referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Облік акцій невласної емісії на малому підприємстві

Вступ.

1. Облік операцій з цінними паперами невласної емісії.

2. Облік акцій невласної емісії на підприємстві.

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ

Акція — це один із видів цінних паперів, що засвідчує вкладання певної суми грошей в уставний фонд акціонерного товариства. Акції не враховують установленого строку дій (обігу). Випускаються вони акціонерними товариствами, підприємствами, банками, іншими організаціями, заснованими на колективній власності, і дають право їх власнику на отримання певного доходу — дивіденду, з прибутку акціонерного товариства, також — на участь в управлінні ним та розподілі майна при ліквідації останнього. Грошова сума, зазначена в акції, є її номінальною вартістю, а ціна, за якою акція продається на РЦП — її курсом. Рішення про випуск акцій приймається засновниками або загальними зборами членів акціонерного товариства. Акції випускаються іменні та на пред'явника, звичайні (прості) й привілейовані, засновницькі.

Акції — не мають установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджують членство в акціонерному товаристві та право на участь в його управлінні. Акції дають право їх власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Акція — це цінний папір без визначення строку обігу, який посвідчує внесення визначеного паю до Статутного фонду акціонерного товариства (компанії), дає право на участь в управлінні ним і на одержання частини прибутку у формі дивідендів, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації товариства (компанії).

1. Облік операцій з цінними паперами невласної емісії

Відповідно до ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» акцією є іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються АТ, включаючи право на отримання частини прибутку АТ у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна АТ у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені ЦК України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення АТ. Акція має номінальну вартість та належить до емісійних цінних паперів. Емісія – встановлена законодавством послідовність дій емітента щодо випуску та розміщення емісійних цінних паперів. Емітентом акцій є тільки акціонерне товариство. В цій публікації хотілося б висвітлити такий складний та важливий етап в «житті» АТ, як його створення та перша емісія акцій.

Облік акцій та облігацій, придбаних господарством у інших підприємств, ведуть на рахунках як фінансові вкладення у залежності від того, на який термін вони придбані. Короткотермінові (на строк до одного року) або довготермінові (на строк понад один рік), тобто на рахунках «Короткострокові (поточні) фінансові інвестиції» або «Довгострокові фінансові інвестиції». На останньому рахунку відкриваються три види рахунків:

· інвестиції у зв'язані сторони згідно з ціною в контролі;

· інші інвестиції у зв'язані сторони;

· інвестиції у незв'язані сторони.

Побудова аналітичного обліку залежить від видів придбаних цінних паперів та підприємств, що їх емітували (випустили). Окремо обліковуються гроші, перераховані за цінні папери до їх надходження як аванс.

На оприбутковану вартість придбаних цінних паперів роблять записи в дебет рахунків «Довгострокові фінансові інвестиції» або «Короткотермінові фінансові інвестиції», а також у кредит рахунків «Каса», «Розрахунковий рахунок», «Валютний рахунок» тощо.

Якщо оплата придбаних цінних паперів здійснюється шляхом передачі матеріальних цінностей, то записи залежать від того, якими саме матеріальними цінностями розраховувалося підприємство. При розрахунках матеріалами, паливом, запасними частинами тощо виконуються записи в дебет вищенаведених рахунків та кредит рахунка «Доходи».

Одержані дивіденди та проценти обліковують записом дебет рахунка «Каса», «Рахунок у банку», «Розрахунки з дебіторами» та інші та кредит рахунка «Інші фінансові доходи».

При погашенні облігацій, сертифікатів та ін. або перепродажу акцій чи облігацій тощо одержані кошти надходять у розпорядження підприємства, а собівартість цінних паперів списують з активів, що відображається в обліку записами в дебет рахунків «Фінансові результати», а також у кредит рахунка «Собівартість реалізованих інвестицій».

Облік сертифікатів ощадного банку ведуть на субрахунку «Сертифікати ощадного банку» рахунків довгострокових (або короткострокових) інвестицій.

Аналітичний облік ведуть по банках, які видали сертифікати. При надходженні сертифіката виконуються записи в дебет рахунка.

В разі повернення коштів банком роблять записи в дебет рахунка «Розрахунковий рахунок» та в кредит рахунків довгострокових (або короткострокових) фінансових інвестицій.

Коли придбані підприємством акції, облігації або інші цінні папери передаються банку на тимчасове зберігання, то в реєстрах аналітичного обліку посилаються на відповідний документ, який одержано з банку. Витрати зі зберігання цінних паперів у банку відносяться на фінансові результати[2, c. 69-71].

Акція — документ, який дає право на власність. Якщо акція звичайна, то вона дає право на власність і на розподіл прибутку. Якщо акція привілейована, то вона дає право на власність і на обов'язковий прибуток незалежно від результатів фінансової діяльності підприємства. Облігації, на відміну від акцій не дають право власності, вони тільки підтверджують право кредиту і надають право на одержання доходу на % за кредит. Облік облігацій ведеться за емітентами. Короткострокові фінансові вкладення обліковуються на рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції", який має 2 субрахунки: 351 "Еквіваленти грошових коштів", 352 "Інші поточні фінансові інвестиції".

1) Придбані високоліквідні ЦП за рахунок банківського кредиту в національній або іноземній валюті:

Д 351"Еквіваленти грошових коштів" — К 501,502.

2) Високоліквідні ЦП за рахунок небанківського кредиту в національній або іноземній валюті:

Д 351 — К 505,506

3) Інших поточних фінансових інвестицій (ринкових ЦП, які придбані з метою перепродажу на протязі найближчих 12 місяців, короткострокових боргових паперів, депозитних сертифікатів та ін.) за рахунок банківського кредиту в національній або іноземній валюті:

Д 352 "Інші поточні фінансові інвестиції" — К 501,502.

4) Інших поточних фінансових інвестицій (ринкових ЦП, які придбані з метою перепродажу на протязі найближчих 12 місяців, короткострокових боргових паперів, депозитних сертифікатів та ін.) за рахунок небанківського кредиту в національній або іноземній валюті: Д 352 — К 505,506.

5) Отримано відсотки по фінансовим вкладенням:

Д 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" — К 732 "Відсотки одержані."

Облік ведеться по наступних напрямках:

1) статутного капіталу акціонерного товариства в момент реєстрації суспільства

2) оплати статутного капіталу акціонерами

3) зменшення й збільшення статутного капіталу

4) операцій із частковими активами.

При обліку операцій із цінними паперами необхідно виділяти:

а) емісійний доход

б) викуп власних акцій з метою їхнього перепродажу

в) покупку чужих акцій

г) перепродаж чужих акцій

д) виплату дивідендів акціонерам

е) одержання дивідендів по фінансових вкладеннях.

Емісійний доход утвориться в емітента цінних паперів як різниця між ціною продажу й номінальною ціною акції.

Облік розрахунків з акціонерами, що працюють на підприємстві та володіють акціями, потрібно вести за новим Планом рахунків на рахунку

№ 67 "Розрахунки з учасниками", який призначений для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов'язані з поділом прибутку (дивіденди тощо).

На кредиті рахунка № 67 "Розрахунки з учасниками" відображається збільшення заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками товариства, на дебеті — її зменшення (погашення, в тому числі реінвестування доходів тощо).

Рахунок № 67 "Розрахунки з учасниками" має такі субрахунки:

№ 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"

№ 672 "Розрахунки за іншими виплатами".

На субрахунку № 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами" обліковують дивіденди, нараховані власникам простих та привілейованих акцій (часток у Статутному капіталі) за рахунок прибутку або інших передбачених установчими документами джерел.

На субрахунку № 672 "Розрахунки за іншими виплатами" підприємства ведуть облік інших виплат, нарахованих засновникам та учасникам за користування майном, зокрема земельним і майновим паєм, а також виплат у зв'язку з одержанням належної вибулому учасникові (засновникові) частини активів підприємства[4, c. 105-107].

Аналітичний облік ведеться за кожним засновником та учасником та за видами виплат.

1. По завершенні підписки на акції — на номінальну вартість акцій, що належать учасникам підписки, по яких не було здійснено розрахунок:

Дебет рахунка № 46 "Неоплачений капітал"

Кредит рахунка № 40 "Статутний капітал".

Аналогічний запис робиться на суму перевищення оцінкової вартості акцій (розмір заборгованості збільшується).

2. На суму коштів, перерахованих передплатниками до банку на спеціальний рахунок акціонерного товариства, тобто на суму коштів, що надійшли від продажу акцій:

Дебет рахунка № 31 "Рахунки в банках" Кредит рахунка № 46 "Неоплачений капітал"

3. У міру надходження (заліку) належних з учасників платежів:

Дебет рахунка № 30 "Каса"

Дебет субрахунку № 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Кредит рахунка № 46 "Неоплачений капітал".

Нараховану суму дивідендів по акціях підприємства відображають проводкою:

Дебет рахунка № 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", субрах. № 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"

Кредит рахунка № 67 "Розрахунки з учасниками".

Довгострокові фінансові вкладення в акції інших підприємств гублять свою первісну вартість, якщо їхня ціна на фондових біржах знижується. Падіння курсу акцій означає для інвестора потенційний збиток. Якщо ринкові ціни на часткові активи ростуть, довгострокові фінансові вкладення перевищують первісну балансову вартість цінних паперів, що для інвестора обертається потенційним прибутком[1, c. 93-94].

2. Облік акцій невласної емісії на підприємстві

Для обліку наявності і руху придбаних підприємством акцій невласної емісії (акцій інших підприємств, акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю тощо) призначений рахунок 58 "Фінансові вкладення".

Аналітичний облік по цьому рахунку ведеться за видами придбаних цінних паперів і підприємствами, що їх випустили.

Придбані підприємством акції оприбутковуються за номінальною вартістю на дебет рахунку 58 в кореспонденції з кредитом рахунків 51 "Розрахунковий рахунок", 52 "Валютний рахунок" тощо.

Якщо покупна вартість придбаних підприємством акцій відрізняється від їх номінальної вартості, то сума різниці між покупною та номінальною вартістю підлягає списанню (донарахуванню) таким чином, щоб до моменту погашення (викупу) акцій, в якій вони враховуються на рахунку 58 "Фінансові вкладення", відповідала номінальній вартості.

Різниця між номінальною вартістю і фактичною ціною облікується на рахунку 76 окремому субрахунку.

Грошові кошти (цінності), переказані підприємством в оплату придбаних цінних паперів, одержання цих паперів відображається на рахунку 58 відокремлено.

Придбані цінні папери можуть оплачуватися шляхом надання матеріальних і інших цінностей (крім коштів).

Викуп акцій здійснюється на підставі договору за ціною, що визначається за домовленістю сторін, але не нижчою за номінальну вартість акцій, або за ціною, що склалася на фондовому ринку та дорівнює середньозваженій ціні акції за договорами на організаторі торгівлі за останні шість місяців до дати публікації повідомлення про проведення загальних зборів товариства, на розгляд яких виноситься питання про реорганізацію, або про виділення, або про погодження проекту договору про приєднання. При цьому кількість укладених договорів на організаторі торгівлі за акціями товариства має становити не менше 100, загальний обсяг виконаних договорів не менше 10000000 гривень, кількість учасників виконаних договорів за акціями товариства на організаторі торгівлі має становити не менше 10 осіб, а кількість днів, у які укладалися договори за акціями товариства на організаторі торгівлі, становить не менше 30. Середньозважена ціна акції товариства засвідчується довідкою, яка складається відповідним організатором торгівлі та засвідчується підписом уповноваженої особи і печаткою організатора торгівлі.

У разі виникнення внаслідок реорганізації у акціонерів збитків у вигляді зменшення вартості чистих активів товариства в розрахунку на акції, що їм належать, товариство за письмовою заявою акціонерів, які не голосували за прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію або про виділення, або про погодження проекту договору про приєднання, відшкодовує вказані збитки протягом десяти днів після одержання вимоги акціонера. Розмір збитків рекомендується розраховувати за методикою, що встановлюється рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку[6, c. 142-143].

У випадках, коли оплата придбаних цінних паперів провадиться шляхом надання матеріальних і інших цінностей (крім грошових коштів, у власність підприємства, яке випустило цінні папери, у бухгалтерському обліку робиться запис по дебету рахунку 58 і кредиту рахунків по обліку основних засобів, виробничих запасів і ін.

Дивіденди, одержані по акціях інших підприємств, враховуються одержувачем по кредиту 80 "Прибутки і збитки" в кореспонденції з рахунками 51 або 52.

Погашення (викуп) акцій невласної емісії, які враховуються на рахунку 58 "Фінансові вкладення" відображається по дебету рахунку 46"Реалізація" та кредиту рахунку 58 "Фінансові вкладення".

На суму виручки:

Дебет 50,51,52 або 01,0,06,07,08,09,10,12 в залежності від виду активів що передаються в замін акцій.

Кредит рахунку 46 "Реалізація".

На державних підприємствах цю суму відображають одночасно по дебету рахунку 88 (субрахунок "Кошти, використані на фінансові вкладення" і кредиту рахунку 87.

Витрати пов'язані з перепродажою відбивають на дебет рахунку "Реалізація" після чого визначається результат реалізації, який переноситься в дебет або кредит рахунку 80 "Прибутки та збитки ".

Придбані акції невласної емісії зберігаються підприємством самостійно або здаються на зберігання в банк.

На всі акції, які зберігаються на підприємстві, складається опис з вказанням виду цінних паперів, номера, серії, номінальної вартості і строку погашення. При погашенні акцій в опису робиться відповідна відмітка за вказанням дати виписки банку або іншого належного документу, на основі якого пригодуються грошові кошти Аналогічно робляться відмітки при одержанні доходів по акціям.

Якщо придбані підприємством акції здаються на зберігання в банк, то в реєстрах аналітичного обліку робиться посилання до відповідного документу, одержаного від банку.

Затрати пов'язані з оплатою банку винагороди за послуги по зберіганню акцій, їх продажу та одержання прибутків по ним, відносяться на рахунок прибутків та збитків і показуються як результат від інших операцій[2, c. 116-117].

Висновки

Для обліку цінних паперів, придбаних у сторонніх організацій, внесків у статутні фонди інших підприємств, розміщення коштів на депозитних вкладах у банку та інших форм зовнішнього інвестування використовується рахунок 58 "Фінансові вкладення". Ці вкладення можуть бути довго- та короткостроковими. Довгострокові вкладення обліковуються на окремому субрахунку й відображаються в I розділі активу балансу у складі довгострокових активів. Короткострокові вкладення входять до складу швидколіквідних оборотних засобів (III розділ активу балансу). У момент придбання таких цінних паперів, здійснення інших фінансових вкладень рахунок 58 дебетується з кредиту різних рахунків:

50, 51, 52 — у разі оплати цінних паперів коштами, розміщення в банку депозитних вкладень;

01, 04, 05, 41 — у разі внесення у статутні фонди інших підприємств майна у вигляді основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей.

Передавання майна у статутні фонди не вважається реалізацією і не оподатковується.

Одержані дивіденди за зроблені вкладення хоча й відображуються в обліку у складі балансового прибутку (Дт. рах. 50, 51, Кт. рах. 80), проте виключаються з оподаткованого прибутку через те, що в емітента цінних паперів вони нараховані з уже оподаткованого прибутку. Відсотки з банківських депозитів вважаються валовим доходом і оподатковуються на загальних підставах.

У разі повернення фінансових вкладень рахунок 58 кредитується в кореспонденції з дебетом таких рахунків:

50, 51, 52 — на суму одержаних коштів;

01, 05, 41 — на вартість поверненого майна.

Список використаної літератури

1. Бабич В. В. Бухгалтерський учет на предприятиях малого бизнеса в Украине. — К., 1996.

2. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підруч. — К., 2000.

3. Бутинець Ф. Бухгалтерський облік [Текст] : Облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність: Навчальний посыбник / Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга, ; М-во освіти і науки України; Житомир. інж.-технол. ін-т. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Житомир : ПП "Рута", 2001. — 510 с.

4. Ластовецький В. Галузевий бухгалтерський облік: проблеми теорії і практики: монографія / Василь Ластовецький, ; М-во освіти і науки України, Західноукраїнський економіко-правничий ун-т. — Чернівці : Прут, 2005. — 196 с.

5. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу: підручник для вищих навчальних закладів / Ірина Тараненко, Євгеній Рябий,; Ред. Б. О. Шумляєва; М-во освіти і науки України, Дніпропетровський філіал відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна". — Дніпропетровськ : Б. в., 2006. — 363 с.

6. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. екон. спец. — 5-те вид., перероб. і доп. — К.: А. С. К., 2000.