування.

Голова Конституційного Суду України має такі повноваження:

· організовує роботу колегій суддів Конституційного Суду;

· організовує роботу комісій та Секретаріату;

· скликає і проводить засідання та пленарні засідання Конституційного Суду;

· є розпорядником бюджетних коштів на утримання і забезпечення діяльності Конституційного Суду відповідно до кошторису, який затверджений Конституційним Судом;

· здійснює інші повноваження згідно з законом, що регламентує організацію його внутрішньої роботи.

За пропозицією Голови Конституційного Суду, шляхом таємного голосування, з числа суддів Конституційного Суду строком на 3 роки обираються заступники Голови. Вони, за його дорученням, виконують окремі повноваження.

У випадку, якщо Голова Конституційного Суду відсутній або не може виконувати своїх повноважень, його обов’язки виконує один із заступників, який старший за віком.

Коли ж відсутні обидва заступники Голови Конституційного Суду, обов’язки Голови має право виконувати найстарший за віком суддя Конституційного Суду України.

Голова Конституційного Суду та його заступники достроково можуть звільнятися з посади Конституційним Судом за їх заявами. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість суддів Конституційного Суду від його конституційного складу. Разом з тим, це не позбавляє їх повноважень суддів Конституційного Суду.

Список використаної літератури

1. Конституційне право України: Навч. посібник для юридичн. спец. вузів/ НАН України; Інт держави і права ім. В.М.Корецького; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка; Нац. акад. внутрішніх справ України; Авт. В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фріцький, О.В.Городецький та ін.; За ред. В.Ф.Погорілка. — 4-е вид.. — К.: Наук. думка, 2003. – 731 с.

2. Конституційне право України : Академічний курс: У 2 т.: Підручник/ Відп. ред. Віктор Погорілко; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К.: ТОВ "Вид. "Юридична думка". – 2006. — Т. 1. — 2006. — 543 с.

3. Кравченко В.В. Конституційне право України у визначеннях та схемах: Навчальний посібник/ В.В.Кравченко; М-во освіти і науки України; Ін-т економіки та права "Крок" . — К.: Атіка, 2002. — 189 с.

4. Кравченко В. Конституційне право України: Навчальний посібник/ Віктор Кравченко,. — 4-е вид., випр. та доп.. — К.: Атіка, 2006. — 567 с.

5. Погорілко В. Конституційне право України: Підручник/ Віктор Погорілко, Владислав Федоренко; За заг. ред. Віктора Погорілка,; М-во освіти і науки України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, НАН України, Київський ун-т права. — К.: Наукова думка: Прецедент, 2006. — 338 с.

6. Синенко В. Конституційне право України: Хрестоматія/ Василь Олександрович Синенко,; Василь Синенко; Кіровоград. Держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 2000. — 104 с.

7. Фрицький О. Конституційне право України: Підручник/ О.Ф.Фрицький,; М-во освіти і науки України. — К.: Юрінком Інтер, 2002 2003. — 535 с.

8. Шмеріга В. І. Конституційне право України: Інтерактивний курс/ В. І. Шмеріга, Н. М. Крестовська. — Харків: Одіссей, 2004. — 238 с.