referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Проблеми акціонерних товариств в умовах кризи

Вирішення проблеми ефективності управління акціонерним підприємством є необхідним, оскільки це забезпечить досягнення потрібних темпів економічного зростання і прибутковості, реалізації потенціалу конкурентного середовища, підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва в цілому.

На сьогодні корпоративний сектор становить близько половини від загальної кількості підприємств і відіграє провідну роль у соціально-економічному розвитку країни. Саме тут виробляється 75 % ВВП. За даними Державної комісії із цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), в Україні нараховується близько 16 млн акціонерів – це майже половина дорослого населення країни. Станом на 1 січня 2009 року корпоративний сектор об'єднує 528128 підприємств (Статистичні дані ДКЦПФР та Держкомстату України).

Основними причинами цілого ряду існуючих проблем у корпоративному секторі економіки України залишаються: слабка законодавча захищеність прав міноритарних акціонерів, відсутність надійних механізмів реєстрації та переходу права власності, невідповідність практики корпоративного управління міжнародним і вітчизняним стандартам, нормам, принципам, низький рівень корпоративної культури, і, як наслідок, культури взаємодії між корпорацією та її власниками, й врешті-решт суспільством.

З нашої точки зору, для того щоб компанії ефективно працювали в ситуації, що склалася, необхідно змінити та вдосконалити деякі елементи корпоративного управління:

· удосконалити механізм управління ризиками і систему внутрішнього контролю (у першу чергу для забезпечення захисту власних активів);

· поліпшити етику та корпоративну соціальну відповідальність (соціальний чинник сьогодні дуже актуальний);

· удосконалити політику прозорості й розкриття інформації (з метою можливості залучення такого необхідного сьогодні капіталу, а також забезпечення впевненості власників у якості управління активами);

· забезпечити належне виконання функцій Ради директорів та правління;

· переробити внутрішні нормативні документи з метою відповідності законодавчій базі й умовам кризи.

Україні було б доцільно розробити та прийняти окремий детальний закон, розрахований на появу у майбутньому акціонерних товариств з розпорошеним акціонерним капіталом, що дозволить прибрати ілюзію легітимності, яку застосування слова "поглинання" надає відвертим кримінальним злочинам.

Ключовим механізмом, який сприятиме появі "нових" акціонерних товариств, є голосування поштою чи збір довіреностей, без чого неможливо уявити функціонування акціонерних корпорацій та фондового ринку в розвинених країнах. Якщо Україна планує розвивати фондовий ринок і залучати інвестиції, встановлення детальних правил голосування поштою є необхідним.

Новий Закон України "Про акціонерні товариства" 30 квітня 2009р. набрав чинності. Упровадження його в дію зменшує ряд проблем корпоративного управління. Однак багато з них залишаються і потребують вирішення.

Отже, ефективно вибудована система корпоративного управління є одним з ключових моментів "виживання" компанії в умовах кризи. Тому упровадження змін, перерахованих вище, дійсно дозволяє корпоративним підприємствам швидше вийти з кризи та добитися значних успіхів у своїй діяльності.