referat-ok.com.ua

Для тих хто прагне знань!

Організація обліку на підприємствах

Завдання.

1. Які основні завдання організації обліку праці та її оплати?

2. На підставі яких основних законодавчих та нормативних документів здійснюється регулювання питань з оплати праці?

3. Які існують види та типові форми кадрової документації обліку особового складу? Для чого вони призначені?

4. Як здійснюється регулювання та документальне оформлення трудових відносин підприємства з працівником?

5. В яких випадках укладається трудовий договір? Які існують дії трудового договору?

1. Які основні завдання організації обліку праці та її оплати?

Облік праці і заробітної плати — один з найважливіших і складних процесівроботи, що вимагають точних і оперативних даних, у яких відбиваютьсязміни в чисельності працівників, витратах робочого часу, категоріях працівників, кодах виробничих витрат і здійснюється контроль за використанням трудових ресурсів.

2. На підставі яких основних законодавчих та нормативних документів здійснюється регулювання питань з оплати праці?

Основними законодавчими і нормативними документами по облікупраці і його оплаті є:

1.Кодекс законів про працю, Закон УРСР№ 332-VII від 10.12.71 р. (зізмінами і доповненнями).

2.Закон України "Про оплату праці" № 108/95-ВР від 24.03.95 р. (зізмінами і доповненнями).

3.Закон України "Про відпустки" № 504/96-ВР від 15.11.96 р.

4.Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" № 137 від 29.06.97 р.

5.Положення про порядок укладання контрактів при прийомі(найманні) на роботу працівників, затвердженепостановоюКабінету Міністрів України № 170 від 19.08.94 р. (зізмінами і доповненнями).

6.Порядок числення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 100 від 08.02.95 р. (зізмінами і доповненнями).

7.Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Міністерства статистики України № 323 від 11.12.95 р.

8.Декрет Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок із громадян" № 13-92 від 26.12.92 р. (зізмінами і доповненнями).

9.Інструкція "Про прибутковий податок із громадян" Головної податкової інспекції України № 12 від 21.04.93 р. (зізмінами і доповненнями).

10. Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, організаціями і громадянами страхових внесків у Пенсійний фонд України, а також обліку надходження і витрати його засобів, затверджена постановоюправління Пенсійного фонду України № 11-1 від 06.09.96 р. (зізмінами і доповненнями).

11.Інструкція про статистику чисельності працівників, зайнятиху народномугосподарстві, затверджена наказом Міністерства статистики України № 171 від 07.07.95 р.

12.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарськихоперацій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 р.

13.Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарськихоперацій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 р.

14.Положення(стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджененаказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.99 р.

3. Які існують види та типові форми кадрової документації обліку особового складу? Для чого вони призначені?

На підставінаказу вноситься відповідна запис у трудову книжку.

Підприємства ведуть облік робочого часу. Облік робочого часу і контроль за станомтрудової дисципліни на підприємствах здійснюються табельним обліком.

Сутність табельного обліку полягаєв щоденній реєстрації явки працівників на роботу, відходузроботи, усіх випадків запізнень і неявок із вказівкою причини, а також часупростоїв і понаднормової роботи.

Кожномуприйнятомуна роботу привласнюєтьсятабельний номер, робиться оцінкав його трудовій книжці. На знову прийнятого працівника відкривається особистакартка в який вказуються необхідні анкетні дані і всі зміни по службі. Бухгалтерія кожному працівнику відкриває особовий рахунок.

Табельні номери встановлюються на підприємстві в цілому по порядково-серійнійсистемі, причому кожному виробничому підрозділу приділяється своя серія номерів.

Оперативний облік явки працівників і їхнього перебування на роботі ведеться в цілому по чипідприємствупо кожнім виробничому підрозділів спеціальному табелі обліку використання робочого часу (типові форми Т-12, Т-13), призначеномуне тільки для обліку використання робочого часу, але і для розрахунку заробітної плати.

4. Як здійснюється регулювання та документальне оформлення трудових відносин підприємства з працівником?

Працівники реалізують право на працю шляхом укладеннятрудового договору про роботу на підприємстві. Колективний договір полягаєна основі діючого законодавства, прийнятих сторонамизобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників і уповноважених ними органів.

Колективний договір полягаєна підприємствах незалежно від форм власності і господарювання, що використовують найману працю і володіють права юридичної особи.

На підприємствах застосовують оплату праці по трудових угодах.

Трудова угода укладаєтьсяміж підприємством і працівником, найнятимз боку для виконання конкретної роботи, якщо її не можна виконати силами підприємства, чина договірних засадах з відповідними підприємствами й організаціями.

В даний час широко застосовується оплата праці за контрактом, що полягаєза домовленістю сторіні погоджується звиконанням умов контракту.

У випадку наймання працівника за контрактом чивласник уповноважений їморган можуть установлювати ті умови оплати праці за згодою працівника, що визначені в колективному чиіндивідуальному договорі.

При укладенніцивільно-правових договорів, договорів підряду, видавничого договору процес праці не регламентується, а відносини сторінвиникають тільки з питань результатів праці (обмовляються вартість робіт, час їхнього виконання, якість і т.д.).

Питання оплати праці в даний час вирішуються безпосередньо на підприємстві.

5. В яких випадках укладається трудовий договір? Які існують дії трудового договору?

Трудовий договір — це угодаміж працівниками і власником чипідприємства фізичною особою, по якійпрацівник зобов'язується виконувати роботу, визначенуугодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку.Власник підприємства або фізичнаособазобов'язуються виплачуватипрацівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбаченізаконодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Кодексом законів про працю України регулюються трудові відносини всіх працівників.

Трудовий договір укладається, як правило, у писемній формі. Висновокдоговору оформляється наказом про зарахування працівника на роботу.

Список використаних джерел

1. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине: Учеб. Пособие для студентов вузов.-5-е изд.,-К.: Издательство А.С.К.,2003.-847с.

2. Кодекс законів про працю, Закон УРСР№ 332-VII від 10.12.71 р. (зізмінами і доповненнями).

3. Закон України "Про оплату праці" № 108/95-ВР від 24.03.95 р. (зізмінами і доповненнями).